BIULETYNSTOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYNSTOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA"

Transkrypt

1 STOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA Nr 05/2008 Wielu z Was prawdopodobnie czyta ten tekst bêd¹c gdzieœ na pla y, w górach czy innych podró ach. W koñcu sezon wakacyjny ju wystartowa³. Mamy nadzieje, e w pe³ni korzystacie z dobrodziejstw urlopów. W trosce o najlepsz¹ wakacyjn¹ lekturê przesy³amy Wam p o r c j e œ w i e y c h t e m a t ó w i r e l a c j i z najwa niejszych wydarzeñ dt. project managementu. W bie ¹cym numerze bêdziecie mogli przeczytaæ m.in. o kolejnych etapach przygotowañ do corocznej Konferencji Project Management 2008 organizowanej przez SPMP. Znajdziecie równie relacje z konkursu Young Project Management Program, konkursu dla m³odych PM. Bêdziecie mogli równie zapoznaæ siê z relacjami z najciekawszych wydarzeñ nad którymi patronat objê³o SPMP oraz zaczerpn¹æ garœæ informacji nt. aktualnej dzia³alnoœci Zarz¹du. Jak zawsze zapraszamy do lektury. Leszek Miazga Zapraszamy Pañstwa do zg³aszania referatów do wyg³oszenia w jednej z sekcji programu konferencji, lub do przedstawienia w sesji posterowej. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady przy sk³adaniu referatów: 1. (Co-)Autor referatu musi byæ uczestnikiem konferencji. Uczestnictwo w konferencji autora jest darmowe. 2. Osoba nie zarejestrowana jako uczestnik konferencji nie mo e sk³adaæ referatów. 3. Iloœæ referatów sk³adanych przez jednego autora jest limitowana do 2 ( 1 indywidualny i jeden zespo³owy). 4. Sk³adane referaty musza byæ oryginalne, nie publikowane,nie mog¹ byæ aktualnie w recenzji dla innej publikacji, kongresu czy konferencji. 5. Referaty powinny byæ zwi¹zane tematycznie z konkretn¹ sekcj¹ jednego z 4 bloków programowych. 6. Zaakceptowane referaty bêd¹ publikowane w materia³ach konferencyjnych. 7. Wraz ze z³o eniem referatu autor automatycznie udziela zgody na publikacje referatu w internecie i w materia³ach kongresowych. 8. Referaty podlegaj¹ recenzji przepro- wadzanej anonimowo przez dwóch recenzentów. O zakwalifikowaniu referatu decydowaæ bêdzie iloœæ punktów recenzji. Proces naboru, recenzji i wymogi stawiane referatom umieszczone s¹ na stronie internetowej pod adresem: Wa ne terminy koñcowe: Termin sk³adania referatów: 30 wrzeœnia 2008 r. Akceptacja: 15 paÿdziernika 2008 r. Ostateczna lista przyjêtych referatów: 31 paÿdziernika 2008 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Project Management Polska International Project Management Association Jeœli Pañstwo potrzebujecie wiêcej informacji, prosimy kierowaæ pytania na adres: Ewa Paderewska Manager ds. Marketingu 1

2 Blok 1 Zarz¹dzanie projektami inwestycyjnymi w budownictwie Aktualne problemy i metody w fazie przygotowania i realizacji inwestycji od fazy programowania przez realizacje do przekazania obiektów budowlanych. Problemy i metody rozwa ane z punktu widzenia poszczególnych u c z e s t n i k ó w p r o c e s u i n w e s t y c y j n e g o z rozró nieniem na samodzielne funkcje i osoby oraz na organizacje i instytucje. Sekcja S.1.1 Uczestnicy przedsiêwziêæ inwestycyjnych - samodzielne funkcje i osoby Sekcja S.1.2 Uczestnicy przedsiêwziêæ inwestycyjnych - organizacje i instytucje Blok 2 Strategiczne zarz¹dzanie projektami Strategiczne zarz¹dzanie projektami sta³o projektom z udzia³em private equity i projektom siê najbardziej skuteczn¹ metod¹ w realizacji budowy grup strategicznych oraz dojrza³oœci firm celów firmy. Dlatego sekcja ta jest przygotowana zorientowanych projektowo, modelom oceny oraz dla osób z najwy szego szczebla kierownictwa systemom zapewnienia jakoœci. Czeœæ sekcji firm zorientowanych projektowo. Tematy referatów poœwiêcona jest najwa niejszemu aktorowi obejmuj¹ najlepsze praktyki z zakresu: organizacji zorientowanej projektowo - CEO oraz zarz¹dzania portfoliem projektów, budowy struktur instrumentom jego oddzia³ywania. organizacyjnych i systematyk procesów S e k c j a S P r o j e k t y s t r a t e g i c z n e zarz¹dzania projektami, kultury sprzyjaj¹cej realizacji projektów, oraz systemów motywacji, w organizacjach S e k c j a S K u l t u r a o r g a n i z a c y j n a wspierania przedsiêbiorczoœci i zarz¹dzania i metody w organizacji zorientowanej zasobami ludzkimi. Osobne referaty poœwiêcone projektowo s¹ strategicznym projektom reorganizacyjnym, Blok 3 Zawód project managera, rola jednostki w zarz¹dzaniu projektami Profesja Project Managera staje siê jedn¹ z projektami, konfliktom, kulturze, etyce. Równie najbardziej po ¹danych przez nowoczesne firmy w tej sekcji objête s¹ tematy psychologii i organizacje. Sekcja poœwiêcona jest nowym w projektach, niepewnoœci, podejmowaniu decyzji. trendom w zakresie wymagañ w stosunku do Sekcja S.3.1 Profesja project manager, profesji project managera i samej definicji profesji. certyfikacja, najlepsze metody i techniki Referaty obejmuj¹ edukacjê, certyfikacjê, Sekcja S.3.2 Psychologia zarz¹dzania nowoczesne systemy treningu. Osobne referaty poœwiêcone s¹ miêkkim czynnikom zarz¹dzania projektami Blok 4 Zarz¹dzenie du ymi projektami: Euro 2012, projekty badawczorozwojowe Wielkie projekty zmieniaj¹ firmy, regiony i innowacyjnym finansowanym ze œrodków i kraje. Stream poœwiêcony jest wielkim projektom unijnych i publicznych. sportowym i gospodarczym zwi¹zanym z Euro Sekcja S.4.1 Wielkie projekty sportowe W osobnej sekcji ujête s¹ referaty Euro 2012 poœwiêcone projektom badawczo rozwojowym Sekcja S.4.2 Projekty badawczo-rozwojowe 2

3 Konferencja Project Management 2008 odbywa siê pod honorowym patronatem: Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego Marka WoŸniaka Prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka Rektora Politechniki Gdañskiej, Senatora RP prof. Janusza Rachonia W poprzednim numerze Biuletynu SPMP pisaliœmy o dwóch firmach, które zdecydowa³y siê na partnerstwo dorocznej Konferencji SPMP. Ostatnio do³¹czy³ do nich trzeci sponsor - Microsoft Office Enterprise Project Management. Rozwi¹zanie Microsoft Office Enterprise Project Management (EPM) jest kompleksowym œrodowiskiem wspó³pracy przy projektach i zarz¹dzaniu portfelami. Umo liwia ono organizacjom uzyskiwanie pe³nego wgl¹du w dane, wspomaga dok³adne analizowanie danych i sprawowanie kontroli przez rozszerzenie procesów podejmowania decyzji, lepsze dostosowanie do strategii biznesowej, zmaksymalizowanie wykorzystania zasobów oraz przez mierzenie i zwiêkszanie efektywnoœci operacyjnej. Aby zapewniæ organizacjom kompleksowe narzêdzie do zarz¹dzania portfelami projektów, rozwi¹zanie Office EPM obejmuje nastêpuj¹ce produkty z rodziny Microsoft Office Project 2007: Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Server 2007, Microsoft Office Project Portfolio Server Microsoft Office Enterprise Project Management to: zarz¹dzanie i sterowanie prac¹ wszystkich typów, zwiêkszanie widocznoœci i mo liwoœci analizy w celu efektywniejszego podejmowania decyzji, efektywna komunikacja i wspó³praca ze wszystkimi uczestnikami projektu, rozbudowa dziêki skalowalnej i konfigurowalnej platformie. Marta Macio³ek Manager ds. Public Relations 3

4 Z radoœci¹ informujemy, i patronat medialny nad XII Konferencj¹ Project Management 2008 objêli: CEO Magazyn Top Mened erów, CIO Magazyn Dyrektorów IT, miesiêcznik Golf & Life, dwumiesiêcznik e-mentor, Eksport&Import.pl, Computerworld Magazyn Managerów i Informatyków oraz portal Œwiat Sportu.pl. Ewa Paderewska Manager ds. Marketingu Grono cz³onków instytucjonalnych Stowarzyszenia Project Management Polska powiêkszy³o siê ostatnio o kolejne dwie nowe firmy Budimex-Dromex S.A. i Verax Systems. Budimex Dromex SA to spó³ka utworzona kolejowej, lotnictwa, a tak e budownictwa z po³¹czenia firm Grupy Budimex: Dromexu, kubaturowego i obiektów ochrony œrodowiska. Mostostalu Kraków, Budimexu Poznañ, Budimexu Budimex Dromex jest w 100% zale ny od Unibudu, Budimexu Budownictwo oraz Budimexu Budimeksu SA notowanego na Warszawskiej Olsztyn. Spó³ka realizuje kontrakty z zakresu Gie³dzie Papierów Wartoœciowych. infrastruktury komunikacyjnej: drogowej, Z kolei Verax Systems to software house osi¹gn¹æ ich cele biznesowe, poprawiæ wyniki, oraz integrator oferuj¹cy innowacyjne wykreowaæ wartoœæ dodan¹ oraz zwiêkszyæ ich i zaawansowane technologicznie rozwi¹zania IT wartoœæ dla klientów i akcjonariuszy. dla sektora telekomunikacyjnego, bankowoœci Kadra pracowników i konsultantów firmy oraz przemys³u, us³ug i handlu. Od momentu sk³ada siê z doœwiadczonych programistów, powstania Verax Systems œwiadczy us³ugi architektów oprogramowania i managerów i r e a l i z u j e p r o j e k t y d l a k l i e n t ó w n a posiadaj¹cych wieloletni¹ praktykê w przemyœle IT piêciu kontynentach. oraz kwalifikacje poparte realizacj¹ projektów dla Strategi¹ firmy jest budowanie firm z listy Fortune 500. i pog³êbianie kompetencji, wiedzy i doœwiadczenia Wiedza i doœwiadczenie Verax Systems w zakresie us³ug IT: konsultingu, technologii oraz obejmuje nastêpuj¹ce dziedziny: outsourcingu w taki sposób by pomóc jej klientom bankowoœæ i finanse oraz przemys³, us³ugi i handel. Manuela Frischke Dyrektor Biura SPMP 4

5 Organizacje Proprojektowe wyzwanie dla HR, to temat ogólnopolskiej konferencji, której organizatorem jest Oœrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego z Gdañska. Konferencja odbêdzie siê 15 paÿdziernika 2008, w siedzibie Business Center Club w Warszawie. Diffin ). Odwiedzi³ nasz kraj uprzednio jako g³ówny mówca VI konferencji SPMP (to ludzie robi¹ projekty). Potrafi jak ma³o kto zdyskontowaæ w Project Management swoje doœwiadczenia psychologiczne. Konferencji towarzyszyæ bêd¹ dwudniowe warsztaty prowadzone osobiœcie przez Russella Darnalla w jêzyku angielskim pt.: "Managing client expectations, the key to a successful project". Podczas spotkania mowa bêdzie o przywództwie, zarz¹dzaniu wiedz¹, i roli ludzi w projektach tak e od strony dzia³u HR. Honorowy patronat nad konferencj¹ objê³o Stowarzyszenie Project Management Polska. Goœciem specjalnym konferencji bêdzie Russell Darnall, doskona³y mówca i jednoczeœnie szef wielu megaprojektów, ostatnio Boeninga 787 Dreamlinear. Russell Darnall jest autorem nagrodzonego w USA bestselleru Najwspanialszy Projekt Œwiata (w Polsce wydanego przez Zainteresowanych uczestnictwem w k o n f e r e n c j i p r o s i m y o k o n t a k t z celem wczeœniejszej rezerwacji. Iloœæ miejsc jest ograniczona. Airport Hotel Okêcie, Warszawa sierpnia 2008 Tematyka: Zarz¹dzanie strategiczne Kreatywnoœæ w biznesie Zarz¹dzanie projektami Zarz¹dzanie zmian¹ Zarz¹dzanie kryzysowe Serdecznie zapraszamy na konferencjê poœwiêcon¹ tematyce zarz¹dzania strategicznego rozwiniêt¹ o dzia³ania rozwojowe oraz przeciwdzia³ania w warunkach niepewnoœci. Konferencja ma na celu po³¹czyæ mo liwoœæ poznania tajników zarz¹dzania w obecnych c z a s a c h o r a z n a w i ¹ z a n i a p r z y s z ³ o - œciowych kontaktów. Wyk³ady prowadz¹: prof. dr hab. Andrzej Kaleta, dr Przemys³aw Wo³czek, Wojciech Drath, Marek Kowalczyk, Adam Korczowski, dr Dariusz Tworzyd³o kontakt: Szczegó³y: 5

6 W dniach od 7 do 8 paÿdziernika 2008 roku, pod honorowym patronatem SPMP, odbêdzie siê we Wroc³awiu miêdzynarodowa konferencja Business Analyst Forum Capturing Business Needs. Jej uczestnicy bêd¹ mogli uzyskaæ odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania: Jakimi kryteriami kierowaæ siê przy wyborze najbardziej optymalnych rozwi¹zañ informatycznych? Jakie techniki stosowaæ, by szybko, a zarazem precyzyjnie pozyskiwaæ i specyfikowaæ wymagania wzglêdem systemów IT? G³ówna myœl tegorocznej edycji konferencji dotyczyæ bêdzie problematyki pozyskiwania oraz opisywania oczekiwañ wobec systemów informatycznych. Przedstawione zostan¹ koncepcje metodyczne oraz rozwi¹zania praktyczne w obszarze analizy biznesowej oraz systemowej. Stephen Withall Œwiatowej s³awy eksperci Suzanne Robertson oraz Stephen Withall podczas swoich wyst¹pieñ przedstawi¹ autorskie koncepcje specyfikowania i zarz¹dzania wymaganiami, które z p e w n o œ c i ¹ s t a n ¹ s i ê i n s p i r a c j ¹ do wdra ania nowatorskich rozwi¹zañ w Pañstwa organizacjach. Do uczestnictwa w konferencji jej organizatorzy zachêcaj¹: cz³onków zarz¹dów odpowiedzialnych za rozwój, innowacjê oraz organizacjê, przedstawicieli kadry zarz¹dzaj¹cej odpowiedzialnych za funkcjonowanie informatyki w organizacjach, analityków systemowych i biznesowych, specjalistów w dziedzinie IT, konsultantów, reprezentantów œrodowiska akademickiego oraz osoby odpowiedzialne za realizacjê projektów w administracji pañstwowej i samorz¹dowej. Informacje o rekomendowanej konferencji zainteresowani znajd¹ na stronie: Suzanne Robertson Organizatorem konferencji jest: AION Sp. z o.o., ul. Ruska 51b, Wroc³aw, tel , 6

7 W dniu 23 czerwca 2008 r. w Wy szej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera odby³o siê III seminarium Krakowskiej Grupy Regionalnej. Drugim prelegentem by³ Leszek Staœto - cz³onek zarz¹du SPMP odpowiedzialny za certyfikacjê i standardy. Przed-stawi³ on wyk³ad pt. Zarz¹dzanie projektami na przyk³adzie projektów Siemensa systemy Artur Kasza sterowania ruchem w Krakowie. Przedstawione zosta³y cele projektu, g³ówni beneficjenci oraz ramy czasowe. Dalsza czêœæ wyk³adu poœwiêcona by³a z³o- onoœci projektu oraz specyfice Jego tematyka ukierunkowana by³a przede i trudnoœciom wystêpuj¹cym przy Leszek Staœto wszystkim na: praktyków zarz¹dzania projektami, realizacji projektów w sektorze cz³onków SPMP, posiadaczy certyfikatu publicznym. IPMA/SPMA oraz osób zainteresowanych W imieniu Rady KGR SPMP, jej zarz¹dzaniem projektami. przewodnicz¹ca Dorota Budziñska-Wiska Podczas seminarium wyg³oszono dwie podziêkowa³a zebranym za uczestnictwo interesuj¹ce prelekcje. Jako pierwszy z wyk³adem w seminarium. Polemiki, które rodz¹ siê w trakcie pt. Projekty rozwojowe w polityce regionalnej. takich spotkañ upewniaj¹ nas, e jest wiele jeszcze Problem koordynacji i spójnoœci, wyst¹pi³ Artur obszarów, które wymagaj¹ ywej dyskusji Kasza absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, podkreœli³a Dorota Budziñska Wiska i stwierdzi³a, Uniwersytetu Katolickiego w Leuven oraz e spotkania tworz¹ zawsze wartoœæ dodan¹ dla Kolegium Europejskiego w Brugi (Belgia). obydwu stron. Zachêca³a zebranych do udzia³u do Aktualnie jest on pracownikiem dydaktycznym uczestnictwa w kolejnym seminarium KGR, które Wy szej Szko³y Europejskiej w Karkowie. odbêdzie siê ju we wrzeœniu br. w Krakowie. Artur Kasza w swoim wyk³adzie skupi³ siê na W przypadku zainteresowania, prosi³a zarz¹dzaniu projektami w sektorze publicznym, szczególnie samorz¹dowym, w zakresie projektów rozwoju terytorialnego. G³ówny problem naœwietlony w prezentacji to koordynacja i spójnoœæ dzia³añ projektowych w skali terytorialnej. o przes³anie tematu prelekcji na adres owy: Ewa Bednarczyk Leszek Staœto fot. Ewa Bednarczyk 7

8 Dnia 26 czerwca, we Wroc³awiu w hotelu Jana Paw³a II na Ostrowie Tumskim, odby³o siê kolejne spotkanie Dolnoœl¹skiej Grupy Regionalnej SPMP. ekspertów Six Sigma oraz Project Management. M.in. Grzegorz Sza³ajko, project manager z Volvo IT Polska, podzieli³ siê swoimi doœwiadczeniami w pracy w miêdzynarodowym projekcie zarz¹dzanym zgodnie z metodyk¹ DMAIC przez eksperta Six Sigma, posiadacza certyfikatu Black Belt. Du a liczba pytañ oraz ywa dyskusja œwiadczy³y o sporym zainteresowaniu poruszany- mi tematami. Pytania dotyczy³y zarówno mo liwoœci wykorzystania elementów programu Six Sigma w zarz¹dzaniu projektami, procesu wdra ania tej filozofii w przedsiêbiorstwach oraz krytycznych czynników sukcesu projektów Six Sigma. Kolejn¹ okazj¹ do tego rodzaju dyskusji a tak e do poznania doœwiadczeñ szeregu przedsiêbiorstw ró nych bran, bêdzie organizowana we Wroc³awiu, w dniach paÿdziernika br. V Miêdzynarodowa Konferencja Six Sigma, na któr¹ serdecznie Pañstwa zapraszamy: W i ê c e j i n f o r m a c j i n t s p o t k a n i a : Jesteœmy przekonani, e spotkanie by³o inspiruj¹ce dla wszystkich zainteresowanych doskonaleniem swoich kompetencji w zakresie zarz¹dzania projektami i strategicznym rozwojem organizacji. Tematem przewodnim by³a mo liwoœæ wykorzystania podejœcia i narzêdzi programu Six Sigma w zarz¹dzaniu projektami. Zainteresowanie tematem spotkania przesz³o nasze oczekiwania w ci¹gu kilku zaledwie dni zarejestrowa³o siê ponad 120 osób pozosta³ym zainteresowanym musieliœmy z przykroœci¹ odmówiæ z uwagi na brak miejsc. Six Sigma, to powsta³a w latach 80 w Motoroli koncepcja doskonalenia dzia³alnoœci organizacji. Przez ponad 20 lat jej funkcjonowania, koncepcja ta ewoluowa³a od systematycznego podejœcia do doskonalenia procesów w oparciu o narzêdzia statystyczne do kompleksowego programu doskonalenia i strategicznego rozwoju biznesu. Wspó³czeœnie biznes w Six Sigma rozumiany jest jako spe³nianie oczekiwañ klienta poprzez doskonalenie parametrów procesów biznesowych i rozwój kompetencji pracowników. W efekcie, Six Sigma prowadzi do poprawy wyników ekonomicznych i przewagi rynkowej. Sukces programu Six Sigma, opiera siê na s k u t e c z n y m z a r z ¹ d z a n i u p r o j e k t a m i, rozwi¹zuj¹cymi problemy w ró nych obszarach dzia³alnoœci firmy, poprzez wykorzystanie metodyki DMAIC. (DMAIC, akronim od angielskich s³ów Define, Measure, Analyze, Improve, Control, oznaczaj¹cych kolejne etapy realizacji projektu usprawniaj¹cego). Partnerem merytorycznym spotkania by³a Akademia Bia³ego Kruka Sp. z o.o., której trenerzy - KamiL Torczewski i Jaros³aw Siarkiewicz - przestawili uczestnikom wspó³czesne podejœcie i mo liwoœci programu Six Sigma. W oparciu o wieloletnie doœwiadczenia zdobyte w trakcie wdra ania programu w ró nych organizacjach (kilkaset wspieranych projektów Six Sigma w kilkudziesiêciu przedsiêbiorstwach) przedstawili zarówno kszta³t teoretycznego modelu, jak i jego praktyczne zastosowania. Spotkanie sk³ada³o siê z dwóch czêœci: pierwszej plenarnej, w której zaprezentowano dwa referaty: Six Sigma czym jest i co mo e zmieniæ w Twojej organizacji?, przedstawiony przez Kamila Torczewskiego z Akademii Bia³ego Kruka oraz Zarz¹dzanie projektami z wykorzystaniem podejœcia i narzêdzi Six Sigma wyg³oszony przez Wojciecha Mat³osza, trenera i project managera. Czêœæ druga spotkania, mia³a charakter panelu dyskusyjnego, moderowanego przez Jaros³aw Ziarkiewicz Black Belt fot. DGR Bogumi³ Da³kowski Przewodnicz¹cy Dolnoœl¹skiej Grupy Regionalnej SPMP 8

9 W dniach maja na Politechnice Gdañskiej odby³ siê fina³ VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu na P³atne Praktyki Young Project Management Program. Organizatorzy ponownie dali szansê m³odym oraz ambitnym studentom i absolwentom uczelni z ca³ej Polski na wykazanie siê podczas grupowych zmagañ i walkê o praktyki na stanowisku asystenta Project Menad era. Konkurs, jak co roku by³ podzielony na dwa etapy. W pierwszym, trwaj¹cym do 11 kwietnia, wszyscy chêtni przysy³ali prace (eseje) na jeden z czterech tematów: Jestem Project Manager a oto mój pomys³ na projekt. Zastosowanie metodyki PM w moim yciu. Konflikty w projekcie. Jak im zapobiegam, a jak sobie z nimi radzê? W³aœciwi ludzie na w³aœciwym miejscu - jak Uczestnicy gali fina³owej dobiorê swój zespó³. Spoœród nades³anych prac komisja fot. Larysa Jêdraszek w sk³adzie: Krzysztof Krzy anowski (SPMP), Po gali fina³owej wszyscy goœcie zostali Micha³ S³upski (SPMP), wy³oni³a 24 finalistów, zaproszeni na bankiet, a nastêpnie na imprezê którzy przeszli do drugiego etapu. taneczn¹ w sopockim klubie Koliba. Druga czêœæ konkursu odby³a siê 17 maja Tegoroczna edycja konkursu YPMP w Gmachu Audytorium Novum na Politechnice odnios³a du y sukces. Praktykodawcy zapro- Gdañskiej. Walcz¹cy o praktyki zostali podzieleni ponowali a siedemnaœcie praktyk (Mercor S.A., na szeœæ grup zadaniowych, w których Allcon S.A., Accenture, Alstom Power, British rozwi¹zywali w czasie 40 minut Case Study American Tobacco, Carlsberg Polska, dotycz¹ce problematyki zarz¹dzania projektami Transsystem, PMR, CitiGroup), a Stowarzyszenie proces zarz¹dzania ryzykiem. Project Management Poland trzy warsztaty Young Wszystkich finalistów obserwowa³a Crew Workshop w Poznaniu oraz dwa bilety na i ocenia³a Komisja Konkursowa. udzia³ w KPM Z pewnoœci¹ zdobyte praktyki Ostatnim etapem fina³u by³a indywidualna otworz¹ œcie ki kariery dla finalistów konkursu rozmowa kwalifikacyjna ka dego uczestnika. YPMP 8 oraz stan¹ siê szans¹ na zdobycie Po burzliwej naradzie komisji zosta³y rozdzielone zatrudnienia w najlepszych firmach w Polsce jak praktyki oraz warsztaty Young Crew Workshop, i zagranic¹. Ju teraz zachêcam, pocz¹tkuj¹cych które odbêd¹ siê dzieñ po XII Konferencji Project Project managerów do wziêcia udzia³u w 9 edycji Managment 2008 w Krakowie. konkursu, mówi S³awomir Ostrowski, g³ówny Zwyciêzcy zostali og³oszeni podczas koordynator konkursu YPMP 8. uroczystej gali fina³owej w Hotelu NOVOTEL Konkurs zorganizowa³o Miêdzywydzia³owe Marina Gdañsk. Ko³o Naukowe Politechniki Gdañskiej Project Oprócz praktyk i wstêpów na warsztaty Management wraz ze Stowarzyszeniem Project w ramach KPM 2008 uczestnicy otrzymali Management Polska ( ) Wiêcej upominki od sponsoruj¹cych i wspieraj¹cych informacji o konkursie: YPMP firm, m.in. CNS Solutions (Autoryzowany Reseller SolidWorks w Polsce), Mercor S.A. (Lider Praktyki wygrali: na rynku biernych zabezpieczeñ przeciw- Ma³gorzata Giziñska (Wojskowa Akademia p o a r o w y c h ), A l l c o n S. A. ( G e n e r a l n e Techniczna w Warszawie) - CitiGroup wykonawstwo i generalne realizatorstwo Piotr Toporek (Akademia Górniczo-Hutnicza inwestycji), Carlsberg Polska (Prawdopodobnie w Krakowie) - CitiGroup najlepsze piwo na œwiecie.), miasta Gdañsk, Micha³ Romanowski (Uniwersytet Warszawski)- Gdynia i Sopot. Carlsberg Polska 9

10 Justyna Polakowska (Uniwersytet Warszawski) - Micha³ S³upski Stowarzyszenie Project British American Tabacco Management Polska W o j c i e c h G a r b o w s k i ( U n i w e r s y t e t Magdalena Jurkowska - Mercor S.A. w Bia³ymstoku)- British American Tabacco Monika Soñta - Carlsberg Polska Tomasz Paduch (Politechnika Gdañska) - Rafa³ Ogrodnik British American Tobacco Polska Allcon S.A. Emilia Micha³ek Alstom Power Sp. z o. o. Tomasz Szumski (Politechnika Gdañska) - Adam Wiszniewski Citibank Handlowy S.A. Allcon S.A. Marcin Majdecki - Allcon S.A. Kamil Kochalski Wy sza Szko³a Logistyki w Poznaniu) - Transsystem S.A Patronat Honorowy: Ma³gorzata ubiñska (Politechnika Gdañska) - Marsza³ek Województwa Pomorskiego Transsystem S.A Jan Koz³owski Paulina Zaczek (Politechnika Gdañska) - Prezydent Miasta Gdañsk Pawe³ Adamowicz Alstom Power Sp. z o.o. Prezydent Miasta Gdynia Wojciech Szczurek Jacek Krasiñski (Politechnika Œl¹ska) - Prezydent Miasta Sopot Jacek Karwowski Alstom Power Sp. z o.o. Rektor Politechniki Gdañskiej prof. dr hab. in. Janusz Rachoñ prof. zw. PG Amelia ulpo (Politechnika Gdañska) - Mercor S.A. Rektor Uniwersytetu Gdañskiego dr hab.. Andrzej Ceynowa, prof. UG Nagrody wygrali: Dziekan Wydzia³u Zarz¹dzania i Ekonomii ukasz Solniczek Warsztaty YoungCrew Politechniki Gdañskiej prof. dr hab. Piotr Dominiak Dagmara awecka Warsztaty YoungCrew prof. nadzw. PG Dominika Kontna - Warsztaty YoungCrew Rektor Akademii Morskiej Waldemar Dzielisz XII Konferencja PM prof. dr hab. in. Józef Lisowski Tomasz Kaleta - XII Konferencja PM Rektor Wy szej Szko³y Logistyki prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski' Sk³ad Komisji Konkursowej VIII edycji YPMP: Prezes Pomorskiej Izby Rzemieœlniczej ma³ych Leszek Miazga - Wiceprezes Zarz¹du SPMP i Œrednich Przedsiêbiorstw Wies³aw Szajda Krzysztof Krzy anowski Stowarzyszenie Project Management Polska S³awomir Ostrowski Tematem przewodnim posiedzenia Zarz¹du SPMP w dniu 7 czerwca 2008 r. by³o s p o t k a n i e z p r z e w o d n i c z ¹ c y m i G r u p Regionalnych. Obecni na zabraniu byli przedstawiciele: Krakowskiej, Podkarpackiej i Wielkopolskiej GR. Grupy: Ma³opolska, Pomorska oraz Dolnoœl¹ska przes³a³y materia³y z opisem swojej bie ¹cej dzia³alnoœci, które zosta³y przedstawione na zebraniu Zarz¹du. Ponadto omówione zosta³y nastêpuj¹ce sprawy: Konferencja Project Management 2008, kolejna edycja PE Award, konkursy YPMP i Project Master, warsztaty Young Crew, system certyfikacji. Omówiona zosta³a tak e konferencja prasowa w Transsystemnie podczas, której promowane by³o Stowarzyszenie Project Management Polska oraz Konferencja SPMP. Ewa Paderewska Manager ds. Marketingu fot. Manuela Frischke STOWARZYSZENIE PROJECT MANAGEMENT POLSKA Biuro: tel. (022) Siedziba: al. Jerozolimskie 29/12 faks (022) ul. Uphagena Warszawa Gdañsk Redaktor Prowadz¹cy: Kierownik Redakcji: Sk³ad i opracowanie: Henryk Nykiel Leszek Miazga 2PI Group 10

KONFERENCJA PROJECT MANAGEMENT ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI

KONFERENCJA PROJECT MANAGEMENT ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI OFERTA SPONSORINGU SERDECZNIE ZAPRASZAM! Spotkanie to będzie stanowić dobra okazję do omówienia najistotniejszych spraw i zadań stojących przed SPMP, wymiany wzajemnych doświadczeń i opinii, poszerzenia

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH POD AUSPICJAMI DEKADY KOŚCI I STAWÓW WHO KOMUNIKAT 2 Warszawa- luty 2012 PATRONAT HONOROWY JM REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO PROF. DR HAB. MED. MAREK KRAWCZYK PATRONAT NAUKOWY POLSKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży

Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/13/7013/1031 Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 537,50 zł Cena netto za godzinę 89,29 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne)

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) 1. Specjalność: Menedżer personalny Prowadzący seminarium: prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz Tytuł seminarium: Zarządzanie ludźmi 1. Procesy doboru

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014

Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014 Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014 Koło Naukowe Młodych Logistyków Just in Time działające przy Instytucie Przyrodniczo-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH» Od studenta do menadżera»zarządzanie karierą międzynarodową»między starym a nowym - sztuka w świecie biznesu...www.pwsbijo.pl POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Autor programu: Prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska Instytut Finansów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Project Management Institute Poland Chapter. Oddział Wrocław

Project Management Institute Poland Chapter. Oddział Wrocław Project Management Institute Poland Chapter Oddział Wrocław Dokument Sprawozdanie Zarządu Oddziału Wrocławskiego, PMI Poland Chapter 2008/09 Autorzy Dokumentu Zarząd PMI PC o/wrocław Właściciel Dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Specjalność ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Specjalność ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Specjalność ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Wybieram zarządzanie projektami bo to jedna z najdynamiczniej rozwijających się specjalności w dziedzinie zarządzania coraz więcej firm przechodzi od tradycyjnych struktur

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7773 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 13,31 zł Cena brutto za godzinę 13,31 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Alexander Lubański Partner, Black Pearls

Alexander Lubański Partner, Black Pearls Szanowni Państwo, Black Pearls to fundusz inwestycyjny wspierający rozwój polskich innowacji. Kluczowy zespół funduszu stanowią polscy oraz zagraniczni eksperci o interdyscyplinarnych kompetencjach. Black

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Zarz¹dzanie produkcj¹ Lean Sigma Academy. Zarz¹dzanie jakoœci¹ Quality Excellence. Auditor Wiod¹cy ISO 9001

Studia podyplomowe. Zarz¹dzanie produkcj¹ Lean Sigma Academy. Zarz¹dzanie jakoœci¹ Quality Excellence. Auditor Wiod¹cy ISO 9001 Studia podyplomowe Zarz¹dzanie produkcj¹ Lean Sigma Academy Zarz¹dzanie jakoœci¹ Quality Excellence. Auditor Wiod¹cy ISO 9001 Pomagamy osi¹gn¹æ sukces www.luqam.com/podyplomowe Dlaczego studia LUQAM? W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Postanowienia ogólne 1) Niniejsze Zasady dotyczą stypendiów doktoranckich wypłacanych

Bardziej szczegółowo

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa : Ełk, 13 listopada 2012 Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012 Studia Ecologiae et Bioethicae 10/4, 157-160 2012 Studia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY

ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY PARTNERZY KONFERENCJI Stowarzyszenie Project Management Polska Reprezentuje Polskę w International Project Management Association. Jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA

WIELKOPOLSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA PROJEKT OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI NA ROK 2013/2014 WIELKOPOLSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA Brainstorm szkolenia@brainstorm.biz.pl ul. Laryska 54 41 404 Mysłowice Tel. / fax: (32) 202 31 38, (32) 202 06 82 NIP:

Bardziej szczegółowo

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych oraz Wydział Zamiejscowy w Krakowie serdecznie zapraszają na konferencję naukową skierowana do dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych EDUKACJA W XXI

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Powstańców 17, 40-

I. 1) NAZWA I ADRES: Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Powstańców 17, 40- Katowice: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu metodyki zarządzania projektami PRINCE2 w ramach projektu Firma z energią Numer ogłoszenia: 70193-2012; data zamieszczenia: 27.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011 Grodno S.A. w drodze na NewConnect IPO Day, 11.01.2011 Zastrzeżenia prawne W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Grodno S.A. (dalej: Spółka, Grodno) uznaje za wiarygodne

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY KONSULTANT DS. FINANSOWYCH

CERTYFIKOWANY KONSULTANT DS. FINANSOWYCH CERTYFIKOWANY KONSULTANT DS. FINANSOWYCH Szkolenie przygotowujące wraz z egzaminem w ramach Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej 1 MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW to ponad 23 lata

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA prof.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kuratorium.opole.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kuratorium.opole.pl/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kuratorium.opole.pl/index.php?id=232 Opole: Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA: MODUŁ IV - Motywowanie i delegowanie zadań pracownikom

AKADEMIA MENEDŻERA: MODUŁ IV - Motywowanie i delegowanie zadań pracownikom AKADEMIA MENEDŻERA: MODUŁ IV - Motywowanie i delegowanie zadań pracownikom Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/11/6138/7828 Cena netto 1 190,00 zł Cena brutto 1 463,70 zł Cena netto za godzinę 74,38

Bardziej szczegółowo

Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach

Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach projektu Nauka i rozwój Założenia programu studiów Człowiek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci.

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci. O projekcie Fundacja Ekspert-Kujawy, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu, rozpoczyna realizację projektu Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska. Celem

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Budownictwo Forma

Bardziej szczegółowo

tryb niestacjonarny Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy

tryb niestacjonarny Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb niestacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa 1 Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy Zajęcia o charakterze praktycznym,

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto Konferencja Drogi ekspresowe S-74, S-12 i S-8 (Wrocław-Łódź) i ich strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski środkowo-wschodniej Dnia 04 czerwca 2008 r. w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014.

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014. Lublin, dnia 19 lutego 2015 r. Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów. I. W celu realizacji obowiązku określonego w paragrafie 7 pkt.8 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PREMIUM DLA SPRZEDAWCÓW NIEPOŁOMICE. 7-8.10.2015 r. i 15-16.10.2015 r.

SZKOLENIE PREMIUM DLA SPRZEDAWCÓW NIEPOŁOMICE. 7-8.10.2015 r. i 15-16.10.2015 r. SZKOLENIE PREMIUM DLA SPRZEDAWCÓW NIEPOŁOMICE 7-8.10.2015 r. i 15-16.10.2015 r. Szanowni Państwo, W imieniu firmy ROYAL CANIN serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach szkoleniowych Moc Zdrowego Żywienia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne.

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne. Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/8282/8962 Cena netto 1 580,00 zł Cena brutto 1

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD QWSI. Za prawidłową realizację planu szkoleń odpowiada Kierownik biura LGD Qwsi.

PLAN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD QWSI. Za prawidłową realizację planu szkoleń odpowiada Kierownik biura LGD Qwsi. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Załącznik nr 7 do umowy ramowej PLAN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD QWSI Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 242710 Temat: Środki na rozwój firmy, jak je pozyskać? - alternatywne źródła, praktyczne warsztaty 22-23 Czerwiec Warszawa, Centrum Konferencyjne Rondo 1,

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej W dniu 24 września 2015r. w Ponadregionalnym Centrum Kongresowym w Pawłowicach, będącym kompleksem pałacowo parkowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyła się V Dolnośląska Konferencja Edukacji

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com

Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com 20 lat na rzecz przedsiębiorczości Działamy od 1994 roku Skupiamy przedsiębiorców i menedżerów Działamy w województwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

Zapisy na kursy B i C

Zapisy na kursy B i C Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego Zapisy na kursy B i C rok akademicki 2016 / 2017 procedura i terminarz Gdańsk, 2016 Tok studiów w Instytucie Psychologii UG Poziomy nauczania i ścieżki specjalizacyjne

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Regionalne Centrum Psychologii Muzyki Fermata

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Regionalne Centrum Psychologii Muzyki Fermata Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy Regionalne Centrum Psychologii Muzyki Fermata 85-080 Bydgoszcz ul. A. Szwalbego 1 www.konkursmuzyczny.pl fermata@konkursmuzyczny.pl

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/19/7118/1600 Cena netto 490,00 zł Cena brutto 602,70 zł Cena netto za godzinę 81,67 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

POIG.01.01.01-30-022/08

POIG.01.01.01-30-022/08 Foresight w drzewnictwie scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku POIG.01.01.01-30-022/08 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik.

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie chemicznym Młody All-Chemik na najciekawsze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 159479-2013; data zamieszczenia: 09.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 159479-2013; data zamieszczenia: 09.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 6 2013-08-09 14:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl Link Projekty zewnętrzne 2013 nr PE-PN-23/13 Wrocław: UMW/AZ/PE-PN-23/13

Bardziej szczegółowo

Wychowawca i zespół wychowawców w nowym roku szkolnym Powołanie, zadania, harmonogram prac

Wychowawca i zespół wychowawców w nowym roku szkolnym Powołanie, zadania, harmonogram prac Zarządzanie szkołą czerwiec wrzesień 2013 Wychowawca i zespół wychowawców w nowym roku szkolnym Powołanie, zadania, harmonogram prac Wychowawca i zespół wychowawców w nowym roku szkolnym Powołanie, zadania,

Bardziej szczegółowo

SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA INNOWACJE? WYCIECZKA PO LABORATORIACH WROCŁAWSKIEGO CENTRUM BADAŃ EIT+ CZĘŚĆ I 10.00 11.30 11.30 12.

SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA INNOWACJE? WYCIECZKA PO LABORATORIACH WROCŁAWSKIEGO CENTRUM BADAŃ EIT+ CZĘŚĆ I 10.00 11.30 11.30 12. CZĘŚĆ I 10.00 11.30 INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE Czym jest innowacja, jak ją wdrażać, jak nad nią pracować i jak ją rozwijać? Rola RTO`s w Polsce Patrycja Radek Innowacja na rynku dr Krystian Żygadło

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

podstawowe szkolenia dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

podstawowe szkolenia dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych CZARNY BÓR MIELNO TARNOBRZEG ZAKŁAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA 58-379 Czarny Bór, Borówno 78 OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W CZARNYM BORZE tel. 784-106-877, fax 74 84 50 916 Wojewódzki Ośrodek Terapii

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Gabriela Woźnica-Bańka Kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całoŝyciowego uczenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów to nowatorski, 64-godzinny

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

2016

2016 2016 www.akademiaefc.pl Akademia EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i m³odych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwañ oraz aktywnego kszta³towania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodową konferencję

I Międzynarodową konferencję Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów zapraszają na I Międzynarodową

Bardziej szczegółowo