Prawo telekomunikacyjne. pod redakcją Macieja Rogalskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawo telekomunikacyjne. pod redakcją Macieja Rogalskiego"

Transkrypt

1 Prawo telekomunikacyjne pod redakcją Macieja Rogalskiego Warszawa 2011

2 Stan prawny na 1 lipca 2011 r. Publikacja dofinansowana przez Telekomunikację Polską S.A. Wydawca: Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący: Joanna Maź Opracowanie redakcyjne: Studio Diament Łamanie: Studio Diament Autorstwo poszczególnych rozdziałów: rozdział I Maciej Rogalski, Dorota Gałecka rozdział II Maciej Rogalski rozdział III Joanna Radzikowska, Marcin Bartosz Kanarski rozdział IV Jolanta Steppa rozdział V Beata Kosno, Agnieszka Trochimiak rozdział VI Paweł Gembicki rozdział VII Jolanta Zbiorczyk rozdział VIII Marta Brzoza rozdział IX Marta Brzoza, Jolanta Steppa, Marcin Pachla rozdział X Maciej Rogalski, Jolanta Steppa rozdział XI Zofia Włodarczyk, Adam Rzyśkiewicz rozdział XII Stanisław Żmudzin, Grzegorz Barej rozdział XIII Grzegorz Kuźmicz rozdział XIV Sławomir Chmielewski rozdział XV Maciej Rogalski rozdział XVI Jacek Płoski rozdział XVII Jacek Płoski, Wioletta Pacler Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2011 ISBN: Wydane przez: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Redakcja Książek Warszawa, ul. Płocka 5a tel , fax Księgarnia internetowa

3 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 9 Wstęp Rozdział I Pojęcie i zakres regulacji sektorowej Pojęcie Zakres Rozdział II Polityka regulacyjna Pojęcie polityki regulacyjnej Realizacja celów regulacyjnych Cele ustawy Prawo telekomunikacyjne Rozdział III Źródła prawa telekomunikacyjnego Uwagi wstępne Ustawa Prawo telekomunikacyjne Umowy międzynarodowe Inne akty prawne regulujące działalność telekomunikacyjną Nowe ramy regulacyjne dla usług łączności elektronicznej Rozdział IV Regulowanie rynku telekomunikacyjnego Procedura regulacji ex ante Rynki właściwe przyjęte w zaleceniach Komisji Europejskiej Zasady analizy rynków właściwych Obowiązki regulacyjne Rozdział V Dostęp telekomunikacyjny Rodzaje dostępu Podmioty uprawnione Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych Uprawnienia Regulatora

4 Spis treści Rozdział VI Regulacja Dostępowych Sieci Następnej Generacji (NGA) Pojęcie i specyfika regulacji Dostępowych Sieci Następnej Generacji Ogólne uwarunkowania regulacji sieci NGA w ramach obowiązującego porządku prawnego na terenie Unii Europejskiej Regulacyjne mechanizmy wspierania inwestycji oraz ograniczania ryzyka inwestycyjnego Praktyczne doświadczenia dotyczące regulacji NGA Rozdział VII Rachunkowość regulacyjna i kalkulacja kosztów Obowiązki operatora posiadającego znaczącą pozycję rynkową w zakresie rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów Metody kalkulacji kosztów Wykorzystanie modeli kosztowych w Polsce Kalkulacja kosztów w oparciu o model FL-FDC Budowa modelu Poziomy modelu Pierwszy poziom modelu, poziom zasobów Drugi poziom modelu, pierwszy poziom procesów rzeczywistych Trzeci poziom modelu, drugi poziom procesów rzeczywistych Czwarty poziom modelu, poziom procesów modelowych Piąty poziom modelu, poziom usług Kalkulacja kosztów w oparciu o model LRIC Metody alokacji kosztów modelu LRIC Pierwszy poziom modelu LRIC zasoby Drugi poziom modelu LRIC procesy rzeczywiste Trzeci pozom modelu LRIC procesy specjalne HCC Rachunkowość regulacyjna jako narzędzie regulacji rynków Metodologia sporządzania sprawozdań rachunkowości regulacyjnej Rozdział VIII Ustalanie cen usług telekomunikacyjnych Obowiązki operatora posiadającego znaczącą pozycje rynkową w zakresie cenników usług detalicznych Przegląd obowiązków nakładanych na rynkach detalicznych w zakresie regulacji stawek Analiza obowiązków nakładanych w Polsce na rynkach detalicznych w zakresie regulacji stawek Zakres usług regulowanych na rynku hurtowym oraz obowiązki w zakresie ustalania taryf

5 Spis treści Rozdział IX Strategia regulacyjna Modele strategii regulacyjnych w Unii Europejskiej na rynkach detalicznych i hurtowych Strategie regulacyjne sieci nowej generacji Wdrażanie strategii regulacyjnych i ich wpływ na rynek telekomunikacyjny Rozdział X Świadczenie usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Cennik usług telekomunikacyjnych Obowiązki dostawcy publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej Obowiązki publikacji informacji o jakości usług Obowiązki dostawcy usług o podwyższonej opłacie Spis abonentów i biuro numerów Możliwość połączenia z konsultantem dostawcy usług Wybieranie wieloczęstotliwościowe Połączenia z numerami alarmowymi Połączenia do numerów niegeograficznych Wykazy wykonanych połączeń Inne obowiązki Obowiązki przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej Przenośność numerów Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych Rozdział XI Świadczenie usługi powszechnej Pojęcie usługi powszechnej Zakres usługi powszechnej Przystępność usługi powszechnej i finansowanie Przepisy regulujące usługę powszechną Wybór operatora świadczącego usługę powszechną Obowiązki operatora świadczącego usługę powszechną Rozdział XII Gospodarowanie częstotliwościami i numeracją Gospodarowanie częstotliwościami Gospodarowanie numeracją Rozdział XIII Infrastruktura telekomunikacyjna, urządzenia telekomunikacyjne i urządzenia radiowe Infrastruktura telekomunikacyjna

6 Spis treści 2. Używanie i obsługa urządzeń radiowych Wymagania dla aparatury oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych Rozdział XIV Tajemnica telekomunikacyjna i ochrona danych użytkowników końcowych Zakres pojęciowy tajemnicy telekomunikacyjnej Obowiązki przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w zakresie przestrzegania tajemnicy telekomunikacyjnej Rozdział XV Obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego Sytuacje szczególnych zagrożeń Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych w sytuacjach szczególnych zagrożeń Wykonywanie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązków na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa Rozdział XVI Przepisy karne i kary pieniężne w ustawie Prawo telekomunikacyjne Przepisy karne Kary pieniężne Rozdział XVII Administracja łączności i postępowanie kontrolne Organy administracji łączności Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Zakres działania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Postępowanie kontrolne i pokontrolne Postępowanie przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej Bibliografia

7 wykaz skrótów Akty prawne dyrektywa 95/46/WE dyrektywa 96/19/WE dyrektywa 97/33/WE dyrektywa 98/10/WE dyrektywa 1999/5/WE dyrektywa 2002/19/WE dyrektywa 2002/20/WE dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych (Dz. Urz. UE L 281 z , s. 31 z późn. zm.) dyrektywa Komisji 96/19/WE z dnia 13 marca 1996 r. zmieniająca dyrektywę 90/388/EWG w sprawie wprowadzenia pełnej konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych (Dz Urz. WE L 74 z , s. 13) dyrektywa Komisji 97/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1997 r. w sprawie wzajemnych połączeń ze względu na zapewnienie usług powszechnych oraz interoperacyjności poprzez zastosowanie zasady otwartej sieci ONP (Dz. Urz. WE L 199 z , s. 32 z późn. zm.) dyrektywa 98/10/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie zastosowania zasady otwartej sieci (ONP) w telefonii głosowej oraz w sprawie usług powszechnych w telekomunikacji w konkurencyjnym środowisku (Dz. Urz. WE L 101 z , s. 24) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (Dz. Urz. UE L 91 z , s. 10 z późn. zm.) dyrektywa 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych połączeń (dyrektywa o dostępie) (Dz. Urz. WE L 108 z , s. 7 z późn. zm.) dyrektywa 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnianie sieci i usługi łączności elektronicznej (dyrektywa o zezwoleniach) (Dz. Urz. WE L 108 z , s. 21 z późn. zm.) 9

8 dyrektywa 2002/21/WE dyrektywa 2002/22/WE dyrektywa 2002/58/WE dyrektywa 2002/77/WE dyrektywa 2004/108/WE dyrektywa 2005/29/WE dyrektywy 2006/24/WE dyrektywa 2009/136/WE dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. WE L 108 z , s. 33 z późn. zm.) dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej) (Dz. Urz. WE L 108 z , s. 51 z późn. zm.) dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz. Urz. WE L 201 z , s. 37 z późn. zm.) dyrektywa Komisji 2002/77/WE z dnia 16 września 2002 r. w sprawie konkurencji na rynkach sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. Urz. WE L 249 z , s. 21) dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG (Dz. Urz. UE L 390 z , s. 24) dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych) (Dz. Urz. UE L 149 z , s. 22) dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności oraz zmieniająca dyrektywę 2005/58/WE (Dz. Urz. UE L 105 z , s. 54) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE 10

9 dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (Dz. Urz. UE L 337 z , s. 11) k.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) k.k. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) k.k.w. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.; sprost. Dz. U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319) k.p.a. k.p.c. k.p.k. k.s.h. k.w. nota w sprawie rynków z 2003 r. nota w sprawie rynków z 2007 r. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) Explanatory Note Accompanying document to the Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets within the electronic communications sector susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council on a common regulatory framework for electronic communication networks and services, ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/recomm_guidelines/relevant_markets/en1_2003_497.pdf Explanatory Note Accompanying document to the Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets within the electronic communications sector susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council on a common regulatory 11

10 nowela dostosowawcza nowela o ratownictwie nowela przetargowa nowela unijna nowela unijna II framework for electronic communications networks and services {Second edition C(2007) 5406}, society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/eu_consultation_procedures/sec_2007_1483_2.pdf ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 66) ustawa z dnia 11 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 17, poz. 101 z późn. zm.) ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 23, poz. 137) ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 716) ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 86, poz. 554 z późn. zm.) nowela ustrojowa ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 267, poz z późn. zm.) obwieszczenie w sprawie rynku właściwego o.p. p.p.s.a. pr. poczt. pr. tel. pr. tel. z 2000 r. r.n.a. 112 obwieszczenie Komisji Europejskiej w sprawie definicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji (97/C 372/03) (Dz. Urz. WE C 372 z , s. 5) ustawa z dnia 29 września 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852 z późn. zm.) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego 112 albo innych numerów alarmowych (Dz. U. Nr 236, poz. 1620) 12

11 r.o.k.n. rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu obliczania kosztu netto usługi wchodzącej w skład telekomunikacyjnej usługi powszechnej (Dz. U. Nr 255, poz. 2141) r.o.o.b.p. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie wypełniania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego (Dz. U. Nr 187, poz. 1568) r.o.r. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie zakresu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym (Dz. U. Nr 138, poz. 866) rozporządzenie (WE) 717/2007 r.p.d.p. rozporządzenie (WE) nr 717/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 171 z , s. 32 z późn. zm.) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń (Dz. U. Nr 15, poz. 77) r.p.k.r.c. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie przetargu oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych (Dz. U. Nr 118, poz. 990) r.p.n.k. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 307 z późn. zm.) r.p.r. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 226, poz. 2291) r.p.r.k. rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie prowadzenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług (Dz. U. Nr 255, poz z późn. zm.) r.p.s.r.a. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz. U. Nr 223, poz. 1472) r.p.u.z.p. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia, że urządzenie wytwarzające pole elektromagnetyczne powoduje zakłócenia pracy innego urządzenia (Dz. U. Nr 175, poz. 1227) 13

12 RR ITU Regulamin Radiokomunikacyjny Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (przepisy uzupełniające do Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (Konstytucja i Konwencja, tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 10, poz Regulamin Radiokomunikacyjny publikacja dostępna w biurze ITU, r.r.w. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2004 r. w sprawie określenia rynków właściwych podlegających analizie przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (Dz. U. Nr 242, poz. 2420) r.r.w.z.ś.u. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie rodzaju wydatków bezpośrednio związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu przez jednostki uprawnione (Dz. U. Nr 130, poz. 830) r.ś.u.p. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usługi powszechnej oraz wymagań dotyczących świadczenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek uprawnionych (Dz. U. Nr 68, poz. 592 z późn. zm.) r.u.r. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie urządzeń radiowych objętych obowiązkiem zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty o zamiarze wprowadzenia ich do obrotu (Dz. U. Nr 168, poz. 1406) r.w.k.u. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 1670) r.w.w. rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 52, poz. 350) r.w.z.d.t. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego (Dz. U. Nr 145, poz. 919) SOLAS Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzona w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 z późn. zm.) wraz z Protokołem z 1978 r. dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu 1974, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 320). 14

13 stanowisko Prezesa UKE w sprawie cenników z 2010 r. stanowisko w sprawie obowiązków stanowisko w sprawie segmentacji TFUE TWE stanowisko Prezesa UKE w sprawie kontroli przestrzegania przez operatora o znaczącej pozycji na rynku detalicznym niektórych obowiązków regulacyjnych, w tym cenników i regulaminów świadczenia usług z dnia 15 lipca 2010 r., gallery/32/03/32037/stanowisko_cennikowe_prezesa_uke_19_ lip_2010.pdf Revised ERG Common Position on the approach to Appropriate remedies in the ECNS regulatory framework, ERG (06) 33, ERG Common Position on Geographic Aspects of Market Analysis (definition and remedies); erg_08_20_final_cp_geog_aspects_ pdf Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 83 z , s. 47) Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 325 z , s. 1) u.c. ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz z późn. zm.) u.d.a.r. ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.) u.d.i.p. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz z późn. zm.) u.f.p. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) u.g.n. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) u.k.e ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556 z późn. zm.) u.ł. ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (tekst jedn.: Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564 z późn. zm.) u.o.d.o. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) u.o.i.n. ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) u.o.k.k. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) u.o.k.k. z 2000 r. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz z późn. zm.) 15

14 u.o.n.u.ś.d.e. u.o.p.k. u.p.e.a. u.p.n.p.r. u.r. u.r.t. u.s.d.g. u.s.o.z. ustawa o RM u.ś.u.d.e. u.w.a.r.w. u.w.r.u. u.z.n.k. wytyczne KE 2002/C165/03 wytyczne KE w sprawie analizy rynku ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. Nr 126, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206) ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn. zm.) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675) ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.) wytyczne Komisji Europejskiej 2002/C165/03 w sprawie analizy rynku i oceny znaczącej pozycji rynkowej zgodnie z ramami regulacyjnymi Wspólnoty dotyczącymi sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE C 165 z ) wytyczne Komisji Europejskiej z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie analizy rynku i oceny znaczącej pozycji rynkowej w związku z ramami regulacyjnymi sieci i usług łączności elektronicznej, o których mowa w załączniku XI Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Dz. Urz. UE C 101 z , s. 1) 16

15 zalecenie 98/195/WE zalecenie 98/322/WE zalecenie 2002/175/WE zalecenie 2005/698/WE zalecenie KE w sprawie MTR/FTR zalecenie KE w sprawie NGA zalecenie KE w sprawie notyfikacji zalecenie KE w sprawie właściwych rynków z 2003 r. zalecenie KE w sprawie właściwych rynków z 2007 r. zalecenie Komisji z dnia 8 stycznia 1998 r. w sprawie połączeń międzyoperatorskich na zliberalizowanym rynku telekomunikacyjnym część 1 Ceny połączeń międzyoperatorskich (Dz. Urz. WE L 73 z , s. 42) zalecenie Komisji z dnia 8 kwietnia 1998 r. w sprawie wzajemnych połączeń na zliberalizowanym rynku telekomunikacji część 2 Rozdzielność księgowa i księgowanie kosztów (Dz. Urz. WE L 141 z , s. 6) zalecenie Komisji 2002/175/WE z dnia 22 lutego 2002 r. zmieniające zalecenie 98/195//WE, ostatnio zmienione zaleceniem 2000/263/WE w sprawie połączeń międzyoperatorskich na zliberalizowanym rynku telekomunikacyjnym część 1 Ceny połączeń międzyoperatorskich) (Dz. Urz. WE L 58 z , s. 56) zalecenie Komisji z dnia 19 września 2005 r. w sprawie rozdzielności księgowej i systemów księgowania kosztów zgodnie z uregulowaniami prawnymi dla łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE L 266 z , s. 64) zalecenie Komisji z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie uregulowań dotyczących stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i ruchomych (2009/396/WE) (Dz. Urz. UE L 124 z , s. 67; sprost.: Dz. Urz. UE L 338 z , s. 64) zalecenie Komisji z dnia 20 września 2010 r. w sprawie regulowanego dostępu do sieci dostępu nowej generacji (2010/572/UE) (Dz. Urz. UE L 251 z , s. 35) zalecenie Komisji z dnia 15 października 2008 r. w sprawie notyfikacji, terminów i konsultacji przewidzianych w art. 7 dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (2008/850/WE) (Dz. Urz. UE L 301 z , s. 23) zalecenie Komisji z dnia 11 lutego 2003 w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych dla sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE L 114 z , s. 65) zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE L 344 z , s. 65) 17

16 AUW BIIŁ Biul. SN Czasopisma i wydawnictwa promulgacyjne Acta Universitas Wratislaviensis Biuletyn Informacyjny Instytutu Łączności Biuletyn Sądu Najwyższego Biul. UKE Biuletyn Urzędu Komunikacji Elektronicznej Biul. URTiP Biuletyn Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Dz. U. Dz. Urz. MT Dz. Urz. UE Dz. Urz. UKE Dz. Urz. WE ECR EPS GP KPP KZS M.P. Dziennik Ustaw Dziennik Urzędowy Ministra Transportu Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dziennik Urzędowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich The European Court of Justice rulings Europejski Przegląd Sądowy Gazeta Prawna Kwartalnik Prawa Prywatnego Krakowskie Zeszyty Sądowe Monitor Polski M. Praw. Monitor Prawniczy N ONSA ONSA WSA OSA OSNCP OSNKW Normalizacja Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa OSNP Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych OSP Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy, Seria A PiET Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji PiP Państwo i Prawo Pr. Praw. Problemy Praworządności 18

17 Prok. i Pr. PS PT PUE PUG Rzeczposp. St. Pr.-Ek. TiTI WPP Zb. Orz. ZNUŁ Prokuratura i Prawo Przegląd Sądowy Prawo Teleinformatyczne Prawo Unii Europejskiej Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rzeczpospolita Studia Prawniczo-Ekonomiczne Telekomunikacja i Techniki Informacyjne Wojskowy Przegląd Prawniczy Zbiór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (ECR) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego Instytucje i organizacje ABW ARCEP AW BEREC CBA CEN CENELEC CEPT CMT ECC ECO ECTRA Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Poste (Urząd Regulacji Komunikacji Elektronicznej i Poczty we Francji) Agencja Wywiadu Body of European Regulators of Electronic Communications ( Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej) Centralne Biuro Antykorupcyjne European Committee for Standardization (Europejski Komitet Normalizacji) European Committee for Electrotechnical Standardization (Europejski Komitet do spraw Normalizacji Elektrotechniki) European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych) Comision del Mercado de las Telecommunicaciones (Komisja Rynku Telekomunikacyjnego) Electronic Communications Committee (Komitet Łączności Elektronicznej w ramach CEPT) European Communications Office (Biuro Łączności Elektronicznej w ramach CEPT) European Committee for Telecommunications Regulatory Affairs (Europejski Komitet Regulacji Sektora Telekomunikacyjnego w ramach CEPT) 19

18 EEC EFTA ERG ETS ETSI EWG FCC GSUE GUS IEC ITU ITU-T KE KRRiT KRS MI MON MZT NRA NSA OBN OFCOM PE PIKE SA SAM SN SO European Economic Community (Europejska Wspólnota Gospodarcza) European Free Trade Association (Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu) European Regulatory Group (Europejska Grupa Regulatorów) Europejski Trybunał Sprawiedliwości European Telecommunications Standards Institute (Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych) Europejska Wspólnota Gospodarcza Federal Communications Commission (Federalna Komisja Łączności w USA) Generalny Sąd Unii Europejskiej Główny Urząd Statystyczny International Electrotechnical Commission (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna) International Telecommunication Union (Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny) International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sektor (Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny Sektor Standaryzacji Telekomunikacji) Komisja Europejska Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Krajowy Rejestr Sądowy Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Obrony Narodowej Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny National Regulatory Authority (Krajowy Urząd Regulacyjny) Naczelny Sąd Administracyjny Ogólnopolskie Biuro Numerów Office of Communications (Urząd Komunikacji w Wielkiej Brytanii) Parlament Europejski Polska Izba Komunikacji Elektronicznej Sąd Apelacyjny Sąd Antymonopolowy Sąd Najwyższy Sąd Okręgowy 20

19 SOKiK SPI TK UE UKE UOKiK URE URT URTiP WARC,WRC WBZC WE WSA Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sąd Pierwszej Instancji Trybunał Konstytucyjny Unia Europejska Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urząd Regulacji Energetyki Urząd Regulacji Telekomunikacji Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty World Administrative Radio Conference, po roku 1992 World Radiocommunication Conference (Światowa Administracyjna Konferencja Radiowa, Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna) Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami Wspólnota Europejska Wojewódzki Sąd Administracyjny Inne 3G AAC ABC ADSL AM ATC ATM AUS AVC BRAS BSA CBR CCA CE sieci trzeciej generacji Average Avoidable Costs (przeciętne koszty uniknięte) Activity Based Costing (rachunek kosztów działań) Asymmetric Digital Subscriber Line (asymetryczna cyfrowa linia abonencka) Amplitude Modulation (modulacja amplitudy) Average Total Costs (suma kosztów przeciętnych) Asynchronous Transfer Mode (asynchroniczny tryb transferu) Abonenckie Usługi Specjalne Average Variable Costs (przeciętne koszty zmienne) Broadband Remote Access Server (szerokopasmowy serwer dostępu zdalnego) Bitstream Access (dostęp do strumienia bitów) Constant Bit Rate (klasa ruchowa sieci) Current Cost Accounting (rachunek kosztów bieżących) oznakowanie potwierdzające zgodność aparatury z zasadniczymi wymaganiami po dokonaniu oceny zgodności 21

20 CKT CLI CMN CRM CT CVR DCS 1800 DECT DL DMTF DOCSIS DSC DSL DSLAM DVB-C DVB-H DVB-S DVB-T DWDM EMC ETNS F2M FDC FL-FDC FL-LIRIC centrala końcowo-tranzytowa Calling Line Identification (identyfikacja połączenia przychodzącego) centrala międzynarodowa Customer Relationship Management (zarządzanie klientami) centrala tranzytowa Cost Volume Relationship (zależność koszt-wolumen) Digital Cellular System 1800 MHz (system telefonii komórkowej działającej w paśmie 1800 MHz) Digital Enhanced Cordless Telecommunication (system łączności bezprzewodowej cyfrowy rozszerzony) Digital Line (łącze cyfrowe) Dual-Tone Multi-Frequency (system tonowej sygnalizacji w urządzeniach końcowych) Data Over Cable Service Interface Specification (specyfikacja interfejsu danych na sieci kablowej) Digital Selective Calling (cyfrowe selektywne wywołanie) Digital Subsriber Line (cyfrowa linia abonencka) Digital Subscriber Line Access Multiplexer (koncentrator cyfrowych linii abonenckich pracujących w technologii xdsl) Digital Video Broadcasting Cable (standard telewizji cyfowej kablowej) Digital Video Broadcasting Handset (standard telewizji cyfowej mobilnej) Digital Video Broadcasting Satellite (standard telewizji cyfowej satelitarnej) Digital Video Broadcasting Terrestrial (standard telewizji cyfowej naziemnej) Dense Wavelength Division Multiplexing (technologia gęstego, falowego zwielokrotnienia przepływności światłowodu) Electromagnetic Compatibility (kompatybilność elektromagnetyczna) European Telephony Numbering Space (europejski obszar numeracyjny) Fix to Mobile (połączenie stacjonarne do mobilnego) Fully Distributed Cost (w pełni alokowany koszt) Forward Looking Fully Distributed Costs (zorientowany przyszłościowo w pełni alokowany koszt) forward-looking, long-run incremental cost (zorientowany przyszłościowo długookresowy koszt przyrostowy) 22

21 FM FNP FR FTR FTTB/H FTTC FTTN Frequency Modulation (modulacja częstotliwości) Fix Number Portability (przenośność numerów w sieci stacjonarnej) Frame Relay (pakietowa, cyfrowa sieć transmisyjna) Fixed Termination Rate (stawka za zakończenie połaczenia w sieci stacjonarnej) Fiber to the bulding/home (światłowód do domu/budynku) Fiber to the Cabinet (światłowód do skrzynki rozdzielczej) Fiber to the Node (światłowód do węzła) FTTx Fiber to the x (światłowód do x) GMDSS GPS GSM HCC HDSL HISIN HLR IMEI Incumbent IP IP peering IP tranzyt IRU ISDN ISDN BRA ISDN PRA ISM JST KTPC L2TP Global Maritime Distress Safety System (światowy morski system łączności alarmowej i bezpieczeństwa) Global Positioning System (system nawigacji satelitarnej) Global System for Mobile Communication (światowy system łączności mobilnej) Homogeneous Cost Category (jednorodne kategorie kosztowe) High Digital Subscriber Line (symetryczne łącze abonenckie o wysokiej przepływności) Inteligent Network (sieć inteligentna) Home Location Register (rejestr abonentów macierzystych) International Mobile Equipment Identity (międzynarodowa identyfikacja urządzenia mobilnego) operator zasiedziały Internet Protocol (sieciowy protokół komunikacyjny) dobrowolna wymiana ruchu IP usługa tranzytu ruchu IP Indefeasible Rights of Use (niezbywalne prawo wykorzystania) Integrated Services Digital Network (cyfrowa sieć z integracją usług) cyfrowa linia telefoniczna o dwóch kanałach rozmownych i jednym do transmisji danych cyfrowa linia telefoniczna, która posiada 30 kanałów rozmownych i jeden do transmisji danych Industrial, Scientific, Medical (przemysłowe, naukowe, medyczne) jednostki samorządu terytorialnego Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości Layer 2 Tunneling Protocol (protokół emulujący warstwę łącza danych, służący do tworzenia logicznych tuneli typu punkt-punkt dla potrzeb transmisji danych) 23

22 LLU LPA LPSS LRAIC LRIC M2M MDF MEA MHz MNO MNP MS MSC MTR MVNO NDS NGA NMT NOK NOL NOM/NOMN nrt-vbr NSL NT OK OSA OTR Local Loop Unbundlig (uwolnienie pętli lokalnej) Lokalna Pętla Abonencka Logiczny Punkt Styku Sieci dwóch operatorów Long-Run Average Incremental Costs (metodologia długookresowych przeciętnych kosztów przyrostowych) Long Run Incremental Costing (metodologia długookresowych kosztów przyrostowych) Mobile to Mobile (połączenie mobilne do mobilnego) Main Distribution Frame (przełącznica główna) Modern Equivalent Asset (metoda wyceny majątku) megaherc Mobile Network Operator (mobilny operator sieciowy) Mobile Number Portability (przenośnośc numerów w sieci komórkowej) Margin Squeeze (zawężanie marży) Mobile Switching Centre (cyfrowa centrala telefoniczna będąca elementem sieci szkieletowej telefonii komórkowej) Mobile Termination Rate (stawka za zakończenie połączenia w sieci ruchomej) Mobile Virtual Network Operator (mobilny operator sieci wirtualnych) Numer Dostępu do Sieci Next Generation Access (dostęp następnej generacji) Nordic Mobile Telephony (analogowy standard telefonii komórkowej) operator ruchomej (komórkowej) publicznej sieci telefonicznej PLMN operator stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PSTN operator sieci usług międzystrefowych i międzynarodowych oraz połączeń z sieci stacjonarnych do sieci komórkowych non real time Variable Bit Rate (klasa ruchowa sieci ATM) North South Line (międzynarodowy trakt telekomunikacyjny przechodzący przez terytorium Polski z północy na południe) Network Termination (urządzenie końcowe) operator korzystający Ogólnopolski Spis Abonentów Obszar Tranzytowy 24

23 OZ QoS P2M P2P PAS PCM PDH PDU PIA PLI CBD PNK PS PSS PSTN PUB-01 PZC RIO rynek 1/2003 rynek 2/2003 rynek 3/2003 rynek 4/2003 rynek 5/2003 rynek 6/2003 ośrodek zamiejscowy Quality of service (jakość usług) Point to Multipoint (połączenie punkt-wielopunkt) Point to Point (połączenie punkt-punkt) Publiczne Aparaty Samoinkasujące Pulse Code Modulation (urządzenia służące do realizacji zwielokrotniania linii abonenckich) Plesiochronous Digital Hierarchy (hierarchiczny system zwielokrotnienia i transportu sygnałów cyfrowych) Punkt Dostępu do Usługi Physical Infrastructure Access (fizyczny dostęp do infrastruktury) Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych Plan Numeracji Krajowej Price Squeeze (zawężanie ceny) Punkt Styku Sieci Public Switched Telephone Network (publiczna komutowana sieć tefoniczna) sprawozdanie ze stanu telefonicznych aparatów publicznych plan zagospodarowania częstotliwości Reference Interconnection Offer (oferta ramowa dotycząca połączenia sieci operatorów) świadczenie usługi przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i utrzymania w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla konsumentów świadczenie usługi przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i utrzymania w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla użytkowników końcowych, z wyłączeniem konsumentów świadczenie usługi krajowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla konsumentów świadczenie usługi międzynarodowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla konsumentów świadczenie usługi krajowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla użytkowników końcowych, z wyłączeniem konsumentów świadczenie usługi międzynarodowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla użytkowników końcowych, z wyłączeniem konsumentów 25

24 rynek 7/2003 rynek 8/2003 rynek 9/2003 rynek 10/2003 rynek 11/2003 rynek 12/2003 rynek 13/2003 rynek 14/2003 rynek 15/2003 rynek 16/2003 rynek 17/2003 rynek 18/2003 rynek 1/2007 rynek 2/2007 rynek 3/2007 rynek 4/2007 rynek 5/2007 rynek 6/2007 świadczenie usługi zapewnienia części lub całości minimalnego zestawu łączy dzierżawionych o przepływnościach do 2 Mbit/s włącznie świadczenie usługi rozpoczynania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej świadczenie usługi zakańczania połączeń w poszczególnych stacjonarnych publicznych sieciach telefonicznych świadczenie usługi tranzytu połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej świadczenie usługi dostępu do lokalnej pętli i podpętli abonenckiej (łącznie z dostępem współdzielonym) realizowanego za pomocą pary przewodów metalowych w celu świadczenia usług szerokopasmowych i głosowych świadczenie usługi dostępu szerokopasmowego, w tym szerokopasmowej transmisji danych świadczenie usługi dzierżawy łączy będących zakończeniami łączy świadczenie usługi dzierżawy łączy niebędących zakończeniami łączy świadczenie usługi dostępu i rozpoczynania połączeń w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych świadczenie usługi zakańczania połączeń głosowych w poszczególnych ruchomych publicznych sieciach telefonicznych świadczenie usługi roamingu międzynarodowego w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych świadczenie usługi transmisji programów radiofonicznych lub telewizyjnych w celu dostarczania treści radiofonicznych lub telewizyjnych użytkownikom końcowym świadczenie usługi dostępu do publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych świadczenie usługi rozpoczynania połączenia w publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji świadczenie usługi zakańczania połączeń w poszczególnych publicznych sieciach telefonicznych w stałej lokalizacji świadczenie usługi hurtowego (fizycznego) dostępu do infrastruktury sieciowej (w tym dostępu dzielonego lub w pełni uwolnionego) w stałej lokalizacji świadczenie usługi hurtowego dostępu szerokopasmowego świadczenie usługi dzierżawy hurtowych segmentów łączy, będących zakończeniami łączy, bez względu na zastosowaną 26

25 rynek 7/2007 SDH SIM SJO SLU SMP SMS SOHO SP SSNIP test STM TVK UBR UI UIFN UMTS US V5.x VAS VDSL VoB VoIP VP VSAT VULA WACC technologię zapewnienia przepustowości dzierżawionej lub dedykowanej świadczenie usługi zakańczania połączeń głosowych w poszczególnych sieciach telefonii komórkowej Synchronous Digital Hierarchy (synchroniczny system transportowy) Subscriber Identity Module (moduł identyfikacji abonenta) Samodzielna Jednostka Organizacyjna Sub-Loop Unbundling (uwolnienie podpętli lokalnej) Significant Market Power (znacząca pozycja rynkowa) Short Message Service (krótka wiadomość tekstowa) Small Office/Home Office (małe przydomowe przedsiębiorstwa) Service Provider (dostawca usług) Small but Significant Non-transitory Increase in Price (test hipotetycznego monopolisty) Synchronous Transport Module (moduł transportowy informacji cyfrowej) telewizja kablowa Unspecified Bit Rate (klasa ruchowa sieci ATM) usługi informacyjne Universal International Freephone Number (powszechna międzynarodowa sieć bezpłatnych numerów telefonicznych) Universal Mobile Telecommunications System (uniwersalny system łączności ruchomej) Universal Service (usługa powszechna) łącze o przepływności 2 Mbit/s o znormalizowanym styku V5.x Value-Added Service (usługi o wartości dodanej) Very High Speer DSL (bardzo szybkiej prędkości DSL) Voice over Broadband (usługi głosowe świadczone na sieci szerokopasmowej) Voice over IP (głos poprzez protokół IP) Virtual Path (ścieżka wirtualna) Very Small Aperture Terminal (terminale abonenckie z anteną o bardzo małej średnicy) Virtual Unbundled Local Access (uwolniony, wirtualny dostęp do pętli Lokalnej) Weighted Average Cost of Capital (średni ważony koszt kapitału) 27

26 WBA WiMAX WLL WLR xdsl Wholesale Broadband Access (hurtowy dostęp szerokopasmowy) Worldwide Interoperability for Microwave Access (technologia bezprzewodowej, radiowej transmisji danych) Wireless Local Loop (bezprzewodowa pętla lokalna) Wholesale Line Rental (usługa hurtowego dostępu do sieci) Digital Subscriber Line (cyfrowa linia abonencka) Art. bez podania innego skrótu oznacza ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz z późn. zm.)

27 WSTĘP Przedmiotem opracowania są podstawowe pojęcia, zasady, konstrukcje i instytucje z zakresu prawa telekomunikacyjnego oraz problemy prawne powstające w procesie ich stosowania. Zagadnienia są przedstawiane nie tylko w ujęciu dogmatycznym, ale przede wszystkim praktycznym. Praca przedstawia funkcjonowanie w praktyce konkretnych instytucji i rozwiązań związanych z rynkiem telekomunikacyjnym. W książce w bardzo szerokim zakresie są omówione regulacje prawa wspólnotowego związane z działalnością rynku telekomunikacyjnego. Przyjęty zakres zagadnień i układ ksiązki odpowiada schematyce przyjętej w ustawie Prawo telekomunikacyjne. Książka nie stanowi jednak wyłącznie analizy dogmatycznoprawnej obowiązujących przepisów prawnych ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz aktów prawnych dotyczących rynku telekomunikacyjnego, ale zawiera także analizy o charakterze ekonomicznym i technologicznym. Nie jest bowiem możliwe poznanie zagadnień dotyczących regulacji rynku telekomunikacyjnego bez znajomości podstawowych mechanizmów o charakterze ekonomicznym i technologicznym, które są ściśle związane z instytucjami dotyczącymi tego rynku, a opisanymi w przepisach prawa. W książce wyjaśnione zostały podstawowe pojęcia z zakresu regulacji sektorowej (rozdział I) oraz polityki regulacyjnej (rozdział II). W sposób szczegółowy są przedstawione źródła prawa telekomunikacyjnego (rozdział III). W dalszej części książki są omówione kwestie regulowania rynku telekomunikacyjnego (rozdział IV), dostępu telekomunikacyjnego (rozdział V) oraz regulacji sieci nowych generacji (rozdział VI). Kolejna część pracy dotyczy zagadnień związanych z ustalaniem cen i kosztów. Omówione są zagadnienia rachunkowości regulacyjnej (rozdział VII), ustalania cen usług telekomunikacyjnych (rozdział VIII) oraz strategii regulacyjnej (rozdział IX). Następna część pracy poświęcona jest świadczeniu usług telekomunikacyjnych (rozdział X) oraz usługi powszechnej (rozdział XI). W pracy omówione są także kwestie dotyczące gospodarowania częstotliwościami i numeracją (rozdział XII) oraz infrastrukturą telekomunikacyjną, urządzeniami telekomunikacyjnymi i urządzeniami radiowymi (rozdział XIII). Wreszcie przedstawione są zagadnienia dotyczące: tajemnicy telekomunikacyjnej i ochrony danych osobowych (rozdział XIV), obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego (rozdział XV), przepisów karnych i kar pieniężnych (rozdział XVI) oraz administracji łączności i postępowania kontrolnego (rozdział XVII). 29

28

29 Maciej Rogalski, Dorota Gałecka Rozdział I Pojęcie i zakres regulacji sektorowej 1. Pojęcie 1. Regulacja gospodarcza stanowi szczególną funkcję interwencji państwa w gospodarkę rynkową, której podstawowym celem jest zastąpienie mechanizmów rynku i konkurencji w tych obszarach działalności gospodarczej, w której mechanizmy te nie istnieją, a zwłaszcza w sieciowych sektorach użyteczności publicznej. Funkcja regulacji gospodarczej jest rozumiana jako zbiór norm prawnych oraz zindywidualizowanych aktów ich stosowania i egzekwowania, które ograniczają wolność gospodarczą przedsiębiorców działających w sektorach infrastrukturalnych, np. telekomunikacji 1. Genezę regulacji wiąże się zwykle z rozwojem nowych dziedzin działalności gospodarczej powstałych na przełomie XIX i XX wieku. Nowe wówczas sektory gospodarki, tj. kolej, łączność (telekomunikacja i poczta), budowa i eksploatacja dróg i autostrad, energetyka i lotnictwo, zrodziły potrzebę powołania organów państwa odpowiedzialnych za reglamentację dopuszczania i wykonywania działalności gospodarczej w wymienionych sektorach oraz stały nadzór państwa nad tymi gałęziami przemysłu. Po raz pierwszy w historii aparat administracji państwowej musiał się zmierzyć z problemami wynikającymi z posługiwania się przez przedsiębiorstwa nieznanymi dotąd technologiami oraz potencjałem gospodarczym porównywalnym z potencjałem państw 2. Instytucja organów regulacyjnych wywodzi się z anglosaskiego systemu administracyjnego. Pierwszym państwem, w którym zadania związane z regulacją określonych sektorów przemysłu powierzono specjalnemu organowi regulacyjnemu, były Stany Zjednoczone, a w Europie Wielka Brytania 3. W obu przypadkach regulacja dotyczyła sektora kolejowego 4. Najbardziej znaną kategorię organów regulacyjnych tworzą w Stanach Zjednoczonych niezależne komisje regulacyjne znajdujące się poza strukturą organów administracji federalnej. Organy regulacyjne realizują cele specyficzne dla danego sektora i dotyczą ochrony konkurencji, zapobiegania koncentracji gospodarczej, ochrony 1 K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2009, s W. Hoff, Prawny Model Regulacji Sektorowej, Warszawa 2008, s I. Kawka, Telekomunikacyjne Organy Regulacyjne w Unii Europejskiej Problematyka Prawna, Kraków 2006, s W. Hoff, Prawny Model..., s

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.................................................. 9 Czasopisma i inne publikatory................................... 9 Źródła prawa.................................................

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U nr 171 poz. 1800) Akty wykonawcze

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U nr 171 poz. 1800) Akty wykonawcze Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800) Akty wykonawcze M.P. 2012 nr 0 poz. 71 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia

Bardziej szczegółowo

PRAWO telekomunikacyjne PRAWO POLSKIE

PRAWO telekomunikacyjne PRAWO POLSKIE PRAWO telekomunikacyjne PRAWO POLSKIE USTAWY 1.Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z późn. zm.) DATA WEJŚCIA W ŻYCIE ZMIANY PRZEDMIOT ZMIAN 21.01.2013 Zmiany dotyczą

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów... 15 Wstęp... 19 Rozdział 1 Administracyjne prawo regulacji na przykładzie sektora telekomunikacyjnego... 27 1. Pojęcie administracyjnego prawa regulacji... 27 2. Wspólnotowe

Bardziej szczegółowo

Prawo telekomunikacyjne

Prawo telekomunikacyjne Komentarze Becka Stanisław Piątek Prawo telekomunikacyjne Komentarz 3. wydanie C H BECK KOMENTARZE BECKA Prawo telekomunikacyjne Polecamy nasze publikacje: Jerzy Wratny KODEKS PRACY, wyd. 5 Zygmunt Niewiadomski

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Dokument konsultacyjny Wzajemne relacje stawek stosowanych w rozliczeniach międzyoperatorskich na krajowym rynku telefonii ruchomej dla różnych modeli współpracy z operatorem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9 Spis treści Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory.......................................... 7 Źródła prawa........................................................ 7 Inne skróty..........................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów... 13

Spis treści. Od autorów... 13 Od autorów... 13 Henryk Babis Rozdział 1 Monopole jako geneza przekształceń i wdrażania polityki konkurencji na rynku pocztowym... 15 1. Wprowadzenie... 15 2. Charakterystyka struktur rynkowych... 17 2.1.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Komentarz Mateusz Pacak Wydanie 1 Stan prawny na 1 grudnia 2012 roku Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Katarzyna Gierłowska Opracowanie redakcyjne: Anna

Bardziej szczegółowo

URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r.

URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r. Poz. 29 Zarządzenie Nr 11 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ewidencji ludności Komentarz

Ustawa o ewidencji ludności Komentarz Ustawa o ewidencji ludności Komentarz Zbigniew Czarnik Wojciech Maciejko Paweł Zaborniak Wydanie 1 Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Wojciech Maciejko rozdziały 1, 2, 3, 7 Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych.

Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych. SYSTEMY SZEROKOPASMOWE 1 Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych. ATM Frame Relay Fast 10 Gigabit X.25 FDDI

Bardziej szczegółowo

Prawo telekomunikacyjne

Prawo telekomunikacyjne Wybrane obowiązki prawne przedsiębiorców telekomunikacyjnych Prawo telekomunikacyjne Zasadniczym aktem prawnym regulującym działalność telekomunikacyjną jest: Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1890. Rozporządzenie. z dnia 10 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1890. Rozporządzenie. z dnia 10 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1890 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1) z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy służących

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU wprowadzenie do zagadnienia Dr inż. Adam Okniński Dyrektor Wydziału Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych Departament Infrastruktury Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC Pierwsze warsztaty rynkowe Warszawa, 16 marca 2015 r. 1 DOSTĘP HURTOWY POPC Agenda Uwarunkowania prawne Usługi hurtowe Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Regulacja na rynku telekomunikacyjnym. Zagadnienia podstawowe

Regulacja na rynku telekomunikacyjnym. Zagadnienia podstawowe Regulacja na rynku telekomunikacyjnym Zagadnienia podstawowe Pojęcie regulacji sektorowej (wg. J. Walulika) Regulacja sektorowa to funkcja państwa polegająca na ciągłym, interwencyjnym oddziaływania państwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1890. Rozporządzenie. z dnia 10 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1890. Rozporządzenie. z dnia 10 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1890 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1) z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy służących

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju

SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju Warszawa, 4 października 2011r. SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju A. Część ogólna 1. Skład delegacji Krzysztof Ołpiński - naczelnik Wydziału Danych Operatorów w Departamencie Analiz

Bardziej szczegółowo

artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014

artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014 artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014 agenda wprowadzenie zagrożenia przygotowanie umowy rynek detaliczny zmiana

Bardziej szczegółowo

obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych

obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych kraków, 1 października 2013 agenda wprowadzenie prawo cywilne prawo telekomunikacyjne megaustawa świadczenie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC KFS Warszawa, 20 maja 2015 r. 1 AKTUALNY STATUS PRAC 16 MARCA Pierwsze warsztaty rynkowe dotyczące hurtowego dostępu 16 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 10 września 2007 r.

Zarządzenie Nr 20 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 10 września 2007 r. Zarządzenie Nr 20 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 10 września 2007 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 169,400 169,8125 MHz Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM 7.2 Sieci GSM W 1982 roku powstał instytut o nazwie Groupe Spécial Mobile (GSM). Jego głównym zadaniem było unowocześnienie dotychczasowej i już technologicznie ograniczonej komunikacji analogowej. Po

Bardziej szczegółowo

REGULACYJNE I CYWILNOPRAWNE ASPEKTY ROAMINGU MIĘDZYNARODOWEGO. Marlena Wach

REGULACYJNE I CYWILNOPRAWNE ASPEKTY ROAMINGU MIĘDZYNARODOWEGO. Marlena Wach REGULACYJNE I CYWILNOPRAWNE ASPEKTY ROAMINGU MIĘDZYNARODOWEGO Marlena Wach Warszawa 2013 Stan prawny na 14 sierpnia 2013 r. Recenzent Prof. dr hab. Stanisław Piątek Prof. dr hab. Bogudar Kordasiewicz Wydawca

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Jerzy Paczocha - gł. specjalista Waldemar Szczęsny - adiunkt Debata o przyszłych regulacjach usługi VoIP Urząd Komunikacji Elektronicznej 26 listopad

Bardziej szczegółowo

USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM

USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM Renata Strachowska 2. wydanie Warszawa 2011 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 7 Wstęp... 15 Ustawa z dnia z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym... 17 Rozdział 1. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce. Arkadiusz Piekarski

Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce. Arkadiusz Piekarski Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce Arkadiusz Piekarski Warsaw University of Technology Faculty of Electronics and Information Technology Institute

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NAJNOWSZE ZMIANY Józef Edmund Nowicki DOSTĘPNE TYLKO W PAKIECIE Z KSIĄŻKĄ Prawo zamówień publicznych. Komentarz Warszawa 2014 Stan prawny na 1 grudnia 2013 r. Uwzględnia nowelizację

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI KOMENTARZ Leonard Etel Warszawa 2012 Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Recenzent Dr Rafał Dowgier Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Małgorzata Jarecka Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK. Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury

Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK. Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK 29 marca 2010 roku Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury Regulacje ex ante Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE PRZED PREZESEM URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRAKTYKOM OGRANICZAJĄCYM KONKURENCJĘ

POSTĘPOWANIE PRZED PREZESEM URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRAKTYKOM OGRANICZAJĄCYM KONKURENCJĘ POSTĘPOWANIE PRZED PREZESEM URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRAKTYKOM OGRANICZAJĄCYM KONKURENCJĘ POSTĘPOWANIE PRZED PREZESEM URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Komentarz Anna Ostrowska Kamil Sikora Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Anna Ostrowska:

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICE ZAWODOWE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH

TAJEMNICE ZAWODOWE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH TAJEMNICE ZAWODOWE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH Mariusz Krzysztofek Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 Stan prawny na 1 października 2015 r. Wydawca Grzegorz

Bardziej szczegółowo

USTAWA O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

USTAWA O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM USTAWA O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM KOMENTARZ Agnieszka Michnik Warszawa 2013 Stan prawny na 1 czerwca 2013 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Ewa Wysocka Opracowanie redakcyjne Anna

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 dr inż. Michał Sajkowski Instytut Informatyki PP pok. 227G PON PAN, Wieniawskiego 17/19 Michal.Sajkowski@cs.put.poznan.pl tel. +48 (61) 8

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŁĄCZNOŚCI Z DNIA 4 WRZEŚNIA 1997 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŁĄCZNOŚCI Z DNIA 4 WRZEŚNIA 1997 r. Instytut Łączności Ośrodek Informacji Naukowej ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa tel./faks: (0-prefiks-22) 512 84 00, tel. 512 84 02 e-mail: redakcja@itl.waw.pl WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA

Bardziej szczegółowo

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Informacji Prawnej Opisane poniżej funkcjonalne wymagania mają jedynie charakter minimalny. Wykonawca może zaproponować szerszą niż opisana funkcjonalność.

Bardziej szczegółowo

DSL (od ang. Digital Subscriber Line)

DSL (od ang. Digital Subscriber Line) MODEMY xdsl DSL (od ang. Digital Subscriber Line) cyfrowa linia abonencka, popularna technologia szerokopasmowego dostępu do internetu. Często określa się ją jako xdsl. Wynalazcą modemów DSL był Joseph

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM. w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług na rynku telekomunikacyjnym

MEMORANDUM. w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług na rynku telekomunikacyjnym MEMORANDUM Warszawa, październik 2012 r. w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług na rynku telekomunikacyjnym Niniejsze Memorandum zostało zawarte w dniu..

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 4.12.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej SA. Usługa Telefoniczna na sieci TP

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Szerokopasmowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Szerokopasmowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Szerokopasmowe sieci dostępowe TEMAT: Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Komórkowe naziemne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Założenia systemu GSM Usługi: Połączenia głosowe, transmisja danych, wiadomości tekstowe I multimedialne Ponowne użycie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej)

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) * Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w

Bardziej szczegółowo

Mediatel S.A., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl

Mediatel S.A., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl Mini Słownik Terminów Telekomunikacyjnych Adres IP unikalny w skali świata numer, jaki posiada każdy komputer podłączony do Internetu. ADSL Bajt Billing Bit (ang. Asymmetric Digital Subscriber Line) technologia

Bardziej szczegółowo

5.5.5. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu zewnętrznego 152 Pytania kontrolne 153

5.5.5. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu zewnętrznego 152 Pytania kontrolne 153 Przedmowa 1. Sieci telekomunikacyjne 1 1.1. System telekomunikacyjny a sieć telekomunikacyjna 1 1.2. Rozwój sieci telekomunikacyjnych 4 1.2.1. Sieci telegraficzne 4 1.2.2. Sieć telefoniczna 5 1.2.3. Sieci

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich bez limitu

Cennik* Do wszystkich bez limitu * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 17 marca 2015 r. z dnia... 2015 r.

Projekt z dnia 17 marca 2015 r. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 17 marca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SIECI CYFROWE Z INTEGRACJĄ USŁUG ISDN ISDN Integrated Services Digital Networks

SIECI CYFROWE Z INTEGRACJĄ USŁUG ISDN ISDN Integrated Services Digital Networks SIECI CYFROWE Z INTEGRACJĄ USŁUG ISDN ISDN Integrated Services Digital Networks CHARAKTERYSTYKA SIECI ISDN Klasyczne publiczne sieci telekomunikacyjne świadczyły różne rodzaje usług (rys.1) Wady wielu

Bardziej szczegółowo

Regulacja na rynku telekomunikacyjnym i reglamentacja usług audiowizualnych

Regulacja na rynku telekomunikacyjnym i reglamentacja usług audiowizualnych Regulacja na rynku telekomunikacyjnym i reglamentacja usług audiowizualnych Działalność gospodarcza i swoboda (wolność) działalności gospodarczej Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza,

Bardziej szczegółowo

ŁT-6. Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet

ŁT-6. Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON ŁT-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 35

Cennik Lepszy Telefon 35 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich 200

Cennik* Do wszystkich 200 * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

WZORY PISM PISMA W SPRAWACH INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO WYJAŚNIENIA, POSTĘPOWANIE, ORZECZNICTWO REDAKCJA NAUKOWA JACEK BROLIK

WZORY PISM PISMA W SPRAWACH INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO WYJAŚNIENIA, POSTĘPOWANIE, ORZECZNICTWO REDAKCJA NAUKOWA JACEK BROLIK PISMA W SPRAWACH INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO WYJAŚNIENIA, POSTĘPOWANIE, ORZECZNICTWO REDAKCJA NAUKOWA JACEK BROLIK JACEK BROLIK ELŻBIETA MUCHA Warszawa 2013 WZORY PISM Stan prawny na 1 września 2013

Bardziej szczegółowo

Źródło UKE r r r.

Źródło UKE r r r. Źródło UKE 2000 r. Powstanie Urzędu Regulacji Telekomunikacji (wymóg UE) koncesjonowanie, gospodarka częstotliwościami i zasobami numeracji rozliczenia międzyoperatorskie zapewnienie konkurencyjności na

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dorota Sylwestrzak Wydanie 1 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Anna Popławska Opracowanie redakcyjne: Agata Walkowska Redakcja techniczna:

Bardziej szczegółowo

Cennik* Lepszy Telefon 35

Cennik* Lepszy Telefon 35 Cennik* Lepszy Telefon 35 obowiązuje od 5.03.2009 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA (Lepszy Telefon

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO V/12/KM

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO V/12/KM RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-696816-V/12/KM 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Michał Boni Minister Administracji

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W dniu 15 grudnia 2006 r. (znak: SG-Greffe (2006)D/2007989; zał. K(2006)6136) przekazane zostały Polsce zarzuty formalne na mocy art. 226 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

Bardziej szczegółowo

Anna Fogel PRAWNA OCHRONA PRZYRODY W LOKALNYM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

Anna Fogel PRAWNA OCHRONA PRZYRODY W LOKALNYM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Prawna ochrona przyrody w lokalnym planowaniu przestrzennym Anna Fogel PRAWNA OCHRONA PRZYRODY W LOKALNYM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Stan prawny na dzień 01.11.2011 r. Warszawa 2011 1 Anna Fogel Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich 200

Cennik* Do wszystkich 200 * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r.

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r. OFERTA RAMOWA o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z udziałem środków pomocowych UE Łódź, 11 kwietnia 2013 r. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r.

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r. Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju Warszawa, listopad 2012 r. Agenda cyfrowa cele z zakresu Internetu szerokopasmowego Do 2013 r. - szerokopasmowy dostęp do Internetu dla 100% mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej IP/08/1397 Bruksela, dnia 25 września 2008 r. Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej W jaki sposób UE może zapewnić wszystkim

Bardziej szczegółowo

Renata Kowalska. Warszawa, 9 czerwca 2010 r.

Renata Kowalska. Warszawa, 9 czerwca 2010 r. 1. Stan obecny USO z punktu widzenia regulatora i konsumentów. 2. Ocena rzeczywistego zapotrzebowania na usługi wchodzące w skład USO. 3. Przyszłość USO w Polsce. Renata Kowalska Warszawa, 9 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 243 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 243 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 243 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Przyszłość US i USO w Polsce załoŝenia do nowych ram prawnych

Przyszłość US i USO w Polsce załoŝenia do nowych ram prawnych Przyszłość US i USO w Polsce załoŝenia do nowych ram prawnych Biorąc pod uwagę obowiązujące obecnie prawo europejskie (znowelizowana dyrektywa o usłudze powszechnej DUP), specyficzną sytuację sektora sieci

Bardziej szczegółowo

USTAWA O SYSTEMIE INFORMACJI W OCHRONIE ZDROWIA

USTAWA O SYSTEMIE INFORMACJI W OCHRONIE ZDROWIA USTAWA O SYSTEMIE INFORMACJI W OCHRONIE ZDROWIA KOMENTARZ Damian Wąsik Warszawa 2015 Stan prawny na 2 stycznia 2015 r. Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Kinga Puton Opracowanie redakcyjne Dagmara

Bardziej szczegółowo

Ustawa o świadku koronnym

Ustawa o świadku koronnym Ustawa o świadku koronnym Komentarz Andrzej Kiełtyka Bolesław Kurzępa Andrzej Ważny pod redakcją Andrzeja Ważnego Wydanie 1 Stan prawny na 1 sierpnia 2013 roku Warszawa 2013 Komentarz do poszczególnych

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAMOWA NA DOSTĘP HURTOWY DO SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ FTTx WYBUDOWANEJ ZE WSPARCIEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

OFERTA RAMOWA NA DOSTĘP HURTOWY DO SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ FTTx WYBUDOWANEJ ZE WSPARCIEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH XV Konferencja KIKE Serock 18-19.11.2014 OFERTA RAMOWA NA DOSTĘP HURTOWY DO SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ FTTx WYBUDOWANEJ ZE WSPARCIEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH AGENDA PROJEKT Cel projektu Podmioty projektu SIED ŚWAITŁOWODOWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 04 marca 2008r.

Warszawa, 04 marca 2008r. Warszawa, 04 marca 2008r. Opinia Telekomunikacji Polskiej S.A. do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym wersji oznaczonej datą 21

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Prezes UKE jako krajowy organ regulacyjny realizuje zadania, do których należy między innymi: działalności telekomunikacyjnej;

Uzasadnienie. Prezes UKE jako krajowy organ regulacyjny realizuje zadania, do których należy między innymi: działalności telekomunikacyjnej; - kontrola - stworzenie Prawo Uzasadnienie Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji ustawowej z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800,

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. Architektura bezprzewodowego systemu WAN

PORADNIKI. Architektura bezprzewodowego systemu WAN PORADNIKI Architektura bezprzewodowego systemu WAN Bezprzewodowy WAN W tej części podam bliższy opis systemów bezprzewodowych WAN. Tu opiszę architekturę systemu, plany czasowe i charakterystyki. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011 Recenzenci: prof. dr hab. Władysław Czapliński prof. dr hab. Piotr Hofmański Redakcja i korekta: Grażyna Polkowska-Nowak Projekt okładki: Marta Kurczewska Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Bardziej szczegółowo

MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego

MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego STOWARZYSZENIE BUDOWNICZYCH TELEKOMUNIKACJI MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego Piotr Zychowicz Konferencja Gminne Sieci Szerokopasmowe od

Bardziej szczegółowo

Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji

Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji Kazusy Katarzyna Celiƒska-Grzegorczyk Wojciech Sawczyn Andrzej Skoczylas pod redakcjà Andrzeja Skoczylasa Wydanie 2 Kazusy

Bardziej szczegółowo

- Prawo telekomunikacyjne wraz z projektami podstawowych aktów wykonawczych,

- Prawo telekomunikacyjne wraz z projektami podstawowych aktów wykonawczych, SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-31-04 Druk nr 2637 Warszawa, 9 marca 2004 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, 06/02/2007. SG-Greffe (2007) D/200545

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, 06/02/2007. SG-Greffe (2007) D/200545 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, 06/02/2007 SG-Greffe (2007) D/200545 Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa Polska Fax: + 48 22 53 49 253 Szanowna

Bardziej szczegółowo

Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej. Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA

Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej. Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA Agenda Cyfrowa w obszarze szybkiego i bardzo szybkiego

Bardziej szczegółowo

Krajowe Forum Szerokopasmowe 27 listopada 2012

Krajowe Forum Szerokopasmowe 27 listopada 2012 Krajowe Forum Szerokopasmowe 27 listopada 2012 Otwartość uczestników na nowe technologie i typy usług Wdrażanie nowych technologii, w tym LTE Rosnąca konkurencyjność rynku Kompleksowe prawodawstwo Stopień

Bardziej szczegółowo

ompatybilność elektromagnetyczna urządzeń i ystemów telekomunikacyjnych wymagania UE

ompatybilność elektromagnetyczna urządzeń i ystemów telekomunikacyjnych wymagania UE ompatybilność elektromagnetyczna urządzeń i ystemów telekomunikacyjnych wymagania UE dr inż. Adam Siewicz Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń i systemów telekomunikacyjnych Przyczynki do dyskusji

Bardziej szczegółowo

OTWARTE NARZĘDZIA DO POMIARU USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU

OTWARTE NARZĘDZIA DO POMIARU USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU OTWARTE NARZĘDZIA DO POMIARU USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU Janusz Klink Paweł Bardowski M. Jolanta Podolska Tadeus Uhl PLAN PREZENTACJI 1. Wprowadzenie 2. Ramy regulacyjne 3. Parametry sieciowe

Bardziej szczegółowo

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) Rodzaj połączenia Okres taryfi kacyjny Opłata za 1 minutę połączenia 1)

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) Rodzaj połączenia Okres taryfi kacyjny Opłata za 1 minutę połączenia 1) Cennik* Non Stop Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w technologii WiMAX oraz na

Bardziej szczegółowo

Opis procesu zamówień MPM podręcznik uŝytkownika

Opis procesu zamówień MPM podręcznik uŝytkownika Opis procesu zamówień MPM podręcznik uŝytkownika Spis treści 1. Cel dokumentu... 3 2. Zastosowane nazwy i skróty... 4 3. Opis procesu... 5 4. Informowanie... 9 5. Proces zamówienia usługi migracji LLU

Bardziej szczegółowo

Cennik * Non Stop Świat

Cennik * Non Stop Świat Cennik * Non Stop Świat Obowiązuje od 4.04.0 r. Dotyczy umów podpisanych po 4.04.0 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Internetia Sp.z o.o.) na łączu Operatora w

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych. Dariusz Laszczyk WYDANIE 1. Stan prawny na 20 lutego 2014 roku

KOMENTARZ. Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych. Dariusz Laszczyk WYDANIE 1. Stan prawny na 20 lutego 2014 roku KOMENTARZ Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych Dariusz Laszczyk WYDANIE 1 Stan prawny na 20 lutego 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów................................................

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. INFORMACJE PODSTAWOWE Oferta ramowa określająca ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi dostępu szerokopasmowego, w tym usługi szerokopasmowej transmisji danych. Spis Treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...7 Wprowadzenie...11 Dział I PRZEPISY WSPÓLNE...14 Rozdział 1. Przepisy ogólne...14 Rozdział 1a. Prawa pacjenta...120 Rozdział 2. Szpitale...151 Rozdział 3. Inne zakłady opieki

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. Postanowienia ogólne

DZIAŁ I. Postanowienia ogólne Dz.U.04.171.1800 2005.01.01 zm. Dz.U.04.273.2703 art. 70 2005.09.01 zm. Dz.U.05.163.1362 art. 46 2006.01.14 zm. Dz.U.05.267.2258 art. 13 2006.01.25 zm. Dz.U.06.12.66 art. 1 2006.02.09 zm. Dz.U.06.12.66

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central ISDN PABX

Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central ISDN PABX Andrzej Białas, Waldemar Fuczkiewicz Aksonet Poznań Wojciech Kabaciński Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Politechnika Poznańska Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej?... 3 1 1. Ochrona prawna i jej rodzaje... 3 1 2. KlasyÞkacja organów państwowych...

Bardziej szczegółowo

OFERTA. interkonekt krajowy w technologii IP usługa testowa

OFERTA. interkonekt krajowy w technologii IP usługa testowa OFERTA interkonekt krajowy w technologii IP usługa testowa Telekomunikacja Polska Domena Hurt Zarządzanie Relacjami z Klientami - Operatorami Marketing i Strategia Hurtowa 01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka

Bardziej szczegółowo

Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym. (http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym. (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Sieć komórkowa infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca łączność bezprzewodową swoim abonentom w zakresie przekazywania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy. Art. 1.

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/134 1. Ustawa określa: USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _ DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. 1) zasady wykonywania i kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa Projekt okładki Agata Krupiowska ISBN: 978-83-944504-2-7 Copyright by Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska Adres wydawcy Wyższa Szkoła Prawa

Bardziej szczegółowo