Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Miejskiego nr 57 im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Miejskiego nr 57 im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu na lata 2014 2018"

Transkrypt

1 Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Miejskiego nr 57 im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu na lata

2 Koncepcja pracy przedszkola podstawowe zagadnienia: Koncepcja została opracowana przez zespół w składzie: 1. Jolanta Mroczek dyrektor przedszkola 2. Beata Ślęczka nauczyciel 3. Wioletta Uracz nauczyciel 4. Jolanta Podlejska pracownik administracji 5. Anna Mateja rodzic 6. Rafał Tulicki rodzic 7. Paweł Wójcik rodzic Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej, stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego, podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz analiza SWOT. ANALIZA SWOT MOCNE STRONY SŁABE STRONY Duży przestronny plac zabaw Słabo zagospodarowany plac zabaw Duży wybór zajęć dodatkowych niepłatnych Brak bezpłatnych zajęć z języka angielskiego dla dzieci Udział dzieci w wielu akcjach, uroczystościach zarówno na terenie przedszkola jak i poza nim Opieka logopedy na terenie placówki Za mało godzin logopedy (objęcie opieką tylko dzieci 6 i 5 letnie) Promocja placówki na terenie lokalnym Zbyt wąska współpraca przedszkola z mediami na terenie lokalnym Pozyskiwanie pozabudżetowych środków Stare wysłużone meble w niektórych salach finansowych na rozwój placówki Niewyremontowane zaplecze kuchni, słabe wyposażenie w sprzęt Pozytywny klimat społeczny panujący w przedszkolu. Czasami niewystarczające wykorzystywanie przez nauczycieli potencjału rodziców do większego zaangażowania w proces planowania i realizacji zadań przedszkola 2

3 SZANSE I ZAGROŻENIA SZANSE ZAGROŻENIA Pozyskanie środków finansowych na wzbogacenie wyposażenia ogrodu Uzyskanie przez nauczycieli kwalifikacji do prowadzenia zajęć z języka angielskiego Wzbogacenie oferty bezpłatnych zajęć dodatkowych (koło gier planszowych) Dodatkowe kwalifikacje nauczycieli do prowadzenia zajęć z logopedii Poszerzenie kontaktu z mediami Brak motywacji nauczycieli do zdobywania dodatkowych kwalifikacji Brak motywacji nauczycieli do zdobywania dodatkowych kwalifikacji Dalsze pozyskiwanie środków pozabudżetowych na rozwój placówki Ograniczenie nakładów budżetowych na finansowanie placówek oświatowych Niż demograficzny Koncepcja pracy Przedszkola Miejskiego nr 57 w Sosnowcu wynika z: Wartości Misji Wizji Kierunki rozwoju Mocny system wartości moralnych i umiejętność ich stosowania w życiu to najważniejszy kapitał, w jaki powinniśmy wyposażyć dziecko. Bez mocnego systemu wartości mogłoby ono łatwo pogubić we współczesnym świecie, pełnym sprzecznych wskazań i jawnych antywartości. 3

4 Najważniejsza w nauczaniu wartości powinna być świadomość dorosłych, że nie teoria, lecz ich własny przykład i zachowania, czyli ich system wartości w działaniu, najgłośniej przemawiają do dzieci. Trzeba być bardzo uważnym, by praktykowane przez nas w życiu codziennym wartości, które dzieci dostrzegają i nieomylnie interpretują były spójne z tymi, których nauczamy. Wizja Przedszkola Wizja - opis przyszłego pożądanego stanu rzeczy - wyznacza ona kierunek procesów zarządzania (planowania, kierowania, organizowania, kontrolowania). (...) wskazuje perspektywy, sytuacje, w jakich ma się znaleźć firma w przyszłości. Deklaracja wizji nie określa celów. (...) Krótko mówiąc, wizja to określenie całego szeregu konkretnych inicjatyw, które uświadamiają pracownikom, przez jakie etapy firma jeszcze musi przejść. Przedszkole otacza dzieci troską i miłością, zapewnia im opiekę. Jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata. Zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój ułatwiający adaptację szkolną i osiąganie sukcesów w dorosłym życiu. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w rozwoju przedszkola. Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowana i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną. Misja Przedszkola (zadanie do spełnienia) Moje przedszkole mój drugi dom, pozwala mi odpowiedzieć na pytanie: kim jestem, jaki jestem, gdzie jestem?. 1. W przedszkolu bezwzględnie przestrzegane są prawa dziecka. 2. Wprowadzamy dzieci w świat wartości uniwersalnych: dobra, miłości, szacunku dla innych. 3. Promujemy zdrowie fizyczne i umysłowe. 4. Promujemy bezpieczeństwo dziecka we wszystkich obszarach życia. 5. Kształtujemy wartości proekologiczne. 6. Organizujemy zajęcia dodatkowe promujące zainteresowania i zdolności dzieci. 7. Promujemy społeczne, obywatelskie oraz międzykulturowe kompetencje dzieci. 8. Współpracujemy z rodzicami na zasadzie współorganizacji życia przedszkolnego. 4

5 Rekomendacje: 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. 2. Wspomaganie rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 3. Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli 4. Modernizacja i wzbogacenie bazy dydaktycznej 5. Prezentacja osiągnięć dzieci podczas obserwacji, zajęć otwartych, udziału w konkursach, przeglądach. Cel priorytetowy: 1. Prowadzenie polityki równych szans dla wszystkich dzieci. 2. Doskonalenie procesów zachodzących w przedszkolu, z uwzględnieniem realizacji koncepcji pracy przedszkola Cele i zamierzenia przedszkola 1. Kontynuacja mocnych stron przedszkola. 2. Rozszerzenie propozycji edukacyjnych ze zwróceniem szczególnej uwagi na kontynuacji programów edukacji zdrowotnej i artystycznej. 3. Rozwój kadry pedagogicznej poprzez uzyskiwanie nowych kwalifikacji. 4. Pozyskiwanie środków finansowych zarówno lokalnych jak i Unijnych. 5. Rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci. 6. Indywidualizacja i wspieranie procesu dydaktycznego na każdym etapie rozwoju. 7. Propagowanie twórczości patronki przedszkola Marii Konopnickiej. 8. Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi/ dzieci oraz lokalnym środowiskiem. 5

6 Kierunki działań przedszkola 6

7 Model naszego absolwenta: 1. Jest twórczy i otwarty. 2. Jest aktywny, samodzielny. 3. Stosuje zasady kulturalnego zachowania się. 4. Przestrzega norm współżycia społecznego. 5. Szanuje innych. 6. Radzi sobie w trudnych sytuacjach. 7. Stosuje zasady bezpieczeństwa. 8. Aktywnie uczestniczy w zabawach i grach ruchowych w sali, ogrodzie. 9. Przewiduje skutki zachowań. 10. Komunikuje jasno swoje potrzeby i oczekiwania. 11. Zwraca się o pomoc w razie potrzeby. 7

8 Zadania do realizacji w zakresie: 1. Działania wychowawczo opiekuńczo dydaktyczne adaptacja nowych dzieci (program własny dotyczący adaptacji dziecka do warunków przedszkolnych) rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki (wprowadzanie programów własnych i innowacji pedagogicznych) opracowanie i realizacja programów własnych oraz wspieranie realizacji ogólnopolskich programów edukacji zdrowotnej i ekologicznej. prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi (wprowadzenie m.in.; programu Odimiennej nauki czytania ) udostępnianie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dla rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania z nowych mediów. prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci w ramach pomocy psychologiczno pedagogicznej (logopedia, terapia pedagogiczna promowanie zainteresowań i talentów dzieci przystąpienie do Szkoły Odkrywców Talentów Ośrodek Rozwoju Edukacji. zapewnienie dzieciom kontaktu ze sztuką teatralną poprzez organizację przedstawień na terenie przedszkola oraz wycieczek do teatru udział dzieci w audycjach muzycznych na terenie przedszkola 2. Procesy zachodzące w przedszkolu organizacja i poszerzenie bezpłatnych zajęć dodatkowych (język angielski, gry dydaktyczne) doskonalenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli (plan doskonalenia nauczycieli, lider WDN) wykorzystywanie wniosków z nadzoru pedagogicznego do rozwoju przedszkola (zespół ds. ewaluacji) 8

9 3. Zarządzanie przedszkolem wzbogacanie bazy materialnej przedszkola (m.in.; doposażenie ogrodu przedszkolnego w plac zabaw) opracowywanie i zgłaszanie projektów mających na celu wzbogacenie bazy dydaktycznej pozyskiwanie sponsorów 4. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu zapoznawanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączanie ich do procesu nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności w niej określonych poszukiwanie efektywnych sposobów komunikacji z rodziną ustalenie stałych konsultacji z rodzicami w każdej grupie przedszkolnej informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie one natrafiają zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola działania promocyjne placówki (modernizacja strony internetowej, logo, wizytówki, papier firmowy, gazetka przedszkolna) współpraca z przedstawicielami lokalnych władz i ośrodków (UM, MOPS, Kuratorium, Policja, MOPS, TPD, Biblioteka Miejska, Energetyczne Centrum Kultury im. Jana Kiepury, MOS, Hospicjum stacjonarne św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu, schronisko dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu, Centrum Opiekuńczo - Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna na 1 w Sosnowcu. współpraca z fundacjami i ośrodkami działającymi na terenie Polski (Fundacja Cała Polska czyta dzieciom, Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej - Akademia Aquafresh, Fundacja Dzieci Niczyje, Mamo tato wolę wodę - program Żywiec Zdrój - Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Towarzystwo NASZ DOM, fundacja Nasza Ziemia. 9

10 Monitoring i ewaluacja W trakcie realizacji koncepcji pacy i rozwoju koncepcja ta będzie poddawana monitoringowi oraz ewaluacji. Sprawdzeniu realizacji zamierzonych celów będą służyć : obserwacje analiza dokumentów ankiety dla personelu przedszkola oraz dla rodziców Wyniki ewaluacji zostaną poddane na Posiedzeniu Rady Pedagogicznej oraz zebraniach z rodzicami i personelem przedszkola. Po zakończeniu ewaluacji roku 2018 zostaną sformułowane rekomendacje oraz zadania na kolejne lata. 10

11 Załączniki: 1. Model absolwenta według rodziców. 2. Ankiety analiza SWOT personel przedszkola. 3. Ankiety analiza SWOT rodzice przedszkola. Bibliografia: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 2. Statut Przedszkola Miejskiego nr 57 im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu. 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego DZ.U.2013r. poz Bezpieczna i przyjazna szkoła Rządowy Program na lata przyjęty Uchwałą Rady Ministrów Nr 130/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. 5. Perspektywa uczenia się przez całe życie załącznik do Uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. 6. Elsner D. Koncepcja pracy szkoły. Nowe rozwiązania dla starych problemów. System Ewaluacji Oświaty Nadzór Pedagogiczny. 11

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola Nr 102

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola Nr 102 Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola Nr 102 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawa o systemie oświaty, ustawa MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola) P. P. 411-2/11 ZAŁĄCZNIK NR1 DO UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ NR 5 /11 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011R. Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie w latach 2012 2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie w latach 2012 2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie w latach 2012 2017 1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.);

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 POD SŁONKIEM W BIAŁYMSTOKU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 POD SŁONKIEM W BIAŁYMSTOKU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 POD SŁONKIEM W BIAŁYMSTOKU NA LATA 2013/2018 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016

Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016 Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile opracowana na lata 2013/2016 I Podstawa prawna Koncepcja rozwoju przedszkola opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (DZ.U. z 2004r. nr

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JULIANA TUWIMA W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA LATA

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JULIANA TUWIMA W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA LATA KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JULIANA TUWIMA W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA LATA 2013-2015 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima,, Julianek w Golubiu-Dobrzyniu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE 2013-2017

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE 2013-2017 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE 2013-2017 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA NR 250,,AKWARELKA W WARSZAWIE Przedszkole nr 250,, Akwarelka jest placówką oświatowo

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 4 w Białymstoku

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 4 w Białymstoku KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 4 w Białymstoku Dziecko przychodzi na świat jako istota, w której nic jeszcze nie zostało zakończone, najważniejsze sprawy są do zrealizowania i wszystko jest

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ORZESZU NA LATA 2011-2015. Zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2011/12 w dniu 30.08. 2011r.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ORZESZU NA LATA 2011-2015. Zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2011/12 w dniu 30.08. 2011r. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ORZESZU NA LATA 2011-2015 Zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2011/12 w dniu 30.08. 2011r. Dziecko chce być dobre Jeśli nie umie naucz, Jeśli nie wie wytłumacz,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PODSTAWA PRAWNA Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 07.10. 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, Dz.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 1 SPIS TREŚCI I. MISJA I WIZJA SZKOŁY II. MODEL ABSOLWENTA III. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. PLAN DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

I. Szkoła wczoraj i dziś.

I. Szkoła wczoraj i dziś. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUMINIE NA LATA 2013-2018 ( zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr XV/2013/2014 z dnia 14 października 2013 r.) Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA 2013-2018 DIAGNOZA AKTUALNEGO STANU PLACÓWKI Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Białymstoku położone jest na osiedlu Antoniuk. W roku 2011 przeprowadzono pełną termomodernizację

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY (FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU) Przedszkola Nr 4 im. Krainy Uśmiechu w Łaziskach Górnych na lata 2012 2017

KONCEPCJA PRACY (FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU) Przedszkola Nr 4 im. Krainy Uśmiechu w Łaziskach Górnych na lata 2012 2017 KONCEPCJA PRACY (FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU) Przedszkola Nr 4 im. Krainy Uśmiechu w Łaziskach Górnych na lata 2012 2017 12 maja 2011 roku Uchwałą Rady Miejskiej przedszkolu nadano imię: Przedszkole Nr 4

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 1 SPIS TRAŚCI I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne szkoły. 2. Historia szkoły. 3. Lokalizacja. 4. Kadra szkoły.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Samorządowe w Będzinie Będzino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Przedszkole Samorządowe Nr 1 "Pod Topolą" ełchatów Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 Stargard Szczeciński Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Przedszkole Niepubliczne "RADOŚĆ" U.Pachnik, Paweł Pachnik s.c Bydgoszcz Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Daj mi czas KONCEPCJA PRACY Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Kołobrzeg 2011 1 WERSJA ZMODYFIKOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej Police Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie Koncepcja pracy Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie na lata 2014-2019 Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie ul. gen. J. Zajączka 7 Wstęp Zespół Szkół Elektronicznych

Bardziej szczegółowo