KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016"

Transkrypt

1 KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1 / 15

2 LO klasa policyjna Uczniowie realizują podstawę programową dla liceum ogólnokształcącego, ale dodatkowo realizują tez przedmioty z zakresu funkcjonowania policji: historia i organizacja policji, podstawy samoobrony, zasady posługiwania się bronią palną, prawo wykroczeń i prawo ruchu drogowego, prawo karne, zajęcia praktyczne: musztra ogólna i policyjna, stosowanie środków przymusu bezpośredniego, prowadzenie działań prewencyjnych i rozpraszających, posługiwanie się maskami przeciwgazowymi oraz treningi walki wręcz i ćwiczenia na torach sprawnościowych, Zadania i współpraca międzynarodowa. Dodatkowo zaplanowano wyjazdy do jednostek i komend policji, zajęcia na strzelnicy sportowej, ćwiczenia terenowe. Uzupełnieniem kształcenia w klasie policyjnej są organizowane obozy szkoleniowe. Zajęcia z przedmiotów policyjnych prowadzone są przez specjalistów z Komendy Policji. Absolwenci po ukończeniu tej klasy uzyskują kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy w służbach mundurowych. Proponowane przedmioty na poziomie rozszerzonym to: język polski, geografia, wos, historia od zaawansowania. Również w grupach prowadzona jest informatyka i wychowanie fizyczne. LO klasa humanistyczna W klasie tej kształtowane są wszystkie sprawności językowe, z którymi integralnie związana jest znajomość słownictwa czy gramatyki. Przedmiotami wiodącymi są: język polski, języki angielski, historia i geografia. Ukończenie tej klasy pozwoli przygotować się do matury z języka obcego i 2 / 15

3 polskiego na poziomie rozszerzonym. W toku nauki przewidziane są warsztaty pisania felietonu, reportażu, eseju, zajęcia ze stylu i kultury języka, lekcje retoryki i erystyki Realizacja programu ułatwi przyszłym absolwentom liceum naukę na studiach o kierunkach: psychologia, socjologia, historia, lingwistyka stosowana, filologia polska. Proponowane przedmioty na poziomie rozszerzonym to: język polski, język angielski, historia, geografia od zaawansowania. Również w grupach prowadzona jest informatyka i wychowanie fizyczne. LO klasa z programem ratownictwa medycznego Propozycja dla osób sprawnych fizycznie, odpornych na stres Oferta skierowana do uczniów, którzy w przyszłości planują kontynuować naukę na kierunkach: - medycznych (medycyna, fizjoterapia, ratownictwo), - sportowych (wychowanie fizyczne, turystyka). Przedmioty dodatkowe: 3 / 15

4 klasa I pierwsza pomoc klasa II ratownictwo medyczne Dodatkowe dla uczniów tej klasy przewidziano bezpłatną naukę pływania. Absolwenci są ukierunkowani do kontynuowania nauki z zakresu ratownictwa medycznego na poziomie licencjackim lub wyższym oraz posiadają umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Proponowane przedmioty na poziomie rozszerzonym to: biologia, chemia, język angielski, historia od zaawansowania. Również w grupach prowadzona jest informatyka i wychowanie fizyczne. TECHNIKUM 4 / 15

5 Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych to kierunek, który daje wiele możliwości zawodowych i pozwala rozwijać zainteresowania kulinarne. Szeroki zakres wiedzy i umiejętności z dziedziny gastronomii daje uczniowi możliwości, by mógł dobrze przygotować się do przyszłej pracy. W 4 letnim cyklu kształcenia uczeń zdobywa dwie kwalifikacje: T6. Sporządzanie potraw i napojów T15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Przygotowują go one to wykonywania zadań zawodowych, czyli: - oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania; - sporządzania oraz wydawania potraw i napojów; - planowania i oceny żywienia; - organizowania produkcji gastronomicznej; - planowania i realizacji usług gastronomicznych. Uczeń z potwierdzonym pozytywnym wynikiem kwalifikacji zawodowych i ukończoną szkołą uzyska tytuł zawodowy. Absolwenci szkoły w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych mogą podejmować pracę: - w żywieniu otwartym w restauracjach, hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, firmach cateringowych w kraju i za granicą. 5 / 15

6 - zakładach zbiorowego żywienia. - mogą prowadzić własną firmę gastronomiczną lub podjąć dalsza naukę na wyższej uczelni Zajęcia praktyczne realizowane są w szkolnej pracowni, a praktyka zawodowa w renomowanych placówkach gastronomicznych Proponowane przedmioty na poziomie rozszerzonym to: biologia, język angielski, od zaawansowania, również w grupach prowadzona jest informatyka i wychowanie fizyczne. Technik informatyk Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, wykorzystywana niemal we wszystkich sferach naszego życia. Jest dziedziną nauki i techniki zajmującą się technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje. Zawodu tego można się uczyć w czteroletnim technikum po gimnazjum. Składają się na niego trzy kwalifikacje: E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych; E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami; 6 / 15

7 E14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery. Informatyków potrzebują firmy z każdej branży, mające własną bazę komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, szkoły i uczelnie, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego. Technicy informatycy mogą podejmować prace we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja. Proponowane przedmioty na poziomie rozszerzonym to: matematyka, język angielski, od zaawansowania. Również w grupach prowadzona jest informatyka i wychowanie fizyczne. Technik organizacji reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Łączy wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej. Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy, jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich 7 / 15

8 wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi. Penetruje rynek potencjalnych odbiorców reklamowych i gromadzi o nich informacje. Prowadzi rozmowy z potencjalnymi klientami i doradza przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług reklamowych. Promuje oferowane usługi reklamowe, gromadzi informacje o firmach konkurencyjnych. Umiejętności te uczeń zdobywa na dwóch kwalifikacjach: A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej Technik organizacji reklamy przygotowany jest do podjęcia pracy między innymi: - w agencji reklamowej, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw, w biurze ogłoszeń środków masowego przekazu, w środkach masowego przekazu (radio, telewizja, prasa), prowadząc własną działalność gospodarczą. Absolwent może kontynuować naukę na studiach wyższych graficznych oraz produkcyjnych. Proponowana dodatkowa współpraca z lokalną telewizją, prasą oraz agencjami reklamowymi. Proponowane przedmioty na poziomie rozszerzonym to: matematyka, język angielski, od zaawansowania. Również w grupach prowadzona jest informatyka i wychowanie fizyczne. Kelner to jeden z najstarszych zawodów świata. Współcześnie jego rozwój wiąże się z falą otwieranych lokali gastronomicznych o wyższym standardzie i powszechną potrzebę zaspokajania swoich podstawowych potrzeb. Jest to osoba, która ogólnie rzecz ujmując dba o gości w punktach 8 / 15

9 gastronomicznych, szczególnie restauracjach dbających o dobrą jakość serwisu. Kelner kompleksowo zajmuje się konsumentami od momentu przywitania ich w drzwiach lokalu, poprzez wskazanie stolika, aż po podanie karty menu, doradzenie potraw i ich podanie. Obecnie osoba pełniąca funkcje kelnera nie tylko zajmuje się podawaniem właściwego zamówienia, ale jest również doskonałym doradcą i dba o należytą atmosferę podczas pobytu w restauracji. Dziś to od niego w dużej mierze zależy czy goście zdecydują się na ponowną wizytę w lokalu czy wybiorą inne miejsce. Zawodu tego możesz się nauczyć w 4 letnim technikum. Składają się na niego dwie kwalifikacje: T.9. Wykonywanie usług kelnerskich T.10. Organizacja usług gastronomicznych Miejscem pracy dla kelnerów są wszelkiego rodzaju instytucje, związane z gastronomią, hotele, restauracje, kawiarnie, puby lub dyskoteki. Kelnerzy mogą także pracować dla firm cateringowych. Bardzo przydatną umiejętnością, obecnie coraz częściej wręcz niezbędną w tej pracy, jest znajomość języków obcych. Bardzo przydatną umiejętnością, obecnie coraz częściej wręcz niezbędną w tej pracy, jest znajomość języków obcych. Proponowane przedmioty na poziomie rozszerzonym to: biologia, język angielski, 9 / 15

10 od zaawansowania, również w grupach prowadzona jest informatyka i wychowanie fizyczne. Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Stwarza on duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Kandydat do zawodu technika ekonomisty powinien interesować się ekonomią w szerokim tego słowa znaczeniu i ekonomiką oraz przedmiotami ścisłymi. Program nauczania obejmuje dużą ilość godzin pracy na kształcenie zawodowe teoretyczne jak i praktyczne przy komputerze i dotyczy zagadnień związanych zarówno z przedsiębiorcą, analizą ekonomiczną jak i prowadzeniem własnego biura rachunkowego czy prowadzenia kadr i płac, projektowaniem baz danych i wykorzystaniem różnych programów finansowo-księgowych do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. W trakcie nauczania uczniowie mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji pod koniec drugiej klasy oraz kwalifikacji 10 / 15

11 A.36. Prowadzenie rachunkowości pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej. Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje dla zawodu technik ekonomista i technik rachunkowości dają możliwość szybkiego przekwalifikowania. Absolwent technikum w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.65.Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych uzyska zawód technika rachunkowości. Proponowane przedmioty na poziomie rozszerzonym to: biologia, język angielski, od zaawansowania, również w grupach prowadzona jest informatyka i wychowanie fizyczne. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 11 / 15

12 Klasa wielozawodowa Cykl kształcenia we wszystkich zawodach trwa 3 lata. Uczniowie różnych zawodów wspólnie zdobywają w szkole wiedzę z przedmiotów ogólnych. Teoretyczne przygotowanie zawodowe realizowane jest w postaci kursów zawodowych, prowadzonych przez wykwalifikowane ośrodki szkoleniowe. Każdy uczeń zobligowany jest do zaliczenia właściwego dla jego zawodu kursu. Kursy mają formę etapową. Uczniowie mogą kształcić się w dowolnie wybranym przez siebie zawodzie. Praktyczną naukę zawodu uczniowie mogą odbywać w wybranych przez siebie firmach, spośród bogatej listy firm i instytucji współpracujących z naszą szkołą Uczeń zajęcia praktyczne odbywa na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego OKRES NAUKI W ZSZ WLICZA SIĘ DO STAŻU PRACY ZAJĘCIA PRAKTYCZNE SĄ WYNAGRADZANE FINANSOWO!!! Wszelkie kwestie związane z zatrudnianiem pracowników młodocianych regulują 12 / 15

13 przepisy Kodeksu Pracy Uczniowie mogą kształcić się m.in: w zawodach: - monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, - elektromechanik pojazdów samochodowych, - monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, - lakiernik, - monter izolacji budowlanych, - wędliniarz, - sprzedawca, - cukiernik, - blacharz samochodowy, 13 / 15

14 - stolarz, - rolnik, - ślusarz, - elektryk, - fryzjer, - murarz - tynkarz, - piekarz, - drukarz, - ogrodnik, - dekarz, 14 / 15

15 - złotnik-jubiler, - operator obrabiarek skrawających, - tapicer i w dowolnie wybranym przez ucznia zawodzie. Klasa monter izolacji przemysłowych Cykl kształcenia trwa 3 lata. Zarówno przedmioty ogólnokształcące jak i teoretyczne zawodowe odbywają się w szkole. Młodzież na mocy porozumienia odbywa praktyki w renomowanej firmie KAEFER, która znajduje się w strukturach Grupy KAEFER - światowego koncernu technologicznego, reprezentowanego w ponad 50 krajach. Jest to poszukiwany zawód nie tylko na krajowym, ale i na europejskim rynku pracy. 15 / 15

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY!

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! 2014/2015 1 Drodzy Gimnazjaliści! Oddajemy w Wasze ręce informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

Starosta Kościerski Alicja Żurawska

Starosta Kościerski Alicja Żurawska Gimnazjalisto, przed Tobą bardzo ważny moment, kiedy w porozumieniu z Rodzicami będziesz musiał zdecydować o dalszych losach swojej ścieżki edukacyjnej. Nauka ponadgimnazjalnej może potrwać trzy lub cztery

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie Słowo od autorów. Wybór dalszej drogi kształcenia to bardzo trudna decyzja, szczególnie dla młodego człowieka. Wybór ten rzutować będzie na jego najbliższą przyszłość, a być może na całe życie. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Fot. Michał Zawadzak 1

Fot. Michał Zawadzak 1 1 Fot. Michał Zawadzak ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH w Zwoleniu Jeśli kończysz właśnie gimnazjum i zastanawiasz się nad wyborem szkoły średniej mamy coś dla Ciebie. Nasza szkoła oferuje szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ: - w sekretariatach szkół, - podczas Dni Otwartych Szkół, - w folderach przygotowanych przez szkoły i placówki, - na stronie: www.powiat.szczecinek.pl - na stronach

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Wydawca: Powiat Puławski Tekst: szkoły i placówki z terenu Powiatu Puławskiego

Bardziej szczegółowo

dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim

dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim Brzesko 2013 2 INFORMATOR dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim Informator

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat rypiński korzystają z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego

INFORMATOR. Wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat rypiński korzystają z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego INFORMATOR o ś w i a t o w y P O W I AT U R Y P I Ń S K I E G O 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat rypiński korzystają z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego Starostwo

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie 32-860 Czchów, ul. Sądecka 187 www.zsczchow.pl tel/fax 014 6843230 e-mail: zespolszkol187@op.pl Typy szkół: Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach Wstęp W dzisiejszym poradnictwie zawodowym coraz częściej mówi się o całożyciowym planowaniu kariery postrzeganym jako proces ukierunkowany na rozwój i warunkujący przyszły sukces oraz spełnienie w sferze

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2014/2015. NOWOŚĆ!!! KLASA POŻARNICZA w Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Agrobiznesu

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2014/2015. NOWOŚĆ!!! KLASA POŻARNICZA w Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Agrobiznesu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie istnieje od 1967 roku i jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną na terenie Gminy Wielka Wieś. Nasza oferta edukacyjna uwzględnia obecnie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie...

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie... spis treści Wydział Humanistyczny...3 Bezpieczeństwo narodowe...3 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych...4 Filologia...5 Filologia polska...6 Historia...7 Pedagogika...8 Wydział Nauk Ścisłych...9

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dlatego należy pamiętać, że nowy zawód to nowa perspektywa i lepsze jutro. Zespół Projektowy. Wstęp do informatora

Szanowni Państwo, Dlatego należy pamiętać, że nowy zawód to nowa perspektywa i lepsze jutro. Zespół Projektowy. Wstęp do informatora Wstęp do informatora Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce kolejne wydanie Informatora Edukacyjnego. Wobec dynamiki procesów zachodzących we współczesnym świecie zarówno kształcenie ustawiczne

Bardziej szczegółowo

Nasza Szkoła oferuje :

Nasza Szkoła oferuje : Drogi Gimnazjalisto! Drodzy Rodzice! Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce w roku szkolnym 2015/2016: Nasza Szkoła oferuje : dobre przygotowanie do matury i egzaminów

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Szkoła pozytywnego wyboru! Rys historyczny: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych jest

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSO nr ZSO nr 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSGŻiA ZSMI PCEZSP SOSW MDK INFORMATOR ROK SZKOLNY 204/205 PPP STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU 84300 Lębork, ul.czołgistów

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych. im. Hipolita Cegielskiego w Śremie I N F O R M A T O R. Praktycznie najlepsza szkoła w Śremie

Zespół Szkół Technicznych. im. Hipolita Cegielskiego w Śremie I N F O R M A T O R. Praktycznie najlepsza szkoła w Śremie Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie I N F O R M A T O R Praktycznie najlepsza szkoła w Śremie Drodzy Rodzice, Drodzy Gimnazjaliści Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum. Człowiek najlepsza inwestycja

Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum. Człowiek najlepsza inwestycja Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum Publikacja bezpłatna, Poznań, październik 2011 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści Wprowadzenie Zanim

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR

OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR WYDAWCA: Starostwo Powiatowe w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj tel. 084 688 20 00, fax. 084 688

Bardziej szczegółowo

Publiczne Technikum Nr 3. Zespołu Szkół Ekonomicznych. im. Gen. S. Roweckiego Grota. w Opolu. kształci w zawodach :

Publiczne Technikum Nr 3. Zespołu Szkół Ekonomicznych. im. Gen. S. Roweckiego Grota. w Opolu. kształci w zawodach : Publiczne Technikum Nr 3 Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Gen. S. Roweckiego Grota w Opolu kształci w zawodach : Technik Ekonomista Technik Handlowiec Technik Organizacji Reklamy Technik Logistyk Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

www.powiatbialostocki.pl

www.powiatbialostocki.pl INFORMATOR 2014/2015 o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki - licea ogólnokształcące - technika -zasadnicze szkoły zawodowe - szkoły dla dorosłych - kwalifikacyjne kursy zawodowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH e-mail: loluban@poczta.onet.pl im. ADAMA MICKIEWICZA ul. Wł. Łokietka 2 59-800 LUBAŃ TEL./FAX. (075)6465116 REGON 231133038 NIP 613-14-63-436 OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY DLA

Bardziej szczegółowo

2015//2016 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY

2015//2016 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY 2015//2016 Proponowane kierunki i profile kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pszczyński

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY 2013/2014 2013 "Informator" w formie elektronicznej dostępny jest na stronie adres: www.pow.dzierzoniow.pl e-mail: oswiata@pow.dzierzoniow.pl oraz do wglądu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j.

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j. Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku Łukowskim Klasa o profilu Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie I Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie II Licz. godz. przeznaczonych na rozszerzenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2014/2015 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo