(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2392070. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.01.2010 10706359."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2013/10 EP B1 (13) (51) T3 Int.Cl. H02P 21/14 ( ) H02H 7/08 ( ) H02P 23/14 ( ) (54) Tytuł wynalazku: System i sposób określania rezystancji uzwojenia stojana w silniku AC stosując sterowanie silnikiem (30) Pierwszeństwo: US (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2011/49 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2013/08 (73) Uprawniony z patentu: Eaton Corporation, Cleveland, US (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 BIN LU, Cleveland, US THOMAS G. HABETLER, Snellville, US PINJIA ZHANG, Atlanta, US (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Anna Stenzel JAN WIERZCHOŃ & PARTNERZY BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH ul. Żurawia 47/ Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 16824/13/P-RO/AS EP Opis System i sposób określania rezystancji uzwojenia stojana w silniku AC stosując sterowanie silnikiem TŁO WYNALAZKU [0001] Wynalazek dotyczy zasadniczo silników indukcyjnych prądu zmiennego (AC), a bardziej szczegółowo, systemu i sposobu określania rezystancji uzwojenia stojana silników AC przy pomocy sterowanie silnikiem, dla zapewnienia ochrony termicznej silników AC, dla poprawy sprawności sterowania silnikiem i monitorowania stanu silników AC. [0002] Stosowanie sterowania silnikiem w różnych sektorach przemysłu stało się w ostatnim czasie bardziej powszechne z uwagi na potrzebę oszczędzania energii oraz elastyczność sterowania podczas pracy silnika. Z uwagi na te potrzeby, poprawa możliwości sterowania silnikiem jest coraz ważniejsza. Jednym z czynników dotyczących lepszej kontroli pracy silnika jest dokładność szacowania jego parametrów, co stanowi niezwykle ważną kwestię w zakresie ogólnej kontroli sterowania silnikiem. Pośród wielu parametrów silnika, które można oszacować, takich jak rezystancja stojana i wirnika, indukcyjność rozproszenia stojana i wirnika, indukcyjność magnetyczną, itp., rezystancja stojana jest parametrem, który jest najtrudniejszy do zidentyfikowania z uwagi na jego niewielką wartość jednostkową. Jednak, dokładność szacowania rezystancji stojana jest kluczowa dla dokładnego określenia wielu parametrów związanych z silnikiem. Na przykład, dokładny szacunek rezystancji stojana pozwala na dalszą ocenę strumienia wirnika/stojana, prędkość wirnika, momentu szczeliny powietrznej, straty w uzwojeniu stojana oraz innych parametrów. Dokładne szacowanie rezystancji uzwojeń stojana jest tym samym korzystne dla układu sterowania silnika i jest powszechnie stosowane podczas monitorowania stanu silnika, diagnostyki i prognostyki usterek oraz chwilowej oceny wydajności. Należy zwrócić uwagę na dokument KR , który opisuje układ określania rezystancji uzwojenia stojana w silniku AC przy pomocy sterowania silnikiem. Ponadto, zwraca się uwagę na dokument US , który dotyczy urządzenia i sposobu oceny rezystancji uzwojenia stojana silnika indukcyjnego AC. Urządzenie zawiera układ indukcyjny AC łączący jedną fazę silnika indukcyjnego AC ze źródłem AC. Układ zawiera rezystor i przełącznik połączone w układzie równoległym. Przełącznik jest naprzemiennie zamykany podczas półokresów prądu AC doprowadzanego do silnika, aby wprowadzić napięcie DC i prąd nastawczy do silnika AC. Rezystancja uzwojenia stojana szacowana jest w odpowiedzi na napięcie DC i prąd nastawczy. [0003] Szacowaną rezystancję uzwojenia stojana można również stosować do określenia temperatury uzwojenia stojana, którą z kolei można stosować dla zabezpieczenia termicznego silnika. Zabezpieczenie termiczne stanowi ważny aspekt monitorowania warunków silnika, ponieważ naprężenie termiczne uzwojenia stojana uznaje się za jeden z głównych powodów usterek izolacji uzwojenia stojana. Zakłada się, że żywotność silnika spada o 50% wraz z każdym wzrostem temperatury o 10 C powyżej dopuszczalnej granicy temperatury uzwojenia

3 - 2 - stojana. Z tego względu, dokładne monitorowanie temperatury uzwojenia stojana jest korzystne, dla ochrony silnika. [0004] Zaproponowano różne sposoby określania temperatury uzwojenia stojana dla oszacowania średniej temperatury uzwojenia na podstawie rezystancji uzwojenia stojana. Wraz z upływem lat, w zależności od potrzeb proponowano różne sposoby szacowania rezystancji uzwojenia stojana. Ogólnie, dzielą się one na trzy główne kategorie: sposoby pomiaru bezpośredniego, sposoby w oparciu o układ zastępczy oraz sposoby polegające na wprowadzaniu sygnału. Sposoby bezpośrednie, takie jak IEEE standard-118, zapewniają najbardziej dokładne szacunki rezystancji stojana, ale mają ograniczenia i wady z uwagi na fakt, że rezystancja mierzona jest w pewnej temperaturze i nie są brane pod uwagę odchylenia rezystancji z uwagi na zmiany temperatury. Kolejną wadą sposobów pomiaru bezpośredniego jest to, że silnik należy wyłączyć z eksploatacji, aby przeprowadzić wymagane testy. [0005] Sposoby w oparciu o układ zastępczy szacowania R s stosują prąd i napięcie silnika do obliczeń rezystancji stojana stosując układ zastępczy silnika AC (tj. model silnika AC). Te sposoby w oparciu o model są sposobami bezinwazyjnymi, które reagują na zmiany warunków chłodzenia, ale są zasadniczo zbyt czułe na zmiany parametrów silnika, aby zapewnić dokładny szacunek R s, z uwagi na fakt, że parametry silnika mogą się różnić w zależności od warunków, takich jak prędkość robocza, nasycenie magnetyczne, itp. To znaczy, błąd szacowania sposobów w oparciu o model może przekraczać 20%. Zmiany parametru termicznego oraz trudność związana z identyfikacją parametru termicznego mogą prowadzić do dalszych niedokładności sposobów w oparciu o model zastępczy. [0006] Sposoby polegające na wprowadzeniu sygnału, służące do określenia rezystancji stojana wprowadzają potencjał DC do napięcia zasilania stojana i stosują składową DC napięcia i prądu do obliczenia rezystancji stojana. W jednym ze sposobów polegających na wprowadzeniu sygnału DC, rezystor połączony w układzie równoległym z tranzystorem zamontowany jest na jednej fazie silnika, co zapewnia rezystancje równoważną w silniku indukcyjnym, który różni się, w zależności od tego, czy prąd wejściowy jest dodatni czy ujemny, generując tym samym składową DC. Pomimo tego, że sposób ten jest dokładny i odporny na zmiany warunków chłodzenia i parametrów silnika, to jego wadą jest to, że jest on uciążliwy, ponieważ na jednym z przewodów silnika należy zamontować dodatkowy układ wprowadzania sygnału DC w układzie szeregowym. Ponadto, z uwagi na ograniczenia prądowe urządzeń półprzewodnikowych, poprzednich sposobów polegających na wprowadzeniu sygnału nie można stosować w przypadku silników o mocy powyżej 100 KM. [0007] Z tego względu, korzystnym byłoby zaprojektowanie dokładnego, nieuciążliwego sposobu określania rezystancji uzwojenia stojana. Ponadto, korzystnym byłoby zastosowanie istniejącego urządzenia do wprowadzenia składowej DC dla określania rezystancji stojana, a tym samym oszacowania temperatury uzwojenia stojana. Według wynalazku, zapewniono układ szacowania rezystancji uzwojenia stojana silnika AC, zgodnie z tym, co podano w zastrzeżeniu 1 oraz sposób określania rezystancji uzwojenia

4 - 3 - stojana silnika AC, zgodnie z tym, co podano w zastrzeżeniu 11. W zastrzeżeniach zależnych opisano korzystne przykłady wykonania wynalazku. [0008] Wynalazek zapewnia układ oraz sposób określania rezystancji uzwojenia stojana silników AC przy zastosowaniu sterowania silnikiem. Określenie rezystancji uzwojenia stojana zapewnia ochronę termiczną silników AC, lepszą kontrolę silnika oraz monitorowanie stanu silnika AC. [0009] Według jednego przedmiotu wynalazku, układ szacowania rezystancji uzwojenia stojana silnika AC zawiera sterowanie silnikiem AC mający wejście podłączane do źródła AC, a wyjście do zacisku wejściowego silnika AC. Sterowanie silnikiem AC zawiera ponadto konwerter modulacji szerokości impulsu (ang. pulse width modulation, PWM) mający wiele przełączników sterujących przepływem prądu i napięciami na zaciskach silnika AC i układ sterowania podłączony do konwertera PWM. Układ sterowania skonfigurowany do generowania sygnału sterującego umożliwiającego konwerterowi PWM sterowanie wyjściem układu sterowania silnikiem AC, który odpowiada wejściu silnika AC, selektywnego generowania zmodyfikowany sygnał sterujący umożliwiający konwerterowi PWM wprowadzenie sygnału DC do wyjścia sterowania silnikiem AC oraz określania rezystancji uzwojenia stojana silnika AC w oparciu o sygnał DC co najmniej jednego spośród napięcia i prądu. [0010] Według kolejnego przedmiotu wynalazku, sposób określania rezystancji uzwojenia stojana silnika AC obejmuje etap montowania sterowania silnikiem AC szeregowo pomiędzy źródłem zasilania AC a silnikiem AC, przy czym układ sterowania silnikiem AC zawiera konwerter modulacji szerokości impulsu (PWM) dla warunkowania napięcia i prądu do silnika AC. Sposób ponadto obejmuje etap selektywnie pracującego sterowania silnikiem AC w trybie standardowym i tryb wprowadzania sygnału DC, w którym operowanie sterowaniem silnika AC w trybie wprowadzania sygnału DC obejmuje etapy dodawania polecenia DC do co najmniej jednego polecenia napięciowego AC oraz polecenia prądowego AC dla utworzenia polecenia wspólnego, generującego wzór przełączania dla konwertera PWM w oparciu o polecenie wspólne, i operowanie konwerterem PWM odpowiednio do wzoru przełączania, aby wprowadzić sygnał DC do napięcia i prądu silnika AC. Operowanie sterowaniem silnika AC w trybie wprowadzania sygnału DC obejmuje ponadto etapy pomiaru sygnału DC na co najmniej jednym spośród napięcia i prądu doprowadzonego do silnika AC i określenie rezystancji uzwojenia stojana w oparciu o zmierzony sygnał DC. [0011] Według jeszcze innego przedmiotu wynalazku, przedstawiono sterownie silnikiem AC skonfigurowane do sterowania transmisją napięcia i prądu ze źródła zasilania AC do silnika AC mającego uzwojenie stojana. Sterowanie silnikiem AC zawiera konwerter modulacji szerokości impulsu (PWM), dla warunkowania napięcia międzyprzewodowego oraz prądu fazowego silnika AC do silnika indukcyjnego, konwerter PWM zawierający wiele przełączników i skonfigurowany do działania według układu sterowania modulacją wektorową (ang. space vector modulation, SVM) dla sterowania wieloma przełącznikami. Sterowanie silnikiem AC zawiera również układ sterowania skonfigurowany do selektywnej modyfikacji układu sterowania SVM konwertera PWM dla wprowadzenia sygnału DC do

5 - 4 - napięcia międzyprzewodowego i prądu fazowego silnika AC, i określenia rezystancji uzwojenia stojana w oparciu o sygnał DC. [0012] Różne cechy i korzyści wynalazku staną się oczywiste na podstawie poniższego szczegółowego opisu i rysunków. KRÓTKI OPIS RYSUNKÓW [0013] Rysunki przedstawiają obecnie omawiane korzystne przykłady wykonania służące realizacji wynalazku. [0014] Na rysunkach: [0015] FIG. 1 to układ sterowania silnikiem AC według jednego z przykładów wynalazku. [0016] FIG. 2 to widok zamkniętego układu sterowania dotyczącego wprowadzania sygnału DC do sterowania silnikiem przedstawionego na FIG. 1, według korzystnego przykładu wykonania wynalazku. [0017] FIG. 3 to widok dedykowanego zamkniętego układu sterowania dotyczącego wprowadzania sygnału DC do sterowania silnikiem przedstawionego na FIG. 1, według korzystnego przykładu wykonania wynalazku. [0018] FIG. 4 to schemat polecenia DC wprowadzanego do wektora sterowania układu sterowania modulacją wektorową (SVM), dla umożliwienia przełączania w konwerterze modulacji szerokości impulsu (PWM) według korzystnego przykładu wykonania wynalazku. [0019] FIG. 5 to wykres wygenerowanego prądu stojana z i bez wprowadzania składowej DC w zamkniętym układzie sterowania przedstawionym na FIG. 2 i 3. [0020] FIG. 6 to widok otwartego układu sterowania dotyczącego wprowadzania sygnału DC do sterowania silnikiem przedstawionym na FIG. 1, według korzystnego przykładu wykonania wynalazku. [0021] FIG. 7 to wykres wygenerowanego prądu stojana z i bez wprowadzania składowej DC w otwartym układzie sterowania przedstawionym na FIG. 6. [0022] FIG. 8 to widok układu zastępczego DC układu silnika AC przedstawionego na FIG. 1, podczas pracy w trybie wprowadzania DC. [0023] FIG. 9 to schemat przedstawiający technikę szacowania temperatury uzwojenia stojana według korzystnego przykładu wykonania wynalazku. [0024] FIG. 10 to schemat przedstawiający technikę szacowania temperatury uzwojenia stojana w otwartym układzie sterowania silnikiem według korzystnego przykładu wykonania wynalazku. [0025] FIG. 11 to schemat blokowy sterownika skonfigurowanego tak, aby generować polecenie DC dla transmisji do sterowania silnikiem według korzystnego przykładu wykonania wynalazku. SZCZEGÓŁOWY OPIS KORZYSTNEGO PRZYKŁADU WYKONANIA

6 - 5 - [0026] Przedstawione tutaj korzystne przykłady wykonania wynalazku dotyczą systemu i sposobu zdalnego szacowania rezystancji uzwojenia stojana dla ochrony termicznej silników indukcyjnych. Sterowanie silnikiem AC jest regulowane po to, aby wprowadzać sygnał DC do napięcia międzyprzewodowego i prądu fazowego silnika AC do silnika indukcyjnego. Polecenie napięcia referencyjnego i/lub prądu referencyjnego generowane przez układ sterowania w sterowaniu silnikiem AC modyfikowane jest tak, aby obejmowało polecenie DC, modyfikując tym samym układ sterowania konwertera modulacji szerokości impulsu (PWM) w sterowaniu silnikiem AC, aby wprowadzić sygnał DC do napięcia międzyprzewodowego i prądu fazowego silnika AC. Sygnał DC jest analizowany, aby określić rezystancję napięcia stojana. [0027] Przykłady wykonania wynalazku dotyczą sterowania silnikiem AC zawierającego wiele struktur i układów sterowania. Ogólna struktura sterowania silnikiem AC 10 przedstawiona jest na FIG. 1. Sterowanie silnikiem 10 może zostać skonfigurowane na przykład do postaci sterowania regulowaną prędkością (ang, adjustable speed drive, ASD) zaprojektowanego tak, aby odbierać trzy sygnały wejściowe zasilania AC, prostować sygnał wejściowy AC i przeprowadzać konwersję DC/AC wyprostowanego segmentu na trójfazowe napięcie zmienne o zmiennej częstotliwości i amplitudzie, które doprowadzane jest do obciążenia. W korzystnym przykładzie wykonania, ASD działa według przykładowej charakterystyki Volt na Hertz. Pod tym względem sterownie silnikiem zapewnia regulację napięcia rzędu ±0,1% w stanie stabilnym przy całkowitym odkształceniu harmonicznej poniżej 3%, ±0,1 Hz na częstotliwości wejściowej i szybkiej dynamicznej krokowej reakcji obciążenia w całym zakresie obciążeń. [0028] W przykładzie wykonania, trójfazowy sygnał wejściowy AC 12a-12c doprowadzany jest do trójfazowego mostka 14 prostownika. Impedancje linii wejściowej są takie same na wszystkich trzech fazach. Mostek 14 prostownika przekształca sygnał wejściowy zasilania AC na zasilanie DC tak, że napięcie szyny DC jest pomiędzy mostkiem 14 prostownika a układem przełączników 16. Napięcie szyny wygładzane jest dzięki baterii kondensatorów 18 szyny DC. Układ przełączników 16 zawiera szereg przełączników IGBT 20 oraz diod przeciwsobnych 22, które wspólnie tworzą inwerter 24 PWM. Inwerter 24 PWM syntetyzuje przebiegi fal napięcia AC o stałej częstotliwości i amplitudzie, dla doprowadzenia do obciążenia, takiego jak na przykład silnik indukcyjny 26. Obsługa inwertera 24 odbywa się za pomocą układu sterowania 28, który może dalej zawierać wiele sterowników PID, z których każdy ma warstwę systemową oraz programowalną warstwę aplikacji, które realizują szybkie operacje w postaci na przykład modulacji wektorowej, rozprzęgania napięcia szyny DC i ochrony. Układ sterowania 28 współpracuje z inwerterem 24 PWM dzięki bramowym sygnałom sterowania i wykrywaniu napięcia szyny DC oraz prądów biegunowych (na przykład w postaci czujnika napięcia 34), aby umożliwić wykrycie zmian napięcia szyny DC. Zmiany napięcia można zinterpretować jako warunki obciążenia przejściowego i służą do sterowania przełączaniem układu przełączników 16 inwertera 24 PWM, aby umożliwić utrzymanie warunków obciążenia bliskich stanowi stabilnemu.

7 - 6 - [0029] Przykłady wykonania wynalazku opisane są poniżej zarówno dla zamkniętego układu sterowania i otwartego układu sterowania dla sterowania silnikiem 10. Patrząc w pierwszej kolejności na FIG. 2, przedstawiony jest ogólny zamknięty układ sterowania 30 dla sterowania silnikiem 10, według korzystnego przykładu wykonania wynalazku. W przykładzie wykonania dotyczącym zamkniętego układu sterowania, układ sterowania 28 dla sterowania silnikiem 10 zawiera sterownik prędkości 32, który generuje żądany strumień λ* i polecenie momentu obrotowego T* w oparciu o polecenie prędkości ω* otrzymane z urządzenia wejściowego (nie pokazano) i zmierzonej lub szacowanej prędkości wirnika ω. Estymator 34 strumienia/momentu obrotowego ujęty został również w układzie sterowania 28 dla sterowania silnikiem 10 i szacuje strumień λ oraz moment obrotowy T silnika indukcyjnego 26 stosując zmierzone napięcia trójfazowe V abc i prądy I abc. Żądany strumień λ* i polecenie momentu obrotowego T* oraz szacowany strumień λ i moment obrotowy T silnika indukcyjnego 26 przesyłane są przez regulator prędkości 32 oraz estymator 34 strumienia/momentu obrotowego, odpowiednio, do sterownika 36 strumienia/momentu obrotowego, który generuje polecenie prądu stojana I abc * w oparciu o szacowany λ i moment obrotowy T, polecenie strumienia λ* oraz polecenie momentu obrotowego T*. Sterownik 38 prądu odbiera polecenie prądu stojana I abc * wraz ze zmierzonym prądem stojana I abc, aby wygenerować polecenie napięcia stojana V abc *. Polecenie napięcia stojana V abc * przekazywane jest do generatora sygnału przełączania 40, który w oparciu o polecenie napięcia stojana V abc *, generuje wiele sygnałów przełączania (tj. wzór przełączania), aby zapewnić możliwość kontrolowanego przełączania układu przełączników w konwerterze 24 PWM. W oparciu o wzór przełączania wygenerowany przez generator sygnału przełączania 40, inwerter 24 PWM syntetyzuje przebiegi fal napięcia AC o stałej częstotliwości i amplitudzie dla doprowadzenia do silnika indukcyjnego 26. [0030] Układ sterowania 28 dla sterowania silnikiem 10 zawiera również sterownik 42. Według przykładu wykonania wynalazku, sterownik 42 skonfigurowany jest tak, aby selektywnie generować sygnał polecenia prądu DC, dla transmisji do sterownika 36 strumienia/momentu obrotowego. Selektywne generowanie sygnału polecenia prądu DC przez sterownik 42 pozwala na przełączanie sterowania silnikiem 10 pomiędzy pracą w trybie standardowym i w trybie wprowadzania DC. Podczas pracy w trybie standardowym sterowania silnikiem AC 10, sterownik 42 jest w stanie dezaktywowanym, to znaczy, że nie są generowane żadne sygnały polecenia DC. Tryb standardowy jest tym samym uznawany za tryb normalny pracy sterowania silnikiem AC 10. Sterownik 42 jest ponadto skonfigurowany/zaprogramowany, aby selektywnie operować sterowaniem silnika 10 w trybie wprowadzania DC dla wprowadzania sygnału DC lub składową do napięcia międzyprzewodowego lub prądu fazowego silnika. W trybie wprowadzania DC, sterownik 42 pracuje tak, aby generować polecenie DC w postaci polecenia prądu DC, który przesyłany jest do sterownika 36 strumienia/momentu obrotowego. To znaczny, w odniesieniu do FIG. 2, w przypadku sterowania silnikiem zasilanego napięciem, sterowanego prądowo w układzie zamkniętym, polecenie DC wprowadzane lub dodawane jest do sterownika 36 strumienia/momentu obrotowego, aby modyfikować polecenie prądowe i abc *.

8 - 7 - [0031] Gdy polecenie prądowe DC generowane lub dodawane jest przez sterownik 42 do sterownika 36 strumienia/momentu obrotowego, sterownik 36 strumienia/momentu obrotowego generuje zmodyfikowane polecenie prądowe i abc (tj. wspólne polecenie prądowe), które ma następującą postać: [Równ. 1], gdzie i abc to nowe polecenie prądowe z wprowadzonym poleceniem prądowym DC, i abc dc to podane polecenie prądowe DC, a i abc * to polecenie prądowe wygenerowane przez sterownik 36 strumienia/momentu obrotowego. W odpowiedzi na zmodyfikowane polecenie prądowe i abc wygenerowane przez sterownik 36 strumienia/momentu obrotowego, sterownik prądowy 38 zmuszony jest do generowania zmodyfikowanego polecenia napięcia V abc. dc [0032] Na podstawie polecenia prądowego DC i abc wygenerowanego/dodanego przez sterownik 42, układ sterowania 28 generuje zmodyfikowane polecenie prądowe i abc i wynikowe zmodyfikowane polecenie napięciowe V acb. Wynikowe zmodyfikowane polecenie napięciowe V abc powoduje modyfikację wzoru przełączania wygenerowanego przez generator 40 sygnału przełączania. To znaczy, wzór przełączania wygenerowany przez generator 40 sygnału przełączania, dla sterowania konwerterem 24 PWM, gdy polecenie prądowe DC i dc abc dodawane jest przez sterownik 42 (tworząc wynikowe zmodyfikowane polecenie napięciowe V abc '), zostaje zmodyfikowany w porównaniu do wzoru przełączania wygenerowanego przez generator 40 sygnału przełączania podczas standardowej pracy sterowania silnikiem 10. W trybie standardowym, wzór przełączania wygenerowany przez generator 40 sygnału przełączania steruje konwerterem 24 PWM, aby wygenerować sterowane napięcie międzyprzewodowe i prąd fazowy silnika AC. W trybie wprowadzania DC, zmodyfikowany wzór przełączania wygenerowany przez generator 40 sygnału przełączania steruje konwerterem 24 PWM, aby wprowadzić sygnał/składowa DC do napięcia międzyprzewodowego i prądu fazowego silnika AC silnika indukcyjnego 26. Częstotliwość i/lub taktowanie przełączania w konwerterze 24 PWM sterowane jest według zmodyfikowanego wzoru przełączania, aby wywołać zakłócenia lub odkształcenia (tj. przesunięcie prądu fazowego i przerwa w napięciu międzyprzewodowym) przynajmniej jednej fazy silnika AC 26, który generuje lub wprowadza składową DC do napięcia międzyprzewodowego i prądów fazowych silnika. Składowe DC można zmierzyć i określić dla każdego okresu trybu wprowadzania DC dzięki czujnikom 44 napięcia i/lub prądu w sterowaniu silnikiem 10. [0033] W powyżej opisanym zamkniętym układzie sterowania, dostrzec można, że należy wyeliminować wpływ wprowadzonego sygnału DC na sterowanie prędkością. Odpowiednio, prędkość silnika jest próbkowana z niską częstotliwością próbkowania za pomocą filtra dolnoprzepustowego (nie pokazano), z której można usunąć oscylację prędkości przy pomocy filtra dolnoprzepustowego. Wpływ prowadzonego sygnału DC na estymator 34 strumienia/momentu obrotowego również należy wyeliminować, aby uniknąć braku stabilności, usuwając składową DC trójfazowego napięcia stojana i prądy doprowadzane do estymatora 34 strumienia/momentu obrotowego.

9 - 8 - [0034] Dostrzec można również, że sposób sterowania w układzie sterowania 28 oraz sposób szacowania strumienia/momentu obrotowego mogą się różnić w zależności od różnego rodzaju zamkniętych układów sterowania silnikiem AC. Ponadto, odnośnie różnego rodzaju sposobów sterowania w układzie zamkniętym szacowany strumień może być strumieniem stojana, strumieniem wirnika oraz strumieniem sprzężonym; trójfazowe napięcia i prądy również mogą zostać wykazane przy pomocy różnego rodzaju transformat w różnych ramach referencyjnych, na przykład synchroniczna rama referencyjna, referencyjna rama wirnika, stacjonarna rama referencyjna, itp. Zmierzone napięcie stojana V abc można również zamienić na polecenie napięciowe stojana V abc *, zakładając doskonałość konwertera lub obliczyć przy pomocy sygnałów przełączania i napięcia szyny DC konwertera 24 PWM. [0035] Patrząc na FIG. 3, przedstawiony został przykładowy zamknięty układ sterowania dla sterowania silnikiem 10, dedykowany układ sterowania 46, według korzystnego przykładu wykonania wynalazku. W obszarze dedykowanego układu sterowania 46, prądy i napięcia stojana w synchronicznej ramie referencyjnej (rama d-q), oznaczone są jako i q, i d, v q, v d, a prądy i napięcia stojana w stacjonarnej ramie referencyjnej (rama α-ß) jako i α, i ß, v α, v ß. Synchroniczna rama referencyjna stosowana w układzie ustawiona jest względem strumienia wirnika pod kątem θ. [0036] Jak pokazano na FIG. 3, estymator 48 strumienia w sterowaniu silnikiem 10 szacuje strumień wirnika stosując zmierzone trójfazowe prądy i napięcia i abc, v abc. W oparciu o szacowany strumień wirnika i prędkość silnika, sterownik 50 prędkości oraz sterownik 52 strumienia działają, aby wygenerować polecenia prądowe i q * oraz i d *, które znane są jako polecenie momentu obrotowego i polecenie prędkości. Sterownik prądowy 38 generuje następnie polecenie prądowe V dq * w oparciu o polecenie prądowe stojana i q * i i d * oraz zmierzony prąd stojana. Po przetworzeniu ramy referencyjnej w transformatorze 56, przetransformowane polecenie napięcia V α-ß odbierane jest na generatorze 40 sygnału przełączania, który generuje sygnały przełączania dla konwertera 24 PWM w oparciu o polecenie napięciowe stojana. [0037] Sterownik 42 skonfigurowany jest tak, aby selektywnie generować sygnał polecenia prądu DC i wprowadzić sygnał polecenia prądowego DC do poleceń prądowych w układzie sterowania. Według jednego z przykładów wykonania dedykowanego układu sterowania dla sterowania silnikiem 10, polecenie prądowe DC wprowadzane jest do polecenia prądowego w układzie sterowania (np. i q * i i d *). Na osi d-q, zaktualizowane polecenia prądowe są następujące: [Równ. 2], gdzie i q * i i d * są poprzednimi poleceniami prądowymi na osi q-d; i q ** i i d ** są zmienionymi poleceniami prądowymi na osi q-d z wprowadzonym sygnałem DC; a i dc jest wielkością

10 - 9 - wprowadzonego sygnału DC. Jak pokazano na osi α-ß, zaktualizowane polecenia prądowe są następujące: [Równ. 3], gdzie i α * i i ß * są poprzednimi poleceniami prądowymi na osi α-ß; i α ** i i ß ** są zmienionymi poleceniami prądowymi na osi α-ß z wprowadzonym sygnałem DC; a i dc jest wielkością wprowadzonego sygnału DC. [0038] Wynikowe zmodyfikowane polecenie prądowe i q **, i d ** (lub i α ** i i ß **) wywołuje zmianę polecenia napięciowego (z V dq * na V dq **) wygenerowane przez sterownik 38 prądowy, a tym samym wywołując modyfikację wzoru przełączania wygenerowanego przez generator 40 sygnału przełączania. Według dedykowanego układu sterowania 46 dla sterowania silnikiem 10, generator 40 sygnału przełączania modyfikuje standardowy układ polecenia modulacji wektorowej (SVM) lub wzór przełączania w odpowiedzi na zmodyfikowane polecenie prądowe (i wynikowe zmodyfikowane polecenie napięciowe). Jak pokazano na FIG. 4, zamiast stosować normalny schemat polecenia przestrzeni sześciowektorowej dla konwertera PWM, w wektorze referencyjnym 60 dodana jest jeszcze jedna składowa DC 58. W sterowaniu wektorowym, do pierwotnego wektora referencyjnego Va dodawany jest kolejny element osi q Vs 60. Na przykład, jeżeli Va=Vq+jVd jest wektorem referencyjnym, zmodyfikowany wektor wyglądałby tak Va*= (Vq+Vs)+jVd. W przykładzie wykonania, wielkość dodawanego Vs powinna być regulowana w zakresie od 0 do 5 Voltów. [0039] Zmodyfikowane sterowanie wektorowe generuje zmodyfikowany wzór przełączania dla sterowania konwerterem 24 PWM, aby wprowadzić sygnał/składowa DC do napięcia międzyprzewodowego lub prądu fazowego silnika AC dla silnika 26. Częstotliwość i/lub taktowanie przełączania w konwerterze 24 PWM sterowane jest według zmodyfikowanego sterowania wektorowego, aby wywołać zakłócenia lub odkształcenia (tj. przesunięcie prądu fazowego i przerwa w napięciu międzyprzewodowym) przynajmniej jednej fazy silnika AC, które generuje lub wprowadza składową DC 58 do napięcia międzyprzewodowego i/lub prądów fazowych silnika, jak pokazano na Fig. 5. Składowe DC można zmierzyć i określić dla każdego okresu trybu wprowadzania DC dzięki czujnikom 44 napięcia i/lub prądu w sterowaniu silnikiem 10, aby określić rezystancję uzwojeń stojana, zgodnie ze szczegółowym opisem zamieszczonym poniżej. [0040] Według innego przykładu wykonania, sterowanie silnikiem 10 operowane jest za pomocą otwartego układu sterowania. Patrząc na FIG. 6, pokazany został otwarty układ sterowania 60 dla sterowania silnikiem AC 10, który według przykładu wykonania, jest skalarnym otwartym układem sterowania. Według otwartego układu sterowania 60, układ sterowania 28 dla sterowania silnikiem 10 skonfigurowany jest tak, aby odbierać polecenie prędkości (lub częstotliwości) z urządzenia wejściowego (nie pokazano), aby wygenerować

11 polecenie wielkości napięcia V 1. Polecenie wielkości napięcia V 1 wyrażone jest funkcją K(ω) polecenia prędkości, typowo odnoszącej się do krzywej V/Hz. Napięcie podwyższające V 0, które służy do obsługi silnika 26 w warunkach niskiej prędkości, łączone jest z poleceniem wielkości napięcia V 1, aby wygenerować wielkość napięcia V*. [0041] Wielkość napięcia V* oraz polecenie prędkości ω* są następnie przesyłane do sterownika 62 napięcia i stosowane do generowania polecenia napięciowego trójfazowego V abc *, które może mać następującą postać: [Równ. 4]. [0042] Polecenie napięciowe trójfazowe V abc * przesłane jest przez sterownik 62 napięcia w oparciu o polecenia prędkości lub częstotliwości. Polecenie napięciowe stojana V abc * stosowane jest do sterowania przełączaniem układu przełączników w konwerterze 24 PWM. W oparciu o wzór przełączania przełączników, określony przez polecenie napięciowe stojana V abc *, konwerter 24 PWM syntetyzuje przebiegi fal napięcia AC o stałej częstotliwości i amplitudzie, w celu doprowadzenia do silnika indukcyjnego 26. [0043] Jak dalej pokazano na FIG. 6, sterownik 42 skonfigurowany jest tak, aby selektywnie generować sygnał polecenia napięciowego DC V abc dc, dla przesłania do sterownika 62 napięcia, aby przełączyć pracę sterowania silnikiem 10 z trybu standardowego do trybu wprowadzania DC. Po dodaniu sygnału polecenia napięciowego DC V abc dc przez sterownik 42, zmodyfikowane polecenie napięciowe V abc wygenerowane przez sterownik napięcia, opisane dla każdej fazy, ma postać: [Równ. 5], gdzie V as, V bs, V cs są poprzednim poleceniem napięciowym bez potencjału DC fazy A, B, C odpowiednio, V as, V bs, V cs są nowym poleceniem napięciowym z potencjałem DC fazy A, B, C odpowiednio, a V dc jest wprowadzonym potencjałem DC. [0044] Alternatywnie, zmodyfikowane polecenie napięciowe V abc wygenerowane przez sterownik napięcia również może być opisane w odniesieniu do ramy referencyjnej q-d w postaci:

12 [Równ. 6], gdzie V q, V d są poprzednimi poleceniami napięciowymi bez potencjału DC w stacjonarnej ramie referencyjnej q-d, V q, V d są nowym poleceniem napięciowym z potencjałem DC w stacjonarnej ramie referencyjnej q-d; V dc jest wprowadzonym potencjałem DC. [0045] Na podstawie sygnału polecenia napięciowego DC V abc dc wygenerowanego/dodanego przez sterownik 42, układ sterowania 28 generuje zmodyfikowane polecenie napięciowe V abc, jak podano w Równaniu 5. Zmodyfikowane polecenie napięciowe powoduje modyfikację wzoru przełączania przełączników w konwerterze 24 PWM, który wprowadza sygnał/składowa DC do napięcia międzyprzewodowego lub prądu fazowego silnika AC dla silnika 26. Według przykładu wykonania wynalazku, zmodyfikowany układ przełączania generowany jest dzięki zmodyfikowanemu układowi sterowania SVM, jak pokazano na FIG. 4, w którym dodatkowe polecenie/składowa DC wprowadzane są do wektora referencyjnego układu sterowania SVM. Częstotliwość i/lub taktowanie przełączania w konwerterze PWM sterowane jest według zmodyfikowanego wzoru przełączania, aby wywołać zakłócenia lub odkształcenia (tj. przesunięcie prądu fazowego 63 i przerwa w napięciu międzyprzewodowym, jak pokazano na FIG. 7) przynajmniej jednej fazy silnika AC, który generuje lub wprowadza składową DC do napięcia międzyprzewodowego i prądów fazowych silnika. Składowe DC można zmierzyć i określić dla każdego okresu trybu wprowadzania DC dzięki czujnikom 44 (FIG. 6) napięcia i/lub prądu w sterowaniu silnikiem 10. [0046] Patrząc na FIG. 8, przedstawiony został zastępczy model DC silnika AC 26 ze sterowaniem silnikiem 10 po wprowadzeniu składowych DC, z zamkniętym układem sterowania oraz otwartym układem sterowania. Ponieważ składowe DC wprowadzone do napięć i prądów wejściowych nie przechodzą przez szczelinę powietrzną silnika AC (tj. szczelina powietrzna wirnika/stojana), nie wpływają na układ wirnika silnika AC 10. Po wprowadzeniu sygnału DC do jednego z trójfazowych prądów stojana, np. i a, rezystancję stojana R s można oszacować na podstawie składowych DC napięć i prądów na zaciskach stojana, jako: [Równ. 7], gdzie v ab dc oraz i a dc są składowymi DC odpowiednio linii międzyprzewodowej v ab oraz prądu fazowego i a silnika. Podczas gdy Równanie 7 przedstawia, że prąd fazowy mierzony jest dla fazy a, a napięcie międzyprzewodowe mierzone jest pomiędzy fazami a i b, można przewidzieć, że prąd fazowy można zmierzyć dla różnych faz, a napięcie międzyprzewodowe można zmierzyć pomiędzy faza a oraz inną fazą. To znaczy, składowe DC napięcia międzyprzewodowego i prądu fazowego silnika obecne są na wszystkich fazach silnika AC.

13 [0047] W oparciu o szacowaną wartość R s z wprowadzenia sygnału DC, monitorować można temperaturę uzwojenia stojana T s silnika 26. Odchylenie R s jest liniowo proporcjonalne do odchylenia T s, jako: [Równ. 8], gdzie T s0 i R s0 reprezentuję T s i R s w temperaturze pokojowej; i są szacowanymi wartościami i po wprowadzeniu sygnału DC; a α to współczynnik temperatury rezystywności. [0048] Po określeniu składowych DC napięcia i prądu, v ab dc i i a dc, na podstawie Równania 7 oszacować można rezystancję stojana R s i, odpowiednio, temperaturę uzwojenia stojana T s monitorować można w oparciu o wartość R s określoną według Równania 8 w czasie rzeczywistym, podczas gdy silnik AC pracuje. W jednym z przykładów wykonania wynalazku, sterownik 42 skonfigurowany jest tak, aby generować alarm (np. dźwiękowy lub wizualny), w przypadku gdy temperatura uzwojenia stojana przekroczy określoną wartość progową. Alarm ten umożliwia operatorowi podjęcie wymaganych czynności, takich jak wyłączenie silnika AC 26. [0049] Według innego przykładu wykonania wynalazku, temperaturę uzwojenia stojana można oszacować stosując jedynie pomiary prądów dla otwartych układów sterowania AC, takich jakie przedstawiono na FIG. 6. W warunkach stabilnych (stałe obciążenie i stałe polecenie napięciowe DC), zakładając że rzeczywiście wprowadzane napięcie DC jest stałe, stosunek prądu DC można wyrazić jako: [Równ. 9], gdzie I dc oraz I dc0 to zmierzony prąd DC, podczas gdy rezystancja stojana wynosi odpowiednio R s i R s0. [0050] W przypadku zmian obciążenia (tj. warunki niestabilne), zakładając że zmianę temperatury uzwojeń stojana przez i po zmianie obciążenia można pominąć, referencyjny prąd DC I dc0 można przeskalować jako: [Równ. 10],

14 gdzie I dc before oraz I dc after, to zmierzony prąd dc przed i po zmianie obciążenia, odpowiednio; I dc0 to nowy przeskalowany punkt referencyjny po zmianie obciążenia; I dc0 to poprzedni punkt referencyjny. Dzięki przeskalowanemu punktowi referencyjnemu, zaktualizowany wzór może pozostać niezmieniony. [0051] W oparciu o powyższe określenie stosunku prądu DC (dla stanu stabilnego i niestabilnego obciążeń), oszacować można temperaturę uzwojenia stojana. Początkowo, rezystancję stojana można wyrazić jako: [0052] T s można ponownie wyrazić jako, [Równ. 11]. [Równ. 12], gdzie T s0 i R s0 reprezentuję T s i R s w temperaturze pokojowej; i są szacowanymi wartościami T s i R s z wprowadzenia sygnału DC; a α to współczynnik temperatury rezystywności. Z tego względu, po zmierzeniu lub oszacowaniu rezystancji kabla oraz rezystancji wewnętrznej sterowania, temperaturę uzwojenia stojana można monitorować korzystając jedynie z czujnika prądowego dla otwartych układów sterowania AC. [0053] Według jednego z przykładów wykonania, gdy rezystancja kabla R cable nie jest możliwa do zmierzenia, to można ją oszacować. To znaczy, podając numer kabla według normy American Wire Gauge (AWG), R cable można oszacować na podstawie rezystywności ρ podanej w normie AWG, przybliżonej długości kabla l oraz temperatury otoczenia T A, jako [Równ. 13], gdzie μ to współczynnik temperatury rezystywności, a T 0 to temperatura pokojowa, zakładając że temperatura kabla jest taka sama jak temperatura otoczenia. [0054] Według wyżej wymienionej techniki uzyskiwania bardziej dokładnych szacunków R s (za pomocą napięcia i prądu na zaciskach stojana lub tylko prądu), kwestią pożądaną jest możliwość wprowadzania większych sygnałów polecenia napięciowego DC i/lub sygnałów polecenia prądowego DC, aby zwiększyć udział procentowy składowych DC w napięciach i prądach silnika. Jednak uznaje się, że wprowadzenie składowej DC powoduje pulsację momentu obrotowego w silniku AC 26. Z tego względu, według przykładu wykonania wynalazku, sterownik 42 zaprogramowany został do wprowadzania maksymalnych składowych DC do napięcia i prądu wprowadzając maksymalny sygnał polecenia napięciowego/prądowego DC, utrzymując wynikowe pulsacje momentu obrotowego w ustalonych granicach tolerancji.

15 [0055] Aby określić dopuszczalny sygnał polecenia napięciowego/prądowego DC, analizuje się pulsacje momentu obrotowego silnika AC. To znaczy, składowe dominujące w pulsacji momentu obrotowego oraz ich korelacje względem wprowadzanych składowych DC analizowane są stosując teorię analizy sekwencyjnej w ramie referencyjnej d-q. Pulsacje momentu obrotowego rozkładane są na składowe przy wielu częstotliwościach podstawowych, z których każdą można osobno monitorować obserwując składowe sekwencji prądów silnika. Tym samym, napięcie stojana, prąd stojana i całkowity strumień sprzężony opisywane są jako wektory przestrzenne w stacjonarnej ramie referencyjnej d-q i definiowane są odpowiednio jako. [0056] W oparciu o te zmienne, moment szczeliny powietrznej, T ag, obliczyć można jako iloczyn wektorowy oraz zgodnie z: [Równ. 14], gdzie P to ilość biegunów. [0057] Strumień i wektory przestrzenne prądu można rozłożyć na wektory o różnych częstotliwościach korzystając z Transformaty Fouriera, jako: [Równ. 15], gdzie zapis każdego rozłożonego wektora f oznacza jego kierunek obrotu i częstotliwość obrotu w przestrzeni wektorowej. [0058] Zakładając, że główna częstotliwość wejściowa to ω e, to główna składowa w całkowitym strumieniu sprzężonym to. Pomijając inne harmoniczne w strumieniu sprzężonym, wynikowe odkształcenie momentu obrotowego spowodowane przez wprowadzony prąd DC można oszacować jako: [Równ. 16], które oscyluje z częstotliwością ω e. Oscylujący moment obrotowy wywołany wprowadzonym prądem DC prowadzi do oscylacji prędkości wirnika, która w przybliżeniu wynosi: [Równ. 17],

16 gdzie reprezentuje oscylację prędkości, a J całkowitą inercję obrotową układu silnika. Tym samym, według analizy pulsacji momentu obrotowego w silniku AC wyrażonej Równaniami 14-17, określić można dopuszczalny sygnał polecenia napięciowego/prądowego DC. [0059] Zwraca się uwagę na to, że wyżej opisany system i sposób wprowadzania składowej DC do zasilania silnika AC umożliwia szacowanie R s online, stosując jedynie napięcia i prądy na zaciskach silnika (lub tylko prądy), bez potrzeby stosowania innych czujników, takich jak przetworniki prędkości i momentu obrotowego. Taki układ pozwala na bezinwazyjne oszacowanie rezystancji uzwojeń stojana bez użycia czujników i przy niewielkich kosztach, w czasie rzeczywistym podczas pracy silnika AC. [0060] Patrząc na FIG. 9, przedstawiona została technika 64 szacowania temperatury uzwojenia stojana w silniku. Technika rozpoczyna się od etapu 66, od określenia tego, czy szacowanie temperatury uzwojenia stojana jest w tym przypadku wymagane. Ocenę tego można przeprowadzić na przykład, w oparciu o przedział czasu pomiędzy szacunkami temperatury (np. co 5 minut). Jeżeli określone zostanie, że szacowanie temperatury nie jest pożądane w tym czasie 68, technika przechodzi do etapu 70, w którym sterowanie silnikiem dalej pracuje w trybie standardowym. Jeżeli jednak okaże się, że oszacowanie temperatury jest pożądane 72, to technika przechodzi do etapu 74, w którym sterowanie silnikiem przełącza się do trybu wprowadzania składowej DC, w którym do sterowania silnikiem wprowadzane jest polecenie DC, aby wprowadzić sygnał DC do wyjścia sterowania silnikiem, według jednego z zamkniętych lub otwartych układów sterowania, które zostały szczegółowo omówione powyżej. [0061] W etapie 76, obliczane są składowe DC V ab, I a w napięciu międzyprzewodowym i prądzie fazowym silnika AC do silnika indukcyjnego. W oparciu o obliczone napięcie międzyprzewodowe i prąd fazowy silnika, w etapach 78 i 80 określane są odpowiednio rezystancja i temperatura uzwojenia stojana, tak jak podano to w Równaniach 7 i 8. Obliczona rezystancja i temperatura uzwojeń stojana może zostać przesłana/zgłoszona w etapie 82 do, na przykład, sterownika w sterowaniu silnikiem. Określona rezystancja i temperatura uzwojeń stojana mogą zostać przeanalizowane dla określenia tego czy na przykład wartość progowa temperatury silnika została przekroczona. [0062] Patrząc na FIG. 10, przedstawiona jest technika 84 stosująca prąd, służąca do szacowania temperatury uzwojenia stojana w silniku, w której analizować należy wyłącznie prąd fazowy silnika indukcyjnego. Technika stosowana jest w otwartych układach sterowania przedstawionych na FIG. 6 i rozpoczyna się od wprowadzenia sygnału DC (tj. prądu DC) w etapie 86. Prąd DC obecny w prądzie fazowym silnika indukcyjnego jest następnie mierzony w etapie 88, jak podano w Równaniu 9. Kompensacja rezystancji sterowania silnikiem oraz kabla łączącego sterowanie silnikiem jak również silnika przeprowadzana jest w etapie 90, jak podano na przykład w Równaniu 13 (w oparciu o znane lub szacowane wartości rezystancji R drive sterowania silnikiem i rezystancji kabla R cable ). Technika 84 jest następnie kontynuowana w etapie 92 wraz z określeniem tego, czy zmianie uległo obciążenie silnika. Jeżeli obciążenie nie uległo zmianie 94, temperatura uzwojenia stojana szacowana jest w

17 etapie 96, na podstawie Równań 11 i 12. Jeżeli obciążenie zmieniło się 98, to prąd referencyjny ulega przeskalowaniu w etapie 100 (w porównaniu do prądu zmierzonego w etapie 88), jak podano w równaniu 10. Po przeskalowaniu, w następnej kolejności, w etapie 96, szacowana jest temperatura uzwojenia stojana. [0063] Ponieważ wyżej opisane sterowania silnikiem mają wbudowany sterownik 42, uznaje się również, że sterownik 42 może być umieszczony osobno w module/urządzeniu oddalonym od sterowania silnikiem i jego układu sterowania. Patrząc na FIG. 11, według kolejnego przykładu wykonania wynalazku, sterownik 102 przedstawiony został jako oddzielne urządzenie w stosunku do sterowania silnikiem 104. Sterownik 102 można zintegrować w pilocie zdalnego sterowania lub komputerze skonfigurowanym tak, aby przesyłać sygnały poleceń DC do sterowania silnikiem 104, za pomocą połączenia przewodowego lub bezprzewodowego. Jak podano w wyżej opisanych korzystnych przykładach wykonania, sterowanie silnikiem 104 może być operowane za pomocą otwartego lub zamkniętego układu sterowania, a tym samym, według przykładów wykonania wynalazku, sterownik 102 może zostać skonfigurowany tak, aby generować lub przesyłać sygnał polecenia prądowego DC lub sygnał polecenia napięciowego DC, wynikające z rodzaju układu sterowania użytego do obsługi sterowania silnikiem 104. Sygnał DC jest tym samym wprowadzany do napięcia międzyprzewodowego i prądu fazowego silnika AC, dla obciążenia 26, a sygnał DC analizowany jest, aby określić rezystancję uzwojenia stojana. [0064] Zaletą techniczną opisanego sposobu i urządzenia jest to, że zapewnia technikę komputerową oceny rezystancji uzwojenia stojana dla ochrony termicznej silników AC. Technika steruje przełączaniem w konwerterze PWM w sterowaniu silnikiem AC, aby wygenerować składową DC na wyjściu sterowania silnikiem odpowiadającą wejściu do silnika AC i określa rezystancję uzwojenia stojana na podstawie składowej DC. Temperaturę uzwojeń stojana również można określić za pomocą niniejszej techniki, w oparciu o rezystancję uzwojenia stojana. [0065] Z tego względu, według jednego z przykładów wykonania wynalazku, system szacowania rezystancji uzwojenia stojana silnika AC zawiera sterowanie silnikiem AC, którego wejście podłączane jest do źródła AC, a wyjście do zacisku wejściowego silnika AC. Sterowanie silnikiem AC zawiera ponadto konwerter modulacji szerokości impulsu (PWM) mający wiele przełączników sterujących przepływem prądu i napięciami na zaciskach silnika AC oraz układ sterowania podłączony do konwertera PWM. Układ sterowania skonfigurowany jest tak, aby generować sygnał sterujący umożliwiający konwerterowi PWM sterowanie wyjściem sterowania silnikiem AC, które odpowiada wejściowi silnika AC, selektywnie generować zmodyfikowany sygnał sterujący umożliwiający konwerterowi PWM wprowadzenie sygnału DC do wyjścia sterowania silnikiem AC, oraz określić rezystancję uzwojenia stojana silnika AC w oparciu o sygnał DC przynajmniej jednego napięcia i prądu. [0066] Według kolejnego z przykładów wykonania wynalazku, sposób określania rezystancji uzwojenia stojana silnika AC obejmuje etap montowania sterowania silnikiem AC szeregowo pomiędzy źródłem zasilania AC a silnikiem AC, sterowanie silnikiem AC zawiera konwerter modulacji szerokości impulsu (PWM), aby warunkować napięcie i prąd do silnika AC.

18 Sposób ponadto obejmuje etap selektywnie pracującego sterowania silnikiem AC w trybie standardowym oraz tryb wprowadzania sygnału DC, przy czym operowanie sterowaniem silnika AC w trybie wprowadzania sygnału DC obejmuje etapy dodawania polecenia DC do co najmniej jednego polecenia napięciowego AC oraz polecenia prądowego AC, aby utworzyć polecenie wspólne, generujące wzór przełączania dla konwertera PWM w oparciu o polecenie wspólne, i operowanie konwerterem PWM odpowiednio do wzoru przełączania, aby wprowadzić sygnał DC do napięcia i prądu silnika AC. Praca sterowania silnikiem AC w trybie wprowadzania DC obejmuje ponadto etapy pomiaru sygnału DC na co najmniej jednym spośród napięcia i prądu doprowadzonego do silnika AC i określenie rezystancji uzwojenia stojana w oparciu o zmierzony sygnał DC. [0067] Według jeszcze innego przykładu wykonania wynalazku, przedstawiono sterowanie silnikiem AC skonfigurowane do sterowania transmisją napięcia i prądu ze źródła zasilania AC do silnika AC mającego uzwojenie stojana. Sterowanie silnikiem AC zawiera konwerter modulacji szerokości impulsu (PWM), dla warunkowania napięcia międzyprzewodowego oraz prądu fazowego silnika AC do silnika indukcyjnego, konwerter PWM zawierający wiele przełączników i skonfigurowany tak, aby działać według układu sterowania modulacją wektorową (SVM) dla sterowania wieloma przełącznikami. Sterowanie silnikiem AC zawiera również układ sterowania skonfigurowany tak, aby selektywnie modyfikować układ sterowania SVM konwertera PWM, dla wprowadzenia sygnału DC do napięcia międzyprzewodowego i prądu fazowego silnika AC, i określenia rezystancji uzwojenia stojana w oparciu o sygnał DC. [0068] Wynalazek opisany został pod względem korzystnych przykładów wykonania i dostrzega się, że możliwe jest wykonanie rozwiązań równoważnych, zamiennych lub modyfikacji, innych niż te opisane w dokumencie, które zawierają się w zakresie załączonych zastrzeżeń. Sporządziła i zweryfikowała Anna Stenzel Rzecznik patentowy

19 Zastrzeżenia patentowe 1. System szacowania rezystancji uzwojenia stojana silnika AC, system obejmujący: sterowanie silnikiem AC (10) mające wejście podłączane do źródła AC oraz wyjście podłączane do zacisku wejściowego silnika AC, przy czym sterowanie silnikiem AC (10) obejmuje: konwerter (24) modulacji szerokości impulsu, PWM, mający wiele przełączników, do sterowania przepływem prądu i napięciami na zaciskach w silniku AC; i układ sterowania (28) podłączony do konwertera (24) PWM i skonfigurowany do: generowania sygnału polecenia dla umożliwienia konwerterowi (24) PWM sterowanie wyjściem sterowania silnikiem AC (10) odpowiadającym wejściu silnika AC; selektywnego generowania zmodyfikowanego sygnału polecenia dla umożliwienia konwerterowi (24) PWM wprowadzanie sygnału DC do wyjścia sterowania silnikiem AC (10) o amplitudzie wprowadzanego sygnału DC ustawionej tak, że pulsacje momentu obrotowego w silniku AC wywołane wprowadzonym sygnałem DC zawierają się w granicach ustalonych tolerancji; i określania rezystancji uzwojenia stojana silnika AC w oparciu o sygnał DC co najmniej jednego napięcia i prądu. 2. System według zastrz. 1, w którym układ sterowania (28) ponadto skonfigurowany jest do: generowania sygnału polecenia napięciowego DC; łączenia sygnału polecenia napięciowego DC z sygnałem polecenia napięciowego AC dla utworzenia zmodyfikowanego sygnału polecenia. 3. System według zastrz. 1, w którym układ sterowania (28) ponadto jest skonfigurowany do: generowania sygnału polecenia prądowego DC; łączenia sygnału polecenia prądowego DC z odpowiednim sygnałem polecenia prądowego AC dla utworzenia zmodyfikowanego sygnału polecenia. 4. System według zastrz. 1, w którym układ sterowania (28) skonfigurowany jest ponadto do określania temperatury uzwojenia stojana w oparciu o określoną rezystancję stojana w czasie rzeczywistym podczas pracy silnika AC. 5. System według zastrz. 1, w którym układ sterowania (28) skonfigurowany jest do określania wzoru przełączania wielu przełączników w konwerterze (24) PWM w oparciu o zmodyfikowany sygnał polecenia, powodując wprowadzenie sygnału DC do co najmniej jednej fazy silnika AC.

20 System według zastrz. 5, w którym układ sterowania (28) skonfigurowany jest do określania układu sterowania modulacją wektorową, SVM, dla zapewnienia wzoru przełączania dla wielu przełączników w konwerterze (24) PWM. 7. System według zastrz. 5, zawierający ponadto wbudowane czujniki napięcia i prądu, przy czym układ sterowania określa amplitudę sygnału DC z napięcia międzyprzewodowego i prądu fazowego wynikającą z zakłóceń spowodowanych wzorem przełączania. 8. System według zastrz. 5, ponadto zawierający wbudowane czujniki prądu, przy czym układ sterowania (28) określa amplitudę sygnału DC z prądu fazowego wynikającą z zakłóceń spowodowanych wzorem przełączania. 9. System według zastrz. 1, w którym układ sterowania (28) skonfigurowany jest do: okresowego generowania zmodyfikowanego sygnału polecenia we wcześniej określonym czasie podczas pracy silnika; i mierzenia sygnału DC wprowadzanego w każdym spośród wcześniej określonych czasów. 10. System według zastrz. 1, w którym układ sterowania (28) skonfigurowany jest do: rozkładania pulsacji momentu obrotowego w silniku AC na składowe wielu częstotliwości podstawowych; i analizowania składowych pulsacji momentu obrotowego i ich korelacji względem wprowadzanego sygnału DC stosując teorię analizy sekwencyjnej w ramie referencyjnej d-q. 11. Sposób określania rezystancji uzwojenia stojana silnika AC obejmujący: zapewnianie sterowania silnikiem AC (10) w układzie szeregowym pomiędzy źródłem zasilania AC a silnikiem AC, przy czym sterowanie silnikiem AC (10) zawiera konwerter (24) modulacji szerokości impulsu, PWM, dla warunkowania napięcia i prądu do silnika AC; selektywne operowanie sterowaniem silnika AC (10) w trybie standardowym i trybie wprowadzania DC, przy czym operowanie sterowaniem silnika AC (10) w trybie wprowadzania DC obejmuje: analizę pulsacji momentu obrotowego w silniku AC; dodawanie polecenia DC do co najmniej jednego polecenia napięciowego AC i polecenia prądowego AC w oparciu o analizę pulsacji momentu obrotowego w silniku AC, dla utworzenia polecenia wspólnego, z dodanym poleceniem DC skonfigurowanym do utrzymywania pulsacji momentu obrotowego w silniku AC w granicach ustalonej tolerancji; generowanie wzoru przełączania dla konwertera (24) PWM w oparciu o polecenie wspólne;

PL 217306 B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 27.09.2010 BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL 31.07.

PL 217306 B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 27.09.2010 BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL 31.07. PL 217306 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217306 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387605 (22) Data zgłoszenia: 25.03.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2290785 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.05.2010 10162823.8 (13) (51) T3 Int.Cl. H02J 9/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów

Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów Symbole a a 1 operator obrotu podstawowej zmiennych stanu a 1 podstawowej uśrednionych zmiennych stanu b 1 podstawowej zmiennych stanu b 1 A A i A A i, j B B i cosφ 1

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 19/09. MACIEJ KOKOT, Gdynia, PL WUP 03/14. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 19/09. MACIEJ KOKOT, Gdynia, PL WUP 03/14. rzecz. pat. PL 216395 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216395 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384627 (51) Int.Cl. G01N 27/00 (2006.01) H01L 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL 196881 B1. Trójfazowy licznik indukcyjny do pomiaru nadwyżki energii biernej powyżej zadanego tg ϕ

PL 196881 B1. Trójfazowy licznik indukcyjny do pomiaru nadwyżki energii biernej powyżej zadanego tg ϕ RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 196881 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 340516 (51) Int.Cl. G01R 11/40 (2006.01) G01R 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL BUP 21/08. PAWEŁ LIGĘZA, Kraków, PL

PL B1. INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL BUP 21/08. PAWEŁ LIGĘZA, Kraków, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209493 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382135 (51) Int.Cl. G01F 1/698 (2006.01) G01P 5/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. GRZENIK ROMUALD, Rybnik, PL MOŁOŃ ZYGMUNT, Gliwice, PL BUP 17/14. ROMUALD GRZENIK, Rybnik, PL ZYGMUNT MOŁOŃ, Gliwice, PL

PL B1. GRZENIK ROMUALD, Rybnik, PL MOŁOŃ ZYGMUNT, Gliwice, PL BUP 17/14. ROMUALD GRZENIK, Rybnik, PL ZYGMUNT MOŁOŃ, Gliwice, PL PL 223654 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223654 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 402767 (51) Int.Cl. G05F 1/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób oceny dokładności transformacji indukcyjnych przekładników prądowych dla prądów odkształconych. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

PL B1. Sposób oceny dokładności transformacji indukcyjnych przekładników prądowych dla prądów odkształconych. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL PL 223692 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223692 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 399602 (51) Int.Cl. G01R 35/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 71811 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.09.06 06791167.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04Q 11/00 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

Silnik indukcyjny - historia

Silnik indukcyjny - historia Silnik indukcyjny - historia Galileo Ferraris (1847-1897) - w roku 1885 przedstawił konstrukcję silnika indukcyjnego. Nicola Tesla (1856-1943) - podobną konstrukcję silnika przedstawił w roku 1886. Oba

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl7 H02M 7/42

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl7 H02M 7/42 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184340 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 323484 (22) Data zgłoszenia: 03.12.1997 (51) IntCl7 H02M 7/42 (54)

Bardziej szczegółowo

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL Charakterystyka Regulatory z serii FCS wyposażone są w trójfazową elektroniczną napięciową regulację działającą na zasadzie obcinania

Bardziej szczegółowo

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 (13) B1 H02J 3/12

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 (13) B1 H02J 3/12 (54) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181465 (21) Numer zgłoszenia: 324043 (22) Data zgłoszenia: 17.05.1996 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

DANE: wartość skuteczna międzyprzewodowego napięcia zasilającego E S = 230 V; rezystancja odbiornika R d = 2,7 Ω; indukcyjność odbiornika.

DANE: wartość skuteczna międzyprzewodowego napięcia zasilającego E S = 230 V; rezystancja odbiornika R d = 2,7 Ω; indukcyjność odbiornika. Zadanie 4. Prostownik mostkowy 6-pulsowy z tyrystorami idealnymi o komutacji natychmiastowej zasilany z sieci 3 400 V, 50 Hz pracuje z kątem opóźnienia załączenia tyrystorów α = 60º. Obciążenie prostownika

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2328264 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.09.2009 09171606.8 (13) (51) T3 Int.Cl. H02M 5/27 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wyznaczania błędów napięciowego i kątowego indukcyjnych przekładników napięciowych dla przebiegów odkształconych

PL B1. Sposób wyznaczania błędów napięciowego i kątowego indukcyjnych przekładników napięciowych dla przebiegów odkształconych PL 216925 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216925 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389198 (51) Int.Cl. G01R 35/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. Hajduczek Krzysztof,Opole,PL BUP 20/05. Budziński Sławomir, Jan Wierzchoń & Partnerzy

PL B1. Hajduczek Krzysztof,Opole,PL BUP 20/05. Budziński Sławomir, Jan Wierzchoń & Partnerzy RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205208 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 366652 (51) Int.Cl. G06F 1/28 (2006.01) H02H 3/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

IMPULSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM

IMPULSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego. IMPSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM Przekształtnik impulsowy z tranzystorem szeregowym słuŝy do przetwarzania energii prądu jednokierunkowego

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 84/12 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY 1. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 1 ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 15.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości wzmacniaczy mocy małej częstotliwości oraz przyswojenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13

Wykaz ważniejszych oznaczeń Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13 Spis treści 3 Wykaz ważniejszych oznaczeń...9 Przedmowa... 12 1. Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13 1.1.. Zasada działania i klasyfikacja silników bezszczotkowych...14 1.2..

Bardziej szczegółowo

Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego

Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego 50Hz Maszyna robocza Rotor 1. Prawie stała prędkość automatyka Załącz- Wyłącz metod a prymitywna w pierwszym etapie -mechanizacja AC silnik

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i układ pomiaru całkowitego współczynnika odkształcenia THD sygnałów elektrycznych w systemach zasilających

PL B1. Sposób i układ pomiaru całkowitego współczynnika odkształcenia THD sygnałów elektrycznych w systemach zasilających RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210969 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383047 (51) Int.Cl. G01R 23/16 (2006.01) G01R 23/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 C23F 13/04 C23F 13/22 H02M 7/155

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 C23F 13/04 C23F 13/22 H02M 7/155 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 169318 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 296640 (22) Data zgłoszenia: 16.11.1992 (51) IntCl6: H02M 7/155 C23F

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 07/10. ZDZISŁAW NAWROCKI, Wrocław, PL DANIEL DUSZA, Inowrocław, PL

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 07/10. ZDZISŁAW NAWROCKI, Wrocław, PL DANIEL DUSZA, Inowrocław, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213448 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386136 (51) Int.Cl. H03H 11/16 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 23.09.2008

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ zabezpieczenia od zwarć doziemnych wysokooporowych w sieciach średniego napięcia. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

PL B1. Układ zabezpieczenia od zwarć doziemnych wysokooporowych w sieciach średniego napięcia. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211182 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385971 (51) Int.Cl. H02H 7/26 (2006.01) H02H 3/16 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 14/12

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 14/12 PL 218560 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218560 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 393408 (51) Int.Cl. H03F 3/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Prostowniki. Prostownik jednopołówkowy

Prostowniki. Prostownik jednopołówkowy Prostowniki Prostownik jednopołówkowy Prostownikiem jednopołówkowym nazywamy taki prostownik, w którym po procesie prostowania pozostają tylko te części przebiegu, które są jednego znaku a części przeciwnego

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2123343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2008 08022084.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2123343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2008 08022084. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2123343 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2008 08022084.1

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób badania przyczepności materiałów do podłoża i układ do badania przyczepności materiałów do podłoża

PL B1. Sposób badania przyczepności materiałów do podłoża i układ do badania przyczepności materiałów do podłoża RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203822 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 358564 (51) Int.Cl. G01N 19/04 (2006.01) G01N 29/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Miernictwo I INF Wykład 13 dr Adam Polak

Miernictwo I INF Wykład 13 dr Adam Polak Miernictwo I INF Wykład 13 dr Adam Polak ~ 1 ~ I. Właściwości elementów biernych A. Charakterystyki elementów biernych 1. Rezystor idealny (brak przesunięcia fazowego między napięciem a prądem) brak części

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób sterowania prędkości obrotowej silnika klatkowego przez przełączanie

(54) Sposób sterowania prędkości obrotowej silnika klatkowego przez przełączanie RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 164000 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 2 8 5 2 3 8 (22) Data zgłoszenia: 1 6.0 5.1 9 9 0 (51) IntCl5: H02P

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne Opracowała: mgr inż. Katarzyna Łabno Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne Dla klasy 2 technik mechatronik Klasa 2 38 tyg. x 4 godz. = 152 godz. Szczegółowy rozkład materiału:

Bardziej szczegółowo

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach 1 Sygnały wejściowe/wyjściowe w sterowniku PLC Izolacja galwaniczna obwodów sterownika Zasilanie sterownika Elementy sygnalizacyjne Wejścia logiczne (dwustanowe)

Bardziej szczegółowo

Obliczenia polowe silnika przełączalnego reluktancyjnego (SRM) w celu jego optymalizacji

Obliczenia polowe silnika przełączalnego reluktancyjnego (SRM) w celu jego optymalizacji Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Studenckie Koło Naukowe Maszyn Elektrycznych Magnesik Obliczenia polowe silnika

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 13/13

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 13/13 PL 221694 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221694 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 397538 (51) Int.Cl. G01R 31/34 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890471 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.10.2006 06791271.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04M 3/42 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 1 Budowa silnika inukcyjnego Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 2 Budowa silnika inukcyjnego Tabliczka znamionowa

Bardziej szczegółowo

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300.

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Firma Shenzhen Micno Electric Co. jest przedsiębiorstwem zajmującym się zaawansowanymi technologiami. Specjalizuje się w pracach badawczorozwojowych, produkcji,

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Schemat układu L 2 R 2 E C 1. t(0+)

Rys. 1 Schemat układu L 2 R 2 E C 1. t(0+) Autor: Piotr Fabijański Koreferent: Paweł Fabijański Zadanie Obliczyć napięcie na stykach wyłącznika S zaraz po jego otwarciu, w chwili t = (0 + ) i w stanie ustalonym, gdy t. Do obliczeń przyjąć następujące

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa

Bardziej szczegółowo

Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2

Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2 Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2 Przeznaczenie Generator przebiegów pomiarowych GPP2 jest programowalnym sześciokanałowym generatorem napięć i prądów, przeznaczonym do celów pomiarowych i diagnostycznych.

Bardziej szczegółowo

BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5

BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5 BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5 BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO 1. Wiadomości wstępne Silniki asynchroniczne jednofazowe są szeroko stosowane wszędzie tam, gdzie

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPO SPO LITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172018 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21)Numer zgłoszenia 298251 (22) Data zgłoszenia: 23.03.1993 (51) Int.Cl.6 G01R 31/36 H02J

Bardziej szczegółowo

(57) 1. Układ samowzbudnej przetwornicy transformatorowej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B2 PL B2 H02M 3/315. fig.

(57) 1. Układ samowzbudnej przetwornicy transformatorowej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B2 PL B2 H02M 3/315. fig. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161056 (13) B2 (21) Numer zgłoszenia: 283989 (51) IntCl5: H02M 3/315 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 23.02.1990 (54)Układ

Bardziej szczegółowo

PL B1. C & T ELMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszcz Gdański, PL BUP 07/10

PL B1. C & T ELMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszcz Gdański, PL BUP 07/10 PL 215666 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215666 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386085 (51) Int.Cl. H02M 7/48 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektroniki w Budowie Maszyn

Laboratorium Elektroniki w Budowie Maszyn Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Elektroniki w Budowie Maszyn LWBM-3 Falownikowy układ napędowy Instrukcja do ćwiczenia Opracował:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"

Ćwiczenie: Silnik indukcyjny Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Zasada

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 17/10

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 17/10 PL 214364 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214364 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387186 (22) Data zgłoszenia: 03.02.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób pomiaru składowych impedancji czujnika indukcyjnego i układ pomiarowy składowych impedancji czujnika indukcyjnego

PL B1. Sposób pomiaru składowych impedancji czujnika indukcyjnego i układ pomiarowy składowych impedancji czujnika indukcyjnego PL 218944 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218944 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 391744 (22) Data zgłoszenia: 05.07.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ falownika obniżająco-podwyższającego zwłaszcza przeznaczonego do jednostopniowego przekształcania energii

PL B1. Układ falownika obniżająco-podwyższającego zwłaszcza przeznaczonego do jednostopniowego przekształcania energii PL 215665 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215665 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386084 (51) Int.Cl. H02M 7/48 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr.14. Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego. Q=UIsinϕ (1)

Ćwiczenie nr.14. Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego. Q=UIsinϕ (1) 1 Ćwiczenie nr.14 Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego 1. Zasada pomiaru Przy prądzie jednofazowym moc bierna wyraża się wzorem: Q=UIsinϕ (1) Do pomiaru tej mocy stosuje się waromierze jednofazowe typu

Bardziej szczegółowo

Przekształtniki impulsowe prądu stałego (dc/dc)

Przekształtniki impulsowe prądu stałego (dc/dc) Przekształtniki impulsowe prądu stałego (dc/dc) Wprowadzenie Sterowanie napięciem przez Modulację Szerokości Impulsów MSI (Pulse Width Modulation - PWM) Przekształtnik obniżający napięcie (buck converter)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 171065 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 299277 (22) Data zgłoszenia: 11.06.1993 (51) IntCl6: G01R 35/02 (54)

Bardziej szczegółowo

Wielkości opisujące sygnały okresowe. Sygnał sinusoidalny. Metoda symboliczna (dla obwodów AC) - wprowadzenie. prąd elektryczny

Wielkości opisujące sygnały okresowe. Sygnał sinusoidalny. Metoda symboliczna (dla obwodów AC) - wprowadzenie. prąd elektryczny prąd stały (DC) prąd elektryczny zmienny okresowo prąd zmienny (AC) zmienny bezokresowo Wielkości opisujące sygnały okresowe Wartość chwilowa wartość, jaką sygnał przyjmuje w danej chwili: x x(t) Wartość

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2376698 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.11.2009 09752823.6

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki pomiarów przy wyszukiwaniu oraz usuwaniu awarii silników i sterowników

Najlepsze praktyki pomiarów przy wyszukiwaniu oraz usuwaniu awarii silników i sterowników Najlepsze praktyki pomiarów przy wyszukiwaniu oraz usuwaniu awarii silników i sterowników Wstęp Silniki są często najistotniejszym elementem danego procesu. Silniki zużywają ponad połowę dostarczanej energii.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 184 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.04.200 0743408.6 (13) (1) T3 Int.Cl. H02P 1/42 (2006.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.2009 09158145.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.2009 09158145. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.09 09814.4 (13) (1) T3 Int.Cl. B62D /04 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

AC/DC. Jedno połówkowy, jednofazowy prostownik

AC/DC. Jedno połówkowy, jednofazowy prostownik AC/DC Przekształtniki AC/DC można podzielić na kilka typów, mianowicie: prostowniki niesterowane; prostowniki sterowane. Zależnie od stopnia skomplikowania układu i miejsca przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC

SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC Własności Driver dwóch silników DC Zasilanie: 6 30V DC Prąd ciągły (dla jednego silnika): do 7A (bez radiatora) Prąd ciągły (dla jednego silnika): do

Bardziej szczegółowo

SERIA D STABILIZATOR PRĄDU DEDYKOWANY DO UKŁADÓW LED

SERIA D STABILIZATOR PRĄDU DEDYKOWANY DO UKŁADÓW LED SERIA D STABILIZATOR PRĄDU DEDYKOWANY DO UKŁADÓW LED Właściwości: Do 91% wydajności układu scalonego z elektroniką impulsową Szeroki zakres napięcia wejściowego: 9-40V AC/DC Działanie na prądzie stałym

Bardziej szczegółowo

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12 2.11 MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe, rozdzielczość 12 bitów IC200ALG321 4 wyjścia analogowe napięciowe (0 10 VDC), rozdzielczość 12 bitów IC200ALG322 4 wyjścia analogowe

Bardziej szczegółowo

Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna)

Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna) Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna) I. Wprowadzenie Regulacja dwustawna (dwupołożeniowa) jest często stosowaną metodą regulacji temperatury w urządzeniach grzejnictwa elektrycznego. Polega ona na cyklicznym

Bardziej szczegółowo

Sposób analizy zjawisk i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych zależą od dwóch czynników:

Sposób analizy zjawisk i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych zależą od dwóch czynników: Temat: Analiza pracy i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych Sposób analizy zjawisk i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych zależą od dwóch czynników: budowy wirnika stanu nasycenia rdzenia

Bardziej szczegółowo

BADANIE PRZERZUTNIKÓW ASTABILNEGO, MONOSTABILNEGO I BISTABILNEGO

BADANIE PRZERZUTNIKÓW ASTABILNEGO, MONOSTABILNEGO I BISTABILNEGO Ćwiczenie 11 BADANIE PRZERZUTNIKÓW ASTABILNEGO, MONOSTABILNEGO I BISTABILNEGO 11.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie rodzajów, budowy i właściwości przerzutników astabilnych, monostabilnych oraz

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora.

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. I. Cel ćwiczenia ĆWICZENIE 6 Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. Badanie właściwości wzmacniaczy tranzystorowych pracujących w układzie wspólnego kolektora. II.

Bardziej szczegółowo

Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną)

Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną) Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną) Silnik bezkomutatorowy z fototranzystorami Schemat układu przekształtnikowego zasilającego trójpasmowy silnik bezszczotkowy Pojedynczy cykl

Bardziej szczegółowo

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych 0 Podstawy metrologii 1. Co to jest pomiar? 2. Niepewność pomiaru, sposób obliczania. 3.

Bardziej szczegółowo

Napęd elektryczny. Główną funkcją jest sterowane przetwarzanie energii elektrycznej na mechaniczną i odwrotnie

Napęd elektryczny. Główną funkcją jest sterowane przetwarzanie energii elektrycznej na mechaniczną i odwrotnie Napęd elektryczny Główną funkcją jest sterowane przetwarzanie energii elektrycznej na mechaniczną i odwrotnie Podstawowe elementy napędu: maszyna elektryczna, przekształtnik, czujniki, sterownik z oprogramowaniem,

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w energię

Bardziej szczegółowo

Obiekt. Obiekt sterowania obiekt, który realizuje proces (zaplanowany).

Obiekt. Obiekt sterowania obiekt, który realizuje proces (zaplanowany). SWB - Systemy wbudowane w układach sterowania - wykład 13 asz 1 Obiekt sterowania Wejście Obiekt Wyjście Obiekt sterowania obiekt, który realizuje proces (zaplanowany). Fizyczny obiekt (proces, urządzenie)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181834 (21) Numer zgłoszenia: 326385 (22) Data zgłoszenia: 30.10.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2009 09839524.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2009 09839524. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394827 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2009 09839524.7 (13) (51) T3 Int.Cl. B60C 23/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Przekształtniki napięcia stałego na stałe

Przekształtniki napięcia stałego na stałe Przekształtniki napięcia stałego na stałe Buck converter S 1 łącznik w pełni sterowalny, przewodzi prąd ze źródła zasilania do odbiornika S 2 łącznik diodowy zwiera prąd odbiornika przy otwartym S 1 U

Bardziej szczegółowo

Regulator mocy biernej. KMB-ZVP15 15-stopniowy.

Regulator mocy biernej. KMB-ZVP15 15-stopniowy. Regulator mocy biernej KMB-ZVP15 15-stopniowy. Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Charakterystyka ogólna:... 3 2. Symbole:... 4 3. Działanie regulatora.... 5 4. Programowanie:... 5 5. Alarmy i ustawienia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A47C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1883565. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.05.2006 06741009.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1883565. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.05.2006 06741009. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18836 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.0.06 067409.2 (13) (1) T3 Int.Cl. B61K 9/12 (06.01) G01M 17/

Bardziej szczegółowo

Laboratorium. Automatyka napędu elektrycznego

Laboratorium. Automatyka napędu elektrycznego POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH ZAKŁAD NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO, MECHATRONIKI I AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Laboratorium Automatyka napędu elektrycznego Ćwiczenie Badanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Część 2 Analiza obwodów w stanie ustalonym przy wymuszeniu sinusoidalnym Przypomnienie ostatniego wykładu Prąd i napięcie Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie sterowanie momentem silnika indukcyjnego zasilanego z 3-poziomowego. przekształtnika MSI z kondensatorami o zmiennym potencjale

Bezpośrednie sterowanie momentem silnika indukcyjnego zasilanego z 3-poziomowego. przekształtnika MSI z kondensatorami o zmiennym potencjale Bezpośrednie sterowanie momentem silnika indukcyjnego zasilanego z 3-poziomowego przekształtnika MSI z kondensatorami o zmiennym potencjale przekształtnika MSI z kondensatorami o zmiennym potencjale 1

Bardziej szczegółowo

PL B1. ADAPTRONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL BUP 01/12

PL B1. ADAPTRONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL BUP 01/12 PL 218470 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218470 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391629 (51) Int.Cl. G01M 3/28 (2006.01) F17D 5/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. AREVA T&D Spółka z o.o. Zakład Transformatorów w Mikołowie, Świebodzice,PL BUP 12/ WUP 10/09

PL B1. AREVA T&D Spółka z o.o. Zakład Transformatorów w Mikołowie, Świebodzice,PL BUP 12/ WUP 10/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203542 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 344295 (51) Int.Cl. H02M 7/04 (2007.01) H02M 7/06 (2007.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

PowerFlex 700AFE. Funkcja. Numery katalogowe. Produkty Napędy i aparatura rozruchowa Przemienniki czestotliwości PowerFlex PowerFlex serii 7

PowerFlex 700AFE. Funkcja. Numery katalogowe. Produkty Napędy i aparatura rozruchowa Przemienniki czestotliwości PowerFlex PowerFlex serii 7 Produkty Napędy i aparatura rozruchowa Przemienniki czestotliwości PowerFlex PowerFlex serii 7 PowerFlex 700AFE Hamowanie regeneracyjne Mniej harmonicznych Poprawiony współczynnik mocy Możliwość redukcji

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w

Bardziej szczegółowo

PL B1 (13) B1. (54) Sposób i układ do pomiaru energii elektrycznej G 01R 21/127. (73) Uprawniony z patentu: (43) Zgłoszenie ogłoszono:

PL B1 (13) B1. (54) Sposób i układ do pomiaru energii elektrycznej G 01R 21/127. (73) Uprawniony z patentu: (43) Zgłoszenie ogłoszono: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 170542 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 297 394 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 11.01.1993 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: G 01R 21/127

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.5 (13) (51) T3 Int.Cl. G01J 3/44 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych 0 Podstawy metrologii 1. Model matematyczny pomiaru. 2. Wzorce jednostek miar. 3. Błąd pomiaru.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Falownik

Ćwiczenie 3 Falownik Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Automatyzacja i Nadzorowanie Maszyn Zajęcia laboratoryjne Ćwiczenie 3 Falownik Poznań 2012 Opracował: mgr inż. Bartosz Minorowicz Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 223771 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.08 0886773.1 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 1/42 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

Proste układy wykonawcze

Proste układy wykonawcze Proste układy wykonawcze sterowanie przekaźnikami, tyrystorami i małymi silnikami elektrycznymi Ryszard J. Barczyński, 2016 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1689214 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.01.06 06091.4 (1) Int. Cl. H0B37/02 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

7 Dodatek II Ogólna teoria prądu przemiennego

7 Dodatek II Ogólna teoria prądu przemiennego 7 Dodatek II Ogólna teoria prądu przemiennego AC (ang. Alternating Current) oznacza naprzemienne zmiany natężenia prądu i jest symbolizowane przez znak ~. Te zmiany dotyczą zarówno amplitudy jak i kierunku

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1841919 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 (13) T3 (51) Int. Cl. E01B27/10 E01B27/06

Bardziej szczegółowo