ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W CENTRUM EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNYM. Małe fantazje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W CENTRUM EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNYM. Małe fantazje"

Transkrypt

1 ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W CENTRUM EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNYM Małe fantazje Opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz z późn.zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 83 poz. 693) Postanowienia ogólne: Punkt Przedszkolny Małe fantazje, zwany dalej Punktem jest punktem przedszkolnym niepublicznym w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami. 2. Siedziba Punktu znajduje się w Łodzi przy ul. Milionowej Organem prowadzącym Punkt jest Ewa Kurczewska 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty. 5. Założenie Punktu podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego. 6. Ustalona nazwa używana jest przez Punkt w pełnym brzmieniu: Małe fantazje Punkt Przedszkolny Punkt działa na podstawie: Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ze zmianami. 2. Niniejszego dokumentu Punkt funkcjonuje przez cały rok z przerwami świątecznymi ustalanymi przez prowadzącą. Z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Punkt pracuje w godzinach w dni robocze od poniedziałku do piątku Działalność Punktu finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w Punkcie oraz dotacje gminne. 2. Opłata stała za Punkt nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka. 3. Punkt zapewnia napoje dla dzieci.

2 4. Dzieci spożywają własne posiłki przyniesione z domu 5. Na prośbę rodziców może być dostarczany obiad przez firmę cateringową 6. Opłata za pobyt dziecka w Punkcie pobierana jest z góry, do 10. każdego miesiąca. 7. Opłata za wyżywienie dziecka w Punkcie pobierana jest z dołu, do 10. każdego miesiąca. Jest to ilość stawki za obiad pomnożona przez ilość dni obecności dziecka w przedszkolu. 8. Przy zapisywaniu dziecka do Punktu obowiązuje wpisowe (wg stawki ustalonej przez prowadzącą) Punkt zapewnia świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. 2. Dzieci, w ramach opłaty stałej, mogą uczestniczyć także w następujących zajęciach: zajęcia taneczne, język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna 3. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez prowadzącą, a czas ich trwania dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci. Cele i zadania Punktu: Punkt Przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie. 1. Celem punktu jest: - Zapewnienie wychowankom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole podstawowej. - Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka 2. Punkt zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i higienę, dobrą, przyjazną atmosferę wolną od agresji i przemocy. 3. Punkt dba o rozwój wszystkich rodzajów inteligencji dziecka. 4. Punkt stwarza rodzicom warunki partnerskiej współpracy i wspiera ich w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci. 5. Zadaniem punktu jest: - Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspakajania. - Zapewnianie dzieciom możliwości przebywania w grupie rówieśniczej. - Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci. - Przygotowanie dzieci do nauki szkolnej poprzez realizację programu edukacyjnego zatwierdzonego przez MEN. - Rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka. - Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. - Organizowanie w ramach potrzeby różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej

3 Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznokulturowym i przyrodniczym. 2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego. 3. Szczegółowe zadania Punktu i sposób ich realizacji ustalany jest w dokumentacji pracy Punktu Punkt sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności: 1. Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w punkcie oraz w trakcie zajęć poza terenem punktu. 2. Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa-zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. 3. Stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p.poż. 4. Współpracuje ze specjalistami (logopeda, psycholog) zapewniając w miarę potrzeb i możliwości konsultację i pomoc. Organizacja pracy Punktu: Liczba dzieci w Punkcie nie może przekroczyć 14 w jednej grupie. Punkt może funkcjonować przy niepełnej liczbie dzieci (minimum 3). 2. Ramowy Rozkład Dnia ustalany jest przez Dyrektora Punktu. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców. 3. Punkt prowadzi jedną grupę w godzinach Do realizacji celów punkt posiada: 1. salę do zajęć, zabaw i odpoczynku dla jednej grupy, 2. łazienkę i wc dla dzieci i personelu, 3. wyznaczone miejsce na szatnię, 4. wyodrębniony aneks kuchenny do przygotowywania napojów i przechowywania posiłków

4 Punkt gwarantuje, pięć razy w tygodniu ( ) cykl zajęć edukacyjnych realizujących podstawę programową zatwierdzoną przez MEN. Zajęcia prowadzone twórczymi metodami w zakresie działań jak : plastyka, taniec, gimnastyka korekcyjna, rytmika. Minimalny tygodniowy wymiar godzin: Udział dzieci w konkursach plastycznych 3. Zajęcia j. angielskiego 4. Imprezy przedszkolne, świąteczne, wycieczki Ogólne zasady pobytu dziecka w Punkcie: Dzieci mają zagwarantowaną fachową opiekę w dni powszednie każdego tygodnia, w godzinach , przez 12 miesięcy w roku (ewentualna przerwa wakacyjna przez jeden miesiąc) 2. Podstawą zgłoszenia dziecka do punktu jest karta zgłoszenia dziecka 3. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców (opiekunów), bądź inne osoby, które zostały do tego upoważnione 4. Do punktu dzieci mogą przynosić swoje zabawki ( powinny być one oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację). 5. Rodzice ponoszą koszty za obowiązkowe grupowe ubezpieczenie dziecka. 6. Rodzice ponoszą koszty związane z transportem dzieci na wycieczki i różnego typu wyjazdy. 7. Punkt wyposaża dzieci we wszystkie potrzebne im do wszechstronnego rozwoju pomoce i materiały dydaktyczne, edukacyjne i papiernicze. 8. Punkt nie prowadzi opieki medycznej. Odpowiedzialność za wykonanie w odpowiednim terminie wszelkich zabiegów i procesów medycznych związanych ze zdrowiem dzieci między innymi szczepień ochronnych spoczywa na rodzicach. W Punkcie nie podawane dzieciom żadne lekarstwa, poza przypadkiem kiedy dziecko cierpi na chorobę przewlekłą, a lekarz opiekujący się dzieckiem oraz rodzice dziecka wyrażą na to pisemną zgodę i podadzą szczegółową informacją o dawkowaniu lekarstwa. 9. Warunkiem przyjęcia dziecka do punktu w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia. Jeżeli u dziecka stwierdzony zostanie stan podgorączkowy lub jego samopoczucie będzie wskazywało na stan chorobowy rodzice zobowiązani są do zabrania dziecka z punktu.

5 Wychowankowie Punktu: Do Punktu mogą uczęszczać dzieci od 3 do 5 lat. 2.Na wniosek rodziców Dyrektor Punktu może przyjąć dziecko, które nie osiągnęło wieku 3 lat 3. Dziecko w punkcie ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do: - właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, - szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania, - ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej, - poszanowania jego godności osobistej, - poszanowania własności, - opieki i ochrony, - akceptacji jego osoby. 4. Dziecko może być skreślone z listy uczestników Punktu w przypadku, gdy: - Rodzice nie uiszczą w ciągu kolejnego miesiąca opłaty za świadczone usługi. - Zachowanie dziecka będzie uniemożliwiało pracę nauczycielom i nie będzie w tej kwestii współpracy z rodzicami lub będzie stwarzało zagrożenia dla bezpieczeństwa innych dzieci.

6 Nauczyciele Punktu: Nauczyciel zobowiązany jest do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz z podstawowymi funkcjami Punktu: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności do: - wspierania każdego wychowanka w jego rozwoju oraz dążenia do pełni własnego rozwoju osobowego, - kształcenia i wychowywania dzieci w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, - prowadzenia obserwacji pedagogicznej i dokumentowanie jej, - współpracy z psychologiem, logopedą. - traktowania wychowanków z szacunkiem, życzliwością i sympatią, - dbania o bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w punkcie i poza nim - planowania i prowadzenia pracy dydaktyczno- wychowawczej zgodnie z wymaganiami przyjętych programów wychowania przedszkolnego - inicjowania i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno- sportowym Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu: - poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci. - ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci

7 W punkcie mogą być zatrudnieni dodatkowo nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, udzielania pomocy nauczycielom w zakresie doboru treści programowych i metod pracy z dziećmi oraz prowadzenia i organizowania pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 2. W przedszkolu mogą być zatrudnieni pracownicy obsługi, osoby do pomocy nauczyciela. 3. Dyrektor placówki: - Punktem zarządza dyrektor. - W przypadku nieobecności w placówce dyrektora, może go zastępować wyznaczony przez niego, nauczyciel. Funkcja ta sprawowana jest społecznie Nauczyciele mają prawo do: 1. Szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci, 2. Wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi, 4. Jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy Rodzice mają prawo do: 1. Dostępu do wszelkich informacji dotyczących organizacji kształcenia i wychowania ich dzieci, 2. Rzetelnej informacji o postępach dziecka, 3. Wsparcia ze strony nauczycieli przedszkola i innych specjalistów w razie problemów wychowawczych, 4. Partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania, na sprawy punktu Rodzice mają obowiązek: 1. Przestrzegania niniejszej organizacji 2. Poszanowania godności dziecka, 4. Informowania w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłocznie zawiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, 5. Punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z punktu, 7. Informowania nauczycieli i dyrektora o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka, 8. Terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w punkcie,

8 Postanowienia końcowe Dla zapewnienia znajomości organizacji przez wszystkich zainteresowanych ustala się: 1. Umieszczenie jej na stronie internetowej Punktu. 2. Udostępnienie jej przez Dyrektora Punktu Data uchwalenia: 1 sierpnia 2009 roku. - Wchodzi w życie z dniem 30 października Aneks do planu organizacji- 15 sierpnia 2010

Postanowienia Ogólne " 1 "

Postanowienia Ogólne  1 Statut Małpi Gaj Akademia Edukacji Montessori w Poznaniu Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy statut został opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Statut Punktu Przedszkolnego "Kącik Malucha w Proniewiczach"

Statut Punktu Przedszkolnego Kącik Malucha w Proniewiczach Statut Punktu Przedszkolnego "Kącik Malucha w Proniewiczach" ROZDZIAŁ I Podstawa prawna 1 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki oświatowej zwanej w dalszej treści Punktem

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Polsko-Angielskie Przedszkole Montessori Przystań Odkrywców jest przedszkolem niepublicznym. 2. Siedziba i miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU Białystok, 2013 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Przedszkole używa nazwy : Przedszkole Niepubliczne

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie. Tekst jednolity

STATUT. Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie. Tekst jednolity STATUT Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie Tekst jednolity MIKOŁÓW 2014 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole Nr 2, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną. Przedszkole

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola PRYMUSEK. we Wrocławiu

STATUT. Przedszkola PRYMUSEK. we Wrocławiu - 1 - STATUT Przedszkola PRYMUSEK we Wrocławiu - 2 - ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki oświatowej zwanej w dalszej treści przedszkolem,

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU przy ul. Ciepłej 19 A Białystok 2013 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 WE WROCŁAWIU

STATUT PRZEDSZKOLA NR 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 WE WROCŁAWIU STATUT PRZEDSZKOLA NR 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 WE WROCŁAWIU Wrocław 2014r. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NAZWA PRZEDSZKOLA

STATUT PRZEDSZKOLA NAZWA PRZEDSZKOLA STATUT PRZEDSZKOLA NAZWA PRZEDSZKOLA 1 1. Przedszkole nosi nazwę: Pan Słonik, 2. Siedziba Przedszkola: Tczew, 3. Adres Przedszkola: ul. Al. Solidarności 13, 83-110 Tczew. 2 1. Nazwa używana przez Przedszkole

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE Spis treści Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Rozdział II Ogólne informacje o przedszkolu Rozdział III Cele i zadania przedszkola

Bardziej szczegółowo

STATUT ELASTYCZNEGO PRZEDSZKOLA PRZY WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMICZNEJ W BIAŁYMSTOKU ORZEŁEK

STATUT ELASTYCZNEGO PRZEDSZKOLA PRZY WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMICZNEJ W BIAŁYMSTOKU ORZEŁEK STATUT ELASTYCZNEGO PRZEDSZKOLA PRZY WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMICZNEJ W BIAŁYMSTOKU ORZEŁEK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Przedszkole działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst

Bardziej szczegółowo

Strona1 STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EUROPRYMUSEK W BIAŁYMSTOKU

Strona1 STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EUROPRYMUSEK W BIAŁYMSTOKU Strona1 STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EUROPRYMUSEK W BIAŁYMSTOKU Strona2 SPIS TREŚCI: Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Rozdział II. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA... 4 Rozdział III. ORGANY PRZEDSZKOLA...

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A Wrocław - kwiecień 2011r. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 1 Uchwała Nr 7/2011 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 Planeta Uśmiechu we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI ARTYSTYCZNY KĄCIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI ARTYSTYCZNY KĄCIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI ARTYSTYCZNY KĄCIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ustalona nazwa placówki brzmi: Niepubliczne Przedszkole Montessori Artystyczny Kącik, zwane dalej Przedszkolem.

Bardziej szczegółowo

Statut Przedszkola nr 74 we Wrocławiu ul. Krzywa 3

Statut Przedszkola nr 74 we Wrocławiu ul. Krzywa 3 Statut Przedszkola nr 74 we Wrocławiu ul. Krzywa 3 Przedszkole nr 74 we Wrocławiu zwane dalej Przedszkolem działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r Nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia..

Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia.. Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia.. W sprawie : jednolitego tekstu Statutu Przedszkola Na podstawie art. 50 ust.1 poz 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT Gdańsk 2013 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku, zwany dalej "szkołą" działa w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ w Białymstoku Ustalony na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz 2572 z późn. zmianami). 1

Bardziej szczegółowo

Statut Punktu Przedszkolnego ŚWIATA CIEKAWI. z dnia: 25 03 2014 r.

Statut Punktu Przedszkolnego ŚWIATA CIEKAWI. z dnia: 25 03 2014 r. Statut Punktu Przedszkolnego ŚWIATA CIEKAWI z dnia: 25 03 2014 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU 1 STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W ZAMOŚCIU ZAMOŚĆ marzec 2014 2 SPIS TREŚCI 1. Nazwa i typ placówki... str.3 2. Cele i zadania przedszkola... str.4 3. Organy przedszkola i ich kompetencje... str.9

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU TEKST JEDNOLITY Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku 1 1. Publiczne Przedszkole działa jako jednostka

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II. Cele i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji

ROZDZIAŁ II. Cele i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej treści Żłobkiem, którego pełna nazwa brzmi: Niepubliczny Żłobek Maja Maja

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo