SIMATIC. System rozproszonych I/O Fail-Safe Inyniering ET 200S system rozproszonych I/O - Moduły Fail-Safe. Przedmowa. Informacje o produkcie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIMATIC. System rozproszonych I/O Fail-Safe Inyniering ET 200S system rozproszonych I/O - Moduły Fail-Safe. Przedmowa. Informacje o produkcie"

Transkrypt

1 Przedmowa Informacje o produkcie 1 SIMATIC System rozproszonych I/O Fail-Safe Inyniering ET 200S system rozproszonych I/O - Moduły Fail-Safe Instalacja i Instrukcja obsługi Konfiguracja 2 Ustawianie adresów i instalacja Podłczanie okablowania i dopasowywanie modułów 3 4 Diagnostyka 5 Ogólna specyfikacja techniczna 6 Moduły Fail-Safe 7 Dane diagnostyczne modułów Fail-Safe Rysunki wymiarowe Akcesoria i numery zamówieniowe Czasy odpowiedzi Podłczanie obcie A B C D E 01/2007 A5E

2 Wskazówki bezpieczestwa Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki, których przestrzeganie pozwoli na zapewnienie bezpieczestwa oraz zapobiegnie powstawaniu strat materialnych podczas uywania sprztu. Wskazówki odnoszce si do osobistego bezpieczestwa oznaczono symbolem bezpieczestwa. Uwagi odnoszce si do szkód majtkowych nie s oznaczone symbolem bezpieczestwa. Wskazówki przedstawione poniej s ułoone według stopnia zagroenia. Niebezpieczestwo Oznacza, e jeli stosowne rodki ostronoci nie zostan zachowane, bd miały miejsce: mier, cikie uszkodzenia ciała lub powane uszkodzenia mienia. Ostrzeenie Oznacza, e jeeli stosowane rodki ostronoci nie zostan zachowane, mog mie miejsce: mier, cikie uszkodzenia ciała lub powane uszkodzenia mienia. Ostronie Oznacza, e jeli stosowane rodki ostronoci nie zostan zachowane, mog mie miejsce drobne urazy. Ostronie Bez symbolu bezpieczestwa, oznacza, e mog mie miejsce uszkodzenia mienia, jeli stosowane rodki ostronoci nie zostan zachowane Uwaga Oznacza, e jeli odpowiednie informacje nie zostan wzite pod uwag, mog wystpi nieoczekiwane wyniki lub sytuacje. Jeeli przedstawiony jest wicej ni jeden stopie niebezpieczestwa, ostrzeenie przedstawia najwyszy stopie niebezpieczestwa podczas uytkowania. Ostrzeenie zranienia wraz z symbolem bezpieczestwa obejmuje take ostrzeenie odnoszce si do szkody majtkowej. Wykwalifikowany Personel Prawidłowe uycie Urzdzenie lub System mog by konfigurowane i uywane tylko z ponisz dokumentacj. Odbiór techniczny i eksploatacja moe by wykonywana jedynie przez wykwalifikowany personel. W kontekcie informacji o bezpieczestwie, zawartych w tym dokumencie, pod pojciem wykwalifikowany personel rozumie si osoby upowanione do uziemiania, podłczania sprztu i systemów zgodnie z obowizujcymi normami i standardami bezpieczestwa. Nastpujca wskazówka: Ostrzeenie To urzdzenie moe by uywane jedynie do zastosowa opisanych w katalogu lub specyfikacji technicznej i tylko w połczeniu z urzdzeniami lub komponentami pochodzcymi od producentów zatwierdzonych lub zalecanych przez firm Siemens. Poprawne i bezpieczne funkcjonowanie produktu moliwe jest tylko i wyłcznie, jeli jest on transportowany, magazynowany, przechowywany oraz instalowany prawidłowo i ostronie oraz jest obsługiwany i serwisowany według wskaza. Znaki handlowe Wszystkie nazwy posiadajce znak s zastrzeonymi znakami handlowymi Siemens AG. Wykorzystane znaki handlowe, uyte przez osoby trzecie, mog narusza prawa do znaku handlowego właciciela. Wyłczenia z odpowiedzialnoci Zawarto niniejszej instrukcji została sprawdzona pod wzgldem zgodnoci z opisanym sprztem i oprogramowaniem. Poniewa nie mona całkowicie wykluczy wszystkich rozbienoci, dlatego nie mona zagwarantowa całkowitej zgodnoci. Jednake informacje zawarte w niniejszej instrukcji s regularnie uaktualniane i wszystkie konieczne poprawki s umieszczane w kolejnych edycjach. Siemens AG Automation and Drives Postfach NÜRNBERG GERMANY Order No.: A5E /2007 Copyright Siemens AG Technical data subject to change

3 Przedmowa Cel podrcznika Informacje zawarte w podrczniku s ródłem odniesienia dla operacji, opisu funkcji, oraz specyfikacji technicznej modułów fail-safe ET200S rozproszonego systemu wej/wyj. Wymagany poziom wiedzy Niniejszy podrcznik jest dodatkiem do podrcznika ET200S system rozproszonych wej/wyj. Praca z podrcznikiem wymaga ogólnej wiedzy z zakresu automatyki przemysłowej. Wymagana jest take podstawowa znajomo oprogramowania STEP 7 oraz rozproszonego systemu wej/wyj ET200S. Zakres instrukcji Moduł Numer zamówieniowy Od numeru wersji i nowsze PM-E F pm DC24V PROFIsafe moduł zasilania 6ES CF02-0AB0 02 PM-E F pp DC24V PROFIsafe moduł zasilania 6ES CF41-0AB0 02 PM-D F DC24V PROFIsafe moduł zasilania 3RK BA /8 F-DI DC24 V PROFIsafe cyfrowy moduł elektroniczny EM 4 F-DI/3 F-DO DC24V PROFIsafe cyfrowy moduł elektroniczny 4 F-DO DC24V/2A PROFIsafe cyfrowy moduł elektroniczny 1 F-RO DC24V/AC V/5A cyfrowy moduł elektroniczny 6ES FA03-0AB0 01 6ES FC00-0AB0 01 6ES FB02-0AB0 02 6ES FR00-0AA0 01 Co nowego? W porównaniu do poprzedniej wersji, w podrczniku zmieniono/dodano głównie ponisze zagadnienia: Moliwo podłczania ET 200S do PROFINET I/O (z modułami o powyszych numerach zamówieniowych) EM 4 F-DI/3 F-DO DC24V PROFIsafe cyfrowy moduł elektroniczny Digital EM 1 F-RO DC24V/AC V/5A Podłczanie obcie Instalacja i Instrukcja obsługi, 01/2007, A5E

4 Przedmowa Zatwierdzenia Zobacz rozdział "Standardy i zatwierdzenia" Dodatkowo, moduły ET 200S fail-safe maj certyfikaty do uywania do zabezpiecze (safety) do poniszych poziomów: Klasa bezpieczestwa SIL3 (Safety Integrity Level) zgodnie z IEC Wymagana klasa 6 zgodnie z DIN V (DIN V VDE 0801) Kategoria 4 zgodnie z EN Zatwierdzenia CE Zobacz rozdział "Standardy i zatwierdzenia" Certyfikacja dla Australii (C-Tick Mark) Zobacz rozdział "Standardy i zatwierdzenia" Standardy Zobacz rozdział "Standardy i zatwierdzenia" 4 Instalacja i Instrukcja obsługi, 01/2007, A5E

5 Przedmowa Pozycja w obszarze informacji Podczas pracy z modułami ET 200S fail-safe, w zalenoci od obszaru zastosowa, naley zapozna si z dokumentacj wymienion na poniszej licie. Odniesienia do dodatkowej dokumentacji umieszczone s w podrczniku, w miejscach, w których naley odwoła si do dalszych informacji. Dokumentacja Opis lub zawarto Podrcznik Zawiera opis ogólnych zastosowa sprztu ET 200S (łcznie z konfiguracj, instalacj ET200S system rozproszonych i podłczeniem okablowania ET 200S) oraz modułu interfejsu IM 151. wej/wyj (ET 200S Distributed I/O system manual) Opis systemu Inyniering Zabezpiecze w SIMATIC S7 (Safety Engineering in SIMATIC S7 system description) Zawiera ogólne informacje o implementacji, konfiguracji, i trybach pracy systemów automatyki S7 Rozproszonych Zabezpiecze (S7 Distributed Safety) i S7 F/FH fail-safe Zawiera streszczenie szczegółowych informacji technicznych dotyczcych inynieringu fail-safe w sterownikach S7-300 i S7-400 Zawiera kalkulacje czasów monitoringu i odpowiedzi dla S7 Rozproszonych Zabezpiecze (S7 Distributed Safety) i Systemów F S7 F/FH Do integracji w Systemach F Podrcznik S7 F/FH Automation Systems opisuje zadania, które musz by wykonane S7 F/FH aby uruchomi System F S7 F/FH. (S7 F/FH F-systems) Podrcznik S7-400, M7-400 Programmable Controllers Hardware and Installation opisuje instalacje i monta systemów S7-400 Do integracji w Systemach F S7 Rozproszonych Zabezpiecze (S7 Distributed Safety F-system) Podrczniki STEP 7 (STEP 7 manuals) Pomoc STEP 7 (STEP 7online help) Podrczniki PCS 7 (PCS 7 manuals) Podrcznik S7-400 Programmable Controllers, Fault-Tolerant Systems opisuje moduły centralne CPU 41x-H i zadania niezbdne w procesie konfiguracji i uruchamiania systemu S7-400H fault-tolerant Podrcznik/pomoc CFC for S7 Continuous Function Chart zawiera opis programowania przy wykorzystaniu jzyka CFC W podrczniku S7 Distributed Safety,Configuring and Programming oraz pomocy online zawarto opis poniszych zagadnie: Konfiguracja CPU fail-safe oraz wej/wyj the fail-safe Programowanie CPU fail-safe w fail-safe FBD lub LAD W zalenoci od uywanego F-CPU, naley korzysta z poniszej dokumentacji: Instrukcja obsługi S7-300, CPU 31xC and CPU 31x: Configuration zawiera opis konfiguracji, instalacji, adresowania i uruchamiania systemów S Podrcznik CPU 31xC and CPU 31x, Technical Data opisuje standardowe funkcje sterowników CPU 315F-2 DP i PN/DP oraz CPU 317F-2 DP i PN/DP. Podrcznik Automation System S7-400 CPU Specifications opisuje standardowe funkcje jednostki CPU 416F-2. Podrcznik ET 200S IM CPU Interface Module opisuje jednostk IM CPU. Dla kadego F-CPU dostpne s oddzielne biuletyny z informacj o produkcie. Biuletyny zawieraj jedynie opis rónic pomidzy F-CPU, a odpowiadajcym mu standardowym CPU. Podrcznik Configuring Hardware and Communication Connections with STEP 7 V5.x zawiera opis standardowych narzdzi programu STEP 7. Podrcznik System Software for S7-300/400 System and Standard Functions zawiera opis funkcji dla rozproszonego dostpu I/O i diagnostyki. Zawiera opis standardowych narzdzi oprogramowania STEP 7 Zawiera informacje o tym jak konfigurowa i parametryzowa moduły i inteligentne urzdzenia slave za pomoc narzdzia HW Config Zawiera opis jzyków programowania FBD i LAD Zawiera opis rodowiska PCS 7 process control system (wymagane, gdy ET 200S z modułami fail-safe jest zintegrowane z systemem sterownania wyszego poziomu) Cało dokumentacji SIMATIC S7 jest dostpna na pytach CD-ROM. Instalacja i Instrukcja obsługi, 01/2007, A5E

6 Przedmowa Przewodnik Konwencje Podrcznik opisuje moduły fail-safe z rodziny ET 200S systemu rozproszonych I/O. W skład podrcznika wchodz rozdziały z instrukcjami oraz odniesieniami (specyfikacje techniczne i dodatki). Podrcznik obejmuje poniej przedstawione, podstawowe zagadnienia dotyczce modułów fail-safe: Projektowanie i zastosowanie Konfiguracja i parametryzacja Adresowanie, monta i podłczenie okablowania Ocena diagnostyki Specyfikacje techniczne Numery zamówieniowe W podrczniku, termin inyniering zabezpiecze ( safety engineering ) oraz inynering fail-safe ("fail-safe engineering") s uywane zamiennie. To samo dotyczy terminów "fail-safe" oraz "F-." S7 Rozproszone Zabezpieczenia ("S7 Distributed Safety") oraz S7 Systemy F ("S7 F Systems") pisane czcionk pochył odnosz si do pakietów opcjonalnych dwóch systemów F: S7 Rozproszone Zabezpieczenia ("S7 Distributed Safety") oraz S7 Systemy F ("S7 F Systems"). Recykling i usuwanie Dziki temu, i moduły fail-safe ET 200S maj niski poziom substancji zanieczyszczajcych, moliwy jest ich recykling. W celu usunicia lub poddania recyklingowi starych modułów (lub urzdze), prosimy o skontaktowanie si z certyfikowan firm wiadczc tego typu usługi. Dodatkowe wsparcie W przypadku dodatkowych pyta odnonie uytkowania produktów opisanych w podrczniku, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielstwem firmy Siemens: Centra szkoleniowe Aby rozpocz prac z systemami automatyki S7, oferujemy specjalistyczne kursy. Prosimy o kontakt z regionalnym centrum szkoleniowym lub central w Norymberdze (90327), Niemcy. Telefon: +49 (911) Internet: H/F Centrum Kompetencji (H/F Competence Center) H/F Centrum Kompetencji w Norymberdze oferuje specjalne warsztaty z systemów automatyki SIMATIC S7 fail- safe oraz z systemów redundantnych. H/F Centrum Kompetencji moe take asystowa podczas konfiguracji na instalacji, w czasie uruchomienia oraz wiadczy pomoc w wykrywaniu i usuwaniu usterek. Telefon: +49 (911) Fax: +49 (911) W przypadku pyta o warsztaty, itp., prosimy o kontakt: 6 Instalacja i Instrukcja obsługi, 01/2007, A5E

7 Przedmowa Wsparcie techniczne Jak kontaktowa si ze wsparciem technicznym dla produktów A&D: Uy formularza Support Request ze strony internetowej: Telefoniczne: Fax: Wicej informacji na temat wsparcia technicznego znajduje si na stronach internetowych: Serwis & Wsparcie w Internecie Dodatkowo, poza dokumentacj papierow, cała dokumentacja techniczna umieszczona jest w Internecie pod adresem: Znajduj si tam nastpujce informacje: Newsletter informujcy o najnowszych informacjach o produktach Dokumentacja, zalenie od potrzeb, z łatwym dostpem przez wyszukiwark Service & Support Ogólnowiatowe forum, na którym dyskutuj uytkownicy i eksperci Kontakt do lokalnego przedstawicielstwa Automation & Drives Informacje dotyczce lokalnego serwisu, napraw i czci zamiennych. Wicej informacji umieszczono w "Services". Wane uwagi odnonie utrzymania sprawnoci zabezpiecze systemu Uwaga Operatorzy systemów o charakterze wymagajcym zabezpiecze (safety-related) musz przestrzega wymaga dotyczcych pracy z zabezpieczeniami. Dostawca jest zobligowany aby zastosowa specjalne pomiary monitorujce produkt. Aby uytkownicy byli informowani na bieco, dostpny jest specjalny newsletter, w którym umieszczane s informacje o rozwoju produktów i wanych właciwociach (lub potencjalnie wanych) dla systemów, w których wykorzystywane s zabezpieczenia. Subskrybujc właciwy newsletter, uytkownicy s pewni, e zawsze maj najwiesze informacje i gdy jest to konieczne, mog wykonywa zmiany w systemie. Pod adresem w wyszukiwarce: mona zarejestrowa si do nastpujcych newsletterów: SIMATIC S7-300 SIMATIC S7-400 Rozproszone I/O (Distributed I/O) SIMATIC Industrial Software Aby otrzymywa newsletters, naley wybra opcj "Updates". Zobacz take Standardy i zatwierdzenia (Strona 52) Instalacja i Instrukcja obsługi, 01/2007, A5E

8 Przedmowa 8 Instalacja i Instrukcja obsługi, 01/2007, A5E

9 Spis treci Preface Informacje o produkcie Wprowadzenie Moduły ET 200S Fail-Safe Stosowanie modułów fail-safe ET 200S Przewodnik uruchamianie ET 200S z modułami Fail-Safe Konfiguracja Konfiguracja ET 200S z modułami Fail-Safe Dobór i przydzielanie modułów ET 200S Maksymalna liczba obsługiwanych modułów/maksymalna konfiguracja Konfiguracja i parametryzacja Ustawianie adresów i instalacja Ustawianie adresów w F-CPU Ustawianie adresu PROFIsafe Instalacja Podłczanie okablowania i dopasowywanie modułów Wprowadzenie Bardzo niskie napicie bezpieczne (SELV) dla modułów Fail-Safe Podłczanie okablowania modułów Fail-Safe Wkładanie i wyjmowanie modułów Fail-Safe Wymagania dla czujników i elementów wykonawczych Diagnostyka Reakcje na uszkodzenia Diagnostyka błdów Ogólna specyfikacja techniczna Wprowadzenie Standardy i zatwierdzenia Kompatybilno elektromagnetyczna Warunki transportu i przechowywania Mechaniczne i klimatyczne warunki otoczenia Specyfikacja dla napi znamionowych, testów izolacji, klasy zabezpiecze i typu zabezpiecze Instalacja i Instrukcja obsługi, 01/2007, A5E

10 Spis treci 7 Moduły Fail-Safe Wprowadzenie Moduł zasilania PM-E F pm DC24V PROFIsafe Właciwoci modułu zasilania PM-E F pm DC24V PROFIsafe Opis zacisków PM-E F pm DC24V PROFIsafe Podłczanie okablowania do modułu PM-E F pm DC24V PROFIsafe Parametry modułu PM-E F pm DC24V PROFIsafe Funkcje diagnostyczne modułu PM-E F pm DC24V PROFIsafe Specyfikacja techniczna PM-E F pm DC24V PROFIsafe Moduł zasilania PM-E F pp DC24V PROFIsafe Właciwoci modułu zasilania PM-E F pp DC24V PROFIsafe Opis zacisków PM-E F pp DC24V PROFIsafe Podłczanie okablowania do modułu PM-E F pp DC24V PROFIsafe Parametry modułu PM-E F pp DC24V PROFIsafe Funkcje diagnostyczne modułu PM-E F pp DC24V PROFIsafe Specyfikacja techniczna PM-E F pp DC24V PROFIsafe Moduł zasilania PM-D F DC24V PROFIsafe Właciwoci modułu zasilania PM-D F DC24V PROFIsafe Opis zacisków PM-D F DC24V PROFIsafe Podłczanie okablowania do modułu PM-D F DC24V PROFIsafe Parametry modułu PM-D F DC24V PROFIsafe Funkcje diagnostyczne modułu PM-D F DC24V PROFIsafe Specyfikacja techniczna PM-D F DC24V PROFIsafe /8 F-DI DC24V PROFIsafe Digital Electronic Module Properties of the 4/8 F-DI DC24V PROFIsafe Digital Electronic Module Opis zacisków EM 4/8 F-DI DC24V PROFIsafe Podłczanie okablowania do modułu EM 4/8 F-DI DC24V PROFIsafe Parametry modułu EM 4/8 F-DI DC24V PROFIsafe Zastosowanie dla modułu elektronicznego 4/8 F-DI DC24V PROFIsafe Aplikacja 1: Tryb zabezpiecze AK4/SIL2/Kategoria Aplikacja 2: Tryb zabezpiecze AK6/SIL3/Kategoria Aplikacja 3: Tryb zabezpiecze AK6/SIL3/Kategoria Funkcje diagnostyczne modułu EM 4/8 F-DI DC24V PROFIsafe Specyfikacja techniczna EM 4/8 F-DI DC24V PROFIsafe F-DI/3 F-DO DC24V PROFIsafe Digital Electronic Module Properties of the 4 F-DI/3 F-DO DC24V PROFIsafe Digital Electronic Module Terminal assignment of the EM 4 F-DI/3 F-DO DC24V PROFIsafe Podłczanie okablowania do modułu EM 4 F-DI/3 F-DO DC24V PROFIsafe Parametry modułu EM 4 F-DI/3 F-DO DC24V PROFIsafe Aplikacje dla wej EM 4 F-DI/3 F-DO DC24V PROFIsafe Aplikacje dla wyj EM 4 F-DI/3 F-DO DC24V PROFIsafe Funkcje diagnostyczne modułu EM 4 F-DI/3 F-DO DC24V PROFIsafe Specyfikacja techniczna EM 4 F-DI/3 F-DO DC24V PROFIsafe F-DO DC24V/2A PROFIsafe digital electronic module Właciwoci modułu cyfrowego 4 F-DO DC24V/2A PROFIsafe Opis zacisków modułu EM 4 F-DO DC24V/2A PROFIsafe Podłczanie okablowania do modułu EM 4 F-DO DC24V/2A PROFIsafe Parametry modułu EM 4 F-DO DC24V/2A PROFIsafe Funkcje diagnostyczne modułu EM 4 F-DO DC24V/2 A PROFIsafe Specyfikacja techniczna EM 4 F-DO DC24V/2A PROFIsafe Instalacja i Instrukcja obsługi, 01/2007, A5E

11 Spis treci 7.8 Moduł cyfrowy 1 F-RO DC24V/AC V/5A Właciwoci modułu EM 1 F-RO DC24V/AC V/5A Opis zacisków modułu EM 1F-RO DC24V/AC V/5A Podłczanie okablowania do modułu EM 1 F-RO DC24V/AC V/5A Funkcje diagnostyczne modułu EM 1 F-RO DC24V/AC V/5A Specyfikacja techniczna EM 1 F-RO DC24V/AC V/5A A Dane diagnostyczne modułów Fail-Safe A.1 Wprowadzenie A.2 Struktura i zawarto danych diagnostycznych B Rysunki wymiarowe C Akcesoria i numery zamówieniowe D Czasy odpowiedzi E Podłczanie obcie E.1 Podłczanie obcie pojemnociowych E.2 Podłczanie obcie indukcyjnych Słownik Indeks Spis tabel Tabela 1-1 Stosowanie modułów interfejsu ET 200S z modułami Fail-Safe Tabela 1-2 Klasy zabezpiecze osigane w trybie zabezpiecze (Safety Mode) Tabela 1-3 Kroki: od wyboru modułów-f do rozruchu ET 200S Tabela 2-1 Dobór modułów zasilania Fail-Safe do modułów zacisków Tabela 2-2 Dobór modułów elektronicznych Fail-Safe do modułów zacisków Tabela 2-3 Dobór modułów zasilania do modułów elektronicznych / starterów silnikowych oraz klasy zabezpiecze Tabela 2-4 Długo parametrów w modułach-f wyraona w bajtach Tabela 2-5 Maksymalna konfiguracja w obrbie grupy potencjału Tabela 3-1 Ustawianie adresów w F-CPU Tabela 3-2 Adresy zajmowane przez dane uyteczne (Payload) Tabela 4-1 Warunki dla Hot-Swapping modułów Fail-Safe Tabela 4-2 Tabela 5-1 Tabela 7-1 Minimalny czas trwania sygnału z czujnika pozwalajcy na poprawne wykrycie przez moduł F-DI Diagnostyka kanału: Typy błdów modułów Fail-Safe (z pominiciem EM 1 F-RO DC24V/AC V/5A)...48 Informacje ogólne o maksymalnej osigalnej klasie zabezpiecze z PM-E F pm DC24VPROFIsafe Tabela 7-2 PM-E F pm DC24V PROFIsafe: warunki dla AK/SIL/Kategoria...67 Tabela 7-3 Opis zacisków dla TM-P30S44-A0 lub TM-P30C44-A Tabela 7-4 Parametry modułu PM-E F pm DC24V PROFIsafe Tabela 7-5 Funkcje diagnostyczne modułu PM-E F pm DC24V PROFIsafe Instalacja i Instrukcja obsługi, 01/2007, A5E

12 Spis treci Tabela 7-6 Tabela 7-7 Przyczyny błdów i rodki zaradcze komunikaty diagnostyczne modułu PM-E F pm 24 VDC PROFIsafe Informacje ogólne o maksymalnej osigalnej klasie zabezpiecze (Safety Integrity Levels) z modułem PM-E F pp DC24V PROFIsafe Tabela 7-8 PM-E F pp DC24V PROFIsafe: warunki dla AK/SIL/Kategoria Tabela 7-9 Opis zacisków dla TM-P30S44-A0 lub TM-P30C44-A Tabela 7-10 Parametry modułu PM-E F pp DC24V PROFIsafe Tabela 7-11 Funkcje diagnostyczne modułu PM-E F pp DC24V PROFIsafe Tabela 7-12 Przyczyny błdów i rodki zaradcze komunikaty diagnostyczne modułu PM-E F pp 24 VDC PROFIsafe Tabela 7-13 PM-D F DC24V PROFIsafe: warunki dla AK/SIL/Kategoria Tabela 7-14 Opis zacisków modułu TM-PF30S47-F Tabela 7-15 Parametry modułu PM-D F DC24V PROFIsafe Tabela 7-16 Funkcje diagnostyczne modułu PM-D F DC24V PROFIsafe Tabela 7-17 Przyczyny błdów i rodki zaradcze komunikaty diagnostyczne modułu PM-D F DC24V PROFIsafe Tabela 7-18 EM 4/8 F-DI DC24V PROFIsafe: moduły zasilania dla AK/SIL/Kategoria Tabela 7-19 Parametry modułu EM 4/8 F-DI DC24V PROFIsafe Tabela 7-20 EM 4/8 F-DI DC24V PROFIsafe: warunki do osignicia AK/SIL/Kategoria Tabela 7-21 EM 4/8 F-DI DC24V PROFIsafe: wykrywanie błdów (aplikacja 1) Tabela 7-22 EM 4/8 F-DI DC24V PROFIsafe wykrywanie błdów (aplikacja 2.1) Tabela 7-23 EM 4/8 F-DI DC24V PROFIsafe: wykrywanie błdów (aplikacja 2.2) Tabela 7-24 EM 4/8 F-DI DC24V PROFIsafe: wykrywanie błdów (aplikacja 2.3) Tabela 7-25 EM 4/8 F-DI DC24V PROFIsafe: wykrywanie błdów (aplikacje 3.1 i 3.2) Tabela 7-26 Funkcje diagnostyczne modułu EM 4/8 F-DI DC24V PROFIsafe Tabela 7-27 Przyczyny błdów i rodki zaradcze komunikaty diagnostyczne modułu EM 4/8 F-DI DC24V PROFIsafe Tabela 7-28 EM 4F-DI/3F-DO DC24V PROFIsafe: moduły zasilania dla AK/SIL/Kategoria Tabela 7-29 Parametry modułu EM 4 F-DI/3 F-DO DC24V PROFIsafe Tabela 7-30 EM 4 F-DI/3 F-DO DC24V PROFIsafe: warunki do osignicia AK/SIL/Kategoria Tabela 7-31 EM 4 F-DI/3 F-DO DC24V PROFIsafe: wykrywanie błdów Tabela 7-32 EM 4 F-DI/3 F-DO DC24V PROFIsafe: wykrywanie błdów Tabela 7-33 EM 4 F-DI/3 F-DO DC24V PROFIsafe: wykrywanie błdów (aplikacja 1.3) Tabela 7-34 Diagnostics Functions of EM 4 F-DI/3 F-DO DC24V PROFIsafe Tabela 7-35 Przyczyny błdów i rodki zaradcze komunikaty diagnostyczne modułu EM 4 F-DI/3 F-DO DC24V PROFIsafe Tabela 7-36 EM 4 F-DO DC24V/2A PROFIsafe: moduły zasilania dla AK/SIL/Kategoria Tabela 7-37 Parametry modułu F-DO Instalacja i Instrukcja obsługi, 01/2007, A5E

13 Spis treci Tabela 7-38 Funkcje diagnostyczne modułu EM 4 F-DO DC24V/2 A PROFIsafe Tabela 7-39 Przyczyny błdów i rodki zaradcze komunikaty diagnostyczne modułu EM 4 F- DO DC24V/2A PROFIsafe Tabela 7-40 Opis zacisków TM-E /TM-E...46-A Tabela 7-41 Zdolno przełczania i trwało styków Tabela A-1 Funkcje SFC do odczytu danych diagnostycznych Tabela D-1 PM-E F pm DC24V PROFIsafe: czasy przetwarzania wewntrznego kanału PM Tabela D-2 PM-E F pm DC24V PROFIsafe: czasy przetwarzania wewntrznego kanału P1/ Tabela D-3 PM-E F pp DC24V PROFIsafe: czasy przetwarzania wewntrznego Tabela D-4 PM-D F DC24V PROFIsafe: czasy przetwarzania wewntrznego Tabela D-5 EM 4/8 F-DI DC24V PROFIsafe: czasy przetwarzania wewntrznego Tabela D-6 EM 4/8 F-DI DC24V PROFIsafe: maksymalny czas reakcji przy wystpieniu błdu Tabela D-7 EM 4 F-DI/3 F-DO DC24V PROFIsafe: czasy przetwarzania wewntrznego Tabela D-8 EM 4 F-DI/3 F-DO DC24V PROFIsafe: maksymalny czas reakcji przy wystpieniu błdu Tabela D-9 EM 4 F-DI/3 F-DO DC24V PROFIsafe: czasy przetwarzania wewntrznego Tabela D-10 EM 4 F-DO DC24V/2A PROFIsafe: czasy przetwarzania wewntrznego Instalacja i Instrukcja obsługi, 01/2007, A5E

14 Spis treci 14 Instalacja i Instrukcja obsługi, 01/2007, A5E

15 Informacje o produkcie Wprowadzenie Informacje ogólne Poniszy rozdział zawiera informacje o nastpujcych tematach: ET 200S system rozproszonych I/O z modułami fail-safe i jego miejsce w systemach automatyki SIMATIC S7 fail- safe Komponenty wchodzce w skład ET 200S systemu rozproszonych I/O z modułami fail-safe Kroki, które naley spełni, od wyboru modułów-f, do uruchomienia ET 200S w sieci PROFIBUS DP/PROFINET IO 1.2 Moduły ET 200S Fail-Safe Systemy automatyki Fail-Safe Systemy automatyki Fail-safe (Systemy-F; F-systems) s stosowane w systemach o wysokim stopniu wymaga z zakresu zabezpiecze. Systemy-F s stosowane do sterowania procesami, w których stan bezpieczny jest wymagany natychmiast po wyłczeniu. Innymi słowy, Systemy-F steruj procesami, w których natychmiastowe wyłczenie nie naraa na niebezpieczestwo ludzi lub rodowiska naturalnego. ET 200S system rozproszonych I/O ET 200S system rozproszonych wej/wyj jest urzdzeniem DP slave/io w sieci PROFIBUS DP/PROFINET IO, które obok standardowych modułów ET 200S, moe zawiera moduły fail-safe. Do podłczenia do sieci PROFIBUS DP/PROFINET IO mona uywa zarówno przewodów miedzianych, jak i przewodów wiatłowodowych. Instalacja i Instrukcja obsługi, 01/2007, A5E

16 Informacje o produkcie 1.3 Stosowanie modułów Fail-Safe ET 200S Moduły Fail-safe Główn rónic pomidzy modułami fail-safe a standardowymi modułami ET 200S jest to, e moduły fail-safe maj wewntrzn dwu-kanałow konstrukcj. Obydwa zintegrowane procesory monitoruj si wzajemnie, automatycznie testuj obwody wej/wyj i w przypadku uszkodzenia ustawiaj moduł-f w stan bezpieczny. F-CPU komunikuje si z modułami fail-safe za porednictwem PROFIsafe bezpiecznego profilu sieciowego. Moduły zasilania fail-safe s uywane do zasilania grup potencjałów i do zapewnienia bezpiecznego wyłczenia napicia obcienia dla modułów wyj. Moduły wej cyfrowych fail-safe zapisuj stany sygnałów czujników zabezpiecze (safetyrelated sensors) i wysyłaj odpowiedni ramk komunikatu zabezpiecze do F-CPU. Moduły wyj cyfrowych fail-safe s dopasowane do procedur wyłczenia z zabezpieczeniem przeciw zwarciowym a do elementu wykonawczego. 1.3 Stosowanie modułów fail-safe ET 200S Moliwe zastosowania ET 200S z modułami Fail-Safe Zastosowanie ET 200S z modułami fail-safe pozwala na zastpienie konwencjonalnych projektów zabezpiecze komponentami z PROFIBUS DP/PROFINET IO. Takie rozwizanie obejmuje zamian elementów łczeniowych do wyłcze awaryjnych, systemów monitorowania drzwi zabezpieczajcych, sterowa dwurcznych itp. Uywanie w systemach-f Moduły fail-safe ET 200S mog by uywane: W S7 Distributed Safety F-systems z pakietem opcjonalnym S7 Distributed Safety w wersji V5.1 lub nowszej W Systemach S7 F/FH z pakietem opcjonalnym S7 F Systems od wersji V 5.2 SP 2 Aby podłczy moduły ET 200S fail-safe do modułów PROFINET IO z Rozproszonymi Zabezpieczeniami, wymagane s: Moduły ET 200S fail-safe zgodnie z numerami zamówieniowymi wyspecyfikowanymi w "Przedmowie." CPU 315F-2 PN/DP lub CPU 317F-2 PN/DP STEP 7 V5.3 SP 3 lub nowszy Moduł interfejsu IM PN HIGH FEATURE S7 Distributed Safety V5.4 lub nowszy (F Configuration Pack V5.4 lub nowszy) Korzystajc z modułów fail-safe ET 200S I/O w Systemach-F, naley stosowa si take do informacji zawartych w podrcznikach: ET 200S distributed I/O system Safety Engineering in SIMATIC S7 S7 Distributed Safety, Configuration and Programming or Programmable Controllers S7 F/FH Systems Czy tłumaczymy? 16 Instalacja i Instrukcja obsługi, 01/2007, A5E

17 Informacje o produkcie 1.3 Stosowanie modułów Fail-Safe ET 200S System-F z ET 200S Poniszy rysunek przedstawia przykładow konfiguracj S7 Distributed Safety F-system z uyciem ET 200S w sieci PROFIBUS DP/PROFINET IO. Sterownik IO fail-safe DP master wymienia dane safety i dane standardowe z modułami ET 200S fail-safe oraz z modułami standardowymi, itp. Czy tłumaczymy? ET200M Moduły sygnałowe Fail-Safe S7-300 z CPU 315F-2DP lub CPU 315F-PN/DP Moduły Fail-Safe PROFIBUS-DP/ PROFINET IO ET 200S Moduły Fail-Safe ET 200S Rysunek 1-1 System automatyki S7 Distributed Safety Fail-Safe (przykłdowa konfiguracja) Czek na odpowied dotyczc tłumaczenia Dostpno modułów elektronicznych Fail-Safe Do zastosowa z ET 200S dostpne s nastpujce moduły elektroniczne fail-safe: PM-E F pm DC24V PROFIsafe moduł zasilania; przełczanie P/M, z 2 dodatkowymi, wyjciami cyfrowymi fail-safe PM-E F pp DC24V PROFIsafe moduł zasilania; przełczanie P/P PM-D F DC24V PROFIsafe moduł zasilania; przełczanie P/P 4/8 F-DI VDC24V PROFIsafe cyfrowy moduł elektroniczny 4 F-DI/3 F-DO DC24V PROFIsafe cyfrowy moduł elektroniczny 4 F-DO DC24V/2A PROFIsafe cyfrowy moduł elektroniczny; przełczanie P/M 1 F-RO DC24V/AC V/5A cyfrowy moduł elektroniczny PM-D F DC24V PROFIsafe jest wykorzystywane do czciowego wyłczania starterów silnikowych fail-safe za pomoc szeciu gru pyłcze fail-safe. Dla modułów zasilania i modułów elektronicznych dostpne s take moduły zacisków. Szczegółowa lista znajduje si w dlaszej czci podrcznika. Instalacja i Instrukcja obsługi, 01/2007, A5E

18 Informacje o produkcie 1.3 Stosowanie modułów Fail-Safe ET 200S Stosowanie modułów interfejsu ET 200S z modułami Fail-Safe W zalenoci od systemu F, naley wybra moduł interfejsu ET 200S jak poniej: Tabela 1-1 Stosowanie modułów interfejsu ET 200S z modułami Fail-Safe Moduł interfejsu Nr zamówieniowy Mona uywa w ET 200S z pakietem opcjonalnym Od wersji IM151-1 HIGH FEATURE dla połcze PROFIBUS DP IM F-CPU dla połcze PROFIBUS DP IM PN HIGH FEATURE dla połcze PROFINET IO 6ES BA01-0AB0 S7 Distributed Safety V 5.1 S7 F Systems V 5.2 6ES FA01-0AB0 S7 Distributed Safety V 5.2 6ES BA00-0AB0 6ES BA20-0AB0 6ES BB20-0AB0 S7 Distributed Safety V 5.4 IM151-1 HIGH FEATURE oraz IM PN HIGH FEATURE zgodnie z opisem z podrcznika ET 200S Distributed I/O System; IM F-CPU został opisany w oddzielnym biuletynie informacyjnym. Ograniczenia EM 4 F-DI/3 F-DO DC24V PROFIsafe EM 4 F-DI/3 F-DO DC24V PROFIsafe pracuje w systemie rozproszonym z modułami podanymi poniej: 6ES BA01-0AB0 V2.0.0 lub nowszy 6ES BA20-0AB0 V3.0.0 lub nowszy 6ES BB21-0AB0 V3.0.0 lub nowszy EM 4 F-DI/3 F-DO DC24V PROFIsafe nie obsługuje pracy w centralnym systemie; obsługa wystpuje od modułu interfejsu 6ES FAxx-0AB0 V2.5 lub nowszego. Stosowanie jedynie w Trybie Zabezpiecze (Safety Mode) Moduły Fail-safe mog by uywane jedynie w trybie zabezpiecze (safety mode). Nie mona uywa ich w standardowym trybie pracy (standard mode). Osigane klasy zabezpiecze (Safety Classes) Moduły fail-safe s wyposaone w zintegrowane funkcje zabezpiecze dla trybu zabezpiecze. Przypisujc właciwe parametry do funkcji zabezpiecze w STEP 7 z S7 Distributed Safety lub pakietem opcjonalnym Systemu S7 F, łczc wybrane moduły standardowe z modułami F oraz podłczajc czujniki i elementy wykonawcze w okrelony sposób, mona osign nastpujce klasy zabezpiecze: Poczeka na tłumaczenie z Siemensa Tabela 1-2 Klasy zabezpiecze osigane w trybie zabezpiecze (Safety Mode) Zgodnie z DIN V Zgodnie z IEC Zgodnie z EN AK4 SIL2 Kategoria 3 AK6 SIL3 Kategoria 3 AK6 SIL3 Kategoria 4 18 Instalacja i Instrukcja obsługi, 01/2007, A5E

19 Informacje o produkcie 1.4 Przewodnik - uruchamianie ET 200S z modułami Fail-Safe Zobacz take Konfiguracja ET 200S z modułami Fail-Safe (Strona 21) Wymagania odnonie czujników i elementów wykonawczych (Strona 40) Zastosowania dla modułu 4/8 F-DI DC24V PROFIsafe (Strona 118) Zastosowania dla EM 4 F-DI/3 F-DO DC24V PROFIsafe (Strona 152) 1.4 Przewodnik uruchamianie ET 200S z modułami Fail-Safe Wprowadzenie Ponisza tabela zawiera list wszystkich istotnych kroków, niezbdnych podczas uruchamiania ET200S rozproszonego systemu I/O z modułami fail-safe pracujcymi jako urzdzenia DP slaves/io w sieci PROFIBUS DP/PROFINET IO. Kroki od wyboru modułów-f do rozruchu ET 200S Tabela 1-3 Kroki od wyboru modułów-f do rozruchu ET 200S Krok Procedura Zobacz Wybra moduły-f do konfiguracji ET 200S Rozdział "Konfiguracja" 2. Skonfigurowa i sparametryzowa moduły-f w programie STEP 7 Rozdziały "Konfiguracja i parametryzacja" oraz "Moduły Fail-Safe " 3. W modułach-f ustawi adres PROFIsafe Rozdział "Adresowanie i instalacja" 4. Zainstalowa ET 200S Rozdział "Adresowanie i instalacja" 5. Podłczy przewody do ET 200S Rozdział "Podłczanie przewodów i dopasowywanie modułów" 6. Uruchomi ET 200S w sieci PROFIBUS DP/PROFINET IO 7. Jeli rozruch nie powiódł si, uruchomi diagnostyk ET 200S. Podrcznik ET 200S System Rozproszonych I/O Rozdziały "Diagnostyka" i "Moduły Fail- Safe" oraz podrcznik ET 200S Rozproszony System I/O Uwaga Przed rozpoczciem rozruchu naley skonfigurowa i sparametryzowa moduły-f w STEP 7. Jest to wymagane, poniewa STEP 7 automatycznie przypisuje adresy PROFIsafe do modułów-f. Przed instalacj modułów-f, naley na nich, za pomoc przełczników ustawi adresy PROFIsafe. Instalacja i Instrukcja obsługi, 01/2007, A5E

20 Informacje o produkcie 1.4 Przewodnik - uruchamianie ET 200S z modułami Fail-Safe 20 Instalacja i Instrukcja obsługi, 01/2007, A5E

21 Konfiguracja Konfiguracja ET 200S z modułami Fail-Safe Wprowadzenie ET 200S rozproszony system I/O obsługuje konfiguracj z modułami standardowymi oraz modyłami fail-safe. Poniszy rozdział zawiera przykładowe konfiguracje. Przykład konfiguracji ET 200S z modułami Fail-Safe Na poniszym rysunku przedstawiono przykładow konfiguracj z uyciem w stacji ET 200S modułów standardowych oraz modułów fail-safe. Naley oddzieli i osobno instalowa moduły w grupach potencjałów standardowych i fail-safe. Grupa potencjałowa zawsze rozpoczyna si modułem zasilania (power module). ET 200S Fail-safe Standard Fail-safe Standard IM151-1 HIGH FEATUR E E PM F-DI F-DO PM AO AI DI DO FM Pz PM- E F DO DO DO DO PM -D MS Moduł terminujcy Moduły Fail-safe Rysunek 2-1 ET 200S przykład konfiguracji z modułami Fail-Safe Ostrzeenie Naley wzi pod uwag, e dla AK6/SIL3/Kategoria 4, uywanie modułów F-DI-/F-DO oraz modułów standardowych DI-/DO-/FM w tej samej grupie potencjałów jest niedopuszczalne. Dla AK4/SIL2/Kategoria 3, łczenie modułów F-DI-/F-DO oraz modułów standardowych DI-/ DO-/FM w tej samej grupie potencjałów jest dozwolone. Instalacja i Instrukcja obsługi, 01/2007, A5E

22 Konfiguracja 2.1 Konfiguracja ET 200S z modułami Fail-Safe Zasady konfiguracji dla grup potencjałów Fail-Safe Tabela Przypisywanie modułów zasilania (PM) do modułów elektronicznych / starterów silnikowych oraz klas zabezpiecze zawiera wszystkie moduły fail-safe i standardowe moduły zasilania oraz moduły elektroniczne, które mona stosowa w grupie potencjału. Konfiguracja z starterami silnikowymi Fail-Safe i przekształtnikami czstotliwoci Modułu PM-D F DC24V PROFIsafe naley uy w przypadku koniecznoci selektywnego wyłczania: Starterów silnikowych Fail-safe (F-MS) F-DS1e-x, F-RS1e-x Przekształtników czstotliwoci SINAMICS fail-safe (F-FU) z ICU24(F) Modułów powielenia styków Fail-safe F-CM connection multipliers Modułów rozszerzenia/zasilania PM-D F X1 fail-safe power/expansion modules. Moduł PM-D F DC24V PROFIsafe nie moe zasila adnych innych starterów silnikowych (przykładowo DS1-x/RS1-x, DS1e-x/RS1e-x, DSS1e-x). Startery silnikowe fail-safe mog by rozszerzane: Do klasy zabezpiecze AK6/SIL3/Kategoria 4 z modułami rozszerze sterowania hamulcem - Brake Control xb1, xb2 do klasy zabezpiecze RC4/SIL2/Kategoria 3 z modułami rozszerze sterowania hamulcem - Brake Control xb3, xb4 Przykład konfiguracji starterów silnikowych Fail-safe Poniszy rysunek przedstawia przykład konfiguracji ET 200S z dwoma grupami potencjałów fail-safe. Pierwsza grupa potencjału obejmuje startery silnikowe fail-safe oraz rozszerzenie styków. Taka konfiguracja zapewnia klas bezpieczestwa AK6/SIL3/Kategoria 4. Rysunek 2-2 Przykład konfiguracji ET 200S z starterami silnikowymi Fail-Safe oraz podłczonym rozszerzeniem styków 22 Instalacja i Instrukcja obsługi, 01/2007, A5E

23 Konfiguracja 2.1 Konfiguracja ET 200S z modułami Fail-Safe Informacje dodatkowe o starterach silnikowych Fail-Safe Wszystkie moduły i submoduły, które mog by zasilane za pomoc PM-D F DC24V PROFIsafe opisano w podrczniku ET 200S Motor Starter. Podrcznik ten jest czci pakietu dokumentacji ET 200S, numer zamówieniowy: 6ES AA10-8xA0. Pozycjonowanie i podłczanie modułów zasilania (PM) W zakresie pozycjonowania oraz podłczania modułów zasilania (PM), ET 200S z modułami fail-safe w niczym nie róni si od ET 200S z modułami standardowymi. Moduły zasilania mog by umieszczone w dowolnym miejscu. Kady moduł zacisków TM-P (dla modułu zasilania) włczony do stacji ET 200S rozpoczyna now grup potencjału. Wszystkie czujniki i odbiorniki (elementy wykonawcze) podłczone do modułów elektronicznych / starterów silnikowych, umieszczone za modułem zacisków, zasilane s z tego modułu. Umieszczenie kolejnego modułu zacisków TM-P, za modułem elektronicznym / starterem silnikowym, powoduje przerwanie szyny potencjału (P1/P2) i jednoczenie zostaje otwarta nowa grupa potencjału. Pozwala to na indywidualne połczenia czujników i zasilania dla obcie. Szyna AUX(iliary) (AUX 1) Moduł zacisków TM-P (dla modułów zasilania) pozwala na podłczenie dodatkowego potencjału (do maksymalnego napicia znamionowego modułu) poprzez szyn AUX. Szyny AUX mona zastosowa: jako szyn ochronn gdy potrzebne jest dodatkowe napicie Informacje dodatkowe o pozycjonowaniu i podłczaniu modułów zasilania (PM) Dodatkowe informacje na temat pozycjonowania oraz podłczania modułów zasilania (PM) mona znale w podrczniku ET 200S System Rozproszonych I/O (ET 200S Distributed I/O System). Instalacja i Instrukcja obsługi, 01/2007, A5E

24 Konfiguracja 2.2 Dobór i przydzielanie modułów ET 200S 2.2 Dobór i przydzielanie modułów ET 200S Wprowadzenie Poniszy rozdział zawiera tabele doboru modułów ET 200S dla: Modułów zasilania fail-safe do modułów zacisków Modułów elektronicznych fail-safe do modułów zacisków Modułów zasilania do modułów elektronicznych / starterów silnikowych Dobór modułów zasilania (PM) Fail-Safe do modułów zacisków (TM) Modułów zasilania-f (F-power modules) mona uywa w połczeniu z nastpujcymi modułami zacisków: Tabela 2-1 Dobór modułów zasilania Fail-Safe do modułów zacisków Moduły Zasilania-F Moduły Zacisków Opis umieszczono w... PM-E F pm DC24V PROFIsafe oraz PM-E F pp DC24V PROFIsafe PM-D F DC24V PROFIsafe TM-P30S44-A0 (zaciski rubowe) TM-P30C44-A0 (zaciski sprynowe) TM-PF30S47-F1 (zaciski sprynowe) Podrcznik ET 200S System Rozproszonych I/O (ET 200S Distributed I/O System manual) Dobór modułów elektronicznych Fail-Safe do modułów zacisków Moduły elektroniczne fail-safe mona uywa w połczeniu z nastpujcymi modułami zacisków: Tabela 2-2 Dobór modułów elektronicznych Fail-Safe do modułów zacisków Moduły Elektroniczne-F Moduły Zacisków Opis umieszczono w... 4/8 F-DI DC24V PROFIsafe, TM-E30S46-A1 (zaciski rubowe) 4 F-DI/3 F-DO DC24V TM-E30C46-A1 (zaciski sprynowe) PROFIsafe, 4 F-DO DC24V/2A PROFIsafe oraz TM-E30S44-01 (zaciski rubowe) 1 F-RO DC24V/AC V/5A TM-E30C44-01 (zaciski sprynowe) Podrcznik ET 200S System Rozproszonych I/O (ET 200S Distributed I/O System manual) 24 Instalacja i Instrukcja obsługi, 01/2007, A5E

25 Konfiguracja 2.2 Dobór i przydzielanie modułów ET 200S Dobór modułów zasilania do modułów elektronicznych / starterów silnikowych Ponisza tabela zawiera list modułów zasilania i modułów elektronicznych / starterów silnikowych, których mona uywa w obrbie tej samej grupy potencjału. Naley wzi pod uwag, e pewne kombinacj ograniczaj maksymaln, moliw do osignicia klas bezpieczestwa. Tabela 2-3 Dobór modułów zasilania do modułów elektronicznych / starterów silnikowych oraz klasy zabezpiecze Moduły Zasilania PM-E F pm DC24V PROFIsafe PM-E F pp DC24V PROFIsafe PM-D F DC24V PROFIsafe PM-E DC24V PM-E DC24..48V PM-E DC24..48V/AC V Opis umieszczono w... "PM- E F pm DC24V PROFIsafe power module" "PM- E F pp DC24V PROFIsafe power module" "PM- D F DC24V PROFIsafe power module" ET 200S podrcznik ET 200S podrcznik Moduł Elektroniczny / Starter Silnikowy Moe by uywany ze wszystkimi standardowymi modułami elektronicznymi Moe by uywany jedynie z: Starterami silnikowymi fail-safe F- DS1e-x, F-RS1e-x (F-MS) Modułami powielenia styków F-CM Modułami rozszerzenia/zasilania PM-D F X1 Modułami rozszerze Sterowania Hamulcem xb1 i xb2 Mona uywa dla starterów silnikowych-f wymienionych powyej: modułów rozszerze sterowania hamulcem xb3 i xb4 Moe by uywany ze wszystkimi modułami standardowymi oraz fail-safe Moe by uywany ze wszystkimi modułami standardowymi oraz fail-safe Uywana i osigana AK/SIL/Kategoria Bezpieczne wyłczenie modułów DO serii ET 200S Bezpieczne wyłczenie starterów silnikowych Bezpieczne wyłczenie starterów silnikowych Zasilanie dla modułów F-DI, F-DO i F-RO Zasilanie dla modułów F-DI, F-DO i F-RO AK4/SIL2 /Kategori a 3 AK6/SIL3 /Kategori a 4 AK4/SIL2 /Kategori a 3 AK4/SIL2 /Kategori a 3 AK6/SIL3 /Kategori a 4 Zobacz take Właciwoci Modułu Zasilania PM-E F pm DC24V PROFIsafe (Strona 66) Właciwoci Modułu Zasilania PM-E F pp DC24V PROFIsafe Power Module (Strona 86) Właciwoci Modułu Zasilania PM-D F DC24V PROFIsafe Power Module (Strona 100) Instalacja i Instrukcja obsługi, 01/2007, A5E

26 Konfiguracja 2.3 Maksymalna liczba obsługiwanych modułów/maksymalna konfiguracja 2.3 Maksymalna liczba obsługiwanych modułów/maksymalna konfiguracja Maksymalna liczba modułów Moduły obejmuj moduł interfejsu, moduły zasilania i moduły elektroniczne oraz startery silnikowe. Całkowita długo stacji ET 200S jest ograniczona do 2 m. Restrykcje dotyczce modułów IM o numerach zamówieniowych < 151-1BA01-0AB0: maksymalna liczba modułów w ET 200S zaley take od długoci parametrów modułów. Kade ET 200S obsługuje maksymalnie 244 bajty. Tabela 2-4 Długo parametrów w modułach-f wyraona w bajtach Moduł Fail-Safe Długo parmatru PM-E F pm DC24V PROFIsafe 22 bajty PM-E F pp DC24V PROFIsafe 20 bajty PM-D F DC24V PROFIsafe 20 bajty 4/8 F-DI DC24V PROFIsafe 30 bajty 4 F-DI/3 F-DO DC24V PROFIsafe 30 bajty 4 F-DO DC24V/2A PROFIsafe 22 bajty Przykaład W poniszym przykładzie uyto modułów umieszczonych w stacji ET 200S, całkowita długo parametrów wyniosła 224 bajty. Liczba i typ modułów : 1 x IM151-1 HIGH FEATURE + 1 x PM-E DC24..48V/AC V + 5 x F-DI moduł* + 2 x F-DO moduł** = 9 modułów Długo parametru : 27 bajtów*** + 3 bajty bajtów + 44 bajty = 224 bajty * moduły 5 F-DI s dostpne: 20 SIL3 lub 40 SIL2 wej ** moduły 2 F-DO s dostpne: 8 SIL2/SIL3 wyj *** 56 bajtów w trybie izochronicznym 26 Instalacja i Instrukcja obsługi, 01/2007, A5E

27 Konfiguracja 2.3 Maksymalna liczba obsługiwanych modułów/maksymalna konfiguracja Moduły Zasilania (PM): Maksymalna konfiguracja w obrbie grupy potencjału Tabela 2-5 Moduły Zasilania PM-E F pm DC24V PROFIsafe PM-E F pp DC24V PROFIsafe Maksymalna konfiguracja w obrbie grupy potencjału Maksymalna wydajno prdowa Podłczane moduły/startery silnikowe 10 A Liczba modułów, które mog by podłczone zaley od całkowitego prdu wszystkich modułów w obrbie grupy potencjału. Całkowity prd nie moe przekroczy 10A. Na całkowit warto prdu wpływaj głównie moduły wyj cyfrowych. PM-D F DC24V PROFIsafe 10 A krótkotrwale* 5 A cigle* Liczba starterów silnikowych/modułów, które mog by podłczone zaley od całkowitego prdu wszystkich starterów silnikowych/modułów w grupie potencjału. Warto całkowita pru nie moe przekracza 10 A. * Przyczyna: Pobór prdu Starterów Silnikowych-F U1 (zasilanie elektroniki) Czas przełczania (do 200 ms) 0.15 A 0.25 A Czas trwania (za 200 ms) 0.15 A 0.06 A SG (grupy wyłcze) ET 200S: Ograniczenia i maksymalna konfiguracja Informacje o ograniczeniach oraz maksymalnej konfiguracji standardowych komponentów ET 200S znajduj si w podrczniku ET 200S System rozproszonych I/O (ET 200S Distributed I/O System). Instalacja i Instrukcja obsługi, 01/2007, A5E

28 Konfiguracja 2.4 Konfiguracja i parametryzacja 2.4 Konfiguracja i parametryzacja Warunki wstpne Aby wykona konfiguracj i parametryzacj modułów fail-safe ET 200S, naley spełni ponisze wymagania: STEP 7, od wersji V 5.1 SP 6 (dla połcze PROFINET: STEP 7, od wersji V5.3 SP 3 S7 Distributed SafetyV 5.4 lub nowsze (F Configuration Pack V5.5 SP1 lub nowszy) S7 F Systems, od wersji V 5.2 SP 2 Pakiet F Configuration Pack mona pobra z sieci Internet: Konfiguracja Aby skonfigurowa moduły fail-safe, naley przestrzega standardowej procedury w STEP 7 HW Config (konfiguracja przebiega w taki sam sposób, jak konfiguracja standardowych modułów). Przypisywanie parametrów w właciwociach modułu Aby ustawi parametry we właciwociach modułu fail-safe, naley wybra moduł w STEP 7 HW Config i z menu wybra komend "Edit > Object Properties". Parametry wgrywane s z urzdzenia programujcego do F-CPU, gdzie s przechowywane i przesyłane do modułu fail-safe. Opis parametru Opis parametrów modułów fail-safe znajduje si w tym podrczniku. Adres PROFIsafe i przypisywanie adresu PROFIsafe Opis adresów PROFIsafe oraz procedury adresowania znajduje si w tym podrczniku. Zobacz take Przypisywanie adresów PROFIsafe (Strona 31) Parametry PM-E F pm DC24V PROFIsafe (Strona 78) Parametry PM-E F pp DC24V PROFIsafe (Strona 94) Parametry PM-D F DC24V PROFIsafe (Strona 104) Parametry EM 4/8 F-DI DC24V PROFIsafe (Strona 113) Parametry EM 4 F-DI/3 F-DO DC24V PROFIsafe (Strona 148) Parametry EM 4 F-DO DC24V/2A PROFIsafe (Strona 177) 28 Instalacja i Instrukcja obsługi, 01/2007, A5E

29 Ustawianie adresów i instalacja Ustawianie adresów w F-CPU Ustawianie adresów Moduły fail-safe zajmuj nastpujcy zakres adresów w F-CPU: Dla S7 Distributed Safety: w obszarze odwzorowania procesu (process image) Dla Systemów S7 F/FH: w obszarze odwzorowania procesu (process image) Tabela 3-1 Ustawianie adresów w F-CPU Moduł-F Bajty zajte w F-CPU: W zakresie wej W zakresie wyj PM-E F pm DC24V PROFIsafe x + 0 do x + 4 x + 0 do x + 4 PM-E F pp DC24V PROFIsafe x + 0 do x + 4 x + 0 do x + 4 PM-D F DC24V PROFIsafe x + 0 do x + 4 x + 0 do x + 4 4/8 F-DI DC24V PROFIsafe x + 0 do x + 5 x + 0 do x F-DI/3 F-DO DC24V PROFIsafe x + 0 do x + 6 x + 0 do x F-DO DC24V/2A PROFIsafe x + 0 do x + 4 x + 0 do x F-RO DC24V/AC V/5A x.0 oraz x.1* x = Adres pocztkowy modułu * Adresy bitów mog by przesunite przy uyciu funkcji "Pack addresses". Instalacja i Instrukcja obsługi, 01/2007, A5E

30 Ustawianie adresów i instalacja 3.1 Ustawianie adresów w F-CPU Adresy zajmowane przez dane uyteczne (Payload) Dane uyteczne zajmuj nastpujce adresy z przypisanych adresów modułów fail-safe w F-CPU: Tabela 3-2 Adresy zajmowane przez dane uyteczne (Payload) Bajt w F-CPU PM-E F pm DC24V PROFIsafe: Bity zajte w F-CPU przez Moduł-F: x + 0 Kanał 2 PM-E F pp DC24V PROFIsafe: Kanał 1 Kanał 0 x + 0 Kanał 0 PM-D F DC24V PROFIsafe: x + 0 Kanał 5 4/8 F-DI DC24V PROFIsafe: x + 0 Kanał 7 Kanał 6 4 F-DI/3 F-DO DC24V PROFIsafe Kanał 5 Kanał 4 Kanał 4 Kanał 3 Kanał 3 x + 0 (wejcia) Kanał 3 Kanał 2 Kanał 2 Kanał 2 x + 0 (wyjcia) Kanał 2 4 F-DO DC24V/2A PROFIsafe: x + 0 Kanał 3 1 F-RO DC24V/AC V/5A: Kanał 2 Kanał 1 Kanał 1 Kanał 1 Kanał 1 Kanał 1 Kanał 0 Kanał 0 Kanał 0 Kanał 0 Kanał 0 x Kanał 0 x = Adres pocztkowy modułu Ostrzeenie Moliwy jest dostp tylko do adresów wykorzystywanych przez dane uyteczne. Pozostałe zakresy adresów, zajte przez moduły-f s przypisane do funkcji, włczajc komunikacj zwizan z zabezpieczeniami pomidzy modułami-f oraz F-CPU, zgodnie z PROFIsafe. W ocenie 1oo2 czujników, jedynie mniej znaczcy kanał z kanałów, które s pogrupowane, jako wynik oceny 1oo2 czujników, moe by dostpny w programie zabezpiecze. Informacje dodatkowe Szczegółowe informacje dotyczce dostpu do F-I/O znajduj si w podrczniku S7 Distributed Safety, Configuring and Programming oraz w podrczniku S7 F/FH Automation Systems. 30 Instalacja i Instrukcja obsługi, 01/2007, A5E

31 Ustawianie adresów i instalacja 3.2 Ustawianie adresu PROFIsafe 3.2 Ustawianie adresu PROFIsafe Adres PROFIsafe Kady moduł fail-safe, poza adresem PROFIBUS, posiada własny adres PROFIsafe. Przed instalacj modułów fail-safe, naley ustawi adres PROFIsafe na kadym module-f. Ustawianie adresu PROFIsafe Adresy PROFIsafe (F_source_address, F_destination_address) s przypisywane automatycznie podczas konfiguracji modułów fail-safe w STEP 7. F_destination_address mona obejrze w formacie binarnym w HW Config we właciwociach modułów fail-safe w parametrze "DIP switch setting". Adres PROFIsafe naley odczyta z okna dialogowego przypisania parametrów i ustawi na module fail-safe uywajc przełczników adresujcych. Skonfigurowany F_destination_address mona edytowa w HW Config. Jednake, aby unikn błdów w adresowaniu, zaleca si, aby korzysta z automatycznie przypisanych adresów F_destination_address. Przełcznik do ustawiania adresu PROFIsafe Przełcznik do ustawiania adresu (10-pinowy przełcznik DIP) jest umieszczony po jewej stronie kadego modułu fail-safe. Przełcznik słuy do ustawiania adresu PROFIsafe (F_destination_address) w modułach-f. Uwaga Moduły fail-safe w ET 200S mog by uywane jedynie w trybie zabezpiecze (safety mode). Instalacja i Instrukcja obsługi, 01/2007, A5E

32 Ustawianie adresów i instalacja 3.2 Ustawianie adresu PROFIsafe Ustawianie przełcznika adresowego Przed instalacj modułu-f naley upewni si, czy przełcznik adresowy jest ustawiony prawidłowo. Zakres adresowy PROFIsafe: 1 do Poniszy rysunek przedstawia przykładowe ustawienie przełcznika adresujcego. Przykład: Adres= =1018 Rysunek 3-1 Przykładowe ustawienie przełcznika adresowego (DIP Switch) Uwaga Przełcznik adresowy, aby zaj jak najmniej miejsca, jest moliwie małych rozmiarów. Z tego powodu przełcznik jest wraliwy na nacisk oraz obiekty z ostrymi krawdziami. Do zmiany pozycji przełczników adresowych naley uywa odpowiedniego narzdzia. Na rynku dostpne s rónorodne narzdzia do ustawie przełcznika adresowego, przykładowo Grayhill DIPSTICK. Zachowujc odpowiedni ostrono, mona uy take długopisu. Zabronione jest uywanie jakichkolwiek ostrych elementów, które mog spowodowa uniemoliwienie zmiany pozycji przełcznika na pozycj domow. Dlatego do zmiany pozycji przełczników adresujcych NIE NALEY uywa rubokrtów lub noy. 32 Instalacja i Instrukcja obsługi, 01/2007, A5E

SIMATIC. System Automatyki Moduły sygnałowe Fail-safe. Przedmowa. Informacje ogólne. Opcje konfiguracji. Konfiguracja i. parametryzacja.

SIMATIC. System Automatyki Moduły sygnałowe Fail-safe. Przedmowa. Informacje ogólne. Opcje konfiguracji. Konfiguracja i. parametryzacja. Przedmowa Informacje ogólne 1 SIMATIC System Automatyki Instalacja i instrukcja użytkowania Opcje konfiguracji 2 Konfiguracja i 3 parametryzacja Adresowanie i 4 instalacja Podłączanie 5 okablowania Poniższy

Bardziej szczegółowo

SIEMENS SIMATIC. Stacja Rozproszonych wej./wyj ET 200eco Moduł wej./wyj. Fail-Safe. Spis treci. Wstp 1. Przegld Produktu

SIEMENS SIMATIC. Stacja Rozproszonych wej./wyj ET 200eco Moduł wej./wyj. Fail-Safe. Spis treci. Wstp 1. Przegld Produktu SIEMENS Spis treci Wstp 1 SIMATIC Stacja Rozproszonych wej./wyj ET 200eco Moduł wej./wyj. Fail-Safe Podrcznik Przegld Produktu 2 Konfiguracja oraz Przypisanie Parametru Przypisanie Adresu oraz Instalacja

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

SIRIUS - 3TK2820. Sirius nowy przekanik bezpieczestwa 3TK2820

SIRIUS - 3TK2820. Sirius nowy przekanik bezpieczestwa 3TK2820 SIRIUS - 3TK2820 Sirius nowy przekanik bezpieczestwa 3TK2820 Oficjalne sprostowanie Wane Produkty opisane w niniejszym pimie s rozwizaniami dla realizacji funkcji zwizanych z bezpieczestwem jako cz ogólnego

Bardziej szczegółowo

Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container

Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container P.Wienzek / KN1 ifm electronic gmbh updated: 17.01.2007 1/36 Konsorcjum IO-Link FDT/DTM - oprogramowanie do zdalnej parametryzacji FDT (Field

Bardziej szczegółowo

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11)

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11) (WinCC Basic V11) Problem Program monitorowania poziomu napełnienia, temperatury i sterowania pompami napisany dla sterownika LOGO!..0BA6 naley uruchomi na sterowniku LOGO!..0BA7, a aktualne wartoci poziomu

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Kurs Projektowanie i programowanie z Distributed Safety. Spis treści. Dzień 1. I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212)

Kurs Projektowanie i programowanie z Distributed Safety. Spis treści. Dzień 1. I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212) Spis treści Dzień 1 I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212) I-3 Cel stosowania bezpieczeństwa funkcjonalnego I-4 Bezpieczeństwo funkcjonalne I-5 Zakres aplikacji I-6 Standardy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I Sterowanie napędami wprowadzenie (wersja 1301) I-3 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-4 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-5 Przykładowa zależności momentu od

Bardziej szczegółowo

SIMATIC ET. produkty 07/08

SIMATIC ET. produkty 07/08 SIMATIC ET produkty 07/08 ET 200pro zastępuje ET 200X ET200X -> ET200pro Koniec dystrybucji ET 200X. Od 2007 uzyskały status części zamiennych. Oznacza to, wzrost ceny oraz wydłużenie terminu dostaw. ET

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators Siemens IO-Link Smart TIA integration of sensors and actuators IO-Link Integracja z TIA (SIMATIC) Siemens IO-Link Dost pne produkty Modu Master IO-Link Modu y IO Modu y obiektowe Oprogramowanie STEP 7

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Omówienie sprztu serii S7-300/400 (wersja 0904) II Instalacja urzdze S7 (wersja 0807) Kurs Diagnostyka Zaawansowana S7

Spis treci. Dzie 1. I Omówienie sprztu serii S7-300/400 (wersja 0904) II Instalacja urzdze S7 (wersja 0807) Kurs Diagnostyka Zaawansowana S7 Spis treci Dzie 1 I Omówienie sprztu serii S7-300/400 (wersja 0904) I-3 Sterowniki programowalne - podział I-4 Elementy systemu sterownika S7-300 I-5 S7-300 Jednostki centralne CPU I-6 S7-300 Jednostki

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Na podstawie oryginału CISCO, przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Ogólne załoenia dla projektu Przegld i cele Podczas tego wiczenia uczestnicy wykonaj zadanie

Bardziej szczegółowo

Zautomatyzowany system dystrybucji krajanki tytoniowej

Zautomatyzowany system dystrybucji krajanki tytoniowej SIMATIC SAFETY w Przemyle Tytoniowym Firma ITM Poland Sp.z.o.o. naley do wiatowej czołówki producentów maszyn dla przemysłu tytoniowego. Firma posiada równie własny dział zajmujcy si projektowaniem, programowaniem

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O,

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, 1 WMX-x17 WMX-x22 Szerokopasmowy wzmacniacz budynkowy Instrukcja Obsługi 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Normy ochrony rodowiska... 3 1.2 Ogólne warunki uytkowania... 3 2. Charakterystyka produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet Procesora CPU PN/DP oraz wej /wyj rozproszonych ET200S.

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet Procesora CPU PN/DP oraz wej /wyj rozproszonych ET200S. Komunikacja w sieci Industrial Ethernet Procesora CPU 315-2 PN/DP oraz wej /wyj rozproszonych ET200S. 1 I. Wymagania sprz towe i oprogramowania: 1. Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows 2000

Bardziej szczegółowo

! " #! "!! $ "!! " " % $ & $ ' ( ) * +

!  #! !! $ !!   % $ & $ ' ( ) * + ! " #! "!! $ "!! " " % $ & $ ' ( ) * +, -. / 0 +- Uwaga wstpna Przykładowe aplikacje bezpieczestwa to działajce i przetestowane konfiguracje na bazie standardowych produktów A&D, umoliwiajce proste, szybkie

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy:

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy: Wprowadzenie 1 Urzdzenie posiada dwa róne tryby pracy: Tryb terminala Tryb OPC Zakres funkcjonalny i funkcjonalno urzdzenia s róne w obu trybach. Zmiana trybu pomidzy trybami OPC i trybem terminala (patrz

Bardziej szczegółowo

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie 1 Przegld: Elementy EIB udoskonalone, nowoci Stacja pogodowa, Sterownik IC1, Wejcia / Wyjcia analogowe Nowoci: Przyciski,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie dla standardowych urządzeń...

Rozwiązanie dla standardowych urządzeń... Rozwiązanie dla standardowych urządzeń... PROCESS FIELD BUS Page 1 PROFIBUS i SIMATIC pozwala osiągnąć Obniżenie kosztów okablowania Łatwy wybór produktu Łatwość instalacji i uruchomienia Krótki czas rozruchu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver)

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Copyright 2004 Hewlett-Packard Company Wersja 1.6 Wstp Instant Support

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

SIMATIC NET. S7-CPs dla Przemysłowego Ethernetu. Brama IWLAN/PB Link PN IO. Instrukcja, cz BL2. Wydanie 11/2006 C79000 G8976 C200 03

SIMATIC NET. S7-CPs dla Przemysłowego Ethernetu. Brama IWLAN/PB Link PN IO. Instrukcja, cz BL2. Wydanie 11/2006 C79000 G8976 C200 03 SIMATIC NET S7-CPs dla Przemysłowego Ethernetu Instrukcja, cz BL2 Brama IWLAN/PB Link PN IO 6GK1417 5AB00 / 6GK1417 5AB01 Jak w wersji 1 (wersja firmware V 1.1) Sygnalizatory LED Złcze do PROFIBUS: 9-stykowe

Bardziej szczegółowo

PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX

PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX Strona 1 1. Prezentacja 1.1. Zasadnicze funkcje Odczyt i pobór danych z tachografu Patrz sekcja 5. Pobieranie danych z tachografu (pami i karta inteligentna wprowadzona

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2.

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2. Wstp Omówienie dokumentacji S7-300 1 Elementu obsługi i wskazania 2 Uruchomienie 3 SIMATIC S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny Koncepcja pamici 4 Czasy cyklu i reakcji 5 6 Dane techniczne CPU

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-1500/S7-1500F oraz TIA Portal

SIMATIC S7-1500/S7-1500F oraz TIA Portal Przegląd produktów SIMATIC S7-1500/S7-1500F oraz TIA Portal Moc + Wydajność Nowy wymiar w automatyce Intuicyjne, wydajne, bezpieczne TIA Portal wiodące narzędzie inżynierskie siemens.pl/simatic Więcej

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I System SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1401) I-3 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7 firmy SIEMENS I-4 Dostępne moduły i ich funkcje I-5 Jednostki centralne I-6 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Spis treci. FAQ: 150001/PL Data: 05/06/2013. TIA Portal V12 wymagania systemowe, instalacja, licencje.

Spis treci. FAQ: 150001/PL Data: 05/06/2013. TIA Portal V12 wymagania systemowe, instalacja, licencje. Spis treci 1. Wymagania dotyczce instalacji STEP 7 Basic / Professional V12... 2 1.1 Wymagania sprztowe...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Prawa administratora...2 1.4 Instalacja oprogramowania STEP 7

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-1500 oraz TIA Portal

SIMATIC S7-1500 oraz TIA Portal Przegląd produktów SIMATIC S7-1500 oraz TIA Portal Moc + Wydajność Nowy wymiar w automatyce Intuicyjne, wydajne, bezpieczne TIA Portal wiodące narzędzie inżynierskie wwww.siemens.pl/simatic Więcej na stronie:

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. System rozproszonych wej /wyj ET 200S. Modu y zacisków 1. Modu y zasilania. Modu y cyfrowe. Modu y analogowe 4 IQ-SENSE (6ES7138-4GA00-0AB0)

SIMATIC. System rozproszonych wej /wyj ET 200S. Modu y zacisków 1. Modu y zasilania. Modu y cyfrowe. Modu y analogowe 4 IQ-SENSE (6ES7138-4GA00-0AB0) Moduy zacisków 1 Moduy zasilania 2 SIMATIC System rozproszonych wej/wyj Podrcznik Moduy cyfrowe 3 Moduy analogowe 4 4 IQ-SENSE (6ES7138-4GA00-0AB0) 5 Modu rozdziau potencjau 6 Moduy REZERWOWE 7 Wane! Prosz

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Mechaniczny Instrukcja do zajęć projektowych Temat projektu: System sterowania PLC w sieci przemysłowej PROFINET IO Numer projektu: 1 Zajęcia projektowe z przedmiotu: Przemysłowe

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400 PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji Master Slave z wykorzystaniem sieci PROFIBUS DP pomiędzy sterownikami S7 300 i S7

Bardziej szczegółowo

Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP

Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP Gliwice, 7 stycznia 2007-01-07 Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP Janusz Serwin KSS, sem. 9 Informacje ogólne Profibus

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. S7-1200 jako Profinet-IO Controller. FAQ Marzec 2012

Ćwiczenia z S7-1200. S7-1200 jako Profinet-IO Controller. FAQ Marzec 2012 Ćwiczenia z S7-1200 S7-1200 jako Profinet-IO Controller FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz urządzeń..... 3 2 KONFIGURACJA S7-1200 PLC.. 4 2.1 Nowy projekt.

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Zakład Napędu Elektrycznego ISEP PW Wstęp Sterowniki swobodnie programowalne S7-300 należą do sterowników średniej wielkości. Są

Bardziej szczegółowo

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj SIMUBOX EI 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj Spis treci. 1. Opis i dane techniczne. 2. Zmiana zasilania (230V 400V). 3. Instalacja SIMUBOX EI. 4. Okablowanie SIMUBOX EI.

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia

Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia Totally Integrated Automation dla Cyfrowych Przedsiębiorstw Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia Na drodze do Cyfrowego Przedsiębiorstwa z firmą Siemens Internet stał się realną częścią rzeczywistości

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Wejście binarne z ręczną obsługą, 4-krotne, 230 V AC/DC, REG BE/S

ABB i-bus KNX Wejście binarne z ręczną obsługą, 4-krotne, 230 V AC/DC, REG BE/S Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu 4-krotne wejście binarne z ręczną obsługą jest szeregowym urządzeniem montażowym do zamontowania w rozdzielaczu. Urządzenie nadaje się do rejestrowania sygnałów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. C4000 Entry/Exit. Optoelektroniczna kurtyna bezpiecze$stwa

INSTRUKCJA OBS UGI. C4000 Entry/Exit. Optoelektroniczna kurtyna bezpiecze$stwa INSTRUKCJA OBS UGI Optoelektroniczna kurtyna bezpiecze$stwa pl Instrukcja obsugi Dokument ten chroniony jest prawami autorskimi. Wynikaj4ce z tego prawa pozostaj4 wasno5ci4 firmy SICK AG. Firma SICK AG

Bardziej szczegółowo

Zestaw w IP20 TI-BL20-E-EN-8

Zestaw w IP20 TI-BL20-E-EN-8 Podłączenie do 8 głowic zapisująco-odczytujących za pomocą przewodów przedłużających BL ident ze złączami M12 Głowice czytająco-zapisujące pracujące w sposób mieszany (HF i UHF) Zasilanie sieciowe/zasilanie

Bardziej szczegółowo

s FAQ: 12/PL Data: 29/01/2012

s FAQ: 12/PL Data: 29/01/2012 Komunikacja w sieci Industrial Ethernet Procesora CP 343-1 oraz wej /wyj rozproszonych ET200S. 1 I. Wymagania sprz towe i oprogramowania: 1. Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

PROFINET Wskazówki odnonie instalacji, podłczenia i montau

PROFINET Wskazówki odnonie instalacji, podłczenia i montau PROFINET Wskazówki odnonie instalacji, podłczenia i montau Wersja 1.0 2009 PROFINET Wskazówki odnonie instalacji, podłczenia i montau Wersja 1.0 2009 Copyright by PNO 2009 all rights reserved PROFINET

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

#$ $ Opracował mgr in. Artur Kłosek

#$ $ Opracował mgr in. Artur Kłosek w BIŁGO RAJU!"#$% #$ $ #$!&'&(!"# Opracował mgr in. Artur Kłosek Schemat montaowy panelu wiczeniowego 3 Schemat montaowy panelu wiczeniowego Zamieszczony poniej schemat montaowy jest uproszczonym schematem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM102E. Æ Instrukcja obsługi

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM102E. Æ Instrukcja obsługi SM210 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM102E Æ Instrukcja obsługi Æ Spis treści Przygotowanie... 1 Informacje ogólne... 1 Montaż... 2 Programowanie... 3 Wejście w tryb programowania (COde= 100)... 3 Adres komunikacji...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Zestaw w IP20 dla PROFINET IO TI-BL20-E-PN-4

Zestaw w IP20 dla PROFINET IO TI-BL20-E-PN-4 Podłączenie do 4 głowic zapisująco-odczytujących za pomocą przewodów przedłużających BL ident ze złączami M12 Głowice czytająco-zapisujące pracujące w sposób mieszany (HF i UHF) Zasilanie sieciowe/zasilanie

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury SITRANS T Przetwornik do montau w głowicy czujnka

Przetwornik temperatury SITRANS T Przetwornik do montau w głowicy czujnka Przegld Aplikacje Przetwornik moe by stosowany we wszystkich gałziach przemysłu. Jego kompaktowa wielko umoliwia łatwy monta na szynach w szafie. Dziki uniwersalnemu wejcie jest moliwa współpraca z nastpujcymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uytkownika

Instrukcja uytkownika programator dla mikrokontrolerów ST7 Flash REV 1.0 Instrukcja uytkownika Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów)

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów) TIER CZTERY POZIOMY NIEZAWODNOCI (podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów klimatyzacji precyzyjnej w odniesieniu do poszczególnych poziomów) 1 Spis treci 1. Definicja

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

$, $! $ $ % & ' $ & ( $ ) * )! - $ $ $ % $ $ ( ) !* +!% $ ' . / $ # " #

$, $! $ $ % & ' $ & ( $ ) * )! - $ $ $ % $ $ ( ) !* +!% $ ' . / $ #  # + + + + $, $!! $ $ % & ' $ & ( $ ) * )! - $ $ $ % $ $!* +!% $ '!" # #!$ % & ' ( ). / $ # " # ( ! 0 $ 1 0 $,-. " $ 3 $ / 0 $ 2$ 0 $ " $ 3 '$ / 4% "# $"%&' ()*' *$"'" ()*' " $"%&' + # & +, -. / # %+ " &/,

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Quality of Service to usuga dziaajca w wielu rodzajach sieci przewodowych

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Wejście binarne z ręczną obsługą, 8-krotne, 230 V AC/DC, REG BE/S

ABB i-bus KNX Wejście binarne z ręczną obsługą, 8-krotne, 230 V AC/DC, REG BE/S Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu 8-krotne wejście binarne z ręczną obsługą jest szeregowym urządzeniem montażowym do zamontowania w rozdzielaczu. Urządzenie nadaje się do rejestrowania sygnałów

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

SM211 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM103E. Æ Instrukcja obsługi

SM211 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM103E. Æ Instrukcja obsługi SM211 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM103E Æ Instrukcja obsługi Æ Spis treści Przygotowanie... 1 Informacje ogólne... 1 Montaż... 2 Programowanie... 3 Adres komunikacji... 4 Prędkość transmisji danych... 4 Kontrola

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Automation and Drives

Automation and Drives Simatic ET 200 F-, 300F, 416F Układy zabezpieczeń.dawniej a dziś Do tej pory: Oddzielne systemy automatyki : standardowej i zabezpieczeń Nowa koncepcja: Wspólny system dla układów standardowych oraz zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne lab. 6 Paweł Gmys strona 1

Systemy operacyjne lab. 6 Paweł Gmys strona 1 Systemy operacyjne lab. 6 Paweł Gmys strona 1 I Uytkownicy i grupy 1. Proces logowania Rozpoczynajc prac z systemem na komputerze lokalnym Windows 2000 musimy poda w oknie logowania identyfikator uytkownika

Bardziej szczegółowo

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA VPN Virtual Private Network Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN wersja 1.1 Spis treci 1. CO TO JEST VPN I DO CZEGO SŁUY... 3 2. RODZAJE SIECI VPN... 3 3. ZALETY STOSOWANIA SIECI IPSEC

Bardziej szczegółowo

Podrcznik Uytkownika Quick Install

Podrcznik Uytkownika Quick Install PNY Verto Multimedialne Karty Graficzne Podrcznik Uytkownika Quick Install Servodata Elektronik Sp. z o.o. Jana Sawy 8 lok. 02, 20-632 Lublin, tel. 81-5254319 www.servodata.com.pl servodata@servodata.com.pl

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wzmacniacz wielozakresowy WWK Instrukcja Obsługi

Uniwersalny wzmacniacz wielozakresowy WWK Instrukcja Obsługi Uniwersalny wzmacniacz wielozakresowy WWK-1062 Instrukcja Obsługi ------------------------------------------------------------------------------------------------- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Wejście binarne z obsługą ręczną, 8-krotne, zapytanie o styk, REG BE/S 8.20.2.1

ABB i-bus KNX Wejście binarne z obsługą ręczną, 8-krotne, zapytanie o styk, REG BE/S 8.20.2.1 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu 8-krotne wejście binarne z ręczną obsługą jest szeregowym urządzeniem montażowym do zamontowania w rozdzielaczu. Urządzenie nadaje się do rejestrowania styków

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych Strona 0 z 16 Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych ZARMEN Sp. z o.o. 45-641 Opole ul. Owicimska 121 ZRM Warszawa 01-949 Warszawa ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET. Instrukcja Obsługi

ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET. Instrukcja Obsługi ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET Instrukcja Obsługi Copyright 2005 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)* +(+%'(%)* Wszystkie nazwy i znaki towarowe uyte w niniejszej publikacji s własnoci

Bardziej szczegółowo

Kurs Certyfikowany Inżynier Sieci PROFIBUS DP. Spis treści. Dzień 1

Kurs Certyfikowany Inżynier Sieci PROFIBUS DP. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I Sieć PROFIBUS wprowadzenie (wersja 1405) I-3 FMS, DP, PA - 3 wersje protokołu PROFIBUS I-4 Zastosowanie sieci PROFIBUS w automatyzacji zakładu I-5 Architektura protokołu PROFIBUS

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Wejście binarne z obsługą ręczną, 4-krotne, zapytanie o styk, REG BE/S

ABB i-bus KNX Wejście binarne z obsługą ręczną, 4-krotne, zapytanie o styk, REG BE/S Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu 4-krotne wejście binarne z ręczną obsługą jest szeregowym urządzeniem montażowym do zamontowania w rozdzielaczu. Urządzenie nadaje się do rejestrowania styków

Bardziej szczegółowo

dr IRENEUSZ STEFANIUK

dr IRENEUSZ STEFANIUK dr IRENEUSZ STEFANIUK E-mail istef@univ.rzeszow.pl Wykonywanie wicze w laboratorium wie si z koniecznoci pracy z urzdzeniami elektrycznymi, laserami oraz specjalistycznymi urzdzeniami pomiarowymi. Pomimo,

Bardziej szczegółowo

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N WAŻNA INFORMACJA I OSTRZEŻENIE PRZECZYTAJ PRZED ZAINSTALOWANIEM URZĄDZENIA. TRZYMAJ W BEZPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0a. Bufor zasilania BZS-1

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0a. Bufor zasilania BZS-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0a Bufor zasilania BZS-1 Spis treci 1. Opis ogólny... 3 2. Rozmieszczenie wyprowadze... 3 3. Przykładowe połczenia... 4 4. Parametry techniczne... 6 5. Informacje o bezpieczestwie...

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Interfejs licznika, MDRC ZS/S 1.1

ABB i-bus KNX Interfejs licznika, MDRC ZS/S 1.1 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu Interfejs licznika ZS/S umożliwia zdalny odczyt danych i wartości liczników ABB serii A, DELTAplus, DELTAsingle, ODIN i ODINsingle. Odczytane informacje można

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT ZGODNOI OIML

CERTYFIKAT ZGODNOI OIML Certyfikat OIML N o R76/1992-NL1-04.37 Numer projektu 408670 Strona 1 z 2 CERTYFIKAT ZGODNOI OIML Jednostka certyfikujca Nazwa : NMi Certin B.V Adres : Hugo de Grootplein 1, Dordrecht Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

SIMATIC ET200S rozproszone we/wy IM 151-8 PN/DP CPU moduł interfejsu

SIMATIC ET200S rozproszone we/wy IM 151-8 PN/DP CPU moduł interfejsu Przedmowa Opis 1 SIMATIC ET200S rozproszone we/wy IM 151-8 PN/DP CPU moduł interfejsu Instrukcja użytkowania Budowa i elementy 2 sygnalizacji Komunikacja 3 Koncepcja pamięci 4 Montaż i podłączenie 5 Adresacja

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951. Instrukcja obsługi

Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951. Instrukcja obsługi Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Infolinia: 0801 011 311 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR. Typu. tel: 091 880 88 80 www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR. Typu. tel: 091 880 88 80 www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR Typu INSTALACJA Sterownik powinien by zainstalowany w sposób opisany w punkcie 2.1. Najpierw naley zdj zacisk mocujcy i włoy sterownik w otwór panelu. Po ponownym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH

INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH Wszystkie rodzaje bram firmy produkcyjnej musz ubiega si o przyznanie nowej Normy EN13241-1

Bardziej szczegółowo