4 (86) Lipiec-Sierpień 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4 (86) Lipiec-Sierpień 2006"

Transkrypt

1 4 (86) Lipiec-Sierpień 2006?? Biuletyn dla małych i średnich firm

2 tel.: faks: tel.: faks: tel.: faks: EIC PL-414 przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Włocławska 167 tel.: faks: EIC PL-405 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/ tel.: faks: tel.: faks: tel.: faks: tel.: faks: tel.: faks: EIC PL-418 Euro Info Centre w Opolu ul. Damrota 4, II p., pok tel./faks: tel.: tel.: faks: tel.: faks: tel.: faks: tel./faks:

3 Biuletyn euro info dla małych i średnich firm Od redakcji Spis treści Szanowni Czytelnicy. W majowym numerze biuletynu znajdą Państwo wiele artykułów dotyczących nowych technologii, a także wskazówek, jak pokonać trudności związane z ich dofinansowaniem. Artykuł dotyczący nowelizacji ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej opisuje bardzo dokładnie pojęcie nowej technologii, która jest po prostu wiedzą technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, przede wszystkim licencji, praw do wynalazków, w tym patentów oraz know-how. Obecnie nowelizacja ustawy tworzy korzystniejsze dla przedsiębiorców przepisy w zakresie ulg podatkowych. Cały czas jest też dostępny kredyt technologiczny BGK, przeznaczony na inwestowanie innowacji technologicznych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi działania, których celem jest zachęcenie przedsiębiorstw do korzystania z nowych rozwiązań technologicznych i ułatwienie im tego, na przykład ułatwiają uzyskanie patentu na wynalazek lub skorzystanie z usług firm działających w ramach Krajowego Systemu Innowacji (KSI). Warto o tym wiedzieć. W numerze mogą Państwo także przeczytać o dostępności domen.eu, które niewątpliwie stanowią łakomy kąsek dla wszystkich przedsiębiorców, którzy myślą o podboju rynku unijnego. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych Odwołanie w prawie zamówień publicznych Wojsko kupuje tanio Rynek zamówień publicznych systemu Narodów Zjednoczonych żyła złota? Pomoc na start Podglądanie pracowników Wspieranie przedsiębiorstw w podejmowaniu działalności B+R PYTANIE DO PRAWNIKA Realizacja inwestycji na obszarach Natura RAPORT Z KONSULTACJI NA TEMAT SYSTEMU PATENTOWEGO W EUROPIE Aktualności i wydarzenia OFERTY WSPÓŁPRACY Serdecznie zapraszamy do lektury Redakcja Redaktor naczelna: Aneta Kowalska Zespół: Michał Polański Katarzyna Kornosz Mariusz Bibik Adres redakcji: Euro Info Centre przy PARP ul. Pańska 81/83, Warszawa tel.: faks: produkcja MARLEX Sp. z o.o. nakład: 3200 egz. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich zmiany i redagowania. Uwagi i komentarze prosimy kierować na adres: Wszystkie teksty zawarte w Biuletynie Euro Info mogą być przedrukowywane wyłącznie po uzyskaniu zgody redakcji. Zainteresowanych subskrypcją prosimy o kontakt z najbliższym Euro Info Centre. Okładka: Jakub Radziejowski lipiec-sierpień 2006, nr 4 (86)

4 Zamówienia publiczne Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych Karolina Ostas 25 maja br. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Głównym jej celem była implementacja nowych dyrektyw unijnych do prawa krajowego. Ma ona usprawnić i przyspieszyć udzielanie zamówień publicznych, jednocześnie zapewniając do nich dostęp wszystkim zainteresowanym wykonawcom. U e l a s t y c z n i e n i e i uproszczenie procedur przetargowych przyczyni się również do zwiększanego wykorzystywania środków unijnych i nieblokowania inwestorom p r z e d s i ę w z i ę ć g o s p o d a r c z y c h. Nowela ustawy wprowadza wiele nowych rozwiązań i instytucji. Nowelizacja ustawy Prawo podpis zamówień publicznych zróżnicowała procedury przetargowe ze względu na ich wartość. Najbardziej uproszczoną przewidziano dla zamówień o wartości w granicach 6 tys. euro 60 tys. euro. W przypadku powyższych zamówień minimalny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i termin składania ofert, ofert wstępnych lub ofert orientacyjnych wynosi 7 dni. Ponadto nie trzeba zamieszczać ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający zobligowany jest natomiast do publikacji ogłoszenia o wszczęciu postępowania oraz o zawarciu umowy na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych (adres portalu: gdzie znajdują się formularze elektroniczne. Równocześnie zamawiający powinien umieścić powyższe ogłoszenie na własnej stronie internetowej, a jeżeli takiej nie ma, to wówczas w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym. Ogłoszenie musi wskazywać przedmiot zamówienia, kryteria oceny ofert, a także termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i składania ofert oraz uzasadnienie wyboru wykonawcy, któremu udzielono zamówienia. Przy tego rodzaju zamówieniach nie obowiązują również przepisy o wnoszeniu wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Nie ma też obowiązku składania dokumentów potwierdzających możliwości wykonania zamówienia przez wykonawców. Najistotniejszą zmianą w zamówieniach o ww. wartości jest ograniczenie prawa wykonawców do protestu, jako jedynego przewidzianego ustawą środka ochrony prawnej. Tak więc wykonawcy nie będą mieli prawa do wnoszenia odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz skargi do sądu okręgowego. Przy zamówieniach o wartości w przedziale od 60 tys. euro do wartości określonych progami wynikającymi z dyrektyw unijnych również nastąpiło uproszczenie procedur udzielania zamówień publicznych. Progi te zostały określone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów. W przypadku zamówień o war tości mieszczącej się w powyższym przedziale ustawodawca pozostawił z a m a w i a j ą c e m u swobodę żądania d o k u m e n t ó w potwierdzających s p e ł n i a n i e warunków udziału w postępowaniu, wadium oraz zab e z p i e c z e n i a należytego wykonania umowy. Foto: Artur Hojny O g ł o s z e n i e o zamówieniu zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych. Skróceniu uległy również terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i terminy składania ofert, ofert wstępnych lub ofert orientacyjnych do 15 dni dla dostaw i usług, natomiast do 30 dni dla robót budowlanych. Ustawodawca rozszerzył katalog trybów, o tryb zapytania o cenę i licytację elektroniczną, w trybach tych będzie możliwe udzielanie zamówień o wartościach mieszczących się w omawianym przedziale. Dla zamówień o wartości powyżej tzw. progów unijnych (określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od któ- 4 lipiec-sierpień 2006, nr 4 (86)

5 Biuletyn euro info dla małych i średnich firm Zamówienia publiczne rych jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot europejskich Dz. U. z dnia r. Nr 87, poz.604) zastosowanie mają pełne procedury wynikające z dyrektyw unijnych. W tym wypadku zamawiający ma obowiązek przekazywania ogłoszeń do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Znowelizowane Prawo zamówień publicznych zawiera zmiany w zakresie podstaw wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia. Uelastyczniono podstawy wykluczenia wykonawców z przetargu, ale przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji. Urealniają one warunki podmiotowe uczestnictwa w przetargach. Większość podstaw wykluczenia wykonawców została utrzymana. Zmiany natomiast sprowadzają się do trzech aspektów. Po pierwsze, wykonawca, w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, podlegał dotychczas obligatoryjnemu wykluczeniu podpis z postępowania. Ustawodawca spełnił oczekiwania wykonawców, których sytuacja rokuje pozytywnie. Zamawiający nie może obecnie wykluczyć z postępowania wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, a którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, pod warunkiem że układ ten nie przewidywał zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. Druga zmiana dotyczy katalogu przestępstw uzasadniających wykluczenie. Członkostwo osób, które zostały prawomocnie skazane za określone przestępstwa, we władzach wykonawczych podmiotów biorących udział w postępowaniu skutkuje wykluczeniem z postępowania. Ustawodawca dodał dwa przestępstwa do katalogu wykluczeń, tj. przestępstwa skarbowe i przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Po trzecie, zmiana dotyczy udziału w postępowaniu wykonawcy, który przygotowywał postępowanie. Dotychczas wykluczano wykonawcę, który miał jakikolwiek merytoryczny udział w przygotowaniu postępowania, a następnie chciał przystąpić do tego postępowania i złożyć ofertę. W obecnym stanie prawnym zamawiający sam może w takiej sytuacji podjąć decyzję o wykluczeniu. Zobowiązany jest on jednak dokonać oceny, czy udział tego wykonawcy utrudni uczciwą konkurencję. Jeśli nie narusza to uczciwej konkurencji, to zamawiający nie ma obowiązku wykluczenia go z postępowania. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadziła nowe podejście do zagadnienia dotyczącego uzupełnienia dokumentów załączonych do oferty. Dotychczasowe rozwiązanie, w którym zamawiający wzywał wykonawców do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu dopiero w sytuacji, gdy ich nieuzupełnienie skutkowało koniecznością unieważnienia postępowania, zmuszało niejednokrotnie zamawiającego do wyboru oferty droższej, ale poprawnej pod względem formalnym. To podejście uległo odwróceniu. Nowe przepisy nakładają na zamawiającego obowiązek wezwania wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Wyjątek stanowi sytuacja, w której ich uzupełnienie nie miałoby znaczenia z takiego powodu, że postępowanie z innych przyczyn musiałoby zostać unieważnione. Jest to wyjątek, którego zaistnienie zwalnia zamawiającego z obowiązku wzywania wykonawców do uzupełniania dokumentów załączonych do oferty. Tak więc dopiero nieuzupełnienie przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów w wyznaczonym przez zamawiającego terminie skutkuje koniecznością wykluczenia go z udziału w postępowaniu. Z g o d n i e z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający ma możliwość wyboru sposobu komunikowania się z wykonawcami. Może to być forma pisemna, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. D e c y d u j ą c a jest tu wola z a m a w i a j ą c e g o, ale wybór ten nie może ograniczać Foto: Artur Hojny k o n k u r e n c j i. N i e z a l e ż n i e od wyboru zamawiającego zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. Wykonawca, który chce wziąć udział w przetargu, dowiaduje się o formie porozumiewania ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W sytuacji, gdy zamawiający zgadza się na przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji faksem bądź drogą elektroniczną, to każda ze stron musi na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. Zamawiający może żądać w ogłoszeniu o zamówieniu, aby wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, które będą przekazywane faksem, były potwierdzane pisemnie, a składane drogą elektroniczną były lipiec-sierpień 2006, nr 4 (86) 5

6 Zamówienia publiczne opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ponadto informacja o złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu może być przekazana telefonicznie. W takim wypadku wniosek uważa się za złożony w terminie, jeżeli przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został on wysłany w formie pisemnej zamawiającemu. Przepisy znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych nakładają na zamawiającego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego obowiązek udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, a w pozostałych trybach pozwalają na to. W sytuacji zmiany specyfikacji ci wykonawcy, którzy pobrali ją od zamawiającego, zostaną powiadomieni zgodnie z wybraną formą komunikacji (forma pisemna, faks, droga elektroniczna). Pozostali zaś mogą dowiedzieć się o modyfikacji specyfikacji ze strony internetowej, na której została udostępniona. Tak więc w interesie wykonawców leży śledzenie informacji na niej zawartych. Biorąc pod uwagę fakt, że nie każdy zamawiający ma własną stronę internetową, ustawodawca pozostawił w tym zakresie swobodę zamawiającym. W związku z powyższym specyfikacja może zostać opublikowana na dowolnej stronie internetowej, a jej adres musi zostać podany w ogłoszeniu o zamówieniu. Po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych do istniejących już trybów udzielania zamówień publicznych włączony został nowy, dotychczas nieznany tryb, tj. dialog konkurencyjny. Zastosowanie tego trybu będzie możliwe w przypadku szczególnie złożonych zamówień, np. przy projektach związanych z partnerstwem publicznoprawnym, gdzie zamawiający nie jest w stanie określić, które z rozwiązań będzie dla niego najkorzystniejsze. Ta procedura ma na celu umożliwienie zamawiającemu omówienia z każdym dopuszczonym do udziału wykonawcą szczegółowych warunków przygotowania i realizacji inwestycji. Tryb dialogu konkurencyjnego będzie więc stosowany w sytuacjach, kiedy zamawiający, znając swoje potrzeby, nie wie, jak to osiągnąć i oczekuje propozycji ze strony wykonawców. Zamawiający może skorzystać z tego trybu, jeśli zostaną spełnione łącznie dwie przesłanki. Po pierwsze, nie jest możliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, ponieważ ze względu na szczególnie złożony charakter zamówienia nie można opisać przedmiotu zamówienia lub obiektywnie określić uwarunkowań prawnych lub finansowych wykonania zamówienia. Po drugie, cena nie może być jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. Postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego dzieli się na trzy etapy. Etap pierwszy to publikacja ogłoszenia i kwalifikacja wykonawców na podstawie warunków udziału w postępowaniu. Etap drugi to dialog. Natomiast etap trzeci to składanie ofert. Dialog konkurencyjny ma zapewnić z jednej strony konkurencję pomiędzy wykonawcami, a z drugiej stworzyć zamawiającemu możliwość omówienia wszystkich aspektów danego zamówienia z każdym wykonawcą. Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczy również aukcji elektronicznej. W wyniku nowelizacji aukcja elektroniczna zmieniła nazwę na licytację elektroniczną, która pozostała jednym z trybów udzielania zamówień publicznych. Obok tego samodzielnego trybu wprowadzona została aukcja elektroniczna. Nie jest ona samodzielnym trybem udzielania zamówień publicznych. Rozumiana jest jako swego rodzaju dogrywka w postępowaniu prowadzonym w jednym ze wskazanych w ustawie trybów. Aukcja elektroniczna stała się sposobem wyboru oferty najkorzystniejszej, który ma mieć zastosowanie po dokonaniu oceny ofert. W toku aukcji wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej mają składać kolejne, korzystniejsze postąpienia. Będą one automatycznie oceniane i klasyfikowane. W przypadku niezłożenia postąpienia w toku aukcji, wykonawca w dalszym ciągu będzie związany ofertą złożoną w postępowaniu. Kryterium oceny ofert w toku aukcji może być nie tylko cena, ale także inne kryteria określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z wyjątkiem kryteriów, na podstawie których nie można dokonać automatycznej oceny ofert bez ingerencji zamawiającego. Oferta najkorzystniejsza zostaje wybrana dopiero po zakończeniu aukcji. Wykonawca, aby wziąć udział w aukcji elektronicznej, musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W efekcie powyższej dogrywki kontrakt może otrzymać niekoniecznie ta firma, która złożyła najlepszą ofertę papierową. Nowe rozwiązania zawarte w ustawie nie tylko usprawniają i upraszczają postępowania. Niektóre instytucje mają w swym założeniu ograniczyć biurokrację i przynieść oszczędności. Nową instytucją w zamówieniach publicznych jest centralny zamawiający. Jego podstawowym zadaniem jest prowadzenie procedur udzielania zamówień publicznych na rzecz jednostek administracji rządowej. Centralizacja zamówień rządowych może jednak prowadzić do ograniczenia konkurencji, bowiem nie wszyscy wykonawcy będą w stanie wykonać zamówienia na rzecz całej administracji rządowej. Instytucja umowy ramowej dotyczyła dotychczas podmiotów udzielających zamówień sektorowych. W ostatniej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych został rozszerzony krąg podmiotów uprawnionych do zawierania umów ramowych. Obecnie przedmiotową umowę może zawrzeć każdy podmiot udzielający zamówienia publicznego. Znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych wdrożyła również do polskiego systemu tzw. dynamiczny system zakupów. Przez ten termin rozumie się ograniczony w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy powszechnie dostępne, nabywane na podstawie umowy sprzedaży, lub usługi powszechnie dostępne. Nie jest to odrębny tryb udzielania zamówień. Dynamiczny system zakupów zbliżony jest swą koncepcją do umowy ramowej. Jego stosowanie ma sens, gdy zamawiający dokonuje zakupu tego samego rodzaju dostaw lub usług w pewnych odstępach czasu. Karolina Ostas specjalista ds. zamówień publicznych 6 lipiec-sierpień 2006, nr 4 (86)

7 Biuletyn euro info dla małych i średnich firm Zamówienia publiczne Odwołanie w prawie zamówień publicznych Ewa Rzońca Nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wprowadza daleko idące zmiany nie tylko w konkretnych przepisach, ale także w filozofii systemu zamówień publicznych w Polsce. W zasadniczy sposób zmieniła się koncepcja sfery środków ochrony prawnej. Odwołanie jest jednym z trzech środków ochrony prawnej przewidzianych w prawie zamówień publicznych. Przysługuje od rozstrzygnięcia protestu i jest wnoszone do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Rozpatrzeniem odwołania, pod warunkiem uiszczenia wpisu, zajmuje się zespół arbitrów. Uprawnienie do wniesienia odwołania przysługuje: 1) podmiotowi, który wniósł protest do zamawiającego, 2) uczestnikowi postępowania, który przystąpił do postępowania protestacyjnego. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa UZP. Na podkreślenie zasługuje fakt, że ustawa nie ogranicza się do krajowego operatora. Nadanie zatem przesyłki w niepublicznej firmie kurierskiej nie jest równoznaczne z wniesieniem odwołania. Termin zostanie dochowany, gdy firma ta doręczy odwołanie w czasie zastrzeżonym na wniesienie protestu. Termin wniesienia odwołania jest terminem zawiłym, co oznacza, że bez względu na przyczyny, nawet niezależne od odwołującego się (np. choroba), nie może on zostać przesunięty. Wnoszący odwołanie ma ustawowy obowiązek przekazania kopii odwołania zamawiającemu, co ma zapobiec przedwczesnemu zawarciu umowy, a także umożliwić zamawiającemu rzetelne przygotowanie się do reprezentacji swoich interesów w procesie arbitrażowym. Z kolei zamawiający jednocześnie przekazuje kopię odwołania wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu. Robi to jednak nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania kopii, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. Uczestnictwo w postępowaniu odwoławczym ma miejsce na skutek: 1) samodzielnego wniesienia odwołania, 2) przyłączenia się do postępowania odwoławczego, gdy odwołanie wniósł inny uczestnik postępowania. Wykonawca może ogłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia zespołu arbitrów. W związku z przystąpieniem do postępowania odwoławczego pojawia się wymóg, aby przystępujący do odwołania wskazał swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Rozwiązanie to jest podyktowane kontradyktoryjnym charakterem procesu przed zespołem arbitrów. Oczywistą konsekwencją wcześniejszych zapisów jest zasada, jaką musi respektować przystępujący do postępowania odwoławczego, niepozostawania w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystępuje (art.184 ust.5). Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi UZP, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Należy zauważyć, że skuteczne przyłączenie się do postępowania odwoławczego jest zależne od woli odwołującego się. Gdy odwołujący się cofnie odwołanie, skutki tego rozciągną się na przyłączającego. Przystępujący do postępowania odwoławczego podejmuje ryzyko w tym zakresie. Warunki formalne, jakie powinno spełniać odwołanie, zostały zawarte w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań (DzU nr 87, poz.603). Odwołanie powinno zawierać w szczególności: 1) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres, numer telefonu i faksu odwołującego się; 2) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres, numer telefonu i faksu zamawiającego; 3) określenie przedmiotu zamówienia; 4) wskazanie strony internetowej, na której została udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia, jeżeli zamawiający udostępnia ją na tej stronie; 4) datę wniesienia protestu; 5) zwięzłe przedstawienie zarzutów; 6) wniosek co do rozstrzygnięcia odwołania; 7) uzasadnienie faktyczne i prawne odwołania; 8) podpis odwołującego się lub jego przedstawiciela albo pełnomocnika; 9) załączniki kopię protestu, kopię rozstrzygnięcia protestu, jeżeli protest został rozpatrzony, dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości, a także ewentualne pełnomocnictwo. W razie gdy kilku uczestników postępowania toczącego się w wyniku złożenia protestu złoży odwołania od rozstrzygnięć zamawiającego,. Prezes UZP może połączyć je do łącznego rozpoznania lub rozstrzygnięcia przez zespół arbitrów. Powyższe rozwiązanie upraszcza procedurę odwoławczą, ogranicza jej koszty, a przede wszystkim eliminuje możliwość wydania sprzecznych wyroków. Ogólne zasady i przebieg postępowania odwoławczego reguluje prawo zamówień publicznych. Szczegółowe uregulowania są zawarte w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań. Postępowanie odwoławcze dzieli się na trzy fazy: 1) przygotowawczą, 2) formalną, 3) merytoryczną. Faza przygotowawcza rozpoczyna się od wpisania wniesionego odwołania do komputerowej bazy danych urzędu oraz do repertorium spraw odwoławczych, gdzie lipiec-sierpień 2006, nr 4 (86) 7

8 Zamówienia publiczne Wojsko kupuje tanio Marek Mejssner Niemal każda mała i średnia firma ma szanse wygrania przetargu na dostawę podstawowego, nieskomplikowanego sprzętu i usług dla sił zbrojnych. Wystarczy znajomość specyficznych potrzeb wojska i... niska cena w dokumentacji przetargowej. Wojsko potrzebuje produktów i usług niemal z każdej branży od specjalistycznych rozwiązań informatycznych czy technologicznie skomplikowanego sprzętu stosowanego razem z podstawowym uzbrojeniem armijnym po zabezpieczenie materiałowotechniczne, czyli np. skarpety, podkoszulki, bieliznę, buty, śpiwory, żywność świeżą i liofilizowaną oraz konserwy czy też indywidualne racje żołnierskie. Wśród informacji o przetargach ogłoszonych przez Agencję Mienia Wojskowego (AMW) można znaleźć ogłoszenia o przetargach nieograniczonych na dostawę materiałów biurowych, roboty budowlane, wykonanie ogrodzenia podpis w Głogowie, dostawę termosów, węgla kamiennego w małych partiach, sprzątanie i techniczne utrzymanie obiektów, a także dostawę produktów żywnościowych dla wskazanych jednostek wojskowych na terenie całego kraju. Jak wskazuje rodzaj potrzebnych usług, w takich przetargach z powodzeniem mogą brać udział niewielkie firmy. W systemie zaopatrywania sił zbrojnych RP uczestniczy wiele jednostek i komórek organizacyjnych. Jak przyznają nieoficjalnie zarówno MON, jak i Sztab Generalny nawet zbyt wiele, biorąc pod uwagę skalę i wagę zamówień. Na szczeblu centralnym realizacją zaopatrywania sił zbrojnych w uzbrojenie, sprzęt wojskowy i sprzęt powszechnego użytku zajmuje się Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych będący komórką organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej. Drugą instytucją realizującą centralnie zakupy dla armii jest Agencja Mienia Wojskowego kupuje ona zwłaszcza sprzęt powszechnego użytku, a także mundury, żywność na zapasy mobilizacyjne, paliwa i materiały pirotechniczne, węgiel, koks oraz druki i formularze, z wyjątkiem uzbrojenia, które od 1 kwietnia 2004 roku zgodnie z tzw. decyzją 88 ministra ON jest pozyskiwane w innym trybie.. Zakupy wojskowe odbywają się też na szczeblu niższym w rejonowych bazach materiałowych i technicznych oraz w jednostkach wojskowych. Każde postępowanie przetargowe jest procedurą autonomiczną. Wobec tego w każdym z nich mogą być sformułowane wymagania istotne tylko dla tego postępowania lub przedmiotu zamówienia. Według przepisów nie mogą one jednak naruszać zasad obowiązujących w ustawie Prawo zamówień publicznych. W postępowaniach prowadzonych przez Agencję Mienia Wojskowego nie jest wymagane od wykonawców posiadanie żadnych specjalnych bądź dodatkowych koncesji (z wyjątkiem obrotu paliwami), zezwoleń lub licencji na podjęcie określonej działalności gospodarczej. W przypadku zamówień i przetargów prowadzonych przez AMW nie są stosowane żadne ograniczenia dotyczące minimalnej wielkości produkcji czy też wielkości obrotu lub przychodów w firmie, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem, takich jak np. kwalifikacja wykonawców w postępowaniu przeprowadzanym w trybie przetargu ograniczonego. Inaczej wygląda realizacja zamówień na umundurowanie. Od ich wykonawców wymaga się dokumentacji techniczno-technologicznej materiału i typu 1 oraz zatwierdzenia wzoru zamówienia przez Wojskowy Ośrodek Badawczo- Wdrożeniowy Służby Mundurowej w Łodzi lub Departament Polityki Zbrojeniowej. Obostrzenia dotyczą zastosowania zarówno materiałów, jak i wykonania zgodnego z rozkazem o umundurowaniu i tzw. przepisa- Foto: Artur Hojny mi ubiorczymi Sztabu Generalnego. Prze (targowe) informacje Szczegółowe informacje o przetargach można znaleźć na stronach Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych oraz na stronie Agencji Mienia Wojskowego (www.amw. com.pl). Dla firmy konieczne jest także studiowanie stron Biuletynu Zamówień Publicznych, gdzie również można znaleźć informacje dotyczące przetargów wojskowych. Innym istotnym dla potencjalnych uczestników przetargów wojskowych źródłem jest portal Służby Finansowej (www.finmon.mil.pl). W przypadku ogłoszeń niepodlegających publikacji w BZP źródłem informacji jest tablica znajdująca się w siedzibie Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych na niej można znaleźć zapytania ofertowe. Oprócz 8 lipiec-sierpień 2006, nr 4 (86)

9 Biuletyn euro info dla małych i średnich firm Zamówienia publiczne odwiedzania stron internetowych i wertowania biuletynów MON firmy MSP powinny uczestniczyć w targach i imprezach branżowych. Rynek zamówień wojskowych jest bowiem rynkiem zamkniętym. Na imprezach targowych można nawiązać kontakty, które zaowocują później stworzeniem konsorcjum przetargowego, zorientować się, jak wygląda rynek produkcji specjalnej bądź zamówień MON w danym roku finansowym oraz przyjrzeć się ofercie konkurencji i firm bardziej doświadczonych na rynku S 2. Najważniejszymi imprezami tego typu są Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego -MSPO w Kielcach, Międzynarodowe Targi Zaopatrzenia Wojska, Straży Granicznej i Policji LOGISPOL w Bydgoszczy, gromadzące firmy sprzedające sprzęt dla wojska, straży granicznej i policji. Chcące wypłynąć na europejski rynek zamówień wojskowych firmy muszą uczestniczyć w imprezach międzynarodowych, takich jak choćby czeskie targi broni i sprzętu obronnego IDET w Brnie, Balt Military Expo, High Technologies of Defence targi przemysłu obronnego w Moskwie czy największe targi przemysłu obronnego Europy Eurosatory w Paryżu. Na tych ostatnich targach, mimo ich wielkiego znaczenia, wciąż pojawia się mało firm polskich. Izba pomoże Sporym ułatwieniem dla małych firm, które chcą część swojej produkcji sprzedać wojsku, może być przynależność do izb gospodarczych, zrzeszających firmy produkujące i sprzedające sprzęt S. Jedną z największych jest Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju działająca od 1995 roku i zrzeszająca około 200 firm. Spora część z nich należy do sektora MSP. Izba zapewnia informacje o przetargach oraz zamówieniach, które niezrzeszonym trudniej jest uzyskać. Poprzez Izbę łatwiej też przygotować kompleksową ofertę w przypadku dużych serii zawierających kilka różnych wariantów sprzętu i wyposażenia. Jeśli armia na przykład chce zamówić duże serie kompletów mundurów, butów lub plecaków, a na rynku istnieje 30 potencjalnych kontrahentów, to korzystne byłoby przystąpienie do przetargu z kompleksową ofertą w imieniu wszystkich tych producentów. Izba mogłaby wówczas występować w imieniu swoich członków firm lub też tworzyć konsorcjum do jednego przetargu. To duża szansa dla małych przedsiębiorstw. nadaje mu się numer porządkowy oraz sygnaturę akt. Wnoszący odwołanie jest zobligowany do uiszczenia wpisu, jest to warunek konieczny do rozpoznania odwołania. W tej kwestii nastąpiła istotna zmiana, która różnicuje wysokość wpisu od wartości zamówienia, jego rodzaju oraz kategorii zamawiającego. Szczegółowe zasady dotyczące wysokości wpisu reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym (DzU nr 87, poz.608). Następnie Prezes UZP, ustalając, że od odwołania uiszczono wpis: 1) zawiadamia zamawiającego o wpłynięciu odwołania, wzywając go jednocześnie do niezwłocznego nadesłania kopii dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z wyjątkiem ofert złożonych przez wykonawców, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kierownika zamawiającego lub osobę upoważnioną, 2) może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez zespół arbitrów, jeżeli zostały złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą tych samych czynności zamawiającego, 3) informuje wszystkich uczestników postępowania o każdorazowym zarządzeniu łącznego rozpoznania odwołań, 4) wyznacza zarządzeniem trzyosobowy zespół arbitrów wybrany w drodze jawnego losowania komputerowego. Faza formalna postępowania odwoławczego odbywa się na posiedzeniu zespołu arbitrów, które wyznacza Prezes UZP. O jego terminie zawiadamia arbitrów wyznaczonych do rozpoznania odwołania oraz uczestników postępowania odwoławczego. Posiedzenie zespołu arbitrów odbywa się bez względu na stawiennictwo uczestników. Na posiedzeniu zespół arbitrów dokonuje czynności formalnoprawnych i sprawdzających, mających na celu przygotowanie rozprawy, a w szczególności bada przedstawione w sprawie dokumenty. Również na posiedzeniu zespół arbitrów postanawia o dopuszczeniu do postępowania odwoławczego wykonawcy, który zgłosił przystąpienie do postępowania. W trakcie posiedzenia zespół arbitrów może odrzucić odwołanie, umorzyć postępowanie odwoławcze lub zamknąć posiedzenie i otworzyć rozprawę. Możliwe jest cofnięcie odwołania nawet po otwarciu rozprawy, jednak uczynienie tego przed otwarciem stwarza odwołującemu możliwość odzyskania połowy uiszczonego wpisu. Ostatnią fazą postępowania odwoławczego jest faza merytorycznego rozpoznania odwołania na rozprawie. Rozprawa odbywa się w języku polskim. Uczestnik postępowania niewładający językiem polskim stawia się na rozprawę z tłumaczem przysięgłym. Wszystkie dokumenty przedstawia się również w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, uczestnik postępowania, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski, poświadczone przez tłumacza przysięgłego. Rozprawa jest jawna. Tylko w ściśle określonych przypadkach może nastąpić wyłączenie jawności rozprawy. Zespół arbitrów co do zasady jest związany zarzutami, które zostały zawarte w proteście. Wyjątek przewiduje tylko art.191 ust.3 ustawy okoliczności skutkujące unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia zespół arbitrów bierze pod uwagę z urzędu. Zatem uwzględniając odwołanie, zespół arbitrów może: 1) nakazać dokonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego, 2) unieważnić czynność zamawiającego. W wyroku, a także w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze zespół arbitrów rozstrzyga z urzędu o kosztach. Strony ponoszą je stosownie do wyniku. Bardzo istotna zmiana dotycząca uzasadnienia wyroku arbitrów została wprowadzona w art.192 ust.5 ustawy. Według ww. artykułu odpisy wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze wraz z uzasadnieniem przekazuje się niezwłocznie stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego lub ich pełnomocnikom. W postępowaniu, w którym wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro, a dla dostaw lub usług euro, na wniosek strony obecnej podczas ogłoszenia orzeczenie doręcza się w dniu ogłoszenia. Zmiana ta w istotny sposób przyspiesza dostęp do odpisu orzeczenia arbitrów, na który czasami trzeba było czekać kilka lub kilkanaście dni. Ewa Rzońca specjalista ds. zamówień publicznych lipiec-sierpień 2006, nr 4 (86) 9

10 Zamówienia publiczne Rynek zamówień publicznych systemu Narodów Zjednoczonych żyła złota? Katarzyna Kornosz Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) jest unikalną organizacją międzynarodową skupiającą obecnie 191 państw na całym świecie. System Narodów Zjednoczonych oprócz ONZ tworzy kilkanaście wyspecjalizowanych agencji takich jak ILO (Międzynarodowa Organizacja Pracy) czy WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) oraz wiele programów i funduszy NZ, np. UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci) czy UNHCR (Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców). Wszystkie one działają na rzecz pokoju na świecie, rozwoju, postępu społecznego, pomocy humanitarnej i praw człowieka. Dla realizacji swoich zadań jednostki organizacyjne wchodzące w skład systemu NZ zgłaszają zapotrzebowanie na rozmaitego rodzaju towary i usługi. Dlatego też rynek zamówień systemu NZ jest rynkiem bardzo chłonnym i różnorodnym, choć, niestety, mało znanym szerszej rzeszy polskich przedsiębiorców. Firma, która zamierza wkroczyć na ten rynek i odnieść na nim sukces, powinna przede wszystkim zapoznać się z zasadami regulującymi jego działanie (zasadami udzielania zamówień publicznych w systemie NZ), ustalić, czy produkty i/lub usługi przez nią oferowane mogą być przedmiotem zapotrzebowania podpis jednostek organizacyjnych systemu NZ (w dalszej części artykułu nazywanych skrótowo agencjami NZ ), a następnie zidentyfikować poszczególne agencje, które mogą być zainteresowane jej aktualną ofertą. Do towarów najczęściej zamawianych przez agencje NZ należą między innymi: pojazdy silnikowe, sprzęt biurowy, komputery osobiste, żywność, urządzenia medyczne i materiały budowlane. Natomiast najczęściej zamawianymi usługami są w szczególności usługi z branży: rolniczej, energetycznej, komunikacyjnej, edukacyjnej czy transportowej. Jednym z pierwszych kroków na drodze do sukcesu na rynku zamówień publicznych systemu NZ powinna być rejestracja w głównej bazie dostawców towarów i usług NZ (United Nations Global Marketplace UNGM). Baza UNGM jest dostępna dla pracowników działów zamówień publicznych wszystkich agencji NZ oraz Banku Światowego, a jednocześnie jest ona podstawową bazą dostawców kilkunastu agencji NZ, które zamawiają największą liczbę produktów i usług. Do agencji tych należą: 1. IAEA International Atomic Energy Agency 2. IAPSO Inter-Agency Procurement Services Office 3. ILO International Labour Organisation 4. ITC International Trade Centre (UNCTAD/World Trade Organisation) 5. UN/PS United Nations Procurement Service 6. UNDP United Nations Development Program 7. UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 8. UNFPA United Nations Population Fund 9. UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees 10. UNICEF United Nations Children s Fund 11. UNIDO United Nations Industrial Development Organization 12. UNOPS United Nations Office for Project Services 13. UNRWA United Nations Relief and Works Agency 14. WFP World Food Programme 15. WIPO World Intellectual Property Organization Przed przestąpieniem do rejestracji należy zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie towary i usługi zamawiane przez agencje NZ są usystematyzowane według specjalnej klasyfikacji NZ (United Nations Common Coding System UNCCS), Foto: Artur Hojny 10 lipiec-sierpień 2006, nr 4 (86)

11 Biuletyn euro info dla małych i średnich firm Zamówienia publiczne dostępnej na stronie org/pages/unccscodes.aspx. Jest to szczególnie istotne, bowiem przy dokonywaniu rejestracji produkowane towary lub usługi powinny być określone za pomocą kodów UNCCS. Według tej klasyfikacji wszystkie towary i usługi są podzielone na 10 podstawowych grup. Każda z nich dzieli się na szereg bardziej szczegółowych podgrup (tak jak w przypadku większości systemów służących do klasyfikacji towarów i usług). Podczas rejestracji w bazie UNGM należy podać jak najbardziej szczegółowe kody opisujące oferowane towary i/lub usługi, unikając w miarę możliwości podawania kodów podstawowych. Rejestracji w bazie dostawców UNGM dokonuje się na stronie Rejestracja jest bezpłatna. Pierwszym etapem jest tzw. rejestracja wstępna (New Supplier Registration) polegająca na podaniu podstawowych danych kontaktowych; po dokonaniu której przedsiębiorca otrzymuje, na wskazany adres poczty elektronicznej, hasło pozwalające mu na dokonanie właściwej rejestracji w bazie UNGM. Rejestracja ta składa się z 13 etapów, w ramach których rejestrujący się przedsiębiorca dostarcza informacji o swojej działalności, takich jak: 1) adres firmy; 2) adres do korespondencji; 3) dane kontaktowe, tj. numer telefonu i/lub faks; 4) informacje nt. sytuacji finansowej przedsiębiorcy w ciągu ostatnich 3 lat; 5) informacje na temat banku przedsiębiorcy; 6) ogólne informacje o firmie, tj. charakter działalności, status prawny i liczba pracowników; 7) szczegółowe informacje o firmie, tj. posiadane oddziały i przedstawicielstwa zagraniczne (informacje te nie są obligatoryjne); 8) informacje na temat posiadanych certyfikatów (nieobowiązkowo); 9) dane dotyczące eksportu w ciągu ostatnich 3 lat oraz opcjonalnie dane dotyczące umów z jednostkami organizacyjnymi NZ oraz ewentualnych sporów z tymi jednostkami w ciągu ostatnich 3 lat; 10) informacje na temat przynależności do organizacji zrzeszających przedsiębiorców (informacje te nie są obligatoryjne); W organizacjach zbiorowych grupujących producentów i dystrybutorów, takich właśnie jak Izba, łatwiej też o nawiązanie kontaktów między oferentami a odbiorcami wojskowymi. Dla wielu małych firm kontakty tego typu są bardzo cenne, pozwalają przedstawić swoje oferty i możliwości wytwórcze, co w razie szukania podwykonawcy może zaowocować interesującym zamówieniem, oznaczającym praktycznie wejście na rynek usług i produkcji S. Zwykle bowiem firmy MSP, mimo pomocy organizacji takich jak Izba, same muszą starać się o start i zdobycie kontraktu w przetargach wojskowych. Preferencji dla lokalnych podmiotów odwrotnie niż w większości europejskich państw NATO praktycznie bowiem nie ma. podpis Wiele firm produkujących na potrzeby wojska wdraża systemy do zarządzania jakością według norm ISO 9000 oraz system AQAP, będący wojskowym uzupełnieniem cywilnego ISO. Pozwala on na udział w przetargach wojskowych według standardów NATO. Instytucje zamawiające sprzęt i usługi dla Paktu już od połowy lat 90. próbują wprowadzić jednolite standardy jakości, którym odpowiadać musiałyby zamówienia wszystkich armii państw członków sojuszu. Tymczasem na rynku polskim, pomijając jedynie wysoce specjalistyczną produkcję, wdrożenie systemów jakości nie ułatwia startu w krajowym przetargu dla armii, choć może być dla firmy dodatkowym atutem. Z drugiej strony, firmy wydają ogromne pieniądze na uzyskanie certyfikatu AQAP, jednak zdarza się, że wojsko w warunkach przetargowych nie uwzględnia certyfikatu. Decyduje często tylko cena. Najistotniejszym kryterium bywa bowiem cena jednostkowa wyrobu lub usługi albo całego zamówienia, czemu trudno się dziwić wobec ograniczonego budżetu MON. Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych, zgodnie z wytycznymi NATO, chce zacząć jednak promować firmy posiadające wdrożone systemy do zarządzania jakością. Tyle tylko, że obecnie takiej możliwości nie ma. Departament posługuje się bowiem Prawem zamówień publicznych, które wszelkie systemy zarządzania jakością oraz uzyskane certyfikaty traktuje jako kryteria podmiotowe, a ustawa zabrania ich określania w dokumentach przetargowych. Nie działa też sposób na utrzymanie niskiej ceny przy podwyższeniu kryteriów jakościowych zamówień elektroniczna platforma przetargów wojskowych. Nie Foto: Artur Hojny jest to bynajmniej kwestia technologiczna podobne rozwiązanie dla brytyjskiej marynarki wojennej Royal Navy oraz armii lądowej wdrożyły w 2003 roku wielkie koncerny informatyczne IBM, Oracle i Novell i sprawdziło się ono doskonale. W Polsce natomiast pomimo istnienia prawnych możliwości przeprowadzania przetargów wojskowych drogą elektroniczną takich przetargów jak dotąd nie ma. Marek Mejssner Redakcja Ekonomiczna PAP Redaktor Serwis Ekonomiczny 1 Typy umundurowania: polowe, wyjściowe, arktyczne, itp. 2 Rynek S rynek produktów specjalnych, na potrzeby wojska i obronności lipiec-sierpień 2006, nr 4 (86) 11

12 Gdy chodzi o pieniądze Pomoc na start Joanna Orłowska Rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej z pewnością nie jest sprawą prostą. Oprócz utrudnień administracyjnych i proceduralnych jest też problem podstawowy brak środków finansowych na założenie i wyposażenie firmy, która w większości przypadków będzie zaliczana do mikroprzedsiębiorstw. Zanim przyszły przedsiębiorca uda się do urzędu gminy, aby zarejestrować działalność gospodarczą, warto, by zapoznał się z możliwościami wsparcia finansowego oferowanego mu przez budżet państwa oraz przez Unię Europejską w ramach funduszy strukturalnych. Do końca obecnego okresu programowania w Unii Europejskiej, a więc do końca 2006 roku istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie w ramach działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR), które jest wdrażane w urzędach marszałkowskich i regionalnych agencjach rozwoju. Środki przeznaczone na to działanie wynoszą euro. Do końca marca 2006 r. zakontraktowano dopiero 59,20% tej kwoty. Pomoc oferowana w działaniu 2.5 ma postać bezpłatnych szkoleń i doradztwa oraz wsparcia finansowego. W szkoleniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne, niezarejestrowane jako bezrobotne, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (bez względu na wiek, płeć, posiadane doświadczenie zawodowe), z wyjątkiem tych osób, które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004 roku. Priorytetowo są traktowane osoby odchodzące z rolnictwa, osoby zagrożone utratą zatrudnienia oraz młodzież do 25 roku życia niezarejestrowana jako bezrobotna. Jeśli w czasie szkolenia lub po jego zakończeniu uczestnik zarejestruje działalność gospodarczą, to nabywa prawo do wsparcia pomostowego w wysokości 700 zł miesięcznie przez 6 miesięcy (ma to pomóc przetrwać przedsiębiorcy do momentu uzyskania płynności finansowej). Może się również ubiegać o grant inwestycyjny w wysokości do 5000 euro. Środki inwestycyjne mogą być przeznaczone na sfinansowanie pierwszych wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowego mikroprzedsiębiorstwa (np. zakup drobnego sprzętu biurowego, mebli itp.). Istotne jest to, że działalność gospodarcza musi być zarejestrowana na obszarze tego województwa, które jest właściwe ze względu na miejsce realizacji projektu. Ponadto należy pamiętać, że wsparciu w działaniu 2.5 ZPORR nie podlega działalność polegająca na produkcji, przetwórstwie i marketingu artykułów spożywczych, o których mowa w Załączniku I do Traktatu Ustanawiającego WE. Szczegółowe zasady udzielania wsparcia są zamieszczone w dokumentach programowych, które znajdują się na stronie internetowej Także osoby bezrobotne mogą uzyskać pomoc finansową na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jest to możliwe w ramach bezzwrotnych dotacji udzielanych przez powiatowe urzędy pracy ze środków Funduszu Pracy. Dotacje mogą być udzielone do wysokości 5-krotności przeciętnego wynagrodzenia (obecnie wynosi ono 2530 zł) z przeznaczeniem na pierwsze inwestycje oraz na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności. Gdy działalność gospodarcza jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych środków nie może przekraczać 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 2-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu. Aby uzyskać dotację, należy skontaktować się z właściwym urzędem pracy i złożyć w nim wniosek wraz z załącznikami. Wniosek bezrobotnego może być uwzględniony, jeśli wnioskodawca spełnia m.in. następujące warunki: w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych, nie otrzymał w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku pożyczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej. Dotacje dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej cieszą się dużym zainteresowaniem. Świadczą o tym dane statystyczne gromadzone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Tylko w 2005 roku z jednorazowych dotacji skorzystało około 27 tys. bezrobotnych na łączną kwotę ponad 300 mln złotych. W roku 2006 na ten cel została przewidziana kwota 250 mln zł, w ramach której planowane jest przyznanie środków dla ok.23 tys. bezrobotnych. Wśród osób pozostających bez pracy szczególną grupę stanowią osoby młode, dla których zostały stworzone dodatkowe możliwości wsparcia. Osoby bezrobotne do ukończenia 25 roku życia oraz bezrobotni do 27 roku życia legitymujący się dyplomem wyższej uczelni mogą skorzystać ze wsparcia oferowanego w programie Pierwszy Biznes, który jest częścią programu Pierwsza Praca. Program jest finansowany z trzech źródeł: z Funduszu Pracy, z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego. 12 lipiec-sierpień 2006, nr 4 (86)

13 Biuletyn euro info dla małych i średnich firm Zamówienia publiczne W ramach tego programu, oprócz bezzwrotnych dotacji udzielanych z Funduszu Pracy przez PUP (na zasadach opisanych powyżej), oferowane są również szkolenia i doradztwo dotyczące zasad prowadzenia przedsiębiorstwa oraz staże w małych przedsiębiorstwach uczące prowadzenia działalności gospodarczej w praktyce. W ramach programu Pierwszy Biznes istnieje także możliwość uzyskania pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego. Pożyczka, której wysokość nie może przekroczyć złotych na jednego wnioskodawcę, może być przeznaczona na realizację przedstawionego planu rozpoczęcia działalności lub na tworzenie nowego miejsca pracy. W szczególności zaś może ona sfinansować zakup wyposażenia technicznego i dostosowanie pomieszczeń. Uruchomienie środków pożyczki na finansowanie kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej następuje po formalnym zarejestrowaniu firmy. Spłata pożyczki jest rozłożona na 36 comiesięcznych rat. Wnioski o udzielenie pożyczki są przyjmowane w placówkach Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w powiatowych urzędach pracy. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie pl/fundusze/inne/absolwent.jsp oraz na stronie Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz dla nowo powstałych mikroprzedsiębiorstw są również udzielane przez fundusze pożyczkowe. Wysokość pożyczek jest zróżnicowana i waha się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Oferta każdego funduszu, mimo że jest zbliżona, to jednak różni się np. oprocentowaniem czy wymaganymi zabezpieczeniami. W związku z tym osoba zainteresowana taką formą pomocy powinna skontaktować się bezpośrednio z funduszami pożyczkowymi w celu uzyskania szczegółowych informacji. Lista funduszy pożyczkowych znajduje się na stronie internetowej: Joanna Orłowska Zespół Centrum Euro Info Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 11) wybór przynajmniej jednej ze wskazanych powyżej agencji NZ, która mogłaby być potencjalnym nabywcą towarów i/lub usług przedsiębiorcy; 12) dodatkowe informacje wymagane przez wybraną agencję (w zależności od agencji); 13) kody towarów i/lub usług oferowanych przez przedsiębiorcę. Rejestracja w bazie UNGM nie jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o zamówienia publiczne agencji NZ, jest ona jednak szczególnie istotna ze względu na fakt, że z bazy tej wybiera się przedsiębiorców umieszczanych na tzw. krótkiej liście (shortlist), która jest podstawą zaproszenia do udziału w przetargach ograniczonych. Mimo że baza UNGM ma wielu użytkowników, należy pamiętać, że niektóre agencje NZ mają własne bazy dostawców i jeżeli przedsiębiorca produkuje wyroby objęte zakresem zainteresowania tych agencji, powinien rozważyć rejestrację w ich bazach. Linki do portali internetowych wszystkich organizacji należących do systemu Narodów Zjednoczonych, również tych, które nie korzystają z bazy dostawców UNGM, dostępne są pod adresem oraz Należy również zwrócić uwagę na fakt, że sama rejestracja w bazie UNGM nie gwarantuje jeszcze otrzymania zaproszenia ani też wygrania przetargu organizowanego przez którąś z agencji NZ. Dlatego konieczne jest regularne wizytowanie stron internetowych tych agencji, które mogą być potencjalnymi zamawiającymi dla danej firmy i gdzie są publikowane informacje o ogłaszanych przetargach i zaproszenia do składania ofert (w zależności od procedury: Request to Quotation, Invitation to Bid, Request for Proposal) oraz zaproszenia do zgłaszania zainteresowania przetargami (Call for Expression of Interest). Informacje takie zamieszczane są również na stronie IAPSO oraz na stronie Doing Business with the United Nations System of Organisation unbiz.un.int/. Przetargi organizowane przez agencje NZ mogą mieć charakter przetargów ograniczonych lub przetargów nieograniczonych. W przypadku tych ostatnich, jak już wspomniano powyżej, do złożenia oferty zapraszani są przedsiębiorcy znajdujący się na tzw. krótkiej liście. Istotnym źródłem informacji wykorzystywanym przy tworzeniu shortlist jest baza dostawców UNGM, ale poza nią również informacje otrzymane od przedsiębiorców w odpowiedzi na Call for Expression of Interest. Dlatego warto zgłaszać zainteresowanie wszystkimi dostępnymi dla danego przedsiębiorcy zamówieniami, a w przypadku otrzymania zaproszenia do złożenia oferty warto na nie odpowiedzieć, nawet jeżeli firma w danym momencie nie jest w stanie uczestniczyć w przetargu, ponieważ duża aktywność firmy pozytywnie wpływa na jej wizerunek. Należy także pamiętać o stałym aktualizowaniu danych wprowadzonych do bazy UNGM podczas rejestracji i bezwzględnym przestrzeganiu terminów wyznaczanych przez pracowników działów zamówień publicznych agencji NZ. Zamówienia publiczne systemu NZ są ogromną szansą dla polskich przedsiębiorców, których oferta dorównuje swoją jakością ofercie przedsiębiorców zagranicznych, a jednocześnie jest ona bardzo konkurencyjna ze względu na cenę. Procedura udzielania zamówień jest stosunkowo nieskomplikowana, jednostki organizacyjne NZ są terminowymi płatnikami, a ich personel jest bardzo otwarty na kontakty z przedsiębiorcami, przedsiębiorcom tym stawiane są jednak wysokie wymagania. Od potencjalnych dostawców oczekuje się doświadczenia w eksporcie, znajomości jednego z języków oficjalnych ONZ w stopniu umożliwiającym komunikację z zamawiającym oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej, a także elastyczności i doświadczenia w kontaktach z innymi kulturami. Wszystkich przedsiębiorców pragnących zasięgnąć bardziej szczegółowych informacji na temat zamówień publicznych systemu NZ zapraszamy na strony: Katarzyna Kornosz Centrum Euro Info w Warszawie lipiec-sierpień 2006, nr 4 (86) 13

Zamówienia publiczne systemu Narodów. Zjednoczonych. European Commission Enterprise and Industry

Zamówienia publiczne systemu Narodów. Zjednoczonych. European Commission Enterprise and Industry Zamówienia publiczne systemu Narodów Zjednoczonych European Commission Enterprise and Industry Title of Zjednoczonych the presentation 15.10.2010 Date 2 System Narodów Zjednoczonych Organizacja Narodów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile Rozdział I Postanowienia ogólne art. 1 1. Niniejszy regulamin ustala zasady i sposób udzielania zamówień w SWŚ Gwda w Pile do których nie stosuje

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 5 Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: 25724-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:280946-2013:text:pl:html Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S 161-280946 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 28 czerwca 2012 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś

POSTANOWIENIE z dnia 28 czerwca 2012 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Sygn. akt KIO 1281/12 POSTANOWIENIE z dnia 28 czerwca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Implanty otolaryngologiczne 2015/S 114-206428. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Implanty otolaryngologiczne 2015/S 114-206428. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:206428-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Implanty otolaryngologiczne 2015/S 114-206428 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Dot.: Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów Zamówień Publicznych

Dot.: Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów Zamówień Publicznych Bartosz Mikołajczak Ul. Ciechocińska 59 60-473 Poznań Poznań, 31.08.2005 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie Dot.: Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Krosno: Usługi ubezpieczeniowe 2012/S 5-007445

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Krosno: Usługi ubezpieczeniowe 2012/S 5-007445 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7445-2012:text:pl:html PL-Krosno: Usługi ubezpieczeniowe 2012/S 5-007445 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.11.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 kwietnia 2014 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 3 6 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 listopada 2016 r.

Bardziej szczegółowo

JAK SIĘ ODWOŁAĆ OD WYNIKU PRZETARGU

JAK SIĘ ODWOŁAĆ OD WYNIKU PRZETARGU JAK SIĘ ODWOŁAĆ OD WYNIKU PRZETARGU Ewa Gadomska prawnik PIERÓG & Partnerzy Zarządzanie: Lepiej być pewnym swoich racji przy składaniu odwołania od wyniku przetargu publicznego. Kosztuje to nawet 20 tys.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji)

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji) REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. (zakres regulaminu) Niniejszy regulamin określa organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej, zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 165-301858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 165-301858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301858-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 165-301858 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 31 października 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 31 października 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2280/11 POSTANOWIENIE z dnia 31 października 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Agnieszka Bartczak-śuraw Paweł Trojan po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi świadczone przez pielęgniarki 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi świadczone przez pielęgniarki 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 19 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13410-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi świadczone przez pielęgniarki 2017/S 009-013410 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Doradztwo finansowe 2015/S Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Polska-Warszawa: Doradztwo finansowe 2015/S Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138784-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Doradztwo finansowe 2015/S 078-138784 Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA. Czy Komisja Przetargowa została decyzja nr 27/2008 Wójta Gminy Nowy Targ w sprawie 1 powołana przez Kierownika

LISTA SPRAWDZAJĄCA. Czy Komisja Przetargowa została decyzja nr 27/2008 Wójta Gminy Nowy Targ w sprawie 1 powołana przez Kierownika Załącznik nr do SR.XI.093-3-09 LISTA SPRAWDZAJĄCA. Zamawiający: Urząd Gminy Nowy Targ. Adres zamawiającego: 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 3. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 4. Szacowana wartość

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Samochody półciężarowe 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Szczecin: Samochody półciężarowe 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295533-2017:text:pl:html -Szczecin: Samochody półciężarowe 2017/S 143-295533 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat.sandomierz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat.sandomierz.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat.sandomierz.pl/ Sandomierz: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym,

Bardziej szczegółowo

Zamówienie publicz

Zamówienie publicz Zamówienie publicz... - 84979-2014 13/03/2014 S51 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta I.II.IV.V.VI. Polska-Szczecin: Implanty ślimakowe Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Procedura zawierania umów w Krakodlew S.A.

Procedura zawierania umów w Krakodlew S.A. Procedura zawierania umów w Krakodlew S.A. Dotyczy projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 Postanowienia ogólne 1. Z zastrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:113635-2011:text:pl:html PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne 2011/S 70-113635 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka VLASSENROOT POLSKA SP Z O.O. Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 07.04.2014 Regulamin udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Samochody osobowe 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe. Wyniki postępowania.

Polska-Katowice: Samochody osobowe 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe. Wyniki postępowania. 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311119-2016:text:pl:html -Katowice: Samochody osobowe 2016/S 173-311119 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji. Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP. Autorzy: Paweł Granecki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska

Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji. Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP. Autorzy: Paweł Granecki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji. Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP Autorzy: Paweł Granecki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska Rozdział I. Przygotowanie postępowania 1. Określenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2016/S 015-023082. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2016/S 015-023082. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23082-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2016/S 015-023082 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu z kontroli SR.XI LISTA SPRAWDZAJĄCA

Załącznik do protokołu z kontroli SR.XI LISTA SPRAWDZAJĄCA LISTA SPRAWDZAJĄCA. Zamawiający: Gmina Bobowa. Adres zamawiającego: 38-350 BOBOWA 57 3. Rodzaj zamówienia: usługa / dostawa / robota budowlana: 4. Szacowana wartość zamówienia:.39.660,00 zł co stanowi

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa druku wielkoformatowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa druku wielkoformatowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 5 Katowice: Usługa druku wielkoformatowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: 21300-2010; data zamieszczenia: 25.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.86.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 grudnia 2015 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Rozdział 1 Część ogólna 1.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:91572-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2016/S 055-091572 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221447-2012:text:pl:html PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301448-2016:text:pl:html -Warszawa: Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 2016/S 167-301448 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... 410470 2015

Zamówienie public... 410470 2015 Zamówienie public... 410470 2015 20/11/2015 S225 Państwa członkowskie Zamówienie publiczne na usługi Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Paliwa 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Paliwa 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:381912-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Paliwa 2014/S 216-381912 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi szkoleniowe 2015/S 100-182809. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi szkoleniowe 2015/S 100-182809. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182809-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi szkoleniowe 2015/S 100-182809 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Bielsko-Biała: Usługi nadzoru budowlanego 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Bielsko-Biała: Usługi nadzoru budowlanego 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187721-2015:text:pl:html Polska-Bielsko-Biała: Usługi nadzoru budowlanego 2015/S 103-187721 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Procedury obowiązujące w P.U.W. przy udzielaniu zamówień publicznych

Procedury obowiązujące w P.U.W. przy udzielaniu zamówień publicznych Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2014 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 16.05.2014 r. Procedury obowiązujące w P.U.W. przy udzielaniu zamówień publicznych Zamówień

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji imprez 2015/S 168-306919. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji imprez 2015/S 168-306919. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306919-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji imprez 2015/S 168-306919 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Polska-Rzeszów: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:451312-2016:text:pl:html -Rzeszów: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 2016/S 247-451312

Bardziej szczegółowo

Polska-Bielsko-Biała: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Bielsko-Biała: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:24966-2015:text:pl:html Polska-Bielsko-Biała: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2015/S 016-024966 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Gniezno: Usługi hotelarskie 2013/S 120-205715. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Gniezno: Usługi hotelarskie 2013/S 120-205715. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:205715-2013:text:pl:html PL-Gniezno: Usługi hotelarskie 2013/S 120-205715 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 22: WYBÓR DOSTAWCY SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Szkoła Podstawowa nr 22: WYBÓR DOSTAWCY SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Page 1 of 14 Ogłoszenie nr 548061-N-2017 z dnia r. Szkoła Podstawowa nr 22: WYBÓR DOSTAWCY SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6083539, faks 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6083539, faks 22 1 z 5 2015-05-22 15:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Implanty ślimakowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Implanty ślimakowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:417705-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Implanty ślimakowe 2015/S 230-417705 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:257355-2012:text:pl:html PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 2015/S 012-017377. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Opole: Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 2015/S 012-017377. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:17377-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 2015/S 012-017377 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Usługi ubezpieczeniowe 2013/S 137-238691. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Lublin: Usługi ubezpieczeniowe 2013/S 137-238691. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:238691-2013:text:pl:html Polska-Lublin: Usługi ubezpieczeniowe 2013/S 137-238691 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wzp.pl Szczecin: Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne - zasady ogólne

Zamówienia publiczne - zasady ogólne Dr hab. inż. Dorota Zawieska Wydział Geodezji i Kartografii Pełnomocnik Dziekana ds. zamówień publicznych Plan wykładu: Wprowadzenie Podstawowe źródła zawierania umów Kryterium stosowania ustawy (progi

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Odczynniki chemiczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Odczynniki chemiczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409815-2016:text:pl:html Polska-Katowice: Odczynniki chemiczne 2016/S 225-409815 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Aparatura rentgenowska 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Aparatura rentgenowska 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:348749-2016:text:pl:html -Poznań: Aparatura rentgenowska 2016/S 194-348749 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15218-2012:text:pl:html PL-Ciechanów: Soczewki śródoczne 2012/S 10-015218 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Radiowozy policyjne 2015/S 122-222738. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Lublin: Radiowozy policyjne 2015/S 122-222738. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222738-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Radiowozy policyjne 2015/S 122-222738 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 298265-2015

Zamówienie public... - 298265-2015 1 z 5 2015-08-25 10:17 Zamówienie public... - 298265-2015 25/08/2015 S163 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Gdańsk:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Buk, ul. Ratuszowa 1, Buk, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Buk, ul. Ratuszowa 1, Buk, woj. wielkopolskie, tel , faks Wykonanie audytu rozliczeń podatku VAT za lata 2013 2015, doradztwo podatkowe, prawne i w zakresie rachunkowości w celu odzyskania przez Zamawiającego naliczonego podatku VAT za audytowany okres, w tym

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Meble biurowe 2015/S 160-293567. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Katowice: Meble biurowe 2015/S 160-293567. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293567-2015:text:pl:html Polska-Katowice: Meble biurowe 2015/S 160-293567 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Odczynniki laboratoryjne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Odczynniki laboratoryjne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296705-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Odczynniki laboratoryjne 2017/S 144-296705 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Rogoźnik: Usługi odśnieżania 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Rogoźnik: Usługi odśnieżania 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334778-2016:text:pl:html -Rogoźnik: Usługi odśnieżania 2016/S 186-334778 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu L ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Ogłoszenie o zamówieniu L ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Status: Opublikowana Ogłoszenie o zamówieniu L-200-2013 - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ I. Dane zamawiającego Nazwa: Urząd Gminy Jasienica Rosielna, Gmina Jasienica Rosielna Adres pocztowy: Jasienica Rosielna

Bardziej szczegółowo

1 z :34

1 z :34 1 z 5 2017-07-05 09:34 Ogłoszenie nr 544812-N-2017 z dnia 2017-07-05 r. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu "Radio Poznań" Spółka Akcyjna: Dostawa komputerów RACK - 12 szt. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 148-273932. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 148-273932. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273932-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 148-273932 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 2793/14

Sygn. akt KIO 2793/14 POSTANOWIENIE z dnia 7 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 stycznia 2015 r. w Warszawie odwołania wniesionego

Bardziej szczegółowo

Licytacja L Dostawa artykułów biurowych

Licytacja L Dostawa artykułów biurowych Licytacja L-274-2016 - Dostawa artykułów biurowych Ogłoszenie o zamówieniu L-274-2016 - Dostawa artykułów biurowych I. Dane zamawiającego Nazwa: 47D - Powiat Wołomiński, Powiat Wołomiński Adres pocztowy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl Opole: Nadawanie przesyłek pocztowych poprzez umieszczanie oznaczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty dla zamówień publicznych, które są w całości objęte dyrektywą

Załącznik Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty dla zamówień publicznych, które są w całości objęte dyrektywą Załącznik 1 Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty za nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00 925 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00 925 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia publiczne/przetargi/ Warszawa: Opracowanie studium wykonalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej 67/2010 r. z dnia 1.07.2010 r. Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu L ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Ogłoszenie o zamówieniu L ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Status: Opublikowana Ogłoszenie o zamówieniu L-359-2013 - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ I. Dane zamawiającego Nazwa: Gmina Dynów Adres pocztowy: ul. Ks. J. Ożoga 2 Miejscowość: Dynów, Kod pocztowy: 36-065

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowa Sól: Węgiel i paliwa na bazie węgla 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Nowa Sól: Węgiel i paliwa na bazie węgla 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:66514-2017:text:pl:html Polska-Nowa Sól: Węgiel i paliwa na bazie węgla 2017/S 037-066514 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Prawo zamówień publicznych... 1 Rozdział 1. Przygotowanie postępowania... 1 1. Uchwała Rady Gminy w sprawie realizacji inwestycji objętej zamówieniem publicznym...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o.

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Prezes Zarządu NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 17 kwietnia 2012 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 17 kwietnia 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 668/12 POSTANOWIENIE z dnia 17 kwietnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marek Szafraniec po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 17

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:219539-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego

Bardziej szczegółowo

PL-Tarnobrzeg: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2012/S 140-234127. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Tarnobrzeg: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2012/S 140-234127. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:234127-2012:text:pl:html PL-Tarnobrzeg: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2012/S 140-234127 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 8 lutego 2012 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 8 lutego 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 146/12 POSTANOWIENIE z dnia 8 lutego 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 1 października 2013 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 1 października 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2230/13 POSTANOWIENIE z dnia 1 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Jolanta Markowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 1 października

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 3 czerwca 2015 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 3 czerwca 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1027/15 POSTANOWIENIE z dnia 3 czerwca 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwszplock.pl Płock: Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń kserujących na potrzeby Państwowej

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298221-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Żukowo: Usługi związane z odpadami 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Żukowo: Usługi związane z odpadami 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:100183-2016:text:pl:html Polska-Żukowo: Usługi związane z odpadami 2016/S 059-100183 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.18.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 kwietnia 2015 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Rozdział 1 Część ogólna 1.

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków

Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku Opracowanie Izabela Łuków Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 171,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl Lublin: Dostawa specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Oferowanie kursów językowych 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Opole: Oferowanie kursów językowych 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:372285-2014:text:pl:html Polska-Opole: Oferowanie kursów językowych 2014/S 210-372285 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie Ogłoszenie nr 550821-N-2017 z dnia 2017-07-13 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: Dostawa posiłków profilaktycznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Meble biurowe 2013/S 034-053826. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Lublin: Meble biurowe 2013/S 034-053826. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:53826-2013:text:pl:html PL-Lublin: Meble biurowe 2013/S 034-053826 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemodlin.pl Niemodlin: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 17 czerwca 2010 r.

POSTANOWIENIE z dnia 17 czerwca 2010 r. Sygn. akt: KIO/1141/10 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: POSTANOWIENIE z dnia 17 czerwca 2010 r. Przemysław Dzierzędzki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 czerwca 2010 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Język interfejsu użytkownika został pomyślnie zmieniony na "polski".

Język interfejsu użytkownika został pomyślnie zmieniony na polski. Usługi 9009 2016 Język interfejsu użytkownika został pomyślnie zmieniony na "polski". 12/01/2016 S7 Usługi Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji I.II.IV.V.VI.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293259-2016:text:pl:html -Warszawa: Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 2016/S 162-293259 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 1 marca 2016 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE. z dnia 1 marca 2016 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 238/16 POSTANOWIENIE z dnia 1 marca 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Izabela Kuciak Grzegorz Matejczuk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 14 stycznia 2014 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 14 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 3039/13 POSTANOWIENIE z dnia 14 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 14

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Implanty chirurgiczne 2014/S 016-024349. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Wrocław: Implanty chirurgiczne 2014/S 016-024349. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:24349-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Implanty chirurgiczne 2014/S 016-024349 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Protezy naczyniowe 2015/S 001-000458. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Wrocław: Protezy naczyniowe 2015/S 001-000458. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:458-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Protezy naczyniowe 2015/S 001-000458 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Instalacje turbinowe 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Roboty budowlane

Polska-Szczecin: Instalacje turbinowe 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Roboty budowlane 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106383-2017:text:pl:html Polska-Szczecin: Instalacje turbinowe 2017/S 057-106383 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo