JUTROSIN. 29-latka z gminy Rawicz zosta a zatrzymana przez rawick policj podczas spaceru z dzie mi. Kobieta mia a ponad 3 promile alkoholu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JUTROSIN. 29-latka z gminy Rawicz zosta a zatrzymana przez rawick policj podczas spaceru z dzie mi. Kobieta mia a ponad 3 promile alkoholu."

Transkrypt

1 fot. KPP Rawicz BOJANOWO NAPAD NA SZEWCA 28-latek napad na szewca w jego zak adzie w Bojanowie. Poszkodowany m czyzna ma p kni t czaszk. Napastnik zosta zatrzymany po policyjnym po cigu. RAWICZ Uciek, bo le mu by o w wi zieniu Górowscy policjanci zatrzymali wi nia, który w ubieg ym roku oddali si z rejonu D bna Polskiego, gdzie zosta skierowany do wykonywania prac porz dkowych. SARNOWA Zdaniem Marka Wróblewskiego, by ego przewodnicz cego Zarz du Osiedla nr 6 Sarnowa, w trakcie wyboru w adz osiedla na kolejn kadencj dosz o do nieprawid owo ci statutowych. PAKOS AW W Podborowie mo e powsta studio nagra INWESTORKA NIE ZAPRZECZA. CZY TO OZNACZA, E DO GMINY B D PRZYJE D A ZNANI ARTY CI NAGRYWA PIOSENKI? JUTROSIN Gmina nie do o y a si do MZO Na 20 samorz dów korzystaj cych ze sk adowiska mieci nale cego do Miejskiego Zak adu Oczyszczania Sp. z o.o w Lesznie, tylko jedna gmina z powiatu rawickiego nie ma w nim udzia ów - Jutrosin. Co na to szef MZO i burmistrz Jutrosina? Nr 24 (756) 9 czerwca 2015 ISSN Cena 2,80 z (w tym 5 % VAT) JUTROSIN O awkach i g o nikach w ko ciele DLACZEGO ZA MIEJSCE W AWCE W KO CIELE W SZKARADOWIE TRZEBA P ACI, A G O NIKI NA BUDYNKU WI TYNI S W NIEDZIELE WY CZONE? Pijana matka czworo dzieci 29-latka z gminy Rawicz zosta a zatrzymana przez rawick policj podczas spaceru z dzie mi. Kobieta mia a ponad 3 promile alkoholu. RAWICZ Protest. Mieszka cy nie chc wiatraka onad 130 mieszka ców Szymanowa nie zgadza si na budow wiatraka w pobli u ich domów. twierdz protestuj cy i prosz burmistrza Grzegorza Kubika o zg oszenie sprawy do prokuratury. MIEJSKA GÓRKA Za nami dwudniowe motorowe szale stwo w Rozst pniewie. W trakcie Pikniku motocrossowego, zorganizowanego przez klub sportowy MX MG Motocross Miejska Górka, swoje umiej tno ci jazdy na motorach zaprezentowa o kilkunastu zawodników. JUTROSIN Na swoim koncie ma ró ne nalewki w 40 smakach. S ynie te z wy mienitych tortów, które jada si w ca ej okolicy, m.in. na jutrosi skiej plebanii. FINA AKCJI PI TKA DLA YCIA Podczas uroczystego apelu w Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu, uczennica pi tej klasy Izabela Owczarz odebra a voucher na dwudniow wycieczk do Wroc awa i JuraParku w Krasiejowie.

2 YCIE RAWICZA 24 (756) 9 czerwca W Domu Kultury w Rawiczu trwa kontrola nansowa zlecona przez burmistrza Grzegorza Kubika. Na ostatniej sesji rawiccy radni podj li uchwa w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania - nansowego Domu Kultury za 2014 rok. Kontrola ma zako czy si na prze omie czerwca i lipca zaznaczy przed g osowaniem Marek Heinze, wiceprzewodnicz cy Rady Miejskiej Gminy Rawicz. zastrzeg burmistrz Grzegorz Kubik. Doda, e je eli po kontroli konieczna b dzie zmiana jakichkolwiek wielko ci nansowych zawartych w sprawozdaniu, to zostanie ono poprawione i rekomendowane pod g osowanie radnym po raz kolejny. O konsekwencje niepodj cia uchwa y w trakcie majowej sesji dopytywa a Krystyna Zaporowska, wiceprzewodnicz ca rady. podkre li a. - - przypomnia a Arleta Przydro na, skarbnik gminy Rawicz. - - doda a. Jak dowiedzieli my si w urz dzie, standardowa kontrola w Domu Kultury trwa od kilku tygodni, a jej zako czenie planowane jest na prze omie czerwca i lipca. - - podaje Centrum Informacyjne Burmistrza. (kp) PAKOS AW Na zawody konne, nale nikow bib i wyjazd do Francji Najwi cej, ponad z otrzyma Towarzystwo Przyja ni Pakos aw - Moult z bud etu gminy w ramach konkursu grantowego dla organizacji pozarz dowych. Konkurs ofert dotyczy zlecenia stowarzyszeniom realizacji przedsi wzi na rzecz osób niepe nosprawnych, integracji europejskiej RAWICZ oraz rozwijania kontaktów i wspó pracy mi dzy spo ecze stwami, zada z zakresu turystyki i krajoznawstwa, a tak e zorganizowanis imprez konnych. Na ten cel zarezerwowano, podobnie jak w roku ubieg ym, z. Do urz du tra o sze wniosków. (HD) Mistrzowie olimpijscy po wicz z dzie mi Na prze omie wrze nia i pa dziernika w Rawiczu ma odby si jednodniowy Camp lekkoatletyczny, w którym maj wzi udzia medali ci Igrzysk Olimpijskich: Anita W odarczyk, Tomasz Majewski i Piotr Ma achowski. - podkre la wiceburmistrz Pawe Szybaj. - dodaje Andrzej W odarczyk, ojciec Anity. Camp lekkoatletyczny to impreza organizowana dla dzieci i m odzie y. wyja nia Andrzej W odarczyk. Wiadomo, e rawicki camp odb dzie si w sali sportowej. Szczegó ów na razie nie podano. Pod uwag brane s sale w Sierakowie i przy I Liceum Ogólnokszta c cym w Rawiczu. - - zaznacza Pawe Szybaj, wiceburmistrz Rawicza. (kp) Podzia dotacji dzia ania na rzecz osób niepe nosprawnych: turystyks i krajoznawstwo: wspieranie i upowszechnianie kultury zycznej dzia alno na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów mi dzynarodowych O Campie lekkoatletycznym Pawe Szybaj i Andrzej W odarczyk poinformowali podczas konferencji prasowej Planowane wy czenia pr du w okresie : godziny gmina Miejska Górka Sobia kowo nr 83 do 95 + Ko ció + Szko a godziny Bojanowo ul. Bojanowskiego nr 1 do 15, ul. 1 Maja nr 1, 5, ul. Rynek nr 1 do 9, nr 11 do 26, nr 28 do 34, ul. Ratuszowa nr 1 do 5, 15, Urz d Miasta w Bojanowie, Kino, Kot ownia TP S.A., ul. Dworcowa nr 1 do 17, 19, 21, 22, 23, Kiosk, dzia ka nr 179/5, ul. Podgórna, ul. Ko ciuszki nr 1 do 11, 13, 16, 20, ul. D browskiego nr 2 do 13, Am teatr, Warsztaty Szkolne, ul. Sienkiewicza nr 12a, 16, ul. Mickiewicza nr 1 do 12, ul. Pocztowa nr 1, 3, 4, 5, O rodek Zdrowia, Go aszyn nr 28, 33a, 33b, ul. Parkowa nr 1, 3, ul. Nowa nr 2 do 29, budynki nr 508/2, 508/3, 522, 531/2, 531/3, 531/4, 531/6, 547/5, Przepompownia PS - 1, ul. Kwiatowa nr 2, ul. Kasztanowa dzia ki nr 10 12, dzia ki nr 522, 523/10, 53/2 godziny Rawicz ul. Sucharskiego 7 do 14b, 16, 18, ul. Westerplatte 4 do 4g, 6 do 6c ród o: Oprac. (KC) ZOBACZ KRONIKI NA OG OSZENIE W ASNE WYDAWCY Nak ad: egz. ADRES REDAKCJI: Rawicz, ul. 17 Stycznia 37/4 tel.: , fax: REDAKTOR NACZELNY: Anna Gauza GMINA JUTROSIN, POWIAT, ZDROWIE Joanna Mi kowiak GMINA BOJANOWO Karolina Ciemniak GMINA PAKOS AW, ROLNICTWO Honorata Dmyterko GMINA RAWICZ, MIEJSKA GÓRKA Karol Pospiech DZIA SPORTOWY Weronika Waresiak Artur Krawczyk KULTURA W odzimierz J drzejczak DZIA REKLAMY: Ma gorzata Nowacka - tel Anna Danek - tel BIURO OG OSZE : Rawicz, ul. 17 Stycznia 37/4 tel.: , fax: KOLPORTA, PRENUMERATA: Agnieszka wita a, Dawid Bela, GRAFIKA I SK AD: Waldemar Sta ko Karolina Ciemniak DYREKTOR ODDZIA U: Anna Legowicz-Gogo kiewicz DRUK: Drukarnia AGORA S.A Pi a, ul. Krzywa 35 WYDAWCA: Po udniowa O cyna Wydawnicza Sp. z o.o Jarocin, ul. Kasprzaka 1a tel./fax: PREZES WYDAWNICTWA: Piotr Piotrowicz Redakcja nie odpowiada za tre reklam, og osze i rubryk Listy. Anonimów nie publikujemy. Materia ów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytu ów. Wykorzystanie i rozpowszechnianie redakcyjnych materia ów publicystycznych wymaga zgody wydawcy.

3 24 (756) 9 czerwca 2015 YCIE RAWICZA Na 20 gmin korzystaj cych ze sk adowiska mieci nale cego do Miejskiego Zak adu Oczyszczania Sp. z o.o w Lesznie, tylko jedna z powiatu rawickiego nie ma w nim udzia ów. Jest to Jutrosin. Na jakiej zasadzie wspó pracuje wi c z MZO? - t umaczy Wies aw Wojdy a, prezes zarz du MZO Sp. z o.o. -. Jak zaznacza Wojdy a, niemal wszystkie samorz dy inwestowa y w MZO od pocz tku jego budowy, natomiast Pakos aw od niedawna systematycznie obejmuje udzia y, na raty. - mówi Wies aw Wojdy a. Zbigniew Koszarek, burmistrz Jutrosina twierdzi, e gmina ju w najbli szym czasie stanie si udzia owcem MZO. - - deklaruje burmistrz. - - dopowiada Wies aw Wojdy a. Udzia y rawickich gmin w spó ce MZO LICZBA UDZIA ÓW WARTO UDZIA ÓW (W Z ) fot. MZO Sp. z o.o PAKOS AW W Podborowie mo e powsta studio nagra - - poinformowa w ubieg ym tygodniu wójt Kazimierz Chudy. - OG OSZENIA W a cicielami dzia ek s mieszka cy Podborowa i Golejewa. Najbli sze zabudowania znajduj si w odleg o ci oko o 500 metrów. Jak twierdzi wójt, nie b dzie adnych problemów z doprowadzeniem tam mediów. Dotarli my do osoby zainteresowanej lokalizacj studia nagra w Podborowie - mieszkanki Leszna. - podkre- la Julia Sawicka. BIURO REKLAMY: Ma gorzata Nowacka - tel , Anna Danek - tel RAWICZ Policja sprawdzi, czy wiceburmistrz z ama Kodeks wyborczy Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu wszcz a post powanie, które ma wyja ni, czy Pawe Szybaj z ama Kodeks wyborczy. Wiceburmistrz w trakcie spotkania z dziennikarzami, które zorganizowa 27 maja w swoim gabinecie przypomnia, e Andrzej W odarczyk jest kandydatem Silnego Regionu w wyborach uzupe niaj cych do Rady Miejskiej Gminy Rawicz. Kodeks wyborczy wskazuje, e agitacji nie mo na prowadzi na terenie urz dów administracji samorz dowej. Rawicka policja wszcz a post powanie, które ma wyja- ni, czy Pawe Szybaj swoj wypowiedzi móg z ama Kodeks wyborczy. informuje st. asp. Beata Jarczewska, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu. Dodaje, e sprawa mo e zako czy si mandatem lub skierowaniem wniosku do s du o ukaranie - wtedy przewidziana jest kara grzywny od 50 do z. Siatka do balotów i folie rolnicze w najniższych cenach! Środki Ochrony Roślin, nawozy dolistne Kuczynka 19, Krobia tel: , fax: , MEDYCYNA PRACY lek. Jacek Walniczek badania uczniów Czynne Rejestracja telefoniczna: PAKOS AW Konsultacje z mieszka cami Kazimierz Chudy, wójt gminy Pakos aw zwo a zebrania mieszka ców Góreczek Wielkich, Sworowa, Osieka, Pakos awia, Zaorla, Ostrobudek i Chojna w sprawie zniesienia urz dowych nazw miejscowo ci. Najbli sze odb dzie si 10 czerwca o godz w wietlicy wiejskiej w Sworowie, gdzie uczestnicy odpowiedz na pytanie: Jeste za, czy przeciw zniesieniu nazwy Drogi jako cz ci wsi Sworowo?.

4 YCIE RAWICZA 24 (756) 9 czerwca 2015 BOJANOWO Do po aru s upa i plamy oleju 1 czerwca, po godzinie 22.00, stra acy otrzymali informacj, e na terenie jednej z rm w Go aszynie zapali si s up energetyczny. Na miejsce wys ano OSP Bojanowo. - informuje m. bryg. Krzysztof Panocha, zast pca Komendanta Powiatowego PSP w Rawiczu. Akcja trwa a ponad godzin. Z kolei, 3 czerwca ochotnicy usuwali plam olejow oraz zanieczyszczenia powsta e wskutek kolizji, do której dosz o na ul. 17 stycznia w Bojanowie. Dzia ania trwa y 68 minut. RAWICZ Pali y si mieci Pi tkowej nocy rawiccy stra acy z Jednostki Ratowniczo-Ga niczej gasili po ar sterty mieci przy ul. Kamienistej w Rawiczu. - podaje m. bryg. Krzysztof Panocha. Dzia ania prowadzono przez 41 minut. BOJANOWO POSZKODOWANY 72-LATEK TRAFI DO SZPITALA Do zdarzenia dosz o w pi tek (5 czerwca) w Bojanowie. Po godzinie policja zosta a poinformowana przez rodzin 72-latka, e ten nie wróci z pracy. informuje st. asp. Beata Jarczewska, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu. Policjanci sprawdzili miejsce, 28-latek napad na szewca w jego zak adzie w Bojanowie. Poszkodowany m czyzna ma p kni t czaszk. Napastnik zosta zatrzymany po po cigu. w którym podejrzewano, e b dzie przebywa 72-latek. Trop okaza si mylny. - zaznacza st. asp. Beata Jarczewska. Pobity 72-latek otworzy okno synowi. dodaje rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu. Rawiccy funkcjonariusze ustalili, e przed godzin do zak adu szewskiego wszed 28-latek, przebywaj cy na terenie Bojanowa, ale pochodz cy z powiatu g ogowskiego. wylicza st. asp. Beata Jarczewska. Zanim uciek samochodem 72-latka, zamkn go w zak adzie. 28-latek - po po cigu - zosta zatrzymany na terenie G ogowa. - informuje st. asp. Beata Jarczewska. Rozbicie radiowozu i czynna napa na policjantów g ogowskich zosta a wy- czona ze sprawy rozboju i jest prowadzona przez Prokuratur Rejonow w G ogowie. Za dokonanie rozboju w Bojanowie m czyzna us ysza zarzut. Czyn, którego si dopu ci jest zagro ony kar pozbawienia wolno ci nie krótsz ni trzy lata. RAWICZ. RADNA APELOWA A O DODATKOWE PATROLE - - podkre li a na ostatniej sesji radna Maria Banach. Pytanie skierowa a do inspektora Krzysztofa Nowaka, który przestawi rawickim radnym informacj o stanie bezpiecze stwa i porz dku publicznego na terenie gminy. Komendant Powiatowy Policji w Rawiczu przyzna, e problem, który poruszy a Maria Banach, jest mu znany. Zapewnia, e policja kieruje w ten rejon patrole oraz interweniuje po telefonicznych zg oszeniach od mieszka ców. - t umaczy szef rawickiej policji. Doda, e problem jest nie tylko z m odzie-, która przebywa w rejonie szko y, ale równie w parku przy Domu Kultury w Rawiczu i innych miejscach na terenie miasta. - dopowiedzia komendant. RAWICZ 29-latka z gminy Rawicz zosta a zatrzymana przez rawick policj podczas spaceru z czworgiem dzieci. Kobieta mia a ponad 3 promile alkoholu. W ubieg ym tygodniu funkcjonariusze otrzymali anonimowe zg oszenie. - - informuje st. asp. Beata Jarczewska, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu. Patrol, który uda si we wskazane miejsce, przebada 29-latk i okaza o si, e kobieta ma 3,2 promila. dodaje policjantka. Dzieci zosta y przekazane pod opiek dziadków. podkre la st. asp. Beata Jarczewska. MASZ CIEKAWY FILM, ZDJ CIE LUB OPIS WYDARZENIA? POINFORMUJ NAS O TYM! RAWICZ W a ciciel roweru poszukiwany Rawiccy policjanci poszukuj w a ciciela roweru skradzionego sprzed rawickiego ko cio a. - - zaznacza st. asp. Beata Jarczewska, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu. Za kradzie jedno ladu sprzed ko cio a pw. w. Andrzeja Boboli w Rawiczu (21 maja) odpowiada 40-letni mieszkaniec Miejskiej Górki. M czy nie grozi do 5 lat wi zienia. zaznacza policjantka. Ustalono, e 40-letni m czyzna odpowiada równie za kradzie jedno ladu z ulicy Sarnowskiej w Rawiczu. Ten rower wróci ju do w a ciciela.

5 YCIE RAWICZA POWIAT ROZPOCZ SI REMONT ULICY SIENKIEWICZA W RAWICZU Inwestycja, która ma si zako czy do 3 lipca, obejmuje, m.in.: prace rozbiórkowe, roboty ziemne, demonta starych i monta nowych studni ciekowych, regulacj studzienek oraz kratek ciekowych, ustawienie kraw ników, wykonanie chodników z p yt betonowych oraz oznakowania. Prace wykonuje przedsi biorstwo INFRAKOM Sp. z o.o. z Ko ciana. Na czas prowadzenia robót zmieni a si organizacja ruchu na tej drodze. Przejazd ulic Sienkiewicza jest mo liwy tylko i wy cznie w stron centrum. Zalecany objazd w kierunku ulicy Kmicica prowadzi przez Wa y Ksi cia Józefa Poniatowskiego, nast pnie ulice: Targow i ks. Wawrzyniaka. - Za wszelkie utrudnienia w tym czasie - wszystkich mieszka ców i kierowców serdecznie przepraszamy - mówi starosta Adam Sperzy ski. Przy okazji remontu powróci- a kwestia przebudowy kolizyjnego skrzy owania ulic: Sienkiewicza, Grunwaldzkiej i Wa ów Poniatowskiego, o co dopytuj mieszka cy - tym bardziej, e to zadanie by o zapowiadane przez burmistrza Grzegorza Kubika w kampanii wyborczej. - Uwa am, e rondo w tym miejscu usprawni skrzy owanie, które na dzi jest jednym z najniebezpieczniejszych w mie cie. My l, e to nie Roboty na Sienkiewicza ruszy y w zesz ym tygodniu PLAN OBJAZDU powinien by wielki koszt, a na pewno usprawni ruch w centrum miasta i poprawi jako jazdy. Takie g osy docieraj do mnie na bie co ze strony mieszka ców. My l, e by oby to dobre i skuteczne rozwi zanie - twierdzi Grzegorz Kubik. Dodaje, e w najbli szym czasie zamierza porozmawia o tym ze starost, poniewa ulice Grunwaldzka i Sienkiewicza znajduj si pod zarz dem powiatu. - Mam nadziej, e uda mi si namówi starost na takie rozwi zanie. Sprawdzimy, jaki jest koszt i wtedy podejmiemy decyzj. Je li wszyscy wyra zgod, czyli pani konserwator i starosta, to gmina by aby w stanie wspó nansowa t inwestycj - deklaruje w odarz Rawicza. - Jednak za wcze nie na podawanie kwot i za wcze nie by mówi, e rondo w tym miejscu na pewno powstanie - zastrzega. Starosta Adam Sperzy ski przyznaje, e propozycja burmistrza jest ciekawa, tym bardziej, e równie w jego ocenie skrzy owanie, szczególnie dla osób spoza regionu, mo e sprawia trudno ci. - Analizowali my tak mo liwo, jednak budowa ronda w tym miejscu wi za- aby si z kosztami rz du kilku milionów z otych, a nie jest to najpilniejsza inwestycja do realizacji w najbli szych latach. By mo e wrócimy do tematu przy okazji planowanej przez gmin rewitalizacji plant - twierdzi Sperzy ski. - Warto jednak zauwa y, e w tym miejscu nie dochodzi do zdarze drogowych. Dodam, e dla bezpiecze stwa uczestników ruchu, co roku systematycznie odnawiane s znaki poziome, szczególnie na takich skrzy owaniach. BIURO REKLAMY: Ma gorzata Nowacka - tel , Anna Danek - tel RAWICZ Uciek, bo le mu by o w wi zieniu Górowscy policjanci zatrzymali wi nia, który w ubieg ym roku oddali si z rejonu D bna Polskiego, gdzie zosta skierowany do wykonywania prac porz dkowych. M czyzna by poszukiwany listem go czym. - le mu by o w zak adzie karnym - podkre la Micha Kordek, Prokurator Rejonowy w Rawiczu, zapytany o to, jak 25-latek t umaczy swoj ucieczk. Mieszkaniec Góry, któremu koniec kary przypada 30 marca 2015 roku, wspólnie z sze cioma innymi skazanymi, w czwartek rano (16 pa dziernika ubieg ego roku) zosta skierowany do zatrudnienia zewn trznego - w ramach zak adu pó otwartego. Pracowa przy porz dkowaniu terenu strefy ekonomicznej w D bnie Polskim. Jak informowa wówczas kpt. Piotr Bruder z Zak adu Karnego w Rawiczu, brak jednego wi nia zauwa ono po godzinie Pracownik kontrahenta, czyli Zak adu Us ug Komunalnych - Ziele Miejska, po rozmowach z innymi osadzonymi, stwierdzi, e m czyzna cierpi na problemy gastryczne i poszed za atwia potrzeby zjologiczne. Po kilku minutach, gdy osadzony nie wraca, pracownik stwierdzi akt samowolnego oddalenia si od grupy - wyja nia kpt. Piotr Bruder. Prace skazanych natychmiast przerwano. O zdarzeniu powiadomiono Zak ad Karny w Rawiczu, a pó niej policj. Poszukiwany 25-latek zosta zatrzymany na pocz tku maja przez funkcjonariuszy z wydzia u kryminalnego górowskiej policji. - M czyzna wynajmowa mieszkanie wraz ze swoj konkubin w Górze i tam zosta zatrzymany - zaznacza sier. szt. Agnieszka Po- czyk, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Górze. 25-latka odkonwojowano do Zak adu Karnego w Rawiczu. - Postawiono mu zarzut ucieczki z zak adu karnego, samouwolnienia. M czyzna z o y wyja nienia, post powanie si toczy - podkre la prokurator Micha Kordek. Z Kodeksu karnego Art RAWICZ Sygnalizacja wy czona wiat a na skrzy owaniu ulic: Targowa, ks. Piotra Wawrzyniaka i Wa y Powsta ców Wielkopolskich (droga wylotowa w kierunku Wroc awia) zosta y wy czone. Taka decyzja t umaczona jest zmniejszonym nat eniem ruchu w tym miejscu. - W obecnej kon guracji komunikacyjnej, gdy wi kszo kierowców korzysta z S5, wiat a nie s konieczne, a ich wy czenie ma na celu up ynnienie ruchu - informuje Centrum Informacyjne Burmistrza Rawicza. Zmiany zaproponowane przez w adze miasta nie s ostateczne. - W momencie, gdyby ruch w tym miejscu dynamicznie si zwi kszy, wiat a b d mog y zosta w czone, jednak dzi z pewno- ci jest to udogodnienie komunikacyjne w tej cz ci miasta - t umaczy CIB.

6 YCIE RAWICZA MAREK WRÓBLEWSKI, BY Y PRZEWODNICZ CY OSIEDLA SARNOWA PO WYBORACH DO RADY: Marek Wróblewski Grzegorz Kubik RAWICZ Urz d dost pniejszy dla niepe nosprawnych?

7 24 (756) 9 czerwca 2015 YCIE RAWICZA PRZECIWNI TURBINIE W SZYMANOWIE Ponad 130 mieszka ców Szymanowa nie zgadza si na budow wiatraka w pobli u ich domów. - Gmina nie poinformowa a wszystkich stron post powania o planowanej inwestycji - twierdz protestuj cy i prosz burmistrza Grzegorza Kubika o zg oszenie sprawy do prokuratury. Jedna z rm z terenu gminy Rawicz (nazwy nie podajemy, bo w a ciciel nie wyrazi zgody na rozmow ) ma w planie wybudowa dwa wiatraki w okolicy Szymanowa. Decyzj rodowiskow zezwalaj c na postawienie jednej turbiny o mocy do 3 MW wraz z infrastruktur towarzysz c (po lewej stronie, jad c w kierunku do S upi Kapitulnej) gmina wyda a 9 sierpnia 2013 r. Wcze niej, Regionalny Dyrektor Ochrony rodowiska w Poznaniu uzna, e dla tego przedsi wzi cia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddzia- ywania na rodowisko. W uzasadnieniu RDO -u czytamy, e organ podejmuj c tak decyzj zbada, jaki jest rodzaj, skala przedsi wzi cia, wielko zajmowanego terenu, zakres robót zwi zanych z jego realizacj, wykorzystanie zasobów naturalnych oraz, jaka emisja i uci liwo ci wyst pi na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsi wzi cia. Kolejnym etapem procedury administracyjnej prowadzonej w gminie by o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (6 grudnia 2013 r.). - Strony post powania, czyli osoby, które zgodnie z prawem powinny by informowane, nigdy nie zosta y zawiadomione - twierdzi Maria Suchanecka, przedstawicielka protestuj cych mieszka ców Szymanowa. W rozmowie z yciem cz protestuj cych mieszka ców utrzymuje, e o planowanej inwestycji dowiedzieli si dopiero, gdy sprawa z gminy tra a do starostwa, które - na podstawie decyzji o warunkach zabudowy - wydaje pozwolenie na budow. - W grudniu 2012 roku pierwsze zawiadomienie z gminy o rozpocz ciu procedury administracyjnej odno nie budowy wiatraka otrzyma jeden z mieszka ców Szymanowa. (...) Nie by o adnych konsultacji spo- ecznych. Ta inwestycja w ogóle nie powinna dotrze do starostwa. Gmina to przepchn a. Dopiero w starostwie zdecydowano, e zawiadomienie nale y wys a do wszystkich 80 stron post powania, czyli do tych, którzy maj pola w obr bie 500 metrów od wiatraka. Pojawia si pytanie, dlaczego gmina nie powiadomi a tylu osób w trakcie post powania, które prowadzi a? - podkre- la przedstawicielka protestuj cych. Cz osób uznana przez starostwo za stron w post powaniu uwa a, e gminni urz dnicy - na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy - mogli pope ni przest pstwo. Osoby te skierowa y wniosek do burmistrza Grzegorza Kubika, w którym prosz o przekazanie sprawy do prokuratury. Podstaw z o enia takiego wniosku jest brak informowania wszystkich stron post powania o planowej inwestycji. Z uwagi na fakt posiadania ca ej dokumentacji, jak i korespondencji w przedmiotowej sprawie, prosimy nowe w adze gminy o podj cie odpowiednich dzia- a - czytamy we wniosku. Burmistrz przekaza yciu, e takiego zawiadomienia nie b dzie sk ada, ale wskaza, e mo liwe jest powtórzenie procedury dotycz cej wydania decyzji o warunkach zabudowy. - W ci gu 30 dni od daty powzi cia informacji o tej decyzji, strona ma prawo t decyzj zaskar y - zaznacza Grzegorz Kubik. - Osoby odpowiedzialne za wydanie tej decyzji twierdz, e wszystko by o zgodnie z prawem. (...) Na pewno poprosz o opinie prawne w temacie procedur wydawania tych konkretnych decyzji - zapowiada w odarz. O wydanie pozwolenia na budow inwestor zwróci si do starostwa 13 kwietnia tego roku. - Zgodnie z przepisami, zawiadomili my o tym fakcie strony post powania. W odpowiedzi do Wydzia u Architektury i Budownictwa wp yn y cztery pisma, podpisane g ównie przez mieszka ców Szymanowa, wyra aj ce protest przeciwko planowanej inwestycji. W jednym z nich podniesiono kwesti, i inwestycja planowana by a od 2012 roku, a osoby zainteresowane dowiedzia y si o niej dopiero po informacji przes anej przez starostwo - podkre la Adam Sperzy ski, starosta rawicki. Jak dowiedzieli my si w poniedzia ek (8 czerwca) starosta, po prote cie cz ci stron post powania i mieszka ców, zawiesi spraw zwi zan z wydaniem pozwolenia na budow wiatraka. - W zwi zku z tym, e w pi mie zasugerowano, i zastanawiamy si, czy post powanie urz dników w przedmiotowej sprawie nie nosi znamion przest pstwa - zgodnie z Kodeksem post powania administracyjnego - przekazali my pisma, wed ug kompetencji, Prokuraturze Rejonowej w Rawiczu w celu rozstrzygni cia tej kwestii - dodaje Adam Sperzy ski. Ponadto o rozpatrzenie, czy wszystkie strony zosta y pisemnie poinformowane o prowadzonym przez gmin post powaniu administracyjnym w sprawie wydania warunków zabudowy poproszono Samorz dowe Kolegium Odwo awcze w Lesznie oraz Burmistrza Gminy Rawicz. Protestuj cy mieszka cy nie zak adaj porozumienia z inwestorem i przyznaj, e zgody na wiatrak w s siedztwie 800 metrów od zabudowa nie b dzie. - Mo e stawia je gdzie chce, 10 kilometrów od nas. On mi odpowiedzia, e nie ma takiej mo liwo ci, w zwi zku z tym nie ma mo liwo ci dogadania si z naszej strony. My idziemy zgodnie z liter prawa - podkre la Maria Suchanecka. Minimalna odleg o zabudowa od farm wiatrowych powinna wynosi do m. Jednak stwierdzono, e ludzie mieszkaj cy nawet 10 km od farmy s zagro eni, je li chodzi o d wi ki niskiej cz stotliwo- ci, w tym infrad wi ki - czytamy w petycji, która wp yn a do starosty rawickiego. W pi mie mieszka cy zwracaj równie uwag na to, e po wybudowaniu si owni wiatrowej, ich nieruchomo ci strac na warto- ci. Projektowana budowa elektrowni wiatrowej jest nieop acalna pod wzgl dem ekonomicznym, niszczy ycie i zdrowie cz owieka, które jest warto ci nadrz dn, dlatego nie zgadzamy si na jej budow, maj c poparcie mieszka ców - czytamy dalej. Próbowali my umówi si na spotkanie z w a cicielem rmy, która chce stawia wiatrak w okolicy Szymanowa. - Bez komentarza - us yszeli my w rozmowie telefonicznej. BOJANOWO Wydartowo wyprowadzone z chaosu Wydartowo Pierwsze i Wydartowo Drugie (zapisane s ownie) to nazwy, którymi - zgodnie z ministerialnym wykazem - powinno si pos ugiwa. - W przypadku tych miejscowo ci od jakiego czasu istnieje pewien chaos administracyjny polegaj cy na tym, e niektóre organy administracji pos uguj si nazw Wydartowo I i II, czyli pisane z rzymskimi numerami, a niektóre Wydartowo Pierwsze i Drugie - pisane s ownie. Niestety, trzeba te uderzy si w pier, e w przypadku Urz du Miejskiego w Bojanowie równie taka dwoisto nazewnictwa mia a miejsce - przyznaje burmistrz Bojanowa Maciej Dubiel i dlatego podj si uporz dkowania tej sprawy. Dodaje, e poleci s u bom gminnym wymieni tablice drogo- we i wszelkie tabliczki z niepoprawn nazw. - Zwróci em si pisemnie do wszystkich instytucji dzia aj cych w powiecie rawickim o stosowanie nazw miejscowo ci wynikaj cych z przepisów. Prosz równie, aby mieszka cy u ywali prawid owych nazw - apeluje w odarz. Cz mieszka ców tych dwóch wsi czeka wymiana dokumentów. Jak zaznacza burmistrz, nie musz tego robi od razu. - Je li chodzi o wymian dokumentów, to wydaje si, e w tym przypadku raczej nie ma problemu, gdy nie dokonujemy zmiany nazw miejscowo ci, a przecie mieszka cy funkcjonowali na dotychczasowych dokumentach, mimo o cjalnego wykazu. Jednocze nie chcia bym zaznaczy, e w interesie wszystkich jest, aby z czasem zarówno w dokumentach osobistych mieszka ców, jak i o cjalnych wykazach urz dowych istnia y jedne, prawid owe nazwy naszych miejscowo- ci zw aszcza w kontek cie niedawno wprowadzonego rejestru ród o - podkre la Maciej Dubiel. Zapytali- my równie, czy w ramach porozumienia ze starostwem powiatowym mieszka cy tych miejscowo ci zwolnieni zostan z ponoszenia op at za wydanie nowych dokumentów, co zapowiada wcze niej burmistrz. Nie otrzymali my jednak odpowiedzi. OG OSZENIE W ASNE WYDAWCY

8 YCIE RAWICZA RAWICZ NOMINACJ GMINNA DELEGACJA ODEBRA A W WARSZAWIE Gmina Rawicz otrzyma a nominacj w konkursie Dobry Klimat dla Rodziny, organizowanym przez Kancelari Prezydenta Rzeczypospolitej. Rawicka delegacja w towarzystwie Anny Komorowskiej JUTROSIN MIEJSKA GÓRKA Boisko oddane do u ytku Obiekt jest ogólnodost pny, czynny do godz INTERWENCJA MASZ CIEKAWY FILM, ZDJ CIE LUB OPIS WYDARZENIA? POINFORMUJ NAS O TYM! Chc c by dobr katoliczk chcia abym uczestniczy w niedziele we mszy wi tej. Niestety, nie jest mi to dane, gdy mam ma e dzieci i nie mog wjecha wózkiem do ko cio a, poniewa, po pierwsze nie ma tam miejsca, po drugie za awki trzeba p aci, wi c gdy nie wykupisz miejsca, to nie mo esz usi - napisa a w li cie do redakcji mieszkanka Szkaradowa. Zaznaczy a, e zazwyczaj stoi przed ko cio em. Ale nasz proboszcz w niedziele nie w cza g o ników, cho jest bardzo du o ludzi. Chcia am zaznaczy, e g o niki od poniedzia ku do soboty s w czone - wyja nia a autorka listu, prosz c o wyja nienie tej sytuacji. Kto chce mo e z o y ofiar na awk, ale to nie oznacza, e ten, kto tego nie zrobi, nie ma miejsca w ko ciele. Utar o si, e ten, kto op aci awk powinien j zaj do czasu rozpocz cia mszy wi tej. Je li ju po jej rozpocz ciu dalej jest ona pusta, mo e w niej usi ka dy - Uroczystego otwarcia boiska dokonali: Karol Skrzypczak, burmistrz Miejskiej Górki, so tys Konar Andrzej Szczurny oraz dyrektor Zespo u Szkó Lucyna Andrzejewska W niedziel, eby uczestniczy we mszy wi tej, nale y by w wi tyni, ale rozumiem, e rodzice z dzie mi czasami wol zosta na zewn trz. Gdyby chodzi o tylko o nich, to oczywi cie g o niki powinny by w czone. Ale pod ko- cio em stoj te grupki ludzi, którzy wcale si nie zachowuj, jakby uczestniczyli we mszy wi tej Nie wszyscy mieszka cy przychodz do ko- cio a o jednej godzinie, wi c miejsce powinno si znale dla ka dego

9 YCIE RAWICZA UROCZYSTE OBCHODY ROCZNICY SAMORZ DNO CI W TRZEBOSZU BIURO REKLAMY: Ma gorzata Nowacka - tel , Anna Danek - tel

10 YCIE RAWICZA 24 (756) 9 czerwca czerwiec ZATRZYMAJ SI 29 Ko o Gospody Wiejskich w Sowach lipiec organizuje jednodniow pielgrzymk na Gór w. Anny i do Mosznej. Zapisy przyjmowane s pod numerem telefonu: 609/ ks. Miros aw Nowak, dotychczasowy proboszcz para i pw. w. Marcina w aszczynie zostanie mianowany proboszczem para i pw. Matki Bo ej Królowej Rodzin w Borówcu. Na razie nie znamy jeszcze nazwiska nowego proboszcza. POWIAT UROCZYSTO BO EGO CIA A W PARAFIACH ASZCZYN BOJANOWO GOLEJEWKO Uroczysto Naj wi tszego Cia a i Krwi Chrystusa przypada w czwartek, 60 dni po Wielkanocy. To jedno z najbardziej uroczystych wi t obchodzonych w ko ciele katolickim, podczas którego wierni id w procesji eucharystycznej do czterech o tarzy. Przy ka dym z nich czytana jest Ewangelia i piewana modlitwa b agalna (Suplikacje). W Polsce wi to obchodzone jest od 1320 r. RAWICZ ZIELONA WIE PAKOS AW W R awiczu procesja wyruszy a z para i pw. w. Andrzeja Boboli i prowadzi a ulicami miasta do ko cio a farnego. Wierni zatrzymywali si przy czterech o tarzach, przy których ksi a odczytywali fragmenty Ewangelii. Homili wyg osi ks. Dawid Wasielewski. Duszpasterz wspomina, m.in. o historii i roli wi ta. g osi wikariusz z para i pw. w. Andrzeja Boboli. W procesji wzi y udzia setki osób, w tym dzieci pierwszokomunijne. Zgodnie z tradycj, dziewczynki sypa y kwiaty przed kap anem nios cym Naj wi tszy Sakrament. Uroczysto u wietni y piewem chóry, dzia aj ce przy obu para ach oraz orkiestra d ta. I PARAFIALNY DZIE DZIECKA Przed publiczno ci wyst pi y, m.in. ma oretki z Leszna Dla dzieci du atrakcj by y przeja d ki bryczkami Ch tni mogli skorzysta z podró y podno nikiem stra ackim Mnóstwo atrakcji dla najm odszych Na placu przed ko cio em pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania Naj wi tszej Maryi Panny oraz w ogrodzie proboszczowskim, odby si I Para alny Dzie Dziecka. Z my- l o najm odszych przygotowano spor liczb atrakcji. Ch tni mogli podziwia panoram miasta z podno nika stra ackiego, korzysta z dmucha ców czy przeja d ek bryczkami. Przed uczestnikami imprezy wyst pi y, m.in. Ma oretki Orkiestry D tej Miasta Leszna, zespó Golden Dance, Zielone Ogórki z Zespo u Szkó im. Jana Paw a II oraz przypara alne grupy dzieci ce i m odzie owe. Dla g odnych i spragnionych przygotowano napoje i posi ki. Nie zabrak o tak e wypieków i ciast od para anek. Wszystkie atrakcje podczas festynu by y bezp atne. Impreza odbywa a si na placu przyko cielnym i w ogrodzie proboszczowskim

11 24 (756) 9 czerwca 2015 YCIE RAWICZA czerwiec 14 Festyn para alny w Golejewku W najbli sz niedziel 14 czerwca w ogrodzie przy plebani odb dzie si rodzinny festyn para alny. Na uczestników czeka b d liczne atrakcje z loteri i wyst pami artystycznymi. (HD) Edmund Wojciechowski lat 87, Szkaradowo Janina Wieczorek, lat 93, Rawicz ZATRZYMAJ SI Wszystko odda pragn Nasienie wrzuci i poszed. Nie troszczy si, nie my li, nie daje adnych przepisów. Ma zaufanie - do kogo? Do ziemi? Czy ziemia wie, co ma robi? Tak, jakby wiedzia a. Robi cicho, spokojnie. Przyj a ziarno, teraz przyjmuje dzia anie dobroczynnych elementów, które Opatrzno Boska posy a. Bóg posy a s o ce, ziemia przyjmuje. Posy- a ciemno ci, ziemia przyjmuje. Posy a ciep o, deszcz, ros, ziemia przyjmuje wszystko. Jak dobrze, e ta wspó praca ziemi z Opatrzno ci Bosk istnieje! Rezultat jest wspania y, Ewangelia to mówi: najpierw jest d b o, potem k os, potem ziarno w k osie i niwa. My wiemy reszt : ziarno, m ka, a z m ki chleb. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Bóg nas ywi, bo ziemia dobra pokorna, pracowita: Matka - ywicielka, w tych s owach zamkn li my wszystk wdzi czno, jak mamy dla ziemi. Gdyby mia a r k, ca owaliby my t r k. Ziemia ywi ywych i przechowuje umar ych. Gdy ziemi dajemy ziarna, ona nic nie mówi, nie umie dzi kowa. Gdy Bóg nam daje swoj ask i niezliczone, z ote ziarna prawdy Bo ej, wiemy i znamy na pami dwa obowi zki: pierwszy - e dzi kowa trzeba i drugi - e nigdy nie zdo amy podzi kowa tak, jakby nale a o. Wi c wobec Boga zawsze pozostaniemy d u nikami. Ju Psalmista pyta : Có oddam Panu za wszystko, co mi wy wiadczy? A w. Ma gorzacie Marii Alacoque powiedzia Pan Jezus te znane s owa: Oto Serce, które tak umi owa o ludzi... Czy stopie tej mi o ci mo na poj, wyrazi? Czy Bóg mo e da wi cej mi o ci nad to, co da? Wyliczamy: óbek, Krzy, O tarz, a kto za o y Ko ció? Kto ustanowi sakramenty w.? Kto daje ask, ycie nadprzyrodzone...? To wszystko wyp yn o z Serca Jezusowego. O Naj- wi tsze Serce Mego Zbawiciela - wo a w. Franciszek Salezy, kto odda Ci mi o za tyle Mi o ci? Có oddam Panu...? Mi ujmy Mi o! Ale, jak? Jezus da nam wszystko. Je li my chcemy co da Jezusowi, to mo emy da tylko z tego, co my otrzymali. Czy to b dzie mi o? Czy b dziemy dobrodziejami dla naszego Boga? D u nikami nie przestaniemy by, ale da mo emy to, czego da. Daj mi serce twoje - wo a w ksi dze Przypowie ci (23,26). Daj Bogu to, co mog da : najpierw rozum. Bóg objawi prawdy. W ród nich s takie, których rozum nie mo e poj, bo rozum nasz jest ma y. Przyjdzie z pomoc wiara. Ona o wieci rozum i ten rozum o wiecony wiar oddaj Bogu, a wiar przyjmuj wszystkie, nawet najtrudniejsze do zrozumienia prawdy. W ten sposób niewiara nigdy dost pu u mnie mie nie mo e. Po rozumie, wola. Nie moja, ale Twoja niech si stanie Wola! Chc tego, czego chce Bóg! Wsz dzie i zawsze. A sk d mog wiedzie, czego Bóg chce, a czego nie chce? Jego przykazania to mówi. Ale tu pozwol sobie przytoczy s owa ma ej Tereni z Lisieux: Ja zawsze spe niam moj wol. Mog a tak mówi, bo jej wola zawsze by a zgodna z Wol Bo. Wi c spe niaj c swoj, w rzeczywisto ci spe nia a zawsze Wol Bo. Rozum, Wola - a jeszcze co bardzo wa nego: Serce. Bogu o aruj moje serce. Bóg chce serce cz owieka. Ma do tego prawo. On je stworzy. On najlepiej b dzie nad tym sercem czuwa. Tak Jezu, we serce moje, ca e, bez podzia u, na ycie i na mier, w yciu w wieczno ci. w. Pawe napisa s owa, które s ogólnie znane: Ten kto nie mi uje Jezusa Chrystusa, niech b dzie przekl ty (1 Kor 16,21). - Serce oddane Bogu, to ca y cz owiek jest Bogu oddany. St d o niewierz cych mówi poeta: W Boga nie wierz, bo Go w sercu nie maj. Bóg na serce patrzy. Oddajmy wi c Bogu to, czego pragnie: Synu, daj mi serce twoje! Rozum, wola, serce - czy to ju wszystko? S jeszcze inne skarby, które mi Bóg da. I wiem, e Mu przyjemno sprawi, gdy Mu je oddam. Mog Bogu odda czas i moj prac i moje obowi zki, i ca e moje ycie, i - powiedzmy: mier! Ostatnia moja w asno, lecz ze wszystkich najwa niejsza! Czasem ca e ycie mo e by zmarnowane, a mier oddana Bogu, wszystko naprawia: Serce Jezusa ród o ycia i wi to ci... A, co to si sta o, e jest w óczni przebite? Przypomnijmy: 500 lat przed mierci Jezusa prorok Zachariasz napisa te s owa: B d patrze na Tego, którego przebodli (12,10). Wyja nia te s owa w. Jan Ewangelista: Jeden z o nierzy w óczni przebi Mu bok i natychmiast wyp yn a krew i woda! Tradycja daje dalsze wyja nienia: o nierz ten, nazwiskiem Longin, widzia tylko na jedno oko. Gdy przebi w óczni Jezusowy bok i wyrwa na powrót elazo: jedna kropla z p yn cej krwi trysn a na jego oblicze i w tej chwili uzdrowione zosta o jego chore oko. Jednocze nie wiara o wieci a jego dusz, a serce ukocha o Boga, którego tak brutalnie skrzywdzi. Widzimy jak wygl da a zemsta, Boska zemsta Zbawiciela. Czy Longin b dzie niewdzi czny? Mówi dalej Tradycja, e o nierz ten trzyma stra nad grobem Zbawiciela i by wiadkiem Jego zmartwychwstania. Mówi wsz dzie, co widzia i s ysza. Gdy mu ydzi o arowali pieni dze, aby milcza, Longin ich nie przyj. Za to zosta skazany na mier. Przyj ten wyrok z rado ci, szcz - liwy, e mo e odda ycie za Tego, który jedn kropl Swojej w asnej krwi uzdrowi jego oko i u wi ci dusz. Gdyby to, co mówi Tradycja by o rzeczywi cie prawd, mo na by powiedzie, e Longin, jako pierwszy m czennik skorzysta z dzie a Odkupienia. Jedno jest pewne: Nasz Bóg jest do bogaty, aby p aci swym wiernym s ugom. Ani jeden nie powie, e za ma o otrzyma. Miejmy zaufanie do szlachetnej hojno- ci naszego Boga! KS. BERNARD TWARDOWSKI SMOLICE Modlili si w sanktuarium 16 maja w Sanktuarium Matki Bo ej Uzdrowienia Chorych w Smolicach odby si Zjazd Matek i Ojców ywego Ró a ca. Mszy w. przewodniczy Ks. Kan. Jan Glapiak. Po nabo e stwie odby o si spotkanie przy probostwie. OG OSZENIE USŁUGI POGRZEBOWE CYPRYS rok założenia h Rawicz ul. Kadecka 34 tel , MIEJSKA GÓRKA W ko ciele pod wezwaniem w. Miko aja Biskupa w Miejskiej Górce odby si koncert muzyki organowej i kameralnej Muzyczna przestrze. W trakcie wyst pu swoje umiej tno ci zaprezentowali organi ci: Daniel Ciesielski z para i pw. w. Andrzeja Boboli w Rawiczu, Przemys aw Klima z para i p.w. Chrystusa Króla z Rawicza oraz miejskogóreccy muzycy Damian Ruskowiak i Rafa Guba ski. Uczestnicy koncertu us yszeli utwory polskich i zagranicznych kompozytorów, takich jak: Auri Percel, Jan Sebastian Bach, W adys aw eli ski czy Cezary Frank. - BIURO REKLAMY: Ma gorzata Nowacka - tel , Anna Danek - tel mówi Marek Stach z miejskogóreckiego o rodka kultury. - - dodaje. Organizatorami dwucz - ciowego koncertu s : Karol Skrzypczak burmistrz Miejskiej Górki, miejscowa para a oraz O rodek Kultury, Sportu i Aktywno ci Lokalnej. Drug cz wyst pu zaplanowano na 14 czerwca, równie w ko ciele w. Miko aja Biskupa. (ach) PIELGRZYMKI Para a pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP w Rawiczu 3-6 wrze nia - Pielgrzymka do Gda ska i okolic. Para a pw. w. Miko aja bpa w Miejskiej Górce wrze nia - Pielgrzymka do wybranych sanktuariów Polski: Lublin, Zamo, Stary S cz, Zakopane i Cz stochowa. Para a pw. Naj wi tszego Serca Jezusa w Bojanowie 27 czerwca - 5 lipca - Pielgrzymka do Rzymu. Zwiedzanie, m.in. bazyliki w. Antoniego w Padwie, rzymskiego Koloseum, bazyliki w. Piotra, Ogrodów Watyka skich z Kaplic Syksty sk, bazyliki w. Jana na Lateranie, Monte Cassino, Asy u oraz Wenecji. Para a pw. w. Andrzeja Aposto a w Sarnowie 6-9 sierpnia - Pielgrzymka ladami Jana Paw a II na Pomorze Zachodnie sierpnia - Pielgrzymka do W och, do grobu w. Jana Paw a II (na trasie tak e: Asy, Rzym, Watykan, Wenecja, Monte Cassino, San Giovanni Rotondo, Lanciano, Loreto, Rimini). Para a pw. wi tego Walentego i Macierzy stwa Bo ego Maryi Dziewicy w Pakos awiu sierpnia - Wyjazd turystyczno-pielgrzymkowy do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej - Madonna della Corona zawieszonego na zboczu góry Baldo w pó nocnych W oszech. W programie zaplanowano te pobyt w Padwie, Wenecji i Weronie. Szczegó y pielgrzymek dost pne s na stronach internetowych para i.

12 YCIE RAWICZA 24 (756) 9 czerwca 2015 czerwiec 30 up ywa termin z o enia wniosku o ubezpieczenie spo eczne rolników, którym przed 1 stycznia 2015 roku wydano decyzje o ustaniu ubezpieczenia z uwagi na obj cie ubezpieczeniami spo ecznymi w ZUS, z tytu u wykonywania pracy. Wi cej informacji na stronie: 15 CZERWCA MIJA TERMIN SK ADANIA WNIOSKÓW Tydzie na dop aty Dobiega ko ca termin z o enia wniosków o przyznanie p atno ci obszarowych za 2015 r. Przypomnijmy - w tym roku dokumenty mo na sk ada bez adnych sankcji nansowych do 15 czerwca. - przypomina Przemys aw Ratajczak, kierownik BP ARiMR w Miejskiej Górce. Dodaje, e wnioski i uzupe nienia z o one po 10 lipca nie b d rozpatrywane. Jak z o y wniosek? Wnioski o przyznanie p atno ci obszarowych mo na sk ada za po rednictwem internetu, poczty, a tak e osobi cie w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. - przypomina Przemys aw Ratajczak. Na stronie internetowej Rafa Jo ca - ekspert z ARiMR, wyja nia jak wype ni e-wniosek o przyznanie p atno ci obszarowych za 2015 rok. NISKA FREKWENCJA W WYBORACH DO WIR-U Za rolnikami wybory do walnych zgromadze izb rolniczych. Niestety, w pierwszym etapie, kiedy wybierano cz onków rady powiatowej izby, do urn posz o zaledwie 3% uprawnionych. uwa a wójt Kazimierz Chudy. W miniony poniedzia ek odby o si ju pierwsze posiedzenie rady powiatowej, która wybra a spo ród swoich cz onków przewodnicz cego oraz delegata na walne zgromadzenie. S to: ukasz Rojda z Miejskiej Górki (przewodnicz cy) i Marian Ma kowiak z Chojna (delegat). Rada So ecka Szymanowa oraz mieszka cy miejscowo ci zadbali o otoczenie stawu znajduj cego si w centrum miejscowo ci. Postawiono przy nim awki i kosze na mieci. Sk ad nowej Powiatowej Rady WIR w Rawiczu: OG OSZENIA BIURO REKLAMY: Ma gorzata Nowacka - tel , Anna Danek - tel PAKOS AW Obora dla 30 opasów Mieszkaniec Pakos awia planuje wybudowa obor dla 30 opasów byd a. Do Urz du Gminy w Pakos awiu wp yn y dokumenty niezb dne do wydania decyzji rodowiskowej. Nast pnie tra do zaopiniowania przez Regionaln Dyrekcj Ochrony rodowiska oraz Sanepid. Potem dopiero w sprawie wypowie si samorz d. W nowym obiekcie inwestor planuje hodowa na g bokiej ció ce 30 byków w wieku od 15 do 25 miesi cy. Na budow obory zamierza przeznaczy powierzchni oko o 0,02 ha. Jednocze nie chce zlikwidowa hodowl w budynku inwentarskim, który zostanie rozebrany. Nowy obiekt ma by jednokondygnacyjny, a przy nim ma powsta okólnik. OG OSZENIA RZETELNA WAGA Siatka do balotów i folie rolnicze w najniższych cenach! Środki Ochrony Roślin, nawozy dolistne Kuczynka 19, Krobia, tel: , fax: ,

13 OG OSZENIA 24 (756) 9 czerwca 2015 YCIE RAWICZA sprzedam LODÓWKI; ZMYWARKI; ZAMRA- ARKI; PRALKI; STO Y; KRZES A; KOSIARKI; Ó KA; BETONIARKI; KRAJZEGI u ywane z Niemiec. Tel. 605/ (82K14) Boazeria wierkowa od 14,00 z + VAT, tel. (61) (53J15) Sprzedam SUKNI LUBN znanej rmy ANNAIS BIRDAL model KIT- TY, kolor ko s oniowa (ivory). Suknia orginalna, pierwsza w a cicielka. Rozmiar 38/40. Suknia bardzo wygodna, pi knie si uk ada i podkre la tali. Do sukni dok adam ko o i welon. Cena do negocjacji. Tel. 536/ (321J15) SPRZEDAM TANIO NOWE PIECE C.O. oraz bojlery. Mo liwo pod czenia. Tel. 668/ (1820P15) OBSŁUGUJEMY CAŁY KRAJ DOSTAWA I MONTAŻ GRATIS - konstrukcja ocynkowana na śmietniki PROMOCJA KONSTRUKCJA OCYNK tel Konin, Leszno, Kalisz, Poznań, kom Oferujemy DREWNO KOMINKOWE oraz OPA OWE. Konkurencyjne ceny... z dowozem do klienta. Tel. 723/ (554R15) DREWNO OPA OWE - KOMIN- KOWE; WI ZKI d bowe. Dowóz i roz adunek gratis. Tel. 724/ (987K15) Drewno kominkowe, opa owe w atrakcyjnych cenach zapraszamy. Tel. 785/ (1368G15) Drewno kominkowe, opa owe w SUPER CENIE. Zapraszamy. Tel. 669/ (1369G15) kupi SKUP KSI EK, P YT MUZYCZ- NYCH, PRZEDMIOTÓW Z PRL-u. Dojazd. Gotówka. Tel. 509/ (57R15) LIKWIDUJESZ MIESZKANIE??? KUPI STARE KSI KI, PORCELAN, zegarki, obrazy, ró no ci. Tel. 880/ (2384B15) Skup KATALIZATORÓW i FILTRÓW cz stek sta ych. Tel. 600/ (1007K15) motoryzacyjne BIURO T UMACZE - rejestracja aut z zagranicy. Rawicz - ul. Podmiejska 4, Leszno - ul. Dekana 3, tel. 663/ (492R15) REJESTRACJE POJAZDÓW TABLICE, AKCYZA, UBEZPIECZENIA, TŁUMACZENIA Rawicz, ul. Mikołajewicza 19b tel MONTA INSTALACJI GAZOWYCH LPG. Mechanika samochodowa, Jarocin ul. Brandowskiego 7a tel (8015B11) motoryzacyjne SPRZEDAM AUDI A gaz sekwencja, 1997r., wi niowy metalik, klimatronik, itd., z. Tel. 506/ (2262P15) AUDI A4 B6, 1.9TDI, 130 KM, KOMBI, przebieg 237 tys. Tel. 604/ (2265P15) AUDI A4, 97 r., 1.6, Sedan, lakier metalik, bogate wyposa enie, zadbany. Tel. 662/ (653R15) CITROEN C r, 5 drzwi, ziemnoszary metalic. Tel. 506/ (1060J15) CITROEN C3 2007r., 1.4 HDI, przebieg 150 tys. km, lift, zarejestrowany. Tel. 668/ (1075K15) CITROEN JUMPER wersja osobowa 1998r. Tel. 695/ lub (65) (1442G15) CORSA C 1.7 DTI 2002r., OPEL MERIVA V 2004r., MATIZ 1998r. Tel. 502/ (2251P15) DAEWOO MATIZ r., wspamaganie, c. z., wie y przegl d, z do negocjacji. Tel. 787/ (2527B15) DAEWOO MATIZ Joy r., wspomaganie, stan bdb. Cena do uzgodnienia. Tel. 723/ po (2569B15) DAEWOO MATIZ, 99 r., zielony, bezwypadkowy, cena z. Tel. 607/ (617R15) FIAT ALBEA 2002r., 1.6, 5 drzwiowy, przebieg 168 ty. Tel. 605/ (1424G15) MAZDA 323 F 1995r. Tel. 667/ (1320G15) MERCEDES VANEO 2002r., 1.7 CDI, p km, zarejestrowany, pe ne wyposa enie. Tel.607/ (1076K15) OPEL CORSA C ADNA 1.2 benzyna r., 5 drzwi, km, ks. serwisowa, klimatronik, op acona. Mo liwa zamiana. Tel. 601/ (2582B15) OPEL ZAFIRA B, 1.9 CDTI, 7 osób, 179 ty. km, 2006 r., klima, radio, CD. Tel. 665/ (1034J15) PEUGEOT 207, 2007 r., 1.6 HDI, bogate wyposa enie. Tel. 500/ (616R15) PEUGEOT 307 KOMBI 2.0 TD, 2003r., czarny, z. Tel. 605/ (2273P15) RENAULT GRAND SCENIC 2007 r., 1.9 DCI. Bogate wyposa enie. Tel. 604/ (1046J15) RENAULT MEGANE II Lift r., 1.9 DCI, 130 KM. Cena do uzgodnienia. Tel. 782/ (2519B15) RENAULT MEGANE II v, LPG, czerwony, 2003 rok, w pe ni sprawne, bez konieczno ci wk adu - nansowego, cena z do negocjacji, przegl d i ubezpieczenie aktualne. Tel. 607/ (2654B14) RENAULT SCENIC GRAND r., 1.9 DCI, stan bdb, Tel. 530/ (2524B15) RENAULT SCENIC 1.5 DCI, 2006r., model 2007r., 130tys.km, czarny. Tel. 511/ (2293P15) RENAULT SCENIC 1998 rok, 1.6 benzyna, zadbany, cena 3900 z. Tel. 721/ (1430G15) SKUTER KEEWAY 2007 r., silnik dwu suwowy, zakupiony w salonie, bardzo zadbany. Tel. (62) (1050J15) VOLVO XC r., 2.4 D5, 4x4, czarny, 153 ty. km, xenon, 18 felgi, ksi ki serwisowe. Tel. 665/ (1033J15) VW NEW BEETLE 1980r., 2.0 benzyna, czerwony. Tel. 605/ (1039K15) VW POLO, 2006 r., 1.2 benzyna, srebrny metalik, stan idealny, przebieg km, pierwszy w a ciciel w kraju, klimatyzacja, el. szyby, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, czysty, zadbany, u ytkowane przez kobiet. Cena z. Tel. 519/ (660R15) motoryzacyjne AAASkup aut, ca e lub rozbite, sprzeda cz ci, wystawiamy kasacje. Tel. 883/ (41G15) AUTA - SKUP ZA GOTÓWK, LPG/ GAZ, Diesel. Dojazd do klienta. Tel. 793/ (2419B15) AUTA DO KASACJI - kupi ka de. Odsprzeda cz ci samochodowych. Tel. 603/ (1383J13) AUTO - SKUP. Wszystkie marki. Tel. 503/ (2559B15) AUTO-SKUP za gotówk osobowe-,dostawcze,stan marka oboj tne. Tel. 888/ (1656B13) Kasacja wszystkich pojazdów. Doje d amy, p acimy 0,70 z /kg. Gotówka i dokumenty do Wydzia u Komunikacji od r ki. Tel. 661/ (44G15) KUPI KA DE AUTO DO Z O- MOWANIA. Za wiadczenia do komunikacji. Gotówka od r ki, transport gratis. Karolinki k. Miejskiej Górki. Tel. 691/ (393R15) KUPI KA DE AUTO do kasacji lub remontu. P ac gotówk. Dojad. Tel. 609/ (2561B15) Kupi KA DE AUTO - do remontu lub kasacji. Szybka obs uga. Tel. 660/ (2563B15) KUPUJEMY AUTA DO Z OMOWA- NIA. Gotówka i dokumenty od r ki. Tel. 601/ , 512/ (658J15) SKUP AUT ca ych lub uszkodzonych, dojazd do klienta. Tel. 794/ (2182P15) SKUP AUT, MOTOCYKLI, MOTO- ROWERÓW, MASZYN ROLNICZYCH DOBRYCH, do remontu lub z omowania. Tel. 789/ (2271P15) SKUP AUT, MOTOCYKLI, MOTO- ROWERÓW, MASZYN ROLNICZYCH DOBRYCH, do remontu lub z omowania. Tel. 789/ (2272P15) SKUP SAMOCHODÓW za gotówk, osobowe i dostawcze. Tel. 511/ (1657B13) Skupuj samochody u ywane, p ac gotówk, dojad na miejsce. Tel. 506/ (1951P15) Tel. 695/ Z omowanie pojazdów, za wiadczenie do Wydzia u Komunikacji. Odbiór w asnym transportem. (1378G15) Kupi ka dego Opla, Volkswagena, Fiata itd. Tak e do remontu. Tel. 513/ (2280P15) Kupi SILNIK RENAULT ESPACE 2.2 DCI. Tel. 782/ (2577B15) Kupi SILNIK RENAULT LAGUNA 2.2 DCI. Tel. 782/ (2576B15) Kupi SILNIK RENAULT MASTER 2,5 DCI. Tel. 782/ (2575B15) nieruchomo ci KUPI SPRZEDAM MIESZKANIE BEZ- CZYNSZOWE, 50 m 2 w bloku, 2 pokoje. Tel. 65/ (1434R14) SPRZEDAM MIESZKANIE, 39 m 2 w bloku, 2 pokoje. Tel. 607/ (1435R14) Sprzedam DZIA K BUDOWLAN m2 W WILKOWYJI. Dzia ka zalesiona, po o ona przy lesie. Pozwolenie na budow, projekt, fundament, wszystkie media (pr d, gaz, woda), 5 km od Ratusza w Jarocinie. Tel. 500/ (752B15) Sprzedam dzia k 600 m 2 zabudowan sklepem w Siedmiorogowie I. Tel. 507/ (572G15) Sprzedam zadbany DOM WOLNO- STOJ CY w Chwa kowie, po o ony na adnej dzia ce. Tel. 501/ (604R15) SPRZEDAM DOM na ul. Leszczyce 16 w Jarocinie, z dzia k o pow m budynki gosp., dzia ka ogrodzona + parking utwardzony 250 m 2 + staw. Tel. 606/ (2282B15) Sprzedam ziemi w Krobi 2,75 wiadomo ul. Harcerska 7a Krobia. (1360G15) Sprzedam 5 ha ZIEMI ornej, 3 km od Milicza. Tel. 605/ (1040K15) Sprzedam TANIO dzia k nad czystym jeziorem w Me pinie (okolice Dolska). Tel. 698/ (1415G15) Sprzedam lub zamieni na mieszkanie wolnostoj cy DOM JEDNORO- DZINNY w Witaszycach pow. ok. 120 m 2, dzia ka 800 m 2. Tel. 668/ (2485B15) Sprzedam DZIA K BUDOWLAN o pow m 2, w Górze, ul. Polna, media. Tel. 603/ (2490B15) Sprzedam MIESZKANIE 2-POKO- JOWE w Witaszycach, 55 m 2, z, bezczynszowe, ogród, gara, piwnica. Tel. 667/ , 785/ (2498B15) Sprzedam DOM 140 m 2 po kapitalnym remoncie. Cena z. S - DRASZYCE k/ Cieszkowa. Tel. 601/ (1045K15) Sprzedam dzia k 1100m2 z domem + budynki gospodarcze w Brudzewku. Gm.Chocz. tel (2213P15) Sprzedam MIESZKANIE, centrum Rawicza, 67,10 m 2, cz ciowo umeblowane, wszystkie media, rolety zewn trzne. Tel. 607/ (645R15) Sprzedam DOMEK LETNISKOWY, drewniany, adnie wyko czony, 3 pokoje, kuchnia, azienka, dzia ka 800 m2 - w asno, bezpo rednie wyj cie do lasu, SKORZ CIN-RYBAKÓWKA. Mo liwo rozliczenia w dwóch transzach. Tel. 798/ (2534B15) Sprzedam MIESZKANIE W A- SNO CIOWE (bezczynszowe) - ma a wspólnota, 3 pokoje z aneksem kuchennym. Idealne dla osoby starszej lub niepe nosprawnej (parter), ok. 55 m2. Tel. 798/ (2535B15) Sprzedam DZIA K BUDOWLN k. Jarocina, z warunkami zabudowy, pow m 2, przy cze wod.-kan. i pr d w drodze. Tel. 664/ (2555B15) nieruchomo ci ODDAM W NAJEM Do wynaj cia DOMKI w Skorz cinie. Tel. 515/ (925J15) Do wynaj cia w Rawiczu MIESZKA- NIE 3-pokojowe w bloku, 52 m 2. Tel. 600/ (614R15) PLAC UTWARDZONY OD 500 m 2 do 5000 m 2. Teren fabryki mebli ul. Powsta ców Wlkp. Jarocin. Tel. 513/ (999J15) Wynajm MIESZKANIE 2p w Poznaniu. Mo liwo sprzeda y. Idealna lokalizacja. Tel. 666/ (1030J15) Wynajm mieszkanie w bloku w Goli 27 m 2. Tel. 601/ (1425G15) DO WYNAJ CIA LOKAL HANDLO- WY 100 m 2, w centrum Jarocina. Tel. 665/ (2526B15) Wynajm w Jarocinie LOKALE HANDLOWO-US UGOWE: ul. Wroc awska 34 (71m 2 ), os. Konstyt.3 Maja 31 (10m 2 ). Tel. (62) (2529B15) Do wynaj cia 2-pokojowe MIESZ- KANIE, 47,5 m 2 w bloku w Miejskiej Górce. Tel. 698/ (655R15) Do wynaj cia pomieszczenia w centrum Kotlina na sklep lub inna dzia alno, od zaraz. Tel.602/ (2276P15) rolnicze OKNA INWENTARSKIE-GOSPO- DARCZE PCV. Producent, profesjonalny monta, pomiar, najni sze ceny.wolica Pusta 8. Tel. 505/ (3361B13) OKNA INWENTARSKIE, PCV, ró ne wymiary, prosto od producenta, profesjonalny monta. Tel. 515/ (1768J13) Us ugowe mieszanie pasz PHU Przybeccy, sprzeda dodatków paszowych. Tel. 665/ (688G15) Sprzedam otr by ytnie, ka d ilo z dowozem. Tel. 731/ (1061G15) Przegl d, atest OPRYSKIWA- CZA z dojazdem do gospodarstwa. Tel.888/ (784K15) Korekcja i piel gnacja racic, bielenie pomieszcze inwentarskich, chlewnie, obory, kurniki. Tel. 661/ (1157G15) Gorczyca oczyszczona ó ta idealna na poplon najtaniej, Szurkowo. Tel. 667/ (1181G15) Sprzedam 5 ha ziemi z budynkami i domem. Prosz dzwoni po 17. Tel. 518/ (888K15) KI w W soszu dam w dzier aw, wi ksza ilo. Tel. 531/ (603R15) Sprzedam S OM ze stodo y. Tel. 665/ (618R15) SPRZEDA WAPNA. Nawóz wapniowo magnezowy w glanowy z transp. ok 25 t. Tel. 607/ (1005J15) AA,Paszoci gi, ruszta, kojce porodowe, p yty warstwowe, wentylacja, konstrukcje stalowe,wiaty, okna inwentarskie, modernizacja, wygrodzenia, monta. Tel. 607/ (1010J15) Sprzedam HAL UDOJOW typu rybia o 2x5 z ca ym oprzyrz dowaniem, ZBIORNIK (3.200) do mleka z myjk, z. Mo liwo kupna osobno. Tel. 517/ (2432B15) Sprzedam: ZBO E paszowe: YTO, PSZENIC ; SIEWNIK AMAZONE 3 m. Tel. 696/ (1046K15) Sprzedam SIANOKISZONK i siano z dowozem. Tel. 600/ (649R15) Silostar- folia do sianokiszonki nr 1 na rynku sprzeda y!sprzeda detaliczna i hurtowa. Tel Folia do sianokiszonki, zakiszacz, Siatka, Sznurek! Tel (2230P15) Sprzedam ja ówk cieln oraz opryskiwacz Pilmet 2005r, 450 l, 12 m, p ug 4-skibowy Atlas. Tel. 609/ (2236P15) Sprzedam SILOSY do wewn trz. Tel. 696/ (2248P15) Sprzedam kukurydz z kolby, d uban, 1.50 z /kg na kiszonke. Tel. 692/ (2253P15) Sprzedam PSZEN YTO, 15 ton. Tel. 607/ (654R15) Sprzedam: PSZENIC ; PROSI - TA - 11 sztuk. Gmina Krotoszyn. Tel. 661/ (1065K15) ANDMAR sprzeda, monta, serwis, atestacja dojarek przewodowych, ba kowych, hal udojowych. Tel. 691/ (1432G15) SPRZEDAM ZBO A PASZOWE, wszystkie gatunki, mo liwy transport. Tel. 665/ (2267P15)

14 YCIE RAWICZA 24 (756) 9 czerwca 2015 OG OSZENIA Sprzedam silnik SW-400 turbo, pszenic paszow, rega y sklepowe. Tel. 507/ (1439G15) Sprzedam 10 PROSI T; ROZ- RZUTNIK obornika 2 osiowy; CY- KLOP; VW POLO; PRAS kostka. Tel. 695/ (1073K15) Sprzedam YTO, OWCE, JAGNI - TA, S OM. Tel. 505/ (2557B15) Sprzedam PSZEN YTO, J CZMIE i S OM w balotach. Tel. 504/ , 791/ (2564B15) Kupi ka d DOJARK ALFA LA- VAL stan oboj tny lub same KONWIE. Tel. 663/ (659R15) Sprzedam J CZMIE zimowy i PSZENIC. Tel. 504/ (1083K15) Sprzedam PROSI TA. Gmina Ko min Wlkp. Tel. 783/ , 663/ (1088K15) Sprzedam: UBIN s odki i gorzki; PELUSZK ; GROCH; SARADEL ; TRAWY poplonowe. Tel 663/ (1090K15) rolnicze MASZYNY KUPI KA D MASZYN ROL- NICZ : ci gniki, przyczepy, kombajny, rozrzutniki itd. Mog by do remontu. Tel. 883/ (1458B15) Kupi absolutnie ka dy ci gnik rolniczy URSUS, ZETOR, MF, MTZ- 82, BELARUS, FOTON, stan i rocznik oboj ty. Tel. 694/ (1645P15) Kupi ci gniki rolnicze - absolutnie wszystkich marek, stan i rocznik oboj tny. Tel. 694/ (1647P15) Kupi pras kostkuj c Claas, Welger lub inn zachodni. Tel. 694/ (2138P15) Sprzedam jugos owianke PRP-3. Tel. 609/ (1382G15) SKUP MASZYN ROLNICZYCH i budowlanych. Tel. 601/ (po 19.00) lub 693/ (2440B15) Sprzedam KOMBAJN ZBO OWY CLASS DOMINATOR 76. Tel. 662/ (631R15) Sprzedam prase balotnice Z 279/1. Tel. 691/ (1412G15) Sprezdam ZBIORNIK DO MLEKA L, z odzyskiem oraz PRAS Class Roland 45. Tel. 609/ (2488B15) Sprzedam kultywator i brone wahad ow z wa em uprawowym. Tel. 603/ (1422G15) Kupi ci gnik Ursus C360 lub C355. Tel. 784/ (1423G15) Sprzedam przyczep Autosan - wywrotka na niskich ko ach, stan db. Tel. 695/ (2242P15) TURY, CHWYTAKI do balotów, PALECIAKI, KROKODYLE, (ca y osprz t do podno nika)nowe, solidnie wykonane. Monta u klienta. Tel. 600/ (2250P15) AGREGATY aktywne bierne i cierniskowe; ROZRZUTNIK obornika 7 t; P UGI 3 i 4-skibowe, obrotowe; RUTOWNIK ss co-t ocz cy; MIJKI do zbo a; WA Cambella. Tel. (62) , 698/ (2518B15) Sprzedam AGREGAT cierniskowy; P UGI obrotowe 3-skibowe; WY- BIERAKI kiszonek; DMUCHAWY do zbo a, RUTOWNIKI ss co-t ocz ce, SIEWNIKI 3 m; KOSIARKA rotacyjna; KOMBAJN zbo owy CLAAS 76. Tel. (62) , 602/ (2520B15) Sprzedam: CI GNIK C-355 z Turem do remontu; WYCI GI. Tel. 697/ (1062K15) Sprzedam PROSI TA - 13 sztuk, szczepione na Cyrko, kastrowane, ogonki poobcinane. Tel. 601/ (1063K15) Prasa Z-279/1 Farma, przyczep 4 t - wywrotka, kopaczk do ziemniaków. Tel. 698/ (2258P15) Sprzedam CI GNIK MF 255, PRZYCZEP samozbieraj c ; KOSIAR- K rotacyjn, czesk ; GWIAZD do siana oraz PRZYCZEP wywrotk. Tel. 607/ (2541B15) Sprzedam ZETOR 7211 stan bdb. Tel. 693/ (1436G15) Sprzedam przetrz sacz do siana Stoll szer. 5,5m, 2000r. Tel. 728/ (1440G15) BALOTNICA NEW HOLAND 841. Tel. 661/ (656R15) Sprzedam CI GNIK C-360; MIE- SZALNIK 1 ton., RUTOWNIK z silnikiem 7,5 kw; OPRYSKIWACZ 12 m, PRZYCZEP do zwozu s omy. Tel. 697/ po (2549B15) Sprzedam: KOMBAJN zbo owy r.; PRZYCZEP AUTOSAN. Tel. 500/ (1070K15) Sprzedam adowacz tur 6 do Ursusa, krajzeg, kompresor, betoniark, przyczep wyrotk 4 t - do remontu, wag zbo ow 200 kg. Tel. 661/ (2282P15) Sprzedam w skie KO A do Zetora lub Ursusa, OPONA 23,1 x 26 do Bizona; CZ CI DO PRASY Hesston, du a kostka. Tel. 889/ (2560B15) Sprzedam ROZRZUTNIK OBORNI- KA 1-osiowy i 2-osiowy oraz PRZYCZE- P HW 60. Tel. 506/ (2562B15) Sprzedam KOMBAJN BIZON 1987r., stan bdb; PRZYCZEP D 50; WYWROTK. Tel. 667/ (1077K15) Sprzedam PRZEGRABIARK KUHN hydrauliczn, sk adana 5 m szeroko robocza. Tel. 660/ (1080K15) Sprzedam Pras Fortschrit K Tel. 663/ (1446G15) Sprzedam CI GNIK rolniczy ZE- TOR oraz wydzier awie OBOR. Tel. 698/ (1085K15) Sprzedam Zetor tur. Tel. 663/ (1447G15) Sprzedam TURA samopoziomuj cego do Ursusa lub do Zetora na joystick, z wyj ciem na krokodyla. Tel. 606/ (2284P15) Sprzedam PROSI TA 25 szt. Gmina erków. Tel. 782/ (1055J15) Sprzedam agregat uprawowo-siewny. Tel. 697/ (1448G15) BIZON Z r., na cz ci, silnik bdb stan. Tel. 506/ (1059J15) Sprzedam Ursus r., pierwszy w a ciciel, stan bdb. Tel. 691/ (1456G15) rolnicze ZWIERZ TA Kupi maciory, knury, tuczniki 3,60-3,80. Gotówka. Tel. 723/ , 787/ (156G12) Kupi JA OWICE wysoko cielne. Tel. (61) , 602/ (1954J12) Skup macior i tuczników, p atne gotówk. Tel. 880/ (25G13) SKUP ZWIERZ T RZE NYCH 24 h: BYKI, NCB, HF, MM, KROWY, JA ÓWKI. Atrakcyjna cena. Gotówka +VAT, 513/ (281J13) SKUP: Macior, Knurów, Tuczników i Byd a. P atne: gotówka, przelew. Tel. 608/ (1348K14) Sprzedam byczki i ja ówki mi sne oraz krzy ówki, ncb i hf (polskie) mo liwo transportu. Tel. 601/ (619G15) Ciel ta w ci g ej sprzeda y. Tel. 889/ (620G15) Sprzedam BYKI I JA ÓWKI MI - SNE I CZARNO-BIA E (polskie), 3-8 tygodni, terminowo zg osze, Gosty - -Rawicz-Leszno transport w cenie. Tel. 605/ (581R15) Sprzedam M ODE KURKI, tygodniowe. Sprzeda po godz.15.00, tel. (62) , 691/ , Golina, ul. Jaroci ska 1a. (940J15) Kupi BYCZKI i JA ÓWKI od 70 kg do 580 kg. P atne gotówk, w asny transport. Tel. 669/ (591R15) Sprzedam PROSI TA. Tel. 724/ (627R15) Kury nioski 8 z + kurki ochowane. Tel. 603/ (1376G15) SKUP BYD A RZE NEGO: BYKI HF do 6,70 z, MM do 7,50 z, JA- ÓWKI do 6,80 z, KROWY do 5,50 z. Gotówka + VAT. Tel. 600/ (632R15) Sprzedam prosi ta. Tel. 669/ (2174P15) KURKI ODCHOWANE 10-tygodniowe, KURY NIOSKI, KOGUTY 8-miesi czne. D bno Polskie, tel. 693/ , (65) w godzinach (638R15) Sprzedam prosi ta. Tel. 697/ (1414G15) Sprzedam loszki pro ne i prosi ta. Tel. 605/ lub (65) (1418G15) Sprzedam ja ówk cieln, adowacz, dmuchaw do ziarna, przyczepa 1-osiowa wywrotka. tel (2210P15) Sprzedam JA ÓWK WYSOKO- CIELN. Tel. 661/ (644R15) Sprzedam PROSI TA. Tel. 664/ (646R15) Kupi ja ówki hodowlane i u ytkowe cielno 6-8 miesi cy. Tel. (62) , 602/ (2224P15) Sprzedam prosi ta 9 sztuk. Tel. 888/ (2225P15) Sprzedam PROSI TA. Tel. 782/ , 726/ (1053K15) Sprzedam 11 PROSI T. Tel. 781/ (650R15) Sprzedam ja ówk wycielenie Tel. 695/ (1428G15) Sprzedam PROSI TA. Tel. (65) (651R15) Sprzedam ja ówk wysoko cieln HF, termin wycielenia 16 lipiec, gm. Giza ki. Tel. (62) , 512/ (2244P15) Sprzedam loszki pro ne. Tel. 667/ (1061K15) Sprzedam cielaki-byczki, ja ówki, sieczkarni do kukurydzy. Tel. 726/ (2247P15) Sprzedam ja ówk cieln termin wycielenia wrzesie. Tel. 668/ (2249P15) Sprzedam du e PROSI TA, 7 szt. Zielona Wie 10, tel. (65) (652R15) Sprzedam byczka Sarbinowo. Tel. 607/ (1431G15) Sprzedam CIELAKA. Tel. 694/ (2533B15) Sprzedam BYCZKI, JA ÓWKI mi sne, krzy ówki, NCB, HO (polskie), transport, dobre ceny. Tel. 887/ (2542B15) Sprzedam prosi ta. Tel. 693/ (1441G15) Sprzedam PROSI TA. Tel. (62) , 515/ po (2551B15) Sprzedam prosi ta du e. Tel. 884/ (2275P15) Sprzedam prosi ta. Tel. 601/ , (62) (2277P15) Sprzedam M ODE KURKI, tygodniowe. Sprzeda po godz.15.00, tel. (62) , 691/ , Golina, ul. Jaroci ska 1a. (1044J15) Sprzedam MI SNE CIELAKI, BYCZKI, JA ÓWECZKI. Mo liwo dowozu. Tel. 660/ (2281P15) Sprzedam CIELAKI BYCZKI i JA Ó- WECZKI oko o 2 tygodni. Tel. 726/ (1078K15) Sprzedam PROSI TA. Tel. 609/ (1081K15) Sprzedam KOMBAJN BIZON Z056, 1980 r. z kabin, nowe opony, nowe sita. Tel. 723/ (1048J15) Skup, ubój BYD A POURAZOWE- GO. Tel. 721/ (1086K15) Sprzedam BYCZKI mi sne, miesza ce co pi tek 30 szt. Tel. 660/ (1087K15) Skup byd a, wi i macior. Gotówka. Sprzeda ciel t. Tel. 607/ , 693/ (1462G15) Skup byd a i wi. Atrakcyjne ceny. Gotówka. Tel. 607/ , 603/ (1463G15) SKUP MACIOR 2,40-2,50 z /kg, KNURÓW - 2,00 z /kg, TUCZNIKÓW - 4,00 z /kg - p atne gotówk lub przelewem. Tel. 669/ (2583B15) SKUP BYD A 24 h. Tel. 519/ (2584B15) us ugi VIDEOFILMOWANIE&FOTOGRA- FIA CYFROWA. Profesjonalne Studio Produkcji Foto-Video. Przegrywanie z Kaset na DVD. RABATY, PROMOCJE, GRATISY!!! zobacz: lm.pl, tel. 601/ (14B07) Videofilmowanie R&B STUDIO. Prezentacja multimedialna, fotogra- a - grupy, plenery, reporta e, sesje plenerowe i studyjne, video teledyski. Tel. 693/ (617J12) VIDEOFILMOWANIE, FOTOGRA- FIA CYFROWA. Pakiet promocyjny!! 3 Fotoksi ki 30 x 30 w cenie jednej. Tel. 661/ (1851B13) BIURO RACHUNKOWE R&B - kompleksowa obs uga ksi gowa rm. Atrakcyjne ceny. Tel. 695/ (3671B13) PRZEWÓZ OSÓB i towarów + LA- WETA (LOTNISKA, LUBY, POGRZEBY itp.), od 0,80 gr -1,20 z /1 km. Tel. 601/ (1212B14) VIDEOFILMOWANIE RGB: fotografowanie, przegrywanie do form DVD, foto album MIX - Gratis weekend w Zakopanem. Tel. (62) , 601/ (1800J14) US UGI ZDU SKIE - piece ka owe, pokojowe i kuchenne oraz kominki. Tel. 604/ , (62) (1925P15) OGRÓD Z PASJ!! Wykonywanie ogrodów oraz kompleksowa opieka. Tel. 508/ (2580B15) us ugi BUDOWLANE Pokrycia dachowe wszystkie, blacho-dachówka ( wykonywanie opierze ), papy termozgrzewalne, podbitki, p yta poliestrowa pod tynk, adaptacja poddaszy ( sucha zabudowa), wyka czanie wn trz, projektowanie i wyka czanie azienek, styropapa, posadzkarstwo. PRZYJM DEKARZA. Leszek Matela, 606/ , (932J10) BRUKARSTWO. Profesjonalne uk adanie kostki, kamienia granitowego i polnego. Us uga koparko- adowark 2cx i wyburzanie. Kopanie fundamentów. Szybko, tanio i solidnie! Tel. 667/ (1647J10) TYNKI MASZYNOWE GIPSOWE, krótkie terminy. Tel. 501/ , 501/ (756J11) BLACHARSTWO - DEKARSTWO, wszystkie pokrycia dachowe, renowacje dachów - us ugi wykonujemy z w asnego oraz z powierzonego materia u. Tel. 604/ (4666P11) KOMPLEKSOWE REMONTY MIESZKA od A do Z. Wszystkie prace BUDOWLANE I WYKO CZENIOWE. K ADZENIE papy termozgrzewalnej 8z /m 2. AWARIE hydrauliczne i elektryczne. TANIO, SZYBKO I SOLIDNIE! Tel. 537/ (2092K11) POKRYCIA DACHOWE, BLACHO- DACHÓWKA, DACHÓWKA: CERA- MICZNA, BETONOWA, PAPY TER- MOZGRZEWALNE, DOCIEPLANIE DACHÓW, PODBITKI DREWNIANE, DOCIEPLANIE BUDYNKÓW. Tel. 600/ (2J13) SPRZEDA I UK ADANIE KOSTKI BRUKOWEJ, UK ADANIE GRANITU, ogrodzenia klinkierowe, odwodnienia terenu, prace ziemne. Us ugi koparko- - adowark. Tel. 601/ (1834B13) UK ADANIE KOSTKI BRUKOWEJ, GRANITU, OGRODZENIA Z KLINKIE- RU, ODWODNIENIA, KANALIZACJE.Tel. 515/ (322J14) CYKLINOWANIE 230V bezpy owe parkietów, pod óg i schodów. Sprzeda i profesjonalny monta pod óg drewnianych, tel. 510/ , Salon Ekspozycyjny- -Jarocin, ul. Moniuszki 7. (2792B14) US UGI MURARSKIE,CIESIEL- SKIE, DEKARSKIE, blachodachówka, dachówka, papy termozgrzewalne, ocieplenie dachów, podbitki drewaniane. Tel. kom 781/ , 785/ (481B15) Moskitiery, siatki przeciw owadom, wycena grati. Tel. 603/ lub (65) (1004G15) Okna, drzwi, rolety, siatki, roletki materia owe, wycena i pomiar gratis. Tel. 603/ lub (65) (1005G15)

15 OG OSZENIA 24 (756) 9 czerwca 2015 YCIE RAWICZA POSADZKI MASZYNOWE. SZYB- KO TANIO I SOLIDNIE. Tel. 697/ (1908B15) US UGI BRUKARSKIE (koparko- - adowarka); ROBOTY ZIEMNE. Tel. 601/ (2199B15) POSADZKI BETONOWE, PRZEMY- S OWE - domy, mieszkania, biura. Tel (2082P15) REMONT - azienki, kuchni, pokoju od A do Z. SCHODY z granitu, SUFITY podwieszane. Tel. 724/ (2505B15) DOCIEPLANIE BUDYNKÓW 36 z /m 2 na gotowo, P YTKARSTWO, MALARSTWO, szpachlowanie, remonty od A do Z. Tel. 607/ (2571B15) us ugi FINANSOWE ATRAKCYJNE KREDYTY DLA ROLNIKÓW I FIRM do z - na o wiadczenie, z opó nieniami na BIK, KRUS i podatek. Tel (2029P14) PO YCZKA specjalnie dla Ciebie, z ó wniosek. Tel. 732/ (929K15) AAA Twoja dyskretna po yczka. Zadzwo. Tel. 732/ (930K15) Kredyty BANKOWE gotówko-konsolidacyjne do z na o wiadczenie, hipoteczne, samochodowe, leasingi. Dla rolników na o wiadczenie, dla Firm bez ZUS i US. Po yczki gotówkowe do z bez BIK-u. Tel. 728/ , 699/ (1355G15) Kredyty gotówkowo- konsolidacyjne DLA ROLNIKÓW na uproszczonych procedurach, po yczki hipoteczne. Tel. (65) , 609/ (1357G15) Nie dosta e kredytu w swoim banku, przyjd do nas!!! - kredyty gotówkowo-konsolidacyjne do 120 m-cy kredytowania, kredyty- po yczki hipoteczne, kredyty dla rm - leasing. Tel. (65) , 609/ (1358G15) Po yczki poza bankowe, chwilówki bez BIK-U, od 200 z do 6 tys. z. Tel. (65) , 609/ (1359G15) ALE SZYBKA GOTÓWKA - nawet z! Proste zasady, bez zb dnych formalno ci. Provident Polska S.A., tel. 600/ (op ata wg. taryfy operatora). (2383B15) ANANAS PO YCZKI od z. Zadzwo, tel. 781/ , 728/ (629R15) ró ne TANIE P OTY I OGRODZENIA, GA- RA E BLASZANE od z, BLACHY TRAPEZOWE. Raty. Tel. (62) , 607/ (193B09) PRZYJE D AM, UJE D AM, ZA- JE D AM - Instruktor jazdy konnej nawi e wspó prac. Tel. 505/ (618J15) Punkt SZYCIE KO DER i CZYSZ- CZENIE PEIRZA zosta przeniesiony na ul. Nowiaszaka 17 w Rawiczu. (619R15) praca ZATRUDNIMY: Jarosław Gola Apteka Kobylin, Pogorzela zatrudni MAGISTRA FARMACJI tel: STALA PRACA w Belgii, zatrudni dobrych fachowców: murarz (klinkier), p ytkarz, tynkarz(tynki maszynowe), praca w akordzie, wiek do 42 lat, bardzo dobre zarobki. Tel 506/ (948B15) Zatrudni MECHANIKA I BLACHA- RZA SAMOCHODOWEGO, umowa - pe- en etat, dobre zarobki. Tel. 606/ , (65) (481R15) Obieranie cebuli w domu. Tel. 607/ (1179G15) Zatrudnimy PRACOWNIKÓW CH ODNI i PRACOWNIKA NA WÓ- ZEK WID OWY. Tel. (65) , 600/ (552R15) ZATRUDNIMY: ZATRUDNIMY: MAGAZYNIER tel Firma ZPB Kaczmarek Sp. z o.o. S.K.A. zatrudni do Zakładu w Rawiczu ELEKTRYKA ze znajomością automatyki przemysłowej Wymagania: Informacja pod nr tel Przyjm PILARZA, praca w lesie. Tel. 513/ (598R15) AVON dla by ych i nowych konsultantek, wpisowe gratis. Prezenty i niespodzianki. Tel. 665/ (600R15) Zatrudni UCZNI na stanowisko LUSARZ, MECHANIK w Miejskiej Górce. Tel. 607/ (615R15) Zatrudni kierowc w kat. C+E transport mi dzynarodowy ch odniczy na podwójn lub pojedy cz obsad, aktualne badania oraz kursy, dyspozycyjno. P powo. Tel. 605/ (1379G15) Praca w polu przy zbiorze kwiatów (zio a). Tel. 600/ (1396G15) Zlec WYKONANIE ELEWACJI, bardzo dobre wynagrodzenie. Tel. 692/ (634R15) Przyjm KIEROWC kat. C+E, mi dzynarodówka, zestaw (tandem). Tel. 605/ , 668/ (641R15) Zatrudni rmy lub brygady DO DOCIEPLE w Niemczech, (2539B15) Piekarnia - Cukiernia zatrudni CUKIERNIKA tel Zatrudni KSI GOWEGO/KSI GO- W do prowadzenia pe nej ksi gowo ci w spó ce z o.o. (grupa producencka). Tel. 608/ (657R15) P.P.U. VICTORIA Jarocin przyjmie SZWACZKI od zaraz, oferty telefonicznie lub w biurze od Tel. 601/ (1045J15) Przyjm PANIE i M CZYZN do pracy - zbiór truskawek w Holandii. Tel. 691/ (1072K15) Potrzebne KOBIETY na zbiór TRUSKAWEK do Belgii. Tel / (1082K15) Przyjm kierowc C+E. Mile widziani renci ci. Tel. 607/ (1464G15) lekarskie PRYWATNY GABINET PSYCHIA- TRYCZNY lek. med. Pawe Jerzycki. Jarocin, rejestracja w godz. od tel. (62) (225B09) CHIRURG STOMATOLOGICZNY lek. MACIEJ KULESZA, Pleszew - bezbolesne zabiegi stomatologiczne na b.wysokim poziomie i nag e przypadki. Tel. 602/ (5672P12) OSTROGI, Cie nadgarstka, okie tenisisty, Haluksy, kr gos up, urazy sportowe FALA UDERZENIOWA. Tel. 667/ (1071G14) GABINET PSYCHOLOGICZNY psycholog IZABELA SIPURZY SKA. Porady psychologiczne, psychoterapia, uzale nienia. Jarocin, ul. Estkowskiego 27, rejestracja tel. (62) , 506/ Mo liwo wizyt domowych. (4875B14) KARDIOLOG, SPECJALISTA CHO- RÓB DZIECI i M ODZIE Y dr n. med. HANNA GÓRZNA-KAMI SKA, USG - ECHO SERCA, EKG, KONSULTA- CJE. Centrum Medyczne Jarocin, rej. (62) (150J15) ENDOKRYNOLOG, GINEKOLOG, SPECJALISTA ANDRZEJ PAJDOW- SKI: tarczyce, piersi, usg, punkcje, osteoporoza, niep odno, inseminacje, prowadzenie ci y, ktg, kontrole ginekologiczne. CENTRUM MEDYCZNE JAROCIN - (62) , 535/ (151J15) SPECJALISTA ORTOPEDA (chirurgia kolana) - Ewa Knopi ska. Rawicz, ul. Przyjemskiego 6A (apteka), poniedzia ki Tel. 601/ (512R15) NASTAWIANIE KR GOS UPA i STAWÓW, FIZJOTERAPIA, MASA E - mgr Przemys aw Taciak, Witaszyce, ul. Stawna 14, tel. 696/ (1998B15) DIETETYK - Krotoszyn, ul. Zdunowska 16. Tel. 605/ (648R15) matrymonialne BIURO MATRYMONIALNE RU- SA KA serdecznie zaprasza osoby samotne. Aneta Sierowa, tel. 662/ , (2312B15) EMERYT 66 LAT POZNA PANI emerytk, bez kon iktów. Pani powinna by bezdzietna, bez zobowi za rodzinnych i b dziemy bez rodzin. Pani powinna przeprowadzi si na wie w Jaworach. Prosz o rozmow telefoniczn. Tel. 725/ (2508B15) Przystojny,szczup y kawaler po 30- stce, pozna samotn pann do sta ego zwi zku. Tel. 666/ (1437G15) Sympatyczny, szczup y Kawaler. Mieszkam na wsi. Poznam adn, szczup DZIEWCZYN bez na ogów, posiadaj c gospodarstwo lub zostanie w przysz o ci na nim. Tel. 669/ (1074K15) towarzyskie Atrakcyjne DZIEWCZYNY dyskretnie zapraszaj. Gmina Ko min Wlkp. Tel. 510/ (990K15) Wiktoria zaprasza. Tel. 510/ (2231P15) NOWA LICZNA MA OLATA. Tel. 737/ (2509B15) NOWA MAJECZKA 25 L. Tel. 693/ (2510B15) MOJE USTA CZYNI CUDA. Tel. 507/ (2511B15) ROZKOSZNA BLONDYNECZKA 38 L. Tel. 726/ (2512B15) SEXOWNA KUSICIELKA. Tel. 721/ (2513B15) NOWA PATRYCJA 30 L zaprasza. Tel. 503/ (2521B15) 20-LATKA VIP zaprasza. Tel. 510/ (2522B15) CZARNA PER A 29 L. zaprasza. Tel. 510/ (2523B15) Nowa zgrabna 40 latka zaprosi do siebie lub dojedzie. Tel.692/ (1067K15) Szalona szczup a RUDA zaprosi do siebie lub dojedzie. Tel.665/ (1068K15) Nowa BRUNETKA z biustem 5. Tel.510/ (1069K15) zwierz ta Sprzedam owczarki niemieckie z rodowodem d ugow ose ciemno podpalane. Tel. 785/ (1433G15) Sprzedam DANIELE, 5 a i 1 byczek - m ode, roczne i PAWIA, m ody - roczny. Tel. 601/ (658R15) nauka Tanie korepetycje! Matematyka, zyka, chemia. Rozwi zywanie zada. Rawicz. Tel / (426R07)

16 YCIE RAWICZA KOLEJARZ PRZEGRA 20 PUNKTAMI W KRO NIE Chwilami byli bezsilni Rawickie Nied wiadki przegra y wyjazdowe spotkanie w Kro- nie 35:55. Podopieczni Henryka Jaska na d ugim, czarnym kro nie skim torze chwilami wydawali si by bezsilni, a honoru dru yny broni jedynie Du czyk Anders Thomsen. Rozmiar pora ki by by zapewne jeszcze wi kszy, gdyby nie defekty na prowadzeniu zawodników gospodarzy. W szeregach Nied wiadków zdecydowanie lepiej ni w dotychczasowych spotkaniach, zaprezentowa si Ryan Fisher. Amerykanin, na po yczonym od Ronniego Jamro ego sprz cie, uzbiera 9 punktów i dwa bonusy, przywo c w parze z Thomsenem w biegu 15. jedyne podwójne prowadzenie. Klas dla samego siebie po raz kolejny okaza si Du czyk. Wszystkie biegi, z wyj tkiem pierwszego, ko czy y si dla niego wygran. Nawet po s abszym starcie, potra min rywali na dystansie, imponuj c miejscowym kibicom swoj waleczno ci. Najs abiej, tym razem, spisali si krajowi zawodnicy: Wojciech Lisiecki i Micha opaczewski, a tak e juniorzy: Micha Burzy ski i Marcin Riedel. cznie, wspomniana czwórka zdoby a zaledwie 7 oczek. powiedzia trener Kolejarza, Henryk Jasek Tylko 2 biegi zako czy y si wygran rawickich Nied wiadków Nast pny mecz rawickie Nied wiadki stocz ju w przysz niedziel na torze w Gda sku. Wówczas rozpocznie si ju w PL 2 runda rewan owa. U siebie rawicka ekipa ponownie zaprezentuje si 28 czerwca. Kolejarz, w pierwszy weekend wakacji, podejmie Poloni Pi a. Kolejarz Intermarche Rawicz Anders Thomsen 13 Wojciech Lisiecki 1 Mariusz Staszewski 6+2 Ryan Fisher 9+2 Micha opaczewski 4 Mateusz Burzy ski 2 Marcin Riedel 0 KSM Krosno Mariusz Fierlej 12+1 Tomasz Rempa a 9+3 Marcin Rempa a 10 Dawid Stachyra 5+1 Tobias Busch 11 Dawid Matura 2+1 Kamil Wieczorek 6+2 WY CIG PO WY CIGU: T. REMPA A, Fierlej, Thomsen, Lisiecki 5:1 WIECZOREK, Burzy ski, Matura, Riedel (d4) 4:2 STACHYRA, Fisher, Staszewski, M. Rempa a 3:3 BUSCH, Wieczorek, opaczewski, Riedel 5:1 THOMSEN, M. Rempa a, Lisiecki, Stachyra 2:4 BUSCH, Fisher, Staszewski, Matura 3:3 FIERLEJ, T. Rempa a, opaczewski, Burzy ski 5:1 THOMSEN, Busch, Wieczorek, Lisiecki 3:3 FIERLEJ, Staszewski, Fisher, T. Rempa a 3:3 M. REMPA A, Stachyra, opaczewski, Riedel 5:1 BUSCH, T. Rempa a, Staszewski, Lisiecki 5:1 THOMSEN, M. Rempa a, Matura, Burzy ski FIERLEJ, Fisher, opaczewski, Stachyra (d4) 3:3 3:3 M. REMPA A, T. Rempa a, Staszewski, opaczewski (w/2min) 5:1 THOMSEN, Fisher, Fierlej, Busch 1:5 TABELA PL 2 M Dru yna M Pkt +/- Wybrze e Gda sk 4 Polonia Pi a 3 KM Motor Lublin 3 KSM Krosno 4 Kolejarz Rawicz 4 UCZENNICA SP 6 NAJLEPSZA W WIELKOPOLSCE Miszkiewicz zwyci y a w czwórboju Rawiczanka Vanessa Miszkiewicz zosta a indywidualn Mistrzyni Wielkopolski w czwórboju lekkoatletycznym. Uczennica Szko y Podstawowej Nr 6 W Rawiczu, zwyci aj c w punktacji indywidualnej podczas zawodów rejonowym, uzyska a przepustk na Mistrzostwa Województwa. W nale pokona a 128 dziewcz t, staj c w Lesznie na najwy szym stopniu podium. Z oty medal Miszkiewicz wywalczy a dodatkowo w konkursie skoku w dal, osi gaj c odleg o 5,04 m. - powiedzia- a trenerka Aldona wita a Vanessa Miszkiewicz najlepiej zaprezentowa a si w konkursie skoku w dal Zawsze tam, gdzie Ty KADET WE WROC AWIU Udany start w memoriale Zawodnicy Kadeta Rawicz wzi li udzia we wroc awskim Memoriale Malanowskiego i Z beckiego. Wi kszo z nich zaliczy a udany wyst p, poprawiaj c dotychczasowe rekordy yciowe. Kacper Grzelczak w biegu na 400 metrów przez p otki uzyska drugi wynik w Polsce w kategorii juniorów m odszych (56,15 s). Szósty rezultat w ród m odziczek w kraju ustanowi a w rzucie oszczepem Ma gorzata Kowalczuk (36,19 m). Minimum na Mistrzostwa Polski M odzików w skoku w dal wywalczy Mateusz Skrzypek (6,11 m). Jest to czwarta odleg o w Polsce w ród m odzików. Uzyskany czas w biegu na 100 metrów (11,71 s), sytuuje go na ten moment na wysokiej 5. lokacie w ród krajowych m odzików. Wyniki pozosta ych zawodników Kadeta: Zawodnik Konkurencja Wynik Przemys aw Wa ci ski 21,81 s Marcin Cie lak 12,21 m Anna Samól 66,39 s Kamila K dzia 27,85 s Tymoteusz Krzy anowski 15,73 s Aleksandra J dryczka 13,61 s Patrycja Twardowska 10,41 m

17 24 (756) 9 czerwca 2015 YCIE RAWICZA 17 9 LEKKOATLETYCZNE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA Gimnazjali ci walczyli na Olimpii Na pozna skiej Olimpii rozegrany zosta Fina Wielkopolski w lekkiej atletyce rozegrany w ramach Gimnazjady 2014/2015. Rawickie placówki reprezentowa o dziewi cioro zawodników, w tym a 8 z Gimnazjum Nr 1. Ucze sierakowskiego Gimnazjum, Kacper Grzelczak, okaza si bezkonkurencyjny w biegu na 300 metrów przez p otki, wygrywaj c na tym dystansie w czasie 40,31 s. Trzy medale zdobyli równie uczniowie Gimnazjum Nr 1. M ska sztafeta 4x100 metrów w sk adzie: Micha G siorowski, Mateusz Skrzypek, Micha Jelinowski i Tymoteusz Krzy anowski, stan a na najwy szym stopniu podium (45,95 s). Srebrny kr ek w biegu na 110 metrów przez p otki wywalczy Tymoteusz Krzy anowski (15,83 s). Na trzeciej lokacie zmagania oszczepniczek zako czy a Ma gorzata Kowalczuk (34,94 m). Rawick placówk reprezentowali równie : Kamila K dzia (300 m pp ), Mateusz Skrzypek (skok w dal), Patrycja Twardowska (skok wzwy ) i Marcin Cie lak (kula). (WuWu) Kacper Grzelczak zwyci y w biegu na 300 m pp OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI W G OGOWIE Wróci y z br zowymi medalami Wyniki spotka Szoku : Szok Bojanowo - MKS MOS Wroc aw Szok Bojanowo - MKS Polkowice Szok Bojanowo - MKS Basket Chrobry II Szok Bojanowo - MKS Basket Chrobry I Szok Bojanowo - UKS Del n K ecko Tabela ko cowa: 1. MKS MOS Wroc aw 2. MKS Basket Chrobry I 3. MUKS Szok Bojanowo 4. UKS Del n K ecko 5. UKS Pi tka Ostrów Wlkp. 6. MKS Basket Chrobry II 7. MKS Polkowice 8. UKS Korona Przylep Szok zagra w sk adzie: Roksana D browska kpt., Julia Miko ajaczak, Julia wirbutowicz, Oliwia Kuczy ska, Joanna Kubis, Martyna Solak, Zuzanna Sarbinowska, Ma gorzata Szarzy ska, Anna Orlicka, Weronika Belter, Kamila Miekisz i Zo a Ratajczak 9:61 52:20 54:21 21:54 37:25 RAWICCY ZAWODNICY Z KWALIFIKACJAMI NA OGÓLNOPOLSKI FINA Sporym sukcesem dla koszykarek MUKS Szok Bojanowo zako czy si udzia w IV Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki Dziewcz t o Puchar Prezydenta G ogowa. Podopieczne Macieja Ratajczaka, w rywalizacji rocznika 2003 i m odsze, zaj y trzecie miejsce na 8 startuj cych zespo ów. W zmaganiach w G ogowie udzia wzi y ekipy z: Wroc awia, Polkowic, K ecka, Ostrowa Wlkp., G ogowa, Przylepu oraz Bojanowa. Dru yna Szoku rozegra a 5 spotka, wygrywaj c trzy z nich. - Mecz, który przyniós najwi cej emocji i oczywi cie rado- ci, to ten o 3. miejsce z Del nem K ecko - powiedzia trener Szoku, Maciej Ratajczak. - Przez 3 kwarty utrzymywa si wynik remisowy. aden z zespo ów nie móg wyj na bezpieczne prowadzenie. Dopiero w 4. kwarcie, nasza obrona na ca ym boisku przynios a efekt i uda o si uciec na kilka punktów. Wszystkim dziewczynom nale si wielkie gratulacje, bo z meczu na mecz gra y coraz lepiej i walczy y do ostatniej sekundy. Ca y zespó, bez wyj tków, przyczyni si do bardzo dobrej postawy podczas turnieju. Organizatorom dzi kujemy za mi atmosfer i dobrze zorganizowany turniej. Dziewczyny mia y równie mo liwo skorzystania z basenu oraz obserwowa y treningi pi karzy r cznych Chrobrego G ogów. Koszykarki z Bojanowa wyró niono równie za indywidualne osi gni cia. Julia Miko ajczak zosta a wybrana do najlepszej pi tki turnieju. Najlepsz zawodniczk Szoku zosta a Julia wirbutowicz. Natomiast najm odsz zawodniczk imprezy okaza a si Zo a Ratajczak. (WuWu) W meczu o trzecie miejsce koszykarki Szoku Bojanowo pokona y zespó UKS Del n K ecko 37:25 Rywalizowali o Z oty Rzutek, Z ot Krócic i Z oty Muszkiet We Wroc awiu odby y si Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie o Z oty Rzutek, Z ot Krócic i Z oty Muszkiet, b d ce eliminacjami do Fina u XXI Ogólnopolskiej Olimpiady M odzie y. Wystartowa o w nich ponad 200 zawodników z 40 klubów, w tym równie 14-osobowa grupa z Rawickiego Klubu Sportowego BOCK. Zawodnicy rywalizowali w strzelaniu do rzutków, a tak e w strzelaniu z pistoletów i karabinów sportowych oraz pneumatycznych. W zmaganiach o Z oty Rzutek, pierwsze miejsce w konkurencji Double Trap 90 wystrzela Jakub Piasny (53 pkt). Tu za podium, ze strat 3 punktów i nowym rekordem yciowym, znalaz si Micha Kowalski. W konkurencji Trap 100 obaj, z nowymi rekordami, uplasowali si ponownie w czo ówce najlepszych zawodników. Piasny zaj 2. lokat (78 pkt), a Kowalski 5. (64 pkt). O Z oty Muszkiet walczyli karabiniarze. W konkurencji karabin pneumatyczny 40, 20. miejsce i now yciówk (365 pkt) wystrzela Karol G owacz. Na 47. pozycji (327 pkt), w konkurencji pistolet pneumatyczny 40 ( Z ota Krócica ) znalaz si J drzej Ratajczak. - Jakub Piasny, Micha Kowalski i Karol G owacz w swoich konkurencjach zdobyli kwali kacje do udzia u w Finale Ogólnopolskiej Olimpiady M odzie y, która odb dzie si w lipcu we Wroc awiu - powiedzia prezes rawickiego klubu, Ryszard Kap on. - Natomiast, w klasy kacji dru ynowej w strzelaniu do rzutków zaj li my, wysokie, 3. miejsce. We Wroc awiu odby a si równie II Runda Pucharu Polski w strzelaniu do rzutków. Wygran S awomira Owczarza zako czy a si konkurencja Skeet 75 OPEN. W Trap 75 OPEN zwyci y Jakub B a utycz, przed klubowymi kolegami Damianem Doma skim (2.), S awomirem Klub BOCK zaj 3. miejsce w klasy kacji dru ynowej w strzelaniu do rzutków Owczarzem (3.) oraz Krzysztofem Buniowskim (5.). Ponadto, Janusz Lato uplasowa si na 4. lokacie w Double Trap 150 seniorów oraz 10. w Trap 125 seniorów, Dominik Tomaszewski wywalczy 2. miejsce w Skeet 125 seniorów, Marcin Wierzejewski zaj 13. pozycj na Trap 125 seniorów a Jaros aw Tomaszewski nie zdo a uko czy konkurencji. (WuWu) MISTRZOSTWA POWIATU Zwyci stwo I LO Rawicz oraz ZS Jutrosin Duet Natalia Zygmunt oraz Agata Michalak wywalczy y tytu Mistrzy Powiatu Rawickiego w pi ce pla owej dziewcz t, rozgrywanych na stadionie w Jutrosinie, w ramach Licealiady 2014/2015. Uczennice I Liceum Ogólnokszta c cego w Rawiczu rewelacyjnie poradzi y sobie z dziewcz tami z: Zespo u Szkó w Jutrosinie, Zespo u Szkó Zawodowych w Rawiczu i Zespo u Szkó Nr 3 w Rawiczu, wygrywaj c wszystkie trzy spotkania 2:0. Drug lokat zaj y gospodynie z ZS Jutrosin. W Jutrosinie zagrali równie ch opcy. Oprócz wymienionych 4 szkó, do rywalizacji przyst pi tak e Zespó Szkó Przyrodniczo-Technicznych w Bojanowie. Po rozegraniu wszystkich spotka (system ka dy z ka dym), zwyci zcami zmaga zostali Karol Grocholski i Bartosz Fr ckowiak z Zespo u Szkó w Jutrosinie. Za nim uplasowa si ZS 3 Rawicz. Dwie najlepsze pary awansowa y do zawodów rejonowych. (WuWu) Wyniki spotka dziewcz t: ZSZ Rawicz - I LO Rawicz 0:2, ZS Jutrosin - ZS 3 Rawicz 2:0, ZSZ Rawicz - ZS Jutrosin 0:2, I LO Rawicz - ZS 3 Rawicz 2:0, ZSZ Rawicz - ZS 3 Rawicz 2:0, I LO Rawicz - ZS Jutrosin 2:0 Wyniki spotka ch opców: ZS Jutrosin - I LO Rawicz 2:0, ZS Bojanowo - ZSZ Rawicz 1:2, ZS 3 Rawicz - ZS Jutrosin 0:2, I LO Rawicz - ZS Bojanowo 2:0, ZS 3 Rawicz - ZSZ Rawicz 2:0, ZS Jutrosin - ZS Bojanowo 2:0, ZSZ Rawicz - I LO Rawicz 0:2, ZS Bojanowo - ZS 3 Rawicz 1:2, ZSZ Rawicz - ZS Jutrosin 0:2, I LO Rawicz - ZS 3 Rawicz 0:2 DZIEWCZ TA: M Szko a PKT Sety 1. I LO Rawicz ZS Jutrosin ZSZ Rawicz ZS 3 Rawicz CH OPCY: M Szko a PKT Sety 1 ZS Jutrosin ZS 3 Rawicz I LO Rawicz ZSZ Rawicz ZS Bojanowo 4 2-8

18 YCIE RAWICZA 24 (756) 9 czerwca 2015 MIEJSKA GÓRKA EKSTREMALNE WARUNKI DO GRY Brak si y ra enia - mówi po meczu trener Sparty Piotr Staniszewski. - doda. Ci gle borykaj ca si z problemami zdrowotnymi Sparta, podejmowa a na w asnym stadionie ekip z Kaszczoru. Sokó w tym sezonie spisuje si bardzo dobrze, czego potwierdzeniem jest fakt, e po ostatnim zwyci stwie wspi si na 5. miejsce w tabeli, wyprzedzaj c takie rmy, jak Wis a Borek Wielkopolski czy GKS W oszakowice. Sobotniego meczu z pewno ci spartanie do udanych zaliczy nie mog. Pierwsza po owa by a do wyrównana, ale gra toczy a si g ównie w rodkowej stre e boiska. Wi cej sytuacji strzeleckich stworzyli sobie jednak go cie, co mog o dowodzi, e przyjechali nad Balaton po komplet oczek. Po zmianie stron nieszcz cie Sparty zacz o si od faulu w polu karnym. Robert Cieplik w nieprzepisowy sposób zatrzymywa zawodnika go ci i s dzia nie zawaha si wskaza na wapno. Sokó okazji nie zmarnowa i wyszed na prowadzenie. Kilkana cie minut pó niej go cie ponownie, po sta ym fragmencie gry (tym razem rzucie wolnym), podwy szyli prowadzenie, którego nie oddali do ko cowego gwizdka. - t umaczy trener Staniszewski. - zako czy szkoleniowiec miejskogóreckiego zespo u. (AK) Sparta M. Górka Sokó Kaszczor Sk ad 0:2 (0:0) Rafa Skrzypczak - Kacper Zimny, Robert Cieplik, Marcin H dzlik, Robert Siecla, Mariusz Fr ckowiak (72 Micha Adamiak), Dawid Adamiak, Mateusz Pernak (78 Micha Król), Bart omiej Nowak (85 Szymon Popielas), Przemys aw Kaczmarek, Damian Drewnowski SEZON ZBLI A SI DO KO CA LZS Pakos aw najlepszy Zbli a si na sezonu Powiatowej Ligi LZS. Po niedzielnej kolejce zako czy si sezon zasadniczy. Teraz tabela zostanie podzielona na dwie grupy. W pierwszej zagraj zespo y z miejsc 1.-4., w drugiej z miejsc Ostatnia dru yna nie b dzie bra a udzia u w dalszych rozgrywkach. Bliski zdobycia mistrzostwa jest LZS Pakos aw. Na cztery kolejki do ko ca sezonu, drugi w tabeli, LZS Wol-Met Zielona Wie ma 9 punktów straty do lidera, ale przed sob jeszcze jedn pauz. Nawet przy równej ilo ci punktów, Wol-Met ma gorszy bilans bezpo- rednich spotka. Matematyczne szanse na mistrzostwo zachowa a ekipa LZS Sobia kowo. Strata do lidera wynosi 11 punktów. Je eli Pakos aw w ostatnich czterech grach zdob dzie jeden punkt, to nikt nie odbierze ju mu mistrzostwa. Tak- e pasjonuj ca walka trwa, je li chodzi o koron króla strzelców. Przynajmniej czterech zawodników ma du szans na to trofeum, ró nice bramkowe mi dzy nimi s minimalne. (AK) GIMNAZJADA W JUTROSINIE Mistrzostwa w pi ce Wyniki spotka dziewcz t: Sierakowo - Rawicz 0:2, Szkaradowo - Pakos aw 0:2, Jutrosin - Sierakowo 2:0, Rawicz -Szkaradowo 2:1, Jutrosin - Pakos aw 1:2, Sierakowo - Szkaradowo 1:2, Pakos aw - Rawicz 1:2, Szkaradowo - Jutrosin 1:2, Pakos aw - Sierakowo 2:0, Rawicz - Jutrosin 2:0 Wyniki spotka ch opców: Jutrosin - Szkaradowo 0:2, Sierakowo - Pakos aw 2:1, Jutrosin - Sierakowo 2:1, Szkaradowo - Pakos aw 2:0, Jutrosin - Pakos aw 2:0, Szkaradowo - Sierakowo 2:0 pla owej Mistrzostwa Powiatu w siatkówce pla owej w ramach Gimnazjady odby y si na boisku sportowym w Jutrosinie. Do rywalizacji ch opców i dziewcz t przyst pi o 5 placówek: Pakos aw, Jutrosin, Sierakowo, Rawicz i Szkaradowo. W obu przypadkach zagrano systemem ka dy z ka dym. W ród dziewcz t, najlepiej spisa y si rawickie gimnazjalistki, rozstrzygaj c wszystkie mecze na swoj korzy. Tu za nimi, ze strat jednego punktu, uplasowa si Pakos aw. W zmaganiach ch opców, najlepiej poradzi sobie duet ze Szkaradowa, odnosz c zdecydowane zwyci stwo bez straty seta. Druga lokata sta a si udzia- em reprezentacji z Jutrosina. Dwie najlepsze ekipy dziewcz t i ch opców zapewni y sobie awans do zawodów rejonowych. (WuWu) DZIEWCZ TA: CH OPCY: Przygotowuj si do Mistrzostw Europy Czworo zawodników Rawickiego Klubu Karate Surem, przygotowuj c si do Mistrzostw Europy, wystartowa o w dwóch imprezach. W Pleszewie, podczas Grand Prix Polski, z oty medal w kumite zdoby- a Agata Wojciechowska. Na podium turnieju karate Wroc aw Open stan natomiast Jakub Korczy ski (srebro kumite) i Igor Glina (br z kumite). W zawodach wystartowa- a równie Izabela Szurowska. - powiedzia szkoleniowiec Suremu Krzysztof Glina (WuWu) RAWICCY TAEKWONDZI CI W DZIER ONIOWIE 8 kr ków dla Akademii IN NAE Trójka reprezentantów Rawickiej Akademii Taekwondo IN NAE zaliczy a bardzo udany start podczas zawodów Tiger Cup. W Dzier oniowie zaprezentowa a si trójka podopiecznych Paw a Jóski, która wywalczy a cznie 8 medali. Trzy z nich zdoby a Aleksandra Woziwodzka. Rawiczanka zwyci y a w technikach specjalnych, zdobywaj c równie srebro w walkach light oraz br z w semi contact. Kolejne trzy kr ki do o y Beniamin Sierpowski. Dwukrotnie stawa na trzecim stopniu podium (techniki specjalne oraz szybko ciowe). Wywalczy równie srebro w walkach semi contact. Najm odsza reprezentantka, Emilia Ulbin, zaj a 2. miejsce w technikach szybko- ciowych oraz 3. w technikach specjalnych. powiedzia trener Pawe Jóska - doda szkoleniowiec Akademii IN NAE (WuWu)

19 24 (756) 9 czerwca 2015 YCIE RAWICZA KLASA OKR GOWA Sobota 13 czerwca godz Orla Jutrosin Sokó Kaszczor Sobota 13 czerwca godz Sparta M. Górka Rydzyniak Rydzyna Sobota 13 czerwca godz Ruch Bojanowo Rawia Rawicz BARA DO KLASY OKR GOWEJ Niedziela 14 czerwca godz Awdaniec Promie Krzywi ZAPOWIEDZI SPOTKA GRAD GOLI PO PRZERWIE Nadal niepewna przysz o Orli Nadal spa spokojnie nie mog zawodnicy i dzia acze jutrosi skiej Orli. Podopieczni Radojewskiego zajmuj 13. miejsce i, je li z ligi spadn 4 dru yny, na chwil obecn podopieczni Gawreckiego s w tym gronie. Wydaje si wi c, e do ostatniej kolejki potrwa walka o utrzymanie pomi dzy Orl i Rydzyniakiem. Sobotnie starcie Orli z Krobiank z pewno ci mog o si podoba. Od pocz tku obie dru- yny stwarza y sytuacje, a bli si strzelenia bramki byli gospodarze. Wraz z up ywem czasu, coraz wi cej z gry mia a Orla, ale drogi do siatki bramkarza go ci znale nie potra a. Worek z bramkami rozwi za si po zmianie stron. Nieszcz cie Orli zacz - o si po godzinie gry. Wtedy drug ó t, a w konsekwencji czerwon, kartk ukarany zosta Jerzy Lorek. - Absolutnie nie zgadzam si z decyzj s dziego. Moim zdaniem pope ni du y b d, który móg mie wp yw na wynik spotkania - twierdzi trener Orli Dawid Gawrecki. Chwil pó niej Krobianka strzeli a pierwszego gola. - Nie chcieli my czeka i od razu postanowili my odrabia straty. Niestety, to go cie strzelili kolejne bramki - mówi trener Gawrecki. Na kwadrans przed ko cowym gwizdkiem, kontaktowego gola strzeli ukasz Kaczmarek. Kilka minut pó niej Krobianka strzeli a czwart bramk, ostatecznie rozstrzygaj c mecz na w asn korzy. (AK) ukasz Kaczmarek (z lewej) strzeli honorow bramk w meczu z Krobiank trener Orli Jutrosin Wydaje si, e w kilku sytuacjach s dzia gwizda do pochopnie. Od momentu, jak dostali my czerwon kartk, mecz przesta si dla nas uk ada. W takich warunkach, jakie dzi panowa y, bardzo trudno gra o si w dziesi tk przeciwko jedenastu. Nie ukrywam, e liczyli my cho by na punkt. Mo na gdyba, ale by mo e, gdyby nie gra w os abieniu, uda oby si chocia zremisowa. Moim zdaniem, s dziowie zepsuli to widowisko. Zosta y 3 kolejki i musimy walczy w ka dym meczu o zwyci stwo, bo nasz los nadal jest niepewny. Wis a zatrzymana Ruch Bojanowo jest pewny powrotu do A klasy. Podopieczni Ulmana jednak broni nie sk adaj i w ka dym meczu staraj si walczy o zwyci stwo. Nie inaczej by o podczas 27. kolejki, kiedy to do Bojanowa przyjecha a Wis a Borek Wielkopolski. Zdecydowanym faworytem tego pojedynku by a Wis a, zw aszcza bior c pod uwag fakt, e Ruch przyst pi do tego spotkania go jedenastk. - Nie do, e wiedzie nam si bardzo s abo w tym sezonie, to jeszcze w dru ynie mamy szpital - mówi trener Ruchu Jacek Ulman. - Gra, mi dzy innymi ze wzgl du na kontuzje nie mog P aczek, Juszczak, Grygowski czy Kubacki - wylicza. Od pocz tku przewag optyczn zyskali go cie, ale adna z jedenastek nie potra - a znale drogi do siatki rywali. Po zmianie stron lepsze wra enie sprawia zacz li gospodarze. - Mieli my wy mienit okazj do zdobycia bramki. Niestety, zawodnik go ci zagra w polu karnym pi k r k, która zmierza a do naszego gracza. Powinien by ewidentny rzut karny, ale nie wiedzie dlaczego, s dzia w ogóle nie zareagowa - dziwi si trener Ulman. Odnotowa nale y, e w tej cz ci gry Wis a tak e mia a swoje sytuacje. - Kilka razy ratowa nas s upek, ale zawsze by o to po interwencji naszego bramkarza. Trzeba przyzna, e Kosma Zawidzki broni dzi naprawd dobrze - twierdzi trener Ulman. - Nast pn kolejk powinni my gra w rod w Czempiniu. Niestety, ze wzgl du na obowi zki zawodowe kilku moich zawodników, ale tak e moje, nie b dziemy mogli pojecha na ten mecz. Jest to bardzo daleki wyjazd, a niektórzy pracuj na drug zmian i nie s w stanie urwa si na mecz. Na tym poziomie pi ka jest amatorska. Wszyscy gdzie pracuj, czy ucz si i, moim zdaniem, bez sensu jest planowanie kolejek w rodku tygodnia. By o na przyk ad Bo e Ruch Bojanowo Wis a Borek Wlkp. Sk ad 0:0 (0:0) Ruch: Kosma Zawidzki - Adrian Kamzol, Patryk Cheba, Grzegorz Potoczny, Przemys aw Lipowicz, Zbigniew Lipowicz, Marcin Szymczak, Damian K dzia, Jakub Gniatkowski, Piotr Cheba, Marek Lutowicz Cia o, wtedy mo na by o rozegra t seri gier, kiedy zdecydowana wi kszo ma wolne, czy to w pracy, czy w szkole - podsumowa trener Ulman. (AK) Klasa Okr gowa Nazwa M Pkt Bramki 1 Rawia Rawag Rawicz Krobianka Krobia Pogo migiel Sparta Miejska Górka Sokó Kaszczor Wis aw Borek Wlkp GKS W oszakowice KS Ludwinowo LZS Stare Oborzyska Orkan Chorzemin Helios Czempi Rydzyniak Rydzyna Orla Jutrosin LUKS Stare Bojanowo Fenix-Team Borowo Ruch Bojanowo Klasa A, Gr. I Nazwa M Pkt Bramki 1 Zjednoczeni Pudliszki Awdaniec Pakos aw GKS Krzemieniewo Wielkop. Szelejewo T cza Osa Osieczna Korona Wilkowice Sokó Chwa kowo Pelikan D bno Polskie Korona Piaski Sarnowianka Mas Rol Sp awie Sokó W oszakowice Lew Pogorzela Kormoran wi c Powiatowa Liga LZS 1. LZS Pakos aw LZS Wol-Met Zielona Wie LZS Sobia kowo LZS Salus Golinka LZS Sowy LZS S upia Kapitulna LUKS Szkaradowo LZS Pomocno LZS Browar Bojanowo 7 3 POSTRZELALI NA ZAKO CZENIE Sarnowianka zostaje w A klasie Bardzo dobrze, w meczu decyduj cym o pozostaniu w A klasie, zagrali zawodnicy z Sarnowy. Podczas 26. kolejki podejmowali na Stadionie Le nym Mas Rol Sp awie. Od pocz tku podopieczni Lorka rzucili si na przyjezdnych. Ju w jednej z pierwszych akcji wyszli na prowadzenie. W 3. minucie strzelanie rozpocz Jakub Janowski. Po niespe na trzech kolejnych minutach by o ju 2:0, a dobre podanie Janowskiego wykorzysta Damian Bartkowiak. Po nieco ponad kwadransie, Sarnowianka wyprowadzi a kolejny skuteczny atak. Swój udzia przy tym tra eniu znów mia Janowski, ale bramk zdoby Miko aj Górniak. W 30. minucie zawodnikom ze Sp awia ostatecznie zosta a odebrana ochota do gry, po tym jak swoj drug bramk w tym meczu strzeli Bartkowiak. Po zmianie stron, Sarnowianka nie zamierza- a spocz na laurach, kontynuowa a wi c strzelanie. Klasycznego hat-tricka w tej cz ci gry skompletowa Górniak, a jedno tra enie do o y Alan Nowicki. Licznik zatrzyma si na imponuj cym 8:0. (AK) Miko aj Górniak strzeli 4 gole w ostatnim meczu ze Sp awiem trener Sarnowianki Sarnowa Nie ukrywam, e napi cie przed tym meczem by o du e. Walczyli my o nasz byt w A klasie, wi c jako specjalnie ch opaków motywowa nie by o trzeba. W tym meczu wystarcza na remis, ale jak pokazuje historia, kto gra na remis, cz sto przegrywa. Wyszli my wi c z nastawieniem, aby ten mecz zwyci y. Dobrze si dla nas u o y o, bo szybko strzelili my dwa gole. Rywal jednak nie odpuszcza, mimo e zadawali my im kolejne ciosy. Po spotkaniu ze Zjednoczonymi, uwa am, e by to nasz najlepszy mecz tej rundy. Wychodzi o nam praktycznie wszystko. Byli my od Sp awia lepsi w ka dym aspekcie i wygrali my w pe ni zas u enie. Ciesz rozmiary zwyci stwa i fakt, e kibice z pewno ci mog czu si usatysfakcjonowani po tym meczu.

20 YCIE RAWICZA 24 (756) 9 czerwca 2015 RAWICZ Awans na wyci gni cie r ki jest to premierowe tra enie w nie- - mówi artobliwie po meczu trener Rawii Rawag Rawicz Jerzy Radojewski. Pogoda minionej soboty faktycznie nie pomaga a zawodnikom. Potworny upa dawa si we znaki wszystkim, na trybunach, na awkach rezerwowych, a szczególnie na boisku. Rawia jest jednak liderem i jak na lidera przysta o, nawet najmniej sprzyjaj ce warunki nie s w stanie pokrzy owa jej planów. Mecz bardzo dobrze zacz li gospodarze. Ju w 3. minucie wynik otworzy Marcin Mase kowski. Pó niej nadal boiskowe wydarzenia kontrolowa a Rawia, a udokumentowa je Wojciech Bzd ga. Dosta pi k za szesnastk, min kilku rywali i atomowym uderzeniem pos a pi k do siatki. Po zmianie stron nadal dominacja Rawii by a niepodwa alna. Podopieczni Radojewskiego stwarzali sytuacje, ale brakowa- o wyko czenia. Po blisko 70. minutach gry, rzut ro ny wykonywa Adrian Nawrot, do pi ki najwy ej wyskoczy Bzd ga i podwy szy na 3:0. By o to 14 tra enie pomocnika Rawii w rundzie wiosennej. Nie min o 5 minut i rawiczanie zadali kolejny cios. Tym razem, swoj obecno na boisku golem zaznaczy Piotr akomy, dla którego biesko-bia o-czerwonych barwach. Trzy minuty pó niej nast pi moment dekoncentracji i gola strzeli Helios. Rawii to jednak nie zdeprymowa o i jeszcze dwa razy tra a do bramki go ci. Najpierw gola strzeli Adrian, a chwil pó niej Dorian Nawrot. W mi dzyczasie rawicka defensywa raz jeszcze zaspa a i m ody bramkarz Rawii Dominik Basa musia ponownie wyjmowa pi k z siatki. Trzeba jednocze nie zaznaczy, e by to bardzo udany debiut m odego golkipera. Kilka razy uratowa dru yn Radojewskiego przed strat gola. Do bramki musia wskoczy po tym jak kontuzji w meczu pucharowym z KKS Kalisz dozna podstawowy bramkarz Rawii - Karol Danek. Wobec pora ki Pogoni migiel z LZS Stare Oborzyska, Rawii brakuje punkt do wywalczenia awansu. Na najbli sz potyczk podopieczni Radojewskiego udadz si ju w rod (17 czerwca) do wspomnianego migla. (AK) Jerzy Radojewski trener Rawii Rawag Rawicz Pocz tek mieli my bardzo dobry. Szybko strzelili my gola i taktycznie wygl dali my tak, jak sobie zaplanowali my w szatni. Praktycznie w ca ej pierwszej po owie Helios jako specjalnie nam nie zagrozi. Kontrolowali my wszystko, a rywale przeprowadzili kilka kontr, z których jednak wychodzili my obronn r k. Po zmianie stron tak e byli my du o lepsi. Strzelali my nast pne bramki, ale przydarzy y nam si te dwa du e b dy, po których to Helios tra do siatki. Troch jednak za te wpadki zespó rozgrzeszam. Wysoko prowadzili my, upa w ko cówce doskwiera zawodnikom coraz bardziej, dlatego tragedii ze straconych goli nie robimy. Na przysz o jednak takich sytuacji powinni my si wystrzega. Zosta y nam do rozegrania 3 kolejki. My l, e do ko ca uda nam si utrzyma rz dz zwyci ania. Rawia Rawicz Helios Czempi Sk ad Rawia: Dominik Basa - Piotr Wawrzyniak, Bartosz Materkowski, Tomasz Skrzypczak, Bartosz Machi, Damian Walkowiak, Patryk Musia owski (83 Micha Rejek), Stanis aw Ko eczko (65 Piotr akomy), Marcin Mase kowski (60 Adrian Nawrot), Wojciech Bzd ga (70 Tomasz Wawrzyniak), Dorian Nawrot Bramki 6:2 (2:0) 1:0 - Marcin Mase kowski (3 ), 2:0 - Wojciech Bzd ga (22 ), 3:0 - Wojciech Bzd ga (67 ), 4:0 - Piotr akomy (72 ), 5:1 - Adrian Nawrot (80 ), 6:2 - Dorian Nawrot (88 ) DOBI POGO SZCZECIN Pierwszy gol widerskiego w ekstraklasie Swoj pierwsz bramk w barwach Jagiellonii Bia ystok w ekstraklasie strzeli wychowanek rawickiej Rawii Karol widerski. M ody napastnik swoje premierowe tra enie zaliczy w meczu Jagiellonii z Pogoni w Szczecinie. Na boisku pojawi si w 75. minucie, a ju pi minut pó niej, po kontrze swojej dru yny, wyko czy akcj Nika Dzalamidze. Mimo asysty obro cy ze Szczecina, widerski zdo a g ow skierowa pi k do siatki rywali. By o to tra enie na 1:3 dla go ci i takim te rezultatem zako czy si ten mecz. ZAGRAJ TOWARZYSKO Awdaniec kontra Orla W najbli sz niedziel (14 czerwca), na stadionie w Pakos awiu, odb dzie si integracyjny turniej pi karski dla najm odszych pi karzy z Pakos awia i Jutrosina. Start zawodów zaplanowano na godzin Mecze b d sk ada y si z dwóch po ów, po 12 minut ka da. Na boisku b dzie mo na zobaczy zawodników z roczników W trakcie rozgrywek organizatorzy zaplanowali grilla, a tak e gry i zabawy dla najm odszych. (AK) 2007/2008/ / /2003/ fot. Lepsi od Pelikana w derbach Awdaniec powalczy w bara ach Podobnie jak przed dwoma sezonami, tak e teraz Awdaniec powalczy o wej cie do klasy okr gowej w grach bara owych. W ostatniej wiosennej kolejce leszczy skiej A klasy, na w asnym stadionie podejmowa Pelikana D bno Polskie. Od pocz tku spotkania swój styl gry narzucili miejscowi. Jeszcze przed up ywem kwadransu zadali pierwszy cios. Wynik tego meczu otworzy Adam Spychalski. Gospodarze nadal grali uwa nie w obronie i raz po raz siali zagro enie pod bramk strze on tego dnia przez Patryka Juskowiaka. Po pó godzinie gry by o 2:0, tym razem do siatki tra- Wojciech Cieplik. Takim rezultatem zako czy a si pierwsza po- owa. W drugiej miejscowi nadal przewa ali. Pelikan ograniczy si do nielicznych kontr, a najwi cej zagro enia by o po strzale z oko o 40 metrów Piotra Le nego. Dawid Zygmunt w ostatniej chwili sparowa pi k na rzut ro ny. W mi dzyczasie pakos awianie nadal nie le poczynali sobie w ofensywie. W 72. minucie na 3:0 podwy szy Mi osz Kaczmarek i jasne sta o si, e podopieczni Ploty tego wyniku z r k nie wypuszcz. Dwie minuty pó niej pewne zwyci stwo Awda ca przypiecz towa Wojciech Cieplik, ustalaj c wynik na 4:0. - mówi po ostatnim meczu tego sezonu trener Pelikan Pawe Ole. - podsumowa trener Ole. (AK) Awdaniec Pelikan D bno Sk ad 4:0 (2:0) Awdaniec: Pawe Kapa a (74 Dawid Zygmunt) - Bartosz Kaczmarek (85 Adam Sierakowski), Szymon Szwarc, Krzysztof Paca, Hubert Panek, Wojciech Zimny, Adam Spychalski, Dominik Ma ecki (70 Rafa Spychalski), Hubert Kalici ski, Wojciech Cieplik (75 Pawe Zimny), Mi osz Kaczmarek Pelikan: Patryk Juskowiak - ukasz Skrzypczak, Piotr Le ny, Kacper Szcz sny, Mateusz Miko- ajczak (60 Bartosz Heli ski), Adrian Kociemba, Adrian Kaiser, ukasz Bojdo, Artur Dupidis, Norbert Hodura, Bart omiej Guzy Bramki 1:0 - Adam Spychalski (12 ), 2:0 - Wojciech Cieplik (30 ), 3:0 - Mi osz Kaczmarek (72 ), 4:0 - Wojciech Cieplik (74 )

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku.

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Sosnowiec na

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI projekt z dnia 18.11.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice REGULAMIN II Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Boleszkowice 21.05.2016r. I. Cel rajdu: 1. Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji, 2. Popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Hasło przewodnie Uśmiech jest dobry na wszystko Postanowienia ogólne: Przegląd Zespołów Kabaretowych Osób Niepełnosprawnych to jednodniowe przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Podstawowe informacje Oferta studiów podyplomowych Legislacja administracyjna jest kierowana przede wszystkim do pracowników i urzędników administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 150 Przetwórstwo przemysłowe 277

Bardziej szczegółowo

POWIAT OTWOCKI SIEDZIBA: STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU UL. GÓRNA 13 05 400 OTWOCK

POWIAT OTWOCKI SIEDZIBA: STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU UL. GÓRNA 13 05 400 OTWOCK POWIAT OTWOCKI SIEDZIBA: STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU UL. GÓRNA 13 05 400 OTWOCK PRZYGOTOWYWANIE / WSPÓŁORGANIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK 1.Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/69/11 Rady z dnia 20 grudnia 2011 r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Mikołów: Ochrona obiektów administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie znajdujących się przy ul. Kolejowej 2,ul. K. Miarki 15, ul. Kard. Wyszyńskiego 13 oraz Konstytucji 3 Maja 18. Numer

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 11a ust. 1 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/111/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 14 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/111/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 14 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/111/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R.

W Z Ó R. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R. W Z Ó R Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R. W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 1. Dane dotyczące organizatora: - nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 08/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 13 lutego 2008 roku

Protokół nr 08/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 13 lutego 2008 roku Protokół nr 08/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 13 lutego 2008 roku Posiedzenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego rozpoczęto dnia 13 lutego 2008 roku o godzinie 14.00 w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska odbytej w dniu 20 lipca 2011 roku.

Protokół Nr XII/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska odbytej w dniu 20 lipca 2011 roku. Protokół Nr XII/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska odbytej w dniu 20 lipca 2011 roku. Obrady sesji rozpoczęły się o godzinie 10.00. Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Machnik.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 44/IV/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 11 stycznia 2010 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 44/IV/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 11 stycznia 2010 r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 44/IV/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 11 stycznia 2010 r. Regulamin dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

czasu pracy 1/2 etatu

czasu pracy 1/2 etatu Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko robotnika gospodarczego w Ośrodku Pomocy Społecznej wymiarze OPS 1100.6.2015 Wymiar etatu: 1/2 Liczba stanowisk pracy -1 czasu pracy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY Z dnia 2006r. Projekt Druk nr 176 w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Kolonii Ząbkowska. Na podstawie 6 ust. 1, 7 i 8 Załącznika nr 2 do Statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dzierżoniów Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

P3/07/2014/ ZG PZL Warszawa, 07. 07. 2014r. Protokół Nr 3 z zebrania Zarządu Głównego PZL Warszawa 07 lipiec 2014r.

P3/07/2014/ ZG PZL Warszawa, 07. 07. 2014r. Protokół Nr 3 z zebrania Zarządu Głównego PZL Warszawa 07 lipiec 2014r. P3/07/2014/ ZG PZL Warszawa, 07. 07. 2014r. Protokół Nr 3 z zebrania Zarządu Głównego PZL Warszawa 07 lipiec 2014r. Pani Przewodnicząca ZG PZL Ewa Małachowska powitała zebranych członków ZG (Joanna Grabowska-

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2008. z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 18 grudnia 2008 roku.

Protokół nr 29/2008. z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 18 grudnia 2008 roku. Protokół nr 29/2008 z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 18 grudnia 2008 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali nr 32 Ratusza, Rynek Staromiejski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wieruszowskiego w 2011 roku w zakresie: A) Kultury B) Kultury fizycznej i sportu I. Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo