Seria 3000 Instrukcja instalacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Seria 3000 Instrukcja instalacji"

Transkrypt

1 Seria 000 Instrukcja instalacji Modele 00 oraz 500 Egzemplarz dla u ytkownika Jednostki sterujàce GRAFIK Eye serii 000 zasilajà oraz sterujà jasno- Êcià dwóch, trzech, czterech lub szeêciu stref oêwietlenia. Sterujà one intensywnoêç wszystkich êróde Êwiat a w pokoju. NaciÊni cie jednego przycisku dostosowuje oêwietlenie do celów specjalnego spotkania lub okreêlonych czynnoêci. Wa ne! Urzàdzenia sterujàce oêwietleniem GRAFIK Eye muszà byç instalowane przez wykwalifikowanego elektryka i zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami. Niew aêciwe okablowanie mo e spowodowaç uszkodzenie cia a lub awari urzàdzeƒ oêwietleniowych GRAFIK Eye oraz innego sprz tu. Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac nale y wy àczyç g ówny bezpiecznik obwodu lub usunàç g ówny bezpiecznik sieciowy. Aby uniknàç przegrzania i ewentualnego uszkodzenia sprz tu, nie nale y instalowaç urzàdzeƒ Êciemniajàcych na oprawach, urzàdzeniach z silnikiem oraz fluorescencyjnych êród ach Êwiat a, które nie zosta y wyposa one w elektroniczne startery Êciemniajàce Lutron Hi-lume, Eco-0 lub Tu-Wire. W Êciemnianych obwodach magnetycznych niskiego napi cia mo na uniknàç przegrzania i awarii transformatora unikajàc przep ywu zbyt du ego pràdu. Nie nale y u ywaç urzàdzeƒ oêwietleniowych GRAFIK Eye tam, gdzie wyst pujà braki lamp, lub gdzie niektóre lampy sà przepalone. Lampy przepalone nale y natychmiast wymieniaç. Nale y u ywaç tylko takich transformatorów, które majà zabezpieczenie termiczne lub bezpiecznik uzwojenia pierwotnego. Prezentowane w niniejszej instrukcji urzàdzenia s u à do u ytku domowego i komercyjnego. Urzàdzenia sterujàce GRAFIK Eye mogà byç u ytkowane jedynie wewnàtrz pomieszczeƒ. LIGHTING CONTROL

2 Je eli masz: to przeczytaj na stronie: Tylko jednostk sterujàcà? Etap : Instalacja jednostek sterujàcych serii 000 Wykonaj Etap oraz Etap Jak okablowaç i zamontowaç jednostki sterujàce GRAFIK Eye serii 000. Równie panel naêcienny? Etap : Instalacja kontrolerów naêciennych Ustawiania adresów prze àczników DIP, okablowanie, i monta Etap : Ustawianie jednostek sterujàcych 6 Identyfikacja typów obwodów sterowanych oraz ustawianie scen oêwietlenia Etap : Ustawianie komunikacji systemu 0 Przypisywanie kontrolerów naêciennych do odpowiednich jednostek sterujàcych Pytania na temat okablowania Za àcznik A: Wi cej na temat okablowania klasy /PELV Za àcznik B: Na co zwróciç uwag przy monta u Za àcznik C: Wzmacniacze mocy, elektroniczne interfejsy niskiego napi cia oraz interfejsy fluorescencyjnych stateczników Êciemniajàcych Za àcznik D: Interfejs startera GRX-TVI 0-0V 5 Za àcznik E: Modu y Êciemniajàce HP Za àcznik F: Pilot na podczerwieƒ 8 Problemy? Za àcznik G: Post powanie w przypadku problemów 8 Masz pytania? A mo e potrzebujesz pomocy technicznej? Telefoniczna linia pomocy... na ca ym Êwiecie! W USA, Kanadzie i na Karaibach W Meksyku oraz Ameryce Ârodkowej i Po udniowej W Japonii W Hongkongu 0-77 W Wielkiej Brytanii W Europie W innych miejscach Êwiata Adres Internetowy: Poczta elektroniczna: Gwarancja Lutron gwarantuje, e ka dy nowy wyrób b dzie wolny od wad materia owych i wykonawstwa, oraz e b dzie dzia a w warunkach normalnego u ytkowania i obs ugi. Gwarancja niniejsza obowiàzuje jedynie na okres jednego roku od daty zakupu. Obowiàzki Lutronu wynikajàce z niniejszej gwarancji ograniczajà si do usuni cia wady lub wymiany wadliwego elementu i pozostajà w mocy pod warunkiem, e wadliwy element zostanie przys any do firmy Lutron na koszt nadawcy w terminie do miesi cy od daty zakupu. Gwarancja niniejsza nie obejmuje skutków niew aêciwego obchodzenia si z urzàdzeniami, niew aêciwego u ytkowania, a tak e niepoprawnego okablowania lub instalacji. W adnym z tych przypadków Lutron ani jakikolwiek sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnoêci za jakàkolwiek strat lub szkod (w tym skutki lub uszkodzenia szczególne) wynikajàcà z niew aêciwego u ytkowania wyrobu przez nabywc lub inne osoby; nabywca przyjmuje to do wiadomoêci i nie wystàpi wobec Lutronu z roszczeniem w odniesieniu do takich strat. Podj to wszelkie wysi ki w celu zapewnienia zgodnoêci informacji katalogowych ze stanem aktualnym. Jednak e przed okreêleniem danych technicznych lub zakupem wyrobu od firmy Lutron nale y sprawdziç i potwierdziç dost pnoêç wyrobu, dok adne dane techniczne i przydatnoêç do zamierzonego zastosowania. Produkt mo e byç chroniony jednym lub wi cej ni jednym z nast pujàcych patentów USA:,797,599;,80,80;,85,075;,89,06; 5,00,89; 5,9,65; 5,0,56; 5,6,86; 5,50,; 5,808,7; DES 08,67; DES 0,9; DES,70; DES,7; DES,8; DES,85; DES,678; DES,78; DES 5,867; DES,6; DES 70,66; DES 78,8 lub odpowiednimi patentami zagranicznymi. Trwa post powanie patentowe USA i zagraniczne. Lutron, GRAFIK Eye oraz Hi-lume to zastrze one znaki handlowe; Hi-Power, Eco-0, LIAISON, Designer oraz Tu-Wire i Architrave to znaki handlowe firmy Lutron Electronics Co., Inc. Standardy bezpieczeƒstwa wymienione powy ej odnoszà si do jednego lub wi cej produktów linii GRAFIK Eye. Szczegó owe informacje mo na uzyskaç u producenta. - Systemy Wysokiej JakoÊci, zarejestrowane w ISO 900. Strona

3 COOPERSBURG, PA USA /60Hz LOAD PER ZONE: 0-800W MAX UNIT LOAD: 0A, 00W SELV OUTPUTV CB E GRX-Z Made in U.S.A. U. S. A. (60) 8-800! Preset Lighting Control 0V GRX-0-CE UP ETAP : Instalacja jednostek sterujàcych Grafik Eye 000 Rozdzia niniejszy objaênia, w jaki sposób nale y instalowaç jednostki sterujàce i sprawdzaç, czy prawid owo wspó pracujà z wszystkimi pod àczonymi obwodami sterowanymi. UWAGA! Najpierw nale y sprawdziç, czy w obwodach sterowanych nie wyst pujà spi cia.. Wy àcz zasilanie na bezpieczniku panelu lub w skrzynce bezpiecznikowej.. W àcz standardowy wy àcznik Êwiat a mi dzy przewód pràdowy a obwód sterowany (êród o Êwiat a) w celu sprawdzenia obwodu. PRZEWÓD PRÑDOWY POD NAPI CIEM PRZEWÓD ZEROWY WY ÑCZNIK OBWÓD STEROWANY. W àcz zasilanie i sprawdê, czy w uk adzie wyst pujà spi cia lub przerwania obwodu. Je eli êród o Êwiat a nie dzia a, obwód jest otwarty. Je eli bezpiecznik obwodu wy àcza si (spala lub przerywa obwód), to w obwodzie wyst puje spi cie. Popraw obwody i sprawdê je ponownie. Typy obwodów sterowanych Jednostka sterujàca mo e kontrolowaç êród a Êwiat a: arowe, halogenowe (wolframowe), magnetyczne niskiego napi cia oraz neonowe (z zimnà katodà). Obwody elektroniczne niskiego napi cia oraz fluorescencyjne mogà byç sterowane poprzez odpowiednie interfejsy. Nie wszystkie strefy musza byç pod àczone. Pod àczone strefy muszà jednak reprezentowaç obcià enie rz du co najmniej 0W adna strefa nie mo e stanowiç obcià enia wi kszego od 800W (00W dla modeli AU). adna jednostka nie mo e obs ugiwaç wi cej ni 0A ca kowitego obcià enia nat enia pràdu. OÊwietlenie elektroniczne niskiego napi cia (ELV) u ywane z elektronicznymi interfejsami niskiego napi cia musi byç oznaczone jako do Êciemniania fazà zwrotnà. Przed zainstalowaniem elektronicznego êród a Êwiat a niskiego napi cia nale y sprawdziç u producenta, czy dany transformator mo e byç Êciemniany. W trakcie Êciemniania wraz z jednostkà sterujàcà Grafik eye NALE Y u ywaç elektronicznego interfejsu niskiego napi cia. Instrukcja instalacji. Przede wszystkim wy àcz zasilanie! Przygotowanie. Monta puszek podtynkowych. Stanowczo zaleca si u ywanie standardowych puszek USA o g bokoêci 87 mm. 68 mm to wymagana g bokoêç minimalna. Nale y zawsze pozostawiç co najmniej 0 mm wolnej przestrzeni poni ej i powy ej p yty czo owej, co zapewnia w aêciwe rozpraszanie ciep a.. Przeciàgni cie przewodów. Przeciàgajàc przewody do puszki nale y wykorzystaç otwory umieszczone najg biej. Zapewni to najwi kszà mo liwà wolnà przestrzeƒ podczas monta u jednostki sterujàcej.. Usuni cie pokrywy. Usuƒ pokryw jednostki sterujàcej oraz p yt czo owà na zawiasach pociàgajàc jà w rogach. Rozmiar puszki / maksymalne obcià enie jednostkowe Numer Modelu 00-7V 0V 0-0V 0/50 -kana owa U.S /00W/VA -kana owa U.S /0A -kana owa U.S/600W/VA 0/50 -kana owa U.S /500W/VA -kana owa U.S /0A -kana owa U.S/00W/VA 0/50 -kana owa U.S /000W/VA -kana owa U.S /0A -kana owa U.S /000W/VA 06/506 -kana owa U.S /000W/VA -kana owa U.S /0A -kana owa U.S /00W/VA Lutron P/N -00. zalecana g bokoêç 87 mm LIVE TERMINALS AT REAR DO NOT WIRE LIVE U. K Napi cie linii / Okablowanie sieci Wa ne uwagi dotyczàce okablowania! Do wszystkich po àczeƒ linii / sieci oraz do po àczeƒ klasy /PELV nale y u ywaç wy àcznie przewodów posiadajàcych odpowiednie certyfikaty. W Europie dopuszczalnym typem kabla jest kabel atestowany HAR z izolowanym rdzeniem i otoczkà. Na kablu musi znajdowaç si odpowiedni znak atestu odnoszàcy si do krajowych przepisów dotyczàcych okablowania instalacji sta ych. Je eli atestowany kabel z izolowanym rdzeniem w otoczce wykorzystywany jest do zasilania, to okablowanie klasy /PELV mo e byç jakiegokolwiek typu wyszczególnionego w Za àczniku A: Wi cej na temat okablowania klasy /PELV. Panel zasilajàcy musi byç wyposa ony we w aêciwe zabezpieczenie przeciw spi ciom i przecià eniu. Mo na u ywaç bezpieczników obwodów do maksimum 0A lub równorz dnych (zaleca si, aby krzywa C pracy bezpiecznika by a zgodna z normà IEC60898/EN60898), majàcych mo liwoêç zabezpieczenia danej instalacji. Instalacji nale y dokonaç zgodnie z wszelkimi lokalnymi i krajowymi przepisami. Uwaga! Nie pod àczaj kabla linii / sieci do terminali klasy /PELV. Strona Pod àczenie terminala uziemienia musi byç wykonane zgodnie z rysunkami okablowania. Nie wolno mieszaç ró nych typów obwodów sterowanych w tej samej strefie! Fluorescencyjne i elektroniczne obwody sterowane niskiego napi cia wymagajà interfejsów. Obcià enia strefy przekraczajàce 800W/VA oraz ca kowite obcià enia jednostkowe przekraczajàce mo liwoêci danej jednostki wymagajà wzmacniaczy mocy. Wi cej informacji mo na znaleêç w Za àcznikach C, D, E i F. Okablowanie jednostki sterujàcej (patrz strona 6). Ods oƒ mm izolacji ze wszystkich przewodów w puszce podtynkowej i pod àcz przewody do odpowiednich koƒcówek z ty u jednostki sterujàcej. Zalecany moment wynosi N/m dla po àczeƒ linii napi ciowej oraz, N/m dla po àczeƒ uziemiajàcych. Ka da koƒcówka zasilania jest przystosowana do przyj cia do dwóch przewodów AWG # (,5 mm). Nie odnosi si to do bloku koƒcówek klasy /PELV.

4 Okablowanie klasy /PELV Okablowanie klasy /PELV pod àcza si tylko wtedy, kiedy projekt przewiduje kontrolery naêcienne oraz wi cej ni jednà jednostk sterujàcà. Nale y u ywaç zalecanych kabli wymienionych w Za àczniku A: Wi cej na temat okablowania klasy /PELV. Uwagi do okablowania: Przeciàgajàc przewody do puszki u ywaj najg biej po o onych otworów. Zapewni to najwi kszà wolnà przestrzeƒ przy monta u jednostki sterujàcej.. Ods oƒ 5 mm izolacji z kabla klasy /PELV.. Ods oƒ po 8 mm izolacji z ka dego przewodu.. Pod àcz przewody klasy /PELV do bloku terminali klasy /PELV. Sprawdê, czy po wykonaniu pod àczeƒ nie pozosta jakiê nieizolowany przewód. Zalecany moment dla pod àczeƒ klasy /PELV wynosi 0, N/m.. Kabel oraz blok terminali klasy /PELV powinny znajdowaç si w odleg oêci co najmniej 7 mm od okablowania sieci zasilajàcej. kabel sieci zasilajàcej pod napi ciem 5 mm kabel sieci zasilajàcej pod napi ciem kabel klasy /PELV 9.5 mm terminal klasy /PELV Monta. Wykonaj monta wed ug rysunku - za pomocà czterech Êrub dostarczonych wraz z produktem. (Je eli monta dokonywany jest w puszce podtynkowej, kabel oraz blok terminali klasy /PELV powinny byç oddzielone od okablowania sieci.. Za ó ponownie p yt czo owà popychajàc jà do wewnàtrz w ka dym rogu. Testowanie: Czy Êwiat a dzia ajà?. Przywróç zasilanie.. PrzyciÊnij przycisk sceny z przodu jednostki sterujàcej GRAFIK Eye. Dioda sceny zapali si.. Przyciskaj przyciski strefy oraz aby podnosiç lub obni aç poziomy Êwiat a. Upewnij si, czy jednostka sterujàca Êciemnia wszystkie pod àczone obwody sterowane. W razie problemów zajrzyj do Za àcznika G: Post powanie w przypadku problemów lub skontaktuj si z firmà Lutron. ZONE ZONE ZONE ZONE FADE TEMPORARY przycisk sceny wy. Wa ne uwagi dotyczàce okablowania! Przed okablowaniem przeczytaj Za àcznik A! Kontrolery naêcienne muszà byç zainstalowane przez wykwalifikowanego elektryka. W zale noêci od przepisów miejscowych do okablowania kontrolerów naêciennych stosuje si metody klasy lub PELV. Stosowanie metody okablowania klasy : kontrolery naêcienne muszà byç pod àczone zgodnie z Paƒstwowym Kodeksem Elektrycznym (NEC) z 996 roku, Artyku 75-5(A), () Wyjàtek nr lub z Kanadyjskim Kodeksem CE z 99 roku, Zasada 6-, Podzasada (). Skontaktuj si z miejscowym inspektorem elektrykiem w celu osiàgni cia zgodnoêci z miejscowymi przepisami i praktykà. Stosowanie metody okablowania PELV: kontrolery naêcienne, które majà byç pod àczone do terminali - muszà zawsze spe niaç wymogi norm DIN VDE 000 cz Êç 0 oraz IEC dla obwodów PELV. Zobacz fragment Co to jest PELV? w Za àczniku A. Kontrolery naêcienne muszà byç montowane w puszce podtynkowej. Informacje na temat wymogów co do puszek podtynkowych mo na znaleêç w instrukcji za àczonej do ka dego panelu wykonawczego. Zwracamy uwag, e NTGRX-S mo e wykorzystywaç okablowanie obwodu sieci. Informacje na ten temat mo na znaleêç w instrukcji za àczonej do ka dego kontrolera naêciennego. Strona przyciski zmniejszenia obni ania i podnoszenia intensywnoêci Êwiecenia strefy ETAP : Instalacja kontrolerów naêciennych dioda sceny Przyk ady kontrolerów naêciennych NTGRX-B-SL NTGRX-S NTGRX-S-IR NTGRX-B NTGRX-M NTGRX-PS GRX-CIR* GRX-S-DW* GRX-AV* GRX-RS* GRX-PRG* GRX-IT/GRX-8IT EGRX-S* EGRX-S-IR*... a jest ich wi cej! WejÊcie / sterowanie funkcjami specjalnymi Sterowanie wyborem sceny wraz z podnoszeniem / obni aniem Sterowanie wyborem sceny / odbiornik na podczerwieƒ Sterowanie wyborem sceny G ówny sterownik Sterowanie partycjami Podsufitowy odbiornik podczerwieni Sterowanie z futryny drzwi typu Architrave(tm) Sterowanie interfejsem wejêcie / wyjêcie sygna u cyfrowego Interfejs RS- Interfejs komputera osobistego R czny nadajnik podczerwieni (patrz Za àcznik C) Wzornictwo europejskie S Wzornictwo europejskie S / odbiornik podczerwieni

5 Ustawianie niepowtarzalnych adresów systemu za pomocà prze àczników DIP - Ka dy kontroler naêcienny musi mieç niepowtarzalny adres (-6) w celu identyfikacji i umo liwienia mu komunikacji z jednostkà sterujàcà. W celu ustawienia takiego adresu nale y ustawiç prze àczniki DIP - wed ug jednej z konfiguracji podanych na rysunku poni ej (GRX-PRG automatycznie przybiera adres 6). Przypisane adresy nale y zapisaç. dla tego adresu... ustaw prze àczniki nast pujàco: a tutaj zapisz lokalizacj i typ urzàdzenia sterujàcego 9 0 ustaw prze àczniki nast pujàco: a tutaj zapisz lokalizacj i typ urzàdzenia sterujàcego prze àczniki DIP - ustawianie adresu * *Zarezerwowano dla GRX-PRG, o ile jest umieszczony na àczu. Ustawianie prze àczników DIP 5, 6 lub 7 w celu okreêlenia funkcji W przypadku wi kszoêci kontrolerów naêciennych nale y ustawiç tak e prze àczniki DIP, aby dok adnie okreêliç jak majà one pracowaç. Bardziej szczegó owe informacje znaleêç mo na w instrukcji do àczonej do ka dego kontrolerów naêciennych. NTGRX-S, -S-DW, -S-IR, -CIR, -B Sterowanie wyborem scen Prze àczniki 5 i 6 okreêlajà jakie sceny wybierze jednostka: sceny sceny do * 9 do * sceny 5 do 8* sceny do 8* 5 6 NTGRX-M Sterownik g ówny Prze àczniki 5 i 6 okreêlajà, czy przycisk na dole w àcza i zapala Êwiat a: tylko za àczanie tylko wy àczanie NTGRX-B-SL Wielofunkcyjny Prze àczniki 5, 6 i 7 okreêlajà funkcje dwóch przycisków ka dej jednostki: scena oraz wy àczanie scena 9 / scena 0* scena / scena sterowanie awaryjne dosterowanie stan partycji blokada strefy kolejne prze àczanie scen 5-6* * je eli u ywamy kontrolera naêciennego w celu dojêcia do scen 5-6, dioda sceny b dzie Êwieciç tylko na kontrolerze naêciennym, a nie na jednostce sterujàcej GRAFIK Eye. Wy àczanie zasilania i okablowanie Przed wykonaniem tych czynnoêci przeczytaj Za àcznik A: Wi cej na temat okablowania klasy /PELV!. Zamontuj jednokana owà amerykaƒskà puszk podtynkowà* o g bokoêci minimum 68 mm.. Ods oƒ 9 mm izolacji z obu skr conych par w puszce podtynkowej.. Pod àcz dwie skr cone pary przewodów AWG #8 ( mm ) do okablowania klasy /PELV (obwód aƒcuchowy mi dzy stacjami). Potwierdê wszystkie pod àczenia. Monta UmieÊç skr cone pary w puszce podtynkowej jak pokazano na rysunku. Przywróç zasilanie. CU WIRE ONLY jednostka sterujàca USA: Class IEC: PELV 56 Class /PELV Cable * niektóre kontrolery naêcienne majà specjalne wymogi monta owe. Wi cej informacji mo na znaleêç w instrukcji do àczonej do ka dego kontrolera naêciennego. panel wykonawczy Class /PELV Terminal je eli u ywamy przewodu otulonego, to przewód ods oni ty musi byç tak e w obwodzie aƒcuchowym. NIE pod àczaç ods oni tego przewodu do ziemi ani kontrolera naêciennego (chyba, e jest tam terminal D ). Strona 5

6 Krok : Ustawianie jednostek sterujàcych GRAFIK Eye przejêcie przez kolejne kody ustawieƒ FADE TEMPORARY LS diody Aby WEJÂå w (WYJÂå z) tryb ustawiania: przyciênij i przytrzymaj przez ok. sekundy, do momentu kiedy diody zacznà kolejno zapalaç si i gasnàç Rozdzia niniejszy pokazuje jak ustawia si jednostk sterujàcà GRAFIK Eye, a w tym: identyfikacj typu obwodu sterowanego dla ka dej strefy oêwietlenia pod àczonej do jednostki sterujàcej, ustawianie scen w celu stworzenia po àdanego efektu oêwietlenia i upewnienia si, e jednostka sterujàca dzia a poprawnie. Aby ustawiç jednostk sterujàcà GRAFIK Eye wejdê w tryb ustawiania i korzystaj z menu kodów ustawiania, które pojawia si w okienku FADE. Instrukcje krok po kroku opisujàce korzystanie z kodów ustawiania znajdujà si na kolejnych stronach niniejszej instrukcji. Jak wchodzi si i wychodzi z trybu ustawiania Aby wejêç w tryb ustawiania: PrzyciÊnij i przytrzymaj przyciski Sceny i wy. (OFF) przez ok. sekundy, a diody sceny zacznà kolejno zapalaç si i gasnàç. Aby wyjêç z trybu ustawiania: Z trybu ustawiania wychodzi si w ten sam sposób. Nale y przycisnàç i przytrzymaç przyciski Sceny i wy. (OFF) przez ok. sekundy, a diody zgasnà. Oznacza to wyjêcie z trybu ustawiania - jednostka sterujàca jest na powrót w trybie normalnej pracy. W trybie ustawiania w okienku FADE ukazujà si kody ustawiania. Aby kolejno przez nie przechodziç, nale y przyciskaç przyciski FADE oraz. Poni ej podajemy list kodów ustawiania i ich opisy: Kod Znaczenie Opis Sd Opcje zachowywania Wybór spoêród kilku opcji zapami tywania (str. 9) Sc Scena Ustawianie niezmienionych stref oraz dowolnej spoêród 6 scen (str. 9) A- Adres Identyfikacja jednostki sterujàcej podczas ustawiania komunikacji systemu (str. 0) LS* Wybór typu Identyfikacja typu obwodu sterowanego obwodu sterowanego (str. 7) LE dolny próg Ustawianie regulacji dolngo progu (str. 8) Kiedy wchodzi si w tryb ustawiania ten kod pojawia si jako pierwszy po naciêni ciu FADE zobaczymy A-, potem Sc, a potem Sd po naciêni ciu FADE zobaczymy LE Identyfikacja typu obwodu sterowanego dla ka dej strefy Lutron dostarcza jednostki sterujàce GRAFIK Eye ze wszystkimi strefami ustawionymi na êród a Êwiat a arowe / halogenowe (wolframowe). Je eli êród a Êwiat a w Twoim projekcie nie sà arowe, musisz zmieniç wszystkie nie arowe strefy na w aêciwie. ustaw typ obwodu sterowanego ka dej strefy FADE LS TEMPORARY sprawdê wybory obwodów sterowanych. Wejdê w tryb ustawiania. PrzyciÊnij i przytrzymaj przyciski Sceny i wy. (OFF) przez ok. sekundy, a diody sceny zacznà kolejno zapalaç si i gasnàç.. Sprawdê wybór obwodu sterowanego w okienku FADE. (LS jest to pierwszy kod, jaki uka e si po wejêciu w tryb ustawiania. Dla trybu LS diody zapalajà si od do u do góry).. Ustaw typ obwodu sterowanego dla ka dej strefy. Naciskaj przyciski strefy ZONE i a diody strefy b dà dopasowane do typu obwodu sterowanego pod àczonego do ka dej strefy. Zobacz rysunek na nast pnej stronie.. Wyjdê z trybu ustawiania. PrzyciÊnij i przytrzymaj przyciski Sceny i wy. (Off) przez ok. sekundy, a diody scen zgasnà. diody strefy, wejdê w (wyjdê z) tryb ustawiania W szeêciostrefowej jednostce sterujàcej pokazanej na rysunku: Strefa 5 jest ustawiona na êród o Êwiat a arowe lub magnetyczne niskiego napi cia Strefa 6 jest ustawiona na êród o Êwiat a neonowe / z zimnà katodà. Strona 6

7 Dla tego typu obwodu sterowanego arowy, halogenowy (wolframowy) Magnetyczny niskiego napi cia HP..6 (tylko dla 0V) Elektroniczny niskiego napi cia Fluorescencyjny Hi-lume lub Eco-0 Fluorescencyjny kompaktowy Tu-Wire Neonowy / z zimnà katodà Bez Êciemniania 5 (ostatni za àczony, pierwszy wy àczony) Bez Êciemniania 6 (pierwszy za àczony, ostatni wy àczony) ustaw diody stref tak:. Ustaw wszystkie strefy pod àczone do modu ów Êciemniajàcych HP..6 jak na rysunku - bez wzgl du na to, jakiego typu obwód sterowany stanowià ( àcznie z typem bez Êciemniania lub wy àcznikiem). HP..6 mo na ustawiç na prze àczanie niepojemnoêciowych starterów. Aby dok adnie wyregulowaç Êciemnianie stref zasilanych przez HP, trzeba ustawiç high-end oraz low-end na module Êciemniajàcym HP..6 wed ug opisu w instrukcji dostarczanej wraz z jednostkà. NIE NALE Y stosowaç modu ów Êciemniajàcych HP..6 w sytuacji, gdzie napi cie sieci podawane jest z generatora.. Wszystkie elektroniczne êród a Êwiat a niskiego napi cia u ywane z elektronicznym interfejsem niskiego napi cia (ELVI) muszà byç ustawione na Êciemnianie za pomocà fazy odwróconej. Przed zainstalowaniem takiego êród a Êwiat a nale y sprawdziç u producenta, czy dany transformator mo e byç Êciemniany. Podczas Êciemniania bezwzgl dnie z jednostkà sterujàcà serii 000 nale y stosowaç interfejs ELVI.. Wszelkie strefy ustawione na oêwietlenie Lutron Hi-lume lub Eco-0 muszà posiadaç interfejsy GRX-FDBI lub GRX-TVI. Wi cej informacji na ten temat mo na uzyskaç w firmie Lutron.. Zwracamy uwag, e fluorescencyjne kompaktowe êród o Êwiat a typu Tu-Wire nie wymaga - w przeciwieƒstwie do innych obwodów sterowanych typu fluorescencyjnego - interfejsu FDBI. Tego typu êród o Êwiat a nie jest dost pne w modelach GRX-CE. 5. Do wszystkich Êwiate, które nie majà byç Êciemniane, a jedynie za àczane lub wy àczane nale y u ywaç ustawieƒ bez Êciemniania (chyba, e pracujemy na module Êciemniajàcym HP). * Wszelkie fluorescencyjne obwody sterowane typu bez Êciemniania z elektronicznymi lub magnetycznymi starterami muszà: posiadaç interfejs GRX-TVI oraz byç ustawione na tryb bez Êciemniania, albo stosowaç modu HP..6 i byç ustawione na obwody sterowane HP..6. Co to jest scena? FADE TEMPORARY scena scena scena scena WY ÑCZONY Sceny sà to z góry ustawione poziomy oêwietlenia oraz czasy przejêcia przechowywane w pami ci jednostki sterujàcej. Aby utworzyç scen, nale y ustawiç odpowiednie intensywnoêci dla ka dej strefy. Aby przywo aç scen, wystarczy przycisnàç jeden z przycisków. Pierwszy przycisk przywo uje scen, drugi scen itd. Ostatni przycisk wy àcza Êwiat a. Przyk adowe ustawienia scen dla pokoju bawialnego: Poziomy Êwiat a dla poszczególnych scen SCENA Rodzaj dzia ania lub zdarzenia Êwiat a wn kowe Êwiat a sufitowe Êwiat a dolne Sconces Sytuacja ogólna 70% 0% 0% 0% Rozrywka 80% 5% 90% 0% Czytanie 0% 60% 0% 0% Oglàdanie telewizji 0% 0% 0% 0% Sceny - mo na wybieraç na jednostce sterujàcej. Ka da jednostka sterujàca mo e jednak zapami taç do 6 scen. Sceny 5-6 wybiera si na kontrolerze naêciennym. Jak ustawia si sceny? ustaw poziomy oêwietlenia ustaw czas przejêcia FADE TEMPORARY * Wskaêniki S i M pod okienkiem FADE wskazujà czy czas przejêciu okreêlono w minutach (M) czy sekundach (S). Aby ustawiç czas przejêciu w minutach, naciênij przycisk FADE, aby przekroczyç granic 59 sekund - tj. do momentu zapalenia si M. Czas przejêciu jest wtedy okreêlony w minutach. Aby powróciç do sekund, naciskaj przycisk FADE do momentu podêwietlenia S ekund. wybierz scen Uwaga: jednostka sterujàca musi byç w trybie Sd. Wi cej informacji na temat opcji zachowywania mo na znaleêç na stronie 9. Aby ustawiç sceny od do :. Wybierz scen. PrzyciÊnij przycisk sceny, którà chcesz ustawiç przycisk do sceny, przycisk do sceny itd. Przypominamy, e ostatni przycisk wy àcza Êwiat a. Dla tego przycisku nie ustawia si intensywnoêci.. Ustaw poziomy Êwiat a dla ka dej strefy. PrzyciÊnij przycisk strefy ZONE lub tak aby ustawiç wizualnie poprawny poziom intensywnoêci Êwiat a dla ka dej strefy. Diody strefy pokazujà intensywnoêç tak jak na wykresie s upkowym. Ka da pojedyncza dioda odpowiada 5%. W naszym przyk adzie stref 6 ustawiono na 60%. Aby zaprogramowaç sceny od 5 do 6, lub aby wyregulowaç bardziej precyzyjnie intensywnoêç stref za pomocà jednostki sterujàcej GRAFIK Eye 500 zajrzyj na stron 8.. Ustaw czas zaniku. PrzyciÊnij przycisk zaniku FADE lub aby ustawiç czas zaniku w przedziale 0-59 sekund lub -60 minut*. (Czas zaniku jest to czas, w jakim intensywnoêç Êwiat a dostosowuje si do nowego poziomu po zmianie sceny). Powtarzaj powy sze czynnoêci dla ka dej sceny wyszczególnionej dla jednostki sterujàcej. Mo esz równie ustawiç czas zaniku do wy àczenia Êwiat a. PrzyciÊnij przycisk OFF (wy.) i ustaw czas zaniku wed ug potrzeb. Strona 7

8 Jak ustawia si tymczasowe poziomy oêwietlenia? FADE TEMPORARY dioda ustawienia tymczasowego Aby ustawiç ca à scen : PrzyciÊnij odpowiedni przycisk sceny przyciski podnoszenia/obni ania intensywnoêci strefy przycisk g ówny podnoszenia/obni ania przyciski scen Naciskaj przycisk lub aby podnosiç lub obni aç intensywnoêç we wszystkich strefach. Aby ustawiç stref : Je eli dioda Temporary jeszcze nie pali si, przyciênij przycisk stref tymczasowych. Dioda Temporary znajdujàca si powy ej stref tymczasowych zapali si. Naciskaj przycisk strefy ZONE lub aby ustawiç intensywnoêç danej strefy. Uwaga: ustawienia tego rodzaju sà tymczasowe i realizowane jedynie do momentu pojawienia si nowej sceny - jednostka GRAFIK Eye nie przechowuje ich w pami ci jako ustawieƒ trwa ych. Jak ustawia si low-end (opcja) ustawianie Êwiat a strefy do regulacji low-end FADE LE TEMPORARY * Z wyjàtkiem stref ustawionych na tryb bez Êciemniania. W ich przypadku palà si wszystkie diody strefy i nie mo na ustawiç low-end. wybierz LE, wejdê w (wyjdê z) tryb ustawiania W razie potrzeby nale y ustawiç tzw. low-end aby otrzymaç jednolità, niskà intensywnoêç Êciemniania oraz wyeliminowaç miganie (szczególnie w przypadku lamp neonowych / z zimnà katodà oraz fluorescencyjnych).. Wejdê w tryb ustawiania. PrzyciÊnij i przytrzymaj przyciski Sceny oraz OFF na ok. sekundy, a diody sceny zacznà kolejno zapalaç si i gasnàç.. Wybierz LE (dla low-end) przyciskajàc jeden raz przycisk FADE. Wszystkie strefy schodzà wtedy na najni sze mo liwe poziomy Êciemniania i palà si tylko ich diody dolne*.. Ustaw Êwiat a strefy na low-end. Za pomocà przycisków strefy ZONE i Êciemniaj Êwiat o strefy do mo liwie najni szego poziomu bez doprowadzania do migotania. Tak osiàgni ty najni szy poziom staje si optymalnie najni szym poziomem, do którego dojdzie oêwietlenie strefy przed ca kowitym wy àczeniem. Proces ten nale y powtórzyç dla wszystkich pozosta ych stref, które wymagajà ustawienia low-end.. Wyjdê z trybu ustawiania. PrzyciÊnij i przytrzymaj przyciski Sceny oraz OFF do momentu kiedy diody przestanà zapalaç si gasnàç. Uwaga: S upki diod stref nie zmienià si w trakcie regulowania low-end. Pozostanà one w pozycji najni szego poziomu w tym trybie. Zaawansowane opcje programowania scen (opcja) ZONE ZONE FADE TEMPORARY wybierz migajàcy znak Sc/ wyreguluj intensywnoêç strefy Sc 5 wybierz czas zaniku sceny wybierz scen, 6 wejdê w (wyjdê z) tryb ustawiania Programowanie scen od do 6.. Wejdê w tryb ustawiania. PrzyciÊnij i przytrzymaj przyciski Sceny oraz OFF na ok. sekundy, a diody sceny zacznà kolejno zapalaç si i gasnàç.. Wybierz Sc (kod ustawiania sceny) przyciskajàc dwukrotnie przycisk FADE. W okienku FADE zapalaç b dà si naprzemiennie znaki Sc oraz (oznaczajàcy scen ).. Wybierz scen. Naciskaj przyciski i w celu wybrania sceny do programowania.. Wyreguluj intensywnoêç strefy Naciskaj przyciski ZONE i w celu wyregulowania intensywnoêci strefy Naciskaj przyciski ZONE i w celu wyêwietlenia dok adnej mocy oêwietlenia wyra onej w procentach. PrzyciÊnij ponownie, aby wyregulowaç poziomy Êwiat a dodajàc po %. 5. Ustaw czas przejêcia sceny. PrzyciÊnij i przytrzymaj przycisk stref tymczasowych. WyÊwietli si aktualny czas przejêcia. Wyreguluj ten czas za pomocà przycisków FADE i, stale trzymajàc przycisk stref tymczasowych. 6. Wyjdê z trybu ustawiania. PrzyciÊnij i przytrzymaj przyciski Sceny oraz OFF do momentu kiedy diody przestanà zapalaç si i gasnàç. Strona 8

9 Jak ustawiaç strefy niezale ne (opcja) wybierz migajàcy znak Sc/ przyciênij dwukrotnie przycisk strefy ZONE i przytrzymaj go do momentu zapalenia si Êrodkowej diody FADE Sc TEMPORARY wybierz scen 5, wejdê w (wyjdê z) tryb ustawiania Mo na ustawiç stref jako niezale nà po wybraniu okreêlonej sceny. (Poziom Êwiat a strefy niezale nej nie zmieni si po wybraniu nowej sceny).. Wejdê w tryb ustawiania. PrzyciÊnij i przytrzymaj przyciski Sceny oraz OFF na ok. sekundy, a diody sceny zacznà kolejno zapalaç si i gasnàç.. Wybierz Sc (kod ustawiania sceny) naciskajàc dwukrotnie przycisk FADE. W okienku FADE zapalaç b dà si naprzemiennie znaki Sc oraz (oznaczajàce scen ).. Wybierz scen. Naciskaj przyciski i w celu wybrania sceny, która ma byç niezale na.. Programowanie strefy niezale nej. PrzyciÊnij dwukrotnie przycisk strefy ZONE, a potem przytrzymaj go, a zniknie s upek diod i zapali si tylko dioda Êrodkowa (mo e to zajàç do 0 sekund). Poziomy oêwietlenia tej strefy nie b dà ju reagowaç kiedy zostanie wybrana ta scena. Mo na ustawiç kilka stref niezale nych dla ka dej sceny. 5. Wyjdê z trybu ustawiania. PrzyciÊnij i przytrzymaj przyciski Sceny oraz OFF do momentu kiedy diody przestanà zapalaç si gasnàç. Jak ustawiaç opcje zachowywania (opcja) wybierz Sd FADE TEMPORARY wybierz opcj zachowywania, wejdê w (wyjdê z) tryb ustawiania Jednostka sterujàca serii GRAFIK Eye 000 pozwala na wybór kilku ró nych opcji zachowywania. Post puj zgodnie z poni szymi wskazówkami aby dojêç do opcji zachowywania.. Wejdê w tryb ustawiania. PrzyciÊnij i przytrzymaj przyciski sceny oraz OFF przez oko o sekundy, a diody sceny zacznà zapalaç si i gasnàç.. Wybierz Sd. Przyciskaj przycisk FADE do momentu pojawienia si w okienku FADE znaku Sd.. Wybierz opcje zachowywania. Przyciskaj przycisk lub w celu dokonania wyboru opcji zachowywania. Sd Sb Sn S bd Zachowywanie domyêlne. Zmiana poziomu intensywnoêci strefy lub czasu przejêcia zmienia trwale ustawionà uprzednio scen. Aby poziom oêwietlenia zmieniç czasowo zobacz punkt Jak zmieniaç tymczasowo poziom oêwietlenia. Zachowywanie przez przycisk. Zwykle dioda stref tymczasowych pali si, zaê wszystkie zmiany intensywnoêci i czasu zaniku sà tymczasowe do momentu wy àczenia diody stref tymczasowych za pomocà przycisku stref tymczasowych (TEMPORARY ). Nie zachowywaç. Dioda stref tymczasowych pali si stale i nie mo na jej wy àczyç. W tym trybie wszelkie zmiany intensywnoêci sà tymczasowe. Cztery sceny. W tym trybie dzia ajà jedynie cztery przyciski scen, przycisk OFF (wy.), odbiornik podczerwieni oraz przyciski i. Wszystkie inne przyciski jednostki sterujàcej sà nieczynne. Blokada przycisków. Wszystkie przyciski na jednostce sterujàcej sà nieczynne. Dzia ajà panele wykonawcze i odbiornik podczerwieni. (Mo na nadal wejêç w tryb ustawiania powtarzajàc krok.). Wyjdê z trybu ustawiania. PrzyciÊnij i przytrzymaj przyciski Sceny oraz OFF do momentu zgaêni cia diod sceny. Strona 9

10 Krok : Ustawianie komunikacji systemu Rozdzia niniejszy objaênia jak ustawia si komunikacj pomi dzy panelami wykonawczymi a jednostkami sterujàcymi. Dlaczego ustawia si komunikacj? Nie ustawiaj komunikacji... je eli masz tylko jednà jednostk sterujàcà, oraz... je eli masz do trzech spoêród nast pujàcych kontrolerów naêciennych: NTGRX-S, -B, -S-IR, -S-DW lub EGRX-s, -S- IR lub dowolnà ich kombinacj. W takiej sytuacji zamknij t instrukcj i odpocznij - twoje urzàdzenia b dà dzia aç bez dodatkowego okablowania czy ustawiania! Ustaw komunikacj... je eli masz wi cej ni jednà jednostk sterujàcà lub... je eli masz kontrolery naêcienne inne ni NTGRX-S, -B, -S-IR, -S-DW lub EGRX-S czy -S-IR. WA NE Najpierw sprawdê okablowanie klasy /PELV. Przed rozpocz ciem ustawiania komunikacji upewnij si, e wzajemne po àczenia systemu klasy /PELV dzia ajà. Wybierz Scen (przyciênij górny przycisk) na jednej z jednostek sterujàcych. Czy na wszystkich pozosta ych jednostkach sterujàcych oraz urzàdzeniach NTGRX-S wybra a si te Scena? Tak: Okablowanie klasy /PELV jest dobre. Kontynuuj. Nie: Okablowanie klasy /PELV jest niepoprawne. Sprawdê, czy nie ma luênych po àczeƒ, skrzy owanych àczy i spi ç. Zajrzyj do Za àcznika A, w którym sà szczegó owe informacje na temat okablowania klasy /PELV. lub Jednostk sterujàcà GRAFIK Eye zaadresowano inaczej ni A- (ustawienia fabryczne). Poni ej znajdziesz wi cej informacji na temat adresowania jednostek sterujàcych. g ówna sypialnia -s -B-sl Rysunek wskazuje w jaki sposób kontroler naêcienny mówi do jednostki sterujàcej w typowym mieszkaniu: NTGRX-B-SL w korytarzu w àcza i wy àcza Êwiat a w g ównej sypialni oraz du ym pokoju. Aby to uczyniç, -B-SL mówi do jednostek sterujàcych w obu tych pomieszczeniach. Kontroler naêcienny NTGRX-S w g ównej sypialni pozwala na wybieranie czterech ró nych scen oêwietlenia. Aby to mo na by o uczyniç, -S mówi do jednostki sterujàcej w g ównej sypialni (ale nie do jednostki sterujàcej w du ym pokoju). przyciênij przycisk Sceny korytarz...a zapalà si wszystkie pozosta e diody Sceny! du y pokój Przypisywanie adresów do jednostek sterujàcych GRAFIK Eye FADE A P wybierz A- TEMPORARY, przypisz niepowtarzalny adres wejdê w (wyjdê z) tryb ustawiania Przypisz do ka dej jednostki sterujàcej niepowtarzalny adres (A do A8) Aby przypisaç adres:. Wejdê w tryb ustawiania. PrzyciÊnij i przytrzymaj przyciski sceny oraz OFF przez oko o sekundy, a diody sceny zacznà zapalaç si i gasnàç.. Wybierz A-. PrzyciÊnij jeden raz przycisk zaniku FADE. W okienku FADE pojawi si znak A-.. Przypisz niepowtarzalny adres. PrzyciÊnij jeden raz przycisk. Nast pny wolny, nie przypisany adres automatycznie pojawi si w okienku FADE. B dzie to adres jednostki sterujàcej. (Je eli czynnoêci te wykonuje si na pierwszej jednostce sterujàcej, w okienku pojawi si A).. Wyjdê z trybu ustawiania. PrzyciÊnij i przytrzymaj przyciski Sceny oraz OFF przez ok. sekundy, do momentu zgaêni cia diod. 5. Powtarzaj kroki - dla ka dej jednostki sterujàcej GRAFIK Eye. Strona 0

11 Ustawianie kontrolera naêciennego tak, aby mówi do s uchajàcej jednostki sterujàcej. Aby panele wykonawcze mog y komunikowaç si z jednostkà sterujàcà, ka dy panel wykonawczy musi byç indywidualnie skonfigurowany na mówienie.. Wejdê w tryb ustawiania.. Spraw, aby jednostka sterujàca s ucha a. Wyjdê z trybu ustawiania na panelu wykonawczym. przyciênij i przytrzymaj górny przycisk sceny oraz OFF przez oko o sekundy... przyciênij i przytrzymaj przycisk Sceny przez ok. sekundy przyciênij i przytrzymaj górny przycisk sceny oraz OFF przez ok. sekundy... diody biegajà - kontroler mówi wszystkie diody migoczà jednoczeênie - jednostka sterujàca s ucha diody gasnà àcze komunikacji ju istnieje. Jednostka sterujàca b dzie s ucha a, kiedy u ytkownik przyciênie przycisk na kontroler naêciennych. Mo esz teraz przejêç do nast pnych kontrolerów naêciennych i ustawiç ich komunikacj. Bardziej szczegó owe instrukcje krok po kroku na temat ustawiania komunikacji dla ka dego typu kontrolera naêciennego GRAFIK Eye mo na znaleêç w instrukcjach do àczonych do ka dego kontrolera naêciennego. Ustawianie dwustronnej komunikacji pomi dzy dwoma jednostkami sterujàcymi Na stronie niniejszej objaênia si sposób wykorzystania dwustronnej komunikacji w celu ustawienia efektów oêwietlenia w wi cej ni szeêciu strefach (w maksymalnej liczbie stref, jakà mo e kontrolowaç dowolna jednostka sterujàca serii 000). Po ustawieniu dwustronnej komunikacji miedzy jednostkami sterujàcymi, wybranie sceny na dowolnej spoêród tych jednostek automatycznie uaktywnia t samà scen na pozosta ych jednostkach. àczàc osiem szeêciostrefowych jednostek mo na tworzyç sceny, które sterujà intensywnoêcià do 8 stref. Ta wielkostrefowa zdolnoêç systemu jest idealna dla wielkich przestrzeni, gdzie cz sto zmieniajàce si oêwietlenie pe ni wa nà rol (np. w koêcio ach). Ustaw komunikacj w jednà stron......a potem w drugà Na przyk ad: urzàdzenie 6-strefowe Wybranie sceny na A... A 6 stref A 6 stref A strefy...uaktywnia t samà scen na A i A Po àczone dwustronnà komunikacjà, jednostki sterujàce dzia ajà jak jedna, 6-strefowa jednostka. Zwracamy uwag, e trzeba ustawiç komunikacj w obie strony pomi dzy wszystkimi jednostkami sterujàcymi: A mówi do A i A - oraz ich s ucha A mówi i s ucha A i A A mówi i s ucha A i A Upewnij si, czy zaadresowa eê jednostki sterujàce (wg. opisu na stronie 0) przed ustawieniem dwustronnej komunikacji.. Ustaw A w tryb ustawiania. PrzyciÊnij i przytrzymaj A mówi... przyciski Sceny oraz OFF przez ok. sekundy, a diody zacznà kolejno zapalaç si i gasnàç. diody biegajà. Zidentyfikuj jednostk sterujàcà, która ma s uchaç. (A i do szeêciu innych). PrzyciÊnij i przytrzymaj przycisk Sceny przez ok. sekundy, a diody zacznà jednoczeênie migaç wskazujàc, e jednostka sterujàca s ucha A. Aby s uchajàca jednostka sterujàca... A s ucha nie s ucha a A ustaw A w trybie ustawiania, a potem przyciênij przycisk OFF s uchajàcej jednostki sterujàcej i trzymaj go a diody przestanà migaç). diody migajà. Wyjdê z trybu ustawiania na jednostce A. PrzyciÊnij i przytrzymaj przyciski Sceny oraz OFF przez ok. sekundy, a diody na A wszystkich innych pod àczonych jednostkach sterujàcych przestanà migaç. Komunikacja jednokierunkowa mi dzy A a wszystkimi s uchajàcymi jednostkami sterujàcymi zosta a ustawiona. A s ucha... A mówi diody migajà diody biegajà Strona

12 Za àcznik A: wi cej na temat okablowania klasy /PELV Za àcznik niniejszy objaênia okablowanie klasy /PELV stosowane do komunikacji mi dzy jednostkami sterujàcymi GRAFIK Eye a kontrolerami naêciennymi. Lutron wymaga, aby àczyç (w obwodzie aƒcuchowym) wszystkie jednostki sterujàce serii GRX 000 oraz panele wykonawcze za pomocà dwóch par skr tnych przewodów. Je eli stosuje si przewody otulane, ods oni te przewody muszà byç pod àczone do siebie lub do terminala D, o ile taki istnieje. Ods oni tych przewodów nie mo na pod àczaç do ziemi. * Jedna para przewodów to okablowanie niskiego napi cia pozwalajàce ka dej jednostce sterujàcej GRAFIK Eye na podawanie napi cia do nie wi cej ni trzech kontrolerów naêciennych. T par przewodów skr canych nale y pod àczyç do terminala (Common - wspólny) oraz ( V pràdu sta ego). Od àcz zasilanie V pràdu sta ego, aby upewniç si, e ka da jednostka sterujàca nie zasila wi cej ni trzy kontrolery naêcienne. * Druga para przewodów s u y do àcza danych (maks. 50 m) pozwalajàcego panelom wykonawczym komunikowaç si z jednostkami sterujàcymi GRAFIK Eye. T par skr canych przewodów nale y pod àczyç do terminali i (MUX) ka dej jednostki sterujàcej i panelu wykonawczego. ( mm ) pràdu sta ego dwie pary skr canych okablowanie zasilania klasy przewodów AWG nr 8 /PELV - V DC - V : wspólny Ka da skr cana para àcza klasy /PELV powinna sk adaç si z dwu y owych przewodów AWG nr 8 ( mm). n Lutron oferuje jednokablowe (nie wielokrotne) rozwiàzanie kabla niskiego napi cia. Prosimy pytaç o P/N GRX-CBL-6S. Zalecane kable nieotulane: n Dla instalacji nie wielokrotnych zalecamy () Belden 970, () Belden 956 lub () Liberty 8P/C-EX-GRN lub równorz dne. n Dla instalacji wielokrotnych zalecamy () Belden 870 lub równorz dne. Obwody kontrolery naêcienne klasyfikuje si jako obwody klasy (USA) lub PELV (IEC - kraje stosujàce przepisy Mi dzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej). O ile nie podano inaczej, napi cia nie przekraczajà V pràdu przemiennego lub 5V pràdu sta ego. Jako obwody klasy spe niajà one wymogi NFPA 70, NEC. Jako obwody PELV, spe niajà wymogi IEC606--, VDE000 cz Êç 0, BS767:99 oraz inne równorz dne wymogi. W trakcie instalacji oraz okablowania takich paneli wykonawczych nale y przestrzegaç wszelkich paƒstwowych oraz miejscowych przepisów dotyczàcych okablowania. Obwody zewn trzne pod àczone do wejêcia, wyjêcia, RS, DMX5 i innych terminali komunikacyjnych paneli wykonawczych muszà pochodziç z atestowanego êród a klasy lub spe niaç wymogi dla obwodów PELV obowiàzujàce w twoim kraju. Obwód jednostki sterujàcej GRAFIK Eye serii 000 klasy /PELV jest obwodem V pràdu sta ego. Co to jest PELV? Ka da jednostka sterujàca mo e zasilaç do trzech kontrolery naêcienne. Je eli musisz zasilaç wi cej ni trzy kontrolery naêcienne z jednej jednostki sterujàcej, musisz zainstalowaç zewn trzne zasilanie V pràdu sta ego wed ug opisu w dalszej cz Êci tego rozdzia u. do ka dego terminala mo na pod àczyç do dwóch przewodów AWG nr 8 ( mm ) àcze danych : MUX : MUX dodatkowe urzàdzenie sterujàce do ka dego terminala mo na pod àczyç do dwóch przewodów AWG nr 8 ( mm ) Niewielki projekt: jednostka sterujàca i do trzech kontrolerów naêciennych 56 dodatkowe urzàdzenie sterujàce àcze danych : MUX : MUX W krajach, które stosujà przepisy IEC, PELV oznacza obwód ochronny szczególnie niskiego napi cia. Obwód PELV jest to obwód uziemiony, w którym napi cie nie mo e przekroczyç 50V pràdu przemiennego lub 0V pràdu sta ego bez t tnieƒ. Zasilanie musi byç podawane przez bezpieczny transformator izolujàcy lub urzàdzenie równorz dne. Wa na informacja na temat okablowania! Konieczne jest zachowanie odpowiedniej odleg oêci mi dzy kablami sieci zasilajàcej a okablowaniem PELV. Zarówno do zasilania z sieci jak i PELV nale y stosowaç kable atestowane. Dopuszczalne sà kable oznaczone znakiem HAR lub innym paƒstwowym atestem, o ile spe nia on wszystkie przepisy dotyczàce okablowania instalacji sta ych. Patrz wa na informacja na temat okablowania na stronie. dodatkowe urzàdzenie sterujàce jednostka sterujàca serii okablowanie zasilajàce klasy /PELV VDC - V pràdu sta ego : VDC : wspólny Maksymalna odleg oêç mi dzy jednostkà sterujàcà GRAFIK Eye a trzecim kontrolery naêcienne nie mo e przekraczaç 00m. W przypadku wi kszych odleg oêci nale y stosowaç zewn trzne êród o zasilania klasy /PELV V pràdu sta ego (patrz strona ). Wa ne informacje na temat okablowania!. Po àcz w obwód aƒcuchowy po àczenia terminali,, i z wszystkimi jednostkami sterujàcymi oraz kontrolery naêcienne. Jednostka sterujàca ma swoje w asne êród o zasilania V DC.. Ka da jednostka sterujàca mo e zasilaç do trzech kontrolerów naêciennych. Je eli musisz zasilaç wi cej ni trzy kontrolery naêcienne z jednej jednostki sterujàcej, musisz zainstalowaç zewn trzne zasilanie V pràdu sta ego wed ug opisu w dalszej cz Êci tego rozdzia u.. Lutron zaleca, aby wszystkie po àczenia by y dokonywane w puszce podtynkowej. Pod àczenie zdalne musi byç w konsolecie lub podobnym urzàdzeniu, przy czym d ugoêç kabla od àcza do danej jednostki nie mo e przekraczaç,5m. Uwaga: Kable klasy /PELV nie mogà stykaç si z kablami sieci. Zobacz informacje na temat okablowania klasy /PELV na stronie. Strona

13 Du y projekt: do oêmiu jednostek sterujàcych i 6 kontrolerów naêciennych A A e ca kowita d ugoêç okablowania klasy /PELV wynosi 600m. a A zasila jedynie a - po àczenie terminala koƒczy si w a. A i A majà swoje w asne zasilanie - nie ma po àczenia terminala b c A zasila b, c i d f g maksymalna d ugoêç T-tap wynosi,5 m A zasila e, f i g - nie ma po àczenia terminala mi dzy d i e. A d A Wa ne uwagi na temat okablowania!. Po àcz w obwód aƒcuchowy po àczenia terminali, i z wszystkimi jednostkami sterujàcymi oraz panelami wykonawczymi. Jednostka sterujàca ma swój zasilacz V DC. Zakoƒcz po àczenie terminala ( V pràdu sta ego), tak aby: * Ka da jednostka sterujàca zasila a do trzech kontrolerów naêciennych. * Ka dy kontroler naêcienny pobiera zasilanie tylko z jednej jednostki sterujàcej.. Lutron zaleca, aby wszystkie po àczenia by y dokonywane w puszce podtynkowej. Pod àczenie zdalne musi byç w konsolecie lub podobnym urzàdzeniu, przy czym d ugoêç kabla od àcza do danej jednostki nie mo e przekraczaç,5m. Uwaga: Kable klasy /PELV nie mogà stykaç si z kablami sieci. Zobacz informacje na temat okablowania klasy /PELV na stronie. Instalacja zewn trznego êród a zasilania Zainstaluj zewn trzne êród o zasilania V pràdu sta ego klasy /PELV zgodnie z poni szym opisem. Musi byç to zasilanie klasy /PELV, regulowane, o mo liwym obcià eniu co najmniej 50 ma na jeden kontroler naêcienny na àczu. Mo e ono zasilaç do 6 paneli wykonawczych, pozwalajàc na stosowanie do 6 kontrolerów naêciennych z jednà jednostkà sterujàcà. Je eli musisz zasilaç wi cej ni kontrolery naêcienne z pojedynczej jednostki sterujàcej, lub je eli d ugoêç okablowania przekracza wyznaczone maksimum, zastosuj zewn trzne êród o zasilania. Zasilanie nie wzmacnia sygna ów danych. Maksymalny dystans dla linii danych wynosi 50 m. Nie zapomnij zapoznaç si z instrukcjà producenta przed instalacjà. Wa ne uwagi na temat okablowania!. Pod àcz przewód +V pràdu sta ego ze êród a zasilania do terminala na wszystkich kontrolerów naêciennych. Nie pod àczaj tego przewodu do adnej jednostki sterujàcej na àczu. Upewnij si, e wykonano pod àczenie terminala do wszystkich kontrolerów naêciennych i jednostek sterujàcych.. Lutron zaleca, aby maksymalne odleg oêci mi dzy zewn trznym êród em zasilania V pràdu sta ego a szesnastym kontrolerze naêciennym wynosi y: * 90 m dla przewodu AWG nr 8 ( mm), * 00 m dla przewodu AWG nr (,5 mm) Zwracamy uwag, e dopuszczalny maksymalny dystans zale y od liczby kontrolerów naêciennych w systemie. Prosimy zapoznaç si z Notà W lub skontaktowaç si z goràcà linià pomocy technicznej Lutron w celu uzyskania bardziej szczegó owych informacji. terminale klasy /PELV z ty u jednostki para skr canych przewodów AWG nr 8 ( mm ) lub wi kszych pary skr canych przewodów AWG nr 8 ( mm ) lub wi kszych #8 AWG (.0 mm ) do êród a zasilania common (+) VDC panel wykonawczy maksimum 6 kontrolerów naêciennych panel wykonawczy grx-vdc Strona

14 Za àcznik B: szczególne uwagi na temat monta u Monta puszek podtynkowych Przestrzeƒ wokó jednostki sterujàcej serii GRAFIK Eye 000 Je eli montuje si obok siebie kilka jednostek sterujàcych serii GRAFIK Eye 000, nale y przestrzegaç nast pujàcych wymogów co do dystansu i wentylacji:. Wszystkie jednostki sterujàce GRAFIK Eye 000 muszà byç montowane w standardowej amerykaƒskiej puszce podtynkowej. Puszki takie mo na otrzymaç w firmie Lutron. do instalacji dwustrefowych jednostek sterujàcych, urzàdzeƒ dodawczych, interfejsów fluorescencyjnych oraz elektronicznych interfejsów niskiego napi cia nale y u ywaç dwóch jednokana owych puszek P/N -59. do instalacji trzystrefowych jednostek sterujàcych nale y u ywaç trzech jednokana owych puszek P/N -59. do instalacji czterostrefowych (lub wi kszych) jednostek sterujàcych nale y u ywaç jednej czterokana owej puszki P/N -00. Uwaga: Wszystkie jednostki sterujàce GRX-CE nale y montowaç w jednej czterokana owej puszce P/N Wszystkie jednostki sterujàce serii GRAFIK Eye 000, urzàdzenia dodawcze, interfejsy fluorescencyjne oraz elektroniczne interfejsy niskiego napi cia muszà mieç zapewnionà przestrzeƒ co najmniej cm powy ej i poni ej p yty czo owej, co pozwala na rozpraszanie ciep a wydzielanego podczas normalnej pracy urzàdzeƒ. Monta paneli n Obudowa musi odpowiadaç wszelkim paƒstwowym i lokalnym przepisom o elektrycznoêci. n Lutron nie zaleca wykorzystywania drzwi jako miejsca monta u przedniej cz Êci panelu, poniewa ogranicza to przep yw powietrza wokó jednostek sterujàcych serii GRAFIK Eye 000 oraz interfejsów. n Je eli montujemy wielokrotne urzàdzenia sterujàce serii GRAFIK Eye lub cm minimum interfejsy w obudowie, to:. temperatura otoczenia wewnàtrz obudowy musi byç w granicach 0-0 o C.. je eli obudowa nie jest metalowa, wszystkie jednostki muszà byç w obudowach. Zobacz monta puszek podtynkowych powy ej. cm minimum n Aby poprawiç rozpraszanie ciep a interfejsów (np. NGRX-PB, GRX-ELVI itp.) mo na usunàç p yt czo owà. Wa na informacja: Jednostki sterujàce serii GRAFIK Eye 000 oraz interfejsy takie jak NGRX- PB wydzielajà w czasie pracy ciep o. Zas anianie tych jednostek mo e spowodowaç niepoprawne funkcjonowanie zarówno jednostki sterujàcej jak interfejsu, je eli temperatura wykracza poza granice 0-0 o C. Za àcznik C: Wzmacniacze mocy oraz interfejsy Ten pomocniczy sprz t instaluje si na okablowaniu strefy mi dzy jednostkà sterujàcà, a obwodem sterowanym. Wzmacniacze mocy zwi ksza (UWAGA!) obcià enie testowe na spi cia jednostki sterujàcej oraz mo liwoêç obcià enia strefy dla êróde Êwiat a arowych, halogenowych (wolframowych), magnetycznych niskiego napi cia oraz neonowych / z zimnà katodà. Interfejs ELVI umo liwia sterowanie elektronicznymi êród ami Êwiat a niskiego napi cia w strefie jednostki sterujàcej. Interfejs FDBI umo liwia sterowanie fluorescencyjnymi êród ami Êwiat a wyposa onymi w startery Êciemniajàce Hilume lub fazowe Eco-0 firmy Lutron. Unit 0V 0-0V (AU) 0V (CE)* PB 90W/VA 00W/VA 80W/VA FDBI 90W/VA 00W/VA ELVI 000W/VA 00W/VA 00W/VA * 80W/VA monta zewn trzny, 00W/VA monta w puszce Uwaga: obcià enie testowe dla krótkich spi ç Wy àcz zasilanie. Urzàdzenie dodawcze/elvi: w àcz standardowy wy àcznik mi dzy przewodem pràdowym a obwodem sterowanym w celu sprawdzenia obwodu. FDBI: w àcz standardowy wy àcznik mi dzy obwodem pràdowym a Êciemnianym i wy àczajàcym przewodem statecznika. W àcz zasilanie i sprawdê, czy nie ma spi cia lub przerwy w obwodzie. Instrukcja okablowania cm minimum ogranicza to fizyczny rozmiar jednostki - musi byç mo liwoêç otwarcia przedniej pokrywy. zasilajàcy przewód pràdowy statecznik zasilajàcy przewód pràdowy wy àcznik pomaraƒczowy czarny/bràzowy. Wy àcz zasilanie jednostki sterujàcej oraz urzàdzenia dodawczego i interfejsów.. Za ó dwukana owà puszk podtynkowà o zalecanej g bokoêci 87,5 mm lub minimalnej 68,75 mm. Je eli montujemy kilka jednostek w uk adzie pionowym (jednà pod drugà), przestrzeƒ mi dzy jednostkami powinna wynosiç co najmniej cm.. Ods oƒ mm izolacji z przewodów miedzianych (CU) AWG nr (,5 mm) 75oC i po àcz tak jak pokazano na rysunku. Bardziej szczegó owe schematy okablowania znaleêç mo na w instrukcjach dostarczanych wraz z jednostkà. FDBI wy àcznik obwód sterowany (êród o Êwiat a) PB/ELVI Strona

15 V 0V H Control Inputs N DH H N N SH V Load Switched 0-0V Max 0.A COOPERSBURG, PA 806 U.S.A. G CB -7 Rev..9 Ratings Load Type Switched Incandescent 6A Fluorescent 5A Magnetic Low-voltage 6A Electronic Low-voltage 6A Neon/Cold Cathode 6A Motor / / Ratings Load Type Switched Switched µ 0A 5AX 0A 0A 0A GRX-TVI 0-0V INTERFACE CONTROL Control Input: 00-0V, 0-0V 50/60Hz Switched Output: Control GRX-TVI Input Rating IH 0.0A IDH 0.A 0-0V Output Rating Max. 0.A Class Control GRX-TVI Input Rating IH 0.0A IDH 0.A 0-0V Output Rating Max. 0.A PELV Szczegó owe informacje dotyczàce okablowania Monta wzmacniacz mocy lub interfejs ELVI (widok z ty u) ZONE OUT interfejs FDBI (widok z ty u) ZONE OUT HOT/LIVE EARTH/GROUND HOT/LIVE EARTH/GROUND DO NOT USE ZONE IN NEUTRAL N zasilajàcy przewód pràdowy SW HOT/LIVE ZONE IN NEUTRAL N do ka dego terminala mo na pod àczyç do dwóch przewodów do ka dego terminala mo na pod àczyç do dwóch przewodów zerowy strefa zerowy wyjêcie przewodu pràdowego Êciemniajàcego strefa jednostka sterujàca êród o Êwiat a jednostka sterujàca wyjêcie przewodu pràdowego Êciemniajàcego statecznik Hi-lume lub Eco-0 wy àczajàcy do lamp pràdowy zerowy * mo e byç na tej samej lub innej fazie z panelu rozdzielczego: zerowy wejêcie zasilajàcego przewodu pràdowego* z panelu rozdzielczego: zerowy wejêcie zasilajàcego przewodu pràdowego* z panelu rozdzielczego: zerowy wejêcie zasilajàcego przewodu pràdowego* z panelu rozdzielczego: zerowy wejêcie zasilajàcego przewodu pràdowego* Wa ne informacje dotyczàce okablowania! Przewód Zone out (wyjêcie strefy) pod àcza si tylko do elektronicznych stateczników Êciemniajàcych Lutron Hi-lume lub Eco-0. Nie nale y stosowaç tego pod àczenia z jakimkolwiek innym stateczników fluorescencyjnym lub transformatorem. Za àcznik D: Statecznik / interfejs wy àczajàcy GRX-TVI 0-0 V Dane techniczne GRX-TVI àczy mo liwoêci sterownika w zakresie 0-0V w jednej obudowie. Interfejs ten pozwala jednostce sterujàcej serii GRAFIK Eye 000 na sterowanie statecznikami 0-0V zasilanymi ze êród a 00V lub 77V oraz stanowi przekaênik mogàcy sterowaç pràdem wejêcia statecznika. Interfejs ten daje jednostce sterujàcej serii GRAFIK Eye GRX 000 mo liwoêç zarówno Êciemniania jak i wy àczania elektronicznych starterów, takich jak Eco-0 firmy Lutron (modele TVE). CECHY n zapewnia sygna wyjêcia klasy /PELV izolowany 0-0V spe niajàcy wymogi norm EN6099 oraz IEC6099. Zgodny ze standardem UL 508 n przyjmuje sygna fluorescencyjny ze sta ej bramki (00-7V, 0-0V, 50/60Hz) Pràd wejêcia 00-7/0-0V, 50/60Hz Obcià enie terminali wejêcia L/H 0mA Obcià enie terminali wejêcia DL/DH 00mA Pràd wyjêcia 0-0V 0µA-00mA (maksimum 50 starterów) Mo liwoêci wy àczania wyjêcia 00-77V 0V TERMINALE MONTA OTOCZENIE MASA Fluorescencyjne (ze starterami Lutron TVE)...6A...0A Fluorescencyjne (z innymi starterami)...5a...5ax arowe...6a...0a Niskiego napi cia...6a...0a Metalowe halogenkowe...6a...0a Neonowe / z zimnà katodà...6a...0a 00-7V.../Hp V.../Hp... Dwa przewody AWG nr -0 (0,5 -,5mm) na terminal Obudowa NEMA typ, wy àcznie do u ytku w pomieszczeniach 0 0 C. kg Instalacja widok wn trza cztery otwory monta owe pokrywa mocowana jest za pomocà czterech Êrub Montowaç na Êcianie za pomocà czterech Êrub. Miejsca wierceƒ zaznaczyç za pomocà jednostki. Do bloków terminali na PCB mo na pod àczyç do dwóch przewodów AWG nr (,5 mm). Pozwala to na okablowanie interfejsu w ró ny sposób. GRX-TVI mo e byç okablowany z jednego lub dwóch paneli rozdzielczych. Zasilanie wy àczane mo e pochodziç z innego êród a ni zasilanie sterujàce. PCB ACN mm GROUND CONNECTIONS 55 mm 8 mm Strona 5

16 ZONE Jednostka sterujàca GRAFIK Eye To Set Up GRAFIK Eye: To Operate GRAFIK Eye:. Select a Scene. Press a Scene button to recall its corresponding light levels. Press the Off button to turn all lights off. pokrywa na zawiasach Lutron Worldwide Locations U.S.A., Canada, Caribbean Toll Free: (800) International: Europe Freephone: (U.K.) International: Hong Kong Tel: 0-77 International: Singapore Tel: Internet: Adjust light level of each Zone. Scene button Off button For more setup options, refer to the literature supplied with your GRAFIK Eye, or call Lutron Electronics Co., Inc.. Repeat for each Scene. P/N instrukcja obs ugi etykieta strefy diody tworzàce s upkowy obraz poziomu Êwiat a przyciski podnoszenia/obni ania jasnoêci strefy ZONE ZONE FADE TEMPORARY 00 Okienko (FADE). Znak S oznacza czas w sekundach, a M w minutach. g ówny prze àcznik jaêniej / ciemniej odbiornik podczerwieni pokrywa dolna scena scena scena scena wy àczone przyciski czasu przejêcia przyciski scen diody scen Szczegó owe informacje dotyczàce okablowania: GRX-06/506*, GRX-06-AU/506-AU* uziemienie z panelu rozdzielczego panel rozdzielczy LOAD LOAD # AWG # AWG ZONE ZONE CU WIRE ONLY ZONE ZONE # AWG # AWG LOAD LOAD zasilajàcy / pràdowy N # AWG LOAD 6 # AWG wejêcie zasilania z panelu rozdzielczego ZONE 6 HOT/LIVE SSA Class USA CLASS IEC PELV ZONE 5 NEUTRAL # AWG LOAD 5 zerowy z panelu rozdzielczego Szczegó owe informacje dotyczàce okablowania: modele GRX-CE* uziemienie z panelu rozdzielczego LOAD LOAD.5 mm.5 mm LOAD 6.5 mm ZONE ZONE ZONE 6 SSA For permanently installed incandescent or iron core transformer low voltage incandescent fixtures only. PELV ONLY COM V MUX MUX GRX-06-CE 0V~50/60Hz ZONE CAPACITY: 0-800W UNIT CAPACITY: 0A, 00W ZONE ZONE ZONE 5 N * w sprawie okablowania typu faza do fazy lub delta prosimy o kontakt z firmà L.5 mm.5 mm.5 mm zerowy z panelu rozdzielczego LOAD LOAD LOAD 5 wejêcie zasilania z panelu rozdzielczego.5 mm panel rozdzielczy zasilajàcy / pràdowy N Strona 6

17 R R Za àcznik D: Widok ogólny okablowania Dla ka dej Êciemnianej strefy fluorescencyjnej wymagany jest interfejs GRX-TVC. (Jako przyk ad podano trzystrefowà jednostk sterujàcà z dwoma strefami fluorescencyjnymi i jednà arowà). Zwracamy uwag, e zasilanie jednostki sterujàcej oraz H/L GRX-TVI musi pochodziç z tej samej fazy! GRX- TVI 0-0V statecznik 0-0V statecznik GRX- TVI urzàdzenie sterowane. strefy 0-0V/Obwód sterowany urzàdzenie sterowane. strefy 0-0V/Obwód sterowany wy àczana strefa fluorscencyjna/obwód sterowany statecznik strefa arowa/obwód sterowany zasilanie z panelu rozdzielczego jednostka sterujàca class /pelv kontrolery naêcienne Za àcznik F: Nadajniki podczerwieni Nadajniki podczerwieni Jednostki sterujàce GRAFIK Eye wyposa one sà w odbiornik podczerwieni. Pozwala to na kontrolowanie jednostki za pomocà opcjonalnych r cznych pilotów. Piloty na podczerwieƒ sterujà czterema (lub oêmioma) scenami plus g ównym prze àcznikiem zwi kszajàcym/obni ajàcym i wy àcznikiem. Mo na za ich pomocà przywo aç sceny lub precyzyjnie wyregulowaç poziomy Êwiat a. GRX-IT przyciski scen ( ) przycisk wy àczajàcy g ówny prze àcznik jaênej / ciemniej przyciski scen (5 8) GRX-8IT przyciski scen przycisk wy àczajàcy g ówny prze àcznik jaênej / ciemniej Zak ócenia podczerwieni Wszystkie jednostki sterujàce serii GRAFIK Eye 000 sà wyposa one w odbiornik podczerwieni do stosowania z r cznymi pilotami Lutron GRX-IT oraz GRX-8IT. Cz stotliwoêç promieniowania dla wszystkich jednostek sterujàcych wynosi 0.000Hz. Ka de urzàdzenie pracujàce w trybie ciàg ym w zakresie cz stotliwoêci od 0kHz do 50kHz mo e spowodowaç albo brak reakcji albo niespodziewane zmiany scen na jednostce sterujàcej. Znanym êród em zak óceƒ podczerwieni dla jednostek sterujàcych i paneli wykonawczych sà startery fluorescencyjne. Stateczniki Êciemniajàce firmy Lutron zosta y dok adnie przetestowane w celu sprawdzenia, czy nie wywo ujà zak óceƒ w jakimkolwiek produkcie GRAFIK Eye. Jednak e, zak ócenia mogà powodowaç stateczniki innych producentów. Wykonawca instalacji jest odpowiedzialny za okreêlenie cz stotliwoêci pracy staczników u ywanych w systemie. Lutron nie ponosi odpowiedzialnoêci za zak ócenia powodowane przez startery. Za àcznik G: Post powanie w przypadku problemów Je eli urzàdzenia sterujàce Êwiat em GRAFIK Eye nie pracujà prawid owo... Zone 700W of INC n Przejrzyj starannie dokumentacj przygotowanà dla Twojego projektu - szczególnie jego uproszczony schemat, który ukazuje okablowanie i sposób po àczeƒ poszczególnych elementów. Przyk ad schematu uproszczonego pokazano na rysunku poni ej. Oprogramowanie GRAFIK Eye Designer(tm), za pomocà którego tworzy si takie schematy jest dost pne w firmie Lutron. n Przejrzyj tabel zamieszczonà pod rysunkiem w celu identyfikacji i usuni cia problemu. n W razie potrzeby skontaktuj si z firmà Lutron. NOTES: Two # (.5 mm ) Three # (.5 mm ) Two Twisted pair #8 (.0 mm ) # (.5 mm ) #8 (.0 mm ) Input Power GRX-506-A-WH Address 6-Zone Control Unit Select Scenes & Off Zone 56W of MLV ELVI Zone ELVI-000-WH 0W of ELV FDBI Zone GRX-FDBI-WH 80W of FLD TVI Zone 5 GRX-TVI 500W of OTH HP Zone 6 Multiple HP 600W of INC NTGRX-B-SL-WH NTGRX-S-WH GRX-PRG Address 6 Programming Interface Button Control with LED Scene Selection Control Select Scene & Off Select Scenes 5 8 & Off Strona 7

18 Problem Przyczyna Sposób post powania Jednostka nie w àcza Êwiate G ówny bezpiecznik obwodu jest wy àczony W àcz g ówny bezpiecznik obwodu D ugi czas przejêcia Niskie ustawienia strefy B àd okablowania Spi cie w systemie Przecià enie systemu Ustaw czas przejêcia na 0 sekund PodnieÊ poziomy oêwietlenia Sprawdê okablowanie (patrz informacje na temat okablowania) Znajdê i usuƒ spi cia w urzàdzeniach lub panelu wykonawczym Upewnij si, e obcià enie Êwiate nie przekracza maksymalnego znamionowego obcià enia jednostki Jednostka nie steruje strefà Nieprawid owe okablowanie Sprawdê poprawnoêç okablowania Programowanie strefy nie dzia a Przerwa w okablowniu. Sprawdê okablowanie Przepalone êród o Êwiat a Wymieƒ êród o Êwiat a Jedna lub wi cej stref pracuje w ka dej Nieprawid owe okablowanie Sprawdê okablowanie scenie na 00% mocy Uszkodzone triaki Wymieƒ jednostk (ustawione na Êciemnianie) Programowanie strefy steruje wi cej ni jednà strefà Nieprawid owe okablowanie Sprawdê okablowanie Kontrolery naêcienne nie dzia ajà prawid owo Nieprawid owe okablowanie Sprawdê okablowanie PELV Przerwa w okablowaniu Sprawdê okablowanie PELV Jednostka nie pozwala na zmian ustawieƒ Jednostka mo e byç w trybie Patrz strona 9 zabezpieczonym przed zmianami P yta czo owa jest ciep a Objaw prawid owy Uk ady sterujàce wydzielajà oko o % przy àczonej mocy jako ciep o Lutron Electronics Co., Inc. zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeƒ lub zmian do produktów bez uprzedniego powiadomienia. Podj to wszelkie wysi ki w celu zapewnienia zgodnoêci informacji katalogowych ze stanem aktualnym. Jednak e przed okreêleniem danych technicznych lub zakupem wyrobu od firmy Lutron nale y sprawdziç i potwierdziç dost pnoêç wyrobu, dok adne dane techniczne i przydatnoêç do zamierzonego zastosowania. 999 Lutron Electronics Co., Inc. MADE IN U.S.A 5/99 P/N 0-08 Rev. B Strona 8

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 K Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze one. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 Dla klientów w Ameryce Pó nocnej i Po udniowej Dla klientów w USA Deklaracja zgodnoêci Product Name Numer modelu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 apple Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WARTO BYå RAZEM Oczekuj wiadomoêci z konta ALERTY24 informacje o Twoich pieniàdzach na komórk lub e-mail PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24

Bardziej szczegółowo

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 50 DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 PL SKRÓCONA INSTRUKCJA OBS UGI PL Skrócona instrukcja obs ugi Przeglàd elementów Q W E R T Y U I O P { } q Mikrofon Przycisk NEW Przycisk REC (Nagrywanie) / SET Przycisk

Bardziej szczegółowo

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040 PL EN pralek automatycznych serii washing machine AI 1040 Instrukcja obs ugi User instructions Spis treêci Strona Wst p 4 Ogólne uwagi dotyczàce dostawy 5 Uwagi dotyczàce bezpieczeƒstwa 5 Szybki start

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router Twój świat. Cały świat. Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp

Bardziej szczegółowo

Control 144N/145N. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS

Control 144N/145N. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS Control 144N/145N Sterowanie do przemys owych bram segmentowych PL FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SLIDING GATES OPERATOR SYSTEMS

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru.

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Alfa Romeo 147 jest nowoczesnym, wygodnym samochodem gwarantujàcym w czasie jazdy pe ny komfort i zapewniajàcym ca kowite bezpieczeƒstwo. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER C LIMATISEUR E AU-A IR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER CLIMATIZADOR AGUA/AIRE AR CONDICIONADO ÁGUA/AR πª π π ƒ À/

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce

Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce Zespó³ autorów pod redakcj¹ Rados³awa Lenartowicza Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce Poradnik wykonawcy, u ytkownika i inspektora nadzoru Warunki techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja terminala Dowtel WS-2100 do transmisji danych ANEKS DO INSTRUKCJI OBS UGI

Konfiguracja terminala Dowtel WS-2100 do transmisji danych ANEKS DO INSTRUKCJI OBS UGI Konfiguracja terminala Dowtel WS-2100 do transmisji danych ANEKS DO INSTRUKCJI OBS UGI Warszawa, paêdziernik 2003 Spis treêci I. WST P 4 II. OPIS TECHNICZNY TERMINALA Dowtel WS- 2100 5 III. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714 Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM PL Polski, GB English, 7 Instalacja 2-6 Ustawienie i poziomowanie kuchni Pod àczenie do instalacji elektrycznej. Pod àczenie gazu do kuchni Dostosowanie kuchni

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika Model nr VS14926/VS14929/VS14928/VS14930/VS14117 Informacje dotyczące zgodności Rozporządzenie Federalnej Komisji Łączności

Bardziej szczegółowo

Avensis. Instrukcja obs ugi

Avensis. Instrukcja obs ugi Avensis Instrukcja obs ugi S owo wst pne Witamy w stale powi kszajàcym si gronie u ytkowników samochodów Toyota, którzy z pe nà ÊwiadomoÊcià korzyêci wybrali t mark. JesteÊmy dumni z nowoczesnej konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW)

Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW) Instrukcja obs ugi Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Wersja instrukcji 4/27 Przemienniki cz stotliwo ci Dzi kujemy, e wybrali Pa stwo produkty firmy HFinverter! Doskona jako, obs

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem chabiƒska Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem Jednà z niewidocznych, ale niezwykle wa nych, us ug internetowych jest system DNS (Domain Name System). Na ca ym Êwiecie mechanizm ten wykorzystuje si wiele

Bardziej szczegółowo

PL7 Micro / Junior / Pro. Instrukcja U ytkownika (wersja V3..)

PL7 Micro / Junior / Pro. Instrukcja U ytkownika (wersja V3..) PL7 Micro / Junior / Pro Instrukcja U ytkownika (wersja V3..) PL7 Micro / Junior / Pro Instrukcja U ytkownika (wersja V3..) Copyright Schneider Automation S.A. 1998. All rights reserved. This document

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643

INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643 INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643 1 SPIS TREÂCI Wprowadzenie... 3 Monta... 6 Pozycjonowanie p yty kuchennej... 6 Mocowanie p yty kuchennej... 7 Podłàczenie elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo