PODSTAWOWEJ NR 96 W WARSZAWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWOWEJ NR 96 W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 96 W WARSZAWIE Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia z języka angielskiego jest zgodna z rozporządzeniem oceniania osiągnięć edukacyjnych Ministra Edukacji Narodowej oraz postanowieniami wewnątrzszkolnego systemu oceniania zawartymi w Statucie Szkoły. Szczegółowe kryteria wymagań na poszczególne oceny wyznaczone są poprzez zakres wiadomości i umiejętności zawartych w programie nauczania poszczególnych klas. System oceniania obejmuje poziom opanowania przez ucznia czterech podstawowych kompetencji językowych: słuchanie, mówienie, pisanie i czytanie. Na ocenę osiągnięć ucznia składają się następujące formy wypowiedzi: 1. Prace pisemne (testy, sprawdziany, kartkówki) 2. Odpowiedzi ustne (wierszyki, rymowanki, dialogi, znajomość słówek) 3. Przygotowanie do lekcji i aktywna praca w czasie lekcji 4. Zadania domowe 5. Projekty Opis i kryteria oceniania powyŝszych form wypowiedzi: 1. Prace pisemne -testy i sprawdziany czyli prace z więcej niŝ trzech lekcji, zapowiedziane na tydzień przed przewidywanym terminem i poprzedzone powtórzeniem wiadomości -kartkówki to krótkie, niezapowiedziane prace pisemne nie trwające dłuŝej niŝ minut, obejmujące wybrany materiał z trzech ostatnich lekcji Oceniając wypowiedź pisemną nauczyciel bierze pod uwagę: -skuteczność komunikacyjną -poprawność gramatyczną -poprawność ortograficzną -dobór materiału leksykalnego PowyŜsze prace oceniane są na podstawie ilości otrzymanych punktów. Kryteria oceniania prac pisemnych: Niezadawalająco do 30% Zadawalająco 31-48% 49 66%

2 67 84% Wspaniale % 2. Odpowiedzi ustne obejmują odpowiedzi na pytania z trzech ostatnich lekcji, udział w dialogu, recytacja wyznaczonych wcześniej wierszyków lub rymowanek, formułowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na zadany temat. Oceniając wypowiedź ustną nauczyciel bierze pod uwagę: -płynność i skuteczność komunikacji -poprawność fonetyczną -dobór materiału leksykalnego i gramatycznego 3. Przygotowanie i aktywność W ciągu całego roku szkolnego uczeń oceniany jest za przygotowanie się do lekcji i pracę na lekcji. Za aktywny udział w zadaniach wyznaczonych przez nauczyciela na lekcji oraz poprawne reakcje na polecenia uczeń otrzymuje plusy. Za zebranie 5 plusów w czasie kilku kolejnych lekcji uczeń otrzymuje ocenę celującą (A). Za brak podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zeszytu do prowadzenia notatek lub brak pracy domowej uczeń otrzymuje minusy. Za 4 minusy wynikające z powyŝszego nieprzygotowania się do lekcji uczeń otrzymuje ocenę niezadawalającą (E). 4. Zadania domowe uczeń wykonuje w zeszycie ćwiczeń, zeszycie do notatek lub uzupełniając materiał otrzymany przez nauczyciela. Prace domowe sprawdzane są na bieŝąco na kaŝdej lekcji. Ponadto, raz lub dwa razy w semestrze nauczyciel zbiera zeszyty i ocenia poprawność, systematyczność i estetykę wykonania prac domowych. Prace domowe w zeszycie ćwiczeń, wynikające z bieŝącej realizacji materiału, które zostały zadane przez nauczyciela podczas nieobecności ucznia, powinny zostać uzupełnione i podlegają ocenie. W przypadku, gdy uczeń nie był w stanie samodzielnie uzupełnić zaległości, naleŝy ten fakt niezwłocznie zgłosić nauczycielowi. 5. Projekty są to prace plastyczno-językowe wykonywane przez ucznia w czasie lekcji lub w domu. Mogą one stanowić zadanie obowiązkowe dla wszystkich uczniów lub jako zadanie dodatkowe dla chętnych. W przypadku gdy jest to praca obowiązkowa, nauczyciel sprawdza tego typu prace u wszystkich uczniów lub u wybranych, oceniając je. Poprawa osiągnięć edukacyjnych

3 1. Ocena z prac pisemnych lub odpowiedzi ustnych moŝe zostać poprawiona w terminie do dwóch tygodni od momentu oddania pracy przez nauczyciela lub od ostatniej odpowiedzi ustnej. 2. JeŜeli uczeń otrzymał za źle wykonane zadanie lub jego brak ocenę niedostateczną, moŝe poprawić tę ocenę w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Postanowienia końcowe 1. W ciągu jednego semestru uczeń moŝe zgłosić dwa nieprzygotowania bez konsekwencji otrzymania minusa. 2. W sytuacjach losowych, dodatkowo, nieprzygotowanie ucznia do lekcji moŝe zostać usprawiedliwione przez rodziców (pisemna informacja w dzienniczku ucznia w danym dniu). 3. W przypadku zagubienia przez dziecko ksiąŝek do nauki przedmiotu, zeszytu zawierającego materiały dydaktyczne wklejane na lekcji lub inne waŝne informacje pochodzące od nauczyciela naleŝy niezwłocznie poinformować o tym fakcie nauczyciela (informacja ustna przekazana nauczycielowi lub informacja pisemna w dzienniczku ucznia z wpisaną datą). 4. moŝe otrzymać ocenę pozytywną za pracę na lekcji, jak i negatywną za jej brak. 5. Prace klasowe uczniów są obowiązkowe dla wszystkich. JeŜeli z przyczyn losowych uczeń nie moŝe jej napisać z całą klasą, to powinien to uczynić w najbliŝszym moŝliwym terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu. 6. Ocena końcowa jest wystawiana jako wypadkowa ocen cząstkowych z poszczególnych form wypowiedzi przy czym oceny z poszczególnych form wypowiedzi mają róŝną wagę. Oto ich kolejność pod względem stopnia waŝności: -odpowiedzi ustne -odpowiedzi pisemne: prace kontrolne, testy, sprawdziany -aktywność -projekty -zadania domowe

4 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I GRAMATYKA I SŁOWNICTWO -z łatwością rozpoznaje poznane słownictwo -bezbłędnie operuje prostymi strukturami gramatycznymi -rozpoznaje wprowadzone słownictwo bez większych trudności -poprawnie operuje prostymi strukturami gramatycznymi -rozpoznaje i rozumie tylko część poznanego słownictwa -dość operuje niektórymi prostymi strukturami gramatycznymi Zadawalająco -rozpoznaje tylko krótkie wyrazy, trudniejsze przy pomocy nauczyciela -operuje nieduŝą ilością prostych struktur gramatycznych ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

5 -rozumie ogólny sens róŝnorodnych bajek i historyjek -wydobywa kluczowe informacje w tekstach słuchanych -rozumie szczegółowe informacje zawarte w tekście słuchanym, wykraczające poza polecenia podane w konkretnych ćwiczeniach -z łatwością rozumie polecenia nauczyciela - rozumie ogólny sens róŝnorodnych bajek i historyjek -wydobywa znaczną większość kluczowych informacji z tekstu słuchanego -rozumie polecenia nauczyciela -rozumie tylko część słuchanych bajek i historyjek - wydobywa większość potrzebnych informacji z tekstu słuchanego -rozumie znaczną większość poleceń wydawanych przez nauczyciela Zadawalająco -bardzo rzadko rozumie ogólny sens róŝnorodnych bajek i historyjek - sporadycznie wydobywa najwaŝniejsze informacje w tekstach słuchanych - rozumie polecenia nauczyciela najczęściej przy jego pomocy MÓWIENIE -z łatwością powtarza wyrazy i zdania za nauczycielem lub nagraniem -bezbłędnie naśladuje wymowę angielską -recytuje poznane wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki -odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub całymi zwrotami i wyraŝeniami -samodzielnie zadaje proste pytania nauczycielowi i kolegom w klasie - powtarza wyrazy i zdania za nauczycielem lub nagraniem - poprawnie naśladuje wymowę angielską -recytuje większość poznanych wierszyków i rymowanek, śpiewa piosenki - odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub całymi zwrotami i wyraŝeniami - przewaŝnie z powodzeniem powtarza wyrazy i zdania za nauczycielem lub nagraniem - dość naśladuje wymowę angielską -recytuje niektóre poznane wierszyki i rymowanki, potrafi z pomocą śpiewać piosenki - na ogół poprawnie odpowiada na pytania uŝywając pojedynczych słów

6 Zadawalająco - z trudem powtarza wyrazy i zdania za nauczycielem lub nagraniem - z pomocą recytuje niektóre wierszyki i śpiewa piosenki - z pomocą nauczyciela sporadycznie odpowiada na pytania nauczyciela CZYTAN IE - znakomicie czyta pojedyncze wyrazy - z łatwością rozpoznaje powtarzane często polecenia pisemne -śledzi tekst czytany przez nauczyciela i wskazuje na przeczytany wyraz - bezbłędnie czyta proste zdania i proste teksty - czyta pojedyncze wyrazy - rozumie powtarzane często polecenia pisemne - śledzi tekst czytany przez nauczyciela i wskazuje na przeczytany wyraz - czyta głośno proste zdania i proste teksty - dość czyta pojedyncze wyrazy - rozumie większość powtarzanych często poleceń pisemnych - śledzi tekst czytany przez nauczyciela i wskazuje na przeczytany wyraz - z pomocą nauczyciela czyta głośno proste zdania i proste teksty Zadawalająco - z trudem czyta pojedyncze wyrazy nawet z pomocą nauczyciela - rozumie nieznaczną część powtarzanych często poleceń pisemnych - z pomocą nauczyciela śledzi czytany przez niego tekst i wskazuje na przeczytany wyraz PISANIE -bezbłędnie pisze po śladzie pojedyncze wyrazy - samodzielnie wstawia wyrazy w luki w tekście -układa litery w słowa, pisze poznane wyrazy - pisze po śladzie pojedyncze wyrazy - poprawnie wstawia wyrazy w luki w tekście na podstawie podanego wzoru - układa litery w słowa, podpisuje obrazki - pisze po śladzie krótkie, pojedyncze wyrazy

7 - na ogół poprawnie wstawia wyrazy w luki w tekście na podstawie podanego wzoru - przepisuje słowa, podpisuje obrazki Zadawalająco - z pomocą nauczyciela pisze po śladzie pojedyncze wyrazy - przepisuje słowa otrzymuje ocenę super (S)z kaŝdej wymienionej umiejętności za wiedzę wykraczającą poza wymagania programowe i wykorzystuje je podczas lekcji, bierze udział i odnosi sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. otrzymuje ocenę niezadawalająco (E) z kaŝdej wymienionej umiejętności, jeśli nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności. prezentuje niezadawalający poziom umiejętności i wiadomości, czyli taki, który uniemoŝliwia mu naukę na wyŝszym etapie. nie wykazuje zadawalającej aktywności poznawczej i chęci do systematycznej pracy oraz wykonywania zadań leŝących w zakresie jego moŝliwości. Wykazuje negatywny stosunek do zajęć edukacyjnych, lekcewaŝy pracę szkolną pomimo pomocy, którą okazuje mu nauczyciel. GRAMATYKA I SŁOWNICTWO KLASA II -z łatwością zapamiętuje poznane słownictwo - rozpoznaje i rozumie słowa z bajek i historyjek -bezbłędnie operuje prostymi strukturami gramatycznymi -zapamiętuje wprowadzone słownictwo bez większych trudności - rozpoznaje i rozumie słowa z bajek i historyjek -poprawnie operuje prostymi strukturami gramatycznymi

8 -dość zapamiętuje krótkie i proste wyrazy, natomiast na dłuŝsze potrzebuje więcej czasu - rozpoznaje i rozumie większość słów z bajek i historyjek, choć nie wszystkie potrafi uŝyć -dość operuje niektórymi prostymi strukturami gramatycznymi Zadawalająco -rozpoznaje tylko krótkie wyrazy, trudniejsze przy pomocy nauczyciela - z pomocą nauczyciela rozpoznaje i rozumie słowa z bajek i historyjek -operuje nieduŝą ilością prostych struktur gramatycznych ROZUMIENIE ZE SŁUCHU -rozumie ogólny sens róŝnorodnych bajek i historyjek -rozumie kluczowe informacje w tekstach słuchanych -rozumie informacje zawarte w tekstach słuchanych, wykraczające poza polecenia podane w konkretnych ćwiczeniach -z łatwością rozumie polecenia nauczyciela - rozumie ogólny sens róŝnorodnych bajek i historyjek -wydobywa znaczną większość kluczowych informacji z tekstu słuchanego -rozumie polecenia nauczyciela -rozumie tylko część słuchanych bajek i historyjek - wydobywa większość potrzebnych informacji z tekstu słuchanego -rozumie znaczną większość poleceń wydawanych przez nauczyciela Zadawalająco -bardzo rzadko rozumie ogólny sens róŝnorodnych bajek i historyjek - sporadycznie wydobywa najwaŝniejsze informacje w tekstach słuchanych - rozumie polecenia nauczyciela najczęściej przy jego pomocy MÓWIENIE -z łatwością powtarza wyrazy i zdania za nauczycielem lub nagraniem -bezbłędnie naśladuje wymowę angielską

9 -bezbłędnie odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub całymi zwrotami i wyraŝeniami -aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ustnych (recytuje wierszyki, śpiewa piosenki) -samodzielnie zadaje proste pytania nauczycielowi i kolegom w klasie - powtarza wyrazy i zdania za nauczycielem lub nagraniem - poprawnie naśladuje wymowę angielską - uczestniczy w ćwiczeniach ustnych (recytuje wierszyki, śpiewa piosenki) - odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub całymi zwrotami i wyraŝeniami - przewaŝnie z powodzeniem powtarza wyrazy i zdania za nauczycielem lub nagraniem - dość naśladuje wymowę angielską - rzadko uczestniczy w ćwiczeniach ustnych (recytuje wierszyki, śpiewa piosenki) - na ogół poprawnie odpowiada na pytania uŝywając pojedynczych słów lub zwrotów i wyraŝeń Zadawalająco - z trudem powtarza wyrazy i zdania za nauczycielem lub nagraniem - z pomocą nauczyciela sporadycznie odpowiada na pytania nauczyciela pojedynczymi słowami lub przy uŝyciu zwrotów i wyraŝeń -rzadko uczestniczy w ćwiczeniach ustnych CZYTAN IE - znakomicie czyta proste teksty - z łatwością rozpoznaje powtarzane często polecenia pisemne - czyta proste teksty - rozumie powtarzane często polecenia pisemne - dość czyta proste teksty - rozumie większość powtarzanych często poleceń pisemnych Zadawalająco - z trudem czyta krótkie i proste teksty nawet z pomocą nauczyciela - rozumie nieznaczną część powtarzanych często poleceń pisemnych - stara się śledzić czytany przez nauczyciela tekst

10 PISANIE -bezbłędnie przepisuje wyrazy oraz proste zdania - samodzielnie wstawia wyrazy w luki w tekście - bezbłędnie układa wyrazy w zdania - poprawnie przepisuje pojedyncze wyrazy oraz proste zdania - poprawnie wstawia wyrazy w luki w tekście na podstawie podanego wzoru -poprawnie układa wyrazy w zdania - dość przepisuje pojedyncze wyrazy oraz krótkie zdania - na ogół poprawnie wstawia wyrazy w luki w tekście na podstawie podanego wzoru - na ogół poprawnie układa wyrazy w zdania Zadawalająco - z pomocą nauczyciela przepisuje pojedyncze wyrazy - ma trudności z wstawianiem wyrazów w luki nawet na podstawie podanego wzoru - ma trudności z układaniem wyrazów w zdania otrzymuje ocenę super (S)z kaŝdej wymienionej umiejętności za wiedzę wykraczającą poza wymagania programowe i wykorzystuje je podczas lekcji, bierze udział i odnosi sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. otrzymuje ocenę niezadawalająco (E) z kaŝdej wymienionej umiejętności, jeśli nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności. prezentuje niezadawalający poziom umiejętności i wiadomości, czyli taki, który uniemoŝliwia mu naukę na wyŝszym etapie. nie wykazuje zadawalającej aktywności poznawczej i chęci do systematycznej pracy oraz wykonywania zadań leŝących w zakresie jego moŝliwości. Wykazuje negatywny stosunek do zajęć edukacyjnych, lekcewaŝy pracę szkolną pomimo pomocy, którą okazuje mu nauczyciel.

11 KLASA III GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - operuje szerokim zakresem słownictwa -bezbłędnie operuje złoŝonymi strukturami gramatycznymi - samodzielnie buduje spójne zdania - stosuje szeroki zakres słownictwa -poprawnie operuje prostymi strukturami gramatycznymi -poprawnie buduje spójne zdania - w większości przypadków uŝywa dość szerokiego zakresu słownictwa -dość operuje większością prostych struktur gramatycznych -buduje zdania w większości przypadków spójne Zadawalająco - operuje tylko niewielkim zakresem słownictwa -operuje nieduŝą ilością prostych struktur gramatycznych ROZUMIENIE ZE SŁUCHU -rozumie ogólny sens róŝnorodnych tekstów słuchanych -rozumie kluczowe informacje w róŝnorodnych tekstach słuchanych -wydobywa szczegółowe informacje zawarte w tekstach słuchanych, wykraczające poza polecenia podane w konkretnych ćwiczeniach -z łatwością rozumie polecenia nauczyciela - rozumie ogólny sens róŝnorodnych tekstów słuchanych -wydobywa znaczną większość kluczowych informacji z tekstu słuchanego -rozumie polecenia nauczyciela -rozumie tylko część słuchanych tekstów - wydobywa większość potrzebnych informacji z tekstu słuchanego -rozumie znaczną większość poleceń wydawanych przez nauczyciela

12 Zadawalająco -bardzo rzadko rozumie ogólny sens róŝnorodnych tekstów słuchanych - sporadycznie wydobywa najwaŝniejsze informacje w tekstach słuchanych - rozumie polecenia nauczyciela najczęściej przy jego pomocy MÓWIENIE - z powodzeniem przekazuje wiadomość - mówi płynnie, spójnie i bez zawahań -bezbłędnie odpowiada na pytania całymi zwrotami i wyraŝeniami -samodzielnie zadaje proste pytania nauczycielowi i kolegom w klasie -posługuje się poprawnym językiem - z powodzeniem przekazuje wiadomość - mówi dość płynnie i spójnie uŝywając poprawnego języka - odpowiada na pytania całymi zwrotami i wyraŝeniami - przewaŝnie z powodzeniem przekazuje wiadomość - mówi dość spójnie lecz mniej płynnie i z wahaniem - posługuje się w miarę poprawnym językiem popełniając niekiedy błędy - na ogół poprawnie odpowiada na pytania uŝywając pojedynczych słów lub zwrotów i wyraŝeń Zadawalająco - sporadycznie przekazuje jakąkolwiek wiadomość - rzadko uŝywa poprawnego języka popełniając duŝo zauwaŝalnych błędów, z trudnością moŝna go zrozumieć - z pomocą nauczyciela sporadycznie odpowiada na pytania nauczyciela pojedynczymi słowami lub przy uŝyciu zwrotów i wyraŝeń CZYTAN IE - znakomicie czyta proste teksty - z łatwością rozpoznaje powtarzane często polecenia pisemne

13 -bezbłędnie śledzi tekst czytany przez nauczyciela i wskazuje na przeczytany wyraz - czyta krótkie i proste teksty - rozumie powtarzane często polecenia pisemne - śledzi tekst czytany przez nauczyciela i wskazuje na przeczytany wyraz - czyta głośno proste zdania i proste teksty - dość czyta krótkie i proste teksty - rozumie większość powtarzanych często poleceń pisemnych - śledzi tekst czytany przez nauczyciela i wskazuje na przeczytany wyraz - z pomocą nauczyciela czyta głośno proste zdania Zadawalająco - z trudem czyta krótkie i proste teksty nawet z pomocą nauczyciela - rozumie nieznaczną część powtarzanych często poleceń pisemnych - z pomocą nauczyciela śledzi czytany przez niego tekst PISANIE -swobodnie uzupełnia i buduje proste zdania - samodzielnie pisze krótkie teksty - poprawnie uzupełnia i buduje proste zdania - pisze tekst według przedstawionego wzoru -stara się poprawnie uzupełniać i budować proste zdania - pisze krótki i prosty tekst według przedstawionego wzoru Zadawalająco - uzupełnia i buduje krótkie, bardzo proste zdania przy pomocy nauczyciela - pisze krótki i prosty tekst według podanego wzoru, aczkolwiek zawsze krótszy od wymaganego i prawie nigdy spójny otrzymuje ocenę super (S)z kaŝdej wymienionej umiejętności za wiedzę wykraczającą poza wymagania programowe i wykorzystuje je podczas lekcji, bierze udział i odnosi sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. otrzymuje ocenę niezadawalająco (E) z kaŝdej wymienionej umiejętności, jeśli nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności. prezentuje niezadawalający poziom umiejętności i wiadomości, czyli taki, który uniemoŝliwia mu naukę na wyŝszym etapie. nie wykazuje zadawalającej aktywności poznawczej i chęci do systematycznej pracy oraz wykonywania zadań leŝących w zakresie jego

14 moŝliwości. Wykazuje negatywny stosunek do zajęć edukacyjnych, lekcewaŝy pracę szkolną pomimo pomocy, którą okazuje mu nauczyciel. Łubowska Opracowała: Iwona

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy I - III Opracowanie: Katarzyna Drożdżal Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego opracowano na podstawie: Statutu Szkoły Podstawowej im. Karola

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - nie rozpoznaje znaczenia nawet prostych wyrazów podstawowych dla danego rozdziału; - nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

Język angielski Wymagania edukacyjne dla klas III

Język angielski Wymagania edukacyjne dla klas III Język angielski Wymagania edukacyjne dla klas III Celujący Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. Proponuje

Bardziej szczegółowo

Język angielski Wymagania edukacyjne dla klasy II SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Język angielski Wymagania edukacyjne dla klasy II SZKOŁY PODSTAWOWEJ Język angielski Wymagania edukacyjne dla klasy II SZKOŁY PODSTAWOWEJ Ocena bardzo dobra - rozpoznaje poznane słownictwo: - bezbłędnie operuje prostymi strukturami gramatycznymi i komunikacyjnymi: - rozumie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie drugiej szkoły podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie drugiej szkoły podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie drugiej szkoły podstawowej 1. Nauczyciel języka angielskiego uczący w klasie drugiej systematycznie ocenia pracę uczniów, odnotowuje w dzienniku

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO W VII KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO W VII KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO W VII KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. Oceny są wystawiane za następujące formy aktywności: a) odpowiedź ustna obejmuje trzy ostatnie lekcje: odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III 1. Co podlega ocenie sprawdziany pisemne (prace klasowe z poszczególnych rozdziałów podręcznika sprawdzające

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ( klasy IV-VI)

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ( klasy IV-VI) Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ( klasy IV-VI) 1. Cele oceniania Systematyczna obserwacja postępów ucznia Uświadomienie uczniowi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 2 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 4 SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM: Ocena celująca Uczeń: posiada wiedzę i umiejętności, znacznie

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 4 SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM: Ocena celująca Uczeń: posiada wiedzę i umiejętności, znacznie WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 4 SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM: rozumie proste wypowiedzi; domyśla się znaczenia nieznanych słów. potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych nieskomplikowanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W GIMNAZJUM Ocenianie jest procesem gromadzenia informacji o uczniu, słuŝy wspieraniu jego szkolnej kariery i jednocześnie powinno motywować go do pracy.

Bardziej szczegółowo

Oceniane formy aktywności II. Kryteria i sposoby oceniania

Oceniane formy aktywności II. Kryteria i sposoby oceniania I. Oceniane formy aktywności - odpowiedzi ustne (opowiadania, dialogi, scenki) - prace pisemne (testy, sprawdziany) - aktywność - projekty prace zespołowe lub indywidualne - zadania domowe - zeszyt ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5. im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5. im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową W klasach I III szkoły podstawowej obowiązuje cyfrowy system

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III)

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III) Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III) 1.Zasady oceniania: - oceny są oparte na czytelnych kryteriach znanych uczniom

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (klasy 1-3 szkoły podstawowej)

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (klasy 1-3 szkoły podstawowej) Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (klasy 1-3 szkoły podstawowej) nauczyciel: Monika Kloosterman Iwona Hazak Magdalena Maciaszczyk Dorota Adamczyk Przedmiotowy System Oceniania z języka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie drugiej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia nauczyciela; b) rozumienie prostych wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie trzeciej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia b) rozumienie prostych wypowiedzi ze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 Wymagania konieczne* : - zna i rozumie najbardziej podstawowe pojęcia, - reaguje na proste komunikaty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Ogólne cele kształcenia nauczania języka niemieckiego: - Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu i mówienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Szkoła Podstawowa w Mysiadle

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Szkoła Podstawowa w Mysiadle PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Szkoła Podstawowa w Mysiadle I. Zasady ogólne Przedmiotowy System Oceniania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I. zgodny z nową podstawą programową

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I. zgodny z nową podstawą programową Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP zgodny z nową podstawą programową W klasach I III szkoły podstawowej obowiązuje cyfrowy system oceniania bieżącego. Ocena roczna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI Klasy 4-6 1. Na lekcję uczeń zawsze powinien przynieść podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt do języka angielskiego oraz pomoce wskazane przez nauczyciela. 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów odpowiedzi ustne, kartkówki, testy, prace domowe,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SP:

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SP: WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SP: I. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności: wypowiedź ustna (np. werbalna reakcja na polecenia nauczyciela lub pokazanie na kartach obrazkowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO jako języka mniejszości narodowej dla drugiego etapu edukacji

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO jako języka mniejszości narodowej dla drugiego etapu edukacji Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO jako języka mniejszości narodowej dla drugiego etapu edukacji Opracowała: mgr Katarzyna Król mgr Karina

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SP

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SP WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SP I. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności: wypowiedź ustna (np. werbalna reakcja na polecenia nauczyciela lub pokazanie na kartach obrazkowych

Bardziej szczegółowo

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej:

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: 1 1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: POZIOM OSIĄGNIĘĆ Wspaniały Bardzo dobry Dobry Wystarczający OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE WSPANIALE oznaczane literą A Wymagania dotyczą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012. oprac. Katarzyna Wrońska

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012. oprac. Katarzyna Wrońska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012 oprac. Katarzyna Wrońska 1 KLASA I GRAMATYKA I SŁOWNICTWO semestr I-What s your name?, How old are

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III I. CELE OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO: poinformowanie ucznia o osiągnięciach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim I Wymagania na poszczególne oceny w zakresie sprawności językowych. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Przedmioty: Język angielski Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLA: 1. Cele

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Zespole Szkół w Wysokiem Szkoła Podstawowa dla klas IV-VI

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Zespole Szkół w Wysokiem Szkoła Podstawowa dla klas IV-VI Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Zespole Szkół w Wysokiem Szkoła Podstawowa dla klas IV-VI Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego opracowano na podstawie Wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klas IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klas IV - VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klas IV - VI Założenia ogólne 1. Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie. 2. Prace klasowe są obowiązkowe. 3. Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu szkoła podstawowa Paulina Grabowska

Przedmiotowy System Oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu szkoła podstawowa Paulina Grabowska Przedmiotowy System Oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu szkoła podstawowa Paulina Grabowska KLASY I-III 1. Oceniane formy aktywności odpowiedź ustna kartkówka sprawdzian praca klasowa aktywność,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZASADY OGÓLNE: 1. Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie. 2. Każdy uczeń chcący otrzymać ocenę klasyfikacyjną pozytywną jest obowiązany do systematycznego prowadzenia zeszytu

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów klasy I Zespołu Szkół w Rząsce Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz rok szkolny 2014/2015 nauczyciel mgr Romana Danak 1. Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klas I, II, III Gimnazjum i Liceum w Resku

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klas I, II, III Gimnazjum i Liceum w Resku Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klas I, II, III Gimnazjum i Liceum w Resku Rok szkolny 2014/2015 Nauczyciel: Izabela Dudziec, Justyna Bajlak Celem przedmiotowego systemu oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Przedmiotowy system oceniania z j. angielskiego opracowano na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i wymagań przedstawionych przez MEN w podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Publicznej Szkole Podstawowej Mileszki w Łodzi

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Publicznej Szkole Podstawowej Mileszki w Łodzi PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Publicznej Szkole Podstawowej Mileszki w Łodzi Nauczyciel: Monika Pawłowska-Samolej Klasy IV-VI Ogólne zasady oceniania 1. Każdy uczeń jest oceniany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy IV - VI Opracowanie: Katarzyna Drożdżal Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego opracowano na podstawie: Statutu Szkoły Podstawowej im. Karola

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III Ocena wspaniale: Bezbłędnie opanował wiadomości i treści zawarte w podstawie programowej w zakresie języka angielskiego, realizowane na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I-III

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I-III Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I-III Integracyjna Szkoła Podstawowa w Radwanowicach Nauczyciel: Natalia Stanecka Obowiązujące podręczniki: 1. New English Adventure 1 2. New

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOJNICACH I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Oceniania ma na celu: bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie z języka angielskiego dla klas I III nauczania zintegrowanego w Zespole Szkół im. ks. J. Londzina w Zabrzegu

Przedmiotowe Ocenianie z języka angielskiego dla klas I III nauczania zintegrowanego w Zespole Szkół im. ks. J. Londzina w Zabrzegu Przedmiotowe Ocenianie z języka angielskiego dla klas I III nauczania zintegrowanego w Zespole Szkół im. ks. J. Londzina w Zabrzegu Sposoby oceniania: I. Ocenianie bieżące odbywa się w trakcie każdych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. z języka angielskiego. w klasach I-III. szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania. z języka angielskiego. w klasach I-III. szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej Ocenianiu w klasach I-III będą podlegały poszczególne sprawności językowe: rozumienie ze słuchu mówienie czytanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM Funkcje oceny w kształceniu zintegrowanym: - informacyjna ukazująca, co uczeń poznał, opanował, nauczył się, jakie zdobył

Bardziej szczegółowo

SP im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I- III

SP im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I- III SP im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I- III 1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne ustalane są wg WSO Szkoły Podstawowej w Teresinie.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę: dla uczniów klas I III

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę: dla uczniów klas I III Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas I III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I III oprócz oceny opisowej stosuje się: Pochwały ustne Symbole cyfrowe 1,2,3,4,5,6 Przyjmuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania Język angielski Klasy I III Nauczyciel: Magdalena Karaś

Przedmiotowe zasady oceniania Język angielski Klasy I III Nauczyciel: Magdalena Karaś Przedmiotowe zasady oceniania Język angielski Klasy I III Nauczyciel: Magdalena Karaś Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) z języka angielskiego zgodne są z Wewnątrzszkolnym System Oceniania (WSO) zawartym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. PSO obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów; 2. Ocenianiu podlegać mogą: Wypowiedzi ustne : Kilkuzdaniowa wypowiedź Dialog Prezentacja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 Kryteria oceniania poszczególnych aktywności w klasie pierwszej: Ocena celująca (6) -uczeń rozumie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny str. 5

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny str. 5 XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta ul. Fundamentowa 38/42 04-036 Warszawa www.herbert99lo.edu.pl Język rosyjski: p. Małgorzata Gawron str. 2 Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Przedmioty: Język angielski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLA: 1. Cele nauczania. 2. Wymagania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Ocenianie osiągnięć edukacyjnych jest zgodne z Rozporządzeniem Ogólnym Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania język angielski w gimnazjum - III etap edukacyjny

Przedmiotowy system oceniania język angielski w gimnazjum - III etap edukacyjny SGSE Przedmiotowy system oceniania język angielski w gimnazjum - III etap edukacyjny opracowali; M. Laszecki, E. Pasiciel-Liszka,, M. Michałowicz I. Co oceniamy? 1. Prace klasowe /na koniec każdego działu/.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum Kryteria oceniania z języka angielskiego dla Gimnazjum Formy sprawdzania osiągnięć uczniów: testy i sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, dyktanda, zadania domowe, wypowiedzi pisemne, aktywność na

Bardziej szczegółowo

1. CELE NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH.

1. CELE NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH. WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Z języka angielskiego Rok szkolny 2013/2014 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLA: 1. Cele

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013 N auczyciel: m gr A nna Kądziołka PSO został stworzony

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS - SZKOŁY PODSTAWOWEJ W klasach - ie będą podlegać następujące formy wypowiedzi: a) odpowiedzi ustne (z zakresu trzech ostatnich lekcji) b) odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa klasy IV-VI

Szkoła Podstawowa klasy IV-VI Szkoła Podstawowa klasy IV-VI ZASADY PRACY NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO: - Głównym celem obecności ucznia na lekcji jest maksymalne wykorzystanie przekazywanych przez nauczyciela treści. W tym celu

Bardziej szczegółowo

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wymienione niżej formy aktywności ucznia.

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wymienione niżej formy aktywności ucznia. WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR SALEZJANEK W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM I. Prawa i obowiązki ucznia 1. Każdy uczeń jest

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 225 w Warszawie. Klasy 4-6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 225 w Warszawie. Klasy 4-6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 225 w Warszawie Klasy 4-6 Przygotowały: Jolanta Szostak, Beata Tomczyk, Monika Jabłońska, Marta Kryspin Ogólne zasady oceniania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej W klasie I 1) Rozumienie prostych poleceń celujący: uczeń rozumie wszystkie polecenia używane w klasie, bezbłędnie na nie reaguje, potrafi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM Przedmiotowy system oceniania z języków obcych jest zgodny ze Statutem Zespołu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Strona 1 z 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 I. Organizacja oceniania. Elementy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO 1. Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania 2. Poziom wiedzy i umiejętności oceniany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II NAUCZYCIEL: Ewa Popiela OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE NA ZAJĘCIACH: PODRĘCZNIK, ĆWICZENIE, ZESZYT PRZEDMIOTOWY,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w kl. II i III z języka niemieckiego w Gimnazjum w Kaletach

Przedmiotowy System Oceniania w kl. II i III z języka niemieckiego w Gimnazjum w Kaletach Przedmiotowy System Oceniania w kl. II i III z języka niemieckiego w Gimnazjum w Kaletach I Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka niemieckiego będzie

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III I. Sposób oceniania Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak I. Ogólne zasady: 1) Uczeń posiada na każdej lekcji podręcznik, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania oraz zeszyt ćwiczeń. 2) Uczeń powinien zawsze posiadać odrobioną

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY - JĘZYK ANGIELSKI KLASA I KLASA II KLASA III DOPUSZCZAJĄCY: rozumie proste polecenia nauczyciela, poparte gestem; rozumie proste zwroty grzecznościowe i proste pytania;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 W GDYNI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 W GDYNI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 W GDYNI I.ZASADY OGÓLNE Przedmiotowe Zasady Oceniania mają na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 KRYTERIA NA POSZCZEGO LNE OCENY :

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 KRYTERIA NA POSZCZEGO LNE OCENY : WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 KRYTERIA NA POSZCZEGO LNE OCENY : KLASA II W klasie II uczniowie rozwijają wszystkie sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZ. ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZ. ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZ. ANGIELSKIEGO Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Dratowie Nauczyciel: Justyna Słowik I. Postanowienia ogólne: Celem Przedmiotowego Systemu Oceniania z jęz. angielskiego

Bardziej szczegółowo

Słownictwo: umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, odpowiedni dobór słownictwa, odpowiedni zakres słownictwa.

Słownictwo: umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, odpowiedni dobór słownictwa, odpowiedni zakres słownictwa. język francuski, klasy: 4 6 Zgodnie z WZO, śródroczne i roczne oceny z języka francuskiego w klasach IV VI wyrażone są stopniem w następującej skali: stopień celujący 6, stopień bardzo dobry 5, stopień

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klas I - III Szkoły Podstawowej im. M. Skłodowskiej- Curie w Antolce

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klas I - III Szkoły Podstawowej im. M. Skłodowskiej- Curie w Antolce PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klas I - III Szkoły Podstawowej im. M. Skłodowskiej- Curie w Antolce CELEM OCENIANIA JEST: 1) jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch

Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch KONTRAKT Z UCZNIEM Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch 1. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS IV-VI Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS IV-VI Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS IV-VI Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Podręczniki z języka niemieckiego obowiązujące w klasach IV VI Klasa IV: WIR neu Język niemiecki. Podręcznik dla klasy IV szkoły podstawowej WIR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Pod koniec trzeciej klasy od każdego ucznia oczekuje się spełnienia następujących wymagań w obszarze edukacji językowej:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 Obszary oceniania: słuchanie, mówienie, pisanie (przepisywanie) znajomość słownictwa, Sposób oceniania: Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą a ponadto: - posiada wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń:

Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI W KLASACH IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń: Gramatyka i słownictwo: Potrafi poprawnie operować prostymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III Język angielski Nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze odbywa się według,,program nauczania języka angielskiego do edukacji

Bardziej szczegółowo

w Józefowie odbywa się w oparciu o program wydawnictwa Pearson przy wykorzystaniu

w Józefowie odbywa się w oparciu o program wydawnictwa Pearson przy wykorzystaniu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH PIERWSZYCH, DRUGICH I TRZECICH Szkoły Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI. Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka niemieckiego

JĘZYK NIEMIECKI. Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka niemieckiego JĘZYK NIEMIECKI Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka niemieckiego 1. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: a) prace pisemne (testy, klasówki,) z większej partii materiału b)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łodzi. Klasy IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łodzi. Klasy IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łodzi Klasy IV-VI Nauczyciele: Joanna Kruszona, Monika Romaldowska, Paulina Handzlik Ogólne zasady oceniania 1. Każdy uczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI ROK SZKOLNY 2016/2017

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI ROK SZKOLNY 2016/2017 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI ROK SZKOLNY 2016/2017 Kryteria oceniania z uwzględnieniem gramatyki, słownictwa, umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia, pisania i czytania. I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Dębowie

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Dębowie Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Dębowie 1.Zasady oceniania: - oceny są oparte na czytelnych kryteriach znanych uczniom i rodzicom, - na ocenę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego opracowano w oparciu o program nauczania dla klas IV

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Nazwa przedmiotu JĘZYK ANGIELSKI klasa(y) 4, 5, 6 rok szkolny 2016/2017 Szkoła Podstawowa Załącznik nr 5/WZO 1. WYMAGANIA EDUKACYJNE: Formy oceniania bieżącego: a) Prace klasowe

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI

SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI Załącznik nr 7 Szkoła Podstawowa Nr 53 im. S. Żeromskiego w Katowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy IV-VI I. Informacje wstępne. Zadaniem przedmiotowego systemu oceniania z języka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I I PÓŁROCZE- SRÓDROCZNA Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie. Klasy IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie. Klasy IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie Klasy IV-VI Nauczyciele: Jolanta Szostak, Marta Kryspin, Monika Jabłońska, Beata Tomczyk Ogólne zasady oceniania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania w zakresie czterech sprawności językowych: słuchania, mówienia,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach I. Zasady ogólne Przedmiotowy system nauczania ma na celu: 1) Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W BOROWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W BOROWEJ SP im. A. Mickiewicza w Borowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W BOROWEJ Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego i języka rosyjskiego w klasie IV,V i VI SP w Janowie oraz w klasie I, II i III Gimnazjum w Janowie Rok szkolny 2015/2016 Ocena powinna być odzwierciedleniem

Bardziej szczegółowo