Ćwiczenie nr Badanie oscyloskopu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćwiczenie nr Badanie oscyloskopu"

Transkrypt

1 1 Podstawy teoretyczne Ćwiczenie nr Badanie oscyloskopu Budowa oscyloskopu Oscyloskop elektroniczny jest przyrządem służącym do obserwacji sygnałów elektrycznych i pomiaru ich parametrów. Na rys.1 pokazano schemat blokowy oscyloskopu. Przełącznik AC/DC AC DC Tłumik Rwe=1M Współczynnik odchylania V/div 5 mv/div Przesuw Y 100 nf Uwe(t) 10 mv/div 20 mv/div 5 V/div Wzmacniacz Y Wewn Układ wyzwalania Generator podstawy czasu Wzmacniacz X Zewn Zbocze Poziom Auto Norm s/div Xzewn Przesuw X B Rys. 1. Schemat blokowy oscyloskopu W schemacie blokowym wyodrębnić można cztery bloki funkcjonalne: - lampę oscyloskopową - blok odchylania pionowego - blok odchylania poziomego - blok wyzwalania i synchronizacji Podstawowym podzespołem oscyloskopu jest lampa oscyloskopowa, wewnątrz której znajduje się układ elektrod z żarzoną katodą, emitujący i skupiający elektrony w wiązkę. Elektrony, uderzając w ekran lampy pokryty materiałem luminescencyjnym, powoduje powstanie punktu świetlnego. Między zespołem elektrod i ekranem lampy znajdują się dwie pary wzajemnie prostopadłych płytek odchylających X, Y, które uczestniczą w powstaniu obrazu przebiegu badanego sygnału. Na rysunku 2 pokazano uproszczoną konstrukcję lampy oscyloskopowej. Katoda Siatka Anoda przyśpieszająca Jaskrawość Uy Ux 1500 V Rys.2 Budowa lampy oscyloskopowej Badany sygnał u (t) wprowadza się na płytki odchylania pionowego Y lampy oscyloskopowej poprzez przełącznik wyboru rodzaju wejścia stało- lub zmiennoprądowego, tłumik, czyli nastawny

2 2 dzielnik napięcia oraz szerokopasmowy wzmacniacz Y. Załączenie przełącznika w pozycję AC wprowadza sprzężenie poprzez kondensator, co sprawia, ze z sygnału wejściowego u (t) wyeliminowana zostaje składowa stała. Tłumik (nastawny dzielnik napięcia) umoż1iwia zmianę współczynnika odchylania K y w szerokich granicach od mv/div (mv/działkę) do kilku V/div (V/działkę), przy czym zwykle współczynniki przyjmują wartości z szeregu liczbowego np. 0.1 V/div, 0,2 V/div, 0,5 V/div, 1 V/div, 0,2 V/div, 5 V/div. W wielu wykonaniach oscyloskopów 1 działka odpowiada odcinkowi 1 cm i dlatego często w języku potocznym jednostka współczynnika odchylania określana jest w V/cm jest to jednak zapis nieformalny i w zasadzie nie powinien być stosowany. Współczynnik odchylania wyrażony w V/div określa wartość napięcia stałego lub chwilowego, jakie należy doprowadzić do wejścia oscyloskopu, aby spowodować odchylenie plamki o odcinek równy 1div. Rezystancja wejściowa oscyloskopu ma zwykle wartość 1 MW i nie zależy od nastawy współczynnika odchylania.. Do płytek odchylania poziomego X doprowadza się poprzez wzmacniacz X. napięcie o dowolnym przebiegu z wejścia We X lub z generatora podstawy czasu, który sterowany jest sygnałem wyjściowym z układu synchronizującego. Synchronizacja może być wewnętrzna (za pomocą badanego sygnału) lub zewnętrzna ( za pomocą sygnału doprowadzonego z zewnątrz do odpowiedniego gniazda oscyloskopu). Na rys.3. pokazano widok płyty czołowej oscyloskopu oraz powiększenie obrazu panelu z elementami regulacyjnymi Rys.3 widok płyty czołowej oscyloskopu

3 3 Powstawanie obrazu Pod wpływem napięcia stałego doprowadzonego tylko do płytek odchylania Y lub X plamka świetlna przemieści się w kierunku Y lub X, przy czym odległość pomiędzy nowym położeniem i położeniem poprzednim plamki jest proporcjonalna do wartości napięcia odpowiednio na płytkach Y lub X (rys. 4.a,b). Doprowadzenie napięcia stałego do obu par płytek spowoduje, że plamka przemieści się w położenie będące wynikiem sumy dwóch wymuszeń w kierunku X i Y (rys. 4c.). W przypadku sterowania jednej pary elektrod napięciem przemiennym o dostatecznie szybkich zmianach na ekranie widoczny jest odcinek o długości proporcjonalnej do wartości podwójnej amplitudy napięcia (rys. 4.d). Rys. 4. Powstawanie obrazu na ekranie oscyloskopu W wyniku doprowadzenia do płytek odchylania X Y napięć sinusoidalnie zmiennych o identycznej częstotliwości i amplitudzie otrzymuje się na ekranie charakterystyczne obrazy, zwane figurami Lissajous, pozwalające na wyznaczenie kąta przesunięcia fazowego między przebiegami napięciowymi (rys. 5). Rys. 5. Krzywe Lissajous Wartość przesunięcia fazowego φ oblicza się z zależności: a j = arctg (1) b W większości zastosowań oscyloskop służy do obserwacji kształtu przebiegu badanego napięcia doprowadzonego do płytek odchylania pionowego Y. Obraz tego przebiegu uzyskuje się przez doprowadzenie do płytek odchylania poziomego X napięcia piłokształtnego z generatora podstawy czasu (rys. 6). Napięcie to narasta proporcjonalnie do czasu roboczego t r dzięki czemu plamka Rys. 6. Napięcie piłokształtne generatora podstawy czasu

4 4 przesuwa się ruchem jednostajnym od lewej do prawej strony ekranu. Prędkość ruchu plamki zależy od prędkości narastania napięcia liniowego. W czasie powrotu t r plamka zostaje wygaszona i po lewej stronie ekranu oczekuje przez czas t o (czas oczekiwania) na następny cykl pracy. Zasadę powstawania obrazu przebiegu badanego napięcia przedstawia rysunek 7, na którym do płytek Y doprowadzono badane napięcie, a do płytek X napięcie piłokształtne. Rys. 7. Powstawanie obrazu przebiegu u (t) na ekranie oscyloskopu przy sterowaniu płytek X sygnałem piłokształtnym Stabilizacja obrazu Nieruchomy obraz przebiegu na ekranie uzyskamy tylko wtedy, gdy badany przebieg jest powtarzalny. Aby kolejne obrazy nakładały się na siebie, generator podstawy czasu powinien pracować synchronicznie z badanym przebiegiem, czyli jego momenty startu winny przypadać każdorazowo w identycznym punkcie badanego przebiegu. Doprowadzenie do zgodności w czasie mierzonego przebiegu i piłokształtnego napięcia podstawy czasu nazywa się synchronizacją. Stabilizację obrazu uzyskuje się za pomocą układu synchronizacji, sterującego generatorem podstawy czasu. Stosowane są dwa sposoby stabilizacji obrazu: wyzwalanie automatyczne i wyzwalanie normalne. Stosowanie stabilizacji w trybie auto zaleca się zwłaszcza dla niedoświadczonego użytkownika oscyloskopu Stabilizacja AUTO daje dobre rezultaty pod warunkiem, że częstotliwość sygnału wejściowego ma wartość większą od kilkunastu Hz. Zastosowanie pracy auto ułatwia wprawdzie uzyskanie stabilizacji obrazu, ale w żadnym wypadku nie należy interpretować, że właściwości tego trybu stabilizacji obrazu całkowicie zwalniają operatora z czynności obsługowych wręcz przeciwnie, wykonanie takich czynności zwykle jest konieczne. W celu uzyskania stabilizacji należy ustawić przełącznik źródła wyzwalania SOURCE w pozycję na ten kanał, do którego doprowadzony jest sygnał mierzony. Następnie należy pokrętło POZIOM WYZWALANIA (LEVEL) ustawić w takim położeniu, dla którego jest stabilny obraz (w wielu przypadkach wystarczy ustawić pokrętło LEVEL w środkowym położeniu). Niedoświadczeni użytkownicy oscyloskopu w celu uzyskania stabilnego (nieruchomego) obrazu zwykle podejmują próby zmiany nastawy pokrętła współczynnika czasu (s/div), pomijając zupełnie pokrętło LEVEL. Z reguły są to zabiegi nie przynoszące oczekiwanego rezultatu, a jedynym efektem jest zmiana ilości okresów przebiegu u(t) rysowanych na ekranie oscyloskopu. Stosowanie trybu wyzwalanie normalne NORM poleca się bardziej doświadczonym użytkownikom. Głównym mankamentem tego trybu stabilizacji obrazu jest to, że przy braku sygnału wejściowego u(t) brak jest na ekranie linii zwanej potocznie linią podstawy czasu i w efekcie użytkownik widzi ciemny ekran. Identyczny efekt ciemnego ekranu oscyloskopu uzyskuje się dla pracy NORM, gdy sygnał jest wprawdzie doprowadzony, ale poziom wyzwalania (LEVEL) jest niewłaściwy (np. pokrętło skręcone w jedną ze skrajnych pozycji). Istotną zaletą pracy norm jest bardzo dobra stabilizacja dla sygnałów o częstotliwościach z całego pasma przenoszenia oscyloskopu (w tym również dla bardzo niskich wartości częstotliwości) oraz sygnałów o złożonych kształtach.

5 5 Cwiczenie nr Badanie właściwości oscyloskopu Laboratorium Metrologii PP 2005/ Obiekt badania i zakres ćwiczenia Obiektem badań jest analogowy oscyloskop dwukanałowy. Zakres ćwiczenia obejmuje: Badanie właściwości przełącznika AC-DC Sprawdzenie wartości współczynnika odchylania toru Y Badanie układu stabilizacji 2. Zadania pomiarowe i technika pomiarów 2.1. Badanie przełącznika wyboru rodzaju wejścia AC-DC Testowanie przełącznika AC-DC Doprowadzić sygnał do wejścia oscyloskopu zgodnie z punktami. zamieszczonymi w tabeli 1. Zastosować pracę AUTO. Narysować zaobserwowane obrazy w tabeli.1 Tab.1 Sposób badania Obraz na ekranie dla we DC Obraz na ekranie dla we AC a) Brak sygnału wejściowego ustawić linię podstawy czasu na środku ekranu. W dalszych badaniach (punkty b, c, d, ) pozostawić środkowe położeni linii odniesienia podstawy czasu. Położenie linii odniesienia można łatwo sprawdzić ustawiając odpowiedni przełącznik w położenie GND b) Sygnał wejściowy: napięcie stałe np. :U = 5V. c) Sygnał wejściowy: napięcie sinusoidalne u (t) = U m sin w t. Amplituda U m : kilka V, częstotliwość dowolna z zakresu 50 Hz do kilkaset khz d) sygnał wejściowy zmiennoprądowy ze składową stałą u (t) = Uo + U m sin w t (wykorzystać możliwość ustawienia składowej stałej za pomocą nastaw generatora (pokrętło DC offset)

6 6 Schemat układu pokazano na rys. 8. Przełącznik AC/DC Tłumik V/div Uwe(t) C U Rwe=1M Rys.8. Schemat układu do testowania przełacznika AC-DC Podać wnioski dotyczące wyników testowania. - Czy działanie przełącznika AC-DC jest prawidłowe (uszkodzony, czy sprawny) - Wyjaśnić w oparciu o schemat elektryczny i wiadomości z podstaw elektrotechniki przyczyny dla których występują (lub nie występują) różnice w rysowanych obrazach dla we DC i AC Badanie charakterystyki częstotliwościowej toru Y. Jest to zależność Y= f (f) wartości amplitudy przebiegu sinusoidalnego odczytanej na ekranie od częstotliwości, przy zastosowaniu stałej wartości amplitudy napięcia sinusoidalnego na wejściu oscyloskopu. Technika pomiarów: Do wejścia Y oscyloskopu doprowadzić z generatora sygnał sinusoidalny o częstotliwości około 1 khz i amplitudzie o takiej wartości, aby napięcie międzyszczytowe (peak-peak) wyrażone w działkach miało wartość Y pp1khz = 6,0 div (ustawić precyzyjnie na wartość 6,0 div). Napięcie to traktować należy jest jako sygnał odniesienia i w dalszej części badania nie wolno dokonywać zmian jego wartości Badanie należy przeprowadzić dla obu wejść - AC oraz DC - zmieniając częstotliwość w zakresie od 1 Hz do 1 MHz (szczególnie starannie dokonać pomiarów dla częstotliwości z zakresu 1Hz- 20 Hz zagęścić odległość kroku pomiarów zastosować np. 1 Hz, 3Hz 5Hz, 9Hz, 14Hz,... ) należy zmierzyć wartości międzyszczytowe Y pp napięcia na ekranie. Wyniki pomiarów zamieścić w tabeli 2a i 2b oraz wykonać wykres charakterystyki amplitudowej wyrażonej w jednostkach względnych zgodnie z zależnością: Y div pp G = = f ( f ) (2) Y div pp1khz Wzmacniacz Y gdzie: Y pp wartość międzyszczytowa ampitudy rysowanego obrazu przebiegu sinusoidalnego wyrażona w div dla nastawionej częstotliwości f Y pp 1kHz - wartość międzyszczytowa ampitudy rysowanego obrazu przebiegu sinusoidalnego wyrażona w div dla częstotliwości odniesienia f= 1kHz

7 7 Tab.2a Wyniki pomiarów dla we DC f Y pp1khz Y pp G (nastawa generatora) Hz div div - 6,0 Tab. 2b Wyniki pomiarów dla we AC Zadania: f Y pp1khz Y pp G (nastawa generatora) Hz div div - 6,0 - wykonać wykresy charakterystyk amplitudowych wyrażonych w jednostkach względnych - Y div pp G = Y div pp1khz - określić pasmo przenoszenia toru Y - jako kryterium szerokości pasma przenoszenia przyjąć zmianę wysokości rysowanego obrazu o około 5% w stosunku do wartości uzyskanej dla częstotliwości 1 khz, - Wyjaśnić przyczynę różnic pomiędzy dolnymi granicami pasma przenoszenia dla wejść AC i DC. - obliczyć wartość pojemności sprzęgającej C przełącznika AC-DC. Do obliczeń wykorzystać informację, że R we oscyloskopu (rezystancja wejściowa tłumika) ma wartość R we = 1 MΩ oraz dane z tabeli 2b (dla częstotliwości np. 5 Hz

8 Badanie zniekształceń kształtu sygnału spowodowanych właściwościami przełącznika AC-DC Do wejścia oscyloskopu należy doprowadzić sygnały wejściowe o kształtach sinusoidy, prostokąta, trójkąta o parametrach podanych w tabeli 3. Narysować (ew. fotografia) uzyskane obrazy dla wejść DC i AC. Tab.3. Badanie zniekształceń sygnałów na ekranie oscyloskopu Sposób badania DC AC a) Sygnał sinusoidalny, amplituda 2-3 V. w okienkach narysować (fotografia) kształt dla częstotliwości f = 20 Hz. Jako pierwsze w kolejności badań zastosować wejście DC i następnie AC Zadania: Czy zobrazowany przebieg ma kształt sinusoidy dla obydwu wejść DC i AC Czy wzrost częstotliwości sygnału powoduje zmianę kształtu sygnału (pogorszenie, ew. polepszenie) b) Sygnał prostokątny, amplituda 2-3 V. w okienkach narysować (fotografia) kształt dla częstotl. f = 20Hz. Jako pierwsze w kolejności badań zastosować wejście DC i następnie AC Zadania: Czy zobrazowany przebieg ma kształt prostokątny dla obydwu wejść DC i AC Czy wzrost częstotliwości sygnału powoduje zmianę kształtu sygnału (pogorszenie, ew. polepszenie) Dla jakiego zakresu częstotliwości można uznać, że kształt rysowanego przebiegu odpowiada prostokątnemu (??? do 1 MHz) b) Sygnał trójkątny, amplituda 2-3 V. w okienkach narysować (fotografia) kształt dla częstotl. f = 20Hz. Jako pierwsze w kolejności badań zastosować wejście DC i następnie AC Zadania: Czy zobrazowany przebieg ma kształt trójkątny dla obydwu wejść DC i AC Czy wzrost częstotliwości sygnału powoduje zmianę kształtu sygnału (pogorszenie, ew. polepszenie) Dla jakiego zakresu częstotliwości można uznać, że kształt rysowanego przebiegu odpowiada trójkątnemu (??? do 1 MHz)

9 Przenikanie zakłóceń do obwodu pomiarowego Przenikanie zakłóceń do obwodu pomiarowego. Po odłączeniu kabla pomiarowego od źródła sygnału sprawdzić doświadczalnie, jakie efekty na ekranie uzyskuje się przez dotknięcie ręką przewodu "gorącego" oraz przewodu "masy" kabla pomiarowego oscyloskopu. Uzyskać obraz przebiegu zakłócającego. Sprawdzić doświadczalnie efekt przenikania zakłóceń spowodowany zbliżeniem (zetknięciem) przewodu gorącego do izolowanego kabla sieciowego podłączonego do sieci 230 V. Sposób badania ilustruje rys. 9. Obraz sygnału zakłóceń Rys.9 Badanie przenikania zakłóceń do obwodu pomiarowego oscyloskopu Zadanie: - wyjaśnić zaobserwowane zjawiska z wykorzystaniem schematu elektrycznego przedstawiającego obwód prądu zakłócającego, - narysować obraz uzyskanego przebiegu i określić: okres rysowanego przebiegu T, częstotliwość f i amplitudę U m odpowiednio z zależności (3) (4) i (5) : T = K C X (3) 1 (4) f = T Y (5) pp U m = KY 2 Gdzie - K C - współczynnik czasu [s/div]. - K y nastawa współczynnika odchylania [V/div] - Y pp odległość odpowiadająca wartości napięcia międzyszczytowego U pp

10 Sprawdzenie wartości współczynnika odchylania toru Y Celem pomiaru jest określenie rzeczywistej (poprawnej) wartości dowolnie wybranej nastawy współczynnika odchylania K Y i wyznaczenie błędu względnego jakim obarczona jest badana wartość nastawy K Y. Pomiar należy dokonać tylko dla jednej, dowolnie wybranej nastawy współczynnika odchylania K Y (np. przyjąć do badań wartość nastawy o znamionowej wartości K Yn = 1V/div). Rys. 10. Układ do pomiaru współczynnika odchylania toru Y Układ pomiarowy pokazano na rysunku 10. Do wejścia Y oscyloskopu doprowadzić napięcie stałe z zasilacza o znanej, wskazywanej przez woltomierz wartości. Aby zmniejszyć błąd odczytu odcinka Y, stanowiącego miarę wartości mierzonego napięcia U y, należy nastawić napięcie sygnału o takiej wartości, aby odchylenie plamki świetlnej wynosiło co najmniej 6 div pola odczytowego ekranu. Wyniki pomiarów i obliczeń umieścić w tablicy 4 w której: K Y - znamionowa wartość współczynnika odchylania toru Y, U Y - - napięcie stałe doprowadzone do toru Y, K Yp - wartość poprawna współczynnika odchylania toru Y obliczona z zależności: UY KYp = (6) Y Y - odchylenie plamki od położenia spoczynkowego, d Ky - błąd wartości poprawnej współczynnika odchylania K Yp (błąd jakim obarczona jest wartość obliczona ze wzoru (6), traktowana jako wartość poprawna). Konieczność oszacowania tego błędu wynika z elementarnych zasad metrologii jeżeli chcemy sprawdzać znamionową wartość nastawy podaną przez producenta, to musimy zapewnić, aby pomiar tej wartości był wykonany z odpowiednio dużą dokładnością, lepszą od dokładności deklarowanej przez producenta oscyloskopu. Producent oscyloskopu podał w instrukcji, że graniczny błąd względny wartości K y nastawy współczynnika odchylania wynosi 3%. Oznacza to, że błąd d Kyp wyznaczonej przez użytkownika wartości poprawnej K yp powinien mieć znacząco mniejszą wartość od od 3% - na przykład 1-2%. d = d + d (7.) Kyp U y Gdzie: d U błąd pomiaru napięcia woltomierzem (na podstawie klasy lub patrz instrukcja multimetru cyfrowego), d Y - względny błąd odczytu pomiaru długości Y (należy samodzielnie przyjąć wartość bezwzględnego błędu odczytu np.: ΔY = 0,1 div i obliczyć błąd względny d Y ) d Y - błąd badanej nastawy współczynnika K Y obliczamy z zależności: K y - K yp d Y = (8) K Tablica 4 Sprawdzenie wartości współczynnika odzchylania K Y U Y Y L.p (nastawiona (odczytana z (odczytana z. wartość) woltomierza) ekranu osc.) y K Yp (Wartość poprawna) d Kyp (błąd wartości poprawnej) d Ky (błąd nastawy K y ) V/div V div V/div % % np. 1V/div

11 Badanie układu synchronizacji Zastosować stabilizację obrazu typu wyzwalanie automatyczne, a następnie stabilizację obrazu typu wyzwalanie normalne Zadania pomiarowe: opisać efekty zaobserwowane na ekranie oscyloskopu i ocenić jakość stabilizacji obrazu dla następujących przypadków: - sygnał U Y nie jest dołączony do wejścia Y - sygnał U Y ma częstotliwość 10 khz - zastosować prawidłowy i nieprawidłowy poziom wyzwalania i różne nastawy współczynników czasu (kilka sąsiednich nastaw). - sygnał U Y ma częstotliwość mniejszą od 10 Hz Tab 6 Badanie układu synchronizacji Sposób badania AUTO NORM 1. Brak sygnału U Y 2. Doprowadzić sygnał o częstotliwości około 10 khz Komentarz: Komentarz: a) zastosować prawidłowy poziom wyzwalania i zbadać jakość stabilizację obrazu dla kilku wartości współczynników czasu. Komentarz: czy jest poprawna stabilizacja obrazu dla kilku sąsiednich nastaw współczynników czasu? Komentarz: czy jest poprawna stabilizacja obrazu dla kilku sąsiednich nastaw współczynników czasu? b) zastosować nieprawidłowy poziom wyzwalania i zbadać jakość stabilizację obrazu dla kilku wartości współczynników czasu Komentarz: czy jest widoczny obraz? Czy zmiany nastaw współczynnika czasu umożliwiają osiągniecie efektu stabilizacji? Komentarz: czy jest widoczny obraz? Czy zmiany nastaw współczynnika czasu umożliwiają osiągniecie efektu stabilizacji 3. Doprowadzić sygnał o częstotliwości około 10Hz. Zastosować prawidłowy poziom wyzwalania (pokrętło LEVEL w pobliżu położenia środkowego) Komentarz: czy jest poprawna stabilizacja obrazu dla wszystkich nastawionych współczynników czasu? Komentarz: czy jest poprawna stabilizacja obrazu dla wszystkich nastawionych współczynników czasu?

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą OSCYLOSKOPU

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą OSCYLOSKOPU Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą OSCYLOSKOPU Spis treści Wstęp...2 1. Opis podstawowych przełączników regulacyjnych oscyloskopu...3 1.1 Przełączniki sekcji odchylania pionowego (Vertical)...3

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU KATEDRA LOGISTYKI I TRANSPORTU PRZEMYSŁOWEGO NR 1 POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO Katowice, październik 5r. CEL ĆWICZENIA Poznanie zjawiska przesunięcia fazowego. ZESTAW

Bardziej szczegółowo

Zastosowania pomiarowe oscyloskopu analogowego

Zastosowania pomiarowe oscyloskopu analogowego LABORATORIUM METROLOGII Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Automatyki i Metrologii Ćwiczenie nr.7 Zastosowania pomiarowe oscyloskopu analogowego Cel ćwiczenia: Zapoznanie studentów z budową,

Bardziej szczegółowo

L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH

L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W YDZIAŁ ELEKTRONIKI zima L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH Grupa:... Data wykonania ćwiczenia: Ćwiczenie prowadził: Imię:......... Data oddania sprawozdania: Podpis: Nazwisko:......

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Mierniki cyfrowe"

Ćwiczenie: Mierniki cyfrowe Ćwiczenie: "Mierniki cyfrowe" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Próbkowanie

Bardziej szczegółowo

Przetworniki AC i CA

Przetworniki AC i CA KATEDRA INFORMATYKI Wydział EAIiE AGH Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej Ćwiczenie 4 Przetworniki AC i CA Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania wybranych rodzajów przetworników

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.02. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma 1. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma Ćwiczenie to ma na celu poznanie

Bardziej szczegółowo

Głównym elementem oscyloskopu jest lampa próżniowa z ekranem pokrytym od wewnątrz warstwą luminoforu. Luminofory to substancje emitujące

Głównym elementem oscyloskopu jest lampa próżniowa z ekranem pokrytym od wewnątrz warstwą luminoforu. Luminofory to substancje emitujące Oscyloskop Używany jest przede wszystkim do pomiarów, obserwacji i analizy kształtu czasowych przebiegów okresowych lub nieokresowych napięcia i prądu, do pomiaru wartości częstotliwości, kąta fazowego

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kostecki. Badanie własności filtru rezonansowego, dolnoprzepustowego i górnoprzepustowego

Ryszard Kostecki. Badanie własności filtru rezonansowego, dolnoprzepustowego i górnoprzepustowego Ryszard Kostecki Badanie własności filtru rezonansowego, dolnoprzepustowego i górnoprzepustowego Warszawa, 3 kwietnia 2 Streszczenie Celem tej pracy jest zbadanie własności filtrów rezonansowego, dolnoprzepustowego,

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Podstawowe układy pracy tranzystorów.

Tranzystory bipolarne. Podstawowe układy pracy tranzystorów. ĆWICZENIE 4 Tranzystory bipolarne. Podstawowe układy pracy tranzystorów. I. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z układami zasilania tranzystorów. Wybór punktu pracy tranzystora. Statyczna prosta pracy. II. Układ

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora.

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. I. Cel ćwiczenia ĆWICZENIE 6 Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. Badanie właściwości wzmacniaczy tranzystorowych pracujących w układzie wspólnego kolektora. II.

Bardziej szczegółowo

Technik elektronik 311[07] Zadanie praktyczne

Technik elektronik 311[07] Zadanie praktyczne 1 Technik elektronik 311[07] Zadanie praktyczne Mała firma elektroniczna wyprodukowała tani i prosty w budowie prototypowy generator funkcyjny do zastosowania w warsztatach amatorskich. Podstawowym układem

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie M3 BADANIE PRZEBIEGÓW NAPIĘCIOWYCH ZA POMOCĄ MULTIOSCYLOSKOPU

Ćwiczenie M3 BADANIE PRZEBIEGÓW NAPIĘCIOWYCH ZA POMOCĄ MULTIOSCYLOSKOPU Laboratorium Podstaw Miernictwa Wiaczesław Szamow Ćwiczenie M3 BADANIE PRZEBIEGÓW NAPIĘCIOWYCH ZA POMOCĄ MULTIOSCYLOSKOPU opr. tech. Mirosław Maś Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny Siedlce 2011 1.

Bardziej szczegółowo

1.2 Funktory z otwartym kolektorem (O.C)

1.2 Funktory z otwartym kolektorem (O.C) Wydział EAIiIB Laboratorium Katedra Metrologii i Elektroniki Podstaw Elektroniki Cyfrowej Wykonał zespół w składzie (nazwiska i imiona): Ćw. 4. Funktory TTL cz.2 Data wykonania: Grupa (godz.): Dzień tygodnia:

Bardziej szczegółowo

Systemy i architektura komputerów

Systemy i architektura komputerów Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech Systemy i architektura komputerów Laboratorium nr 4 Temat: Badanie tranzystorów Spis treści Cel ćwiczenia... 3 Wymagania... 3 Przebieg ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego

Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego 1 Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego Charakterystyka amplitudowa (wzmocnienie amplitudowe) K u (f) jest to stosunek amplitudy sygnału wyjściowego do amplitudy sygnału wejściowego w funkcji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Podstawy opisu i analizy obwodów w programie SPICE

Ćwiczenie 1 Podstawy opisu i analizy obwodów w programie SPICE Ćwiczenie 1 Podstawy opisu i analizy obwodów w programie SPICE Cel: Zapoznanie ze składnią języka SPICE, wykorzystanie elementów RCLEFD oraz instrukcji analiz:.dc,.ac,.tran,.tf, korzystanie z bibliotek

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ, Instytut Fizyki LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I MIERNICTWA

WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ, Instytut Fizyki LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I MIERNICTWA WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ, Instytut Fizyki LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I MIERNICTWA ĆWICZENIE 10 OBWODY RC: 10.1. Impedancja i kąt fazowy w

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKI BRAMEK CYFROWYCH TTL

CHARAKTERYSTYKI BRAMEK CYFROWYCH TTL CHARAKTERYSTYKI BRAMEK CYFROWYCH TTL. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie zasad działania, budowy i właściwości podstawowych funktorów logicznych wykonywanych w jednej z najbardziej rozpowszechnionych

Bardziej szczegółowo

PRZYRZĄDY POMIAROWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZYRZĄDY POMIAROWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRZYRZĄDY POMIAROWE Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przyrządy pomiarowe Ogólny podział: mierniki, rejestratory, detektory, charakterografy.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Laboratorium elektroniki Ćwiczenie nr 1 Temat: PRZYRZĄDY POMIAROWE Rok studiów Grupa Imię i nazwisko Data Podpis Ocena 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 4

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 4 Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 4 Temat: Badanie własności przełączających diod półprzewodnikowych Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest poznanie własności przełączających złącza p - n oraz wybranych

Bardziej szczegółowo

Akustyczne wzmacniacze mocy

Akustyczne wzmacniacze mocy Akustyczne wzmacniacze mocy 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, sposobem projektowania oraz parametrami wzmacniaczy mocy klasy AB zbudowanych z użyciem scalonych wzmacniaczy

Bardziej szczegółowo

4. Funktory CMOS cz.2

4. Funktory CMOS cz.2 2.2 Funktor z wyjściem trójstanowym 4. Funktory CMOS cz.2 Fragment płyty czołowej modelu poniżej. We wszystkich pomiarach bramki z wyjściem trójstanowym zastosowano napięcie zasilające E C = 4.5 V. Oprócz

Bardziej szczegółowo

OSCYLOSKOP. Panel oscyloskopu

OSCYLOSKOP. Panel oscyloskopu OSCYLOSKOP Oscyloskop jest uniwersalnym przyrządem pomiarowym, stosowanym do obserwacji odkształconych przebiegów elektrycznych i pomiaru ich parametrów. Odpowiednio dobrany układ pracy oscyloskopu pozwala

Bardziej szczegółowo

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F MULTIMETRY CYFROWE UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektroniczna aparatura Medyczna

Laboratorium Elektroniczna aparatura Medyczna EAM - laboratorium Laboratorium Elektroniczna aparatura Medyczna Ćwiczenie ELEKTROKARDIOGRAF Opracował: dr inŝ. Piotr Tulik Zakład InŜynierii Biomedycznej Instytut Metrologii i InŜynierii Biomedycznej

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE nr 3. Badanie podstawowych parametrów metrologicznych przetworników analogowo-cyfrowych

ĆWICZENIE nr 3. Badanie podstawowych parametrów metrologicznych przetworników analogowo-cyfrowych Politechnika Łódzka Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych WWW.DSOD.PL LABORATORIUM METROLOGII ELEKTRONICZNEJ ĆWICZENIE nr 3 Badanie podstawowych parametrów metrologicznych przetworników

Bardziej szczegółowo

WIECZOROWE STUDIA ZAWODOWE LABORATORIUM OBWODÓW I SYGNAŁÓW

WIECZOROWE STUDIA ZAWODOWE LABORATORIUM OBWODÓW I SYGNAŁÓW POLTECHNKA WARSZAWSKA NSTYTUT RADOELEKTRONK ZAKŁAD RADOKOMUNKACJ WECZOROWE STUDA ZAWODOWE LABORATORUM OBWODÓW SYGNAŁÓW Ćwiczenie 1 Temat: OBWODY PRĄDU STAŁEGO Opracował: mgr inż. Henryk Chaciński Warszawa

Bardziej szczegółowo

Elementy elektroniczne i przyrządy pomiarowe

Elementy elektroniczne i przyrządy pomiarowe Elementy elektroniczne i przyrządy pomiarowe Cel ćwiczenia. Nabycie umiejętności posługiwania się miernikami uniwersalnymi, oscyloskopem, generatorem, zasilaczem, itp. Nabycie umiejętności rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-11

Ć W I C Z E N I E N R E-11 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-11 POMIAR CZĘSTOŚCI DRGAŃ GENERATORA PRZY

Bardziej szczegółowo

Laboratorium: Projektowanie pasywnych i aktywnych filtrów analogowych

Laboratorium: Projektowanie pasywnych i aktywnych filtrów analogowych Laboratorium: Projektowanie pasywnych i aktywnych filtrów analogowych Autorzy: Karol Kropidłowski Jan Szajdziński Michał Bujacz 1. Cel ćwiczenia 1. Cel laboratorium: Zapoznanie się i przebadanie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Analogowy oscyloskop zasilany P R Obateryjnie

Analogowy oscyloskop zasilany P R Obateryjnie Analogowy oscyloskop zasilany P R Obateryjnie J E K T Y Analogowy oscyloskop zasilany bateryjnie, część 1 Zdarza się, że przydałby się oscyloskop przenośny, niezależny od zasilania sieciowego. Są co prawda

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Metrologii. Ćwiczenie nr 6 Oscyloskop.

Laboratorium Metrologii. Ćwiczenie nr 6 Oscyloskop. Laboratorium Metrologii Ćwiczenie nr 6 Oscyloskop. I. Zagadnienia do przygotowania na kartkówkę: 1. Wyznacz napięcie międzyszczytowe, amplitudę, okres i częstotliwość sygnału sinusoidalnego zarejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział IEiT. Ćwiczenie laboratoryjne Badanie modułu fotowoltaicznego

Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział IEiT. Ćwiczenie laboratoryjne Badanie modułu fotowoltaicznego Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział IEiT Katedra Elektroniki Alternatywne Źródła Energii Ćwiczenie laboratoryjne Badanie modułu fotowoltaicznego Opracowanie instrukcji:

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie zadania opracowali: H. Kasprowicz, A. Kłosek

Rozwiązanie zadania opracowali: H. Kasprowicz, A. Kłosek Treść zadania praktycznego Rozwiązanie zadania opracowali: H. Kasprowicz, A. Kłosek Opracuj projekt realizacji prac związanych z uruchomieniem i sprawdzeniem działania zasilacza impulsowego małej mocy

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i metrologii

Podstawy elektroniki i metrologii Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Metrologii i Optoelektroniki Podstawy elektroniki i metrologii Studia I stopnia kier. Informatyka semestr 2 Ilustracje do

Bardziej szczegółowo

Tranzystor bipolarny

Tranzystor bipolarny Tranzystor bipolarny 1. zas trwania: 6h 2. ele ćwiczenia adanie własności podstawowych układów wykorzystujących tranzystor bipolarny. 3. Wymagana znajomość pojęć zasada działania tranzystora bipolarnego,

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz tranzystorowy

Wzmacniacz tranzystorowy Wzmacniacz tranzystorowy. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości jednostopniowego, tranzystorowego wzmacniacza napięcia. Wyniki pomiarów parametrów samego tranzystora jak i całego układu

Bardziej szczegółowo

Ćw. 0 Wprowadzenie do programu MultiSIM

Ćw. 0 Wprowadzenie do programu MultiSIM Ćw. 0 Wprowadzenie do programu MultiSIM 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z programem MultiSIM słuŝącym do symulacji działania układów elektronicznych. Jednocześnie zbadane zostaną podstawowe

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA. Wydział Elektrotechniki i Informatyki. Katedra Automatyki i Metrologii

POLITECHNIKA LUBELSKA. Wydział Elektrotechniki i Informatyki. Katedra Automatyki i Metrologii POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Automatyki i Metrologii Układ zasilania aparatu Epsteina do rozdziału strat metodą częstotliwościową Instrukcja obsługi Dyplomant: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Inżynierii akustycznej. Wzmacniacze akustyczne

Laboratorium Inżynierii akustycznej. Wzmacniacze akustyczne Laboratorium Inżynierii akustycznej Wzmacniacze akustyczne 1. Cel laboratorium: Zapoznanie się z podstawowymi klasami pracy tranzystora, typowymi układami przedwzmacniaczy oraz końcówkami mocy. 2. Wstęp

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Światłowodowy kanał transmisyjny w paśmie podstawowym

Światłowodowy kanał transmisyjny w paśmie podstawowym kanał transmisyjny w paśmie podstawowym Układ do transmisji binarnej w paśmie podstawowym jest przedstawiony na rys.1. Medium transmisyjne stanowi światłowód gradientowy o długości 3 km. Źródłem światła

Bardziej szczegółowo

Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych

Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych 1. zas trwania: 6h 2. el ćwiczenia Badanie charakterystyk prądowo-napięciowych różnych typów diod półprzewodnikowych. Montaż i badanie wybranych układów,

Bardziej szczegółowo

Dioda półprzewodnikowa

Dioda półprzewodnikowa COACH 10 Dioda półprzewodnikowa Program: Coach 6 Projekt: na MN060c CMA Coach Projects\PTSN Coach 6\ Elektronika\dioda_2.cma Przykład wyników: dioda2_2.cmr Cel ćwiczenia - Pokazanie działania diody - Wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Laboratorum 4 Dioda półprzewodnikowa

Laboratorum 4 Dioda półprzewodnikowa Laboratorum 4 Dioda półprzewodnikowa Marcin Polkowski (251328) 19 kwietnia 2007 r. Spis treści 1 Cel ćwiczenia 2 2 Opis ćwiczenia 2 3 Wykonane pomiary 3 3.1 Dioda krzemowa...............................................

Bardziej szczegółowo

BADANIE DOLNOPRZEPUSTOWEGO FILTRU RC

BADANIE DOLNOPRZEPUSTOWEGO FILTRU RC Laboratorium Podstaw Elektroniki Wiaczesław Szamow Ćwiczenie E BADANIE DOLNOPRZEPSTOWEGO FILTR RC opr. tech. Mirosław Maś Krystyna Ługowska niwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny Siedlce 0 . Wstęp Celem

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia"

Ćwiczenie: Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia Ćwiczenie: "Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską

Bardziej szczegółowo

Ćw. 3 Wzmacniacz tranzystorowy

Ćw. 3 Wzmacniacz tranzystorowy Ćw. 3 Wzmacniacz tranzystorowy 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą działania wzmacniacza zbudowanego na tranzystorze bipolarnym oraz pomiar jego parametrów. 2. Wymagane informacje

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Przyrządy i przetworniki pomiarowe

Przyrządy i przetworniki pomiarowe Przyrządy i przetworniki pomiarowe Są to narzędzia pomiarowe: Przyrządy -służące do wykonywania pomiaru i służące do zamiany wielkości mierzonej na sygnał pomiarowy Znajomość zasady działania przyrządów

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Schemat układu L 2 R 2 E C 1. t(0+)

Rys. 1 Schemat układu L 2 R 2 E C 1. t(0+) Autor: Piotr Fabijański Koreferent: Paweł Fabijański Zadanie Obliczyć napięcie na stykach wyłącznika S zaraz po jego otwarciu, w chwili t = (0 + ) i w stanie ustalonym, gdy t. Do obliczeń przyjąć następujące

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Telewizji Cyfrowej

Laboratorium Telewizji Cyfrowej Laboratorium Telewizji Cyfrowej Badanie wybranych elementów sieci TV kablowej Jarosław Marek Gliwiński Robert Sadowski Przemysław Szczerbicki Paweł Urbanek 14 maja 2009 1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 71: Dyfrakcja światła na szczelinie pojedynczej i podwójnej

Ćwiczenie nr 71: Dyfrakcja światła na szczelinie pojedynczej i podwójnej Wydział Imię i nazwisko 1. 2. Rok Grupa Zespół PRACOWNIA Temat: Nr ćwiczenia FIZYCZNA WFiIS AGH Data wykonania Data oddania Zwrot do popr. Data oddania Data zaliczenia OCENA Ćwiczenie nr 71: Dyfrakcja

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 1. Regulacja i pomiar napięcia stałego oraz porównanie wskazań woltomierzy.

Ćwiczenie nr 1. Regulacja i pomiar napięcia stałego oraz porównanie wskazań woltomierzy. Ćwiczenie nr 1 Regulacja i pomiar napięcia stałego oraz porównanie wskazań woltomierzy. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest analiza wpływów i sposobów włączania przyrządów pomiarowych do obwodu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

BADANIE STATYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH

BADANIE STATYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH BADAIE STATYCZYCH WŁAŚCIWOŚCI PRZETWORIKÓW POMIAROWYCH 1. CEL ĆWICZEIA Celem ćwiczenia jest poznanie: podstawowych pojęć dotyczących statycznych właściwości przetworników pomiarowych analogowych i cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest poznanie metod pomiaru podstawowych wielkości fizycznych w obwodach prądu stałego za pomocą przyrządów pomiarowych.

Celem ćwiczenia jest poznanie metod pomiaru podstawowych wielkości fizycznych w obwodach prądu stałego za pomocą przyrządów pomiarowych. 1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest poznanie metod pomiaru podstawowych wielkości fizycznych w obwodach prądu stałego za pomocą przyrządów pomiarowych. 2. Wstęp teoretyczny. Pomiary podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji METROLOGIA I KONTKOLA JAKOŚCI - LABORATORIUM TEMAT: STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie studentów z podstawami wdrażania i stosowania metod

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy pomiar czasu i częstotliwości Przetwarzanie sygnałów pomiarowych (analogowych)

Cyfrowy pomiar czasu i częstotliwości Przetwarzanie sygnałów pomiarowych (analogowych) Cyfrowy pomiar czasu i częstotliwości Przetwarzanie sygnałów pomiarowych (analogowych) Wykład 10 2/38 Cyfrowy pomiar czasu i częstotliwości 3/38 Generatory, rezonatory, kwarce f w temperatura pracy np.-10

Bardziej szczegółowo

Pętla prądowa 4 20 ma

Pętla prądowa 4 20 ma LABORATORIM: SIECI SENSOROWE Ćwiczenie nr Pętla prądowa 0 ma Opracowanie Dr hab. inż. Jerzy Wtorek Katedra Inżynierii Biomedycznej Gdańsk 009 Część pierwsza. Cel i program ćwiczenia Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

STABILIZATORY NAPIĘCIA STAŁEGO O DZIAŁANIU CIĄGŁYM

STABILIZATORY NAPIĘCIA STAŁEGO O DZIAŁANIU CIĄGŁYM STABILIZATORY NAPIĘCIA STAŁEGO O DZIAŁANIU CIĄGŁYM Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z problemami związanymi z projektowaniem, realizacją i pomiarami wartości parametrów stabilizatorów parametrycznych

Bardziej szczegółowo

Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego

Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego (E 6) Opracował: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Dioda półprzewodnikowa

Dioda półprzewodnikowa mikrofalowe (np. Gunna) Dioda półprzewodnikowa Dioda półprzewodnikowa jest elementem elektronicznym wykonanym z materiałów półprzewodnikowych. Dioda jest zbudowana z dwóch różnie domieszkowanych warstw

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektroniki

Laboratorium Elektroniki Wydział Mechaniczno-Energetyczny Laboratorium Elektroniki Badanie wzmacniaczy tranzystorowych i operacyjnych 1. Wstęp teoretyczny Wzmacniacze są bardzo często i szeroko stosowanym układem elektronicznym.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. Wprowadzenie do obsługi oscyloskopu

Ćwiczenie 3. Wprowadzenie do obsługi oscyloskopu Ćwiczenie 3 Wprowadzenie do obsługi oscyloskopu Program ćwiczenia: 1. Funkcja samonastawności (AUTO) 2. Ustawianie parametrów osi pionowej 3. Ustawianie parametrów osi poziomej 4. Ustawienia układu wyzwalania

Bardziej szczegółowo

BADANIE MODULATORÓW I DEMODULATORÓW AMPLITUDY (AM)

BADANIE MODULATORÓW I DEMODULATORÓW AMPLITUDY (AM) Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 1 BADANIE MODULATORÓW I DEMODULATORÓW AMPLITUDY (AM) Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2010 Cel ćwiczenia Pomiar

Bardziej szczegółowo

Pomiar parametrów roboczych wzmacniaczy OE, OB i OC. Wzmacniacza OC. Wzmacniacz OE. Wzmacniacz OB

Pomiar parametrów roboczych wzmacniaczy OE, OB i OC. Wzmacniacza OC. Wzmacniacz OE. Wzmacniacz OB WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W YDZIAŁ ELEKTONIKI zima 2010 L ABOATOIM KŁADÓW ANALOOWYCH rupa:... Data konania ćwiczenia: Ćwiczenie prowadził: Imię:... Nazwisko:......... Data oddania sprawozdania: Podpis:...

Bardziej szczegółowo

ZŁĄCZOWE TRANZYSTORY POLOWE

ZŁĄCZOWE TRANZYSTORY POLOWE L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE ZŁĄCZOWE TRANZYSTORY POLOWE RE. 0.4 1. CEL ĆWICZENIA Wyznaczenie podstawowych parametrów tranzystora unipolarnego takich jak: o napięcie progowe, o transkonduktancja,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej. LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.. Wprowadzenie Soczewką nazywamy ciało przezroczyste ograniczone

Bardziej szczegółowo

Wirtualne przyrządy pomiarowe

Wirtualne przyrządy pomiarowe Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn POLITECHNIKA OPOLSKA Wirtualne przyrządy pomiarowe dr inż.. Roland PAWLICZEK Laboratorium Mechatroniki Cel zajęć ęć: Zapoznanie się ze strukturą układu pomiarowego

Bardziej szczegółowo

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063 Cyfrowy Analizator Widma GA4063 3GHz (opcja 6GHz) Wysoka kla sa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo -funkcjonalne Wysoka s tabi lność Łatwy w użyc iu GUI Małe wymiary, lekki, przenośny Opis produktu GA4063

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5. Zastosowanie tranzystorów bipolarnych cd. Wzmacniacze MOSFET

Ćwiczenie 5. Zastosowanie tranzystorów bipolarnych cd. Wzmacniacze MOSFET Ćwiczenie 5 Zastosowanie tranzystorów bipolarnych cd. Wzmacniacze MOSFET Układ Super Alfa czyli tranzystory w układzie Darlingtona Zbuduj układ jak na rysunku i zaobserwuj dla jakiego położenia potencjometru

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIOD PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

BADANIE DIOD PÓŁPRZEWODNIKOWYCH BAANE O PÓŁPZEWONKOWYCH nstytut izyki Akademia Pomorska w Słupsku Cel i ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest: - zapoznanie się z przebiegiem charakterystyk prądowo-napięciowych diod różnych typów, - zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Tranzystorowe wzmacniacze OE OB OC. na tranzystorach bipolarnych

Tranzystorowe wzmacniacze OE OB OC. na tranzystorach bipolarnych Tranzystorowe wzmacniacze OE OB OC na tranzystorach bipolarnych Wzmacniacz jest to urządzenie elektroniczne, którego zadaniem jest : proporcjonalne zwiększenie amplitudy wszystkich składowych widma sygnału

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLAGU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLAGU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLAGU INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI Dla studentów II roku kierunku MECHANIKI I BUDOWY MASZYN Spis treści. POMIAR PRĄDÓW I NAPIĘĆ W OBWODZIE PRĄDU STAŁEGO....

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 5 APARATURA DO TERAPII PRĄDEM ZMIENNYM MAŁEJ I ŚREDNIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

ĆWICZENIE NR 5 APARATURA DO TERAPII PRĄDEM ZMIENNYM MAŁEJ I ŚREDNIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI ĆWICZENIE NR 5 APARATURA DO TERAPII PRĄDEM ZMIENNYM MAŁEJ I ŚREDNIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI Cel ćwiczenia Zapoznanie się z budową i parametrami urządzeń do terapii prądem małej i średniej częstotliwości. Poznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA LABORATORIUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA ELEKTROWNIA WIATROWA

Bardziej szczegółowo

8 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J

8 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J 8 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J P R A C O W N I A P O D S T A W E L E K T R O T E C H N I K I I E L E K T R O N I K I Ćw. 8. Badanie prostowników niesterowanych Wprowadzenie Prostownikiem nazywamy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obsługi aparatury pomiarowej w laboratorium 515

Wprowadzenie do obsługi aparatury pomiarowej w laboratorium 515 Wprowadzenie do obsługi aparatury pomiarowej w laboratorium 515 1. Ogólne uwagi o pomiarach w laboratorium Modele laboratoryjne i pomiary w dopasowaniu Zasilanie modeli i bezpieczeństwo 2. Oscyloskop cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Technik elektronik 311[07] moje I Zadanie praktyczne

Technik elektronik 311[07] moje I Zadanie praktyczne 1 Technik elektronik 311[07] moje I Zadanie praktyczne Firma produkująca sprzęt medyczny, zleciła opracowanie i wykonanie układu automatycznej regulacji temperatury sterylizatora o określonych parametrach

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki CNC. Nr 10

Obrabiarki CNC. Nr 10 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 10 Obróbka na tokarce CNC CT210 ze sterowaniem Sinumerik 840D Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 17 maja,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA AUTOMATYKI I ELEKTRONIKI 1. Wybrane zastosowania diod półprzewodnikowych Materiały pomocnicze do pracowni specjalistycznej z przedmiotu: Systemy CAD

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych. Seria DSO-29xxA&B. Skrócona instrukcja użytkownika

Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych. Seria DSO-29xxA&B. Skrócona instrukcja użytkownika Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych Seria DSO-29xxA&B Skrócona instrukcja użytkownika Zawartość zestawu: Przystawka DSO-29XXA lub DSO-29XXB Moduł analizatora stanów logicznych Sondy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM. Zasilacz impulsowy. Switch-Mode Power Supply (SMPS) Opracował: dr inż. Jerzy Sawicki

LABORATORIUM. Zasilacz impulsowy. Switch-Mode Power Supply (SMPS) Opracował: dr inż. Jerzy Sawicki LABORATORIUM Zasilacz impulsowy Switch-Mode Power Supply (SMPS) Opracował: dr inż. Jerzy Sawicki Wymagania, znajomość zagadnień: 1. Znajomość schematów, zasady działania i przeznaczenia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ

LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ VIII-EW ELEKTROWNIA WIATROWA LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Instrukcja ćwiczenia nr 8. EW 1 8 EW WYZNACZENIE ZAKRESU PRACY I

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne sieci komputerowe

Nowoczesne sieci komputerowe WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATYKI I NAUK SPOŁECZNYCH Instrukcja do laboratorium z przedmiotu: Nowoczesne sieci komputerowe Instrukcja nr 1 Dąbrowa Górnicza, 2010

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 6

Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 6 Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 6 1/5 Stabilizator liniowy Zadaniem jest budowa i przebadanie działania bardzo prostego stabilizatora liniowego. 1. W ćwiczeniu wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Grupa: Zespół: wykonał: 1 Mariusz Kozakowski Data: 3/11/2013 111B. Podpis prowadzącego:

Grupa: Zespół: wykonał: 1 Mariusz Kozakowski Data: 3/11/2013 111B. Podpis prowadzącego: Sprawozdanie z laboratorium elektroniki w Zakładzie Systemów i Sieci Komputerowych Temat ćwiczenia: Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych: prawa Ohma i Kirchhoffa Sprawozdanie Rok: Grupa: Zespół:

Bardziej szczegółowo

POMIARY I SYMULACJA OBWODÓW SELEKTYWNYCH

POMIARY I SYMULACJA OBWODÓW SELEKTYWNYCH Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Tytuł ćwiczenia POMIARY I SYMUAJA OBWODÓW SEEKTYWNYH Numer ćwiczenia E3

Bardziej szczegółowo

Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła

Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi spektrometru EPR

Instrukcja obsługi spektrometru EPR POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁINŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ I FIZYKI STOSOWANEJ INSTYTUT FIZYKI Instrukcja obsługi spektrometru EPR Rys. 1. Spektrometr EPR na pasmo X. Pomiary przy pomocy spektrometru

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo