Wymiana ciepła. Odnawialne źródła energii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymiana ciepła. Odnawialne źródła energii"

Transkrypt

1 Wymiana ciepła Odnawialne źródła energii

2 Zasoby Wymiana i przepływy wody ciepła w przyrodzie Zasoby wody Oceany Pory skał 300 Lodowce 165 Jeziora 0.34 Para wodna /3 powierzchni (97%) Przepływy Ocean atmosfera (parowanie z oceanów) 3.83 Atmosfera ocean (opady na oceanem) 3.47 Ocean ląd 0.36 Ląd - atmosfera (parowanie z lądów) 0.63 Hydrosfera ok km 3 Atmosfera ląd Rzekami do oceanów 0.3 Woda gruntowa do oceanów 0.04

3 Obieg wody w hydrosferze Obieg wody - procesy Fizykochemiczne i biochemiczne Siła napędowa energia słoneczna, geotermalna i grawitacji Energia słoneczna, energia geotermalna ogrzewają wodę (we wnętrzu Ziemi, na powierzchni, w oceanach) -> parując -> chmury Woda ogrzana (gazowa i ciekła) ze względu na gęstość przemieszcza się w wyniku konwekcji Morza prądy morskie i oceaniczne Atmosfera fronty atmosferyczne

4 Wymiana ciepła Obieg wody w hydrosferze Promieniowanie Słońca napędza przemiany i ruch wody w przyrodzie Na skutek grawitacji woda opadowa zlewa się do rzek Energia niesiona przez wody rzek jest jedyną skoncentrowaną energią odnawialną Wymiana ciepła, masy i pędu w wyniku konwersji Ek oraz oddziaływania grawitacyjnego w energię mechaniczną Energia wnętrza Ziemi ma charakter ustalony Energia słoneczna i grawitacji zaleŝna od wsp. czasu i przestrzennych

5 Energia wód ENERGIA WÓD RZECZNE OCEANICZNE - przepływy - róŝnice poziomów - pływów - fal - prądów W rzecznych elektrowniach wodnych energia kinetyczna i potencjalna wody przetwarzana zostaje na energię elektryczną. W elektrowniach oceanicznych napęd turbin w wyniku ruchów mas wody wywołanych pływami, falowaniem oraz róŝnicami gęstości

6 Wymiana ciepła Potencjalne zasoby energii wodnej Potencjał brutto masa wód we wszystkich ciekach wodnych, całkowity spadek od źródeł do ujść, teoretyczna wydajność turbin Potencjał techniczny rzeczywista wydajność turbin, część wody nie przechodzi przez turbiny 30-40% potencjału brutto Potencjał ekonomiczny część potencjału technicznego Hydroenergia to około: % światowego zuŝycia energii 0% światowego zuŝycia energii elektrycznej

7 Wymiana ciepła Potencjał brutto - oszacowanie ZałoŜenie początkowe: W ciągu roku wykorzystujemy wszystkie rzeki świata Moc M E t E rok m g h kg 10m s s 0 100m 1000 GW

8 Potencjał UE Całkowity teoretyczny potencjał energetyczny rzek płynących w państwach członkowskich Unii Europejskiej szacowany jest na TWh/rok Realny potencjał techniczny unijnych zasobów hydroenergetycznych moŝliwy do wykorzystania to ok. 650 TWh/rok Potencjał ekonomiczny wynosi ok. 470 TWh/rok. NaleŜy pamiętać, Ŝe w duŝej mierze to lokalne warunki geograficzne i klimatyczne wpływają na potencjał hydroenergetyczny. W najlepszej sytuacji znajdują się więc kraje górzyste, w których moŝna zaobserwować duŝe spadki koryt rzecznych, przykładem takiego kraju jest Austrii

9 Wymiana ciepła Polska na tle Europy Największe zasoby mają kraje, w których występuje duŝo opadów (sąsiedztwo oceanu) i są górzyste (duŝy spadek rzek)

10 Wymiana ciepła Cykl przemian energetycznych w elektrowniach wodnych

11 Rodzaje Wymiana elektrowni ciepła wodnych Przepływowa, przyzaporowa o małym spadzie Pompowa, derywacyjna o duŝym spadzie

12 Wymiana ciepła Typy elektrowni wodnych Regulacyjna z duŝym zbiornikiem Rzeki nizinne Typy elektrowni wodnych Zbiornikowa z małym zbiornikiem Kaskadowa z wieloma zbiornikiem Pompowo-szczytowa

13 Wymiana ciepła Elektrownie przepływowe -wykorzystanie energii przepływu wody; -nie ma zbiornika gromadzącego wodę, więc ilość wyprodukowanej energii zaleŝy od ilości wody płynącej w rzece w danym momencie; -cała hydroelektrownia umieszczona jest bezpośrednio w korycie rzeki w odpowiednio skonstruowanym budynku, który jest przedłuŝeniem jazu, przegradzającego rzekę; -duŝych kosztach budowy, a ich wielkość produkcji zaleŝy od pory roku i od pogody; - nie ma moŝliwości regulacji mocy Włocławku (160 MW)

14 Wymiana ciepła Elektrownie regulacyjne (zbiornikowe) -przed elektrownią znajduje się zbiornik wodny, który wyrównuje sezonowe róŝnice w ilości płynącej wody; - elektrownia moŝe wytwarzać przez pewien czas moc większą od mocy odpowiadającej chwilowemu dopływowi; -regulacyjne z duŝym zbiornikiem wodnym - zastosowanie zbiornika umoŝliwia regulację w cyklu dobowym i tygodniowym, a dodatkowo zbiornik moŝe stanowić zabezpieczenie przeciwpowodziowe - - zbiornikowe z małym zbiornikiem wodnym - umoŝliwiają krótkoterminową regulację w godzinach tzw. szczytu - - kaskadowe - zastosowanie wielu zbiorników z moŝliwością indywidualnej i globalnej regulacji ich napełniania i opróŝniania pozwala na optymalne wykorzystanie i regulację mocy, a takŝe na magazynowanie nadwyŝek energii. Zbiorniki te stanowią teŝ dobre zabezpieczenie przeciwpowodziowe

15 Elektrownie Wymiana szczytowo-pompowe ciepła - pełnią funkcję magazynu energii elektrycznej. - znajdują się pomiędzy dwoma zbiornikami wodnymi - górnym i dolnym. - umoŝliwiają kumulację energii w okresie małego zapotrzebowania na nią przez pompowanie wody ze zbiornika dolnego do górnego. - w okresie większego zapotrzebowania energia wyzwalana jest przez spuszczenie wody ze zbiornika górnego do dolnego, która napędza turbiny. - urządzenie zamocowane na rurociągu pracuje jako pompa w okresie napełniania zbiornika górnego, a w momencie jego opróŝniania jako turbina. -mimo duŝych kosztów system ten zdaje egzamin ze względu na brak alternatywnych metod magazynowania duŝych ilości energii elektrycznej (np.: elektrownie wodne śarnowiec, Porąbka-śar, śydowo);

16 Solina - szczytowo-pompowa z 4 turbozespołami typu Francisa o mocy zainstalowanej po modernizacji 00 MW

17 Małe elektrownie wodne Kryterium mocy Kryterium spadu Mikroenergetyka Makroenergetyka Niskospadowe Średniospadowe >70kW >100kW -0 m <150 m Mała energetyka < 5 MW Wysokospadowe >150 m

18 Małe elektrownie wodne

19 Wymiana ciepła Budowa elektrowni wodnej Zapora przegradzająca dolinę rzeki i spiętrzająca jej wody -dla utworzenia zbiornika rekreacyjnego, -stawu hodowlanego, -zbiornika przeciwpowodziowego, -zaopatrzenie w wodę lub by nawadniać uprawy. Turbina wodna silnik, przetwarzający mechaniczną energię przepływającej przezeń wody na uŝyteczną pracę mechaniczną Linie przesyłowe Generator energii mechanicznej energię elektryczną

20 Typy turbin turbiny akcyjne (natryskowe) - woda zostaje doprowadzona do wirnika pod ciśnieniem atmosferycznym. W turbinach tego typu zostaje wykorzystana energia kinetyczna. turbiny reakcyjne (naporowe) - woda zostaje doprowadzona do wirnika pod ciśnieniem wyŝszym niŝ ciśnienie atmosferyczne (wyjątek stanowi przypadek lewarowego doprowadzenia wody). Turbiny reakcyjne wykorzystują energię ciśnienia wody oraz energię kinetyczną.

21 Typy turbin Turbina Francisa Spady wody: m Potencjalna energia płynu zostaje przekształcona w kinetyczną energię obracającego się wirnika. Turbina znajduje się między zbiornikiem płynu o wyŝszym ciśnieniu (wyŝszy poziom cieczy) i zbiornikiem zawierającym płyn o niŝszym ciśnieniu (niŝszy poziom cieczy).

22 Typy turbin Turbina Kaplana Spady wody: - 70 m Turbina Kaplana to odmiana turbiny śmigłowej. Jej odmienność polega na moŝliwości zmiany kąta łopat w czasie pracy, a w efekcie takŝe regulację otrzymywanej mocy i duŝo większy zakres wysokich sprawności.

23 Typy turbin Turbina Peltona Turbina akcyjna Spady wody: do 000 m

24 Typy turbin Turbina Banki-Michella Turbina akcyjna Spady wody: -50 m

25 Wymiana ciepła Zalety -nie zanieczyszczają środowiska i mogą być instalowane w licznych miejscach na małych ciekach wodnych - mogą być zaprojektowane i wybudowane w ciągu 1- lat, wyposaŝenie jest dostępne powszechnie, a technologia dobrze opanowana - prostota techniczna powoduje wysoką niezawodność i długą Ŝywotność - wymagają nielicznego personelu i mogą być sterowanie zdalnie - rozproszenia w terenie skraca odległości przesyłu energii i zmniejsza związane z tym koszty

26 Równanie ciągłości Równanie ciągłości

27 Równanie ciągłości Prędkość elementu e jest równa v, zatem w przedziale czasu t element ten przebywa wzdłuŝ rury odcinek o długości x v t. Wobec tego w przedziale czasu t przez linię przerywaną przepływa płyn o objętości V równej V Równanie ciągłości S x Sv t V S1v1 t Sv t S - równanie ciągłości 1v1 Sv Wynika z niego, Ŝe prędkość przepływu wzrasta, gdy maleje pole przekroju poprzecznego, przez który płyn przepływa.

28 Mechanika płynów 14.I.01 Równanie Bernoulliego Równanie Bernoulliego Oznaczenia: y 1, v 1 i p 1 - poziom, prędkość i ciśnienie płynu wchodzącego do rury z lewej strony; y, v i p - odpowiednie wielkości odnoszące się do płynu wychodzącego z rury z prawej strony. p ρ v1 + ρgy1 p + ρv + Równanie Bernoulliego: 1 p + ρv + ρgy const ρgy

29 Mechanika płynów 14.I.01 Wnioski z równania Bernoulliego Równanie Bernoulliego Równanie Bernoulliego dla płynu w spoczynku, v 1 v 0 p ( y ) p1 + g 1 y ρ Równanie Bernoulliego dla płynu, który w trakcie przepływu nie zmienia połoŝenia w pionie (y jest stałe np. y 0) p ρ v1 p + 1 ρv Jeśli przy przepływie wzdłuŝ poziomej linii prądu prędkość elementu płynu wzrasta, to ciśnienie płynu maleje i na odwrót. Równanie Bernoulliego stosuje się ściśle jedynie dla płynu doskonałego. Gdy występują siły lepkości, nie wolno nam pominąć zmian energii termicznej płynu.

30 Mechanika płynów 14.I.01 Równanie Bernoulliego Wyprowadzenie Zasada zachowania energii w postaci związku pracy ze zmianą energii kinetycznej: W E k Zmiana energii kinetycznej jest wynikiem zmiany prędkości płynu między końcami rury, a zatem wynosi: E E k 1 mv Wyprowadzenie 1 1 mv1 ρ V ( v v ) Praca wykonana nad układem ma dwa źródła. Po pierwsze, siła cięŝkości ( mg) wykonuje pracę W g nad płynem o masie m, wznosząc go z poziomu wejściowego na wyjściowy. Praca ta jest równa: W g ( y y ) g V ( y ) mg ρ 1 y1 Jest ona ujemna ze względu na przeciwne kierunki przemieszczenia płynu (skierowanego w górę) i siły cięŝkości (skierowanej w dół). 1

31 Mechanika płynów 14.I.01 Równanie Bernoulliego Po drugie, praca jest teŝ wykonywana nad układem (na wejściowym końcu rury), gdy płyn jest wtłaczany do rury, oraz przez układ (na wyjściowym końcu rury), gdy płyn jest wypychany z rury. Całkiem ogólnie moŝemy powiedzieć, Ŝe praca wykonana przez siłę o wartości F, działającą na próbkę płynu o polu przekroju poprzecznego S, przy przemieszczeniu płynu na odległość x, jest równa F x ( ps )( x ) p ( S x ) p V Praca wykonana nad układem jest zatem równa p 1 V, a praca wykonana przez układ wynosi - p V. Ich suma W p jest równa: W p ( p p ) V p V + p1 V 1 Związek pracy ze zmianą energii kinetycznej: ρg V W W g + W p E ( ) ( ) ( y y V p p ρ V v v ) 1 1 k 1 1

32 Równanie Bernouliego Wymiana ruch płynu ciepła -składowa prędkości energia kinetyczna ruchu -składowa połoŝenia (wysokości) energia potencjalna -składowa ciśnienia praca przetłaczania Postacie równania Bernoulliego Równanie energii Równanie wysokości Równanie ciśnienia Woda- płyn nieściśliwy zastosowanie równania Bernoulliego

33 Wymiana ciepła Równanie energii mv v + + mgh + pv const p gh + const ρ Równanie wysokości m masa płynu [kg] v szybkość przepływu płynu [m/s] h- wysokość połoŝenia środka masy płynu [m] p ciśnienie całkowite [Pa] V objętość masy płynu [m 3 ] γ gρ cięŝar właściwy Równanie ciśnienia v g + h + p γ const ρv + ρgh + p const

34 Wymiana ciepła Energia strumienia wody Teoretyczna ilość energii A zawarta w płynącej wodzie pomiędzy punktami A i B A B V p gz c A + + ρ ρ Energia wody w jednostce czasu w przekroju 1 B Energia wody w jednostce czasu w przekroju V p gz c A + + ρ ρ Energia rozwijana przez rzekę między dwoma przekrojami ] [ ) ( J V p p c c Z Z g A A A + + ρ ρ

35 Energia przekazywana Wymiana ciepła turbinie Spad niwelacyjny H H 1 H H + p 1 Z1 h1 H Z + h ρ g p ρ g h 1 h 1

36 Wymiana ciepła Wartość (ilość) energii, jaką turbina moŝe przejąć od strumienia wody c1 c A1 gh + g hstr V [ J ] ρ Jednostkowa energia uŝyteczna A u c1 c gh + g hstr g hstr -strata energii związana z oporami przepływu wody w doprowadzeniach i odprowadzeniach z turbiny

37 Wymiana ciepła Energia zmieniana na elektryczną Przy wyznaczaniu energii transformowanej na energię elektryczną uwzględnia się sprawność procesu Energia elektryczna uzyskiwana w elektrowni A el A u ρ V η η t p η g gdzie: η t sprawność turbiny wodnej η p sprawność przekładni η g sprawność generatora

38 Moc wytwarzana w Wymiana ciepła elektrowni wodnej - jeŝeli cała róŝnica poziomów na niewielkim obszarze, pomijamy spadki ciśnień w przewodach doprowadzających wodę do turbiny - prędkości wody przed i po spiętrzeniu są zbliŝone energia potencjalna energia elektryczna A u gh Moc elektrowni P el A t el [W] A el A u ρ V η η t p η g P el g H Q ρ η η t p η g [W] Q- przełyk turbiny (objętość strumienia wody przepływającego w ciągu sekundy)

39 Moc czynna Wymiana oddawana ciepła do sieci Moc elektrowni wodnej moc czynna oddawana do sieci energetycznej Uwzględniamy sprawność układu wyprowadzania mocy tj. straty na drodze przesyłu energii od generatora aŝ do sieci (kable, szyny, przełączniki, transformatory) Zakładając, Ŝe ρ 1000 kg/m 3 oraz g 9.81 m/s P el 9.81 H Q ηs ηt ηp ηg [kw] gdzie: η s sprawność układu wyprowadzającego moc do systemu elektroenergetycznego P el 9.81 H Q η [kw] η t η g η gdzie: η współczynnik sprawność elektrowni wodnej

40 Moc jednostkowa Wymiana i moc ciepła efektywna Strumień objętości Q na kolejnych łopatkach podlega zmianie pędu Siła obwodowa działająca na łopatki turbiny F ρ Q ( v 0 U)( 1 cosβ) U prędkość obwodowa wirnika Moc pobierana od strumienia E FU ρ Q U ( v 0 U)( 1 cosβ) Największa moc pobierana od strumienia masy ρq gdy U1/v o i cosβ -1 1 E ρ Q v 0 ρ Q U ρ Q ( ϖr ) ω- prędkość kątowa wirnika, r-średni promień wieńca wirnika Moc efektywna na wale turbiny P ef η E η ρ Q e

41 Przykład: Mała elektrowania na Rabie w Dobrzycach Energia wody spiętrzonej rzeki wynosi (energia potencjalna): h ok. 10m, Masa przepływającej wody ok.m kg na sekundę E M m g h 10 g kW t Największa elektrownia świata M 11GW

42 Energia maremotoryczna Energia przypływów i odpływów 00 GW Energia fal morskich 3 TW Energia prądów morskich 7 TW

43 Energia pływów Przyspieszenie grawitacyjne wywierane przez masę m Gm g r G m kg s Na kaŝdy element masy Ziemi działają dwie siły: przyciągania KsięŜyca i odśrodkowa, wywołana obrotem układu Ziemia-KsięŜyc wokół wspólnego środka masy. Na półkuli bliŝszej KsięŜyca przewaŝa siła przyciągania, a na dalszej - siła odśrodkowa. g g 0 A Gm r K k Gm K ( r ρ ) k

44 Energia pływów wpływ KsięŜyca 0 ( ρ) k K A k K r Gm g r Gm g 0 1 ) ( k k k k k K k K k K A A k r r r r r Gm r Gm r Gm g g g g ρ ρ ρ ρ ρ + r k r k ρ ρ << 1 3 k K k r Gm g ρ

45 Energia pływów wpływ Słońca 0 ( ρ ) S S A S S r Gm g r Gm g 3 S S S r Gm g ρ 3 S S S K S K r r m m g g K S K S r r m m S K g g

46 Energia pływów

47 Wymiana ciepła Energia przypływów i odpływów Pod wpływem siły grawitacji od Słońca i KsięŜyca powierzchnia wody w oceanach odkształca się kula przyjmuje kształt elipsoidy

48 Wymiana ciepła Energia przypływów i odpływów Cykl przypływ odpływ trwa 1h i 5min Średnia róŝnica poziomów na otwartym morzu wynosi 1-3m RóŜnica poziomów > 5 m Kanada (Bay of Fundy) i Australia (zatoka Talbot w Kimberley) 11 m Anglia (Severn) 9 m Francja (Rance) 8.5 m

49 Wymiana ciepła Energia fal morskich Energia fal wywołana jest oddziaływaniem wiatru Moc falowania jest wykładniczą funkcją 1 gdzie: g- przyspieszenie grawitacyjne H wysokość fali λ długość fali ν- częstość fali P g ρ H λ v 8 Parametry fali < H < 0m; 60 < λ < 600m; 5 < ν < 0 s 0.v H g 0 ; λ πv g 0 ; v g πv 0

50 Energia fal morskich Elektrownie wykorzystujące przetworzony ruch fal morskich, ze względu na lokalizację dzieli się na trzy grupy: nadbrzeŝne, przybrzeŝne - zazwyczaj osadzone na dnie w płytkich wodach (10-0 m głębokości) i morskie (ponad 40 m głębokości). Istnieją dwa rozwiązania wykorzystania fal morskich napędzających, turbiny wodne turbiny powietrzne. W pierwszym rozwiązaniu woda morska pchana kolejnymi falami wpływa zwęŝającą się sztolnią do połoŝonego na górze zbiornika. Gdy w zbiorniku tym jest wystarczająca ilość wody, wówczas przelewa się ona przez upust i napędza turbinę rurową sprzęŝoną z generatorem. Po przepłynięciu przez turbinę woda wraca do morza. Instalacja taka pracuje od 1986 roku na norweskiej wyspie Toftestallen koło Bergen, dając moc 350 kw. W drugim rozwiązaniu zbiornik jest zbudowany na platformie na brzegu morza. Fale wlewają się na podstawę platformy i wypychają powietrze do górnej części zbiornika. SpręŜone przez fale morskie powietrze wprawia w ruch turbinę napędzająca generator.

51 Konwersja energii falowania na energię Wymiana ciepła elektryczną Realizacja konwersji trudna: mała koncentracja, duŝe oscylacje energii (maksymalne w okresie sztormów i minimalne podczas bezpiecznej pogody) - wytrzymałość materiałów - opłacalność - korozja przez wodę morską

52 Prądy oceaniczne - wywołane róŝnicami gęstości wody. - wywołane pod wpływem działania wiatru, zasolenia i temperatury wody morskiej, morfologii dna morskiego, a takŝe obrotów Ziemi. - prądy oceanicznie są stale w ruchu i płyną tylko w jednym kierunku.

53 Kawitacja Zjawisko objaśnione pierwszy raz przez Osborna Reynoldsa w 1894 r. Nazwa wzięta od łacińskiego słowa cavitas jama, pustka. Kawitacja - zjawisko wywołane zmiennym polem ciśnienia w cieczy, polega na powstawaniu, wzroście i zaniku pęcherzyków lub innych obszarów zamkniętych (kawern) zawierających parę danej cieczy, rozpuszczone w niej gazy lub mieszaninę wodno-parową. Pęcherzyki rosną w obszarze zmniejszonego ciśnienia poniŝej wartości krytycznej, a później gwałtownie zmniejszają się (implozja) w obszarze ciśnienia większego od wartości krytycznej.

54 Kawitacja Ciśnienie krytyczne ciśnienie, przy jakim powstaje kawitacja. ZaleŜy ono między innymi od rodzaju cieczy i jej temperatury, zawartości rozpuszczonych i nierozpuszczonych gazów oraz cząstek stałych, stanu termodynamicznego cieczy stanu ruchu cieczy, sposobu wytwarzania kawitacji. Zarodek kawitacyjny Zarodek kawitacyjny mikropęcherzyk gazu, pary lub mikroskopijna cząstka stała niezbędna do powstania kawitacji.

55 Kawitacja Kawitacja powierzchniowa - występująca podczas opływu ciał, takich jak płaty aerodynamiczne, śruby okrętowe, itp. Kawitacja szczelinowa Kawitacja szczelinowa powstająca np. pomiędzy osłoną a wirnikiem maszyn przepływowych.

56 Kawitacja Erozją kawitacyjną nazywane jest zjawisko mechanicznego niszczenia materiału wskutek implozji pęcherzyków kawitacyjnych w pobliŝu lub bezpośrednio na powierzchni ścian i polegające na powstaniu ubytku materiału. Na przebieg erozji kawitacyjnej wpływa wiele parametrów uwzględniających fizyczne i chemiczne właściwości cieczy i niszczonego materiału oraz natęŝenie kawitacji.

Hydroenergetyka nowe kierunki i moŝliwości

Hydroenergetyka nowe kierunki i moŝliwości Hydroenergetyka nowe kierunki i moŝliwości ( Czysta Energia październik 2006) Autor: dr Krzysztof Piotrowski Według The World Hydropower Atlas 2000, publikowanego przez International Journal of Hydropower

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Nalepa Wojciech Miąskowski Paweł Pietkiewicz Janusz Piechocki Piotr Bogacz PORADNIK MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

Krzysztof Nalepa Wojciech Miąskowski Paweł Pietkiewicz Janusz Piechocki Piotr Bogacz PORADNIK MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ Krzysztof Nalepa Wojciech Miąskowski Paweł Pietkiewicz Janusz Piechocki Piotr Bogacz PORADNIK MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ Olsztyn, maj 2011 2 PORADNIK MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ PORADNIK MAŁEJ ENERGETYKI

Bardziej szczegółowo

RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Katowice 2013 Spis treści Słowo wstępu... 3 Wprowadzenie... 4 1. Zagadnienia teoretyczne... 5

Bardziej szczegółowo

Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej

Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej SPIS TREŚCI Podstawy techniki pompowej 5 Historia techniki pompowej 7 Zaopatrzenie w wodę

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Mariusz Adamski Poradnik oszczędzania energii w mikro i małych przedsiębiorstwach

dr hab. inż. Mariusz Adamski Poradnik oszczędzania energii w mikro i małych przedsiębiorstwach dr hab. inż. Mariusz Adamski Poradnik oszczędzania energii w mikro i małych przedsiębiorstwach dr hab. inż. Mariusz Adamski Poradnik oszczędzania energii w mikro i małych przedsiębiorstwach Suwałki, 2014

Bardziej szczegółowo

Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego

Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego Kraków 2010 Autorzy: mgr inŝ. Jerzy Dudek (rozdziały: 2.1.1; 2.4) mgr inŝ. Piotr Klimek (rozdziały: 1; 2.4; 3; 4) mgr inŝ. Grzegorz Kołodziejak

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Rozprawa doktorska

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Rozprawa doktorska Modelowanie elektrowni wiatrowej w systemie elektroenergetycznym w otoczeniu rynkowym 1 POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Rozprawa doktorska Mgr inŝ. Wojciech Radziewicz

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów solarnych

Projektowanie systemów solarnych Projektowanie systemów solarnych Solarne przygotowywanie ciepłej wody Solarne wspomaganie ogrzewania Solarne ogrzewanie basenów kąpielowych Kolektory rurowe VTK Kolektory płaskie VFK Solarne podgrzewacze

Bardziej szczegółowo

Wymiana ciepła i masy w obrotowym osuszaczu solarnego systemu klimatyzacyjnego. Rozprawa doktorska. Piotr Kowalski

Wymiana ciepła i masy w obrotowym osuszaczu solarnego systemu klimatyzacyjnego. Rozprawa doktorska. Piotr Kowalski INSTYTUT INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wymiana ciepła i masy w obrotowym osuszaczu solarnego systemu klimatyzacyjnego Rozprawa doktorska Piotr Kowalski Promotor: prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział InŜynierii Mechanicznej i Mechatroniki Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział InŜynierii Mechanicznej i Mechatroniki Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział InŜynierii Mechanicznej i Mechatroniki Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych mgr inŝ. Wawrzyniec Gołębiewski Rozprawa doktorska Relacje

Bardziej szczegółowo

Program symulacyjny do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła. Stan sierpień 2013

Program symulacyjny do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła. Stan sierpień 2013 Program symulacyjny do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła Stan sierpień 2013 Spis zawartości - 2-1. Wprowadzenie...5 2. Ogólna zasada działania programu...6 3. Projekty...8 4. Opcje

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA. Gdańsk, 22 stycznia 2015 roku. fot. www.gospodarkamorska.pl

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA. Gdańsk, 22 stycznia 2015 roku. fot. www.gospodarkamorska.pl TURBINY WIATROWE I WODNE aspekty techniczne i prawne KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA Gdańsk, 22 stycznia 2015 roku fot. www.gospodarkamorska.pl KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA TURBINY WIATROWE I WODNE -

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania pompowni wodociągowych. Podręcznik projektowania.

Podstawy projektowania pompowni wodociągowych. Podręcznik projektowania. Podstawy projektowania pompowni wodociągowych. Podręcznik projektowania. PUNKTY SEWISOWE WILO Gdynia Wyślij nam wiadomość na: serwis@wilo.pl - a my zajmiemy się resztą! Szczecin Słupsk Piła Gdańsk Unisław

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Innowacyjne rozwiązania technologiczne. Doświadczenia Partnerstwa Budujmy Razem. Cieczowe systemy słoneczne

VADEMECUM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Innowacyjne rozwiązania technologiczne. Doświadczenia Partnerstwa Budujmy Razem. Cieczowe systemy słoneczne Maciej Wesołowski Cieczowe systemy słoneczne A. VADEMECUM DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Innowacyjne rozwiązania technologiczne. Doświadczenia Partnerstwa Budujmy Razem A. Cieczowe systemy słoneczne Maciej Wesołowski

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Silniki wykonawcze prądu stałego i prądu przemiennego 4.1.1. Materiał nauczania Maszyna elektryczna Maszyną elektryczną nazywamy urządzenie elektromechaniczne słuŝące do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Korzyści i zagroŝenia wynikające z dostarczania gazu ziemnego w postaci skroplonej

Korzyści i zagroŝenia wynikające z dostarczania gazu ziemnego w postaci skroplonej Korzyści i zagroŝenia wynikające z dostarczania gazu ziemnego w postaci skroplonej Autor: Zbigniew Gnutek, Michał Pomorski - Politechnika Wrocławska, Zakład Termodynamiki, Instytut Techniki Cieplnej i

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY DWUWIRNIKOWEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ

ANALIZA PRACY DWUWIRNIKOWEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNY INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Andrzej Pawlak ANALIZA PRACY DWUWIRNIKOWEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ promotor:

Bardziej szczegółowo

VI GIMNAZJADA EKOLOGICZNA NIE MOśNA śyć BEZ POWIETRZA 1.KWAŚNE DESZCZE 2. EFEKT CIEPLARNIANY 3. DZIURA OZONOWA 4. SPOSOBY WYTWARZANIA ENERGII

VI GIMNAZJADA EKOLOGICZNA NIE MOśNA śyć BEZ POWIETRZA 1.KWAŚNE DESZCZE 2. EFEKT CIEPLARNIANY 3. DZIURA OZONOWA 4. SPOSOBY WYTWARZANIA ENERGII VI GIMNAZJADA EKOLOGICZNA NIE MOśNA śyć BEZ POWIETRZA 1. KWAŚNE DESZCZE 2. EFEKT CIEPLARNIANY 3. DZIURA OZONOWA 4. SPOSOBY WYTWARZANIA ENERGII 5. SPALANIE ODPADÓW W PALENISKACH DOMOWYCH 1.KWAŚNE DESZCZE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EKOENERGETYCZNA

STRATEGIA EKOENERGETYCZNA Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków STRATEGIA EKOENERGETYCZNA GMINY BOGUCHWAŁA OPRACOWANIE INSTYTUT KARPACKI UL. SOBIESKIEGO 13 33 340 STARY SĄCZ

Bardziej szczegółowo

Systematyczne planowanie rozwoju energetyki wiatrowej w województwie lubelskim

Systematyczne planowanie rozwoju energetyki wiatrowej w województwie lubelskim Systematyczne planowanie rozwoju energetyki wiatrowej w województwie lubelskim Raport końcowy Lipiec 2014 RAPORT KOŃCOWY Systematyczne planowanie rozwoju energetyki wiatrowej w województwie lubelskim Lublin,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE "ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW"

SZKOLENIE ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OCENA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I AKUSTYCZNEJ Skutki oddziaływania zanieczyszczeń CO "Zawartość karboksyhemoglobiny we krwi i objawy zatrucia w

Bardziej szczegółowo

OBCIĄśENIE ŚNIEGIEM I ODDZIAŁYWANIA WIATRU WEDŁUG PN-EN 1991

OBCIĄśENIE ŚNIEGIEM I ODDZIAŁYWANIA WIATRU WEDŁUG PN-EN 1991 WIELKOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA Ul. DWORKOWA 14, 60-602 POZNAŃ e-mail: wkp@piib.org.pl tel. 61 854 20 10, 61 854 20 12 OBCIĄśENIE ŚNIEGIEM I ODDZIAŁYWANIA WIATRU WEDŁUG PN-EN 1991 ANTONI

Bardziej szczegółowo

HYDROENERGO Władysław Kiełbasa ul. Chełmońskiego 18 84-200 WEJHEROWO, POLAND

HYDROENERGO Władysław Kiełbasa ul. Chełmońskiego 18 84-200 WEJHEROWO, POLAND HYDROENERGO Władysław Kiełbasa ul. Chełmońskiego 18 84-200 WEJHEROWO, POLAND Tel./fax : +48 58 572 61 20, Fax : +48 58 742 11 18 Mobile phone: +48 602 704 318 E-mail : hydroenergo@hydroenergo.com http://www.hydroenergo.com

Bardziej szczegółowo

Przesył i rozdział energii elektrycznej

Przesył i rozdział energii elektrycznej Książka/publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie Irena Wasiak ELEKTROENERGETYKA W ZARYSIE Przesył i rozdział energii elektrycznej Irena Wasiak ELEKTROENERGETYKA W ZARYSIE Przesył i rozdział energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów do modelowania wymiany ciepła w chłodnicy ramienia kombajnowego duŝej mocy

Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów do modelowania wymiany ciepła w chłodnicy ramienia kombajnowego duŝej mocy Dr inŝ. Bogdan GICALA Mgr inŝ. Artur TARKOWSKI Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów do modelowania wymiany ciepła w chłodnicy ramienia kombajnowego duŝej mocy

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z FIZYKI W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny ITS

Biuletyn Informacyjny ITS ISSN 1732-0437 Biuletyn Informacyjny ITS 2-2011 Zeszyt 2 (44) DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNY INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO WARSZAWA Redaguje: Kolegium Redakcyjne w składzie: Andrzej Damm, Anna Dzieniowska

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2009. www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH

KATALOG 2009. www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH KATALOG 2009 www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH Spis treści Na dobry początek czym jest Ekoenergia Opolszczyzny? 5 Stawiamy

Bardziej szczegółowo