TERMOMETR ELEKTRONICZNY DOUSZNO CZOŁOWY. AC 322 Plus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TERMOMETR ELEKTRONICZNY DOUSZNO CZOŁOWY. AC 322 Plus"

Transkrypt

1 TERMOMETR ELEKTRONICZNY DOUSZNO CZOŁOWY AC 322 Plus

2 SPIS TREŚCI: I. Właściwości:... 3 II. Uwaga, przeczytaj zanim włączysz urządzenie!... 3 III. Instalacja baterii IV. Uwagi dotyczące baterii:... 4 V. Uwagi dotyczące pomiarów:... 4 VI. WaŜne informacje dotyczące temperatury w uchu VII. Opis urządzenia VIII. Opis ikon na wyświetlaczu... 6 IX. Podświetlanie wyświetlacza:... 6 X. Zmiany ustawień wyświetlania pomiarów XI. Ustawianie daty i godziny XII. Konserwacja i kalibracja urządzenia XIII. Pomiar temperatury:... 8 Pomiar temperatury na czole:... 8 Pomiar temperatury w uchu:... 8 XIV. Funkcja (głosowa) odczytywania wyników pomiaru w języku polskim XV. Zapisywanie wyników w pamięci urządzenia XVI. Resetowanie urządzenia XVII. Specyfikacja techniczna: XVIII. Rozwiązywanie prostych problemów

3 I. Właściwości: Funkcja (głosowa) odczytywania wyników pomiaru w języku polskim DuŜy kolorowy podświetlany wyświetlacz. Podawanie wyniku za pomocą cyfr i koloru. OstrzeŜenie o gorączce i podwyŝszonej temperaturze. 30 pamięci pomiarów wraz z datą. MoŜliwość pomiaru w uchu oraz na czole Automatyczne rozpoznawanie rodzaju pomiaru (ucho, czoło). Pomiar w 2 sekundy. Sygnał dźwiękowy. OstrzeŜenie o niskim stanie baterii. OstrzeŜenie o błędach w pomiarze. Automatyczne wyłączenie urządzenia. Długa Ŝywotność baterii. Małe zuŝycie energii. Instrukcja w 3 językach, w tym w języku polskim. UWAGA: Producent MESCOMP TECHNOLOGIES zastrzega sobie moŝliwość wprowadzenia zmian w osprzęcie i oprogramowaniu wynikające z postępu technicznego. II. Uwaga, przeczytaj zanim włączysz urządzenie! Przeczytaj uwaŝnie instrukcje obsługi przed pierwszym uŝyciem. Urządzenie przeznaczone jest tylko i wyłącznie do pomiaru temperatury ciała. Nie zanurzać urządzenia w cieczach oraz nie naraŝać na działanie wysokiej temperatury i wysoką wilgotność. Nie naleŝy dotykać sensora (czujnika palcami), moŝe to spowodować uszkodzenie. JeŜeli urządzenie nie będzie uŝytkowane prze dłuŝszy czas naleŝy wyjąć z niego baterie Urządzenie naleŝy ustawić z dala od źródeł ciepła: np. kaloryferów, kratek cieplnych, piecyków itp. Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym na dla dzieci. Nie uŝywaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach zapylonych, zabrudzonych. Do czyszczenia uŝywaj tylko wilgotnej szmatki (nie mokrej). Nie uŝywaj płynnych, ani w aerozolu środków czyszczących. Poza przypadkami opisanymi w instrukcji rozdział ROZWIĄZYWANIE PROSTYCH PROBLEMÓW - urządzenia nie naleŝy samodzielnie naprawiać. W przypadku problemów z urządzeniem, usterkę proszę zgłosić w serwisie Mescomp Technologies lub w serwisie autoryzowanym (lista serwisów dostępna na stronie internetowej Mescomp Technologies). Otwarcie lub próba rozkręcenia zewnętrznej obudowy urządzenia powoduje utratę gwarancji. Urządzenie jest przeznaczone do uŝytku domowego. 3

4 UWAGA: Gwarancja na urządzenia nie obejmuje uszkodzeń wynikłych np. z uŝytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem. III. Instalacja baterii. 1. Otwórz komorę na baterie, odciągając pokrywę. 2. Umieść baterię w przegrodzie zgodnie z biegunami. 3. Następnie naleŝy załoŝyć osłonę na baterie. 4. Po umieszczeniu baterii w przegrodzie, nastąpi włączenie wyświetlacza. UWAGA: Termometr posiada funkcję automatycznego wyłączania, wyłączy się 1 minutę po ostatnim przyciśnięciu przycisku. Aby włączyć urządzenie naciśnij dowolny przycisk. IV. Uwagi dotyczące baterii: Kiedy baterie będą bliskie wyczerpania, na wyświetlaczu pojawi się ikona, która oznacza, Ŝe naleŝy wymienić baterie na nowe, wyłącznie alkaliczne. JeŜeli urządzenie nie będzie uŝywane przez dłuŝszy czas, naleŝy wyjąc z niego baterie. ZuŜytych baterii nie naleŝy wrzucać do ognia. Jeden komplet baterii wystarcza na 200 pomiarów (2 razy dziennie) Po wyjęciu baterii nie zostanie usunięta pamięć pomiarów. Do urządzenia nie naleŝy wkładać starych i nowych baterii jednocześnie. V. Uwagi dotyczące pomiarów: Po 3 kolejnych pomiarach naleŝy następny (4) pomiar rozpocząć po odczekaniu 10 minut. Przerwa pomiędzy pomiarami powinna wynosić min. 30 sekund. UWAGI DOTYCZĄCE TEMPERATURY CIAŁA. Temperatura ciała człowieka zmienia się w ciągu dnia lub w zaleŝności od wieku. Występuję równieŝ róŝnica pomiędzy partiami ciała. Dlatego teŝ, pomiary między poszczególnymi partiami ciała nie powinny być porównywalne. NaleŜy więc określić 4

5 zakres normalnych temperatur. Zalecamy kilkukrotne zmierzenie temperatury w odstępach 5 minutowych. Zakres pomiaru urządzenia wynosi od 32 do 42,9 º C. JeŜeli pomiar temperatury nie mieści się w tej granicy na wyświetlaczu pojawią się następujące ostrzeŝenia: HI- oznacza, Ŝe temperatura jest powyŝej 42,9 º C. LO- oznacza, Ŝe temperatura jest poniŝej 32,0 º C. Urządzenie zapisuje automatycznie do 30 pomiarów wraz z datą. Na wynik pomiarów mogą mieć wpływ równieŝ czynniki, takie jak: dokonywanie pomiaru krótko po kąpieli lub pływaniu, zakrycie uszu, wystawianie się na działanie czynników zewnętrznych takich jak skrajne temperatury dodatnie lub ujemne. Temperaturę naleŝy mierzyć w zdrowym uchu, jeŝeli do drugiego są aplikowane krople bądź inne lekarstwa. Nie naleŝy dokonywać pomiaru u dzieci poniŝej 3 miesiąca Ŝycia. W przypadku pomiaru temperatury w uchu, urządzenie naleŝy umieścić w nim ostroŝnie. JeŜeli podawane wyniki nie odzwierciedlają odczuwalnego stanu zdrowia naleŝy powtórzyć pomiar. UWAGA: Podczas wizyty u lekarza naleŝy poinformować go, o sposobie wykonywania pomiaru, oraz jeŝeli jest to moŝliwe naleŝy przedstawić wyniki pomiarów. Normalny zakres temperatur: Usta: ,5 º C Pod pachą: 34,7-37,3ºC Ucho: 35,8-38º C Czoło:35,5-37,6ºC 95,9-99,5º F 94,5-99,1º F 96,4-100,4º F 95,9-99,7º F Temperatura w róŝnych grupach wiekowych: 0-2 lat 3,4-38º C 97,5-100,4ºF 3-10 lat 36,1-37,8ºC 97,0-100º F lat 35,9-37,6º C 96,6-99,7º F > 65 lat 35,8-37,5º C 96,4-99,5º F VI. WaŜne informacje dotyczące temperatury w uchu. Temperatura ciała w uchu jest róŝna i jest uzaleŝniona od miejsca pomiaru. Jest równieŝ zaleŝna od wieku. 5

6 VII. Opis urządzenia. VIII. Opis ikon na wyświetlaczu Oznacza pomiar temperatury na czole. Oznacza pomiar temperatury w uchu. HI Oznacza, Ŝe temperatura jest powyŝej 42,9 º C. LO Oznacza, Ŝe temperatura jest poniŝej 32,0 º C. Słabe baterie, naleŝy wymienić je na nowe. IX. Podświetlanie wyświetlacza: 6

7 Dzięki nowoczesnej technologii, po prawidłowym zakończeniu pomiaru urządzenie poda wynik, oraz w zaleŝności od wartości pomiaru, wyświetlacz podświetli się na kolorowo. Wyświetlacz podświetli się na zielono gdy wynik pomiaru będzie w granicy 35,6 37,2 º C i oznacza temperaturę ciała w normie Wyświetlacz podświetli się na pomarańczowo, gdy wynik pomiaru będzie w granicy 37,3-37,5º C i oznacza ze temperatura jest podwyŝszona. Wyświetlacz podświetli się na czerwono, gdy wynik będzie powyŝej 37,6º C i oznacza gorączkę. UWAGA: wyświetlacz nie podświetli się na kolorowo w przypadku wyniku poniŝej 35,5º C. W przypadku wątpliwości prawdziwości pomiaru naleŝy powtórzyć pomiar po 5 minutach. X. Zmiany ustawień wyświetlania pomiarów. Po zakończeniu pomiaru urządzenie podaje wynik za pomocą º C (Celsjusza) lub º F (Fahernheit a), aby zmienić sposób podawania temperatury z º C na º F lub z º F na º C naleŝy nacisnąć przycisk znajdujący się wewnątrz urządzenia. (patrz rysunek) XI. Ustawianie daty i godziny. Data i godzina jest wyświetlana przy włączeniu termometru oraz podawana przy przeglądaniu pomiarów. Aby ustawić datę i godzinę: 1. Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 2 sekundy przycisk MEMO. Godzina zacznie migać, na wyświetlaczu i pojawi się napis SET (USTAW). 2. Przyciskaj przycisk MEMO, aby wybrać Ŝądaną godzinę. 3. Aby potwierdzić naciśnij przycisk OK./GŁOS. Zacznie migać minuta. Przyciskiem MEMO wybierz Ŝądaną minutę. Aby potwierdzić naciśnij przycisk OK./GŁOS. 4. Następnie zacznie migać rok, przyciskiem MEMO wybierz Ŝądany rok, a następnie naciśnij przycisk OK./GŁOS. 5. W ten sposób moŝesz ustawić miesiąc oraz dzień. 6. Urządzenie jest gotowe do pomiaru. XII. Konserwacja i kalibracja urządzenia. Urządzenie naleŝy uŝytkować tylko i wyłącznie do pomiaru temperatury ciała. NaleŜy stosować wszystkie zalecenia zawarte w instrukcji. Kalibracja Urządzenie jest skalibrowane fabrycznie. JeŜeli jest uŝytkowane i przechowywanie zgodnie z zaleceniami w instrukcji obsługi nie wymagana jest okresowa kalibracja. W przypadku wszelkich wątpliwości co do prawidłowego działania urządzenia naleŝy skontaktować się z działem serwisowym. Próba rozkręcenia urządzenia spowoduje utratę gwarancji. 7

8 XIII. Pomiar temperatury: Istnieje moŝliwość pomiaru temperatury na czole jaki i w uchu. Przed kaŝdym pomiarem naleŝy upewnić się, Ŝe sensor jest czysty. UWAGA: Nie naleŝy dotykać sensora palcami, moŝe to spowodować uszkodzenie urządzenia Pomiar temperatury na czole: Aby zmierzyć temperaturę ciała: 1. ZałóŜ kapturek na urządzenie (patrz rysunek poniŝej) 2. PrzyłóŜ sondę termometru na środku czoła (patrz rysunek poniŝej). 3. Aby zacząć pomiar, naciśnij przycisk. Będzie słyszalny dźwięk potwierdzający rozpoczęcie pomiaru. 4. Po 2 sekundach usłyszysz dźwięk potwierdzający zakończenie pomiaru. Na wyświetlaczu pojawi się wynik pomiaru, oraz w zaleŝności od rezultatu, wyświetlacz podświetli się na kolorowo. Kolor zielony oznacza temperaturę w normie. Kolor pomarańczowy oznacza podwyŝszona temperaturę. Kolor czerwony oznacza wysoką temperaturę. UWAGA: Po zakończeniu pomiaru oprócz wyniku pojawi się ikona pomiar temperatury na czole., oznacza ona Pomiar temperatury w uchu: 1. Aby rozpocząć pomiar temperatury w uchu naleŝy zdjąć kapturek (patrz rysunek poniŝej) 8

9 2. Aby wykluczyć błędy w pomiarach, upewnij się, Ŝe przewód słuchowy jest czysty. 3. Następnie, w przypadku dzieci poniŝej 1 roku Ŝycia złap delikatnie palcami za małŝowinę uszną dziecka i lekko odciągnij ją do góry (patrz rys). 4. W przypadku dzieci powyŝej 1 roku Ŝycia i osób dorosłych, naleŝy złapać delikatnie palcami małŝowinę uszną i delikatnie pociągnąć w kierunku tyłu głowy. 5. Następnie naleŝy delikatnie wsunąć sondę termometru do przewodu słuchowego. 6. Naciśnij przycisk. Będzie słyszalny dźwięk potwierdzający rozpoczęcie pomiaru. 5. Po 2 sekundach usłyszysz dźwięk potwierdzający zakończenie pomiaru. Na wyświetlaczu pojawi się wynik pomiaru oraz w zaleŝności od rezultatu wyświetlacz podświetli się na kolorowo. Kolor zielony oznacza temperaturę w normie. Kolor pomarańczowy oznacza podwyŝszona temperaturę. Kolor czerwony oznacza wysoką temperaturę. UWAGA: Po zakończeniu pomiaru oprócz wyniku pojawi się ikona, temperatury w uchu. oznacza ona pomiar XIV. Funkcja (głosowa) odczytywania wyników pomiaru w języku polskim. Urządzenie posiada wbudowaną funkcję (głosową) odczytywania wyników pomiaru w języku polskim, moŝesz włączyć lub wyłączyć te funkcję. Aby wyłączyć funkcję odczytywania wyników pomiarów w języku polskim: 1. Naciśnij dowolny przycisk na urządzeniu aby włączyć urządzenie. 9

10 2. Naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy przycisk OK/GŁOS, będzie słyszalny sygnał dźwiękowy. 3. Gdy funkcja jest wyłączona, przed rozpoczęciem pomiaru i po jego zakończeniu będzie słyszalny tylko sygnał dźwiękowy. Aby włączyć funkcję odczytywania wyników pomiarów w języku polskim: 1. Naciśnij dowolny przycisk na urządzeniu aby włączyć urządzenie. 2. Naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy przycisk OK/GŁOS, będzie słyszalny sygnał dźwiękowy. 3. Następnie naciśnij przycisk rozpoczynający pomiar, następnie usłyszysz sygnał potwierdzający rozpoczęcie pomiaru. 4. Po zakończeniu pomiaru usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy, a następnie odczyt wyniku pomiaru w języku polskim, wynik będzie równieŝ widoczny na wyświetlaczu. Np. twój wynik pomiaru to 36,6 C- będzie słyszalny: Twoja temperatura wynosi 36,6 C. Uwaga: Funkcja (głosowa) w ustawieniach fabrycznych jest włączona, aby wyłączyć lub włączyć funkcję odczytywania pomiarów urządzenie musi być w trybie czuwania (na wyświetlaczu wyświetlana jest data i godzina). Nie ma moŝliwości zmiany podczas pomiaru lub bezpośrednio po nim. XV. Zapisywanie wyników w pamięci urządzenia. Urządzenie po kaŝdym prawidłowo zakończonym pomiarze zapisuje wynik automatycznie. Istnieje moŝliwość zapisania do 30 pomiarów. 1. Aby przeglądać zapisane pomiary naciśnij przycisk MEMO. 2. Aby przeglądać pozostałe pomiary naciskaj przycisk MEMO. 3. JeŜeli w pamięci nie ma Ŝadnych pomiarów, na wyświetlaczu pojawi się napis. UWAGA: Urządzenie jest w stanie zapisać do 30 pomiarów. W przypadku przekroczenia pamięci zostanie automatycznie usunięty najwcześniejszy pomiar. XVI. Resetowanie urządzenia. Aby zresetować urządzenie naleŝy: nacisnąć i przytrzymać przycisk, który znajduje się na przedniej stronie urządzenia. Uwaga wszystkie ustawienia oraz zapisy pomiarów zostaną usunięte. XVII. Specyfikacja techniczna: Model: AC 322PLUS 10

11 Zasilanie: Wyświetlany zakres temperatur: Dokładność urządzenia: 2 baterie AAA-1,5 V 32.0 C ~ 42.9 C (89.6 F do F) +/-0.2 C (lub +/- 0.4 F) 36.0 C ~ 39.0 C (lub 96.7 F do F) +/-0.3 C (+/-0.5 F) 32.0 C ~ 35.9 C (lub 89.6 F do 96.6 F) 39.1 C ~ 42.9 C (lub F do F Temperatura i wilgotność robocza 10 ~ 40.0 C (50.0 F to F), 30%RH ~ 80%RH Temperatura i wilgotność przechowywania: 20.0 ~ 40.0 C (-4.0 F to F) 30%RH ~ 85%RH Wymiar: Automatyczne wyłączenie zasilania: Waga: 122x36x55 3 minuty po naciśnięciu ostatniego przycisku 60 g ( z bateriami) XVIII. Rozwiązywanie prostych problemów. Nie moŝna włączyć urządzenia Sprawdź, czy baterie są naładowane i prawidłowo zainstalowane. Zresetuj urządzenie. Nie podświetla się wyświetlacz Sprawdź stan baterii. Przyczyną moŝe byś za niska temperatura, przy wyniku poniŝej 35,5 º C podświetlanie wyświetlacza nie będzie działać. NaleŜy powtórzyć pomiar. Wyświetlacz jest nieczytelny Sprawdź stan baterii. JeŜeli baterie są wyczerpane wymień je na nowe, wyłącznie alkaliczne. Większość funkcji nie działa Sprawdź stan baterii. Jeśli stan baterii jest niski wymień je na nowe, wyłącznie alkaliczne. Zresetuj urządzenie. Niewiarygodne wyniki pomiarów. NaleŜy zresetować urządzenie. Na wyświetlaczu pojawiła się ikona NaleŜy wymienić baterie na nowe, wyłącznie alkaliczne. Na wyświetlaczu pojawia się napis Lo Wynik pomiaru jest poniŝej 32,0 C, naleŝy powtórzyć pomiar. Na wyświetlaczu pojawia się napis Hi Sensor wyczuł temperaturę powyŝej 42,9 C, naleŝy sprawdzić czy sensor jest czysty i powtórzyć pomiar. Na wyświetlaczu pojawia się napis Err E Urządzenie jest po za zasięgiem temperatury roboczej urządzenia. ( patrz rozdział SPECYFIKACJA TECHNICZNA) Na wyświetlaczu pojawia się napis Err U 11

12 Sprawdź, czy wykonałeś pomiar zgodnie z wskazówkami z instrukcji obsługi, naleŝy powtórzyć pomiar. Na wyświetlaczu pojawia się napis: Err H Błąd urządzenia, naleŝy je zresetować. Na wyświetlaczu pojawia się F Wynik pomiarów podawany jest w F, aby zmienić na C patrz rozdział ZMIANY USTAWIEŃ WYŚWIETLANI POMIARÓW UWAGA: Producent MESCOMP TECHNOLOGIES zastrzega sobie moŝliwość wprowadzenia zmian w osprzęcie i oprogramowaniu wynikające z postępu technicznego. Symbol CE oznacza, Ŝe niniejszy produkt został poddany odpowiedniej procedurze oceny zgodności i spełnia zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, środowiska i konsumenta. Przedstawiony symbol (przekreślony wizerunek kosza na kółkach zgodnie z dyrektywą WEEE) wskazuje na zalecenia obowiązujące w Unii Europejskiej dotyczące oddzielnego zbierania odpadów elektrycznych i sprzętu elektronicznego. Prosimy nie wrzucać niniejszego sprzętu do kosza razem z odpadami domowymi. Pozbywając się tego urządzenia skontaktuj się z lokalnymi władzami, słuŝbami likwidacji odpadów, sklepem gdzie dokonano zakupu sprzętu lub z nasza firmą. Oddzielna zbiórka i prawidłowy odzysk zuŝytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podczas likwidacji pozwoli nam przyczynić się do oszczędzania zasobów naturalnych. Automatyczny ciśnieniomierz typu naramiennego model AC 201 spełnia wymogi przepisów europejskich zawartych min w: Dyrektywie 93/42/EEC oraz spełnia wymogi zawarte w normach : EN : A1: 1993+A2:1995+A13:1996 EN :2001 EN A1:2002 EN1060-3:1997+A1:2005 EN1060-4:2004 Autoryzowany przedstawiciel na teren Unii Europejskiej: Innovative Business Promotion GmbH Botzstresse 6, Jena, Germany Wyprodukowano przez: Health and Life Co. Ltd. 9F, No. 186, Jian Yi Road, Chung Ho City 235, Taipei, Taiwan Dystrybutor: Mescomp Technologies Al. Jerozolimskie Warszawa Tel / Fax Masa sprzętu : 60g. 12

13 MESCOMP TECHNOLOGIES Biuro Serwisu URL: Warszawa,ul. Dzielna 11 tel. (0 22) czynne w godz KARTA GWARANCYJNA NR Nr fabryczny WARUNKI GWARANCJI MECOMP TECHNOLOGIES z siedzibą w Warszawie udziela nabywcy gwarancji na zakupiony sprzęt, wymieniony w niniejszej gwarancji. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaŝy detalicznej, nie dłuŝej jednak niŝ 30 miesięcy od daty produkcji (wydania z magazynu MESCOMP. TECHNOLOGIES) 3. Wady sprzętu, ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego sprzętu do Działu Serwisu MESCOMP TECHNOLOGIES lub innej upowaŝnionej przez MESCOMP TECHNOLOGIES placówki serwisowej zwanej dalej Zakładem Serwisowym (wg aktualnej listy). 4. Gwarancją nie są objęte: a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nim wady, b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek: - niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji i obsługi, - samowolnych (dokonywanych przez uŝytkownika lub inne nieupowaŝnione osoby) - napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych c) uszkodzenia wywołane: - działaniem siły wyŝszej (kradzieŝ, zalanie itp.) d) materiały eksploatacyjne, takie jak baterie i spowodowane przez nie uszkodzenia. 5. Gwarancją nie jest objęty sprzęt, na którym stwierdzono usunięcie lub uszkodzenie plomb lub numerów fabrycznych. 6. Reklamacje sprzętu są przyjmowane w Zakładzie Serwisowym po okazaniu waŝnej karty gwarancyjnej i dowodu zakupu. 7. Koszty dostarczenia sprzętu do zakładu serwisowego ponosi reklamujący. 8. Koszty wynikłe z nieuzasadnionego zgłoszenia naprawy pokrywa uŝytkownik. 9. Duplikaty niniejszej karty gwarancyjnej nie będą wydawane. 10. Karta gwarancyjna bez dołączonego dowodu zakupu, wpisanej daty sprzedaŝy oraz czytelnej pieczątki sprzedającego jest niewaŝna. 11. Niniejsza gwarancja na sprzedany sprzęt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności z umową data produkcji data sprzedaŝy lub instalacji (wydania z magazynu MESCOMP TECHNOLOGIES ) pieczęć i podpis pieczęć i podpis Lp. Data zgłoszenia ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAW Data Wykonane czynności wydania Wymienione części Potwierdzenie Zakładu Serwisowego Nr Data produkcji (wydania),pieczęć Nr Data produkcji (wydania), pieczęć Nr Data produkcji (wydania), pieczęć Data sprzedaŝy (instalacji),pieczęć Data sprzedaŝy (instalacji), pieczęć Data sprzedaŝy (instalacji), pieczęć 13

14 TERMOMETR ELEKTRONICZNY Kolorowy wyświetlacz to wyjątkowo przydatna funkcja ułatwiająca szybki i dokładny pomiar temperatury. Dzięki nowoczesnej technologii po zakończeniu pomiaru wyświetlacz podświetli się na kolorowo, wskazuje w bardzo czytelny sposób odstępstwa od prawidłowych wartości i alarmujące Cię o podwyŝszonej temperaturze. Dodatkowo urządzenie automatycznie zapamiętuje do 30 pomiarów wraz z datą i umoŝliwiające ich analizę. Termometr douszno - czołowy został zaprojektowany jest tak, aby uŝytkownik w kaŝdej chwili mógł sam wybrać najbardziej dogodny sposób dokonania pomiaru: w kanale ucha lub na czole. Obydwa pomiary są tak szybkie i delikatne, Ŝe w czasie ich dokonywania moŝesz pozwolić dziecku na sen. Kolor zielony oznacza temperaturę w normie. Kolor pomarańczowy oznacza podwyŝszona temperaturę. Kolor czerwony oznacza wysoką temperaturę. 14

Przystawka telefoniczna MT-50 BB

Przystawka telefoniczna MT-50 BB Przystawka telefoniczna BB UWAGA: Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Do działania wszystkich funkcji nie jest wymagane zainstalowanie baterii. I. WAŻNE ZALECENIA-PRZECZYTAJ

Bardziej szczegółowo

Bezdotykowy termometr elektroniczny z laserowym wskaźnikiem AC 007 (DT-007)

Bezdotykowy termometr elektroniczny z laserowym wskaźnikiem AC 007 (DT-007) Bezdotykowy termometr elektroniczny z laserowym wskaźnikiem AC 007 (DT-007) SPIS TREŚCI: I. Właściwości:... 3 II. Uwaga, przeczytaj zanim włączysz urządzenie!... 3 III. Instalacja baterii.... 4 IV. Uwagi

Bardziej szczegółowo

I. Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz

I. Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz I. Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz urządzenie. 1 Nie używaj produktu w miejscach wilgotnych oraz w pobliżu wody. 2 Urządzenie należy ustawić z dala od źródeł ciepła: np. kaloryferów, kratek

Bardziej szczegółowo

SKANUJĄCY TERMOMETR MEDYCZNY Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM I FUNKCJĄ GŁOSOWĄ MM-380 Ewwel

SKANUJĄCY TERMOMETR MEDYCZNY Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM I FUNKCJĄ GŁOSOWĄ MM-380 Ewwel SKANUJĄCY TERMOMETR MEDYCZNY Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM I FUNKCJĄ GŁOSOWĄ MM-380 Ewwel Data aktualizacji : 27.05.2014 SPIS TREŚCI: I. Właściwości:... 3 II. Uwaga, przeczytaj zanim włączysz urządzenie!...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJA SKRÓCONA HIGROMETR Z FUNKCJĄ TERMOMETRU I ZEGARA MM-777 HIGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJA SKRÓCONA HIGROMETR Z FUNKCJĄ TERMOMETRU I ZEGARA MM-777 HIGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJA SKRÓCONA HIGROMETR Z FUNKCJĄ TERMOMETRU I ZEGARA MM-777 HIGO SPIS TREŚCI: 1. Właściwości:... 3 2. Nawilżanie powietrza... 4 3. Specyfikacja techniczna... 4 4. Opis urządzenia....

Bardziej szczegółowo

TERMOMETR ELEKTRONICZNY AC 880 DT-8806H

TERMOMETR ELEKTRONICZNY AC 880 DT-8806H TERMOMETR ELEKTRONICZNY AC 880 DT-8806H SPIS TREŚCI: I. Właściwości:... 3 II. Uwaga, przeczytaj zanim włączysz urządzenie!... 3 III. Instalacja baterii.... 4 IV. Uwagi dotyczące baterii:... 4 V. Uwagi

Bardziej szczegółowo

SKANUJĄCY WIELOFUNKCYJNY TERMOMETR MEDYCZNY

SKANUJĄCY WIELOFUNKCYJNY TERMOMETR MEDYCZNY SKANUJĄCY WIELOFUNKCYJNY TERMOMETR MEDYCZNY MM-007 FORST PLUS Data aktualizacji : 31.07.2014 SPIS TREŚCI: I. Właściwości:... 3 II. Uwaga, przeczytaj zanim włączysz urządzenie!... 3 III. Instalacja baterii....

Bardziej szczegółowo

Bezrtęciowy termometr medyczny AC-108 (CRW-1108) Medyczny termometr cieczowy, nie zawiera rtęci

Bezrtęciowy termometr medyczny AC-108 (CRW-1108) Medyczny termometr cieczowy, nie zawiera rtęci Bezrtęciowy termometr medyczny AC-108 (CRW-1108) Medyczny termometr cieczowy, nie zawiera rtęci Higieniczny Nie powoduje alergii Precyzyjny Wodoodporny Plastikowe etui Przyjazny dla środowiska nie zawiera

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny termometr lekarski z elastyczną końcówką MesMed MM-311 ilk

Wodoodporny termometr lekarski z elastyczną końcówką MesMed MM-311 ilk Wodoodporny termometr lekarski z elastyczną końcówką MesMed MM-311 ilk Prosty w obsłudze, uniwersalny termometr elektroniczny do precyzyjnego pomiaru temperatury ciała w jamie ustnej, pod pachą i w odbycie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi wersja skrócona Elektroniczny aspirator do nosa MM-114 PingwiNosek

Instrukcja obsługi wersja skrócona Elektroniczny aspirator do nosa MM-114 PingwiNosek Instrukcja obsługi wersja skrócona Elektroniczny aspirator do nosa MM-114 PingwiNosek UWAGA: PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI! SPIS TREŚCI: I. Właściwości:... 3 II. Uwaga,

Bardziej szczegółowo

Inateukcja obsługi wersja skrócona Elektroniczny aspirator do nosa z funkcją aplikacji soli fizjologicznej MesMed MM 112 DelfiNosek One

Inateukcja obsługi wersja skrócona Elektroniczny aspirator do nosa z funkcją aplikacji soli fizjologicznej MesMed MM 112 DelfiNosek One Inateukcja obsługi wersja skrócona Elektroniczny aspirator do nosa z funkcją aplikacji soli fizjologicznej MesMed MM 112 DelfiNosek One UWAGA: PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI!

Bardziej szczegółowo

Termometr z czujnikiem Medel HAND

Termometr z czujnikiem Medel HAND Termometr z czujnikiem Medel 1 1. SZYBKIE PRZEPROWADZENIE POMIARU. 1. Naciśnij przycisk POWER znajdujący się nad wyświetlaczem. Termometr z czujnikiem 2. Usłyszysz dwa krótkie sygnały dźwiękowe, gdy urządzenie

Bardziej szczegółowo

Aparat telefoniczny przewodowy LINDA MT-522

Aparat telefoniczny przewodowy LINDA MT-522 Aparat telefoniczny przewodowy LINDA MT-522 1 Spis treści I. Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz urządzenie.... 3 II. Właściwości... 4 III. Instalacja:... 5 IV. Funkcje przycisków i przełączników:...

Bardziej szczegółowo

ul. Traktorowa Łódź NIP tel fax

ul. Traktorowa Łódź NIP tel fax ul. Traktorowa 143 91-203 Łódź NIP 732 10 04 353 tel. +48 42 714 36 00 fax. +48 42 288 46 68 www.novamed.pl 1. SZYBKIE PRZEPROWADZENIE POMIARU. 1. Naciśnij przycisk POWER znajdujący się nad wyświetlaczem.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI UNIFON U-400B

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI UNIFON U-400B INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI UNIFON U-400B Importer: GDE POLSKA Ul. Koniecznego 46 32-040 Świątniki Górne tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl Wygląd zewnętrzny Schemat

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy miernik temperatury

Cyfrowy miernik temperatury Cyfrowy miernik temperatury MS6502 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.0 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 3 1. Zawartość opakowania... 3 2. Zasady bezpieczeństwa... 3 3. Środowisko pracy...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ALKOMAT CYFROWY MODEL: AL2 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Poręczny alkomat cyfrowy, bezustnikowy - przydatne urządzenie dla każdego kierowcy. Cechy produktu: Alkomat jest bardzo estetycznie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI DOMOFON DRS-30

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI DOMOFON DRS-30 INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI DOMOFON DRS-30 Importer: GDE POLSKA Ul. Koniecznego 46 32-040 Świątniki Górne tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl Wygląd zewnętrzny MontaŜ

Bardziej szczegółowo

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia WÖHLER CM 220 Miernik tlenku węgla (CO) Zawartość: 1. Ważne wskazówki 2. Specyfikacja 3. Elementy obsługi 4. Obsługa urządzenia 5. Kalibracja 0-ppm 6. Usuwanie usterek 7. Skutki stężenia CO 8. Usuwanie

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ciśnieniomierz typu nadgarstkowego. MM -204/AC-204

Automatyczny ciśnieniomierz typu nadgarstkowego. MM -204/AC-204 Automatyczny ciśnieniomierz typu nadgarstkowego. MM -204/AC-204 UWAGA: PRZED PIERSZYM UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI! 1 I. Właściwości:... 2 II. UWAGA, przeczytaj zanim włączysz urządzenie!...

Bardziej szczegółowo

Miernik pomiaru prędkości obrotowej

Miernik pomiaru prędkości obrotowej Miernik pomiaru prędkości obrotowej VA8030 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.2 2 VA8030 VA8030 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 4 1. Zawartość opakowania... 4 2. Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK GAZU GS220 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CZUJNIK GAZU GS220 INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJNIK GAZU GS220 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA POMIAROWE URZĄDZENIA DO WYMIATANIA GmbH 1. Zastosowanie: - poszukiwanie wycieków na przewodach gazowych, - kontrola urządzeń grzewczych i dróg odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym

Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowej wagi bagażowej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

AX-PH Opis urządzenia

AX-PH Opis urządzenia AX-PH02 1. Opis urządzenia A. Przycisk PH/TEMP: przycisk zmiany trybu pracy - umożliwia wybór pomiaru wartości PH, temperatury lub wilgotności. B. Przycisk ON: służy do włączania zasilania urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Miernik ciśnienia absolutnego

Miernik ciśnienia absolutnego Miernik ciśnienia absolutnego VA8070 #04028 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.2 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 3 1. Zawartość opakowania... 3 2. Zasady bezpieczeństwa... 3 3. Środowisko

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna waga dla niemowląt Model: KT-BABY SCALE

INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna waga dla niemowląt Model: KT-BABY SCALE INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna waga dla niemowląt Model: KT-BABY SCALE Przed użyciem lub konserwacją wagi dla niemowląt należy przeczytać instrukcję. FUNKCJONALNOŚĆ 1. Zakres pomiarowy: 10 g - 20 kg

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ALKOMAT USTNIKOWY MODEL: AL4 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Poręczny alkomat cyfrowy, ustnikowy - przydatne urządzenie dla każdego kierowcy. Charakteryzuje się dokładnym pomiarem zawartości

Bardziej szczegółowo

testo 460 Instrukcja obsługi

testo 460 Instrukcja obsługi testo 460 Instrukcja obsługi pl 2 Krótka instrukcja obsługi Krótka instrukcja obsługi testo 460 1 Nakładka ochronna: Pozycja wyjściowa 2 Fototranzystor 3 Wyświetlacz 4 Przyciski sterujące 5 Przedział na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ULTRADŹWIĘKOWY MIERNIK ODLEGŁOŚCI Z WSKAŹNIKIEM LASEROWYM MDM 201 # wersja 1.2

INSTRUKCJA OBSŁUGI ULTRADŹWIĘKOWY MIERNIK ODLEGŁOŚCI Z WSKAŹNIKIEM LASEROWYM MDM 201 # wersja 1.2 INSTRUKCJA OBSŁUGI ULTRADŹWIĘKOWY MIERNIK ODLEGŁOŚCI Z WSKAŹNIKIEM LASEROWYM MDM 201 #03941 wersja 1.2 Wstęp Ultradźwiękowy miernik odległości jest to urządzenie umoŝliwiające uŝytkownikowi łatwe dokonanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI HI 96728 KOLORYMETR DO AZOTANÓW (ISM)

INSTRUKCJA OBSŁUGI HI 96728 KOLORYMETR DO AZOTANÓW (ISM) INSTRUKCJA OBSŁUGI HI 96728 KOLORYMETR DO AZOTANÓW (ISM) Miernik zgodny jest z dyrektywami Unii Europejskiej CE. GWARANCJA Miernik posiada 2 lata gwarancji. Wszystkie uszkodzenia fabryczne podlegają bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL FE www.elmarco.net.pl .. - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów z sondą na przewodzie. MGL4

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi STRONA 1 Alkomat / Instrukcja Obsługi Dziękujemy za zakup alkomatu Vordon. Przed pierwszym użyciem proszę się dokładnie zapoznać z instrukcją obsługi, szczególnie z informacją zawartą w sekcji Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR VA6510 #03984 wersja 1.0 Wprowadzenie Urządzenie VA6510 to prosty w uŝyciu przyrząd pomiarowy słuŝący do zdalnego pomiaru temperatury. Funkcjonuje w oparciu o analizę promieniowania

Bardziej szczegółowo

Termometr bezdotykowy ThermoFlash LX-26

Termometr bezdotykowy ThermoFlash LX-26 1 I. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. Urządzenie nadaje się do uŝytku do domowego. UŜywać wyłącznie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji. UŜywać w temperaturze

Bardziej szczegółowo

Termometr do basenu i pokoju

Termometr do basenu i pokoju Termometr do basenu i pokoju Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termometru do basenu i pokoju. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Miernik wilgotności INSTRUKCJA OBSŁUGI VA8040 # wersja 1.1

Miernik wilgotności INSTRUKCJA OBSŁUGI VA8040 # wersja 1.1 Miernik wilgotności VA8040 #04055 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.1 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 3 1. Zawartość opakowania... 3 2. Zasady bezpieczeństwa... 3 3. Środowisko pracy...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ciśnieniomierz nadgarstkowy Scala

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ciśnieniomierz nadgarstkowy Scala INSTRUKCJA OBSŁUGI Ciśnieniomierz nadgarstkowy Scala Wprowadzenie Dziękujemy za decyzję kupna ciśnieniomierza SC 6400 firmy SCALA Electronic GmbH. Aby móc wykorzystać wszystkie zalety urządzenia, należy

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa waga bagażowa z wyświetlaczem LCD (do 40 kg)

Cyfrowa waga bagażowa z wyświetlaczem LCD (do 40 kg) Cyfrowa waga bagażowa z wyświetlaczem LCD (do 40 kg) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup praktycznej cyfrowej wagi bagażowej z wyświetlaczem LCD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Termometr TFI 54. Strona 1 z 5

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Termometr TFI 54. Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFI 54 Nr produktu 106017 Strona 1 z 5 Termometr TFI 54 instrukcja obsługi Urządzenie jest termometrem bezkontaktowy, na podczerwień. Istnieje wiele trybów matematycznych dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Miernik tlenku węgla. Model CO10

Instrukcja Obsługi. Miernik tlenku węgla. Model CO10 Instrukcja Obsługi Miernik tlenku węgla Model CO10 Wstęp Gratulujemy zakupu miernika tlenku węgla Extech CO10. Miernik CO10 umożliwia pomiar i wyświetlenie stężenia tlenku węgla w zakresie od 0 do 1000

Bardziej szczegółowo

TERMOMETR BEZDOTYKOWY BD 1500

TERMOMETR BEZDOTYKOWY BD 1500 TERMOMETR BEZDOTYKOWY BD 1500 WYŁĄCZNY IMPORTER I AUTORYZOWANY SERWIS: REMIX UL. OSTRÓDZKA 199H, 03-289 WARSZAWA INFOLINIA SERWISOWA TEL. 22 49 81 181 www.remixmedyczny.com, serwis@remixmedyczny.com 1

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Bezpieczeństwo uŝytkowania. 1. Zawartość opakowania. 2. Zasady bezpieczeństwa VA8080

Wstęp. Bezpieczeństwo uŝytkowania. 1. Zawartość opakowania. 2. Zasady bezpieczeństwa VA8080 Miernik natęŝenia dźwięku VA8080 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.1 VA8080 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 3 1. Zawartość opakowania... 3 2. Zasady bezpieczeństwa... 3 3. Środowisko pracy...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pirometr / termometr VA8090

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pirometr / termometr VA8090 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pirometr / termometr VA8090 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 4 1. Zawartość opakowania... 4 2. Zasady bezpieczeństwa... 4 3. Środowisko pracy... 5 4. Budowa urządzenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL FE www.elmarco.net.pl - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów. MGL2 AL FE Pomiaru można dokonać

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

CHY 113 GRUBOŚCIOMIERZ ELEKTRONICZNY

CHY 113 GRUBOŚCIOMIERZ ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 113 GRUBOŚCIOMIERZ ELEKTRONICZNY CHY FIREMATE Co., LTD., TAIWAN Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIERNIKA...4 2.1. Charakterystyka ogólna...4

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY

MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY CREATEIN.PL PRACA? PAUZA? BACK MENU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...5 ZASTOSOWANIE...5

Bardziej szczegółowo

PRZYRZĄD DO POMIARU LINII KRZYWYCH Z ODCZYTEM CYFROWYM

PRZYRZĄD DO POMIARU LINII KRZYWYCH Z ODCZYTEM CYFROWYM INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYRZĄD DO POMIARU LINII KRZYWYCH Z ODCZYTEM CYFROWYM NUMER KATALOGOWY OTELO 46 000 010 MARKA Otelo Sp. z o.o.,ul. Armii Krajowej 49, 05-600 Grójec, Polska +48 48 664 07 00 +48 48 664

Bardziej szczegółowo

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz Nr produktu 674117 Strona 1 z 10 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór krokomierza Oregon Scientific Slimfit

Bardziej szczegółowo

Miernik natęŝenia światła

Miernik natęŝenia światła Miernik natęŝenia światła VA8050 VA8051 #04026 #04054 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.2 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 3 1. Zawartość opakowania... 3 2. Zasady bezpieczeństwa... 3 3.

Bardziej szczegółowo

Termometr 480. na podczerwień do pomiaru temperatury powierzchni oraz temperatury wewnętrznej

Termometr 480. na podczerwień do pomiaru temperatury powierzchni oraz temperatury wewnętrznej PL Termometr 480 na podczerwień do pomiaru temperatury powierzchni oraz temperatury wewnętrznej 292.480 Opis z tyłu na opakowaniu Zakres pomiarowy podczerwieni (IR): -27 do 428 F (-33 do 220 C) Dokładność:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI (do drewna i materiałów budowlanych) EM 4807 OPIS OGÓLNY Ten przyrząd może być stosowany do pomiaru poziomu wilgotności piłowanego drewna, tarcicy, parkietu (także

Bardziej szczegółowo

Miernik poziomu oświetlenia

Miernik poziomu oświetlenia Miernik poziomu oświetlenia MS6610 #04013 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.1 VA6610 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 3 1. Zawartość opakowania... 3 2. Zasady bezpieczeństwa... 3 3. Środowisko

Bardziej szczegółowo

Wilgotnościomierz do drewna

Wilgotnościomierz do drewna Wilgotnościomierz do drewna Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wilgotnościomierza do drewna. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU. MGL3s AUTO AL <> FE.

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU. MGL3s AUTO AL <> FE. INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL3s AUTO AL FE www.elmarco.net.pl .. - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów z sondą na przewodzie. MGL3s

Bardziej szczegółowo

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M812 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym

Bardziej szczegółowo

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 I. Główne cechy INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Trzyliniowy wyświetlacz LCD, na którym wyświetlana jest godzina (lub data), temperatura wewnętrzna i wilgotność względna. 2. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Budzik INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: 725-AC

Budzik INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: 725-AC Budzik INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: 725-AC Prosimy uważnie zapoznać się z treścią instrukcji, przed użyciem urządzenia. ZASILANIE: Rozmiar baterii: "AA lub" AAA ". Zegar ten może używać więcej niż jedną sztukę

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI ... (data sprzedaży) (podpis sprzedawcy)

WARUNKI GWARANCJI ... (data sprzedaży) (podpis sprzedawcy) WARUNKI GWARANCJI Produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją obliczaną od daty zakupu. Przy zakupie wydawana jest zwrotna karta gwarancyjna, niezbędna przy jakichkolwiek reklamacjach. 1. Importer / Sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Opis produktu: Kompaktowy termohigrometr LVT 15 służy do pomiaru temperatury powietrza oraz względnej wilgotności powietrza (RH). Na podstawie tych pomiarów

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Minutnik cyfrowy z funkcją zegara 4901, zmieniające się kolory, 99 min/59 s

Minutnik cyfrowy z funkcją zegara 4901, zmieniające się kolory, 99 min/59 s INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672008 Minutnik cyfrowy z funkcją zegara 4901, zmieniające się kolory, 99 min/59 s Strona 1 z 5 Przeznaczenie produktu Urządzenie jest połączeniem stopera i minutnika.

Bardziej szczegółowo

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi Pęseta R/C do SMD AX-503 Instrukcja obsługi 1. OPIS OGÓLNY Pęseta R/C do SMD umożliwia szybki i precyzyjny pomiar drobnych elementów układów. Żeby wykorzystać miernik w pełni, proszę przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFA 30-1046, 0-69 C, prysznicowy Nr produktu 672446 Strona 1 z 5 Termometr prysznicowy Dziękujemy za wybór tego termometru cyfrowego prysznicowego TFA. 1. Przed użyciem termometru

Bardziej szczegółowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo Proszę uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość. ROZPOCZĘCIE PRACY Przed użyciem konsoli głównej i nadajnika: 1. Zdejmij pokrywę baterii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA SM-8838

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA SM-8838 INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA SM-8838 1 Wstęp Tester SM-8838 umoŝliwia detekcję występujących w sieci zakłóceń i błędów okablowania, UTP, STP, telefonicznego, USB i koncentrycznego. Odczyty pomiarów

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI EL-M711G EL-M710G OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Decybelomierz testo 815. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Strona 1 z 8

Decybelomierz testo 815. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Strona 1 z 8 Decybelomierz testo 815 Instrukcja obsługi Nr produktu: 100695 Strona 1 z 8 1. Opis produktu 1.1 Wyświetlacz i elementy obsługi Strona 2 z 8 1.2 Napięcie zasilania Napięcie dostarczane jest przez baterię

Bardziej szczegółowo

testo 510 Instrukcja obsługi Nr produktu: Strona 1 z 9

testo 510 Instrukcja obsługi  Nr produktu: Strona 1 z 9 testo 510 Instrukcja obsługi Nr produktu: 101407 Strona 1 z 9 Krótka instrukcja obsługi 1. Nasadka ochronna: pozycja parkingowa 2. Podłączenie czujnika różnicy ciśnień 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA MIERNIKA ZUśYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (URZ1213 / URZ1216)

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA MIERNIKA ZUśYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (URZ1213 / URZ1216) INSTRUKCJA UśYTKOWANIA MIERNIKA ZUśYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (URZ1213 / URZ1216) Miernik pozwala w prosty sposób monitorować oraz rejestrować zuŝycie energii elektrycznej przez urządzenia elektryczne.

Bardziej szczegółowo

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400 Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power Instrukcja obsługi Nr produktu: 857400 Tester z wyświetlaczem LCD przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo- ołowiowych. Jedno urządzenie, trzy opcje

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy termometr solarny TFA. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 672096. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

Cyfrowy termometr solarny TFA. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 672096. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 Cyfrowy termometr solarny TFA Instrukcja obsługi Nr produktu: 672096 Strona 1 z 6 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska VISION SOLAR Cyfrowy termometr okienny

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

Pirometr bezdotykowy termometr na podczerwień. 1. Wprowadzenie

Pirometr bezdotykowy termometr na podczerwień. 1. Wprowadzenie Pirometr bezdotykowy termometr na podczerwień. 1. Wprowadzenie Bezdotykowy termometr na podczerwień w kompaktowej obudowie w kształcie pistoletu. Pomiar odbywa się poprzez wycelowanie w obiekt i przyciśnięcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR INDUKCYJNY Z SYGNALIZACJĄ AKUSTYCZNĄ ORAZ OPTYCZNĄ METEK MD-22. # wersja 1.

INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR INDUKCYJNY Z SYGNALIZACJĄ AKUSTYCZNĄ ORAZ OPTYCZNĄ METEK MD-22. # wersja 1. INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR INDUKCYJNY Z SYGNALIZACJĄ AKUSTYCZNĄ ORAZ OPTYCZNĄ METEK MD-22 #03259 www.atel.com.pl/produkt.php?hash=03259 wersja 1.1 Wstęp Detektor metali i przewodów pod napięciem słuŝy

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa Braun Nr produktu

Stacja pogodowa Braun Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa Braun Nr produktu 000396324 Strona 1 z 6 Wskazówki w zakresie baterii 1. Nie stosuj akumulatorków. 2. Używaj wyłącznie baterii alkalicznych tego samego typu lub zamienników.

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C

KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C CECHY 1. Pomiar bardzo małej rezystancji jedną, cztero-przewodową izolowaną parą zacisków. 2. Przydatny pomiar rezystancji,

Bardziej szczegółowo

PREZENTER BEZPRZEWODOWY 4 IN 1 2.4GHZ EQUIP Symbol producenta 610026

PREZENTER BEZPRZEWODOWY 4 IN 1 2.4GHZ EQUIP Symbol producenta 610026 PREZENTER BEZPRZEWODOWY 4 IN 1 2.4GHZ EQUIP Symbol producenta 610026 Przekreślony kosz - produkt oznaczony tym symbolem oznacza, Ŝe nie moŝe być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI ... (data sprzedaży) (podpis sprzedawcy)

WARUNKI GWARANCJI ... (data sprzedaży) (podpis sprzedawcy) WARUNKI GWARANCJI Produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją obliczaną od daty zakupu. Przy zakupie wydawana jest zwrotna karta gwarancyjna, niezbędna przy jakichkolwiek reklamacjach. 1. Importer / Sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Alkomat cyfrowy DA-3000M

Instrukcja obsługi. Alkomat cyfrowy DA-3000M Instrukcja obsługi Alkomat cyfrowy DA-3000M Alkomat cyfrowy DA-3000M Alkomat DA-3000 AlcoScent jest małym testerem o zakresie pomiarowym (do 4 promili) i dokładności do dziesiętnych części promila. Wykonuje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITOR LCD 7. Model CA700BT

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITOR LCD 7. Model CA700BT INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITOR LCD 7 Model CA700BT Żeby w pełni wykorzystać funkcje monitora oraz cieszyć się jego długą i bezawaryjną pracą, prosimy dokładnie zapoznać się z instrukcją przed dokonaniem montażu.

Bardziej szczegółowo

Nr produktu

Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Mówiący zegar stołowy Nr produktu 000672631 Strona 1 z 8 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.conrad.com Mówiący zegar stołowy Nr zamówienia 672631 Wersja 01/12 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VOMS 26. Przenośny Monitor Kolorowy LCD 2,5. Instrukcja obsługi przenośnego monitora kolorowego 1

Instrukcja obsługi VOMS 26. Przenośny Monitor Kolorowy LCD 2,5. Instrukcja obsługi przenośnego monitora kolorowego 1 Instrukcja obsługi Przenośny Monitor Kolorowy LCD 2,5 VOMS 26 Instrukcja obsługi przenośnego monitora kolorowego 1 Dystrybucja: Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa tel. (22) 572 90 20,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL 8 AUTO AL <> FE POMIAR PUNKTOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL 8 AUTO AL <> FE POMIAR PUNKTOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL 8 AUTO AL FE POMIAR PUNKTOWY www.elmarco.net.pl Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 170 pomiarów z sondą na przewodzie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Krokomierz Ion Audio Health

Krokomierz Ion Audio Health INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz Ion Audio Health Nr produktu 396268 Strona 1 z 6 Zawartość opakowania: Krokomierz USB, kabel mini USB, pasek na rękę, Mini CD, Przewodnik szybkiego startu Uwaga: - Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Ważne wskazówki Higrometr Ter mometr Sygn ał ostrzegawczy o stanie baterii

Ważne wskazówki Higrometr Ter mometr Sygn ał ostrzegawczy o stanie baterii Ważne wskazówki Higrometr Wilgotność powietrza jest mierzona wewnątrz obudowy i może być pod wpływem jej konstrukcji. Aby zmierzyć rzeczywistą wilgotność powietrza otoczenia, powinni Państwo odłożyć stację

Bardziej szczegółowo

WAGI OHAUS SERII ES -INSTRUKCJA OBSŁUGI-

WAGI OHAUS SERII ES -INSTRUKCJA OBSŁUGI- WAGI OHAUS SERII ES -INSTRUKCJA OBSŁUGI- Modele : ES6R, ES30R, ES50R, ES50L, ES100L, ES200L Wagi serii ES róŝnią się tylko nośnością, dokładnością odczytu, wielkością szalki. JeŜeli nie podano inaczej,

Bardziej szczegółowo

Pirometr na podczerwień Voltcraft IR S

Pirometr na podczerwień Voltcraft IR S INSTRUKCJA OBSŁUGI Pirometr na podczerwień Voltcraft IR 900-30S Nr produktu 100920 Strona 1 z 6 Wkładanie/wymiana baterii Podczas wkładania baterii sprawdź ich biegunowość. W razie dłuższego okresu nieużywania

Bardziej szczegółowo

7. Pomiar przez ustawienie prędkości ultradźwięków

7. Pomiar przez ustawienie prędkości ultradźwięków 6. Wykonanie pomiarów 6.1 Za pomocą klawisza WŁĄCZ/WYŁĄCZ uruchamiamy miernik. 6.2 Wybieramy jednostki pomiarowe mm/cale 6.3 Dołóż sondę pomiarową do mierzonej powierzchni po prawidłowym sprzężeniu na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULOWANE ZASILACZE PRĄDU STAŁEGO POWERLAB 302D,303D,305D,605D,3020D,3030D

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULOWANE ZASILACZE PRĄDU STAŁEGO POWERLAB 302D,303D,305D,605D,3020D,3030D INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULOWANE ZASILACZE PRĄDU STAŁEGO POWERLAB 302D,303D,305D,605D,3020D,3030D Zasilacze stabilizowane serii POWERLAB są bardzo precyzyjnymi źródłami prądu stałego z płynną regulacją napięcia

Bardziej szczegółowo

Luksomierz Extech HD-400, Lux, USB

Luksomierz Extech HD-400, Lux, USB Luksomierz Extech HD-400, 40-400 000 Lux, USB Instrukcja obsługi Numer produktu: 123232 Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 Opis Opis miernika 1. Wtyczka przewodu czujnika, pokazana gdy podłączona do wtyku miernika.

Bardziej szczegółowo

1. Właściwości urządzenia

1. Właściwości urządzenia Instrukcja obsługi Spis treści 1. Właściwości urządzenia 2. Specyfikacje 2.1. Specyfikacje ogólne 2.2. Specyfikacje elektryczne 2.3. Charakterystyka widmowa czujnika światła 3. Opis panelu czołowego 3.1.

Bardziej szczegółowo