AC TECH. Członek Grupy Lenze DRIVE FOR GLOBAL EXCELLENCE. Seria MCH Instrukcja Instalacji i Działania 1. WPROWADZENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AC TECH. Członek Grupy Lenze DRIVE FOR GLOBAL EXCELLENCE. Seria MCH Instrukcja Instalacji i Działania 1. WPROWADZENIE"

Transkrypt

1 AC TECH Członek Grupy Lenze DRIVE FOR GLOBAL EXCELLENCE Seria MCH Instrukcja Instalacji i Działania 1. WPROWADZENIE 1.1 PRODUKTY OPISYWANE W TYM PODRĘCZNIKU Podręcznik ten obejmuje przemiennik częstotliwości serii MCH oraz konfiguracje opcjonalne. Głównym celem tego podręcznika jest napęd standardowy. Patrz teŝ Aneks A dla opcji By-pass lub Aneks B- dla OPTION BOX. 1.2 ZMIANY PRODUKTÓW AC Technology Corporation zastrzega sobie prawo do zaprzestania produkcji bądź dokonywania modyfikacji w projektach swoich produktów i instrukcjach bez wcześniejszego zawiadomienia. Nie jest równieŝ zobowiązane do dokonywania modyfikacji produktów uprzednio sprzedanych. AC Technology Corporation nie ponosi odpowiedzialności za straty wszelkiego rodzaju, które mogą wynikać z tych działań. KsiąŜki instrukcji z najbardziej aktualnymi informacjami są dostępne na stronie internetowej AC tech (www.actechdrives.com) 1.3 GWARANCJA AC Technology Corporation gwarantuje, Ŝe przemiennik częstotliwości prądu zmiennego serii MCH jest wolny od wad materiałowych i wad wykonania w okresie osiemnastu miesięcy od daty sprzedaŝy. Przemiennik serii MCH lub dowolny komponent zawarty w nim, który podczas uŝytkowania ulegnie uszkodzeniu w okresie gwarancji, powinien być odesłany do AC Technology Corporation, przesyłka opłacona wcześniej, do zbadania (skontaktuj się z AC Technology Corporation przed odesłaniem jakiegokolwiek produktu). AC Technology Corporation zastrzega sobie prawo do ostatecznego decydowania w kwestii waŝności roszczeń gwarancyjnych jak i wyłącznego zobowiązania do naprawy lub zamiany jedynie tych elementów, które zostały przedłoŝone jako uszkodzone w wyniku wady materiału lub robocizny. śadne roszczenie reklamacyjne nie będzie przyjęte dla elementów, które zostały uszkodzone w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się, niewłaściwej instalacji lub napraw prowadzonych przez osoby nieupowaŝnione bądź przeróbki produktu, działania przekraczającego zaprojektowane specyfikacje lub inne niewłaściwe wykorzystanie bądź niewłaściwą konserwację. AC Technology nie gwarantuje, Ŝe jego produkty są kompatybilne z dowolnym innym sprzętem, bądź określoną aplikacją, do której

2 mogą być zastosowane i nie powinna ponosić odpowiedzialności za następujące wady bądź szkody wynikające z zastosowania jego produktów/wyrobów. Gwarancja niniejsza zastępuje wszystkie innymi gwarancje wyraŝone lub domniemane. śadna inna osoba, firma lub przedsiębiorstwo nie jest upowaŝniona do przyjmowania, zamiast AC Tech, Ŝadnej innej odpowiedzialności w związku z demonstrowaniem bądź sprzedaŝą jego produktów. 1.4 DOSTAWA Sprawdź wszystkie kartony czy nie zostały uszkodzone- co mogło się zdarzyć podczas wysyłki. Zgłoś wszelkie szkody przewoźnikowi, a/lub braki do dostawcy. Wszystkie najwaŝniejsze elementy powinny być zbadane pod kątem uszkodzeń i szczelności ze szczególnym zwróceniem uwagi na pulpity operatorskie, wtyczki, przełączniki itp. 1.5 MODYFIKACJE DOKONYWANE PRZEZ KLIENTA AC Technology Corporation, jej przedstawiciele handlowi i dystrybutorzy chętnie wspomagają naszych klientów podczas uŝytkowania naszych produktów. Wiele opcji wspomagających jest dostępnych na zamówienie. AC Technology Corporation nie moŝe jednak przyjąć odpowiedzialności za jakiekolwiek modyfikacje które nie zostały dopuszczone przez Wydział Projektów. 2.0 SPECYFIKACJA MCH Temperatura przechowywania -20 do 70 C Temperatura otoczenia Typ1 (IP31) -10 do 40 C (Z częstotliwością kluczowania 2.5, 6 i 8 Hz, niŝsza dla wyŝszych częstotliwości) Wilgotność otoczenia Wysokość montaŝu Napięcia wejściowe Mniej niŝ 95% ( nie skondensowana) 1000 m npm bez obniŝania napięcia 240/200 Vac, 480/400 Vac i 590/480 Vac Tolerancja napięcia wejściowego +10%, -15% Tolerancja częstotliwości wejściowej Częstotliwość wyjściowa Częstotliwość kluczowania Stabilność częstotliwości Wydajność 48 do 62 HZ Hz 2,5 khz do 14 khz ± % / C >97% w całym zakresie prędkości Współczynnik mocy >0,96

3 Współczynnik pracy 1,00 Zdolność przeciąŝenia prądowego SPEED REFERENCE FOLLOWER Napięcie sterujące 120% prądu znamionowego przez 60s 0-10 VDC, 4-20 ma 15 VDC Wyjścia analogowe 0-10 VDC lub 2-10 VDCproporcjonalnie do prędkości lub obciąŝenia Wyjścia cyfrowe Przekaźnik w formie C: 2A na 28VDC lub 120 VAC Wyjścia open-collector: 40 ma na 30 VDC 3.0 OZNACZENIA LITEROWE MODELU MCH Numer modelu przemiennika serii MCH daje pełny opis podstawowej jednostki napędupatrz przykład poniŝej PRZYKŁAD MH450BH MCH, 480 Vac 5KM, obudowa typ IP21 (NEMA1) przekaźnik ( z dodatkowym stycznikiem)

4 4.0 WYMIARY MCH UWAGA: Wymiary te dotyczą standardowych przemienników MCH. Wymiary urządzeń wyposaŝonych w Bypass lub opcję Box skonsultuj z producentem. 4.1 TYP I Wymiary dla modeli do 30 KM 240/200 Vac i 60 KM 480/400 Vac oraz 590 Vac

5 TYP I- WYMIARY (ciąg dalszy)

6 4.2 Typ 1 Wymiary dla modeli znamionowanych powyŝej 30KM przy 240/200 Vac oraz 60KM 480/400 Vac oraz 590 Vac.

7

8

9 4.3 Otwory kablowe i szczegóły montaŝu dla modeli MH 42000B, HM52000B i MH42

10 4.4 TYP 4, 4X I 12- WYMIARY DLA MODELI ZNAMIONOWANYCH DO 30KM PRZY 240/200 VAC ORAZ 60KM PRZY 480/400 VAC I 590 VAC.

11 WYMIARY TYP 4, 4X i 12 ( ciąg dalszy)

12 * modele bez oznaczenia typu obudowy są dostępne w wersji NEMA4 (oznaczane przez C ) lub 4X stali nierdzewnej (oznaczane przez E ) 4.5 TYP 12 WYMIARY DLA MODELI ZNAMIONOWANYCH POWYśEJ 30 KM 240/200 VAC i 60 KM 480/400 Vac oraz 590 Vac

13

14 5.0 WARTOŚCI ZNAMIONOWE MODELU MCH (MCH RATINGS) Następujące tabele wskazują dane znamionowe wejścia i wyjścia serii napędów MCH UWAGA: Znamionowy zakres prądów jest podawany dla częstotliwości kluczowania 8 khz i więcej (Znamionowy prąd wyjściowy opiera się na częstotliwości kluczowania ) Przy wysokiej temperaturze otoczenia, praca z częstotliwością kluczowania powyŝej 8kHz wymaga zmniejszenia dopuszczalnego obciąŝenia przez pomnoŝenie znamionowego prądu wyjściowego przez następujące czynniki 0,94 przy 10kHz, 0.89 przy 12 khz oraz 0.83 przy 14 khz. Patrz- Parametr 23- Częstotliwość kluczowania (CARRIER FREQ) w Rozdziale 18.0 Opis parametrów Uwaga 1 : Patrz Rozdział 3.1 -podział modeli Uwaga 2 : Patrz Rozdział 8.0- zalecane typy bezpieczników

15 Uwaga 1 : Patrz Rozdział 3.1 podział modeli Uwaga 2 : Patrz Rozdział 8.0- zalecane typy bezpieczników

16 Uwaga 1 : Patrz Rozdział 3.1 podział modeli Uwaga 2 : Patrz Rozdział 8.0- zalecane typy bezpieczników

17 6.0 TEORIA 6.1 OPIS DZIAŁANIA SILNIKA AC Trójfazowe silniki AC składają się z dwóch zasadniczych elementów: statora i rotora. Stator jest zespołem trzech zwojów elektrycznych umieszczonych nieruchomo w obudowie silnika. Rotor jest metalowym cylindrem, mocowanym na wałku napędowym silnika, który obraca się w statorze. UłoŜenie zwojów statora i obecność napięcia trójfazowego AC powoduje zwiększenie się wirującego pola magnetycznego, które napędza silnik. Prędkość, z jaką obraca się pole magnetyczne, jest znana jako synchroniczna prędkość silnika. Prędkość synchroniczna jest funkcją częstotliwości, przy której zmienia się napięcie, jak tez ilość biegunów w uzwojeniach statora. Następujące równanie przedstawia zaleŝności pomiędzy prędkością synchroniczną, częstotliwością oraz ilością biegunów: Gdzie Ss=prędkość synchroniczna (rpm) F= częstotliwość (HZ) p- ilośc biegunów Ss=120 f/p W trójfazowych silnikach indukcyjnych właściwa prędkość wałka róŝni się od prędkości synchronicznej, poniewaŝ obciąŝenie jest zastępowane. Ta róŝnica jest znana jako poślizg (SLIP) Poślizg jest ogólnie wyraŝany jako procent prędkości synchronicznej. Typowa wielkość wynosi trzy procent w pełnym obciąŝeniu. Siła pola magnetycznego w odstępie pomiędzy rotorem i statorem jest proporcjonalna do amplitudy napięcia przy podanej częstotliwości. Potencjał/wydajność momentu obrotowego silnika jest więc funkcją podanej amplitudy napięcia na zadanej częstotliwości. Podczas działania poniŝej prędkości podstawowej (znamionowej), silniki AC działają w zakresie stałego momentu obrotowego. Stały moment obrotowy jest uzyskiwany przez utrzymanie stałej zaleŝności pomiędzy amplitudą napięcia (V) i częstotliwości (Hz). Dla silników 60Hz znamionowanych na 230/460 i 575 Vac, wspólne wartości dla współczynnika V/Hz wynoszą odpowiednio 3.83, 7.66, 9,58 Pracując z tymi współczynnikami V/Hz gromadzi optymalny potencjał momentu. Działanie przy niŝszych wartościach współczynnika skutkuje niŝszym momentem i potencjałem mocy. Działanie przy wyŝszych wartościach będzie powodować przegrzewanie silnika. Większość standardowych silników jest zdolna do zapewnienia pełnej wydajności momentu obrotowego od 3 do 60Hz. JednakŜe przy niŝszych prędkościach, gdzie chłodzenie silnika wentylatorami staje się mniej wydajne, dodatkowe chłodzenie moŝe być potrzebne by działać z pełną wydajnością w sposób ciągły. Jeśli częstotliwość stosowana dla silnika jest zwiększona, podczas gdy napięcie pozostaje stałe, potencjał momentu będzie spadać, poniewaŝ wzrasta prędkość. To będzie powodować

18 Ŝe wydajność silnika pozostanie mniej więcej stała. Silniki działające w tym trybie podczas działania poniŝej prędkości podstawowej/bazowej gdzie napięcie wychodzące/wyjściowe napędu jest ograniczone przez napięcie wejściowe. Ten zakres działania jest znany jako zakres stałej mocy mechanicznej wynosi około 2.3 do 1 (60 do 140 Hz). Diagram poniŝej przedstawia charakterystyki typowego silnika indukcyjnego AC z prędkością bazową 60 Hz. UWAGA!!!!!! Skonsultuj się z producentem silnika przed uruchomieniem silnika i/lub napędzanego sprzętu ponad prędkość podstawową MOMENT OBROTOWY ZMIENNY A MOMENT OBROTOWY STAŁY Przemienniki częstotliwości i obciąŝenia do których są stosowane, mogą być ogólnie rozdzielone na dwie grupy: moment obrotowy stały i moment obrotowy zmienny. Moment obrotowy stały zawierają : przenośniki wstrząsowe wibracyjne, dziurkarki, kruszarki do skał, obrabiarki i niemal wszystkie inne aplikacje, które nie są uwaŝane za moment obrotowy zmienny. Moment obrotowy zmienny zawierają pompy odśrodkowe i wentylatory, które pasują do większości aplikacji HVAC. Momenty obrotowe zmienne podlegają prawom powiązanym, określającym zaleŝności pomiędzy prędkością, momentem obrotowym i mocą. Diagram poniŝej ilustruje te zaleŝności: Moment zmienny odnosi się do faktu, Ŝe zadany moment zmienia się z kwadratem prędkości. Ponadto zmienia się wymagana moc o sześcian prędkości, skutkując ogromną redukcją mocy dla nawet niewielkiego zredukowania prędkości. Łatwo zobaczyć, Ŝe moŝna osiągnąć znaczne oszczędności energii przez zredukowanie prędkości wentylatora lub pompy. Na przykład redukcja prędkości do 50% skutkuje tym, Ŝe silnik o mocy 50 KM musi wyprodukować tylko 12,5% mocy znamionowej lub 6.5 KM.

19 Napędy ze zmiennym momentem obrotowym zwykle mają niską zdolność przeciąŝania (110%-120% przez 60 sekund), poniewaŝ aplikacje zmiennego momentu obrotowego rzadko doświadczają warunków przeciąŝenia. Aby zoptymalizować wydajność i oszczędność energii, napędy ze zmiennym momentem obrotowym są zwykle zaprogramowane by nadąŝać za zmienną charakterystyką V/Hz. Termin stały moment obrotowy nie jest całkowicie poprawny w warunkach właściwego momentu wymaganego dla aplikacji. Wiele aplikacji ze stałym momentem obrotowym ma obciąŝenia posuwisto-zwrotne, takie jak przenośniki wstrząsowe wibracyjne i dziurkarki, gdzie ruch obrotowy silnika zostaje zamieniony na ruch liniowy. W takich przypadkach moment wymagany moŝe się bardzo zmieniać w róŝnych punktach cyklu. Dla stałego momentu obrotowego to wahanie w momencie nie jest bezpośrednią funkcją prędkości, jak to ma miejsce w zmiennym momencie obrotowym. W rezultacie napędy ze stałym momentem obrotowym z reguły mają wysoką zdolność przeciąŝania (150% przez 60 sekund) w celu utrzymania wymagań względem momentu szczytowego. Aby osiągnąć moment obrotowy maksymalny, napędy ze stałym momentem obrotowym muszą stosowac się stałej charakterystyki V/Hz. Seria MCH ma zdolność przeciąŝania 120% przez jedną minutę, z zaznaczeniem, Ŝe jest to rozumiane dla zmiennego momentu obrotowego 6.2 OPIS FUNKCJI NAPĘDU Seria MC jest opierającą się na mikroprocesorach, programowalną z klawiatury napędem silnika AC prędkości zmiennej. Są cztery główne części : wejściowy mostek diodowy i filtr, tablica zasilania, pulpit sterujący i inteligentny wyjściowy moduł zasilania DZIAŁANIE NAPĘDU Wejściowe napięcie liniowe AC jest przekształcane na pulsujące napięcie DC przez wejściowy mostek diodowy. Napięcie DC jest dostarczane przez filtry kondensatorów przez obwód zasilający, który ogranicza wdzieranie się prądu do kondensatorów podczas uruchomienia. Pulsujące napięcie DC jest filtrowane przez szyny kondensatorów, które redukują poziom szumu. Przefiltrowane napięcie DC wchodzi do inwerterowej części napędu, składającej się z sześciu wyjściowych izolowanych bi-polarnych tranzystorów (IGTB) na które składają się na trzy wyjściowe wyprowadzenia napędu. KaŜde wyprowadzenie ma jedno IGTB podłączone do szyny napięcia dodatniego i jedno podłączone do szyny napięcia ujemnego. Kolejno przełączając kaŝde wyprowadzenie IGTB wytwarza napięcie zmienne na kaŝdym z odpowiadających uzwojeń silnika drogą przełączania kaŝdego inteligentnego IGTB na bardzo wysokie częstotliwości (znane jako częstotliwość kluczowania) dla zmiennych odstępów czasowych, inwertor jest w stanie wytworzyć łagodną trójfazową sinusoidalną wyjściową falę prądu, która optymalizuje wydajność silnika OPIS OBWODU Część sterująca składa się z pulpitu sterującego z mikroprocesorem, klawiatury i ekranu. Programowanie napędu odbywa się przez klawiaturę lub port komunikacji szeregowej. Podczas działania napędem moŝna sterować przez klawiaturę, urządzenia sterujące podłączone do listwy sterującej bądź przez port komunikacji szeregowej.

20 Tablica zasilająca zawiera obwody sterujące i ochronne, które zarządzają sześcioma wyjściowymi IGTB. Tablica zasilająca równieŝ zawiera obwód zasilający dla filtrów, obwód sprzęŝenia zwrotnego silnika oraz obwód sygnalizacji błędów. Napęd posiada kilka wbudowanych obwodów ochronnych. Zawierają one obwód zabezpieczający przed zwarciami doziemnymi i międzyfazowymi, ochronę przed zbyt wysokim i niskim napięciem liniowym, ochronę przed zbyt wysoką temperaturą otoczenia oraz ochronę przed ciągłym nadmiernym prądem wyjściowym. Aktywacja dowolnego z tych obwodów spowoduje wyłączenie napędu WEJŚCIA I WYJŚCIA MCH Napęd ma dwa wejścia analogowe (0-10VDC i 4-20 ma), które mogą być stosowane przez źródła zadawania prędkości, źródła zadawania PID lub sprzęŝenia zwrotnego PID. Potencjometr prędkości ( Ohmów) moŝe być stosowany z wejściem 0-10VDC. Są równieŝ dwa analogowe wyjścia: jedno proporcjonalne do prędkości (częstotliwość), a dwa proporcjonalne do obciąŝenia. Standardowy napęd MCH ma trzy dające się zaprogramować wyjścia dla wskazań statusu, jeden przekaźnik i dwa wyjścia typu open-collector. Patrz teŝ rozdziały 14.0 Przyłącze sterowania i SCHEMATY UZWOJEŃ STERUJĄCYCH MCH w celu uzyskania dalszych informacji. 7.0 INSTALACJA UWAGA!!! Napędów nie moŝna instalować tam, gdzie będą naraŝone na nieprzyjazne warunki środowiska! Napędy nie mogą być instalowane tam, gdzie będą naraŝone na sąsiedztwo materiałów łatwopalnych, olejowych jak teŝ niebezpiecznych oparów lub pyłów, nadmierną wilgoć i brud, silne wibracje, nadmierne temperatury otoczenia. Skontaktuj się z AC Technology w celu uzyskania bliŝszych informacji na temat przydatności napędu do określonego środowiska. Napęd powinien być montowany na równej powierzchni poziomej będącej w stanie bezpiecznie podtrzymać urządzenie bez wibracji. Ekran ciekłokrystaliczny ma optymalny zakres wyświetlania - co powinno być uwzględnione podczas określania pozycji montaŝowej Zachowuj minimalną przestrzeń/odległość napędu jak następuje:

21 Wszystkie modele napędów MUSZĄ być montowane w pozycji poziomej dla właściwego uchodzenia ciepła. Wentylatory lub dmuchawy powinny być uŝywane w celu zapewnienia właściwego chłodzenia w ciasnych pomieszczeniach. Nie montować napędów nad innymi napędami lub urządzeniami wytwarzającymi ciepło, jako Ŝe to mogłoby utrudniać chłodzenie napędu. Miej na uwadze wartości temperatur otoczenia dla pracy kaŝdego modelu. Jeśli konieczne jest nawiercenie lub nacięcie obudowy lub panelu napędu, naleŝy zachować szczególną staranność by uniknąć uszkodzenia elementów napędu bądź zanieczyszczenia napędu kawałkami metalu (które powodują zwarcia obwodów elektrycznych). Przykryj elementy napędu kawałkiem czystego materiału w celu ochrony przed metalowymi okruchami i innymi odpadkami. UŜyj odkurzacza by oczyścić elementy napędu po wierceniu nawet jeśli wydaje się, Ŝe odpadków nie ma. Nie próbuj stosować nawiewu powietrza aby wydmuchać odpadki z napędu, poniewaŝ sprzyja to utykaniu zanieczyszczeń pod elementami elektronicznymi. Zanieczyszczenie napędu kawałkami metalu moŝe spowodować awarię napędu oraz utratę gwarancji. 7.1 INSTALOWANIE PO DŁUGIM OKRESIE SKŁADOWANIA Uwaga!!!! PowaŜne uszkodzenie napędu moŝe wystąpić jeśli jest on uruchamiany po długim okresie przechowywania lub składowania lub bezczynności bez przystosowania kondensatorów. Jeśli moc wejściowa nie była podawana do napędu od okresu czasu przekraczającego trzy miesiące ( w wyniku długiego składowania itp.), kondensatory elektrolityczne wewnątrz napędu mogą ulec wewnętrznym zmianom, skutkując nadmiernym wyciekaniem prądu. Jeśli napęd jest uruchamiany po tak długim okresie bezczynności lub przechowywania kondensatory mogą ulec przedwczesnemu uszkodzeniu. Aby usprawnić kondensatory i przygotować napęd po długim okresie bezczynności, podawaj moc wejściową do napędu przez osiem godzin przed właściwym uruchomieniem silnika. 7.2 APLIKACJE Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIWWYBUCHOWYM Silniki z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym, które nie są przeznaczone do uŝytkowania z przemiennikiem, tracą certyfikacje jeŝeli są stosowane dla prędkości zmiennej. Z powodu wielu obszarów odpowiedzialności, które moŝna napotkać stykając się z tymi aplikacjami, ma zastosowanie następujące oświadczenie : Przemienniki firmy AC Technology Corporation są sprzedawane bez Ŝadnej gwarancji funkcjonalności lub gwarancji nadawania się do uŝytkowania z silnikami z ochroną przeciwwybuchową. AC Technology Corporation nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe bądź będące konsekwencją straty, koszty lub awarie, które mogą powstać w wyniku takiego zastosowania.

22 8.0 WYMAGANIA WEJŚCIOWEGO AC OSTRZEśENIE Niebezpieczeństwo poraŝenia prądem. Odłącz zasilanie i odczekaj trzy minuty przed konserwacją napędu. Kondensatory zachowują ładunek po odłączeniu zasilania. 8.1 WYMAGANIA MOCY WEJŚCIOWEJ NAPIĘCIE Napięcie wejściowe musi odpowiadać napięciu znamionowemu wskazanemu na tabliczce znamionowej. Wahanie napięcia nie powinno się zmieniać o więcej niŝ 10% nadmiernego napięcia lub 15% zbyt niskiego. Uwaga: Napędy z podwójnie znamionowanym napięciem wejściowym muszą być zaprogramowane dla odpowiedniego dostarczanego napięcia. Patrz Parametr 0- LINE VOLTS w Rozdziale 18.0 Opis parametrów. Napęd nadaje się do stosowania w obwodach zdolnych do dostarczania nie więcej niŝ RMS SYMMETRICAL AMPERES, przy projektowanym napięciu przemiennika. Zachwianie równowagi napięcia trójfazowego musi być mniejsze niŝ 2,0% międzyfazowo. Nadmierna nierównowaga międzyfazowa moŝe spowodować powaŝne uszkodzenia elementów zasilających napędu Napięcie silnika powinno odpowiadać napięciu liniowemu w normalnych aplikacjach. Maksymalne napięcie wyjściowe napędu będzie równe napięciu wejściowemu. Zachowaj szczególną ostroŝność podczas stosowania silnika z napięciem znamionowym które jest róŝne od napięcia liniowego wejściowego WARTOŚCI ZNAMIONOWE TRANSFORMATORA ZASILAJĄCEGO kva Jeśli wartość znamionowa transformatora zasilającego AC jest większa niŝ 10 razy wartość znamionowa przemiennika, wówczas musi być dodany transformator izolacyjny, lub 2-3% wejściowy reaktor liniowy ( zwany równieŝ dławikiem) musi być dodany. 8.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNIKÓW WEJŚCIOWYCH ORAZ WYŁĄCZNIKÓW Wyłącznik automatyczny lub bezpieczniki rozłączające muszą być zapewnione- zgodnie z NEC oraz wszystkimi lokalnymi przepisami. Napęd MCH jest zdolny wytrzymać 120% przeciąŝenia prądem przez 60 sekund. Wybierz bezpiecznik lub wyłącznik magnetyczny projektowany dla 1,25 raza znamionowego napięcia wejściowego napędu ( minimalna wielkość powinna wynosić 10A, niezaleŝnie od wartości znamionowej prądu wejściowego). Patrz Rozdział 5.0- WARTOŚCI ZNAMIONOWE MCH. Minimalne napięcie znamionowe urządzenia ochronnego powinno wynosić 250 VAC dla napędów znamionowanych 240/200 VaAC i 600 VAC dla 480/400 VAC i 590/480 VAC.

23 Bezpieczniki ograniczające prąd powinny być uŝyte, jeśli jest wymagany bezpiecznik wejściowy. Wybierz bezpieczniki z niskimi wartościami I2T, znamionowane dla AIC. Zalecane bezpieczniki to Bussman typ KTK-R, JJN i JJS. Podobne bezpieczniki z równorzędnym znamionowaniem innych producentów równieŝ są akceptowalne. 9.0 Wybór napięcia Napędy seria MH200- są znamionowane dla wejścia 240/200 Vac, Hz Napęd będzie działał z napięciem wejściowym Vac (+10%, -15%) przy 48 do 62 Hz. Napędy serii MH400 są znamionowane dla wejścia 480/400 Vac, Hz. Napęd będzie działał z napięciem wejściowym 400 do 480 Vac ((+10%, -15%) przy 48 do 62 Hz. Napędy serii MCH są znamionowane dla wejścia 590/480 Vac Hz. Napęd będzie działał z napięciem wejściowym 480do 590 Vac ((+10%, -15%) przy 48 do 62 Hz PRZEWODY ZASILAJĄCE UWAGA!!!! Niebezpieczeństwo poraŝenia prądem. Odłącz zasilanie i odczekaj trzy minuty przed konserwacją inwertera. Kondensatory zachowują ładunek po odłączeniu zasilania. Sprawdź wielkości znamionowe dla prądu wejściowego i wyjściowego napędu oraz sprawdź stosowane przepisy dotyczące elektryki pod kątem wymaganych wielkości i typu uzwojenia, wymagań dotyczących uziemienia, zabezpieczenia nadprądowego oraz odłącz zasilanie przed okablowaniem napędu. Starannie dobierz przewody aby zminimalizować skok napięcia. Bezpieczniki wejściowe oraz wyłącznik zasilania lub stycznik muszą być podłączone szeregowo z terminalami L1, L2 i L3. Jeśli któryś nie był dostarczony przez AC Technology Corporation, wyłączniki/rozłączniki muszą zostać podłączone podczas instalacji. Ten wyłącznik musi być zastosowany aby wyłączyć urządzenie podczas naprawy/konserwacji, lub kiedy napęd nie będzie uruchamiany przez długi okres czasu, ale nie powinien być uŝywany do uruchamiania i zatrzymywania silnika. Powtarzające się cykle wyłącznika lub stycznika wejściowego (więcej niŝ raz co dwie minuty) moŝe spowodować uszkodzenie napędu. Wszystkie trzy kable doprowadzające zasilanie od zacisków T1, T2 i T3 do silnika muszą być ciasno związane i przebiegać w oddzielnej rurce izolacyjnej z daleka od wszystkich innych przewodów zasilających i sterujących/kontrolnych. Nie instaluj styczników pomiędzy napędem i silnikiem bez konsultacji z AC Technology Corporation w celu uzyskania bliŝszych informacji. Konserwacja takich urządzeń podczas gdy napęd działa, moŝe potencjalnie spowodować uszkodzenie elementów zasilających napędu. Jeśli takie urządzenie jest wymagane, powinno ono być obsługiwane jedynie wówczas, gdy napęd jest w stanie spoczynku.

24 11.0 SCHEMAT POŁACZEŃ ZASILANIA MCH OSTRZEśENIE Nie podłączaj zasilania AC do zacisków wyjściowych T1, T2 lub T3. MoŜe to spowodować powaŝne uszkodzenie napędu. Instaluj przewody i uziemienie zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami. Uwagi: 1. Podłącz silnik do odpowiedniego napięcia zgodnie z wartością znamionową napędu. Przewody silnika MUSZĄ być prowadzone w oddzielnym stalowym korytku z daleka od przewodów sterowania i przewodów zasilających.. 2. Nie instaluj styczników pomiędzy napędem i silnikiem bez wcześniejszej konsultacji z AC Technology. Zaniechanie będzie skutkować uszkodzeniem napędu. 3 Usuń wszelkie istniejące, lub nie instaluj korektorów współczynnika mocy (PFC) kondensatorów pomiędzy napędem i silnikiem. Zaniechanie będzie skutkować uszkodzeniem napędu. 4. UŜywaj tylko przewodów wymienionych i zaaprobowanych UL i CSA. (Minimalne napięcia znamionowe przewodów : 300V dla układów 200 i 240 Vac, oraz 600V dla układów 400, 480 i 590 Vac) 6. Przekrój przewodu musi być oparty na minimum 125% wielkości prądu znamionowego napędu i minimum 75% wielkości znamionowej izolacji. Stosuj wyłącznie przewody nierdzewne. 7 Przewody i uziemienia zgodnie z NEC lub CEC oraz wszystkimi obowiązującymi miejscowymi przepisami. 12. PIERWSZE URUCHOMIENIE UWAGA!!! Niebezpieczeństwo poraŝenia prądem! Odczekaj trzy minuty po odłączeniu zasilania przed konserwacją napędu. Kondensatory zachowują ładunek po odłączeniu zasilania.

25 Przed przystąpieniem do uruchomienia napędu, silnika oraz urządzenia upewnij się, Ŝe wszystkie procedury dotyczące instalacji i okablowania zostały naleŝycie wypełnione. UWAGA!!! PowaŜne uszkodzenia napędu mogą nastąpić, jeśli jest on uruchamiany po długim okresie składowania bądź bezczynności bez przystosowania kondensatorów DC! Jeśli moc wejściowa nie była podawana do napędu przez okres czasu przekraczający 3 lata (z powodu składowania itp.) elektrolit w kondensatorach przemiennika moŝe ulec zmianom wewnętrznym powodując nadmierny wyciek prądu. To moŝe skutkować przedwczesną awarią kondensatorów, jeśli napęd jest uruchamiany po tak długim okresie bezczynności lub składowania. Aby przystosować kondensatory i przygotować napęd do działania po długim okresie bezczynności, podawaj zasilanie do napędu przez 8 godzin przed właściwym uruchomieniem silnika Odłącz napędzane obciąŝenie od silnika. Sprawdź, czy zaciski wejściowe inwertora L1, L2 i L3 są podłączone do właściwego napięcia wejściowego zgodnie z napięciem wskazanym na tabliczce znamionowej przemiennika. OSTRZEśENIE!!! NIE podłączać mocy wejściowej AC do zacisków wyjściowych T1, T2 i T3! NIE WŁĄCZAĆ NAPĘDU CZĘSCIEJ NIś RAZ CO DWIE MINUTY. MoŜe to spowodować uszkodzenie napędu Ładowanie zasilania linii wejściowej. Wyświetlacz LCD powinien się zaświecić i migać TESTING, a następnie pokazać napięcie i moc mechaniczną napędu. Wyświetlacz powinien następnie wyglądać jak przykładowy ekran poniŝej, który wskazuje/pokazuje Ŝe napęd jest w stanie zatrzymania (STOP STATE), zadana prędkość wynosi khz i Ŝe nie ma obciąŝenia ( poniewaŝ nie działa) Uwaga: Jeśli napęd jest wyposaŝony w BY-PASS napęd nie uruchomi się jeśli przełącznik trybu DRIVE MODE/OFF/BYPASS znajduje się w pozycji DRIVE MODE, lub gdy przełącznik DRIVE TEST/OFF/DRIVE NORMAL jest w pozycji testowania napędu. Jeśli ekran się nie pojawia, odłącz zasilanie, odczekaj trzy minuty aby kondensatory się rozładowały i zweryfikuj poprawność instalacji i okablowania. Jeśli okablowanie jest poprawne, ponownie włącz zasilanie i sprawdź status przemiennika. Jeśli ekran w dalszym ciągu się nie pojawia, skontaktuj się z producentem w celu uzyskania pomocy. Postępuj zgodnie z poniŝszą procedurą aby sprawdzić obroty silnika

26 1. UŜyj przycisku aby zmniejszyć SPEED SETPOINT do minimalnej dopuszczalnej wielkości (0,50 Hz jeśli Parametr 10-MIN FREQ nie został zmieniony) 2. Naciśnij przycisk HAND(START). Napęd powinien wskazywać RUN, ale jeŝeli SPEED SETPOINT wynosi 0,50 Hz silnik moŝe się nie obracać. Naciśnij przycisk by zwiększyć SPEED SETPOINT aŝ silnik zacznie się obracać. 3. Jeśli silnik obraca się w niewłaściwym kierunku, naciśnij OFF(STOP) i odłącz zasilanie od napędu. Odczekaj trzy minuty aby kondensatory się rozładowały i zetknij dowolne dwa z przewody silnika podłączone do T1, T2 i T3. Uwaga 1: Napęd jest niewraŝliwy na kolejność fazy- z uwzględnieniem napięcia wejściowego. Dlatego tez aby zmienić obroty silnika, fazy muszą być złączone z zaciskami wyjściowymi napędu lub z silnikiem. Uwaga 2 Jeśli napęd jest wyposaŝony w opcje By-pass, obroty silnika muszą być sprawdzone zarówno w trybie napędu jak i w trybie by-pass. Aby sprawdzić obroty w trybie DRIVE: 1. Wybierz tryb pracy napędu (DRIVE MODE) uŝywając przełącznika DRIVE MODE/OFF/BYPASS MODE 2. Wybierz DRIVE NORMAL uŝywając przełącznika DRIVE TEST/OFF/DRIVE NORMAL 3 Wybierz HAND uŝywając przełącznika HAND/OFF/AUTO. Napęd powinien ruszyć pozwalając na sprawdzenie obrotów silnika. Aby sprawdzić obroty w trybie BYPASS 1. Wybierz tryb Bypass uŝywając przełącznika DRIVE MODE/OFF/BYPASS MODE. 2. Wybierz DRIVE NORMAL uŝywając przełącznika DRIVE TEST/OFF/DRIVE NORMAL 3. Błyskawicznie naciśnij przełącznik THE HAND/OFF/AUTO aby uderzyć silnik, wtedy moŝna skontrolować obroty silnika. Jeśli obroty są niewłaściwe w obu trybach, zamień miejscami dowolne dwa przewody na głównych zaciskach mocy wejściowej. Jeśli obroty są niepoprawne w trybie DRIVE, ale poprawne w trybie BYPASS, zamień dowolne dwa przewody na głównych zaciskach wejściowych ORAZ dowolne dwa przewody na zaciskach wyjściowych (zaciski przeciąŝenie termalnego ) 13.0 STEROWANIE Z KLAWIATURY Napęd moŝe być obsługiwany na kilka róŝnych sposobów: klawiatura (HAND), urządzenia sterujące podłączone do listwy zaciskowej ( AUTO), komunikację szeregową (SERIAL) lub przez kombinacje wyŝej wymienionych. Napęd powinien przede wszystkim być uruchamiany w trybie HAND.. Patrz Rozdziały 14.0-Uzwojenia sterujące i Opis Parametrów dla informacji dotyczącej pracy zdalnej (w trybie (AUTO) 13.1 FUNKCJE KLAWIATURY (W TRYBIE H/O/A ) HAND(START) OFF(STOP) AUTO(START) Aby uruchomić napęd, naciśnij klawisz HAND(START) Aby zatrzymać napęd, naciśnij klawisz OFF (STOP) UWAGA: Przycisk OFF(STOP) jest aktywny zarówno w trybie HAND jak i AUTO. ustawia napęd na tryb AUTO

27 Złącz TB-1 do TB-2 aby uruchomić napęd Rozłącz TB-1 z TB-2 by zatrzymać napęd SPEED SOURCE- Wybierz źródło zadawania (SPEED REFERENCE SOURCE). Naciśnij ten przycisk by wybrać Ŝądane źródło zadawania, a następnie w ciągu trzech sekund naciśnij przycisk ENTER, aby zatwierdzić zmianę. Opcje są opisane poniŝej: HAND ONLY: AUTO ONLY: NORM SRC: Prędkość napędu jest określana przez ustawienie Parametru 29- HAND SOURCE (źródło ręczne) Prędkość napędu jest określana przez ustawienie Parametru 24 AUTO SOURCE w trybie HAND prędkość jest określana przez ustawienie PARAMETRU 29-HAND SOURCE. W trybie AUTO prędkość jest określana przez ustawienie Parametru 24- AUTO SOURCE SPEED SETPOINT- Aby zwiększyć SPEED SETPOINT, naciśnij przycisk. Aby zmniejszyć SPEED SETPOINT, naciśnij przycisk. Uwaga: Przyciski i są aktywne tylko wtedy, jeśli inne źródło zadawania nie jest wybrane. FAULT RESET- UŜyj przycisku OFF(STOP) aby skasować błąd. Jeśli przyczyna błędu minęła, naciśnięcie przycisku STOP skasuje błąd i przywróci napęd do stanu/warunku zatrzymania. UWAGA: Jeśli wystąpi OUTPUT FAULT, wówczas będzie 30 sekund zwłoki zanim błąd zostanie skasowany z uŝyciem klawisza STOP WYŚWIETLACZ MCH PoniŜej opisane są moŝliwe konfiguracje ekranu dla serii napędów MCH podczas pracy jako napęd standardowy (bez sterownika PID). Patrz Rozdział STEROWANIE ŹRÓDŁEM ZADAWANIA MCH dla kaŝdego pełnego opisu działania napędu podczas stosowania sterownika PID Wyświetlacz MCH w trybie STOP Kiedy napęd jest w trybie STOP, wtedy moŝliwe są dwa pokazy: LOAD oraz MOTOR VOLTAGE. Standardowo ekran pokazuje %LOAD, który jest pokazany

28 UWAGA: Patrz Parametr 31- JEDNOSTKI (UNITS) dla opcji wyświetlania jednostek prędkości Naciśnięcie przycisku ENTER będzie zmieniać ekran ze wskazań %LOAD na wskazania VAC ( napięcie silnika) Ponowne naciśnięcie ENTER zmieni wskazania ekranu ponownie na %LOAD. PoniŜsza tabela prezentuje moŝliwe wskazania statusu napędu/przemiennika, które mogą się pojawić na wyświetlaczu napędu TABELA STANÓW NAPĘDU EKRAN KSTOP RSTOP SSTOP RUN FAULT OPIS KEYPAD STOP- Napęd był zatrzymany z uŝyciem przycisku OFF(STOP REMOTE STOP- Napęd był zatrzymany przez rozłączenie TB-1 od TB-2 SERIAL STOP- Napęd był zatrzymany przez łącze szeregowe Napęd jest w trybie RUN I jest w zakresie ±0,5 Hz ustawionego punktu prędkości Napęd wyłączył się w wyniku błędu (FAULT). Jeśli przyczyna błędu minęła, naciśnięcie przycisku HAND(OFF) skasuje błąd i

29 LOCK BRAKE LIMIT F DEC przywróci napęd do trybu STOP Napęd jest wyłączony po wystąpieniu błędu po pięciu nieudanych próbach restaru. Aktywowane jest hamowanie DC Napęd jest w ograniczeniu prądu z powodu przeciąŝenia silnika lub ACCEL jest ustawiony zbyt szybko Napęd jest w DECEL FREEZE poniewaŝ DECEL jest ustawiony zbyt szybko WYŚWIETLACZ MCH W TRYBIE RUN Kiedy napęd jest w trybie RUN, ekran fabryczny będzie wyglądał następująco: Jak w trybie STOP, klawisz ENTER moŝe być uŝywany do przełączania widoku z %LOAD na VAC (napięcie silnika)

30 UWAGA: Podczas przyspieszania lub zwalniania do zadanej prędkości, status napędu będzie pokazywał aktualną prędkość napędu. Kiedy zadana wartość zostaje osiągnięty, DRIVE STATUS zmieni się na RUN ( lub STOP jeśli napęd zwalnia do STOP) WYŚWIETLACZ MCH W TRYBIE BŁĘDU Kiedy napęd przechodzi w tryb błędu, ekran automatycznie zmieni się na FAULT, który wskazuje komunikat błędu: W trybie FAULT klawisz ENTER będzie przełączał widok pomiędzy trzema ekranami - FAULT, %LOAD i VAC. Stanem urządzenia dla tych widoków będzie FAULT. Przykład jest pokazany poniŝej z napędu w trybie FAULT pokazując %LOAD. UWAGA: Aby skasować błąd, naciśnij klawisz OFF(STOP), wyślij zdalnie komendę STOP na TB-1, bądź uŝyj TB-13D (Patrz Parametr 50- TB-13D INPUT) WYŚWIETLACZ MCH W TRYBIE POMOCNICZYM Jeśli klawisz ENTER jest trzymany wciśnięty, wyświetlacz wejdzie w tryb pomocniczy i będzie przełączał się pomiędzy dwoma widokami : ekranem sterujący/kontrolny który wskazuje źródło H/O/A (klawiatura lub listwa zaciskowa ), źródło ustawienia prędkości, oraz

31 ustawienia klawisza źródła prędkości na klawiaturze; oraz wyświetlacz TIME/kWh, który wskazuje całkowity czas działania i kilowatogodziny. Kiedy klawisz ENTER jest zwolniony, wyświetlacz wróci do poprzedniego ekranu. Przykłady tych widoków są wskazany poniŝej Tabela poniŝej przedstawia moŝliwe wskazania źródła zadawania dla ekranu sterowania w trybie pomocniczym. TABELA ŹRÓDEŁ ZADAWANIA WIDOK OPIS KEY KEYPAD (klawiatura) klawisze i VDC 0-10 VDC wyjście analogowe AT TB-5A ( w trybie PID wskazuje to, Ŝe źródłem zadawania jest sygnał 4-20 ma) IDC 4-20 ma wyjście analogowe w TB-5B ( w trybie PID wskazuje to, Ŝe ustalonym źródłem zadawania jest sygnał 4-20mA) SP#1- SP#4 PRESET SPEED#1- PRESET SPEED #4 MKB MANUAL KEYBOARD- klawisze i są uŝywane dla SPEED CONTROL. Występuje w trybie PID, kiedy napęd jest ustawiony w tryb HAND (open-loop) AKB AUTO KEYBOARD Klawisze i są uŝywane jako źródło zadawania PID. To ma miejsce w trybie PID kiedy napęd jest ustawiony w tryb AUTO (CLOSED-LOOP) UZWOJENIA STERUJĄCE WPROWADZENIE Rozdział ten opisuje uzwojenia sterujące dla standardowych napędów MCH. Patrz Załącznik A dla uzwojeń sterujących dla opcji by-pass lub Załącznik B dla opcji box.

32 STEROWANIE Z KLAWIATURY (KEYPAD CONTROL) Napęd moŝe być sterowany przez klawiaturę lub przez urządzenia sterujące podłączone do listwy zaciskowej. Napęd będzie działał z klawiatury, nie wymagając Ŝadnych podłączeń do listwy zaciskowej. Patrz Rozdział STEROWANIE Z KLAWIATURY UZWOJENIA STERUJĄCE A UZWOJENIA ZASILAJĄCE Zewnętrzne okablowanie sterujące MUSI być prowadzone w oddzielnym kanale kablowym z daleka od wszystkich pozostałych wejściowych i wyjściowych kabli zasilających. Jeśli okablowanie sterujące nie jest prowadzone osobno od kabli zasilania, moŝe powstawać szum elektryczny na kablach sterujących, co z kolei będzie powodować błędne zachowania napędu. UŜywaj WYŁACZNIE skrętek lub kabli powlekanych) uziemionych na obudowie napędu. Zalecane przewody sterujące - Belden 8760 ( 2-Ŝyłowy) lub 8770 (trójŝyłowy), lub równorzędne. Moment dokręcania zacisków sterujących - do 2 lb-in (funt x cal) (0,2 Nm). UwaŜaj, aby nie przekręcić zacisków, poniewaŝ moŝe to uszkodzić listwę zaciskową. Nie jest to objęte gwarancją i moŝe być naprawione jedynie drogą wymiany pulpitu sterowania TB-2 OBWÓD WSPÓLNY Zaciski TB-2 są uŝywane jako obwód wspólny dla funkcji START/STOP, wybór wejścia, wejście analogowe, wyjście analogowe. Dostępne są trzy zaciski TB-2 na listwie zaciskowej i wszystkie one są wewnętrznie podłączone na głównego pulpitu sterującego. Jeśli jest taka konieczność, TB-1 moŝe być podłączone do uziemienia ramy. UWAGA: TB-2 MUSI być podłączone do uziemienia ramy kiedy stosuje się komunikację szeregową SKOKI PRĄDU NA PRZEKAŹNIKACH Skoki(przepięcie) prądu i napięcia w uzwojeniach styczników, przekaźników, cewek itd, w pobliŝu lub podłączone do napędu, mogą powodować błędne działanie urządzenia. Dlatego teŝ powinien być stosowany obwód odciąŝający dla uzwojeń połączonych z napędem. Dla uzwojeń AC, obwody odciąŝające powinny składać się z rezystora i stycznika podłączonego szeregowo. Dla cewek DC powinna być umieszczona dioda prostownicza lub dioda typu fly-back. Dławiki są standardowo dostępne u producenta urządzenia STEROWANIE FUNKCJĄ START/STOP I PRĘDKOSCIĄ STEROWANIE FUNKCJĄ START/STOP W TRYBIE KLAWIATURY H/O/A W trybie klawiatury H/O/A klawisze HAND (START) I AUTO (START) na klawiaturze są uŝywane do wyboru trybu HAND lub AUTO. Kiedy wciśnięty jest klawisz HAND (START), tryb HAND zostaje wybrany i napęd uruchamia się natychmiastowo. Kiedy napęd jest ustawiony w trybie AUTO, będzie to odpowiadało zewnętrznej komendzie START/STOP. Jest to zrobione jak następuje: 1. Wciśnij klawisz AUTO na klawiaturze. Status H/O/A na wyświetlaczu będzie pokazywał AUTO. 2. Podłącz zwykle otwarty stycznik pomiędzy TB-1 i TB-2 na listwie zaciskowej. Złącz styki by uruchomić napęd i rozłącz je aby zatrzymać napęd.

33 Patrz schemat uzwojeń w Rozdziale STEROWANIE FUNKCJĄ START/STOP W TRYBIE ZDALNYM H/O/A W trybie zdalnym H/O/A, listwa zaciskowa jest uŝywana do wyboru trybów HAND i AUTO. Jest to robione jak następuje: 1. Zaprogramuj TB-13C (Parametr 49) na HAND. Kiedy jest to zrobione, klawisze HAND (START) i AUTO(START) na klawiaturze stają się nieaktywne. 2 Połącz przewodami stycznik pomiędzy TB-13 i TB-2. Zamknij ten stycznik aby wybrać tryb HAND. UWAGA: Kiedy wybrany jest tryb HAND, TB-1 musi być złączony z TB-2 aby napęd mógł działać. Dlatego teŝ kiedy TB-13C jest podłączony do TB-2. TB-1 musi równieŝ być zwarty z TB-2 w jakiś sposób (dodatkowy zestaw styków itd) 3. Połącz przewodami stycznik pomiędzy TB-12 A i TB-2. Zamknij ten stycznik aby wybrać tryb AUTO. 4. Połącz przewodem normalnie utrzymywany stycznik pomiędzy TB-1 i TB-2. W trybie AUTO (TB-12A złączony z TB-2) Połącz ten stycznik aby uruchomić napęd, a rozłącz stycznik aby zatrzymać napęd. Patrz schemat uzwojeń w rozdziale 15.3 UWAGA: Jeśli napęd działa/pracuje w trybie REMOTE H/O/A, a klawisz OFF(STOP) na klawiaturze jest uŝywany by zatrzymać napęd ( zamiast uŝywać pozycji OFF zdalnego przełącznika H/O/A?), klawisz HAND (START) lub AUTO(START) musi być wciśnięty aby skasować KEYPAD STOP (zatrzymanie klawiatury?) i pozwolić napędowi ruszyć jeszcze raz SYGNAŁY ŹRÓDŁA ZADAWANIA Napęd dopuszcza trzy analogowe źródła zadawania wejścia: potencjometr prędkości Omów, 0-10VDC lub 4-20mA. SPEED POT- podłącz przewód dodatni do zacisku TB-5A i połącz HIGH AND LOW END LEADS do zacisków odpowiednio TB-6 i TB VDC- Podłącz plus do zacisku TB-5A a minus do zacisku TB-2. Wejściowa impedancja TB-5A wynosi 200 kiloomów ma Podłącz plus do zacisku TB-5B a minus do zacisku TB-2. TB-5B oporność wejściowa wynosi 100 omów WYBÓR ŹRÓDŁA ZADAWANIA W trybie HAND, źródło zadawania będzie określone przez wybranie Parametru 29- HAND SOURCE. W trybie AUTO, źródło zadawania prędkości będzie określone przez ustawienie Parametru 24- AUTO SOURCE. Klawisz SPEED SOURCE na klawiaturze moŝe być uŝywany do zmiany źródła zadawania.. Kiedy NORM SRC jest wybranym powyŝsze stwierdzenia są prawdziwe.

34 JednakŜe klawisz SPEED SOURCE moŝe równieŝ być uŝyty do wyboru HAND ONLY, która wymusza prędkość napędu ma być sterowana ( TO BE CONTROLLED FROM) HAND SOURCE (Parametr 29) lub AUTO SOURCE (Parametr 24), bez względu na to, czy napęd jest w trybie HAND czy AUTO. Źródła zadawania mogą równieŝ być wybrane z uŝyciem TB-13A i 13C na listwie zaciskowej. Jeśli HAND SOURCE i/lub AUTO SOURCE są ustawione w pozycji SELECTED źródło zadawania będzie niezaleŝne od źródła zadawania wybranego jest wybrane z uŝyciem TB-13A, 13B lub 13C (0-10 VDC, 4-20 ma, PRESET SPEEDS itd.). Patrz Parametry 47, 48 i 49 w Rozdziale 18- Opis parametrów SYGNAŁY WEJŚCIOWE 0-10 VDC i 4-20 ma HAND SOURCE (Parametr 29) i AUTO SOURCE (Parametr 24) mogą być ustawione dla 0-10 VDC lub 4-20 ma). Jeśli HAND SOURCE i/lub AUTO SOURCE są ustawione na SELECTED, TB-13 A, TB- 13B i TB-13C wszystkie mogą być uŝywane by wybrać wejście 0-10 VDC lub 4-20 ma. Jeśli HAND SOURCE i/lub AUTO SOURCE są ustawione na SELECTED, TB-13A, TB- 13B i TB-13 C wszystkie mogą być uŝywane do wyboru 0-10 VDC lub 4-20 ma wejścia. PRESET SPEEDS HAND SOURCE (Parametr 29) i AUTO SOURCE (Parametr 24) mogą być ustawione na Preser#1-PRESET#4. Jeśli HAND SOURCE i/lub AUTO SOURCE są ustawione na SELECTED, TB-13A moŝe być zaprogramowany by wybrać PRESET#1, TB-13B by wybrać PRESET#2 i TB-13C by wybrać PRESET#3. Złączenie dowolnych z tych dwóch zacisków do TB-2 będzie wybierać PRESET#4. Patrz Parametry 1-4:PRESET#1-PRESET#4 w Rozdziale 18- Opis Parametrów MOP- MOTOR OPERATED POT MOP pozwala by prędkość napędu dostosowała się z uŝyciem styczników ( jeden do zwiększania a drugi do zmniejszania). HAND SOURCE (Parametr 29) i AUTO SOURCE (Parametr 24) moŝe być ustawiony na MOP. Wymaga to, aby TB-13A (Parametr 47) było ustawione na DECREASE FREQ, a TB-13B (Parametr 48) był ustawiony na INCREASE FREQ. Połącz TB-13A z TB-2 aby zmniejszyć prędkość napędu, oraz TB-13B z TB-2 aby zwiększyć prędkość napędu. Jeśli poŝądana prędkość zostaje osiągnięta, poluzuj styk i prędkość napędu będzie utrzymana na poziomie tej wartości. Funkcja DECREASE FREQ będzie działać, kiedy napęd będzie w trybie STOP lub RUN. Funkcja INCREASE FREQ będzie jedynie działać, kiedy napęd jest w trybie RUN. Jeśli HAND SOURCE i/lub AUTO SOURCE jest ustawione na SELECTED, TB-13A i TB- 13B mogą być zaprogramowane dla tej funkcji, Zaprogramuj TB-13A (Parametr 47) dla DECREASE FREQ, a TB-13B (Parametr 48) dla INCREASE FREQ. Patrz opis działania powyŝej. UWAGA: Jeśli TB-13A, TB-13B i TB-13C wszystkie są zaprogramowane dla wyboru źródeł zadawania, a dwa lub trzy z zacisków są podłączone do TB-2, wyŝszy zacisk ma pierwszeństwo i będzie nadrzędny wobec pozostałych.

35 Dla przykładu: jeśli TB-13A jest zaprogramowany do wyboru 0-10VDC a TB-13C jest zaprogramowany dla wyboru PRESET#3, złączenie obu zacisków z TB-2 będzie powodować, ze napęd będzie reagował na PRESET#3, poniewaŝ TB-13C jest nadrzędny wobec TB-13A ANALOGOWE SYGNAŁY WYJŚCIOWE Są dwa zaciski, które mogą dostarczać analogowe sygnały wyjściowe proporcjonalnie do częstotliwości wyjściowej i obciąŝenia. Zacisk TB-10A moŝe dostarczyć sygnał 0-10 VDC lub 2-10 VDC proporcjonalny do częstotliwości wyjściowej, a TB-10B moŝe dostarczyć takie same sygnały proporcjonalnie do obciąŝenia. Sygnały 2-10 VDC mogą być przekonwertowane na sygnał 4-20mA z uŝyciem rezystora szeregowego z sygnałem tak, Ŝe całkowita oporność obwodu wynosi 500 Omów. Patrz Parametry 42- TB-10 A OUTPUT, 43-TB-10A SCALING, 44-TB10B OUTPUT oraz 45-TB10B SCALING W Rozdziale 18.0 Opis parametrów WYJŚCIA STATUSU. Pulpit sterujący ma jeden przekaźnik na zaciskach TB-16, TB-17 i TB-18. Zaciski są AMPS AT 28 VDC lub 120Vac. Są równieŝ dwa wyjścia typu opencollector na zaciskach TB-14 i TB-15. Obwód open-collector jest typu current-sinking znamionowany na 30VDC I 40 ma MAXIMUM Zasilanie (30VDC MAX) musi być uŝywany/stosowany do zasilania wyjść typu opencollector. Standardowy napęd nie posiada zasilania (zasilanie 24VDC jest opcjonalne kiedy napęd jest wyposaŝony w opcję bypass) Przekaźnik oraz wyjścia open-collector mogą być programowane dla wielu róŝnych wskazań statusu. Patrz Parametry 52-TB14/RELAY#2, 53-TB-15/RELAY#3 oraz 54- RELAY#1. Uwaga: Opcja By-pass zawiera dwa przekaźniki a trzeci jest opcjonalny (Patrz Aneks A). Kiedy napęd jest wyposaŝony w OPTION BOX, są dwa przekaźniki i dwa wyjścia opencollector ( Patrz Aneks B) 15.0 SCHEMATY UZWOJEŃ STERUJĄCYCH/STEROWANIA MCH PoniŜsze schematy uzwojeń sterujących dotyczą standardowych napędów MCH. Patrz Aneks A dla Uzwojeń sterujących dla Opcji bypass, lub Aneks B dla Uzwojen sterujących dla opcji BOX LISTWA ZACISKOWA MCH PoniŜej pokazana jest listwa zaciskowa na głównym pulpicie sterowania wraz z krótkim opisem funkcji kaŝdego zacisku.

36 UWAGA Funkcje zacisków TB-10A, TB-10B, TB-13A TB-13B, TB-13C, TB-14, TB-15, TB-16 i TB-18 są zaleŝne od zaprogramowania określonych parametrów. W większości przypadków, nazwa parametru pasuje do numeru zacisku, pozwalając na szybkie i łatwe programowanie zacisków dostosowanych/pasujących do aplikacji. Wyjątkiem są TB-16 i TB-18, które są sterowane przez Parametr 54 RELAY. Pełny opis działania napędu w trybie AUTO moŝna znaleźć w Rozdziale PoniŜsze schematy zapewniają szybkie odnalezienie okablowania napędu dla najpopularniejszych konfiguracji KLAWIATURA H/O/A Kiedy napęd jest w trybie KEYPAD H/O/A klawisz AUTO(START) na klawiaturze jest uŝywany do ustawiania napędu w tryb AUTO. Napęd będzie wtedy odpowiadał na komendy START/STOP z listwy zaciskowej. Obwód START/STOP jest podłączony jak pokazano powyŝej. Pokazano równieŝ podłączenia przewodów dla sygnałów zasilania 4-20mA lub 0-10 VDC.

37 UWAGI 1 Połącz TB-1 z TB-2 aby uruchomić i rozłącz aby zatrzymać 2. Kiedy napęd jest ustawiony w trybie AUTO, źródło zadawania będzie określane przez AUTO SOURCE (Parametr 24). W przykładzie powyŝej źródłem zadawania AUTO jest równieŝ sygnał 4-20mA lub 0-10VDC. 3. Kiedy wybrany jest tryb HAND, napęd uruchamia się natychmiastowo, TB-1 nie ma wpływu ZDALNE H/O/A PoniŜej pokazany jest schemat połączeń dla wyboru H/O/A z listwy zaciskowej. Pokazane są równieŝ kable dla sygnału źródła zadawania 0-10 VDC lub 4-20 ma. W trybie HAND TB-1 musi być złączony z TB-2 w celu uruchomienia napędu. W trybie AUTO, złącz TB-1 z TB-2 aby uruchomić, a rozłącz aby zatrzymać.

38 Uwagi: 1.Zaprogramuj TB-13C (Parametr 49) na HAND, To zmusza TB-12 do działania jako AUTO. 2. W trybie AUTO (TB-12A połączony z TB-2) podłącz TB-1 do TB-2 aby uruchomić, a rozłącz, aby zatrzymać. Źródło zadawania będzie określone przez AUTO SOURCE(Parametr 24) 3. Kiedy wybrany jest tryb HAND (TB-13C połączone z TB-2), TB-1 musi równieŝ być połączony z TB-2 w celu uruchomienia (RUN), źródło zadawania będzie określone przez HAND SOURCE (Parametr 29) 15.4 POTENCJOMETR PRĘDKOŚCI I STEROWANIE PRĘDKOŚCIĄ W tym przykładzie napęd jest w trybie KEYPAD H/O/A. W trybie HAND prędkość jest sterowana z potencjometru prędkości. W trybie AUTO prędkość jest sterowana przez określoną PRESET SPEED.

39 Uwagi: 1 Zaprogramuj PRESETS (Parametry 1-4) do poŝądanych wartości. 2. Zaprogramuj TB-13A na PRESEt#1, TB-13B na PrESET#2 i TB-13C na PRESET #3 (Parametry 47-49). Złącz dowolne dwa by wybrać PRESERT#4. 3. Zaprogramuj HAND SOURCE (Parametr 29) na 0-10 VDC,. W trybie HAND prędkość będzie sterowana/regulowana przez potencjometr prędkości. 4. Zaprogramuj AUTO SOURCE (Parametr 24) na SELECTED. W Trybie AUTO prędkość będzie sterowana przez PRESET SPEEDS 16. PROGRAMOWANIE NAPĘDU MCH Klawiatura MCH słuŝy dwóm celom: uruchamiania napędu gdy jest on w trybie LOCAL, oraz programowaniu parametrów dla poszczególnych aplikacji. Klawiatura jest pokazana poniŝej, wraz z wyświetlaczem, który powinien się pojawić kiedy napęd jest uruchamiany po raz pierwszy.

40 Aby zaprogramować napęd, musi zostać wprowadzony tryb PROGRAM przez naciskanie przycisku PROG/RUN. Jeśli funkcja ochrony hasłem jest niedostępna, naciskanie przycisku PROG/RUN będzie skutkować bezpośrednim przejściem do trybu PROGRAM. Jeśli zabezpieczenie hasłem jest dostępne, ścieŝka hasła pojawi się podczas wprowadzania trybu PROGRAM Pojawi się następująca ścieŝka hasła : UŜyj klawiszy i aby wprowadzić wartość hasła, a następnie naciśnij klawisz ENTER. UWAGA: Ustawienie fabryczne hasła Jeśli wprowadzono poprawne hasło, tryb PROGRAM będzie wprowadzony I wyświetlony pierwszy parametr, którym jest Parametr 0 LINE VOLTS. Jest to pokazane poniŝej (rys str 40)

41 Aby przewinąć parametry, uŝyj klawiszy i na klawiaturze. Kiedy poŝądany parametr jest znaleziony, naciśnij klawisz ENTER aby zmienić kursor z nazwy parametru na wartość parametru. W tym przykładzie kursor zmienia wskazanie z LINE VOLTS do AUTO. Wartość parametru moŝe być zmieniona z uŝyciem klawiszy i. Jeśli parametr ma wartość numeryczną, klawisz będzie zwiększał tę wartość, a klawisz będzie ją zmniejszał. Jeśli parametr ma konkretne opcje, które mogą zostać wybrane, klawisze i będą przewijać listę moŝliwych ustawień. Kiedy poŝądana wartość lub opcja są wybrane, naciśnij ENTER aby zachować nowe ustawienia. Jeśli nowe ustawienia nie są zatwierdzone Enterem, nie będą skuteczne i stare ustawienia nadal będą waŝne. Jeśli wciśnięty jest klawisz PROGRESS/RUN podczas gdy kursor podświetla wartość parametru, wartość ta zmieni się na powrót do oryginalnego ustawienia ( o ile zostało zmienione ale nie zatwierdzone Enterem), a kursor zostanie zmieniony na powrót do nazwy parametru. Ponowne naciśnięcie PROG/RUN spowoduje wyjście z trybu PROGRAM. Jeśli tryb PROGRAM jest wprowadzony znowu w ciągu dwóch minut, ostatni parametr który był przeglądany bądź zmienionym pojawi się na wyświetlaczu. Po upływie dwóch minut trzeba będzie ponownie wprowadzić hasło podczas próby wprowadzenia trybu PROGRAM.

42 17.0 MENU PARAMETRÓW

43 Uwaga1: Patrz Rozdział Opis parametrów

44

45

46 UWAGA: Patrz Rozdział Opis Parametrów 18. OPIS PARAMETRÓW 0 line volts Ten parametr skaluje napęd oparty/w oparciu o napięcie wejściowe i moŝe być ustawiony na AUTO HIGH lub LOW. Kiedy ustawiony jest na AUTO, napęd automatycznie wybiera HIGH lub LOW w oparciu o napięcie wejściowe. Ten parametr moŝe równieŝ być ustawiony ręcznie z uŝyciem ustawień HIGH lub LOW. Patrz tabela poniŝej

47 1-4 PRESET #1-#4 Wartości zadane są aktywowane przez złączenie styków pomiędzy zaciskiem TB-2 i zaciskami TB-13A, TB-13B i TB-13C. Zaciski te muszą być programowane jako PRESET SELECTS z uŝyciem Parametrów 47-49: TB13A INPUT, TB-13B INPUT oraz TB13C INPUT. W trybie nie-pid, PRESETS #1-#4 mogą być uŝywane jako prędkości zadane. W tym przypadku PRESETS są ustawiane w Hz i mogą być jedynie ustawione na wartości w obrębie zakresu definiowanego przez minimalną i maksymalną częstotliwość (Parametry 10 i 11). W trybie PID, PRESETS #1, #2 i #4 mogą równieŝ być uŝywane jako zadane wielkości odniesienia (PRESET#3 nie moŝe być uŝywany jako PRESET SETPOINT, a wyłącznie jako PRESET SPEED. W tym przypadku PRESETS #1, #2 i #4 są ustawione na aktualne jednostki PID (Jednostki wybrane w Parametrze 31- UNITS), i mogą jedynie być ustawione na wartości w obrębie zakresu określonego jako minimalne i maksymalne sprzęŝenie zwrotne PID (MINIMUM AND MAXIMUM PID FEEDBACK- Parametry 75 i 76). PoniŜsza tabela pokazuje, jak kaŝde ustawienie jest wybierane z wykorzystaniem zacisków TB-13. OPEN (otwarty) i CLOSED (zamknięty) odnosi się do stanu, gdy zacisk TB-13 jest złączony z TB-2.

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Przemienniki częstotliwości Dziękujemy, Ŝe wybrali Państwo produkty firmy HFinverter! Doskonałą jakość, obsługę gwarancyjną i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Lenze-Rotiw Sp. z o.o. 1 Niniejsza instrukcja Zawiera najważniejsze dane techniczne i opisuje instalację, obsługę i eksploatację przemiennika

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Wersja instrukcji 5/27 Przemienniki częstotliwości Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy HFinverter! Celem poniższej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Goodrive100

Spis treści. Goodrive100 Spis treści 1 Środki ostrożności... 3 1.1 Definicje Bezpieczeństwa... 3 1.2 Symbole ostrzegawcze... 3 1.3 Wytyczne bezpieczeństwa... 3 2 Informacje podstawowe o produkcie... 6 2.1 Szybkie uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska.

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska. Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości serii E2 (,2kW 25kW) Przemienniki częstotliwości serii E2IP55 (,75kW 15kW) Uwaga! prosimy bardzo dokładnie przeczytać niniejszą instrukcje obsługi! przed

Bardziej szczegółowo

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji MR 627 Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Przekaźnik do nadzoru stanu izolacji nieuziemionych sieci rozdzielczych prądu stałego i przemiennego

Bardziej szczegółowo

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 Do montażu na silniku Polski - Polish 2 Spis treści 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa...5 2 Projekt systemu...8 2.1

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała.

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała. Wstęp Instrukcje bezpieczeństwa 1 SINAMICS Instrukcja obsługi Wprowadzenie 2 Montaż mechaniczny 3 Instalacja elektryczna 4 Uruchamianie 5 Komunikacja ze sterownikiem programowalnym (PLC) 6 Lista parametrów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi Wersja 1.16 Wykrywanie usterek i kontrola wody

Instrukcja instalacji i obsługi Wersja 1.16 Wykrywanie usterek i kontrola wody Instrukcja instalacji i obsługi Wersja 1.16 Wykrywanie usterek i kontrola wody Monitor rozpuszczonego wodoru i wody Calisto 1 IED O WYSOKIEJ DOKŁADNOŚCI DO WYKRYWANIA USTEREK I OCHRONY IZOLACJI Calisto

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych Instrukcja użytkowania Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych I. Bezpieczeństwo użytkowania I Oznaczenia graficzne, występujące w instrukcji oraz na samym przemienniku, opisane

Bardziej szczegółowo

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi V A C O N 1 PODCZAS INSTALACJI I URUCHAMIANIA PRZEMIENNIKA NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH 10 PUNKTÓW SKRÓCONEJ INSTRUKCJI URUCHAMIANIA. W PRZYPADKU

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa MCD 500. Bezpieczeństwo 5 Ostrzeżenia 5. Lista funkcji 7 Kod typu 8. Instalacja mechaniczna 9 Wymiary i ciężary 10

Dokumentacja techniczno-ruchowa MCD 500. Bezpieczeństwo 5 Ostrzeżenia 5. Lista funkcji 7 Kod typu 8. Instalacja mechaniczna 9 Wymiary i ciężary 10 Spis zawartości Spis zawartości 1 Bezpieczeństwo 5 Bezpieczeństwo 5 Ostrzeżenia 5 2 Wprowadzenie 7 Lista funkcji 7 Kod typu 8 3 Instalacja 9 Instalacja mechaniczna 9 Wymiary i ciężary 10 4 Instalacja elektryczna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy serwo-napęd z serii 631

Cyfrowy serwo-napęd z serii 631 Cyfrowy serwo-napęd z serii 631 Podręcznik obsługi HA469016U001 wydanie 2 Zgodny z oprogramowaniem EASYRIDER wersja 5.x Copyright Eurotherm Drives Limited 2007 All rights strictly reserved. No part of

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Instrukcja obsługi 10/12 MN04020005Z-PL PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Wszystkie marki i nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi producenta. Lista biur regionalnych firmy Eaton Electric

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny Odtwarzacz Kart SD i USB "ŁATWY W UśYCIU, SZYBKI I NIEZAWODNY" PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

Profesjonalny Odtwarzacz Kart SD i USB ŁATWY W UśYCIU, SZYBKI I NIEZAWODNY PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Profesjonalny Odtwarzacz Kart SD i USB "ŁATWY W UśYCIU, SZYBKI I NIEZAWODNY" PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA 5/08 A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americandj.eu A.D.J.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU BUDOWY I URUCHOMIENIA SERWOPRZETWORNIC SERII MD5000

SZKOLENIE Z ZAKRESU BUDOWY I URUCHOMIENIA SERWOPRZETWORNIC SERII MD5000 SZKOLENIE Z ZAKRESU BUDOWY I URUCHOMIENIA SERWOPRZETWORNIC SERII MD5000 Autor: Bartłomiej Kuczyński STOEBER POLSKA Wrocław 2009 SPIS TREŚCI: 1. Serwoprzetwornica częstotliwości POSIDRIVE MDS5000. 3 2.

Bardziej szczegółowo

NADAJNIKI GPRS LX10 LX20. Instrukcja instalacji i programowania

NADAJNIKI GPRS LX10 LX20. Instrukcja instalacji i programowania NADAJNIKI GPRS LX10 LX20 Instrukcja instalacji i programowania Wersja firmware: 1.11 Wydanie: 3 Wersja Konfiguratora nadajników GPRS: 1.2.0 Data wydania: 05.02.2010 DEKLARACJA ZGODNOŚCI My, EBS Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY typ ENMAG INSTRUKCJA OBSŁUGI 10.2008 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 3. PRZEZNACZENIE ORAZ ZAKRES STOSOWANIA.... 3 3.1. Przepływ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy serii SINLINE PRO SPIS TREŚCI

Instrukcja obsługi zasilaczy serii SINLINE PRO SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INFORMACJE OGÓLE... 3 PRZEZNACZENIE ZASILACZA... 3 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZASILACZA... 4 BUDOWA ZASILACZA wersja Tower... 5 PANEL CZOŁOWY... 5 PANEL TYLNY... 7 BUDOWA ZASILACZA wersja

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Wysokowydajmy/Elastyczny/Mikro napęd do silników AC

Instrukcja Obsługi Wysokowydajmy/Elastyczny/Mikro napęd do silników AC Instrukcja Obsługi Wysokowydajmy/Elastyczny/Mikro napęd do silników AC Wstęp Dziękujemy za wybór wysokowydajnych, wektorowych przemienników częstotliwości Delta Electronics serii VFD-E. Przemienniki rodziny

Bardziej szczegółowo

Fluke 434 II /435 II /437 II

Fluke 434 II /435 II /437 II Fluke 434 II /435 II /437 II Trójfazowy analizator jakości energii PL Styczeń 2012 2012Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w UE Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Simatic. S7 Programowalny sterownik S7-1200. Wstęp. Przegląd systemu 1. Instalacja 2. Koncepcja PLC 3. Konfiguracja urządzenia 4

Simatic. S7 Programowalny sterownik S7-1200. Wstęp. Przegląd systemu 1. Instalacja 2. Koncepcja PLC 3. Konfiguracja urządzenia 4 Wstęp Przegląd systemu 1 Instalacja 2 Koncepcja PLC 3 Simatic S7 Programowalny sterownik S7-1200 Podręcznik systemu Konfiguracja urządzenia 4 Koncepcja programowania 5 Instrukcje programowania 6 PROFINET

Bardziej szczegółowo

ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi

ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi Wersja. FW: 07-02-22 Drogi Kliencie, Otrzymujesz całkowicie nowy produkt, w projekt którego zainwestowaliśmy duŝo energii i czasu.

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone PowerSoft Plus INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Dotyczy następujących wersji oprogramowania Microsoft Windows PowerSoft Plus 4.2x Novell NetWare PowerSoft Plus 0.1.x Linux/Unix PowerSoft Plus 0.1.5a LICENCJA UśYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo