PROGRAM NAUCZANIA. Technik telekomunikacji 311 [37] tcchniku~n, iia podbudowie progra~iiowej szkoly podst;iwowej,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA. Technik telekomunikacji 311 [37] tcchniku~n, iia podbudowie progra~iiowej szkoly podst;iwowej,"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUISACJI NARODOWEJ Instytut Badati Edultacyj~lych R-5rT-3,SlJ/MEN/ PROGRAM NAUCZANIA Technik telekomunikacji 311 [37] Illa: tcchniku~n, iia podbudowie progra~iiowej szkoly podst;iwowej, tccl~~iiliu~i~, na podbudowie prngramowc; szkoly z;isadl~iczcj, zawod: oiontei sicci i orzq&eil telekn~iilt~iikacyjnycli, szkoly policenlnej tin podbltdowie prog~~rnowej liceu~ii oghlt~oksztnlcqccgo Minister EdukacJi Narodowej

2 Progrnln inauczatlin przygofowola Koniisja Programowa dla Zawodow Elcklrycztio-Elcktrot~icztiycb. powolana decyz.jq tlr 12 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwicltiia 1995 roku - przy odzisle spccjalist6w rcprczenfuj~~cycll pracodawcow, nauczycieli akadei:i.ickich oraz nauczycieli szkd zawodowycli.,

3 I. PLANY NAUCZANIA DLA ZAWODU ['LAN NAUCZANIA Szkola irednia wwodowa Technikuls Znwbd: tecb~ik teleko~ittmikacji Podbudawn prosratnowa: szkola padstawowa ') wylninry gadzin paszczeg6lnych przedniiatbw dneli siq odpowiednio na te same lata nauki jak w szkale dla zmloddeiy, '*) rpecjaliwcja: kornalacylne syslenry cyj,a,ve lub I~nnsn~isyJ~~e syslonry cypowe lub,orl;oko,n~o~ikocjo lub sysle,ny lelei,ljorn8oryoa. ***) godziny przemacwne na dodatkowe wjecia z przed!~~iatbw obowi~zkowych zgodnie z potrzeba~ni rlanej klasy (semesttu).

4 PLAN NAUCZANIA. Szkoln iicdnis wwodowa 'Tccl>~\ik~~~l> Zaw6d: Lcdlllik Iclekaonl~Iikncji Podbu<lown Iprogrnn>own: szkoln wmdnicw, ww6rl: n>ontcr sicci i itrqdzcli ld~k011~~t1~ikncyii1ycl~ *) wynlinry gaddn posxreg6lnych pireduiiot6w dzieli ris odpowicd~lio na te satne lata llarlki jsk w szkole dla ~olodzieiy, **I specjaliweja: korar~ac~jrr,,c s),slon~), c)fiowe tub i s s)nn,,ly lub 11~1ioko~~t~~~ik~cjo tub sjrsleng, nlei,~~r~~,n/)~c:ne, ***) gadliny prremacmne na dodatkowo wjscia z prz~llliot6w obowiqzkowych zgodnie z poirrebatni dand klary (re~ncstm).

5 PLAN NAUCZANlA Szkola policeallla Znw6d: lcchnik tclckolnunikacji Padbudawa pro&ramawa: licculli os6lnoksztatc%cc ) wyaiary godzin voszczcgol~~ycl~ przedl11iot6w dzieli siq otlpowiednio inn te salnc latn nauki jak w rzkaledla atadrieq. **) rpecjalimcjn: kornr,lucyj,tc sj,.mrrrjr cyj,a8ve htb r,msrni~j~n,le sjlrfcrry cjfrolve lub,ndiokorntrrrikocjn lub.~y~ysre,~,y r~lei,fo/ur7nor)~crle.

6 TI. Programy nauczania pnedmiot6w zawodowych Wykaz obowiqzkowych przed~niotow zawodowych: 'l'ccl~tiologi;~ i ~~~atcrinlozi~;~wswo clckirycznc i'odst;~wy elektrotecl~nik i elektroniki Pracowiia clekttyczna i elcktroniczna Pracow~lia iclcko~iiu~likacyjt~n Uklady analogowe Uklady cyfrowe Przyrzqdy po~niarowe Uklady mikroprocesorowe Syste~oy komutacyjne Systemy transniisyjne Uslugi lelekomunikacyjne Spccjalizacja Z%jqcia praktycz~ie Zntys wicdzy o gospodarce Praktyka zawodowa SIT. str. str. sir. str. Sb. Sh. StT Sh. str. SIT. str. Str. Sh. Str.

7 1. Technologis i materia~oznawstwo eleltryczne 1. Szczegolowe cele ksztatcenia W rvynil(18 zorgnaizo\v:tnego procesu n:~ucznnin uczei (slucl~ncz) powinien un~icc: - rozpoznat matcrialy konstrukcyjne oraz wyjahit icli zastosowanie, - rozpoznat i dobrat materialy przewodzqce, rozrbi~iit materialy elekh.oizolacyjne oru wyjasnic ich zastosowanie, - rozrbitiit tworzywa sztuczne i wyjai~iil ich zastosowanie, - sklasyfikowat materialy magnetyczne, schar;~kteryzow;:t typowc m;~terialy cieklokrystalic7.1ic, rozrbinit powloki ocliront~e i wyjns~iit icli zastosowa~iie, - scliarakteryzowat tecl~tlologie wyhvarzania elementow i ukladbw stosowa~lycll w tclekoniu~iikacji. - scliarakteryzowat mctody wytwarzat~ia plytek drukowanycl~, - scharakteryzowai teclitiologie montaiu plytck drukowanycli - jedno- i - - wielowarstwowycl~, rozrbinit Swiatlowody i kable Swiatlowodowe, rozro%nit i scllarakteryzowat polqczenia elekhyczne, - rozro%tlic i scliarakteryzowal zlqcza stosowatie w telekomunikacji, - rozr6tnit ele~nenty elcktroniczne pa ich wyglqbie, - wyjadtlit oznaczenia stosowane tin elementacll elektronicznych, - rozroinit i scl~arakteryzowat podzespoly mechaniczne stasowaxle w urzqdzeniacli tclckoniottikacyjnycl~, - rozrbtnik i scharakte~yzowat polqczenia elementbw konshukcyj~iycl~ t~iecllatliczl~ych, wyjainit poszczegblnc etapy procesu produkcyjncgo, - scl~arakteryzowat wspblczestie normy dotyczqce kontroli jakoici, - orlczytat prostc rysu~iki oiechaniczne i elektryczne w dokutncntacji technicznc,j. 2. Materiat nauczania imntcri:~ly konstrilkcyjne: Metale i stopy, tworzywa sztucztie, materialy clcktroizolacy,jne, powloki ocl~ronne i dekoracyjtle (wlasciwosci, rodzaje, otrzy~~iywa~iic i zastosowanie). Mnterinly stosownne w elektronice: Materialy przewodzqce, oporowc, dielektryki. ~nnterialy magiietyczne, ciekle krysztaly (~~IaSciwoSci, rodzaje, otrzymywat~ie i zastosowanic). \Vyt%v:~rr:~nie elen~entb~v i t~lcl:~dbrr ~toson~a~~ycl~ \v elcl<tronice: Elc~ile~ity clcktronicz~ie: rezystory, kondensato~y, podzespoly indukcyjne, przyrzqdy pblprzewodnikowe. Wyhvarzanie ukladbw scalonych. Rodzaje, oznacze~~ia, obudowy

8 ele~nenthw i i1klad6w elcktroiiicznycli. Wyhvarzallie magnelycznycli nairliko\v iliforniacji. Wylwarzallie Swiatlowodow. Dul~miientacj:~ lecl~aiczna i~m;ldzeil: Scl~ciiiaty elckl~ycznc: ideowc i nioiilaiowe orzqdzeli. Rysunki ii1aszy)'liowe: rzuty, widoki i przckroje, ~ymiarowniiie, iiproszczcnia w 1ys1111k1l ~~laszy~ioym. k1oot;vi elz:ldrcil clcktryczi~ycli i elcl~tro~iicz~~ych: Wytwarza~iie glytck (lrt~kown~iycli. Pol;lczcoia elckhyc7,iie - lolowane, owi.janc, zacisk;i~ic, ro7sqczne. 0kablown~i.i~. Zl;pa - rodz;!je, wl;isciwoici i zaslosowa~iie. Sposoby nlollt:l%u: Iilolita?. autolnatyczny, iiietody lutowania plytck, liiontai powierzcli~~io~~. Sjlawa~iie Swintfowodow. I t : I I I C ~ I I ~ C I Ko~isr~kcjc, ~ : obudo~y - ~iiodula~yzacja i o~~ifikac.ja. Prowadi~ice i loiyska. Przekladtiie. Pokrqtla. Wyl;lcz~iilii. Rarliatoly. Wclitylalo~y. Polqczenia meclia~iiczne - rozlqczne i nierozlqcznc. I'rnces ~it.otlel<cyjl~y: Aiializa polrzeb. Przygotowanic produkcji. Doku~iientacja konst~ukcyjna i technologicz~ia. Przygotowanic stanowisl(. Prodt~kcj;i. Ko~~lrola.jakoSci (~ion~iy IS0 9000). 3 Uwagi o lcnllzacj~ Naucza~iic tego przedmiotu ivi~i~io bye realizowaiie w gabinecic przed~i~iotowy~li, ze wzglqdu lia stalq polrzebq ilushowania 1l.cSci zswartycli w progralilie polllocoliii (lyd;iktyczny~i~i. Poziia~iie przcdii~iot~~ i zai~ilcresowa~iic nin~ t~cz~iihw (slucliaczy) jest n~o%liwc poprzcz obse~wncjl;, poknz olxz czqste odwolyw;i~~ie siq do lprzyklad"\\~ znanycl~ z rolnycli dziedzili tecllniki. ZnajonioiC tecli~~ologii wytwarza~iia i podstawowych wlasciwosci material6w stosowaoycl~ w tcleho~n~~iiikncji powi~ilia zaowocowat raqjonalnq eksploatacjq elementow, uklad6w i orzqdzcri tcleko~~iu~ii kacyjnycli. Realizacja kazdego dzialu teliialyczliego wil~iia byt poparta preze~ila~jq zcstawbnz prbek, eleiilent6w stosow,aaych do pol;lczcri riiccliar~icz~~~cli i w nio~itaiu elckhycziiyiii. W trakcie zajqi: ocz~~iowie (slucliaczc) ~Jowiiiiii poslugiwat siq katalogariii ele~iientbw elekhonicznycli i ~i~echanicz~iycli. Nauczyciel wiiiic~i wykorzystywai w trakcie znjqt: pla~iszc, n~odclc, fil~iiy dydaktycznc i przcirocza. Przy oli~awiaiiiii materialhw stosowaiiycl~ w telekoniunikacji ~ialeiy zwrocit szczegirl~iq ilwagq na symbole i oznacze~iia. Przy realizacji dzial6w Monlai irrzqrizei clekhycznych i eleklr.oi~iczn)~clt oraz Montai nlcchai7iczn.v iialeiy przede wszystkim poslugiwac siq ekspo~~ata~ni: plylek dmkowa~iycli, polqczeil elckt~ycz~iycli, zlqcz ~iiodulo~ycli i ~ablo~vycli, prowad~iic i loiysk, przekladni, pokrqtcl, uyi;lcziiikirw itd. Niezwykle wai!iy~ii zagnd~~ie~iien~ jest opa~iowa~iie i~micj~hioicintcrl~retowatiia oz~iaczc~i stosowaiiycli na cle~iic~itacl~ elcktro~iiczriycli. glbw~~ie lia rczystoracli i ko~idciisaloracli.

9 ~ ~. Realizacja dzialu Proces py,.od~kcyl,zy wi1111a bye poparta wycicczkq do z?uadu produkujqcego wysokiqj jakosci urzqclzenia ~elekoluunikacji. W tecliniku~n 3-lctnim na podbudowie szkoly zasadniczej, realizacjn tego ~xzddmiotu polega na powt6rzenio i poglqbieoiu wiado~nosci i u~niejqtno~ci opanowanycli przez ucztiiow (sluchaczy) w szkole bqdqcej podbudowq programowq. Sprawdzanie osiagniqi uczni6w (slucliaczy) powimio by6 poprzedzone wczeiniejszym ustaleniem zbior6w wynlagin dla kaidego stopnia oddzielnie, czyli oddzielne wyrnagania na stopien mierny (wymagania konieczne), oddzielne - Inn stopicn dostatcczny (wymagaoia podstawowc), oddzielnc - Inn dobly (wytiiagania rozszerzone) oraz bardzo dobly i celujqcy (wylnaginia dopel~iiajqce); liie ustala s i ~ wy~nagai, tin stopien niedostatecztiy. Wy~iiagania konieczne dotyczq zapamiqtania wiadomosci, czyli gotowosci oczt~i;~ (slucl~;tcza) (lo przypooiiiienia sobic pcw~iycli tcr~~iinhw i fiikthw (I?/I. i<y~i~iel~id pod~~mvoive,ola.fch~~oici ~nalerialdis sioso~i:ar~,ch iv releko,~~r~i~ikacji, i<g,i~~ie~iid sl~osoby ppolqczelj elckdycznycl?, i+,yraiertid polqczenin,,iechaniczne - razlqczne i niemzlqcz~te, 114. Wj,itiagania pod~fm~oive dolyczq zrozutiiietiia wiado~iiosci co oznacza, ie uczeii (slucliacz) potrafi je przedstawie w itinej forinie, nit je zapaodqtai, uporzqdkowac, streicit (1113. rozrdinii. i schamkleryzoiuad 111aleria1y srosoisone is leleko,,n,rrikacji, roz,dtnic i scharokleryzou~ac rrtelody 1itonla211 clekrro~~icznego i ~itechnnicz~?ego, razrdznib i schoraklcr~,zo~~ai zlqcza sfoso1eni7e 11, Iclakonirmikacji, irrl). Wy~nagai?ia roz.rzerzone dotyczq stosowallia wiadomoici i umiejqh~osci w sytuacjacli typowych; co oztiacza opinowanie przcz ucznia (slocl~acza) u~iiicj~h~osci praktycztiego poslugiwania siq wiadomoscia~iii wedlug podallycli tnu ul~rzednio wzorc6w. (np: doblad odpo~vicdnie iiinlerinly ljrze~t,odzqce i elekrroizolacyjne ii, zaleiitosci od przeznaczenia, dobra? radiarory i iventylaloiy,a rruqdzeniach elekoar~icznych v zaleznosci ocl rilocy ig,dzielo,~ej przez ~ ~klod elekao~ricz~~q,, ir4. Wylr~n,yortia. - clpolopelniajqce. dotyczq stosow;l~iia wiadoniosci i ~i~nicictnodci w svtuaciacl~ ~... proble~iio\\ycli, opanowania przez ltczliia (slucbacza) u~~liejqhloici for~lldowania problcmow, dokonywania aiializy zjawisk, tworzenia o~ygi~~altiych rozwiqzah, itd. 3. Podstawowe Srodki dydaktyczne -zestaw pr6bek metali i tworzyw sztucz~~ycli, -zestaw prhbek inaterialow przewodzqcycli, -zestaw pr6bek ~iiaterialhw elektroizolacyjnych, -zestaw elc~nc~ithw stosowanycli do polqczeh meclianicz~iycll (Sruby, wkrqty, inity), -zestaw elemetit6w stosowanycli w tiiontato clekhyczny~n (przcwody, ziqcza, t~ansfortnatory, potencjoiilehy, radiato~y, wentylato~y, rezystoty, kotidensato~y, przyrzqdy polprzewodoikowe, itd.). -probki Swiatlowodirw, -elen~enty ssprqiyste, loiyska, prowadilice, sprzqgla, przcktadtiie, -k;italogi ele~i~etitow elckt~yczi~ycl~ i ~niccl~a~ucz~~ycli, -dokumentacja tecl~i~icziia orzqdzeh, -nonay ISO.

10 I3l;tk poclr~cz~lik;~ ob$jtli~~jilccgo caly j,rogr;~ni; zastqpc,.~ 1)roponujc siq: - Okoniewski S. Tecli~iologia dla elektronik6w (WSiP, 1995 r.), - Oleksiuk W. l'odstawy ko~istrukcji meclianicznycli (WSil', 1987 r.), - Tymowski J. Matcrinloznawstwo i podstawy tecllnologii (WSiP, 1986 r.), - Polskie Norniy Urzqdzeoia elektroniczoe. - I'l;tca 7.biorowa I'ora(ltlik iniyliicr;~ dcktro~>ika (WN'f, 1988 r.), Cz;isopismn o tenintyce clektronicznej.

11 2. Podstawy eieltrotechniki i elektronilu I. SzczcgGlowe ccle kszhlccnia - scl1:1r:1klcty7,owat podstawowc ;i;~wisk;i z;icliodz;\cc w polu clekluycznytii, ~n~egnclycznytii i clektro~~iagne~ycztiytii. - zastosow;it podstawowc prawa elektrotecli~iiki do obliczania obwodhw elcktryczriycli prqclu slalego i zmietiliego. - oszacownt wartoici wielkoici clcktrycztiycl~ w prostycli obwodach, - uyj:iitiic zj;~wisk:i zac1iodz:~cc w obwodacli clcklrycztiycli podcz;is st;tnriw t~ieus(;tlonycl~. - wyjaitiic ogolne zasady dzialai~ia i bezpiecznego uiytkowania prostycli nlaszyn i orzqdzeil elekhycznycll, - wyjainii. dzialanie i zastosowanie clementow liniowych, - wyjainit zjawiska tizyczne zachodzqce w polprzewodnikach, - rviai~iit dzialaoic. scliaraktelyzowac uodstawowe uararnetrv oraz wkreilit.. ch;~rakteryslyki przyrzqdow p6lprzcwodoikowych, - za~ialimwac dzialanie proslownikow, stabilizatorhw oraz filtrow w ukfadach prostownikowych, - wyjasliic dzialaaie i zastosowanie proslycli uklad6w energoelektroniki, - wyjnitlil budowe i dzialanie prostycli miernikow elektryczi~ych, - scliaraktcryzowat tiietody i blqdy poniiaru podstawowycl~ wielkoici clektrycz~iycli. - wyjainii tiietody ])omiaru paramehow i cliarakterystyk przyrzqclhw phlprzewoll~iikowycli. 2. Material nauczania Polc clcl~trycznc: Definicja pola elektrycznego. Prawo zacliowatlia ladunku. Obraz pola cleklrycznego. Prawo Coulotnba. PrzenikalnoSC. Natetenic uola elektrvczneeo., - Potcticjal i napidcie elektrycztie. Ruch ladunku w polu k~eknydzn~m. Dielekhyki. PojctiinoBC elektryczna. Kondelisatory. Energia pola eleknycznego. Obwody clcl(tryczsc prqdit stalcgo: Wielkoici eleknyczne: setii, oapiqcic, prqd clckt~yczny, rczystanqja, rczystywtioit, konduktai~cja, kotiduktywaosc. Prnwo Olitiia dla obwodu i odcinka obwodu. l'rawa irclihorfa. Lqczenie rezystorow, dziclliiki napiqcia i prqdu. Moc i energia prdu eleknyczncgo. Obliczanie obwod6w clcktryczt~ycli z wykorzystaniem praw Ohma i Kirclilioffa. Zasada sul~erpozycji. Obwody i~ieliliiowe prqdu stalcgo. I'olc nt:tgnctycrtlc i clcl~t~oni:tgnclyztit: Powstawaiiie i obraz pola niagnatyczneso, Sila dzialajqca na przewodnik utiiieszczony w polu magnetycznyni. llidukcja Iilagnctycz~ia. Stn~tiiieli tnagnelyczny. Natqienie pola tnagnetycznego. Przeaikalnoii

12 inag~~ctycz~ia Srodowiska. WlasnoSci rnagilelycz~le ~nag~~esowania, liistereza inagnetyczna. IndohcyjnoSt wlasi~a i wzaje~i~~ia cewki. Ei~ergia pola magnetycznego cewki. Elektroinagnes. Indukcja cleknoinagnelycziia. Regula Leliza, zjawisko indukcji wlasiiej i wzaje~ntiej. I'orniary clchtryczi~c nr obwo~iacl~ lw:lrl~~ str~lcgo: Podstawowc pojpcia ~netrologii: poiiiiaiy, mclody porniarowc, bledy. Klnsylikacja bl~dbw. Priyrzq(ly poniiarowc - budowa i og6li1e zasady dzialania: a~iiperoi~iicrz, woltoi~iierz, omoinierz, watomicrz, mostek poii~iarowy. Poiniar iiapiecia, prqdu, re7.ysta11cji, inocy - liietody pomiarowe i bledy pomiaru. Ob~r,ody ltrq1111 sii~~nsoi~lalliic ZI~I~CIIIIC~O: I'owsti~wa~~ie ~~rqclu ~i~i~i~oidal~iego; wielkoici cliaraktayz~~jqce przebicg si~~osoidal~iy, podstawowe ipojqcia i pra\va obwodu z prqdetn siousoidaloym, inierprchcja gcomctrycz~~;~ \v postrid obmcajqcegu siq wektora. Zalc2iioSci mipdzy napipcianii i prqdalni dl:~ R, L, C. Obwody szeregowc la, RC, IUC, ir6jk+ty inal,iqc i impcclaiicji. Obw6d rownolcgly IILC, 1rojk:lty prqi6w i admitancji. Zjawisko rezonansu w obwodzie elekhycziiym. Praktycziie zastosowa~~ia obwodow rczoriaosowycli w eleklronicc. Obliczanie proslycl~ obwodow prqdu sinusoidalnego. Po~niaty napipcia i prqdu niiiem~ego. Pooliaty i~~dukcyjiiosci i pojcmnoici. Energin i tnoc prqdu przen~iermego, nioc czyona, bicma i pozoroa. Poinja~y ~uocy i energii elektrycziiej. Obwody ze sprzeieiiian~i magtielycznyini. 'I'ransforn~ato~y. Prqcly wirowe. Uklndy trrijfnzorvc: Porlstawowe pojqcia. Klasyfikacja oklad6w lr~jfzow\ycl~. Moc w odbior~iikacll irojfazowycl~ polqczo~~ycli w gwia7.de lub 1~6jkqt. Przykladp zasiosowai~. Mnszyny clel~t~~ycz~~c: Zasada dzialania silnik6w pri\<lli stalego i Regl~lacja prpdkoici obrotowej. Zasada dzialania prqclnic. z~niennego. Inst;il:icjc clcktrycxnc: Przewody elekhyczi~e: rodzqje, symbole, dopuszczal~ie obciqteiiia. Osprzet insfalacyjny: puszki, zaciski Vago, gtiiazda, lqczniki. Sclicinaty ~xoslyclii~slalacji elekhycz~iych. Zabezpieczenia. Dobor bezpiccznikow. ~~c~~~iccxcilst~vo rv iliyll(0~r';lllili lirz:]dzcil clcl~tryczliyci~: Zagroiellia zuiqzalle z lprqde~n elekttyczi~yiii. Systeli~y ocliro~~y ~~rzeciwporaic~iiowvej. Zabezpiecze~ii;~ rdtnicowoprqdowc. Sposoby udziela~iia poinocy osobo~ii lpo~.;~totiyii~ prqclc~ii elektiycztiyiii. Wplyw pol elekhomagneiyczi~ycl~ ia orga~~izin lodzki... Elczncrity lioiowc w clelitronicc: Rczystoty, pote~~cjoil~~hy, koi~dct~satoiy, cewki, dlawiki - syinbol graficzny, podstawowe paranietty, budowa, rodzaje, oznaczenia, przykladowe zastosowaiiia, schematy zestqpcze dli~ w. cz. Prrcbiegi ~ricsia~~soi~lalsc: Rodzaje przcbicgow nicsinosoidal~iycl~. Parainetry przebieg6w impulsowycli. Przedstawlenie przebiegow w postaci sumy I~ar~i~o~iiczi~ycl~. Witl~iio at~~pli(~idowe i fazowe.

13 St:tny nicustalonc: Stany nieustalone w ukladacli RC i RL. Pojecie st;ltej cz?sowc,i; wplyw stalei czasowcj tla ksztalt napiec i prqdow. Stany ilieustalone w obwvodach R1.C. Uld:~d), rbi~iiczk~~.j;\cc i c:~ik~t.j:\cc. Cr.n,6roil<i: Rodz~jc czwnrnikhw i icl~ klasyfikaqia. Scllctii;~ty znstqpcze. Warttt~hi clol,nsowatiia. Pareaiclty czw6rllik6w. Fill~y: rotlz;tjc, charnkte~ystyki amplil~tdowc i filzowe, zastosowani;~. Wplyw pasma prze~loszc~~ia fi11r6w na kszlalt imp11ls0w. Linic (llugie: ~p;rramct~y, odbicia, dopnsowatlic. P61~1rz'.ervodnil~i: Budowa krystalicztla p6ll1rzcwod11ikhw salnoist~~ycl~; get~ci.acja i reko~iibitiac~a. Do~ilieszkowatiie donorowe i akccplorowe. Dyfuzja i d~yfl. Powstawal~ic i wlniciwosci zlqcza p-11; rodz?jc zlqcz p-n. Zlqcza 111-s. I'olatyzaqja zl:lcz;t. P~zcbicic zli\czi~. I'OJCIIIIIOSC zl;\czi~. Przyraqdy pril~~rrcrvorlnil~orvc: Zasady ozt~aczatiia eleti1ent6w p6lprzewodnihowycl1. Diocly: prostowticze, Zenera, pojemnosciowe, impulsowe. Tranzystoty bipolarlie: zasada dzialaoia, podstawowe uklady pracy trauzystorirw bipolart~ycli, cliarakte~ystyki statycztle i podstawowe paraniehy, parametry "h". Tranzystory unipolarne z izolowanq brankg Tratizystoty PNFET, MOSFET: zasada dziala~ua, cliaraktetyslyki stntyczne, podstawowe parali~elly i uklady pracy. Wplyw temperalury na prace elementow polprzewodt~ikowycl~. Hallotrotiy. Eletnenty optoelekh-oniczne: diody LED, fotodiody, fotobanzystory, transoptory, wskainiki ciektok~ystalicz~~e - zasada dzialania, charaktetystyki, paratnehy. Tyrystory - zasada ddalania, cl\arakle,yslyki, parnmettq,. Metody po~iiiaru podstawowycli ]paraliietrow i cl~araktelyslyk elenlent6w pbl~,rzcwodt~ikowycli. Prostowltild i stnbilizntory: Prostowtliki jedno- i dwupolowkowe. Filt~y stosowanc n r ukladacl~ prostomliczycl~. Stabilizacja napiecia za pomocq diody Zetiera. Stabilizncja z wykorzystaniela ukladow tranzystorowych. Uklncly cncrgoclcktro~~ilii: Elctnettty polprzewodt~ikowe dutci tnocy. Metody otlprowadzat~ia ciepla. Dob6r radiatorow. Uklady prastowiikow stcrowat~ycl~: wlasciwosci, przyklady zastosowan. Tyrystorawe uklady regulacji. 3. Uwagi o realizacji W klasie />ie~l~~szej fechniktr~il 5-lel~lieg-o tia zajeciacli z przedtliioh~ uczl~iowie (s1ucll;lczc) wykorzystuj;l podst:~wowc pc.;lwa ~Ickllyczt~oSci i I~I~I~IICI~LIII~I do oblic~cri proslycli obwodhw elektrycznych prqclu stalego i zliiicnnego; wykot~ujq ewiczetiia polegajqce oa szacowat~iu rozplywu i rozkladu napiqi w grostych obwodach, z wykorzystatiieti~ praw Olttna i Kirchhoffa; korzyst;ijq przy tym z przedrostkow wielokmhiosci i podwielokrohiosci jedtiostek odor (tz~kicli jak: V, mv, kr, MR, IIIA, LA). Opr6cz u~iiiejetnodci prccyzyjncgo obliczania wartoici prq(lhw i spadkhw ~iapi$c, istohla jest ornicjghloit. oszacowali.ia rzedu wielkosci tycli wartosci. Uczriiowic (slucliacze) poulnai ut11iec okreslac, w obwodach elekhycznych, skladowe stale i

14 zmictioc napiqc i pr;ld0w; powjnni uinicc dokonae analizy pracy ukladu elcktryczncgo iia po(lstawic ziiajotnosci napiqd w cliaraktetystycztiycl~ punktach potniarowych. Podstawowe wisdo~iioici dla zrozutnienia calej elektroniki zawjera rozdzial obrvorb elek/,gczne prq~ltlrr sralego. Wiadotnoici, wzoty i jed~iostki nale j egzekwowat i otrw;tlat tioti stop, w~acnd do nicli przy kaidej okazji. Najlepsze efekty w pracy z zcspoletn klasowytii daje duia ilosc prostycli przykladow. Se~iiestr drugi klasy pierwszej tecliiiikum 5-letniego obejinlrje ob~votly prqdtr si,vc;oi<lalnie zinien~icgo. Ze wzglqdu an ograoiczonq iloic godzin, Swiadotuie zrczygtiowano ' racliotiku liczb zespolonycli. Zrczygnowano r6wniei ze skoiiiplikow;i~icgo aparatu iiiatertiatyczncgo, wykorzystywanego do analizy obwodow (mzrviqzywatiie obwod6w riictodq prdow oczkorycli, itd). Uczniow+c (docliacze) w tyin setncstrzc poztiajq rowniei proste tnaszylly i instalacjc elekhycztlc oraz zagrotenia zwi:\zatic z pr;lclem elckttycziiym i podstawowe systeiny oclirotiy przeciwporaietiiowej. W klasie drugiej tecliiiikutii 5-let~iicgo otiiawiatie sq eletiienty i proste uklady stosowatie w elcktronice. Dzialy: elcri~eiify liniowe ie elek6onice, yrzcbiegi nie.si~ir,roirlolne, sfony nier~sfalone i cnvdrniki dotyczq eletiietitow liiiiowycli i icll zastosowati w elektrooice. W trakcic realizacji matcrialu nauczania tialej stale odwolyml si: do windortiobi i umiej$trioici opnnowanycl~ w klasie pietwszcj. Podslaw;( zroz~~tnicnia elcktroniki jest dobre opatiowaiiie dziatow pdlyr.zeiuo11niki i eletr~n~y /~dl/)rzeivodiiikoi~re. Nalezy tu polojc szczeg6lny nacisk na proste przedstawicnic zjawisk fizycznycli zachodzqcycl~ w tycli elemetitacli. Przy rcalizacji dzii~lu przyrzq~ pdlpmeivorlniko~vc naleiy skupit siq na ~wat~ictrxh, rozkladacli napi:e i rozplywach prqdbw, jakie winny tilied tc elementy [xidcz:~s ~ xxy prmidlowc.i i wadliwej (element uszkodzony). Ws7.ystkie elctiiet~ty phl~xzeworltiikowc tialeiy oon1;iwii wg. iiastqpujqcego schematu: sytiibol, polaryzacja, przyk1:idowe wzirtoici napied zasilajqcycft, budowa, zasada clzialnnia, charaktetystyki. podstawowe p;iratirehy, przyklady zastosowania, po111iary podstawouych paramebow. Przy oniawianio prostownikow i stabilizatorow oraz uktadow energoelekaoniki tialety szczegirlnq uwagq zwr6cii ria wyrobienie u ucznia (slucliacza) umiejqtnoici sz:icowania warloici napiqi: stalycli oraz analizowaiiia ksztaltlt przebiegow czasowycli sklatlowycll tiapiqc z~iiientiycli w poszczegolnycli cliaraktcrystycziiych punktach ~~otiii;~rowycli 1ik1;idnw. Uczcii (slucliacz) iiiusi oti~icc wy,jasnii ralq poszczeghlnycl~ elctiietitow w kaidytii z omawiatiycli uklad6w elektronicziiych. W tecltiiikuni 3-let ti in^ na podbodowie szkofy znsadtticzcj przedniiot realizowany jcsl w caloici w klasic pierwszej. Realizacja tego przcdrniocu polega ria powl6rzctiiu i poglqbicniu wiedzy i umiejqhioici wyt~iesiotiycli przez uczt~iow (slucliaczy) szkoly : zasadtliczcj. W szkole policealnej realizacja treici ksztalcetiia zwiqzanych z elekhycznosciq elcktrostatykq i magtielyz~nern oraz polprzewodnikami winna bazowai na wiedzy i uiiiicj~tt~oiciacli wynicsionycli z przediiiiotu/izyko rv liceum og6lnoksztalc;lcytii. Jedtiytii z glbwiiycli zadari tiauczyciela w pracy dydaktycznej jest sprawdzatiie osiqgiiiqd licziiiow (sluchaczy). Sprawrlzatiic osiqgniqd uczni6w (sfuchaczy) powinno by6 poprzcdzonc wczci~iiejsz~in ustalenictii zbiorow wytnagali dla kaidego stoptiia ~(ldzicliiie, czyli oddziclnc wymagania iia stopicii ~iiier~iy (wy~iiagatiia ko1iiec7,tic), oddzieltic - n;i stopiei~ dostatecztiy (wytiiagania podstawowe), oddzieltie - na dobry

15

16 - PiOro M., podstay elcktroniki (WSiP, 1994 I.), PiOro B. - Rusck A. Podstawy elektroniki (WSiP, 1986 r.), - Tietze U. Uklady ~~hlprzewod~~ikowc (WNT, 1987 r.), - Ja~iu~zcwski S. Nowoczeslle przyrz;ldy p6lprzewodnikowc w encrgoelcktrotiice, ~wiqtek W. (WNT, 1994 I.), - l~loro\viv~ 1'. Sztukn clcktl-o~~iki t. I, I1 (WKil ). Czasopisliia o tcniatyce elekt~ouicznej.

17 3. Pracownia elektryczna i eleltroniczna. 1. Szczeg6lowe cele ksztatcenin W wyniklr zorgn~~izow;~~~ego proceso lozlalcc~lia uczca (sl~~cl~acr) powinic~~ nolict: -zastosowac przcpisy bezpieczenstwa i higieny pracy, -0bslu2yt przyrzqdy po~niarowe takie jak: wskaz6wkowe elcktryczne i elekhoniczne przyrzqdy poo~iarowe, mullimehy cyfrowe, oscyloskol,y, gcneratoly potniaro\vc, ~iiostki, -dobrac przyrzqdy w zaleinoici od para~netrow badanego uwadu, -zmierzvt wielkoici elekh'vczne, -zastosowai: odpowiednie sondy potniarowc, -zmierzyt paramet~y element6w i ilkladow elektro~ncznycli, -zastosowat odpowiednie metody poliuarowe, -obliczyt i oszacowacm$dy porniaru, -za~ializowat dzialanie okladu na podstawie ozyskaoycl~ wy~iikbw pomian~, -wykorzyslat konip:~ter do obrobki wyaikbw [)onliaro, -wykorzystat ko~nputer z kartanu potniarowytili do pomiarow wielkoici elektrycznycli. 2. Matcrial nauczania Zajccia wst$p~~c: Zapoznanie z regulalnincm psacowii, szkolenie z zakresu bezpieczeilst\va i lligic~iy pracy oraz przel~isow przeci~~oiarowycli; on~owieoie sposobu rcalizacii serii twiczeil i obslu~i, - wykorzystywa~iycl~.... w lych twiczcniach. przyrzqdow pomiarowycll; otn6wieltie sposobu opracowywania protokol6~ i sprawozdali z wykonanycli pomiar0w; pokazy poaliarhw podstawowycl~ wielkoici elekttyczl~ycl~. Ulclndy regelt~cji ~~at~tel~in pr11cl11: Projektowanic ukladuw reg~llacji iial$ic~iia prqdu z wykorzystatliem rezystora suwakowego wlqczonego szeregowo z obciqienie~~l; 1"~1ii;\ly prq'lu za IIOII~OC~ ~IIIIICIOIII~CI%Y ot.iu it~~iwcrsi~lt~ych 111icrniki)w analogowych i cykowych; porownanie wynik6w pooliaru wykonanycl~ za pomocq r6i11yci1 ~~r~yrzqdow; wyz~laczanie zakresu regulacji; wyznaczanie cl~araktc~ystyki i=f(r), lxzy U=const. ULl:~dy regl~lacji nnpiccin: Pr?jcktowanie 11klad6w rcgola$ji ~napi~cia z wykorzysta~~icli~ ~~otcricjo~i~ct~ycz~iego dziclnika nici; lpon~ii~ry tli~l)i(;cia %:I po~nocq woltonlicrzy oraz uniwcrsal~iycl~ 11uer11ik6w analogo!ol\ych i cyilowych; porownanie wyoik6w polniar6w; wyzllaczanic zakreso rcgolacji dla jcdno- i dwustop~liowego ukladu regulacji; badanie wplywu rezyslancji odbiomika na wartoit napiqcia wyjiciowego potencjomeh11; wyzllaczalue cllarakteaystyk potencjometrir~v. Bnd:~aie ob~vodbxv 11rqdu stalego: Projektowa~~ic 11klad6w zloionycl~ z kilk:~ rezystorow pol;lczonycli: szeregowo, r6wiolegle i w sposob nueszany; ponuar spadkow napiqt i rozplywn prqd6w w powyiszych oktacllnch oraz por6w1ia11ie

18 wynik6w potiiiar6w z wartoiciami obliczonymi; lokalizacja uszkodzonycli rezystorow tla podsta~ie wynikow pomiarow. Ilttclnnic wplywe l~nrnntctr6w 1tticr1til~6vv nn vv~l~ilci pooiitir6w: Po~niary prostycll obworlhw prdo stalcgo za ponlocq 1niiernik6w o roinej rezystancji we~v11phzlie.i; porhwiianic wynikhw poniian~, oszacowanie blqdow poniianl. oiiiit~y rczys(:tncji: Mctodq techniczaq, za pottiocq omomierza oraz metodq tn~ostkow:~; porhwnstiic wynikhw poniiarhw. Po~ni:tr po,jcetnosci: Pomitiry pojc~ntiosci kotidciisalorow pol:~czooych r6w1iolegle. szcregowo i w sposob ~niieszatiy miernikami pojemtioici i ~liostkatni RLC; porhwna~iic wytiikow pomiarow. 1'otni:tr inclul~cyj~todci: Melodq teclitiiczn~ tnulhtiietre~n oraz metodq mostkowrl;,, zbarlatlic wplywu r(lzcnia na indukcy.inoic cewki; poniiary dobroci cewek. Obslug:~ oscylosliope: Zapoznnnie siq z rozniieszczenicrn ele1nent6w regulacyj~iycli na plycie czolowej; przygotowanie oscyloskopu do pracy; obscnvacja i pomialy napiqcia stalego oraz przebiegirw o rhinycli ksztaltach. Poelsl;tr\~o~vc ~~o~tiiii~y o~cyio~lol)c~it: Poniiat~ aniplitudy, okresu, czqstotliwoici oraz przesuttiqcia fazowego; po~tiiaiy podstawowych para~netrdw przebiegow inlpulsowycli; wykorzystanie sond napiqciowycli, poniiary cliarakterystyk prqdowo- ~iapiqciowycli. nsdttuic szc~~cgowcgo obwoclu z clc~~tcittnlni RL i IIC: Poniiary spadkow napiqi na elc~iienfach R, L oraz R i C, poniiary prqdu, sporzq<izenie wykrcs6w wskazowych napiqi i tr6jkqta inipedancji). Il:lclnttic idrvnolcglcgo obwodu z clcrnentttr~ri RI, i RC: Portliary prqdow pfyll~cyc~t przcz clc~ncnty R, L oraz R i C oraz spadku napiqcia na tycll elernc~ilacli, sporzqclzcnie wykredw wskazowycli i trojkqta admitancji. Il~tclnnic szct.egowcgo obwodu RLC: Pomiary spadkbw napipc na eletnentacll R, L i C oraz pomiary prqdu w futikcji cz~stotliwoici, sporzqdzenie wykresow wskazowycli anpipi i LrOikqta impedatlcji, zaobscnvowanic rezonansu ~iapiqe. 13:1<lnnic r6w1tolcglcgo obrvodtt z clenicr~t~tnli RLC: Poniiary prqdow plyoqcycli przcz cletnctity R, L i C oraz napiqcia w funkcji czpstotliwoici, sporzqclzenie wykrcdw wskazowycli prqdow i trojkqta adtnitancji, zaobsenvowanie rezonatisu prqdow. I'orniary n~ocy: Czynticj, bierlie; i pozornqi w ohwodach zawicrajqcych eletilctity R, 1, ' i C; obliczanie i poprawa wspblczynnika tnocy. Ilndsnic trnnsfornintora jcclnofnzorvcgo: Pooiiaty rezystancji uzwojeti, przekladni, stano jalowego, stano zwarcia, sfanu obciqzetiia. Bnclttttic siloili6w clcl~tryczi~ycli nlnlcj niocy: Pomiary podstawo~ch paranietrow silnikhw prqdu stalcgo, prqcl11 przcltticnncgo i siltiik6w kroko\vyclt. 1l;idnnic ilistnlac,ji clel~tryczncj: Montai modelu prostej instalacji doniowej zawierajqcej: zabezpieczenia rhitiicowoprqdowe, osprzet i~istalacyjny (puszki, zaciski Vago, gniazda, lqczniki); dobbr odpowicd~iicli przewodow clckttycznycli: iv zaleinoici od dopuszczal~iycli obciqieii; dob6r bezpiecztiikow; badatlie okladu zabezpieczeii. J3ndn1tic diod p6lprzcrvoclnil~orvycli: Wyznaczanie cliaraktcryslyk prqdowoti;tpiqciowycil, wyztiaczanic rezystancji statyczncj i dynatiticznej, punliar pwamctr0w i~npi~lsowych, badanic wplywu napiqcia polaryzuj;(ccgo na pojeninosc diod, por6wlanic wynik6w pottiiarow z dattynii katalogowymi.

19 Ba~lanic trnszystor6\v: Poniiar parametr6w [h], pomiar czqstotliwoici granicznych, po~niary paralnehbw za po~nocq testerirw, wyznaczanie cl~arakterystyk za pomocq cliarakterogra~~t. lla(lnnic clcnicnt6w o~~tocicktronicznycl~: Poniiar podstawowych paramehhw oraz wyznaczzuiie cl~arakterystyk fotoogniwa, fotorczystora, fotodiody, fotolranzystora i transoptora, por6wnanie ohzy~tianycl~ wynikow z danynli katalogowymi. Bnd:inic ~,bl~~rzcwodoii~owych clc~~~cnl(lw stcro~vnsych: Wyznaczanic cliaraktcrystyk prqdowo-napiqciowych, poniiary podstawowych paramchow tyiystora i triakn: Ihaclnnic prostowwiikn stcrowalcgo; bndanic ukladu rcgul;~cji natl;icoia oiwietlenia. R:l(l:~oic liltr6rv clcktrycznycl~: Wyznaczanie cl~arakterystyk czqslotliwoiciowych, po~niary czqstotliwoici granicznych. R:~d;~nic 11rosto,vnil<6w: Obserwacja oscylogram6w napiqt wyjiciowycli prostow1ik6w jedno- i dwupof6wkowych z filtre~n RC na wyjiciu i bez filtra; wyznaczanie zaleinoici napiycia wyjiciowego od rezystancji obciqtenia. Bndnnic stnt16w nic~~stnlonycl~ w obwo(lach RC i RLC: Obserwacja oscylogramow 11apiqC na elenientacli RLC podczas stanow nieustalonycli; wyziiaczanie stalej CZBSOWCJ. R~I~:III~C pr~cbicg6rv nicsi~~~~soi~lnl~~ycl~: Obserwacja oscylogrambw: r6inych przebiegow niesinusoidalnycl~, kilko kolcj~~ycli bartnonicznycli badanego przcbiego; badanie przebiegow analizatoreni widnia; badanie wplywu pasma przcnoszenia czwbrtiika no ksztalt przebiegow niesit~usoidalnych. Znjvcin w labor:~torinm clektroniki snalogowcj i cyfrowej I. Szczegolowe cele ksztalcenia W wysil(n zorg:~nixownnego [~roccsu ksztnlccnin ucxeil (sluciiacz) powinicn umicf: -zastosowai przcpisy bezpieczelistwa i l~igieny pracy, -zmierzyt paramehy wzmacniaczy, -okrcslic \vplyw wartoici elen~etithw sprzqienia zwromcgo na paramew wzmacniaczy, -sporzqdzic cliaraktcrystyki wr.macciaczy za pomocq ko~nputera, -dobra6 przyrzq(ly poniarowe i tnetody pooiiam przy badaniu uklad6w Mysokiej czqstotliwoici, -zmierzyi: pas1110 przenoszonycll czystotliwoici, -okreilic wplyw elcme1it6w korekcyjnycl~ na pasmu przetioszcnia wz~nncniaczy szcrokopasmowycli, -0krcSli6 wplyw obciqie~da na moc wyjiciowq wz~iiacniaczy niocy, -okrcilil wplyw wartoici eletnent6w generatorhw na czqstotliwoii: ich pracy, -7,niicrzyC parametry stabilizator6w. -z~nicrzyc podstawowc paranictry przctwornikow A/C i CIA, -zaoalizowac dzialanie ukladow elektronicznych na podstawie uzyskanycli wynikirw potiiiam i lok;ilizowat usterki, -zaprojektowac prostc uklady analogowe,

20 -skorzystal z katalogi~ ele1nent6w i oklad6w a~ialogowycli oraz cyfrowycli,. -z~nicrzyc pnramctry dc~iientow i oklad6w cycro\\ycli, -rozrriz~~ic lyl~i~wc itszl(o<lzc~ii;~ clctiic~ithw i 11kI:i(16w cyfi~~wycli. -poslu%yc sip lcstcrcm uklad6w cyli.owycl~, -zapro,jekk~wal pl-osle uklady komhiniicyjne, -pol;lczyc i i~ritclio~nil nklady ko~nbinac~j~ic, -zrnierzyl za poi~iocqoscyloskopi~ przcbicgi na wyl~rowadzenincl~ okl;rdow cylrowycli. -sl)';iw(lzic lil~l~r:tw!iosc (lzi;lloiii;i i~klo(lhw cycrowyc11, -pol;lczysyc ilklady sekwaicy,jtic w bloki, -wykon:lt pmtc opcl-~cjc :riyolielyujic i logicznc za ponioc:l irlilad6w alyhiietycznycb, -zaprojektowac uklady koiniitacyjiie, -z;~pisac i odczyl;~c konihrki p;rniiqci RAM, -skasowac. i za[~isac iiifor~iiacj$ w pn~iiiqciacl~ EPROM i EEPROM, -polqczyc. scalone uklady pamipci w bloki, -z~iii~ii~iializowneilizowr filnkcjc logiczoc, -posluiyt siq oprogamowaieni wspoiiiaga~qcym projektowatiie ukjad6w logicznych, -zaprogramowac uklady GAL, -zmontowac. i umciio1iu6 uklady wyiwietlania inforniacji cykowe;, -zastosowac braniki riiocy do sterowaoia ele~nciita~iii wykonawczymi, -1iapisa6 prostc prograiny w ascmblerze wykorzysh!jqce rozkazy arytliietyczue dostqpnc dla inowoczcs~iycliiiikroko~iholerowje~liioi~ktadowycli, -wykorzystac metody i algorylniy traiislacji kodow, -11apisaC prograliiy przeoiieszczajqce bloki iiiforiiiacji pomiqdzy poszczcgbliiyiiii rodzajatni ~pnou~ci, -znstosowat podl~rograiiiy oraz wykorzystab ~iictody icli tworzcnia (ocliro~ia zawartosci rejestrow, przekazywatiie danycli po~nipdzy programem gio\\~iyi~i i 11od1~rogra1iieti~), -1iapisaC programy wykorzysh~jqce nlgo~ytmy m~ioic~iia i dziclenia liczb binar~iycl~, -znl,rograniowac liczniki, -znderzyt czas i czqstolliwoic wykorzystitjqc (lo tego celu licziiiki, -wykorzystac licznik do generowa~iia wielofazowycli periodycz~iych sygnal6w prostokqliiych o zadanycli wspolczy~uiikach wypel~iie~ua, -napisat progratii z wykorzystanien~ przerwali od wybra~iycli irhdel, -1ialIisaC 1)rog~lni ~)ozwnl:iji\cy!nil 1)l.a~~ porlu szcrcgowcgo w okrcblonyni lrybic pracy, z okreilo~iq szybkoici~ -znprogr:iniowac przelwol-niki AIC i CIA. Bnllnnie ulcl1id6w polnryz~~cji i stabilizacji psillcto prncy trnnzystorn: I'orniar rozkladu napiqc stalycli i rozply\n~ prilclhw we wzninciiiaczu jediiostopniowyiii z roi~iyiiii i~kladanii l~olaryzacji i stabilizacji pi~nktu pracy; poniiary wzmacniacza z uszkodzotiyiii tranzystorcm.

21 R;~d:~oic ; c i i : i y trnitzystoro~vycli rv podstnwowych ulclnd:l~ll iirncy: Wyztiaczaaic cltarztktcrystyk, ponii;tr szerokoici pastn;~ przciioszellia, pomiar rcxysl:rtt~ii wqjiciowci i wy;sciowcj. 1I:~d:tnic W%~I:ICZI~:ICZ:I zc s~trzptcnicol zwrotnyin: Wyztiacza~iie cli:tr;iktc~ystyki clyn;t~niczn~j, pomiar znicksztalce~i nicliniowycli, wyztniczaliie p;tsma przenoszcni;i. poniiar iml,cdencji wcjiciowej i wyjsciowei; porhwnanic para~nctriiw i cliar;~ktcryslyk wztnz~cnincza lbez i z i!jcmny~ii sprzqieniem zwrottlyni. 11l:iie rz:~cii:l:i 1li:iIci ~%pstitlli$r~oici: 'o~lii~y c - c ~ ~ ~ ~ ~ ~ L o ~ ~ wz~nacni;~cza przy dol;lczo~lych roinycli kondcnsatoracll sprz~gajqcycli lhloku~jqcycli rczystor c~iii~cro\q (wyznaczii~ii~ clinritktc~ystyk: clytiatilic~~icj, a~iiplili~do~cj i fnzowej w futtkcji czqstotliwoici, wyznnczanie wsfilczynnika wzn~ocnietiia wzmact~iacza w funkcii. rezvstancii - obciaaeiiia). Il:lcl:~nic wrrli:icrii:lczy seiclctyw~tycll: Wyzil;tcz;l~lic cliaraktc~ystyki :t~nplitudowc.j w fi~iikcji czqstotliwoici wzttiacniaczy z obwodanli LC, z filtrami piezoelekt~ycznytiii cerilniicziiy~lii oraz przestrajany~tli za potiiocq warikapow, nietod;\,,punkt po t~i~nkcie" i 7,a r)otnocq wobulosko~~u. Rnelnoic wznlncniaczy szcrolcopasmorvych: Wyznaczanie charakteiystyk: dynamicznej i atnplitudowej wz~iiacniaczy bez ukladow korekcji i z ukladami korekcji cz$stotliwosci. Rnlla~~ic rvz~ilacliinczy inipulsowycb: Wyznaczanie cliarakterystyki aoiplih~dowej w h~tikcji czqstotliwoici; po~niary czqstotliwoici granicznych wzmacniaczy; obsenvacja oscylogramow odpowiedzi wznlacniacza na ciqg irnpulshw prostok<tnycli oraz pomiar pnramctrbw impoldw wyjiciowych. I%:~danic wrni:~cainczv tnocv: Pomiar mocv., wsnolczvnnika,, zawwtosci har~nonicznych, itnpedancji wejlwyj, badanie wplywu obciqienia na moc wyjiciowq, wyztlaczanie cli;~rakterystyk tnocy wyjiciowej i zniekszlalcen ~iieliniowvycli w funkcji czcstotliwo.cci bvzmncniaczv imnzvstororwcll i scalonvclt. Rnllnnic gcocrntor6n nnliipf si~~iisoidnlnycl~: Poniiary czqstotliwosci i zakresu przestrajalbin; pomiar napiecia wyjiciowego w funkcji czqstotliwoici; badanie wplywo napiqcia zasilnjqcego na pracq generatorow; badanie generatorow kwarco\qcli, badatlie generators przestrajailego napiqciem VCO, badanie ge1icrator6w scalonycll. 11t1ic wznl;icnincza rbtnico~vcgo: Wyznaczenie cliarakterystyk i pooiiaty pudst;twowych parametrow wzmacninczy tranzystorowyclu i scalonych. I1:td:~nic irl<lnd6w zc rvznlncriinczern operncyjnyni: Pornjar podstawowycll paranictrhw ornz wyziiaczanie cliarakterystyk dla ukladow: odm-acajqcego, aieodwacniqcego i wihrnika napiqciowego; obsenvacja oscylogram6w na wyjiciil oklaclbw ruiniczki~jqcych i calknjqcycli pobudzaaycli przebiegami o linyclr ksztnltaclt. 1j;lllallic slclnd6$v z lco~nltaratoret nl~alogowym: Pomiar podstawowycli paralnetr6w oraz wyzn:iczatue cliaraktetystyk kotnparatorbw scalot~ycli. Da~lnilic stnhilizntoldw o dzialnnio ciqglym i inlpulsowym: Wyznaczanie cl~e~;~kte~ys(yk i pomiary godstnwowycli pan~ilelrdw; olsscmcja oscylogratrrdw innpic6 w wybranycli punktach stabilizntorow. I'rojcl~towniiic prostycll ulclndbw an:ilogowycl~: Zaprojektowanie prostego ukladu analogowcgo (np.: prosty generator, prosty wzmacniacz akustyczoy, proste

22 urzqdzenie do regulacji oatqienia oiwietlenia); olializa dzialania. ukladu, zal,rojektowanic plytki d~ukowaiiej. &lontai i ~~ri~cl~a~iiinnic uldad6xv analogowych: Przygotowanie plytki dmkowanej, wiercenie ocworow, tilontat element6w, uruclioniieoie ukladu, B:td:~nic ~ ~ I I I I C Wyznaczanic : podstawo\\ycii parametrhw oraz cliarakterystyk bra~ilek wykonanycli w roioych technologiacli, porownatie otrzymanycli \vynikow z clatiynli katnlogowymi. Di:~gnostyka eklad6w cylrowych: Lokalizacja uszkodzeri w ukladacil ztoionych z kilku branick; badaoia dynaoliczne efcktbw i~szkodzcri uklndow konibinacyjnycl~ (bada~li eletiie~~tow niezasilonycli, o wyjiciacl~ zwartych do masy lub do zasilania, o z~~iostkowntiycli wyjiciacl~/wejiciacli); poslugiwanie siq testerern elcrnentow cyfiowycl1. Syetez:~ nblnd6w Iionibinacyji~ycl~: Projektowanie i lqcze~iie ukladow realizujqcycli zadaile fi~nkcje logicziie; i~unimalizacja zadanej f~inkcji logicmej i realizacja ukladowa zminimalizowanej funkcji. Badnaic przcrz11tnil6~v: Przerzutaiki nionostabilnc (okreilanie wplywu zewli~c~zoycli elenient6w RC na paralnehy generowanego impulsu, badailie zjawiska regeneracji przebiegu wyjiciowego); przcrzuhniki astabilne (obserwacja oscylogrambw w wybranych punktach ukladow tralizystorowycll i gcueratorirw \\ykooanycli z uiycie~ii bramek NAND orin specjalizowa~iych okladow scalonycli); przerzotiiki bist;ibilne (badanie przerzuhlikow RS, D, JK i por0mlanie wynik6w pomiarow z tabelanii nrawrlv>,,...",,. B;I~:III~C rcjcstr6w: Obserwacja stnnirw logicznycli on wejiciacli i wyjiciacli rejestrow szereaowch -, i rownoleslvcli: -... uroiektowatiie. reieshow. ~iiontai i un~cliamianie). Ba(lanic liczail<61~: Obse~wacja oscylograni6w tna ~byjiciacli licznikow; pr0,jektowanie licznikow o okreilo~iyti~ inodulo liczeaia, liczqcych w przod i wstecz; Iqcze~iie liczoikow; pomiar opoi~iieii czasowycli. Bndnnic ulilad6w nrytlnctycz~lo - logiczt~ycb: Projektowanie, mont'u i urucho~iiicnie uldadow su~liatora i subtraktora; badanie dziala~iia scalonych sumatorow i kooiparatorow, realizacja zadanycll operacji alyhiielycznycli i logicznych. Badanic uhlnd6w przct~varznnia l<ocl6rv: Projektowa~lie (z wykorzystanieni podstawouycb elenietit6w logicznycli), niontai i uruchomie~~ie wybrauych oklad6w koderbw, dekoder6w i transkoderbw, obserwacja stanow logicz~nycli inn wcjiciacli i ; wyjiciacli; badaoic scalooych uklad6w konwersji kodbw. Bad;lnie n111ltiplekscr6w i dc~t~1~ltiplcl~scr6~v: Projektowanie (z wykorzystaniem podstawowycli ele~ne~itirw logicz~iycli), monlai i UI-i~cliomienie wybra~iycli ukladow mdtiplekserow i de~iiultiplekserow; obserwacja stanow logicznych na wejiciacli i,. ' wyjsciacli; badanie scalonycli uklad6w multiplekserow i deni11ltiplekser6w. Bad:uiic panlipci p6lprzcwod11iko~vyci1: Lqczetue paniqci typu RAM w bloki (zwiqkszanie dlugoici stowa oraz pojemnoici ],aniiqci); obse~wacja stan6w na wyjicio paniiqci ROM pracujqccj jnko generator znakow; kasowatiic i zapis iiiro~m~lcji w yiuniqciach EPROM i EEPROM. Badanie i progrn~~~o!v;~~~ic izll:~dliw GAL: Projektowanie struklur we\wiql~ztiycii GAL, programowaiue proslycl~ uklad6w ko~nbinacyjnycb; obsluga programator6w. Bndi~uic liuii przcsylowycl~: Badanie traosmisji w li~ui niesyn~etrycztiej oraz syniehycmej (wplyw zaktbceti zewtiqtrznycli, wplyw niedopnsowauia, wplyw dlugoici linii); ponliary par,uinet~6w tiadajnikirw i odbioniikow litiii.

23 Untl:tnic okln116w wysvvietlnziin infornincji cyfrowcj: Potidaiy podstawvowy~cb paraiiietr6w wskait~ikow cyf~owycll cieklokrystalicz~iych olaz z diod;t~iit LED; badattie ukladu sterowania 7-segti~e~itowyiiii wskaiilikatiii LED o wsphlliej katodzie i a~iodzie; projektowa~iie, montai i orucltomienie okladu realizqjqcego sekwencyj~ie stcrowa~iie wskainikami polprzcwod~iikowy~iii;.. testowa~iie proslcgo - ~nodclu nlo~iitora ekmoowego. j Bndatiic i!lclnd6w wyjiciowycli mocy: Badanie ukladow steru~jqcycl~ obciqzeiiiem indukcyjnym; badanie ukladbw wykorzysh~jqcych braniki niocy; badilllie ukladow stemwaitia wzmac~i.iaczami. ~ Projcktow:~~iic uklnd6w cyfrovvycli: Zaprojcktowanie prostego ukladu wykorzystltjqcego uklady iredniej skali i~itegracji (np. zegara z budzikieni), analiza I dzi;dania okladu, zaprojektowaoie plytki drokowaiiej.! Morit:~i. i u~~izchn~ni;tnic skl:1d6w cylrovvycli: Przygotowa~iie plytki iidrukowanej,! wiercenie otworow, montai eleinentnw, uruclioi~iie~iie uktado. Vbslag:! systciilii ert~cliou~ic~~iowcgo: Tworzeiue programu, algotytm, zapis w ; edytorze, asemblacja, zaladowalue i umchoiiiienie: krokowe oraz ciale; tworzenie przykladowych programow wpisujqcych okrcilonc wartoici do paiiiiqci lub reiestrow, I organizacje pqtli; zastosowaiiie pulapek oraz pracy krokowcj. 1! Vbsll~gs modt~lii dydnlctycznego: Tworzeiiie proslych progratii6w powodujqcych wyslanie okreiloncgo bajtu do porht wyjiciowego, wlqczenic buzzera, odczyt klawiatury, yxowadzeuie i uyprowa&eiiie i~iforiiiacji przcz porly r6wiolegle; I wykorzysta~iie proccdur systcmowych u~tiicszczo~lycll w lpami~ci ROM do odczylu klawiatu~y oraz wyprowadzenia ziiakbw nx wyiwietlacz.! Wylconywmiie podstnwowycli o1)crncji \v,j$zyku nsc~nblcrn: Zastosowatiie wybranycli dyrcklyw esc~tiblcra ])my ~)is:~~ii~t i l;\czcnio ~iiodulhw progratiihw, obsluga linkera. Wykonywnnic translncji Lod6w or:n przctiticszcznt~in i~tfn~~~~incji nr ~~n~!~icci: Slosowanie iiletod i algoryhii6w traoslacji kodow, tworzenie progra~iiow przen~ieszczajqcycli bloki infonnacji pomi~dzy poszczegbl~iymi rodzajatiii pamiqci. Tworzcnie podprogrnni6w: Ocltrona zawartoici rejeslr6w, przckazywanie da~iycli po~iiiqdzy pragramem g1owtym a podprogramein; wykorzysianie ishiieiqcycli progra~iiow.iako podprogramhw we wlasnym prograniie gl6wnytii. Wyko~iywnnic prostycli opcrnc.ii aryt~~tctycznycli: Tworzenie algo1ytm6w liii~oie~iia i dzieleiiia liczb bitianiycli oimniobitowycli bez z~laku, dodawaiiia i odejt~iowaiiia liczb wielobajtowycl>. Progrn~tiow~tnic liczeikriw: Zasady programowatiia licznikow, progratnowanie ilyb6w pracy, po~luar czasu hwallia wybra~iej proceduiy, zliczaiiie impoldn, ze\nlqtuznych, Pot~~iitr CL~SII i cz$stotli~osci: Pollliar cz~stotliwosci gcneratora zcwl~t~znego, po~iiiar czasu reakcji, gcnerowa~iie sygtialu prostokqhlego, ge~ierowa~iic 11;tpiqcia stalego, generowanie syg~~alu sinusoidal~iego. Badauie irkladu przcnvn6: Tworzenie prowa1n6w z wykorzysta~~iem przerwali od wybra~lycll ir6del. B;td:taic 1)ortu szercgowcgo: Tworze~iic prograni6w pozwalajqcycli 1121 pracr; porlu w okreslony~ii hybie pracy z okreilouqszybkosci~ Undnt~ic ])rzct~vornika NC: Tworzetue programow poz\valztiqcycl~ iia pracq przetworoika w dowolnych hybach: pon~inr i przclworzeiiie tiapiqcia z wybra~icgo

24 wqiicia a~l;~logowego, pomiary z rozdziclczoiciq 8 bitow z wykorzysta~~ie~n przcr~:liiia, itd. 1 : 1 i c i n CIA: Tworzcnie ~)~ogra~~lb\v gc~icr~jqcycli na wyjsciu przctwornika cla zadany llrzebieg analogowy: piloksztaltt~y, trapczoidalny. sii~usoic1;lltly. itd. 3. Uwagi o realizac.ji W cz:lsic wszystkicll zaiqt labolr~toryjnych ~ialeiy zwacat szczcg6lnq uwagq iia przcstrzcg;lnic przepis6w bezpieczehstwa i lligieny puacy, podczas wykonywatiia Cwiczen. I'rzcd przystqpictlietn gmpy do zaiqc, nauczyciel powinicn otllowit z:igroieoia zwi;lzanc z pur;r%enictll pr;kdcm clcktrycznym. Przystqpuj;lcy do twiczcli ucz~tiowic (slucliacze) mnszq wykazat siq znajotnoiciq z:lgadnicn, ol~jqtych dany~n twiczctlicm. W tej sytuacji przed kaidym twiczenie~n n;ntczycicl powiiiic~l doko~iac sprawdzcnia wiadomoici ucz~iia (sli~cbacz:l), niczh:dnycll do ;ego wykonaoia. Zakrcs twiczenia powitlien byt tak dobrany, by ucztiiowie (slucllacze) opracowali wyniki b;ldr~h i ponliar6w w hakcie trwania zniqt. Do kaidych zajqt, w laboratoriacl~, wi~itiy by6 przygotowanc instrukcjc I:lbor;~toryj~lc z;~wicra,i;lcc: ccl twiczenia, zakrcs twiczenia, wykaz polecen i sclic~naty ukladuw poniiarowych, tabele polni;~rowc i wykaz przyrzqdow. W poszczcg~lt~ycl~ Iypach szkdl zajqciit udl~ywv?jq siq w leborilto~iaclt: elek/qicz~?yirr oraz cleklrailiki ortalogo~~~ej i cyjini~,ej, w nast~~~~~j;~cytii tygodniowym wynliarze godzin: 'Y -elcktruniki an;~logowcj i teclinikuln szkola 5-lctnic 3-letnie oliccalna klo,ro I, odz kla.ro I, odz se~,rerlr I. odz IV 4.5 /// 6 W klasic drugiej, trzccicj i czbvartej tccliniku~n 5-lctt~icgo zajecia laboralo~yj~~c powinlly bye rcalizownnc w wyiiliarze odpowicdllio 3 lull 4 godzici lygodlliowo, ~n;lto~niast co czwarty tydzicn na dw6ch godzinacli (4 x 0.5 godz.) tiauczycicle -,,- opickunowic grup laboratoryjnych oniowiq spos6h realizacji czterecll tlastqpliycli Lwiczcli i obslugq, wykorzyslywa~iycl~ w tycli Cwiczc~iiacli, przyrzqdhw poiniarowycli. Laboratoria powinny by6 wyposazone w staiiowiska komputcrowc omotliwiajqce autoolatyzaci~ po~ilinrh wiclkoici elekhycznycli. Ostatnia seria Cwiczen w laborulorifr~n cleklroniki analogoivej i cyjoivej poiwiqcona jest projektowanil~, zmontowat~iu i umcllotnienio prostycli uklad6w analogowych i cyfiowych. Uczniowic (slucbaczc) powititii zaprojektowat, wykonat i i~rl~cllo~iiil s;~n~odzicl~lie co najtilliicj dwa prostc l~rzqclzenia elektrotlicziie (op.: prosty

25 gcncrator, prosty wzmacniacz akustyczny, proste urzqdzenie do regulacji natqienia oiwietletiia, pozlywkq, itd.). Uczniowie (sluchacze) powinni saniodzielnie zaprojektowat uktad, wykonat i oruclioti~it model. zaprojeklowat (najlcpiej z pomocq ko~iipl~tera) oraz wykotiat plytkc clrukowanq, zmontowat i uruchomii: urzqdzeoie, a nastqpnie dokoiiat pooiiaru jego podstawowych pnratnctrow Uklady te uczniowie (slucliacze) bqdq wyko~lywat na wlasny u-tck. Celein tej serii twiczen jest opaiiowatiie ruiiiejqtnoici projektowania i wykonania plytek drukowanycli oraz montaio i urucliamiania okladow clcktronicz~iycl~. Wytrawianie plytek drukowanycli powitino bye wykonyvatic w sl,ccjalnym poniicszczcoiu. Po kaidcj zakoliczo~iej serii twiczcn (skladajqcej siq np. z czterecll Cwiczen), powinno by6 wykoaane twiczenie konbolne, pozwalajqce sprawdzit stopien opanowatiia umiejqtnoici, zalomliych w celacli ksztalcetiia. Uczniowie (slucliacze) losujq ternat twiczctiia i samodzielllie jc wykotiuj$ Sprawdzanie osiqgiliqc uczaiow (sluchaczy) powiruio byt poprzedzone wczcinicjszym ustalenicm zbior6w wytiiagan dla kudego stopnia oddzielnie, czyli oddzielne wymagania na stopieri tnieniy (wyniagania konieczne), oddzielne - na stopien dost:iteczny (wytnagania podstawnwe), oddzielne - na dob~y (wymagania rozszerzone) oraz bardzo dobry i celujqcy (wymagania dopelniajqce); ~iie ustala siq wytiingali na stopicli niedostatecztiy. lvyt~?agat?in konicczne dotyczq opanowani:~ utniejqhioici wykonania podstawowycll poniiar6w oraz badan ukladow i urzqdzeil elektronicznycli na podstawie zadanej i~istrukcji zawicrajqccj: sclicn~:~ty okl:icl6w po~iii:~rowycli, wykaz tiiczb~d~iycli przyrzqdhw i urzqdzen wraz z podanytn sposobem icli uiycia. l~~titagonin poci~lmilo>ve dotyczq opanowania umiejqhioici doboru przyrzqdow poniiarowycli i wykonania podstawowych poniarow i badan ukladow i urzqdzeii clektrotiicznycli na podstawie zadanej inshukcji zawierajqcej scliematy ukladow pontiarowych. IQt~lagania rozszemone dotyczq opanowania umiejqtnoici: dobon~ odpowiediiiej tiictody potniarowcj (iikjad11 potiiiarowego), wykoiiania podstawowych poaiiarow i~kladhw i urzqdzeii elekbonicznycli oraz saniodzielnego przygotowania sprawozdania z wykotianycli czynnoici wraz z wnioskanli. IQt!~oynt?in dopclniajqce dotyczq opanowania umiejqhioici analizowania pracy oklarl0w i urzqclzcn clektronicznycli, na podstawie ozyskanycli bvynikirw poniiar6w oraz lokalizncji cwentlialtiych uszkodzeli. 4. Podstawowe Srodki dydaktyczne Zztjecia winny odbywat siq w specjalnie do tego celu przygotowanycli poniieszczcniach, wyposaio~iycli w stoly laboratoryjnc z doprowadzoriy~n zasilatiie~ii. ltlstalacja zasilajqca musi posiadat syslcrrr ochrorl~l przeci~u/~ornte~tio~~~ej (zabczpieczcnia r6inicowoprqdowe). Szkola powinna miet dostqp do Iaboratoriom elckhycz~icgo oru elektroniki analogowcj i cylrowej.

26 Lnbot.;ltot.ir~o~ elektryczr~e powirir~o by6 wy[~usaioile w riii~~ilri~tri~ G stano~~isk. po~niarowycl~ zawierajqcycl~: -z;isilacz st;~bilizowany nnpiqcin skllcgo 0 - I?V, +I-ISV, zasil;~cz iial~iqcia sinusoidalnego 501-Iz, 12-24V, generator ru~~kcji (si~lusoida, prustokg, pila); oscyloskop o pasmie 20 MI-Iz z sonda~iii poiniaro\vyoii; ~nier~riki ;malogowe i cyrrowc; ~nostck RLC, ~ k i c y (trcna%cry), zc spccjaloie ~przygolow;~~iy~iii ii111ii clckl~ycz~iy~ni i clckvonicz~~y~ni, uti~o%liwi;ijqce: 11nulil; obslugi lprzyrzqddw pomi;oowycli; po~nia~y 1 ~ial~il;cia, ~pr;\clu, rczystaocji, po,je~rl~~oici, i~idukcy,jnoici, in~ocp; badanie obwodbw z clc~~ic~rtrn~ri RLC; b;rd;u~ic tt.ansforni;ilo~.a jcd~iol;lzowcgo i sil~ritbw clekhycziiych malej 111ocy; badanie i~istalacji eleklryczoej; liadauic pavnmchow przyrzqddw ~~I~x~cwod~~lkowycl~; badanie prostowlikbrv i filtrbw elektrycznycl~. -111akiety (hcnatc~y), ze special~~ic przygotowany~ni itkladami elckl~yczny~ni elcktrot~iczllyti~i, sluiqcyl~i.i do syliiulacji typowycll uszkodzcii wyslqpujqcycli \v prostycl~ obwodacli elekhyczaych. -ko~upotc~y wyposatone w intcrfcjsy po~niarowc do au1onlalyz;lcji badai~; z ~~~rogratnowanie~ri niezbqdtiym do szybkicj obrbbki wyoikdw nykolia~iycl~ po111iar6w, omotliwiajqce opracowanic rezullatbw i wykonanie oiezbqdoych wykrcsbw, w trakcie 1rw;ltlia zajec lahor;~to~yinycl~, bez koniecz~roici wykonywalria tych czynnoici pvzcz uczl~ia (slucl~acza) w dorii~~. 1,;1borntoriot11 elelitroniki noalogo\vej i cyf~.o,r,ej powi~~no posiadat ~uinirnir~~i 6 stariowisk wyposaioilych w: -sprzqt pomiarowy: elektroniczne przyrzqdy uniwcrsal~re, zasilacze stabilizowaiic ~napiqcia stalcgo 0-12V, +I-ISV, +SV, generator fi111kcji (sinosoida, proslokql, pila): oscyloskop o pasrnie przenoszaiia min. 40 MI-lz z so~ida~ni pomiarovvy~~ii; \\,skainiki i analizator sla~row logicznycl~; zadaj~iil(i sta~ibw logicznycli; woboluskop, -~nakicty (hcnaie~y), ze specjalnie przygotowanynii oklada~ni elektro~ricz~~y~~ii, omoiliwiajqce: badanie mzmacniaczy tranzyslorowycli w podslawo\q~cli okladacli lpracy, badanic i di;!grtostykq wzrnact~incry: n~nlci cz~stutliwoi.ci, iriocy, szcrokopasmowych, selel~lywiycl~, rbitiicowycl~, bsdatric uklatlhw zc rvzinacnieczc~~i oper;icyjny~~~, badatric generelordw ilapiqc si~~usoidaltrycli i irnp~~lsowych, bada~iic stabilizatorbw, badanic ukladbw illodulacji, bada~iic ko~rrl~nratorbw scnlo~iycli. badxilie przetwvornikhw AIC i CIA, badanie i diag~iostyke elei~~entbw i uhladhw, cykowycl~ scaloliycb, hidanie i ~progl;r~nowa~~ic oklad6w GAL, bada~lic li~iii ~przcsylowycl~, bada~iie paniieci p6lprzewod1iikowvycl1, bildanic vvyiwietlaczy cyrrowyclr. -stanowisko do wykonywa~~ia plytek drokowanych. >,', -sta~rowiska do ~iiontaiuktadbw elekho~~iczl~ych, -koorl~~~tc~y wyposa2onc w ilrlerrcjsy po~niaro\vc do ai~lo~iiatyz;~cji ba~lnri. z o~~mgm~now;~nicrt~ i~iezbqdnyl~l do szybkiej obrbki \vyr,ik6w a~,ko~lanyclr poznial6w, -111odul dydaktyczny zawierajqcy nowoczesliy mikroko~iholer (lip. t),pu 80535) z wyprowadzonymi syg~~ata~iu sterujqcy~ni i portami oraz z dolqczo~~;~ zewn$trzo;l pa111iqciq programu i da~iycl~. Modul powinieo mitt motliwoit5 pracy aoto~ion~cz~lcj or;v. wsp6lpracy z kompoternn typu I'C,

ckwj- PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTRYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ INSTYTUT BAD& EDUKACYJNYCH PRACOWNIA PROGRAMOW KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

ckwj- PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTRYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ INSTYTUT BAD& EDUKACYJNYCH PRACOWNIA PROGRAMOW KSZTALCENIA ZAWODOWEGO MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ INSTYTUT BAD& EDUKACYJNYCH PRACOWNIA PROGRAMOW KSZTALCENIA ZAWODOWEGO 140 01 I SZ, LZ, SP I MENl1998.04.~6 PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTRYK Dla: szkoly zasadtliczej,

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych 1. Prąd stały 1.1. Obwód elektryczny prądu stałego 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne 1.1.2. Natężenie prądu

Bardziej szczegółowo

TEST KONKURSOWY CZAS TESTU 40 MIN ILOŚĆ MAKSYMALNA PUNKTÓW 20 INSTRUKCJA:

TEST KONKURSOWY CZAS TESTU 40 MIN ILOŚĆ MAKSYMALNA PUNKTÓW 20 INSTRUKCJA: CZAS TESTU 40 MIN ILOŚĆ MAKSYMALNA PUNKTÓW 20 INSTRUKCJA: TEST KONKURSOWY 1. Do arkusza testu dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której wpisz swoje imię i nazwisko, nazwę szkoły i miasto. 2. Test zawiera

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1. Temat: Organizacja i bezpieczeństwo pracy w pracowni elektronicznej.

Lekcja 1. Temat: Organizacja i bezpieczeństwo pracy w pracowni elektronicznej. Lekcja 1 Temat: Organizacja i bezpieczeństwo pracy w pracowni elektronicznej. 1. Zasady bezpieczeństwa na lekcji. 2. Zapoznanie z programem nauczania. 3. Omówienie kryteriów oceniania. 4. Prowadzenie zeszytu.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych"

Ćwiczenie: Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych Ćwiczenie: "Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Bardziej szczegółowo

Elektronika. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Elektronika. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Elektronika Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Zadania elektroniki: Urządzenia elektroniczne służą do przetwarzania i przesyłania informacji w postaci

Bardziej szczegółowo

Zestaw 1 1. Rodzaje ruchu punktu materialnego i metody ich opisu. 2. Mikrokontrolery architektura, zastosowania. 3. Silniki krokowe budowa, zasada działania, sterowanie pracą. Zestaw 2 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Systemy i architektura komputerów

Systemy i architektura komputerów Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech Systemy i architektura komputerów Laboratorium nr 4 Temat: Badanie tranzystorów Spis treści Cel ćwiczenia... 3 Wymagania... 3 Przebieg ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLAGU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLAGU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLAGU INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI Dla studentów II roku kierunku MECHANIKI I BUDOWY MASZYN Spis treści. POMIAR PRĄDÓW I NAPIĘĆ W OBWODZIE PRĄDU STAŁEGO....

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA ELEKTROMECHANIK 724 [05]

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA ELEKTROMECHANIK 724 [05] Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA ELEKTROMECHANIK 724 [05] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sporti! Warszawa 2002 Autorzy: mgr ini. Jan Bogdan mgr ini. Maria Krogulec-Sobowiec

Bardziej szczegółowo

Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych

Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych Centrum Kształcenia Zawodowego 2000 Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych Nr ćwiczenia Temat Wiadomości i umiejętności wymagane do realizacji ćwiczenia na pracowni 1 Badanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie zadania opracowali: H. Kasprowicz, A. Kłosek

Rozwiązanie zadania opracowali: H. Kasprowicz, A. Kłosek Treść zadania praktycznego Rozwiązanie zadania opracowali: H. Kasprowicz, A. Kłosek Opracuj projekt realizacji prac związanych z uruchomieniem i sprawdzeniem działania zasilacza impulsowego małej mocy

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI podrcznika Podstawy Mechatroniki

SPIS TRECI podrcznika Podstawy Mechatroniki SPIS TRECI podrcznika Podstawy Mechatroniki 1 Istota mechatroniki 1.1 Synergia rónych zasad działania urzdze zintegrowanych w systemie mechatronicznym.... 12 1.2 Systemowe podejcie przy projektowaniu urzdze

Bardziej szczegółowo

Technika Cyfrowa. Badanie pamięci

Technika Cyfrowa. Badanie pamięci LABORATORIUM Technika Cyfrowa Badanie pamięci Opracował: mgr inż. Andrzej Biedka CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się studentów z budową i zasadą działania scalonych liczników asynchronicznych

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Elektryk nr indeksu 741103 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa

Bardziej szczegółowo

Zajęcia elektryczno-elektroniczne

Zajęcia elektryczno-elektroniczne Ścieżki edukacyjne: EEK edukacja ekologiczna EZ edukacja zdrowotna EM edukacja czytelnicza i medialna Zajęcia elektryczno-elektroniczne Klasa III Lp Uwagi Temat lekcji Liczba godzin Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMECHANIK POJAZDOW

ELEKTROMECHANIK POJAZDOW Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA ELEKTROMECHANIK POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 724 [02] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2005 Autorzy: mgr inz. Jan Bogdan mgr ini. Jan Palka mgr ini. Janusz

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/0 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : UKŁADY ELEKTRONICZNE Nazwa w języku angielskim: ELECTRONIC CIRCUITS Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 6

Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 6 Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 6 1/5 Stabilizator liniowy Zadaniem jest budowa i przebadanie działania bardzo prostego stabilizatora liniowego. 1. W ćwiczeniu wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wirtualny VU2012

Uniwersytet Wirtualny VU2012 XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny VU2012 M o d e l N a r z ę d z i a P r a k t y k a Andrzej ŻYŁAWSKI Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Marcin GODZIEMBA-MALISZEWSKI Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Etap IV - Wprowadzenie pierwszego zestawu Etap V szkolnego Rozbudowa oferty o segmenty uzupełniające.

Etap IV - Wprowadzenie pierwszego zestawu Etap V szkolnego Rozbudowa oferty o segmenty uzupełniające. OPIS PROJEKTU El-Go: Projekt edukacyjny El-Go dotyczy prezentacji świata elektroniki z użyciem autorskiej i całkowicie nowatorskiej metody realizacji połączeń elektrycznych. Etapy projektu obejmują koncepcję,

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: elektryk; symbol 741103 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. Literatura. Treść pracy. Streszczenie. Spis treści. Strona tytułowa ZAŁĄCZNIKI RYSUNKÓW SPIS LITERATURY, TABEL, RYSUNKÓW OŚWIADCZENIE

Oświadczenie. Literatura. Treść pracy. Streszczenie. Spis treści. Strona tytułowa ZAŁĄCZNIKI RYSUNKÓW SPIS LITERATURY, TABEL, RYSUNKÓW OŚWIADCZENIE Strona tytułowa Spis treści STRONA TYTUŁOWA Streszczenie OŚWIADCZENIE Treść pracy SPIS LITERATURY, TABEL, RYSUNKÓW Literatura Oświadczenie SPIS LITERATURY, TABEL, RYSUNKÓW ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 do

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO DLA KWALIFIKACJI: E. MONTAŻ I KONSREWACJA MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH W OBRĘBIE ZAWODÓW: E LEKTRYK, ELEKTROMECHANIK i TECHNIK ELEKTRYK Przedmiot Dział

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i metrologii

Podstawy elektroniki i metrologii Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Metrologii i Optoelektroniki Podstawy elektroniki i metrologii Studia I stopnia kier. Informatyka semestr 2 Ilustracje do

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ELEKTRYK 311303

TECHNIK ELEKTRYK 311303 TECHNIK ELEKTRYK 311303 I. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowanie i

Bardziej szczegółowo

Prostowniki. Prostownik jednopołówkowy

Prostowniki. Prostownik jednopołówkowy Prostowniki Prostownik jednopołówkowy Prostownikiem jednopołówkowym nazywamy taki prostownik, w którym po procesie prostowania pozostają tylko te części przebiegu, które są jednego znaku a części przeciwnego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy: 311[07] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektronik, powinna si odbywa w placówce

Bardziej szczegółowo

Data oddania sprawozdania 19.12.2001

Data oddania sprawozdania 19.12.2001 Robert Gabor Śl. TZN Klasa IV B Numer 9 Grupa 2 Rok szkolny 2001/2002 Data wykonania 3.12.2001 Pracownia elektryczna Sprawozdanie numer 1 (9) Temat: Multiwibratory Data oddania sprawozdania 19.12.2001

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Podstawowe układy pracy tranzystorów.

Tranzystory bipolarne. Podstawowe układy pracy tranzystorów. ĆWICZENIE 4 Tranzystory bipolarne. Podstawowe układy pracy tranzystorów. I. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z układami zasilania tranzystorów. Wybór punktu pracy tranzystora. Statyczna prosta pracy. II. Układ

Bardziej szczegółowo

Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych: prawa Ohma i Kirchhoffa. Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji

Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych: prawa Ohma i Kirchhoffa. Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech Elektronika Laboratorium nr 1 Temat: Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych: prawa Ohma i Kirchhoffa Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora.

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. I. Cel ćwiczenia ĆWICZENIE 6 Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. Badanie właściwości wzmacniaczy tranzystorowych pracujących w układzie wspólnego kolektora. II.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK TELEINFORMATYK 3 1 2 [02]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK TELEINFORMATYK 3 1 2 [02] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK TELEINFORMATYK 3 1 2 [02] Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 r. AUTORZY: Program opracowali nauczyciele z Zespotu Szkot

Bardziej szczegółowo

Ć w i c z e n i e 1 POMIARY W OBWODACH PRĄDU STAŁEGO

Ć w i c z e n i e 1 POMIARY W OBWODACH PRĄDU STAŁEGO Ć w i c z e n i e POMIAY W OBWODACH PĄDU STAŁEGO. Wiadomości ogólne.. Obwód elektryczny Obwód elektryczny jest to układ odpowiednio połączonych elementów przewodzących prąd i źródeł energii elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem

Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem Ćwiczenie E7 Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem E7.1. Cel ćwiczenia Prąd elektryczny płynący przez przewodnik wytwarza wokół niego pole magnetyczne. Ćwiczenie polega na pomiarze

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie Przedmiotowy System Oceniania DLA CZTEROLETNIEGO TECHNIKUM MECHATRONICZNEGO DLA GRUPY PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH MECHATRONICZNYCH W OBSZARZE TEORETYCZNYM I PRAKTYCZNYM

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM. Zasilacz impulsowy. Switch-Mode Power Supply (SMPS) Opracował: dr inż. Jerzy Sawicki

LABORATORIUM. Zasilacz impulsowy. Switch-Mode Power Supply (SMPS) Opracował: dr inż. Jerzy Sawicki LABORATORIUM Zasilacz impulsowy Switch-Mode Power Supply (SMPS) Opracował: dr inż. Jerzy Sawicki Wymagania, znajomość zagadnień: 1. Znajomość schematów, zasady działania i przeznaczenia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Opis funkcjonalny i architektura Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Modu³ KM535 jest uniwersalnym systemem mikroprocesorowym do pracy we wszelkiego rodzaju systemach steruj¹cych. Zastosowanie modu³u

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Maszyny elektryczne. Klasa: 2Tc TECHNIK ELEKTRYK. Ilość godzin: 1. Wykonała: Beata Sedivy

Wymagania edukacyjne: Maszyny elektryczne. Klasa: 2Tc TECHNIK ELEKTRYK. Ilość godzin: 1. Wykonała: Beata Sedivy Wymagania edukacyjne: Maszyny elektryczne Klasa: 2Tc TECHNIK ELEKTRYK Ilość godzin: 1 Wykonała: Beata Sedivy Ocena Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który:

Bardziej szczegółowo

Technik elektronik 311[07] Zadanie praktyczne

Technik elektronik 311[07] Zadanie praktyczne 1 Technik elektronik 311[07] Zadanie praktyczne Mała firma elektroniczna wyprodukowała tani i prosty w budowie prototypowy generator funkcyjny do zastosowania w warsztatach amatorskich. Podstawowym układem

Bardziej szczegółowo

Obwody liniowe. Sprawdzanie praw Kirchhoffa

Obwody liniowe. Sprawdzanie praw Kirchhoffa POLTECHNK ŚLĄSK WYDZŁ NŻYNER ŚRODOWSK ENERGETYK NSTYTT MSZYN RZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LBORTORM ELEKTRYCZNE Obwody liniowe. Sprawdzanie praw Kirchhoffa (E 2) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGLEWCZ 3 1. Cel

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Pile Studia Stacjonarne i niestacjonarne PODSTAWY ELEKTRONIKI rok akademicki 2008/2009

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Pile Studia Stacjonarne i niestacjonarne PODSTAWY ELEKTRONIKI rok akademicki 2008/2009 Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Pile Studia Stacjonarne i niestacjonarne PODSTAWY ELEKTRONIKI rok akademicki 008/009 St. Stacjonarne: Semestr III - 45 h wykłady, 5h ćwicz. audytor., 5h ćwicz. lab. St.

Bardziej szczegółowo

2105 1.1' - 5,..I'-3, - i -- MISN /499?.0512/ . SI' PIZOGIIAM NAUCZANIA DI,A ZAWOIIIJ

2105 1.1' - 5,..I'-3, - i -- MISN /499?.0512/ . SI' PIZOGIIAM NAUCZANIA DI,A ZAWOIIIJ ,- 2105 1.1' - 5,..I'-3,. SI' - i -- MISN /499?.0512/ PIZOGIIAM NAUCZANIA DI,A ZAWOIIIJ Program nauczania przygotowala Konusja Progal~iowa dla Zawod6w Elektryczno-Elektronicznych, powdana decyzja nr 12

Bardziej szczegółowo

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv]

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv] Wstp Po zapoznaniu si z wynikami bada czujnika piezoelektrycznego, ramach projektu zaprojektowano i zasymulowano nastpujce ukady: - ródo prdowe stabilizowane o wydajnoci prdowej ma (do zasilania czujnika);

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym Ćwiczenie E6 Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym E6.1. Cel ćwiczenia Na zamkniętą pętlę przewodnika z prądem, umieszczoną w jednorodnym polu magnetycznym, działa skręcający moment

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Podstawy opisu i analizy obwodów w programie SPICE

Ćwiczenie 1 Podstawy opisu i analizy obwodów w programie SPICE Ćwiczenie 1 Podstawy opisu i analizy obwodów w programie SPICE Cel: Zapoznanie ze składnią języka SPICE, wykorzystanie elementów RCLEFD oraz instrukcji analiz:.dc,.ac,.tran,.tf, korzystanie z bibliotek

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

PRZYRZĄDY POMIAROWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZYRZĄDY POMIAROWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRZYRZĄDY POMIAROWE Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przyrządy pomiarowe Ogólny podział: mierniki, rejestratory, detektory, charakterografy.

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i architektura komputerów

Sprzęt i architektura komputerów Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech Sprzęt i architektura komputerów Laboratorium Temat:Pomiary podstawowych wielkości elektryczych: prawa Ohma i Kirchhoffa Katedra Architektury

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Elektryk 741103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIOD PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

BADANIE DIOD PÓŁPRZEWODNIKOWYCH BAANE O PÓŁPZEWONKOWYCH nstytut izyki Akademia Pomorska w Słupsku Cel i ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest: - zapoznanie się z przebiegiem charakterystyk prądowo-napięciowych diod różnych typów, - zapoznanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE W S E i Z W WASZAWE WYDZAŁ.. LABOATOUM FZYCZNE Ćwiczenie Nr 10 Temat: POMA OPOU METODĄ TECHNCZNĄ. PAWO OHMA Warszawa 2009 Prawo Ohma POMA OPOU METODĄ TECHNCZNĄ Uporządkowany ruch elektronów nazywa się

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU KATEDRA LOGISTYKI I TRANSPORTU PRZEMYSŁOWEGO NR 1 POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO Katowice, październik 5r. CEL ĆWICZENIA Poznanie zjawiska przesunięcia fazowego. ZESTAW

Bardziej szczegółowo

Finał IV edycji konkursu ELEKTRON zadania ver.0

Finał IV edycji konkursu ELEKTRON zadania ver.0 ul. Janiszewskiego 11/17, 50-372 Wrocław www.wemif.pwr.wroc.pl www.wemif.pwr.wroc.pl/elektron.dhtml Finał IV edycji konkursu ELEKTRON zadania ver.0 1. Połącz w pary: A. Transformator B. Prądnica C. Generator

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Instytut Politechniczny Kod przedmiotu: PLPILA02-IPELE-I-IIIkC5-2013-S Pozycja planu: C5 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metrologia I 2 Kierunek studiów Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

Akustyczne wzmacniacze mocy

Akustyczne wzmacniacze mocy Akustyczne wzmacniacze mocy 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, sposobem projektowania oraz parametrami wzmacniaczy mocy klasy AB zbudowanych z użyciem scalonych wzmacniaczy

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH

P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH Badanie siłowników INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO ŁÓDŹ 2011

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji Generatory napięcia sinusoidalnego Drgania sinusoidalne można uzyskać Poprzez utworzenie wzmacniacza, który dla jednej częstotliwości miałby wzmocnienie równe nieskończoności. Poprzez odtłumienie rzeczywistego

Bardziej szczegółowo

Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B)

Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B) Zadanie Obliczy warto prdu I oraz napicie U na rezystancji nieliniowej R(I), której charakterystyka napiciowo-prdowa jest wyraona wzorem a) U=0.5I. Dane: E=0V R =Ω R =Ω Rys Rys. metoda analityczna Rys

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 1. Regulacja i pomiar napięcia stałego oraz porównanie wskazań woltomierzy.

Ćwiczenie nr 1. Regulacja i pomiar napięcia stałego oraz porównanie wskazań woltomierzy. Ćwiczenie nr 1 Regulacja i pomiar napięcia stałego oraz porównanie wskazań woltomierzy. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest analiza wpływów i sposobów włączania przyrządów pomiarowych do obwodu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Elektroniki. Badanie przekształtnika obniżającego napięcie. Opracował: dr inż. Rafał Korupczyński

Laboratorium Podstaw Elektroniki. Badanie przekształtnika obniżającego napięcie. Opracował: dr inż. Rafał Korupczyński Laboratorium Podstaw Elektroniki Badanie przekształtnika obniżającego napięcie Opracował: dr inż. Rafał Korupczyński Zakład Gospodarki Energetycznej, Katedra Podstaw Inżynierii.Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Mierniki cyfrowe"

Ćwiczenie: Mierniki cyfrowe Ćwiczenie: "Mierniki cyfrowe" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Próbkowanie

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań programowych. Kategoria taksonomiczna

Poziom wymagań programowych. Kategoria taksonomiczna 1. omiary elektryczne i elektroniczne (zajęcia praktyczne) 6.1. Zasady bhp podczas pomiarów elektrycznych i elektronicznych 6.2. omiary w elektrotechnice 6.3.omiary elektronicznych układów analogowych

Bardziej szczegółowo

Wstęp do wydania angielskiego 11. Jednostki i oznaczenia 13. Od tłumacza 14

Wstęp do wydania angielskiego 11. Jednostki i oznaczenia 13. Od tłumacza 14 Spis treści Wstęp do wydania angielskiego 11 Jednostki i oznaczenia 13 Od tłumacza 14 1 Wstęp do elektroniki 15 1.1 Prehistoria elektroniki 15 1.2 Rewolucja mikroelektroniczna 16 1.3 Systemy elektroniczne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ELEMENTY ELEKTRONICZNE DIODA PROSTOWNICZA. W diodach dla prądu elektrycznego istnieje kierunek przewodzenia i kierunek zaporowy.

PODSTAWOWE ELEMENTY ELEKTRONICZNE DIODA PROSTOWNICZA. W diodach dla prądu elektrycznego istnieje kierunek przewodzenia i kierunek zaporowy. PODSTAWOWE ELEMENTY ELEKTRONICZNE DIODA PROSTOWNICZA W diodach dla prądu elektrycznego istnieje kierunek przewodzenia i kierunek zaporowy. Jeśli plus (+) zasilania jest podłączony do anody a minus (-)

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik elektryk 311303 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik elektryk 311303 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest poznanie metod pomiaru podstawowych wielkości fizycznych w obwodach prądu stałego za pomocą przyrządów pomiarowych.

Celem ćwiczenia jest poznanie metod pomiaru podstawowych wielkości fizycznych w obwodach prądu stałego za pomocą przyrządów pomiarowych. 1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest poznanie metod pomiaru podstawowych wielkości fizycznych w obwodach prądu stałego za pomocą przyrządów pomiarowych. 2. Wstęp teoretyczny. Pomiary podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

Nr lekcji. Liczba godzin. Temat lekcji. Zakres treści. Osiągnięcia ucznia

Nr lekcji. Liczba godzin. Temat lekcji. Zakres treści. Osiągnięcia ucznia Zespół Szkół Nr 5 w Zamościu Etap edukacyjny gimnazjum ZAJĘCIA TECHNICZNE Nauczyciel realizujący: Marzena Mazurek Szczegółowy rozkład materiału II rok nauki (5 godzin) Nr lekcji Temat lekcji Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Program zajęć dla jednostki 322[17].Z2.01 Charakteryzowanie budowy i działania aparatów słuchowych

Program zajęć dla jednostki 322[17].Z2.01 Charakteryzowanie budowy i działania aparatów słuchowych 3[7].Z.0 Rok szkolny 007/008 Program zajęć dla jednostki 3[7].Z.0 Charakteryzowanie budowy i działania aparatów słuchowych Program autorski, mgr Łukasz Olszewski Prowadzący: mgr Łukasz Olszewski, Wojciech

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik elektryk 311303 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: HYDRAULIKA, PNEUMATYKA I SYSTEMY AUTOMATYZACJI PRODUKCJI Hydraulics, pneumatics and production automation systems Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 4

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 4 Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 4 Temat: Badanie własności przełączających diod półprzewodnikowych Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest poznanie własności przełączających złącza p - n oraz wybranych

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

ZŁĄCZOWE TRANZYSTORY POLOWE

ZŁĄCZOWE TRANZYSTORY POLOWE L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE ZŁĄCZOWE TRANZYSTORY POLOWE RE. 0.4 1. CEL ĆWICZENIA Wyznaczenie podstawowych parametrów tranzystora unipolarnego takich jak: o napięcie progowe, o transkonduktancja,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxBlock 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Temat ćwiczenia: Przetwornica impulsowa DC-DC typu buck

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA SZKOLY ZAWODOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA SZKOLY ZAWODOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA SZKOLY ZAWODOWEJ NA PODBUDOWIE GIMNAZJURl Ksztalcenie zavvodowe ZAWOD: ELEKTRYK 7241011 Minister Edukacji Narodowej Progra~n nauczania dla kszlalcenia znwotlowego zostal opracow;tny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Przyrządy i przetworniki pomiarowe

Przyrządy i przetworniki pomiarowe Przyrządy i przetworniki pomiarowe Są to narzędzia pomiarowe: Przyrządy -służące do wykonywania pomiaru i służące do zamiany wielkości mierzonej na sygnał pomiarowy Znajomość zasady działania przyrządów

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kostecki. Badanie własności filtru rezonansowego, dolnoprzepustowego i górnoprzepustowego

Ryszard Kostecki. Badanie własności filtru rezonansowego, dolnoprzepustowego i górnoprzepustowego Ryszard Kostecki Badanie własności filtru rezonansowego, dolnoprzepustowego i górnoprzepustowego Warszawa, 3 kwietnia 2 Streszczenie Celem tej pracy jest zbadanie własności filtrów rezonansowego, dolnoprzepustowego,

Bardziej szczegółowo

Elektronika w zasięgu Twoich rąk!

Elektronika w zasięgu Twoich rąk! Elektronika w zasięgu Twoich rąk! Skąd bierze się prąd elektryczny? Jak czytać schematy? Jakie możliwości kryją układy scalone? Jeżeli zastanawiałeś się kiedyś nad tym, jak działają urządzenia elektryczne,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE ELEKTROHYDRAULICZNE MASZYN DRIVES AND ELEKTRO-HYDRAULIC MACHINERY CONTROL SYSTEMS Kierunek: Mechatronika Forma studiów: STACJONARNE Kod przedmiotu: S1_07 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FOTONIKI

LABORATORIUM FOTONIKI Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki LABORATORIUM FOTONIKI Transoptory Opracowali: Ryszard Korbutowicz, Janusz Szydłowski I. Zagadnienia do samodzielnego przygotowania * wpływ światła na konduktywność

Bardziej szczegółowo

Przetworniki AC i CA

Przetworniki AC i CA KATEDRA INFORMATYKI Wydział EAIiE AGH Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej Ćwiczenie 4 Przetworniki AC i CA Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania wybranych rodzajów przetworników

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Technika w praktyce zajęcia elektryczno-elektroniczne.

Wymagania edukacyjne do Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Technika w praktyce zajęcia elektryczno-elektroniczne. Wymagania edukacyjne do Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Technika w praktyce zajęcia elektryczno-elektroniczne. Klasa 3 Wymagania przedmiotowe kryteria oceniania Ocenę celującą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Sterowniki programowalne Programmable Controllers. Energetyka I stopień Ogólnoakademicki. przedmiot kierunkowy

Sterowniki programowalne Programmable Controllers. Energetyka I stopień Ogólnoakademicki. przedmiot kierunkowy Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Sterowniki programowalne Programmable Controllers

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Elektryk 741103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik elektryk

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik elektryk 311303 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NBBAUCZANIA DkA ZAWODU

PROGRAM NBBAUCZANIA DkA ZAWODU MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ INSTYTUT BADAI(I EDUKACYJNYCH PRACOWNIA PROGRAMOW KSZTALCENIA ZAWODOWEGO PROGRAM NBBAUCZANIA DkA ZAWODU Dla: Szkolv rasadniczei - na oodbudowie szbolv aodstawowei Proqrarn

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

Program zajęć: Przedmiot Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Kierunek: Zarzadzanie i inżynieria produkcji (studia stacjonarne)ii rok

Program zajęć: Przedmiot Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Kierunek: Zarzadzanie i inżynieria produkcji (studia stacjonarne)ii rok Program zajęć: Przedmiot Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Kierunek: Zarzadzanie i inżynieria produkcji (studia stacjonarne)ii rok TEMATY WYKŁADÓW 20 godzin 1. Pojęcia podstawowe, układ

Bardziej szczegółowo

Elementy elektroniczne i przyrządy pomiarowe

Elementy elektroniczne i przyrządy pomiarowe Elementy elektroniczne i przyrządy pomiarowe Cel ćwiczenia. Nabycie umiejętności posługiwania się miernikami uniwersalnymi, oscyloskopem, generatorem, zasilaczem, itp. Nabycie umiejętności rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium: Projektowanie pasywnych i aktywnych filtrów analogowych

Laboratorium: Projektowanie pasywnych i aktywnych filtrów analogowych Laboratorium: Projektowanie pasywnych i aktywnych filtrów analogowych Autorzy: Karol Kropidłowski Jan Szajdziński Michał Bujacz 1. Cel ćwiczenia 1. Cel laboratorium: Zapoznanie się i przebadanie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych

Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych 1. zas trwania: 6h 2. el ćwiczenia Badanie charakterystyk prądowo-napięciowych różnych typów diod półprzewodnikowych. Montaż i badanie wybranych układów,

Bardziej szczegółowo