Rekrutacja w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rekrutacja w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2"

Transkrypt

1 ZASADY REKRUTACJI na rok szkolny 2015/2016 do Technikum Samochodowego nr 2 i Zasadniczej Szkoły Samochodowej nr 1 wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie al. Jana Pawła II Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz ze zm.), 2. Ustawa z 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z uwzględnieniem przepisów przejściowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 7), 3. Zarządzanie Nr 13 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 Kandydaci do wybranych klas pierwszych Technikum Samochodowego nr 2 i Zasadniczej Szkoły Samochodowej nr1 będą mogli uczestniczyć w spotkaniu dla kandydatów, zwiedzić szkołę, spotkać się z Dyrekcją, zapoznać z warunkami przyjęcia i nauki. - Spotkanie : 15 kwietnia 2015 r. godz sala konferencyjna II p. Rekrutacja w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 2. Proponowane klasy: TECHNIKUM SAMOCHODOWE nr 2 im. Czesława Orłowskiego Zawód : Technik pojazdów samochodowych planowany jest nabór do sześciu klas pierwszych, (po 30 uczniów w klasie). 1) Klasa I BRD pod patronatem Komendy Stołecznej Policji (j. angielski/j. rosyjski)

2 2) Klasa I MAN pod patronatem firmy MAN (j. angielski / j. niemiecki) 3) Klasa I Merc pod patronatem firmy MERCEDES (j. angielski/ j. niemiecki) 4 ) Klasa I Peugeot pod patronatem firmy PEUGEOT (j. angielski/j. francuski ) 5) Klasa I Suzuki pod patronatem firmy SUZUKI MOTOR POLAND (j. angielski / j. niemiecki) 6) Klasa I TOY pod patronatem firmy TOYOTA (j. angielski/ j. niemiecki) Informacja o przedmiotach realizowanych na poziomie rozszerzonym Każdy uczeń klasy pierwszej dodatkowo realizuje godziny zajęć na poziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów : język angielski i matematyka. ZASADNICZA SZKOŁA SAMOCHODOWA nr 1 zawód : mechanik pojazdów samochodowych 1) klasa 1 az ( język angielski lub język niemiecki ) W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych ww. szkół Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków. 3.Wymagane dokumenty Wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany z Systemu Elektronicznego Naboru i potwierdzony podpisem kandydata oraz rodzica / prawnego opiekuna. Oryginał lub kopia (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) świadectwa ukończenia gimnazjum. Dwie fotografie (podpisane imię i nazwisko). Inne dokumenty wskazane przez organ prowadzący. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie( termin 24 sierpnia). Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: Stwierdzam zgodność z oryginałem, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć

3 imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby. Kandydaci składają dokumenty, o których mowa powyżej, w szkołach, w których mają złożone wnioski (szkoła pierwszego wyboru) 4. Zasady rekrutacji 1. Kandydatów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Warszawy obejmuje rekrutacja elektroniczna pod adresem Kandydat spoza Warszawy zakłada swoje konto w Systemie. 2. Kandydat wprowadza dane do systemu w tym określa preferencje wyboru szkół ( można wybrać trzy szkoły), zapoznając się z ofertą opisaną w Systemie. 3. Kandydat drukuje wniosek z systemu i składa go w szkole pierwszego wyboru. 4. Kandydat sprawdza lub wprowadza oceny i osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 5.Kandydat składa kopie świadectwa i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 6.Kandydat zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego, jeżeli nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających przyjęcia. 5. Kryteria rekrutacji O przyjęciu kandydata do wybranej klasy pierwszej decyduje pozycja na liście, ustalona wg kryteriów punktowych uzyskanych ze świadectwa ukończenia gimnazjum i wyników egzaminu gimnazjalnego oraz oceny z przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, matematyka i informatyka. Nie złożenie w wymaganym terminie któregokolwiek z obowiązujących dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego. O przyjęciu do oddziałów klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor szkoły.

4 Kandydat ma prawo zmienić decyzję o wyborze klas z zachowaniem terminu określonego harmonogramem naboru. Ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów: 200 punktów - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum (oraz za inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie). a) 100 punktów - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły oraz za inne osiągnięcia ucznia o dnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum, sposób przeliczania na punkty stopni z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły: - 18 punktów stopień: celujący - 14 punktów stopień: bardzo dobry - 10 punktów stopień: dobry - 6 punktów stopień: dostateczny - 2 punkty stopień: dopuszczający - sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum: 13 punktów za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, organizowanym przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub za tytuł laureata, finalisty innych konkursów organizowanych przez kuratora oświaty - zasady organizacji tych konkursów i olimpiad określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.125).

5 Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje tylko 13 punktów, 7 punktów- za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie organizowanym przez kuratora oświaty zasady organizacji tych konkursów i olimpiad określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad ( Dz. U. Nr 13, poz 125 ) 5 punktów niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział za uzyskane wysokie miejsce nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo przez inne podmioty działające na terenie szkół co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim,, 2 punkty - niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział za uzyskane wysokie miejsca nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo przez inne podmioty działające na terenie szkół co najmniej na szczeblu powiatowym ( w przypadku przyznania 5 punktów za osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim nie przyznaje się 2 punktów za osiągnięcia na szczeblu powiatowym). 2 punkty - za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego, 2 punkty -za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, do 6 punktów - za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku, uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki, (w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej). Przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe dla stopni: - 6 punktów stopień: celujący - 5 punktów stopień: bardzo dobry - 4 punkty stopień: dobry - 3 punkty stopień: dostateczny

6 - 2 punkty stopień: dopuszczający. b) 100 punktów - liczba punków możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu : - języka polskiego, - historii i wiedzy o społeczeństwie, - matematyki, - przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki, - języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, - należy wynik procentowy z zakresu przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik - 70%, 70 x 0,2 = 14 punktów w rekrutacji). Absolwentowi gimnazjum, który został zwolniony ze wszystkich części egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, w celu wyrównania szans edukacyjnych w procesie rekrutacji, przyznaje się sumę punktów uzyskaną za: - oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i informatyki. - inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum, - średnią arytmetyczną uzyskaną z obowiązujących zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki - mnoży się razy dwa. Absolwentowi gimnazjum, który został zwolniony z części egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum przyznaje się liczbę punktów: - uzależnioną od oceny na świadectwie z danego przedmiotu (dotyczy: język polski, matematyka, język obcy nowożytny) punktów - stopień celujący

7 - 16 punktów stopień bardzo dobry - 12 punktów stopień dobry - 8 punktów stopień dostateczny - 4 punkty - stopień dopuszczający - uzależnioną do średniej ocen zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku (dotyczy: historii i wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, fizyki i chemii) O zakwalifikowaniu do przyjęcia do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacji, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią poradni psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradni specjalistycznej. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie rekrutacji, lub jeżeli po zakończeniu tego etapu w Technikum i Zasadniczej Szkole Samochodowej są wolne miejsca, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie poniższe kryteria mające jednakową wartość: a) wielodzietność rodziny kandydata b) niepełnosprawność kandydata c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie g) objęcie kandydata pieczą zastępczą Spełnienie przez kandydata tych kryteriów potwierdza się: - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata - orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równorzędnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia

8 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.) - prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającym rozwód lub separację lub aktem zgonu oraz oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. - dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.). Wymienione dokumenty, można składać w postaci: - w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu dokumentu. - kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata. 6. Szczegółowy kalendarz rekrutacji na rok szkolny 2015/ Okres poprzedzający rekrutację a) od 11 maja od godz do 22 maja do godz kandydaci, w godzinach pracy sekretariatu (8-16) składają wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany z Systemu Elektronicznego Naboru i potwierdzony podpisem kandydata oraz rodzica/prawnego opiekuna. b) od 19 czerwca od godz do 23 czerwca do godz kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół lub składać wnioski, jeżeli nie dokonali tego w terminie określonym w pkt 1 lit. a z uzasadnionych przyczyn losowych. 2. Rekrutacja właściwa a) od 26 czerwca od godz do 29 czerwca do godz kandydaci składają do nie więcej niż trzech szkół. b) Od 30 czerwca godz do 2lipca do godz szkolna komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne według następujących procedur : szkolna komisja rekrutacyjna przyjmuje i weryfikuje i sprawdza zgodność wprowadzonych danych osobowych i adresowych. szkolna komisja rekrutacyjna weryfikuje i sprawdza poprawność wprowadzonych ocen i osiągnięć kandydata do szkoły. Uzupełnia ewentualne braki danych ucznia. Akceptuje wprowadzone dane jeżeli są poprawne,

9 weryfikuje, wyjaśnia i poprawia błędy popełnione przy wprowadzeniu ocen lub osiągnięć, pomaga wprowadzić oceny i osiągnięcia kandydatów nie zgłoszonych w systemie elektronicznego naboru ( z gimnazjów z okolic Warszawy ), c) do 2 lipca do godz , szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej, uwzględniając zasadę umieszczania kandydatów na listach w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. d) od 3 lipca do 6 lipca kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Kandydaci otrzymują ze szkoły skierowanie na badanie do lekarza medycyny pracy (wykaz przychodni będzie umieszczony na stronie szkoły w zakładce rekrutacji), który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie czyli technik pojazdów samochodowych w technikum i mechanik pojazdów samochodowych w szkole zasadniczej (zaświadczenie należy złożyć do 24 sierpnia w sekretariacie szkoły). w tym okresie szkolna komisja rekrutacyjna potwierdza w systemie przyjęcie oryginału świadectwa gimnazjalnego i wyników egzaminu. komisja rekrutacyjna sporządza protokół z etapu rekrutacji z podpisami wszystkich członków komisji, który zatwierdza Dyrektor szkoły. e) 7 lipca do godz szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły( lub informację o liczbie wolnych miejsc). Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc) które są uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. f) kandydaci, którzy zostali przyjęci do szkoły, są zobowiązani dostarczyć zaświadczenie lekarskie w terminie do dnia 24 sierpnia 2015r. Nie dostarczenie zaświadczenia będzie skutkowało skreśleniem z listy przyjętych.

10 7. Rekrutacja uzupełniająca Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza rekrutację uzupełniającą do 28 sierpnia 2015r. a) od 24 sierpnia od godz.8.00 do 26 sierpnia do godz kandydaci składają w szkole dokumenty: oryginały lub kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oryginał lub kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył). b) 26 sierpnia komisja o godz szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej. Kandydaci otrzymują ze szkoły skierowanie na badanie do lekarza medycyny pracy (wykaz przychodni będzie umieszczony na stronie szkoły w zakładce rekrutacji), który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie czyli technik pojazdów samochodowych w technikum i mechanik pojazdów samochodowych w szkole zasadniczej. Zaświadczenie lekarskie powinny być złożone do 5 września 2015 r. c) od 26 sierpnia od godz do 27 sierpnia do godz.15.00, kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych składają oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał wyników gimnazjalnych, który jest potwierdzeniem woli podjęcia nauki w szkole w wyniku rekrutacji uzupełniającej. d) 28 sierpnia o godz szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych do szkoły. 4.Szkolna komisja rekrutacyjna po każdym etapie rekrutacji sporządza i podpisuje protokoły postępowania rekrutacyjnego. 8. Tryb odwoławczy a) W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

11 b) Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 8a. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. c) Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. d) Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 7.3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 9. Uwagi końcowe Zamiany w regulaminie rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 możliwe są w przypadku zmian aktów prawnych wyższego rzędu lub decyzji organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny. Dyrektor Szkoły Tadeusz Wojciechowski

REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11

REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 REGULAMIN REKRUTACJI do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie, ul. Włościańska 35 na rok

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Na rok szkolny 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Elektronicznych Licealnych prowadzi nabór do klas

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011

Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011 Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011 I. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

III Rekrutacja do Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu

III Rekrutacja do Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu Wyciąg z REGULAMINU REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu Podstawa prawna: na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75:

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: PODSTAWA PRAWNA: Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji Nabór na rok szkolny 2012/2013 Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji dla uczniów klas trzecich gimnazjów innych niż prowadzone przez miasto stołeczne Warszawę, którzy ubiegają

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Białystok 2015 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji Nabór na rok szkolny 2011/2012 Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji dla uczniów klas trzecich gimnazjów innych niż prowadzone przez miasto stołeczne Warszawę, którzy ubiegają

Bardziej szczegółowo

Zasady i regulamin rekrutacji do klas I Gimnazjum Integracyjnego nr 54 we Wrocławiu w roku szkolnym 2015 / 2016

Zasady i regulamin rekrutacji do klas I Gimnazjum Integracyjnego nr 54 we Wrocławiu w roku szkolnym 2015 / 2016 Zasady i regulamin rekrutacji do klas I Gimnazjum Integracyjnego nr 54 we Wrocławiu w roku szkolnym 2015 / 2016 Podstawy prawne rekrutacji: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji. do klas pierwszych. X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji. do klas pierwszych. X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Statut ZSO nr 3 załącznik nr 13 c Szczegółowe zasady rekrutacji do klas pierwszych X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Szczecin 2015 1 Podstawa prawna: art.10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XIV REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY 206. Ogólne zasady rekrutacji

ROZDZIAŁ XIV REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY 206. Ogólne zasady rekrutacji ROZDZIAŁ XIV REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY 206. Ogólne zasady rekrutacji 1. Gimnazjum przeprowadza rekrutację uczniów z wykorzystaniem systemu elektronicznego. 2. Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 204 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 70 WARSZWA UL. BAJKOWA 17/21

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 204 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 70 WARSZWA UL. BAJKOWA 17/21 REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 204 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 70 WARSZWA UL. BAJKOWA 7/2 NA ROK SZKOLNY 204/205 Regulamin pracy Komisji Rekrutacyjnej w Zespole Szkół nr 70 w Warszawie podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Wprowadzenie INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Zanim zdecydujesz, do których szkół, a w ramach nich do których oddziałów będziesz kandydował, zapoznaj się z tymi szkołami: przeanalizuj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU. w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU. w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora II LO im Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lutego 2015 roku. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro)

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro) Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 z dnia 23. lutego 2015 r. REGULAMIN R E K R U T A C J I NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu z dnia 16 lutego 2015 roku

Zarządzenie Nr 8/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu z dnia 16 lutego 2015 roku Zarządzenie Nr 8/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Uchwałą nr 5/13/14 Rady Szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. Dz.U.04.26.232 2009.03.13 zm. Dz.U.2009.31.208 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz

Bardziej szczegółowo