BIULETYNSTOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYNSTOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA"

Transkrypt

1 STOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA Nr 05/2008 Wielu z Was prawdopodobnie czyta ten tekst bêd¹c gdzieœ na pla y, w górach czy innych podró ach. W koñcu sezon wakacyjny ju wystartowa³. Mamy nadzieje, e w pe³ni korzystacie z dobrodziejstw urlopów. W trosce o najlepsz¹ wakacyjn¹ lekturê przesy³amy Wam p o r c j e œ w i e y c h t e m a t ó w i r e l a c j i z najwa niejszych wydarzeñ dt. project managementu. W bie ¹cym numerze bêdziecie mogli przeczytaæ m.in. o kolejnych etapach przygotowañ do corocznej Konferencji Project Management 2008 organizowanej przez SPMP. Znajdziecie równie relacje z konkursu Young Project Management Program, konkursu dla m³odych PM. Bêdziecie mogli równie zapoznaæ siê z relacjami z najciekawszych wydarzeñ nad którymi patronat objê³o SPMP oraz zaczerpn¹æ garœæ informacji nt. aktualnej dzia³alnoœci Zarz¹du. Jak zawsze zapraszamy do lektury. Leszek Miazga Zapraszamy Pañstwa do zg³aszania referatów do wyg³oszenia w jednej z sekcji programu konferencji, lub do przedstawienia w sesji posterowej. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady przy sk³adaniu referatów: 1. (Co-)Autor referatu musi byæ uczestnikiem konferencji. Uczestnictwo w konferencji autora jest darmowe. 2. Osoba nie zarejestrowana jako uczestnik konferencji nie mo e sk³adaæ referatów. 3. Iloœæ referatów sk³adanych przez jednego autora jest limitowana do 2 ( 1 indywidualny i jeden zespo³owy). 4. Sk³adane referaty musza byæ oryginalne, nie publikowane,nie mog¹ byæ aktualnie w recenzji dla innej publikacji, kongresu czy konferencji. 5. Referaty powinny byæ zwi¹zane tematycznie z konkretn¹ sekcj¹ jednego z 4 bloków programowych. 6. Zaakceptowane referaty bêd¹ publikowane w materia³ach konferencyjnych. 7. Wraz ze z³o eniem referatu autor automatycznie udziela zgody na publikacje referatu w internecie i w materia³ach kongresowych. 8. Referaty podlegaj¹ recenzji przepro- wadzanej anonimowo przez dwóch recenzentów. O zakwalifikowaniu referatu decydowaæ bêdzie iloœæ punktów recenzji. Proces naboru, recenzji i wymogi stawiane referatom umieszczone s¹ na stronie internetowej pod adresem: Wa ne terminy koñcowe: Termin sk³adania referatów: 30 wrzeœnia 2008 r. Akceptacja: 15 paÿdziernika 2008 r. Ostateczna lista przyjêtych referatów: 31 paÿdziernika 2008 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Project Management Polska International Project Management Association Jeœli Pañstwo potrzebujecie wiêcej informacji, prosimy kierowaæ pytania na adres: Ewa Paderewska Manager ds. Marketingu 1

2 Blok 1 Zarz¹dzanie projektami inwestycyjnymi w budownictwie Aktualne problemy i metody w fazie przygotowania i realizacji inwestycji od fazy programowania przez realizacje do przekazania obiektów budowlanych. Problemy i metody rozwa ane z punktu widzenia poszczególnych u c z e s t n i k ó w p r o c e s u i n w e s t y c y j n e g o z rozró nieniem na samodzielne funkcje i osoby oraz na organizacje i instytucje. Sekcja S.1.1 Uczestnicy przedsiêwziêæ inwestycyjnych - samodzielne funkcje i osoby Sekcja S.1.2 Uczestnicy przedsiêwziêæ inwestycyjnych - organizacje i instytucje Blok 2 Strategiczne zarz¹dzanie projektami Strategiczne zarz¹dzanie projektami sta³o projektom z udzia³em private equity i projektom siê najbardziej skuteczn¹ metod¹ w realizacji budowy grup strategicznych oraz dojrza³oœci firm celów firmy. Dlatego sekcja ta jest przygotowana zorientowanych projektowo, modelom oceny oraz dla osób z najwy szego szczebla kierownictwa systemom zapewnienia jakoœci. Czeœæ sekcji firm zorientowanych projektowo. Tematy referatów poœwiêcona jest najwa niejszemu aktorowi obejmuj¹ najlepsze praktyki z zakresu: organizacji zorientowanej projektowo - CEO oraz zarz¹dzania portfoliem projektów, budowy struktur instrumentom jego oddzia³ywania. organizacyjnych i systematyk procesów S e k c j a S P r o j e k t y s t r a t e g i c z n e zarz¹dzania projektami, kultury sprzyjaj¹cej realizacji projektów, oraz systemów motywacji, w organizacjach S e k c j a S K u l t u r a o r g a n i z a c y j n a wspierania przedsiêbiorczoœci i zarz¹dzania i metody w organizacji zorientowanej zasobami ludzkimi. Osobne referaty poœwiêcone projektowo s¹ strategicznym projektom reorganizacyjnym, Blok 3 Zawód project managera, rola jednostki w zarz¹dzaniu projektami Profesja Project Managera staje siê jedn¹ z projektami, konfliktom, kulturze, etyce. Równie najbardziej po ¹danych przez nowoczesne firmy w tej sekcji objête s¹ tematy psychologii i organizacje. Sekcja poœwiêcona jest nowym w projektach, niepewnoœci, podejmowaniu decyzji. trendom w zakresie wymagañ w stosunku do Sekcja S.3.1 Profesja project manager, profesji project managera i samej definicji profesji. certyfikacja, najlepsze metody i techniki Referaty obejmuj¹ edukacjê, certyfikacjê, Sekcja S.3.2 Psychologia zarz¹dzania nowoczesne systemy treningu. Osobne referaty poœwiêcone s¹ miêkkim czynnikom zarz¹dzania projektami Blok 4 Zarz¹dzenie du ymi projektami: Euro 2012, projekty badawczorozwojowe Wielkie projekty zmieniaj¹ firmy, regiony i innowacyjnym finansowanym ze œrodków i kraje. Stream poœwiêcony jest wielkim projektom unijnych i publicznych. sportowym i gospodarczym zwi¹zanym z Euro Sekcja S.4.1 Wielkie projekty sportowe W osobnej sekcji ujête s¹ referaty Euro 2012 poœwiêcone projektom badawczo rozwojowym Sekcja S.4.2 Projekty badawczo-rozwojowe 2

3 Konferencja Project Management 2008 odbywa siê pod honorowym patronatem: Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego Marka WoŸniaka Prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka Rektora Politechniki Gdañskiej, Senatora RP prof. Janusza Rachonia W poprzednim numerze Biuletynu SPMP pisaliœmy o dwóch firmach, które zdecydowa³y siê na partnerstwo dorocznej Konferencji SPMP. Ostatnio do³¹czy³ do nich trzeci sponsor - Microsoft Office Enterprise Project Management. Rozwi¹zanie Microsoft Office Enterprise Project Management (EPM) jest kompleksowym œrodowiskiem wspó³pracy przy projektach i zarz¹dzaniu portfelami. Umo liwia ono organizacjom uzyskiwanie pe³nego wgl¹du w dane, wspomaga dok³adne analizowanie danych i sprawowanie kontroli przez rozszerzenie procesów podejmowania decyzji, lepsze dostosowanie do strategii biznesowej, zmaksymalizowanie wykorzystania zasobów oraz przez mierzenie i zwiêkszanie efektywnoœci operacyjnej. Aby zapewniæ organizacjom kompleksowe narzêdzie do zarz¹dzania portfelami projektów, rozwi¹zanie Office EPM obejmuje nastêpuj¹ce produkty z rodziny Microsoft Office Project 2007: Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Server 2007, Microsoft Office Project Portfolio Server Microsoft Office Enterprise Project Management to: zarz¹dzanie i sterowanie prac¹ wszystkich typów, zwiêkszanie widocznoœci i mo liwoœci analizy w celu efektywniejszego podejmowania decyzji, efektywna komunikacja i wspó³praca ze wszystkimi uczestnikami projektu, rozbudowa dziêki skalowalnej i konfigurowalnej platformie. Marta Macio³ek Manager ds. Public Relations 3

4 Z radoœci¹ informujemy, i patronat medialny nad XII Konferencj¹ Project Management 2008 objêli: CEO Magazyn Top Mened erów, CIO Magazyn Dyrektorów IT, miesiêcznik Golf & Life, dwumiesiêcznik e-mentor, Eksport&Import.pl, Computerworld Magazyn Managerów i Informatyków oraz portal Œwiat Sportu.pl. Ewa Paderewska Manager ds. Marketingu Grono cz³onków instytucjonalnych Stowarzyszenia Project Management Polska powiêkszy³o siê ostatnio o kolejne dwie nowe firmy Budimex-Dromex S.A. i Verax Systems. Budimex Dromex SA to spó³ka utworzona kolejowej, lotnictwa, a tak e budownictwa z po³¹czenia firm Grupy Budimex: Dromexu, kubaturowego i obiektów ochrony œrodowiska. Mostostalu Kraków, Budimexu Poznañ, Budimexu Budimex Dromex jest w 100% zale ny od Unibudu, Budimexu Budownictwo oraz Budimexu Budimeksu SA notowanego na Warszawskiej Olsztyn. Spó³ka realizuje kontrakty z zakresu Gie³dzie Papierów Wartoœciowych. infrastruktury komunikacyjnej: drogowej, Z kolei Verax Systems to software house osi¹gn¹æ ich cele biznesowe, poprawiæ wyniki, oraz integrator oferuj¹cy innowacyjne wykreowaæ wartoœæ dodan¹ oraz zwiêkszyæ ich i zaawansowane technologicznie rozwi¹zania IT wartoœæ dla klientów i akcjonariuszy. dla sektora telekomunikacyjnego, bankowoœci Kadra pracowników i konsultantów firmy oraz przemys³u, us³ug i handlu. Od momentu sk³ada siê z doœwiadczonych programistów, powstania Verax Systems œwiadczy us³ugi architektów oprogramowania i managerów i r e a l i z u j e p r o j e k t y d l a k l i e n t ó w n a posiadaj¹cych wieloletni¹ praktykê w przemyœle IT piêciu kontynentach. oraz kwalifikacje poparte realizacj¹ projektów dla Strategi¹ firmy jest budowanie firm z listy Fortune 500. i pog³êbianie kompetencji, wiedzy i doœwiadczenia Wiedza i doœwiadczenie Verax Systems w zakresie us³ug IT: konsultingu, technologii oraz obejmuje nastêpuj¹ce dziedziny: outsourcingu w taki sposób by pomóc jej klientom bankowoœæ i finanse oraz przemys³, us³ugi i handel. Manuela Frischke Dyrektor Biura SPMP 4

5 Organizacje Proprojektowe wyzwanie dla HR, to temat ogólnopolskiej konferencji, której organizatorem jest Oœrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego z Gdañska. Konferencja odbêdzie siê 15 paÿdziernika 2008, w siedzibie Business Center Club w Warszawie. Diffin ). Odwiedzi³ nasz kraj uprzednio jako g³ówny mówca VI konferencji SPMP (to ludzie robi¹ projekty). Potrafi jak ma³o kto zdyskontowaæ w Project Management swoje doœwiadczenia psychologiczne. Konferencji towarzyszyæ bêd¹ dwudniowe warsztaty prowadzone osobiœcie przez Russella Darnalla w jêzyku angielskim pt.: "Managing client expectations, the key to a successful project". Podczas spotkania mowa bêdzie o przywództwie, zarz¹dzaniu wiedz¹, i roli ludzi w projektach tak e od strony dzia³u HR. Honorowy patronat nad konferencj¹ objê³o Stowarzyszenie Project Management Polska. Goœciem specjalnym konferencji bêdzie Russell Darnall, doskona³y mówca i jednoczeœnie szef wielu megaprojektów, ostatnio Boeninga 787 Dreamlinear. Russell Darnall jest autorem nagrodzonego w USA bestselleru Najwspanialszy Projekt Œwiata (w Polsce wydanego przez Zainteresowanych uczestnictwem w k o n f e r e n c j i p r o s i m y o k o n t a k t z celem wczeœniejszej rezerwacji. Iloœæ miejsc jest ograniczona. Airport Hotel Okêcie, Warszawa sierpnia 2008 Tematyka: Zarz¹dzanie strategiczne Kreatywnoœæ w biznesie Zarz¹dzanie projektami Zarz¹dzanie zmian¹ Zarz¹dzanie kryzysowe Serdecznie zapraszamy na konferencjê poœwiêcon¹ tematyce zarz¹dzania strategicznego rozwiniêt¹ o dzia³ania rozwojowe oraz przeciwdzia³ania w warunkach niepewnoœci. Konferencja ma na celu po³¹czyæ mo liwoœæ poznania tajników zarz¹dzania w obecnych c z a s a c h o r a z n a w i ¹ z a n i a p r z y s z ³ o - œciowych kontaktów. Wyk³ady prowadz¹: prof. dr hab. Andrzej Kaleta, dr Przemys³aw Wo³czek, Wojciech Drath, Marek Kowalczyk, Adam Korczowski, dr Dariusz Tworzyd³o kontakt: Szczegó³y: 5

6 W dniach od 7 do 8 paÿdziernika 2008 roku, pod honorowym patronatem SPMP, odbêdzie siê we Wroc³awiu miêdzynarodowa konferencja Business Analyst Forum Capturing Business Needs. Jej uczestnicy bêd¹ mogli uzyskaæ odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania: Jakimi kryteriami kierowaæ siê przy wyborze najbardziej optymalnych rozwi¹zañ informatycznych? Jakie techniki stosowaæ, by szybko, a zarazem precyzyjnie pozyskiwaæ i specyfikowaæ wymagania wzglêdem systemów IT? G³ówna myœl tegorocznej edycji konferencji dotyczyæ bêdzie problematyki pozyskiwania oraz opisywania oczekiwañ wobec systemów informatycznych. Przedstawione zostan¹ koncepcje metodyczne oraz rozwi¹zania praktyczne w obszarze analizy biznesowej oraz systemowej. Stephen Withall Œwiatowej s³awy eksperci Suzanne Robertson oraz Stephen Withall podczas swoich wyst¹pieñ przedstawi¹ autorskie koncepcje specyfikowania i zarz¹dzania wymaganiami, które z p e w n o œ c i ¹ s t a n ¹ s i ê i n s p i r a c j ¹ do wdra ania nowatorskich rozwi¹zañ w Pañstwa organizacjach. Do uczestnictwa w konferencji jej organizatorzy zachêcaj¹: cz³onków zarz¹dów odpowiedzialnych za rozwój, innowacjê oraz organizacjê, przedstawicieli kadry zarz¹dzaj¹cej odpowiedzialnych za funkcjonowanie informatyki w organizacjach, analityków systemowych i biznesowych, specjalistów w dziedzinie IT, konsultantów, reprezentantów œrodowiska akademickiego oraz osoby odpowiedzialne za realizacjê projektów w administracji pañstwowej i samorz¹dowej. Informacje o rekomendowanej konferencji zainteresowani znajd¹ na stronie: Suzanne Robertson Organizatorem konferencji jest: AION Sp. z o.o., ul. Ruska 51b, Wroc³aw, tel , 6

7 W dniu 23 czerwca 2008 r. w Wy szej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera odby³o siê III seminarium Krakowskiej Grupy Regionalnej. Drugim prelegentem by³ Leszek Staœto - cz³onek zarz¹du SPMP odpowiedzialny za certyfikacjê i standardy. Przed-stawi³ on wyk³ad pt. Zarz¹dzanie projektami na przyk³adzie projektów Siemensa systemy Artur Kasza sterowania ruchem w Krakowie. Przedstawione zosta³y cele projektu, g³ówni beneficjenci oraz ramy czasowe. Dalsza czêœæ wyk³adu poœwiêcona by³a z³o- onoœci projektu oraz specyfice Jego tematyka ukierunkowana by³a przede i trudnoœciom wystêpuj¹cym przy Leszek Staœto wszystkim na: praktyków zarz¹dzania projektami, realizacji projektów w sektorze cz³onków SPMP, posiadaczy certyfikatu publicznym. IPMA/SPMA oraz osób zainteresowanych W imieniu Rady KGR SPMP, jej zarz¹dzaniem projektami. przewodnicz¹ca Dorota Budziñska-Wiska Podczas seminarium wyg³oszono dwie podziêkowa³a zebranym za uczestnictwo interesuj¹ce prelekcje. Jako pierwszy z wyk³adem w seminarium. Polemiki, które rodz¹ siê w trakcie pt. Projekty rozwojowe w polityce regionalnej. takich spotkañ upewniaj¹ nas, e jest wiele jeszcze Problem koordynacji i spójnoœci, wyst¹pi³ Artur obszarów, które wymagaj¹ ywej dyskusji Kasza absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, podkreœli³a Dorota Budziñska Wiska i stwierdzi³a, Uniwersytetu Katolickiego w Leuven oraz e spotkania tworz¹ zawsze wartoœæ dodan¹ dla Kolegium Europejskiego w Brugi (Belgia). obydwu stron. Zachêca³a zebranych do udzia³u do Aktualnie jest on pracownikiem dydaktycznym uczestnictwa w kolejnym seminarium KGR, które Wy szej Szko³y Europejskiej w Karkowie. odbêdzie siê ju we wrzeœniu br. w Krakowie. Artur Kasza w swoim wyk³adzie skupi³ siê na W przypadku zainteresowania, prosi³a zarz¹dzaniu projektami w sektorze publicznym, szczególnie samorz¹dowym, w zakresie projektów rozwoju terytorialnego. G³ówny problem naœwietlony w prezentacji to koordynacja i spójnoœæ dzia³añ projektowych w skali terytorialnej. o przes³anie tematu prelekcji na adres owy: Ewa Bednarczyk Leszek Staœto fot. Ewa Bednarczyk 7

8 Dnia 26 czerwca, we Wroc³awiu w hotelu Jana Paw³a II na Ostrowie Tumskim, odby³o siê kolejne spotkanie Dolnoœl¹skiej Grupy Regionalnej SPMP. ekspertów Six Sigma oraz Project Management. M.in. Grzegorz Sza³ajko, project manager z Volvo IT Polska, podzieli³ siê swoimi doœwiadczeniami w pracy w miêdzynarodowym projekcie zarz¹dzanym zgodnie z metodyk¹ DMAIC przez eksperta Six Sigma, posiadacza certyfikatu Black Belt. Du a liczba pytañ oraz ywa dyskusja œwiadczy³y o sporym zainteresowaniu poruszany- mi tematami. Pytania dotyczy³y zarówno mo liwoœci wykorzystania elementów programu Six Sigma w zarz¹dzaniu projektami, procesu wdra ania tej filozofii w przedsiêbiorstwach oraz krytycznych czynników sukcesu projektów Six Sigma. Kolejn¹ okazj¹ do tego rodzaju dyskusji a tak e do poznania doœwiadczeñ szeregu przedsiêbiorstw ró nych bran, bêdzie organizowana we Wroc³awiu, w dniach paÿdziernika br. V Miêdzynarodowa Konferencja Six Sigma, na któr¹ serdecznie Pañstwa zapraszamy: W i ê c e j i n f o r m a c j i n t s p o t k a n i a : Jesteœmy przekonani, e spotkanie by³o inspiruj¹ce dla wszystkich zainteresowanych doskonaleniem swoich kompetencji w zakresie zarz¹dzania projektami i strategicznym rozwojem organizacji. Tematem przewodnim by³a mo liwoœæ wykorzystania podejœcia i narzêdzi programu Six Sigma w zarz¹dzaniu projektami. Zainteresowanie tematem spotkania przesz³o nasze oczekiwania w ci¹gu kilku zaledwie dni zarejestrowa³o siê ponad 120 osób pozosta³ym zainteresowanym musieliœmy z przykroœci¹ odmówiæ z uwagi na brak miejsc. Six Sigma, to powsta³a w latach 80 w Motoroli koncepcja doskonalenia dzia³alnoœci organizacji. Przez ponad 20 lat jej funkcjonowania, koncepcja ta ewoluowa³a od systematycznego podejœcia do doskonalenia procesów w oparciu o narzêdzia statystyczne do kompleksowego programu doskonalenia i strategicznego rozwoju biznesu. Wspó³czeœnie biznes w Six Sigma rozumiany jest jako spe³nianie oczekiwañ klienta poprzez doskonalenie parametrów procesów biznesowych i rozwój kompetencji pracowników. W efekcie, Six Sigma prowadzi do poprawy wyników ekonomicznych i przewagi rynkowej. Sukces programu Six Sigma, opiera siê na s k u t e c z n y m z a r z ¹ d z a n i u p r o j e k t a m i, rozwi¹zuj¹cymi problemy w ró nych obszarach dzia³alnoœci firmy, poprzez wykorzystanie metodyki DMAIC. (DMAIC, akronim od angielskich s³ów Define, Measure, Analyze, Improve, Control, oznaczaj¹cych kolejne etapy realizacji projektu usprawniaj¹cego). Partnerem merytorycznym spotkania by³a Akademia Bia³ego Kruka Sp. z o.o., której trenerzy - KamiL Torczewski i Jaros³aw Siarkiewicz - przestawili uczestnikom wspó³czesne podejœcie i mo liwoœci programu Six Sigma. W oparciu o wieloletnie doœwiadczenia zdobyte w trakcie wdra ania programu w ró nych organizacjach (kilkaset wspieranych projektów Six Sigma w kilkudziesiêciu przedsiêbiorstwach) przedstawili zarówno kszta³t teoretycznego modelu, jak i jego praktyczne zastosowania. Spotkanie sk³ada³o siê z dwóch czêœci: pierwszej plenarnej, w której zaprezentowano dwa referaty: Six Sigma czym jest i co mo e zmieniæ w Twojej organizacji?, przedstawiony przez Kamila Torczewskiego z Akademii Bia³ego Kruka oraz Zarz¹dzanie projektami z wykorzystaniem podejœcia i narzêdzi Six Sigma wyg³oszony przez Wojciecha Mat³osza, trenera i project managera. Czêœæ druga spotkania, mia³a charakter panelu dyskusyjnego, moderowanego przez Jaros³aw Ziarkiewicz Black Belt fot. DGR Bogumi³ Da³kowski Przewodnicz¹cy Dolnoœl¹skiej Grupy Regionalnej SPMP 8

9 W dniach maja na Politechnice Gdañskiej odby³ siê fina³ VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu na P³atne Praktyki Young Project Management Program. Organizatorzy ponownie dali szansê m³odym oraz ambitnym studentom i absolwentom uczelni z ca³ej Polski na wykazanie siê podczas grupowych zmagañ i walkê o praktyki na stanowisku asystenta Project Menad era. Konkurs, jak co roku by³ podzielony na dwa etapy. W pierwszym, trwaj¹cym do 11 kwietnia, wszyscy chêtni przysy³ali prace (eseje) na jeden z czterech tematów: Jestem Project Manager a oto mój pomys³ na projekt. Zastosowanie metodyki PM w moim yciu. Konflikty w projekcie. Jak im zapobiegam, a jak sobie z nimi radzê? W³aœciwi ludzie na w³aœciwym miejscu - jak Uczestnicy gali fina³owej dobiorê swój zespó³. Spoœród nades³anych prac komisja fot. Larysa Jêdraszek w sk³adzie: Krzysztof Krzy anowski (SPMP), Po gali fina³owej wszyscy goœcie zostali Micha³ S³upski (SPMP), wy³oni³a 24 finalistów, zaproszeni na bankiet, a nastêpnie na imprezê którzy przeszli do drugiego etapu. taneczn¹ w sopockim klubie Koliba. Druga czêœæ konkursu odby³a siê 17 maja Tegoroczna edycja konkursu YPMP w Gmachu Audytorium Novum na Politechnice odnios³a du y sukces. Praktykodawcy zapro- Gdañskiej. Walcz¹cy o praktyki zostali podzieleni ponowali a siedemnaœcie praktyk (Mercor S.A., na szeœæ grup zadaniowych, w których Allcon S.A., Accenture, Alstom Power, British rozwi¹zywali w czasie 40 minut Case Study American Tobacco, Carlsberg Polska, dotycz¹ce problematyki zarz¹dzania projektami Transsystem, PMR, CitiGroup), a Stowarzyszenie proces zarz¹dzania ryzykiem. Project Management Poland trzy warsztaty Young Wszystkich finalistów obserwowa³a Crew Workshop w Poznaniu oraz dwa bilety na i ocenia³a Komisja Konkursowa. udzia³ w KPM Z pewnoœci¹ zdobyte praktyki Ostatnim etapem fina³u by³a indywidualna otworz¹ œcie ki kariery dla finalistów konkursu rozmowa kwalifikacyjna ka dego uczestnika. YPMP 8 oraz stan¹ siê szans¹ na zdobycie Po burzliwej naradzie komisji zosta³y rozdzielone zatrudnienia w najlepszych firmach w Polsce jak praktyki oraz warsztaty Young Crew Workshop, i zagranic¹. Ju teraz zachêcam, pocz¹tkuj¹cych które odbêd¹ siê dzieñ po XII Konferencji Project Project managerów do wziêcia udzia³u w 9 edycji Managment 2008 w Krakowie. konkursu, mówi S³awomir Ostrowski, g³ówny Zwyciêzcy zostali og³oszeni podczas koordynator konkursu YPMP 8. uroczystej gali fina³owej w Hotelu NOVOTEL Konkurs zorganizowa³o Miêdzywydzia³owe Marina Gdañsk. Ko³o Naukowe Politechniki Gdañskiej Project Oprócz praktyk i wstêpów na warsztaty Management wraz ze Stowarzyszeniem Project w ramach KPM 2008 uczestnicy otrzymali Management Polska ( ) Wiêcej upominki od sponsoruj¹cych i wspieraj¹cych informacji o konkursie: YPMP firm, m.in. CNS Solutions (Autoryzowany Reseller SolidWorks w Polsce), Mercor S.A. (Lider Praktyki wygrali: na rynku biernych zabezpieczeñ przeciw- Ma³gorzata Giziñska (Wojskowa Akademia p o a r o w y c h ), A l l c o n S. A. ( G e n e r a l n e Techniczna w Warszawie) - CitiGroup wykonawstwo i generalne realizatorstwo Piotr Toporek (Akademia Górniczo-Hutnicza inwestycji), Carlsberg Polska (Prawdopodobnie w Krakowie) - CitiGroup najlepsze piwo na œwiecie.), miasta Gdañsk, Micha³ Romanowski (Uniwersytet Warszawski)- Gdynia i Sopot. Carlsberg Polska 9

10 Justyna Polakowska (Uniwersytet Warszawski) - Micha³ S³upski Stowarzyszenie Project British American Tabacco Management Polska W o j c i e c h G a r b o w s k i ( U n i w e r s y t e t Magdalena Jurkowska - Mercor S.A. w Bia³ymstoku)- British American Tabacco Monika Soñta - Carlsberg Polska Tomasz Paduch (Politechnika Gdañska) - Rafa³ Ogrodnik British American Tobacco Polska Allcon S.A. Emilia Micha³ek Alstom Power Sp. z o. o. Tomasz Szumski (Politechnika Gdañska) - Adam Wiszniewski Citibank Handlowy S.A. Allcon S.A. Marcin Majdecki - Allcon S.A. Kamil Kochalski Wy sza Szko³a Logistyki w Poznaniu) - Transsystem S.A Patronat Honorowy: Ma³gorzata ubiñska (Politechnika Gdañska) - Marsza³ek Województwa Pomorskiego Transsystem S.A Jan Koz³owski Paulina Zaczek (Politechnika Gdañska) - Prezydent Miasta Gdañsk Pawe³ Adamowicz Alstom Power Sp. z o.o. Prezydent Miasta Gdynia Wojciech Szczurek Jacek Krasiñski (Politechnika Œl¹ska) - Prezydent Miasta Sopot Jacek Karwowski Alstom Power Sp. z o.o. Rektor Politechniki Gdañskiej prof. dr hab. in. Janusz Rachoñ prof. zw. PG Amelia ulpo (Politechnika Gdañska) - Mercor S.A. Rektor Uniwersytetu Gdañskiego dr hab.. Andrzej Ceynowa, prof. UG Nagrody wygrali: Dziekan Wydzia³u Zarz¹dzania i Ekonomii ukasz Solniczek Warsztaty YoungCrew Politechniki Gdañskiej prof. dr hab. Piotr Dominiak Dagmara awecka Warsztaty YoungCrew prof. nadzw. PG Dominika Kontna - Warsztaty YoungCrew Rektor Akademii Morskiej Waldemar Dzielisz XII Konferencja PM prof. dr hab. in. Józef Lisowski Tomasz Kaleta - XII Konferencja PM Rektor Wy szej Szko³y Logistyki prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski' Sk³ad Komisji Konkursowej VIII edycji YPMP: Prezes Pomorskiej Izby Rzemieœlniczej ma³ych Leszek Miazga - Wiceprezes Zarz¹du SPMP i Œrednich Przedsiêbiorstw Wies³aw Szajda Krzysztof Krzy anowski Stowarzyszenie Project Management Polska S³awomir Ostrowski Tematem przewodnim posiedzenia Zarz¹du SPMP w dniu 7 czerwca 2008 r. by³o s p o t k a n i e z p r z e w o d n i c z ¹ c y m i G r u p Regionalnych. Obecni na zabraniu byli przedstawiciele: Krakowskiej, Podkarpackiej i Wielkopolskiej GR. Grupy: Ma³opolska, Pomorska oraz Dolnoœl¹ska przes³a³y materia³y z opisem swojej bie ¹cej dzia³alnoœci, które zosta³y przedstawione na zebraniu Zarz¹du. Ponadto omówione zosta³y nastêpuj¹ce sprawy: Konferencja Project Management 2008, kolejna edycja PE Award, konkursy YPMP i Project Master, warsztaty Young Crew, system certyfikacji. Omówiona zosta³a tak e konferencja prasowa w Transsystemnie podczas, której promowane by³o Stowarzyszenie Project Management Polska oraz Konferencja SPMP. Ewa Paderewska Manager ds. Marketingu fot. Manuela Frischke STOWARZYSZENIE PROJECT MANAGEMENT POLSKA Biuro: tel. (022) Siedziba: al. Jerozolimskie 29/12 faks (022) ul. Uphagena Warszawa Gdañsk Redaktor Prowadz¹cy: Kierownik Redakcji: Sk³ad i opracowanie: Henryk Nykiel Leszek Miazga 2PI Group 10

nr 1 2/208 209 rok XXIII styczeñ luty 2004 ISSN 0860 2158

nr 1 2/208 209 rok XXIII styczeñ luty 2004 ISSN 0860 2158 nr 1 2/208 209 rok XXIII styczeñ luty 2004 nr 1 2/208 209 rok XXIII styczeñ luty 2004 ISSN 0860 2158 od Redakcji Drodzy Czytelnicy, Kiedy w czerwcu, w czasie 3. Kongresu Informatyki Polskiej, w sesji poœwiêconej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE N o 26 grudzieñ 2002 Pismo wydawane przez KPK i Poznañski Park Naukowo -Technologiczny Fundacji UAM ze

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE Drodzy Czytelnicy, Tyle by³o przedtem spotkañ, dyskusji o przygotowaniu siê do 6 Programu Ramowego, a

Bardziej szczegółowo

RachunkowoϾ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO

Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski Egzemplarz bezp³atny Nr 4/2007 MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Mówmy jednym g³osem ROZMOWA Z DR. WOJCIECHEM KRUKIEM,

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014. MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa

KONFERENCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014. MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa KONFERENCJA Wykorzystaj swoj¹ kreatywnoœæ: " generowanie i wdra anie rozwi¹zañ innowacyjnych" II EDYCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014 MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa Projekt

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Wybory na now¹ kadencjê - s. 3 Akredytacja dla technologii chemicznej - s. 4 4 (100) kwiecieñ 2002 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

Istniejemy od 1975 roku

Istniejemy od 1975 roku Kompania Wêglowa S.A. KWK PIAST w Bieruniu Istniejemy od 1975 roku Zdolnoœci produkcyjne - front eksploatacyjny - odstawa urobku poz 500 - odstawa urobku poz 650 - transport pionowy - przeróbka mechaniczna

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

InnowacyjnoϾ polskiej gospodarki

Innowacyjnoœæ polskiej gospodarki Z e s z y t y I n n o w a c y j n e 2 Innowacyjnoœæ polskiej gospodarki sektor badawczo-rozwojowy regionalne systemy wsparcia dzia³alnoœci innowacyjnej krajowy sektor telekomunikacyjny oraz otoczenie instytucjonalno-prawne

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI

ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI 18-19 marca 2010 roku ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA: Audyt Infrastruktury Przedsiêbiorstwa Metoda szacowania ryzyka w zarz¹dzaniu procesami Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 3 (91), rok dziesi¹ty lipiec-wrzesieñ 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w

Bardziej szczegółowo

Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach

Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. C Z O W I E K N A

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 2 (90), rok dziesi¹ty kwiecieñ-czerwiec 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³

Bardziej szczegółowo

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl Poznan, marzec - kwiecien 2012 nr 2/163 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Rok Spó³dzielczoœci. Dla m³odych. Ryszard Lorek Wiceprezes Zarz¹du SGB-Banku S.A. str. 3 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-12

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd.

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Chór akademicki Politechniki Rzeszowskiej koncertuje vide str. 25. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Fot. M. Misiakiewicz Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze.

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer trzynasty, maj 2006. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer trzynasty, maj 2006. nr ISSN 1644-2881 numer trzynasty, maj 2006 AKADEMIA pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 Goœæ Akademii Prof. Weckenmann 4 kwietnia 2006 r. odby³a siê uroczystoœæ nadania tytu³u i

Bardziej szczegółowo

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska Praktyka stosowania ergonomii Redakcja naukowa Ewa Górska Warszawa 2011 Recenzenci Joanna Lecewicz-Bartoszewska Jerzy Charytonowicz Jerzy Lewandowski Leszek Pacholski Leszek Solecki Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE 45 FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE SPIS TREŒCI Lista uczestników seminarium 4 Od Redakcji WPROWADZENIE 5 Wojciech Kostrzewa PRZES ANKI ORAZ TYPY FUZJI I PRZEJÊÆ BANKOWYCH 7 1. Fuzja moda czy koniecznoœæ 7 2.

Bardziej szczegółowo

Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza

Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Gazeta Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne i Biblioteczno-Administracyjne Politechniki Rzeszowskiej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 6 9 INDEKS 345237 numer 1 (105), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa 8-9 czerwca r., Hotel Marriott, Warszawa WŒRÓD PRELEGENTÓW: SPOTKAJMY SIÊ JU PO RAZ 6! UNIKALNE WYDARZENIE O NAJD U SZEJ HISTORII! Bo ena Batycka Batycki S.A. Krzysztof Gradecki EKO Holding Pedro Martinho

Bardziej szczegółowo