Dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej."

Transkrypt

1 Dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej. Poziom wymagań Dział Temat Na ocenę dopuszczającą (1) Na ocenę dostateczną (1) + (2) Na ocenę dobrą (1) + (2) + (3) Na ocenę bardzo dobrą (1) + (2) + (3) + (4) VI. Świat 2. Porównanie bez i. 3. Ryby kręgowce wodne. 1) określa pokrycie ciała bez i 2) podaje nazwy elementów szkieletu ryby 2) podaje nazwy płetw ryby 3) rozpoznaje skrzela jako narządy wymiany gazowej funkcje szkieletu bez 2) podaje szkieletów bez 3) wymienia elementy budowy układu nerwowego bez i przystosowania ryb do życia w wodzie 2) określa rodzaj zapłodnienia u ryb poszczególne elementy szkieletu 2) porównuje układ krwionośny bez i 1) omawia wybrane czynności życiowe ryb 2) określa charakterystyczne cechy rozmnażania ryb 3) wyjaśnia przyczyny wędrówek ryb 4) rozpoznaje przedstawicieli ryb i wskazuje ich cechy 1) porównuje budowę układu nerwowego bez i wymianę gazową u ryb 2) porównuje układ krwionośny ryby i dżdżownicy 4. Płazy zwierzęta dwuśrodowiskowe. 1) określa życia płazów płazy 3) wymienia stadia rozwojowe żaby 4) podaje po dwa płazów ogoniastych i bezogonowych 5. Świat gadów. 1) określa środowisko życia gadów gady 3) podaje cztery gadów występujących w Polsce 6. Ptaki kręgowce latające. ptaki ptaki różnych środowisk 3) rozpoznaje rodzaje piór ptaków 4) wymienia elementy budowy jaja przystosowania płazów do życia w wodzie i na lądzie 2) wyjaśnia, na czym polega hibernacja 3) omawia cykl rozwojowy żaby przystosowania gadów do życia na lądzie błon płodowych w rozwoju gadów 3) wymienia narządy zmysłów gadów przystosowania budowy ptaków do lotu różnice po gniazdownikami i zagniazdownikami oraz podaje ich 1) omawia wybrane czynności życiowe płazów płazy ogoniaste i bezogonowe 3) rozpoznaje przedstawicieli płazów i wskazuje ich specyficzne cechy 1) omawia wybrane czynności życiowe gadów funkcje poszczególnych błon płodowych 3) rozpoznaje przedstawicieli gadów i wskazuje ich specyficzne cechy 1) określa środowisko życia ptaka na podstawie budowy jego kończyn 2) określa rodzaj pobieranego przez ptaka pokarmu na podstawie budowy 1) wykazuje związek trybu życia płazów z ich zmiennocieplnością 2) wykazuje związek budowy płazów ze mi ich życia 1) analizuje pokrycie ciała gadów w aspekcie ochrony przed utratą wody 2) wykazuje związek budowy gadów ze środowiskiem ich życia 3) wykazuje związek sposobem rozmnażania i typem rozwoju a środowiskiem życia gadów poszczególne elementy budowy jaja 2) wykazuje związek przebiegiem wymiany gazowej u ptaków a ich przystosowaniem do

2 I. Genetyka 5) wyjaśnia konieczność migracji ptaków 7. Świat ssaków. 1) omawia charakterystyczne cechy ssaków 2) podaje siedlisk zajmowanych przez ssaki 3) rozróżnia ssaki wśród innych zwierząt 4) rozróżnia ssaki wodne i lądowe 5) wymienia narządy zmysłów ssaków 8. Czym jest genetyka? Uczeń: cechy gatunkowe i indywidualne podanych 2) wyjaśnia, że jego podobieństwo do rodziców jest wynikiem dziedziczenia cech 1) wyjaśnia rolę gruczołów potowych i włosów w termoregulacji 2) podaje gatunków ssaków 3) rozróżnia uzębienie drapieżnika i roślinożercy 4) wymienia przystosowania ssaków do zajmowania różnych siedlisk Uczeń: 1) definiuje pojęcia genetyka oraz zmienność 2) rozpoznaje cechy dziedziczne i niedziedziczne 3) omawia zastosowania genetyki w różnych dziedzinach: medycynie, kryminalistyce, rolnictwie, archeologii 4) uzasadnia występowanie zmienności wśród ludzi jego dzioba 3) omawia wybrane czynności życiowe ptaków 4) rozpoznaje przedstawicieli ptaków i wskazuje ich specyficzne cechy funkcje skóry zalety pęcherzykowej budowy płuc 3) porównuje budowę ssaków wodnych i lądowych 4) ocenia ssaków w życiu i gospodarce Uczeń: 1) wskazuje różnice cechami gatunkowymi a indywidualnymi oraz podaje tych cech 2) wyjaśnia, z czego wynika podobieństwo potomnych do rodzicielskich w wypadku rozmnażania płciowego i bezpłciowego 3) wymienia źródła cech dziedzicznych i niedziedzicznych oraz podaje tych cech lotu 1) projektuje doświadczenie wykazujące wydzielniczą i wydalniczą funkcję skóry 2) wykazuje związek funkcjonowaniem poszczególnych narządów zmysłów a trybem życia Uczeń: 1) dowodzi, że cechy kształtują się dzięki materiałowi genetyczne-mu oraz są wynikiem wpływu 2) wykonuje portfolio ukazujące jego podobieństwo do dziadków i rodziców

3 9. Nośnik informacji genetycznej DNA. 1) wskazuje miejsca występowania DNA 2) wylicza elementy budujące DNA 3) określa rolę DNA jako nośnika informacji genetycznej 1) przedstawia budowę nukleotydu nazwy zasad azotowych 3) wyjaśnia regułę komplementarności zasad 4) definiuje pojęcia: gen i genom 5) przedstawia budowę chromosomu 6) definiuje pojęcie kariotyp 7) omawia proces replikacji 8) porównuje budowę DNA z budową RNA 9) rozpoznaje na modelu lub ilustracji DNA i RNA 1) wykazuje konieczność związania DNA przez białka i powstania chromatyny w jądrze komórkowym 2) wyjaśnia, z czego wynika komplementarność zasad 3) określa różnice genem a genomem 1) przedstawia graficznie regułę 2) komplementarności zasad azotowych 3) wykonuje model DNA 4) uzasadnia konieczność zachodzenia procesu replikacji DNA przed podziałem komórki 10. Przekazywanie materiału genetycznego. nazwy poszczególnych podziałów komórkowych 2) podaje liczbę chromosomów w komórkach somatycznych i płciowych 3) wskazuje miejsce zachodzenia mitozy i mejozy w organizmie 1) definiuje pojęcia: chromosomy homologiczne, komórki haploidalne, komórki diploidalne 2) szacuje liczbę chromosomów w komórce haploidalnej, znając liczbę chromosomów w diploidalnej komórce danego organizmu 3) omawia mitozy i mejozy 1) omawia przebieg mitozy i mejozy różnice mitozą a mejozą 1) wyjaśnia rekombinacji genetycznej 2) planuje i wykonuje dowolną techniką model podziału komórki 11. Odczytywanie informacji genetycznej. 1) wskazuje kodon na modelu lub ilustracji DNA 1) wyjaśnia pojęcia: kod genetyczny, 2) gen, kodon 3) omawia kodu genetycznego 4) omawia budowę kodonu i genu 1) wykazuje uniwersalnść kodu genetycznego biosyntezę białek na podstawie ilustracji 1) odczytuje kolejność aminokwasów kodowanych przez dany fragment mrna z tabeli kodu genetyczne-go 2) interpretuje schemat literowego zapisu kodonu i budowy nici kwasu nukleinowego 12. Dziedziczenie cech. 1) rozpoznaje u ludzi cechy dominujące i recesywne 1) omawia badania Mendla 2) zapisuje genotypy homozygoty dominującej i recesywnej oraz heterozygoty 3) na schemacie krzyżówki genetycznej rozpoznaje genotyp 4) oraz określa fenotyp 1) ocenia prac Mendla dla rozwoju genetyki 2) interpretu je krzyżówki genetyczne, cecha dominująca, 1) omawia prawo czystości gamet 2) przewiduje cechy osobników potomnych na podstawie prawa czystości gamet 3) tworzy krzyżówki genetyczne dotyczące

4 13. Dziedziczenie płci u. 1) podaje liczbę chromosomów występujących w komórce diploidalnej 2) rozpoznaje kariogram 3) wskazuje na kariogramie chromosomy płci rodziców i pokolenia potomnego 5) wykonuje krzyżówki genetyczne dotyczące dziedziczenia jednego genu 1) wyjaśnia zasadę dziedziczenia płci chorób dziedzicznych sprzężonych z płcią 3) określa cechy chromosomów X i Y cecha recesywna 1) wyjaśnia mechanizm ujawniania się cech recesywnych sprzężonych z płcią 2) wykonuje krzyżówkę genetyczną dotyczącą dziedziczenia hemofilii oraz daltonizmu dziedziczenia określonej cechy i przewiduje genotypy oraz fenotypy potomstwa 1) interpretuj-je krzyżówkę genetyczną dotyczącą dziedziczenia hemofilii oraz daltonizmu 2) ocenia poznania budowy ludzkiego DNA 14. Mechanizm dziedziczenia cech u. cztery główne grupy krwi występują-ce u ludzi 2) określa konsekwencje wystąpienia konfliktu serologicznego 1) rozpoznaje grupy krwi na podstawie zapisu genotypów osób sposób dziedziczenia grup krwi 3) omawia sposób dziedziczenia czynnika Rh 4) wymienia cech zależnych od wielu genów oraz od 5) wyjaśnia, w jaki sposób środowisko wpływa na rozwój osobowości 1) ustala grupy krwi dzieci, znając grupy krwi ich rodziców 2) wykonuje krzyżówkę genetyczną dotyczącą dziedziczenia grup krwi 3) określa możliwość wystąpienia konfliktu serologicznego 1) 0ce-nia wpływ na kształtowane się cech 2) przewiduje wpływ prowadzenia określone-go trybu życia 3) na powstawanie chorób genetycznych II. Ewolucja życia 15. Mutacje. 1) wyjaśnia pojęcie mutacja 2) wylicza czynniki mutagenne 16. Ewolucja i jej dowody. 1) definiuje pojęcie ewolucja dowody ewolucji 3) wskazuje narządów szczątkowych w organizmie 1) rozróżnia mutacje genowe i chromosomowe chorób warunkowanych mutacjami genowymi mukowiscydoza, chromosomowy-mi (zespół Downa) 3) charakteryzuje wybrane choroby genetyczne różnych rodzajów etapy powstawania 3) definiuje pojęcie relikt 1) uzasadnia, że mutacje są podstawowym czynnikiem zmienności przyczyny wybranych chorób genetycznych 1) klasyfikuje dowody ewolucji 2) rozpozna-je rodzaje 3) rozpoznaje ogniwa pośrednie 4) wskazuje u form pośrednich cechy 1) dowodzi znaczenia mutacji w przystosowaniu do zmieniającego się 2) ocenia badań prenataln ych dla 1) określa warunki powstawania 2) przedstawia w formie graficznej etapy powstawania

5 4) wymienia reliktów 5) definiuje pojęcia: struktury homologiczne, 6) struktury analogiczne, konwergencja 7) wymienia struktur homologicznych i analogicznych dwóch różnych grup systematycznych 5) omawia potwierdzające jedność budowy i funkcjonowania 3) ocenia rolę struktur homologicznych i analogicznych jako dowodów ewolucji III. Ekologia 17. Mechanizmy ewolucji. 18. Pochodzenie. 19. Czym zajmuje się ekologia? 1) omawia ideę walki o byt należących do rzędu naczelnych 2) określa na przykładzie szympansa różnice po człowiekiem a innymi naczelnymi 3) wymienia cechy rozumnego 1) wyjaśnia, czym zajmuje się ekologia czynniki ograniczające występowanie gatunków w różnych ch 1) omawia główne założenia teorii ewolucji Darwina 2) definiuje pojęcie endemit 3) wymienia endemitów 4) wyjaśnia, na czym polega dobór naturalny i dobór sztuczny 5) ilustruje przykładami działanie doboru naturalnego i doboru sztucznego 1) wskazuje na mapie miejsce, w którym rozpoczęła się ewolucja naczelnych cechy, które pozwalają zaklasyfikować go do poszczególnych jednostek systematycznych 3) wskazuje u cechy wspólne z innymi naczelnymi 1) wskazuje w terenie siedlisko przykładowego gatunku 2) definiuje pojęcie nisza ekologiczna 3) określa wpływ wybranych czynników na funkcjonowanie organizmu 4) odczytuje z wykresu dane dotyczące zakresu tolerancji 5) określa właściwości wodnego 6) porównuje warunki życia w wodzie i na lądzie 1) określa rolę doboru naturalnego w powstawaniu nowych gatunków różnice po doborem naturalnym a doborem sztucznym 3) ocenia korzyści z zastosowania doboru sztucznego 1) określa stanowisko systematyczne czynniki, które miały wpływ na ewolucję 1) rozróżnia siedlisko i niszę ekologiczną na przykładzie wpływ na wygląd organizmu 3) omawia różnice ekologią a ochroną przyrody i ochroną 1) wyjaśnia, w jaki sposób izolacja geograficzna prowadzi do powstawania nowych gatunków współczesne spojrzenie na ewolucję syntetyczną teorię ewolucji 1) opisuje przebieg ewolucji 2) porównuje różne formy człowiekowatych 1) interpretuje wykres przedstawiający zakres tolerancji ekologicznej danego gatunku 2) planuje doświadczenie sprawdzające wpływ wybranych czynników na funkcjonowanie organizmu 3) wykazuje zależność cechami a występującymi w nim organizmami

6 20. Cechy. 1) definiuje pojęcia: populacja, gatunek cechy 3) wymienia czynniki wpływające na liczebność 4) wymienia typy rozmieszczenia osobników w 5) wymienia zwierząt żyjących w stadzie 1) określa przyczyny migracji zmiany liczebności 3) ilustruje różne typy rozmieszczenia osobników w i podaje gatunków rozmieszczonych w dany sposób 4) określa wady i zalety różnych typów rozmieszczenia 5) charakteryzuje grupy wiekowe w populacjach 1) odnajduje w terenie populacje różnych gatunków 2) określa wpływ migracji na zagęszczenie i liczebność 3) wyjaśnia, jaki jest związek wędrówek zwierząt z porami roku 4) opisuje wpływ hierarchii panującej w stadzie na życie poszczególnych jego członków 5) odczytuje dane z piramid wieku 1) oblicza zagęszczenie, mając dane dotyczące liczebności i zajmowanej przez nią powierzchni 2) przewiduje losy na podstawie jej struktury wiekowej 21. Konkurencja. 1) wylicza gatunkowe 2) definiuje pojęcie konkurencja 3) wymienia czynniki, o które konkurują organizmy 1) klasyfikuje dodatnie i ujemne gatunkowe 2) opisuje działania, które pozwalają zwyciężać w konkurencji 3) omawia przyczyny i skutki konkurencji gatunkowej i wewnątrzgatunkowej 1) charakterryzuje ujemne wewnątrzgatunkowe 2) porównuje konkurencję wewnątrzgatunkową z konkurencją gatunkową 1) uzasadnia, że konkurencja jest czynnikiem doboru naturalnego 22. Roślinożerność. roślinożerców 23. Drapieżnictwo. drapieżników i ich ofiar przystosowania do drapieżnictwa 1) określa znaczenia roślinożerców w przyrodzie adaptacje roślinożerców do zjadania pokarmu roślinnego 1) wyjaśnia na wybranych przykładach, na czym polega drapieżnictwo charakterystyczne cechy drapieżnika i jego ofiary 3) wymienia roślin drapieżnych 1) wyjaśnia, w jaki sposób rośliny i roślinożercy wzajemnie regulują swoją liczebność sposoby obrony roślin przed zjadaniem 1) omawia różne strategie polowań stosowanych przez drapieżni 2) opisuje sposoby obrony przed drapieżnikami 3) określa rolę drapieżników w przyrodzie jako regulatorrów liczebności ofiar 4) omawia przystoso- 1) analizuje wykresy przedstawiające wzajemną regulację liczebności roślin i roślinożerców 1) wykazuje liczebnością drapieżnika a liczebnością jego ofiary

7 wania roślin drapieżnych do zdobywania pokarmu 24 Pasożytnictwo. pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych 1) wyjaśnia, na czym polega pasożytnictwo 2) klasyfikuje pasożyty na zewnętrzne i wewnętrzne 3) wymienia pasożytnictwa u roślin przystosowania do pasożytniczego trybu życia 1) wyjaśnia pasożytnictwa w regulacji zagęszczenia ofiar 25. Nieantagonistyczne gatunkami. 1) wylicza nieantagonistyc zne gatunko we, które łączy zależność nieantagonistyczna 1) określa warunki współpracy gatunkami 2) definiuje pojęcia: mutualizm, komensalizm 3) omawia budowę korzeni roślin motylkowatych 1) omawia różnice komensalizmem a mutualizmem role grzyba i glonu w plesze porostu 3) charakteryzuje relację gatunkową rośliną motylkową a bakteriami brodawkowymi 1) określa warunki występowania dodatnich relacji organizmami różnych gatunków 2) ocenia bakterii azotowych występujących w glebie 3) wyjaśnia wiedzy o mikoryzie dla grzybiarzy 26. Struktura ekosystemu i jego funkcjonowanie. pięć przykładowych ekosystemów 2) przedstawia składniki biotopu i biocenozy 3) rozróżnia ekosystemy sztuczne i naturalne 4) wymienia piętra lasu 1) wskazuje w terenie biotop i biocenozę wybranego ekosystemu 2) wyjaśnia, na czym polega równowaga dynamiczna ekosystemu 3) wskazuje w terenie miejsce zachodzenia sukcesji wtórnej 4) wymienia gatunków żyjących w poszczególnych piętrach lasu 1) analizuje biotopem a biocenozą różnice ekosystemami naturalnymi a sztucznymi 3) charakteryzuje przebieg sukcesji pierwotnej i wtórnej 1) wykazuje zależność warunkami, w których powstał dany las a jego strukturą piętrową czynniki, które zakłócają równowagę ekosystemu 27 Materia i energia w ekosystemie. nazwy ogniw łańcucha pokarmow ego 2) przyporządkowuje znane organizmy do poszczególnych ogniw łańcucha pokarmowego 3) rysuje schematy prostych łańcuchów pokarmowych w wybranych ekosystemach 4) podaje przykład pierwiastka krążącego w 1) wyjaśnia przyczyny istnienia łańcuchów pokarmowych 2) wskazuje różnice producentami a konsumentami 3) rysuje schemat prostej sieci pokarmowej 4) omawia na podstawie ilustracji piramidę ekologiczną 5) wykazuje, że materia krąży w ekosystemie 6) wykazuje, że energia przepływa przez ekosystem 7) wskazuje nekrofagi jako organizmy przyczyniające się do 1) analizuje powiązań pokarmowych we wskazanym ekosystemie role poszczególnych ogniw łańcucha pokarmowego 3) porównuje liczbę w sieci pokarmowych w ekosystemie naturalnym i sztucznym 4) interpretuje poziomem pokarmowym a biomasą i liczebnością 1) planuje i wykonuje model łańcucha lub sieci pokarmowej 2) przewiduje skutki, jakie dla ekosystemu miałoby wyginięcie określonego ogniwa we wskazanym łańcuchu pokarmowy 3) analizuje informacje przedstawione w formie piramidy ekologicznej 4) omawia schemat obiegu

8 28. Różnorodność biologiczna. 29. Zanieczyszczenie i ochrona. ekosystem e 1) wylicza czynniki wpływające na stan ekosystemmów poziomy różnorodności czynniki wpływające na zanieczyszczenie 2) Wskazuje źródła zanieczyszcze nia powietrza w najbliższej okolicy krążenia materii węgla w ekosystemie 1) definiuje termin 1) wskazuje 1) przewiduje różnorodność działalność skutki osuszania biologiczna jako obszarów przyczynę podmokłych działalności spadku przyczyniającej się do różnorodności spadku różnorodności 3) wyjaśnia różnice poziomy po dwoma różnorodności poziomami różnorodności 3) porównuje poziomy 4) uzasadnia różnorodności konieczność zachowania różnorodności 1) podaje naturalnych i powstałych w wyniku działalności ludzi zanieczyszczeń wpływ kwaśnych opadów na środowisko 3) omawia warunki tworzenia się kwaśnych opadów, dziury ozonowej i smogu 4) omawia przyczyny ocieplania się klimatu 1) analizuje czynniki wpływają-ce na zanieczyszcz -enie 2) klasyfikuje zanieczyszczenia na naturalne i powstałe w wyniku działalności ludzi 3) wykazuje wpływ spalania surowców naturalnych na stan 4) wyjaśnia rolę porostów w ocenie czystości powietrza 1) przeprowadza badanie stanu powietrza swojej okolicy za pomocą skali porostowej 2) dowodzi związku rozwoju gospodarki na świecie z globalnym ociepleniem 3) przewiduje skutki globalnego ocieplenia 30. Wpływ na stan czystości wód. źródła zanieczyszczenia wód słodkich 2) wylicza klasy czystości wód 3) wymienia przyczyny zanieczyszczeń wód słonych 1) podaje metody oczyszczania wód sposoby ochrony wód 3) charakteryzuje metody oczyszczania ścieków stosowane w nowoczesnych oczyszczalniach 1) określa sposób wykorzystania wody w od klasy jej czystości 2) wyjaśnia wpływ zakwitów na stan wód 3) opisuje metody oczyszczania wód 1) ocenia regulacji rzek 2) analizuje i komentuje stan czystości rzek w Polsce na podstawie wykresu 3) wykazuje związek zanieczyszczeniem powietrza a zanieczyszczeniem wód gruntowych 31. Zagrożenia i ochrona gleb. funkcje gleby w ekosystemie 2) wylicza czynniki wpływające na degradację gleby 3) wymienia czynników prowadzących do wyjałowienia gleby 1) wyjaśnia, dlaczego próchnica jest ważnym elementem gleby metody rekultywacji gleby 1) uzasadnia, że gleba ma duże dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemu 2) charakteryzuj e proces powstawania próchnicy 3) omawia 1) dowodzi, że wypalanie łąk i pól jest szkodliwe dla gleby 2) planuje sposoby rekultywacji zdegradowanych gleb w najbliższej okolicy

9 czynniki degradujące glebę 32. Ochrona na co dzień. 1) rozpoznaje surowce wtórne sposoby unieszkodliwiania odpadów 3) przyporządko wuje odpady do odpowiednich pojemników przeznaczonych do segregacji (na podstawie 42 ust.2 statutu gimnazjum) 1) określa czas biodegradacji wskazanego produktu 2) wyjaśnia pojęcie recykling 3) analizuje problem dzikich wysypisk 4) uzasadnia konieczność rezygnacji z toreb foliowych na rzecz opakowań wielokrotnego użytku 1) ocenia wpływ różnych metod unieszkodliwiania odpadów na środowisko 2) ocenia wykorzystywania surowców wtórnych 1) prezentuje postawę świadomego konsumenta 2) planuje i realizuje projekt edukacyjny dotyczący ochrony na co dzień 2. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen: 1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) opanuje w pełni wszystkie wiadomości i umiejętności z podstawy programowej, samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia; b) biegle posługuje się wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z podstawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe, c) osiąga sukcesy w konkursach interdyscyplinarnych i przedmiotowych, konkursach artystycznych, w zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu szkolnym, wojewódzkim (regionalnym), krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia; 2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w podstawie programowej; b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w podstawie programowej, potrafi zastosować posiadaną wiedze do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; 3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: a) opanował zdecydowaną większość wiadomości określonych w podstawie programowej i właściwie je stosuje, b) rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne; 4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: a) opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; b) rozwiązuje ( wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności; c) często popełnia błędy, korzysta z pomocy nauczyciela przy rozwiązywaniu różnych problemów; 5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: a) ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki; b) rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. 6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, b) nie jest w stanie nawet przy pomocy i pod kierunkiem nauczyciela rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

I. Genetyka. Dział programu Lp. Temat konieczny podstawowy rozszerzający

I. Genetyka. Dział programu Lp. Temat konieczny podstawowy rozszerzający I. Genetyka 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów wyjaśnia, że jego podobieństwo do rodziców jest wynikiem dziedziczenia cech definiuje pojęcia genetyka oraz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Dział progra mu I. Genetyka Lp. Temat Ocenę dopuszczającą otrzymuje 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA - wymagania edukacyjne dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

BIOLOGIA - wymagania edukacyjne dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia BIOLOGIA - wymagania edukacyjne dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Nauczycielki: B Cholewczuk, M. Ostrowska Poziom wymagań Dział programu Temat Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne śródroczne z biologii dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne śródroczne z biologii dla klasy III gimnazjum I. Genetyka Wymagania edukacyjne śródroczne z biologii dla klasy III gimnazjum 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów wyjaśnia, że jego podobieństwo do rodziców

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia Dział Poziom wymagań I. Świat Porównanie bez i określa pokrycie ciała bez i podaje nazwy elementów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla kl. III Gimnazjum Rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z biologii dla kl. III Gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z biologii dla kl. III Gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe dopuszczający (K) dostateczny (P) dobry (R) bardzo dobry (D) Celujący (W) GENETYKA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum. Poziom wymagań

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum. Poziom wymagań I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum dopuszczają cy wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów wyjaśnia, że jego podobieństwo do rodziców jest wynikiem dziedziczenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Zapoznanie z PSO, zasadami BHP na lekcjach biologii.czym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Dział programu: Genetyka ( oceny dopuszczająca, dostateczna) ponad (oceny dobra, bardzo dobra, celująca) wymienia cechy gatunkowe i indywidualne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls ż ycia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls ż ycia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls ż ycia autorstwa Anny Zdziennickiej w Publicznym Gimnazjum Nr2 w Zespole Szkół w Rudkach dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia programu Lp. Temat dopuszczającacy dostateczny dobry bardzo dobry 1. Czym jest genetyka? wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Genetyka 1. 2. 3. 4. Czym jest genetyka? Nośnik informacji DNA Przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. I. Genetyka Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej programu Lp. Temat dopuszczający dostateczny dobry bardzo

Bardziej szczegółowo

wyjaśnia pojęcia: kod genetyczny, gen, kodon omawia znaczenie kodu genetycznego omawia budowę kodonu i genu

wyjaśnia pojęcia: kod genetyczny, gen, kodon omawia znaczenie kodu genetycznego omawia budowę kodonu i genu I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na programie nauczania biologii WYDAWNICTWA NOWA ERA Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 3 4 5 1. Czym jest genetyka? wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej programu Lp. Temat Dopuszcza Dostateczny Dobry Bardzo dobry 1. Czym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Mgr Lucyna Pięta

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Mgr Lucyna Pięta I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Mgr Lucyna Pięta programu Lp. Temat dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry 1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej DZIAŁ PROGRAMU: EKOLOGIA UCZEŃ konieczny ocena dopuszczająca UCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział I. Genetyka 1 2. Czym jest genetyka? DNA jako nośnik informacji genetycznej. Uczeń: wymienia

Bardziej szczegółowo

wyjaśnia pojęcia: kod genetyczny, gen, kodon omawia znaczenie kodu genetycznego omawia budowę kodonu i genu

wyjaśnia pojęcia: kod genetyczny, gen, kodon omawia znaczenie kodu genetycznego omawia budowę kodonu i genu I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej rok szkolny 2017/2018 1. Czym jest genetyka? wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia. Poziom wymagań

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia. Poziom wymagań I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dzi ał progra mu Lp. 1. 2. Temat Czym jest genetyka? Nośnik informacji j DNA konieczne

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań. wyjaśnia pojęcia: kod genetyczny, gen, kodon omawia znaczenie kodu genetycznego omawia budowę kodonu i genu

Poziom wymagań. wyjaśnia pojęcia: kod genetyczny, gen, kodon omawia znaczenie kodu genetycznego omawia budowę kodonu i genu I. Genetyka Wymagania programowe na poszczególne oceny z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Ocena dopuszczająca(1) Ocena dostateczna(1+2)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne BIOLOGIA - KLASA III SEMESTR I

Wymagania edukacyjne BIOLOGIA - KLASA III SEMESTR I Wymagania edukacyjne BIOLOGIA - KLASA III SEMESTR I Poziom wymagań Dział programu Lp. Temat Ocena dopuszczająca dostateczny dobry Bardzo dobry 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie III gimnazjum.

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie III gimnazjum. Stopień dopuszczający: Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie III gimnazjum. wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów wyjaśnia, że jego podobieństwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Poziom wymagań Dział programu Lp. Temat konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający 1. I. Genetyka Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe

Bardziej szczegółowo

Dział programowy: GENETYKA 1. Czym jest genetyka 2. DNA- nośnik informacji genetycznej

Dział programowy: GENETYKA 1. Czym jest genetyka 2. DNA- nośnik informacji genetycznej Wymagania programowe z biologii dla uczniów klas III gimnazjum do nowej podstawy programowej opracowany wg podręcznika Puls życia 3 nr dopuszczenia 58/3/2010 Opracowała Alina Krawiec Dział programowy:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie:

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Dział Czym jest genetyka? genetyka jako nauka o dziedziczeniu cech oraz zmienności organizmów cechy dziedziczne i niedziedziczne cechy gatunkowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry 1. Czym jest genetyka?

Bardziej szczegółowo

wyjaśnia pojęcia: kod genetyczny, gen, kodon omawia znaczenie kodu genetycznego omawia budowę kodonu i genu

wyjaśnia pojęcia: kod genetyczny, gen, kodon omawia znaczenie kodu genetycznego omawia budowę kodonu i genu I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Uwaga: Kursywą zaznaczono wymagania na ocenę celującą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. 2. 3. 4. Czym jest genetyka? Nośnik informacji genetycznej

Bardziej szczegółowo

GENETYKA. Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra

GENETYKA. Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum opracowane w oparciu o Program nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej ( wydawnictwo Nowa Era) GENETYKA Dopuszczająca Dostateczna

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie:

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: I. Genetyka Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3 Materiał nauczania L.g. Czym jest genetyka? genetyka jako nauka o dziedziczeniu cech oraz zmienności

Bardziej szczegółowo

,Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

,Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia mgr Dorota Męcina,Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Poziom wymagań programu Lp. Temat Konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne dla klasy III gimnazjum. przedmiot: biologia

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne dla klasy III gimnazjum. przedmiot: biologia Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne dla klasy III gimnazjum przedmiot: biologia oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1 godzina tygodniowo I. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klas III Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie

Wymagania edukacyjne z biologii dla klas III Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klas III Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie Poziom wymagań Dział programu Lp. Temat konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań. konieczny ( dop) podstawowy ( dst) rozszerzający ( db) dopełniający (bdb)

Poziom wymagań. konieczny ( dop) podstawowy ( dst) rozszerzający ( db) dopełniający (bdb) I. Genetyka Rozkład materiału/wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum (na podstawie Programu nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej) 1 godz./tyg. wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe uczeń poprawnie:

Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: I. Genetyka Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3. Nauczyciel- Ewa Baran Po każdym dziale programowym odbędzie się sprawdzian poprzedzony powtórzeniem

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań. konieczny ( doop) podstawowy ( dst) rozszerzający ( db) dopełniający (bdb)

Poziom wymagań. konieczny ( doop) podstawowy ( dst) rozszerzający ( db) dopełniający (bdb) I. Genetyka Rozkład materiału/wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum (na podstawie Programu nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej) 1 godz./tyg. nauczyciel: Wioletta

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Poziom wymagań programu Lp. Temat dopuszczaj dostateczny dobry b.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii Klasa 3 gimnazjum Ilość lekcji na tydzień: 1

Wymagania edukacyjne z biologii Klasa 3 gimnazjum Ilość lekcji na tydzień: 1 Wymagania edukacyjne z biologii Klasa 3 gimnazjum Ilość lekcji na tydzień: 1 Podręcznik: Puls życia 3- Nowa Era Autorzy: Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas Nr dopuszczenia MEN: 58/3/2010/2016

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 3 gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 3 gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 3 gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Opracowała: Arleta Kucz Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

Bardziej szczegółowo

Wymagania z biologii na poszczególne oceny Klasa 3 gimnazjum. Genetyka.

Wymagania z biologii na poszczególne oceny Klasa 3 gimnazjum. Genetyka. Wymagania z biologii na poszczególne oceny Klasa 3 gimnazjum Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień bardzo dobry oraz: Wykazują się wiadomościami i umiejętnościami

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z biologii dla klasy 3 Gimnazjum w Borui Kościelnej. Opracowała: Arleta Kucz Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

Kryteria oceniania z biologii dla klasy 3 Gimnazjum w Borui Kościelnej. Opracowała: Arleta Kucz Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: Kryteria oceniania z biologii dla klasy 3 Gimnazjum w Borui Kościelnej Opracowała: Arleta Kucz Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności określanych w podstawie

Bardziej szczegółowo

podobieństwo organizmów potomnych i niedziedzicznych oraz podaje i są wynikiem wpływu środowiska procesu replikacji DNA przed podziałem komórki

podobieństwo organizmów potomnych i niedziedzicznych oraz podaje i są wynikiem wpływu środowiska procesu replikacji DNA przed podziałem komórki Wymagania przedmiotowe dla przedmiotu biologia nauczana dwujęzycznie dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania w zakresie opanowania materiału w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie:

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: I. Genetyka Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3 ział zym jest genetyka? genetyka jako nauka o dziedziczeniu cech oraz zmienności organizmów cechy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Z BIOLOGII dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia I PÓŁROCZE Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Poziom wymagań Dział programu Lp. Temat konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający 1. Czym jest genetyka? I. Genetyka wymienia cechy gatunkowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE III GIMNAZJUM. Program nauczania biologii w gimnazjum PULS ŻYCIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE III GIMNAZJUM. Program nauczania biologii w gimnazjum PULS ŻYCIA WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE III GIMNAZJUM Program nauczania biologii w gimnazjum PULS ŻYCIA autor: Anna Zdziennicka Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3

Rozkład materiału z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3 Rozkład materiału z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3 Dział programu Materiał nauczania Wymagania podstawowe ( na 2 i 3) uczeń : Wymagania ponadpodstawowe ( na 4 i 5)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 2015/2016. Wymagania edukacyjne dla klasy 3 gimnazjum

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 2015/2016. Wymagania edukacyjne dla klasy 3 gimnazjum PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 2015/2016 Wymagania edukacyjne dla klasy 3 gimnazjum dział temat Ocena 2 Ocena 3 Ocena 4 Ocena 5 Ocena 6 Genetyka 1.Czym jest genetyka? cechy gatunkowe i indywidualne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH

WYMAGANIA Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH WYMAGANIA Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH opracowane w oparciu o Program nauczania biologii w gimnazjum autorstwa Anny Zdziennickiej wyd. Nowa Era i podręcznik Puls życia 1, wyd. Nowa Era przygotowała

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM.

WYMAGANIA EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM. WYMAGANIA EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM. Uzyskanie przez ucznia oceny wyższej jest równoznaczne ze spełnieniem wymagań również na ocenę niższą. Ocenę celującą otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum / oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej/ Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne to oczekiwane osiągniecia

Bardziej szczegółowo

Klasa 3 Dział programowy : Genetyka kl.iii

Klasa 3 Dział programowy : Genetyka kl.iii Klasa 3 Dział programowy : Genetyka kl.iii dopuszczającą (K) Wymagania podstawowe na ocenę: dostateczną (P) 1 Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych wyjaśnia, że jego podobieństwodo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA, KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA, KLASA III 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA, KLASA III Rozdział konieczny (stopień dopuszczający) I. GENETYKA cechy gatunkowe i indywidualne podanych wyjaśnia, że jego podobieństwo do rodziców jest wynikiem dziedziczenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Poziom wymagań 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3 Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3 ział programu Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Kat. Wymagania ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

KLASA III. Rok szkolny 2015/2016 Liczba godzin: Realizacji treści podstawy programowej

KLASA III. Rok szkolny 2015/2016 Liczba godzin: Realizacji treści podstawy programowej KLS III P l a n d y daktyczno -wychowawczy z biologii zęść I. Informacje ogólne a Rok szkolny 2015/2016 Liczba godzin: Realizacji treści podstawy programowej 25 godz. b Powtórzenie przed klasówkami 2 godz.

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3 Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3 ział programu Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Kat. Wymagania ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII KLASA III

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII KLASA III POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII KLASA III Program PULS ŻYCIA autor: Elżbieta Mazurek Podręcznik do biologii opracowany przez: Beatę Sągin, Mariana Sęktas i Andrzeja Boczarowskiego NA ŚRÓDROCZNĄ

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Ewa Lazar Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Na ocenę programu Lp. Temat dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne

Bardziej szczegółowo

KLASA IIID, IIIE, IIIG

KLASA IIID, IIIE, IIIG KLS III, IIIE, IIIG P l a n d y d a k t y c z n o - w y c h ow a w c z y z b i ol og i i zęść I. Informacje ogólne a Rok szkolny 2013/2014 Liczba godzin: Realizacji treści podstawy programowej 30 godz.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii klasa III GIMNAZJUM

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii klasa III GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii klasa III GIMNAZJUM 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów - oceniane formy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA KLASA III ROK SZKOLNY 2016/2017 LUCYNA TOKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA KLASA III ROK SZKOLNY 2016/2017 LUCYNA TOKA WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA KLASA III ROK SZKOLNY 2016/2017 LUCYNA TOKA DZIAŁ GENETYKA ocena dopuszczająca uczeo; podaje liczbę chromosomów występujących w komórce diploidalnej człowieka, rozpoznaje

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z biologii do klasy III.

Rozkład materiału z biologii do klasy III. Rozkład materiału z biologii do klasy III. L.p. Temat lekcji Treści programowe Uwagi 1. Nauka o funkcjonowaniu przyrody. 2. Genetyka nauka o dziedziczności i zmienności. -poziomy różnorodności biologicznej:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował treści konieczne,

Bardziej szczegółowo

KLASA III. Rok szkolny 2013/2014 Liczba godzin: Realizacji treści podstawy programowej

KLASA III. Rok szkolny 2013/2014 Liczba godzin: Realizacji treści podstawy programowej KLS III P l a n d y daktyczno -wychowawczy z biologii zęść I. Informacje ogólne a Rok szkolny 2013/2014 Liczba godzin: Realizacji treści podstawy programowej 25 godz. b Powtórzenie przed klasówkami 2 godz.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował treści konieczne,

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3 Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3 ział programu Temat lekcji i treść nauczania Termin Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Kat. S.w. Wymagania ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLASY III

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLASY III WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLASY III mgr Marta Warecka Lenart program Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który w 75% spełnił wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLASY III B

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLASY III B WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLASY III B rok szkolny 2015/2016 mgr Marta Warecka Lenart program Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział VII. EKOLOGIA NAUKA O ŚRODOWISKU

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział VII. EKOLOGIA NAUKA O ŚRODOWISKU Dział VII. EKOLOGIA NAUKA O ŚRODOWISKU wyróżnia elementy żywe i nieożywione w obserwowanym ekosystemie oblicza zagęszczenie wybranej rośliny na badanym terenie określa znaczenie wiedzy ekologicznej w życiu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii w gimnazjum opracowane przez Zespół Nauk Przyrodniczych na podstawie:

Wymagania edukacyjne z biologii w gimnazjum opracowane przez Zespół Nauk Przyrodniczych na podstawie: Wymagania edukacyjne z biologii w gimnazjum opracowane przez Zespół Nauk Przyrodniczych na podstawie: 1.Rozporządzenia MN z dnia 21 marca 2001 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polski w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z biologii dla klasy III gimnazjum

Zespół Szkół im. Lotników Polski w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z biologii dla klasy III gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polski w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z biologii dla klasy III gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do cyklu Ciekawa biologia

Wymagania na poszczególne oceny do cyklu Ciekawa biologia Wymagania na poszczególne oceny do cyklu Ciekawa biologia Klasa III Nr i temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii w gimnazjum opracowane przez Zespół Nauk Przyrodniczych na podstawie:

Wymagania edukacyjne z biologii w gimnazjum opracowane przez Zespół Nauk Przyrodniczych na podstawie: Wymagania edukacyjne z biologii w gimnazjum opracowane przez Zespół Nauk Przyrodniczych na podstawie: 1.Rozporządzenia MEN z dnia 21 marca 2001 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Rozkład materiału nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Rozkład materiału nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział 1. Czym jest genetyka? genetyka jako nauka o dziedziczeniu

Bardziej szczegółowo

I. Genetyka. Cele lekcji sformułowane w języku ucznia. Zapis w nowej podstawie programowej. Proponowane środki dydaktyczne.

I. Genetyka. Cele lekcji sformułowane w języku ucznia. Zapis w nowej podstawie programowej. Proponowane środki dydaktyczne. Rozkład materiału nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej, zmodyfikowany, dostosowany do potrzeb uczniów Dział Cele lekcji

Bardziej szczegółowo

Biologia Klasa 3. - określa zakres ekologii, - wymienia biotyczne i abiotyczne

Biologia Klasa 3. - określa zakres ekologii, - wymienia biotyczne i abiotyczne Biologia Klasa 3 Dział :Wzajemne zależności między organizmami a środowiskiem Numer lekcji Temat lekcji Osiągnięcia ucznia podstawowe Osiągnięcia ucznia ponadpodstawowe 1 2 3 4 1. Charakterystyka środowiska

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Rozkład materiału nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Rozkład materiału nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział procedury 1. Czym jest genetyka? genetyka jako nauka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE-BIOLOGIA - KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE-BIOLOGIA - KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE-BIOLOGIA - KLASA III DZIAŁY : I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU II. JEDNOŚĆ I ROŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW III.BAKTERIE A WIRUSY. ORGANIZMY BEZTKANKOWE Wiadomości i umiejętności ucznia na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się organizmów

Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się organizmów Temat Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się Sposoby oddychania Sposoby rozmnażania się Bakterie a wirusy Protisty Glony przedstawiciele trzech królestw Wymagania na

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania biologii w klasie III gimnazjum

Rozkład materiału nauczania biologii w klasie III gimnazjum Rozkład materiału nauczania biologii w klasie III gimnazjum L.P. Zmiany w Temat. Materiał nauczania numeracji lekcji: 1. Planujemy pracę na lekcjach. Przypomnienie sposobu i kryteriów oceniania. Wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z BIOLOGII w klasie III gimnazjum str. 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE

Bardziej szczegółowo

Uczeń: wiedzy biologicznej nauki wymienia cechy organizmów żywych. podaje funkcje poszczególnych organelli. wyjaśnia, czym zajmuje się systematyka

Uczeń: wiedzy biologicznej nauki wymienia cechy organizmów żywych. podaje funkcje poszczególnych organelli. wyjaśnia, czym zajmuje się systematyka Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: określa przedmiot źródła

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klas III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klas III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej VII. Regulacja nerwowo-hormonalna Barbara Kuska Gimnazjum im. J. Matejki w Zabierzowie Wymagania edukacyjne z biologii dla klas III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa

Bardziej szczegółowo

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział VII. EKOLOGIA NAUKA O ŚRODOWISKU

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział VII. EKOLOGIA NAUKA O ŚRODOWISKU Dział VII. EKOLOGIA NAUKA O ŚRODOWISKU wyróżnia elementy żywe i nieożywione w obserwowanym ekosystemie oblicza zagęszczenie wybranej rośliny na badanym terenie określa znaczenie wiedzy ekologicznej w życiu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII W KLASIE VI PODRĘCZNIK : E.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII W KLASIE VI PODRĘCZNIK : E. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII W KLASIE VI PODRĘCZNIK : E. Pyłka-Gutowska, E. Jastrzębska Bliżej biologii. Część 3. Nr dop.: 74/3/2010. Opracowała: Urszula Sobecka ROK SZKOLNY: 2015/2016 Dział VII. EKOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Dział programu I. Biologia nauka o życiu

Dział programu I. Biologia nauka o życiu Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka konieczny podstawowy rozszerzający Uczeń: potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy rozróżnia próbę kontrolną i badawczą Uczeń:

Bardziej szczegółowo

W y m a g a n i a e d u k a c y j n e z b i o l o g i i K l a s a I I I

W y m a g a n i a e d u k a c y j n e z b i o l o g i i K l a s a I I I D z i a ł : K R Ę G O W C E W y m a g a n i a e d u k a c y j n e z b i o l o g i i K l a s a I I I Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca cechy zwierząt kręgowych,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z biologii w roku szkolnym 2015/2016.

Przedmiotowe zasady oceniania z biologii w roku szkolnym 2015/2016. Przedmiotowe zasady oceniania z biologii w roku szkolnym 2015/2016. Przedmiotowe zasady oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

I. rozkład treści nauczania klasa 3

I. rozkład treści nauczania klasa 3 I. rozkład treści nauczania klasa 3 6 8 Dział VII. Ekologia nauka o środowisku 8 10 Dział VIII. Dziedziczenie cech 11 12 Dział IX. Ewolucja życia 12 13 Dział X. Globalne i lokalne problemy środowiska 13

Bardziej szczegółowo

Wymagania z biologii

Wymagania z biologii PUBLICZNE GIMNAZJUM SPSK IM. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W STAREM BYSTREM Wymagania z biologii w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne to oczekiwane osiągnięcia ucznia przewidziane podstawą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii klasa III

Wymagania edukacyjne z biologii klasa III Wymagania edukacyjne z biologii klasa III Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra DZIAŁ I. EKOLOGIA podaje przykłady

Bardziej szczegółowo

I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący - wymienia czynniki. - podaje przykłady niezbędne do życia

I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący - wymienia czynniki. - podaje przykłady niezbędne do życia BIOLOGIA KLASA I I PÓŁROCZE I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący - wymienia czynniki niezbędne do życia zastosowania w życiu - przedstawia etapy wiedzy biologicznej

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z biologii dla klasy III gimnazjum

Kryteria ocen z biologii dla klasy III gimnazjum Kryteria ocen z biologii dla klasy III gimnazjum Uczeń, który otrzymuje ocenę dopuszczającą : Dział: VII. Ekologia podaje przykłady czynników biotycznych i abiotycznych wymienia czynniki środowiska niezbędne

Bardziej szczegółowo