PROGRAM NAUCZANIA. Technik telekomunikacji 311 [37] tcchniku~n, iia podbudowie progra~iiowej szkoly podst;iwowej,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA. Technik telekomunikacji 311 [37] tcchniku~n, iia podbudowie progra~iiowej szkoly podst;iwowej,"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUISACJI NARODOWEJ Instytut Badati Edultacyj~lych R-5rT-3,SlJ/MEN/ PROGRAM NAUCZANIA Technik telekomunikacji 311 [37] Illa: tcchniku~n, iia podbudowie progra~iiowej szkoly podst;iwowej, tccl~~iiliu~i~, na podbudowie prngramowc; szkoly z;isadl~iczcj, zawod: oiontei sicci i orzq&eil telekn~iilt~iikacyjnycli, szkoly policenlnej tin podbltdowie prog~~rnowej liceu~ii oghlt~oksztnlcqccgo Minister EdukacJi Narodowej

2 Progrnln inauczatlin przygofowola Koniisja Programowa dla Zawodow Elcklrycztio-Elcktrot~icztiycb. powolana decyz.jq tlr 12 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwicltiia 1995 roku - przy odzisle spccjalist6w rcprczenfuj~~cycll pracodawcow, nauczycieli akadei:i.ickich oraz nauczycieli szkd zawodowycli.,

3 I. PLANY NAUCZANIA DLA ZAWODU ['LAN NAUCZANIA Szkola irednia wwodowa Technikuls Znwbd: tecb~ik teleko~ittmikacji Podbudawn prosratnowa: szkola padstawowa ') wylninry gadzin paszczeg6lnych przedniiatbw dneli siq odpowiednio na te same lata nauki jak w szkale dla zmloddeiy, '*) rpecjaliwcja: kornalacylne syslenry cyj,a,ve lub I~nnsn~isyJ~~e syslonry cypowe lub,orl;oko,n~o~ikocjo lub sysle,ny lelei,ljorn8oryoa. ***) godziny przemacwne na dodatkowe wjecia z przed!~~iatbw obowi~zkowych zgodnie z potrzeba~ni rlanej klasy (semesttu).

4 PLAN NAUCZANIA. Szkoln iicdnis wwodowa 'Tccl>~\ik~~~l> Zaw6d: Lcdlllik Iclekaonl~Iikncji Podbu<lown Iprogrnn>own: szkoln wmdnicw, ww6rl: n>ontcr sicci i itrqdzcli ld~k011~~t1~ikncyii1ycl~ *) wynlinry gaddn posxreg6lnych pireduiiot6w dzieli ris odpowicd~lio na te satne lata llarlki jsk w szkole dla ~olodzieiy, **I specjaliweja: korar~ac~jrr,,c s),slon~), c)fiowe tub i s s)nn,,ly lub 11~1ioko~~t~~~ik~cjo tub sjrsleng, nlei,~~r~~,n/)~c:ne, ***) gadliny prremacmne na dodatkowo wjscia z prz~llliot6w obowiqzkowych zgodnie z poirrebatni dand klary (re~ncstm).

5 PLAN NAUCZANlA Szkola policeallla Znw6d: lcchnik tclckolnunikacji Padbudawa pro&ramawa: licculli os6lnoksztatc%cc ) wyaiary godzin voszczcgol~~ycl~ przedl11iot6w dzieli siq otlpowiednio inn te salnc latn nauki jak w rzkaledla atadrieq. **) rpecjalimcjn: kornr,lucyj,tc sj,.mrrrjr cyj,a8ve htb r,msrni~j~n,le sjlrfcrry cjfrolve lub,ndiokorntrrrikocjn lub.~y~ysre,~,y r~lei,fo/ur7nor)~crle.

6 TI. Programy nauczania pnedmiot6w zawodowych Wykaz obowiqzkowych przed~niotow zawodowych: 'l'ccl~tiologi;~ i ~~~atcrinlozi~;~wswo clckirycznc i'odst;~wy elektrotecl~nik i elektroniki Pracowiia clekttyczna i elcktroniczna Pracow~lia iclcko~iiu~likacyjt~n Uklady analogowe Uklady cyfrowe Przyrzqdy po~niarowe Uklady mikroprocesorowe Syste~oy komutacyjne Systemy transniisyjne Uslugi lelekomunikacyjne Spccjalizacja Z%jqcia praktycz~ie Zntys wicdzy o gospodarce Praktyka zawodowa SIT. str. str. sir. str. Sb. Sh. StT Sh. str. SIT. str. Str. Sh. Str.

7 1. Technologis i materia~oznawstwo eleltryczne 1. Szczegolowe cele ksztatcenia W rvynil(18 zorgnaizo\v:tnego procesu n:~ucznnin uczei (slucl~ncz) powinien un~icc: - rozpoznat matcrialy konstrukcyjne oraz wyjahit icli zastosowanie, - rozpoznat i dobrat materialy przewodzqce, rozrbi~iit materialy elekh.oizolacyjne oru wyjasnic ich zastosowanie, - rozrbitiit tworzywa sztuczne i wyjai~iil ich zastosowanie, - sklasyfikowat materialy magnetyczne, schar;~kteryzow;:t typowc m;~terialy cieklokrystalic7.1ic, rozrbinit powloki ocliront~e i wyjns~iit icli zastosowa~iie, - scliarakteryzowat tecl~tlologie wyhvarzania elementow i ukladbw stosowa~lycll w tclekoniu~iikacji. - scliarakteryzowat mctody wytwarzat~ia plytek drukowanycl~, - scharakteryzowai teclitiologie montaiu plytck drukowanycli - jedno- i - - wielowarstwowycl~, rozrbinit Swiatlowody i kable Swiatlowodowe, rozro%nit i scllarakteryzowat polqczenia elekhyczne, - rozro%tlic i scliarakteryzowal zlqcza stosowatie w telekomunikacji, - rozr6tnit ele~nenty elcktroniczne pa ich wyglqbie, - wyjadtlit oznaczenia stosowane tin elementacll elektronicznych, - rozroinit i scl~arakteryzowat podzespoly mechaniczne stasowaxle w urzqdzeniacli tclckoniottikacyjnycl~, - rozrbtnik i scharakte~yzowat polqczenia elementbw konshukcyj~iycl~ t~iecllatliczl~ych, wyjainit poszczegblnc etapy procesu produkcyjncgo, - scl~arakteryzowat wspblczestie normy dotyczqce kontroli jakoici, - orlczytat prostc rysu~iki oiechaniczne i elektryczne w dokutncntacji technicznc,j. 2. Materiat nauczania imntcri:~ly konstrilkcyjne: Metale i stopy, tworzywa sztucztie, materialy clcktroizolacy,jne, powloki ocl~ronne i dekoracyjtle (wlasciwosci, rodzaje, otrzy~~iywa~iic i zastosowanie). Mnterinly stosownne w elektronice: Materialy przewodzqce, oporowc, dielektryki. ~nnterialy magiietyczne, ciekle krysztaly (~~IaSciwoSci, rodzaje, otrzymywat~ie i zastosowanic). \Vyt%v:~rr:~nie elen~entb~v i t~lcl:~dbrr ~toson~a~~ycl~ \v elcl<tronice: Elc~ile~ity clcktronicz~ie: rezystory, kondensato~y, podzespoly indukcyjne, przyrzqdy pblprzewodnikowe. Wyhvarzanie ukladbw scalonych. Rodzaje, oznacze~~ia, obudowy

8 ele~nenthw i i1klad6w elcktroiiicznycli. Wyhvarzallie magnelycznycli nairliko\v iliforniacji. Wylwarzallie Swiatlowodow. Dul~miientacj:~ lecl~aiczna i~m;ldzeil: Scl~ciiiaty elckl~ycznc: ideowc i nioiilaiowe orzqdzeli. Rysunki ii1aszy)'liowe: rzuty, widoki i przckroje, ~ymiarowniiie, iiproszczcnia w 1ys1111k1l ~~laszy~ioym. k1oot;vi elz:ldrcil clcktryczi~ycli i elcl~tro~iicz~~ych: Wytwarza~iie glytck (lrt~kown~iycli. Pol;lczcoia elckhyc7,iie - lolowane, owi.janc, zacisk;i~ic, ro7sqczne. 0kablown~i.i~. Zl;pa - rodz;!je, wl;isciwoici i zaslosowa~iie. Sposoby nlollt:l%u: Iilolita?. autolnatyczny, iiietody lutowania plytck, liiontai powierzcli~~io~~. Sjlawa~iie Swintfowodow. I t : I I I C ~ I I ~ C I Ko~isr~kcjc, ~ : obudo~y - ~iiodula~yzacja i o~~ifikac.ja. Prowadi~ice i loiyska. Przekladtiie. Pokrqtla. Wyl;lcz~iilii. Rarliatoly. Wclitylalo~y. Polqczenia meclia~iiczne - rozlqczne i nierozlqcznc. I'rnces ~it.otlel<cyjl~y: Aiializa polrzeb. Przygotowanic produkcji. Doku~iientacja konst~ukcyjna i technologicz~ia. Przygotowanic stanowisl(. Prodt~kcj;i. Ko~~lrola.jakoSci (~ion~iy IS0 9000). 3 Uwagi o lcnllzacj~ Naucza~iic tego przedmiotu ivi~i~io bye realizowaiie w gabinecic przed~i~iotowy~li, ze wzglqdu lia stalq polrzebq ilushowania 1l.cSci zswartycli w progralilie polllocoliii (lyd;iktyczny~i~i. Poziia~iie przcdii~iot~~ i zai~ilcresowa~iic nin~ t~cz~iihw (slucliaczy) jest n~o%liwc poprzcz obse~wncjl;, poknz olxz czqste odwolyw;i~~ie siq do lprzyklad"\\~ znanycl~ z rolnycli dziedzili tecllniki. ZnajonioiC tecli~~ologii wytwarza~iia i podstawowych wlasciwosci material6w stosowaoycl~ w tcleho~n~~iiikncji powi~ilia zaowocowat raqjonalnq eksploatacjq elementow, uklad6w i orzqdzcri tcleko~~iu~ii kacyjnycli. Realizacja kazdego dzialu teliialyczliego wil~iia byt poparta preze~ila~jq zcstawbnz prbek, eleiilent6w stosow,aaych do pol;lczcri riiccliar~icz~~~cli i w nio~itaiu elckhycziiyiii. W trakcie zajqi: ocz~~iowie (slucliaczc) ~Jowiiiiii poslugiwat siq katalogariii ele~iientbw elekhonicznycli i ~i~echanicz~iycli. Nauczyciel wiiiic~i wykorzystywai w trakcie znjqt: pla~iszc, n~odclc, fil~iiy dydaktycznc i przcirocza. Przy oli~awiaiiiii materialhw stosowaiiycl~ w telekoniunikacji ~ialeiy zwrocit szczegirl~iq ilwagq na symbole i oznacze~iia. Przy realizacji dzial6w Monlai irrzqrizei clekhycznych i eleklr.oi~iczn)~clt oraz Montai nlcchai7iczn.v iialeiy przede wszystkim poslugiwac siq ekspo~~ata~ni: plylek dmkowa~iycli, polqczeil elckt~ycz~iycli, zlqcz ~iiodulo~ycli i ~ablo~vycli, prowad~iic i loiysk, przekladni, pokrqtcl, uyi;lcziiikirw itd. Niezwykle wai!iy~ii zagnd~~ie~iien~ jest opa~iowa~iie i~micj~hioicintcrl~retowatiia oz~iaczc~i stosowaiiycli na cle~iic~itacl~ elcktro~iiczriycli. glbw~~ie lia rczystoracli i ko~idciisaloracli.

9 ~ ~. Realizacja dzialu Proces py,.od~kcyl,zy wi1111a bye poparta wycicczkq do z?uadu produkujqcego wysokiqj jakosci urzqclzenia ~elekoluunikacji. W tecliniku~n 3-lctnim na podbudowie szkoly zasadniczej, realizacjn tego ~xzddmiotu polega na powt6rzenio i poglqbieoiu wiado~nosci i u~niejqtno~ci opanowanycli przez ucztiiow (sluchaczy) w szkole bqdqcej podbudowq programowq. Sprawdzanie osiagniqi uczni6w (slucliaczy) powimio by6 poprzedzone wczeiniejszym ustaleniem zbior6w wynlagin dla kaidego stopnia oddzielnie, czyli oddzielne wyrnagania na stopien mierny (wymagania konieczne), oddzielne - Inn stopicn dostatcczny (wymagaoia podstawowc), oddzielnc - Inn dobly (wytiiagania rozszerzone) oraz bardzo dobly i celujqcy (wylnaginia dopel~iiajqce); liie ustala s i ~ wy~nagai, tin stopien niedostatecztiy. Wy~iiagania konieczne dotyczq zapamiqtania wiadomosci, czyli gotowosci oczt~i;~ (slucl~;tcza) (lo przypooiiiienia sobic pcw~iycli tcr~~iinhw i fiikthw (I?/I. i<y~i~iel~id pod~~mvoive,ola.fch~~oici ~nalerialdis sioso~i:ar~,ch iv releko,~~r~i~ikacji, i<g,i~~ie~iid sl~osoby ppolqczelj elckdycznycl?, i+,yraiertid polqczenin,,iechaniczne - razlqczne i niemzlqcz~te, 114. Wj,itiagania pod~fm~oive dolyczq zrozutiiietiia wiado~iiosci co oznacza, ie uczeii (slucliacz) potrafi je przedstawie w itinej forinie, nit je zapaodqtai, uporzqdkowac, streicit (1113. rozrdinii. i schamkleryzoiuad 111aleria1y srosoisone is leleko,,n,rrikacji, roz,dtnic i scharokleryzou~ac rrtelody 1itonla211 clekrro~~icznego i ~itechnnicz~?ego, razrdznib i schoraklcr~,zo~~ai zlqcza sfoso1eni7e 11, Iclakonirmikacji, irrl). Wy~nagai?ia roz.rzerzone dotyczq stosowallia wiadomoici i umiejqh~osci w sytuacjacli typowych; co oztiacza opinowanie przcz ucznia (slocl~acza) u~iiicj~h~osci praktycztiego poslugiwania siq wiadomoscia~iii wedlug podallycli tnu ul~rzednio wzorc6w. (np: doblad odpo~vicdnie iiinlerinly ljrze~t,odzqce i elekrroizolacyjne ii, zaleiitosci od przeznaczenia, dobra? radiarory i iventylaloiy,a rruqdzeniach elekoar~icznych v zaleznosci ocl rilocy ig,dzielo,~ej przez ~ ~klod elekao~ricz~~q,, ir4. Wylr~n,yortia. - clpolopelniajqce. dotyczq stosow;l~iia wiadoniosci i ~i~nicictnodci w svtuaciacl~ ~... proble~iio\\ycli, opanowania przez ltczliia (slucbacza) u~~liejqhloici for~lldowania problcmow, dokonywania aiializy zjawisk, tworzenia o~ygi~~altiych rozwiqzah, itd. 3. Podstawowe Srodki dydaktyczne -zestaw pr6bek metali i tworzyw sztucz~~ycli, -zestaw prhbek inaterialow przewodzqcycli, -zestaw pr6bek ~iiaterialhw elektroizolacyjnych, -zestaw elc~nc~ithw stosowanycli do polqczeh meclianicz~iycll (Sruby, wkrqty, inity), -zestaw elemetit6w stosowanycli w tiiontato clekhyczny~n (przcwody, ziqcza, t~ansfortnatory, potencjoiilehy, radiato~y, wentylato~y, rezystoty, kotidensato~y, przyrzqdy polprzewodoikowe, itd.). -probki Swiatlowodirw, -elen~enty ssprqiyste, loiyska, prowadilice, sprzqgla, przcktadtiie, -k;italogi ele~i~etitow elckt~yczi~ycl~ i ~niccl~a~ucz~~ycli, -dokumentacja tecl~i~icziia orzqdzeh, -nonay ISO.

10 I3l;tk poclr~cz~lik;~ ob$jtli~~jilccgo caly j,rogr;~ni; zastqpc,.~ 1)roponujc siq: - Okoniewski S. Tecli~iologia dla elektronik6w (WSiP, 1995 r.), - Oleksiuk W. l'odstawy ko~istrukcji meclianicznycli (WSil', 1987 r.), - Tymowski J. Matcrinloznawstwo i podstawy tecllnologii (WSiP, 1986 r.), - Polskie Norniy Urzqdzeoia elektroniczoe. - I'l;tca 7.biorowa I'ora(ltlik iniyliicr;~ dcktro~>ika (WN'f, 1988 r.), Cz;isopismn o tenintyce clektronicznej.

11 2. Podstawy eieltrotechniki i elektronilu I. SzczcgGlowe ccle kszhlccnia - scl1:1r:1klcty7,owat podstawowc ;i;~wisk;i z;icliodz;\cc w polu clekluycznytii, ~n~egnclycznytii i clektro~~iagne~ycztiytii. - zastosow;it podstawowc prawa elektrotecli~iiki do obliczania obwodhw elcktryczriycli prqclu slalego i zmietiliego. - oszacownt wartoici wielkoici clcktrycztiycl~ w prostycli obwodach, - uyj:iitiic zj;~wisk:i zac1iodz:~cc w obwodacli clcklrycztiycli podcz;is st;tnriw t~ieus(;tlonycl~. - wyjaitiic ogolne zasady dzialai~ia i bezpiecznego uiytkowania prostycli nlaszyn i orzqdzeil elekhycznycll, - wyjainii. dzialanie i zastosowanie clementow liniowych, - wyjainit zjawiska tizyczne zachodzqce w polprzewodnikach, - rviai~iit dzialaoic. scliaraktelyzowac uodstawowe uararnetrv oraz wkreilit.. ch;~rakteryslyki przyrzqdow p6lprzcwodoikowych, - za~ialimwac dzialanie proslownikow, stabilizatorhw oraz filtrow w ukfadach prostownikowych, - wyjasliic dzialaaie i zastosowanie proslycli uklad6w energoelektroniki, - wyjnitlil budowe i dzialanie prostycli miernikow elektryczi~ych, - scliaraktcryzowat tiietody i blqdy poniiaru podstawowycl~ wielkoici clektrycz~iycli. - wyjainii tiietody ])omiaru paramehow i cliarakterystyk przyrzqclhw phlprzewoll~iikowycli. 2. Material nauczania Polc clcl~trycznc: Definicja pola elektrycznego. Prawo zacliowatlia ladunku. Obraz pola cleklrycznego. Prawo Coulotnba. PrzenikalnoSC. Natetenic uola elektrvczneeo., - Potcticjal i napidcie elektrycztie. Ruch ladunku w polu k~eknydzn~m. Dielekhyki. PojctiinoBC elektryczna. Kondelisatory. Energia pola eleknycznego. Obwody clcl(tryczsc prqdit stalcgo: Wielkoici eleknyczne: setii, oapiqcic, prqd clckt~yczny, rczystanqja, rczystywtioit, konduktai~cja, kotiduktywaosc. Prnwo Olitiia dla obwodu i odcinka obwodu. l'rawa irclihorfa. Lqczenie rezystorow, dziclliiki napiqcia i prqdu. Moc i energia prdu eleknyczncgo. Obliczanie obwod6w clcktryczt~ycli z wykorzystaniem praw Ohma i Kirclilioffa. Zasada sul~erpozycji. Obwody i~ieliliiowe prqdu stalcgo. I'olc nt:tgnctycrtlc i clcl~t~oni:tgnclyztit: Powstawaiiie i obraz pola niagnatyczneso, Sila dzialajqca na przewodnik utiiieszczony w polu magnetycznyni. llidukcja Iilagnctycz~ia. Stn~tiiieli tnagnelyczny. Natqienie pola tnagnetycznego. Przeaikalnoii

12 inag~~ctycz~ia Srodowiska. WlasnoSci rnagilelycz~le ~nag~~esowania, liistereza inagnetyczna. IndohcyjnoSt wlasi~a i wzaje~i~~ia cewki. Ei~ergia pola magnetycznego cewki. Elektroinagnes. Indukcja cleknoinagnelycziia. Regula Leliza, zjawisko indukcji wlasiiej i wzaje~ntiej. I'orniary clchtryczi~c nr obwo~iacl~ lw:lrl~~ str~lcgo: Podstawowc pojpcia ~netrologii: poiiiiaiy, mclody porniarowc, bledy. Klnsylikacja bl~dbw. Priyrzq(ly poniiarowc - budowa i og6li1e zasady dzialania: a~iiperoi~iicrz, woltoi~iierz, omoinierz, watomicrz, mostek poii~iarowy. Poiniar iiapiecia, prqdu, re7.ysta11cji, inocy - liietody pomiarowe i bledy pomiaru. Ob~r,ody ltrq1111 sii~~nsoi~lalliic ZI~I~CIIIIC~O: I'owsti~wa~~ie ~~rqclu ~i~i~i~oidal~iego; wielkoici cliaraktayz~~jqce przebicg si~~osoidal~iy, podstawowe ipojqcia i pra\va obwodu z prqdetn siousoidaloym, inierprchcja gcomctrycz~~;~ \v postrid obmcajqcegu siq wektora. Zalc2iioSci mipdzy napipcianii i prqdalni dl:~ R, L, C. Obwody szeregowc la, RC, IUC, ir6jk+ty inal,iqc i impcclaiicji. Obw6d rownolcgly IILC, 1rojk:lty prqi6w i admitancji. Zjawisko rezonansu w obwodzie elekhycziiym. Praktycziie zastosowa~~ia obwodow rczoriaosowycli w eleklronicc. Obliczanie proslycl~ obwodow prqdu sinusoidalnego. Po~niaty napipcia i prqdu niiiem~ego. Pooliaty i~~dukcyjiiosci i pojcmnoici. Energin i tnoc prqdu przen~iermego, nioc czyona, bicma i pozoroa. Poinja~y ~uocy i energii elektrycziiej. Obwody ze sprzeieiiian~i magtielycznyini. 'I'ransforn~ato~y. Prqcly wirowe. Uklndy trrijfnzorvc: Porlstawowe pojqcia. Klasyfikacja oklad6w lr~jfzow\ycl~. Moc w odbior~iikacll irojfazowycl~ polqczo~~ycli w gwia7.de lub 1~6jkqt. Przykladp zasiosowai~. Mnszyny clel~t~~ycz~~c: Zasada dzialania silnik6w pri\<lli stalego i Regl~lacja prpdkoici obrotowej. Zasada dzialania prqclnic. z~niennego. Inst;il:icjc clcktrycxnc: Przewody elekhyczi~e: rodzqje, symbole, dopuszczal~ie obciqteiiia. Osprzet insfalacyjny: puszki, zaciski Vago, gtiiazda, lqczniki. Sclicinaty ~xoslyclii~slalacji elekhycz~iych. Zabezpieczenia. Dobor bezpiccznikow. ~~c~~~iccxcilst~vo rv iliyll(0~r';lllili lirz:]dzcil clcl~tryczliyci~: Zagroiellia zuiqzalle z lprqde~n elekttyczi~yiii. Systeli~y ocliro~~y ~~rzeciwporaic~iiowvej. Zabezpiecze~ii;~ rdtnicowoprqdowc. Sposoby udziela~iia poinocy osobo~ii lpo~.;~totiyii~ prqclc~ii elektiycztiyiii. Wplyw pol elekhomagneiyczi~ycl~ ia orga~~izin lodzki... Elczncrity lioiowc w clelitronicc: Rczystoty, pote~~cjoil~~hy, koi~dct~satoiy, cewki, dlawiki - syinbol graficzny, podstawowe paranietty, budowa, rodzaje, oznaczenia, przykladowe zastosowaiiia, schematy zestqpcze dli~ w. cz. Prrcbiegi ~ricsia~~soi~lalsc: Rodzaje przcbicgow nicsinosoidal~iycl~. Parainetry przebieg6w impulsowycli. Przedstawlenie przebiegow w postaci sumy I~ar~i~o~iiczi~ycl~. Witl~iio at~~pli(~idowe i fazowe.

13 St:tny nicustalonc: Stany nieustalone w ukladacli RC i RL. Pojecie st;ltej cz?sowc,i; wplyw stalei czasowcj tla ksztalt napiec i prqdow. Stany ilieustalone w obwvodach R1.C. Uld:~d), rbi~iiczk~~.j;\cc i c:~ik~t.j:\cc. Cr.n,6roil<i: Rodz~jc czwnrnikhw i icl~ klasyfikaqia. Scllctii;~ty znstqpcze. Warttt~hi clol,nsowatiia. Pareaiclty czw6rllik6w. Fill~y: rotlz;tjc, charnkte~ystyki amplil~tdowc i filzowe, zastosowani;~. Wplyw pasma prze~loszc~~ia fi11r6w na kszlalt imp11ls0w. Linic (llugie: ~p;rramct~y, odbicia, dopnsowatlic. P61~1rz'.ervodnil~i: Budowa krystalicztla p6ll1rzcwod11ikhw salnoist~~ycl~; get~ci.acja i reko~iibitiac~a. Do~ilieszkowatiie donorowe i akccplorowe. Dyfuzja i d~yfl. Powstawal~ic i wlniciwosci zlqcza p-11; rodz?jc zlqcz p-n. Zlqcza 111-s. I'olatyzaqja zl:lcz;t. P~zcbicic zli\czi~. I'OJCIIIIIOSC zl;\czi~. Przyraqdy pril~~rrcrvorlnil~orvc: Zasady ozt~aczatiia eleti1ent6w p6lprzewodnihowycl1. Diocly: prostowticze, Zenera, pojemnosciowe, impulsowe. Tranzystoty bipolarlie: zasada dzialaoia, podstawowe uklady pracy trauzystorirw bipolart~ycli, cliarakte~ystyki statycztle i podstawowe paraniehy, parametry "h". Tranzystory unipolarne z izolowanq brankg Tratizystoty PNFET, MOSFET: zasada dziala~ua, cliaraktetyslyki stntyczne, podstawowe parali~elly i uklady pracy. Wplyw temperalury na prace elementow polprzewodt~ikowycl~. Hallotrotiy. Eletnenty optoelekh-oniczne: diody LED, fotodiody, fotobanzystory, transoptory, wskainiki ciektok~ystalicz~~e - zasada dzialania, charaktetystyki, paratnehy. Tyrystory - zasada ddalania, cl\arakle,yslyki, parnmettq,. Metody po~iiiaru podstawowycli ]paraliietrow i cl~araktelyslyk elenlent6w pbl~,rzcwodt~ikowycli. Prostowltild i stnbilizntory: Prostowtliki jedno- i dwupolowkowe. Filt~y stosowanc n r ukladacl~ prostomliczycl~. Stabilizacja napiecia za pomocq diody Zetiera. Stabilizncja z wykorzystaniela ukladow tranzystorowych. Uklncly cncrgoclcktro~~ilii: Elctnettty polprzewodt~ikowe dutci tnocy. Metody otlprowadzat~ia ciepla. Dob6r radiatorow. Uklady prastowiikow stcrowat~ycl~: wlasciwosci, przyklady zastosowan. Tyrystorawe uklady regulacji. 3. Uwagi o realizacji W klasie />ie~l~~szej fechniktr~il 5-lel~lieg-o tia zajeciacli z przedtliioh~ uczl~iowie (s1ucll;lczc) wykorzystuj;l podst:~wowc pc.;lwa ~Ickllyczt~oSci i I~I~I~IICI~LIII~I do oblic~cri proslycli obwodhw elektrycznych prqclu stalego i zliiicnnego; wykot~ujq ewiczetiia polegajqce oa szacowat~iu rozplywu i rozkladu napiqi w grostych obwodach, z wykorzystatiieti~ praw Olttna i Kirchhoffa; korzyst;ijq przy tym z przedrostkow wielokmhiosci i podwielokrohiosci jedtiostek odor (tz~kicli jak: V, mv, kr, MR, IIIA, LA). Opr6cz u~iiiejetnodci prccyzyjncgo obliczania wartoici prq(lhw i spadkhw ~iapi$c, istohla jest ornicjghloit. oszacowali.ia rzedu wielkosci tycli wartosci. Uczriiowic (slucliacze) poulnai ut11iec okreslac, w obwodach elekhycznych, skladowe stale i

14 zmictioc napiqc i pr;ld0w; powjnni uinicc dokonae analizy pracy ukladu elcktryczncgo iia po(lstawic ziiajotnosci napiqd w cliaraktetystycztiycl~ punktach potniarowych. Podstawowe wisdo~iioici dla zrozutnienia calej elektroniki zawjera rozdzial obrvorb elek/,gczne prq~ltlrr sralego. Wiadotnoici, wzoty i jed~iostki nale j egzekwowat i otrw;tlat tioti stop, w~acnd do nicli przy kaidej okazji. Najlepsze efekty w pracy z zcspoletn klasowytii daje duia ilosc prostycli przykladow. Se~iiestr drugi klasy pierwszej tecliiiikum 5-letniego obejinlrje ob~votly prqdtr si,vc;oi<lalnie zinien~icgo. Ze wzglqdu an ograoiczonq iloic godzin, Swiadotuie zrczygtiowano ' racliotiku liczb zespolonycli. Zrczygnowano r6wniei ze skoiiiplikow;i~icgo aparatu iiiatertiatyczncgo, wykorzystywanego do analizy obwodow (mzrviqzywatiie obwod6w riictodq prdow oczkorycli, itd). Uczniow+c (docliacze) w tyin setncstrzc poztiajq rowniei proste tnaszylly i instalacjc elekhycztlc oraz zagrotenia zwi:\zatic z pr;lclem elckttycziiym i podstawowe systeiny oclirotiy przeciwporaietiiowej. W klasie drugiej tecliiiikutii 5-let~iicgo otiiawiatie sq eletiienty i proste uklady stosowatie w elcktronice. Dzialy: elcri~eiify liniowe ie elek6onice, yrzcbiegi nie.si~ir,roirlolne, sfony nier~sfalone i cnvdrniki dotyczq eletiietitow liiiiowycli i icll zastosowati w elektrooice. W trakcic realizacji matcrialu nauczania tialej stale odwolyml si: do windortiobi i umiej$trioici opnnowanycl~ w klasie pietwszcj. Podslaw;( zroz~~tnicnia elcktroniki jest dobre opatiowaiiie dziatow pdlyr.zeiuo11niki i eletr~n~y /~dl/)rzeivodiiikoi~re. Nalezy tu polojc szczeg6lny nacisk na proste przedstawicnic zjawisk fizycznycli zachodzqcycl~ w tycli elemetitacli. Przy rcalizacji dzii~lu przyrzq~ pdlpmeivorlniko~vc naleiy skupit siq na ~wat~ictrxh, rozkladacli napi:e i rozplywach prqdbw, jakie winny tilied tc elementy [xidcz:~s ~ xxy prmidlowc.i i wadliwej (element uszkodzony). Ws7.ystkie elctiiet~ty phl~xzeworltiikowc tialeiy oon1;iwii wg. iiastqpujqcego schematu: sytiibol, polaryzacja, przyk1:idowe wzirtoici napied zasilajqcycft, budowa, zasada clzialnnia, charaktetystyki. podstawowe p;iratirehy, przyklady zastosowania, po111iary podstawouych paramebow. Przy oniawianio prostownikow i stabilizatorow oraz uktadow energoelekaoniki tialety szczegirlnq uwagq zwr6cii ria wyrobienie u ucznia (slucliacza) umiejqtnoici sz:icowania warloici napiqi: stalycli oraz analizowaiiia ksztaltlt przebiegow czasowycli sklatlowycll tiapiqc z~iiientiycli w poszczegolnycli cliaraktcrystycziiych punktach ~~otiii;~rowycli 1ik1;idnw. Uczcii (slucliacz) iiiusi oti~icc wy,jasnii ralq poszczeghlnycl~ elctiietitow w kaidytii z omawiatiycli uklad6w elektronicziiych. W tecltiiikuni 3-let ti in^ na podbodowie szkofy znsadtticzcj przedniiot realizowany jcsl w caloici w klasic pierwszej. Realizacja tego przcdrniocu polega ria powl6rzctiiu i poglqbicniu wiedzy i umiejqhioici wyt~iesiotiycli przez uczt~iow (slucliaczy) szkoly : zasadtliczcj. W szkole policealnej realizacja treici ksztalcetiia zwiqzanych z elekhycznosciq elcktrostatykq i magtielyz~nern oraz polprzewodnikami winna bazowai na wiedzy i uiiiicj~tt~oiciacli wynicsionycli z przediiiiotu/izyko rv liceum og6lnoksztalc;lcytii. Jedtiytii z glbwiiycli zadari tiauczyciela w pracy dydaktycznej jest sprawdzatiie osiqgiiiqd licziiiow (sluchaczy). Sprawrlzatiic osiqgniqd uczni6w (sfuchaczy) powinno by6 poprzcdzonc wczci~iiejsz~in ustalenictii zbiorow wytnagali dla kaidego stoptiia ~(ldzicliiie, czyli oddziclnc wymagania iia stopicii ~iiier~iy (wy~iiagatiia ko1iiec7,tic), oddzieltic - n;i stopiei~ dostatecztiy (wytiiagania podstawowe), oddzieltie - na dobry

15

16 - PiOro M., podstay elcktroniki (WSiP, 1994 I.), PiOro B. - Rusck A. Podstawy elektroniki (WSiP, 1986 r.), - Tietze U. Uklady ~~hlprzewod~~ikowc (WNT, 1987 r.), - Ja~iu~zcwski S. Nowoczeslle przyrz;ldy p6lprzewodnikowc w encrgoelcktrotiice, ~wiqtek W. (WNT, 1994 I.), - l~loro\viv~ 1'. Sztukn clcktl-o~~iki t. I, I1 (WKil ). Czasopisliia o tcniatyce elekt~ouicznej.

17 3. Pracownia elektryczna i eleltroniczna. 1. Szczeg6lowe cele ksztatcenin W wyniklr zorgn~~izow;~~~ego proceso lozlalcc~lia uczca (sl~~cl~acr) powinic~~ nolict: -zastosowac przcpisy bezpieczenstwa i higieny pracy, -0bslu2yt przyrzqdy po~niarowe takie jak: wskaz6wkowe elcktryczne i elekhoniczne przyrzqdy poo~iarowe, mullimehy cyfrowe, oscyloskol,y, gcneratoly potniaro\vc, ~iiostki, -dobrac przyrzqdy w zaleinoici od para~netrow badanego uwadu, -zmierzvt wielkoici elekh'vczne, -zastosowai: odpowiednie sondy potniarowc, -zmierzyt paramet~y element6w i ilkladow elektro~ncznycli, -zastosowat odpowiednie metody poliuarowe, -obliczyt i oszacowacm$dy porniaru, -za~ializowat dzialanie okladu na podstawie ozyskaoycl~ wy~iikbw pomian~, -wykorzyslat konip:~ter do obrobki wyaikbw [)onliaro, -wykorzystat ko~nputer z kartanu potniarowytili do pomiarow wielkoici elektrycznycli. 2. Matcrial nauczania Zajccia wst$p~~c: Zapoznanie z regulalnincm psacowii, szkolenie z zakresu bezpieczeilst\va i lligic~iy pracy oraz przel~isow przeci~~oiarowycli; on~owieoie sposobu rcalizacii serii twiczeil i obslu~i, - wykorzystywa~iycl~.... w lych twiczcniach. przyrzqdow pomiarowycll; otn6wieltie sposobu opracowywania protokol6~ i sprawozdali z wykonanycli pomiar0w; pokazy poaliarhw podstawowycl~ wielkoici elekttyczl~ycl~. Ulclndy regelt~cji ~~at~tel~in pr11cl11: Projektowanic ukladuw reg~llacji iial$ic~iia prqdu z wykorzystatliem rezystora suwakowego wlqczonego szeregowo z obciqienie~~l; 1"~1ii;\ly prq'lu za IIOII~OC~ ~IIIIICIOIII~CI%Y ot.iu it~~iwcrsi~lt~ych 111icrniki)w analogowych i cykowych; porownanie wynik6w pooliaru wykonanycl~ za pomocq r6i11yci1 ~~r~yrzqdow; wyz~laczanie zakresu regulacji; wyznaczanie cl~araktc~ystyki i=f(r), lxzy U=const. ULl:~dy regl~lacji nnpiccin: Pr?jcktowanie 11klad6w rcgola$ji ~napi~cia z wykorzysta~~icli~ ~~otcricjo~i~ct~ycz~iego dziclnika nici; lpon~ii~ry tli~l)i(;cia %:I po~nocq woltonlicrzy oraz uniwcrsal~iycl~ 11uer11ik6w analogo!ol\ych i cyilowych; porownanie wyoik6w polniar6w; wyzllaczanic zakreso rcgolacji dla jcdno- i dwustop~liowego ukladu regulacji; badanie wplywu rezyslancji odbiomika na wartoit napiqcia wyjiciowego potencjomeh11; wyzllaczalue cllarakteaystyk potencjometrir~v. Bnd:~aie ob~vodbxv 11rqdu stalego: Projektowa~~ic 11klad6w zloionycl~ z kilk:~ rezystorow pol;lczonycli: szeregowo, r6wiolegle i w sposob nueszany; ponuar spadkow napiqt i rozplywn prqd6w w powyiszych oktacllnch oraz por6w1ia11ie

18 wynik6w potiiiar6w z wartoiciami obliczonymi; lokalizacja uszkodzonycli rezystorow tla podsta~ie wynikow pomiarow. Ilttclnnic wplywe l~nrnntctr6w 1tticr1til~6vv nn vv~l~ilci pooiitir6w: Po~niary prostycll obworlhw prdo stalcgo za ponlocq 1niiernik6w o roinej rezystancji we~v11phzlie.i; porhwiianic wynikhw poniian~, oszacowanie blqdow poniianl. oiiiit~y rczys(:tncji: Mctodq techniczaq, za pottiocq omomierza oraz metodq tn~ostkow:~; porhwnstiic wynikhw poniiarhw. Po~ni:tr po,jcetnosci: Pomitiry pojc~ntiosci kotidciisalorow pol:~czooych r6w1iolegle. szcregowo i w sposob ~niieszatiy miernikami pojemtioici i ~liostkatni RLC; porhwna~iic wytiikow pomiarow. 1'otni:tr inclul~cyj~todci: Melodq teclitiiczn~ tnulhtiietre~n oraz metodq mostkowrl;,, zbarlatlic wplywu r(lzcnia na indukcy.inoic cewki; poniiary dobroci cewek. Obslug:~ oscylosliope: Zapoznnnie siq z rozniieszczenicrn ele1nent6w regulacyj~iycli na plycie czolowej; przygotowanie oscyloskopu do pracy; obscnvacja i pomialy napiqcia stalego oraz przebiegirw o rhinycli ksztaltach. Poelsl;tr\~o~vc ~~o~tiiii~y o~cyio~lol)c~it: Poniiat~ aniplitudy, okresu, czqstotliwoici oraz przesuttiqcia fazowego; po~tiiaiy podstawowych para~netrdw przebiegow inlpulsowycli; wykorzystanie sond napiqciowycli, poniiary cliarakterystyk prqdowo- ~iapiqciowycli. nsdttuic szc~~cgowcgo obwoclu z clc~~tcittnlni RL i IIC: Poniiary spadkow napiqi na elc~iienfach R, L oraz R i C, poniiary prqdu, sporzq<izenie wykrcs6w wskazowych napiqi i tr6jkqta inipedancji). Il:lclnttic idrvnolcglcgo obwodu z clcrnentttr~ri RI, i RC: Portliary prqdow pfyll~cyc~t przcz clc~ncnty R, L oraz R i C oraz spadku napiqcia na tycll elernc~ilacli, sporzqclzcnie wykredw wskazowycli i trojkqta admitancji. Il~tclnnic szct.egowcgo obwodu RLC: Pomiary spadkbw napipc na eletnentacll R, L i C oraz pomiary prqdu w futikcji cz~stotliwoici, sporzqdzenie wykresow wskazowycli anpipi i LrOikqta impedatlcji, zaobscnvowanic rezonansu ~iapiqe. 13:1<lnnic r6w1tolcglcgo obrvodtt z clenicr~t~tnli RLC: Poniiary prqdow plyoqcycli przcz cletnctity R, L i C oraz napiqcia w funkcji czpstotliwoici, sporzqclzenie wykrcdw wskazowycli prqdow i trojkqta adtnitancji, zaobsenvowanie rezonatisu prqdow. I'orniary n~ocy: Czynticj, bierlie; i pozornqi w ohwodach zawicrajqcych eletilctity R, 1, ' i C; obliczanie i poprawa wspblczynnika tnocy. Ilndsnic trnnsfornintora jcclnofnzorvcgo: Pooiiaty rezystancji uzwojeti, przekladni, stano jalowego, stano zwarcia, sfanu obciqzetiia. Bnclttttic siloili6w clcl~tryczi~ycli nlnlcj niocy: Pomiary podstawo~ch paranietrow silnikhw prqdu stalcgo, prqcl11 przcltticnncgo i siltiik6w kroko\vyclt. 1l;idnnic ilistnlac,ji clel~tryczncj: Montai modelu prostej instalacji doniowej zawierajqcej: zabezpieczenia rhitiicowoprqdowe, osprzet i~istalacyjny (puszki, zaciski Vago, gniazda, lqczniki); dobbr odpowicd~iicli przewodow clckttycznycli: iv zaleinoici od dopuszczal~iycli obciqieii; dob6r bezpiecztiikow; badatlie okladu zabezpieczeii. J3ndn1tic diod p6lprzcrvoclnil~orvycli: Wyznaczanie cliaraktcryslyk prqdowoti;tpiqciowycil, wyztiaczanic rezystancji statyczncj i dynatiticznej, punliar pwamctr0w i~npi~lsowych, badanic wplywu napiqcia polaryzuj;(ccgo na pojeninosc diod, por6wlanic wynik6w pottiiarow z dattynii katalogowymi.

19 Ba~lanic trnszystor6\v: Poniiar parametr6w [h], pomiar czqstotliwoici granicznych, po~niary paralnehbw za po~nocq testerirw, wyznaczanie cl~arakterystyk za pomocq cliarakterogra~~t. lla(lnnic clcnicnt6w o~~tocicktronicznycl~: Poniiar podstawowych paramehhw oraz wyznaczzuiie cl~arakterystyk fotoogniwa, fotorczystora, fotodiody, fotolranzystora i transoptora, por6wnanie ohzy~tianycl~ wynikow z danynli katalogowymi. Bnd:inic ~,bl~~rzcwodoii~owych clc~~~cnl(lw stcro~vnsych: Wyznaczanic cliaraktcrystyk prqdowo-napiqciowych, poniiary podstawowych paramchow tyiystora i triakn: Ihaclnnic prostowwiikn stcrowalcgo; bndanic ukladu rcgul;~cji natl;icoia oiwietlenia. R:l(l:~oic liltr6rv clcktrycznycl~: Wyznaczanie cl~arakterystyk czqslotliwoiciowych, po~niary czqstotliwoici granicznych. R:~d;~nic 11rosto,vnil<6w: Obserwacja oscylogram6w napiqt wyjiciowycli prostow1ik6w jedno- i dwupof6wkowych z filtre~n RC na wyjiciu i bez filtra; wyznaczanie zaleinoici napiycia wyjiciowego od rezystancji obciqtenia. Bndnnic stnt16w nic~~stnlonycl~ w obwo(lach RC i RLC: Obserwacja oscylogramow 11apiqC na elenientacli RLC podczas stanow nieustalonycli; wyziiaczanie stalej CZBSOWCJ. R~I~:III~C pr~cbicg6rv nicsi~~~~soi~lnl~~ycl~: Obserwacja oscylogrambw: r6inych przebiegow niesinusoidalnycl~, kilko kolcj~~ycli bartnonicznycli badanego przcbiego; badanie przebiegow analizatoreni widnia; badanie wplywu pasma przcnoszenia czwbrtiika no ksztalt przebiegow niesit~usoidalnych. Znjvcin w labor:~torinm clektroniki snalogowcj i cyfrowej I. Szczegolowe cele ksztalcenia W wysil(n zorg:~nixownnego [~roccsu ksztnlccnin ucxeil (sluciiacz) powinicn umicf: -zastosowai przcpisy bezpieczelistwa i l~igieny pracy, -zmierzyt paramehy wzmacniaczy, -okrcslic \vplyw wartoici elen~etithw sprzqienia zwromcgo na paramew wzmacniaczy, -sporzqdzic cliaraktcrystyki wr.macciaczy za pomocq ko~nputera, -dobra6 przyrzq(ly poniarowe i tnetody pooiiam przy badaniu uklad6w Mysokiej czqstotliwoici, -zmierzyi: pas1110 przenoszonycll czystotliwoici, -okreilic wplyw elcme1it6w korekcyjnycl~ na pasmu przetioszcnia wz~nncniaczy szcrokopasmowycli, -0krcSli6 wplyw obciqie~da na moc wyjiciowq wz~iiacniaczy niocy, -okrcilil wplyw wartoici eletnent6w generatorhw na czqstotliwoii: ich pracy, -7,niicrzyC parametry stabilizator6w. -z~nicrzyc podstawowc paranictry przctwornikow A/C i CIA, -zaoalizowac dzialanie ukladow elektronicznych na podstawie uzyskanycli wynikirw potiiiam i lok;ilizowat usterki, -zaprojektowac prostc uklady analogowe,

20 -skorzystal z katalogi~ ele1nent6w i oklad6w a~ialogowycli oraz cyfrowycli,. -z~nicrzyc pnramctry dc~iientow i oklad6w cycro\\ycli, -rozrriz~~ic lyl~i~wc itszl(o<lzc~ii;~ clctiic~ithw i 11kI:i(16w cyfi~~wycli. -poslu%yc sip lcstcrcm uklad6w cyli.owycl~, -zapro,jekk~wal pl-osle uklady komhiniicyjne, -pol;lczyc i i~ritclio~nil nklady ko~nbinac~j~ic, -zrnierzyl za poi~iocqoscyloskopi~ przcbicgi na wyl~rowadzenincl~ okl;rdow cylrowycli. -sl)';iw(lzic lil~l~r:tw!iosc (lzi;lloiii;i i~klo(lhw cycrowyc11, -pol;lczysyc ilklady sekwaicy,jtic w bloki, -wykon:lt pmtc opcl-~cjc :riyolielyujic i logicznc za ponioc:l irlilad6w alyhiietycznycb, -zaprojektowac uklady koiniitacyjiie, -z;~pisac i odczyl;~c konihrki p;rniiqci RAM, -skasowac. i za[~isac iiifor~iiacj$ w pn~iiiqciacl~ EPROM i EEPROM, -polqczyc. scalone uklady pamipci w bloki, -z~iii~ii~iializowneilizowr filnkcjc logiczoc, -posluiyt siq oprogamowaieni wspoiiiaga~qcym projektowatiie ukjad6w logicznych, -zaprogramowac uklady GAL, -zmontowac. i umciio1iu6 uklady wyiwietlania inforniacji cykowe;, -zastosowac braniki riiocy do sterowaoia ele~nciita~iii wykonawczymi, -1iapisa6 prostc prograiny w ascmblerze wykorzysh!jqce rozkazy arytliietyczue dostqpnc dla inowoczcs~iycliiiikroko~iholerowje~liioi~ktadowycli, -wykorzystac metody i algorylniy traiislacji kodow, -11apisaC prograliiy przeoiieszczajqce bloki iiiforiiiacji pomiqdzy poszczcgbliiyiiii rodzajatni ~pnou~ci, -znstosowat podl~rograiiiy oraz wykorzystab ~iictody icli tworzcnia (ocliro~ia zawartosci rejestrow, przekazywatiie danycli po~nipdzy programem gio\\~iyi~i i 11od1~rogra1iieti~), -1iapisaC programy wykorzysh~jqce nlgo~ytmy m~ioic~iia i dziclenia liczb binar~iycl~, -znl,rograniowac liczniki, -znderzyt czas i czqstolliwoic wykorzystitjqc (lo tego celu licziiiki, -wykorzystac licznik do generowa~iia wielofazowycli periodycz~iych sygnal6w prostokqliiych o zadanycli wspolczy~uiikach wypel~iie~ua, -napisat progratii z wykorzystanien~ przerwali od wybra~iycli irhdel, -1ialIisaC 1)rog~lni ~)ozwnl:iji\cy!nil 1)l.a~~ porlu szcrcgowcgo w okrcblonyni lrybic pracy, z okreilo~iq szybkoici~ -znprogr:iniowac przelwol-niki AIC i CIA. Bnllnnie ulcl1id6w polnryz~~cji i stabilizacji psillcto prncy trnnzystorn: I'orniar rozkladu napiqc stalycli i rozply\n~ prilclhw we wzninciiiaczu jediiostopniowyiii z roi~iyiiii i~kladanii l~olaryzacji i stabilizacji pi~nktu pracy; poniiary wzmacniacza z uszkodzotiyiii tranzystorcm.

21 R;~d:~oic ; c i i : i y trnitzystoro~vycli rv podstnwowych ulclnd:l~ll iirncy: Wyztiaczaaic cltarztktcrystyk, ponii;tr szerokoici pastn;~ przciioszellia, pomiar rcxysl:rtt~ii wqjiciowci i wy;sciowcj. 1I:~d:tnic W%~I:ICZI~:ICZ:I zc s~trzptcnicol zwrotnyin: Wyztiacza~iie cli:tr;iktc~ystyki clyn;t~niczn~j, pomiar znicksztalce~i nicliniowycli, wyztniczaliie p;tsma przenoszcni;i. poniiar iml,cdencji wcjiciowej i wyjsciowei; porhwnanic para~nctriiw i cliar;~ktcryslyk wztnz~cnincza lbez i z i!jcmny~ii sprzqieniem zwrottlyni. 11l:iie rz:~cii:l:i 1li:iIci ~%pstitlli$r~oici: 'o~lii~y c - c ~ ~ ~ ~ ~ ~ L o ~ ~ wz~nacni;~cza przy dol;lczo~lych roinycli kondcnsatoracll sprz~gajqcycli lhloku~jqcycli rczystor c~iii~cro\q (wyznaczii~ii~ clinritktc~ystyk: clytiatilic~~icj, a~iiplili~do~cj i fnzowej w futtkcji czqstotliwoici, wyznnczanie wsfilczynnika wzn~ocnietiia wzmact~iacza w funkcii. rezvstancii - obciaaeiiia). Il:lcl:~nic wrrli:icrii:lczy seiclctyw~tycll: Wyzil;tcz;l~lic cliaraktc~ystyki :t~nplitudowc.j w fi~iikcji czqstotliwoici wzttiacniaczy z obwodanli LC, z filtrami piezoelekt~ycznytiii cerilniicziiy~lii oraz przestrajany~tli za potiiocq warikapow, nietod;\,,punkt po t~i~nkcie" i 7,a r)otnocq wobulosko~~u. Rnelnoic wznlncniaczy szcrolcopasmorvych: Wyznaczanie charakteiystyk: dynamicznej i atnplitudowej wz~iiacniaczy bez ukladow korekcji i z ukladami korekcji cz$stotliwosci. Rnlla~~ic rvz~ilacliinczy inipulsowycb: Wyznaczanie cliarakterystyki aoiplih~dowej w h~tikcji czqstotliwoici; po~niary czqstotliwoici granicznych wzmacniaczy; obsenvacja oscylogramow odpowiedzi wznlacniacza na ciqg irnpulshw prostok<tnycli oraz pomiar pnramctrbw impoldw wyjiciowych. I%:~danic wrni:~cainczv tnocv: Pomiar mocv., wsnolczvnnika,, zawwtosci har~nonicznych, itnpedancji wejlwyj, badanie wplywu obciqienia na moc wyjiciowq, wyztlaczanie cli;~rakterystyk tnocy wyjiciowej i zniekszlalcen ~iieliniowvycli w funkcji czcstotliwo.cci bvzmncniaczv imnzvstororwcll i scalonvclt. Rnllnnic gcocrntor6n nnliipf si~~iisoidnlnycl~: Poniiary czqstotliwosci i zakresu przestrajalbin; pomiar napiecia wyjiciowego w funkcji czqstotliwoici; badanie wplywo napiqcia zasilnjqcego na pracq generatorow; badanie generatorow kwarco\qcli, badatlie generators przestrajailego napiqciem VCO, badanie ge1icrator6w scalonycll. 11t1ic wznl;icnincza rbtnico~vcgo: Wyznaczenie cliarakterystyk i pooiiaty pudst;twowych parametrow wzmacninczy tranzystorowyclu i scalonych. I1:td:~nic irl<lnd6w zc rvznlncriinczern operncyjnyni: Pornjar podstawowycll paranictrhw ornz wyziiaczanie cliarakterystyk dla ukladow: odm-acajqcego, aieodwacniqcego i wihrnika napiqciowego; obsenvacja oscylogram6w na wyjiciil oklaclbw ruiniczki~jqcych i calknjqcycli pobudzaaycli przebiegami o linyclr ksztnltaclt. 1j;lllallic slclnd6$v z lco~nltaratoret nl~alogowym: Pomiar podstawowycli paralnetr6w oraz wyzn:iczatue cliaraktetystyk kotnparatorbw scalot~ycli. Da~lnilic stnhilizntoldw o dzialnnio ciqglym i inlpulsowym: Wyznaczanie cl~e~;~kte~ys(yk i pomiary godstnwowycli pan~ilelrdw; olsscmcja oscylogratrrdw innpic6 w wybranycli punktach stabilizntorow. I'rojcl~towniiic prostycll ulclndbw an:ilogowycl~: Zaprojektowanie prostego ukladu analogowcgo (np.: prosty generator, prosty wzmacniacz akustyczoy, proste

22 urzqdzenie do regulacji oatqienia oiwietlenia); olializa dzialania. ukladu, zal,rojektowanic plytki d~ukowaiiej. &lontai i ~~ri~cl~a~iiinnic uldad6xv analogowych: Przygotowanie plytki dmkowanej, wiercenie ocworow, tilontat element6w, uruclioniieoie ukladu, B:td:~nic ~ ~ I I I I C Wyznaczanic : podstawo\\ycii parametrhw oraz cliarakterystyk bra~ilek wykonanycli w roioych technologiacli, porownatie otrzymanycli \vynikow z clatiynli katnlogowymi. Di:~gnostyka eklad6w cylrowych: Lokalizacja uszkodzeri w ukladacil ztoionych z kilku branick; badaoia dynaoliczne efcktbw i~szkodzcri uklndow konibinacyjnycl~ (bada~li eletiie~~tow niezasilonycli, o wyjiciacl~ zwartych do masy lub do zasilania, o z~~iostkowntiycli wyjiciacl~/wejiciacli); poslugiwanie siq testerern elcrnentow cyfiowycl1. Syetez:~ nblnd6w Iionibinacyji~ycl~: Projektowanie i lqcze~iie ukladow realizujqcycli zadaile fi~nkcje logicziie; i~unimalizacja zadanej f~inkcji logicmej i realizacja ukladowa zminimalizowanej funkcji. Badnaic przcrz11tnil6~v: Przerzutaiki nionostabilnc (okreilanie wplywu zewli~c~zoycli elenient6w RC na paralnehy generowanego impulsu, badailie zjawiska regeneracji przebiegu wyjiciowego); przcrzuhniki astabilne (obserwacja oscylogrambw w wybranych punktach ukladow tralizystorowycll i gcueratorirw \\ykooanycli z uiycie~ii bramek NAND orin specjalizowa~iych okladow scalonycli); przerzotiiki bist;ibilne (badanie przerzuhlikow RS, D, JK i por0mlanie wynik6w pomiarow z tabelanii nrawrlv>,,...",,. B;I~:III~C rcjcstr6w: Obserwacja stnnirw logicznycli on wejiciacli i wyjiciacli rejestrow szereaowch -, i rownoleslvcli: -... uroiektowatiie. reieshow. ~iiontai i un~cliamianie). Ba(lanic liczail<61~: Obse~wacja oscylograni6w tna ~byjiciacli licznikow; pr0,jektowanie licznikow o okreilo~iyti~ inodulo liczeaia, liczqcych w przod i wstecz; Iqcze~iie liczoikow; pomiar opoi~iieii czasowycli. Bndnnic ulilad6w nrytlnctycz~lo - logiczt~ycb: Projektowanie, mont'u i urucho~iiicnie uldadow su~liatora i subtraktora; badanie dziala~iia scalonych sumatorow i kooiparatorow, realizacja zadanycll operacji alyhiielycznycli i logicznych. Badanic uhlnd6w przct~varznnia l<ocl6rv: Projektowa~lie (z wykorzystanieni podstawouycb elenietit6w logicznycli), niontai i uruchomie~~ie wybrauych oklad6w koderbw, dekoder6w i transkoderbw, obserwacja stanow logicz~nycli inn wcjiciacli i ; wyjiciacli; badaoic scalooych uklad6w konwersji kodbw. Bad;lnie n111ltiplekscr6w i dc~t~1~ltiplcl~scr6~v: Projektowanie (z wykorzystaniem podstawowycli ele~ne~itirw logicz~iycli), monlai i UI-i~cliomienie wybra~iycli ukladow mdtiplekserow i de~iiultiplekserow; obserwacja stanow logicznych na wejiciacli i,. ' wyjsciacli; badanie scalonycli uklad6w multiplekserow i deni11ltiplekser6w. Bad:uiic panlipci p6lprzcwod11iko~vyci1: Lqczetue paniqci typu RAM w bloki (zwiqkszanie dlugoici stowa oraz pojemnoici ],aniiqci); obse~wacja stan6w na wyjicio paniiqci ROM pracujqccj jnko generator znakow; kasowatiic i zapis iiiro~m~lcji w yiuniqciach EPROM i EEPROM. Badanie i progrn~~~o!v;~~~ic izll:~dliw GAL: Projektowanie struklur we\wiql~ztiycii GAL, programowaiue proslycl~ uklad6w ko~nbinacyjnycb; obsluga programator6w. Bndi~uic liuii przcsylowycl~: Badanie traosmisji w li~ui niesyn~etrycztiej oraz syniehycmej (wplyw zaktbceti zewtiqtrznycli, wplyw niedopnsowauia, wplyw dlugoici linii); ponliary par,uinet~6w tiadajnikirw i odbioniikow litiii.

23 Untl:tnic okln116w wysvvietlnziin infornincji cyfrowcj: Potidaiy podstawvowy~cb paraiiietr6w wskait~ikow cyf~owycll cieklokrystalicz~iych olaz z diod;t~iit LED; badattie ukladu sterowania 7-segti~e~itowyiiii wskaiilikatiii LED o wsphlliej katodzie i a~iodzie; projektowa~iie, montai i orucltomienie okladu realizqjqcego sekwencyj~ie stcrowa~iie wskainikami polprzcwod~iikowy~iii;.. testowa~iie proslcgo - ~nodclu nlo~iitora ekmoowego. j Bndatiic i!lclnd6w wyjiciowycli mocy: Badanie ukladow steru~jqcycl~ obciqzeiiiem indukcyjnym; badanie ukladbw wykorzysh~jqcych braniki niocy; badilllie ukladow stemwaitia wzmac~i.iaczami. ~ Projcktow:~~iic uklnd6w cyfrovvycli: Zaprojcktowanie prostego ukladu wykorzystltjqcego uklady iredniej skali i~itegracji (np. zegara z budzikieni), analiza I dzi;dania okladu, zaprojektowaoie plytki drokowaiiej.! Morit:~i. i u~~izchn~ni;tnic skl:1d6w cylrovvycli: Przygotowa~iie plytki iidrukowanej,! wiercenie otworow, montai eleinentnw, uruclioi~iie~iie uktado. Vbslag:! systciilii ert~cliou~ic~~iowcgo: Tworzeiue programu, algotytm, zapis w ; edytorze, asemblacja, zaladowalue i umchoiiiienie: krokowe oraz ciale; tworzenie przykladowych programow wpisujqcych okrcilonc wartoici do paiiiiqci lub reiestrow, I organizacje pqtli; zastosowaiiie pulapek oraz pracy krokowcj. 1! Vbsll~gs modt~lii dydnlctycznego: Tworzeiiie proslych progratii6w powodujqcych wyslanie okreiloncgo bajtu do porht wyjiciowego, wlqczenic buzzera, odczyt klawiatury, yxowadzeuie i uyprowa&eiiie i~iforiiiacji przcz porly r6wiolegle; I wykorzysta~iie proccdur systcmowych u~tiicszczo~lycll w lpami~ci ROM do odczylu klawiatu~y oraz wyprowadzenia ziiakbw nx wyiwietlacz.! Wylconywmiie podstnwowycli o1)crncji \v,j$zyku nsc~nblcrn: Zastosowatiie wybranycli dyrcklyw esc~tiblcra ])my ~)is:~~ii~t i l;\czcnio ~iiodulhw progratiihw, obsluga linkera. Wykonywnnic translncji Lod6w or:n przctiticszcznt~in i~tfn~~~~incji nr ~~n~!~icci: Slosowanie iiletod i algoryhii6w traoslacji kodow, tworzenie progra~iiow przen~ieszczajqcycli bloki infonnacji pomi~dzy poszczegbl~iymi rodzajatiii pamiqci. Tworzcnie podprogrnni6w: Ocltrona zawartoici rejeslr6w, przckazywanie da~iycli po~iiiqdzy pragramem g1owtym a podprogramein; wykorzysianie ishiieiqcycli progra~iiow.iako podprogramhw we wlasnym prograniie gl6wnytii. Wyko~iywnnic prostycli opcrnc.ii aryt~~tctycznycli: Tworzenie algo1ytm6w liii~oie~iia i dzieleiiia liczb bitianiycli oimniobitowycli bez z~laku, dodawaiiia i odejt~iowaiiia liczb wielobajtowycl>. Progrn~tiow~tnic liczeikriw: Zasady programowatiia licznikow, progratnowanie ilyb6w pracy, po~luar czasu hwallia wybra~iej proceduiy, zliczaiiie impoldn, ze\nlqtuznych, Pot~~iitr CL~SII i cz$stotli~osci: Pollliar cz~stotliwosci gcneratora zcwl~t~znego, po~iiiar czasu reakcji, gcnerowa~iie sygtialu prostokqhlego, ge~ierowa~iic 11;tpiqcia stalego, generowanie syg~~alu sinusoidal~iego. Badauie irkladu przcnvn6: Tworzenie prowa1n6w z wykorzysta~~iem przerwali od wybra~lycll ir6del. B;td:taic 1)ortu szercgowcgo: Tworze~iic prograni6w pozwalajqcycli 1121 pracr; porlu w okreslony~ii hybie pracy z okreilouqszybkosci~ Undnt~ic ])rzct~vornika NC: Tworzetue programow poz\valztiqcycl~ iia pracq przetworoika w dowolnych hybach: pon~inr i przclworzeiiie tiapiqcia z wybra~icgo

24 wqiicia a~l;~logowego, pomiary z rozdziclczoiciq 8 bitow z wykorzysta~~ie~n przcr~:liiia, itd. 1 : 1 i c i n CIA: Tworzcnie ~)~ogra~~lb\v gc~icr~jqcycli na wyjsciu przctwornika cla zadany llrzebieg analogowy: piloksztaltt~y, trapczoidalny. sii~usoic1;lltly. itd. 3. Uwagi o realizac.ji W cz:lsic wszystkicll zaiqt labolr~toryjnych ~ialeiy zwacat szczcg6lnq uwagq iia przcstrzcg;lnic przepis6w bezpieczehstwa i lligieny puacy, podczas wykonywatiia Cwiczen. I'rzcd przystqpictlietn gmpy do zaiqc, nauczyciel powinicn otllowit z:igroieoia zwi;lzanc z pur;r%enictll pr;kdcm clcktrycznym. Przystqpuj;lcy do twiczcli ucz~tiowic (slucliacze) mnszq wykazat siq znajotnoiciq z:lgadnicn, ol~jqtych dany~n twiczctlicm. W tej sytuacji przed kaidym twiczenie~n n;ntczycicl powiiiic~l doko~iac sprawdzcnia wiadomoici ucz~iia (sli~cbacz:l), niczh:dnycll do ;ego wykonaoia. Zakrcs twiczenia powitlien byt tak dobrany, by ucztiiowie (slucllacze) opracowali wyniki b;ldr~h i ponliar6w w hakcie trwania zniqt. Do kaidych zajqt, w laboratoriacl~, wi~itiy by6 przygotowanc instrukcjc I:lbor;~toryj~lc z;~wicra,i;lcc: ccl twiczenia, zakrcs twiczenia, wykaz polecen i sclic~naty ukladuw poniiarowych, tabele polni;~rowc i wykaz przyrzqdow. W poszczcg~lt~ycl~ Iypach szkdl zajqciit udl~ywv?jq siq w leborilto~iaclt: elek/qicz~?yirr oraz cleklrailiki ortalogo~~~ej i cyjini~,ej, w nast~~~~~j;~cytii tygodniowym wynliarze godzin: 'Y -elcktruniki an;~logowcj i teclinikuln szkola 5-lctnic 3-letnie oliccalna klo,ro I, odz kla.ro I, odz se~,rerlr I. odz IV 4.5 /// 6 W klasic drugiej, trzccicj i czbvartej tccliniku~n 5-lctt~icgo zajecia laboralo~yj~~c powinlly bye rcalizownnc w wyiiliarze odpowicdllio 3 lull 4 godzici lygodlliowo, ~n;lto~niast co czwarty tydzicn na dw6ch godzinacli (4 x 0.5 godz.) tiauczycicle -,,- opickunowic grup laboratoryjnych oniowiq spos6h realizacji czterecll tlastqpliycli Lwiczcli i obslugq, wykorzyslywa~iycl~ w tycli Cwiczc~iiacli, przyrzqdhw poiniarowycli. Laboratoria powinny by6 wyposazone w staiiowiska komputcrowc omotliwiajqce autoolatyzaci~ po~ilinrh wiclkoici elekhycznycli. Ostatnia seria Cwiczen w laborulorifr~n cleklroniki analogoivej i cyjoivej poiwiqcona jest projektowanil~, zmontowat~iu i umcllotnienio prostycli uklad6w analogowych i cyfiowych. Uczniowic (slucbaczc) powititii zaprojektowat, wykonat i i~rl~cllo~iiil s;~n~odzicl~lie co najtilliicj dwa prostc l~rzqclzenia elektrotlicziie (op.: prosty

25 gcncrator, prosty wzmacniacz akustyczny, proste urzqdzenie do regulacji natqienia oiwietletiia, pozlywkq, itd.). Uczniowie (sluchacze) powinni saniodzielnie zaprojektowat uktad, wykonat i oruclioti~it model. zaprojeklowat (najlcpiej z pomocq ko~iipl~tera) oraz wykotiat plytkc clrukowanq, zmontowat i uruchomii: urzqdzeoie, a nastqpnie dokoiiat pooiiaru jego podstawowych pnratnctrow Uklady te uczniowie (slucliacze) bqdq wyko~lywat na wlasny u-tck. Celein tej serii twiczen jest opaiiowatiie ruiiiejqtnoici projektowania i wykonania plytek drukowanycli oraz montaio i urucliamiania okladow clcktronicz~iycl~. Wytrawianie plytek drukowanycli powitino bye wykonyvatic w sl,ccjalnym poniicszczcoiu. Po kaidcj zakoliczo~iej serii twiczcn (skladajqcej siq np. z czterecll Cwiczen), powinno by6 wykoaane twiczenie konbolne, pozwalajqce sprawdzit stopien opanowatiia umiejqtnoici, zalomliych w celacli ksztalcetiia. Uczniowie (slucliacze) losujq ternat twiczctiia i samodzielllie jc wykotiuj$ Sprawdzanie osiqgiliqc uczaiow (sluchaczy) powiruio byt poprzedzone wczcinicjszym ustalenicm zbior6w wytiiagan dla kudego stopnia oddzielnie, czyli oddzielne wymagania na stopieri tnieniy (wyniagania konieczne), oddzielne - na stopien dost:iteczny (wytnagania podstawnwe), oddzielne - na dob~y (wymagania rozszerzone) oraz bardzo dobry i celujqcy (wymagania dopelniajqce); ~iie ustala siq wytiingali na stopicli niedostatecztiy. lvyt~?agat?in konicczne dotyczq opanowani:~ utniejqhioici wykonania podstawowycll poniiar6w oraz badan ukladow i urzqdzeil elektronicznycli na podstawie zadanej i~istrukcji zawicrajqccj: sclicn~:~ty okl:icl6w po~iii:~rowycli, wykaz tiiczb~d~iycli przyrzqdhw i urzqdzen wraz z podanytn sposobem icli uiycia. l~~titagonin poci~lmilo>ve dotyczq opanowania umiejqhioici doboru przyrzqdow poniiarowycli i wykonania podstawowych poniarow i badan ukladow i urzqdzeii clektrotiicznycli na podstawie zadanej inshukcji zawierajqcej scliematy ukladow pontiarowych. IQt~lagania rozszemone dotyczq opanowania umiejqtnoici: dobon~ odpowiediiiej tiictody potniarowcj (iikjad11 potiiiarowego), wykoiiania podstawowych poaiiarow i~kladhw i urzqdzeii elekbonicznycli oraz saniodzielnego przygotowania sprawozdania z wykotianycli czynnoici wraz z wnioskanli. IQt!~oynt?in dopclniajqce dotyczq opanowania umiejqhioici analizowania pracy oklarl0w i urzqclzcn clektronicznycli, na podstawie ozyskanycli bvynikirw poniiar6w oraz lokalizncji cwentlialtiych uszkodzeli. 4. Podstawowe Srodki dydaktyczne Zztjecia winny odbywat siq w specjalnie do tego celu przygotowanycli poniieszczcniach, wyposaio~iycli w stoly laboratoryjnc z doprowadzoriy~n zasilatiie~ii. ltlstalacja zasilajqca musi posiadat syslcrrr ochrorl~l przeci~u/~ornte~tio~~~ej (zabczpieczcnia r6inicowoprqdowe). Szkola powinna miet dostqp do Iaboratoriom elckhycz~icgo oru elektroniki analogowcj i cylrowej.

26 Lnbot.;ltot.ir~o~ elektryczr~e powirir~o by6 wy[~usaioile w riii~~ilri~tri~ G stano~~isk. po~niarowycl~ zawierajqcycl~: -z;isilacz st;~bilizowany nnpiqcin skllcgo 0 - I?V, +I-ISV, zasil;~cz iial~iqcia sinusoidalnego 501-Iz, 12-24V, generator ru~~kcji (si~lusoida, prustokg, pila); oscyloskop o pasmie 20 MI-Iz z sonda~iii poiniaro\vyoii; ~nier~riki ;malogowe i cyrrowc; ~nostck RLC, ~ k i c y (trcna%cry), zc spccjaloie ~przygolow;~~iy~iii ii111ii clckl~ycz~iy~ni i clckvonicz~~y~ni, uti~o%liwi;ijqce: 11nulil; obslugi lprzyrzqddw pomi;oowycli; po~nia~y 1 ~ial~il;cia, ~pr;\clu, rczystaocji, po,je~rl~~oici, i~idukcy,jnoici, in~ocp; badanie obwodbw z clc~~ic~rtrn~ri RLC; b;rd;u~ic tt.ansforni;ilo~.a jcd~iol;lzowcgo i sil~ritbw clekhycziiych malej 111ocy; badanie i~istalacji eleklryczoej; liadauic pavnmchow przyrzqddw ~~I~x~cwod~~lkowycl~; badanie prostowlikbrv i filtrbw elektrycznycl~. -111akiety (hcnatc~y), ze special~~ic przygotowany~ni itkladami elckl~yczny~ni elcktrot~iczllyti~i, sluiqcyl~i.i do syliiulacji typowycll uszkodzcii wyslqpujqcycli \v prostycl~ obwodacli elekhyczaych. -ko~upotc~y wyposatone w intcrfcjsy po~niarowc do au1onlalyz;lcji badai~; z ~~~rogratnowanie~ri niezbqdtiym do szybkicj obrbbki wyoikdw nykolia~iycl~ po111iar6w, omotliwiajqce opracowanic rezullatbw i wykonanie oiezbqdoych wykrcsbw, w trakcie 1rw;ltlia zajec lahor;~to~yinycl~, bez koniecz~roici wykonywalria tych czynnoici pvzcz uczl~ia (slucl~acza) w dorii~~. 1,;1borntoriot11 elelitroniki noalogo\vej i cyf~.o,r,ej powi~~no posiadat ~uinirnir~~i 6 stariowisk wyposaioilych w: -sprzqt pomiarowy: elektroniczne przyrzqdy uniwcrsal~re, zasilacze stabilizowaiic ~napiqcia stalcgo 0-12V, +I-ISV, +SV, generator fi111kcji (sinosoida, proslokql, pila): oscyloskop o pasrnie przenoszaiia min. 40 MI-lz z so~ida~ni pomiarovvy~~ii; \\,skainiki i analizator sla~row logicznycl~; zadaj~iil(i sta~ibw logicznycli; woboluskop, -~nakicty (hcnaie~y), ze specjalnie przygotowanynii oklada~ni elektro~ricz~~y~~ii, omoiliwiajqce: badanie mzmacniaczy tranzyslorowycli w podslawo\q~cli okladacli lpracy, badanic i di;!grtostykq wzrnact~incry: n~nlci cz~stutliwoi.ci, iriocy, szcrokopasmowych, selel~lywiycl~, rbitiicowycl~, bsdatric uklatlhw zc rvzinacnieczc~~i oper;icyjny~~~, badatric generelordw ilapiqc si~~usoidaltrycli i irnp~~lsowych, bada~iic stabilizatorbw, badanic ukladbw illodulacji, bada~iic ko~rrl~nratorbw scnlo~iycli. badxilie przetwvornikhw AIC i CIA, badanie i diag~iostyke elei~~entbw i uhladhw, cykowycl~ scaloliycb, hidanie i ~progl;r~nowa~~ic oklad6w GAL, bada~lic li~iii ~przcsylowycl~, bada~iie paniieci p6lprzewod1iikowvycl1, bildanic vvyiwietlaczy cyrrowyclr. -stanowisko do wykonywa~~ia plytek drokowanych. >,', -sta~rowiska do ~iiontaiuktadbw elekho~~iczl~ych, -koorl~~~tc~y wyposa2onc w ilrlerrcjsy po~niaro\vc do ai~lo~iiatyz;~cji ba~lnri. z o~~mgm~now;~nicrt~ i~iezbqdnyl~l do szybkiej obrbki \vyr,ik6w a~,ko~lanyclr poznial6w, -111odul dydaktyczny zawierajqcy nowoczesliy mikroko~iholer (lip. t),pu 80535) z wyprowadzonymi syg~~ata~iu sterujqcy~ni i portami oraz z dolqczo~~;~ zewn$trzo;l pa111iqciq programu i da~iycl~. Modul powinieo mitt motliwoit5 pracy aoto~ion~cz~lcj or;v. wsp6lpracy z kompoternn typu I'C,

2105 1.1' - 5,..I'-3, - i -- MISN /499?.0512/ . SI' PIZOGIIAM NAUCZANIA DI,A ZAWOIIIJ

2105 1.1' - 5,..I'-3, - i -- MISN /499?.0512/ . SI' PIZOGIIAM NAUCZANIA DI,A ZAWOIIIJ ,- 2105 1.1' - 5,..I'-3,. SI' - i -- MISN /499?.0512/ PIZOGIIAM NAUCZANIA DI,A ZAWOIIIJ Program nauczania przygotowala Konusja Progal~iowa dla Zawod6w Elektryczno-Elektronicznych, powdana decyzja nr 12

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK TELEINFORMATYK 3 1 2 [02]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK TELEINFORMATYK 3 1 2 [02] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK TELEINFORMATYK 3 1 2 [02] Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 r. AUTORZY: Program opracowali nauczyciele z Zespotu Szkot

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMECHANIK POJAZDOW

ELEKTROMECHANIK POJAZDOW Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA ELEKTROMECHANIK POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 724 [02] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2005 Autorzy: mgr inz. Jan Bogdan mgr ini. Jan Palka mgr ini. Janusz

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20]

Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20] Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20] Warszawa 2006 Autorzy: rngr ini. Bogdan Chmieliriski rngr inz. Zdzistaw Sawaniewicz rngr inz. Andrzej Zych Recenzenci: rngr inz.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA ZLOTNIK-JUBILER 731[06]

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA ZLOTNIK-JUBILER 731[06] Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu ~ ~ ~ ~ Z ~ Z / M E N ~ ~ S / PROGRAM NAUCZANIA ZLOTNIK-JUBILER 731[06] =awf#%@+"a - PODYP~;~~"~~^)IZ S1.ANU Minister Edukacji Narodowej i Sportu Tadet,sr S/o,uecki

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK BUDOWNICWA 311[04] Zatwierdzam J.. Minister Edukacjl Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr ini. Krystyna Dmitrzak inz. Alicja Kulczycka mgr inz.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Zatwierdzarn Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 Autorzy: mgr in? Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 731[03]/ZSZ/MENiS/2002.08.. PROGRAM NAUCZANIA MECHANIK PRECYZYJNY 731[03] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2002 Autorzy: mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK GEODETA 31 1[10] - Zatwierdzam Zbigniew-Wiiodkwski Minister Edukacji Narodowej T Warszawa 2008 Autorzy: mgr ini. Wanda Brzescihska dr ini. Stanislaw

Bardziej szczegółowo

MALARZ - TAPECLARZ. wanzawa MINISTERSTWO EDIJKACJI NARODOWEJ INSTYTUT BADAN EDUUCYJNYCFI PRACOWNIA PROGRAMOW KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

MALARZ - TAPECLARZ. wanzawa MINISTERSTWO EDIJKACJI NARODOWEJ INSTYTUT BADAN EDUUCYJNYCFI PRACOWNIA PROGRAMOW KSZTALCENIA ZAWODOWEGO MINISTERSTWO EDIJKACJI NARODOWEJ INSTYTUT BADAN EDUUCYJNYCFI PRACOWNIA PROGRAMOW KSZTALCENIA ZAWODOWEGO PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MALARZ - TAPECLARZ dla: SZKOLY ZASADNICZEJ na podbudome szkoly podstawo~vej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 141 8594 Poz. 827 827 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ELEKTRONIKI MEDYCZNEJ 322[18]

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ELEKTRONIKI MEDYCZNEJ 322[18] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ 322[18]/SP/MEN/2007...... PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ELEKTRONIKI MEDYCZNEJ 322[18] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr inż. Karol Bresler mgr

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04]

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04] ~inister Edukacji Narodowej i Sportu Wanzawa 2004 r. AUTORZY: Ryszard $wiekatowski Wlodzimierz Arciszewski RECENZENCI:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TELEINFORMATYK 351103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TELEINFORMATYK 351103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TELEINFORMATYK 351103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. TECHNIK ORGANlZACJl REKLAMY 342 [OI]

PROGRAM NAUCZANIA. TECHNIK ORGANlZACJl REKLAMY 342 [OI] biiiglsterstw0 EDUKACJI NARODOWEJ 342[01]ISPIMEN/1999.12.20 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANlZACJl REKLAMY 342 [OI] Dla: - szkoiy policealnej na podbudowie programowej liceum ogblnoksztalcqcego Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

Technologia mechaniczna

Technologia mechaniczna PROGRAM NAUCZANA DLA ZAWODU MECHANK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, 723103 O STRUKTURZE PRZEDMOTOWEJ Technologia mechaniczna TYP SZKOŁY: ZASADNCZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ PROGRAMU: LNOWY 1 1. POWĄZANA ZAWODU MECHANK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203 Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa ul Broniewskiego 14 15-959 Białystok tel.: +48 85 65 13 479 fax.:+48 85 65 12 167 zsmbialystok@wp.pl www.mechaniak.com.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, 311513 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, 311513 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, 311513 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ TYP SZKOŁY: Technikum 1. TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY 2. RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY 3. PROGRAM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 311[55]/ T, TU, SP/KOWEZiU/2010 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK GAZOWNICTWA 311[55] Warszawa 2010 Autorzy: mgr inŝ. Anna Omilianowicz mgr inŝ. Andrzej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa ul Broniewskiego 14 15-959 Białystok tel.: +48 85 65 13 479 fa.:+48 85 65 12 167 zsmbialystok@wp.pl www.mechaniak.com.pl

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA KUCHARZ 512 1021 Minister Edukacji Narodowej I Sportu Autorzy: rngr inz Kamila Jachowicz rngr ini Wanda Nowak rngr ink Teresa Wasilewska mgr ini

Bardziej szczegółowo

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 CC EE NN TT RR UU MM KK SS ZZ TT AAŁŁ CC EE NN II I AA ZZ AAWW OODD OOWW EE GG OO WW ŚŚ WW IIDD I NN IICC I YY WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY 5 8-1 0 5 Ś wi d n i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.2009 r. (poz. ) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724[02] I.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie komputera i Internetu na zajęciach pracowni elektrycznej i elektronicznej

Wykorzystanie komputera i Internetu na zajęciach pracowni elektrycznej i elektronicznej Wykorzystanie komputera i Internetu na zajęciach pracowni elektrycznej i elektronicznej Opracował: mgr inŝ. Adam Borysiuk nauczyciel mianowany Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim 1. Spis

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 167 9745 Poz. 998 998 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: technik awionik, technik budownictwa

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Praktyka zawodowa Nazwa w języku angielskim: Professional practice Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Elektrotechnika Specjalność

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311 [52]

Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311 [52] Ministerstwo Edukacji Narodowej 311 [52]/T,TU,SP/MEN/2007.0?. 48 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311 [52] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr inż. Marek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OPTYK 325302 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OPTYK 325302 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OTYK 325302 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 TY

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Studia I stopnia inżynierskie Specjalność: Systemy i sieci teleinformatyczne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUICACJI NARODOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

MINISTERSTWO EDUICACJI NARODOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MINISTERSTWO EDUICACJI NARODOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU! Dla: - szkoly policealnej no podbudowic progiaolowej szkoly Jredliiej Minister Edukacji Narodowcj I. PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU - IU3LNER

Bardziej szczegółowo