Wstöp Rozdziaä 1. Rozpoczynanie pracy z Microsoft Office Project Rozdziaä 2. Poczñtek tworzenia projektu... 49

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstöp... 11 Rozdziaä 1. Rozpoczynanie pracy z Microsoft Office Project 2007... 17 Rozdziaä 2. Poczñtek tworzenia projektu... 49"

Transkrypt

1 Spis tre ci Wst p Omówienia rozdzia ów Dodatkowe informacje o rodzinie produktów Microsoft Office Project 2007 i zarz dzaniu przedsi wzi ciami Materia y dodatkowe do ksi ki Rozdzia 1. Rozpoczynanie pracy z Microsoft Office Project Uruchamianie programu Microsoft Office Project Interfejs u ytkownika Pasek Menu Paski narz dzi Standardowy i Formatowanie Przewodnik po programie Project Widoki i pasek widoków Widoki wykresu Widoki arkusza Widoki formularza Widoki zada i zasobów Zmiana wy wietlanego widoku. Widoki z o one Pasek widoków Dodatkowe paski narz dzi Pasek narz dzi Analiza Pasek narz dzi Wspó praca Pasek narz dzi Porównanie wersji projektu Pasek narz dzi Formularze niestandardowe Pasek narz dzi Rysunek Pasek Formatowanie Pasek narz dzi Diagram sieciowy Pasek narz dzi Analiza PERT Pasek narz dzi Zarz dzanie zasobami Standardowy pasek narz dzi Pasek narz dzi ledzenie Pasek narz dzi Visual Basic Pasek narz dzi Sie Web Rozdzia 2. Pocz tek tworzenia projektu Tworzenie nowego projektu Tworzenie projektu na podstawie szablonu Tworzenie projektu od podstaw... 51

2 4 MS Project 2007 i MS Project Server Efektywne zarz dzanie projektami Definiowanie w a ciwo ci projektu Definiowanie projektu Zapisywanie projektu Zapisywanie obszaru roboczego Tworzenie szablonów projektów Ochrona projektu has em Otwieranie zapisanego projektu Znoszenie ochrony has em Wyszukiwanie plików Usuwanie poufnych informacji z pliku Rozdzia 3. Zarz dzanie zadaniami Wprowadzanie zada Zadania typu punkt kontrolny Zadania zwyk e Czasy trwania zada Szacowanie czasów trwania Dodawanie nowych zada Usuwanie niechcianych zada Zmienianie zdefiniowanych zada Dzielenie zada czenie, przenoszenie i zmienianie czasu trwania podzielonego zadania Zadania sumaryczne Tworzenie zada sumarycznych Likwidowanie zada sumarycznych Zadania podrz dne b d ce jednocze nie zadaniami sumarycznymi Wy wietlanie zada sumarycznych i konspektu projektu Wyznaczanie kolejno ci wykonywania zada czenie zada czenie zada w widoku Wykres Gantta Inne sposoby czenia zada Roz czanie zada Typy relacji Zako czenie-rozpocz cie Rozpocz cie-rozpocz cie Zako czenie-zako czenie Rozpocz cie-zako czenie Definiowanie i zmienianie relacji Wyprzedzenie lub zw oka Typy ogranicze Termin ostateczny Zak adka Uwagi Wstawianie hiper czy Zadania cykliczne Kody Struktury Podzia u Pracy (SPP) Czynniki steruj ce zadaniami Wyró nianie zmian Cofanie wielu operacji Rozdzia 4. Zarz dzanie zasobami Definiowanie zasobów Robocizna i sprz t zasoby typu Praca Zasoby materia owe zasoby typu Materia Zasoby kosztowe zasoby typu Koszt Zasoby rodzajowe

3 Spis tre ci 5 Zasoby bud etowe Dost pno zasobów w czasie uwzgl dnianie urlopów i przegl dów technicznych Zmienno stawek zasobów w czasie Zmienno stawek zasobów w zale no ci od wykonywanych czynno ci Definiowanie dodatkowych informacji o zasobach Typy rezerwacji Struktura Podzia u Zasobów (SPZ) Definiowanie umiej tno ci zasobów Rozdzia 5. Przydzielanie zasobów do zada Przydzielanie pojedynczych i ró nych zasobów do jednego zadania Przydzielanie wielu jednostek zasobu do zadania Przydzielanie ró nych ilo ci zasobów do ró nych zada Przydzielanie zasobów kosztowych Przydzielanie zasobów bud etowych Pracoch onno zada Obliczanie kosztów zada na podstawie kosztów zasobów Typy zada Zadania o sta ej pracy Zadania o sta ej liczbie jednostek Zadania o sta ym czasie trwania Planowanie zada wed ug nak adu pracy Definiowanie typów zada i opcji Wg nak adu pracy Przydzielanie dodatkowych zasobów Zamienianie zasobów Stosowanie tabel stawek kosztów Rozdzia 6. Ustalanie czasu pracy i dni wolnych kalendarze Informacje ogólne o kalendarzach Tworzenie i modyfikacja kalendarza Definiowanie wi t, dni wolnych od pracy i dni z niestandardowym czasem pracy Definiowanie tygodnia roboczego Kalendarz projektu Kalendarz zasobu Kalendarz zadania Opcje kalendarza Zale no pomi dzy opcjami kalendarza a godzinami pracy zawartymi w kalendarzu Typy kalendarzy Rozdzia 7. Koszty projektu Typy kosztów Koszty sta e i koszty zada Koszty zasobów Rozk ad kosztów w czasie Skala czasu Informacje o kosztach w widoku Obci enie zadaniami Informacje o kosztach w widoku Obci enie zasobów Bud et projektu Przep ywy gotówkowe Ogólne informacje o kosztach statystyka projektu

4 6 MS Project 2007 i MS Project Server Efektywne zarz dzanie projektami Rozdzia 8. Optymalizacja projektu i rozwi zywanie problemów z nadmiernym obci eniem zasobów Skracanie czasu trwania projektu cie ka krytyczna Identyfikowanie przeci onych zasobów Arkusz zasobów i informacje o maksymalnym wykorzystaniu zasobów Widok Obci enie zasobów Widok Alokacja zasobów i pasek narz dzi Zarz dzanie zasobami Widok Wykres zasobów Rozwi zywanie konfliktów przydzia u zasobów zasoby przeci one Zamiana przydzielonych zasobów Kreator podstawiania zasobów Definiowanie pracy w nadgodzinach Zatrudnianie nowych pracowników i delegowanie pracowników do projektu Przekazanie zada podwykonawcy Zmiana czasu pracy nad zadaniem Bilansowanie zasobów Rozk ad pracy zasobów Rozdzia 9. Wprowadzanie i ledzenie warto ci rzeczywistych informacje o realizacji projektu Plan bazowy Co to jest plan bazowy Tworzenie planu bazowego Plan bazowy na wykresie Gantta Aktualizowanie planu bazowego Usuwanie planu bazowego Przegl danie planu bazowego Kopiowanie planu bazowego Plany po rednie do czego s u Wprowadzanie danych rzeczywistych Wprowadzanie danych rzeczywistych na poziomie projektu Wprowadzanie danych rzeczywistych o datach na poziomie zadania i zasobu Linie post pu Rzeczywiste koszty Uwzgl dnianie wyd u onych terminów p atno ci w projekcie Rozdzia 10. Analiza odchyle Dlaczego analizowa odchylenia? Odchylenia terminów Odchylenia kosztów Odchylenia kosztów dla zada Odchylenia kosztów dla zasobów Odchylenia pracy Porównywanie wersji projektu Rozdzia 11. Omówienie widoków Przypomnienie podstawowych informacji o widokach Alokacja zasobów Arkusz zada Arkusz zasobów Diagram relacji Diagram sieciowy Formularz nazwy zadania

5 Spis tre ci 7 Formularz nazwy zasobu Formularz szczegó ów zada Formularz zadania Formularz zasobu Kalendarz Obci enie zadaniami Obci enie zasobów Opisowy diagram sieciowy Przewodnik po programie Project: prosty arkusz zas Rzutowanie pasków Wprowadzanie zada Wykres Gantta Wykres Gantta bilansowanie Wykres Gantta szczegó y Wykres Gantta ledzenie Wykres Gantta z wieloma planami bazowymi Wykres zasobów Rozdzia 12. Raporty Kilka s ów o raportach tekstowych Grupy raportów Raporty z grupy Omówienie Raporty z grupy Dzia ania bie ce Raporty z grupy Koszty Raporty z grupy Przydzia y Raporty z grupy Obci enie prac Raporty z grupy Niestandardowe Raporty wizualne Tworzenie raportu wizualnego Omówienie raportów wizualnych Rozdzia 13. Dostosowywanie programu do potrzeb u ytkownika Pokazywanie informacji tylko o wybranych zasobach i zadaniach filtry Autofiltry Stosowanie filtrów Tworzenie i edytowanie filtrów Tworzenie i edycja grup Wybieranie danych do wy wietlania tabele Tabele Tworzenie i edycja tabel Tworzenie i edycja widoków Tworzenie i edycja raportów Definiowanie w a ciwo ci zak adki Sortowanie Definiowanie w a ciwo ci zak adki Szczegó y Okre lanie w a ciwo ci zak adki Definicja Raport Kalendarz miesi czny Przycisk Tekst Pola niestandardowe Typy pól Wybieranie warto ci ze zdefiniowanej przez u ytkownika listy rozwijanej Definiowanie formu (wzorów) do wyliczania warto ci Wy wietlanie zdefiniowanych przez u ytkownika wska ników graficznych Drukowanie i ustawienie wydruku Tworzenie i stosowanie formularzy

6 8 MS Project 2007 i MS Project Server Efektywne zarz dzanie projektami Tworzenie w asnych pasków narz dzi Organizator Tworzenie w asnych raportów wizualnych Rozdzia 14. Wymiana informacji pomi dzy Microsoft Office Project 2007 a innymi aplikacjami Przekazywanie danych do innych aplikacji eksport Programy do przegl dania eksportowanych danych typy plików eksportowanych Definiowanie, które dane maj zosta wyeksportowane mapy eksportu Pobieranie danych z innych aplikacji import Zapisywanie danych w pliku graficznym Kreator kopiowania obrazów do programów PowerPoint, Word oraz Visio Zapisywanie danych raportu wizualnego Zapisywanie danych do formatu Microsoft Access Rozdzia 15. Wymiana danych pomi dzy projektami Korzystanie z tych samych zasobów w wielu projektach pula zasobów Co to jest pula zasobów? Tworzenie puli Korzystanie z zasobów dost pnych w puli Dokonywanie zmian w puli i pliku wspó u ytkuj cym Przerywanie cza mi dzy pul zasobów i plikiem wspó u ytkuj cym czenie zada z ró nych projektów. Wstawianie jednego projektu do innego Rozdzia 16. Microsoft Office Project Server 2007 wprowadzenie Wst p, czyli co Ci daje Microsoft Office Project Server Enterprise Project Management (EPM) Microsoft Office Project Server Microsoft Office Project Professional Microsoft Office Project Web Access Pod czanie Microsoft Office Project Professional 2007 do Microsoft Office Project Server Import istniej cych projektów do Project Server Import zasobów do Project Server Rozdzia 17. Microsoft Office Project Server 2007 z perspektywy kierownika projektu Tworzenie projektu Tworzenie propozycji projektu Tworzenie dzia ania Tworzenie projektu, który ma by przechowywany w Microsoft Office Project Server Otwieranie, zapisywanie i publikowanie projektu Budowanie zespo u z zasobów organizacji Zarz dzanie raportami o stanie Tworzenie dania raportu o stanie ledzenie odpowiedzi na raport o stanie Akceptacja aktualizacji Definiowanie alertów Definiowanie alertów dla siebie Definiowanie alertów dla swoich zasobów Rozdzia 18. Microsoft Office Project Server 2007 z perspektywy uczestnika projektu Przegl danie przydzia ów Przegl danie informacji o przydzielonych zadaniach Aktualizowanie zada

7 Spis tre ci 9 Zarz dzanie grafikami Przegl danie i raportowanie prac w grafiku Grafiki zast pcy Raportowanie czasu administracyjnego i czasu wolnego Odpowiedzi na danie raportu o stanie Odpowiedzi na zamówiony raport o stanie Tworzenie niezamawianego raportu o stanie Przesy anie dokumentacji projektowej Zg aszanie ryzyka Zg aszanie problemów Sprawdzanie problemów, czynników ryzyka i dokumentów projektu Zadania zespo owe Synchronizacja z Microsoft Outlook Rozdzia 19. Microsoft Office Project Server 2007 z perspektywy mened era portfela projektów Zarz dzanie portfelem projektów i nie tylko Centrum projektów Centrum zasobów Wy wietlanie przydzia ów Wy wietlanie dost pno ci Raportowanie analiza danych Rozdzia 20. Microsoft Office Project Server 2007 z perspektywy administratora merytorycznego Zarz dzanie grafikami Tworzenie grafików Ustawienia grafików Dodawanie kategorii czasu administracyjnego Tworzenie zespo ów Niestandardowe pola Kalendarze organizacji Wymuszanie zaewidencjonowania Okresy obrachunkowe Tworzenie widoków Tworzenie u ytkowników i zasobów Rozdzia 21. Informacje dodatkowe i specyfikacja techniczna Wymagania Formaty plików obs ugiwane przez Microsoft Office Project Opis wska ników stosowanych w Microsoft Office Project Skróty klawiaturowe Rozdzia 22. Kilka s ów o zarz dzaniu projektami i nie tylko Project Management (PM) zarz dzanie przedsi wzi ciami Trójk t projektu Certyfikat Microsoft Office Specialist (MOS) dla Microsoft Project Certyfikat International Project Management Association (IPMA) Jak pog bi swoj wiedz z zakresu zarz dzania przedsi wzi ciami Stowarzyszenie Project Management Polska (SPMP) Project Management Institute (PMI) PMFORUM Project Management Body of Knowledge (PMBoK)

8 10 MS Project 2007 i MS Project Server Efektywne zarz dzanie projektami Rozdzia 23. Dodatkowe zasoby Zasoby w j zyku polskim Strony internetowe Microsoft Office Project Strony internetowe Microsoft Office Project Server Wersja testowa programu Microsoft Office Project Wersja testowa programu Microsoft Office Project Server Porady dotycz ce korzystania z Microsoft Office Project Pomoc pakietu Microsoft Office: Microsoft Office Project Zasoby w j zyku angielskim Microsoft Office Project Server 2007 product guide Office Project Server 2007 Resource Kit Skorowidz

9 Rozdzia 7. Koszty projektu Niniejszy rozdzia jest po wi cony tematyce kosztów projektu. Przeanalizowane zostan ró ne sposoby definiowania i przedstawiania kosztów. Zaprezentowane zostan wskazówki dotycz ce tworzenia bud etu projektu. Dzi ki lekturze tego rozdzia u dowiesz si : jakie typy kosztów mo na uwzgl dnia za pomoc Microsoft Office Project 2007, jak przedstawia koszty z punktu widzenia zada i zasobów, w jaki sposób analizowa rozk ad kosztów w czasie, jak Microsoft Office Project 2007 tworzy bud et projektu, jak mo na przedstawi przep ywy gotówkowe dla projektu, jak przegl da statystyki projektu. Typy kosztów W ka dym przedsi wzi ciu koszty mo na podzieli na koszty zmienne i koszty sta e. Te pierwsze zale od wielu czynników, takich jak stawki godzinowe poszczególnych zasobów, czas trwania zada, ilo wykorzystywanych zasobów itp. Te drugie s w zasadzie od tych czynników niezale ne, czyli s kosztami sta ymi. Przyk adowym kosztem sta ym jest koszt zakupu komputera na potrzeby projektu. W tym przypadku cena komputera jest sta a i nie zale y od czasu trwania projektu, w jakim jest on wykorzystywany. Innym kosztem sta ym mo e by koszt obs ugi administracyjnej budowy (ksi gowo, kadry itp.). Jest on w zasadzie sta y, bez wzgl du na np. wielko czy czas trwania budowy. Koszt zmienny mo e zale e np. od czasu trwania zadania. Je eli na przyk ad ustalili my dla lusarza stawk za godzin, to im d u ej b dzie on pracowa, tym wi cej musimy mu zap aci. Koszt ca kowity zadania jest sum kosztu zmiennego i kosztu sta ego danego zadania.

10 232 MS Project 2007 i MS Project Server Efektywne zarz dzanie projektami W Microsoft Office Project 2007 koszty zmienne projektu s wyliczane na podstawie czasu trwania czynno ci i stawek zasobów (w tym równie zasobów kosztowych). Koszty sta e musz natomiast zosta przypisane przez mened era do konkretnych zada. Microsoft Office Project 2007 mo e ró nie przedstawia koszty projektu, bior c jako punkt odniesienia zadania lub zasoby. W tym pierwszym przypadku s zaprezentowane koszty poszczególnych zada czyli dla ka dego zadania zliczane s koszty wszystkich zasobów przydzielonych do poszczególnych zada. Mo na atwo tutaj zidentyfikowa, ile kosztuje zadanie przewiezienia towaru z Gda ska do Warszawy lub wdro enie systemu informatycznego. W drugim przypadku przedstawione s ca kowite koszty zasobów, wynikaj ce z wykorzystania danych zasobów we wszystkich czynno ciach. Mo na zatem okre li np. koszt wykorzystania zasobu o nazwie Informatyk w ca ym projekcie. Koszty sta e i koszty zada Koszty sta e s ustalane przez u ytkownika indywidualnie dla ka dego zadania. U ytkownik mo e przypisa koszty sta e zarówno do zada sumarycznych, jak i podrz dnych. Koszty zmienne i ca kowite zadania sumarycznego s sum kosztów zmiennych i ca kowitych zada podrz dnych. Koszty sta e zadania sumarycznego nie s sum kosztów sta ych zada podrz dnych. Koszt ca kowity zadania sumarycznego jest sum kosztów ca kowitych zada podrz dnych i kosztu sta ego danego zadania sumarycznego. Dla przyk adu rozwa my sytuacj przedstawion na rysunku 7.1. Rysunek 7.1. Koszt sta y zadania sumarycznego Zadanie sumaryczne Ocena ofert sk ada si z czterech zada podrz dnych. Z ka dym zadaniem podrz dnym jest zwi zany koszt zmienny. Wynika on z czasów trwania poszczególnych czynno ci i stawek zasobów przydzielonych do tych czynno ci. Tylko jedno zadanie podrz dne Wizyty w lokalach ma przypisany koszt sta y. Koszt sta y zadania sumarycznego Ocena ofert wynosi 150 z i nie zosta wyliczony na podstawie kosztów sta ych zada podrz dnych, tylko bezpo rednio zdefiniowany przez kierownika projektu. Koszt ca kowity zadania sumarycznego jest sum kosztów ca kowitych zada podrz dnych (1 894 z ) i kosztu sta ego zadania sumarycznego (150 z ), co w rezultacie daje kwot z. W analogiczny sposób jest wyliczany koszt ca kowity jakiegokolwiek zadania sumarycznego. Koszty sta e i ca kowite zada mog by przedstawione w widoku Wykres Gantta. Pokazanie kosztów sta ych jest mo liwe poprzez wy wietlenie tabeli Koszt (aby to zrobi, nale y po wy wietleniu widoku Wykres Gantta wybra z menu Widok polecenie Tabela, a nast pnie Koszt) lub poprzez wstawienie dwóch kolumn (Koszt sta y i Koszt).

11 Rozdzia 7. Koszty projektu 233 Definiowanie kosztów sta ych odbywa si poprzez wprowadzenie w tej kolumnie danych warto ci. Mo liwa jest tak e modyfikacja przez kierownika projektu warto ci kosztu ca kowitego. W przypadku zdefiniowania przez kierownika projektu kosztu ca kowitego Microsoft Office Project 2007 sam wyliczy koszt sta y. Koszt sta y b dzie wtedy ró nic kosztu ca kowitego i kosztu zmiennego danego zadania. Je eli na przyk ad koszty zmienne danego zadania wynosz z, a u ytkownik w kolumnie Koszt ca kowity wpisze koszt z, to Microsoft Office Project 2007 uzna, e dodatkowa kwota 500 z jest kosztem sta ym i wpisze t warto w kolumnie Koszt sta y. Nie jest mo liwe edytowanie kosztu ca kowitego zadania sumarycznego. Chocia w tabeli Koszt istnieje kolumna o tytule Koszt ca kowity, to warto ci z niej pochodz z pola o nazwie Koszt. Aby si o tym przekona, nale y dwukrotnie klikn nazw kolumny Koszt ca kowity. Powinno pojawi si okno dialogowe, takie jak na rysunku 7.2. W tym kontek cie terminy Koszt i Koszt ca kowity oznaczaj dok adnie to samo. Rysunek 7.2. Kolumna Koszt ca kowity wiczenie 7.1. Przypisz koszty sta e do wybranych zada. Je eli nie uko czy e prawid owo poprzedniego wiczenia, to do wykonania niniejszego potrzebny b dzie plik 6_3.mpp, który wraz z innymi materia ami dotycz cymi ksi ki udost pniony jest pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/mspr27.zip. Otwórz ten plik i wykonaj poni sze wiczenie. Informacje o kosztach sta ych wybranych zada przedstawia tabela 7.1. Tabela 7.1 zawiera zarówno koszty sta e, jak i ca kowite wybranych zada. Porównaj swoje informacje o kosztach ca kowitych z informacjami z powy szej tabeli dopiero po uko czeniu tego wiczenia. Dopiero po wprowadzeniu wszystkich kosztów sta ych wyniki b d zgodne z powy sz tabel. Aby przypisa koszty sta e do wybranych zada, nale y: 1. Z menu Widok wybra polecenie Wykres Gantta. 2. W menu Widok wybra polecenie Tabela, a nast pnie Koszt.

12 234 MS Project 2007 i MS Project Server Efektywne zarz dzanie projektami Tabela 7.1. Koszty sta e i ca kowite poszczególnych zada ID Nazwa zadania Koszt sta y Koszt ca kowity 0 Zmiana lokalizacji 4 500,00 z ,33 z 2 Poszukiwanie lokalu 200,00 z 7 242,00 z 7 Ocena ofert 150,00 z 3 164,00 z 10 Wizyty w lokalach 50,00 z 1 550,00 z 14 Wysy anie powiadomie o decyzji 20,00 z 134,00 z 15 Przygotowania do przeprowadzki 1 200,00 z ,33 z 19 Zdanie lokalu 300,00 z 833,33 z 21 Aran acja wn trz 1 000,00 z ,00 z 22 Przeprowadzka 600,00 z ,00 z 23 Poszukiwanie rodka transportu 20,00 z 148,00 z 25 Pakowanie wyposa enia 50,00 z 498,00 z 31 Rozlokowanie sprz tu 80,00 z 1 488,00 z 33 Sprz tanie 30,00 z 446,00 z 3. Klikn w kolumnie Koszt sta y, w wierszu z zadaniem Zmiana lokalizacji. 4. Wpisa warto 4500 i potwierdzi przyciskiem Enter. 5. Stosuj c analogiczne procedury, przypisa koszty sta e do pozosta ych zada, wpisuj c warto ci podane w tabeli 7.1. Plik 7_1.mpp, zawieraj cy wynik tego wiczenia, jest udost pniony wraz z innymi materia ami dotycz cymi ksi ki pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/mspr27.zip. Informacje o kosztach wybranych zada sumarycznych po wykonaniu powy szego wiczenia przedstawia rysunek 7.3. Rysunek 7.3. Informacje o kosztach wybranych zada sumarycznych Po wy wietleniu tabeli Koszty widoczna jest kolumna Naliczanie kosztu sta ego. Mo na w niej umie ci warto ci: Rozp., Proporcjonalnie, Na ko cu. Okre laj one, w jaki sposób powinien by naliczany koszt sta y. Ma to szczególnie istotne znaczenie w sytuacji, kiedy b dziemy sprawdzali roz o enie kosztów w zadanych przedzia ach czasowych lub przygotowywali przelew z p atno ciami przypadaj cymi na okre lony tydzie. Naliczanie na pocz tku czynno ci (Rozp.) oznacza, e ca y koszt sta y dla danej czynno ci zostanie zapisany jako koszt, który zaistnia w dniu rozpocz cia danej czynno ci. Przyk adowo, je eli zadanie rozpocz o si 1 marca 2008 i zako czy o 30 czerwca, i przypisany

13 Rozdzia 7. Koszty projektu 235 zosta do niego koszt sta y z, to wy wietlaj c widok o wydatkach w poszczególnych dniach, zobaczy si, e koszt ten przypada na 1 marca Naliczanie na ko cu czynno ci oznacza, e ca y koszt sta y dla danej czynno ci zostanie zapisany jako koszt, który zaistnia w dniu jej zako czenia. Przyk adowo, je eli zadanie rozpocz o si 1 marca 2008 i zako czy o 30 czerwca, i przypisany zosta do niego koszt sta y z, to wy wietlaj c widok o wydatkach w poszczególnych dniach, zobaczy si, e koszt ten przypada na 30 czerwca W przypadku wyboru opcji Proporcjonalnie koszt ka dego dnia trwania czynno ci b dzie wynika z roz o enia kosztu sta ego danej czynno ci na ca y czas jej trwania. Przyk adowo, je eli zadanie rozpocz o si 1 marca 2008 i zako czy o 30 czerwca, i przypisany zosta do niego koszt sta y z, to wy wietlaj c widok o wydatkach w poszczególnych dniach, zobaczy si, e koszt ten jest równomiernie roz o ony na wszystkie dni robocze od 1 marca 2008 do 30 czerwca Przedstawiaj c tabel Koszty w widoku Wykres Gantta, pokazujemy wysoko kosztów wykonania poszczególnych zada. Koszty zasobów Ka dy zasób pracuj cy w projekcie ma okre lone stawki. W miar wykonywania kolejnych prac s generowane kolejne koszty zwi zane z wykorzystaniem okre lonych zasobów. W widoku Arkusz zasobów mo emy zapozna si z informacjami o kosztach ca kowitych, wynikaj cych z u ywania dost pnych zasobów. Informacje te s dost pne w tabeli Koszty, która b dzie wy wietlona po wybraniu z menu Widok polecenia Tabela, a nast pnie Koszty. wiczenie 7.2. Wy wietl informacje o kosztach ca kowitych, wynikaj cych z u ywania poszczególnych zasobów. Je eli nie uko czy e prawid owo poprzedniego wiczenia, to do wykonania niniejszego potrzebny b dzie plik 7_1.mpp, który wraz z innymi materia ami dotycz cymi ksi ki udost pniony jest pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/mspr27.zip. Otwórz ten plik i wykonaj poni sze wiczenie. Aby wy wietli informacje o kosztach ca kowitych, wynikaj cych z u ywania poszczególnych zasobów, nale y: 1. Z menu Widok wybra polecenie Arkusz zasobów. 2. W menu Widok wybra polecenie Tabela, a nast pnie Koszt. Plik 7_2.mpp, zawieraj cy wynik tego wiczenia, jest udost pniony wraz z innymi materia ami dotycz cymi ksi ki pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/mspr27.zip.

14 236 MS Project 2007 i MS Project Server Efektywne zarz dzanie projektami Rezultat tego wiczenia przedstawia rysunek 7.4. Rysunek 7.4. Informacje o kosztach poszczególnych zasobów Informacje o kosztach zwi zanych z danymi zasobami s przedstawione w kolumnie Koszt. O pozosta ych kolumnach dowiesz si z kolejnych rozdzia ów. Rozk ad kosztów w czasie Widoki Obci enie zasobów i Obci enie zadaniami pozwalaj na przedstawienie informacji o roz o eniu kosztów w czasie. W ten sposób dowiemy si, jak wysokie koszty wyst pi w poszczególnych dniach, tygodniach, miesi cach lub innych jednostkach czasu. Widoki te przedstawiaj zasoby i zadania. W widoku Obci enie zasobów pokazano zasoby i zadania, do których s one przydzielone. W widoku Obci enie zadaniami podano zadania i przydzielone do nich zasoby. Skala czasu Rysunek 7.5. Skala czasu W widoku Wykres Gantta, Obci enie zadaniami i Obci enie zasobów dane mog by prezentowane w ró nych skalach czasu, tzn. mog obejmowa ró ne przedzia y czasowe. Przyk adowo na rysunku 7.5 widzimy skal czasu w podziale na dni tygodnia. Gdyby my w tej skali chcieli ogl da informacje o kosztach, to dowiedzieliby my si, jakie koszty poniesiemy w poszczególnych dniach. Gdyby skala ta by a przedstawiona w podziale na tygodnie, to mogliby my zobaczy, jakie koszty by yby poniesione w poszczególnych tygodniach.

15 Rozdzia 7. Koszty projektu 237 Dok adno skali czasu mo emy definiowa za pomoc ikon Powi ksz i Pomniejsz (zob. rysunek 7.6), znajduj cych si na pasku narz dzi Standardowy. Rysunek 7.6. Ikony Powi ksz i Pomniejsz Skala czasu sk ada si z trzech warstw, które mog by pokazane lub ukryte. Na warstwach skali czasu mog by wy wietlane lata, pó rocza, kwarta y, miesi ce, dekady, tygodnie, dni, godziny i minuty. Na warstwie ni szej mog by wy wietlane okresy nie d u sze ni na warstwie wy szej. Dla przyk adu, je eli warstwa rodkowa przedstawia tygodnie, to warstwa dolna mo e przedstawia tygodnie, dni, godziny i minuty, ale nie mo e obrazowa miesi cy. Domy lnie na górnej warstwie s wy wietlane miesi ce, na rodkowej równie miesi ce, a na dolnej dni. Dok adno skali czasu mo emy tak e definiowa w oknie dialogowym Skala czasu. Aby wywo a okno dialogowe Skala czasu, nale y z menu Format wybra polecenie Skala czasu. Skal czasu nale y definiowa osobno dla ka dego widoku, gdy ka dy widok osobno zapami tuje swoje ustawienia skali czasu. W a ciwo ci skali czasu mo na definiowa tylko w widokach, w których jest ona widoczna. Nie mo na tego robi np. w widoku Diagram Sieciowy, gdy w tym widoku skala czasu nie wyst puje. Okno dialogowe Skala czasu sk ada si z czterech zak adek: Warstwa górna, Warstwa rodkowa, Warstwa dolna i Czas wolny. Zanim b dziemy mogli definiowa w a ciwo ci poszczególnych zak adek, trzeba zadecydowa, które warstwy maj by widoczne. Mo e by widoczna jedna ( rodkowa), dwie ( rodkowa i dolna) lub trzy warstwy (górna, rodkowa i dolna). Je eli wybierzemy opcj, która nie pokazuje górnej warstwy, to nie b dziemy mogli definiowa warto ci w zak adce Warstwa górna. Podobnie, je eli nie b dzie pokazana warstwa dolna, nie b dziemy mogli definiowa warto- ci w zak adce Warstwa dolna. Przyk adowy widok zak adki Warstwa rodkowa przedstawia rysunek 7.7. Definiuj c zak adk Warstwa górna, Warstwa rodkowa lub Warstwa dolna, musimy poda nast puj ce parametry: Jednostki okre la, w jakich przedzia ach czasowych maj by przedstawiane dane. Mo na tu wybra lata, pó rocza, kwarta y, miesi ce, dekady, tygodnie, dni, godziny i minuty; Liczba okre la liczb jednostek, jaka sk ada si na dany przedzia. Je eli na przyk ad w pozycji Jednostki wybrano Tygodnie, a w pozycji Liczba wpisano 2, to przedzia czasowy b dzie obejmowa dwa tygodnie; Etykiety okre la sposób pokazywania daty na danej warstwie;

16 238 MS Project 2007 i MS Project Server Efektywne zarz dzanie projektami Rysunek 7.7. Zak adka Warstwa rodkowa Odcinki po rednie okre la, czy na danej skali maj by widoczne linie rozdzielaj ce poszczególne przedzia y czasu; Wyrównanie okre la, jak maj by wyrównane daty opisuj ce dan warstw ; Separator skali okre la, czy pomi dzy warstwami ma by widoczna linia podzia u; Rozmiar okre la, ile przedzia ów czasu ma si mie ci na wykresie. Definiuj c parametry zawarte w zak adce Czas wolny, okre lamy, w jaki sposób Microsoft Office Project 2007 ma wyró nia dni wolne od pracy. wiczenie 7.3. Zdefiniuj parametry skali czasu dla widoku Obci enie zadaniami. Je eli nie uko czy e prawid owo poprzedniego wiczenia, to do wykonania niniejszego potrzebny b dzie plik 7_2.mpp, który wraz z innymi materia ami dotycz cymi ksi ki udost pniony jest pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/mspr27.zip. Otwórz ten plik i wykonaj poni sze wiczenie. W widoku Obci enie zadaniami widoczne maj by dwie warstwy: rodkowa i dolna. W warstwie rodkowej maj by widoczne poszczególne tygodnie, a w warstwie dolnej dni. W ten sposób na skali czasu zobaczymy informacje o wybranych parametrach w uk adzie dziennym. Aby zdefiniowa parametry Skali czasu dla widoku Obci enie zadaniami, nale y: 1. Z menu Widok wybra polecenie Obci enie zadaniami. 2. Z menu Format wybra polecenie Skala czasu. 3. Przej do zak adki Warstwa rodkowa.

17 Rozdzia 7. Koszty projektu 239 Rysunek 7.8. Zak adka Warstwa rodkowa 4. W polu Poka wybra opcj Dwie warstwy ( rodkowa, dolna). 5. Zdefiniowa pozosta e parametry tak, jak przedstawia to rysunek 7.8. W polu Etykieta mo esz widzie inn dat ni 2002 stycznia 28. Nie jest to jednak istotne. Najwa niejsze, eby najpierw by zapisany rok w formacie czterocyfrowym, potem pe na nazwa miesi ca i dzie. Rysunek 7.9. Zak adka Warstwa dolna 6. Przej do zak adki Warstwa dolna i wpisa w niej parametry, zgodnie z informacjami podanymi na rysunku Przej do zak adki Czas wolny i zdefiniowa wszystkie parametry, zgodnie z informacjami podanymi na rysunku Potwierdzi ustawienia przyciskiem OK.

18 240 MS Project 2007 i MS Project Server Efektywne zarz dzanie projektami Rysunek Zak adka Czas wolny Plik 7_3.mpp, zawieraj cy wynik tego wiczenia, jest udost pniony wraz z innymi materia ami dotycz cymi ksi ki pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/mspr27.zip. Rysunek Zdefiniowana skala czasu Po wykonaniu tego wiczenia skala czasu powinna wygl da tak jak na rysunku Informacje o kosztach w widoku Obci enie zadaniami Widok Obci enie zadaniami pozwala na uzyskanie informacji o kosztach poszczególnych zada. Mo liwe jest to dzi ki kolumnie Koszt dost pnej w tym widoku. Ponadto w prawej cz ci ekranu mo na prze ledzi, jak rozk adaj si koszty zada na poszczególne miesi ce, tygodnie, dni lub inne jednostki czasu, w zale no ci od tego, jak zosta y ustalone parametry skali czasu. Oprócz ledzenia kosztów danych zada, mo emy równie zobaczy koszty w rozbiciu na zasoby wykonuj ce te zadania. Aby mo liwe by o prze ledzenie kosztów w podziale na okre lone jednostki czasu, nale y pokaza w prawej cz ci widoku wiersz Koszt dla ka dego zadania i wykonuj cego je zasobu. wiczenie 7.4. Poka informacje o kosztach zada w rozbiciu na poszczególne dni. Je eli nie uko czy e prawid owo poprzedniego wiczenia, to do wykonania niniejszego potrzebny b dzie plik 7_3.mpp, który wraz z innymi materia ami dotycz cymi ksi ki udost pniony jest pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/mspr27.zip. Otwórz ten plik i wykonaj poni sze wiczenie.

19 Rozdzia 7. Koszty projektu 241 Aby pokaza koszty zada roz o one na poszczególne dni, nale y: 1. Z menu Widok wybra polecenie Obci enie zadaniami. 2. Z menu Format wybra polecenie Szczegó y, a nast pnie zaznaczy opcj Koszt. 3. Z menu Format wybra polecenie Szczegó y, a nast pnie usun zaznaczenie opcji Praca. Plik 7_4.mpp, zawieraj cy wynik tego wiczenia, jest udost pniony wraz z innymi materia ami dotycz cymi ksi ki pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/mspr27.zip. Wynik tego wiczenia przedstawia rysunek Rysunek Koszty zada w rozbiciu na dni Informacje o kosztach w widoku Obci enie zasobów Widok Obci enie zasobów pozwala na przedstawienie kosztów zwi zanych z okre- lonymi zasobami, je eli widoczna jest tabela Koszt. Umo liwia tak e prze ledzenie rozk adu tych kosztów w czasie. Podobnie jak w przypadku widoku Obci enie zadaniami, istotne jest okre lenie opcji skali czasu, gdy w ten sposób zdo amy okre li, czy koszty zwi zane z prac danych zasobów b d przedstawione w uk adzie miesi cznym, tygodniowym, dziennym czy innym. wiczenie 7.5. Poka informacje o kosztach zasobów w rozbiciu na poszczególne dni. Je eli nie uko czy e prawid owo poprzedniego wiczenia, to do wykonania niniejszego potrzebny b dzie plik 7_4.mpp, który wraz z innymi materia ami dotycz cymi ksi ki udost pniony jest pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/mspr27.zip. Otwórz ten plik i wykonaj poni sze wiczenie.

20 242 MS Project 2007 i MS Project Server Efektywne zarz dzanie projektami Aby pokaza informacje o kosztach zasobów w rozbiciu na poszczególne dni, nale y: 1. Z menu Widok wybra polecenie Obci enie zasobów. 2. Z menu Widok wybra polecenie Tabela, a nast pnie Koszt. 3. Je eli nie b dzie widoczna kolumna Koszt, nale y j ods oni. 4. Z menu Format wybra polecenie Szczegó y, a nast pnie zaznaczy opcj Koszt. 5. Z menu Format wybra polecenie Szczegó y, a nast pnie usun zaznaczenie opcji Praca. Plik 7_5.mpp, zawieraj cy wynik tego wiczenia, jest udost pniony wraz z innymi materia ami dotycz cymi ksi ki pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/mspr27.zip. Rysunek Koszty zasobów w rozbiciu na dni Wynik tego wiczenia przedstawia rysunek Bud et projektu Microsoft Office Project 2007 automatycznie, na podstawie wprowadzonych danych, tworzy bud et projektu. Bud et projektu jest jednym z wielu raportów dost pnych w programie Microsoft Office Project Raport Bud et przedstawia informacje o kosztach sta ych i ca kowitych poszczególnych zada. W bud ecie zadania s uszeregowane malej co wed ug Kosztu ca kowitego.

21 Rozdzia 7. Koszty projektu 243 wiczenie 7.6. Przedstaw bud et projektu. Je eli nie uko czy e prawid owo poprzedniego wiczenia, to do wykonania niniejszego potrzebny b dzie plik 7_5.mpp, który wraz z innymi materia ami dotycz cymi ksi ki udost pniony jest pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/mspr27.zip. Otwórz ten plik i wykonaj poni sze wiczenie. Aby przedstawi bud et projektu, nale y: 1. Z menu Raport wybra polecenie Raporty. 2. Klikn grup Koszty i potwierdzi przyciskiem Wybierz. 3. Klikn raport Bud et i wybra polecenie Wybierz. 4. Porówna wynik tej cz ci wiczenia z tym, co przedstawia rysunek Rysunek Bud et projektu Ka dy raport mo e by drukowany. O tym, jak drukowa raport i ustala opcje drukowania, dowiesz si dzi ki lekturze kolejnych rozdzia ów. Zawarte w nich b d tak e u yteczne informacje o zarz dzaniu raportami. 5. Aby zamkn podgl d raportu Bud et, nale y klikn przycisk Zamknij tyle razy, ile b dzie potrzebne.

22 244 MS Project 2007 i MS Project Server Efektywne zarz dzanie projektami Przep ywy gotówkowe Raport o nazwie Przep ywy gotówkowe s u y do przedstawienia w uk adzie tabelarycznym informacji o kosztach poszczególnych zada. Koszty te domy lnie s przedstawione z podzia em na tygodnie. Zsumowane s tak e warto ci wszystkich kosztów w ramach danego tygodnia i wszystkich kosztów dla wybranych zada. W raporcie Przep ywy gotówkowe domy lnie przedstawione s informacje kosztach wszystkich zada. wiczenie 7.7. Przedstaw przep ywy gotówkowe dla projektu. Je eli nie uko czy e prawid owo poprzedniego wiczenia, to do wykonania niniejszego potrzebny b dzie plik 7_6.mpp, który wraz z innymi materia ami dotycz cymi ksi ki udost pniony jest pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/mspr27.zip. Otwórz ten plik i wykonaj poni sze wiczenie. Aby przedstawi przep ywy gotówkowe dla projektu, nale y: 1. Z menu Raport wybra polecenie Raporty. 2. Klikn grup Koszty i potwierdzi wybór przyciskiem Wybierz. 3. Klikn raport Przep yw gotówki i wybra polecenie Wybierz. 4. Porównaj wynik tej cz ci wiczenia z tym, co przedstawia rysunek Rysunek Przep ywy gotówki 5. Aby zamkn podgl d przep ywów gotówkowych, nale y klikn przycisk Zamknij tyle razy, ile b dzie potrzebne.

23 Rozdzia 7. Koszty projektu 245 Ogólne informacje o kosztach statystyka projektu Dla ka dego projektu Microsoft Office Project 2007 prowadzi zestawienie ogólnych informacji o projekcie, pozwalaj cych na pobie ne zapoznanie si z nim. Zestawienie to umo liwia poznanie mi dzy innymi kosztów projektu i liczby godzin pracy, jakie nale y przeznaczy na jego uko czenie. Aby przedstawi takie statystyczne informacje o projekcie, nale y z menu Projekt wybra polecenie Informacje o projekcie. W oknie dialogowym Informacje o projekcie trzeba wybra przycisk Statystyka. Przyk adowe dane statystyczne o projekcie s przedstawione na rysunku Rysunek Statystyka projektu

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie projektami Autor: Sebastian Wilczewski ISBN: 978-83-246-1212-3 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail:

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

MS Project 2003. Zarzadzanie projektami

MS Project 2003. Zarzadzanie projektami IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Bonnie Biafore T³umaczenie: Rafa³ P. Kowalski, Marcin Rogó ISBN: 978-83-246-1435-6 Tytu³ orygina³u: Microsoft Project 2007: The Missing Manual

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów.

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów. MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów. Autor: Sebastian Wilczewski Planowanie i zarządzanie projektem oraz portfelem projektów Opracowywanie i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Rozdział 1. Zanim rozpoczniesz zarządzanie projektem za pomocą aplikacji Microsoft Project 2013

Spis treści. Wstęp. Rozdział 1. Zanim rozpoczniesz zarządzanie projektem za pomocą aplikacji Microsoft Project 2013 Spis treści Wstęp Rozdział 1. Zanim rozpoczniesz zarządzanie projektem za pomocą aplikacji Microsoft Project 2013 Uruchamianie programu Microsoft Project Interfejs użytkownika Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL. Formuły

Excel 2010 PL. Formuły Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów Autor: Sebastian Wilczewski Planuj, zarządzaj i realizuj z Microsoft Project i Project Server 2013! Odkryj

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski

Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-2544-4 Tytu³ orygina³u: Professional

Bardziej szczegółowo

MS Project 2002. Zarz¹dzanie projektami

MS Project 2002. Zarz¹dzanie projektami IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29 Windows 7 PL. Biblia Autor: Jim Boyce T³umaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-2626-7 Tytu³ orygina³u: Windows 7 Bible Format: 172 245, stron: 1000 Poznaj wszystkie mo liwoœci systemu Windows 7 W pe³ni

Bardziej szczegółowo

Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej

Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej Andrzej Burewicz Nikodem Miranowicz Ma gorzata Miranowicz Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej Zak ad Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VISUAL BASIC DLA APLIKACJI W ALGORYTMICE I WIZUALIZACJI

SYSTEM VISUAL BASIC DLA APLIKACJI W ALGORYTMICE I WIZUALIZACJI SYSTEM VISUAL BASIC DLA APLIKACJI W ALGORYTMICE I WIZUALIZACJI Andrzej Burewicz Nikodem Miranowicz SYSTEM VISUAL BASIC DLA APLIKACJI W ALGORYTMICE I WIZUALIZACJI Zak ad Dydaktyki Chemii Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Windows 8.1 Bible Tłumaczenie: Piotr Rajca (wstęp, rozdz. 1 26, 34); Adam Bąk (rozdz. 27 33, 35 52, dodatki) ISBN: 978-83-246-9418-1 Copyright 2014 by Jim Boyce, Jeffrey Shapiro, and Rob

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2487-4 Format: 158 235, stron: 384 Naucz siê wreszcie samodzielnie tworzyæ strony internetowe! Jakie techniki koniecznie trzeba poznaæ,

Bardziej szczegółowo

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Interaktywna tablica SMART Board w praktyce Spis tre ci Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Podstawowe elementy interaktywnej tablicy SMART Board do projekcji przedniej...1 Pó ka na pisaki...1 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Inventor. Podstawy projektowania

Inventor. Podstawy projektowania Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook

Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook Tłumaczenie: Marta Najman ISBN: 978-83-246-8770-1 Copyright Packt Publishing 2013. First published in the English language under the

Bardziej szczegółowo

MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko

MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale:

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: 3 Konta u ytkowników Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: Tworzenie i zarz dzanie kontami u ytkowników Tworzenie i modyfikowanie kont u ytkowników za pomoc przystawki konsoli MMC (Microsoft

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Dodatki i szablony dla MS Office w biurze i nie tylko

Dodatki i szablony dla MS Office w biurze i nie tylko Dodatki i szablony dla MS Office w biurze i nie tylko Autor: Sergiusz Flanczewski ISBN: 83-246-1637-3 Format: 158x235, stron: 288 Zawiera CD-ROM Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel.

Bardziej szczegółowo

TERAPI W CUKRZYCY. Podr cznik u ytkownika

TERAPI W CUKRZYCY. Podr cznik u ytkownika THERAPY OPROGRAMOWANIE MANAGEMENT SOFTWARE DO ZARZ DZANIA FOR DIABETES TERAPI W CUKRZYCY Podr cznik u ytkownika Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325, USA 800-646-4633 818.576.5555 www.medtronicdiabetes.com

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo