Prawo telekomunikacyjne. pod redakcją Macieja Rogalskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawo telekomunikacyjne. pod redakcją Macieja Rogalskiego"

Transkrypt

1 Prawo telekomunikacyjne pod redakcją Macieja Rogalskiego Warszawa 2011

2 Stan prawny na 1 lipca 2011 r. Publikacja dofinansowana przez Telekomunikację Polską S.A. Wydawca: Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący: Joanna Maź Opracowanie redakcyjne: Studio Diament Łamanie: Studio Diament Autorstwo poszczególnych rozdziałów: rozdział I Maciej Rogalski, Dorota Gałecka rozdział II Maciej Rogalski rozdział III Joanna Radzikowska, Marcin Bartosz Kanarski rozdział IV Jolanta Steppa rozdział V Beata Kosno, Agnieszka Trochimiak rozdział VI Paweł Gembicki rozdział VII Jolanta Zbiorczyk rozdział VIII Marta Brzoza rozdział IX Marta Brzoza, Jolanta Steppa, Marcin Pachla rozdział X Maciej Rogalski, Jolanta Steppa rozdział XI Zofia Włodarczyk, Adam Rzyśkiewicz rozdział XII Stanisław Żmudzin, Grzegorz Barej rozdział XIII Grzegorz Kuźmicz rozdział XIV Sławomir Chmielewski rozdział XV Maciej Rogalski rozdział XVI Jacek Płoski rozdział XVII Jacek Płoski, Wioletta Pacler Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2011 ISBN: Wydane przez: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Redakcja Książek Warszawa, ul. Płocka 5a tel , fax Księgarnia internetowa

3 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 9 Wstęp Rozdział I Pojęcie i zakres regulacji sektorowej Pojęcie Zakres Rozdział II Polityka regulacyjna Pojęcie polityki regulacyjnej Realizacja celów regulacyjnych Cele ustawy Prawo telekomunikacyjne Rozdział III Źródła prawa telekomunikacyjnego Uwagi wstępne Ustawa Prawo telekomunikacyjne Umowy międzynarodowe Inne akty prawne regulujące działalność telekomunikacyjną Nowe ramy regulacyjne dla usług łączności elektronicznej Rozdział IV Regulowanie rynku telekomunikacyjnego Procedura regulacji ex ante Rynki właściwe przyjęte w zaleceniach Komisji Europejskiej Zasady analizy rynków właściwych Obowiązki regulacyjne Rozdział V Dostęp telekomunikacyjny Rodzaje dostępu Podmioty uprawnione Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych Uprawnienia Regulatora

4 Spis treści Rozdział VI Regulacja Dostępowych Sieci Następnej Generacji (NGA) Pojęcie i specyfika regulacji Dostępowych Sieci Następnej Generacji Ogólne uwarunkowania regulacji sieci NGA w ramach obowiązującego porządku prawnego na terenie Unii Europejskiej Regulacyjne mechanizmy wspierania inwestycji oraz ograniczania ryzyka inwestycyjnego Praktyczne doświadczenia dotyczące regulacji NGA Rozdział VII Rachunkowość regulacyjna i kalkulacja kosztów Obowiązki operatora posiadającego znaczącą pozycję rynkową w zakresie rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów Metody kalkulacji kosztów Wykorzystanie modeli kosztowych w Polsce Kalkulacja kosztów w oparciu o model FL-FDC Budowa modelu Poziomy modelu Pierwszy poziom modelu, poziom zasobów Drugi poziom modelu, pierwszy poziom procesów rzeczywistych Trzeci poziom modelu, drugi poziom procesów rzeczywistych Czwarty poziom modelu, poziom procesów modelowych Piąty poziom modelu, poziom usług Kalkulacja kosztów w oparciu o model LRIC Metody alokacji kosztów modelu LRIC Pierwszy poziom modelu LRIC zasoby Drugi poziom modelu LRIC procesy rzeczywiste Trzeci pozom modelu LRIC procesy specjalne HCC Rachunkowość regulacyjna jako narzędzie regulacji rynków Metodologia sporządzania sprawozdań rachunkowości regulacyjnej Rozdział VIII Ustalanie cen usług telekomunikacyjnych Obowiązki operatora posiadającego znaczącą pozycje rynkową w zakresie cenników usług detalicznych Przegląd obowiązków nakładanych na rynkach detalicznych w zakresie regulacji stawek Analiza obowiązków nakładanych w Polsce na rynkach detalicznych w zakresie regulacji stawek Zakres usług regulowanych na rynku hurtowym oraz obowiązki w zakresie ustalania taryf

5 Spis treści Rozdział IX Strategia regulacyjna Modele strategii regulacyjnych w Unii Europejskiej na rynkach detalicznych i hurtowych Strategie regulacyjne sieci nowej generacji Wdrażanie strategii regulacyjnych i ich wpływ na rynek telekomunikacyjny Rozdział X Świadczenie usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Cennik usług telekomunikacyjnych Obowiązki dostawcy publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej Obowiązki publikacji informacji o jakości usług Obowiązki dostawcy usług o podwyższonej opłacie Spis abonentów i biuro numerów Możliwość połączenia z konsultantem dostawcy usług Wybieranie wieloczęstotliwościowe Połączenia z numerami alarmowymi Połączenia do numerów niegeograficznych Wykazy wykonanych połączeń Inne obowiązki Obowiązki przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej Przenośność numerów Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych Rozdział XI Świadczenie usługi powszechnej Pojęcie usługi powszechnej Zakres usługi powszechnej Przystępność usługi powszechnej i finansowanie Przepisy regulujące usługę powszechną Wybór operatora świadczącego usługę powszechną Obowiązki operatora świadczącego usługę powszechną Rozdział XII Gospodarowanie częstotliwościami i numeracją Gospodarowanie częstotliwościami Gospodarowanie numeracją Rozdział XIII Infrastruktura telekomunikacyjna, urządzenia telekomunikacyjne i urządzenia radiowe Infrastruktura telekomunikacyjna

6 Spis treści 2. Używanie i obsługa urządzeń radiowych Wymagania dla aparatury oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych Rozdział XIV Tajemnica telekomunikacyjna i ochrona danych użytkowników końcowych Zakres pojęciowy tajemnicy telekomunikacyjnej Obowiązki przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w zakresie przestrzegania tajemnicy telekomunikacyjnej Rozdział XV Obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego Sytuacje szczególnych zagrożeń Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych w sytuacjach szczególnych zagrożeń Wykonywanie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązków na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa Rozdział XVI Przepisy karne i kary pieniężne w ustawie Prawo telekomunikacyjne Przepisy karne Kary pieniężne Rozdział XVII Administracja łączności i postępowanie kontrolne Organy administracji łączności Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Zakres działania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Postępowanie kontrolne i pokontrolne Postępowanie przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej Bibliografia

7 wykaz skrótów Akty prawne dyrektywa 95/46/WE dyrektywa 96/19/WE dyrektywa 97/33/WE dyrektywa 98/10/WE dyrektywa 1999/5/WE dyrektywa 2002/19/WE dyrektywa 2002/20/WE dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych (Dz. Urz. UE L 281 z , s. 31 z późn. zm.) dyrektywa Komisji 96/19/WE z dnia 13 marca 1996 r. zmieniająca dyrektywę 90/388/EWG w sprawie wprowadzenia pełnej konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych (Dz Urz. WE L 74 z , s. 13) dyrektywa Komisji 97/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1997 r. w sprawie wzajemnych połączeń ze względu na zapewnienie usług powszechnych oraz interoperacyjności poprzez zastosowanie zasady otwartej sieci ONP (Dz. Urz. WE L 199 z , s. 32 z późn. zm.) dyrektywa 98/10/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie zastosowania zasady otwartej sieci (ONP) w telefonii głosowej oraz w sprawie usług powszechnych w telekomunikacji w konkurencyjnym środowisku (Dz. Urz. WE L 101 z , s. 24) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (Dz. Urz. UE L 91 z , s. 10 z późn. zm.) dyrektywa 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych połączeń (dyrektywa o dostępie) (Dz. Urz. WE L 108 z , s. 7 z późn. zm.) dyrektywa 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnianie sieci i usługi łączności elektronicznej (dyrektywa o zezwoleniach) (Dz. Urz. WE L 108 z , s. 21 z późn. zm.) 9

8 dyrektywa 2002/21/WE dyrektywa 2002/22/WE dyrektywa 2002/58/WE dyrektywa 2002/77/WE dyrektywa 2004/108/WE dyrektywa 2005/29/WE dyrektywy 2006/24/WE dyrektywa 2009/136/WE dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. WE L 108 z , s. 33 z późn. zm.) dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej) (Dz. Urz. WE L 108 z , s. 51 z późn. zm.) dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz. Urz. WE L 201 z , s. 37 z późn. zm.) dyrektywa Komisji 2002/77/WE z dnia 16 września 2002 r. w sprawie konkurencji na rynkach sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. Urz. WE L 249 z , s. 21) dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG (Dz. Urz. UE L 390 z , s. 24) dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych) (Dz. Urz. UE L 149 z , s. 22) dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności oraz zmieniająca dyrektywę 2005/58/WE (Dz. Urz. UE L 105 z , s. 54) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE 10

9 dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (Dz. Urz. UE L 337 z , s. 11) k.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) k.k. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) k.k.w. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.; sprost. Dz. U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319) k.p.a. k.p.c. k.p.k. k.s.h. k.w. nota w sprawie rynków z 2003 r. nota w sprawie rynków z 2007 r. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) Explanatory Note Accompanying document to the Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets within the electronic communications sector susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council on a common regulatory framework for electronic communication networks and services, ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/recomm_guidelines/relevant_markets/en1_2003_497.pdf Explanatory Note Accompanying document to the Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets within the electronic communications sector susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council on a common regulatory 11

10 nowela dostosowawcza nowela o ratownictwie nowela przetargowa nowela unijna nowela unijna II framework for electronic communications networks and services {Second edition C(2007) 5406}, society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/eu_consultation_procedures/sec_2007_1483_2.pdf ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 66) ustawa z dnia 11 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 17, poz. 101 z późn. zm.) ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 23, poz. 137) ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 716) ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 86, poz. 554 z późn. zm.) nowela ustrojowa ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 267, poz z późn. zm.) obwieszczenie w sprawie rynku właściwego o.p. p.p.s.a. pr. poczt. pr. tel. pr. tel. z 2000 r. r.n.a. 112 obwieszczenie Komisji Europejskiej w sprawie definicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji (97/C 372/03) (Dz. Urz. WE C 372 z , s. 5) ustawa z dnia 29 września 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852 z późn. zm.) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego 112 albo innych numerów alarmowych (Dz. U. Nr 236, poz. 1620) 12

11 r.o.k.n. rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu obliczania kosztu netto usługi wchodzącej w skład telekomunikacyjnej usługi powszechnej (Dz. U. Nr 255, poz. 2141) r.o.o.b.p. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie wypełniania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego (Dz. U. Nr 187, poz. 1568) r.o.r. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie zakresu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym (Dz. U. Nr 138, poz. 866) rozporządzenie (WE) 717/2007 r.p.d.p. rozporządzenie (WE) nr 717/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 171 z , s. 32 z późn. zm.) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń (Dz. U. Nr 15, poz. 77) r.p.k.r.c. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie przetargu oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych (Dz. U. Nr 118, poz. 990) r.p.n.k. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 307 z późn. zm.) r.p.r. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 226, poz. 2291) r.p.r.k. rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie prowadzenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług (Dz. U. Nr 255, poz z późn. zm.) r.p.s.r.a. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz. U. Nr 223, poz. 1472) r.p.u.z.p. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia, że urządzenie wytwarzające pole elektromagnetyczne powoduje zakłócenia pracy innego urządzenia (Dz. U. Nr 175, poz. 1227) 13

12 RR ITU Regulamin Radiokomunikacyjny Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (przepisy uzupełniające do Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (Konstytucja i Konwencja, tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 10, poz Regulamin Radiokomunikacyjny publikacja dostępna w biurze ITU, r.r.w. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2004 r. w sprawie określenia rynków właściwych podlegających analizie przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (Dz. U. Nr 242, poz. 2420) r.r.w.z.ś.u. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie rodzaju wydatków bezpośrednio związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu przez jednostki uprawnione (Dz. U. Nr 130, poz. 830) r.ś.u.p. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usługi powszechnej oraz wymagań dotyczących świadczenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek uprawnionych (Dz. U. Nr 68, poz. 592 z późn. zm.) r.u.r. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie urządzeń radiowych objętych obowiązkiem zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty o zamiarze wprowadzenia ich do obrotu (Dz. U. Nr 168, poz. 1406) r.w.k.u. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 1670) r.w.w. rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 52, poz. 350) r.w.z.d.t. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego (Dz. U. Nr 145, poz. 919) SOLAS Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzona w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 z późn. zm.) wraz z Protokołem z 1978 r. dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu 1974, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 320). 14

13 stanowisko Prezesa UKE w sprawie cenników z 2010 r. stanowisko w sprawie obowiązków stanowisko w sprawie segmentacji TFUE TWE stanowisko Prezesa UKE w sprawie kontroli przestrzegania przez operatora o znaczącej pozycji na rynku detalicznym niektórych obowiązków regulacyjnych, w tym cenników i regulaminów świadczenia usług z dnia 15 lipca 2010 r., gallery/32/03/32037/stanowisko_cennikowe_prezesa_uke_19_ lip_2010.pdf Revised ERG Common Position on the approach to Appropriate remedies in the ECNS regulatory framework, ERG (06) 33, ERG Common Position on Geographic Aspects of Market Analysis (definition and remedies); erg_08_20_final_cp_geog_aspects_ pdf Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 83 z , s. 47) Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 325 z , s. 1) u.c. ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz z późn. zm.) u.d.a.r. ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.) u.d.i.p. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz z późn. zm.) u.f.p. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) u.g.n. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) u.k.e ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556 z późn. zm.) u.ł. ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (tekst jedn.: Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564 z późn. zm.) u.o.d.o. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) u.o.i.n. ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) u.o.k.k. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) u.o.k.k. z 2000 r. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz z późn. zm.) 15

14 u.o.n.u.ś.d.e. u.o.p.k. u.p.e.a. u.p.n.p.r. u.r. u.r.t. u.s.d.g. u.s.o.z. ustawa o RM u.ś.u.d.e. u.w.a.r.w. u.w.r.u. u.z.n.k. wytyczne KE 2002/C165/03 wytyczne KE w sprawie analizy rynku ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. Nr 126, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206) ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn. zm.) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675) ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.) wytyczne Komisji Europejskiej 2002/C165/03 w sprawie analizy rynku i oceny znaczącej pozycji rynkowej zgodnie z ramami regulacyjnymi Wspólnoty dotyczącymi sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE C 165 z ) wytyczne Komisji Europejskiej z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie analizy rynku i oceny znaczącej pozycji rynkowej w związku z ramami regulacyjnymi sieci i usług łączności elektronicznej, o których mowa w załączniku XI Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Dz. Urz. UE C 101 z , s. 1) 16

15 zalecenie 98/195/WE zalecenie 98/322/WE zalecenie 2002/175/WE zalecenie 2005/698/WE zalecenie KE w sprawie MTR/FTR zalecenie KE w sprawie NGA zalecenie KE w sprawie notyfikacji zalecenie KE w sprawie właściwych rynków z 2003 r. zalecenie KE w sprawie właściwych rynków z 2007 r. zalecenie Komisji z dnia 8 stycznia 1998 r. w sprawie połączeń międzyoperatorskich na zliberalizowanym rynku telekomunikacyjnym część 1 Ceny połączeń międzyoperatorskich (Dz. Urz. WE L 73 z , s. 42) zalecenie Komisji z dnia 8 kwietnia 1998 r. w sprawie wzajemnych połączeń na zliberalizowanym rynku telekomunikacji część 2 Rozdzielność księgowa i księgowanie kosztów (Dz. Urz. WE L 141 z , s. 6) zalecenie Komisji 2002/175/WE z dnia 22 lutego 2002 r. zmieniające zalecenie 98/195//WE, ostatnio zmienione zaleceniem 2000/263/WE w sprawie połączeń międzyoperatorskich na zliberalizowanym rynku telekomunikacyjnym część 1 Ceny połączeń międzyoperatorskich) (Dz. Urz. WE L 58 z , s. 56) zalecenie Komisji z dnia 19 września 2005 r. w sprawie rozdzielności księgowej i systemów księgowania kosztów zgodnie z uregulowaniami prawnymi dla łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE L 266 z , s. 64) zalecenie Komisji z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie uregulowań dotyczących stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i ruchomych (2009/396/WE) (Dz. Urz. UE L 124 z , s. 67; sprost.: Dz. Urz. UE L 338 z , s. 64) zalecenie Komisji z dnia 20 września 2010 r. w sprawie regulowanego dostępu do sieci dostępu nowej generacji (2010/572/UE) (Dz. Urz. UE L 251 z , s. 35) zalecenie Komisji z dnia 15 października 2008 r. w sprawie notyfikacji, terminów i konsultacji przewidzianych w art. 7 dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (2008/850/WE) (Dz. Urz. UE L 301 z , s. 23) zalecenie Komisji z dnia 11 lutego 2003 w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych dla sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE L 114 z , s. 65) zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE L 344 z , s. 65) 17

16 AUW BIIŁ Biul. SN Czasopisma i wydawnictwa promulgacyjne Acta Universitas Wratislaviensis Biuletyn Informacyjny Instytutu Łączności Biuletyn Sądu Najwyższego Biul. UKE Biuletyn Urzędu Komunikacji Elektronicznej Biul. URTiP Biuletyn Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Dz. U. Dz. Urz. MT Dz. Urz. UE Dz. Urz. UKE Dz. Urz. WE ECR EPS GP KPP KZS M.P. Dziennik Ustaw Dziennik Urzędowy Ministra Transportu Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dziennik Urzędowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich The European Court of Justice rulings Europejski Przegląd Sądowy Gazeta Prawna Kwartalnik Prawa Prywatnego Krakowskie Zeszyty Sądowe Monitor Polski M. Praw. Monitor Prawniczy N ONSA ONSA WSA OSA OSNCP OSNKW Normalizacja Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa OSNP Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych OSP Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy, Seria A PiET Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji PiP Państwo i Prawo Pr. Praw. Problemy Praworządności 18

17 Prok. i Pr. PS PT PUE PUG Rzeczposp. St. Pr.-Ek. TiTI WPP Zb. Orz. ZNUŁ Prokuratura i Prawo Przegląd Sądowy Prawo Teleinformatyczne Prawo Unii Europejskiej Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rzeczpospolita Studia Prawniczo-Ekonomiczne Telekomunikacja i Techniki Informacyjne Wojskowy Przegląd Prawniczy Zbiór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (ECR) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego Instytucje i organizacje ABW ARCEP AW BEREC CBA CEN CENELEC CEPT CMT ECC ECO ECTRA Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Poste (Urząd Regulacji Komunikacji Elektronicznej i Poczty we Francji) Agencja Wywiadu Body of European Regulators of Electronic Communications ( Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej) Centralne Biuro Antykorupcyjne European Committee for Standardization (Europejski Komitet Normalizacji) European Committee for Electrotechnical Standardization (Europejski Komitet do spraw Normalizacji Elektrotechniki) European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych) Comision del Mercado de las Telecommunicaciones (Komisja Rynku Telekomunikacyjnego) Electronic Communications Committee (Komitet Łączności Elektronicznej w ramach CEPT) European Communications Office (Biuro Łączności Elektronicznej w ramach CEPT) European Committee for Telecommunications Regulatory Affairs (Europejski Komitet Regulacji Sektora Telekomunikacyjnego w ramach CEPT) 19

18 EEC EFTA ERG ETS ETSI EWG FCC GSUE GUS IEC ITU ITU-T KE KRRiT KRS MI MON MZT NRA NSA OBN OFCOM PE PIKE SA SAM SN SO European Economic Community (Europejska Wspólnota Gospodarcza) European Free Trade Association (Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu) European Regulatory Group (Europejska Grupa Regulatorów) Europejski Trybunał Sprawiedliwości European Telecommunications Standards Institute (Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych) Europejska Wspólnota Gospodarcza Federal Communications Commission (Federalna Komisja Łączności w USA) Generalny Sąd Unii Europejskiej Główny Urząd Statystyczny International Electrotechnical Commission (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna) International Telecommunication Union (Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny) International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sektor (Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny Sektor Standaryzacji Telekomunikacji) Komisja Europejska Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Krajowy Rejestr Sądowy Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Obrony Narodowej Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny National Regulatory Authority (Krajowy Urząd Regulacyjny) Naczelny Sąd Administracyjny Ogólnopolskie Biuro Numerów Office of Communications (Urząd Komunikacji w Wielkiej Brytanii) Parlament Europejski Polska Izba Komunikacji Elektronicznej Sąd Apelacyjny Sąd Antymonopolowy Sąd Najwyższy Sąd Okręgowy 20

19 SOKiK SPI TK UE UKE UOKiK URE URT URTiP WARC,WRC WBZC WE WSA Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sąd Pierwszej Instancji Trybunał Konstytucyjny Unia Europejska Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urząd Regulacji Energetyki Urząd Regulacji Telekomunikacji Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty World Administrative Radio Conference, po roku 1992 World Radiocommunication Conference (Światowa Administracyjna Konferencja Radiowa, Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna) Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami Wspólnota Europejska Wojewódzki Sąd Administracyjny Inne 3G AAC ABC ADSL AM ATC ATM AUS AVC BRAS BSA CBR CCA CE sieci trzeciej generacji Average Avoidable Costs (przeciętne koszty uniknięte) Activity Based Costing (rachunek kosztów działań) Asymmetric Digital Subscriber Line (asymetryczna cyfrowa linia abonencka) Amplitude Modulation (modulacja amplitudy) Average Total Costs (suma kosztów przeciętnych) Asynchronous Transfer Mode (asynchroniczny tryb transferu) Abonenckie Usługi Specjalne Average Variable Costs (przeciętne koszty zmienne) Broadband Remote Access Server (szerokopasmowy serwer dostępu zdalnego) Bitstream Access (dostęp do strumienia bitów) Constant Bit Rate (klasa ruchowa sieci) Current Cost Accounting (rachunek kosztów bieżących) oznakowanie potwierdzające zgodność aparatury z zasadniczymi wymaganiami po dokonaniu oceny zgodności 21

20 CKT CLI CMN CRM CT CVR DCS 1800 DECT DL DMTF DOCSIS DSC DSL DSLAM DVB-C DVB-H DVB-S DVB-T DWDM EMC ETNS F2M FDC FL-FDC FL-LIRIC centrala końcowo-tranzytowa Calling Line Identification (identyfikacja połączenia przychodzącego) centrala międzynarodowa Customer Relationship Management (zarządzanie klientami) centrala tranzytowa Cost Volume Relationship (zależność koszt-wolumen) Digital Cellular System 1800 MHz (system telefonii komórkowej działającej w paśmie 1800 MHz) Digital Enhanced Cordless Telecommunication (system łączności bezprzewodowej cyfrowy rozszerzony) Digital Line (łącze cyfrowe) Dual-Tone Multi-Frequency (system tonowej sygnalizacji w urządzeniach końcowych) Data Over Cable Service Interface Specification (specyfikacja interfejsu danych na sieci kablowej) Digital Selective Calling (cyfrowe selektywne wywołanie) Digital Subsriber Line (cyfrowa linia abonencka) Digital Subscriber Line Access Multiplexer (koncentrator cyfrowych linii abonenckich pracujących w technologii xdsl) Digital Video Broadcasting Cable (standard telewizji cyfowej kablowej) Digital Video Broadcasting Handset (standard telewizji cyfowej mobilnej) Digital Video Broadcasting Satellite (standard telewizji cyfowej satelitarnej) Digital Video Broadcasting Terrestrial (standard telewizji cyfowej naziemnej) Dense Wavelength Division Multiplexing (technologia gęstego, falowego zwielokrotnienia przepływności światłowodu) Electromagnetic Compatibility (kompatybilność elektromagnetyczna) European Telephony Numbering Space (europejski obszar numeracyjny) Fix to Mobile (połączenie stacjonarne do mobilnego) Fully Distributed Cost (w pełni alokowany koszt) Forward Looking Fully Distributed Costs (zorientowany przyszłościowo w pełni alokowany koszt) forward-looking, long-run incremental cost (zorientowany przyszłościowo długookresowy koszt przyrostowy) 22

21 FM FNP FR FTR FTTB/H FTTC FTTN Frequency Modulation (modulacja częstotliwości) Fix Number Portability (przenośność numerów w sieci stacjonarnej) Frame Relay (pakietowa, cyfrowa sieć transmisyjna) Fixed Termination Rate (stawka za zakończenie połaczenia w sieci stacjonarnej) Fiber to the bulding/home (światłowód do domu/budynku) Fiber to the Cabinet (światłowód do skrzynki rozdzielczej) Fiber to the Node (światłowód do węzła) FTTx Fiber to the x (światłowód do x) GMDSS GPS GSM HCC HDSL HISIN HLR IMEI Incumbent IP IP peering IP tranzyt IRU ISDN ISDN BRA ISDN PRA ISM JST KTPC L2TP Global Maritime Distress Safety System (światowy morski system łączności alarmowej i bezpieczeństwa) Global Positioning System (system nawigacji satelitarnej) Global System for Mobile Communication (światowy system łączności mobilnej) Homogeneous Cost Category (jednorodne kategorie kosztowe) High Digital Subscriber Line (symetryczne łącze abonenckie o wysokiej przepływności) Inteligent Network (sieć inteligentna) Home Location Register (rejestr abonentów macierzystych) International Mobile Equipment Identity (międzynarodowa identyfikacja urządzenia mobilnego) operator zasiedziały Internet Protocol (sieciowy protokół komunikacyjny) dobrowolna wymiana ruchu IP usługa tranzytu ruchu IP Indefeasible Rights of Use (niezbywalne prawo wykorzystania) Integrated Services Digital Network (cyfrowa sieć z integracją usług) cyfrowa linia telefoniczna o dwóch kanałach rozmownych i jednym do transmisji danych cyfrowa linia telefoniczna, która posiada 30 kanałów rozmownych i jeden do transmisji danych Industrial, Scientific, Medical (przemysłowe, naukowe, medyczne) jednostki samorządu terytorialnego Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości Layer 2 Tunneling Protocol (protokół emulujący warstwę łącza danych, służący do tworzenia logicznych tuneli typu punkt-punkt dla potrzeb transmisji danych) 23

22 LLU LPA LPSS LRAIC LRIC M2M MDF MEA MHz MNO MNP MS MSC MTR MVNO NDS NGA NMT NOK NOL NOM/NOMN nrt-vbr NSL NT OK OSA OTR Local Loop Unbundlig (uwolnienie pętli lokalnej) Lokalna Pętla Abonencka Logiczny Punkt Styku Sieci dwóch operatorów Long-Run Average Incremental Costs (metodologia długookresowych przeciętnych kosztów przyrostowych) Long Run Incremental Costing (metodologia długookresowych kosztów przyrostowych) Mobile to Mobile (połączenie mobilne do mobilnego) Main Distribution Frame (przełącznica główna) Modern Equivalent Asset (metoda wyceny majątku) megaherc Mobile Network Operator (mobilny operator sieciowy) Mobile Number Portability (przenośnośc numerów w sieci komórkowej) Margin Squeeze (zawężanie marży) Mobile Switching Centre (cyfrowa centrala telefoniczna będąca elementem sieci szkieletowej telefonii komórkowej) Mobile Termination Rate (stawka za zakończenie połączenia w sieci ruchomej) Mobile Virtual Network Operator (mobilny operator sieci wirtualnych) Numer Dostępu do Sieci Next Generation Access (dostęp następnej generacji) Nordic Mobile Telephony (analogowy standard telefonii komórkowej) operator ruchomej (komórkowej) publicznej sieci telefonicznej PLMN operator stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PSTN operator sieci usług międzystrefowych i międzynarodowych oraz połączeń z sieci stacjonarnych do sieci komórkowych non real time Variable Bit Rate (klasa ruchowa sieci ATM) North South Line (międzynarodowy trakt telekomunikacyjny przechodzący przez terytorium Polski z północy na południe) Network Termination (urządzenie końcowe) operator korzystający Ogólnopolski Spis Abonentów Obszar Tranzytowy 24

23 OZ QoS P2M P2P PAS PCM PDH PDU PIA PLI CBD PNK PS PSS PSTN PUB-01 PZC RIO rynek 1/2003 rynek 2/2003 rynek 3/2003 rynek 4/2003 rynek 5/2003 rynek 6/2003 ośrodek zamiejscowy Quality of service (jakość usług) Point to Multipoint (połączenie punkt-wielopunkt) Point to Point (połączenie punkt-punkt) Publiczne Aparaty Samoinkasujące Pulse Code Modulation (urządzenia służące do realizacji zwielokrotniania linii abonenckich) Plesiochronous Digital Hierarchy (hierarchiczny system zwielokrotnienia i transportu sygnałów cyfrowych) Punkt Dostępu do Usługi Physical Infrastructure Access (fizyczny dostęp do infrastruktury) Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych Plan Numeracji Krajowej Price Squeeze (zawężanie ceny) Punkt Styku Sieci Public Switched Telephone Network (publiczna komutowana sieć tefoniczna) sprawozdanie ze stanu telefonicznych aparatów publicznych plan zagospodarowania częstotliwości Reference Interconnection Offer (oferta ramowa dotycząca połączenia sieci operatorów) świadczenie usługi przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i utrzymania w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla konsumentów świadczenie usługi przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i utrzymania w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla użytkowników końcowych, z wyłączeniem konsumentów świadczenie usługi krajowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla konsumentów świadczenie usługi międzynarodowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla konsumentów świadczenie usługi krajowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla użytkowników końcowych, z wyłączeniem konsumentów świadczenie usługi międzynarodowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla użytkowników końcowych, z wyłączeniem konsumentów 25

24 rynek 7/2003 rynek 8/2003 rynek 9/2003 rynek 10/2003 rynek 11/2003 rynek 12/2003 rynek 13/2003 rynek 14/2003 rynek 15/2003 rynek 16/2003 rynek 17/2003 rynek 18/2003 rynek 1/2007 rynek 2/2007 rynek 3/2007 rynek 4/2007 rynek 5/2007 rynek 6/2007 świadczenie usługi zapewnienia części lub całości minimalnego zestawu łączy dzierżawionych o przepływnościach do 2 Mbit/s włącznie świadczenie usługi rozpoczynania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej świadczenie usługi zakańczania połączeń w poszczególnych stacjonarnych publicznych sieciach telefonicznych świadczenie usługi tranzytu połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej świadczenie usługi dostępu do lokalnej pętli i podpętli abonenckiej (łącznie z dostępem współdzielonym) realizowanego za pomocą pary przewodów metalowych w celu świadczenia usług szerokopasmowych i głosowych świadczenie usługi dostępu szerokopasmowego, w tym szerokopasmowej transmisji danych świadczenie usługi dzierżawy łączy będących zakończeniami łączy świadczenie usługi dzierżawy łączy niebędących zakończeniami łączy świadczenie usługi dostępu i rozpoczynania połączeń w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych świadczenie usługi zakańczania połączeń głosowych w poszczególnych ruchomych publicznych sieciach telefonicznych świadczenie usługi roamingu międzynarodowego w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych świadczenie usługi transmisji programów radiofonicznych lub telewizyjnych w celu dostarczania treści radiofonicznych lub telewizyjnych użytkownikom końcowym świadczenie usługi dostępu do publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych świadczenie usługi rozpoczynania połączenia w publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji świadczenie usługi zakańczania połączeń w poszczególnych publicznych sieciach telefonicznych w stałej lokalizacji świadczenie usługi hurtowego (fizycznego) dostępu do infrastruktury sieciowej (w tym dostępu dzielonego lub w pełni uwolnionego) w stałej lokalizacji świadczenie usługi hurtowego dostępu szerokopasmowego świadczenie usługi dzierżawy hurtowych segmentów łączy, będących zakończeniami łączy, bez względu na zastosowaną 26

25 rynek 7/2007 SDH SIM SJO SLU SMP SMS SOHO SP SSNIP test STM TVK UBR UI UIFN UMTS US V5.x VAS VDSL VoB VoIP VP VSAT VULA WACC technologię zapewnienia przepustowości dzierżawionej lub dedykowanej świadczenie usługi zakańczania połączeń głosowych w poszczególnych sieciach telefonii komórkowej Synchronous Digital Hierarchy (synchroniczny system transportowy) Subscriber Identity Module (moduł identyfikacji abonenta) Samodzielna Jednostka Organizacyjna Sub-Loop Unbundling (uwolnienie podpętli lokalnej) Significant Market Power (znacząca pozycja rynkowa) Short Message Service (krótka wiadomość tekstowa) Small Office/Home Office (małe przydomowe przedsiębiorstwa) Service Provider (dostawca usług) Small but Significant Non-transitory Increase in Price (test hipotetycznego monopolisty) Synchronous Transport Module (moduł transportowy informacji cyfrowej) telewizja kablowa Unspecified Bit Rate (klasa ruchowa sieci ATM) usługi informacyjne Universal International Freephone Number (powszechna międzynarodowa sieć bezpłatnych numerów telefonicznych) Universal Mobile Telecommunications System (uniwersalny system łączności ruchomej) Universal Service (usługa powszechna) łącze o przepływności 2 Mbit/s o znormalizowanym styku V5.x Value-Added Service (usługi o wartości dodanej) Very High Speer DSL (bardzo szybkiej prędkości DSL) Voice over Broadband (usługi głosowe świadczone na sieci szerokopasmowej) Voice over IP (głos poprzez protokół IP) Virtual Path (ścieżka wirtualna) Very Small Aperture Terminal (terminale abonenckie z anteną o bardzo małej średnicy) Virtual Unbundled Local Access (uwolniony, wirtualny dostęp do pętli Lokalnej) Weighted Average Cost of Capital (średni ważony koszt kapitału) 27

26 WBA WiMAX WLL WLR xdsl Wholesale Broadband Access (hurtowy dostęp szerokopasmowy) Worldwide Interoperability for Microwave Access (technologia bezprzewodowej, radiowej transmisji danych) Wireless Local Loop (bezprzewodowa pętla lokalna) Wholesale Line Rental (usługa hurtowego dostępu do sieci) Digital Subscriber Line (cyfrowa linia abonencka) Art. bez podania innego skrótu oznacza ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz z późn. zm.)

27 WSTĘP Przedmiotem opracowania są podstawowe pojęcia, zasady, konstrukcje i instytucje z zakresu prawa telekomunikacyjnego oraz problemy prawne powstające w procesie ich stosowania. Zagadnienia są przedstawiane nie tylko w ujęciu dogmatycznym, ale przede wszystkim praktycznym. Praca przedstawia funkcjonowanie w praktyce konkretnych instytucji i rozwiązań związanych z rynkiem telekomunikacyjnym. W książce w bardzo szerokim zakresie są omówione regulacje prawa wspólnotowego związane z działalnością rynku telekomunikacyjnego. Przyjęty zakres zagadnień i układ ksiązki odpowiada schematyce przyjętej w ustawie Prawo telekomunikacyjne. Książka nie stanowi jednak wyłącznie analizy dogmatycznoprawnej obowiązujących przepisów prawnych ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz aktów prawnych dotyczących rynku telekomunikacyjnego, ale zawiera także analizy o charakterze ekonomicznym i technologicznym. Nie jest bowiem możliwe poznanie zagadnień dotyczących regulacji rynku telekomunikacyjnego bez znajomości podstawowych mechanizmów o charakterze ekonomicznym i technologicznym, które są ściśle związane z instytucjami dotyczącymi tego rynku, a opisanymi w przepisach prawa. W książce wyjaśnione zostały podstawowe pojęcia z zakresu regulacji sektorowej (rozdział I) oraz polityki regulacyjnej (rozdział II). W sposób szczegółowy są przedstawione źródła prawa telekomunikacyjnego (rozdział III). W dalszej części książki są omówione kwestie regulowania rynku telekomunikacyjnego (rozdział IV), dostępu telekomunikacyjnego (rozdział V) oraz regulacji sieci nowych generacji (rozdział VI). Kolejna część pracy dotyczy zagadnień związanych z ustalaniem cen i kosztów. Omówione są zagadnienia rachunkowości regulacyjnej (rozdział VII), ustalania cen usług telekomunikacyjnych (rozdział VIII) oraz strategii regulacyjnej (rozdział IX). Następna część pracy poświęcona jest świadczeniu usług telekomunikacyjnych (rozdział X) oraz usługi powszechnej (rozdział XI). W pracy omówione są także kwestie dotyczące gospodarowania częstotliwościami i numeracją (rozdział XII) oraz infrastrukturą telekomunikacyjną, urządzeniami telekomunikacyjnymi i urządzeniami radiowymi (rozdział XIII). Wreszcie przedstawione są zagadnienia dotyczące: tajemnicy telekomunikacyjnej i ochrony danych osobowych (rozdział XIV), obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego (rozdział XV), przepisów karnych i kar pieniężnych (rozdział XVI) oraz administracji łączności i postępowania kontrolnego (rozdział XVII). 29

28

29 Maciej Rogalski, Dorota Gałecka Rozdział I Pojęcie i zakres regulacji sektorowej 1. Pojęcie 1. Regulacja gospodarcza stanowi szczególną funkcję interwencji państwa w gospodarkę rynkową, której podstawowym celem jest zastąpienie mechanizmów rynku i konkurencji w tych obszarach działalności gospodarczej, w której mechanizmy te nie istnieją, a zwłaszcza w sieciowych sektorach użyteczności publicznej. Funkcja regulacji gospodarczej jest rozumiana jako zbiór norm prawnych oraz zindywidualizowanych aktów ich stosowania i egzekwowania, które ograniczają wolność gospodarczą przedsiębiorców działających w sektorach infrastrukturalnych, np. telekomunikacji 1. Genezę regulacji wiąże się zwykle z rozwojem nowych dziedzin działalności gospodarczej powstałych na przełomie XIX i XX wieku. Nowe wówczas sektory gospodarki, tj. kolej, łączność (telekomunikacja i poczta), budowa i eksploatacja dróg i autostrad, energetyka i lotnictwo, zrodziły potrzebę powołania organów państwa odpowiedzialnych za reglamentację dopuszczania i wykonywania działalności gospodarczej w wymienionych sektorach oraz stały nadzór państwa nad tymi gałęziami przemysłu. Po raz pierwszy w historii aparat administracji państwowej musiał się zmierzyć z problemami wynikającymi z posługiwania się przez przedsiębiorstwa nieznanymi dotąd technologiami oraz potencjałem gospodarczym porównywalnym z potencjałem państw 2. Instytucja organów regulacyjnych wywodzi się z anglosaskiego systemu administracyjnego. Pierwszym państwem, w którym zadania związane z regulacją określonych sektorów przemysłu powierzono specjalnemu organowi regulacyjnemu, były Stany Zjednoczone, a w Europie Wielka Brytania 3. W obu przypadkach regulacja dotyczyła sektora kolejowego 4. Najbardziej znaną kategorię organów regulacyjnych tworzą w Stanach Zjednoczonych niezależne komisje regulacyjne znajdujące się poza strukturą organów administracji federalnej. Organy regulacyjne realizują cele specyficzne dla danego sektora i dotyczą ochrony konkurencji, zapobiegania koncentracji gospodarczej, ochrony 1 K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2009, s W. Hoff, Prawny Model Regulacji Sektorowej, Warszawa 2008, s I. Kawka, Telekomunikacyjne Organy Regulacyjne w Unii Europejskiej Problematyka Prawna, Kraków 2006, s W. Hoff, Prawny Model..., s

REGULACYJNE I CYWILNOPRAWNE ASPEKTY ROAMINGU MIĘDZYNARODOWEGO. Marlena Wach

REGULACYJNE I CYWILNOPRAWNE ASPEKTY ROAMINGU MIĘDZYNARODOWEGO. Marlena Wach REGULACYJNE I CYWILNOPRAWNE ASPEKTY ROAMINGU MIĘDZYNARODOWEGO Marlena Wach Warszawa 2013 Stan prawny na 14 sierpnia 2013 r. Recenzent Prof. dr hab. Stanisław Piątek Prof. dr hab. Bogudar Kordasiewicz Wydawca

Bardziej szczegółowo

Sieci szerokopasmowe w polityce telekomunikacyjnej

Sieci szerokopasmowe w polityce telekomunikacyjnej Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Stanis aw Pi tek Sieci szerokopasmowe w polityce telekomunikacyjnej Warszawa 2011 Podr czniki i Monogra e Sieci szerokopasmowe w polityce telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulacja rynków telekomunikacyjnych. pod redakcją Stanisława Piątka

Regulacja rynków telekomunikacyjnych. pod redakcją Stanisława Piątka Regulacja rynków telekomunikacyjnych pod redakcją Stanisława Piątka Warszawa 2007 Regulacja rynków telekomunikacyjnych Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 USTAWA. z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) DZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Rozdział 1.

Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 USTAWA. z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) DZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/221 Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827, 1198. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/169 USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_ DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady wykonywania i kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/136 USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _ DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady wykonywania i kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy. Art. 1.

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/134 1. Ustawa określa: USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _ DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. 1) zasady wykonywania i kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2004.171.1800 2005.01.01 zm. Dz.U.2004.273.2703 2005.09.01 zm. Dz.U.2005.163.1362 2006.01.14 zm. Dz.U.2005.267.2258 2006.01.25 zm.

Dz.U.2004.171.1800 2005.01.01 zm. Dz.U.2004.273.2703 2005.09.01 zm. Dz.U.2005.163.1362 2006.01.14 zm. Dz.U.2005.267.2258 2006.01.25 zm. Dz.U.2004.171.1800 2005.01.01 zm. Dz.U.2004.273.2703 2005.09.01 zm. Dz.U.2005.163.1362 2006.01.14 zm. Dz.U.2005.267.2258 2006.01.25 zm. Dz.U.2006.12.66 2006.02.09 zm. Dz.U.2006.12.66 2006.07.24 zm. Dz.U.2006.104.708

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa

Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa Zakład Zastosowań Technik Łączności Elektronicznej (Z 10) Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa Praca nr: 10300038 Warszawa, grudzień 2008 Infrastruktura teleinformatyczna państwa Wniosek nr 1004/08

Bardziej szczegółowo

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE 1. Aktualny stan stosunków społecznych W ostatnich latach, w stosunkach społecznych i gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne telefonii internetowej

Regulacje prawne telefonii internetowej Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Wojciech Rosiak Nr albumu: 223827 Regulacje prawne telefonii internetowej Praca magisterska na kierunku prawo Praca wykonana pod kierunkiem dr Marcina

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne z dnia 02.01.2007

UZASADNIENIE. projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne z dnia 02.01.2007 UZASADNIENIE projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne z dnia 02.01.2007 Dwuletni okres obowiązywania ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne wskazał

Bardziej szczegółowo

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny)

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.6.2011 DECYZJA KOMISJI z dnia 22 czerwca 2011 r. dotycząca postępowania przewidzianego w art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (COMP/39.525 Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE - II RODZAJE USŁUG I WARUNKI DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY END-TO-END W PROJEKTACH WYMAGAJĄCYCH INDYWIDUALNEJ NOTYFIKACJI

OPRACOWANIE - II RODZAJE USŁUG I WARUNKI DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY END-TO-END W PROJEKTACH WYMAGAJĄCYCH INDYWIDUALNEJ NOTYFIKACJI J. Wilczewski [red.] OPRACOWANIE - II RODZAJE USŁUG I WARUNKI DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY END-TO-END W PROJEKTACH WYMAGAJĄCYCH INDYWIDUALNEJ NOTYFIKACJI Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 ul. M. Kasprzaka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 17. Wprowadzenie 27. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29

Spis treści. Wykaz skrótów 17. Wprowadzenie 27. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów 17 Wprowadzenie 27 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29 Rozdział 1. Przepisy ogólne 31 Art. 1. [Przedmiotowy zakres ustawy] 31 Art. 2. [Definicja banku]

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze

Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze 1 2 Marian ZDYB ur. 8 grudnia 1951 r. w Sandomierzu. Absolwent Collegium Gostomianum oraz Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Stopień naukowy doktora

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC projekt do konsultacji

Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC projekt do konsultacji Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC projekt do konsultacji Warszawa, czerwiec 2015 r. 2 SPIS TREŚCI Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 roku EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotycząca interwencji publicznej dla bezpośredniego wykonania celów Narodowego Planu Szerokopasmowego oraz pośrednio

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Agaty Jurkowskiej i Tadeusza Skocznego Materiały DEMO IWEP

pod redakcją Agaty Jurkowskiej i Tadeusza Skocznego Materiały DEMO IWEP pod redakcją Agaty Jurkowskiej i Tadeusza Skocznego POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ: POLITYKI SEKTORÓW INFRASTRUKTURALNYCH Aspekty prawne pod redakcją Agaty Jurkowskiej i Tadeusza Skocznego Autorzy: Maciej

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne i regulacyjne rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce

Uwarunkowania prawne i regulacyjne rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Uwarunkowania prawne i regulacyjne rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Opracował zespół pod kierunkiem: mgr Mirosława Fereńca w składzie: prof. Stanisław Piątek mgr Edward Klimasara mgr

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA I ANALIZA

IDENTYFIKACJA I ANALIZA Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Przenoszenie numeru jako egzemplifikacja specyfiki aktualnej sytuacji prawnej polskiego rynku telekomunikacyjnego

Przenoszenie numeru jako egzemplifikacja specyfiki aktualnej sytuacji prawnej polskiego rynku telekomunikacyjnego mgr Magdalena Debita Uniwersytet Wrocławski Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych dr inż. Grzegorz Debita Politechnika Wrocławska Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Przenoszenie numeru jako

Bardziej szczegółowo

02-019 Warszawa, ul. Grójecka 5, tel. 224366750; e-mail: frsi@frsi.org.pl, www.frsi.org.pl

02-019 Warszawa, ul. Grójecka 5, tel. 224366750; e-mail: frsi@frsi.org.pl, www.frsi.org.pl Stan i perspektywy rozwoju dostępu do szerokopasmowego Internetu dla placówek bibliotecznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich, wiejskomiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Warszawa, dnia 9 września 2014 roku EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotycząca interwencji publicznej dla bezpośredniego wykonania celów Narodowego Planu Szerokopasmowego oraz pośrednio

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków działalności statutowej

Sprawozdanie z realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków działalności statutowej Ośrodek Kształcenia T: [+48 ] 58 64 F: [+48 ] 58 345 E-mail: edukacja@itl.waw.pl National Institute of Telecommunications ul. Szachowa PL 04-894 Warszawa T: [+48 ] 5 8 00 F: [+48 ] 5 86 5 E-mail: info@itl.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Memorandum Prezesa UKE oraz sektora telekomunikacyjnego jako instrument zapewnienia jakości usług telekomunikacyjnych

Memorandum Prezesa UKE oraz sektora telekomunikacyjnego jako instrument zapewnienia jakości usług telekomunikacyjnych 8(2) 2013 Memorandum Prezesa UKE oraz sektora telekomunikacyjnego jako instrument zapewnienia jakości usług telekomunikacyjnych Podstawy przetwarzania danych w celach marketingowych w świetle przepisów

Bardziej szczegółowo

REKLAMA ASPEKTY PRAWNE. redakcja naukowa Monika Namysłowska

REKLAMA ASPEKTY PRAWNE. redakcja naukowa Monika Namysłowska AUTORZY Joanna Adamczyk Piotr Chańko Julia Chlebny Konrad Drozdowski Jarosław Dudzik Andrzej Falkowski Anna Fornalczyk Lesław Góral Teresa Grzeszak Katarzyna Grzybczyk Dominika Ewa Harasimiuk (primo voto

Bardziej szczegółowo

Dostęp do pętli lokalnej we wspólnotowym prawie komunikacji elektronicznej

Dostęp do pętli lokalnej we wspólnotowym prawie komunikacji elektronicznej Dostęp do pętli lokalnej we wspólnotowym prawie komunikacji elektronicznej mgr Dariusz Adamski Uniwersytet Wrocławski Problematyka związana z lokalną pętlą abonencką przedsiębiorstwa zasiedziałego na rynku

Bardziej szczegółowo