I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuk Pięknych, ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk, woj. pomorskie, tel , , faks

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuk Pięknych, ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 3012801, 3201278, faks 058 3201278."

Transkrypt

1 Gdańsk: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych (lektoraty język angielski) w trzech modułach, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Rady Europy zawartymi w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego, przez okres roku akademickiego Numer ogłoszenia w BZP: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuk Pięknych, ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk, woj. pomorskie, tel , , faks Adres strony internetowej zamawiającego: ww.asp.gda.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych (lektoraty język angielski) w trzech modułach, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Rady Europy zawartymi w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego, przez okres roku akademickiego II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Celem zamówienia jest podwyższenie poziomu umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego studentów ASP w Gdańsku. Celem realizacji zamówienia jest również uzyskanie, po ukończeniu drugiego roku studiów, biegłości językowej na poziomie: B2 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia i jednolitych studiów magisterskich C1 dla studentów studiów stacjonarnych III stopnia (studiów doktoranckich) I.ZAKRES I MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUGI Usługa polega na przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych (lektoraty język angielski) w trzech modułach, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Rady Europy zawartymi w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego, przez okres roku akademickiego 2011/2012 W roku akademickim 2011/2012 zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 10 października 2011 r., kończą 6 czerwca 2012 r., zgodnie z organizacja roku zawartą w Zarządzeniu Rektora nr 51/2011 z dnia 31 marca 2011 r., w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2011/2012 w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zarządzenie stanowi załącznik nr 9 do SIWZ Miejsce prowadzenia zajęć: budynki ASP w Gdańsku : ul. Targ Węglowy 6 ul. Plac Wałowy 15 ul. Chlebnicka 13/16 1)Moduł 1 dla studentów studiów stacjonarnych (1 i 2 rok jednolite studia magisterskie i studia I stopnia 2)Moduł 2 dla studentów studiów stacjonarnych III stopnia (studia doktoranckie) 3)Moduł 3 dla studentów studiów niestacjonarnych (1 i 2 roku I stopnia) Dla wszystkich modułów Zamawiający wymaga, aby

2 1.1. wykładany język angielski był językiem profilowanym ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa w zakresie sztuki deklaracji Wykonawcy, że dysponuje kadrą o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia 1.3. Wykonawca zapewnił świadczenie usługi w sposób ciągły i zgodny z planem zajęć, który dostarczy Zamawiający na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć 1.4. Wykonawca zapewnił pełną bieżącą obsługę administracyjną tj. wyznaczył opiekuna administracyjnego do kontaktów z Zamawiającym drogą ową oraz telefoniczną przez minimum 8 godz. każdego dnia roboczego w okresie obowiązywania umowy, w godz Wykonawca przeprowadził nieodpłatnie test kwalifikujący przynależność studenta I i II roku do grupy zaawansowania w znajomości języka angielskiego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 1.6. Po zakwalifikowaniu do grupy językowej Wykonawca dostarczył ASP listę studentów w podziale na kierunki studiów, uczęszczających na zajęcia dydaktyczne w poszczególnych grupach językowych oraz nazwisko i imię lektora nauczającego studentów określonej grupy Kontroli obecności uczestników na zajęciach dydaktycznych 1.8. Przeprowadzenie na koniec każdego semestru ankiet badających poziom satysfakcji studentów oraz przedstawianie wyników badania Zamawiającemu ( załącznik do umowy) 1.9. Prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym 1.10 Wykonawca dostarczył propozycję konspektów ( sylabusów) w momencie przystąpienia do przetargu (załącznik nr 2.a do formularza oferty) Wykonawca zapewnił bezpłatne 2 godziny tygodniowo konsultacji dla studentów ASP 5.0 Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych modułów 5.1 Opis przedmiotu zamówienia dla modułu 1: przeprowadzenie przez Wykonawcę w roku akademickim 2011/2012 lektoratów z języka angielskiego dla studentów studiów stacjonarnych tj. 1 i 2 roku jednolitych studiów magisterskich i 1 i 2 roku studiów I stopnia w ilości 720 godzin. Szacowana liczba studentów 1 i 2 roku- 240 Szacowana liczba studentów w grupie- 20 Szacowana liczba grup- 12 Łączna szacowana liczba grup językowych grup x 60 godzin rocznie=720 godz. W skali całego okresu studiów lektorat obejmuje 120 godzin. Liczba godzin dla 1 roku - 60 Liczba godzin dla 2 roku -60 Zajęcia będą prowadzone wg następującego schematu: 30 godzin w semestrze zimowym tj. 15 zajęć x 2 godziny lekcyjne odbywające się raz w tygodniu dla każdej grupy 30 godzin w semestrze letnim tj. 15 zajęć x 2 godziny lekcyjne odbywające się raz w tygodniu dla każdej grupy. Co razem stanowi 12 grup językowych po 60 godzin rocznie i jest równe 720 godzinom zajęć dydaktycznych Liczba studentów jest wartością szacunkową oszacowaną na podstawie dotychczas realizowanych zajęć dydaktycznych i nie jest wiążąca dla Zamawiającego przy realizacji niniejszej umowy. Rzeczywiste ilości wynikać będą z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego przedstawionego Wykonawcy na 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego. W związku z powyższym Zamawiający przewiduje, że w ramach usługi dydaktycznej o której mowa powyżej lektoraty dla studentów z modułu 1 realizowane będą: - dla 1 roku w poniedziałki, w przedziale czasowym dla roku 2 we wtorki w przedziale czasowym Lektor Wykonawcy przeprowadzający zajęcia powierzone przez Wykonawcę po zakończeniu każdego semestru potwierdzi wpisem w indeksie, karcie zaliczeniowej, protokole zaliczeniowym zaliczenie/niezaliczenie studentowi zajęć z języka angielskiego. Wykonawca zobowiązany jest do ocenienia wiedzy studenta po każdym semestrze studiów. Po zakończeniu każdego semestru Wykonawca przygotuje protokół zaliczeniowy w podziale na poszczególne kierunki studiów i prześle zamawiającemu na adres Zamawiającego. (załącznik do umowy ). Po 4 semestrze tj. dla studentów II roku studiów modułu 1, Wykonawca przeprowadzi egzamin sprawdzający umiejętności językowe studenta. Student powinien znać język angielski minimum na poziomie biegłości B2 Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego Każdemu studentowi drugiego roku studiów, który osiągnął biegłość na poziomie B2 Wykonawca wystawi nieodpłatnie Certyfikat potwierdzający poziom biegłości B2 zgodnie z Europejskim

3 Systemem Opisu Kształcenia Językowego. 5.2 Opis przedmiotu zamówienia dla modułu 2: przeprowadzenie przez Wykonawcę w roku akademickim 2011/2012 lektoratu z języka angielskiego dla studentów 1 i 2 roku studiów stacjonarnych III stopnia w ilości 90 godzin. Szacowana liczba studentów 1 i 2 roku- 20 Szacowana liczba studentów w grupie- 20 Szacowana liczba grup- 1 Łączna szacowana liczba grup językowych 1 x 90 godzin rocznie=90 godz. W skali studiów doktoranckich lektorat obejmuje 90 godzin rocznie. Zajęcia winny być realizowane według następującego schematu: 45 godzin w semestrze zimowym tj. 15 zajęć x 3 godziny lekcyjne odbywające się raz w tygodniu. 45 godzin w semestrze letnim tj. 15 zajęć x 3 godziny lekcyjne odbywające się raz w tygodniu. Liczba studentów jest wartością szacunkową oszacowaną na podstawie dotychczas realizowanych zajęć dydaktycznych i nie jest wiążąca dla Zamawiającego przy realizacji niniejszej umowy. Rzeczywiste ilości wynikać będą z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego przedstawionego Wykonawcy na 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego. Zamawiający przewiduje, że w ramach usługi dydaktycznej o której mowa powyżej lektoraty dla studentów studiów doktoranckich z modułu 2 realizowane będą: w godzinach ustalonych planem studiów dostarczonym przez Zamawiającego w terminie na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć. Wykonawca zobowiązany jest do ocenienia wiedzy studenta po każdym semestrze studiów. Lektor Wykonawcy przeprowadzający zajęcia powierzone przez Wykonawcę po zakończeniu każdego semestru potwierdzi wpisem w indeksie, karcie zaliczeniowej, protokole zaliczeniowym zaliczenie/niezaliczenie na ocenę studentowi zajęć z języka angielskiego. Po zakończeniu każdego semestru Wykonawca przygotowuje protokół zaliczeniowy i przesyła zamawiającemu na adres Zamawiającego. Po drugim roku studiów student studiów doktoranckich powinien znać język angielski minimum na poziomie biegłości C1 Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego. Każdemu studentowi drugiego roku studiów, który osiągnął biegłość na poziomie C1 Wykonawca wystawi nieodpłatnie Certyfikat potwierdzający poziom biegłości C1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. 5.3 Opis przedmiotu zamówienia dla modułu 3: przeprowadzenie przez Wykonawcę w roku akademickim 2011/2012 lektoratu z języka angielskiego dla studentów 1 i 2 roku studiów niestacjonarnych w ilości 268 godzin. Zamawiający przewiduje, że w ramach usługi dydaktycznej o której mowa powyżej lektoraty dla studentów studiów pierwszego i drugiego roku studiów niestacjonarnych tj. modułu 3 realizowane będą: w godzinach ustalonych planem studiów, dostarczonym przez Zamawiającego z uwzględnieniem specyfiki czasowej realizacji zajęć na poszczególnych kierunkach studiów. Zajęcia będą prowadzone wg następującego schematu uwzględniającego specyfikę kierunku studiów: 1. Kierunek- Architektura Wnętrz Zajęcia winny odbywać się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych dla pierwszego roku - proponowany dzień tygodnia: piątek od godz Liczba godzin w semestrze zimowym - 30 godz. Liczba godzin w semestrze letnim - 30 godz Szacowana liczba studentów 1 roku- 20 Szacowana liczba studentów w grupie- 20 Szacowana liczba grup- 1 Łączna szacowana liczba grup językowych dla kierunku architektura wnętrz 1. 1 grupa x 60 godzin rocznie=60 godz. Liczba studentów jest wartością szacunkową oszacowaną na podstawie dotychczas realizowanych zajęć dydaktycznych i nie jest wiążąca dla Zamawiającego przy realizacji niniejszej umowy. Rzeczywiste ilości wynikać będą z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego przedstawionego Wykonawcy na 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego. Zamawiający przewiduje, że w ramach usługi dydaktycznej o której mowa powyżej lektoraty dla studentów realizowane będą: w godzinach ustalonych planem studiów dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do ocenienia wiedzy studenta po każdym semestrze studiów. Pracownik Wykonawcy przeprowadzający zajęcia powierzone przez Wykonawcę po zakończeniu każdego semestru potwierdzi wpisem w indeksie, karcie zaliczeniowej, protokole zaliczeniowym zaliczenie/niezaliczenie na ocenę studentowi zajęć z

4 języka angielskiego. Po zakończeniu każdego semestru Wykonawca przygotowuje protokół zaliczeniowy i przesyła zamawiającemu na adres Zamawiającego. 2. Kierunek- Grafika Zajęcia winny odbywać się co 2 tygodnie ( w jednym z dni: piątek, sobota, niedziela) w semestrze zimowym po 27 godz. i po 27 godzin zajęć w semestrze letnim dla każdej grupy. Szacowana liczba studentów 1 i 2 roku- 40 Szacowana liczba studentów w grupie- 20 Szacowana liczba grup- 2 Łączna szacowana liczba grup językowych dla kierunku grafika 2 2 grupy x 54 godzin rocznie=108 godz. Liczba studentów jest wartością szacunkową oszacowaną na podstawie dotychczas realizowanych zajęć dydaktycznych i nie jest wiążąca dla Zamawiającego przy realizacji niniejszej umowy. Rzeczywiste ilości wynikać będą z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego przedstawionego Wykonawcy na 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego. Zamawiający przewiduje, że w ramach usługi dydaktycznej o której mowa powyżej lektoraty dla studentów realizowane będą: w godzinach ustalonych planem studiów dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do ocenienia wiedzy studenta po każdym semestrze studiów. Pracownik Wykonawcy przeprowadzający zajęcia powierzone przez Wykonawcę po zakończeniu każdego semestru potwierdzi wpisem w indeksie, karcie zaliczeniowej, protokole zaliczeniowym zaliczenie/niezaliczenie na ocenę studentowi zajęć z języka angielskiego. Po zakończeniu każdego semestru Wykonawca przygotowuje protokół zaliczeniowy i przesyła zamawiającemu na adres Zamawiającego. Każdemu studentowi drugiego roku studiów, który osiągnął biegłość na poziomie B2 Wykonawca wystawi nieodpłatnie Certyfikat potwierdzający poziom biegłości B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. 3. Kierunek- Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Zajęcia winny odbywać się co 2 tygodnie ( w jednym z dni: piątek, sobota, niedziela) Liczba godzin zajęć w semestrze zimowym -25 (dla każdej grupy) Liczba godzin zajęć w semestrze letnim -25 (dla każdej grupy) Szacowana liczba studentów 1 i 2 roku- 40 Szacowana liczba studentów w grupie- 20 Szacowana liczba grup- 2 2 grupy x 50 godzin rocznie = 100 godz. Liczba studentów jest wartością szacunkową oszacowaną na podstawie dotychczas realizowanych zajęć dydaktycznych i nie jest wiążąca dla Zamawiającego przy realizacji niniejszej umowy. Rzeczywiste ilości wynikać będą z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego przedstawionego Wykonawcy na 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego. Zamawiający przewiduje, że w ramach usługi dydaktycznej o której mowa powyżej lektoraty dla studentów realizowane będą: w godzinach ustalonych planem studiów dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do ocenienia wiedzy studenta po każdym semestrze studiów. Pracownik Wykonawcy przeprowadzający zajęcia powierzone przez Wykonawcę po zakończeniu każdego semestru potwierdzi wpisem w indeksie, karcie zaliczeniowej, protokole zaliczeniowym zaliczenie/niezaliczenie na ocenę studentowi zajęć z języka angielskiego. Po zakończeniu każdego semestru Wykonawca przygotowuje protokół zaliczeniowy i przesyła zamawiającemu na adres Zamawiającego. Po 4 semestrze Student powinien znać język angielski minimum na poziomie biegłości B2 Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego. Każdemu studentowi drugiego roku studiów, który osiągnął biegłość na poziomie B2 Wykonawca wystawi nieodpłatnie Certyfikat potwierdzający poziom biegłości B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Razem dla modułu 3 (kierunku Architektura Wnętrz, Grafika i Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych) ilość godzin zajęć = 268 godzin Liczba studentów jest wartością szacunkową oszacowaną na podstawie dotychczas realizowanych zajęć dydaktycznych i nie jest wiążąca dla Zamawiającego przy realizacji niniejszej umowy. Rzeczywiste ilości wynikać będą z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego przedstawionego Wykonawcy na 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego. Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia przedmiotu umowy i rezygnacji z części zamówienia, w związku z czym Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiście wykonane usługi.

5 Szacowana łączna ilość godzin zajęć dla trzech modułów w roku akademickim 2011/2012 = 1078 godzin. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał-wykonuje co najmniej jedną usługę polegające na przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych z języka angielskiego dla firm lub innych podmiotów-instytucji oraz przedstawi dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zostały-są wykonywane należycie. III.3.3) Potencjał techniczny

6 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej 6 lektorami posiadającymi minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z języka angielskiego dla dorosłych, przygotowujących do egzaminu na poziomie B2 oraz co najmniej 1 lektorem posiadającym minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z języka angielskiego dla dorosłych na poziomie C1, z których każdy będzie legitymował się: a) dyplomem ukończenia studiów magisterskich w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) na kierunku filologia w specjalności języka angielskiego, lub dyplomem ukończenia studiów wyższych w kraju, w którym językiem urzędowym jest język angielski oraz posiada przygotowanie pedagogiczne (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400), III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

7 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: III.6) INNE DOKUMENTY nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) wypełniony i podpisany Formularz Oferty - załącznik nr 2 do SIWZ wraz z sylabusem ( załącznik nr 10 do SIWZ); 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ pełnomocnictwo - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, w przypadku podpisania oferty przez osoby, których uprawnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia, do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo (podpisane przez wszystkich Wykonawców) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 8.2 ppkt 1-2 i w pkt 8.3 lit a) ) SIWZ, winny być złożone przez każdy podmiot występujący wspólnie. Natomiast pozostałe dokumenty, o których mowa w SIWZ, składa w imieniu podmiotów występujących wspólnie pełnomocnik reprezentujący te podmioty; Wykaz Wykonanych usług załącznik nr 5 do SIWZ 7) Wykaz lektorów załącznik nr 6 do SIWZ 8) w przypadku wykonywania zamówienia przy udziale podwykonawców do oferty należy dołączyć wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca odpowiada za podwykonawców jak za działania własne; 9) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeżeli dotyczy; Dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, lub upoważnionego przedstawiciela. Zaleca się, aby podpis-podpisy osób podpisujących ofertę i pozostałe dokumenty, lub poświadczających za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, były opatrzone pieczątkami imiennymi.

8 III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym w szczególności w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk pokój 09, telefon w godzinach 8:30-15:00. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk pokój 09. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

9

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zam. Pub. Nr 30/10/Pzp Wałbrzych: LIDERZY PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.pl Warszawa: Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page l of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie 16 konferencji szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Numer umowy: UDA POKL.04.01.01-00-328/09-01 BZPSA 532-2/09 Wrocław: Przeprowadzenie audytu dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie strony Uniwersytetu Wrocławskiego do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: awf.gdansk.sisco.info/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: awf.gdansk.sisco.info/ 1 z 5 2012-08-06 14:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: awf.gdansk.sisco.info/ Gdańsk: 61/0812/UN/UE - Przeprowadzenie szkolenia `Terapeuta

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Obsługa serwisowa trzech wysokonakładowych urządzeń firmy Océ Numer ogłoszenia: 55164-2013; data zamieszczenia: 11.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem. Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 208944-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2012-06-15 12:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Grafika i animacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lazienki-krolewskie.pl/bip.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lazienki-krolewskie.pl/bip. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lazienki-krolewskie.pl/bip.html Warszawa: Dostawa hali namiotowej do Muzeum Łazienki Królewskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Warszawa: Wykonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych dla potrzeb GUS Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Warszawa: Zakup i dostawa dwóch serwerów, macierzy dyskowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl Page 10f5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie cyklu czterech 2-dniowych konferencji nt.: Wsparcia

Bardziej szczegółowo

Poznań: Usługi wsparcia technicznego systemu PACS-RIS Numer ogłoszenia: 222236-2014; data zamieszczenia: 03.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Usługi wsparcia technicznego systemu PACS-RIS Numer ogłoszenia: 222236-2014; data zamieszczenia: 03.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szoz.pl Poznań: Usługi wsparcia technicznego systemu PACS-RIS Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług telefonii komórkowej Numer ogłoszenia: 263471-2012; data zamieszczenia: 12.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: świadczenie usług telefonii komórkowej Numer ogłoszenia: 263471-2012; data zamieszczenia: 12.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: świadczenie usług telefonii komórkowej Numer ogłoszenia: 263471-2012; data zamieszczenia: 12.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbr.gov.pl Warszawa: ZAPROJEKTOWANIE I ORGANIZACJA STOISK NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU PODCZAS 16. PIKNIKU NAUKOWEGO W WARSZAWIE ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW INNOWACJE TECHNOLOGIE MASZYNY W POZNANIU Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp18koszalin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp18koszalin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp18koszalin.pl Koszalin: Roboty budowlane obejmujące II etap modernizacji sieci kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Usługi w zakresie prowadzenia warsztatów umiejętności psychospołecznych, indywidualnych konsultacji z psychologiem, grupowych i indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym, dla uczestników projektu Lepsza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-03-19 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem programów

Bardziej szczegółowo

Zmiana miejsca otwarcia ofert! (załącznik zmiana_siwz_3)

Zmiana miejsca otwarcia ofert! (załącznik zmiana_siwz_3) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: przetarg nieograniczony : "Usługa kolokacji serwerów oraz serwis pogwarancyjny dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego". Rodzaj zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Nowe Iganie: Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych do

Bardziej szczegółowo