Załącznik nr 1. - wzór Oferty na realizację Szkolenia z zakresu realizacji rekrutacji metodą Assessment Centre. /Nazwa i adres Oferenta/ r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1. - wzór Oferty na realizację Szkolenia z zakresu realizacji rekrutacji metodą Assessment Centre. /Nazwa i adres Oferenta/...2014 r."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1. - wzór Oferty na realizację Szkolenia z zakresu realizacji rekrutacji metodą Assessment Centre.. /Nazwa i adres Oferenta/ r. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ul. Lęborska 3b Gdańsk OFERTA Odpowiadając na Zaproszenie do składania Ofert z dnia r. [Zaproszenie] dotyczące realizacji Szkolenia z zakresu realizacji rekrutacji metodą Assessment Centre w ramach innowacyjnego projektu PI- Pomorska Fabryka Designu realizowanego z Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, składam Ofertę na wykonanie Przedmiotu Zamówienia obejmującego: Realizację Przedmiotu Zamówienia zgodnie z opisem przedstawionym w części III. Opis Przedmiotu Zamówienia Zaproszenia do składania Ofert, tj zgodnie z klasyfikacją CPV usługi szkoleniowe, które obejmuje: przeprowadzenie szkolenia z zakresu realizacji rekrutacji metodą Assessment Centre [Szkolenie] mającego na celu przygotowanie Uczestników Szkolenia, do pełnienia funkcji asesora i osoby prowadzącej sesje AC. A. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 1. Uczestnikami Szkolenia będzie 20 doradców zawodowych lub pośredników pracy z Powiatowych Urzędów Pracy województwa pomorskiego. 2. Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z założeniami stworzonymi w ramach Projektu i opisanymi w podręczniku Proces rekrutacji Odbiorców Wsparcia oraz Zespołu Wspierającego [Podręcznik], który stanowi Załącznik nr 1 do wzoru Umowy na realizację Szkolenia z zakresu realizacji rekrutacji metodą Assessment Centre [Umowa], a także w oparciu o plan szkolenia stanowiący Załącznik nr 2 do wzoru Umowy, który to wzór Umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia do składania Ofert. 3. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez dwóch trenerów wskazanych w części II Oferty. Strona 1

2 Każdy z dwóch trenerów wskazanych przez Oferenta musi posiadać następujące doświadczenie: a) przeprowadzenie w ostatnich dwóch latach minimum 4 szkoleń w zakresie realizacji sesji Assessment Centre lub Development Centre [AC/DC], z których każde trwało nie krócej niż 16 godz. lekcyjnych; b) przebadanie w okresie ostatnich dwóch lat minimum 40 osób podczas sesji AC/DC. Powyższe doświadczenie musi być potwierdzone referencjami od co najmniej dwóch zleceniodawców. Referencje muszą się odnosić zarówno do doświadczenia, o którym mowa w lit. a), oraz lit. b). Jeśli którykolwiek z trenerów nie będzie posiadał doświadczenia, o którym mowa w lit. a) oraz w lit. b), Oferta zostanie odrzucona. 4. Szkolenie zostanie przeprowadzone w dwóch dziesięcioosobowych grupach, tj. po 32 godz. lekcyjne dla każdej z grup. 5. Szkolenie składać się będzie z części teoretycznej (pierwsze trzy dni szkolenia - 24 godz. lekcyjne) i części praktycznej - realizacja sesji AC z udziałem aktorów (czwarty dzień szkolenia - 8 godz. lekcyjnych) i zostanie zrealizowane w siedzibie Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Gdańsku przy ul. Lęborskiej 3b w dniach: a) I grupa: lutego 2014 r. b) II grupa: lutego 2014r. 6. Każdy dzień szkoleniowy rozpocznie się o godz. 8.30, a zakończy o godz Elementem każdego dnia szkoleniowego będą dwie przerwy kawowe po 15 min. oraz jedna przerwa obiadowa trwająca 30 min. 7. Każdy Uczestnik Szkolenia będzie sprawował funkcję asesora podczas 4-tego dnia Szkolenia i będzie oceniał 1 aktora wcielającego się w funkcję osoby rekrutowanej. B. Zobowiązania podmiotu realizującego Szkolenie Wyłoniony Oferent zobowiązuje się do: 1. Przeprowadzenia Szkolenia przez trenerów wskazanych w części II Oferty, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania Ofert, bez możliwości zmiany trenerów wskazanych w części II Oferty. 2. Zapewnienia cateringu podczas każdego dnia Szkolenia dla wszystkich Uczestników Szkolenia, na który składać się będzie: a) kawa, herbata, woda, ciasteczka na dwie przerwy kawowe; b) ciepłe danie obiadowe; 3. Zapewnienia materiałów szkoleniowych, na które składać się będą: a) materiały szkoleniowe dla Uczestników Szkolenia przygotowane w formacie Word lub Power point na szablonie stanowiącym Załącznik nr 4 do wzoru Umowy. b) Podręcznik dla każdego Uczestnika Szkolenia. 4. Przekazania Zamawiającemu materiałów szkoleniowych, o których mowa w pkt. 3 lit. a) w formie cyfrowej najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji Szkolenia. 5. Wystawienia każdemu Uczestnikowi Szkolenia certyfikatu uczestnictwa w Szkoleniu. Strona 2

3 6. Prowadzenia Karty zaangażowania w inne niż Projekt projekty realizowane ze środków UE, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do wzoru Umowy, o ile Przyjmujący Zamówienie jest do tego zobowiązany wytycznymi realizacji projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, oraz Karty czasu pracy stanowiącej Załącznik nr 6 do wzoru Umowy. 7. Przekazania Zamawiającemu w dniu podpisania Umowy oświadczenia o swoim zatrudnieniu w innych projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej według wskazanego przez Zamawiającego wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do wzoru Umowy. Bez przekazania Zamawiającemu oświadczenia Przyjmujący Zamówienie nie nabywa prawa do wynagrodzenia z tytułu zrealizowania Przedmiotu Umowy. 8. Wskazanie w trakcie prowadzonego Szkolenia, Zamawiającego oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku jako bezpośredniego organizatora Projektu, podanie nazwy Projektu, jak również poinformowanie Uczestników Szkolenia, iż Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 9. Udostępniania Zamawiającemu oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia wglądu do dokumentów Przyjmującego Zamówienie związanych z realizowanym Projektem w części dotyczącej Przedmiotu Umowy, w tym dokumentów finansowych. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany będzie do przechowywania dokumentów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy do r. 10. Udziału w badaniu ewaluacyjnym realizowanym w ramach Projektu, o ile zaistnieje taka potrzeba. 11. Wykonywania Przedmiotu Umowy w sposób nienaruszający praw osób trzecich. I. Wykonanie Przedmiotu Zamówienia nastąpi za wynagrodzenie w wysokości zł (słownie: ) brutto, w tym z tytułu przekazania autorskich praw majątkowych do materiałów szkoleniowych, o których mowa w 3 ust. 3, lit. a) wzoru Umowy w wysokości zł (słownie: ) brutto. Strona 3

4 II. Trenerzy, którzy zrealizują Szkolenie w zakresie realizacji rekrutacji metodą Assessment Centre oraz ich doświadczenie Pierwszy trener:.. (imię i nazwisko, PESEL) A. Doświadczenie trenera w realizacji szkoleń z zakresu przeprowadzania rekrutacji metodą Assessment Centre/Development Centre (AC/DC) Lp Nazwa szkolenia/projektu/inne działanie (w przypadku projektów realizowanych ze środków UE nazwa programu/ działania/ poddziałania) w ramach którego realizowane było szkolenie/projekt/inne działanie Okres realizacji szkolenia (należy wskazać rok i miesiąc) Czas trwania szkolenia (w godzinach) B. Doświadczenie w realizacji sesji AC/DC Lp. Nazwa szkolenia/projektu/inne działanie (w przypadku projektów realizowanych ze środków UE nazwa programu/ działania/ poddziałania) w ramach którego realizowane były sesje AC/DC Okres realizacji sesji AC/DC (należy wskazać rok i miesiąc) Ilość zrealizowanych sesji AC (osób, które zostały przebadane narzędziem Podmiot, dla którego realizowane było szkolenie Podmiot, dla którego realizowano sesje AC/DC Dane adresowe i telefoniczne zleceniodawcy, dla którego realizowane było szkolenie Dane adresowe i telefoniczne zleceniodawcy, dla którego realizowano sesje AC/DC

5 AC/DC) Drugi trener:.. (imię i nazwisko, PESEL) A. Doświadczenie trenera w realizacji szkoleń z zakresu przeprowadzania rekrutacji metodą Assessment Centre/Development Centre (AC/DC) Lp Nazwa szkolenia/projektu/inne działanie (w przypadku projektów realizowanych ze środków UE nazwa programu/ działania/ poddziałania) w ramach którego realizowane było szkolenie/projekt/inne działanie Okres realizacji szkolenia (należy wskazać rok i miesiąc) Czas trwania szkolenia (w godzinach) Podmiot, dla którego realizowane było szkolenie B. Doświadczenie w realizacji sesji AC/DC Lp. Nazwa szkolenia/projektu/inne działanie (w przypadku projektów realizowanych ze środków UE nazwa programu/ działania/ Okres realizacji sesji AC/DC (należy Ilość zrealizowanych sesji AC Podmiot, dla którego realizowano sesje AC/DC Dane adresowe i telefoniczne zleceniodawcy, dla którego realizowane było szkolenie Dane adresowe i telefoniczne zleceniodawcy, dla którego realizowano sesje

6 poddziałania) w ramach którego realizowane były sesje AC/DC wskazać rok i miesiąc) (osób, które zostały przebadane narzędziem AC/DC) AC/DC

7 III. Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym Na potrzeby projektu PI- Pomorska Fabryka Designu realizowanego w ramach POKL Niniejszym oświadczam, że. z siedzibą w..u przy ul..., identyfikujący się NIP:.., zwany dalej Oferentem -..nie posiada z Gdańską Fundacją Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Lęborskiej 3b, NIP zwaną dalej Zamawiającym, a także z członkami Zarządu wyżej wskazanej Fundacji p. Małgorzatą Jasnoch oraz p. Joanną Grandzicką - oraz z osobami wykonującymi w imieniu Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Przyjmującego Zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie szkolenia z zakresu realizacji rekrutacji metodą Assessment Centre w ramach projektu PI Pomorska Fabryka Designu p. Lucyną Formelą oraz p. Anną Malinowską - powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (w tym także osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem procedury wyboru Przyjmującego Zamówienie), a Przyjmującym Zamówienie, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika tego organu; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.... Miejscowość i data. Podpis i pieczęć osoby upoważnionej Strona 7

8 IV. Oświadczam, że: 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. Oświadczam, że zapoznałem/am się treścią Zaproszenia do składania Ofert wraz z załącznikami i uzyskałam/łem konieczne informacje do przygotowania Oferty; 5. Oświadczam, że uważam się za związanego/ą niniejszą Ofertą przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego, jako termin składania Ofert; 6. Oświadczam, że załączony do Zaproszenia do składania Ofert wzór Umowy został przeze mnie w pełni zaakceptowany i w przypadku wyboru mojej Oferty zobowiązuję się do zawarcia Umowy wg załączonego wzoru w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Podpis Do Oferty załączono: 1. Referencje. sztuk 2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 3. KRS, odpis z CEiDG lub inny dokument potwierdzający zarejestrowanie firmy Oferenta 1 4. Pełnomocnictwo 2 1 Dotyczy wyłącznie Oferentów będących przedsiębiorcami 2 Dotyczy wyłącznie Oferentów, którzy są reprezentowani przez Pełnomocnika Strona 8

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.:

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.: Jastrzębie-Zdrój, dn. 27.03.2015r. LD Holding S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie-Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 149/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ z obszaru:

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.:

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.: Jastrzębie-Zdrój, dn. 02.06.2015r. LD Holding S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie-Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 190/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ z obszaru:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Cena netto za godzinę kursu/ cena netto za egzamin. Cena netto za godzinę kursu/ cena netto za egzamin

Cena netto za godzinę kursu/ cena netto za egzamin. Cena netto za godzinę kursu/ cena netto za egzamin Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego: Wzór formularza ofertowego Nawiązując do zapytania ofertowego dot. organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczniów i uczennic wraz z egzaminami w ramach

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/PP-IV/2015

Zapytanie ofertowe nr 2/PP-IV/2015 Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Człowiek + certyfikat = fundament GKB POKL.08.01.01-22-004/13 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek + certyfikat = fundament GKB POKL.08.01.01-22-004/13 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie wyłonienia usługodawcy w zakresie przeprowadzenia szkoleń z zakresu spawania w ramach projektu pt.: Człowiek + certyfikat = fundament GKB nr POKL.08.01.01-22- 004/13 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER ZAPYTANIE OFERTOWE Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert na USŁUGĘ SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Program rozwojowy szkół w powiecie mińskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 11.08.2014 r. Do:... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Projektant wnętrz z wykorzystaniem programu SketchUp w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Strona1 Dąbrowa, dnia 2 października 2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ul. Klasztorna 6 86-300 Grudziądz tel. (056) 642 94 44 www.grudziadz.caritas.pl Grudziądz, 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Grudziądzkie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 Lublin, 13.01.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 23.01.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 23.01.2012r. Kraków, dnia 23.01.2012r. Zamawiający ul. A. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin Adres do korespondencji: Tel./fax: 012 626 00 95 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia W związku z realizacją projektu Przedsiębiorco

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo