Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2012 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2012 rok"

Transkrypt

1 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2012 rok Warszawa, luty 2013 r.

2 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ GIEŁDĘ WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE GPW DZIAŁALNOŚĆ GIEŁDY GIEŁDA I JEJ GRUPA KAPITAŁOWA OTOCZENIE RYNKOWE MISJA I STRATEGIA GIEŁDY NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2012 R ROZWÓJ GIEŁDY W 2012 R. ORAZ CZYNNIKI ISTOTNE DLA ROZWOJU W 2013 R Rozwój GPW w 2012 r Rozwój GPW w 2013 r Czynniki istotne dla rozwoju DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA GPW LINIE BIZNESOWE GPW Rynek finansowy Obsługa obrotu Obsługa emitentów Sprzedaż informacji Rynek towarowy UMOWY ZNACZĄCE BADANIA I ROZWÓJ SPORY SĄDOWE RAPORT DOTYCZĄCY ŁADU KORPORACYJNEGO OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO KOMUNIKACJA Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE, OBLIGACJE I NOTOWANIA AKCJI NA GPW INFORMACJA O DYWIDENDZIE WALNE ZGROMADZENIE UPRAWNIENIA KONTROLNE ORAZ OGRANICZENIA PRAW Z AKCJI ZASADY ZMIANY STATUTU RADA NADZORCZA I KOMITETY ZARZĄD WYNAGRODZENIA I UMOWY O PRACĘ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY GIEŁDY PRACOWNICY GPW ZMIANY W ZASADACH ZARZĄDZANIA SPÓŁKĄ AUDYTOR SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻENIA OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ PODSUMOWANIE WYNIKÓW ROCZNYCH I KWARTALNYCH AKTUALNA SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI I OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI FINANSOWYCH Przychody ze sprzedaży Rynek finansowy Rynek towarowy Pozostałe przychody Koszty działalności operacyjnej Pozostałe przychody i koszty Przychody i koszty finansowe Podatek dochodowy Struktura bilansu Spółki Płynność, zarządzanie zasobami finansowymi oraz ryzykiem finansowym Spółki Przepływy pieniężne Nakłady inwestycyjne PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA ORAZ OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH GŁÓWNE INWESTYCJE EMITENTA ORAZ POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE I KAPITAŁOWE Z INNYMI PODMIOTAMI POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE

3 1 Podstawowe informacje o Giełdzie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW, Spółka, Giełda ) rozpoczęła działalność w 1991 r. jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. W 2010 r. Skarb Państwa przeprowadził ofertę publiczną akcji GPW, sprzedając akcji, z czego akcji objęli inwestorzy indywidualni po cenie jednostkowej 43 zł, a inwestorzy instytucjonalni po cenie jednostkowej 46 zł. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest dziś największą krajową giełdą instrumentów finansowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej 1 i jedną z najszybciej rozwijających się giełd w Europie. GPW oferuje szeroką gamę produktów i usług w ramach prowadzonych rynków obrotu papierami udziałowymi, instrumentami pochodnymi i dłużnymi, produktami strukturyzowanymi i energią elektryczną. Na dzień 31 grudnia 2012 r. GPW była liderem w regionie Europy Środkowej i Wschodniej pod względem kapitalizacji notowanych spółek i wartości obrotów akcjami. Związana z kryzysem finansowym ogólnoświatowa tendencja spadku obrotów na rynkach akcji w 2012 r. przebiegała na GPW łagodniej niż na innych giełdach Europy Środkowej i Wschodniej, wskutek czego udział GPW w obrotach akcjami w regionie zwiększył się z 50,1% w 2011 r. do 54,2% w 2012 r. 2 Ważne wydarzenia w historii GPW Rok Podpisanie umowy o współpracy między Polską a Francją w celu uruchomienia giełdy papierów wartościowych w Warszawie Rok Pierwsza sesja giełdowa; notowano spółki: Tonsil, Próchnik, Krosno, Kable, Exbud Rok Wprowadzenie indeksu cenowego WIG Wyodrębnienie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych; KDPW funkcjonuje jako spółka akcyjna, początkowo będąca własnością GPW i Skarbu Państwa Rok Rozpoczęcie notowań ciągłych Rok Uruchomienie rynku instrumentów pochodnych kontrakty terminowe na indeks WIG20 Rok Uruchomienie Nowego Systemu Giełdowego Warset Rok Debiut pierwszej spółki zagranicznej na GPW Banku Austria Creditanstalt AG Rok Giełda pełnoprawnym członkiem FESE (Federation of European Stock Exchanges) Przyjęcie przez Radę i Zarząd Giełdy dokumentu Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 ; 1 Do giełd regionu Europy Środkowej i Wschodniej, zwanego dalej Regionem, zaliczono giełdy w Polsce, Czechach, Słowacji, Słowenii, Bułgarii, Rumunii, Austrii i na Węgrzech. 2 Źródło: FESE. Wartość obrotów sesyjnych (arkusz zleceń). 3

4 Rok Rozpoczęcie działania przez pierwszego zdalnego członka giełdy (Fischer Partners Fondkommission AB) Rok Rozpoczął funkcjonowanie NewConnect nowy rynek dla młodych dynamicznych spółek Rok Otwarcie przedstawicielstwa GPW w Kijowie na Ukrainie Rok Zakup większościowego udziału w spółce BondSpot (d. MTS-CeTO); obecnie GPW jest w posiadaniu 92,47 proc. kapitału zakładowego BondSpot uruchomienie zorganizowanego rynku dłużnych papierów wartościowych CATALYST Rok Podpisanie umów z NYSE Technologies dotyczących współpracy technologicznej 9.11 Debiut akcji GPW na giełdzie Rok Debiut obligacji GPW na rynku Catalyst Przejęcie przez GPW kontrolnego pakietu akcji Towarowej Giełdy Energii Uruchomienie Giełdy Gazu przez TGE Podstawowe informacje o Spółce: Nazwa i forma prawna:... Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna Skrócona nazwa:... Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Siedziba i adres:... ul. Książęca 4, Warszawa, Polska Numer telefonu: (22) Numer telefaksu: (22) , +48 (22) Strona internetowa:... Adres poczty elektronicznej:... KRS: REGON: NIP:

5 1.1 Główne dane dotyczące rynków prowadzonych przez Giełdę 3 Stopa zwrotu z indeksu WIG Stopa zwrotu z indeksu WIG20 60% 40% 20% 0% 44,9% 27,9% 33,7%41,6% 10,4% 46,9% 18,8% 26,2% 60% 40% 20% 0% 33,9% 35,4% 24,6% 23,8% 5,2% 33,5% 14,9% 20,5% -20% -20,8% -40% -60% -51,1% % -21,9% -40% -60% -48,2% Liczba spółek krajowych - Główny Rynek Liczba spółek zagranicznych - Główny Rynek Kapitalizacja spółek krajowych - Główny Rynek (mld zł) Liczba debiutów - Główny Rynek 90 nowe spółki przeniesienia z NewConnect Wartość obrotów akcjami w transakcjach sesyjnych - Główny Rynek (mld zł) ,8 Wartość obrotów akcjami w transakcjach pakietowych - Główny Rynek (mld zł) 4,5 8,0 7,4 8,8 5,3 9,2 27,4 17,6 15, Dane za 12 miesięcy bądź na koniec roku kalendarzowego 5

6 45 Sprawozdanie Zarządu z działalności 21,0 17,5 14,0 10,5 7,0 3,5 6,7 Wartość ofert IPO - Główny Rynek i NewConnect (mld zł) 3,8 18,4 9,5 0, ,8 15,7 9,2 3, Wartość ofert SPO - Główny Rynek i NewConnect (mld zł) 20,1 22,7 8 5,3 4,1 4,3 4 0,9 2,3 2, Liczba spółek - NewConnect Liczba debiutów - NewConnect Kapitalizacja - NewConnect (mld zł) 4 Wartość obrotów - NewConnect (mln zł) 4, ,1 8,5 11, ,6 2 1,2 1, Wolumen obrotuów kontraktami terminowymi (mln szt.) 5 15,0 13,4 14,0 14,6 12,2 12,5 6 10,6 9,5 10,0 7,5 5,4 6,4 5,0 4,2 3,6 2,5 0, Wolumen obrotów opcjami (tys. szt.) Rynek NewConnect został uruchomiony w sierpniu 2007 r. 5 Uwzględnia transakcje sesyjne i pakietowe 6 Od 1 maja 2012 wolumen obrotu kontraktami walutowymi jest obliczany na podstawie jednostki transakcyjnej wynoszącej (poprzednio ). W związku z tym całkowity wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w 2012 nie jest w pełni porównywalny do poprzednich okresów. 6

7 6789 a Struktura inwestorów w obrotach na Głównym Rynku akcji (%) Indywidualni Instytucjonalni Zagraniczni Struktura inwestorów w obrotach na rynku kontraktów terminowych (%) Indywidualni Instytucjonalni Zagraniczni ,7 Wartość emisji nieskarbowych instrumentów dłużnych - Catalyst (mld zł) 7 21,5 40,0 52, Liczba notowanych serii nieskarbowych instrumentów dłużnych - Catalyst Liczba członków GPW Lokalni Zdalni Stopa zwrotu z TBSP.Index 8 15% 13,4% 12% 9,1% 9% 6,5% 5,8% 6% 4,0% 3% 1,7% 0% Źródło: BondSpot Wartość obrotów skarbowymi instrumentami dłużnymi (transakcje kasowe) - TBSP (mld zł) 9 47 Źródło: BondSpot Wartość obrotów skarbowymi instrumentami dłużnymi (transakcje warunkowe) - TBSP (mld zł) 9, Źródło: BondSpot 7 Rynek Catalyst został uruchomiony we wrześniu 2009 r. 8 Indeks dochodowy obligacji skarbowych 9 Spółka BondSpot została przejęta przez GPW w marcu 2009 r. 10 Suma wartości transakcji otwarcia i zamknięcia 10 7

8 a 11 b 12 c 13 d Wybrane jednostkowe dane finansowe GPW WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Sprawozdanie z całkowitych dochodów, jednostkowe, zgodne z MSSF, zaudytowane Rok zakończony 31 grudnia w tys. zł w tys. euro 11 Przychody ze sprzedaży Rynek finansowy Rynek towarowy Przychody pozostałe Koszty działalności operacyjnej Pozostałe przychody Pozostałe koszty Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk netto za okres Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję (w PLN, EUR) 1,56 2,89 0,37 0,70 EBITDA Sprawozdanie z sytuacji finansowej, jednostkowe, zgodne z MSSF, zaudytowane Stan na dzień 31 grudnia grudnia grudnia 2012 w tys. zł w tys. euro grudnia 2011 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i zależnych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Pozostałe aktywa trwałe Aktywa obrotowe Należności handlowe oraz pozostałe należności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Pozostałe aktywa obrotowe AKTYWA RAZEM Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM Wybrane wskaźniki finansowe GPW S.A. Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży) Rok zakończony/ Stan na dzień 31 grudnia 31 grudnia ,7% 56,5% Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży) Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy) Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania oprocentowane 14 / Kapitał własny) 38,7% 50,6% 17,1% 31,1% 63,2% 44,5% 11 Wykorzystano średnią roczną kursu EUR/PLN publikowaną przez NBP (odpowiednio: 1 EUR = 4,1850 PLN w 2012 r. oraz 1 EUR = 4,1198 PLN w 2011 r.). 12 EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja. 13 Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN NBP w dniach r. (1 EUR = 4,0882 PLN) oraz r. (1 EUR = 4,4168 PLN). 14 Zobowiązania z tytułu odsetek oraz z tytułu zwrotu kapitału pożyczkowego 8

9 2 Działalność Giełdy Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie prowadzi działalność w zakresie rynku finansowego i towarowego. Rynek finansowy obejmuje obsługę obrotu akcjami, instrumentami pochodnymi, instrumentami dłużnymi oraz innymi instrumentami finansowymi, a także obsługę emitentów oraz sprzedaż informacji. Rynek towarowy obejmuje obrót energią elektryczną. Działalność, prowadzona w ww. liniach biznesowych jest równoznaczna z organizowaniem i prowadzeniem przez GPW obrotu na następujących rynkach: : Główny Rynek GPW (obrót akcjami, innymi instrumentami finansowymi o charakterze udziałowym oraz innymi instrumentami rynku kasowego, a także instrumentami pochodnymi), NewConnect (obrót akcjami i innymi instrumentami finansowymi o charakterze udziałowym małych i średnich spółek), Catalyst (obrót obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi, spółdzielczymi, skarbowymi i listami zastawnymi prowadzony przez GPW w ramach rynku regulowanego i alternatywnego systemu obrotu, przeznaczony dla klientów detalicznych), poee Rynek Energii GPW (Rynek Dobowo-Godzinowy Energii Elektrycznej, Rynek Terminowy Energii Elektrycznej), 2.1 Giełda i jej Grupa Kapitałowa Na dzień 31 grudnia 2012 r. Grupę Kapitałową GPW stanowiły Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (jako jednostka dominująca) oraz cztery spółki zależne. Ponadto GPW posiadała udziały w dwóch spółkach stowarzyszonych. Spółki zależne podlegają pełnej konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi kontroli, natomiast inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozliczane są metodą praw własności. Przejęcie kontroli nad TGE oraz jej spółkami zależnymi nastąpiło w lutym 2012 r. na skutek nabycia w dwóch transzach odpowiednio: 80,33% oraz 7,67% udziałów w kapitale podstawowym TGE. Wcześniej Spółka posiadała akcje stanowiące 2,33% kapitału TGE. W kolejnych miesiącach GPW zwiększała stopniowo swoje zaangażowanie w TGE: na dzień 30 czerwca 2012 r. udział ten wynosił 91,34%, na dzień 30 września 2012 r. 98,17%, a w grudniu 2012 r. osiągnął 100%. Na dzień bilansowy 31 grudnia 2012 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu GPW jest jedynym właścicielem TGE. Za 97,67% akcji TGE kupionych w 2012 r. GPW zapłaciła zł, co daje wycenę całej spółki na poziomie zł. Oprócz wyżej wymienionych spółek zależnych i stowarzyszonych, na dzień 31 grudnia 2012 r. jednostka dominująca posiadała również udziały w następujących podmiotach: INNEX PJSC, S.C. Sibex Sibiu Stock Exchange S.A. 9

10 W III kwartale 2012 r. zmniejszył się udział GPW w kapitale zakładowym ukraińskiej giełdy INNEX, która utraciła status spółki stowarzyszonej. Związane to było z podniesieniem kapitału zakładowego INNEX, w którym GPW nie wzięła udziału. Na dzień publikacji niniejszego Raportu, GPW posiada 9,99% udziałów w giełdzie INNEX. Spółki zależne i stowarzyszone na dzień 31 grudnia 2012 r. oraz udział GPW w kapitale zakładowym tych spółek. Spółki Zależne GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Spółki Stowarzyszone Towarowa Giełda Energii S.A. (100%) KDPW S.A. (33,33%) IRGiT S.A. (100%) Info GT Sp. z o.o. w likwidacji (100%) BondSpot S.A. (92,47%) KDPW_CCP S.A. (100%) Centrum Giełdowe S.A. (24,79%) WSEInfoEngine S.A. (100%) Instytut Rynku Kapitałowego - WSE Research S.A. (100%) Od 2008 r. Giełda prowadzi przedstawicielstwo w Kijowie (Ukraina), którego działalność koncentruje się na promocji GPW wśród ukraińskich inwestorów, emitentów i pośredników finansowych. Przedstawicielstwo nie posiada odrębnej osobowości prawnej, jak również nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej mającej na celu uzyskanie przychodu. Przedstawicielstwo we wszystkich swoich czynnościach działa w imieniu i na rzecz GPW, w zakresie wynikającym ze Statutu Przedstawicielstwa, pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd GPW, realizując swoje funkcje zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy. Spółka nie posiada oddziałów ani zakładów. 2.2 Otoczenie rynkowe WIELKOŚĆ SEKTORA GIEŁDOWEGO Poniższa tabela przedstawia statystyki dotyczące wartości obrotów w mld USD osiągniętych w skali całego świata na giełdach zrzeszonych w WFE (Światowa Federacja Giełd), kapitalizacji oraz wartości środków pozyskanych przez emitentów dzięki emisji papierów wartościowych, które zostały następnie dopuszczone do obrotu giełdowego na dzień i za okres wskazany w tabeli. 10

11 w mld USD Stan na koniec / za rok zakończony 31 grudnia Wartość obrotów (arkusz zleceń, za okres) Kapitalizacja rynkowa (spółki krajowe na koniec okresu) Środki pozyskane przez emitentów (oferty pierwotne i wtórne, za okres) Źródło: WFE (Światowa Federacja Giełd) Według WFE, na koniec 2012 r. największą giełdą na świecie pod względem kapitalizacji rynku akcji była NYSE Euronext, której udział w światowym rynku wyniósł 30,2%, a na kolejnych miejscach znalazły się NASDAQ OMX i Tokyo Stock Exchange, których udział w światowym rynku wyniósł 8,2% i 6,2%. GŁÓWNE TENDENCJE NA RYNKACH KAPITAŁOWYCH Konsolidacje giełd przez połączenia, przejęcia i strategiczne sojusze zawierane przez największe giełdy w Europie i na całym świecie (połączenie NYSE i Euronext w 2006 r.; nabycie przez NASDAQ giełdy OMX w Skandynawii w 2007 r.; nabycie przez LSE giełdy Borsa Italiana w 2007 r.; w 2011 r. doszło do połączenia rosyjskich giełd MICEX oraz RTS; w 2012 r. ogłoszono zamiar przejęcia NYSE Euronext przez ICE). Poszerzanie oferty giełd o nowe produkty i usługi poprzez wprowadzanie do obrotu nowych rodzajów instrumentów finansowych, takich jak instrumenty pochodne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i funduszy powierniczych oraz instrumenty dłużne. Dywersyfikacja źródeł przychodów giełd poprzez tworzenie nowych modeli działalności oraz tworzenie alternatywnych systemów obrotu, stanowiących platformę finansowania i obrotu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwój nowych technologii i wzrost popularności platform MTF, które stanowią poważną konkurencję dla tradycyjnej giełdy ze względu na niskie koszty i szybkość zawierania transakcji. Tworzenie nowych linii biznesowych (dystrybucja danych rynkowych, usługi informatyczne oraz obrót towarami giełdowymi). Wzrost znaczenia regulacji prawnych na działanie giełd, zarówno w Europie, jak i USA. POZYCJA KONKURENCYJNA GPW Wyznaczniki pozycji konkurencyjnej GPW GPW jest jedną z najszybciej rozwijających się giełd wśród europejskich rynków regulowanych i rynków alternatywnych regulowanych przez giełdy oraz największą giełdą krajową w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Na koniec 2012 r. na GPW notowana była największa liczba spółek ze wszystkich giełd regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Wśród tych giełd GPW posiadała również największą kapitalizację notowanych akcji, a także największe obroty akcjami w 2012 r. Spółka konkuruje z innymi europejskimi rynkami regulowanymi i rynkami alternatywnymi regulowanymi przez giełdy w pozyskiwaniu zagranicznych emitentów, skupiając swoje działania marketingowe i regulacyjno-infrastrukturalne na spółkach z regionu Europy Środkowej i Wschodniej, w którym, w opinii Spółki, posiada ona znaczące przewagi w stosunku do innych konkurujących giełd. Pozycja konkurencyjna Spółki względem innych giełd jest określana m.in. przez takie czynniki jak: jakość systemów informatycznych mających wpływ na szybkość, pewność i jakość wykonania transakcji, wielkość rynku, liczba notowanych spółek, silny sektor inwestorów instytucjonalnych oraz wiarygodność i jakość regulacji. 11

12 Obecnie GPW jest wiodącym podmiotem pośród giełd europejskich pod względem wolumenu obrotów instrumentami pochodnymi. Dotychczas znaczącą większość obrotu w zakresie instrumentów pochodnych na GPW generowały kontrakty terminowe oparte o indeks WIG20 w 2012 r. GPW zajmowała czwarte miejsce wśród giełd europejskich pod względem wolumenu obrotów kontraktami terminowymi na indeksy akcji. Na GPW jest prowadzony obrót szeregiem innych instrumentów pochodnych, takimi jak opcje na indeks WIG20, kontrakty terminowe na indeks mwig40, kontrakty terminowe na pojedyncze akcje, kontrakty terminowe na waluty oraz jednostki indeksowe na bazie indeksu WIG20. W Polsce giełdowy obrót towarami giełdowymi organizuje spółka Towarowa Giełda Energii S.A., będąca spółką zależną GPW (począwszy od kwietnia 2013 r. całość tego obrotu będzie skoncentrowana w Grupie GPW). Udział giełd w kapitalizacji akcji w Europie Środkowej i Wschodniej 13,4% 7,1% 15,7% 10,1% 7,9% 11,9% 8,2% 6,6% 10,2% 10,8% 6,0% 12,0% 9,2% 5,5% 9,9% 29,1% 30,2% 29,9% 27,0% 28,2% 34,7% 39,9% 45,2% 44,2% 47,2% Bucharest SE, CEESEG - Ljubljana, Bulgarian SE, Bratislava SE CEESEG - Budapest CEESEG - Prague CEESEG - Vienna GPW 2012 Źródło: FESE (kapitalizacja spółek krajowych oraz zagranicznych, dla których wymienione giełdy są jedynymi miejscami notowania) Udział giełd w obrotach akcjami w Europie Środkowej i Wschodniej 2,1% 11,9% 19,2% 40,8% 1,4% 16,4% 15,5% 32,3% 1,0% 15,9% 12,2% 29,3% 2,0% 11,1% 12,2% 24,5% 2,0% 10,1% 12,0% 21,7% 26,0% 34,4% 41,7% 50,1% 54,2% Źródło: FESE (obroty akcjami w ramach arkusza zleceń) Bucharest SE, CEESEG - Ljubljana, Bulgarian SE, Bratislava SE CEESEG - Budapest CEESEG - Prague CEESEG - Vienna GPW 12

13 10 giełd o największym wzroście liczby notowanych spółek w 2012 r. Liczba spółek Zmiana liczby spółek w stosunku do roku 2011 Zmiana (%) Shenzhen SE ,1% GPW ,6% BSE India ,5% Hong Kong Exchanges ,4% NYSE Euronext (US) ,3% TMX Group ,7% National Stock Exchange India ,5% Lima SE ,1% Shanghai SE ,5% Indonesia SE ,3% Źródło: WFE (Światowa Federacja Giełd) Otoczenie konkurencyjne Wielostronne Platformy Obrotu (MTF) Rynek zorganizowany, oprócz rynków regulowanych obejmuje również platformy MTF, skierowane głównie do inwestorów instytucjonalnych, oferujące obrót akcjami, zapewniając bardzo krótki czas realizacji zlecenia i niskie opłaty transakcyjne, prowadzone zazwyczaj przez firmy inwestycyjne (banki, firmy maklerskie) lub giełdy papierów wartościowych prowadzące rynki regulowane. Platformy MTF można podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowią platformy obrotu, które oferują wtórny obrót płynnymi akcjami europejskimi, z publicznym arkuszem zleceń i konkurują pod względem kosztów zawierania transakcji oraz szybkości i wydajności systemu transakcyjnego z giełdami. Do takich platform można zaliczyć BATS Chi-X Europe, a także Turquoise (którego większościowym akcjonariuszem jest LSE). Dotychczas żadna z tego typu platform nie zaoferowała obrotu akcjami polskich spółek. Drugą grupę stanowią tzw. dark pools platformy obrotu, które oferują klientom instytucjonalnym i brokerom możliwość zawierania transakcji w zakresie dużych zleceń, możliwość zawierania transakcji w oparciu o ceny referencyjne generowane w innym systemie, czy też formalizujące wynegocjowane wcześniej transakcje. Według Thomson Reuters w 2012 r., ok. 16,7% obrotu ogółem europejskimi udziałowymi papierami wartościowymi odbywa się za pośrednictwem platform MTF. Udział MTF-ów w obrotach udziałowymi papierami wartościowymi w Europie Stan na rok zakończony 31 grudnia Udział MTF w obrotach akcjami ogółem 16,7% 16,6% 14,8% 10,2% 2,9% Udział MTF w obrotach akcjami w ramach książki zleceń 15 39,1% 36,3% 30,9% 20,2% 5,6% Źródło: Thomson Reuters 15 Pozycja obejmuje obrót akcjami w ramach publicznej książki zleceń, ukrytego arkusza (tzw. dark pools) oraz fixingów. 13

14 Rynki regulowane przez giełdy Alternatywne systemy obrotu organizowane przez giełdy charakteryzują się z reguły niższymi niż rynki regulowane wymaganiami w stosunku do notowanych na nich spółek. Spółki notowane w alternatywnych systemach obrotu organizowanych przez giełdy są też na ogół mniejsze niż spółki notowane na rynkach regulowanych i posiadają z reguły krótszą historię działalności. Wśród organizowanych przez giełdy alternatywnych systemów obrotu liderem jest rynek AIM w Londynie, na którym notowanych jest około 1,1 tys. spółek przy kapitalizacji na poziomie 72,5 mld euro na koniec 2012 r. Rynek NewConnect, który GPW utworzyła w sierpniu 2007 r., jest najszybciej rosnącym rynkiem tego typu w Europie. 2.3 Misja i strategia Giełdy Głównym celem strategicznym Giełdy Papierów Wartościowych jest budowa centrum obrotu kapitałowego w Europie Środkowej i Wschodniej z GPW, jako wiodącym podmiotem takiego centrum. Misją GPW jest kontynuacja budowy polskiego rynku kapitałowego i wzmacnianie polskiej gospodarki przez zapewnianie, aby GPW była mechanizmem służącym w jak największym stopniu mobilizacji kapitału dla przedsiębiorstw różnej wielkości, z różnych sektorów, jeżeli tylko kwalifikują się one do przejścia przez proces dopuszczenia na rynek publiczny. Jednocześnie GPW powinna osiągać wskaźniki ekonomiczne satysfakcjonujące akcjonariuszy GPW i pozwalające jej plasować się lepiej na tle innych podobnych giełd działających na rynkach wschodzących. GPW powinna zapewniać płynne miejsce inwestycji dla różnych grup inwestorów dysponujących kapitałem o różnej wielkości, stosujących różne strategie i mających różne cele inwestycyjne. Z tego też względu GPW powinna być rynkiem zapewniającym platformę obrotu zarówno dla instrumentów udziałowych (akcji), jak również wszelkich innych popularnych instrumentów inwestycyjnych, takich jak: finansowe instrumenty pochodne, towarowe instrumenty pochodne, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe. Celem GPW jest wzmacnianie szeroko rozumianej branży finansowej w Polsce i w regionie CEE, ponieważ służy to budowie kapitału intelektualnego w Polsce, silnych kompetencyjnie kadr w gospodarce, a tym samym przyczynia się do wzrostu konkurencyjności całej gospodarki i do wzrostu zamożności społeczeństwa. Powyższe działania powinny być skoncentrowane na rynku krajowym i na rynkach CEE, bowiem w tym obszarze leżą w praktyce największe możliwości wzrostu polskiego rynku, zwłaszcza od strony poszerzania oferty instrumentów finansowych. Poszerzanie o aktywa reprezentatywne dla regionu powinno przekładać się na stopniową poprawę postrzegania GPW przez międzynarodowy, w tym globalny, kapitał, wpływając pozytywnie na wielkość i stabilność tej obecności. Główny cel strategiczny i misja GPW realizowane są w ramach trzech zadań, kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa i rozwoju GPW: równomiernego rozwoju wszystkich uruchomionych do tej pory segmentów usług GPW, ochrony integralności rynku obsługiwanego i zarządzanego przez GPW, międzynarodowego pozycjonowania GPW. Zasadniczym celem GPW jest dalsze umacnianie wszystkich segmentów usług poprzez pogłębianie i poszerzanie bazy klientów użytkowników rynku: emitentów, inwestorów, instytucji pośredniczących w obrocie instrumentami finansowymi i pośredniczących w obiegu informacji, a także systematyczne poprawianie warunków korzystania z rynku dla wszystkich grup klientów. Stanowi to bazę dla zwiększania przychodowości i stabilizowania wszystkich filarów dochodowości GPW. Cel ten obejmuje rozwijanie i podnoszenie atrakcyjności 14

15 rynku regulowanego oraz wzmacnianie rynku NewConnect, i stopniowe nadawanie mu znaczenia, jako rynku w wymiarze europejskim dla małych przedsiębiorstw oraz podnoszenie jakości rynków NewConnect i Catalyst. Celem GPW jest ochrona krajowego rynku kapitałowego przed fragmentacją płynności realizowana nie poprzez protekcyjne zamykanie rynku lecz konsekwentne otwieranie rynku i łączenie go z międzynarodowymi przepływami kapitałowymi, co jest fundamentalnym warunkiem rozwoju rynków GPW. GPW dąży do zbudowania pozycji Giełdy jako rynku międzynarodowego, mającego znaczenie ponadlokalne oraz przekształcenie GPW z regionalnego lidera, którym już jest, w regionalny hub obrotu instrumentami finansowymi. Warunki niezbędne do realizacji tego celu to zdecydowane poprawienie płynności, rozwój sieci członków i bazy klientów (emitenci, inwestorzy). 2.4 Najważniejsze wydarzenia 2012 r. W 2012 r. miały miejsce następujące wydarzenia ważne dla rozwoju GPW: GPW WYEMITOWAŁA I WPROWADZIŁA DO OBROTU NA CATALYST OBLIGACJE SERII B O WARTOŚCI NOMINALNEJ 75 MLN ZŁ W lutym 2012 r., w drodze oferty publicznej, GPW zaoferowała inwestorom indywidualnym sztuk obligacji serii B o wartości nominalnej 75 mln zł. Emisja ta była dopełnieniem przeprowadzonej w grudniu 2011 r. emisji obligacji serii A o wartości nominalnej 170 mln zł, skierowanej w trybie oferty publicznej do inwestorów kwalifikowanych. Ze środków pochodzących z emisji obligacji GPW sfinansowała przejęcie TGE. Od 4 stycznia 2012 r. obligacje serii A, a od 20 lutego 2012 r. obligacje serii B, notowane są na Catalyst. GPW PRZEJĘŁA TOWAROWĄ GIEŁDĄ ENERGII W lutym 2012 r. GPW nabyła w dwóch transzach odpowiednio: 80,33% oraz 7,67% akcji TGE, uzyskując tym samym kontrolę nad TGE oraz jej spółkami zależnymi. W wyniku kolejnych transakcji zawieranych z mniejszościowymi akcjonariuszami TGE m. in. w kwietniu, lipcu i grudniu 2012 r., na dzień bilansowy 31 grudnia 2012 r. udział GPW w TGE wyniósł 100%. Przejęcie TGE przez GPW było istotnym krokiem dla rozwoju i konsolidacji rynku obrotu towarami giełdowymi i instrumentami finansowym opartymi o towary giełdowe. STABILIZACJA POZYCJI GPW JAKO LIDERA W EUROPIE POD WZGLĘDEM LICZBY DEBIUTÓW Według corocznego badania PwC IPO Watch Europe, w 2012 r. GPW zajęła pierwsze miejsce wśród europejskich giełd z największą liczbą debiutów. Na rynkach akcji GPW zadebiutowało łącznie 108 spółek 16 (na Głównym Rynku 19, na NewConnect 89). Pod względem wartości ofert przeprowadzonych na rynkach akcji, w 2012 r. GPW zajęła piątą pozycję wśród giełd europejskich z sumą mln zł. W 2012 r. grono zagranicznych emitentów powiększyło się o 6 spółek 4 na Głównym Rynku oraz 2 na NewConnect. Na początku grudnia na rynkach akcji GPW zadebiutowała 50. zagraniczna spółka, a na koniec roku łącznie notowanych było 51 spółek zagranicznych, w tym 43 na Głównym Rynku i 8 na NewConnect. Znacznym wzrostem głównych parametrów rynkowych charakteryzował się w roku 2012 rynek Catalyst. Liczba emitentów wzrosła do 155 (o 64), a wartość notowanych emisji o 30,7% do rekordowego poziomu 52,3 mld zł. 16 W raporcie IPO Watch Europe za 2012 r. podano 105 debiutów raport nie uwzględnia spółek, które przeszły z NewConnect na Główny Rynek GPW oraz jednej spółki z Głównego Rynku, notowanej w dual-listingu na GPW, która wcześniej przeprowadziła IPO na innej giełdzie będącej przedmiotem badania PwC. 15

16 Kolejny rok z rzędu rynki akcji GPW charakteryzowały się największą liczbą nowych spółek i odpowiadały łącznie za 105 (39,5%) debiutów w Europie. Pod względem wartości IPO (739 mln euro) GPW uplasowała się na 5. miejscu w Europie 17. Wartość ofert na rynkach regulowanych i alternatywnych w Europie w mln EUR (w tym nowe emisje i sprzedaż istniejących akcji) w mln EUR Rok zakończony 31 grudnia LSE Deutsche Boerse NYSE Euronext SIX Swiss Exchenge GPW Luxembourg Stock Exchange Oslo Børs NASDAQ OMX BME Irish Stock Exchange Athens Exchange Borsa Italiana CEESEG-Vienna Razem: Źródło: Dane zagregowane na podstawie IPO Watch Europe Liczba ofert na rynkach regulowanych i alternatywnych w Europie (w tym nowe emisje i sprzedaż istniejących akcji) Rok zakończony 31 grudnia GPW LSE Deutsche Boerse NYSE Euronext NASDAQ OMX Luxembourg Stock Exchange S BME SIX Swiss Exchange Oslo Børs Athens Exchange Irish Stock Exchange CEESEG-Vienna Borsa Italiana Razem: Źródło: Dane zagregowane na podstawie IPO Watch Europe Według danych Światowej Federacji Giełd (World Federation of Exchanges, WFE), traktowane łącznie rynki GPW zajęły w 2012 r. drugie miejsce pod względem wzrostu liczby notowanych spółek wśród giełd 17 Źródło: Roczne zestawienie badania PwC IPO Watch Europe, które obejmuje krajowe giełdy w Austrii, Belgii, Danii, Francji, Niemczech, Grecji, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Norwegii, Polsce, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. W liczbie i wartości IPO PwC uwzględnia tylko spółki, które po raz pierwszy pojawiły się w obrocie publicznym. Nie uwzględnia się spółek, które przeniosły swoje notowania z jednego rynku na inny (np. z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW). 16

17 zrzeszonych w WFE (wzrost o 90 spółek; 11,6%), podczas gdy ogólna liczba spółek na wszystkich giełdach zmniejszyła się o 0,8%. ROZWÓJ PRODUKTÓW I USŁUG W maju 2012 r. GPW i NYSE Technologies spółka w grupie NYSE Euronext odpowiedzialna za tworzenie i sprzedaż technologii ogłosiły partnerstwo w zakresie dystrybucji danych rynkowych. Skutkiem tego partnerstwa jest szerszy dostęp dystrybutorów informacji do usług obejmujących dane rynkowe GPW poprzez gamę produktów i usług NYSE Euronext w obszarze danych rynkowych. Partnerstwo to jest kontynuacją rozpoczętej w 2010 r. współpracy między GPW a NYSE Euronext. W 2012 r. Giełda kontynuowała poszerzanie swojej oferty produktowej: 1) W styczniu 2012 r. do obrotu giełdowego zostały wprowadzone dwie nowe klasy kontraktów terminowych na akcje, w tym na akcje GPW, a do końca roku wprowadzone zostały jeszcze 3 kolejne klasy kontraktów terminowych na akcje. 2) W kwietniu 2012 r. wprowadzono możliwość składania zleceń typu cross. Transakcje "cross" są uzupełnieniem palety zleceń i mogą przyczynić się do zwiększenia wolumenów obrotu na warszawskiej giełdzie. Zlecenia typu cross przeznaczone są dla Członków Giełdy do zawierania transakcji giełdowych między klientami danego Członka Giełdy lub między Członkiem Giełdy a jego klientem. Stanowią formę pośrednią między zleceniami na podstawie których realizowany jest obrót sesyjny a zleceniami na podstawie których zawierane są transakcje pakietowe. 3) Z początkiem maja 2012 r. GPW dokonała zmiany standardu kontraktów terminowych na kursy walut (USD, EUR, CHF i GBP). Zmiana dotyczyła obniżenia wartości jednostki transakcyjnej (wielkości kontraktu) z jednostek waluty na jednostek waluty. Zmiany te mają na celu zwiększenie płynności kontraktów terminowych na waluty oraz dalszy rozwój obrotu tymi instrumentami pochodnymi. 4) We wrześniu rozszerzono ofertę produktową o 237 produktów strukturyzowanych, obejmujących: certyfikaty turbo, trackery, warranty na WIG20 oraz nowość na GPW certyfikaty faktor, które umożliwiają inwestowanie ze stałą dźwignią w surowce (złoto, srebro, ropa naftowa, cukier, pszenica i kukurydza) oraz indeksy giełdowe (EURO, STOXX50, WIG20 oraz DAX). W 2012 r. GPW rozpoczęła obliczanie i publikowanie dwóch nowych indeksów giełdowych: 1) od 30 maja indeks WIG-CEE; jego wprowadzenie było konsekwencją rosnącej liczby emitentów z regionu i elementem strategii umacniania pozycji GPW w Europie Środkowej i Wschodniej. WIG-CEE jest trzecim, po WIG-Poland i WIG-Ukraine, indeksem obliczanym przez GPW, dla którego głównym kryterium doboru spółek jest kraj pochodzenia emitenta. 2) od 3 grudnia indeks WIG20TR; jego skład jest zgodny z portfelem indeksu WIG20, ale obliczany jest z uwzględnieniem dochodów z akcji (z tytułu dywidend oraz praw poboru), w przeciwieństwie do indeksu WIG20, który jest indeksem typu cenowego. Z tego też względu to indeks WIG20TR powinien być uznawany za właściwy punkt odniesienia do oceny inwestycji w największe spółki giełdowe. GPW podjęła działania, które mają na celu zapewnienie wyższego stopnia przejrzystości, bezpieczeństwa i wiarygodności obrotu na rynku NewConnect. W czerwcu 2012 r. GPW wprowadziła nowe regulacje rozszerzające obowiązki informacyjne spółek oraz katalog sankcji za ich nieprzestrzeganie. Podwyższono również wymagania wobec Autoryzowanych Doradców co do szerszego dzielenia się z inwestorami wiedzą i opinią o prowadzonej przez spółki działalności, a w stosunku do firm, których działalność może budzić wątpliwości z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu wprowadzono specjalny obowiązek raportowania. Dodatkowo wdrożono nowy system segmentacji rynku oprócz segmentu NC Lead wprowadzono także kategorie spółek odzwierciedlających ryzyko niskiej płynności: NC High Liquidity Risk (spółki o kapitalizacji w 17

18 wolnym obrocie poniżej 1 mln zł) i NC Super High Liquidity Risk (dla akcji z segmentu HLR o średnim kursie poniżej 0,10 zł lub zmienności powyżej 10 proc.). STAN RYNKU I AKTYWNOŚĆ INWESTORÓW Pomimo utrzymującej się przez znaczną część roku 2012 niesprzyjającej koniunktury na rynkach finansowych, główne indeksy zakończyły rok najwyższymi wzrostami procentowymi od 2009 r. Roczna zmiana indeksu WIG wyniosła 26,2%, a WIG20 20,4%. Indeks WIG20TR, który jest obliczany z uwzględnieniem dochodów z akcji, odnotował wzrost o 29,6%. Indeksami sektorowymi o najwyższych wzrostach w 2012 roku były kolejno WIG- SUROWCE (+78,9%), WIG-CHEMIA (+57,9%) oraz WIG-PALIWA (+39,1%). Największe spadki odnotowały WIG-BUDOWNICTWO (-30,9%), WIG-TELEKOMUNIKACJA (-21,2%) i WIG-ENERGIA (-2,7%). Indeks rynku NewConnect, NCIndex odnotował spadek o 20,1%. Analogicznie do innych giełd światowych, GPW odnotowała niższe obroty akcjami. Średnie obroty na sesję na Głównym Rynku wyniosły 754 mln zł i były niższe o 24,5% niż w rekordowym roku Na NewConnect obroty obniżyły się o 38,2% do 4,6 mln zł na sesję. Wzrostem głównych parametrów rynkowych charakteryzował się w roku 2012 rynek Catalyst. Liczba emitentów wzrosła do 156, a wartość emisji o 30,9% do rekordowego poziomu 52,3 mld zł. Średnie obroty na sesję wzrosły ponad dwukrotnie do 4,5 mln zł. Na rynku Treasury BondSpot Poland, przeznaczonym do notowań skarbowych papierów wartościowych, obroty w transakcjach kasowych wzrosły o 46,7% do 449,6 mld zł. Na koniec roku 2012 w ramach GPW funkcjonowało łącznie 60 członków 33 lokalnych i 27 zdalnych. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu liczba lokalnych członków Giełdy wynosi 34 podmioty, a zdalnych 24. NOWE STAWKI OPŁAT GIEŁDOWYCH W 2012 r. GPW wprowadziła następujące zmiany w cennikach: z początkiem roku zmieniono wysokość i sposób pobierania opłaty rocznej od dystrybutorów informacji (wzrost stawek i przejście z opłat denominowanych w EUR na PLN); od początku sierpnia wprowadzono obniżkę opłat operacyjnych od obrotu realizowanego w transakcjach pakietowych, których przedmiotem są kontrakty terminowe na akcje. Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują nowe stawki opłat GPW w obrocie akcjami, PDA, tytułami uczestnictwa funduszy ETF oraz kontraktami terminowymi. Zmiany oznaczały: obniżkę opłaty stałej od zleceń na rynku akcji, PDA i tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF w transakcjach sesyjnych i pakietowych na obu rynkach akcji z 1 zł do 0,20 zł oraz obniżenie analogicznej opłaty od zleceń realizowanych w ramach zadań animatora rynku do 0,05 zł, zmianę opłaty stałej od kontraktu terminowego na indeksy z 1,70 zł do 1,60 zł, wprowadzenie obniżonej opłaty od transakcji typu day-trading na rynku kontraktów terminowych w transakcjach sesyjnych (z wyłączeniem transakcji zawieranych na rachunek animatora oraz transakcji zawieranych na rachunek własny członka giełdy), wprowadzenie obniżonej opłaty od transakcji dokonywanych na rachunek własny domu maklerskiego na rynku kontraktów terminowych. ZMIANY W ZARZĄDZIE GPW Rada Giełdy na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2012 roku podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia z ważnych powodów z dniem 21 grudnia 2012 r. Ludwika Sobolewskiego w czynnościach Prezesa Zarządu Giełdy. Jednocześnie Rada Giełdy podjęła uchwałę w sprawie powierzenia z dniem 21 grudnia 2012 r. Adamowi 18

19 Maciejewskiemu, członkowi Zarządu Giełdy, stanowiska Wiceprezesa Zarządu Giełdy i przekazania mu pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Giełdy. Pan Paweł Graniewski, członek Rady Giełdy, został delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Giełdy od dnia 10 stycznia 2013 r. na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. W dniu 17 stycznia 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPW podjęło uchwałę w sprawie odwołania ze składu Zarządu Giełdy Pana Ludwika Sobolewskiego, Prezesa Zarządu Giełdy. Na Prezesa Zarządu Giełdy powołany został Pan Adam Maciejewski. Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca powołania Pana Adama Maciejewskiego oraz uchwała dotycząca odwołania Pana Ludwika Sobolewskiego weszły w życie 15 lutego 2013 r., tj. w dniu doręczenia GPW decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wyrażenia zgody na zmiany w składzie Zarządu Giełdy. Adam Maciejewski pracuje na GPW od 1994 r., w tym między innymi na stanowisku Dyrektora Działu Notowań oraz Dyrektora Działu Notowań i Rozwoju Rynku. Od 28 czerwca 2006 r. był członkiem Zarządu Giełdy, odpowiedzialnym m.in. za organizację obrotu, systemy transakcyjne, technologię, rynek instrumentów pochodnych oraz produkty informacyjne. Sprawuje nadzór nad pracami mającymi na celu udostępnienie członkom giełdy nowego systemu notowań GPW i innymi projektami biznesowo-technologicznymi, kluczowymi z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu i rozwoju usług giełdowych. 2.5 Rozwój Giełdy w 2012 r. oraz czynniki istotne dla rozwoju w 2013 r Rozwój GPW w 2012 r. W 2012 r. na działalność Spółki wpływały następujące czynniki: Spowolnienie gospodarcze w krajach Unii Europejskiej oraz trudności z obsługą zadłużenia przez niektóre kraje strefy euro, trudności w osiągnięciu porozumienia w sprawie budżetu Unii Europejskiej na lata oraz kłopoty w gospodarce Stanów Zjednoczonych wpłynęły na poziomy aktywności i nastroje inwestorów. Przyczyniło się to do ograniczenia aktywności inwestorów na rynkach akcji, a także wpłynęło na niską zmienność utrzymującą się na rynku. Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego ze stycznia 2013 r. wzrost PKB w Polsce w 2012 r. wyniósł 2%. Pomimo spowolnienia gospodarczego, wzrost gospodarczy w Polsce kształtuje się nadal na jednym z najwyższych poziomów w Europie. Pozytywne tendencje gospodarcze oraz relatywnie dobra sytuacja, jeśli chodzi o zadłużenie Polski, spowodowały m.in. zainteresowanie polskimi obligacjami skarbowymi, które osiągnęły rekordowo niskie rentowności pod koniec roku. Dzięki silnej i rozpoznawalnej marce na arenie międzynarodowej, GPW jest rynkiem pierwszego wyboru dla spółek z regionu Europy Środkowej i Wschodniej chcących pozyskać kapitał na rozwój w drodze emisji akcji, atrakcyjnym rynkiem do działania dla zagranicznych firm inwestycyjnych oraz zagranicznych inwestorów (według badania struktury inwestorów przeprowadzonego przez GPW, w 2012 roku struktura inwestorów utrzymuje się na zbliżonym poziomie w stosunku do poprzedniego roku; inwestorzy zagraniczni generowali w 2012 r. 48% obrotów sesyjnych akcjami na Głównym Rynku GPW wobec 47% w roku 2011). Solidna baza lokalnych inwestorów instytucjonalnych była ważnym elementem wspierającym rozwój krajowego rynku kapitałowego w 2012 r. Na koniec roku całkowite aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) i otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wyniosły 417,2 mld zł, z czego aktywa OFE wyniosły 271,4 mld zł, a aktywa TFI 145,8 mld zł. Według danych Giełdy wynika, że w 2012 r. OFE miały około 6% udział w obrotach sesyjnych na Głównym Rynku akcji GPW, a TFI około 10%. W lutym 2012 roku GPW skonsolidowała rynek obrotu energią elektryczną w wymiarze krajowym po przejęciu Towarowej Giełdy Energii. 19

20 2.5.2 Rozwój GPW w 2013 r. Giełda dąży do równomiernego rozwoju wszystkich linii biznesowych. GPW kontynuuje działania na rzecz zwiększenia oferty i konkurencyjności pod względem produktów. Ponadto, Spółka realizuje program poprawy płynności zakładający m.in. zwiększanie liczby animatorów rynku i poprawę warunków animowania na rynku kasowym i terminowym. Działania nakierowane na pozyskanie animatorów oraz na zwiększenie zainteresowania inwestorów tymi segmentami działalności Giełdy prowadzone będą także w obszarze obrotu obligacjami na rynkach prowadzonych przez GPW. GPW będzie kontynuować działania związane z pozyskiwaniem polskich i zagranicznych emitentów. Spółka chce umacniać swoją pozycję jako atrakcyjnej giełdy europejskiej. GPW od kilku lat jest giełdą pierwszego wyboru dla przedsiębiorstw z różnych branż, różnej wielkości i będących na różnych etapach rozwoju z regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Na 15 kwietnia 2013 r. zaplanowane jest zakończenie pierwszego etapu wdrożenia UTP, nowego systemu transakcyjnego, tj. uruchomienie platformy do obsługi rynku kasowego, na którą przeniesiony zostanie obrót wszystkimi instrumentami finansowymi obsługiwanymi dotychczas przez system Warset. Następnie rozpoczęty zostanie drugi etap wdrażania UTP, tj. implementacja platformy obrotu dla instrumentów pochodnych. Nowa architektura informatyczna będzie charakteryzowała się znacznie większą wydajnością, szybkością i funkcjonalnością niż dotychczasowy system. UTP będzie kluczowym narzędziem GPW wspierającym podnoszenie płynności obrotu akcjami i instrumentami pochodnymi, rozwój produktowy oferty Giełdy (m. in. o opcje na akcje) oraz akwizycję nowych członków Giełdy o zróżnicowanym profilu działalności (firmy inwestycyjne pośredniczące w obrocie, firmy przeprowadzające transakcje na własny rachunek oraz profesjonalne podmioty koncentrujące się na zwiększaniu płynności animatorzy rynku). W ocenie Spółki, po wdrożeniu nowoczesnego systemu UTP atrakcyjność GPW jako platformy obrotu wzrośnie, zwiększając jednocześnie popyt na obecne i nowe produkty, umożliwiając ponadto inwestorom stosowanie bardziej zaawansowanych strategii handlu, a tym samym zwiększając liczbę zleceń od nowych kategorii użytkowników, takich jak inwestorzy zajmujący się obrotem algorytmicznym. W 2013 r. zaplanowano poszerzenie oferty produktowej Giełdy o nowe produkty strukturyzowane, nowe klasy kontraktów terminowych. Ponadto uruchomiony zostanie obrót opcjami na akcje i instrumentami pochodnymi na obligacje i indeks stopy procentowej. Poprzez rozwój segmentu rynku towarowego GPW poszerza ofertę rynku giełdowego dla inwestorów. W opinii Spółki istnieje znacząca szansa na rozwój nowych instrumentów i obrotu towarami giełdowymi przy wykorzystaniu synergii płynących ze współpracy GPW i TGE Czynniki istotne dla rozwoju Istotne czynniki, które mogą wpływać na rozwój GPW to: CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE Sytuacja makroekonomiczna w Polsce i na świecie Eurostat prognozuje 18, że wzrost PKB Polski w 2013 r. wyniesie 1,8% (podczas gdy prognozowana średnia dla UE wynosi -0,3%), natomiast w 2014 r. 2,6% (wobec prognozowanej średniej dla UE 1,6%). Wyższa dynamika wzrostu polskiej gospodarki stwarza korzystne warunki zarówno dla wzrostu cen akcji spółek notowanych na GPW, jak i dla większego zainteresowania papierami wartościowymi notowanymi na GPW ze strony krajowych i międzynarodowych inwestorów. Istotnym czynnikiem dla rozwoju GPW jest także sytuacja gospodarcza na 18 Dane na podstawie publikacji Komisji Europejskiej pt. European Economic Forecast Autumn

21 świecie i warunki panujące na zagranicznych rynkach finansowych, które mogą wpływać na postrzeganie polskiej gospodarki i rynku finansowego przez inwestorów zagranicznych. Zmiany infrastrukturalne, legislacyjne i regulacyjne Rozliczanie derywatów z rynku OTC przez KDPW_CCP Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji, tzw. EMIR wprowadzają obowiązek rozliczania określonych klas derywatów notowanych na rynku pozagiełdowym (OTC) przez wyspecjalizowane podmioty izby rozliczeniowe CCP oraz obowiązek raportowania o transakcjach na pochodnych do tzw. repozytoriów transakcji. Obowiązki te formalnie wejdą w życie w nadchodzących kwartałach 2013 roku. W oparciu o te przepisy Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, spółka stowarzyszona GPW, 2 listopada 2012 r. uruchomiła repozytorium transakcji, a od 2 stycznia 2013 r. KDPW_CCP, spółka zależna KDPW, świadczy usługi rozliczania derywatów z rynku OTC. W związku z wkroczeniem na nowy rynek i objęciem rozliczaniem nowego wachlarza transakcji, izba KDPW_CCP podwyższyła swój kapitał ze 100 do 200 mln zł, co pozwala jej na bezpieczne zarządzanie ryzykiem z uwzględnieniem nowego segmentu rynku międzybankowego. Kompleksowe wprowadzenie nowych usług wymagało m.in. zmian w polskim prawie, aby izba KDPW_CCP mogła pełnić rolę centralnego kontrpartnera (CCP central counterparty). 4 sierpnia 2012 r. weszły w życie zapisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, które po raz pierwszy wprowadziły do polskiego porządku prawnego pojęcie nowacji rozliczeniowej 19. Tym samym działalność Grupy KDPW, która do tej pory skupiała się na rynku kapitałowym została rozszerzona o ofertę dla sektora bankowego, co powinno przyczynić się do dywersyfikacji źródeł przychodów. Fundusze emerytalne W maju 2011 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem ubezpieczeń społecznych. Kluczowe z punktu widzenia GPW założenia, które zostały zawarte w ustawie dotyczą: obniżenia składki przekazywanej do OFE z 7,3% wynagrodzenia brutto do 2,3% od maja 2011 r. oraz stopniowego zwiększania tej składki od 2013 r. by osiągnąć docelowo w 2017 r. 3,5%. W 2013 roku składka przekazywana do OFE wynosi 2,8%; stopniowego podwyższania maksymalnego dopuszczanego progu inwestycji w akcje z 40% całkowitych aktywów na koniec kwietnia 2011 r. (42,5% od maja 2011 r.) do 90% w 2034 r. (w latach limit będzie zwiększany o 2,5 p.p. w ujęciu rocznym, a w następnych latach o 2,0 p.p. rocznie). W 2013 limit wynosi 47,5%. Obecne przepisy obowiązujące w Polsce wyznaczają również limity inwestowania OFE w instrumenty finansowe notowane na giełdach zagranicznych, które nie są notowane na GPW, do 5% wartości ich aktywów. Uznanie przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości skargi w tej sprawie ze strony Komisji Europejskiej przeciwko Polsce wiązać się będzie ze zmianą limitów inwestowania OFE za granicą. Proces legislacyjny dotyczący zmian przepisów dotyczących polityki inwestycyjnej inwestorów instytucjonalnych został rozpoczęty. Prywatyzacja Skarb Państwa na koniec 2012 r. był właścicielem znaczących pakietów akcji wielu notowanych spółek (np. 35,2% spółki PZU, 33,4% spółki PKO BP, 61,9% spółki PGE, czy 31,8% spółki KGHM). Udział Skarbu państwa w kapitalizacji spółek notowanych na GPW wynosił na koniec 2012 r. 20,7%. GPW jest efektywną platformą prywatyzacji dużych spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa. Oczekuje się, że w najbliższych 19 Nowacja rozliczeniowa umożliwia izbie rozliczeniowej KDPW_CCP wstąpienie w prawa i obowiązki pierwotnych stron transakcji zawartych zarówno na rynku zorganizowanym, np. Główny Rynek GPW, Catalyst, NewConnect BondSpot oraz poza rynkiem regulowanym (OTC), z chwilą przyjęcia tej transakcji do rozliczenia. 21

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2012 rok z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2012 rok Warszawa, luty 2013 r. 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1 1.2 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2012 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2012 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 202 R. LUTY 203 R. -- Ważne wydarzenia w Grupie GPW w 202 r. Przejęcie Towarowej Giełdy Energii przez GPW C/Z dla tej transakcji na podstawie zysku

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w III kwartale 2011 r. Prezentacja wyników Grupy GPW 9 listopada 2011 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w III kwartale 2011 r. Prezentacja wyników Grupy GPW 9 listopada 2011 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w III kwartale 20 r. Prezentacja wyników Grupy GPW 9 listopada 20 r. Najważniejsze wydarzenia III kwartału 20 Wysoki wynik finansowy Grupy GPW rekordowe przychody

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport za I półrocze roku Warszawa, 30 sierpnia r. Raport półroczny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w I kwartale 2011 r. Prezentacja wyników Grupy GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w I kwartale 2011 r. Prezentacja wyników Grupy GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w I kwartale 2011 r. Prezentacja wyników Grupy GPW GPW wiodąca Giełda Europy Środkowo-Wschodniej I kw. 2011 r.: międzynarodowa ekspansja i bardzo dobre wyniki

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I kwartał r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W III KW R. PAŹDZIERNIK 2013 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W III KW R. PAŹDZIERNIK 2013 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W III KW. 2013 R. PAŹDZIERNIK 2013 R. Grupa GPW w III kw. 2013 r. Wzmacnianie międzynarodowej pozycji GPW Zakup udziałów w Aquis Exchange Kontynuacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok Warszawa, marzec 2012 r. 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE 3 1.1 Główne parametry rynków prowadzonych przez Giełdę 5 1.2 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) Spółki krajowe (mld zł) Spółki zagraniczne (mld zł)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok Warszawa, marzec 2012 r. 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ 3 1.1 Główne parametry rynków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

21. rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

21. rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 21. rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie co udało się osiągnąć, co jeszcze trzeba zrobić 21 lat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie garść podstawowych faktów Giełda Papierów

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R. 2013 rok wyzwań dla Grupy GPW Wyniki: 2013 r. Zysk netto: 113,5 mln zł +6,9% rdr EBITDA 1 : 156,9 mln zł +3,8% rdr Nagroda

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok Warszawa, marzec 2012 r. 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE 3 1.1 Główne parametry rynków prowadzonych przez Giełdę 5 1.2 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2010 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2010 rok Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2010 rok Warszawa, marzec 2011 r. 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE 3 1.1 Główne parametry rynków prowadzonych przez Giełdę 5 1.2 Wybrane jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Na rynku alternatywnym NewConnect notowanych jest już ponad 400 spółek. Historia sukcesu NewConnect i perspektywy jego dalszego rozwoju

Na rynku alternatywnym NewConnect notowanych jest już ponad 400 spółek. Historia sukcesu NewConnect i perspektywy jego dalszego rozwoju Na rynku alternatywnym NewConnect notowanych jest już ponad 400 spółek. Historia sukcesu NewConnect i perspektywy jego dalszego rozwoju NewConnect to rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW

WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW ZA III KWARTAŁ 2014 R. 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Wyniki finansowe Grupy GPW za III kwartał 2014 r. Karol Półtorak, Wiceprezes Zarządu GPW, CFO Najważniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ. INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 2009 r.)

GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ. INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 2009 r.) GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 29 r.) 1 RYNEK AKCJI W I POŁ. 29 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 19 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 17 15 8 6 66 68 73 57 13 11 25 26

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN Strategia TMS Global Return przewiduje możliwość inwestowania powierzonych środków w notowane na uznanych rynkach regulowanych, których lista została przedstawiona na końcu

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz inwestować -1-

Zanim zaczniesz inwestować -1- Zanim zaczniesz inwestować -1- Inwestor kto to taki? PL B AUS D Źródło: SII, OBI, 2014-2- Kobiety wśród inwestorów Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Kobiety w OBI 2014 mężczyzna 82,6% Odsetek kobiet w latach

Bardziej szczegółowo

Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy

Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. www.gpwirk.pl kapitałowy, a rynek finansowy pieniężny kapitałowy pożyczkowy walutowy instrumentów pochodnych Obejmuje

Bardziej szczegółowo

KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku

KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku Izba rozliczeniowa KDPW_CCP KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych

Bardziej szczegółowo

Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011

Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011 Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) 1Q 2011: 10 debiutów na Głównym Rynku, w tym 2 spółki zagraniczne i 3 przeniesienia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce Najlepsze miejsce do obrotu obligacjami w Polsce GRUPAKAPITAŁOWAGPW BondSpot S.A. doświadczenie i rozwój BondSpot S.A. jest drugą, obok Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., instytucją na polskim

Bardziej szczegółowo

OFERTA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW LUTY 2015

OFERTA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW LUTY 2015 OFERTA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW LUTY 2015 GPW atuty inwestycyjne Blisko 25 lat doświadczeń, niezawodność operacyjna i szeroka gama produktowa Zdywersyfikowana działalność o dużym

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I kwartał r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN Strategia TMS Global Return przewiduje możliwość inwestowania powierzonych środków w notowane na uznanych rynkach regulowanych, których lista została przedstawiona na końcu

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 r. Prezentacja wyników działalności Grupy Kapitałowej GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 r. Prezentacja wyników działalności Grupy Kapitałowej GPW humba LOGO Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w 200 r. Prezentacja wyników działalności Grupy Kapitałowej GPW GPW, spółka notowana na Giełdzie 200: Ważny rok w historii rynku kapitałowego w Polsce

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku. Warszawa, 24 kwietnia 2015 r.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku. Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał roku Warszawa, 24 kwietnia r. SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE RYNKOWE...4 II. WYBRANE DANE FINANSOWE...7 III. KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 Cykl rozwoju firmy, czyli od pomysłu do spółki giełdowej Zysk Pomysł Zasiew Startup Crowdfunding

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW. 2013 R. LIPIEC 2013 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW. 2013 R. LIPIEC 2013 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW. 203 R. LIPIEC 203 R. Myślimy strategicznie Warszawa - Centrum Kapitałowe CEE Strategia GPW Strategia Polskiego Rynku Kapitałowego Priorytety

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. kontraktów. Liczba otwartych pozycji w 2012 roku była najwyższa w listopadzie kiedy to wyniosła 18,1 tys. sztuk.

Kontrakty terminowe. kontraktów. Liczba otwartych pozycji w 2012 roku była najwyższa w listopadzie kiedy to wyniosła 18,1 tys. sztuk. Rocznik Giełdowy 2013 Kontrakty terminowe W roku 2012 handlowano na giełdzie kontraktami terminowymi na indeksy WIG20, mwig40, na kursy walut dolara amerykańskiego, euro, franka szwajcarskiego oraz na

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Lyxor Asset Management Jedna z największych na świecie i druga w Europie instytucja zarządzająca funduszami typu ETF. Należy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Kapitał dla innowacyjnych firm Rynek NewConnect podsumowanie 5 lat działalności. Warszawa, 17 października 2012 r.

Kapitał dla innowacyjnych firm Rynek NewConnect podsumowanie 5 lat działalności. Warszawa, 17 października 2012 r. Kapitał dla innowacyjnych firm Rynek NewConnect podsumowanie 5 lat działalności Warszawa, 17 października 212 r. 2 STRUKTURA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Struktura sektora przedsiębiorstw Struktura PKB wytwarzanego

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku. Warszawa, 25 kwietnia 2016 r.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku. Warszawa, 25 kwietnia 2016 r. W Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał roku Warszawa, 25 kwietnia r. w Warszawie S.A. za I kwartał r. SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE RYNKOWE...4 II.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH wwarszawie

GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH wwarszawie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH wwarszawie w.gpw.pl GPW MIĘDZYNARODOWYRYNEKDLAEMITENTÓWINWESTORÓW Warszawska giełda jest najdynamiczniej rozwijającym się rynkiem Europy Środkowo-Wschodniej, dzięki czemu jest

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

NewConnect. mechanizm finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw. Sławomir Pycko Dyrektor Działu Analiz i Informacji Strategicznej GPW w Warszawie SA

NewConnect. mechanizm finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw. Sławomir Pycko Dyrektor Działu Analiz i Informacji Strategicznej GPW w Warszawie SA NewConnect mechanizm finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw Sławomir Pycko Dyrektor Działu Analiz i Informacji Strategicznej GPW w Warszawie SA Kraków, 4 września 2008 2 RYNKI GPW GPW Rynek zorganizowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obrotu giełdowego

Wprowadzenie do obrotu giełdowego Jesteś tu: Bossa.pl Wprowadzenie do obrotu giełdowego Przedmiotem obrotu na giełdzie mogą być instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu giełdowego. Decyzję o dopuszczeniu instrumentów finansowych do

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013 na GPW

Kwiecień 2013 na GPW Kwiecień 2013 na GPW 15 kwietnia odbyła się pierwsza sesja giełdowa w nowym systemie transakcyjnym Universal Trading Platform (UTP) Ważne zmiany w regulacjach w Alternatywnym Systemie Obrotu,. Grupa GPW

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o ofercie. Cena oferowanych akcji. Harmonogram oferty

Podstawowe informacje o ofercie. Cena oferowanych akcji. Harmonogram oferty Podstawowe informacje o ofercie. Na podstawie Prospektu w ramach Oferty Akcjonariusz Sprzedający oferuje do 26.786.530 akcji zwykłych na okaziciela serii B Giełdy papierów Wartościowych w Warszawie o wartości

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

CATALYST nowy rynek obligacji. Łódź, 3 grudnia 2009 r.

CATALYST nowy rynek obligacji. Łódź, 3 grudnia 2009 r. CATALYST nowy rynek obligacji Łódź, 3 grudnia 2009 r. 1 Wartość emisji jako % PKB 180,00% Wartość emisji papierów dłużnych wyemitowanych przez przedsiębiorstwa i instytucje finansowe jako % PKB 160,00%

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Strategia KDPW na lata 2010 2013. 2013 dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Horyzont czasowy Strategia KDPW na lata 2010 2013 2013 została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Portfel oszczędnościowy

Portfel oszczędnościowy POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2015

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2015 RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2015 MPAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Warszawa, 25 kwietnia 2016 Spis treści: I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie Rynek instrumentów pochodnych GPW w I półroczu 2012 roku na tle Europy GPW utrzymuje czwartą pozycję w Europie pod względem wolumenu obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi Kontrakty terminowe na indeksy

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Po co na Giełdę? Robert Kwiatkowski Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu GPW. Warszawa,11 grudnia 2008 r.

Po co na Giełdę? Robert Kwiatkowski Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu GPW. Warszawa,11 grudnia 2008 r. Po co na Giełdę? Robert Kwiatkowski Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu GPW Warszawa,11 grudnia 2008 r. Trudne czasy? Nie dla wszystkich! 29 spółek zadebiutowało na Rynku Głównym GPW w 2008 roku. Kwiecień

Bardziej szczegółowo

Portfel obligacyjny plus

Portfel obligacyjny plus POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil ryzyka Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W I KW R. 30 KWIETNIA 2014 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W I KW R. 30 KWIETNIA 2014 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W I KW. 204 R. 30 KWIETNIA 204 R. Grupa GPW w I kwartale 204 r. Dobry pierwszy kwartał dla Grupy GPW: wzrost aktywności na rynku finansowym, sezonowo

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku. Warszawa, 26 października 2015 r.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku. Warszawa, 26 października 2015 r. w Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał roku Warszawa, 26 października r. w Warszawie S.A. za III kwartał r. SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE RYNKOWE...4

Bardziej szczegółowo

Opis: Spis treści: Wprowadzenie 11

Opis: Spis treści: Wprowadzenie 11 Tytuł: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Operacje giełdowe rynku publicznego i niepublicznego Autorzy: Radosław Pastusiak Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2010 Opis: Książka "Przedsiębiorstwo na

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r.

RAPORT ROCZNY. Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r. RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2012 Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r. ABS INVESTMENT S.A. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153 Tel/Fax (33) 822-14-10; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Notowania i wyceny instrumentów finansowych

Notowania i wyceny instrumentów finansowych Notowania i wyceny instrumentów finansowych W teorii praktyka działa, w praktyce nie. Paweł Cymcyk 11.12.2016, Gdańsk W co będziemy inwestować? Rodzaj instrumentu Potrzebna wiedza Potencjał zysku/poziom

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2013 na GPW ***

Styczeń 2013 na GPW *** Styczeń 2013 na GPW Adam Maciejewski Prezesem Zarządu GPW GPW odnotowała największą liczbę IPO w Europie (105) w roku 2012. Na GPW odbyła się sesja giełdowa nr 5000. Debiuty 15 stycznia - BALTONA Spółka

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r.

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Trendy i możliwości Perspektywa makroekonomiczna - wysoki potencjał wzrostu w Polsce Popyt na kapitał - Wzrost zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy w obrotach giełdowych

Inwestorzy w obrotach giełdowych Inwestorzy w obrotach giełdowych (II połowa roku) Giełda Papierów Wartościowych Warszawa, 28 lutego 2007 www.gpw.pl 1 Agenda: Udział inwestorów w obrotach giełdowych w II półroczu r. Udział inwestorów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Architektura rynku kapitałowego w Polsce 10 października 2011 Założenia: Rynek kapitałowy to rynek funduszy średnio i długoterminowych Rynek kapitałowy składa

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 216 roku 1 maja 216 r. AGENDA GrupaBEST jedenzliderówbranży Najważniejsze wydarzenia w 216 roku Najlepszy kwartał w historii Grupy Wysoki

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r.

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r. Rocznik Giełdowy 2012 algorytmu kalkulacji kursu rozliczeniowego oraz dni wykonania jednostek. Giełda uruchomiła serwis internetowy dedykowany rynkowi instrumentów pochodnych. Serwis dostępny jest pod

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r. GETIN Holding w Q3 2009 Wzrost

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

KDPW - rola i zadania na polskim rynku kapitałowym Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW

KDPW - rola i zadania na polskim rynku kapitałowym Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW KDPW - rola i zadania na polskim rynku kapitałowym Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW Warszawa, 8 czerwca 2011 r. KDPW podstawowe informacje Historia 1991-1994 Integralna część Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo