SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU"

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Katowice, dnia 14 lutego 2013 r. Skonsolidowany raport kwartalny, IV kwartał 2012 Strona 1 z 49

2 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA 31 GRUDNIA 2012 R, SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM INFORMACJE O PRZYCHODACH I WYNIKACH POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTÓW BRANŻOWYCH DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ INTROL S.A. W OKRESIE I-IV KWARTAŁU 2012 i 2011 R SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA 31 GRUDNIA 2012 R, SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE INTROL S.A SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ INTROL S.A SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW INTROL S.A SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH INTROL S.A SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM INTROL S.A INFORMACJE O PRZYCHODACH I WYNIKACH POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTÓW BRANŻOWYCH DLA INTROL S.A W OKRESIE I-IV KWARTAŁU 2012 i 2011 R INFORMACJA DODATKOWA I POZOSTAŁE INFORMACJE INFORMACJA OGÓLNA ISTOTNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ DOTYCZĄCYCH EMITENTA OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W PREZENTOWANYM OKRESIE INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW DO WARTOŚCI NETTO MOŻLIWEJ DO UZYSKANIA I ODWRÓCENIU ODPISÓW Z TEGO TYTUŁU INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH, RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH LUB INNYCH AKTYWÓW ORAZ ODWRÓCENIU TAKICH ODPISÓW INFORMACJE O UTWORZENIU, ZWIĘKSZENIU, WYKORZYSTANIU I ROZWIĄZANIU REZERW INFORMACJE O REZERWACH I AKTYWACH Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH NABYCIA I SPRZEDAŻY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH INFORMACJE O ISTOTNYCH ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU DOKONANIA ZAKUPU RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH INFORMACJE O ISTOTNYCH ROZLICZENIACH Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH WSKAZANIE KOREKT BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW INFORMACJE NA TEMAT ZMIAN SYTUACJI GOSPODARCZEJ I WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, KTÓRE MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA WARTOŚĆ GODZIWĄ AKTYWÓW FINANSOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH JEDNOSTKI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TE AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA SĄ UJĘTE W WARTOŚCI GODZIWEJ CZY W SKORYGOWANEJ CENIE NABYCIA (KOSZCIE ZAMORTYZOWANYM) INFORMACJE O NIESPŁACENIU KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB NARUSZENIU ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY KREDYTU LUB POŻYCZKI, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH NIE PODJĘTO ŻADNYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH DO KOŃCA OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU Skonsolidowany raport kwartalny, IV kwartał 2012 Strona 2 z 49

3 TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYŃCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE W PRZYPADKU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WYCENIANYCH W WARTOŚCI GODZIWEJ INFORMACJE O ZMIANIE SPOSOBU (METODY) JEJ USTALENIA INFORMACJE DOTYCZĄCĄ ZMIANY W KLASYFIKACJI AKTYWÓW FINANSOWYCH W WYNIKU ZMIANY CELU LUB WYKORZYSTANIA TYCH AKTYWÓW INFORMACJE DOTYCZĄCĄ EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ) DYWIDENDY, ŁĄCZNIE I W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ, Z PODZIAŁEM NA AKCJE ZWYKŁE I UPRZYWILEJOWANE WSKAZANIE ZDARZEŃ, KTÓRE NASTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓRY SPORZĄDZONO KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, NIEUJĘTYCH W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCYCH W ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE EMITENTA INFORMACJE DOTYCZĄCĄ ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO INNE INFORMACJE, MOGĄCE W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ I WYNIKU FINANSOWEGO EMITENTA KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ 2012 R. PREZENTOWANEGO WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OMÓWIENIE WYNIKÓW FINANSOWYCH PERSPEKTYWY ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTROL S.A WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI l ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH l ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE l NADZORUJĄCE EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO, ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ Z OSÓB WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ OD TEGO PODMIOTU, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU ZDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Skonsolidowany raport kwartalny, IV kwartał 2012 Strona 3 z 49

4 1. WPROWADZENIE Raport kwartalny Grupy Kapitałowej INTROL S.A. za IV kwartał 2012 roku zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. Nr 33 poz. 259 (wraz z późn. zm.) oraz z MSR 34. Na podstawie par. 83 punkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów 1 Grupa INTROL S.A. nie przekazuje oddzielnego kwartalnego raportu jednostkowego. Integralną częścią raportu kwartalnego są skrócone sprawozdania finansowe, jednostkowe i skonsolidowane. 2. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA 31 GRUDNIA 2012 R, SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE w tys. PLN w tys. EUR FINANSOWE I-IV kw I-IV kw I-IV kw I-IV kw l. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 948) (2 667) (946) (644) VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (15 463) 819 (3 705) 198 IX. Przepływy pieniężne netto, razem (2 097) 383 (502) 93 X. Średnia ważona liczba akcji zwykłych XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji XII. Zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w 0,55 0,28 0,13 0,07 PLN/EUR) XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,55 0,28 0,13 0, XIV. Aktywa, razem XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XVI. Zobowiązania długoterminowe XVII. Zobowiązania krótkoterminowe XVIII. Kapitał własny XIX. Kapitał podstawowy XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 4,44 4,10 1,09 0,93 XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 4,44 4,10 1,09 0,93 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) Skonsolidowany raport kwartalny, IV kwartał 2012 Strona 4 z 49

5 Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który wyniósł odpowiednio na koniec IV kwartału 2012 i 2011: 4,1736 i 4,1401. Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego, który wyniósł odpowiednio na koniec IV kwartału 2012: 4,0882 oraz na koniec poprzedniego roku obrotowego ( r.): 4, SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA A. Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe Wartość firmy Inne wartości niematerialne Długoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) Zapasy Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe Należności z tytułu podatku dochodowego Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Udzielone pożyczki Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Krótkoterminowe aktywa zabezpieczające instrumenty pochodne 88 - Aktywa razem PASYWA A. Kapitał własny Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitały rezerwowe i zapasowe Kapitał rezerwowy z tytułu zabezpieczeń przepływów pieniężnych 72 (1 557) 5. Zysk/strata z lat ubiegłych Zysk/strata z roku bieżącego Wynik z roku bieżącego przypadający na udziały niekontrolujące 999 (981) 8. Kapitał własny przypisany udziałom niekontrolującym z lat ubiegłych (365) 616 B. Zobowiązania długoterminowe Rezerwy Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Długoterminowe kredyty i pożyczki Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe C. Zobowiązania krótkoterminowe Rezerwy Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych pożyczek Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Zabezpieczające instrumenty pochodne Pasywa razem Skonsolidowany raport kwartalny, IV kwartał 2012 Strona 5 z 49

6 2.3. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW WARIANT KALKULACYJNY A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów B. Koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A B) D. Koszty sprzedaży E. Koszty ogólnego zarządu F. Pozostałe przychody G. Pozostałe koszty H. Zysk/strata z działalności operacyjnej (C-D-E+F-G) I. Przychody finansowe (559) J. Koszty finansowe K. Udział w zyskach/stratach netto jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych metodą praw własności L. Zysk/strata brutto (H+I-J+K) (785) M. Podatek dochodowy N. Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (L-M) (988) O. Zysk/strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej P. Zysk/strata netto za rok obrotowy (N+O) (988) Przypadający/a na: Akcjonariuszy jednostki dominującej (696) Udziały niekontrolujące 999 (981) 979 (292) R. Pozostałe dochody całkowite (2 422) (38) Zyski/straty dotyczące zabezpieczenia przepływów środków pieniężnych (część efektywna) (2 990) (47) Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w pozostałych dochodach całkowitych (382) (90) S. Dochody całkowite razem (604) Przypadający/a na: Akcjonariuszy jednostki dominującej (312) Udziały niekontrolujące 999 (981) 979 (292) Zysk na jedną akcję: podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej 0,55 0,28 - rozwodniony z wyniku finansowego działalności kontynuowanej 0,55 0,28 - podstawowy z wyniku finansowego działalności zaniechanej rozwodniony z wyniku finansowego działalności zaniechanej podstawowy z wyniku finansowego za rok obrotowy 0,55 0,28 - rozwodniony z wyniku finansowego za rok obrotowy 0,55 0,28 Skonsolidowany raport kwartalny, IV kwartał 2012 Strona 6 z 49

7 2.4. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH METODA POŚREDNIA Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk/ strata netto Korekty o pozycje: (5 249) Udziały niekontrolujące 999 (1 011) Amortyzacja środków trwałych Amortyzacja wartości niematerialnych Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych Koszty i przychody z tytułu odsetek Przychody z tytułu dywidend - (16) Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej (99) Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów 817 (1 640) Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych (26 348) (20 611) Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy (2 716) (2 893) Inne korekty - (284) Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych Wpływy z tytułu odsetek Wpływy z tytułu dywidend - 16 Spłata udzielonych pożyczek 10 - Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych 35 - Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (3 948) (2 667) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z kredytów i pożyczek Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów Spłata kredytów i pożyczek Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki Zapłacone odsetki Inne (399) 248 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej (15 463) 819 Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na początek okresu Zyski/straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych oraz kredytów w rachunku bieżącym Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na koniec okresu (2 097) Skonsolidowany raport kwartalny, IV kwartał 2012 Strona 7 z 49

8 2.5. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał podstawowy Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Kapitał rezerwowy z tyt. Kapitały zabezpieczeń rezerwowe i przepływów zapasowe pieniężnych Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego Razem Udziały niekontrolujące Saldo na dzień roku (1 557) (365) Zmiany zasad polityki rachunkowości Saldo na dzień roku po korektach Kapitał własny ogółem (1 557) (365) (po przekształceniu) Zmiany w kapitale własnym w roku Dywidendy (8 258) (8 258) - (8 258) Zysk przekazany na kapitał rezerwowy i zapasowy (3 247) Zysk /strata za rok obrotowy Pozostałe dochody całkowite za okres Saldo na dzień roku Saldo na dzień roku Zmiana zasad polityki rachunkowości Saldo na dzień roku po korektach (po przekształceniu) Zmiany w kapitale własnym w roku (2 422) (4 071) (3 672) (1 349) (5 021) Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (2 690) Pokrycie straty nadwyżką ze sprzedaży powyżej ich wartości nominalnej - (1 204) Przeszacowanie środków trwałych (35) (35) - (35) Wpłata na kapitał spółki zależnej udziałowców niekontrolujących Dywidendy (9 057) (9 057) (79) (9 136) Zysk przekazany na kapitał rezerwowy i zapasowy (4 025) Zysk/ strata za rok obrotowy (981) Nabycie dodatkowych udziałów od udziałowców mniejszościowych (177) (177) Sprzedaż udziałów do udziałowców mniejszościowych (362) - Pozostałe dochody całkowite za okres - - (2 422) - - (2 422) - (2 422) Saldo na dzień roku (1 557) (365) Skonsolidowany raport kwartalny, IV kwartał 2012 Strona 8 z 49

9 2.6. INFORMACJE O PRZYCHODACH I WYNIKACH POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTÓW BRANŻOWYCH DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ INTROL S.A. W OKRESIE I-IV KWARTAŁU 2012 i 2011 R Przychody Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych Sprzedaż między segmentami Przychody segmentu ogółem Wynik Produkcja AKPiA Produkcja elementów odlewniczych (głowice, odlewy, inne) Usługi AKPiA, elektryczne, instalacyjne projektowe, budowlane Usługi utrzymania ruchu i serwis Działalność kontynuowana Dystrybucja z doradztwem technicznym Produkcja urządzeń ochrony środowiska Pozostała działalność Wyłączenia Przychody i koszty wspólne Razem działalność kontynuowana Działalność zaniechana Działalność ogółem (13 519) (13 519) Wynik segmentu W tym dotacje Przychody nieprzypisane Koszty nieprzypisane Zysk z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem i kosztami finansowymi Przychody finansowe netto (4 475) (4 475) - (4 475) Udział jednostki stowarzyszonej Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk netto za rok obrotowy Skonsolidowany raport kwartalny, IV kwartał 2012 Strona 9 z 49

10 Przychody Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych Sprzedaż między segmentami Przychody segmentu ogółem Wynik Produkcja AKPiA Produkcja elementów odlewniczych (głowice, kostki, odlewy, inne) Usługi AKPiA, elektryczne, instalacyjne projektowe, budowlane Usługi utrzymania ruchu i serwis Działalność kontynuowana Dystrybucja z doradztwem technicznym Produkcja urządzeń ochrony środowiska Pozostała działalność Wyłączenia Przychody i koszty wspólne Razem działalność kontynuowana Działalność zaniechana Działalność ogółem (58) (13 319) (13 319) Wynik segmentu W tym dotacje Przychody nieprzypisane Koszty nieprzypisane Zysk z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem i kosztami finansowymi Przychody finansowe netto (1 205) (1 205) - (1 205) Udział jednostki stowarzyszonej Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk netto za rok obrotowy Skonsolidowany raport kwartalny, IV kwartał 2012 Strona 10 z 49

11 3. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA 31 GRUDNIA 2012 R, SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 3.1. WYBRANE DANE FINANSOWE INTROL S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE l. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów IX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych X. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) XII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) w tys. PLN w tys. EUR I-IV kw I-IV kw I-IV kw I-IV kw II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 730) 322 (418) III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 098) (5 985) (1 221) (1 446) (6 417) (3 163) (1 538) (764) VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (5 796) (705) (1 389) (170) 0,31 0,41 0,07 0,10 0,31 0,41 0,07 0, XIII. Aktywa, razem XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XV. Zobowiązania długoterminowe XVI. Zobowiązania krótkoterminowe XVII. Kapitał własny XVIII. Kapitał podstawowy XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 3,11 3,11 0,76 0,70 3,11 3,11 0,76 0,70 Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który wyniósł odpowiednio na koniec IV kwartału 2012 i 2011: 4,1736 i 4,1401. Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego, który wyniósł odpowiednio na koniec IV kwartału 2012: 4,0882 oraz na koniec poprzedniego roku obrotowego ( r.): 4,4168. Skonsolidowany raport kwartalny, IV kwartał 2012 Strona 11 z 49

12 3.2. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ INTROL S.A. AKTYWA A. Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe Inne wartości niematerialne Długoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) Zapasy Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe Należności z tytułu podatku dochodowego Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Udzielone pożyczki Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa razem PASYWA A. Kapitał własny Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitały rezerwowe i zapasowe Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego B. Zobowiązania długoterminowe Rezerwy Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe C. Zobowiązania krótkoterminowe Rezerwy Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Zabezpieczające instrumenty pochodne 11 - Pasywa razem Skonsolidowany raport kwartalny, IV kwartał 2012 Strona 12 z 49

13 3.3. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW INTROL S.A. A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów B. Koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A B) D. Koszty sprzedaży E. Koszty ogólnego zarządu F. Pozostałe przychody G. Pozostałe koszty H. Zysk/strata z działalności operacyjnej (C-D-E+F-G) (1 730) 57 (3 403) I. Przychody finansowe (73) J. Koszty finansowe K. Zysk/strata brutto (H+I-J) (3 720) L. Podatek dochodowy 354 (498) 108 (644) M. Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (K-L) (3 076) N. Zysk/strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej O. Zysk/strata netto za rok obrotowy (M+N) (3 076) P. Pozostałe dochody całkowite - (63) (9) - - Zyski/straty dotyczące zabezpieczenia środków pieniężnych (część efektywna) - (78) (12) - - Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w pozostałych dochodach całkowitych R. Dochody całkowite razem (3 076) Zysk na jedną akcję: podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej 0,31 0,41 - rozwodniony z wyniku finansowego działalności kontynuowanej 0,31 0,41 - podstawowy z wyniku finansowego działalności zaniechanej rozwodniony z wyniku finansowego działalności zaniechanej podstawowy z wyniku finansowego za rok obrotowy 0,31 0,41 - rozwodniony z wyniku finansowego za rok obrotowy 0,31 0,41 Skonsolidowany raport kwartalny, IV kwartał 2012 Strona 13 z 49

14 3.4. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH INTROL S.A. METODA POŚREDNIA Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk/ strata netto Korekty o pozycje: (13 315) (16 867) Amortyzacja środków trwałych Amortyzacja wartości niematerialnych Koszty i przychody z tytułu odsetek (363) (632) Przychody z tytułu dywidend (7 258) (12 798) Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw (874) Zmiana stanu zapasów (182) 20 Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych (5 620) (6 137) Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych (4) (1 921) Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy 189 (634) Inne korekty (189) 638 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej (5 098) (5 985) Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych Wpływ ze sprzedaży aktywów finansowych Wpływy z tytułu odsetek Wpływy z tytułu dywidend Spłaty udzielonych pożyczek Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych Udzielone pożyczki Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z kredytów i pożyczek Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki Zapłacone odsetki Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej (6 417) (3 163) Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na początek okresu Zyski/straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych oraz kredytów w rachunku bieżącym Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na koniec okresu -o ograniczonej możliwości dysponowania lokaty długoterminowe stanowiące zabezpieczenie gwarancji bankowej długoterminowej (5 796) (705) Skonsolidowany raport kwartalny, IV kwartał 2012 Strona 14 z 49

15 3.5. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM INTROL S.A. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał rezerwowy z tyt. zabezpieczeń przepływów pieniężnych Kapitały rezerwowe i zapasowe Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego Kapitał własny ogółem Saldo na dzień roku Zmiany zasad polityki rachunkowości Saldo na dzień roku po korektach (po przekształceniu) Zmiany w kapitale własnym w roku (2 665) (41) Zysk przekazany na kapitał rezerwowy (2 624) - Dywidendy (8 258) (8 258) Zysk/strata za rok obrotowy Saldo na dzień roku Saldo na dzień roku Zmiany zasad polityki rachunkowości Saldo na dzień roku po korektach (po przekształceniu) Zmiany w kapitale własnym w roku (63) (41) Zysk przekazany na kapitał rezerwowy (1 866) - Dywidendy (9 057) (9 057) Zysk/ strata za rok obrotowy Zyski/straty dotyczące zabezpieczenia przepływów pieniężnych (część efektywna) - - (78) - - (78) Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w pozostałych dochodach całkowitych Saldo na dzień roku Skonsolidowany raport kwartalny, IV kwartał 2012 Strona 15 z 49

16 3.6. INFORMACJE O PRZYCHODACH I WYNIKACH POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTÓW BRANŻOWYCH DLA INTROL S.A W OKRESIE I-IV KWARTAŁU 2012 i 2011 R Przychody Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych Sprzedaż między segmentami Przychody segmentu ogółem Wynik Produkcja AKPiA Produkcja elementów odlewniczych (głowice, odlewy, inne) Usługi AKPiA, elektryczne, instalacyjne,projektowe, budowlane Usługi utrzymania ruchu i serwis Działalność kontynuowana Dystrybucja z doradztwem technicznym Produkcja urządzeń ochrony środowiska Pozostała działalność Wyłączenia Przychody i koszty wspólne Razem działalność kontynuowana Działalność zaniechana Działalność ogółem Wynik segmentu W tym dotacje Przychody nieprzypisane Koszty nieprzypisane Zysk z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem i kosztami finansowymi Przychody finansowe netto Udział jednostki stowarzyszonej Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk netto za rok obrotowy Skonsolidowany raport kwartalny, IV kwartał 2012 Strona 16 z 49

17 Produkcja AKPiA Produkcja elementów odlewniczych (głowice, odlewy, inne) Usługi AKPiA, elektryczne, instalacyjne,projektowe, budowlane Usługi utrzymania ruchu i serwis Działalność kontynuowana Dystrybucja z doradztwem technicznym Produkcja urządzeń ochrony środowiska Pozostała działalność Wyłączenia Przychody i koszty wspólne Razem działalność kontynuowana Działalność zaniechana Działalność ogółem Przychody Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych Sprzedaż między segmentami Przychody segmentu ogółem Wynik - Wynik segmentu W tym dotacje Przychody nieprzypisane Koszty nieprzypisane Zysk z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem i (1 730) - (1 730) kosztami finansowymi Przychody finansowe netto Udział jednostki stowarzyszonej Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy (498) (498) - (498) Zysk netto za rok obrotowy Skonsolidowany raport kwartalny, IV kwartał 2012 Strona 17 z 49

18 4. INFORMACJA DODATKOWA I POZOSTAŁE INFORMACJE 4.1. INFORMACJA OGÓLNA INFORMACJE OGÓLNE O EMITENCIE Nazwa i siedziba: INTROL SPÓŁKA AKCYJNA Adres siedziby Katowice, ul. Kościuszki 112 Główny telefon Numer telefaksu Adres poczty elektronicznej Strona internetowa Wskazanie sądu rejestrowego i numeru rejestru: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Przedmiot działalności: Podstawowy zakres działalności Spółki INTROL S.A. według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) odpowiada symbolom: Z instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; Z produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; Z naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych; Z wykonywanie instalacji elektrycznych; Z działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; Z produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana. Czas trwania INTROL S.A. - nieoznaczony Skład osobowy Zarządu INTROL S.A. Prezes Zarządu Piotr Jeziorowski Wiceprezes Zarządu Włodzimierz Bartold Wiceprezes Zarządu Stanisław Jurczyński Członek Zarządu Józef Bodziony Skład osobowy Rady Nadzorczej INTROL S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiesław Kapral Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Krzysztof Zyguła Członek Rady Nadzorczej Edward Kasprzak Członek Rady Nadzorczej Piotr Dudek Członek Rady Nadzorczej Piotr Rybicki Skonsolidowany raport kwartalny, IV kwartał 2012 Strona 18 z 49

19 SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA Strukturę Grupy Kapitałowej INTROL S.A. na dzień publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 r. (14 lutego 2013 r.) przedstawia poniższy schemat i tabela: W okresie między 31 grudnia 2012 r. a 14 lutego 2013 r. tj. dniem publikacji raportu nie było zmian w strukturze Grupy Kapitałowej oraz zmian ilości posiadanych przez INTROL S.A. udziałów w poszczególnych Spółkach Grupy. Informacje o zmianach w IV kwartale 2012 r. znajdą Państwo pod poniższą tabelą. Skonsolidowany raport kwartalny, IV kwartał 2012 Strona 19 z 49

20 nazwa jednostki (ze wskazaniem formy prawnej) Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów INTROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba Katowice ul. Kościuszki 112 sąd rejestrowy przedmiot działalności charakter dominacji zastosowana metoda konsolidacji spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział Gospodarczy pod numerem KRS sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji spółka zależna metoda pełna data objęcia kontroli r. procent posiadanego kapitału zakładowego 100,00% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nazwa jednostki (ze wskazaniem formy prawnej) 100,00% Limatherm Spółka Akcyjna Siedziba Limanowa ul. Tarnowska 1 sąd rejestrowy przedmiot działalności charakter dominacji zastosowana metoda konsolidacji spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie Wydział Gospodarczy pod numerem KRS produkcja komponentów aparatury kontrolno-pomiarowej spółka zależna metoda pełna data objęcia kontroli r. procent posiadanego kapitału zakładowego 100,00% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nazwa jednostki (ze wskazaniem formy prawnej) 100,00% Siedziba Limanowa ul. Tarnowska 1 sąd rejestrowy przedmiot działalności charakter dominacji zastosowana metoda konsolidacji Limatherm Sensor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie Wydział Gospodarczy pod numerem KRS produkcja przemysłowych czujników temperatury i sprzedaż aparatury pomiarowej współpracującej z nimi spółka zależna metoda pełna data objęcia kontroli procent posiadanego kapitału zakładowego 100,00% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nazwa jednostki (ze wskazaniem formy prawnej) 100,00% Siedziba Chorzów, ul. 16 lipca 12 sąd rejestrowy Energomontaż Chorzów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział Gospodarczy pod numerem KRS Skonsolidowany raport kwartalny, IV kwartał 2012 Strona 20 z 49

21 przedmiot działalności charakter dominacji zastosowana metoda konsolidacji projektowania, wykonawstwo, montaż, modernizacja i produkcja elementów urządzeń kotłowych, instalacji rurociągowych, instalacji oczyszczania spalin, stacji wymienników ciepła i węzłów cieplnych, wentylatorów i pomp, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki spółka zależna metoda pełna data objęcia kontroli r. procent posiadanego kapitału zakładowego 100,00% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nazwa jednostki (ze wskazaniem formy prawnej) 100,00% BBengineering Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (brak znaczącego wpływu na dzień bilansowy) Spółka w likwidacji od r. Siedziba Gliwice, ul. Daszyńskiego 5 sąd rejestrowy przedmiot działalności charakter dominacji zastosowana metoda konsolidacji spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział Gospodarczy pod numerem KRS projektowanie i doradztwo inwestycyjne w zakresie inżynierii ochrony środowiska spółka stowarzyszona metoda praw własności data objęcia znaczącego wpływu r. procent posiadanego kapitału zakładowego 49,50% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nazwa jednostki (ze wskazaniem formy prawnej) 49,50% Siedziba Chorzów, ul. 16 lipca 14 sąd rejestrowy przedmiot działalności charakter dominacji zastosowana metoda konsolidacji Introbat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział Gospodarczy pod numerem KRS działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych spółka zależna metoda pełna data objęcia kontroli r. procent posiadanego kapitału zakładowego 80,40% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nazwa jednostki (ze wskazaniem formy prawnej) 80,40% Siedziba Chorzów, ul. 16 Lipca 14 INTROL 4 TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sąd rejestrowy przedmiot działalności spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział Gospodarczy pod numerem KRS projektowanie i budowa instalacji do uzdatniania wody pitnej i technologicznej, neutralizacja ścieków, gospodarki osadowej, oczyszczania powietrza; działalność doradcza w zakresie ochrony środowiska i energetyki Skonsolidowany raport kwartalny, IV kwartał 2012 Strona 21 z 49

22 charakter dominacji zastosowana metoda konsolidacji spółka zależna metoda pełna data objęcia kontroli r. procent posiadanego kapitału zakładowego 70,00% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nazwa jednostki (ze wskazaniem formy prawnej) 70,00% Limatherm Components Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba Chorzów, ul. Żelazna 5 sąd rejestrowy przedmiot działalności charakter dominacji zastosowana metoda konsolidacji spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział Gospodarczy pod numerem KRS działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych spółka zależna metoda pełna data objęcia kontroli r. procent posiadanego kapitału zakładowego 100,00% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nazwa jednostki (ze wskazaniem formy prawnej) 100,00% RAControls Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba Katowice, ul. Kościuszki 112 sąd rejestrowy przedmiot działalności charakter dominacji zastosowana metoda konsolidacji spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział Gospodarczy pod numerem KRS sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji spółka zależna metoda pełna data objęcia kontroli r. procent posiadanego kapitału zakładowego 100,00% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nazwa jednostki (ze wskazaniem formy prawnej) 100,00% Biuro Inżynierskie ATECHEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa 2 sąd rejestrowy przedmiot działalności charakter dominacji spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego spółka zależna Skonsolidowany raport kwartalny, IV kwartał 2012 Strona 22 z 49

23 zastosowana metoda konsolidacji metoda pełna data objęcia kontroli r. procent posiadanego kapitału zakładowego 70,00% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nazwa jednostki (ze wskazaniem formy prawnej) 70,00% PWP Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba Mysłowice, ul. Katowicka 60 sąd rejestrowy przedmiot działalności charakter dominacji zastosowana metoda konsolidacji spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział Gospodarczy pod numerem KRS pozostała sprzedaż hurtowa spółka zależna metoda pełna data objęcia kontroli r. procent posiadanego kapitału zakładowego 100,00% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nazwa jednostki (ze wskazaniem formy prawnej) Siedziba sąd rejestrowy przedmiot działalności charakter dominacji zastosowana metoda konsolidacji 100,00% Pro - ZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ostrów Wielkopolski, ul. Grabowska 47 A spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS automatyzacja procesów przemysłowych i wytwórczych spółka zależna metoda pełna data objęcia kontroli r. procent posiadanego kapitału zakładowego 100,00% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nazwa jednostki (ze wskazaniem formy prawnej) 100,00% JCommerce Spółka Akcyjna Siedziba Katowice, ul. Kościuszki 112 sąd rejestrowy przedmiot działalności charakter dominacji zastosowana metoda konsolidacji spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS działalność w sektorze IT; w zakresie Business Intelligence, systemów portalowych/epm, rozwiązań dedykowanych, systemów mobilnych; outsourcingu IT spółka zależna metoda pełna Skonsolidowany raport kwartalny, IV kwartał 2012 Strona 23 z 49

24 data objęcia kontroli r. procent posiadanego kapitału zakładowego 50,82 % udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nazwa jednostki (ze wskazaniem formy prawnej) 51,22 % IB Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba Poznań, ul. Dąbrowskiego 290 sąd rejestrowy przedmiot działalności charakter dominacji zastosowana metoda konsolidacji spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział Gospodarczy pod numerem KRS wdrażanie w inteligentnych budynkach systemów automatyki i bezpieczeństwa spółka zależna metoda pełna data objęcia kontroli r. procent posiadanego kapitału zakładowego 50,49% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 50,49% Na dzień 31 grudnia 2012 r. jednostka dominująca objęła konsolidacją następujące jednostki zależne: - Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów INTROL Sp. z o.o. - Limatherm S.A. - Limatherm Sensor Sp. z o.o. - Energomontaż Chorzów Sp. z o.o. - Introbat Sp. z o. o. - Limatherm Components Sp. z o. o. - INTROL 4 TECH Sp. z o.o. - RAControls Sp. z o.o. - Biuro Inżynierskie Atechem Sp. z o.o. - PWP Katowice Sp. z o.o. - Pro - ZAP Sp. z o.o. - JCommerce S.A. - IB Systems Sp. z o.o. Na dzień 31 grudnia 2011 r. jednostka dominująca objęła konsolidacją następujące jednostki zależne: - Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów INTROL Sp. z o.o. - Limatherm S.A. - Limatherm Sensor Sp. z o.o. - Energomontaż Chorzów Sp. z o.o. - Introbat Sp. z o. o. - Limatherm Components Sp. z o. o. - INTROL 4 TECH Sp. z o.o. (d. Elektromontaż -3 Katowice Sp. z o.o.) - RAControls Sp.z o.o. - Biuro Inżynierskie Atechem Sp. z o.o. - PWP Katowice Sp. z o.o. - Pro - ZAP Sp. z o.o. - JCommerce S.A. - IB Systems Sp. z o.o. W IV kwartale 2012 r. nie miały miejsca zmiany w strukturze Grupy, zmiany dotyczące spółek zależnych, jak również zmiany posiadanych przez jednostkę dominującą udziałów w spółkach zależnych. Skonsolidowany raport kwartalny, IV kwartał 2012 Strona 24 z 49

25 4.2. ISTOTNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI PODSTAWY SPORZĄDZENIA SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO I JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ OŚWIADCZENIE O ZGODNOSCI Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTROL S.A. oraz skrócone sprawozdanie finansowe INTROL S.A. obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadą kosztu historycznego. Prezentowane sprawozdania zawierają dane finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 rok oraz porównywalne dane finansowe. Rokiem obrotowym jednostki dominującej i jednostek zależnych jest rok kalendarzowy. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zaprezentowane przy założeniu kontynuacji działalności Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuacji działalności gospodarczej. Sprawozdania finansowe wykazane zostały w tysiącach złotych, chyba że w konkretnych sytuacjach podane zostały z większą dokładnością. Walutą funkcjonalną, jak i sprawozdawczą jest złoty polski (PLN). Oświadczenie o zgodności Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTROL S.A. oraz skrócone sprawozdanie finansowe Skonsolidowany raport kwartalny, IV kwartał 2012 Strona 25 z 49

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy Skonsolidowany raport finansowy Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. I KWARTAŁ 2015 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2015 roku kończący się 31 marca 2015 roku sporządzone zgodnie z MSSF I. Zasady sporządzania skonsolidowanego raportu kwartalnego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2010

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2010 SANOK skorygowany PSr KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport półroczny PSr 2010 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 Zawierający: Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2009

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2009 ELZAB skorygowany QSr 3/2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2009 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU. zawierający

RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU. zawierający RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU zawierający SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2015 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 ELZAB skorygowany QSr 1/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CHEMOSERVIS-DWORY

GRUPA KAPITAŁOWA CHEMOSERVIS-DWORY GRUPA KAPITAŁOWA CHEMOSERVIS-DWORY ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOOCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 R. PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa LPP SA Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 roku

Grupa Kapitałowa LPP SA Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 roku Gdańsk Luty 2015 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP SA Zysk (strata) brutto 459 901 523 871 109 780 126 319 Zysk (strata) netto 482 081 432 859 115 074 104 374 Przepływy pieniężne netto z

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA OKRES I PÓŁROCZA 2013 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA OKRES I PÓŁROCZA 2013 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA OKRES I PÓŁROCZA 2013 ROKU BYDGOSZCZ 27.08.2013 SPIS TREŚCI 1. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 7 1.1 WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Podstawowe dane i wskaźniki finansowe Skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY PAMAPOL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY PAMAPOL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY PAMAPOL ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Rusiec, 23.02.2015 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 5 1. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku obrotowego 2013/2014 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku obrotowego 2013/2014 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Skonsolidowany raport półroczny za roku obrotowego sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 TALEX skorygowany SA-Q 1/2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2014

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2014 ELZAB skorygowany QSr 1/2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS www.arcus.pl ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE S P R AW O Z D AN I E FINAN S O W E GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS Z A OKRES OD 01 S T Y CZ NI A DO 30 CZERWCA 2013 ORAZ ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Spis treści KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ SMT S.A.... 4 I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE SMT S.A....

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015

RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015 PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015 Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Indeks do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...5

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM sporządzona na podstawie 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupy kapitałowej DROP ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo