Użyteczność komponenty estetycznej wskaźnika ortodontycznych potrzeb leczniczych w grupie studentów uczelni wrocławskich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Użyteczność komponenty estetycznej wskaźnika ortodontycznych potrzeb leczniczych w grupie studentów uczelni wrocławskich"

Transkrypt

1 Prace oryginalne Dent. Med. Probl. 2011, 48, 1, ISSN X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Liwia Minch 1, Marzena Lachowska 2, Anna Kuterek 2, Beata Kawala 1 Użyteczność komponenty estetycznej wskaźnika ortodontycznych potrzeb leczniczych w grupie studentów uczelni wrocławskich Usefulness of the Aesthetic Component in the Orthodontic Treatment Need Index in the Group of Wroclaw Universities Students 1 Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Akademii Medycznej we Wrocławiu 2 SKN Profilaktyki Ortodontycznej przy Katedrze Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Akademii Medycznej we Wrocławiu Streszczenie Wprowadzenie. Jednym z głównych powodów, dla których pacjenci decydują się na podjęcie leczenia wad zgryzu jest poczucie nieatrakcyjności własnego uzębienia. Wraz ze wzrostem zainteresowania leczeniem ortodontycznym oraz brakiem środków na finansowanie terapii pojawił się problem klasyfikacji pacjentów ze względu na stopień konieczności leczenia. Wskaźnik ortodontycznych potrzeb leczniczych (IOTN Index of Orthodontic Treatment Need), opracowany przez brytyjskich stomatologów, poza komponentą zdrowotną oceniającą prawidłowość okluzji (DHC Dental Health Component) zawiera również komponentę estetyczną (AC Aesthetic Component). Uwzględnienie tych dwóch składowych stwarza obiektywne kryteria podziału pacjentów na grupy o zróżnicowanym zapotrzebowaniu na terapię. Cel pracy. Weryfikacja użyteczności komponenty AC w szacowaniu poczucia estetyki uzębienia. Ustalenie siły korelacji między trafnością wyboru fotografii a świadomością potrzeby leczenia w zależności od nasilenia wady i poczucia estetyki na podstawie odpowiedzi studentów świadomych swojej wady (AM stomatologii) oraz niezwiązanych z kierunkami medycznymi (PWr Wrocławskiej). Materiał i metody. Zbadano 65 studentów różnych wydziałów Wrocławskiej (33 mężczyzn, 32 kobiety) oraz 51 studentów 4. i 5. roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu (22 mężczyzn, 29 kobiet) w wieku lat (średnia 24 lata), niebędących w trakcie leczenia ortodontycznego. Przed badaniem klinicznym pacjent oceniał subiektywnie swoje uzębienie pod względem estetycznym, wybierając odpowiednią fotografię komponenty AC. Następnie określano indywidualną wartość składowej morfologicznej wskaźnika IOTN. Wady zgryzu klasyfikowano zgodnie z polskimi standardami diagnostycznymi. Wyniki. Wykazano istotną różnicę w wyborze AC między studentami stomatologii a grupą studentów innego kierunku. Studenci stomatologii wybierali fotografie przedstawiające najbardziej estetyczne uzębienie. Studenci preferowali zdjęcia odpowiadające średnim wartościom wskaźnika AC. Wnioski. Istnieje korelacja między trafnością wyznaczania komponenty estetycznej a świadomością istnienia wady zgryzu (Dent. Med. Probl. 2011, 48, 1, 37 44). Słowa kluczowe: wskaźnik ortodontycznych potrzeb leczniczych, IOTN, AC, wady zgryzu. Abstract Background. One of the core reasons why patients start orthodontic treatment is a feeling of their dentition s unattractiveness. Together with increased interest in orthodontic medical care and deficiencies in therapy financing, the problem of classifying patients according to the need of providing the treatment has arisen. Index of Orthodontic Treatment Need (IOTN) is an indicator developed by the British dentists that contains not only health (estimates the normal occlusion) but aesthetic component (AC) as well. The correlation of the two components provides objective criteria of patients division into groups according to diverse treatment requirements. Objectives. Verification of usefulness of AC component to estimate the feeling of dentition s aesthetics, determining whether there is a correlation between the accuracy of photo choice and the awareness of need to provide the treatment, depending on the stage of the malocclusion and sense of aesthetics on the basis of answers who are aware of orthodontic defects (Medical University) and are not connected with medical majors (University of Technology).

2 38 L. Minch et al. Material and Methods. The tested material included 65 of various departments of the Wroclaw University of Technology (33 men, 32 women) and 51 of the Faculty of Dentistry of Wroclaw Medical University (22 men, 29 women) aged from 20 to 26 (average 24 years) that were not undergoing orthodontic treatment at that time. Before the examination the patients assessed subjectively their dentition in terms of aesthetics by choosing the value of AC component. Then the individual value of morphological IOTN component was quantified. Malocclusions were classified according to the polish diagnostic standards. Results. There was a significant difference in the choice of AC component between of dentistry, and the group of of other faculties. Dentistry selected photographs of the most aesthetic dentitions. Students of University of Technology tended to choose pictures corresponding with average values of AC component. Conclusions. There is a correlation between the accuracy of determining the AC value andawareness of the malocclusion existence (Dent. Med. Probl. 2011, 48, 1, 37 44). Key words: Index of Orthodontic Treatment Need, IOTN, AC, malocclusion. Jednym z głównych powodów, dla których pacjenci decydują się na rozpoczęcie leczenia ortodontycznego jest poczucie braku atrakcyjności własnego uzębienia [1 4]. Ważne jest, aby przed podjęciem tego leczenia wziąć pod uwagę ten czynnik. Atrakcyjność jest pojęciem względnym, każdy z nas może inaczej ją postrzegać. Estetyka uzębienia może w różny sposób wpływać na życie pacjentów, co zależy od determinant środowiskowych [5, 6] i kulturowych [7, 8]. Wraz ze wzrostem zainteresowania leczeniem ortodontycznym pojawił się problem klasyfikacji pacjentów ze względu na stopień konieczności leczenia [9]. Wskaźnik ortodontycznych potrzeb leczniczych (IOTN Index of Orthodontic Treatment Need) został opracowany przez brytyjskich stomatologów w 1989 r. [10]. Poza komponentą zdrowotną oceniającą prawidłowość okluzji (DHC Dental Health Component), zawiera również komponentę estetyczną (AC Aesthetic Component). Uwzględnienie tych dwóch składowych stwarza obiektywne kryteria podziału pacjentów na grupy o zróżnicowanym zapotrzebowaniu na terapię [11]. Wskaźnik ten ze względu na swoją prostotę i skalę ocen ma duże zastosowanie w Europie (Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Dania, Francja, Norwegia, Finlandia [12 20]) do celów epidemiologicznych oraz stanowi podstawę do refundacji leczenia ortodontycznego. Coraz szerzej bywa stosowany również w naszym kraju [21 23]. Celem pracy była weryfikacja użyteczności komponenty AC w szacowaniu poczucia estetyki uzębienia. Starano się ustalić siłę korelacji między trafnością wyboru fotografii a świadomością potrzeby leczenia w zależności od nasilenia wady i poczucia estetyki na podstawie odpowiedzi studentów świadomych swojej wady (studentów 4. i 5. roku stomatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu) oraz studentów niezwiązanych z kierunkami medycznymi (studentów różnych wydziałów Wrocławskiej). Materiał i metody Zbadano 65 studentów różnych wydziałów Wrocławskiej (33 mężczyzn, 32 kobiety) oraz 51 studentów Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu (22 mężczyzn, 29 kobiet) w wieku lat (średnia 24 lata), niebędących w trakcie leczenia ortodontycznego. Studenci AM opanowali podstawy diagnostyki ortodontycznej zgodnie z programem nauczania. Badanie przeprowadzono na podstawie skonstruowanej specjalnie karty, opracowanej w Katedrze i Zakładzie Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji AM we Wrocławiu. W karcie uwzględniono: dane z wywiadu (dane osobowe pacjenta, informacje o wcześniejszym leczeniu ortodontycznym, zainteresowanie ewentualnym leczeniem ortodontycznym). W badaniu zewnątrzustnym określano: profil szczękowy, profil twarzowy, schodek wargowy Korkhausa oraz dokonano oceny głębokości bruzdy wargowo-bródkowej. Badanie wewnątrzustne obejmowało: ustalenie diagramu uzębienia oraz ocenę klas Angle a, klas kłowych, obecności nieprawidłowości zębowych (odnośnie do umiejscowienia, liczby, kształtu), symetrii łuków zębowych, wartości nagryzu pionowego i poziomego. Do każdej karty dołączono kwestionariusz dotyczący atrakcyjności uzębienia pacjenta. Badani udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące chęci podjęcia leczenia ortodontycznego w przyszłości, a także zainteresowania innymi zabiegami mającymi na celu poprawę estetyki (np. wybielaniem zębów). Przed rozpoczęciem badania klinicznego każdy badany określał wartość komponenty estetycznej AC (ryc. 1) na podstawie wyselekcjonowanych i uporządkowanych standardowych dziesięciu fotografii, gdzie zdjęcie numer 1 odpowiadało najbardziej atrakcyjnej okluzji, a numer 10 najmniej atrakcyjnej. Pacjent wybierał taką fotografię, która jego zdaniem była najbardziej zbliżona estetycznie do własnego uzębienia, bardziej na zasadzie ogól-

3 Użyteczność komponenty estetycznej wskaźnika ortodontycznych potrzeb leczniczych 39 Ryc. 1. Komponenta estetyczna AC wskaźnika IOTN Fig. 1. Aesthetic component AC of IOTN nej atrakcyjności niż podobieństwa. Istotne było, aby badany uwzględniał jedynie ustawienie zębów i nie kierował się innymi wskaźnikami wpływającymi na estetykę, jak np.: kolor zębów, ich kształt i wielkość, stan dziąseł oraz występowanie płytki nazębnej. Pacjent wybierając określoną fotografię (1 10), oceniał tym samym subiektywnie swoje uzębienie pod względem estetyki okluzji. Następnie wyznaczano indywidualną wartość wskaźnika potrzeb leczniczych IOTN [10, 11]. Wskaźnik IOTN jest określany na podstawie badania zewnątrzustnego oraz analizy okluzji w skali pięciostopniowej, w której stopień pierwszy odpowiada brakowi potrzeb leczniczych, a stopień piąty jest definiowany jako wada o bardzo dużym nasileniu w tym przypadku jest konieczne leczenie. Jako wartość graniczną między lekkim nasileniem wady a niezbędnością podjęcia terapii przyjęto stopień 3. wskaźnika. Wyniki badań poddano testom statystycznym (test χ 2 z poprawką Yatesa, test medianowy, test Komogorow-Smirnowa, test Persona, test McNemary, test Manna-Whitneya) oraz statystyce opisowej. Za poziom istotności przyjęto α = 0,05. Wyniki Ponad połowa badanych przebyła wcześniej leczenie ortodontyczne (ryc. 2). Studenci byli poddawani terapii częściej (63%) niż Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego (55%). Różnica nie była istotna statystycznie. Mimo iż świadomość obecności wady zgryzu zadeklarowała zbliżona liczba studentów niezależnie od uczelni (PWr 48%, AM 51%), stomatologii mieli wątpliwości co do wady jedynie w 4% przypadków, w przeciwieństwie do badanych z 17% (ryc. 3). Studenci bardziej krytycznie oceniali estetykę swojego uzębienia, w ponad 3% uznając je za bardzo nieatrakcyjne. Studenci stomatologii natomiast nie udzielali takiej odpowiedzi, w 66,67% przypadków określali swoją okluzję jako atrakcyjną, a w 9,80% nawet za bardzo atrakcyjną (tab. 1). Znalazło to wyraz w wyznaczaniu komponenty AC. Studenci stomatologii konsekwentnie wybierali fotografie przedstawiające najbardziej estetyczne uzębienie (p = 0,005), a więc zdjęcie 1. i 2. (80,39%). Studenci preferowali zdjęcia odpowia-

4 40 L. Minch et al. Ryc. 2. Wcześniej przebyte przez badanych leczenie ortodontyczne Technology University stomatologii dentistry pacjenci, którzy nie przebyli wcześniej leczenia ortodontycznego patients with no previous orthodontic history pacjenci, którzy przebyli wcześniej leczenie ortodontyczne patients after previous orthodontic treatment Fig. 2. Orthodontic treatment previously completed by respondents nie wiem I don t know nie no tak yes Ryc. 3. Świadomość obecności wady zgryzu wśród badanych studentów i stomatologii Fig. 3. Awareness of malocclusion among of University of Technology and Wroclaw Medical University Technology University stomatologii dentistry Tabela 1. Ocena atrakcyjności uzębienia studentów oraz stomatologii na podstawie kwestionariusza Table 1. Evaluation of attractiveness of dentition by Technology and Dentistry Universities due to the questionnaire Studenci (Students) (Technology University) Stomatologii (Dentistry) bardzo atrakcyjne (very atractive) Atrakcyjność uzębienia % (Atractiveness of the dentition %) atrakcyjne (atractive) nieatrakcyjne (not atractive) 8, ,33 3,33 9,80 66,67 23,53 0 bardzo nieatrakcyjne (very unatractive) dające średnim wartościom (2. i 3.) wskaźnika AC (kolejno 41,67% i 35%), świadczącym jednak również o dużej atrakcyjności uzębienia (tab. 2). Hipoteza zakładająca, że przyszli dentyści nie uważają ustawienia własnych zębów za bardziej estetyczne została odrzucona (p = 0,044). Wykazano istotną różnicę w wyborze AC między studentami stomatologii a grupą studentów (χ 2 = 46,61, df = 6, p = 2, ). Podczas wyznaczania wartości IOTN zakwalifikowano o 30% większą liczbę studentów stomatologii do 1. stopnia wskaźnika (ryc. 4A), stano-

5 Użyteczność komponenty estetycznej wskaźnika ortodontycznych potrzeb leczniczych 41 Tabela 2. Wybrana przez badanych wartość komponenty estetycznej (AC) na podstawie fotografii (1 10) Table 2. The value of AC chosen by respondents due to the photographs (1 10) Studenci (Students) (Technology University) Stomatologii (Dentistry) Wartość komponenty estetycznej AC %) (The value of aesthetic componett AC %) , ,66 1, ,58 9,80 5,88 11, ,96 0 wiącego o braku potrzeby leczenia. W przypadku badanych z była widoczna przewaga wartości 4. i 5. odpowiadających nasilonym wadom zgryzu, stanowiącym o konieczności podjęcia leczenia ortodontycznego (ryc. 4B). Wśród grupy studentów stomatologii przeważają niższe wartości wskaźnika IOTN (p < 0,0001). Przebyte przez pacjentów leczenie ortodontyczne nie miało istotnego wpływu na wartość wskaźnika IOTN (χ 2 = 4,013841, df = 4, p = 0,382). Podział badanych na uczelnie obrazuje (ryc. 5), że stomatologii wykazują ponad dwukrotnie większe zainteresowanie leczeniem wad zgryzu (CI 68,36; 100). Zaskakujące wydaje się to, że osoby z wadą o większym nasileniu (IOTN 3) wykazują mniejszą chęć rozpoczęcia Ryc. 4. Wyznaczona wartość wskaźnika IOTN: A dla studentów, B dla studentów stomatologii Fig. 4. IOTN value assigned to: A of University of Technology, B of dentistry A Technology University B stomatologii dentistry

6 42 L. Minch et al. Technology University stomatologii dentistry tak yes nie no nie wiem I don t know Ryc. 5. Wyrażona przez studentów i stomatologii chęć podjęcia leczenia ortodontycznego na podstawie kwestionariusza wśród osób z IOTN 3 Fig. 5. Willingness to undertake orthodontic treatment expressed by of University of Technology and of dentistry, based on questionnaire, among respondents with IOTN 3 terapii (CI 24,82; 55,18). Połowa poddanych badaniu studentów nie wyraziła chęci podjęcia leczenia wady zgryzu, w 12,5% przypadków natomiast nie potrafiła podjąć decyzji mimo wyraźnej konieczności terapii (ryc. 5). Wykazano różnicę między obiektywną (IOTN) a subiektywną (AC) oceną uzębienia (χ 2 = 35,02, p = 3, ) dla IOTN 3. Dla wartości IOTN 1 i 2 nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy w ocenie okluzji. Studenci stomatologii skłaniali się ponadto ku wartościom AC bliższym adekwatnej wartości wskaźnika IOTN (χ 2 = 46,60, p = 2, ). Omówienie Badani mieli trudność w wyborze AC. Wynikało to najprawdopodobniej z braku dostatecznego zrozumienia idei tej komponenty oraz utożsamiania wady zgryzu z wadą zębową i innymi zaburzeniami estetyki uśmiechu. Znajduje to odzwierciedlenie w badaniach autorów polskich i zagranicznych [21, 24], w których pacjenci również wykazywali trudność w porównywaniu włas nego uzębienia z dziesięciostopniową skalą AC. Mimo zwracania szczególnej uwagi badanym, aby nie sugerowali się cechami morfologicznymi, takimi jak: kształt i kolor zębów, wygląd dziąseł itp., czynniki te zdawały się mieć duży wpływ na wybór fotografii przez osoby niezwiązane ze stomatologią [16]. Przyczyną był najprawdopodobniej brak umiejętności oddzielnego potraktowania estetyki okluzji od ogólnie przyjętej atrakcyjności uśmiechu. Wniosek ten znajduje potwierdzenie w badaniach innych autorów, którzy podkreślają, iż atrakcyjność uśmiechu postrzegana przez większość osób jest jednoznaczna z białymi zębami, jak również łukami zębowymi pozbawionymi stłoczeń lub też szpar [25]. Wśród studentów stomatologii wykazano statystycznie znamienną zależność między wyborem komponenty AC a istnieniem wady zgryzu. Polegało to na bardziej adekwatnej ocenie komponenty estetycznej wskaźnika IOTN w porównaniu ze studentami. Wynikało to najprawdopodobniej z faktu posiadania podstawowej wiedzy z zakresu ortodoncji oraz łatwiejszego odrzucania czynników, które powinny zostać pominięte w czasie porównywania własnego zgryzu do przedstawionej skali. Podobną obserwację przeprowadzili ortodonci nigeryjscy [26], którzy w badaniach prowadzonych wśród dzieci, rodziców i lekarzy ortodontów przedstawili zależność między istnieniem zaburzeń okluzji a wyborem komponenty AC wśród świadomych jej lekarzy. Wykazana różnica między obiektywną (IOTN) a subiektywną (AC) oceną uzębienia w badanych grupach znajduje również potwierdzenie we wcześniej przeprowadzonych badaniach w populacji Irańczyków [27]. Udowodniono, iż stomatologii z wadami zgryzu kwalifikującymi się do leczenia (IOTN 3), wykazują zdecydowanie większą chęć podjęcia terapii. Potwierdza to tezę Birkelanda et al. [28], że świadomość obecności wad zgryzu i konsekwencji z tego płynących istotnie zwiększa chęć podjęcia leczenia ortodontycznego. Dlatego też na decyzję o rozpoczęciu terapii wady zgryzu niejednokrotnie wpływa lekarz stomatolog, zwracając uwagę pacjentowi lub jego rodzicom na obecność wady zgryzu.

7 Użyteczność komponenty estetycznej wskaźnika ortodontycznych potrzeb leczniczych 43 Istotny brak zainteresowania terapią ortodontyczną u osób z wadą zgryzu niezwiązanych ze stomatologią świadczy o małym poziomie oświaty zdrowotnej, która powinna polegać na wielokierunkowej edukacji pacjentów obejmującej etiologię powstawania wad, konieczność ich leczenia oraz konsekwencje płynące z zaniechania działań odpowiednich do stadium zaawansowania zaburzenia. W podsumowaniu należy stwierdzić, iż istnieje korelacja między trafnością wyznaczania komponenty estetycznej a świadomością istnienia wady zgryzu. Większość badanych miała jednak trudność w wyborze AC, co wynikało najprawdopodobniej z braku zrozumienia idei tej komponenty. Komponenta estetyczna (AC) wskaźnika IOTN znajduje większe zastosowanie wśród osób mających podstawową wiedzę z zakresu ortodoncji, która umożliwia zróżnicowanie wady zgryzu i estetyki okluzji od ogólnie przyjętej atrakcyjności uśmiechu. Piśmiennictwo [1] Gochman D.S. : The measurement and development of dentally relevant motives. J. Public Health Dent. 1975, 35, [2] Shaw W.C. : Factors influencing desire for orthodontic treatment. Eur. J. Orthod. 1981, 3, [3] McKiernen E., McKiernen F., Jones M.L. : Psychological profiles and motivation of adults who seek orthodontic treatment. Int. J. Adult Orthodon. Orthognath. Surg. 1992, 7, [4] Bos A., Hoogstraten J., Prahl-Andersen B. : Expectations of treatment and satisfaction with dentofacial appearance in orthodontic patients. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. 2003, 123, [5] Mattick C.R., Gordon P.H. : Smile aesthetics and malocclusion in UK teenage magazines assessed using the Index of Orthodontic Treatment Need (IOTN). J. Orthod. 2004, 31, [6] Klages U., Claus N., Wehrbein H., Zentner A. : Development of a questionnaire for assessment of the psychosocial impact of dental aesthetics in young adults. Eur. J. Orthod. 2006, 28, [7] Ngom P.I., Brown R., Diagne F., Normand F., Richmond S. : A cultural comparison of treatment need. Eur. J. Orthod. 2005, 27, [8] Urtane I., Pugaca J., Liepa A., Rogovska I. : The severity of malocclusion and need for orthodontic treatment in correspondence with the age. Stomatologija, Baltic Dent. Maxillofacial J. 2006, 8, [9] Mandall N.A., McCord J.F., Blinkhorn A.S.,Worthington H.V., O Brien K.D. : Perceived aesthetic impact of malocclusion and oral self-perceptions in year-old Asian and Caucasian children in greater Manchester. Eur. J. Orthod. 2000, 22, [10] Brook P.H., Shaw W.C. : The development of an orthodontic treatment priority index. Eur. J. Orthod. 2001, 23, [11] Burden D.J., Holmes A. : The need for orthodontic treatment in child population of the United Kingdom. Eur. J. Orthod. 1994, 16, [12] Chestnutt I.G., Burden D.J., Steele J.G., Pitts N.B., Nuttall N.M., Morris A.J. : The orthodontic condition of children in the United Kingdom. Br. Dent. J. 2006, 200, [13] Johansson A.M., Follin M.E. : Evaluation of the Dental Health Component, of the Index of Orthodontic Treatment Need, by Swedish orthodontists. Eur. J. Orthod. 2009, [14] Josefsson E., Bjerklin K., Lindsten R. : Malocclusion frequency in Swedish and immigrant adolescents influence of origin on orthodontic treatment need. Eur. J. Orthod. 2007, 29, [15] Louwerse T.J., Aartman I.H.A., Kramer G.J.C., Prahl-Andersen B. : The reliability and validity of the Index of Complexity, Outcome and Need for determining treatment need in Dutch orthodontic practice. Eur. J. Orthod. 2006, 28, [16] Svedström-Oristo A.L., Pietilä T., Pietilä I., Vahlberg T., Alanen P., Varrela J. : Acceptability of dental appearance in a group of finnish 16- to 25-year-olds. Angle Orthod. 2009, 79, [17] Souames M., Bassigny F., Zenati N., Riordan P.J., Boy-Lefevre M.L.: Orthodontic treatment need in French schoolchildren: an epidemiological study using the Index of Orthodontic Treatment Need. Eur. J. Orthod. 2006, 28, [18] Richmond S., Andrews M. : Orthodontic treatment standards in Norway. Eur. J. Orthod. 1993, 15, [19] Birkeland K., Bøe O.E., Wisth P.J. : Relationship between occlusion and satisfaction with dental appearance in orthodontically treated and untreated groups. A longitudinal study. Eur. J. Orthod. 2000, 22, [20] Kerosuo H., Väkiparta M., Nyström M., Heikinheimo K. : The seven-year outcome of an early orthodontic treatment strategy. J. Dent. Res. 2008, 87, 584. [21] Grzywacz I. : The value of the aesthetic component of the Index of Orthodontic Treatment Need in the assessment of subjective orthodontic treatment need. Eur. J. Orthod. 2003, 25, [22] Wdowiak L., Nowicka-Dudek K. : Wskaźnik oceny ortodontycznej potrzeby leczniczej. Zdr. Publ. 2006, 116, [23] Śmiech-Słomkowska G., Dubojska A.M., Defińska-Kaniorska A. : Wady zgryzu i potrzeby leczenia ortodontycznego u dzieci z upośledzeniem umysłowym. Czas. Stomatol. 2006, 59, [24] Holmes A. : The prevalence of orthodontic treatment need. Br. J. Orthod. 2001, 19, [25] Hendy N.C., Toner A.M. : Does the public s opinion of what is an attractive smile agree with the aesthetic component of the IOTN? How important is a nice smile to the people of the UK and Antigua? BDS Elective Report, 2006.

8 44 L. Minch et al. [26] Otuyemi O.D., Kolawole K.A. : Perception of orthodontic treatment need: opinion comparisons of patients, parents and orthodontists. African J. Oral Health. 2005, 2, [27] Padisar P., Mohammadi Z., Nasseh R., Marami A. : The Use of Orthodontic Treatment Need Index (IOTN) in a referred Iranian population. Res. Biol. Sci. 2009, 4, [28] Birkeland K., Katle A., Løvgreen S., Bøe O.E., Wisth P.J.J. : Factors influencing the decision about orthodontic treatment. A longitudinal study among 11- and 15-year-olds and their parents. Orofac. Orthop. 1999, 60, Adres do korespondencji: Liwia Minch Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji AM ul. Krakowska Wrocław tel.: Praca wpłynęła do Redakcji: r. Po recenzji: r. Zaakceptowano do druku: r. Received: Revised: Accpeted:

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

Wady zgryzu i potrzeby leczenia ortodontycznego u dzieci z upośledzeniem umysłowym*

Wady zgryzu i potrzeby leczenia ortodontycznego u dzieci z upośledzeniem umysłowym* Czas. Stomat., 2006, LIX, 1 Wady zgryzu i potrzeby leczenia ortodontycznego u dzieci z upośledzeniem umysłowym* Malocclusion and orthodontic treatment needs of children with mental retardation Grażyna

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb i oczekiwań. pacjentów w zakresie świadczeń. ortodontycznych

Analiza potrzeb i oczekiwań. pacjentów w zakresie świadczeń. ortodontycznych Analiza potrzeb i oczekiwań pacjentów w zakresie świadczeń ortodontycznych Konspekt rozprawy doktorskiej Warszawa 2015 Tytuł rozprawy: Analiza potrzeb i oczekiwań pacjentów w zakresie świadczeń ortodontycznych.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS Część A- Opis przedmiotu kształcenia Nazwa. Propedeutyka ortodoncji Kod modułu O modułu/przedmiotu: Wydział:

SYLABUS Część A- Opis przedmiotu kształcenia Nazwa. Propedeutyka ortodoncji Kod modułu O modułu/przedmiotu: Wydział: SYLABUS Część A- Opis przedmiotu Nazwa Propedeutyka ortodoncji Kod modułu O modułu/przedmiotu: Wydział: Lekarsko-Stomatologiczny Kierunek studiów: Lekarsko-Stomatologiczny Specjalności: Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Ewa Racicka-Pawlukiewicz Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych PROMOTOR: Dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

The Index of Orthodontic Treatment Need (IOTN) in a group of school-aged children...

The Index of Orthodontic Treatment Need (IOTN) in a group of school-aged children... The Index of Treatment Need (IOTN) in a group of school-aged children... Wskaźnik ortodontycznych potrzeb leczniczych IOTN w grupie dzieci szkolnych w Małopolsce i porównanie do IOTN w innych państwach

Bardziej szczegółowo

Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report

Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report Czy istnieje zależność pomiędzy wiekiem i stroną, po której umiejscawia się ciąża ektopowa jajowodowa?

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Lek. Łukasz Głogowski Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Opiekun naukowy: Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel Zakład Profilaktyki Chorób

Bardziej szczegółowo

Stan pierwszych zębów trzonowych stałych studentów medycyny i stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku

Stan pierwszych zębów trzonowych stałych studentów medycyny i stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku Czas. Stomat., 2005, LVIII, 11 Stan pierwszych zębów trzonowych stałych studentów medycyny i stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku The dental status of permanent first molars in students of Dental

Bardziej szczegółowo

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE Dzieciństwo w cieniu schizofrenii przegląd literatury na temat możliwych form pomocy i wsparcia dzieci z rodzin, gdzie jeden z rodziców dotknięty jest schizofrenią Childhood in the shadow of schizophrenia

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU WIEDZY UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH NA TEMAT DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI

OCENA STANU WIEDZY UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH NA TEMAT DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 1055 1059 Aneta Kościołek 1, Magdalena Hartman 2, Katarzyna Spiołek 1, Justyna Kania 1, Katarzyna Pawłowska-Góral 1 OCENA STANU WIEDZY UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH

Bardziej szczegółowo

Kamil Barański 1, Ewelina Szuba 2, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz 3, Jerzy Chudek 1 STRESZCZENIE WPROWADZENIE

Kamil Barański 1, Ewelina Szuba 2, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz 3, Jerzy Chudek 1 STRESZCZENIE WPROWADZENIE Czynniki socjodemograficzne wpływające na poziom wiedzy dotyczącej dróg szerzenia się zakażenia w kontaktach niezwiązanych z procedurami medycznymi wśród pacjentów z WZW typu C Kamil Barański 1, Ewelina

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy liczące po 20 osób. Grupa I i II to osoby, u których na podstawie wartości pomiaru kąta ANB oraz WITS w

Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy liczące po 20 osób. Grupa I i II to osoby, u których na podstawie wartości pomiaru kąta ANB oraz WITS w STRESZCZENIE Wady zgryzu klasy III wg Angle'a uwarunkowane są niedorozwojem szczęki lub nadmiernym wzrostem żuchwy, a często połączeniem obu nieprawidłowości. Pacjenci z przodożuchwiem morfologicznym ze

Bardziej szczegółowo

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Katarzyna Rutkowska Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu Wyniki leczenia (clinical outcome) śmiertelność (survival) sprawność funkcjonowania (functional outcome) jakość

Bardziej szczegółowo

Zachorowalność na próchnicę dzieci łódzkich w wieku przedszkolnym zakwalifikowanych do zabiegów profilaktyki fluorkowej

Zachorowalność na próchnicę dzieci łódzkich w wieku przedszkolnym zakwalifikowanych do zabiegów profilaktyki fluorkowej Czas. Stomat., 2005, LVIII, 5 Zachorowalność na próchnicę dzieci łódzkich w wieku przedszkolnym zakwalifikowanych do zabiegów profilaktyki fluorkowej Incidence of caries in preschool children living in

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Motywy podjęcia studiów na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna w AGH

Motywy podjęcia studiów na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna w AGH Marta CIESIELKA, Małgorzata NOWORYTA AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Polska Motywy podjęcia studiów na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna w AGH Wstęp Wybór studiów

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

szczęki, objawy i sposoby Natalia Zając

szczęki, objawy i sposoby Natalia Zając Etiologia wybranych grup rozszczepów szczęki, objawy i sposoby ich zespołowego leczenia. Natalia Zając Promotor: dr n. med., prof. Vaclav Bednar Wstęp Wśród wad rozwojowych występujących u noworodków w

Bardziej szczegółowo

Leczenie zgryzu otwartego szkieletowego u pacjentów w okresie wzrostu obserwacje wstępne*

Leczenie zgryzu otwartego szkieletowego u pacjentów w okresie wzrostu obserwacje wstępne* Czas. Stomatol., 2010, 63, 12, 779-786 2010 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Leczenie zgryzu otwartego szkieletowego u pacjentów w okresie wzrostu obserwacje wstępne* Treatment of skeletal

Bardziej szczegółowo

Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger, Teresa Matthews- Brzozowska. Zastosowanie miniimplantów w leczeniu ortodontyczno - protetycznym

Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger, Teresa Matthews- Brzozowska. Zastosowanie miniimplantów w leczeniu ortodontyczno - protetycznym Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger, Teresa Matthews- Brzozowska Zastosowanie miniimplantów w leczeniu ortodontyczno - protetycznym Klinika Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

Stan mlecznych zębów trzonowych i ocena następstw ich przedwczesnej utraty u dzieci w wieku przedszkolnym

Stan mlecznych zębów trzonowych i ocena następstw ich przedwczesnej utraty u dzieci w wieku przedszkolnym PRACE ORYGINALNE Dent. Med. Probl. 2003, 40, 2, 313 317 ISSN 1644 387X TERESA MATTHEWS BRZOZOWSKA 1, AGNIESZKA NĘCKA 1, TOMASZ BABIJCZUK 2 Stan mlecznych zębów trzonowych i ocena następstw ich przedwczesnej

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Ortodoncja

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Ortodoncja Kod modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Ortodoncja Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Leczenie stłoczeń zębowych z zastosowaniem językowych zamków samoligaturujących 2D opis przypadku

Leczenie stłoczeń zębowych z zastosowaniem językowych zamków samoligaturujących 2D opis przypadku Czas. Stomatol., 2009, 62, 3, 197-201 2009 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Leczenie stłoczeń zębowych z zastosowaniem językowych zamków samoligaturujących 2D opis przypadku Treatment of

Bardziej szczegółowo

Nagryz pionowy, a wysokość górnotwarzowa u studentów kierunku lekarsko-dentystycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego*

Nagryz pionowy, a wysokość górnotwarzowa u studentów kierunku lekarsko-dentystycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego* Czas. Stomatol., 2010, 63, 12, 773-778 2010 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Nagryz pionowy, a wysokość górnotwarzowa u studentów kierunku lekarsko-dentystycznego Gdańskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Ortodontyczne potrzeby lecznicze studentów stomatologii na podstawie badań o metodologii obiektywnej i subiektywnej

Ortodontyczne potrzeby lecznicze studentów stomatologii na podstawie badań o metodologii obiektywnej i subiektywnej Anna Jankowska-Wika Ortodontyczne potrzeby lecznicze studentów stomatologii na podstawie badań o metodologii obiektywnej i subiektywnej Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytet Medyczny

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. ORAL HEALTH PROBLEMS OF YEAR-OLD INHABITANTS of THE LODZ REGION

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. ORAL HEALTH PROBLEMS OF YEAR-OLD INHABITANTS of THE LODZ REGION PRZEGL EPIDEMIOL 212; 66: 133-138 Zdrowie publiczne Aleksandra Hilt, Ewa Rybarczyk-Townsend, Beata Lubowiedzka-Gontarek, Magdalena Wochna-Sobańska PROBLEMY ZDROWOTNE JAMY USTNEJ 35-44-LETNICH MIESZKAŃCÓW

Bardziej szczegółowo

Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne dorosłego pacjenta z hipodoncją opis przypadku

Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne dorosłego pacjenta z hipodoncją opis przypadku _estetyka Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne dorosłego pacjenta z hipodoncją opis przypadku Interdisciplinar management of adult patient with hipodontia a case report Autorzy_ Maciej

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS WITH PAIN IN LUMBOSACRAL SPINE AND AN ASSESSMENT OF THEIR ANALGESIC EFFECTIVENESS

THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS WITH PAIN IN LUMBOSACRAL SPINE AND AN ASSESSMENT OF THEIR ANALGESIC EFFECTIVENESS NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABIEGI FIZYKALNE U PACJENTÓW Z DOLEGLIWOŚCIAMI BÓLOWYMI ODCINKA L-S KRĘGOSŁUPA WRAZ Z OCENĄ ICH SKUTECZNOŚCI W DZIAŁANIU PRZECIWBÓLOWYM THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS

Bardziej szczegółowo

Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji. żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo.

Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji. żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo. Renata Zielińska Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Zakład Stomatologii

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarski Jarosław Woźniak Rozprawa doktorska Ocena funkcji stawu skokowego po leczeniu operacyjnym złamań kostek goleni z uszkodzeniem więzozrostu piszczelowo-strzałkowego

Bardziej szczegółowo

Marta Uzdrowska. PRACA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH Promotor: Dr hab. n. med. prof. UM Anna Broniarczyk-Loba

Marta Uzdrowska. PRACA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH Promotor: Dr hab. n. med. prof. UM Anna Broniarczyk-Loba Marta Uzdrowska Ocena wad refrakcji i przyczyn niedowidzenia u osób z niepełnosprawnością intelektualną z wykorzystaniem zdalnego autorefraktometru Plusoptix PRACA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH Promotor:

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w ORTODONCJI

Program specjalizacji w ORTODONCJI CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w ORTODONCJI Dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii stomatologicznej Warszawa 1999 (c) Copyrigth by

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Ortodoncja

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Ortodoncja S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Kod modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Semestr

Bardziej szczegółowo

Prace oryginalne. Gipsowe a wirtualne modele ortodontyczne. Orthodontic Plaster Casts Versus Digital Models

Prace oryginalne. Gipsowe a wirtualne modele ortodontyczne. Orthodontic Plaster Casts Versus Digital Models Prace oryginalne Dent. Med. Probl. 0, 48, 4, 59 54 ISSN 644-87X opyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Izabella Dunin-Wilczyńska, Marcin Rudzki, Łukasz Sidorowicz ipsowe a wirtualne

Bardziej szczegółowo

Strategie radzenia sobie ze stresem u osób z głuchotą prelingwalną, korzystających z implantu ślimakowego od okresu dorosłości

Strategie radzenia sobie ze stresem u osób z głuchotą prelingwalną, korzystających z implantu ślimakowego od okresu dorosłości Strategie radzenia sobie ze stresem u osób z głuchotą prelingwalną, korzystających z implantu ślimakowego od okresu dorosłości Joanna Kobosko, Edyta Piłka, Agnieszka Pankowska, Henryk Skarżyński STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowotny jamy ustnej uczniów z łódzkich ośrodków dla dzieci niesłyszących

Stan zdrowotny jamy ustnej uczniów z łódzkich ośrodków dla dzieci niesłyszących Czas. Stomatol., 2007, LX, 6, 384-390 2007 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Stan zdrowotny jamy ustnej uczniów z łódzkich ośrodków dla dzieci niesłyszących Oral health condition of children

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczno-protetyczne w rozległych brakach zawiązków zębowych opis przypadku

Skojarzone leczenie ortodontyczno-protetyczne w rozległych brakach zawiązków zębowych opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 4, 276-280 Skojarzone leczenie ortodontyczno-protetyczne w rozległych brakach zawiązków zębowych opis przypadku Combined Orthodontic and Prosthetic Treatment in Severe Oligodontia:

Bardziej szczegółowo

OCENA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W PROCESIE KSZTAŁCENIA STUDENTÓW

OCENA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W PROCESIE KSZTAŁCENIA STUDENTÓW Inżynieria Rolnicza 7(125)/2010 OCENA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W PROCESIE KSZTAŁCENIA STUDENTÓW Edmund Lorencowicz, Sławomir Kocira Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005 Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Academy of Physical Education, Krakow URSZULA MIĄZEK, MARIA

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 5 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej Instytut Pielęgniarstwa Higher State Vocational School

Bardziej szczegółowo

Występowanie wad zgryzu u 8 i 9-letnich dzieci z terenu Gdyni

Występowanie wad zgryzu u 8 i 9-letnich dzieci z terenu Gdyni Czas. Stomatol., 2007, LX, 3, 195-201 2007 Polish Dental Association http://www.czas.stomat.net Występowanie wad zgryzu u 8 i 9-letnich dzieci z terenu Gdyni The incidence of malocclusion in eight- and

Bardziej szczegółowo

Zachorowalność na próchnicę zębów dzieci 12-letnich w województwie łódzkim w latach 1978-2003*

Zachorowalność na próchnicę zębów dzieci 12-letnich w województwie łódzkim w latach 1978-2003* Czas. Stomat., 2006, LIX, 1 Zachorowalność na próchnicę zębów dzieci 12-letnich w województwie łódzkim w latach 1978-2003* Prevalence of caries in 12-year-old children in the region of Łódź between 1978-2003

Bardziej szczegółowo

OCENA SATYSFAKCJI ŻYCIOWEJ I SAMOPOCZUCIA PSYCHICZNEGO PACJENTÓW PRZED OPERACJĄ TĘTNIAKA AORTY

OCENA SATYSFAKCJI ŻYCIOWEJ I SAMOPOCZUCIA PSYCHICZNEGO PACJENTÓW PRZED OPERACJĄ TĘTNIAKA AORTY OCENA SATYSFAKCJI ŻYCIOWEJ I SAMOPOCZUCIA PSYCHICZNEGO PACJENTÓW PRZED OPERACJĄ TĘTNIAKA AORTY EVALUATION OF LIFE SATISFACTION AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF PATIENTS BEFORE SURGERY AORTIC ANEURYSM Emilia

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 3 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 3 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 3 SECTIO D 2004 Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Zdrowia Publicznego AM we Wrocławiu MARTA ARENDARCZYK, EWA

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE. Barbara Bergier

PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE. Barbara Bergier PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE Barbara Bergier Place and role of physical activity in the lives of the elderly and disabled people. Summary: Key words:

Bardziej szczegółowo

akość życia osób chorych na schizofrenię w ocenie mieszkańców domu pomocy społecznej

akość życia osób chorych na schizofrenię w ocenie mieszkańców domu pomocy społecznej P R A C A O R Y G I N A L N A Beata Kudłacik 1, Teresa Kucharczyk 2, Bogusława Ryś 3 1 Dział Pomocy Doraźnej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach 2 Oddział Płucny Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE KONSUMENTÓW W ZAKRESIE WYBORU OPAKOWAŃ DO TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH

PREFERENCJE KONSUMENTÓW W ZAKRESIE WYBORU OPAKOWAŃ DO TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH Joanna Białek, Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie PREFERENCJE KONSUMENTÓW W ZAKRESIE WYBORU OPAKOWAŃ DO TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH Polski rynek produktów tłuszczowych należy

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

Skuteczność aparatu Clarka w leczeniu tyłozgryzu całkowitego z protruzją górnych zębów siecznych

Skuteczność aparatu Clarka w leczeniu tyłozgryzu całkowitego z protruzją górnych zębów siecznych Czas. Stomat., 2005, LVIII, 12 Skuteczność aparatu Clarka w leczeniu tyłozgryzu całkowitego z protruzją górnych zębów siecznych Mateusz Kurzawski Effectiveness of Clark s appliance in the management of

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 467 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 467 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 467 SECTIO D 2005 Katedra i Zakład Periodontologii A.M. we Wrocławiu 1 Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji

Bardziej szczegółowo

Results: The study found that among respondents using only. Conclusion: The study revealed a significantly lower oral

Results: The study found that among respondents using only. Conclusion: The study revealed a significantly lower oral Pomeranian J Life Sci 7;6():56-6 Status i potrzeby leczenia protetycznego braków zębowych u osób w wieku 65 7 lat w województwie zachodniopomorskim w zależności od źródła finansowania* Comparing prosthetic

Bardziej szczegółowo

Wyrównanie krzywej Spee podczas regulacji zgryzu u dorosłych pacjentów

Wyrównanie krzywej Spee podczas regulacji zgryzu u dorosłych pacjentów Czas. Stomat., 2005, LVIII, 11 Wyrównanie krzywej Spee podczas regulacji zgryzu u dorosłych pacjentów Correcting the Spee curve in adults during orthodontic treatment Joanna Mrowiec Z Centrum Ortodontyczno-Implantologicznego

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

, Maria Borysewicz-Lewicka. Ocena dynamiki próchnicy u 6-letnich dzieci z województwa lubuskiego

, Maria Borysewicz-Lewicka. Ocena dynamiki próchnicy u 6-letnich dzieci z województwa lubuskiego Prace oryginalne Dent. Med. Probl. 0, 49,, ISSN -38X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Joanna Chłapowska A, B, D, E, Karolina Gerreth A, B, D, E, Kristina Pilipczuk-Paluch

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Leczenie zgryzu krzyżowego zęba 21 systemem clear aligner - opis przypadku

Leczenie zgryzu krzyżowego zęba 21 systemem clear aligner - opis przypadku W DENTAL FORUM 2/2012 str. 133-136 wydanym w ramach 16 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego w Poznaniu opisano po raz pierwszy pacjenta leczonego systemem Clear-Aligner. Jest to pierwszy artykuł

Bardziej szczegółowo

POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI DOŚWIADCZANEJ TRAUMY U CHORYCH PO PRZEBYTYM ZAWALE SERCA

POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI DOŚWIADCZANEJ TRAUMY U CHORYCH PO PRZEBYTYM ZAWALE SERCA POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI DOŚWIADCZANEJ TRAUMY U CHORYCH PO PRZEBYTYM ZAWALE SERCA mgr Magdalena Hendożko Praca doktorska Promotor: dr hab. med. Wacław Kochman prof. nadzw. Gdańsk 2015 STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

Ocena estetyki pełnoceramicznych uzupełnień protetycznych. Aesthetic evaluation of all-ceramic prosthodontic dentures

Ocena estetyki pełnoceramicznych uzupełnień protetycznych. Aesthetic evaluation of all-ceramic prosthodontic dentures Ann. Acad. Med. Gedan., 2009, 39, 63 71 Monika Kosiorek, Maria Prośba-Mackiewicz Ocena estetyki pełnoceramicznych uzupełnień protetycznych Aesthetic evaluation of all-ceramic prosthodontic dentures Zakład

Bardziej szczegółowo

Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania podejmowania przez pacjentów leczenia stomatologicznego

Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania podejmowania przez pacjentów leczenia stomatologicznego Gracz Hygeia L, Public Świderska Health J. 2011, Społeczne 46(1): i ekonomiczne 77-82 uwarunkowania podejmowania przez pacjentów leczenia... 77 Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania podejmowania przez

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

OCENA WIEDZY ŻYWIENIOWEJ STUDENTÓW PWSZ W NYSIE*

OCENA WIEDZY ŻYWIENIOWEJ STUDENTÓW PWSZ W NYSIE* BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLVIII, 2015, 3, str. 457 462 Marta Misiarz 1, Elżbieta Grochowska-Niedworok 1, Lechosław Dul 2, Joanna Wyka 1, Ewa Malczyk 1, Beata Całyniuk 1 OCENA WIEDZY ŻYWIENIOWEJ STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Lekarsko-Stomatologiczny Stomatologia. jednolite magisterskie x I stopnia II stopnia III stopnia podyplomowe

Sylabus. Lekarsko-Stomatologiczny Stomatologia. jednolite magisterskie x I stopnia II stopnia III stopnia podyplomowe 60 30 Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne () Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w warunkach symulowanych (CS) Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Językowe aparaty ortodontyczne przegląd piśmiennictwa

Językowe aparaty ortodontyczne przegląd piśmiennictwa Czas. Stomatol., 2008, 61, 7, 504-508 2008 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Językowe aparaty ortodontyczne przegląd piśmiennictwa Lingual orthodontic appliances review of literature Liwia

Bardziej szczegółowo

Próba oceny metody Nolli oraz Demirjiana do określania indywidualnego wieku zębowego dzieci z prawidłową budową części twarzowej czaszki

Próba oceny metody Nolli oraz Demirjiana do określania indywidualnego wieku zębowego dzieci z prawidłową budową części twarzowej czaszki Czas. Stomatol., 2007, LX, 11, 744-751 2007 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Próba oceny metody Nolli oraz Demirjiana do określania indywidualnego wieku zębowego dzieci z prawidłową budową

Bardziej szczegółowo

Publiczny program zapobiegania próchnicy w Polsce u dzieci i młodzieży

Publiczny program zapobiegania próchnicy w Polsce u dzieci i młodzieży prace oryginalne Dent. Med. Probl. 2010, 47, 2, 137 143 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Elżbieta Jodkowska Publiczny program zapobiegania próchnicy w Polsce

Bardziej szczegółowo

PACJENT W GABINECIE MEDYCYNY ESTETYCZNEJ - OCZEKIWANIA I ŹRÓDŁA INFORMACJI

PACJENT W GABINECIE MEDYCYNY ESTETYCZNEJ - OCZEKIWANIA I ŹRÓDŁA INFORMACJI PODYPLOMOWA SZKOŁA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO W WARSZAWIE EDYCJA 2009-2011 PACJENT W GABINECIE MEDYCYNY ESTETYCZNEJ - OCZEKIWANIA I ŹRÓDŁA INFORMACJI Lek. med. Piotr Siennicki

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Częstość występowania wad zgryzu u osób z zespołem Turnera

Częstość występowania wad zgryzu u osób z zespołem Turnera Czas. Stomatol., 2009, 62, 12, 939-944 2009 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Częstość występowania wad zgryzu u osób z zespołem Turnera Incidence of occlusal anomalies in Turner syndrome

Bardziej szczegółowo

OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 9(134)/2011 OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Krzysztof Kapela, Szymon Czarnocki Katedra Ogólnej Uprawy Roli, Roślin i Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

SNORING 2015 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 4 th INTERNATIONAL SEMINAR PROGRAM. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warszawa, 28 listopada 2015

SNORING 2015 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 4 th INTERNATIONAL SEMINAR PROGRAM. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warszawa, 28 listopada 2015 CHRAPANIE IV MI DZYNARODOWE SEMINARIUM Warszawa, 28 listopada 2015 SLEEP APNEA & 4 th INTERNATIONAL SEMINAR Warsaw, 28 th November 2015 PROGRAM CHRAPANIE 8:00 10:30 Sobota, 28 listopada 2015 Moderator:

Bardziej szczegółowo

Przegląd epidemiologiczny metod diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza na terenie Polski.

Przegląd epidemiologiczny metod diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza na terenie Polski. Przegląd epidemiologiczny metod diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza na terenie Polski. Program MOTO-BIP /PM_L_0257/ Ocena wyników programu epidemiologicznego. Dr n. med. Bartosz Małkiewicz

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO-DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ ANALIZA ZMIAN WARTOŚCI SIŁY RETENCJI W TRÓJELEMENTOWYCH UKŁADACH KORON TELESKOPOWYCH Rozprawa na stopień

Bardziej szczegółowo

Wpływ wybranych czynników na jakość relacji lekarz stomatolog pacjent

Wpływ wybranych czynników na jakość relacji lekarz stomatolog pacjent Prace oryginalne Dent. Med. Probl. 2012, 49, 2, 286 292 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Anna Kawiak-Zioło A, B, D, Maria Mielnik-Błaszczak A, B, D, Sylwia

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Marć, Barbara Zając Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski

Małgorzata Marć, Barbara Zając Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski GERONTOLOGIA POLSKA 2015, 1, 19-23 ARTYKUŁ ORYGINALNY/ORIGINAL PAPER zgłoszono 09.03.2015; poprawiono 12.03.2015; zaakceptowano 27.03.2015 Charakterystyka zaburzeń słuchu u osób starszych po 75 roku życia

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU. mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU. mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka Profil metaboliczny osocza krwi i wartość biologiczna mleka krów w gospodarstwach ekologicznych Praca

Bardziej szczegółowo

dr Przemysław Bury Centrum Stomatologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

dr Przemysław Bury Centrum Stomatologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Projekt badań profilaktycznych z zakresu zdrowia jamy ustnej, skierowany do dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2010/2011 do klas I i VI szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Śrem Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK PRKTYCZNE NUCZNIE KLINICZNE KIERUNEK LEKRSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK kierunek lekarsko-dentystyczny Imię i nazwisko studenta PESEL Numer albumu zdjęcie Nazwa uczelni Data wystawienia

Bardziej szczegółowo

Poziom zadowolenia użytkowników platformy telerehabilitacyjnej / Satisfaction level of patients who used the telerehabilitation platform

Poziom zadowolenia użytkowników platformy telerehabilitacyjnej / Satisfaction level of patients who used the telerehabilitation platform Karolina KRAWCZAK 1,2, Wojciech GLINKOWSKI 1,2, Dominika CABAJ 1,2, Anna CZYŻEWSKA 1,2, Katarzyna WALESIAK 1,2, Andrzej GÓRECKI 1 Poziom zadowolenia użytkowników platformy telerehabilitacyjnej / Satisfaction

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Sławomir Kocira, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

S T R E S Z C Z E N I E

S T R E S Z C Z E N I E STRESZCZENIE Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia napromienianiem chorych z rozpoznaniem raka szyjki macicy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, porównanie wyników leczenia chorych napromienianych

Bardziej szczegółowo

EBM w farmakoterapii

EBM w farmakoterapii EBM w farmakoterapii Dr Przemysław Niewiński Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej AM we Wrocławiu Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej AM Wrocław EBM Evidence Based Medicine (EBM) "praktyka medyczna

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY

WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY pod redakcją Beaty Haor Leokadii Rezmerskiej Włocławek 2012 SPIS TREŚCI Wstęp.............................................

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem )

ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem ) Publikacje naukowe: ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem 7.03.2013) Stosowanie larw Lucilia sericata jako metoda leczenia przewlekłych ran kończyn. Inne publikacje: 1.

Bardziej szczegółowo

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Załącznik nr 2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Cel stażu: pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i utrwalenie praktycznych umiejętności z zakresu promocji zdrowia oraz zapobiegania,

Bardziej szczegółowo