TERMOMETR ELEKTRONICZNY DOUSZNO CZOŁOWY. AC 322 Plus

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TERMOMETR ELEKTRONICZNY DOUSZNO CZOŁOWY. AC 322 Plus"

Transkrypt

1 TERMOMETR ELEKTRONICZNY DOUSZNO CZOŁOWY AC 322 Plus

2 SPIS TREŚCI: I. Właściwości:... 3 II. Uwaga, przeczytaj zanim włączysz urządzenie!... 3 III. Instalacja baterii IV. Uwagi dotyczące baterii:... 4 V. Uwagi dotyczące pomiarów:... 4 VI. WaŜne informacje dotyczące temperatury w uchu VII. Opis urządzenia VIII. Opis ikon na wyświetlaczu... 6 IX. Podświetlanie wyświetlacza:... 6 X. Zmiany ustawień wyświetlania pomiarów XI. Ustawianie daty i godziny XII. Konserwacja i kalibracja urządzenia XIII. Pomiar temperatury:... 8 Pomiar temperatury na czole:... 8 Pomiar temperatury w uchu:... 8 XIV. Funkcja (głosowa) odczytywania wyników pomiaru w języku polskim XV. Zapisywanie wyników w pamięci urządzenia XVI. Resetowanie urządzenia XVII. Specyfikacja techniczna: XVIII. Rozwiązywanie prostych problemów

3 I. Właściwości: Funkcja (głosowa) odczytywania wyników pomiaru w języku polskim DuŜy kolorowy podświetlany wyświetlacz. Podawanie wyniku za pomocą cyfr i koloru. OstrzeŜenie o gorączce i podwyŝszonej temperaturze. 30 pamięci pomiarów wraz z datą. MoŜliwość pomiaru w uchu oraz na czole Automatyczne rozpoznawanie rodzaju pomiaru (ucho, czoło). Pomiar w 2 sekundy. Sygnał dźwiękowy. OstrzeŜenie o niskim stanie baterii. OstrzeŜenie o błędach w pomiarze. Automatyczne wyłączenie urządzenia. Długa Ŝywotność baterii. Małe zuŝycie energii. Instrukcja w 3 językach, w tym w języku polskim. UWAGA: Producent MESCOMP TECHNOLOGIES zastrzega sobie moŝliwość wprowadzenia zmian w osprzęcie i oprogramowaniu wynikające z postępu technicznego. II. Uwaga, przeczytaj zanim włączysz urządzenie! Przeczytaj uwaŝnie instrukcje obsługi przed pierwszym uŝyciem. Urządzenie przeznaczone jest tylko i wyłącznie do pomiaru temperatury ciała. Nie zanurzać urządzenia w cieczach oraz nie naraŝać na działanie wysokiej temperatury i wysoką wilgotność. Nie naleŝy dotykać sensora (czujnika palcami), moŝe to spowodować uszkodzenie. JeŜeli urządzenie nie będzie uŝytkowane prze dłuŝszy czas naleŝy wyjąć z niego baterie Urządzenie naleŝy ustawić z dala od źródeł ciepła: np. kaloryferów, kratek cieplnych, piecyków itp. Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym na dla dzieci. Nie uŝywaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach zapylonych, zabrudzonych. Do czyszczenia uŝywaj tylko wilgotnej szmatki (nie mokrej). Nie uŝywaj płynnych, ani w aerozolu środków czyszczących. Poza przypadkami opisanymi w instrukcji rozdział ROZWIĄZYWANIE PROSTYCH PROBLEMÓW - urządzenia nie naleŝy samodzielnie naprawiać. W przypadku problemów z urządzeniem, usterkę proszę zgłosić w serwisie Mescomp Technologies lub w serwisie autoryzowanym (lista serwisów dostępna na stronie internetowej Mescomp Technologies). Otwarcie lub próba rozkręcenia zewnętrznej obudowy urządzenia powoduje utratę gwarancji. Urządzenie jest przeznaczone do uŝytku domowego. 3

4 UWAGA: Gwarancja na urządzenia nie obejmuje uszkodzeń wynikłych np. z uŝytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem. III. Instalacja baterii. 1. Otwórz komorę na baterie, odciągając pokrywę. 2. Umieść baterię w przegrodzie zgodnie z biegunami. 3. Następnie naleŝy załoŝyć osłonę na baterie. 4. Po umieszczeniu baterii w przegrodzie, nastąpi włączenie wyświetlacza. UWAGA: Termometr posiada funkcję automatycznego wyłączania, wyłączy się 1 minutę po ostatnim przyciśnięciu przycisku. Aby włączyć urządzenie naciśnij dowolny przycisk. IV. Uwagi dotyczące baterii: Kiedy baterie będą bliskie wyczerpania, na wyświetlaczu pojawi się ikona, która oznacza, Ŝe naleŝy wymienić baterie na nowe, wyłącznie alkaliczne. JeŜeli urządzenie nie będzie uŝywane przez dłuŝszy czas, naleŝy wyjąc z niego baterie. ZuŜytych baterii nie naleŝy wrzucać do ognia. Jeden komplet baterii wystarcza na 200 pomiarów (2 razy dziennie) Po wyjęciu baterii nie zostanie usunięta pamięć pomiarów. Do urządzenia nie naleŝy wkładać starych i nowych baterii jednocześnie. V. Uwagi dotyczące pomiarów: Po 3 kolejnych pomiarach naleŝy następny (4) pomiar rozpocząć po odczekaniu 10 minut. Przerwa pomiędzy pomiarami powinna wynosić min. 30 sekund. UWAGI DOTYCZĄCE TEMPERATURY CIAŁA. Temperatura ciała człowieka zmienia się w ciągu dnia lub w zaleŝności od wieku. Występuję równieŝ róŝnica pomiędzy partiami ciała. Dlatego teŝ, pomiary między poszczególnymi partiami ciała nie powinny być porównywalne. NaleŜy więc określić 4

5 zakres normalnych temperatur. Zalecamy kilkukrotne zmierzenie temperatury w odstępach 5 minutowych. Zakres pomiaru urządzenia wynosi od 32 do 42,9 º C. JeŜeli pomiar temperatury nie mieści się w tej granicy na wyświetlaczu pojawią się następujące ostrzeŝenia: HI- oznacza, Ŝe temperatura jest powyŝej 42,9 º C. LO- oznacza, Ŝe temperatura jest poniŝej 32,0 º C. Urządzenie zapisuje automatycznie do 30 pomiarów wraz z datą. Na wynik pomiarów mogą mieć wpływ równieŝ czynniki, takie jak: dokonywanie pomiaru krótko po kąpieli lub pływaniu, zakrycie uszu, wystawianie się na działanie czynników zewnętrznych takich jak skrajne temperatury dodatnie lub ujemne. Temperaturę naleŝy mierzyć w zdrowym uchu, jeŝeli do drugiego są aplikowane krople bądź inne lekarstwa. Nie naleŝy dokonywać pomiaru u dzieci poniŝej 3 miesiąca Ŝycia. W przypadku pomiaru temperatury w uchu, urządzenie naleŝy umieścić w nim ostroŝnie. JeŜeli podawane wyniki nie odzwierciedlają odczuwalnego stanu zdrowia naleŝy powtórzyć pomiar. UWAGA: Podczas wizyty u lekarza naleŝy poinformować go, o sposobie wykonywania pomiaru, oraz jeŝeli jest to moŝliwe naleŝy przedstawić wyniki pomiarów. Normalny zakres temperatur: Usta: ,5 º C Pod pachą: 34,7-37,3ºC Ucho: 35,8-38º C Czoło:35,5-37,6ºC 95,9-99,5º F 94,5-99,1º F 96,4-100,4º F 95,9-99,7º F Temperatura w róŝnych grupach wiekowych: 0-2 lat 3,4-38º C 97,5-100,4ºF 3-10 lat 36,1-37,8ºC 97,0-100º F lat 35,9-37,6º C 96,6-99,7º F > 65 lat 35,8-37,5º C 96,4-99,5º F VI. WaŜne informacje dotyczące temperatury w uchu. Temperatura ciała w uchu jest róŝna i jest uzaleŝniona od miejsca pomiaru. Jest równieŝ zaleŝna od wieku. 5

6 VII. Opis urządzenia. VIII. Opis ikon na wyświetlaczu Oznacza pomiar temperatury na czole. Oznacza pomiar temperatury w uchu. HI Oznacza, Ŝe temperatura jest powyŝej 42,9 º C. LO Oznacza, Ŝe temperatura jest poniŝej 32,0 º C. Słabe baterie, naleŝy wymienić je na nowe. IX. Podświetlanie wyświetlacza: 6

7 Dzięki nowoczesnej technologii, po prawidłowym zakończeniu pomiaru urządzenie poda wynik, oraz w zaleŝności od wartości pomiaru, wyświetlacz podświetli się na kolorowo. Wyświetlacz podświetli się na zielono gdy wynik pomiaru będzie w granicy 35,6 37,2 º C i oznacza temperaturę ciała w normie Wyświetlacz podświetli się na pomarańczowo, gdy wynik pomiaru będzie w granicy 37,3-37,5º C i oznacza ze temperatura jest podwyŝszona. Wyświetlacz podświetli się na czerwono, gdy wynik będzie powyŝej 37,6º C i oznacza gorączkę. UWAGA: wyświetlacz nie podświetli się na kolorowo w przypadku wyniku poniŝej 35,5º C. W przypadku wątpliwości prawdziwości pomiaru naleŝy powtórzyć pomiar po 5 minutach. X. Zmiany ustawień wyświetlania pomiarów. Po zakończeniu pomiaru urządzenie podaje wynik za pomocą º C (Celsjusza) lub º F (Fahernheit a), aby zmienić sposób podawania temperatury z º C na º F lub z º F na º C naleŝy nacisnąć przycisk znajdujący się wewnątrz urządzenia. (patrz rysunek) XI. Ustawianie daty i godziny. Data i godzina jest wyświetlana przy włączeniu termometru oraz podawana przy przeglądaniu pomiarów. Aby ustawić datę i godzinę: 1. Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 2 sekundy przycisk MEMO. Godzina zacznie migać, na wyświetlaczu i pojawi się napis SET (USTAW). 2. Przyciskaj przycisk MEMO, aby wybrać Ŝądaną godzinę. 3. Aby potwierdzić naciśnij przycisk OK./GŁOS. Zacznie migać minuta. Przyciskiem MEMO wybierz Ŝądaną minutę. Aby potwierdzić naciśnij przycisk OK./GŁOS. 4. Następnie zacznie migać rok, przyciskiem MEMO wybierz Ŝądany rok, a następnie naciśnij przycisk OK./GŁOS. 5. W ten sposób moŝesz ustawić miesiąc oraz dzień. 6. Urządzenie jest gotowe do pomiaru. XII. Konserwacja i kalibracja urządzenia. Urządzenie naleŝy uŝytkować tylko i wyłącznie do pomiaru temperatury ciała. NaleŜy stosować wszystkie zalecenia zawarte w instrukcji. Kalibracja Urządzenie jest skalibrowane fabrycznie. JeŜeli jest uŝytkowane i przechowywanie zgodnie z zaleceniami w instrukcji obsługi nie wymagana jest okresowa kalibracja. W przypadku wszelkich wątpliwości co do prawidłowego działania urządzenia naleŝy skontaktować się z działem serwisowym. Próba rozkręcenia urządzenia spowoduje utratę gwarancji. 7

8 XIII. Pomiar temperatury: Istnieje moŝliwość pomiaru temperatury na czole jaki i w uchu. Przed kaŝdym pomiarem naleŝy upewnić się, Ŝe sensor jest czysty. UWAGA: Nie naleŝy dotykać sensora palcami, moŝe to spowodować uszkodzenie urządzenia Pomiar temperatury na czole: Aby zmierzyć temperaturę ciała: 1. ZałóŜ kapturek na urządzenie (patrz rysunek poniŝej) 2. PrzyłóŜ sondę termometru na środku czoła (patrz rysunek poniŝej). 3. Aby zacząć pomiar, naciśnij przycisk. Będzie słyszalny dźwięk potwierdzający rozpoczęcie pomiaru. 4. Po 2 sekundach usłyszysz dźwięk potwierdzający zakończenie pomiaru. Na wyświetlaczu pojawi się wynik pomiaru, oraz w zaleŝności od rezultatu, wyświetlacz podświetli się na kolorowo. Kolor zielony oznacza temperaturę w normie. Kolor pomarańczowy oznacza podwyŝszona temperaturę. Kolor czerwony oznacza wysoką temperaturę. UWAGA: Po zakończeniu pomiaru oprócz wyniku pojawi się ikona pomiar temperatury na czole., oznacza ona Pomiar temperatury w uchu: 1. Aby rozpocząć pomiar temperatury w uchu naleŝy zdjąć kapturek (patrz rysunek poniŝej) 8

9 2. Aby wykluczyć błędy w pomiarach, upewnij się, Ŝe przewód słuchowy jest czysty. 3. Następnie, w przypadku dzieci poniŝej 1 roku Ŝycia złap delikatnie palcami za małŝowinę uszną dziecka i lekko odciągnij ją do góry (patrz rys). 4. W przypadku dzieci powyŝej 1 roku Ŝycia i osób dorosłych, naleŝy złapać delikatnie palcami małŝowinę uszną i delikatnie pociągnąć w kierunku tyłu głowy. 5. Następnie naleŝy delikatnie wsunąć sondę termometru do przewodu słuchowego. 6. Naciśnij przycisk. Będzie słyszalny dźwięk potwierdzający rozpoczęcie pomiaru. 5. Po 2 sekundach usłyszysz dźwięk potwierdzający zakończenie pomiaru. Na wyświetlaczu pojawi się wynik pomiaru oraz w zaleŝności od rezultatu wyświetlacz podświetli się na kolorowo. Kolor zielony oznacza temperaturę w normie. Kolor pomarańczowy oznacza podwyŝszona temperaturę. Kolor czerwony oznacza wysoką temperaturę. UWAGA: Po zakończeniu pomiaru oprócz wyniku pojawi się ikona, temperatury w uchu. oznacza ona pomiar XIV. Funkcja (głosowa) odczytywania wyników pomiaru w języku polskim. Urządzenie posiada wbudowaną funkcję (głosową) odczytywania wyników pomiaru w języku polskim, moŝesz włączyć lub wyłączyć te funkcję. Aby wyłączyć funkcję odczytywania wyników pomiarów w języku polskim: 1. Naciśnij dowolny przycisk na urządzeniu aby włączyć urządzenie. 9

10 2. Naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy przycisk OK/GŁOS, będzie słyszalny sygnał dźwiękowy. 3. Gdy funkcja jest wyłączona, przed rozpoczęciem pomiaru i po jego zakończeniu będzie słyszalny tylko sygnał dźwiękowy. Aby włączyć funkcję odczytywania wyników pomiarów w języku polskim: 1. Naciśnij dowolny przycisk na urządzeniu aby włączyć urządzenie. 2. Naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy przycisk OK/GŁOS, będzie słyszalny sygnał dźwiękowy. 3. Następnie naciśnij przycisk rozpoczynający pomiar, następnie usłyszysz sygnał potwierdzający rozpoczęcie pomiaru. 4. Po zakończeniu pomiaru usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy, a następnie odczyt wyniku pomiaru w języku polskim, wynik będzie równieŝ widoczny na wyświetlaczu. Np. twój wynik pomiaru to 36,6 C- będzie słyszalny: Twoja temperatura wynosi 36,6 C. Uwaga: Funkcja (głosowa) w ustawieniach fabrycznych jest włączona, aby wyłączyć lub włączyć funkcję odczytywania pomiarów urządzenie musi być w trybie czuwania (na wyświetlaczu wyświetlana jest data i godzina). Nie ma moŝliwości zmiany podczas pomiaru lub bezpośrednio po nim. XV. Zapisywanie wyników w pamięci urządzenia. Urządzenie po kaŝdym prawidłowo zakończonym pomiarze zapisuje wynik automatycznie. Istnieje moŝliwość zapisania do 30 pomiarów. 1. Aby przeglądać zapisane pomiary naciśnij przycisk MEMO. 2. Aby przeglądać pozostałe pomiary naciskaj przycisk MEMO. 3. JeŜeli w pamięci nie ma Ŝadnych pomiarów, na wyświetlaczu pojawi się napis. UWAGA: Urządzenie jest w stanie zapisać do 30 pomiarów. W przypadku przekroczenia pamięci zostanie automatycznie usunięty najwcześniejszy pomiar. XVI. Resetowanie urządzenia. Aby zresetować urządzenie naleŝy: nacisnąć i przytrzymać przycisk, który znajduje się na przedniej stronie urządzenia. Uwaga wszystkie ustawienia oraz zapisy pomiarów zostaną usunięte. XVII. Specyfikacja techniczna: Model: AC 322PLUS 10

11 Zasilanie: Wyświetlany zakres temperatur: Dokładność urządzenia: 2 baterie AAA-1,5 V 32.0 C ~ 42.9 C (89.6 F do F) +/-0.2 C (lub +/- 0.4 F) 36.0 C ~ 39.0 C (lub 96.7 F do F) +/-0.3 C (+/-0.5 F) 32.0 C ~ 35.9 C (lub 89.6 F do 96.6 F) 39.1 C ~ 42.9 C (lub F do F Temperatura i wilgotność robocza 10 ~ 40.0 C (50.0 F to F), 30%RH ~ 80%RH Temperatura i wilgotność przechowywania: 20.0 ~ 40.0 C (-4.0 F to F) 30%RH ~ 85%RH Wymiar: Automatyczne wyłączenie zasilania: Waga: 122x36x55 3 minuty po naciśnięciu ostatniego przycisku 60 g ( z bateriami) XVIII. Rozwiązywanie prostych problemów. Nie moŝna włączyć urządzenia Sprawdź, czy baterie są naładowane i prawidłowo zainstalowane. Zresetuj urządzenie. Nie podświetla się wyświetlacz Sprawdź stan baterii. Przyczyną moŝe byś za niska temperatura, przy wyniku poniŝej 35,5 º C podświetlanie wyświetlacza nie będzie działać. NaleŜy powtórzyć pomiar. Wyświetlacz jest nieczytelny Sprawdź stan baterii. JeŜeli baterie są wyczerpane wymień je na nowe, wyłącznie alkaliczne. Większość funkcji nie działa Sprawdź stan baterii. Jeśli stan baterii jest niski wymień je na nowe, wyłącznie alkaliczne. Zresetuj urządzenie. Niewiarygodne wyniki pomiarów. NaleŜy zresetować urządzenie. Na wyświetlaczu pojawiła się ikona NaleŜy wymienić baterie na nowe, wyłącznie alkaliczne. Na wyświetlaczu pojawia się napis Lo Wynik pomiaru jest poniŝej 32,0 C, naleŝy powtórzyć pomiar. Na wyświetlaczu pojawia się napis Hi Sensor wyczuł temperaturę powyŝej 42,9 C, naleŝy sprawdzić czy sensor jest czysty i powtórzyć pomiar. Na wyświetlaczu pojawia się napis Err E Urządzenie jest po za zasięgiem temperatury roboczej urządzenia. ( patrz rozdział SPECYFIKACJA TECHNICZNA) Na wyświetlaczu pojawia się napis Err U 11

12 Sprawdź, czy wykonałeś pomiar zgodnie z wskazówkami z instrukcji obsługi, naleŝy powtórzyć pomiar. Na wyświetlaczu pojawia się napis: Err H Błąd urządzenia, naleŝy je zresetować. Na wyświetlaczu pojawia się F Wynik pomiarów podawany jest w F, aby zmienić na C patrz rozdział ZMIANY USTAWIEŃ WYŚWIETLANI POMIARÓW UWAGA: Producent MESCOMP TECHNOLOGIES zastrzega sobie moŝliwość wprowadzenia zmian w osprzęcie i oprogramowaniu wynikające z postępu technicznego. Symbol CE oznacza, Ŝe niniejszy produkt został poddany odpowiedniej procedurze oceny zgodności i spełnia zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, środowiska i konsumenta. Przedstawiony symbol (przekreślony wizerunek kosza na kółkach zgodnie z dyrektywą WEEE) wskazuje na zalecenia obowiązujące w Unii Europejskiej dotyczące oddzielnego zbierania odpadów elektrycznych i sprzętu elektronicznego. Prosimy nie wrzucać niniejszego sprzętu do kosza razem z odpadami domowymi. Pozbywając się tego urządzenia skontaktuj się z lokalnymi władzami, słuŝbami likwidacji odpadów, sklepem gdzie dokonano zakupu sprzętu lub z nasza firmą. Oddzielna zbiórka i prawidłowy odzysk zuŝytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podczas likwidacji pozwoli nam przyczynić się do oszczędzania zasobów naturalnych. Automatyczny ciśnieniomierz typu naramiennego model AC 201 spełnia wymogi przepisów europejskich zawartych min w: Dyrektywie 93/42/EEC oraz spełnia wymogi zawarte w normach : EN : A1: 1993+A2:1995+A13:1996 EN :2001 EN A1:2002 EN1060-3:1997+A1:2005 EN1060-4:2004 Autoryzowany przedstawiciel na teren Unii Europejskiej: Innovative Business Promotion GmbH Botzstresse 6, Jena, Germany Wyprodukowano przez: Health and Life Co. Ltd. 9F, No. 186, Jian Yi Road, Chung Ho City 235, Taipei, Taiwan Dystrybutor: Mescomp Technologies Al. Jerozolimskie Warszawa Tel / Fax Masa sprzętu : 60g. 12

13 MESCOMP TECHNOLOGIES Biuro Serwisu URL: Warszawa,ul. Dzielna 11 tel. (0 22) czynne w godz KARTA GWARANCYJNA NR Nr fabryczny WARUNKI GWARANCJI MECOMP TECHNOLOGIES z siedzibą w Warszawie udziela nabywcy gwarancji na zakupiony sprzęt, wymieniony w niniejszej gwarancji. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaŝy detalicznej, nie dłuŝej jednak niŝ 30 miesięcy od daty produkcji (wydania z magazynu MESCOMP. TECHNOLOGIES) 3. Wady sprzętu, ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego sprzętu do Działu Serwisu MESCOMP TECHNOLOGIES lub innej upowaŝnionej przez MESCOMP TECHNOLOGIES placówki serwisowej zwanej dalej Zakładem Serwisowym (wg aktualnej listy). 4. Gwarancją nie są objęte: a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nim wady, b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek: - niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji i obsługi, - samowolnych (dokonywanych przez uŝytkownika lub inne nieupowaŝnione osoby) - napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych c) uszkodzenia wywołane: - działaniem siły wyŝszej (kradzieŝ, zalanie itp.) d) materiały eksploatacyjne, takie jak baterie i spowodowane przez nie uszkodzenia. 5. Gwarancją nie jest objęty sprzęt, na którym stwierdzono usunięcie lub uszkodzenie plomb lub numerów fabrycznych. 6. Reklamacje sprzętu są przyjmowane w Zakładzie Serwisowym po okazaniu waŝnej karty gwarancyjnej i dowodu zakupu. 7. Koszty dostarczenia sprzętu do zakładu serwisowego ponosi reklamujący. 8. Koszty wynikłe z nieuzasadnionego zgłoszenia naprawy pokrywa uŝytkownik. 9. Duplikaty niniejszej karty gwarancyjnej nie będą wydawane. 10. Karta gwarancyjna bez dołączonego dowodu zakupu, wpisanej daty sprzedaŝy oraz czytelnej pieczątki sprzedającego jest niewaŝna. 11. Niniejsza gwarancja na sprzedany sprzęt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności z umową data produkcji data sprzedaŝy lub instalacji (wydania z magazynu MESCOMP TECHNOLOGIES ) pieczęć i podpis pieczęć i podpis Lp. Data zgłoszenia ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAW Data Wykonane czynności wydania Wymienione części Potwierdzenie Zakładu Serwisowego Nr Data produkcji (wydania),pieczęć Nr Data produkcji (wydania), pieczęć Nr Data produkcji (wydania), pieczęć Data sprzedaŝy (instalacji),pieczęć Data sprzedaŝy (instalacji), pieczęć Data sprzedaŝy (instalacji), pieczęć 13

14 TERMOMETR ELEKTRONICZNY Kolorowy wyświetlacz to wyjątkowo przydatna funkcja ułatwiająca szybki i dokładny pomiar temperatury. Dzięki nowoczesnej technologii po zakończeniu pomiaru wyświetlacz podświetli się na kolorowo, wskazuje w bardzo czytelny sposób odstępstwa od prawidłowych wartości i alarmujące Cię o podwyŝszonej temperaturze. Dodatkowo urządzenie automatycznie zapamiętuje do 30 pomiarów wraz z datą i umoŝliwiające ich analizę. Termometr douszno - czołowy został zaprojektowany jest tak, aby uŝytkownik w kaŝdej chwili mógł sam wybrać najbardziej dogodny sposób dokonania pomiaru: w kanale ucha lub na czole. Obydwa pomiary są tak szybkie i delikatne, Ŝe w czasie ich dokonywania moŝesz pozwolić dziecku na sen. Kolor zielony oznacza temperaturę w normie. Kolor pomarańczowy oznacza podwyŝszona temperaturę. Kolor czerwony oznacza wysoką temperaturę. 14

Bezdotykowy termometr elektroniczny z laserowym wskaźnikiem AC 007 (DT-007)

Bezdotykowy termometr elektroniczny z laserowym wskaźnikiem AC 007 (DT-007) Bezdotykowy termometr elektroniczny z laserowym wskaźnikiem AC 007 (DT-007) SPIS TREŚCI: I. Właściwości:... 3 II. Uwaga, przeczytaj zanim włączysz urządzenie!... 3 III. Instalacja baterii.... 4 IV. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Bezrtęciowy termometr medyczny AC-108 (CRW-1108) Medyczny termometr cieczowy, nie zawiera rtęci

Bezrtęciowy termometr medyczny AC-108 (CRW-1108) Medyczny termometr cieczowy, nie zawiera rtęci Bezrtęciowy termometr medyczny AC-108 (CRW-1108) Medyczny termometr cieczowy, nie zawiera rtęci Higieniczny Nie powoduje alergii Precyzyjny Wodoodporny Plastikowe etui Przyjazny dla środowiska nie zawiera

Bardziej szczegółowo

Termometr z czujnikiem Medel HAND

Termometr z czujnikiem Medel HAND Termometr z czujnikiem Medel 1 1. SZYBKIE PRZEPROWADZENIE POMIARU. 1. Naciśnij przycisk POWER znajdujący się nad wyświetlaczem. Termometr z czujnikiem 2. Usłyszysz dwa krótkie sygnały dźwiękowe, gdy urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI UNIFON U-400B

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI UNIFON U-400B INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI UNIFON U-400B Importer: GDE POLSKA Ul. Koniecznego 46 32-040 Świątniki Górne tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl Wygląd zewnętrzny Schemat

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI DOMOFON DRS-30

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI DOMOFON DRS-30 INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI DOMOFON DRS-30 Importer: GDE POLSKA Ul. Koniecznego 46 32-040 Świątniki Górne tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl Wygląd zewnętrzny MontaŜ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ALKOMAT CYFROWY MODEL: AL2 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Poręczny alkomat cyfrowy, bezustnikowy - przydatne urządzenie dla każdego kierowcy. Cechy produktu: Alkomat jest bardzo estetycznie

Bardziej szczegółowo

Miernik pomiaru prędkości obrotowej

Miernik pomiaru prędkości obrotowej Miernik pomiaru prędkości obrotowej VA8030 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.2 2 VA8030 VA8030 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 4 1. Zawartość opakowania... 4 2. Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI HI 96728 KOLORYMETR DO AZOTANÓW (ISM)

INSTRUKCJA OBSŁUGI HI 96728 KOLORYMETR DO AZOTANÓW (ISM) INSTRUKCJA OBSŁUGI HI 96728 KOLORYMETR DO AZOTANÓW (ISM) Miernik zgodny jest z dyrektywami Unii Europejskiej CE. GWARANCJA Miernik posiada 2 lata gwarancji. Wszystkie uszkodzenia fabryczne podlegają bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Termometr bezdotykowy ThermoFlash LX-26

Termometr bezdotykowy ThermoFlash LX-26 1 I. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. Urządzenie nadaje się do uŝytku do domowego. UŜywać wyłącznie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji. UŜywać w temperaturze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL FE www.elmarco.net.pl .. - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów z sondą na przewodzie. MGL4

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi STRONA 1 Alkomat / Instrukcja Obsługi Dziękujemy za zakup alkomatu Vordon. Przed pierwszym użyciem proszę się dokładnie zapoznać z instrukcją obsługi, szczególnie z informacją zawartą w sekcji Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

PRZYRZĄD DO POMIARU LINII KRZYWYCH Z ODCZYTEM CYFROWYM

PRZYRZĄD DO POMIARU LINII KRZYWYCH Z ODCZYTEM CYFROWYM INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYRZĄD DO POMIARU LINII KRZYWYCH Z ODCZYTEM CYFROWYM NUMER KATALOGOWY OTELO 46 000 010 MARKA Otelo Sp. z o.o.,ul. Armii Krajowej 49, 05-600 Grójec, Polska +48 48 664 07 00 +48 48 664

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI (do drewna i materiałów budowlanych) EM 4807 OPIS OGÓLNY Ten przyrząd może być stosowany do pomiaru poziomu wilgotności piłowanego drewna, tarcicy, parkietu (także

Bardziej szczegółowo

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz Nr produktu 674117 Strona 1 z 10 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór krokomierza Oregon Scientific Slimfit

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400 Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power Instrukcja obsługi Nr produktu: 857400 Tester z wyświetlaczem LCD przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo- ołowiowych. Jedno urządzenie, trzy opcje

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI EL-M711G EL-M710G OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VOMS 26. Przenośny Monitor Kolorowy LCD 2,5. Instrukcja obsługi przenośnego monitora kolorowego 1

Instrukcja obsługi VOMS 26. Przenośny Monitor Kolorowy LCD 2,5. Instrukcja obsługi przenośnego monitora kolorowego 1 Instrukcja obsługi Przenośny Monitor Kolorowy LCD 2,5 VOMS 26 Instrukcja obsługi przenośnego monitora kolorowego 1 Dystrybucja: Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa tel. (22) 572 90 20,

Bardziej szczegółowo

PREZENTER BEZPRZEWODOWY 4 IN 1 2.4GHZ EQUIP Symbol producenta 610026

PREZENTER BEZPRZEWODOWY 4 IN 1 2.4GHZ EQUIP Symbol producenta 610026 PREZENTER BEZPRZEWODOWY 4 IN 1 2.4GHZ EQUIP Symbol producenta 610026 Przekreślony kosz - produkt oznaczony tym symbolem oznacza, Ŝe nie moŝe być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Alkomat cyfrowy DA-3000M

Instrukcja obsługi. Alkomat cyfrowy DA-3000M Instrukcja obsługi Alkomat cyfrowy DA-3000M Alkomat cyfrowy DA-3000M Alkomat DA-3000 AlcoScent jest małym testerem o zakresie pomiarowym (do 4 promili) i dokładności do dziesiętnych części promila. Wykonuje

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Pirometr bezdotykowy termometr na podczerwień. 1. Wprowadzenie

Pirometr bezdotykowy termometr na podczerwień. 1. Wprowadzenie Pirometr bezdotykowy termometr na podczerwień. 1. Wprowadzenie Bezdotykowy termometr na podczerwień w kompaktowej obudowie w kształcie pistoletu. Pomiar odbywa się poprzez wycelowanie w obiekt i przyciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy termometr solarny TFA. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 672096. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

Cyfrowy termometr solarny TFA. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 672096. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 Cyfrowy termometr solarny TFA Instrukcja obsługi Nr produktu: 672096 Strona 1 z 6 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska VISION SOLAR Cyfrowy termometr okienny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA MIERNIKA ZUśYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (URZ1213 / URZ1216)

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA MIERNIKA ZUśYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (URZ1213 / URZ1216) INSTRUKCJA UśYTKOWANIA MIERNIKA ZUśYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (URZ1213 / URZ1216) Miernik pozwala w prosty sposób monitorować oraz rejestrować zuŝycie energii elektrycznej przez urządzenia elektryczne.

Bardziej szczegółowo

WIATROMIERZ. Model: AR816. Instrukcja obsługi

WIATROMIERZ. Model: AR816. Instrukcja obsługi WIATROMIERZ Model: AR816 Instrukcja obsługi 1.Funkcje: 1)Pomiar prędkości wiatru i temperatury. 2)Wskazanie chłodu wiatru. 3)Wyświetlanie temperatury w C lub F. 4)Jednostka miary różnych prędkości wiatru.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Krokomierz Ion Audio Health

Krokomierz Ion Audio Health INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz Ion Audio Health Nr produktu 396268 Strona 1 z 6 Zawartość opakowania: Krokomierz USB, kabel mini USB, pasek na rękę, Mini CD, Przewodnik szybkiego startu Uwaga: - Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Talitor kamera w zapalniczce

Talitor kamera w zapalniczce Talitor kamera w zapalniczce Poznań 2012 Cechy: mały rozmiar mały, dyskretny obiektyw kamery wskaźnik LED rozdzielczość 1280x960 dla 27fps rejestracja plików w formacie AVI rejestracja przez co najmniej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TERMOMETR NA PODCZERWIEŃ DO POMIARU TEMPERATURY NA CZOLE. Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcje obsługi.

Instrukcja obsługi TERMOMETR NA PODCZERWIEŃ DO POMIARU TEMPERATURY NA CZOLE. Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcje obsługi. TERMOMETR NA PODCZERWIEŃ DO POMIARU TEMPERATURY NA CZOLE Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcje obsługi. Termometr do czoła MEBBY jest wysokiej klasy urządzeniem pomiarowym, które wykorzystuje najnowsze

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. urządzenia klimatyzacyjne. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. www.lg.com

Karta gwarancyjna. urządzenia klimatyzacyjne. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. www.lg.com Karta gwarancyjna urządzenia klimatyzacyjne Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej www.lg.com ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ NAZWA SPRZĘTU:... JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA Pełny symbol jednostki:

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Waga z funkcją pomiaru zawartości tłuszczu i wody w organizmie HCF-3

Waga z funkcją pomiaru zawartości tłuszczu i wody w organizmie HCF-3 Waga z funkcją pomiaru zawartości tłuszczu i wody w organizmie HCF-3 Podręcznik obsługi Dziękujemy Państwu za zakupienie tego urządzenia. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Alkomat cyfrowy DA-3000M

Instrukcja obsługi. Alkomat cyfrowy DA-3000M Instrukcja obsługi Alkomat cyfrowy DA-3000M Alkomat cyfrowy DA-3000M Alkomat DA-3000 AlcoScent jest małym testerem o zakresie pomiarowym (do 4 promili) i dokładności do dziesiętnych części promila. Wykonuje

Bardziej szczegółowo

oraz użytkowania niezgodnie ze specyfikacją techniczną opisaną w niniejszej instrukcji. KARTA GWARANCYJNA 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UM-076

INSTRUKCJA OBSŁUGI UM-076 INSTRUKCJA OBSŁUGI UM-076 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup Wagi/ Monitora Składu Ciała TANITA. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania. Instrukcja obsługi przedstawi procedury konfiguracji i zarys

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PARKOWANIA. Instrukcja obsługi-montażu. MaxiCar E9-6 / C9-6

SYSTEM PARKOWANIA. Instrukcja obsługi-montażu. MaxiCar E9-6 / C9-6 SYSTEM PARKOWANIA Instrukcja obsługi-montażu MaxiCar E9-6 / C9-6 1. PARAMETRY URZĄDZENIA Zasilanie: +12V ± 2V (DC) Pobór mocy: max 3,5W Zakres temperatury pracy: - 40 ~ +80 C Zasięg działania sensorów:

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi wagi elektronicznej Ohaus YA Series Scales

Instrukcja obsługi wagi elektronicznej Ohaus YA Series Scales Instrukcja obsługi wagi elektronicznej Ohaus YA Series Scales Poniższa instrukcja dotyczy wszystkich modeli YA102,YA302,YA501 różniących się jedynie zakresem ważenia. Odważnik kalibracyjny nie jest dostarczany

Bardziej szczegółowo

POE INJECTOR TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI TL-POE150S #06859. wersja 1.0

POE INJECTOR TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI TL-POE150S #06859. wersja 1.0 POE INJECTOR TP-LINK TL-POE150S #06859 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.0 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 3 1. Zawartość opakowania... 3 2. Zasady bezpieczeństwa... 3 3. Budowa urządzenia...

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MOCY OPTYCZNEJ KINGFISHER

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MOCY OPTYCZNEJ KINGFISHER INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MOCY OPTYCZNEJ KINGFISHER KI3600-Ge KI3600-InGaAS KI3600-Si #04158 #04141 #04160 www.atel.com.pl/produkt.php?hash=04158 wersja 1.0 Wstęp Niedrogi miernik mocy optycznej KI3600-Ge

Bardziej szczegółowo

Aparat telefoniczny przewodowy MT-774 PC Sophie

Aparat telefoniczny przewodowy MT-774 PC Sophie Aparat telefoniczny przewodowy MT-774 PC Sophie UWAGA: PRZED PIERWSZYM ŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI! Spis treści: I. Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz urządzenie.... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Waga medyczna MARSDEN BFA-220P

Waga medyczna MARSDEN BFA-220P INSTRUKCJA OBSŁUGI Waga Marsden BFA-220P z funkcją pomiaru tkanki tłuszczowej, poziomu wody w organizmie, masy kostnej i masy mięśniowej, oceny masy beztłuszczowej oraz funkcją BMI została zaprojektowana

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzny czujnik temperatury, radiowa komunikacja

Zewnętrzny czujnik temperatury, radiowa komunikacja Instalacja i instrukcja obsługi Zewnętrzny czujnik temperatury, radiowa komunikacja Czujnik wilgotności HM-WDS10-TH-O Strona 1 z 9 Spis treści: 1. Informacje dotyczące instrukcji.....3 2. Ważne informacje......3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI DOMOFON DRS-31

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI DOMOFON DRS-31 INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI DOMOFON DRS-31 Importer: Włosań, ul. Świątnicka 88 32-031 Mogilany tel. +48 12 256 50 25 +48 12 256 50 35 GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl Wygląd zewnętrzny Montaż

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Nowy Skrzynka odbiorcza Szyfrowanie Wysłane Robocze Szablony Ustawienia Wiadomości sieciowe Poczta głosowa Ogólna

Nowy Skrzynka odbiorcza Szyfrowanie Wysłane Robocze Szablony Ustawienia Wiadomości sieciowe Poczta głosowa Ogólna ZAWARTOŚĆ ZESTAWU - Telefon, - Bateria, - Ładowarka, - Słuchawki, - Instrukcja obsługi, -Karta gwarancyjna. Dodatkowe akcesoria są dostępne u przedstawicieli sieci GSM. Przedmioty dostarczone wraz z telefonem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672557 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 6 Użycie zgodne z zaleceniami producenta Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A ŚRODKI OSTROśNOŚCI I UWAGI Zasłony, firany, drzwi i tym podobne przedmioty mogą ograniczać transmisję sygnału ze sterownika

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672152 Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny Strona 1 z 7 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu budzika cyfrowego z funkcja czasu sterowanego radiowo.

Bardziej szczegółowo

I. Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz

I. Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz I. Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz urządzenie. Aparat telefoniczny przewodowy Leon 1 Nie używaj produktu w miejscach wilgotnych oraz w pobliżu wody. 2 Urządzenie należy ustawić z dala od źródeł

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Inhalator pneumatyczno-tłokowy MM-500 PIESIO

Inhalator pneumatyczno-tłokowy MM-500 PIESIO Inhalator pneumatyczno-tłokowy MM-500 PIESIO PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI! Data aktualizacji : 06.11.2013 SPIS TREŚCI: I. Właściwości:... 3 II. Uwaga, przeczytaj zanim

Bardziej szczegółowo

TS1401-1. Podręcznik użytkownika Polski

TS1401-1. Podręcznik użytkownika Polski TS1401-1 Podręcznik użytkownika Polski Spis treści 1. Specyfikacje... 3 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Lista części... 5 2.2. Środki ostrożności... 5 2.3. Instalacja baterii... 6 3. Instrukcje obsługi... 6

Bardziej szczegółowo

Luxometr, pomiar oświetlenia,pomiar jasności 0-40000 lx, Voltcraft BL-10 L

Luxometr, pomiar oświetlenia,pomiar jasności 0-40000 lx, Voltcraft BL-10 L Luxometr, pomiar oświetlenia,pomiar jasności 0-40000 lx, Voltcraft BL-10 L Instrukcja obsługi Numer produktu: 123206 Strona 1 z 8 1. Przeznaczenie produktu Ten produkt został zaprojektowany do pomiaru

Bardziej szczegółowo

ST 630 PIROMETR Z CELOWNIKIEM LASEROWYM

ST 630 PIROMETR Z CELOWNIKIEM LASEROWYM INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 630 PIROMETR Z CELOWNIKIEM LASEROWYM SENTRY OPTRONICS Co., LTD., TAIWAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...4 2. SPECYFIKACJA...5 2.1. Cechy konstrukcyjne i użytkowe...5

Bardziej szczegółowo

EASYPARK 4 SENSOROWY, BEZPRZEWODOWY CZUJNIK PARKOWANIA WERSJA Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM

EASYPARK 4 SENSOROWY, BEZPRZEWODOWY CZUJNIK PARKOWANIA WERSJA Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM EASYPARK 4 SENSOROWY, BEZPRZEWODOWY CZUJNIK PARKOWANIA WERSJA Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM Instrukcja obsługi i montażu PRZECZYTAĆ PRZED MONTAŻEM URZĄDZENIA WŁAŚCIWOŚCI System włącza się automatycznie podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany

Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany Nr produktu 672676 Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty.

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl ! UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję PANEL RMC 20 INSTRUKCJA obsługi Ver.1.0/10 UCS UNI CONTROL SYSTEM Ul. Kartuska 391A 80-125 Gdańsk, Poland Tel: +48 58 305 19 87 Fax:

Bardziej szczegółowo

Detektor CO Testo 317-3

Detektor CO Testo 317-3 INSTRUKCJA OBSŁUGI Detektor CO Testo 317-3 Nr produktu 101657 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Detektor CO Testo 317-3 ustala obecność tlenku węgla (CO) w otoczeniu i ostrzega użytkownika w sposób wizualny i

Bardziej szczegółowo

ALKOHOL TESTER. Instrukcja obsługi

ALKOHOL TESTER. Instrukcja obsługi ALKOHOL TESTER Instrukcja obsługi PL Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Instrukcję prosimy zachować, by móc korzystać z zawartych w niej wskazówek

Bardziej szczegółowo

Termometr Nr produktu 000103434

Termometr Nr produktu 000103434 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr Nr produktu 000103434 Strona 1 z 7 2. PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ten poręczny, bezprzewodowy termometr pozwala na monitorowanie temperatury zdalnych punktów pomiarowych, takich

Bardziej szczegółowo

Termometr na podczerwień Bosotherm medical INSTRUKCJA OBSŁUGI

Termometr na podczerwień Bosotherm medical INSTRUKCJA OBSŁUGI -1- Termometr na podczerwień Bosotherm medical INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup termometru Bosotherm medical. Termometr cyfrowy na podczerwień do ucha Bosotherm medical jest produktem wysokiej jakości,

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Serwer Wydruku z moŝliwością podpięcia dysku USB CHDDLANU Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK CZASOWY - BATERYJNY GALCON 7001 D INSTRUKCJA OBSŁUGI

STEROWNIK CZASOWY - BATERYJNY GALCON 7001 D INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK CZASOWY - BATERYJNY GALCON 7001 D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. WYKAZ ELEMENTÓW SKŁADOWYCH 1. Pokrywa panelu sterowania 2. Wyświetlacz 3. Ręczny zawór zamykający 4. Przyciski sterujące 5. Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY TERMOMETR WEWNĘTRZNY/ZEWNĘTRZNY 178209

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY TERMOMETR WEWNĘTRZNY/ZEWNĘTRZNY 178209 INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY TERMOMETR WEWNĘTRZNY/ZEWNĘTRZNY 178209 1. ZAWARTOŚC OPAKOWANIA Bezprzewodowy termometr wewnętrzny i zewnętrzny Instrukcja obsługi Czujnik bezprzewodowy 2. FUNKCJE Pomiar

Bardziej szczegółowo

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Strona 1 z 19 1. Obsługa Przycisk LIGHT MODE START/STOP LAP/RESET Znaczenie! Obsługa Włączanie podświetlania tarczy (5 sekund)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Latarka UC30. GWARANCJA: 60 miesięcy. Dystrybutor

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Latarka UC30. GWARANCJA: 60 miesięcy. Dystrybutor INSTRUKCJA OBSŁUGI Latarka UC30 GWARANCJA: 60 miesięcy *po zarejestrowaniu latarki u producenta 6 miesięcy gwarancji dodatkowo. Rejestruj na stronie: http://latarki-fenix.pl/rejestracja-latarki PPHU KOLBA

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Pirometr przenośny model: 8861B

Pirometr przenośny model: 8861B www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl tel.: 91-880 88 80, 32-444 90 90 fax: 91-880 80 89, 32-444 90 91 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka przemysłowa pomiary temperatury i wilgotności. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL : DS-980. Edycja Miesiąc Rok 1_projekt Październik 2005

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL : DS-980. Edycja Miesiąc Rok 1_projekt Październik 2005 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL : DS-980 Edycja Miesiąc Rok 1_projekt Październik 2005 Yakudo Plus Sp. z o.o. ul. Nad Jeziorem 85, 43-100 TYCHY tel. (0-32) 218-69-10, fax. (0-32) 218-69-15 1 SPIS TREŚCI 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Multimetr cyfrowy PMMM Nr artykułu: 05102991

Multimetr cyfrowy PMMM Nr artykułu: 05102991 Multimetr cyfrowy PMMM Nr artykułu: 05102991 Instrukcja obsługi Spis treści: 1. Wskazówki bezpieczeństwa 1.1 Wprowadzenie 1.2 UŜytkowanie 1.3 Konserwacja 2. Opis przełączników, przycisków i gniazd 3. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Irygator jamy ustnej Bluejet Pro

Irygator jamy ustnej Bluejet Pro 1 1. WAśNE INFORMACJE UŜywając sprzętu elektrycznego, zwłaszcza w obecności dzieci, naleŝy zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa opisane poniŝej. Przed uŝyciem naleŝy przeczytać instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LUKSOMIERZA L-50. SONOPAN Sp. z o.o. 15-950 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/2 tel., fax (0 85) 742 36 62 www.sonopan.com.

INSTRUKCJA OBSŁUGI LUKSOMIERZA L-50. SONOPAN Sp. z o.o. 15-950 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/2 tel., fax (0 85) 742 36 62 www.sonopan.com. INSTRUKCJA OBSŁUGI LUKSOMIERZA L-50 SONOPAN Sp. z o.o. 15-950 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/2 tel., fax (0 85) 742 36 62 www.sonopan.com.pl - 1 - INFORMACJE O NORMACH Cyfrowy luksomierz L-50 spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 300C-K1 / SAC5C-K1

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 300C-K1 / SAC5C-K1 INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 300C-K1 / SAC5C-K1 Importer: GDE POLSKA Ul. Koniecznego 46 32-040 Świątniki Górne tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl

Bardziej szczegółowo

Hydrosplit M3 Instrukcja obsługi - v1.6.3 PL 4

Hydrosplit M3 Instrukcja obsługi - v1.6.3 PL 4 2 3 Hydrosplit M3 Instrukcja obsługi - v1.6.3 PL 4 Numer Etykieta Opis 1/5/6/2 Forward flow Czujnik temp na zasilaniu 3/7/8/4 Return flow Czujnik temp na powrocie 10/11/50 Flow IN Przetwornik przepływu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL 5 AUTO AL <> FE KOMUNIKACJA Z KOMPUTEREM POPRZEZ ZŁĄCZE USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL 5 AUTO AL <> FE KOMUNIKACJA Z KOMPUTEREM POPRZEZ ZŁĄCZE USB INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL 5 AUTO AL FE KOMUNIKACJA Z KOMPUTEREM POPRZEZ ZŁĄCZE USB www.elmarco.net.pl - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią

Bardziej szczegółowo

Mówiący termometr elektroniczny Visiomed EasyScan FTX3. Mówiący termometr do pomiaru w uchu i na czole Visiomed EasyScan FTX3

Mówiący termometr elektroniczny Visiomed EasyScan FTX3. Mówiący termometr do pomiaru w uchu i na czole Visiomed EasyScan FTX3 Mówiący termometr do pomiaru w uchu i na czole 1 Drogi kliencie, dziękujemy za zakup termometru do mierzenia na skroni i w uchu EasyScan FTX3 firmy Visiomed. Proszę z uwagą przeczytać instrukcje użytkowania

Bardziej szczegółowo

Strona 1 TEC III NG Instrukcja obsługi - proszę uwaŝnie przeczytać przed oddaniem do eksploatacji! Wersja 1 Sterowane mikroprocesorem urządzenie do

Strona 1 TEC III NG Instrukcja obsługi - proszę uwaŝnie przeczytać przed oddaniem do eksploatacji! Wersja 1 Sterowane mikroprocesorem urządzenie do Strona 1 TEC III NG Instrukcja obsługi - proszę uwaŝnie przeczytać przed oddaniem do eksploatacji! Wersja 1 Sterowane mikroprocesorem urządzenie do automatycznego dozowania na dobę z pierwiastków śladowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CYFROWY DO POMIARU ELEMENTÓW SMD

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CYFROWY DO POMIARU ELEMENTÓW SMD INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CYFROWY DO POMIARU ELEMENTÓW SMD VA503 #03979 wersja 1.1 Wstęp Multimetr cyfrowy VA503 jest przyrządem umożliwiającym pomiar elementów SMD. SMD (ang. Surface Mount Device) to

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Urządzenie Sound-Shuffle należy

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Pływanie, mycie auta, itp. Nurkowanie z akwalungiem, itp. I - nie nie nie nie II wodoszczelny tak nie nie nie III wodoszczelny tak tak nie nie

Pływanie, mycie auta, itp. Nurkowanie z akwalungiem, itp. I - nie nie nie nie II wodoszczelny tak nie nie nie III wodoszczelny tak tak nie nie INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKÓW CASIO WYPOSAśONYCH W NASTĘPUJĄCE MODUŁY: 589/590/593/596/1271 DOTYCZY MODELI: F-91, F-94, W-59, W-78 INFORMACJE WSTĘPNE Baterie Bateria zakupiona wraz z zegarkiem została zainstalowana

Bardziej szczegółowo