Ćwiczenie nr Badanie oscyloskopu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćwiczenie nr Badanie oscyloskopu"

Transkrypt

1 1 Podstawy teoretyczne Ćwiczenie nr Badanie oscyloskopu Budowa oscyloskopu Oscyloskop elektroniczny jest przyrządem służącym do obserwacji sygnałów elektrycznych i pomiaru ich parametrów. Na rys.1 pokazano schemat blokowy oscyloskopu. Przełącznik AC/DC AC DC Tłumik Rwe=1M Współczynnik odchylania V/div 5 mv/div Przesuw Y 100 nf Uwe(t) 10 mv/div 20 mv/div 5 V/div Wzmacniacz Y Wewn Układ wyzwalania Generator podstawy czasu Wzmacniacz X Zewn Zbocze Poziom Auto Norm s/div Xzewn Przesuw X B Rys. 1. Schemat blokowy oscyloskopu W schemacie blokowym wyodrębnić można cztery bloki funkcjonalne: - lampę oscyloskopową - blok odchylania pionowego - blok odchylania poziomego - blok wyzwalania i synchronizacji Podstawowym podzespołem oscyloskopu jest lampa oscyloskopowa, wewnątrz której znajduje się układ elektrod z żarzoną katodą, emitujący i skupiający elektrony w wiązkę. Elektrony, uderzając w ekran lampy pokryty materiałem luminescencyjnym, powoduje powstanie punktu świetlnego. Między zespołem elektrod i ekranem lampy znajdują się dwie pary wzajemnie prostopadłych płytek odchylających X, Y, które uczestniczą w powstaniu obrazu przebiegu badanego sygnału. Na rysunku 2 pokazano uproszczoną konstrukcję lampy oscyloskopowej. Katoda Siatka Anoda przyśpieszająca Jaskrawość Uy Ux 1500 V Rys.2 Budowa lampy oscyloskopowej Badany sygnał u (t) wprowadza się na płytki odchylania pionowego Y lampy oscyloskopowej poprzez przełącznik wyboru rodzaju wejścia stało- lub zmiennoprądowego, tłumik, czyli nastawny

2 2 dzielnik napięcia oraz szerokopasmowy wzmacniacz Y. Załączenie przełącznika w pozycję AC wprowadza sprzężenie poprzez kondensator, co sprawia, ze z sygnału wejściowego u (t) wyeliminowana zostaje składowa stała. Tłumik (nastawny dzielnik napięcia) umoż1iwia zmianę współczynnika odchylania K y w szerokich granicach od mv/div (mv/działkę) do kilku V/div (V/działkę), przy czym zwykle współczynniki przyjmują wartości z szeregu liczbowego np. 0.1 V/div, 0,2 V/div, 0,5 V/div, 1 V/div, 0,2 V/div, 5 V/div. W wielu wykonaniach oscyloskopów 1 działka odpowiada odcinkowi 1 cm i dlatego często w języku potocznym jednostka współczynnika odchylania określana jest w V/cm jest to jednak zapis nieformalny i w zasadzie nie powinien być stosowany. Współczynnik odchylania wyrażony w V/div określa wartość napięcia stałego lub chwilowego, jakie należy doprowadzić do wejścia oscyloskopu, aby spowodować odchylenie plamki o odcinek równy 1div. Rezystancja wejściowa oscyloskopu ma zwykle wartość 1 MW i nie zależy od nastawy współczynnika odchylania.. Do płytek odchylania poziomego X doprowadza się poprzez wzmacniacz X. napięcie o dowolnym przebiegu z wejścia We X lub z generatora podstawy czasu, który sterowany jest sygnałem wyjściowym z układu synchronizującego. Synchronizacja może być wewnętrzna (za pomocą badanego sygnału) lub zewnętrzna ( za pomocą sygnału doprowadzonego z zewnątrz do odpowiedniego gniazda oscyloskopu). Na rys.3. pokazano widok płyty czołowej oscyloskopu oraz powiększenie obrazu panelu z elementami regulacyjnymi Rys.3 widok płyty czołowej oscyloskopu

3 3 Powstawanie obrazu Pod wpływem napięcia stałego doprowadzonego tylko do płytek odchylania Y lub X plamka świetlna przemieści się w kierunku Y lub X, przy czym odległość pomiędzy nowym położeniem i położeniem poprzednim plamki jest proporcjonalna do wartości napięcia odpowiednio na płytkach Y lub X (rys. 4.a,b). Doprowadzenie napięcia stałego do obu par płytek spowoduje, że plamka przemieści się w położenie będące wynikiem sumy dwóch wymuszeń w kierunku X i Y (rys. 4c.). W przypadku sterowania jednej pary elektrod napięciem przemiennym o dostatecznie szybkich zmianach na ekranie widoczny jest odcinek o długości proporcjonalnej do wartości podwójnej amplitudy napięcia (rys. 4.d). Rys. 4. Powstawanie obrazu na ekranie oscyloskopu W wyniku doprowadzenia do płytek odchylania X Y napięć sinusoidalnie zmiennych o identycznej częstotliwości i amplitudzie otrzymuje się na ekranie charakterystyczne obrazy, zwane figurami Lissajous, pozwalające na wyznaczenie kąta przesunięcia fazowego między przebiegami napięciowymi (rys. 5). Rys. 5. Krzywe Lissajous Wartość przesunięcia fazowego φ oblicza się z zależności: a j = arctg (1) b W większości zastosowań oscyloskop służy do obserwacji kształtu przebiegu badanego napięcia doprowadzonego do płytek odchylania pionowego Y. Obraz tego przebiegu uzyskuje się przez doprowadzenie do płytek odchylania poziomego X napięcia piłokształtnego z generatora podstawy czasu (rys. 6). Napięcie to narasta proporcjonalnie do czasu roboczego t r dzięki czemu plamka Rys. 6. Napięcie piłokształtne generatora podstawy czasu

4 4 przesuwa się ruchem jednostajnym od lewej do prawej strony ekranu. Prędkość ruchu plamki zależy od prędkości narastania napięcia liniowego. W czasie powrotu t r plamka zostaje wygaszona i po lewej stronie ekranu oczekuje przez czas t o (czas oczekiwania) na następny cykl pracy. Zasadę powstawania obrazu przebiegu badanego napięcia przedstawia rysunek 7, na którym do płytek Y doprowadzono badane napięcie, a do płytek X napięcie piłokształtne. Rys. 7. Powstawanie obrazu przebiegu u (t) na ekranie oscyloskopu przy sterowaniu płytek X sygnałem piłokształtnym Stabilizacja obrazu Nieruchomy obraz przebiegu na ekranie uzyskamy tylko wtedy, gdy badany przebieg jest powtarzalny. Aby kolejne obrazy nakładały się na siebie, generator podstawy czasu powinien pracować synchronicznie z badanym przebiegiem, czyli jego momenty startu winny przypadać każdorazowo w identycznym punkcie badanego przebiegu. Doprowadzenie do zgodności w czasie mierzonego przebiegu i piłokształtnego napięcia podstawy czasu nazywa się synchronizacją. Stabilizację obrazu uzyskuje się za pomocą układu synchronizacji, sterującego generatorem podstawy czasu. Stosowane są dwa sposoby stabilizacji obrazu: wyzwalanie automatyczne i wyzwalanie normalne. Stosowanie stabilizacji w trybie auto zaleca się zwłaszcza dla niedoświadczonego użytkownika oscyloskopu Stabilizacja AUTO daje dobre rezultaty pod warunkiem, że częstotliwość sygnału wejściowego ma wartość większą od kilkunastu Hz. Zastosowanie pracy auto ułatwia wprawdzie uzyskanie stabilizacji obrazu, ale w żadnym wypadku nie należy interpretować, że właściwości tego trybu stabilizacji obrazu całkowicie zwalniają operatora z czynności obsługowych wręcz przeciwnie, wykonanie takich czynności zwykle jest konieczne. W celu uzyskania stabilizacji należy ustawić przełącznik źródła wyzwalania SOURCE w pozycję na ten kanał, do którego doprowadzony jest sygnał mierzony. Następnie należy pokrętło POZIOM WYZWALANIA (LEVEL) ustawić w takim położeniu, dla którego jest stabilny obraz (w wielu przypadkach wystarczy ustawić pokrętło LEVEL w środkowym położeniu). Niedoświadczeni użytkownicy oscyloskopu w celu uzyskania stabilnego (nieruchomego) obrazu zwykle podejmują próby zmiany nastawy pokrętła współczynnika czasu (s/div), pomijając zupełnie pokrętło LEVEL. Z reguły są to zabiegi nie przynoszące oczekiwanego rezultatu, a jedynym efektem jest zmiana ilości okresów przebiegu u(t) rysowanych na ekranie oscyloskopu. Stosowanie trybu wyzwalanie normalne NORM poleca się bardziej doświadczonym użytkownikom. Głównym mankamentem tego trybu stabilizacji obrazu jest to, że przy braku sygnału wejściowego u(t) brak jest na ekranie linii zwanej potocznie linią podstawy czasu i w efekcie użytkownik widzi ciemny ekran. Identyczny efekt ciemnego ekranu oscyloskopu uzyskuje się dla pracy NORM, gdy sygnał jest wprawdzie doprowadzony, ale poziom wyzwalania (LEVEL) jest niewłaściwy (np. pokrętło skręcone w jedną ze skrajnych pozycji). Istotną zaletą pracy norm jest bardzo dobra stabilizacja dla sygnałów o częstotliwościach z całego pasma przenoszenia oscyloskopu (w tym również dla bardzo niskich wartości częstotliwości) oraz sygnałów o złożonych kształtach.

5 5 Cwiczenie nr Badanie właściwości oscyloskopu Laboratorium Metrologii PP 2005/ Obiekt badania i zakres ćwiczenia Obiektem badań jest analogowy oscyloskop dwukanałowy. Zakres ćwiczenia obejmuje: Badanie właściwości przełącznika AC-DC Sprawdzenie wartości współczynnika odchylania toru Y Badanie układu stabilizacji 2. Zadania pomiarowe i technika pomiarów 2.1. Badanie przełącznika wyboru rodzaju wejścia AC-DC Testowanie przełącznika AC-DC Doprowadzić sygnał do wejścia oscyloskopu zgodnie z punktami. zamieszczonymi w tabeli 1. Zastosować pracę AUTO. Narysować zaobserwowane obrazy w tabeli.1 Tab.1 Sposób badania Obraz na ekranie dla we DC Obraz na ekranie dla we AC a) Brak sygnału wejściowego ustawić linię podstawy czasu na środku ekranu. W dalszych badaniach (punkty b, c, d, ) pozostawić środkowe położeni linii odniesienia podstawy czasu. Położenie linii odniesienia można łatwo sprawdzić ustawiając odpowiedni przełącznik w położenie GND b) Sygnał wejściowy: napięcie stałe np. :U = 5V. c) Sygnał wejściowy: napięcie sinusoidalne u (t) = U m sin w t. Amplituda U m : kilka V, częstotliwość dowolna z zakresu 50 Hz do kilkaset khz d) sygnał wejściowy zmiennoprądowy ze składową stałą u (t) = Uo + U m sin w t (wykorzystać możliwość ustawienia składowej stałej za pomocą nastaw generatora (pokrętło DC offset)

6 6 Schemat układu pokazano na rys. 8. Przełącznik AC/DC Tłumik V/div Uwe(t) C U Rwe=1M Rys.8. Schemat układu do testowania przełacznika AC-DC Podać wnioski dotyczące wyników testowania. - Czy działanie przełącznika AC-DC jest prawidłowe (uszkodzony, czy sprawny) - Wyjaśnić w oparciu o schemat elektryczny i wiadomości z podstaw elektrotechniki przyczyny dla których występują (lub nie występują) różnice w rysowanych obrazach dla we DC i AC Badanie charakterystyki częstotliwościowej toru Y. Jest to zależność Y= f (f) wartości amplitudy przebiegu sinusoidalnego odczytanej na ekranie od częstotliwości, przy zastosowaniu stałej wartości amplitudy napięcia sinusoidalnego na wejściu oscyloskopu. Technika pomiarów: Do wejścia Y oscyloskopu doprowadzić z generatora sygnał sinusoidalny o częstotliwości około 1 khz i amplitudzie o takiej wartości, aby napięcie międzyszczytowe (peak-peak) wyrażone w działkach miało wartość Y pp1khz = 6,0 div (ustawić precyzyjnie na wartość 6,0 div). Napięcie to traktować należy jest jako sygnał odniesienia i w dalszej części badania nie wolno dokonywać zmian jego wartości Badanie należy przeprowadzić dla obu wejść - AC oraz DC - zmieniając częstotliwość w zakresie od 1 Hz do 1 MHz (szczególnie starannie dokonać pomiarów dla częstotliwości z zakresu 1Hz- 20 Hz zagęścić odległość kroku pomiarów zastosować np. 1 Hz, 3Hz 5Hz, 9Hz, 14Hz,... ) należy zmierzyć wartości międzyszczytowe Y pp napięcia na ekranie. Wyniki pomiarów zamieścić w tabeli 2a i 2b oraz wykonać wykres charakterystyki amplitudowej wyrażonej w jednostkach względnych zgodnie z zależnością: Y div pp G = = f ( f ) (2) Y div pp1khz Wzmacniacz Y gdzie: Y pp wartość międzyszczytowa ampitudy rysowanego obrazu przebiegu sinusoidalnego wyrażona w div dla nastawionej częstotliwości f Y pp 1kHz - wartość międzyszczytowa ampitudy rysowanego obrazu przebiegu sinusoidalnego wyrażona w div dla częstotliwości odniesienia f= 1kHz

7 7 Tab.2a Wyniki pomiarów dla we DC f Y pp1khz Y pp G (nastawa generatora) Hz div div - 6,0 Tab. 2b Wyniki pomiarów dla we AC Zadania: f Y pp1khz Y pp G (nastawa generatora) Hz div div - 6,0 - wykonać wykresy charakterystyk amplitudowych wyrażonych w jednostkach względnych - Y div pp G = Y div pp1khz - określić pasmo przenoszenia toru Y - jako kryterium szerokości pasma przenoszenia przyjąć zmianę wysokości rysowanego obrazu o około 5% w stosunku do wartości uzyskanej dla częstotliwości 1 khz, - Wyjaśnić przyczynę różnic pomiędzy dolnymi granicami pasma przenoszenia dla wejść AC i DC. - obliczyć wartość pojemności sprzęgającej C przełącznika AC-DC. Do obliczeń wykorzystać informację, że R we oscyloskopu (rezystancja wejściowa tłumika) ma wartość R we = 1 MΩ oraz dane z tabeli 2b (dla częstotliwości np. 5 Hz

8 Badanie zniekształceń kształtu sygnału spowodowanych właściwościami przełącznika AC-DC Do wejścia oscyloskopu należy doprowadzić sygnały wejściowe o kształtach sinusoidy, prostokąta, trójkąta o parametrach podanych w tabeli 3. Narysować (ew. fotografia) uzyskane obrazy dla wejść DC i AC. Tab.3. Badanie zniekształceń sygnałów na ekranie oscyloskopu Sposób badania DC AC a) Sygnał sinusoidalny, amplituda 2-3 V. w okienkach narysować (fotografia) kształt dla częstotliwości f = 20 Hz. Jako pierwsze w kolejności badań zastosować wejście DC i następnie AC Zadania: Czy zobrazowany przebieg ma kształt sinusoidy dla obydwu wejść DC i AC Czy wzrost częstotliwości sygnału powoduje zmianę kształtu sygnału (pogorszenie, ew. polepszenie) b) Sygnał prostokątny, amplituda 2-3 V. w okienkach narysować (fotografia) kształt dla częstotl. f = 20Hz. Jako pierwsze w kolejności badań zastosować wejście DC i następnie AC Zadania: Czy zobrazowany przebieg ma kształt prostokątny dla obydwu wejść DC i AC Czy wzrost częstotliwości sygnału powoduje zmianę kształtu sygnału (pogorszenie, ew. polepszenie) Dla jakiego zakresu częstotliwości można uznać, że kształt rysowanego przebiegu odpowiada prostokątnemu (??? do 1 MHz) b) Sygnał trójkątny, amplituda 2-3 V. w okienkach narysować (fotografia) kształt dla częstotl. f = 20Hz. Jako pierwsze w kolejności badań zastosować wejście DC i następnie AC Zadania: Czy zobrazowany przebieg ma kształt trójkątny dla obydwu wejść DC i AC Czy wzrost częstotliwości sygnału powoduje zmianę kształtu sygnału (pogorszenie, ew. polepszenie) Dla jakiego zakresu częstotliwości można uznać, że kształt rysowanego przebiegu odpowiada trójkątnemu (??? do 1 MHz)

9 Przenikanie zakłóceń do obwodu pomiarowego Przenikanie zakłóceń do obwodu pomiarowego. Po odłączeniu kabla pomiarowego od źródła sygnału sprawdzić doświadczalnie, jakie efekty na ekranie uzyskuje się przez dotknięcie ręką przewodu "gorącego" oraz przewodu "masy" kabla pomiarowego oscyloskopu. Uzyskać obraz przebiegu zakłócającego. Sprawdzić doświadczalnie efekt przenikania zakłóceń spowodowany zbliżeniem (zetknięciem) przewodu gorącego do izolowanego kabla sieciowego podłączonego do sieci 230 V. Sposób badania ilustruje rys. 9. Obraz sygnału zakłóceń Rys.9 Badanie przenikania zakłóceń do obwodu pomiarowego oscyloskopu Zadanie: - wyjaśnić zaobserwowane zjawiska z wykorzystaniem schematu elektrycznego przedstawiającego obwód prądu zakłócającego, - narysować obraz uzyskanego przebiegu i określić: okres rysowanego przebiegu T, częstotliwość f i amplitudę U m odpowiednio z zależności (3) (4) i (5) : T = K C X (3) 1 (4) f = T Y (5) pp U m = KY 2 Gdzie - K C - współczynnik czasu [s/div]. - K y nastawa współczynnika odchylania [V/div] - Y pp odległość odpowiadająca wartości napięcia międzyszczytowego U pp

10 Sprawdzenie wartości współczynnika odchylania toru Y Celem pomiaru jest określenie rzeczywistej (poprawnej) wartości dowolnie wybranej nastawy współczynnika odchylania K Y i wyznaczenie błędu względnego jakim obarczona jest badana wartość nastawy K Y. Pomiar należy dokonać tylko dla jednej, dowolnie wybranej nastawy współczynnika odchylania K Y (np. przyjąć do badań wartość nastawy o znamionowej wartości K Yn = 1V/div). Rys. 10. Układ do pomiaru współczynnika odchylania toru Y Układ pomiarowy pokazano na rysunku 10. Do wejścia Y oscyloskopu doprowadzić napięcie stałe z zasilacza o znanej, wskazywanej przez woltomierz wartości. Aby zmniejszyć błąd odczytu odcinka Y, stanowiącego miarę wartości mierzonego napięcia U y, należy nastawić napięcie sygnału o takiej wartości, aby odchylenie plamki świetlnej wynosiło co najmniej 6 div pola odczytowego ekranu. Wyniki pomiarów i obliczeń umieścić w tablicy 4 w której: K Y - znamionowa wartość współczynnika odchylania toru Y, U Y - - napięcie stałe doprowadzone do toru Y, K Yp - wartość poprawna współczynnika odchylania toru Y obliczona z zależności: UY KYp = (6) Y Y - odchylenie plamki od położenia spoczynkowego, d Ky - błąd wartości poprawnej współczynnika odchylania K Yp (błąd jakim obarczona jest wartość obliczona ze wzoru (6), traktowana jako wartość poprawna). Konieczność oszacowania tego błędu wynika z elementarnych zasad metrologii jeżeli chcemy sprawdzać znamionową wartość nastawy podaną przez producenta, to musimy zapewnić, aby pomiar tej wartości był wykonany z odpowiednio dużą dokładnością, lepszą od dokładności deklarowanej przez producenta oscyloskopu. Producent oscyloskopu podał w instrukcji, że graniczny błąd względny wartości K y nastawy współczynnika odchylania wynosi 3%. Oznacza to, że błąd d Kyp wyznaczonej przez użytkownika wartości poprawnej K yp powinien mieć znacząco mniejszą wartość od od 3% - na przykład 1-2%. d = d + d (7.) Kyp U y Gdzie: d U błąd pomiaru napięcia woltomierzem (na podstawie klasy lub patrz instrukcja multimetru cyfrowego), d Y - względny błąd odczytu pomiaru długości Y (należy samodzielnie przyjąć wartość bezwzględnego błędu odczytu np.: ΔY = 0,1 div i obliczyć błąd względny d Y ) d Y - błąd badanej nastawy współczynnika K Y obliczamy z zależności: K y - K yp d Y = (8) K Tablica 4 Sprawdzenie wartości współczynnika odzchylania K Y U Y Y L.p (nastawiona (odczytana z (odczytana z. wartość) woltomierza) ekranu osc.) y K Yp (Wartość poprawna) d Kyp (błąd wartości poprawnej) d Ky (błąd nastawy K y ) V/div V div V/div % % np. 1V/div

11 Badanie układu synchronizacji Zastosować stabilizację obrazu typu wyzwalanie automatyczne, a następnie stabilizację obrazu typu wyzwalanie normalne Zadania pomiarowe: opisać efekty zaobserwowane na ekranie oscyloskopu i ocenić jakość stabilizacji obrazu dla następujących przypadków: - sygnał U Y nie jest dołączony do wejścia Y - sygnał U Y ma częstotliwość 10 khz - zastosować prawidłowy i nieprawidłowy poziom wyzwalania i różne nastawy współczynników czasu (kilka sąsiednich nastaw). - sygnał U Y ma częstotliwość mniejszą od 10 Hz Tab 6 Badanie układu synchronizacji Sposób badania AUTO NORM 1. Brak sygnału U Y 2. Doprowadzić sygnał o częstotliwości około 10 khz Komentarz: Komentarz: a) zastosować prawidłowy poziom wyzwalania i zbadać jakość stabilizację obrazu dla kilku wartości współczynników czasu. Komentarz: czy jest poprawna stabilizacja obrazu dla kilku sąsiednich nastaw współczynników czasu? Komentarz: czy jest poprawna stabilizacja obrazu dla kilku sąsiednich nastaw współczynników czasu? b) zastosować nieprawidłowy poziom wyzwalania i zbadać jakość stabilizację obrazu dla kilku wartości współczynników czasu Komentarz: czy jest widoczny obraz? Czy zmiany nastaw współczynnika czasu umożliwiają osiągniecie efektu stabilizacji? Komentarz: czy jest widoczny obraz? Czy zmiany nastaw współczynnika czasu umożliwiają osiągniecie efektu stabilizacji 3. Doprowadzić sygnał o częstotliwości około 10Hz. Zastosować prawidłowy poziom wyzwalania (pokrętło LEVEL w pobliżu położenia środkowego) Komentarz: czy jest poprawna stabilizacja obrazu dla wszystkich nastawionych współczynników czasu? Komentarz: czy jest poprawna stabilizacja obrazu dla wszystkich nastawionych współczynników czasu?

Ćwiczenie. Badanie oscyloskopu

Ćwiczenie. Badanie oscyloskopu 1 Ćwiczenie Podstawy teoretyczne Badanie oscyloskopu Budowa oscyloskopu Oscyloskop elektroniczny jest przyrządem służącym do obserwacji sygnałów elektrycznych i pomiaru ich parametrów. Na rys.1 pokazano

Bardziej szczegółowo

POMIARY OSCYLOSKOPOWE. Instrukcja wykonawcza

POMIARY OSCYLOSKOPOWE. Instrukcja wykonawcza ĆWICZENIE 51 POMIARY OSCYLOSKOPOWE Instrukcja wykonawcza 1. Wykaz przyrządów a. Oscyloskop dwukanałowy b. Dwa generatory funkcyjne (jednym z nich może być generator zintegrowany z oscyloskopem) c. Przesuwnik

Bardziej szczegółowo

I Zastosowanie oscyloskopu do pomiarów kąta przesunięcia fazowego.

I Zastosowanie oscyloskopu do pomiarów kąta przesunięcia fazowego. I Zastosowanie oscyloskopu do pomiarów kąta przesunięcia fazowego. II Badanie charakterystyk statycznych elementów nieliniowych za pomocą oscyloskopu (realizacja tematyki na życzenie prowadzącego laboratorium)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA Temat: Pomiary oscyloskopowe. Budowa oscyloskopu 1. Cel ćwiczenia Poznanie obsługi i zasad wykorzystania oscyloskopu do obserwacji i pomiarów amplitudy napięcia przebiegów elektrycznych.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 28. Badanie oscyloskopu analogowego

Ćwiczenie nr 28. Badanie oscyloskopu analogowego Ćwiczenie nr 28 Badanie oscyloskopu analogowego 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania oraz nabycie umiejętności posługiwania się oscyloskopem analogowym. 2. Dane znamionowe

Bardziej szczegółowo

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą OSCYLOSKOPU

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą OSCYLOSKOPU Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą OSCYLOSKOPU Spis treści Wstęp...2 1. Opis podstawowych przełączników regulacyjnych oscyloskopu...3 1.1 Przełączniki sekcji odchylania pionowego (Vertical)...3

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych Laboratorium 1

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych Laboratorium 1 Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych Laboratorium 1 1/10 2/10 PODSTAWOWE WIADOMOŚCI W trakcie zajęć wykorzystywane będą następujące urządzenia: oscyloskop, generator, zasilacz, multimetr. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

PRACOWNIA ELEKTRONIKI PRACOWNIA ELEKTRONIKI Ćwiczenie nr 4 Temat ćwiczenia: Badanie wzmacniacza UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY INSTYTUT TECHNIKI 1. 2. 3. Imię i Nazwisko 1 szerokopasmowego RC 4. Data wykonania

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU KATEDRA LOGISTYKI I TRANSPORTU PRZEMYSŁOWEGO NR 1 POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO Katowice, październik 5r. CEL ĆWICZENIA Poznanie zjawiska przesunięcia fazowego. ZESTAW

Bardziej szczegółowo

POMIARY OSCYLOSKOPOWE

POMIARY OSCYLOSKOPOWE Ćwiczenie 51 E. Popko POMIARY OSCYLOSKOPOWE Cel ćwiczenia: wykonanie pomiarów wielkości elektrycznych charakteryzują-cych przebiegi przemienne. Zagadnienia: prąd przemienny, składanie drgań, pomiar amplitudy,

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie z przyrządami stanowiska laboratoryjnego. 1. Zapoznanie się z oscyloskopem HAMEG-303.

Zapoznanie z przyrządami stanowiska laboratoryjnego. 1. Zapoznanie się z oscyloskopem HAMEG-303. Zapoznanie z przyrządami stanowiska laboratoryjnego. 1. Zapoznanie się z oscyloskopem HAMEG-303. Dołączyć oscyloskop do generatora funkcyjnego będącego częścią systemu MS-9140 firmy HAMEG. Kanał Yl dołączyć

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

PRACOWNIA ELEKTRONIKI PRACOWNIA ELEKTRONIKI UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY INSTYTUT TECHNIKI Ćwiczenie nr Temat ćwiczenia:. 2. 3. Imię i Nazwisko Badanie filtrów RC 4. Data wykonania Data oddania Ocena Kierunek

Bardziej szczegółowo

Zastosowania pomiarowe oscyloskopu analogowego

Zastosowania pomiarowe oscyloskopu analogowego LABORATORIUM METROLOGII Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Automatyki i Metrologii Ćwiczenie nr.7 Zastosowania pomiarowe oscyloskopu analogowego Cel ćwiczenia: Zapoznanie studentów z budową,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3: Pomiar parametrów przebiegów sinusoidalnych, prostokątnych i trójkątnych. REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 3: Pomiar parametrów przebiegów sinusoidalnych, prostokątnych i trójkątnych. REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U LABORATORIUM pomiarów elektronicznych UKŁADÓW ANALOGOWYCH Ćwiczenie 3: Pomiar parametrów przebiegów sinusoidalnych, prostokątnych

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC 1. WSTĘP Tematem ćwiczenia są podstawowe właściwości jednostopniowego wzmacniacza pasmowego z tranzystorem bipolarnym. Zadaniem ćwiczących jest dokonanie pomiaru częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8

Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8 Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego, oraz zapoznanie się z metodami wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych.

Bardziej szczegółowo

L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH

L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W YDZIAŁ ELEKTRONIKI zima L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH Grupa:... Data wykonania ćwiczenia: Ćwiczenie prowadził: Imię:......... Data oddania sprawozdania: Podpis: Nazwisko:......

Bardziej szczegółowo

Laboratorum 2 Badanie filtru dolnoprzepustowego P O P R A W A

Laboratorum 2 Badanie filtru dolnoprzepustowego P O P R A W A Laboratorum 2 Badanie filtru dolnoprzepustowego P O P R A W A Marcin Polkowski (251328) 15 marca 2007 r. Spis treści 1 Cel ćwiczenia 2 2 Techniczny i matematyczny aspekt ćwiczenia 2 3 Pomiary - układ RC

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy

Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy Ćwiczenie nr 65 Badanie wzmacniacza mocy 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych parametrów wzmacniaczy oraz wyznaczenie charakterystyk opisujących ich właściwości na przykładzie wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Tranzystor bipolarny LABORATORIUM 5 i 6

Tranzystor bipolarny LABORATORIUM 5 i 6 Tranzystor bipolarny LABORATORIUM 5 i 6 Marcin Polkowski (251328) 10 maja 2007 r. Spis treści I Laboratorium 5 2 1 Wprowadzenie 2 2 Pomiary rodziny charakterystyk 3 II Laboratorium 6 7 3 Wprowadzenie 7

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyk i częstotliwości granicznych wzmacniacza napięcia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyk i częstotliwości granicznych wzmacniacza napięcia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U LABORATORIUM pomiarów elektronicznych UKŁADÓW ANALOGOWYCH Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyk i częstotliwości granicznych wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Przykład umieszczenia regulatorów jasności i ostrości obrazu kreślonego na ekranie lampy oscyloskopowej.

Rys. 1. Przykład umieszczenia regulatorów jasności i ostrości obrazu kreślonego na ekranie lampy oscyloskopowej. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest uzupełnienie wiedzy oraz nabycie przez ćwiczących praktycznych umiejętności z zakresu posługiwania się oscyloskopem analogowym jako narzędziem pomiarowym. Istotnym elementem

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Mierniki cyfrowe"

Ćwiczenie: Mierniki cyfrowe Ćwiczenie: "Mierniki cyfrowe" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Próbkowanie

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze napięciowe z tranzystorami komplementarnymi CMOS

Wzmacniacze napięciowe z tranzystorami komplementarnymi CMOS Wzmacniacze napięciowe z tranzystorami komplementarnymi CMOS Cel ćwiczenia: Praktyczne wykorzystanie wiadomości do projektowania wzmacniacza z tranzystorami CMOS Badanie wpływu parametrów geometrycznych

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze operacyjne

Wzmacniacze operacyjne Wzmacniacze operacyjne Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest badanie podstawowych układów pracy wzmacniaczy operacyjnych. Wymagania Wstęp 1. Zasada działania wzmacniacza operacyjnego. 2. Ujemne sprzężenie

Bardziej szczegółowo

Lekcja 80. Budowa oscyloskopu

Lekcja 80. Budowa oscyloskopu Lekcja 80. Budowa oscyloskopu Oscyloskop, przyrząd elektroniczny służący do badania przebiegów czasowych dla na ogół szybkozmiennych impulsów elektrycznych. Oscyloskop został wynaleziony przez Thomasa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 11

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 11 Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 11 Temat: Charakterystyki i parametry tyrystora Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości elektrycznych tyrystora. I. Wymagane wiadomości. 1. Podział

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych ĆWICZENIE 0 Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i właściwościami wzmacniaczy operacyjnych oraz podstawowych układów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: UKŁADY ELEKTRONICZNE 2 (TS1C500 030) Tranzystor w układzie wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Przetworniki AC i CA

Przetworniki AC i CA KATEDRA INFORMATYKI Wydział EAIiE AGH Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej Ćwiczenie 4 Przetworniki AC i CA Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania wybranych rodzajów przetworników

Bardziej szczegółowo

Ćw. 8: POMIARY Z WYKORZYSTANIE OSCYLOSKOPU Ocena: Podpis prowadzącego: Uwagi:

Ćw. 8: POMIARY Z WYKORZYSTANIE OSCYLOSKOPU Ocena: Podpis prowadzącego: Uwagi: Wydział: EAIiE Imię i nazwisko (e mail): Rok: Grupa: Zespół: Data wykonania: LABORATORIUM METROLOGII Ćw. 8: POMIARY Z WYKORZYSTANIE OSCYLOSKOPU Ocena: Podpis prowadzącego: Uwagi: Wstęp Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.02. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma 1. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma Ćwiczenie to ma na celu poznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia Nr 60

Instrukcja do ćwiczenia Nr 60 Instrukcja do ćwiczenia Nr 60 Temat: BADANIE PRĄDÓW ZMIENNYCH ZA POMOCĄ U ELEKTRONOWEGO I. Wstęp. Oscylograf elektronowy jest urządzeniem służącym do obserwacji przebiegu różnego rodzaju napięć oraz do

Bardziej szczegółowo

METROLOGIA. Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki

METROLOGIA. Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki METROLOGIA Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Prezentacja do wykładu dla EINS Zjazd 11, wykład nr 18 Prawo autorskie Niniejsze materiały podlegają ochronie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie współczesnego oscyloskopu katodowego w miernictwie 1. Zasada działania oscyloskopu i jego budowa

Zastosowanie współczesnego oscyloskopu katodowego w miernictwie 1. Zasada działania oscyloskopu i jego budowa Zastosowanie współczesnego oscyloskopu katodowego w miernictwie 1. Zasada działania oscyloskopu i jego budowa Oscyloskop elektroniczny jest przyrządem słuŝącym do wizualnej obserwacji odwzorowań przedstawiających

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKUMENTACJI procesu pomiarowego

ZASADY DOKUMENTACJI procesu pomiarowego Laboratorium Podstaw Miernictwa Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Pomiarów ZASADY DOKUMENTACJI procesu pomiarowego Przykład PROTOKÓŁU POMIAROWEGO Opracowali : dr inż. Jacek Dusza mgr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

BADANIE ELEMENTÓW RLC

BADANIE ELEMENTÓW RLC KATEDRA ELEKTRONIKI AGH L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE BADANIE ELEMENTÓW RLC REV. 1.0 1. CEL ĆWICZENIA - zapoznanie się z systemem laboratoryjnym NI ELVIS II, - zapoznanie się z podstawowymi

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM ELEKTRONIKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 9 WZMACNIACZ MOCY DO UŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego

Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego POLIECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGEYKI INSYU MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGEYCZNYCH LABORAORIUM ELEKRYCZNE Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego (E 1) Opracował: Dr inż. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA EKS1A300024 ZASTOSOWANIE WZMACNIACZY OPERACYJNYCH W UKŁADACH

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, WYDZIAŁ PPT I-21 LABORATORIUM Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI 2

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, WYDZIAŁ PPT I-21 LABORATORIUM Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI 2 Cel ćwiczenia: Praktyczne poznanie podstawowych parametrów wzmacniaczy operacyjnych oraz ich możliwości i ograniczeń. Wyznaczenie charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej wzmacniacza operacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Głównym elementem oscyloskopu jest lampa próżniowa z ekranem pokrytym od wewnątrz warstwą luminoforu. Luminofory to substancje emitujące

Głównym elementem oscyloskopu jest lampa próżniowa z ekranem pokrytym od wewnątrz warstwą luminoforu. Luminofory to substancje emitujące Oscyloskop Używany jest przede wszystkim do pomiarów, obserwacji i analizy kształtu czasowych przebiegów okresowych lub nieokresowych napięcia i prądu, do pomiaru wartości częstotliwości, kąta fazowego

Bardziej szczegółowo

Badanie bezzłączowych elementów elektronicznych

Badanie bezzłączowych elementów elektronicznych Temat ćwiczenia: Badanie bezzłączowych elementów elektronicznych - - ` Symbol studiów (np. PK10): data wykonania ćwiczenia - Dzień tygodnia: godzina wykonania ćwiczenia Lp. Nazwisko i imię*: 1 Pluton/Grupa

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

PRACOWNIA ELEKTRONIKI PRAOWNIA ELEKTRONIKI Temat ćwiczenia: UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZZY INSTYTUT TEHNIKI Imię i Nazwisko BADANIE. 2. 3. GENERATORA OLPITTSA 4. Data wykonania Data oddania Ocena Kierunek Rok

Bardziej szczegółowo

TEORIA OBWODÓW I SYGNAŁÓW LABORATORIUM

TEORIA OBWODÓW I SYGNAŁÓW LABORATORIUM TEORIA OBWODÓW I SYGNAŁÓW LABORATORIUM AKADEMIA MORSKA Katedra Telekomunikacji Morskiej ĆWICZENIE 7 BADANIE ODPOWIEDZI USTALONEJ NA OKRESOWY CIĄG IMPULSÓW 1. Cel ćwiczenia Obserwacja przebiegów wyjściowych

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Badanie liniowych układów ze wzmacniaczem operacyjnym (2h)

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Badanie liniowych układów ze wzmacniaczem operacyjnym (2h) ĆWICZENIE LABORATORYJNE TEMAT: Badanie liniowych układów ze wzmacniaczem operacyjnym (2h) 1. WPROWADZENIE Przedmiotem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi zastosowaniami wzmacniacza operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA WZMACNIACZY OPERACYJNYCH

ZASTOSOWANIA WZMACNIACZY OPERACYJNYCH ZASTOSOWANIA WZMACNIACZY OPERACYJNYCH 1. WSTĘP Tematem ćwiczenia są zastosowania wzmacniaczy operacyjnych w układach przetwarzania sygnałów analogowych. Zadaniem ćwiczących jest dokonanie pomiaru charakterystyk

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Pomiar parametrów i charakterystyk wzmacniacza mocy małej częstotliwości REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Pomiar parametrów i charakterystyk wzmacniacza mocy małej częstotliwości REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U LABORATORIUM pomiarów elektronicznych UKŁADÓW ANALOGOWYCH Ćwiczenie : Pomiar parametrów i charakterystyk wzmacniacza mocy małej

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ OPERACYJNY

WZMACNIACZ OPERACYJNY Zakład Elektroniki I I P i B Laboratorium Układów Elektronicznych WZMACNIACZ OPERACYJNY TEMATYKA ĆWICZENIA WYMAGANE WIADOMOŚCI Celem ćwiczenia jest poznanie niektórych układów pracy wzmacniacza operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Doświadczenia. 1 Pomiar oporności z użyciem omomierza multimetru

Wstęp. Doświadczenia. 1 Pomiar oporności z użyciem omomierza multimetru Wstęp Celem ćwiczenia jest zaznajomienie się z podstawowymi przyrządami takimi jak: multimetr, oscyloskop, zasilacz i generator. Poznane zostaną również podstawowe prawa fizyczne a także metody opracowywania

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kostecki. Badanie własności filtru rezonansowego, dolnoprzepustowego i górnoprzepustowego

Ryszard Kostecki. Badanie własności filtru rezonansowego, dolnoprzepustowego i górnoprzepustowego Ryszard Kostecki Badanie własności filtru rezonansowego, dolnoprzepustowego i górnoprzepustowego Warszawa, 3 kwietnia 2 Streszczenie Celem tej pracy jest zbadanie własności filtrów rezonansowego, dolnoprzepustowego,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA AUTOMATYKI I ELEKTRONIKI 3. Podstawowe układy wzmacniaczy tranzystorowych Materiały pomocnicze do pracowni specjalistycznej z przedmiotu: Systemy CAD

Bardziej szczegółowo

1. Opis płyty czołowej multimetru METEX MS Uniwersalne zestawy laboratoryjne typu MS-9140, MS-9150, MS-9160 firmy METEX

1. Opis płyty czołowej multimetru METEX MS Uniwersalne zestawy laboratoryjne typu MS-9140, MS-9150, MS-9160 firmy METEX Uniwersalne zestawy laboratoryjne typu MS-9140, MS-9150, MS-9160 firmy METEX Połączenie w jednej obudowie generatora funkcyjnego, częstościomierza, zasilacza stabilizowanego i multimetru. Generator funkcyjny

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Podstawowe układy pracy tranzystorów.

Tranzystory bipolarne. Podstawowe układy pracy tranzystorów. ĆWICZENIE 4 Tranzystory bipolarne. Podstawowe układy pracy tranzystorów. I. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z układami zasilania tranzystorów. Wybór punktu pracy tranzystora. Statyczna prosta pracy. II. Układ

Bardziej szczegółowo

BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO

BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO Temat ćwiczenia: BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO 1. Wprowadzenie Ultradźwiękowy bezdotykowy czujnik położenia liniowego działa na zasadzie pomiaru czasu powrotu impulsu ultradźwiękowego,

Bardziej szczegółowo

POMIAR NAPIĘCIA STAŁEGO PRZYRZĄDAMI ANALOGOWYMI I CYFROWYMI. Cel ćwiczenia. Program ćwiczenia

POMIAR NAPIĘCIA STAŁEGO PRZYRZĄDAMI ANALOGOWYMI I CYFROWYMI. Cel ćwiczenia. Program ćwiczenia Pomiar napięć stałych 1 POMIA NAPIĘCIA STAŁEGO PZYZĄDAMI ANALOGOWYMI I CYFOWYMI Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie: - parametrów typowych woltomierzy prądu stałego oraz z warunków poprawnej ich

Bardziej szczegółowo

STABILIZATORY NAPIĘCIA I PRĄDU STAŁEGO O DZIAŁANIU CIĄGŁYM Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

STABILIZATORY NAPIĘCIA I PRĄDU STAŁEGO O DZIAŁANIU CIĄGŁYM Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych STABILIZATORY NAPIĘCIA I PRĄDU STAŁEGO O DZIAŁANIU CIĄGŁYM Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Wstęp Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z problemami związanymi z projektowaniem, realizacją i pomiarami

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA OSCYLOSKOPU. I. Cel ćwiczenia: Poznanie budowy, zasady działania, obsługi oraz podstawowych zastosowań oscyloskopu.

OBSŁUGA OSCYLOSKOPU. I. Cel ćwiczenia: Poznanie budowy, zasady działania, obsługi oraz podstawowych zastosowań oscyloskopu. Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej Sprawozdanie z ćwiczenia nr Temat ćwiczenia: PRACOWNIA ELEKTRYCZNA I ELEKTRONICZNA imię i nazwisko OBSŁGA OSCYLOSKOP rok szkolny klasa grupa data wykonania

Bardziej szczegółowo

W celu obliczenia charakterystyki częstotliwościowej zastosujemy wzór 1. charakterystyka amplitudowa 0,

W celu obliczenia charakterystyki częstotliwościowej zastosujemy wzór 1. charakterystyka amplitudowa 0, Bierne obwody RC. Filtr dolnoprzepustowy. Filtr dolnoprzepustowy jest układem przenoszącym sygnały o małej częstotliwości bez zmian, a powodującym tłumienie i opóźnienie fazy sygnałów o większych częstotliwościach.

Bardziej szczegółowo

Zastosowania liniowe wzmacniaczy operacyjnych

Zastosowania liniowe wzmacniaczy operacyjnych UKŁADY ELEKTRONICZNE Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Zastosowania liniowe wzmacniaczy operacyjnych Laboratorium Układów Elektronicznych Poznań 2008 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Ćw. 2: Wprowadzenie do laboratorium pomiarowego

Ćw. 2: Wprowadzenie do laboratorium pomiarowego Ćw. 2: Wprowadzenie do laboratorium pomiarowego Wstęp Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasilaczem, multimetrem, generatorem, oraz oscyloskopem. Wymagane umiejętności po wykonaniu ćwiczenia: - Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu

Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu Imię i Nazwisko... Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu Opracowanie: Piotr Wróbel 1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie prędkości dźwięku w powietrzu, metodą różnicy czasu przelotu. Drgania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie F3. Filtry aktywne

Ćwiczenie F3. Filtry aktywne Laboratorium Podstaw Elektroniki Instytutu Fizyki PŁ 1 Ćwiczenie F3 Filtry aktywne Przed zapoznaniem się z instrukcją i przystąpieniem do wykonywania ćwiczenia naleŝy opanować następujący materiał teoretyczny:

Bardziej szczegółowo

E 6.1. Wyznaczanie elementów LC obwodu metodą rezonansu

E 6.1. Wyznaczanie elementów LC obwodu metodą rezonansu E 6.1. Wyznaczanie elementów LC obwodu metodą rezonansu Obowiązujące zagadnienia teoretyczne: INSTRUKACJA WYKONANIA ZADANIA 1. Pojemność elektryczna, indukcyjność 2. Kondensator, cewka 3. Wielkości opisujące

Bardziej szczegółowo

Badanie właściwości tłumienia zakłóceń woltomierza z przetwornikiem A/C z dwukrotnym całkowaniem

Badanie właściwości tłumienia zakłóceń woltomierza z przetwornikiem A/C z dwukrotnym całkowaniem Ćwiczenie 7 Badanie właściwości tłumienia zakłóceń woltomierza z przetwornikiem A/C z dwukrotnym całkowaniem PODSAWY EOREYCZNE PRZEWORNIK ANALOGOWO CYFROWEGO Z DWKRONYM CAŁKOWANIEM. SCHEMA BLOKOWY I ZASADA

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego"

Ćwiczenie: Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego Ćwiczenie: "Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora.

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. I. Cel ćwiczenia ĆWICZENIE 6 Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. Badanie właściwości wzmacniaczy tranzystorowych pracujących w układzie wspólnego kolektora. II.

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie AC i CA

Przetwarzanie AC i CA 1 Elektroniki Elektroniki Elektroniki Elektroniki Elektroniki Katedr Przetwarzanie AC i CA Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego opracował: Łukasz Buczek 05.2015 1. Cel ćwiczenia 2 Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej STUDIA DZIENNE e LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH Ćwiczenie nr 3 Pomiary wzmacniacza operacyjnego Wykonując pomiary PRZESTRZEGAJ

Bardziej szczegółowo

Systemy i architektura komputerów

Systemy i architektura komputerów Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech Systemy i architektura komputerów Laboratorium nr 4 Temat: Badanie tranzystorów Spis treści Cel ćwiczenia... 3 Wymagania... 3 Przebieg ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

Temat: Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Temat: Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych INSTYTUT SYSTEMÓW INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ WYDZIAŁ: KIERUNEK: ROK AKADEMICKI: SEMESTR: NR. GRUPY LAB: SPRAWOZDANIE Z ĆWICZEŃ W LABORATORIUM METROLOGII ELEKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Technik elektronik 311[07] Zadanie praktyczne

Technik elektronik 311[07] Zadanie praktyczne 1 Technik elektronik 311[07] Zadanie praktyczne Mała firma elektroniczna wyprodukowała tani i prosty w budowie prototypowy generator funkcyjny do zastosowania w warsztatach amatorskich. Podstawowym układem

Bardziej szczegółowo

TRANZYSTOR BIPOLARNY. WZMACNIACZ TRANZYSTOROWY

TRANZYSTOR BIPOLARNY. WZMACNIACZ TRANZYSTOROWY TRANZYSTOR BIPOLARNY. WZMACNIACZ TRANZYSTOROWY Indywidualna Pracownia Elektroniczna Michał Dąbrowski asystent: Krzysztof Piasecki 14 X 2010 1 Streszczenie Celem doświadczenia jest zapoznanie się z tranzystorem

Bardziej szczegółowo

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU Spis treści Informacje podstawowe...2 Pomiar napięcia...3 Pomiar prądu...5 Pomiar rezystancji...6 Pomiar pojemności...6 Wartość skuteczna i średnia...7

Bardziej szczegółowo

Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech. Elektronika. Laboratorium nr 3. Temat: Diody półprzewodnikowe i elementy reaktancyjne

Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech. Elektronika. Laboratorium nr 3. Temat: Diody półprzewodnikowe i elementy reaktancyjne Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech Elektronika Laboratorium nr 3 Temat: Diody półprzewodnikowe i elementy reaktancyjne SPIS TREŚCI Spis treści... 2 1. Cel ćwiczenia... 3 2. Wymagania...

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY LABORATORIUM METROLOGII. Instrukcja do wykonania ćwiczenia laboratoryjnego:

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY LABORATORIUM METROLOGII. Instrukcja do wykonania ćwiczenia laboratoryjnego: PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY LABORATORIUM METROLOGII Instrukcja do wykonania ćwiczenia laboratoryjnego: "Pomiary rezystancji metody techniczne i mostkowe" Tarnów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie właściwości wzmacniaczy operacyjnych i ich podstawowych

Bardziej szczegółowo

1.2 Funktory z otwartym kolektorem (O.C)

1.2 Funktory z otwartym kolektorem (O.C) Wydział EAIiIB Laboratorium Katedra Metrologii i Elektroniki Podstaw Elektroniki Cyfrowej Wykonał zespół w składzie (nazwiska i imiona): Ćw. 4. Funktory TTL cz.2 Data wykonania: Grupa (godz.): Dzień tygodnia:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie M3 BADANIE PRZEBIEGÓW NAPIĘCIOWYCH ZA POMOCĄ MULTIOSCYLOSKOPU

Ćwiczenie M3 BADANIE PRZEBIEGÓW NAPIĘCIOWYCH ZA POMOCĄ MULTIOSCYLOSKOPU Laboratorium Podstaw Miernictwa Wiaczesław Szamow Ćwiczenie M3 BADANIE PRZEBIEGÓW NAPIĘCIOWYCH ZA POMOCĄ MULTIOSCYLOSKOPU opr. tech. Mirosław Maś Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny Siedlce 2011 1.

Bardziej szczegółowo

Układy i Systemy Elektromedyczne

Układy i Systemy Elektromedyczne UiSE - laboratorium Układy i Systemy Elektromedyczne Laboratorium 2 Elektroniczny stetoskop - głowica i przewód akustyczny. Opracował: dr inż. Jakub Żmigrodzki Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 221/223, bud. B18 tel. 42 631 26 28 faks 42 636 03 27 e-mail secretary@dmcs.p.lodz.pl http://www.dmcs.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKI BRAMEK CYFROWYCH TTL

CHARAKTERYSTYKI BRAMEK CYFROWYCH TTL CHARAKTERYSTYKI BRAMEK CYFROWYCH TTL. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie zasad działania, budowy i właściwości podstawowych funktorów logicznych wykonywanych w jednej z najbardziej rozpowszechnionych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie właściwości wzmacniaczy operacyjnych i ich podstawowych

Bardziej szczegółowo

UKŁADY PRZEKSZTAŁCAJĄCE

UKŁADY PRZEKSZTAŁCAJĄCE Zakład Elektroniki I I P i B Laboratorium Ukł adów Elektronicznych UKŁADY PZEKSZTAŁCAJĄCE TEMATYKA ĆWICZENIA MAGANE WIADOMOŚCI Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych operacji przeprowadzanych na sygnałach

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 LABORATORIUM ELEKTRONIKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH

Ćwiczenie 3 LABORATORIUM ELEKTRONIKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH LABORATORIUM ELEKTRONIKI Ćwiczenie 3 Wybór i stabilizacja punktu pracy tranzystorów bipolarnego el ćwiczenia elem ćwiczenia jest poznanie wpływu ustawienia punktu pracy tranzystora na pracę wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POMIARY W OBWODACH PRĄDU PRZEMIENNEGO

PROTOKÓŁ POMIARY W OBWODACH PRĄDU PRZEMIENNEGO PROTOKÓŁ POMIAROWY LABORATORIUM OBWODÓW I SYGNAŁÓW ELEKTRYCZNYCH Grupa Podgrupa Numer ćwiczenia 4 Lp. Nazwisko i imię Data wykonania ćwiczenia Prowadzący ćwiczenie Podpis Data oddania sprawozdania Temat

Bardziej szczegółowo

3.5 Wyznaczanie stosunku e/m(e22)

3.5 Wyznaczanie stosunku e/m(e22) Wyznaczanie stosunku e/m(e) 157 3.5 Wyznaczanie stosunku e/m(e) Celem ćwiczenia jest wyznaczenie stosunku ładunku e do masy m elektronu metodą badania odchylenia wiązki elektronów w poprzecznym polu magnetycznym.

Bardziej szczegółowo

Zastosowania pomiarowe oscyloskopu

Zastosowania pomiarowe oscyloskopu Ćwiczenie nr 4 Zastosowania pomiarowe oscyloskopu Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z budową oraz zasadą działania oscyloskopu analogowego i cifrowego a także ze sposobem wykonywania pomiarów za

Bardziej szczegółowo

Analiza właściwości filtra selektywnego

Analiza właściwości filtra selektywnego Ćwiczenie 2 Analiza właściwości filtra selektywnego Program ćwiczenia. Zapoznanie się z przykładową strukturą filtra selektywnego 2 rzędu i zakresami jego parametrów. 2. Analiza widma sygnału prostokątnego..

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego

Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego 1 Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego Charakterystyka amplitudowa (wzmocnienie amplitudowe) K u (f) jest to stosunek amplitudy sygnału wyjściowego do amplitudy sygnału wejściowego w funkcji

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

PRACOWNIA ELEKTRONIKI PRACOWNIA ELEKTRONIKI UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY INSTYTUT TECHNIKI Temat ćwiczenia: Ćwiczenie nr 1 BADANIE MONOLITYCZNEGO WZAMACNIACZA MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚĆI 1. 2. 3. 4. Imię i Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 23. Cyfrowe pomiary czasu i częstotliwości.

Ćwiczenie 23. Cyfrowe pomiary czasu i częstotliwości. Ćwiczenie 23. Cyfrowe pomiary czasu i częstotliwości. Program ćwiczenia: 1. Pomiar częstotliwości z wykorzystaniem licznika 2. Pomiar okresu z wykorzystaniem licznika 3. Obserwacja działania pętli synchronizacji

Bardziej szczegółowo

1. Nadajnik światłowodowy

1. Nadajnik światłowodowy 1. Nadajnik światłowodowy Nadajnik światłowodowy jest jednym z bloków światłowodowego systemu transmisyjnego. Przetwarza sygnał elektryczny na sygnał optyczny. Jakość transmisji w dużej mierze zależy od

Bardziej szczegółowo

PRZYRZĄDY POMIAROWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZYRZĄDY POMIAROWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRZYRZĄDY POMIAROWE Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przyrządy pomiarowe Ogólny podział: mierniki, rejestratory, detektory, charakterografy.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ, Instytut Fizyki LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I MIERNICTWA

WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ, Instytut Fizyki LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I MIERNICTWA WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ, Instytut Fizyki LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I MIERNICTWA ĆWICZENIE 10 OBWODY RC: 10.1. Impedancja i kąt fazowy w

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ELEKTRONICZNE TS1C

ELEMENTY ELEKTRONICZNE TS1C Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki nstrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEMENTY ELEKTRONCZNE TS1C300 018 BAŁYSTOK 013 1. CEL ZAKRES ĆWCZENA LABORATORYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Pomiary napięć i prądów zmiennych

Pomiary napięć i prądów zmiennych Ćwiczenie 4 Pomiary napięć i prądów zmiennych Instrukcja do ćwiczenia opracował: Wojciech Słowik 03.2015 Elektroniki Elektroniki Elektroniki Elektroniki Elektroniki Katedr 1. el ćwiczenia 2 Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7 PARAMETRY MAŁOSYGNAŁOWE TRANZYSTORÓW BIPOLARNYCH

Ćwiczenie 7 PARAMETRY MAŁOSYGNAŁOWE TRANZYSTORÓW BIPOLARNYCH Ćwiczenie 7 PRMETRY MŁOSYGNŁO TRNZYSTORÓW BIPOLRNYCH Wstęp Celem ćwiczenia jest wyznaczenie niektórych parametrów małosygnałowych hybrydowego i modelu hybryd tranzystora bipolarnego. modelu Konspekt przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ćwiczenia na temat. Badanie dokładności multimetru cyfrowego dla funkcji pomiaru napięcia zmiennego

Sprawozdanie z ćwiczenia na temat. Badanie dokładności multimetru cyfrowego dla funkcji pomiaru napięcia zmiennego Szablon sprawozdania na przykładzie ćwiczenia badanie dokładności multimetru..... ================================================================== Stronę tytułową można wydrukować jak podano niżej lub

Bardziej szczegółowo

1 Badanie aplikacji timera 555

1 Badanie aplikacji timera 555 1 Badanie aplikacji timera 555 Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z podstawowymi aplikacjami układu 555 oraz jego działaniem i właściwościami. Do badania wybrane zostały trzy podstawowe aplikacje

Bardziej szczegółowo