AC TECH. Członek Grupy Lenze DRIVE FOR GLOBAL EXCELLENCE. Seria MCH Instrukcja Instalacji i Działania 1. WPROWADZENIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AC TECH. Członek Grupy Lenze DRIVE FOR GLOBAL EXCELLENCE. Seria MCH Instrukcja Instalacji i Działania 1. WPROWADZENIE"

Transkrypt

1 AC TECH Członek Grupy Lenze DRIVE FOR GLOBAL EXCELLENCE Seria MCH Instrukcja Instalacji i Działania 1. WPROWADZENIE 1.1 PRODUKTY OPISYWANE W TYM PODRĘCZNIKU Podręcznik ten obejmuje przemiennik częstotliwości serii MCH oraz konfiguracje opcjonalne. Głównym celem tego podręcznika jest napęd standardowy. Patrz teŝ Aneks A dla opcji By-pass lub Aneks B- dla OPTION BOX. 1.2 ZMIANY PRODUKTÓW AC Technology Corporation zastrzega sobie prawo do zaprzestania produkcji bądź dokonywania modyfikacji w projektach swoich produktów i instrukcjach bez wcześniejszego zawiadomienia. Nie jest równieŝ zobowiązane do dokonywania modyfikacji produktów uprzednio sprzedanych. AC Technology Corporation nie ponosi odpowiedzialności za straty wszelkiego rodzaju, które mogą wynikać z tych działań. KsiąŜki instrukcji z najbardziej aktualnymi informacjami są dostępne na stronie internetowej AC tech (www.actechdrives.com) 1.3 GWARANCJA AC Technology Corporation gwarantuje, Ŝe przemiennik częstotliwości prądu zmiennego serii MCH jest wolny od wad materiałowych i wad wykonania w okresie osiemnastu miesięcy od daty sprzedaŝy. Przemiennik serii MCH lub dowolny komponent zawarty w nim, który podczas uŝytkowania ulegnie uszkodzeniu w okresie gwarancji, powinien być odesłany do AC Technology Corporation, przesyłka opłacona wcześniej, do zbadania (skontaktuj się z AC Technology Corporation przed odesłaniem jakiegokolwiek produktu). AC Technology Corporation zastrzega sobie prawo do ostatecznego decydowania w kwestii waŝności roszczeń gwarancyjnych jak i wyłącznego zobowiązania do naprawy lub zamiany jedynie tych elementów, które zostały przedłoŝone jako uszkodzone w wyniku wady materiału lub robocizny. śadne roszczenie reklamacyjne nie będzie przyjęte dla elementów, które zostały uszkodzone w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się, niewłaściwej instalacji lub napraw prowadzonych przez osoby nieupowaŝnione bądź przeróbki produktu, działania przekraczającego zaprojektowane specyfikacje lub inne niewłaściwe wykorzystanie bądź niewłaściwą konserwację. AC Technology nie gwarantuje, Ŝe jego produkty są kompatybilne z dowolnym innym sprzętem, bądź określoną aplikacją, do której

2 mogą być zastosowane i nie powinna ponosić odpowiedzialności za następujące wady bądź szkody wynikające z zastosowania jego produktów/wyrobów. Gwarancja niniejsza zastępuje wszystkie innymi gwarancje wyraŝone lub domniemane. śadna inna osoba, firma lub przedsiębiorstwo nie jest upowaŝniona do przyjmowania, zamiast AC Tech, Ŝadnej innej odpowiedzialności w związku z demonstrowaniem bądź sprzedaŝą jego produktów. 1.4 DOSTAWA Sprawdź wszystkie kartony czy nie zostały uszkodzone- co mogło się zdarzyć podczas wysyłki. Zgłoś wszelkie szkody przewoźnikowi, a/lub braki do dostawcy. Wszystkie najwaŝniejsze elementy powinny być zbadane pod kątem uszkodzeń i szczelności ze szczególnym zwróceniem uwagi na pulpity operatorskie, wtyczki, przełączniki itp. 1.5 MODYFIKACJE DOKONYWANE PRZEZ KLIENTA AC Technology Corporation, jej przedstawiciele handlowi i dystrybutorzy chętnie wspomagają naszych klientów podczas uŝytkowania naszych produktów. Wiele opcji wspomagających jest dostępnych na zamówienie. AC Technology Corporation nie moŝe jednak przyjąć odpowiedzialności za jakiekolwiek modyfikacje które nie zostały dopuszczone przez Wydział Projektów. 2.0 SPECYFIKACJA MCH Temperatura przechowywania -20 do 70 C Temperatura otoczenia Typ1 (IP31) -10 do 40 C (Z częstotliwością kluczowania 2.5, 6 i 8 Hz, niŝsza dla wyŝszych częstotliwości) Wilgotność otoczenia Wysokość montaŝu Napięcia wejściowe Mniej niŝ 95% ( nie skondensowana) 1000 m npm bez obniŝania napięcia 240/200 Vac, 480/400 Vac i 590/480 Vac Tolerancja napięcia wejściowego +10%, -15% Tolerancja częstotliwości wejściowej Częstotliwość wyjściowa Częstotliwość kluczowania Stabilność częstotliwości Wydajność 48 do 62 HZ Hz 2,5 khz do 14 khz ± % / C >97% w całym zakresie prędkości Współczynnik mocy >0,96

3 Współczynnik pracy 1,00 Zdolność przeciąŝenia prądowego SPEED REFERENCE FOLLOWER Napięcie sterujące 120% prądu znamionowego przez 60s 0-10 VDC, 4-20 ma 15 VDC Wyjścia analogowe 0-10 VDC lub 2-10 VDCproporcjonalnie do prędkości lub obciąŝenia Wyjścia cyfrowe Przekaźnik w formie C: 2A na 28VDC lub 120 VAC Wyjścia open-collector: 40 ma na 30 VDC 3.0 OZNACZENIA LITEROWE MODELU MCH Numer modelu przemiennika serii MCH daje pełny opis podstawowej jednostki napędupatrz przykład poniŝej PRZYKŁAD MH450BH MCH, 480 Vac 5KM, obudowa typ IP21 (NEMA1) przekaźnik ( z dodatkowym stycznikiem)

4 4.0 WYMIARY MCH UWAGA: Wymiary te dotyczą standardowych przemienników MCH. Wymiary urządzeń wyposaŝonych w Bypass lub opcję Box skonsultuj z producentem. 4.1 TYP I Wymiary dla modeli do 30 KM 240/200 Vac i 60 KM 480/400 Vac oraz 590 Vac

5 TYP I- WYMIARY (ciąg dalszy)

6 4.2 Typ 1 Wymiary dla modeli znamionowanych powyŝej 30KM przy 240/200 Vac oraz 60KM 480/400 Vac oraz 590 Vac.

7

8

9 4.3 Otwory kablowe i szczegóły montaŝu dla modeli MH 42000B, HM52000B i MH42

10 4.4 TYP 4, 4X I 12- WYMIARY DLA MODELI ZNAMIONOWANYCH DO 30KM PRZY 240/200 VAC ORAZ 60KM PRZY 480/400 VAC I 590 VAC.

11 WYMIARY TYP 4, 4X i 12 ( ciąg dalszy)

12 * modele bez oznaczenia typu obudowy są dostępne w wersji NEMA4 (oznaczane przez C ) lub 4X stali nierdzewnej (oznaczane przez E ) 4.5 TYP 12 WYMIARY DLA MODELI ZNAMIONOWANYCH POWYśEJ 30 KM 240/200 VAC i 60 KM 480/400 Vac oraz 590 Vac

13

14 5.0 WARTOŚCI ZNAMIONOWE MODELU MCH (MCH RATINGS) Następujące tabele wskazują dane znamionowe wejścia i wyjścia serii napędów MCH UWAGA: Znamionowy zakres prądów jest podawany dla częstotliwości kluczowania 8 khz i więcej (Znamionowy prąd wyjściowy opiera się na częstotliwości kluczowania ) Przy wysokiej temperaturze otoczenia, praca z częstotliwością kluczowania powyŝej 8kHz wymaga zmniejszenia dopuszczalnego obciąŝenia przez pomnoŝenie znamionowego prądu wyjściowego przez następujące czynniki 0,94 przy 10kHz, 0.89 przy 12 khz oraz 0.83 przy 14 khz. Patrz- Parametr 23- Częstotliwość kluczowania (CARRIER FREQ) w Rozdziale 18.0 Opis parametrów Uwaga 1 : Patrz Rozdział 3.1 -podział modeli Uwaga 2 : Patrz Rozdział 8.0- zalecane typy bezpieczników

15 Uwaga 1 : Patrz Rozdział 3.1 podział modeli Uwaga 2 : Patrz Rozdział 8.0- zalecane typy bezpieczników

16 Uwaga 1 : Patrz Rozdział 3.1 podział modeli Uwaga 2 : Patrz Rozdział 8.0- zalecane typy bezpieczników

17 6.0 TEORIA 6.1 OPIS DZIAŁANIA SILNIKA AC Trójfazowe silniki AC składają się z dwóch zasadniczych elementów: statora i rotora. Stator jest zespołem trzech zwojów elektrycznych umieszczonych nieruchomo w obudowie silnika. Rotor jest metalowym cylindrem, mocowanym na wałku napędowym silnika, który obraca się w statorze. UłoŜenie zwojów statora i obecność napięcia trójfazowego AC powoduje zwiększenie się wirującego pola magnetycznego, które napędza silnik. Prędkość, z jaką obraca się pole magnetyczne, jest znana jako synchroniczna prędkość silnika. Prędkość synchroniczna jest funkcją częstotliwości, przy której zmienia się napięcie, jak tez ilość biegunów w uzwojeniach statora. Następujące równanie przedstawia zaleŝności pomiędzy prędkością synchroniczną, częstotliwością oraz ilością biegunów: Gdzie Ss=prędkość synchroniczna (rpm) F= częstotliwość (HZ) p- ilośc biegunów Ss=120 f/p W trójfazowych silnikach indukcyjnych właściwa prędkość wałka róŝni się od prędkości synchronicznej, poniewaŝ obciąŝenie jest zastępowane. Ta róŝnica jest znana jako poślizg (SLIP) Poślizg jest ogólnie wyraŝany jako procent prędkości synchronicznej. Typowa wielkość wynosi trzy procent w pełnym obciąŝeniu. Siła pola magnetycznego w odstępie pomiędzy rotorem i statorem jest proporcjonalna do amplitudy napięcia przy podanej częstotliwości. Potencjał/wydajność momentu obrotowego silnika jest więc funkcją podanej amplitudy napięcia na zadanej częstotliwości. Podczas działania poniŝej prędkości podstawowej (znamionowej), silniki AC działają w zakresie stałego momentu obrotowego. Stały moment obrotowy jest uzyskiwany przez utrzymanie stałej zaleŝności pomiędzy amplitudą napięcia (V) i częstotliwości (Hz). Dla silników 60Hz znamionowanych na 230/460 i 575 Vac, wspólne wartości dla współczynnika V/Hz wynoszą odpowiednio 3.83, 7.66, 9,58 Pracując z tymi współczynnikami V/Hz gromadzi optymalny potencjał momentu. Działanie przy niŝszych wartościach współczynnika skutkuje niŝszym momentem i potencjałem mocy. Działanie przy wyŝszych wartościach będzie powodować przegrzewanie silnika. Większość standardowych silników jest zdolna do zapewnienia pełnej wydajności momentu obrotowego od 3 do 60Hz. JednakŜe przy niŝszych prędkościach, gdzie chłodzenie silnika wentylatorami staje się mniej wydajne, dodatkowe chłodzenie moŝe być potrzebne by działać z pełną wydajnością w sposób ciągły. Jeśli częstotliwość stosowana dla silnika jest zwiększona, podczas gdy napięcie pozostaje stałe, potencjał momentu będzie spadać, poniewaŝ wzrasta prędkość. To będzie powodować

18 Ŝe wydajność silnika pozostanie mniej więcej stała. Silniki działające w tym trybie podczas działania poniŝej prędkości podstawowej/bazowej gdzie napięcie wychodzące/wyjściowe napędu jest ograniczone przez napięcie wejściowe. Ten zakres działania jest znany jako zakres stałej mocy mechanicznej wynosi około 2.3 do 1 (60 do 140 Hz). Diagram poniŝej przedstawia charakterystyki typowego silnika indukcyjnego AC z prędkością bazową 60 Hz. UWAGA!!!!!! Skonsultuj się z producentem silnika przed uruchomieniem silnika i/lub napędzanego sprzętu ponad prędkość podstawową MOMENT OBROTOWY ZMIENNY A MOMENT OBROTOWY STAŁY Przemienniki częstotliwości i obciąŝenia do których są stosowane, mogą być ogólnie rozdzielone na dwie grupy: moment obrotowy stały i moment obrotowy zmienny. Moment obrotowy stały zawierają : przenośniki wstrząsowe wibracyjne, dziurkarki, kruszarki do skał, obrabiarki i niemal wszystkie inne aplikacje, które nie są uwaŝane za moment obrotowy zmienny. Moment obrotowy zmienny zawierają pompy odśrodkowe i wentylatory, które pasują do większości aplikacji HVAC. Momenty obrotowe zmienne podlegają prawom powiązanym, określającym zaleŝności pomiędzy prędkością, momentem obrotowym i mocą. Diagram poniŝej ilustruje te zaleŝności: Moment zmienny odnosi się do faktu, Ŝe zadany moment zmienia się z kwadratem prędkości. Ponadto zmienia się wymagana moc o sześcian prędkości, skutkując ogromną redukcją mocy dla nawet niewielkiego zredukowania prędkości. Łatwo zobaczyć, Ŝe moŝna osiągnąć znaczne oszczędności energii przez zredukowanie prędkości wentylatora lub pompy. Na przykład redukcja prędkości do 50% skutkuje tym, Ŝe silnik o mocy 50 KM musi wyprodukować tylko 12,5% mocy znamionowej lub 6.5 KM.

19 Napędy ze zmiennym momentem obrotowym zwykle mają niską zdolność przeciąŝania (110%-120% przez 60 sekund), poniewaŝ aplikacje zmiennego momentu obrotowego rzadko doświadczają warunków przeciąŝenia. Aby zoptymalizować wydajność i oszczędność energii, napędy ze zmiennym momentem obrotowym są zwykle zaprogramowane by nadąŝać za zmienną charakterystyką V/Hz. Termin stały moment obrotowy nie jest całkowicie poprawny w warunkach właściwego momentu wymaganego dla aplikacji. Wiele aplikacji ze stałym momentem obrotowym ma obciąŝenia posuwisto-zwrotne, takie jak przenośniki wstrząsowe wibracyjne i dziurkarki, gdzie ruch obrotowy silnika zostaje zamieniony na ruch liniowy. W takich przypadkach moment wymagany moŝe się bardzo zmieniać w róŝnych punktach cyklu. Dla stałego momentu obrotowego to wahanie w momencie nie jest bezpośrednią funkcją prędkości, jak to ma miejsce w zmiennym momencie obrotowym. W rezultacie napędy ze stałym momentem obrotowym z reguły mają wysoką zdolność przeciąŝania (150% przez 60 sekund) w celu utrzymania wymagań względem momentu szczytowego. Aby osiągnąć moment obrotowy maksymalny, napędy ze stałym momentem obrotowym muszą stosowac się stałej charakterystyki V/Hz. Seria MCH ma zdolność przeciąŝania 120% przez jedną minutę, z zaznaczeniem, Ŝe jest to rozumiane dla zmiennego momentu obrotowego 6.2 OPIS FUNKCJI NAPĘDU Seria MC jest opierającą się na mikroprocesorach, programowalną z klawiatury napędem silnika AC prędkości zmiennej. Są cztery główne części : wejściowy mostek diodowy i filtr, tablica zasilania, pulpit sterujący i inteligentny wyjściowy moduł zasilania DZIAŁANIE NAPĘDU Wejściowe napięcie liniowe AC jest przekształcane na pulsujące napięcie DC przez wejściowy mostek diodowy. Napięcie DC jest dostarczane przez filtry kondensatorów przez obwód zasilający, który ogranicza wdzieranie się prądu do kondensatorów podczas uruchomienia. Pulsujące napięcie DC jest filtrowane przez szyny kondensatorów, które redukują poziom szumu. Przefiltrowane napięcie DC wchodzi do inwerterowej części napędu, składającej się z sześciu wyjściowych izolowanych bi-polarnych tranzystorów (IGTB) na które składają się na trzy wyjściowe wyprowadzenia napędu. KaŜde wyprowadzenie ma jedno IGTB podłączone do szyny napięcia dodatniego i jedno podłączone do szyny napięcia ujemnego. Kolejno przełączając kaŝde wyprowadzenie IGTB wytwarza napięcie zmienne na kaŝdym z odpowiadających uzwojeń silnika drogą przełączania kaŝdego inteligentnego IGTB na bardzo wysokie częstotliwości (znane jako częstotliwość kluczowania) dla zmiennych odstępów czasowych, inwertor jest w stanie wytworzyć łagodną trójfazową sinusoidalną wyjściową falę prądu, która optymalizuje wydajność silnika OPIS OBWODU Część sterująca składa się z pulpitu sterującego z mikroprocesorem, klawiatury i ekranu. Programowanie napędu odbywa się przez klawiaturę lub port komunikacji szeregowej. Podczas działania napędem moŝna sterować przez klawiaturę, urządzenia sterujące podłączone do listwy sterującej bądź przez port komunikacji szeregowej.

20 Tablica zasilająca zawiera obwody sterujące i ochronne, które zarządzają sześcioma wyjściowymi IGTB. Tablica zasilająca równieŝ zawiera obwód zasilający dla filtrów, obwód sprzęŝenia zwrotnego silnika oraz obwód sygnalizacji błędów. Napęd posiada kilka wbudowanych obwodów ochronnych. Zawierają one obwód zabezpieczający przed zwarciami doziemnymi i międzyfazowymi, ochronę przed zbyt wysokim i niskim napięciem liniowym, ochronę przed zbyt wysoką temperaturą otoczenia oraz ochronę przed ciągłym nadmiernym prądem wyjściowym. Aktywacja dowolnego z tych obwodów spowoduje wyłączenie napędu WEJŚCIA I WYJŚCIA MCH Napęd ma dwa wejścia analogowe (0-10VDC i 4-20 ma), które mogą być stosowane przez źródła zadawania prędkości, źródła zadawania PID lub sprzęŝenia zwrotnego PID. Potencjometr prędkości ( Ohmów) moŝe być stosowany z wejściem 0-10VDC. Są równieŝ dwa analogowe wyjścia: jedno proporcjonalne do prędkości (częstotliwość), a dwa proporcjonalne do obciąŝenia. Standardowy napęd MCH ma trzy dające się zaprogramować wyjścia dla wskazań statusu, jeden przekaźnik i dwa wyjścia typu open-collector. Patrz teŝ rozdziały 14.0 Przyłącze sterowania i SCHEMATY UZWOJEŃ STERUJĄCYCH MCH w celu uzyskania dalszych informacji. 7.0 INSTALACJA UWAGA!!! Napędów nie moŝna instalować tam, gdzie będą naraŝone na nieprzyjazne warunki środowiska! Napędy nie mogą być instalowane tam, gdzie będą naraŝone na sąsiedztwo materiałów łatwopalnych, olejowych jak teŝ niebezpiecznych oparów lub pyłów, nadmierną wilgoć i brud, silne wibracje, nadmierne temperatury otoczenia. Skontaktuj się z AC Technology w celu uzyskania bliŝszych informacji na temat przydatności napędu do określonego środowiska. Napęd powinien być montowany na równej powierzchni poziomej będącej w stanie bezpiecznie podtrzymać urządzenie bez wibracji. Ekran ciekłokrystaliczny ma optymalny zakres wyświetlania - co powinno być uwzględnione podczas określania pozycji montaŝowej Zachowuj minimalną przestrzeń/odległość napędu jak następuje:

21 Wszystkie modele napędów MUSZĄ być montowane w pozycji poziomej dla właściwego uchodzenia ciepła. Wentylatory lub dmuchawy powinny być uŝywane w celu zapewnienia właściwego chłodzenia w ciasnych pomieszczeniach. Nie montować napędów nad innymi napędami lub urządzeniami wytwarzającymi ciepło, jako Ŝe to mogłoby utrudniać chłodzenie napędu. Miej na uwadze wartości temperatur otoczenia dla pracy kaŝdego modelu. Jeśli konieczne jest nawiercenie lub nacięcie obudowy lub panelu napędu, naleŝy zachować szczególną staranność by uniknąć uszkodzenia elementów napędu bądź zanieczyszczenia napędu kawałkami metalu (które powodują zwarcia obwodów elektrycznych). Przykryj elementy napędu kawałkiem czystego materiału w celu ochrony przed metalowymi okruchami i innymi odpadkami. UŜyj odkurzacza by oczyścić elementy napędu po wierceniu nawet jeśli wydaje się, Ŝe odpadków nie ma. Nie próbuj stosować nawiewu powietrza aby wydmuchać odpadki z napędu, poniewaŝ sprzyja to utykaniu zanieczyszczeń pod elementami elektronicznymi. Zanieczyszczenie napędu kawałkami metalu moŝe spowodować awarię napędu oraz utratę gwarancji. 7.1 INSTALOWANIE PO DŁUGIM OKRESIE SKŁADOWANIA Uwaga!!!! PowaŜne uszkodzenie napędu moŝe wystąpić jeśli jest on uruchamiany po długim okresie przechowywania lub składowania lub bezczynności bez przystosowania kondensatorów. Jeśli moc wejściowa nie była podawana do napędu od okresu czasu przekraczającego trzy miesiące ( w wyniku długiego składowania itp.), kondensatory elektrolityczne wewnątrz napędu mogą ulec wewnętrznym zmianom, skutkując nadmiernym wyciekaniem prądu. Jeśli napęd jest uruchamiany po tak długim okresie bezczynności lub przechowywania kondensatory mogą ulec przedwczesnemu uszkodzeniu. Aby usprawnić kondensatory i przygotować napęd po długim okresie bezczynności, podawaj moc wejściową do napędu przez osiem godzin przed właściwym uruchomieniem silnika. 7.2 APLIKACJE Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIWWYBUCHOWYM Silniki z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym, które nie są przeznaczone do uŝytkowania z przemiennikiem, tracą certyfikacje jeŝeli są stosowane dla prędkości zmiennej. Z powodu wielu obszarów odpowiedzialności, które moŝna napotkać stykając się z tymi aplikacjami, ma zastosowanie następujące oświadczenie : Przemienniki firmy AC Technology Corporation są sprzedawane bez Ŝadnej gwarancji funkcjonalności lub gwarancji nadawania się do uŝytkowania z silnikami z ochroną przeciwwybuchową. AC Technology Corporation nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe bądź będące konsekwencją straty, koszty lub awarie, które mogą powstać w wyniku takiego zastosowania.

22 8.0 WYMAGANIA WEJŚCIOWEGO AC OSTRZEśENIE Niebezpieczeństwo poraŝenia prądem. Odłącz zasilanie i odczekaj trzy minuty przed konserwacją napędu. Kondensatory zachowują ładunek po odłączeniu zasilania. 8.1 WYMAGANIA MOCY WEJŚCIOWEJ NAPIĘCIE Napięcie wejściowe musi odpowiadać napięciu znamionowemu wskazanemu na tabliczce znamionowej. Wahanie napięcia nie powinno się zmieniać o więcej niŝ 10% nadmiernego napięcia lub 15% zbyt niskiego. Uwaga: Napędy z podwójnie znamionowanym napięciem wejściowym muszą być zaprogramowane dla odpowiedniego dostarczanego napięcia. Patrz Parametr 0- LINE VOLTS w Rozdziale 18.0 Opis parametrów. Napęd nadaje się do stosowania w obwodach zdolnych do dostarczania nie więcej niŝ RMS SYMMETRICAL AMPERES, przy projektowanym napięciu przemiennika. Zachwianie równowagi napięcia trójfazowego musi być mniejsze niŝ 2,0% międzyfazowo. Nadmierna nierównowaga międzyfazowa moŝe spowodować powaŝne uszkodzenia elementów zasilających napędu Napięcie silnika powinno odpowiadać napięciu liniowemu w normalnych aplikacjach. Maksymalne napięcie wyjściowe napędu będzie równe napięciu wejściowemu. Zachowaj szczególną ostroŝność podczas stosowania silnika z napięciem znamionowym które jest róŝne od napięcia liniowego wejściowego WARTOŚCI ZNAMIONOWE TRANSFORMATORA ZASILAJĄCEGO kva Jeśli wartość znamionowa transformatora zasilającego AC jest większa niŝ 10 razy wartość znamionowa przemiennika, wówczas musi być dodany transformator izolacyjny, lub 2-3% wejściowy reaktor liniowy ( zwany równieŝ dławikiem) musi być dodany. 8.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNIKÓW WEJŚCIOWYCH ORAZ WYŁĄCZNIKÓW Wyłącznik automatyczny lub bezpieczniki rozłączające muszą być zapewnione- zgodnie z NEC oraz wszystkimi lokalnymi przepisami. Napęd MCH jest zdolny wytrzymać 120% przeciąŝenia prądem przez 60 sekund. Wybierz bezpiecznik lub wyłącznik magnetyczny projektowany dla 1,25 raza znamionowego napięcia wejściowego napędu ( minimalna wielkość powinna wynosić 10A, niezaleŝnie od wartości znamionowej prądu wejściowego). Patrz Rozdział 5.0- WARTOŚCI ZNAMIONOWE MCH. Minimalne napięcie znamionowe urządzenia ochronnego powinno wynosić 250 VAC dla napędów znamionowanych 240/200 VaAC i 600 VAC dla 480/400 VAC i 590/480 VAC.

23 Bezpieczniki ograniczające prąd powinny być uŝyte, jeśli jest wymagany bezpiecznik wejściowy. Wybierz bezpieczniki z niskimi wartościami I2T, znamionowane dla AIC. Zalecane bezpieczniki to Bussman typ KTK-R, JJN i JJS. Podobne bezpieczniki z równorzędnym znamionowaniem innych producentów równieŝ są akceptowalne. 9.0 Wybór napięcia Napędy seria MH200- są znamionowane dla wejścia 240/200 Vac, Hz Napęd będzie działał z napięciem wejściowym Vac (+10%, -15%) przy 48 do 62 Hz. Napędy serii MH400 są znamionowane dla wejścia 480/400 Vac, Hz. Napęd będzie działał z napięciem wejściowym 400 do 480 Vac ((+10%, -15%) przy 48 do 62 Hz. Napędy serii MCH są znamionowane dla wejścia 590/480 Vac Hz. Napęd będzie działał z napięciem wejściowym 480do 590 Vac ((+10%, -15%) przy 48 do 62 Hz PRZEWODY ZASILAJĄCE UWAGA!!!! Niebezpieczeństwo poraŝenia prądem. Odłącz zasilanie i odczekaj trzy minuty przed konserwacją inwertera. Kondensatory zachowują ładunek po odłączeniu zasilania. Sprawdź wielkości znamionowe dla prądu wejściowego i wyjściowego napędu oraz sprawdź stosowane przepisy dotyczące elektryki pod kątem wymaganych wielkości i typu uzwojenia, wymagań dotyczących uziemienia, zabezpieczenia nadprądowego oraz odłącz zasilanie przed okablowaniem napędu. Starannie dobierz przewody aby zminimalizować skok napięcia. Bezpieczniki wejściowe oraz wyłącznik zasilania lub stycznik muszą być podłączone szeregowo z terminalami L1, L2 i L3. Jeśli któryś nie był dostarczony przez AC Technology Corporation, wyłączniki/rozłączniki muszą zostać podłączone podczas instalacji. Ten wyłącznik musi być zastosowany aby wyłączyć urządzenie podczas naprawy/konserwacji, lub kiedy napęd nie będzie uruchamiany przez długi okres czasu, ale nie powinien być uŝywany do uruchamiania i zatrzymywania silnika. Powtarzające się cykle wyłącznika lub stycznika wejściowego (więcej niŝ raz co dwie minuty) moŝe spowodować uszkodzenie napędu. Wszystkie trzy kable doprowadzające zasilanie od zacisków T1, T2 i T3 do silnika muszą być ciasno związane i przebiegać w oddzielnej rurce izolacyjnej z daleka od wszystkich innych przewodów zasilających i sterujących/kontrolnych. Nie instaluj styczników pomiędzy napędem i silnikiem bez konsultacji z AC Technology Corporation w celu uzyskania bliŝszych informacji. Konserwacja takich urządzeń podczas gdy napęd działa, moŝe potencjalnie spowodować uszkodzenie elementów zasilających napędu. Jeśli takie urządzenie jest wymagane, powinno ono być obsługiwane jedynie wówczas, gdy napęd jest w stanie spoczynku.

24 11.0 SCHEMAT POŁACZEŃ ZASILANIA MCH OSTRZEśENIE Nie podłączaj zasilania AC do zacisków wyjściowych T1, T2 lub T3. MoŜe to spowodować powaŝne uszkodzenie napędu. Instaluj przewody i uziemienie zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami. Uwagi: 1. Podłącz silnik do odpowiedniego napięcia zgodnie z wartością znamionową napędu. Przewody silnika MUSZĄ być prowadzone w oddzielnym stalowym korytku z daleka od przewodów sterowania i przewodów zasilających.. 2. Nie instaluj styczników pomiędzy napędem i silnikiem bez wcześniejszej konsultacji z AC Technology. Zaniechanie będzie skutkować uszkodzeniem napędu. 3 Usuń wszelkie istniejące, lub nie instaluj korektorów współczynnika mocy (PFC) kondensatorów pomiędzy napędem i silnikiem. Zaniechanie będzie skutkować uszkodzeniem napędu. 4. UŜywaj tylko przewodów wymienionych i zaaprobowanych UL i CSA. (Minimalne napięcia znamionowe przewodów : 300V dla układów 200 i 240 Vac, oraz 600V dla układów 400, 480 i 590 Vac) 6. Przekrój przewodu musi być oparty na minimum 125% wielkości prądu znamionowego napędu i minimum 75% wielkości znamionowej izolacji. Stosuj wyłącznie przewody nierdzewne. 7 Przewody i uziemienia zgodnie z NEC lub CEC oraz wszystkimi obowiązującymi miejscowymi przepisami. 12. PIERWSZE URUCHOMIENIE UWAGA!!! Niebezpieczeństwo poraŝenia prądem! Odczekaj trzy minuty po odłączeniu zasilania przed konserwacją napędu. Kondensatory zachowują ładunek po odłączeniu zasilania.

25 Przed przystąpieniem do uruchomienia napędu, silnika oraz urządzenia upewnij się, Ŝe wszystkie procedury dotyczące instalacji i okablowania zostały naleŝycie wypełnione. UWAGA!!! PowaŜne uszkodzenia napędu mogą nastąpić, jeśli jest on uruchamiany po długim okresie składowania bądź bezczynności bez przystosowania kondensatorów DC! Jeśli moc wejściowa nie była podawana do napędu przez okres czasu przekraczający 3 lata (z powodu składowania itp.) elektrolit w kondensatorach przemiennika moŝe ulec zmianom wewnętrznym powodując nadmierny wyciek prądu. To moŝe skutkować przedwczesną awarią kondensatorów, jeśli napęd jest uruchamiany po tak długim okresie bezczynności lub składowania. Aby przystosować kondensatory i przygotować napęd do działania po długim okresie bezczynności, podawaj zasilanie do napędu przez 8 godzin przed właściwym uruchomieniem silnika Odłącz napędzane obciąŝenie od silnika. Sprawdź, czy zaciski wejściowe inwertora L1, L2 i L3 są podłączone do właściwego napięcia wejściowego zgodnie z napięciem wskazanym na tabliczce znamionowej przemiennika. OSTRZEśENIE!!! NIE podłączać mocy wejściowej AC do zacisków wyjściowych T1, T2 i T3! NIE WŁĄCZAĆ NAPĘDU CZĘSCIEJ NIś RAZ CO DWIE MINUTY. MoŜe to spowodować uszkodzenie napędu Ładowanie zasilania linii wejściowej. Wyświetlacz LCD powinien się zaświecić i migać TESTING, a następnie pokazać napięcie i moc mechaniczną napędu. Wyświetlacz powinien następnie wyglądać jak przykładowy ekran poniŝej, który wskazuje/pokazuje Ŝe napęd jest w stanie zatrzymania (STOP STATE), zadana prędkość wynosi khz i Ŝe nie ma obciąŝenia ( poniewaŝ nie działa) Uwaga: Jeśli napęd jest wyposaŝony w BY-PASS napęd nie uruchomi się jeśli przełącznik trybu DRIVE MODE/OFF/BYPASS znajduje się w pozycji DRIVE MODE, lub gdy przełącznik DRIVE TEST/OFF/DRIVE NORMAL jest w pozycji testowania napędu. Jeśli ekran się nie pojawia, odłącz zasilanie, odczekaj trzy minuty aby kondensatory się rozładowały i zweryfikuj poprawność instalacji i okablowania. Jeśli okablowanie jest poprawne, ponownie włącz zasilanie i sprawdź status przemiennika. Jeśli ekran w dalszym ciągu się nie pojawia, skontaktuj się z producentem w celu uzyskania pomocy. Postępuj zgodnie z poniŝszą procedurą aby sprawdzić obroty silnika

26 1. UŜyj przycisku aby zmniejszyć SPEED SETPOINT do minimalnej dopuszczalnej wielkości (0,50 Hz jeśli Parametr 10-MIN FREQ nie został zmieniony) 2. Naciśnij przycisk HAND(START). Napęd powinien wskazywać RUN, ale jeŝeli SPEED SETPOINT wynosi 0,50 Hz silnik moŝe się nie obracać. Naciśnij przycisk by zwiększyć SPEED SETPOINT aŝ silnik zacznie się obracać. 3. Jeśli silnik obraca się w niewłaściwym kierunku, naciśnij OFF(STOP) i odłącz zasilanie od napędu. Odczekaj trzy minuty aby kondensatory się rozładowały i zetknij dowolne dwa z przewody silnika podłączone do T1, T2 i T3. Uwaga 1: Napęd jest niewraŝliwy na kolejność fazy- z uwzględnieniem napięcia wejściowego. Dlatego tez aby zmienić obroty silnika, fazy muszą być złączone z zaciskami wyjściowymi napędu lub z silnikiem. Uwaga 2 Jeśli napęd jest wyposaŝony w opcje By-pass, obroty silnika muszą być sprawdzone zarówno w trybie napędu jak i w trybie by-pass. Aby sprawdzić obroty w trybie DRIVE: 1. Wybierz tryb pracy napędu (DRIVE MODE) uŝywając przełącznika DRIVE MODE/OFF/BYPASS MODE 2. Wybierz DRIVE NORMAL uŝywając przełącznika DRIVE TEST/OFF/DRIVE NORMAL 3 Wybierz HAND uŝywając przełącznika HAND/OFF/AUTO. Napęd powinien ruszyć pozwalając na sprawdzenie obrotów silnika. Aby sprawdzić obroty w trybie BYPASS 1. Wybierz tryb Bypass uŝywając przełącznika DRIVE MODE/OFF/BYPASS MODE. 2. Wybierz DRIVE NORMAL uŝywając przełącznika DRIVE TEST/OFF/DRIVE NORMAL 3. Błyskawicznie naciśnij przełącznik THE HAND/OFF/AUTO aby uderzyć silnik, wtedy moŝna skontrolować obroty silnika. Jeśli obroty są niewłaściwe w obu trybach, zamień miejscami dowolne dwa przewody na głównych zaciskach mocy wejściowej. Jeśli obroty są niepoprawne w trybie DRIVE, ale poprawne w trybie BYPASS, zamień dowolne dwa przewody na głównych zaciskach wejściowych ORAZ dowolne dwa przewody na zaciskach wyjściowych (zaciski przeciąŝenie termalnego ) 13.0 STEROWANIE Z KLAWIATURY Napęd moŝe być obsługiwany na kilka róŝnych sposobów: klawiatura (HAND), urządzenia sterujące podłączone do listwy zaciskowej ( AUTO), komunikację szeregową (SERIAL) lub przez kombinacje wyŝej wymienionych. Napęd powinien przede wszystkim być uruchamiany w trybie HAND.. Patrz Rozdziały 14.0-Uzwojenia sterujące i Opis Parametrów dla informacji dotyczącej pracy zdalnej (w trybie (AUTO) 13.1 FUNKCJE KLAWIATURY (W TRYBIE H/O/A ) HAND(START) OFF(STOP) AUTO(START) Aby uruchomić napęd, naciśnij klawisz HAND(START) Aby zatrzymać napęd, naciśnij klawisz OFF (STOP) UWAGA: Przycisk OFF(STOP) jest aktywny zarówno w trybie HAND jak i AUTO. ustawia napęd na tryb AUTO

27 Złącz TB-1 do TB-2 aby uruchomić napęd Rozłącz TB-1 z TB-2 by zatrzymać napęd SPEED SOURCE- Wybierz źródło zadawania (SPEED REFERENCE SOURCE). Naciśnij ten przycisk by wybrać Ŝądane źródło zadawania, a następnie w ciągu trzech sekund naciśnij przycisk ENTER, aby zatwierdzić zmianę. Opcje są opisane poniŝej: HAND ONLY: AUTO ONLY: NORM SRC: Prędkość napędu jest określana przez ustawienie Parametru 29- HAND SOURCE (źródło ręczne) Prędkość napędu jest określana przez ustawienie Parametru 24 AUTO SOURCE w trybie HAND prędkość jest określana przez ustawienie PARAMETRU 29-HAND SOURCE. W trybie AUTO prędkość jest określana przez ustawienie Parametru 24- AUTO SOURCE SPEED SETPOINT- Aby zwiększyć SPEED SETPOINT, naciśnij przycisk. Aby zmniejszyć SPEED SETPOINT, naciśnij przycisk. Uwaga: Przyciski i są aktywne tylko wtedy, jeśli inne źródło zadawania nie jest wybrane. FAULT RESET- UŜyj przycisku OFF(STOP) aby skasować błąd. Jeśli przyczyna błędu minęła, naciśnięcie przycisku STOP skasuje błąd i przywróci napęd do stanu/warunku zatrzymania. UWAGA: Jeśli wystąpi OUTPUT FAULT, wówczas będzie 30 sekund zwłoki zanim błąd zostanie skasowany z uŝyciem klawisza STOP WYŚWIETLACZ MCH PoniŜej opisane są moŝliwe konfiguracje ekranu dla serii napędów MCH podczas pracy jako napęd standardowy (bez sterownika PID). Patrz Rozdział STEROWANIE ŹRÓDŁEM ZADAWANIA MCH dla kaŝdego pełnego opisu działania napędu podczas stosowania sterownika PID Wyświetlacz MCH w trybie STOP Kiedy napęd jest w trybie STOP, wtedy moŝliwe są dwa pokazy: LOAD oraz MOTOR VOLTAGE. Standardowo ekran pokazuje %LOAD, który jest pokazany

28 UWAGA: Patrz Parametr 31- JEDNOSTKI (UNITS) dla opcji wyświetlania jednostek prędkości Naciśnięcie przycisku ENTER będzie zmieniać ekran ze wskazań %LOAD na wskazania VAC ( napięcie silnika) Ponowne naciśnięcie ENTER zmieni wskazania ekranu ponownie na %LOAD. PoniŜsza tabela prezentuje moŝliwe wskazania statusu napędu/przemiennika, które mogą się pojawić na wyświetlaczu napędu TABELA STANÓW NAPĘDU EKRAN KSTOP RSTOP SSTOP RUN FAULT OPIS KEYPAD STOP- Napęd był zatrzymany z uŝyciem przycisku OFF(STOP REMOTE STOP- Napęd był zatrzymany przez rozłączenie TB-1 od TB-2 SERIAL STOP- Napęd był zatrzymany przez łącze szeregowe Napęd jest w trybie RUN I jest w zakresie ±0,5 Hz ustawionego punktu prędkości Napęd wyłączył się w wyniku błędu (FAULT). Jeśli przyczyna błędu minęła, naciśnięcie przycisku HAND(OFF) skasuje błąd i

29 LOCK BRAKE LIMIT F DEC przywróci napęd do trybu STOP Napęd jest wyłączony po wystąpieniu błędu po pięciu nieudanych próbach restaru. Aktywowane jest hamowanie DC Napęd jest w ograniczeniu prądu z powodu przeciąŝenia silnika lub ACCEL jest ustawiony zbyt szybko Napęd jest w DECEL FREEZE poniewaŝ DECEL jest ustawiony zbyt szybko WYŚWIETLACZ MCH W TRYBIE RUN Kiedy napęd jest w trybie RUN, ekran fabryczny będzie wyglądał następująco: Jak w trybie STOP, klawisz ENTER moŝe być uŝywany do przełączania widoku z %LOAD na VAC (napięcie silnika)

30 UWAGA: Podczas przyspieszania lub zwalniania do zadanej prędkości, status napędu będzie pokazywał aktualną prędkość napędu. Kiedy zadana wartość zostaje osiągnięty, DRIVE STATUS zmieni się na RUN ( lub STOP jeśli napęd zwalnia do STOP) WYŚWIETLACZ MCH W TRYBIE BŁĘDU Kiedy napęd przechodzi w tryb błędu, ekran automatycznie zmieni się na FAULT, który wskazuje komunikat błędu: W trybie FAULT klawisz ENTER będzie przełączał widok pomiędzy trzema ekranami - FAULT, %LOAD i VAC. Stanem urządzenia dla tych widoków będzie FAULT. Przykład jest pokazany poniŝej z napędu w trybie FAULT pokazując %LOAD. UWAGA: Aby skasować błąd, naciśnij klawisz OFF(STOP), wyślij zdalnie komendę STOP na TB-1, bądź uŝyj TB-13D (Patrz Parametr 50- TB-13D INPUT) WYŚWIETLACZ MCH W TRYBIE POMOCNICZYM Jeśli klawisz ENTER jest trzymany wciśnięty, wyświetlacz wejdzie w tryb pomocniczy i będzie przełączał się pomiędzy dwoma widokami : ekranem sterujący/kontrolny który wskazuje źródło H/O/A (klawiatura lub listwa zaciskowa ), źródło ustawienia prędkości, oraz

31 ustawienia klawisza źródła prędkości na klawiaturze; oraz wyświetlacz TIME/kWh, który wskazuje całkowity czas działania i kilowatogodziny. Kiedy klawisz ENTER jest zwolniony, wyświetlacz wróci do poprzedniego ekranu. Przykłady tych widoków są wskazany poniŝej Tabela poniŝej przedstawia moŝliwe wskazania źródła zadawania dla ekranu sterowania w trybie pomocniczym. TABELA ŹRÓDEŁ ZADAWANIA WIDOK OPIS KEY KEYPAD (klawiatura) klawisze i VDC 0-10 VDC wyjście analogowe AT TB-5A ( w trybie PID wskazuje to, Ŝe źródłem zadawania jest sygnał 4-20 ma) IDC 4-20 ma wyjście analogowe w TB-5B ( w trybie PID wskazuje to, Ŝe ustalonym źródłem zadawania jest sygnał 4-20mA) SP#1- SP#4 PRESET SPEED#1- PRESET SPEED #4 MKB MANUAL KEYBOARD- klawisze i są uŝywane dla SPEED CONTROL. Występuje w trybie PID, kiedy napęd jest ustawiony w tryb HAND (open-loop) AKB AUTO KEYBOARD Klawisze i są uŝywane jako źródło zadawania PID. To ma miejsce w trybie PID kiedy napęd jest ustawiony w tryb AUTO (CLOSED-LOOP) UZWOJENIA STERUJĄCE WPROWADZENIE Rozdział ten opisuje uzwojenia sterujące dla standardowych napędów MCH. Patrz Załącznik A dla uzwojeń sterujących dla opcji by-pass lub Załącznik B dla opcji box.

32 STEROWANIE Z KLAWIATURY (KEYPAD CONTROL) Napęd moŝe być sterowany przez klawiaturę lub przez urządzenia sterujące podłączone do listwy zaciskowej. Napęd będzie działał z klawiatury, nie wymagając Ŝadnych podłączeń do listwy zaciskowej. Patrz Rozdział STEROWANIE Z KLAWIATURY UZWOJENIA STERUJĄCE A UZWOJENIA ZASILAJĄCE Zewnętrzne okablowanie sterujące MUSI być prowadzone w oddzielnym kanale kablowym z daleka od wszystkich pozostałych wejściowych i wyjściowych kabli zasilających. Jeśli okablowanie sterujące nie jest prowadzone osobno od kabli zasilania, moŝe powstawać szum elektryczny na kablach sterujących, co z kolei będzie powodować błędne zachowania napędu. UŜywaj WYŁACZNIE skrętek lub kabli powlekanych) uziemionych na obudowie napędu. Zalecane przewody sterujące - Belden 8760 ( 2-Ŝyłowy) lub 8770 (trójŝyłowy), lub równorzędne. Moment dokręcania zacisków sterujących - do 2 lb-in (funt x cal) (0,2 Nm). UwaŜaj, aby nie przekręcić zacisków, poniewaŝ moŝe to uszkodzić listwę zaciskową. Nie jest to objęte gwarancją i moŝe być naprawione jedynie drogą wymiany pulpitu sterowania TB-2 OBWÓD WSPÓLNY Zaciski TB-2 są uŝywane jako obwód wspólny dla funkcji START/STOP, wybór wejścia, wejście analogowe, wyjście analogowe. Dostępne są trzy zaciski TB-2 na listwie zaciskowej i wszystkie one są wewnętrznie podłączone na głównego pulpitu sterującego. Jeśli jest taka konieczność, TB-1 moŝe być podłączone do uziemienia ramy. UWAGA: TB-2 MUSI być podłączone do uziemienia ramy kiedy stosuje się komunikację szeregową SKOKI PRĄDU NA PRZEKAŹNIKACH Skoki(przepięcie) prądu i napięcia w uzwojeniach styczników, przekaźników, cewek itd, w pobliŝu lub podłączone do napędu, mogą powodować błędne działanie urządzenia. Dlatego teŝ powinien być stosowany obwód odciąŝający dla uzwojeń połączonych z napędem. Dla uzwojeń AC, obwody odciąŝające powinny składać się z rezystora i stycznika podłączonego szeregowo. Dla cewek DC powinna być umieszczona dioda prostownicza lub dioda typu fly-back. Dławiki są standardowo dostępne u producenta urządzenia STEROWANIE FUNKCJĄ START/STOP I PRĘDKOSCIĄ STEROWANIE FUNKCJĄ START/STOP W TRYBIE KLAWIATURY H/O/A W trybie klawiatury H/O/A klawisze HAND (START) I AUTO (START) na klawiaturze są uŝywane do wyboru trybu HAND lub AUTO. Kiedy wciśnięty jest klawisz HAND (START), tryb HAND zostaje wybrany i napęd uruchamia się natychmiastowo. Kiedy napęd jest ustawiony w trybie AUTO, będzie to odpowiadało zewnętrznej komendzie START/STOP. Jest to zrobione jak następuje: 1. Wciśnij klawisz AUTO na klawiaturze. Status H/O/A na wyświetlaczu będzie pokazywał AUTO. 2. Podłącz zwykle otwarty stycznik pomiędzy TB-1 i TB-2 na listwie zaciskowej. Złącz styki by uruchomić napęd i rozłącz je aby zatrzymać napęd.

33 Patrz schemat uzwojeń w Rozdziale STEROWANIE FUNKCJĄ START/STOP W TRYBIE ZDALNYM H/O/A W trybie zdalnym H/O/A, listwa zaciskowa jest uŝywana do wyboru trybów HAND i AUTO. Jest to robione jak następuje: 1. Zaprogramuj TB-13C (Parametr 49) na HAND. Kiedy jest to zrobione, klawisze HAND (START) i AUTO(START) na klawiaturze stają się nieaktywne. 2 Połącz przewodami stycznik pomiędzy TB-13 i TB-2. Zamknij ten stycznik aby wybrać tryb HAND. UWAGA: Kiedy wybrany jest tryb HAND, TB-1 musi być złączony z TB-2 aby napęd mógł działać. Dlatego teŝ kiedy TB-13C jest podłączony do TB-2. TB-1 musi równieŝ być zwarty z TB-2 w jakiś sposób (dodatkowy zestaw styków itd) 3. Połącz przewodami stycznik pomiędzy TB-12 A i TB-2. Zamknij ten stycznik aby wybrać tryb AUTO. 4. Połącz przewodem normalnie utrzymywany stycznik pomiędzy TB-1 i TB-2. W trybie AUTO (TB-12A złączony z TB-2) Połącz ten stycznik aby uruchomić napęd, a rozłącz stycznik aby zatrzymać napęd. Patrz schemat uzwojeń w rozdziale 15.3 UWAGA: Jeśli napęd działa/pracuje w trybie REMOTE H/O/A, a klawisz OFF(STOP) na klawiaturze jest uŝywany by zatrzymać napęd ( zamiast uŝywać pozycji OFF zdalnego przełącznika H/O/A?), klawisz HAND (START) lub AUTO(START) musi być wciśnięty aby skasować KEYPAD STOP (zatrzymanie klawiatury?) i pozwolić napędowi ruszyć jeszcze raz SYGNAŁY ŹRÓDŁA ZADAWANIA Napęd dopuszcza trzy analogowe źródła zadawania wejścia: potencjometr prędkości Omów, 0-10VDC lub 4-20mA. SPEED POT- podłącz przewód dodatni do zacisku TB-5A i połącz HIGH AND LOW END LEADS do zacisków odpowiednio TB-6 i TB VDC- Podłącz plus do zacisku TB-5A a minus do zacisku TB-2. Wejściowa impedancja TB-5A wynosi 200 kiloomów ma Podłącz plus do zacisku TB-5B a minus do zacisku TB-2. TB-5B oporność wejściowa wynosi 100 omów WYBÓR ŹRÓDŁA ZADAWANIA W trybie HAND, źródło zadawania będzie określone przez wybranie Parametru 29- HAND SOURCE. W trybie AUTO, źródło zadawania prędkości będzie określone przez ustawienie Parametru 24- AUTO SOURCE. Klawisz SPEED SOURCE na klawiaturze moŝe być uŝywany do zmiany źródła zadawania.. Kiedy NORM SRC jest wybranym powyŝsze stwierdzenia są prawdziwe.

34 JednakŜe klawisz SPEED SOURCE moŝe równieŝ być uŝyty do wyboru HAND ONLY, która wymusza prędkość napędu ma być sterowana ( TO BE CONTROLLED FROM) HAND SOURCE (Parametr 29) lub AUTO SOURCE (Parametr 24), bez względu na to, czy napęd jest w trybie HAND czy AUTO. Źródła zadawania mogą równieŝ być wybrane z uŝyciem TB-13A i 13C na listwie zaciskowej. Jeśli HAND SOURCE i/lub AUTO SOURCE są ustawione w pozycji SELECTED źródło zadawania będzie niezaleŝne od źródła zadawania wybranego jest wybrane z uŝyciem TB-13A, 13B lub 13C (0-10 VDC, 4-20 ma, PRESET SPEEDS itd.). Patrz Parametry 47, 48 i 49 w Rozdziale 18- Opis parametrów SYGNAŁY WEJŚCIOWE 0-10 VDC i 4-20 ma HAND SOURCE (Parametr 29) i AUTO SOURCE (Parametr 24) mogą być ustawione dla 0-10 VDC lub 4-20 ma). Jeśli HAND SOURCE i/lub AUTO SOURCE są ustawione na SELECTED, TB-13 A, TB- 13B i TB-13C wszystkie mogą być uŝywane by wybrać wejście 0-10 VDC lub 4-20 ma. Jeśli HAND SOURCE i/lub AUTO SOURCE są ustawione na SELECTED, TB-13A, TB- 13B i TB-13 C wszystkie mogą być uŝywane do wyboru 0-10 VDC lub 4-20 ma wejścia. PRESET SPEEDS HAND SOURCE (Parametr 29) i AUTO SOURCE (Parametr 24) mogą być ustawione na Preser#1-PRESET#4. Jeśli HAND SOURCE i/lub AUTO SOURCE są ustawione na SELECTED, TB-13A moŝe być zaprogramowany by wybrać PRESET#1, TB-13B by wybrać PRESET#2 i TB-13C by wybrać PRESET#3. Złączenie dowolnych z tych dwóch zacisków do TB-2 będzie wybierać PRESET#4. Patrz Parametry 1-4:PRESET#1-PRESET#4 w Rozdziale 18- Opis Parametrów MOP- MOTOR OPERATED POT MOP pozwala by prędkość napędu dostosowała się z uŝyciem styczników ( jeden do zwiększania a drugi do zmniejszania). HAND SOURCE (Parametr 29) i AUTO SOURCE (Parametr 24) moŝe być ustawiony na MOP. Wymaga to, aby TB-13A (Parametr 47) było ustawione na DECREASE FREQ, a TB-13B (Parametr 48) był ustawiony na INCREASE FREQ. Połącz TB-13A z TB-2 aby zmniejszyć prędkość napędu, oraz TB-13B z TB-2 aby zwiększyć prędkość napędu. Jeśli poŝądana prędkość zostaje osiągnięta, poluzuj styk i prędkość napędu będzie utrzymana na poziomie tej wartości. Funkcja DECREASE FREQ będzie działać, kiedy napęd będzie w trybie STOP lub RUN. Funkcja INCREASE FREQ będzie jedynie działać, kiedy napęd jest w trybie RUN. Jeśli HAND SOURCE i/lub AUTO SOURCE jest ustawione na SELECTED, TB-13A i TB- 13B mogą być zaprogramowane dla tej funkcji, Zaprogramuj TB-13A (Parametr 47) dla DECREASE FREQ, a TB-13B (Parametr 48) dla INCREASE FREQ. Patrz opis działania powyŝej. UWAGA: Jeśli TB-13A, TB-13B i TB-13C wszystkie są zaprogramowane dla wyboru źródeł zadawania, a dwa lub trzy z zacisków są podłączone do TB-2, wyŝszy zacisk ma pierwszeństwo i będzie nadrzędny wobec pozostałych.

35 Dla przykładu: jeśli TB-13A jest zaprogramowany do wyboru 0-10VDC a TB-13C jest zaprogramowany dla wyboru PRESET#3, złączenie obu zacisków z TB-2 będzie powodować, ze napęd będzie reagował na PRESET#3, poniewaŝ TB-13C jest nadrzędny wobec TB-13A ANALOGOWE SYGNAŁY WYJŚCIOWE Są dwa zaciski, które mogą dostarczać analogowe sygnały wyjściowe proporcjonalnie do częstotliwości wyjściowej i obciąŝenia. Zacisk TB-10A moŝe dostarczyć sygnał 0-10 VDC lub 2-10 VDC proporcjonalny do częstotliwości wyjściowej, a TB-10B moŝe dostarczyć takie same sygnały proporcjonalnie do obciąŝenia. Sygnały 2-10 VDC mogą być przekonwertowane na sygnał 4-20mA z uŝyciem rezystora szeregowego z sygnałem tak, Ŝe całkowita oporność obwodu wynosi 500 Omów. Patrz Parametry 42- TB-10 A OUTPUT, 43-TB-10A SCALING, 44-TB10B OUTPUT oraz 45-TB10B SCALING W Rozdziale 18.0 Opis parametrów WYJŚCIA STATUSU. Pulpit sterujący ma jeden przekaźnik na zaciskach TB-16, TB-17 i TB-18. Zaciski są AMPS AT 28 VDC lub 120Vac. Są równieŝ dwa wyjścia typu opencollector na zaciskach TB-14 i TB-15. Obwód open-collector jest typu current-sinking znamionowany na 30VDC I 40 ma MAXIMUM Zasilanie (30VDC MAX) musi być uŝywany/stosowany do zasilania wyjść typu opencollector. Standardowy napęd nie posiada zasilania (zasilanie 24VDC jest opcjonalne kiedy napęd jest wyposaŝony w opcję bypass) Przekaźnik oraz wyjścia open-collector mogą być programowane dla wielu róŝnych wskazań statusu. Patrz Parametry 52-TB14/RELAY#2, 53-TB-15/RELAY#3 oraz 54- RELAY#1. Uwaga: Opcja By-pass zawiera dwa przekaźniki a trzeci jest opcjonalny (Patrz Aneks A). Kiedy napęd jest wyposaŝony w OPTION BOX, są dwa przekaźniki i dwa wyjścia opencollector ( Patrz Aneks B) 15.0 SCHEMATY UZWOJEŃ STERUJĄCYCH/STEROWANIA MCH PoniŜsze schematy uzwojeń sterujących dotyczą standardowych napędów MCH. Patrz Aneks A dla Uzwojeń sterujących dla Opcji bypass, lub Aneks B dla Uzwojen sterujących dla opcji BOX LISTWA ZACISKOWA MCH PoniŜej pokazana jest listwa zaciskowa na głównym pulpicie sterowania wraz z krótkim opisem funkcji kaŝdego zacisku.

36 UWAGA Funkcje zacisków TB-10A, TB-10B, TB-13A TB-13B, TB-13C, TB-14, TB-15, TB-16 i TB-18 są zaleŝne od zaprogramowania określonych parametrów. W większości przypadków, nazwa parametru pasuje do numeru zacisku, pozwalając na szybkie i łatwe programowanie zacisków dostosowanych/pasujących do aplikacji. Wyjątkiem są TB-16 i TB-18, które są sterowane przez Parametr 54 RELAY. Pełny opis działania napędu w trybie AUTO moŝna znaleźć w Rozdziale PoniŜsze schematy zapewniają szybkie odnalezienie okablowania napędu dla najpopularniejszych konfiguracji KLAWIATURA H/O/A Kiedy napęd jest w trybie KEYPAD H/O/A klawisz AUTO(START) na klawiaturze jest uŝywany do ustawiania napędu w tryb AUTO. Napęd będzie wtedy odpowiadał na komendy START/STOP z listwy zaciskowej. Obwód START/STOP jest podłączony jak pokazano powyŝej. Pokazano równieŝ podłączenia przewodów dla sygnałów zasilania 4-20mA lub 0-10 VDC.

37 UWAGI 1 Połącz TB-1 z TB-2 aby uruchomić i rozłącz aby zatrzymać 2. Kiedy napęd jest ustawiony w trybie AUTO, źródło zadawania będzie określane przez AUTO SOURCE (Parametr 24). W przykładzie powyŝej źródłem zadawania AUTO jest równieŝ sygnał 4-20mA lub 0-10VDC. 3. Kiedy wybrany jest tryb HAND, napęd uruchamia się natychmiastowo, TB-1 nie ma wpływu ZDALNE H/O/A PoniŜej pokazany jest schemat połączeń dla wyboru H/O/A z listwy zaciskowej. Pokazane są równieŝ kable dla sygnału źródła zadawania 0-10 VDC lub 4-20 ma. W trybie HAND TB-1 musi być złączony z TB-2 w celu uruchomienia napędu. W trybie AUTO, złącz TB-1 z TB-2 aby uruchomić, a rozłącz aby zatrzymać.

38 Uwagi: 1.Zaprogramuj TB-13C (Parametr 49) na HAND, To zmusza TB-12 do działania jako AUTO. 2. W trybie AUTO (TB-12A połączony z TB-2) podłącz TB-1 do TB-2 aby uruchomić, a rozłącz, aby zatrzymać. Źródło zadawania będzie określone przez AUTO SOURCE(Parametr 24) 3. Kiedy wybrany jest tryb HAND (TB-13C połączone z TB-2), TB-1 musi równieŝ być połączony z TB-2 w celu uruchomienia (RUN), źródło zadawania będzie określone przez HAND SOURCE (Parametr 29) 15.4 POTENCJOMETR PRĘDKOŚCI I STEROWANIE PRĘDKOŚCIĄ W tym przykładzie napęd jest w trybie KEYPAD H/O/A. W trybie HAND prędkość jest sterowana z potencjometru prędkości. W trybie AUTO prędkość jest sterowana przez określoną PRESET SPEED.

39 Uwagi: 1 Zaprogramuj PRESETS (Parametry 1-4) do poŝądanych wartości. 2. Zaprogramuj TB-13A na PRESEt#1, TB-13B na PrESET#2 i TB-13C na PRESET #3 (Parametry 47-49). Złącz dowolne dwa by wybrać PRESERT#4. 3. Zaprogramuj HAND SOURCE (Parametr 29) na 0-10 VDC,. W trybie HAND prędkość będzie sterowana/regulowana przez potencjometr prędkości. 4. Zaprogramuj AUTO SOURCE (Parametr 24) na SELECTED. W Trybie AUTO prędkość będzie sterowana przez PRESET SPEEDS 16. PROGRAMOWANIE NAPĘDU MCH Klawiatura MCH słuŝy dwóm celom: uruchamiania napędu gdy jest on w trybie LOCAL, oraz programowaniu parametrów dla poszczególnych aplikacji. Klawiatura jest pokazana poniŝej, wraz z wyświetlaczem, który powinien się pojawić kiedy napęd jest uruchamiany po raz pierwszy.

40 Aby zaprogramować napęd, musi zostać wprowadzony tryb PROGRAM przez naciskanie przycisku PROG/RUN. Jeśli funkcja ochrony hasłem jest niedostępna, naciskanie przycisku PROG/RUN będzie skutkować bezpośrednim przejściem do trybu PROGRAM. Jeśli zabezpieczenie hasłem jest dostępne, ścieŝka hasła pojawi się podczas wprowadzania trybu PROGRAM Pojawi się następująca ścieŝka hasła : UŜyj klawiszy i aby wprowadzić wartość hasła, a następnie naciśnij klawisz ENTER. UWAGA: Ustawienie fabryczne hasła Jeśli wprowadzono poprawne hasło, tryb PROGRAM będzie wprowadzony I wyświetlony pierwszy parametr, którym jest Parametr 0 LINE VOLTS. Jest to pokazane poniŝej (rys str 40)

41 Aby przewinąć parametry, uŝyj klawiszy i na klawiaturze. Kiedy poŝądany parametr jest znaleziony, naciśnij klawisz ENTER aby zmienić kursor z nazwy parametru na wartość parametru. W tym przykładzie kursor zmienia wskazanie z LINE VOLTS do AUTO. Wartość parametru moŝe być zmieniona z uŝyciem klawiszy i. Jeśli parametr ma wartość numeryczną, klawisz będzie zwiększał tę wartość, a klawisz będzie ją zmniejszał. Jeśli parametr ma konkretne opcje, które mogą zostać wybrane, klawisze i będą przewijać listę moŝliwych ustawień. Kiedy poŝądana wartość lub opcja są wybrane, naciśnij ENTER aby zachować nowe ustawienia. Jeśli nowe ustawienia nie są zatwierdzone Enterem, nie będą skuteczne i stare ustawienia nadal będą waŝne. Jeśli wciśnięty jest klawisz PROGRESS/RUN podczas gdy kursor podświetla wartość parametru, wartość ta zmieni się na powrót do oryginalnego ustawienia ( o ile zostało zmienione ale nie zatwierdzone Enterem), a kursor zostanie zmieniony na powrót do nazwy parametru. Ponowne naciśnięcie PROG/RUN spowoduje wyjście z trybu PROGRAM. Jeśli tryb PROGRAM jest wprowadzony znowu w ciągu dwóch minut, ostatni parametr który był przeglądany bądź zmienionym pojawi się na wyświetlaczu. Po upływie dwóch minut trzeba będzie ponownie wprowadzić hasło podczas próby wprowadzenia trybu PROGRAM.

42 17.0 MENU PARAMETRÓW

43 Uwaga1: Patrz Rozdział Opis parametrów

44

45

46 UWAGA: Patrz Rozdział Opis Parametrów 18. OPIS PARAMETRÓW 0 line volts Ten parametr skaluje napęd oparty/w oparciu o napięcie wejściowe i moŝe być ustawiony na AUTO HIGH lub LOW. Kiedy ustawiony jest na AUTO, napęd automatycznie wybiera HIGH lub LOW w oparciu o napięcie wejściowe. Ten parametr moŝe równieŝ być ustawiony ręcznie z uŝyciem ustawień HIGH lub LOW. Patrz tabela poniŝej

47 1-4 PRESET #1-#4 Wartości zadane są aktywowane przez złączenie styków pomiędzy zaciskiem TB-2 i zaciskami TB-13A, TB-13B i TB-13C. Zaciski te muszą być programowane jako PRESET SELECTS z uŝyciem Parametrów 47-49: TB13A INPUT, TB-13B INPUT oraz TB13C INPUT. W trybie nie-pid, PRESETS #1-#4 mogą być uŝywane jako prędkości zadane. W tym przypadku PRESETS są ustawiane w Hz i mogą być jedynie ustawione na wartości w obrębie zakresu definiowanego przez minimalną i maksymalną częstotliwość (Parametry 10 i 11). W trybie PID, PRESETS #1, #2 i #4 mogą równieŝ być uŝywane jako zadane wielkości odniesienia (PRESET#3 nie moŝe być uŝywany jako PRESET SETPOINT, a wyłącznie jako PRESET SPEED. W tym przypadku PRESETS #1, #2 i #4 są ustawione na aktualne jednostki PID (Jednostki wybrane w Parametrze 31- UNITS), i mogą jedynie być ustawione na wartości w obrębie zakresu określonego jako minimalne i maksymalne sprzęŝenie zwrotne PID (MINIMUM AND MAXIMUM PID FEEDBACK- Parametry 75 i 76). PoniŜsza tabela pokazuje, jak kaŝde ustawienie jest wybierane z wykorzystaniem zacisków TB-13. OPEN (otwarty) i CLOSED (zamknięty) odnosi się do stanu, gdy zacisk TB-13 jest złączony z TB-2.

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DTR. Regulator obrotów Obrotowego wymiennika odzysku ciepła MiniMax V/VK. (do central Flexomix )

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DTR. Regulator obrotów Obrotowego wymiennika odzysku ciepła MiniMax V/VK. (do central Flexomix ) DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DTR Regulator obrotów Obrotowego wymiennika odzysku ciepła MiniMax V/VK (do central Flexomix 0150-1550) Spis treści Połączenie kabli Opis funkcji Dane techniczne Strona

Bardziej szczegółowo

6.4 WZMACNIACZE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - SERWONAPĘDY VERSAMOTION

6.4 WZMACNIACZE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - SERWONAPĘDY VERSAMOTION 6.4 WZMACNIACZE Wzmacniacz naleŝy dobrać tak, aby był kompatybilny pod względem mocy, ze sterowanym przez niego silnikiem. Numery katalogowe wzmacniaczy Nr katalogowy Moc Zasilanie IC800VMA012 100 W 1-fazowe

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Falownik TECO E510. Skrócona instrukcja obsługi

Falownik TECO E510. Skrócona instrukcja obsługi Falownik TCO 510 Skrócona instrukcja obsługi Strona 2 z 12 Przewodnik ten ma pomóc w zainstalowaniu i uruchomieniu falownika oraz sprawdzeniu poprawnego działania jego podstawowych funkcji. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja Rexroth Fv Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja 1 Rexroth Fv 2 3 Częstotl. wyjściowa Prędkość wyjściowa Częstotl. odniesienia Ustalanie przez użytk. Częstotl. wyj. Naciśnij Func b Naciśnij Set

Bardziej szczegółowo

Falownik PWM LFP32 TYP1204

Falownik PWM LFP32 TYP1204 Falownik PWM LFP32 TYP1204 IT - Informacja Techniczna Aktualizacja 050421 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Powstańców śląskich 5, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55, 643 18 64 IT - Informacja

Bardziej szczegółowo

SORTER DO BILONU. Glover HCS-31 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SORTER DO BILONU. Glover HCS-31 INSTRUKCJA OBSŁUGI SORTER DO BILONU Glover HCS-31 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Urządzenie Glover HCS-31 moŝe sortować jednocześnie sześć rodzajów monet oraz realizuje zliczanie, przechowywanie i drukowanie wyników zliczania,

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna Zasilacz Buforowy IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY Strona 2 z 9 1 - PRZEZNACZENIE WYROBU Zasilacz buforowy typu przeznaczony jest do zasilania różnego typu urządzeń

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA

SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA Rys.1. Podział metod sterowania częstotliwościowego silników indukcyjnych klatkowych Instrukcja 1. Układ pomiarowy. Dane maszyn: Silnik asynchroniczny:

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21 Przemiennik częstotliwości Specyfikacja techniczna Specyfikacja Oznaczenie modelu Znamionowy prąd wyjściowy Moc wyjściowa silnika Przeciążalność 530 A (lekki rozruch) 460 A (normalny rozruch) 280 kw (lekki

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

IC695PSA040 zasilacz 100/240 VAC lub 125 VDC, 40 W zasilacz dla kaset montaŝowych podstawowych

IC695PSA040 zasilacz 100/240 VAC lub 125 VDC, 40 W zasilacz dla kaset montaŝowych podstawowych ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - PACSYSTEMS RX3I 4.4 ZASILACZE IC695PSA040 zasilacz 100/240 VAC lub 125 VDC, 40 W zasilacz dla kaset montaŝowych podstawowych IC695PSA140 zasilacz 100/240 VAC lub 125 VDC,

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne AVANSA STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Czyste napięcie sinusoidalne 300W/500 VA-12 V DC 500W/800 VA-12 V DC 700W/1000 VA-12 V DC

Bardziej szczegółowo

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Opis Moduł ATS-10 odpowiada za kontrolę napięcia zasilania sieciowego i automatyczne przełączenie na zasilanie z agregatu. W przypadku awarii głównego

Bardziej szczegółowo

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX 6 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O B S Ł U G I

INSTRUKCJA O B S Ł U G I INSTRUKCJA O B S Ł U G I FALOWNIK PWM LFP32 TYP1204 Aktualizacja 050622 32-300 Olkusz, ul. Powstańców Śląskich 5 tel./fax. (32) 754 54 54, 643 18 64 biuro@lep.pl www.lep.pl IO - Instrukcja Obsługi: FALOWNIK

Bardziej szczegółowo

Regulator mocy biernej. KMB-ZVP15 15-stopniowy.

Regulator mocy biernej. KMB-ZVP15 15-stopniowy. Regulator mocy biernej KMB-ZVP15 15-stopniowy. Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Charakterystyka ogólna:... 3 2. Symbole:... 4 3. Działanie regulatora.... 5 4. Programowanie:... 5 5. Alarmy i ustawienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Rozruszniki silników 2 3 VT20 - Micro przemienniki częstotliwości Symbole

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

ALTIVAR PLUS. Schneider Electric

ALTIVAR PLUS. Schneider Electric ALTIVAR PLUS 1 ALTIVAR PLUS > Wstęp > Rozdział 1 Konfiguracje Altivar PLUS SCO (Standardowa Oferta Szaf) CCO (Konfigurowalna Oferta Szaf) FCO (Elastyczne Wersje Szaf) > Rozdział 2 Rozszerzona Moc do 2400

Bardziej szczegółowo

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 Sterownik CU-210 I. DANE TECHNICZNE... 2 1 Opis elementów sterujących i kontrolnych...2 2 Budowa... 3 3 Dane znamionowe... 3 II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 1 Opis działania... 4 1.1 Załączenie i wyłączenie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ FORMACYJNY TAPF3-xxxV/yyyA

ZESPÓŁ FORMACYJNY TAPF3-xxxV/yyyA ZESPÓŁ FORMACYJNY TAPF3-xxxV/yyyA INSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPLOATACYJNEJ S I E Ć BATERIA LAD. EKSPLOAT. LAD. PODTRZYM. START STOP Pulpit nastawczo-kontrolny zespołu prostownikowego Zespół prostownikowy przeznaczony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Jednokanałowy Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 3 3 SPECYFIKACJE 4 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 6 a) Płyta czołowa MPS-3003/3005/6003..... 6 b)

Bardziej szczegółowo

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI Manometr cyfrowy z programowalnymi stykami i wyjściem RS485 1. Diody LED statusu styków 2. Aktualna wartość ciśnienia 3. Przyłacze elektyczne 4. Przyłącze procesowe dv-2ps jest

Bardziej szczegółowo

ZE ZWROTEM ENERGII DO SIECI

ZE ZWROTEM ENERGII DO SIECI ELEKTRO-TRADING Sp. z o.o. APLIKACJA FALOWNIKÓW 690P - 4-Q Regen ZE ZWROTEM ENERGII DO SIECI ELEKTRO-TRADING Sp. z o.o. ul. P. Gojawiczyńskiej 13 44-109 Gliwice Tel : 032 330-45-70 Fax : 032 330-45-74

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektroniki w Budowie Maszyn

Laboratorium Elektroniki w Budowie Maszyn Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Elektroniki w Budowie Maszyn LWBM-3 Falownikowy układ napędowy Instrukcja do ćwiczenia Opracował:

Bardziej szczegółowo

HYDROVAR Zalety układów pompowych z systemami HYDROVAR. Xylem Water Solutions

HYDROVAR Zalety układów pompowych z systemami HYDROVAR. Xylem Water Solutions HYDROVAR Zalety układów pompowych z systemami HYDROVAR Xylem Water Solutions Wszystkie niezbędne elementy w jednym urządzeniu Pompa odśrodkowa Falownik o stopniu IP55 Czujniki ciśnienia i inne Sterownik

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

MSWT 2v4. Uwagi: Moduł wykonawczy sterownika jest przystosowany do montaŝu na standardowej szynie DIN. Instrukcja MontaŜowa

MSWT 2v4. Uwagi: Moduł wykonawczy sterownika jest przystosowany do montaŝu na standardowej szynie DIN. Instrukcja MontaŜowa Uwagi: MSWT 2v4 Instrukcja MontaŜowa Uwaga!!! Przed montaŝem sterownika naleŝy zapoznać się z instrukcją!!! Podczas wykonywania jakichkolwiek prac montaŝowych lub podłączeniowych naleŝy bezwarunkowo wyłączyć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MicroMax

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MicroMax INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK OBROTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA (Flexomix S 150-600) MicroMax Rewizja 01-12-05 Wersja 1.2 Deklaracja producenta Deklaracja producenta o zgodności produktu z wymogami DYREKTYWY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy SPEED CONTROL Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy Informacje ogólne Sterownik Warren Rupp SPEED CONTROL może być stosowany do sterowania wydajnością pomp

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 Termostat dwustopniowy pracuje w zakresie od -45 do 125 C. Nastawa histerezy do 51 C (2x25,5 C ) z rozdzielczością

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy regulator temperatury

Cyfrowy regulator temperatury Cyfrowy regulator temperatury Atrakcyjna cena Łatwa obsługa Szybkie próbkowanie Precyzyjna regulacja temperatury Bardzo dokładna regulacja temperatury Wysoka dokładność wyświetlania wartości temperatury

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości serii SY 8000 i SY 6600

Przemienniki częstotliwości serii SY 8000 i SY 6600 Przemienniki częstotliwości serii SY 8000 i SY 6600 Ogólna specyfikacja SY Sanyu Electronics Equipment Co. Ltd oferuje przemienniki do zastosowań w różnych dziedzinach przemysłu. Ogólna specyfikacja SY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP 1 SYSTEMY ZASILANIA REZERWOWEGO WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA seria MASTERYS MC oraz GP 2 Zawartość opracowania. 1. Ochrona przeciwprzepięciowa str. 3 2. Widok

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV

3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV ASTOR KATALOG PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI - ASTRAADA DRV 3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV INFORMACJE OGÓLNE O FALOWNIKACH ASTRAADA DRV 3.1 FALOWNIKI ASTRAADA DRV 3.2 2015-06-05 3.2-1 KATALOG PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII Miernik Doziemienia MDB-01 Instrukcja obsługi IO-8/2008 POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII MDB-01v.24V do baterii 24V MDB-01v.220V

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA SM-8838

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA SM-8838 INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA SM-8838 1 Wstęp Tester SM-8838 umoŝliwia detekcję występujących w sieci zakłóceń i błędów okablowania, UTP, STP, telefonicznego, USB i koncentrycznego. Odczyty pomiarów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

VRT300 PL_2014 TECSYSTEM

VRT300 PL_2014 TECSYSTEM INSTRUKCJA OBSŁUGI VRT300 PL_2014 TECSYSTEM S.r.l. 20094 Corsico (MI) phone +39-0248601011 / 024581861 Fax: +39-0248600783 http://www.tecsystem.it przekaźnik VRT300 1) SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl ! UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję PANEL RMC 20 INSTRUKCJA obsługi Ver.1.0/10 UCS UNI CONTROL SYSTEM Ul. Kartuska 391A 80-125 Gdańsk, Poland Tel: +48 58 305 19 87 Fax:

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

REGULATOR typ MTP-1. Dane techniczne regulatora temperatury MTP-1: ELBRO Spółka z o.o. 84-230 Rumia, ul.sobieskiego 107 tel./fax: (058) 6739972

REGULATOR typ MTP-1. Dane techniczne regulatora temperatury MTP-1: ELBRO Spółka z o.o. 84-230 Rumia, ul.sobieskiego 107 tel./fax: (058) 6739972 Tablicowy regulator uniwersalny MTP-1 przeznaczony jest do pomiaru dowolnej wielkości fizycznej (dedykowany do czujników temperatury typu Pt100 w zakresie 0 500 0 C). Posiada wyświetlacz 3-dekadowy, jedno

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki.

Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki. Rys. 4. Panel dotykowy Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki. Rys. 5. Widok tylnej strony Vibstand 2 Panel w części napędowej zawiera

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny Voltcraft VSP 2206, 0,1-20 V/ 0-6 A,0,1-20 V/0-6 A, 249 W

Zasilacz laboratoryjny Voltcraft VSP 2206, 0,1-20 V/ 0-6 A,0,1-20 V/0-6 A, 249 W INSTRUKCJA OBSŁUGI Zasilacz laboratoryjny Voltcraft VSP 2206, 0,1-20 V/ 0-6 A,0,1-20 V/0-6 A, 249 W Numer produktu: 512773 Strona 1 z 10 Opis działania Zasilacz laboratoryjny z wysoce rozwiniętą technologią

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Falownik

Ćwiczenie 3 Falownik Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Automatyzacja i Nadzorowanie Maszyn Zajęcia laboratoryjne Ćwiczenie 3 Falownik Poznań 2012 Opracował: mgr inż. Bartosz Minorowicz Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SMC108 Wysokonapięciowy sterownik silnika krokowego o prądzie do 8A

Instrukcja obsługi SMC108 Wysokonapięciowy sterownik silnika krokowego o prądzie do 8A Instrukcja obsługi SMC108 Wysokonapięciowy sterownik silnika krokowego o prądzie do 8A P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy tel. 48 61 22 27 422, fax. 48 61 22 27 439 e-mail: wobit@wobit.com.pl

Bardziej szczegółowo

E Podstawowe informacje o działaniu ładowarki IC8800

E Podstawowe informacje o działaniu ładowarki IC8800 E Podstawowe informacje o działaniu ładowarki IC8800 SPECYFIKACJA: Rodzaje baterii: Napięcie wejściowe : Zakres prądów ładowania: Maksymalna pojemność ładowanych ogniw: AA/AAA NiCd oraz NiMH 100-240 V

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

UT 33 B UT 33 C UT 33 D

UT 33 B UT 33 C UT 33 D MULTIMETRY CYFROWE UT 33 B UT 33 C UT 33 D INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona 1 1.WPROWADZENIE:

Bardziej szczegółowo

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F MULTIMETRY CYFROWE UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

KIT ZR-01 Zasilacz stabilizowany V, 1.5A

KIT ZR-01 Zasilacz stabilizowany V, 1.5A KIT ZR-01 Zasilacz stabilizowany 1.2...30V, 1.5A Zestaw do samodzielnego montaŝu 1) MontaŜ elementów na płytce rys.1 rys.2 MontaŜ elementów na płytce naleŝy zacząć od wlutowania rezystora (R1=220Ω). Rezystor

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA MIERNIKA ZUśYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (URZ1213 / URZ1216)

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA MIERNIKA ZUśYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (URZ1213 / URZ1216) INSTRUKCJA UśYTKOWANIA MIERNIKA ZUśYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (URZ1213 / URZ1216) Miernik pozwala w prosty sposób monitorować oraz rejestrować zuŝycie energii elektrycznej przez urządzenia elektryczne.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE SPIS TREŚCI 1. UWAGI OGÓLNE 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 3. LAY-OUT KARTY 4. ZALECENIA 5. PODŁĄCZENIE I DZIAŁANIE 6. INSTALACJA KARTY DO ODBIORNIKÓW STEROWANIA RADIOWEGO 7. REGULACJA PARAMETRÓW PRACY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI System: Model: Moduł styków bezprądowych (Dry Contact) do termostatu PQDSBNGCM0 UWAGA Przed instalacją wyrobu naleŝy dokładnie przeczytać całą instrukcję. Prace instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Softstart z hamulcem MCI 25B

Softstart z hamulcem MCI 25B MCI 25B softstart z hamulcem stałoprądowym przeznaczony jest to kontroli silników indukcyjnych klatkowych nawet do mocy 15kW. Zarówno czas rozbiegu, moment początkowy jak i moment hamujący jest płynnie

Bardziej szczegółowo

DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC VDC 20A

DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC VDC 20A DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC 12-24 VDC 20A Regulator przeznaczony do silników prądu stałego DC o napięciu 12-24V i prądzie max 20A. Umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej, zmianę kierunku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

Sterownik napędów 4AC

Sterownik napędów 4AC Instrukcja instalacji Sterownik napędów 4AC Sterownik do montażu natynkowego Sterownik do montażu na szynie DIN ref. 1860049 ref. 1860081 Przed wykonaniem instalacji urządzenia prosimy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Neuron Cyfrowy (2-2 P) Data publikacji luty 2010 Nr katalogowy DIQx-22P-00

Instrukcja obsługi Neuron Cyfrowy (2-2 P) Data publikacji luty 2010 Nr katalogowy DIQx-22P-00 Strona 2 z 10 Spis treści 1 Charakterystyka ogólna... 3 2 Zastosowanie... 4 3 Schemat podłączenia... 4 4 Parametry techniczne... 6 5 Przykładowe zastosowania... 7 6 Prawidłowe zachowanie ze zuŝytym sprzętem

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy zegar sterujący

Cyfrowy zegar sterujący Cyfrowy zegar sterujący Nr zam. 61 07 20 INSTRUKCJA OBSŁUGI Uwaga! Koniecznie przeczytać! W razie uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem Instrukcji wygasają roszczenia z tytułu gwarancji. Nie ponosimy

Bardziej szczegółowo

B. Rozruch silnika przy obniŝonym napięciu

B. Rozruch silnika przy obniŝonym napięciu B. Rozruch silnika przy obniŝonym napięciu Mimo, Ŝe nagłe obniŝenie napięcia często powoduje róŝne problemy, to sterowane obniŝenie napięcia na zaciskach silnika moŝe być korzystne wtedy, gdy stosowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Ri-Co informacje techniczne

Ri-Co informacje techniczne Ri-Co informacje techniczne DIODA sygnalizacyjna WEJŚCIA sygnałowe 3-24VAC/DC ZŁĄCZE diagnostyczne WYJŚCIA Sterujące 20mA ZASILANIE 12-24 VAC/DC Ri-Co podłączenie Sterownik należy podłączyć do napędu zgodnie

Bardziej szczegółowo