TERMOMETR ELEKTRONICZNY DOUSZNO CZOŁOWY. AC 322 Plus

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TERMOMETR ELEKTRONICZNY DOUSZNO CZOŁOWY. AC 322 Plus"

Transkrypt

1 TERMOMETR ELEKTRONICZNY DOUSZNO CZOŁOWY AC 322 Plus

2 SPIS TREŚCI: I. Właściwości:... 3 II. Uwaga, przeczytaj zanim włączysz urządzenie!... 3 III. Instalacja baterii IV. Uwagi dotyczące baterii:... 4 V. Uwagi dotyczące pomiarów:... 4 VI. WaŜne informacje dotyczące temperatury w uchu VII. Opis urządzenia VIII. Opis ikon na wyświetlaczu... 6 IX. Podświetlanie wyświetlacza:... 6 X. Zmiany ustawień wyświetlania pomiarów XI. Ustawianie daty i godziny XII. Konserwacja i kalibracja urządzenia XIII. Pomiar temperatury:... 8 Pomiar temperatury na czole:... 8 Pomiar temperatury w uchu:... 8 XIV. Funkcja (głosowa) odczytywania wyników pomiaru w języku polskim XV. Zapisywanie wyników w pamięci urządzenia XVI. Resetowanie urządzenia XVII. Specyfikacja techniczna: XVIII. Rozwiązywanie prostych problemów

3 I. Właściwości: Funkcja (głosowa) odczytywania wyników pomiaru w języku polskim DuŜy kolorowy podświetlany wyświetlacz. Podawanie wyniku za pomocą cyfr i koloru. OstrzeŜenie o gorączce i podwyŝszonej temperaturze. 30 pamięci pomiarów wraz z datą. MoŜliwość pomiaru w uchu oraz na czole Automatyczne rozpoznawanie rodzaju pomiaru (ucho, czoło). Pomiar w 2 sekundy. Sygnał dźwiękowy. OstrzeŜenie o niskim stanie baterii. OstrzeŜenie o błędach w pomiarze. Automatyczne wyłączenie urządzenia. Długa Ŝywotność baterii. Małe zuŝycie energii. Instrukcja w 3 językach, w tym w języku polskim. UWAGA: Producent MESCOMP TECHNOLOGIES zastrzega sobie moŝliwość wprowadzenia zmian w osprzęcie i oprogramowaniu wynikające z postępu technicznego. II. Uwaga, przeczytaj zanim włączysz urządzenie! Przeczytaj uwaŝnie instrukcje obsługi przed pierwszym uŝyciem. Urządzenie przeznaczone jest tylko i wyłącznie do pomiaru temperatury ciała. Nie zanurzać urządzenia w cieczach oraz nie naraŝać na działanie wysokiej temperatury i wysoką wilgotność. Nie naleŝy dotykać sensora (czujnika palcami), moŝe to spowodować uszkodzenie. JeŜeli urządzenie nie będzie uŝytkowane prze dłuŝszy czas naleŝy wyjąć z niego baterie Urządzenie naleŝy ustawić z dala od źródeł ciepła: np. kaloryferów, kratek cieplnych, piecyków itp. Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym na dla dzieci. Nie uŝywaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach zapylonych, zabrudzonych. Do czyszczenia uŝywaj tylko wilgotnej szmatki (nie mokrej). Nie uŝywaj płynnych, ani w aerozolu środków czyszczących. Poza przypadkami opisanymi w instrukcji rozdział ROZWIĄZYWANIE PROSTYCH PROBLEMÓW - urządzenia nie naleŝy samodzielnie naprawiać. W przypadku problemów z urządzeniem, usterkę proszę zgłosić w serwisie Mescomp Technologies lub w serwisie autoryzowanym (lista serwisów dostępna na stronie internetowej Mescomp Technologies). Otwarcie lub próba rozkręcenia zewnętrznej obudowy urządzenia powoduje utratę gwarancji. Urządzenie jest przeznaczone do uŝytku domowego. 3

4 UWAGA: Gwarancja na urządzenia nie obejmuje uszkodzeń wynikłych np. z uŝytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem. III. Instalacja baterii. 1. Otwórz komorę na baterie, odciągając pokrywę. 2. Umieść baterię w przegrodzie zgodnie z biegunami. 3. Następnie naleŝy załoŝyć osłonę na baterie. 4. Po umieszczeniu baterii w przegrodzie, nastąpi włączenie wyświetlacza. UWAGA: Termometr posiada funkcję automatycznego wyłączania, wyłączy się 1 minutę po ostatnim przyciśnięciu przycisku. Aby włączyć urządzenie naciśnij dowolny przycisk. IV. Uwagi dotyczące baterii: Kiedy baterie będą bliskie wyczerpania, na wyświetlaczu pojawi się ikona, która oznacza, Ŝe naleŝy wymienić baterie na nowe, wyłącznie alkaliczne. JeŜeli urządzenie nie będzie uŝywane przez dłuŝszy czas, naleŝy wyjąc z niego baterie. ZuŜytych baterii nie naleŝy wrzucać do ognia. Jeden komplet baterii wystarcza na 200 pomiarów (2 razy dziennie) Po wyjęciu baterii nie zostanie usunięta pamięć pomiarów. Do urządzenia nie naleŝy wkładać starych i nowych baterii jednocześnie. V. Uwagi dotyczące pomiarów: Po 3 kolejnych pomiarach naleŝy następny (4) pomiar rozpocząć po odczekaniu 10 minut. Przerwa pomiędzy pomiarami powinna wynosić min. 30 sekund. UWAGI DOTYCZĄCE TEMPERATURY CIAŁA. Temperatura ciała człowieka zmienia się w ciągu dnia lub w zaleŝności od wieku. Występuję równieŝ róŝnica pomiędzy partiami ciała. Dlatego teŝ, pomiary między poszczególnymi partiami ciała nie powinny być porównywalne. NaleŜy więc określić 4

5 zakres normalnych temperatur. Zalecamy kilkukrotne zmierzenie temperatury w odstępach 5 minutowych. Zakres pomiaru urządzenia wynosi od 32 do 42,9 º C. JeŜeli pomiar temperatury nie mieści się w tej granicy na wyświetlaczu pojawią się następujące ostrzeŝenia: HI- oznacza, Ŝe temperatura jest powyŝej 42,9 º C. LO- oznacza, Ŝe temperatura jest poniŝej 32,0 º C. Urządzenie zapisuje automatycznie do 30 pomiarów wraz z datą. Na wynik pomiarów mogą mieć wpływ równieŝ czynniki, takie jak: dokonywanie pomiaru krótko po kąpieli lub pływaniu, zakrycie uszu, wystawianie się na działanie czynników zewnętrznych takich jak skrajne temperatury dodatnie lub ujemne. Temperaturę naleŝy mierzyć w zdrowym uchu, jeŝeli do drugiego są aplikowane krople bądź inne lekarstwa. Nie naleŝy dokonywać pomiaru u dzieci poniŝej 3 miesiąca Ŝycia. W przypadku pomiaru temperatury w uchu, urządzenie naleŝy umieścić w nim ostroŝnie. JeŜeli podawane wyniki nie odzwierciedlają odczuwalnego stanu zdrowia naleŝy powtórzyć pomiar. UWAGA: Podczas wizyty u lekarza naleŝy poinformować go, o sposobie wykonywania pomiaru, oraz jeŝeli jest to moŝliwe naleŝy przedstawić wyniki pomiarów. Normalny zakres temperatur: Usta: ,5 º C Pod pachą: 34,7-37,3ºC Ucho: 35,8-38º C Czoło:35,5-37,6ºC 95,9-99,5º F 94,5-99,1º F 96,4-100,4º F 95,9-99,7º F Temperatura w róŝnych grupach wiekowych: 0-2 lat 3,4-38º C 97,5-100,4ºF 3-10 lat 36,1-37,8ºC 97,0-100º F lat 35,9-37,6º C 96,6-99,7º F > 65 lat 35,8-37,5º C 96,4-99,5º F VI. WaŜne informacje dotyczące temperatury w uchu. Temperatura ciała w uchu jest róŝna i jest uzaleŝniona od miejsca pomiaru. Jest równieŝ zaleŝna od wieku. 5

6 VII. Opis urządzenia. VIII. Opis ikon na wyświetlaczu Oznacza pomiar temperatury na czole. Oznacza pomiar temperatury w uchu. HI Oznacza, Ŝe temperatura jest powyŝej 42,9 º C. LO Oznacza, Ŝe temperatura jest poniŝej 32,0 º C. Słabe baterie, naleŝy wymienić je na nowe. IX. Podświetlanie wyświetlacza: 6

7 Dzięki nowoczesnej technologii, po prawidłowym zakończeniu pomiaru urządzenie poda wynik, oraz w zaleŝności od wartości pomiaru, wyświetlacz podświetli się na kolorowo. Wyświetlacz podświetli się na zielono gdy wynik pomiaru będzie w granicy 35,6 37,2 º C i oznacza temperaturę ciała w normie Wyświetlacz podświetli się na pomarańczowo, gdy wynik pomiaru będzie w granicy 37,3-37,5º C i oznacza ze temperatura jest podwyŝszona. Wyświetlacz podświetli się na czerwono, gdy wynik będzie powyŝej 37,6º C i oznacza gorączkę. UWAGA: wyświetlacz nie podświetli się na kolorowo w przypadku wyniku poniŝej 35,5º C. W przypadku wątpliwości prawdziwości pomiaru naleŝy powtórzyć pomiar po 5 minutach. X. Zmiany ustawień wyświetlania pomiarów. Po zakończeniu pomiaru urządzenie podaje wynik za pomocą º C (Celsjusza) lub º F (Fahernheit a), aby zmienić sposób podawania temperatury z º C na º F lub z º F na º C naleŝy nacisnąć przycisk znajdujący się wewnątrz urządzenia. (patrz rysunek) XI. Ustawianie daty i godziny. Data i godzina jest wyświetlana przy włączeniu termometru oraz podawana przy przeglądaniu pomiarów. Aby ustawić datę i godzinę: 1. Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 2 sekundy przycisk MEMO. Godzina zacznie migać, na wyświetlaczu i pojawi się napis SET (USTAW). 2. Przyciskaj przycisk MEMO, aby wybrać Ŝądaną godzinę. 3. Aby potwierdzić naciśnij przycisk OK./GŁOS. Zacznie migać minuta. Przyciskiem MEMO wybierz Ŝądaną minutę. Aby potwierdzić naciśnij przycisk OK./GŁOS. 4. Następnie zacznie migać rok, przyciskiem MEMO wybierz Ŝądany rok, a następnie naciśnij przycisk OK./GŁOS. 5. W ten sposób moŝesz ustawić miesiąc oraz dzień. 6. Urządzenie jest gotowe do pomiaru. XII. Konserwacja i kalibracja urządzenia. Urządzenie naleŝy uŝytkować tylko i wyłącznie do pomiaru temperatury ciała. NaleŜy stosować wszystkie zalecenia zawarte w instrukcji. Kalibracja Urządzenie jest skalibrowane fabrycznie. JeŜeli jest uŝytkowane i przechowywanie zgodnie z zaleceniami w instrukcji obsługi nie wymagana jest okresowa kalibracja. W przypadku wszelkich wątpliwości co do prawidłowego działania urządzenia naleŝy skontaktować się z działem serwisowym. Próba rozkręcenia urządzenia spowoduje utratę gwarancji. 7

8 XIII. Pomiar temperatury: Istnieje moŝliwość pomiaru temperatury na czole jaki i w uchu. Przed kaŝdym pomiarem naleŝy upewnić się, Ŝe sensor jest czysty. UWAGA: Nie naleŝy dotykać sensora palcami, moŝe to spowodować uszkodzenie urządzenia Pomiar temperatury na czole: Aby zmierzyć temperaturę ciała: 1. ZałóŜ kapturek na urządzenie (patrz rysunek poniŝej) 2. PrzyłóŜ sondę termometru na środku czoła (patrz rysunek poniŝej). 3. Aby zacząć pomiar, naciśnij przycisk. Będzie słyszalny dźwięk potwierdzający rozpoczęcie pomiaru. 4. Po 2 sekundach usłyszysz dźwięk potwierdzający zakończenie pomiaru. Na wyświetlaczu pojawi się wynik pomiaru, oraz w zaleŝności od rezultatu, wyświetlacz podświetli się na kolorowo. Kolor zielony oznacza temperaturę w normie. Kolor pomarańczowy oznacza podwyŝszona temperaturę. Kolor czerwony oznacza wysoką temperaturę. UWAGA: Po zakończeniu pomiaru oprócz wyniku pojawi się ikona pomiar temperatury na czole., oznacza ona Pomiar temperatury w uchu: 1. Aby rozpocząć pomiar temperatury w uchu naleŝy zdjąć kapturek (patrz rysunek poniŝej) 8

9 2. Aby wykluczyć błędy w pomiarach, upewnij się, Ŝe przewód słuchowy jest czysty. 3. Następnie, w przypadku dzieci poniŝej 1 roku Ŝycia złap delikatnie palcami za małŝowinę uszną dziecka i lekko odciągnij ją do góry (patrz rys). 4. W przypadku dzieci powyŝej 1 roku Ŝycia i osób dorosłych, naleŝy złapać delikatnie palcami małŝowinę uszną i delikatnie pociągnąć w kierunku tyłu głowy. 5. Następnie naleŝy delikatnie wsunąć sondę termometru do przewodu słuchowego. 6. Naciśnij przycisk. Będzie słyszalny dźwięk potwierdzający rozpoczęcie pomiaru. 5. Po 2 sekundach usłyszysz dźwięk potwierdzający zakończenie pomiaru. Na wyświetlaczu pojawi się wynik pomiaru oraz w zaleŝności od rezultatu wyświetlacz podświetli się na kolorowo. Kolor zielony oznacza temperaturę w normie. Kolor pomarańczowy oznacza podwyŝszona temperaturę. Kolor czerwony oznacza wysoką temperaturę. UWAGA: Po zakończeniu pomiaru oprócz wyniku pojawi się ikona, temperatury w uchu. oznacza ona pomiar XIV. Funkcja (głosowa) odczytywania wyników pomiaru w języku polskim. Urządzenie posiada wbudowaną funkcję (głosową) odczytywania wyników pomiaru w języku polskim, moŝesz włączyć lub wyłączyć te funkcję. Aby wyłączyć funkcję odczytywania wyników pomiarów w języku polskim: 1. Naciśnij dowolny przycisk na urządzeniu aby włączyć urządzenie. 9

10 2. Naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy przycisk OK/GŁOS, będzie słyszalny sygnał dźwiękowy. 3. Gdy funkcja jest wyłączona, przed rozpoczęciem pomiaru i po jego zakończeniu będzie słyszalny tylko sygnał dźwiękowy. Aby włączyć funkcję odczytywania wyników pomiarów w języku polskim: 1. Naciśnij dowolny przycisk na urządzeniu aby włączyć urządzenie. 2. Naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy przycisk OK/GŁOS, będzie słyszalny sygnał dźwiękowy. 3. Następnie naciśnij przycisk rozpoczynający pomiar, następnie usłyszysz sygnał potwierdzający rozpoczęcie pomiaru. 4. Po zakończeniu pomiaru usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy, a następnie odczyt wyniku pomiaru w języku polskim, wynik będzie równieŝ widoczny na wyświetlaczu. Np. twój wynik pomiaru to 36,6 C- będzie słyszalny: Twoja temperatura wynosi 36,6 C. Uwaga: Funkcja (głosowa) w ustawieniach fabrycznych jest włączona, aby wyłączyć lub włączyć funkcję odczytywania pomiarów urządzenie musi być w trybie czuwania (na wyświetlaczu wyświetlana jest data i godzina). Nie ma moŝliwości zmiany podczas pomiaru lub bezpośrednio po nim. XV. Zapisywanie wyników w pamięci urządzenia. Urządzenie po kaŝdym prawidłowo zakończonym pomiarze zapisuje wynik automatycznie. Istnieje moŝliwość zapisania do 30 pomiarów. 1. Aby przeglądać zapisane pomiary naciśnij przycisk MEMO. 2. Aby przeglądać pozostałe pomiary naciskaj przycisk MEMO. 3. JeŜeli w pamięci nie ma Ŝadnych pomiarów, na wyświetlaczu pojawi się napis. UWAGA: Urządzenie jest w stanie zapisać do 30 pomiarów. W przypadku przekroczenia pamięci zostanie automatycznie usunięty najwcześniejszy pomiar. XVI. Resetowanie urządzenia. Aby zresetować urządzenie naleŝy: nacisnąć i przytrzymać przycisk, który znajduje się na przedniej stronie urządzenia. Uwaga wszystkie ustawienia oraz zapisy pomiarów zostaną usunięte. XVII. Specyfikacja techniczna: Model: AC 322PLUS 10

11 Zasilanie: Wyświetlany zakres temperatur: Dokładność urządzenia: 2 baterie AAA-1,5 V 32.0 C ~ 42.9 C (89.6 F do F) +/-0.2 C (lub +/- 0.4 F) 36.0 C ~ 39.0 C (lub 96.7 F do F) +/-0.3 C (+/-0.5 F) 32.0 C ~ 35.9 C (lub 89.6 F do 96.6 F) 39.1 C ~ 42.9 C (lub F do F Temperatura i wilgotność robocza 10 ~ 40.0 C (50.0 F to F), 30%RH ~ 80%RH Temperatura i wilgotność przechowywania: 20.0 ~ 40.0 C (-4.0 F to F) 30%RH ~ 85%RH Wymiar: Automatyczne wyłączenie zasilania: Waga: 122x36x55 3 minuty po naciśnięciu ostatniego przycisku 60 g ( z bateriami) XVIII. Rozwiązywanie prostych problemów. Nie moŝna włączyć urządzenia Sprawdź, czy baterie są naładowane i prawidłowo zainstalowane. Zresetuj urządzenie. Nie podświetla się wyświetlacz Sprawdź stan baterii. Przyczyną moŝe byś za niska temperatura, przy wyniku poniŝej 35,5 º C podświetlanie wyświetlacza nie będzie działać. NaleŜy powtórzyć pomiar. Wyświetlacz jest nieczytelny Sprawdź stan baterii. JeŜeli baterie są wyczerpane wymień je na nowe, wyłącznie alkaliczne. Większość funkcji nie działa Sprawdź stan baterii. Jeśli stan baterii jest niski wymień je na nowe, wyłącznie alkaliczne. Zresetuj urządzenie. Niewiarygodne wyniki pomiarów. NaleŜy zresetować urządzenie. Na wyświetlaczu pojawiła się ikona NaleŜy wymienić baterie na nowe, wyłącznie alkaliczne. Na wyświetlaczu pojawia się napis Lo Wynik pomiaru jest poniŝej 32,0 C, naleŝy powtórzyć pomiar. Na wyświetlaczu pojawia się napis Hi Sensor wyczuł temperaturę powyŝej 42,9 C, naleŝy sprawdzić czy sensor jest czysty i powtórzyć pomiar. Na wyświetlaczu pojawia się napis Err E Urządzenie jest po za zasięgiem temperatury roboczej urządzenia. ( patrz rozdział SPECYFIKACJA TECHNICZNA) Na wyświetlaczu pojawia się napis Err U 11

12 Sprawdź, czy wykonałeś pomiar zgodnie z wskazówkami z instrukcji obsługi, naleŝy powtórzyć pomiar. Na wyświetlaczu pojawia się napis: Err H Błąd urządzenia, naleŝy je zresetować. Na wyświetlaczu pojawia się F Wynik pomiarów podawany jest w F, aby zmienić na C patrz rozdział ZMIANY USTAWIEŃ WYŚWIETLANI POMIARÓW UWAGA: Producent MESCOMP TECHNOLOGIES zastrzega sobie moŝliwość wprowadzenia zmian w osprzęcie i oprogramowaniu wynikające z postępu technicznego. Symbol CE oznacza, Ŝe niniejszy produkt został poddany odpowiedniej procedurze oceny zgodności i spełnia zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, środowiska i konsumenta. Przedstawiony symbol (przekreślony wizerunek kosza na kółkach zgodnie z dyrektywą WEEE) wskazuje na zalecenia obowiązujące w Unii Europejskiej dotyczące oddzielnego zbierania odpadów elektrycznych i sprzętu elektronicznego. Prosimy nie wrzucać niniejszego sprzętu do kosza razem z odpadami domowymi. Pozbywając się tego urządzenia skontaktuj się z lokalnymi władzami, słuŝbami likwidacji odpadów, sklepem gdzie dokonano zakupu sprzętu lub z nasza firmą. Oddzielna zbiórka i prawidłowy odzysk zuŝytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podczas likwidacji pozwoli nam przyczynić się do oszczędzania zasobów naturalnych. Automatyczny ciśnieniomierz typu naramiennego model AC 201 spełnia wymogi przepisów europejskich zawartych min w: Dyrektywie 93/42/EEC oraz spełnia wymogi zawarte w normach : EN : A1: 1993+A2:1995+A13:1996 EN :2001 EN A1:2002 EN1060-3:1997+A1:2005 EN1060-4:2004 Autoryzowany przedstawiciel na teren Unii Europejskiej: Innovative Business Promotion GmbH Botzstresse 6, Jena, Germany Wyprodukowano przez: Health and Life Co. Ltd. 9F, No. 186, Jian Yi Road, Chung Ho City 235, Taipei, Taiwan Dystrybutor: Mescomp Technologies Al. Jerozolimskie Warszawa Tel / Fax Masa sprzętu : 60g. 12

13 MESCOMP TECHNOLOGIES Biuro Serwisu URL: Warszawa,ul. Dzielna 11 tel. (0 22) czynne w godz KARTA GWARANCYJNA NR Nr fabryczny WARUNKI GWARANCJI MECOMP TECHNOLOGIES z siedzibą w Warszawie udziela nabywcy gwarancji na zakupiony sprzęt, wymieniony w niniejszej gwarancji. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaŝy detalicznej, nie dłuŝej jednak niŝ 30 miesięcy od daty produkcji (wydania z magazynu MESCOMP. TECHNOLOGIES) 3. Wady sprzętu, ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego sprzętu do Działu Serwisu MESCOMP TECHNOLOGIES lub innej upowaŝnionej przez MESCOMP TECHNOLOGIES placówki serwisowej zwanej dalej Zakładem Serwisowym (wg aktualnej listy). 4. Gwarancją nie są objęte: a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nim wady, b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek: - niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji i obsługi, - samowolnych (dokonywanych przez uŝytkownika lub inne nieupowaŝnione osoby) - napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych c) uszkodzenia wywołane: - działaniem siły wyŝszej (kradzieŝ, zalanie itp.) d) materiały eksploatacyjne, takie jak baterie i spowodowane przez nie uszkodzenia. 5. Gwarancją nie jest objęty sprzęt, na którym stwierdzono usunięcie lub uszkodzenie plomb lub numerów fabrycznych. 6. Reklamacje sprzętu są przyjmowane w Zakładzie Serwisowym po okazaniu waŝnej karty gwarancyjnej i dowodu zakupu. 7. Koszty dostarczenia sprzętu do zakładu serwisowego ponosi reklamujący. 8. Koszty wynikłe z nieuzasadnionego zgłoszenia naprawy pokrywa uŝytkownik. 9. Duplikaty niniejszej karty gwarancyjnej nie będą wydawane. 10. Karta gwarancyjna bez dołączonego dowodu zakupu, wpisanej daty sprzedaŝy oraz czytelnej pieczątki sprzedającego jest niewaŝna. 11. Niniejsza gwarancja na sprzedany sprzęt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności z umową data produkcji data sprzedaŝy lub instalacji (wydania z magazynu MESCOMP TECHNOLOGIES ) pieczęć i podpis pieczęć i podpis Lp. Data zgłoszenia ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAW Data Wykonane czynności wydania Wymienione części Potwierdzenie Zakładu Serwisowego Nr Data produkcji (wydania),pieczęć Nr Data produkcji (wydania), pieczęć Nr Data produkcji (wydania), pieczęć Data sprzedaŝy (instalacji),pieczęć Data sprzedaŝy (instalacji), pieczęć Data sprzedaŝy (instalacji), pieczęć 13

14 TERMOMETR ELEKTRONICZNY Kolorowy wyświetlacz to wyjątkowo przydatna funkcja ułatwiająca szybki i dokładny pomiar temperatury. Dzięki nowoczesnej technologii po zakończeniu pomiaru wyświetlacz podświetli się na kolorowo, wskazuje w bardzo czytelny sposób odstępstwa od prawidłowych wartości i alarmujące Cię o podwyŝszonej temperaturze. Dodatkowo urządzenie automatycznie zapamiętuje do 30 pomiarów wraz z datą i umoŝliwiające ich analizę. Termometr douszno - czołowy został zaprojektowany jest tak, aby uŝytkownik w kaŝdej chwili mógł sam wybrać najbardziej dogodny sposób dokonania pomiaru: w kanale ucha lub na czole. Obydwa pomiary są tak szybkie i delikatne, Ŝe w czasie ich dokonywania moŝesz pozwolić dziecku na sen. Kolor zielony oznacza temperaturę w normie. Kolor pomarańczowy oznacza podwyŝszona temperaturę. Kolor czerwony oznacza wysoką temperaturę. 14

Bezprzewodowy aparat cyfrowy Dect PH-401 DT SMS

Bezprzewodowy aparat cyfrowy Dect PH-401 DT SMS Bezprzewodowy aparat cyfrowy Dect PH-401 DT SMS SPIS TREŚCI: I. INSTALACJA URZĄDZENIA...4 II. REJESTRACJA SŁUCHAWKI...5 IIA WYREJESTROWANIE SŁUCHAWKI..5 III. INSTALACJA DODATKOWEJ SŁUCHAWKI I ŁADOWARKI...6

Bardziej szczegółowo

Termometr bezdotykowy ThermoFlash LX-26

Termometr bezdotykowy ThermoFlash LX-26 1 I. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. Urządzenie nadaje się do uŝytku do domowego. UŜywać wyłącznie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji. UŜywać w temperaturze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: Klimatyzator ścienny systemu Multi MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH. Modele: UWAGA

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: Klimatyzator ścienny systemu Multi MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH. Modele: UWAGA INSTRUKCJA OBSŁUGI System: Klimatyzator ścienny systemu Multi Modele: MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH UWAGA Przed instalacją i uŝytkowaniem klimatyzatora naleŝy uwaŝnie i dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY TERMOMETR WEWNĘTRZNY/ZEWNĘTRZNY 178209

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY TERMOMETR WEWNĘTRZNY/ZEWNĘTRZNY 178209 INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY TERMOMETR WEWNĘTRZNY/ZEWNĘTRZNY 178209 1. ZAWARTOŚC OPAKOWANIA Bezprzewodowy termometr wewnętrzny i zewnętrzny Instrukcja obsługi Czujnik bezprzewodowy 2. FUNKCJE Pomiar

Bardziej szczegółowo

Aparat do pomiaru glukozy, trójglicerydów i cholesterolu multicare-in

Aparat do pomiaru glukozy, trójglicerydów i cholesterolu multicare-in multicare-in Diagnostyka In-Vitro Pomoc w samokontroli 1 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór multicare-in. multicare-in to nowatorski system, przydatny w monitorowaniu poziomu glukozy, cholesterolu i triglicerydów

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Maxcom MS450 Dual SIM

Skrócona instrukcja obsługi Maxcom MS450 Dual SIM Skrócona instrukcja obsługi Maxcom MS450 Dual SIM Więcej informacji można znaleźć w pełnej wersji instrukcji obsługi. Instrukcję można pobrać ze strony www.maxcom.pl OPIS TELEFONU NAZWA KRÓTKI OPIS 1 EKRAN

Bardziej szczegółowo

(( )) Urządzenie medyczne. Zaleca Zespół Promocji Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie. Wykrywa objawy arytmii

(( )) Urządzenie medyczne. Zaleca Zespół Promocji Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie. Wykrywa objawy arytmii CYFROWY APARAT DO POMIARU CIŚNIENIA KRWI I TĘTNA TMA-880 Urządzenie medyczne Zaleca Zespół Promocji Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie (( )) Wykrywa objawy arytmii Wykrywa objawy arytmii Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. wybierz wersję: WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G

Instrukcja obsługi. wybierz wersję: WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G Instrukcja obsługi wybierz wersję: 1 2 WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G Instrukcja obsługi WIFI ZM7WIFI Spis treści Wprowadzenie Zawartość Budowa urządzenia Pozycja i podłączenie do zasilania Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

ASPEL S.A. PL 32-080 ZABIERZÓW os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl. Elektrokardiograf.

ASPEL S.A. PL 32-080 ZABIERZÓW os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl. Elektrokardiograf. ASPEL S.A. PL 32-080 ZABIERZÓW os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD MrGrey Instrukcja uŝytkowania Zabierzów, 18.06.2010 Wydanie III

Bardziej szczegółowo

Aeris 134/134T. Cordless analogue telephone (DECT) Bedienungsanleitung User manual Instrukcja Obsługi

Aeris 134/134T. Cordless analogue telephone (DECT) Bedienungsanleitung User manual Instrukcja Obsługi Aeris 134/134T Cordless analogue telephone (DECT) Bedienungsanleitung User manual Instrukcja Obsługi Aeris 134/134T Aeris 134/134T 35 Aeris 134/134T Szanowny Użytkowniku,

Bardziej szczegółowo

Obowiązują aktualne warunki zakupu i dostawy. Szczegóły są dostępne na stronie www.wika.de. Instrukcje obsługi. Instrukcje obsługi WIKA DG-10 1

Obowiązują aktualne warunki zakupu i dostawy. Szczegóły są dostępne na stronie www.wika.de. Instrukcje obsługi. Instrukcje obsługi WIKA DG-10 1 Obowiązują aktualne warunki zakupu i dostawy. Szczegóły są dostępne na stronie www.wika.de Instrukcje obsługi Instrukcje obsługi WIKA DG-10 1 Spis treści PL Spis treści Strony 3-17 PL 1. WaŜne informacje

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Gratulujemy! Kupując produkty Gigaset, wybrali Państwo markę oddaną ochronie środowiska. Opakowanie tego produktu jest przyjazne dla środowiska! Więcej informacji na stronie internetowej www.gigaset.com

Bardziej szczegółowo

Drogi Użytkowniku, Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że będzie on stanowił dla Państwa doskonałe narzędzie do pracy i rozrywki.

Drogi Użytkowniku, Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że będzie on stanowił dla Państwa doskonałe narzędzie do pracy i rozrywki. Drogi Użytkowniku, Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że będzie on stanowił dla Państwa doskonałe narzędzie do pracy i rozrywki. Informacje podstawowe Producent INTEGRIT S.A. ul. Tyniecka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 Spis treści Witamy! 4 Bezpieczeństwo i prawidłowa eksploatacja baterii 4 Ważne wskazówki 5 Zawartość zestawu 6 Deklaracja zgodności 6 Ochrona środowiska 6 Odpowiedzialność 6 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniomierz 10852838

Ciśnieniomierz 10852838 Ciśnieniomierz 10852838 SANITAS SBM 30 Proszę zapoznać się z instrukcją, zachować ją na wypadek powstałych podczas użytkowania ciśnieniomierza wątpliwości, udostępnić ją osobom trzecim, korzystającym z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM350

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM350 Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM350 Zaleca się przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania. 2 Zmiana języka na j. polski 1 Naciśnij lewy klawisz funkcyjny MENU ( ). 2 Naciśnij

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi NAVIX 3508 NAVIX 4306

Instrukcja obsługi NAVIX 3508 NAVIX 4306 Instrukcja obsługi NAVIX 3508 NAVIX 4306 1 Zawartość PRZEDMOWA...3 OPIS PRODUKTU...5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA PRODUKTU...5 KLAWISZE FUNKCYJNE I ZŁĄCZA...7 OPIS KLAWISZY FUNKCYJNYCH...7 LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny Odtwarzacz Kart SD i USB "ŁATWY W UśYCIU, SZYBKI I NIEZAWODNY" PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

Profesjonalny Odtwarzacz Kart SD i USB ŁATWY W UśYCIU, SZYBKI I NIEZAWODNY PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Profesjonalny Odtwarzacz Kart SD i USB "ŁATWY W UśYCIU, SZYBKI I NIEZAWODNY" PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA 5/08 A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americandj.eu A.D.J.

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Bezpieczeństwo. Rozpakowanie dekodera

Wstęp. Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Bezpieczeństwo. Rozpakowanie dekodera Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Przeznaczenie... 3 Aktualizacja... 3 Znaki towarowe... 3 Bezpieczeństwo... 3 Rozpakowanie dekodera... 3 Ekologia... 4 Zawartość opakowania... 4 Dekoder panel tylny...

Bardziej szczegółowo

PULSE Barryvox. Instrukcja uŝytkowania MAMMUT

PULSE Barryvox. Instrukcja uŝytkowania MAMMUT PULSE Barryvox Instrukcja uŝytkowania MAMMUT Widok z przodu Widok z przodu główny wyłącznik dioda wyświetlacz przycisk przycisk ± głośnik Informacje dotyczące zasypanego: Zasypany nie wybrany. Zasypany

Bardziej szczegółowo

Zmywarki DIHR serii OPTIMA 400 OPTIMA 500. Instrukcja obsługi (wersja: KOD: 3850ET_U Ed. 04-05/2014) (wszystkie modele i ich wersje wyposaŝenia)

Zmywarki DIHR serii OPTIMA 400 OPTIMA 500. Instrukcja obsługi (wersja: KOD: 3850ET_U Ed. 04-05/2014) (wszystkie modele i ich wersje wyposaŝenia) Zmywarki DIHR serii OPTIMA 400 OPTIMA 500 (wszystkie modele i ich wersje wyposaŝenia) Instrukcja obsługi (wersja: KOD: 3850ET_U Ed. 04-05/2014) I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie

Bardziej szczegółowo

KAMERA TERMOWIZYJNA KT-140

KAMERA TERMOWIZYJNA KT-140 INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA TERMOWIZYJNA KT-140 1. Wyświetlacz LCD 4. Karta pamięci SD 8. Gniazdo USB 2. Wskaźnik naładowania (LED) 5. Uchwyt paska 9. Obiektyw podczerwieni 3. Przyciski funkcji 6. Osłona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMP STRZYKAWKOWYCH

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMP STRZYKAWKOWYCH INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMP STRZYKAWKOWYCH 0197 Model: AP 14 Nr fabryczny: INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMPA STRZYKAWKOWA AP 14 Szanowni Państwo, Kupując sprzęt medyczny firmy ASCOR S.A. wybrali Państwo wysoką

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0600-E02 PL DIGITAL CAMERA X0 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM720BB

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM720BB Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM720BB 3 Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, należy skontaktować się z infolinią pod numerem (+48) 32 325 07 00 lub serwis@maxcom.pl Nasza strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wersja 6.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wersja 6.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 6.1 Prawa zastrzeżone Wszelkie prawa do tego produktu (włączając w to urządzenie, oprogramowanie i opakowanie) naleŝą do PRAGMA Sp. z o.o. Nikt nie ma praw do kopiowania, dekompilacji,

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo Dziękujemy za zakup dekodera PVR HD 7000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie, a potem maksymalnie wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Odbiornik Satelitarny. Instrukcja obsługi OPTICUM 8000 2CICX OPTICUM 8000 CX

Cyfrowy Odbiornik Satelitarny. Instrukcja obsługi OPTICUM 8000 2CICX OPTICUM 8000 CX Cyfrowy Odbiornik Satelitarny Instrukcja obsługi OPTICUM 8000 2CICX OPTICUM 8000 CX Spis treści Środki bezpieczeństwa... 3 1. WaŜne wskazania dot. bezpiecznego uŝytkowania odbiornika... 3 2. Ochrona środowiska...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM820

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM820 Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM820 1. Opis telefonu... 5 2. Instalacja karty SIM i MicroSD.... 7 3. Środki ostrożności karty SIM... 9 4. Instalacja baterii i tylnej pokrywy... 9 4.1

Bardziej szczegółowo