Wstöp Rozdziaä 1. Rozpoczynanie pracy z Microsoft Office Project Rozdziaä 2. Poczñtek tworzenia projektu... 49

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstöp... 11 Rozdziaä 1. Rozpoczynanie pracy z Microsoft Office Project 2007... 17 Rozdziaä 2. Poczñtek tworzenia projektu... 49"

Transkrypt

1 Spis tre ci Wst p Omówienia rozdzia ów Dodatkowe informacje o rodzinie produktów Microsoft Office Project 2007 i zarz dzaniu przedsi wzi ciami Materia y dodatkowe do ksi ki Rozdzia 1. Rozpoczynanie pracy z Microsoft Office Project Uruchamianie programu Microsoft Office Project Interfejs u ytkownika Pasek Menu Paski narz dzi Standardowy i Formatowanie Przewodnik po programie Project Widoki i pasek widoków Widoki wykresu Widoki arkusza Widoki formularza Widoki zada i zasobów Zmiana wy wietlanego widoku. Widoki z o one Pasek widoków Dodatkowe paski narz dzi Pasek narz dzi Analiza Pasek narz dzi Wspó praca Pasek narz dzi Porównanie wersji projektu Pasek narz dzi Formularze niestandardowe Pasek narz dzi Rysunek Pasek Formatowanie Pasek narz dzi Diagram sieciowy Pasek narz dzi Analiza PERT Pasek narz dzi Zarz dzanie zasobami Standardowy pasek narz dzi Pasek narz dzi ledzenie Pasek narz dzi Visual Basic Pasek narz dzi Sie Web Rozdzia 2. Pocz tek tworzenia projektu Tworzenie nowego projektu Tworzenie projektu na podstawie szablonu Tworzenie projektu od podstaw... 51

2 4 MS Project 2007 i MS Project Server Efektywne zarz dzanie projektami Definiowanie w a ciwo ci projektu Definiowanie projektu Zapisywanie projektu Zapisywanie obszaru roboczego Tworzenie szablonów projektów Ochrona projektu has em Otwieranie zapisanego projektu Znoszenie ochrony has em Wyszukiwanie plików Usuwanie poufnych informacji z pliku Rozdzia 3. Zarz dzanie zadaniami Wprowadzanie zada Zadania typu punkt kontrolny Zadania zwyk e Czasy trwania zada Szacowanie czasów trwania Dodawanie nowych zada Usuwanie niechcianych zada Zmienianie zdefiniowanych zada Dzielenie zada czenie, przenoszenie i zmienianie czasu trwania podzielonego zadania Zadania sumaryczne Tworzenie zada sumarycznych Likwidowanie zada sumarycznych Zadania podrz dne b d ce jednocze nie zadaniami sumarycznymi Wy wietlanie zada sumarycznych i konspektu projektu Wyznaczanie kolejno ci wykonywania zada czenie zada czenie zada w widoku Wykres Gantta Inne sposoby czenia zada Roz czanie zada Typy relacji Zako czenie-rozpocz cie Rozpocz cie-rozpocz cie Zako czenie-zako czenie Rozpocz cie-zako czenie Definiowanie i zmienianie relacji Wyprzedzenie lub zw oka Typy ogranicze Termin ostateczny Zak adka Uwagi Wstawianie hiper czy Zadania cykliczne Kody Struktury Podzia u Pracy (SPP) Czynniki steruj ce zadaniami Wyró nianie zmian Cofanie wielu operacji Rozdzia 4. Zarz dzanie zasobami Definiowanie zasobów Robocizna i sprz t zasoby typu Praca Zasoby materia owe zasoby typu Materia Zasoby kosztowe zasoby typu Koszt Zasoby rodzajowe

3 Spis tre ci 5 Zasoby bud etowe Dost pno zasobów w czasie uwzgl dnianie urlopów i przegl dów technicznych Zmienno stawek zasobów w czasie Zmienno stawek zasobów w zale no ci od wykonywanych czynno ci Definiowanie dodatkowych informacji o zasobach Typy rezerwacji Struktura Podzia u Zasobów (SPZ) Definiowanie umiej tno ci zasobów Rozdzia 5. Przydzielanie zasobów do zada Przydzielanie pojedynczych i ró nych zasobów do jednego zadania Przydzielanie wielu jednostek zasobu do zadania Przydzielanie ró nych ilo ci zasobów do ró nych zada Przydzielanie zasobów kosztowych Przydzielanie zasobów bud etowych Pracoch onno zada Obliczanie kosztów zada na podstawie kosztów zasobów Typy zada Zadania o sta ej pracy Zadania o sta ej liczbie jednostek Zadania o sta ym czasie trwania Planowanie zada wed ug nak adu pracy Definiowanie typów zada i opcji Wg nak adu pracy Przydzielanie dodatkowych zasobów Zamienianie zasobów Stosowanie tabel stawek kosztów Rozdzia 6. Ustalanie czasu pracy i dni wolnych kalendarze Informacje ogólne o kalendarzach Tworzenie i modyfikacja kalendarza Definiowanie wi t, dni wolnych od pracy i dni z niestandardowym czasem pracy Definiowanie tygodnia roboczego Kalendarz projektu Kalendarz zasobu Kalendarz zadania Opcje kalendarza Zale no pomi dzy opcjami kalendarza a godzinami pracy zawartymi w kalendarzu Typy kalendarzy Rozdzia 7. Koszty projektu Typy kosztów Koszty sta e i koszty zada Koszty zasobów Rozk ad kosztów w czasie Skala czasu Informacje o kosztach w widoku Obci enie zadaniami Informacje o kosztach w widoku Obci enie zasobów Bud et projektu Przep ywy gotówkowe Ogólne informacje o kosztach statystyka projektu

4 6 MS Project 2007 i MS Project Server Efektywne zarz dzanie projektami Rozdzia 8. Optymalizacja projektu i rozwi zywanie problemów z nadmiernym obci eniem zasobów Skracanie czasu trwania projektu cie ka krytyczna Identyfikowanie przeci onych zasobów Arkusz zasobów i informacje o maksymalnym wykorzystaniu zasobów Widok Obci enie zasobów Widok Alokacja zasobów i pasek narz dzi Zarz dzanie zasobami Widok Wykres zasobów Rozwi zywanie konfliktów przydzia u zasobów zasoby przeci one Zamiana przydzielonych zasobów Kreator podstawiania zasobów Definiowanie pracy w nadgodzinach Zatrudnianie nowych pracowników i delegowanie pracowników do projektu Przekazanie zada podwykonawcy Zmiana czasu pracy nad zadaniem Bilansowanie zasobów Rozk ad pracy zasobów Rozdzia 9. Wprowadzanie i ledzenie warto ci rzeczywistych informacje o realizacji projektu Plan bazowy Co to jest plan bazowy Tworzenie planu bazowego Plan bazowy na wykresie Gantta Aktualizowanie planu bazowego Usuwanie planu bazowego Przegl danie planu bazowego Kopiowanie planu bazowego Plany po rednie do czego s u Wprowadzanie danych rzeczywistych Wprowadzanie danych rzeczywistych na poziomie projektu Wprowadzanie danych rzeczywistych o datach na poziomie zadania i zasobu Linie post pu Rzeczywiste koszty Uwzgl dnianie wyd u onych terminów p atno ci w projekcie Rozdzia 10. Analiza odchyle Dlaczego analizowa odchylenia? Odchylenia terminów Odchylenia kosztów Odchylenia kosztów dla zada Odchylenia kosztów dla zasobów Odchylenia pracy Porównywanie wersji projektu Rozdzia 11. Omówienie widoków Przypomnienie podstawowych informacji o widokach Alokacja zasobów Arkusz zada Arkusz zasobów Diagram relacji Diagram sieciowy Formularz nazwy zadania

5 Spis tre ci 7 Formularz nazwy zasobu Formularz szczegó ów zada Formularz zadania Formularz zasobu Kalendarz Obci enie zadaniami Obci enie zasobów Opisowy diagram sieciowy Przewodnik po programie Project: prosty arkusz zas Rzutowanie pasków Wprowadzanie zada Wykres Gantta Wykres Gantta bilansowanie Wykres Gantta szczegó y Wykres Gantta ledzenie Wykres Gantta z wieloma planami bazowymi Wykres zasobów Rozdzia 12. Raporty Kilka s ów o raportach tekstowych Grupy raportów Raporty z grupy Omówienie Raporty z grupy Dzia ania bie ce Raporty z grupy Koszty Raporty z grupy Przydzia y Raporty z grupy Obci enie prac Raporty z grupy Niestandardowe Raporty wizualne Tworzenie raportu wizualnego Omówienie raportów wizualnych Rozdzia 13. Dostosowywanie programu do potrzeb u ytkownika Pokazywanie informacji tylko o wybranych zasobach i zadaniach filtry Autofiltry Stosowanie filtrów Tworzenie i edytowanie filtrów Tworzenie i edycja grup Wybieranie danych do wy wietlania tabele Tabele Tworzenie i edycja tabel Tworzenie i edycja widoków Tworzenie i edycja raportów Definiowanie w a ciwo ci zak adki Sortowanie Definiowanie w a ciwo ci zak adki Szczegó y Okre lanie w a ciwo ci zak adki Definicja Raport Kalendarz miesi czny Przycisk Tekst Pola niestandardowe Typy pól Wybieranie warto ci ze zdefiniowanej przez u ytkownika listy rozwijanej Definiowanie formu (wzorów) do wyliczania warto ci Wy wietlanie zdefiniowanych przez u ytkownika wska ników graficznych Drukowanie i ustawienie wydruku Tworzenie i stosowanie formularzy

6 8 MS Project 2007 i MS Project Server Efektywne zarz dzanie projektami Tworzenie w asnych pasków narz dzi Organizator Tworzenie w asnych raportów wizualnych Rozdzia 14. Wymiana informacji pomi dzy Microsoft Office Project 2007 a innymi aplikacjami Przekazywanie danych do innych aplikacji eksport Programy do przegl dania eksportowanych danych typy plików eksportowanych Definiowanie, które dane maj zosta wyeksportowane mapy eksportu Pobieranie danych z innych aplikacji import Zapisywanie danych w pliku graficznym Kreator kopiowania obrazów do programów PowerPoint, Word oraz Visio Zapisywanie danych raportu wizualnego Zapisywanie danych do formatu Microsoft Access Rozdzia 15. Wymiana danych pomi dzy projektami Korzystanie z tych samych zasobów w wielu projektach pula zasobów Co to jest pula zasobów? Tworzenie puli Korzystanie z zasobów dost pnych w puli Dokonywanie zmian w puli i pliku wspó u ytkuj cym Przerywanie cza mi dzy pul zasobów i plikiem wspó u ytkuj cym czenie zada z ró nych projektów. Wstawianie jednego projektu do innego Rozdzia 16. Microsoft Office Project Server 2007 wprowadzenie Wst p, czyli co Ci daje Microsoft Office Project Server Enterprise Project Management (EPM) Microsoft Office Project Server Microsoft Office Project Professional Microsoft Office Project Web Access Pod czanie Microsoft Office Project Professional 2007 do Microsoft Office Project Server Import istniej cych projektów do Project Server Import zasobów do Project Server Rozdzia 17. Microsoft Office Project Server 2007 z perspektywy kierownika projektu Tworzenie projektu Tworzenie propozycji projektu Tworzenie dzia ania Tworzenie projektu, który ma by przechowywany w Microsoft Office Project Server Otwieranie, zapisywanie i publikowanie projektu Budowanie zespo u z zasobów organizacji Zarz dzanie raportami o stanie Tworzenie dania raportu o stanie ledzenie odpowiedzi na raport o stanie Akceptacja aktualizacji Definiowanie alertów Definiowanie alertów dla siebie Definiowanie alertów dla swoich zasobów Rozdzia 18. Microsoft Office Project Server 2007 z perspektywy uczestnika projektu Przegl danie przydzia ów Przegl danie informacji o przydzielonych zadaniach Aktualizowanie zada

7 Spis tre ci 9 Zarz dzanie grafikami Przegl danie i raportowanie prac w grafiku Grafiki zast pcy Raportowanie czasu administracyjnego i czasu wolnego Odpowiedzi na danie raportu o stanie Odpowiedzi na zamówiony raport o stanie Tworzenie niezamawianego raportu o stanie Przesy anie dokumentacji projektowej Zg aszanie ryzyka Zg aszanie problemów Sprawdzanie problemów, czynników ryzyka i dokumentów projektu Zadania zespo owe Synchronizacja z Microsoft Outlook Rozdzia 19. Microsoft Office Project Server 2007 z perspektywy mened era portfela projektów Zarz dzanie portfelem projektów i nie tylko Centrum projektów Centrum zasobów Wy wietlanie przydzia ów Wy wietlanie dost pno ci Raportowanie analiza danych Rozdzia 20. Microsoft Office Project Server 2007 z perspektywy administratora merytorycznego Zarz dzanie grafikami Tworzenie grafików Ustawienia grafików Dodawanie kategorii czasu administracyjnego Tworzenie zespo ów Niestandardowe pola Kalendarze organizacji Wymuszanie zaewidencjonowania Okresy obrachunkowe Tworzenie widoków Tworzenie u ytkowników i zasobów Rozdzia 21. Informacje dodatkowe i specyfikacja techniczna Wymagania Formaty plików obs ugiwane przez Microsoft Office Project Opis wska ników stosowanych w Microsoft Office Project Skróty klawiaturowe Rozdzia 22. Kilka s ów o zarz dzaniu projektami i nie tylko Project Management (PM) zarz dzanie przedsi wzi ciami Trójk t projektu Certyfikat Microsoft Office Specialist (MOS) dla Microsoft Project Certyfikat International Project Management Association (IPMA) Jak pog bi swoj wiedz z zakresu zarz dzania przedsi wzi ciami Stowarzyszenie Project Management Polska (SPMP) Project Management Institute (PMI) PMFORUM Project Management Body of Knowledge (PMBoK)

8 10 MS Project 2007 i MS Project Server Efektywne zarz dzanie projektami Rozdzia 23. Dodatkowe zasoby Zasoby w j zyku polskim Strony internetowe Microsoft Office Project Strony internetowe Microsoft Office Project Server Wersja testowa programu Microsoft Office Project Wersja testowa programu Microsoft Office Project Server Porady dotycz ce korzystania z Microsoft Office Project Pomoc pakietu Microsoft Office: Microsoft Office Project Zasoby w j zyku angielskim Microsoft Office Project Server 2007 product guide Office Project Server 2007 Resource Kit Skorowidz

9 Rozdzia 7. Koszty projektu Niniejszy rozdzia jest po wi cony tematyce kosztów projektu. Przeanalizowane zostan ró ne sposoby definiowania i przedstawiania kosztów. Zaprezentowane zostan wskazówki dotycz ce tworzenia bud etu projektu. Dzi ki lekturze tego rozdzia u dowiesz si : jakie typy kosztów mo na uwzgl dnia za pomoc Microsoft Office Project 2007, jak przedstawia koszty z punktu widzenia zada i zasobów, w jaki sposób analizowa rozk ad kosztów w czasie, jak Microsoft Office Project 2007 tworzy bud et projektu, jak mo na przedstawi przep ywy gotówkowe dla projektu, jak przegl da statystyki projektu. Typy kosztów W ka dym przedsi wzi ciu koszty mo na podzieli na koszty zmienne i koszty sta e. Te pierwsze zale od wielu czynników, takich jak stawki godzinowe poszczególnych zasobów, czas trwania zada, ilo wykorzystywanych zasobów itp. Te drugie s w zasadzie od tych czynników niezale ne, czyli s kosztami sta ymi. Przyk adowym kosztem sta ym jest koszt zakupu komputera na potrzeby projektu. W tym przypadku cena komputera jest sta a i nie zale y od czasu trwania projektu, w jakim jest on wykorzystywany. Innym kosztem sta ym mo e by koszt obs ugi administracyjnej budowy (ksi gowo, kadry itp.). Jest on w zasadzie sta y, bez wzgl du na np. wielko czy czas trwania budowy. Koszt zmienny mo e zale e np. od czasu trwania zadania. Je eli na przyk ad ustalili my dla lusarza stawk za godzin, to im d u ej b dzie on pracowa, tym wi cej musimy mu zap aci. Koszt ca kowity zadania jest sum kosztu zmiennego i kosztu sta ego danego zadania.

10 232 MS Project 2007 i MS Project Server Efektywne zarz dzanie projektami W Microsoft Office Project 2007 koszty zmienne projektu s wyliczane na podstawie czasu trwania czynno ci i stawek zasobów (w tym równie zasobów kosztowych). Koszty sta e musz natomiast zosta przypisane przez mened era do konkretnych zada. Microsoft Office Project 2007 mo e ró nie przedstawia koszty projektu, bior c jako punkt odniesienia zadania lub zasoby. W tym pierwszym przypadku s zaprezentowane koszty poszczególnych zada czyli dla ka dego zadania zliczane s koszty wszystkich zasobów przydzielonych do poszczególnych zada. Mo na atwo tutaj zidentyfikowa, ile kosztuje zadanie przewiezienia towaru z Gda ska do Warszawy lub wdro enie systemu informatycznego. W drugim przypadku przedstawione s ca kowite koszty zasobów, wynikaj ce z wykorzystania danych zasobów we wszystkich czynno ciach. Mo na zatem okre li np. koszt wykorzystania zasobu o nazwie Informatyk w ca ym projekcie. Koszty sta e i koszty zada Koszty sta e s ustalane przez u ytkownika indywidualnie dla ka dego zadania. U ytkownik mo e przypisa koszty sta e zarówno do zada sumarycznych, jak i podrz dnych. Koszty zmienne i ca kowite zadania sumarycznego s sum kosztów zmiennych i ca kowitych zada podrz dnych. Koszty sta e zadania sumarycznego nie s sum kosztów sta ych zada podrz dnych. Koszt ca kowity zadania sumarycznego jest sum kosztów ca kowitych zada podrz dnych i kosztu sta ego danego zadania sumarycznego. Dla przyk adu rozwa my sytuacj przedstawion na rysunku 7.1. Rysunek 7.1. Koszt sta y zadania sumarycznego Zadanie sumaryczne Ocena ofert sk ada si z czterech zada podrz dnych. Z ka dym zadaniem podrz dnym jest zwi zany koszt zmienny. Wynika on z czasów trwania poszczególnych czynno ci i stawek zasobów przydzielonych do tych czynno ci. Tylko jedno zadanie podrz dne Wizyty w lokalach ma przypisany koszt sta y. Koszt sta y zadania sumarycznego Ocena ofert wynosi 150 z i nie zosta wyliczony na podstawie kosztów sta ych zada podrz dnych, tylko bezpo rednio zdefiniowany przez kierownika projektu. Koszt ca kowity zadania sumarycznego jest sum kosztów ca kowitych zada podrz dnych (1 894 z ) i kosztu sta ego zadania sumarycznego (150 z ), co w rezultacie daje kwot z. W analogiczny sposób jest wyliczany koszt ca kowity jakiegokolwiek zadania sumarycznego. Koszty sta e i ca kowite zada mog by przedstawione w widoku Wykres Gantta. Pokazanie kosztów sta ych jest mo liwe poprzez wy wietlenie tabeli Koszt (aby to zrobi, nale y po wy wietleniu widoku Wykres Gantta wybra z menu Widok polecenie Tabela, a nast pnie Koszt) lub poprzez wstawienie dwóch kolumn (Koszt sta y i Koszt).

11 Rozdzia 7. Koszty projektu 233 Definiowanie kosztów sta ych odbywa si poprzez wprowadzenie w tej kolumnie danych warto ci. Mo liwa jest tak e modyfikacja przez kierownika projektu warto ci kosztu ca kowitego. W przypadku zdefiniowania przez kierownika projektu kosztu ca kowitego Microsoft Office Project 2007 sam wyliczy koszt sta y. Koszt sta y b dzie wtedy ró nic kosztu ca kowitego i kosztu zmiennego danego zadania. Je eli na przyk ad koszty zmienne danego zadania wynosz z, a u ytkownik w kolumnie Koszt ca kowity wpisze koszt z, to Microsoft Office Project 2007 uzna, e dodatkowa kwota 500 z jest kosztem sta ym i wpisze t warto w kolumnie Koszt sta y. Nie jest mo liwe edytowanie kosztu ca kowitego zadania sumarycznego. Chocia w tabeli Koszt istnieje kolumna o tytule Koszt ca kowity, to warto ci z niej pochodz z pola o nazwie Koszt. Aby si o tym przekona, nale y dwukrotnie klikn nazw kolumny Koszt ca kowity. Powinno pojawi si okno dialogowe, takie jak na rysunku 7.2. W tym kontek cie terminy Koszt i Koszt ca kowity oznaczaj dok adnie to samo. Rysunek 7.2. Kolumna Koszt ca kowity wiczenie 7.1. Przypisz koszty sta e do wybranych zada. Je eli nie uko czy e prawid owo poprzedniego wiczenia, to do wykonania niniejszego potrzebny b dzie plik 6_3.mpp, który wraz z innymi materia ami dotycz cymi ksi ki udost pniony jest pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/mspr27.zip. Otwórz ten plik i wykonaj poni sze wiczenie. Informacje o kosztach sta ych wybranych zada przedstawia tabela 7.1. Tabela 7.1 zawiera zarówno koszty sta e, jak i ca kowite wybranych zada. Porównaj swoje informacje o kosztach ca kowitych z informacjami z powy szej tabeli dopiero po uko czeniu tego wiczenia. Dopiero po wprowadzeniu wszystkich kosztów sta ych wyniki b d zgodne z powy sz tabel. Aby przypisa koszty sta e do wybranych zada, nale y: 1. Z menu Widok wybra polecenie Wykres Gantta. 2. W menu Widok wybra polecenie Tabela, a nast pnie Koszt.

12 234 MS Project 2007 i MS Project Server Efektywne zarz dzanie projektami Tabela 7.1. Koszty sta e i ca kowite poszczególnych zada ID Nazwa zadania Koszt sta y Koszt ca kowity 0 Zmiana lokalizacji 4 500,00 z ,33 z 2 Poszukiwanie lokalu 200,00 z 7 242,00 z 7 Ocena ofert 150,00 z 3 164,00 z 10 Wizyty w lokalach 50,00 z 1 550,00 z 14 Wysy anie powiadomie o decyzji 20,00 z 134,00 z 15 Przygotowania do przeprowadzki 1 200,00 z ,33 z 19 Zdanie lokalu 300,00 z 833,33 z 21 Aran acja wn trz 1 000,00 z ,00 z 22 Przeprowadzka 600,00 z ,00 z 23 Poszukiwanie rodka transportu 20,00 z 148,00 z 25 Pakowanie wyposa enia 50,00 z 498,00 z 31 Rozlokowanie sprz tu 80,00 z 1 488,00 z 33 Sprz tanie 30,00 z 446,00 z 3. Klikn w kolumnie Koszt sta y, w wierszu z zadaniem Zmiana lokalizacji. 4. Wpisa warto 4500 i potwierdzi przyciskiem Enter. 5. Stosuj c analogiczne procedury, przypisa koszty sta e do pozosta ych zada, wpisuj c warto ci podane w tabeli 7.1. Plik 7_1.mpp, zawieraj cy wynik tego wiczenia, jest udost pniony wraz z innymi materia ami dotycz cymi ksi ki pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/mspr27.zip. Informacje o kosztach wybranych zada sumarycznych po wykonaniu powy szego wiczenia przedstawia rysunek 7.3. Rysunek 7.3. Informacje o kosztach wybranych zada sumarycznych Po wy wietleniu tabeli Koszty widoczna jest kolumna Naliczanie kosztu sta ego. Mo na w niej umie ci warto ci: Rozp., Proporcjonalnie, Na ko cu. Okre laj one, w jaki sposób powinien by naliczany koszt sta y. Ma to szczególnie istotne znaczenie w sytuacji, kiedy b dziemy sprawdzali roz o enie kosztów w zadanych przedzia ach czasowych lub przygotowywali przelew z p atno ciami przypadaj cymi na okre lony tydzie. Naliczanie na pocz tku czynno ci (Rozp.) oznacza, e ca y koszt sta y dla danej czynno ci zostanie zapisany jako koszt, który zaistnia w dniu rozpocz cia danej czynno ci. Przyk adowo, je eli zadanie rozpocz o si 1 marca 2008 i zako czy o 30 czerwca, i przypisany

13 Rozdzia 7. Koszty projektu 235 zosta do niego koszt sta y z, to wy wietlaj c widok o wydatkach w poszczególnych dniach, zobaczy si, e koszt ten przypada na 1 marca Naliczanie na ko cu czynno ci oznacza, e ca y koszt sta y dla danej czynno ci zostanie zapisany jako koszt, który zaistnia w dniu jej zako czenia. Przyk adowo, je eli zadanie rozpocz o si 1 marca 2008 i zako czy o 30 czerwca, i przypisany zosta do niego koszt sta y z, to wy wietlaj c widok o wydatkach w poszczególnych dniach, zobaczy si, e koszt ten przypada na 30 czerwca W przypadku wyboru opcji Proporcjonalnie koszt ka dego dnia trwania czynno ci b dzie wynika z roz o enia kosztu sta ego danej czynno ci na ca y czas jej trwania. Przyk adowo, je eli zadanie rozpocz o si 1 marca 2008 i zako czy o 30 czerwca, i przypisany zosta do niego koszt sta y z, to wy wietlaj c widok o wydatkach w poszczególnych dniach, zobaczy si, e koszt ten jest równomiernie roz o ony na wszystkie dni robocze od 1 marca 2008 do 30 czerwca Przedstawiaj c tabel Koszty w widoku Wykres Gantta, pokazujemy wysoko kosztów wykonania poszczególnych zada. Koszty zasobów Ka dy zasób pracuj cy w projekcie ma okre lone stawki. W miar wykonywania kolejnych prac s generowane kolejne koszty zwi zane z wykorzystaniem okre lonych zasobów. W widoku Arkusz zasobów mo emy zapozna si z informacjami o kosztach ca kowitych, wynikaj cych z u ywania dost pnych zasobów. Informacje te s dost pne w tabeli Koszty, która b dzie wy wietlona po wybraniu z menu Widok polecenia Tabela, a nast pnie Koszty. wiczenie 7.2. Wy wietl informacje o kosztach ca kowitych, wynikaj cych z u ywania poszczególnych zasobów. Je eli nie uko czy e prawid owo poprzedniego wiczenia, to do wykonania niniejszego potrzebny b dzie plik 7_1.mpp, który wraz z innymi materia ami dotycz cymi ksi ki udost pniony jest pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/mspr27.zip. Otwórz ten plik i wykonaj poni sze wiczenie. Aby wy wietli informacje o kosztach ca kowitych, wynikaj cych z u ywania poszczególnych zasobów, nale y: 1. Z menu Widok wybra polecenie Arkusz zasobów. 2. W menu Widok wybra polecenie Tabela, a nast pnie Koszt. Plik 7_2.mpp, zawieraj cy wynik tego wiczenia, jest udost pniony wraz z innymi materia ami dotycz cymi ksi ki pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/mspr27.zip.

14 236 MS Project 2007 i MS Project Server Efektywne zarz dzanie projektami Rezultat tego wiczenia przedstawia rysunek 7.4. Rysunek 7.4. Informacje o kosztach poszczególnych zasobów Informacje o kosztach zwi zanych z danymi zasobami s przedstawione w kolumnie Koszt. O pozosta ych kolumnach dowiesz si z kolejnych rozdzia ów. Rozk ad kosztów w czasie Widoki Obci enie zasobów i Obci enie zadaniami pozwalaj na przedstawienie informacji o roz o eniu kosztów w czasie. W ten sposób dowiemy si, jak wysokie koszty wyst pi w poszczególnych dniach, tygodniach, miesi cach lub innych jednostkach czasu. Widoki te przedstawiaj zasoby i zadania. W widoku Obci enie zasobów pokazano zasoby i zadania, do których s one przydzielone. W widoku Obci enie zadaniami podano zadania i przydzielone do nich zasoby. Skala czasu Rysunek 7.5. Skala czasu W widoku Wykres Gantta, Obci enie zadaniami i Obci enie zasobów dane mog by prezentowane w ró nych skalach czasu, tzn. mog obejmowa ró ne przedzia y czasowe. Przyk adowo na rysunku 7.5 widzimy skal czasu w podziale na dni tygodnia. Gdyby my w tej skali chcieli ogl da informacje o kosztach, to dowiedzieliby my si, jakie koszty poniesiemy w poszczególnych dniach. Gdyby skala ta by a przedstawiona w podziale na tygodnie, to mogliby my zobaczy, jakie koszty by yby poniesione w poszczególnych tygodniach.

15 Rozdzia 7. Koszty projektu 237 Dok adno skali czasu mo emy definiowa za pomoc ikon Powi ksz i Pomniejsz (zob. rysunek 7.6), znajduj cych si na pasku narz dzi Standardowy. Rysunek 7.6. Ikony Powi ksz i Pomniejsz Skala czasu sk ada si z trzech warstw, które mog by pokazane lub ukryte. Na warstwach skali czasu mog by wy wietlane lata, pó rocza, kwarta y, miesi ce, dekady, tygodnie, dni, godziny i minuty. Na warstwie ni szej mog by wy wietlane okresy nie d u sze ni na warstwie wy szej. Dla przyk adu, je eli warstwa rodkowa przedstawia tygodnie, to warstwa dolna mo e przedstawia tygodnie, dni, godziny i minuty, ale nie mo e obrazowa miesi cy. Domy lnie na górnej warstwie s wy wietlane miesi ce, na rodkowej równie miesi ce, a na dolnej dni. Dok adno skali czasu mo emy tak e definiowa w oknie dialogowym Skala czasu. Aby wywo a okno dialogowe Skala czasu, nale y z menu Format wybra polecenie Skala czasu. Skal czasu nale y definiowa osobno dla ka dego widoku, gdy ka dy widok osobno zapami tuje swoje ustawienia skali czasu. W a ciwo ci skali czasu mo na definiowa tylko w widokach, w których jest ona widoczna. Nie mo na tego robi np. w widoku Diagram Sieciowy, gdy w tym widoku skala czasu nie wyst puje. Okno dialogowe Skala czasu sk ada si z czterech zak adek: Warstwa górna, Warstwa rodkowa, Warstwa dolna i Czas wolny. Zanim b dziemy mogli definiowa w a ciwo ci poszczególnych zak adek, trzeba zadecydowa, które warstwy maj by widoczne. Mo e by widoczna jedna ( rodkowa), dwie ( rodkowa i dolna) lub trzy warstwy (górna, rodkowa i dolna). Je eli wybierzemy opcj, która nie pokazuje górnej warstwy, to nie b dziemy mogli definiowa warto ci w zak adce Warstwa górna. Podobnie, je eli nie b dzie pokazana warstwa dolna, nie b dziemy mogli definiowa warto- ci w zak adce Warstwa dolna. Przyk adowy widok zak adki Warstwa rodkowa przedstawia rysunek 7.7. Definiuj c zak adk Warstwa górna, Warstwa rodkowa lub Warstwa dolna, musimy poda nast puj ce parametry: Jednostki okre la, w jakich przedzia ach czasowych maj by przedstawiane dane. Mo na tu wybra lata, pó rocza, kwarta y, miesi ce, dekady, tygodnie, dni, godziny i minuty; Liczba okre la liczb jednostek, jaka sk ada si na dany przedzia. Je eli na przyk ad w pozycji Jednostki wybrano Tygodnie, a w pozycji Liczba wpisano 2, to przedzia czasowy b dzie obejmowa dwa tygodnie; Etykiety okre la sposób pokazywania daty na danej warstwie;

16 238 MS Project 2007 i MS Project Server Efektywne zarz dzanie projektami Rysunek 7.7. Zak adka Warstwa rodkowa Odcinki po rednie okre la, czy na danej skali maj by widoczne linie rozdzielaj ce poszczególne przedzia y czasu; Wyrównanie okre la, jak maj by wyrównane daty opisuj ce dan warstw ; Separator skali okre la, czy pomi dzy warstwami ma by widoczna linia podzia u; Rozmiar okre la, ile przedzia ów czasu ma si mie ci na wykresie. Definiuj c parametry zawarte w zak adce Czas wolny, okre lamy, w jaki sposób Microsoft Office Project 2007 ma wyró nia dni wolne od pracy. wiczenie 7.3. Zdefiniuj parametry skali czasu dla widoku Obci enie zadaniami. Je eli nie uko czy e prawid owo poprzedniego wiczenia, to do wykonania niniejszego potrzebny b dzie plik 7_2.mpp, który wraz z innymi materia ami dotycz cymi ksi ki udost pniony jest pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/mspr27.zip. Otwórz ten plik i wykonaj poni sze wiczenie. W widoku Obci enie zadaniami widoczne maj by dwie warstwy: rodkowa i dolna. W warstwie rodkowej maj by widoczne poszczególne tygodnie, a w warstwie dolnej dni. W ten sposób na skali czasu zobaczymy informacje o wybranych parametrach w uk adzie dziennym. Aby zdefiniowa parametry Skali czasu dla widoku Obci enie zadaniami, nale y: 1. Z menu Widok wybra polecenie Obci enie zadaniami. 2. Z menu Format wybra polecenie Skala czasu. 3. Przej do zak adki Warstwa rodkowa.

17 Rozdzia 7. Koszty projektu 239 Rysunek 7.8. Zak adka Warstwa rodkowa 4. W polu Poka wybra opcj Dwie warstwy ( rodkowa, dolna). 5. Zdefiniowa pozosta e parametry tak, jak przedstawia to rysunek 7.8. W polu Etykieta mo esz widzie inn dat ni 2002 stycznia 28. Nie jest to jednak istotne. Najwa niejsze, eby najpierw by zapisany rok w formacie czterocyfrowym, potem pe na nazwa miesi ca i dzie. Rysunek 7.9. Zak adka Warstwa dolna 6. Przej do zak adki Warstwa dolna i wpisa w niej parametry, zgodnie z informacjami podanymi na rysunku Przej do zak adki Czas wolny i zdefiniowa wszystkie parametry, zgodnie z informacjami podanymi na rysunku Potwierdzi ustawienia przyciskiem OK.

18 240 MS Project 2007 i MS Project Server Efektywne zarz dzanie projektami Rysunek Zak adka Czas wolny Plik 7_3.mpp, zawieraj cy wynik tego wiczenia, jest udost pniony wraz z innymi materia ami dotycz cymi ksi ki pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/mspr27.zip. Rysunek Zdefiniowana skala czasu Po wykonaniu tego wiczenia skala czasu powinna wygl da tak jak na rysunku Informacje o kosztach w widoku Obci enie zadaniami Widok Obci enie zadaniami pozwala na uzyskanie informacji o kosztach poszczególnych zada. Mo liwe jest to dzi ki kolumnie Koszt dost pnej w tym widoku. Ponadto w prawej cz ci ekranu mo na prze ledzi, jak rozk adaj si koszty zada na poszczególne miesi ce, tygodnie, dni lub inne jednostki czasu, w zale no ci od tego, jak zosta y ustalone parametry skali czasu. Oprócz ledzenia kosztów danych zada, mo emy równie zobaczy koszty w rozbiciu na zasoby wykonuj ce te zadania. Aby mo liwe by o prze ledzenie kosztów w podziale na okre lone jednostki czasu, nale y pokaza w prawej cz ci widoku wiersz Koszt dla ka dego zadania i wykonuj cego je zasobu. wiczenie 7.4. Poka informacje o kosztach zada w rozbiciu na poszczególne dni. Je eli nie uko czy e prawid owo poprzedniego wiczenia, to do wykonania niniejszego potrzebny b dzie plik 7_3.mpp, który wraz z innymi materia ami dotycz cymi ksi ki udost pniony jest pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/mspr27.zip. Otwórz ten plik i wykonaj poni sze wiczenie.

19 Rozdzia 7. Koszty projektu 241 Aby pokaza koszty zada roz o one na poszczególne dni, nale y: 1. Z menu Widok wybra polecenie Obci enie zadaniami. 2. Z menu Format wybra polecenie Szczegó y, a nast pnie zaznaczy opcj Koszt. 3. Z menu Format wybra polecenie Szczegó y, a nast pnie usun zaznaczenie opcji Praca. Plik 7_4.mpp, zawieraj cy wynik tego wiczenia, jest udost pniony wraz z innymi materia ami dotycz cymi ksi ki pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/mspr27.zip. Wynik tego wiczenia przedstawia rysunek Rysunek Koszty zada w rozbiciu na dni Informacje o kosztach w widoku Obci enie zasobów Widok Obci enie zasobów pozwala na przedstawienie kosztów zwi zanych z okre- lonymi zasobami, je eli widoczna jest tabela Koszt. Umo liwia tak e prze ledzenie rozk adu tych kosztów w czasie. Podobnie jak w przypadku widoku Obci enie zadaniami, istotne jest okre lenie opcji skali czasu, gdy w ten sposób zdo amy okre li, czy koszty zwi zane z prac danych zasobów b d przedstawione w uk adzie miesi cznym, tygodniowym, dziennym czy innym. wiczenie 7.5. Poka informacje o kosztach zasobów w rozbiciu na poszczególne dni. Je eli nie uko czy e prawid owo poprzedniego wiczenia, to do wykonania niniejszego potrzebny b dzie plik 7_4.mpp, który wraz z innymi materia ami dotycz cymi ksi ki udost pniony jest pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/mspr27.zip. Otwórz ten plik i wykonaj poni sze wiczenie.

20 242 MS Project 2007 i MS Project Server Efektywne zarz dzanie projektami Aby pokaza informacje o kosztach zasobów w rozbiciu na poszczególne dni, nale y: 1. Z menu Widok wybra polecenie Obci enie zasobów. 2. Z menu Widok wybra polecenie Tabela, a nast pnie Koszt. 3. Je eli nie b dzie widoczna kolumna Koszt, nale y j ods oni. 4. Z menu Format wybra polecenie Szczegó y, a nast pnie zaznaczy opcj Koszt. 5. Z menu Format wybra polecenie Szczegó y, a nast pnie usun zaznaczenie opcji Praca. Plik 7_5.mpp, zawieraj cy wynik tego wiczenia, jest udost pniony wraz z innymi materia ami dotycz cymi ksi ki pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/mspr27.zip. Rysunek Koszty zasobów w rozbiciu na dni Wynik tego wiczenia przedstawia rysunek Bud et projektu Microsoft Office Project 2007 automatycznie, na podstawie wprowadzonych danych, tworzy bud et projektu. Bud et projektu jest jednym z wielu raportów dost pnych w programie Microsoft Office Project Raport Bud et przedstawia informacje o kosztach sta ych i ca kowitych poszczególnych zada. W bud ecie zadania s uszeregowane malej co wed ug Kosztu ca kowitego.

21 Rozdzia 7. Koszty projektu 243 wiczenie 7.6. Przedstaw bud et projektu. Je eli nie uko czy e prawid owo poprzedniego wiczenia, to do wykonania niniejszego potrzebny b dzie plik 7_5.mpp, który wraz z innymi materia ami dotycz cymi ksi ki udost pniony jest pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/mspr27.zip. Otwórz ten plik i wykonaj poni sze wiczenie. Aby przedstawi bud et projektu, nale y: 1. Z menu Raport wybra polecenie Raporty. 2. Klikn grup Koszty i potwierdzi przyciskiem Wybierz. 3. Klikn raport Bud et i wybra polecenie Wybierz. 4. Porówna wynik tej cz ci wiczenia z tym, co przedstawia rysunek Rysunek Bud et projektu Ka dy raport mo e by drukowany. O tym, jak drukowa raport i ustala opcje drukowania, dowiesz si dzi ki lekturze kolejnych rozdzia ów. Zawarte w nich b d tak e u yteczne informacje o zarz dzaniu raportami. 5. Aby zamkn podgl d raportu Bud et, nale y klikn przycisk Zamknij tyle razy, ile b dzie potrzebne.

22 244 MS Project 2007 i MS Project Server Efektywne zarz dzanie projektami Przep ywy gotówkowe Raport o nazwie Przep ywy gotówkowe s u y do przedstawienia w uk adzie tabelarycznym informacji o kosztach poszczególnych zada. Koszty te domy lnie s przedstawione z podzia em na tygodnie. Zsumowane s tak e warto ci wszystkich kosztów w ramach danego tygodnia i wszystkich kosztów dla wybranych zada. W raporcie Przep ywy gotówkowe domy lnie przedstawione s informacje kosztach wszystkich zada. wiczenie 7.7. Przedstaw przep ywy gotówkowe dla projektu. Je eli nie uko czy e prawid owo poprzedniego wiczenia, to do wykonania niniejszego potrzebny b dzie plik 7_6.mpp, który wraz z innymi materia ami dotycz cymi ksi ki udost pniony jest pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/mspr27.zip. Otwórz ten plik i wykonaj poni sze wiczenie. Aby przedstawi przep ywy gotówkowe dla projektu, nale y: 1. Z menu Raport wybra polecenie Raporty. 2. Klikn grup Koszty i potwierdzi wybór przyciskiem Wybierz. 3. Klikn raport Przep yw gotówki i wybra polecenie Wybierz. 4. Porównaj wynik tej cz ci wiczenia z tym, co przedstawia rysunek Rysunek Przep ywy gotówki 5. Aby zamkn podgl d przep ywów gotówkowych, nale y klikn przycisk Zamknij tyle razy, ile b dzie potrzebne.

23 Rozdzia 7. Koszty projektu 245 Ogólne informacje o kosztach statystyka projektu Dla ka dego projektu Microsoft Office Project 2007 prowadzi zestawienie ogólnych informacji o projekcie, pozwalaj cych na pobie ne zapoznanie si z nim. Zestawienie to umo liwia poznanie mi dzy innymi kosztów projektu i liczby godzin pracy, jakie nale y przeznaczy na jego uko czenie. Aby przedstawi takie statystyczne informacje o projekcie, nale y z menu Projekt wybra polecenie Informacje o projekcie. W oknie dialogowym Informacje o projekcie trzeba wybra przycisk Statystyka. Przyk adowe dane statystyczne o projekcie s przedstawione na rysunku Rysunek Statystyka projektu

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie projektami Autor: Sebastian Wilczewski ISBN: 978-83-246-1212-3 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Rozdział 1. Zanim rozpoczniesz zarządzanie projektem za pomocą aplikacji Microsoft Project 2013

Spis treści. Wstęp. Rozdział 1. Zanim rozpoczniesz zarządzanie projektem za pomocą aplikacji Microsoft Project 2013 Spis treści Wstęp Rozdział 1. Zanim rozpoczniesz zarządzanie projektem za pomocą aplikacji Microsoft Project 2013 Uruchamianie programu Microsoft Project Interfejs użytkownika Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów.

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów. MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów. Autor: Sebastian Wilczewski Planowanie i zarządzanie projektem oraz portfelem projektów Opracowywanie i

Bardziej szczegółowo

MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów Autor: Sebastian Wilczewski Planuj, zarządzaj i realizuj z Microsoft Project i Project Server 2013! Odkryj

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

KALENDARZE. Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego, edycja kalendarza. 1. Uruchom nowy projekt. 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Zmień czas pracy

KALENDARZE. Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego, edycja kalendarza. 1. Uruchom nowy projekt. 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Zmień czas pracy III. Kalendarze 1 KALENDARZE Kalendarze bazowe są zbiorami czasów pracy i dni roboczych oraz czasów i dni wolnych od pracy. Zbiory te są wykorzystywane w trzech typach kalendarzy: Kalendarz projektu (oddziałuje

Bardziej szczegółowo

Dr Marek Zborowski

Dr Marek Zborowski Dr Marek Zborowski mzborowski@wz.uw.edu.pl Typy kosztów Koszty stałe i koszty zadań Koszty zasobów Rozkład kosztów w czasie Skala czasu Informacje o kosztach w widoku Obciążenie zadaniami Informacje o

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG BIAŁYSTOK, 12 WRZEŚNIA 2011 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności

Nowe funkcjonalności Nowe funkcjonalności 1 I. Aplikacja supermakler 1. Nowe notowania Dotychczasowe notowania koszykowe, z racji ograniczonej możliwości personalizacji, zostały zastąpione nowymi tabelami z notowaniami bieżącymi.

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy modelowaniem, a pewien dobrze zdefiniowany sposób jego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW Aby sprawnie korzystać z możliwości wysyłania wykazów z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej należy przede wszystkim założyć sobie skrzynkę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Zaznaczając checkbox zapamiętaj program zapamięta twoje dane logowania. Wybierz cmentarz z dostępnych na rozwijalnej liście.

Zaznaczając checkbox zapamiętaj program zapamięta twoje dane logowania. Wybierz cmentarz z dostępnych na rozwijalnej liście. 1. Uruchomienie programu. 1.1. Odszukaj na pulpicie ikonę programu i uruchom program klikają dwukrotnie na ikonę. 1.2. Zaloguj się do programu korzystając ze swego loginu i hasła Zaznaczając checkbox zapamiętaj

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu OptiMore Importer Rejestru VAT Instrukcja obsługi programu Wstęp Program OptiMore Importer Rejestru VAT jest przeznaczony do importowania wpisów do rejestru VAT na podstawie danych zawartych w pliku źródłowym.

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM 0 Business Intelligence w przedsiębiorstwie INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 6.5 1 Spis treści Wstęp... 2 Nowości w wersji... 2 Definicje pozycje dokumentów... 2 Podprojekty...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie C GEO v. 6.5

Zmiany w programie C GEO v. 6.5 Zmiany w programie C GEO v. 6.5 1. Eksport lub import SHP Doszła nowa funkcja eksportu lub importu danych mapy w standardzie ArcView. Eksportowane są poligony i punkty wraz z ewentualnymi danymi z bazy

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI 1. Sprzedaż...... 2 1.1 Odbiorca... 2 1.1.1. Dopisywanie odbiorcy......... 2 1.1.2. Modyfikacja odbiorcy........ 2 1.1.3. Dodawanie załączników........ 3 1.1.4. Blokada

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych. Technologia Informacyjna Lekcja 28

Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych. Technologia Informacyjna Lekcja 28 Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych Technologia Informacyjna Lekcja 28 Tworzenie stylów w tekstu Jeśli pisze się długie teksty, stosując, zwłaszcza w jednym dokumencie róŝne r rodzaje formatowania,

Bardziej szczegółowo

A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści 1. Logowanie 2. Ekran główny 3. Rejestracja/meldowanie gości 4. Pracownicy/personel 4.1 Zobacz pełną listę personelu 4.2 Wprowadź nowego pracownika 5. Drzwi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch W celu przeniesienia lekcji SITA na ipoda uruchom program itunes. Nie podłączaj ipoda do komputera. Umieść pierwszą płytę CD w napędzie CD/DVD swojego

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu

Bardziej szczegółowo

enova Workflow Obieg faktury kosztowej

enova Workflow Obieg faktury kosztowej enova Workflow Obieg faktury kosztowej Spis treści 1. Wykorzystanie procesu... 3 1.1 Wprowadzenie dokumentu... 3 1.2 Weryfikacja merytoryczna dokumentu... 5 1.3 Przydzielenie zadań wybranym operatorom...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise Logowanie do systemu pocztowego GroupWise GroupWise to kompleksowe, wieloplatformowe rozwi zanie do komunikacji i pracy grupowej. Udost pnia funkcje poczty elektronicznej, komunikatora, kalendarza, terminarza,

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB - Mobile

CitiDirect EB - Mobile CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiDirect EB - Mobile CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

Procedury uzyskania dostępu do systemu SIL

Procedury uzyskania dostępu do systemu SIL Zasady korzystania z Systemu Informacji Lokalowej sil.gznk.pl System Informacji Lokalowej jest podglądem stanu kartotek czynszowych prowadzonych przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Z.B. Każdy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Wsparcie w realizacji projektów. Podział projektów. Potrzeby, a rodzaje programów

Wsparcie w realizacji projektów. Podział projektów. Potrzeby, a rodzaje programów Wsparcie w realizacji projektów Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami mgr Marcin Darecki mgr Magdalena Marczewska TiMO(Zakład Teorii i Metod Organizacji) Wydział Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 Moduł Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 110-1 Spis treści 110. RAMA 2D - SUPLEMENT...3 110.1 OPIS ZMIAN...3 110.1.1 Nowy tryb wymiarowania...3 110.1.2 Moduł dynamicznego przeglądania wyników...5

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Platforma Aukcyjna Marketplanet. Podręcznik Oferenta. Aukcja dynamiczna zniŝkowa

Platforma Aukcyjna Marketplanet. Podręcznik Oferenta. Aukcja dynamiczna zniŝkowa Platforma Aukcyjna Marketplanet Podręcznik Oferenta Aukcja dynamiczna zniŝkowa (c) 2008 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 10 3 2 1 14 15 11 12 13 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom

Bardziej szczegółowo

Microsoft Project 2013 Krok po kroku

Microsoft Project 2013 Krok po kroku Carl Chatfield Timothy Johnson Microsoft Project 2013 Krok po kroku Przekład: Witold Sikorski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Dostęp do Systemu Faktury Elektronicznej możliwy jest poprzez kliknięcie odnośnika Moja faktura w prawym górnym rogu strony www.wist.com.pl, a następnie przycisku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL...6 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Obsługa licencji, zaświadczeń i zezwoleń transportowych w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Obsługa licencji, zaświadczeń i zezwoleń transportowych w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Obsługa licencji, zaświadczeń i zezwoleń transportowych w systemie Białystok, 3 lipca 2012 Tytuł dokumentu: Obsługa licencji, zaświadczeń i zezwoleń transportowych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym laboratorium

Zarządzanie projektem informatycznym laboratorium Zarządzanie projektem informatycznym laboratorium Śledzenie postępów prac w projekcie Cel zajęć Celem laboratorium jest zapoznanie się ze śledzeniem postępów prac w projekcie. A także poznanie możliwości

Bardziej szczegółowo

Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl

Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl 1. Logowanie Po uruchomieniu platformy należy wprowadzić login i hasło, a następnie kliknąć przycisk Zaloguj się Jeśli nie pamiętasz hasła do swojego konta, kliknij

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy projektu 1. Lekcja 2: Określanie zasobów 28. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 28

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy projektu 1. Lekcja 2: Określanie zasobów 28. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 28 Spis treści Lekcja 1: Podstawy projektu 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Rozpoczynanie pracy w programie Microsoft Project 3 Tworzenie planu projektu 5 Otwieranie nowego planu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014 Aktualizacja CSP do wersji v7.2 Sierpień 2014 Co się stanie? Portal CSP będzie wyłączony od 28 sierpnia do poniedziałku 1 września na czas aktualizacji do nowej wersji Co to znaczy? Wygląd portalu ulegnie

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geodezyjne referencyjne bazy danych: Ewidencja Gruntów i Budynków Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis

Bardziej szczegółowo

Wstęp Rozdział 1. Rozpoczynanie pracy z Microsoft Office Project

Wstęp Rozdział 1. Rozpoczynanie pracy z Microsoft Office Project Wstęp... 11 Rozdział 1. Rozpoczynanie pracy z Microsoft Office Project 2003... 17 Uruchamianie programu Microsoft Office Project...18 Interfejs użytkownika...18 Pasek Menu...19 Pasek narzędzi Standardowy

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V

Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V W tym ćwiczeniu wykonamy otwory w wieku i w pudle skrzyni, w które będą wstawione śruby mocujące zawiasy do skrzyni. Następnie wstawimy osiem śrub i spróbujemy

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 3. Kalendarz wprowadzanie dat do arkusza Obs uga formularzy Uwagi dotycz ce obs ugi okien dialogowych kalendarza...

Rozdzia 3. Kalendarz wprowadzanie dat do arkusza Obs uga formularzy Uwagi dotycz ce obs ugi okien dialogowych kalendarza... Spis tre ci Rozdzia 1. Instalacja dodatków w aplikacji Excel... 7 1.1. Instalowanie dodatku w wersji Excel 2000/XP/2003... 10 1.2. Uruchomienie menu dodatku Helion_EXp2003.xla... 13 1.3. Uruchomienie paska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.33, 3.32, 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.43, 3.42, 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna banerów Flash

Specyfikacja techniczna banerów Flash Specyfikacja techniczna banerów Flash Po stworzeniu własnego banera reklamowego należy dodać kilka elementów umożliwiających integrację z systemem wyświetlającym i śledzącym reklamy na stronie www. Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Konfiguracja us ugi DHCP - zastrze enia (PD3) Niniejsza instrukcja ma na celu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro.

Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. Quattro - przewodnik po podstawowych operacjach w programie 1 Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. UWAGA! Dostępność niniejszej instrukcji nie zwalnia

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Rachunek_UCP. C e l. Zarejestrowanie rachunku do umowy cywilnoprawnej w systemie SAP. Wymagania wstępne

Rachunek_UCP. C e l. Zarejestrowanie rachunku do umowy cywilnoprawnej w systemie SAP. Wymagania wstępne C e l Zarejestrowanie rachunku do umowy cywilnoprawnej w systemie SAP. Wymagania wstępne Dane osoby, dla której rejestruje się rachunek są już wprowadzone do systemu SAP W systemie jest już zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo