Projekt Nowy wymiar zawodu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Nowy wymiar zawodu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące dstawy prgramwania dla placówek światy. Zapytanie realizwane jest w ramach prjektu Nwy wymiar zawdu, nr umwy: UDA-POKL /14-00 współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 9.2 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV): Pakiety prgramwania i systemy infrmatyczne I ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Rzwju Demkracji Lkalnej Centrum Mazwsze ul. Żurawia 43, Warszawa II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Niniejsze pstępwanie prwadzne jest zgdnie z zasadą knkurencyjnści kreślną w Zasadach finanswania raz Wytycznych dtyczących kwalifikwalnści wydatków w ramach Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki, bwiązujących na dzień głszenie zapytania. Zapytanie fertwe zstanie wysłane d c najmniej trzech ptencjalnych wyknawców, udstępnine na strnie internetwej raz na strnie III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmitem zamówienia jest dstawa prgramwania szczegółw wyspecyfikwana pniżej. Zamówienie zstał pdzielne na 4 części. Szczegółwy pis przedmitu zamówienia: Dstawa prgramów na ptrzeby realizacji zajęć wyrównawczych przygtwujących d egzaminu w zawdzie technik budwnictwa. Część 1. Dstawa prgramu d twrzenia prjektów architektnicznych, spełniająceg minimum pniższe wymagania: Ilść zestawów zapewniająca jednczesne użytkwanie przez min. 15 użytkwników/użytkwniczek + nśnik d użytku edukacyjneg; ArCn 6 Omega lub równważny. Opis minimalnych wymagań: - Ogólne mżliwści prgramu: Praca w dwóch trybach - na rzutach płaskich i w układzie perspektywicznym Autmatyczne generwanie trzecieg wymiaru d rzutu stwrzneg w trybie 2D Mżliwść wprwadzanie ścian jednwarstwwych, twrzenia dwlnej stlarki kiennej i drzwiwej

2 Autmatycznie wymiarwanie rzutów kndygnacji, dwymiarwywanie ptrzebnych elementów (wymiarwanie kątwe, łańcuch wymiarwy, kta wyskściwa) Mżliwść twrzenia przekrjów i elewacji Aranżacja wnętrza i tczenia budynku z katalgu gtwych i własnych biektów: mebli, drzew, pstaci ludzkich, tekstur itp. Mżliwść twrzenia filmów wide w frmacie pliku AVI i ft realistycznych prezentacji Generwanie zestawień pwierzchni, kubatury, wstępneg ksztrysu, zestawień mebli itp. w frmacie rtf - Współpraca z innymi prgramami: Imprt pdkładów (flii) w frmatach dxf Obiektwa współpraca (imprt/eksprt budynku) z prgramem ArCADia-Architektura. Część 2. Dstawa prgramu d sprządzania świadectw charakterystyki energetycznej, spełniająceg minimum pniższe wymagania: Ilść zestawów zapewniająca jednczesne użytkwanie przez min. 15 użytkwników/użytkwniczek + nśnik d użytku edukacyjneg; ArCADia-Term STD 6 lub równważny. Opis minimalnych wymagań: - Ogólne mżliwści prgramu: Sprządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku i lkalu mieszkalneg (bez świetlenia i chłdu) Sprządzanie świadectw charakterystyki energetycznej (bez graniczeń) dwlneg budynku i lkalu mieszkalneg Obliczanie świadectwa energetyczneg wg WT 2008 i WT 2014 i wg rzp. MIiR z dn r. i r. Obliczanie świadectwa dla budynku wielfunkcyjneg EPm Obliczanie emisji CO2 i wskaźnika UOZ Obliczanie parametrów przegród niejednrdnych Obliczanie współczynnika przenikania U kien na pdstawie PN-EN ISO 10077:2007 Obliczanie współczynnika btr i temperatury stref niegrzewanych na pdstawie PN-EN ISO 13789:2 Definiwanie wielu źródeł dla systemów grzewania i c.w.u Praca grupwa - imprt zdefiniwanych stref cieplnych i struktury budynku Autmatyczne bliczanie mstków cieplnych Pdgląd wartści EP pdczas bliczeń Zapis zdefiniwanych danych adreswych, przegród, źródeł ciepła Autmatyczne sprawdzanie aktualizacji Kalkulatr d bliczeń pwierzchni i bjętści, funkcja Cfnij, Pwtórz, kpia zapaswa Edycja bazy meterlgicznej i aktynmetrycznej Obliczenia strat ciepła z wykrzystaniem struktury budynku Generwanie stref cieplnych na pstawie temperatur i funkcji budynku Zestawienie systemów wentylacji w budynku

3 Współpraca z prgramami: AutCAD (32bit), ArCADia-INTELLICAD, ArCADia-START Autmatyczne bliczanie mstków na pdstawie prjektu budynku stwrzneg w prgramie ArCADia- Architektura Mżliwść definiwania EPH+W, ΔEPc, ΔEPL i Umax Obliczenia wentylacji mieszanej Definiwanie wielu źródeł dla systemów chłdu i świetlenia Obliczanie seznweg zaptrzebwania na chłód wg PN-EN ISO 13790:2009 Obliczenie rczneg zaptrzebwania na energię kńcwą dla instalacji świetlenia wg PN-EN 15193:2010. Dstawa prgramów na ptrzeby realizacji kursów specjalistycznych. Część 3. Dstawa prgramu d twrzenia dkumentacji architektnicznej, spełniająceg minimum pniższe wymagania: Ilść zestawów zapewniająca jednczesne użytkwanie przez min. 15 użytkwników/użytkwniczek prgramu d twrzenia dkumentacji architektnicznej d celów edukacyjnych; ArCADia-Architektura 6 +ArCADia-INTELLICAD 6 wersja edukacyjna lub prgram równważny, spełniający minimum pniższe wymagania: Opis minimalnych wymagań prgramu: - Ogólne mżliwści prgramu: Praca na rysunkach dwlnie skmplikwanych rzutów kndygnacji i budynków, przy użyciu pdstawwych elementów knstrukcyjnych: ścian warstwwych (z definicją materiałów dla warstw, ich prirytetów łączenia raz spsbów kreskwania), stlarki kiennej i drzwiwej, słupów (krągłych, eliptycznych i prstkątnych), kminów, schdów, dachów, itp. Ryswanie ścian jedn i wielwarstwwych z mżliwścią definiwania najczęściej używanych wypełnień warstw Dwlne definiwanie grubści i ilści warstw z kreśleniem linii ryswania ściany (krawędź lub si), Stlarka wybierana z bszernej bibliteki i wprwadzana na rzut w spsób parametryczny (z mżliwścią zadania wszystkich parametrów: wyskści, szerkści, symblu i wyskści parapetu) wraz z pełnym pisem Wbudwana bibliteka elementów zawierająca symble: sanitarne, kuchenne, rślinnść, elementy wypsażenia wnętrz, pjazdy, itp. Mżliwść glądania bryły budynku zarówn w pdglądzie 3D jak i na przekrjach i elewacjach Autmatyzacja wymiarwania Współpraca z systemami peracyjnymi: Micrsft Windws 7 i 8, 32 i 64 bit - Obsługiwane frmaty: DWG ArCADia-INTELLICAD 6

4 Część 4. Dstarczenie prgramu d ksztryswania, spełniająceg minimum pniższe wymagania: Ilść zestawów zapewniająca jednczesne użytkwanie prgramu d ksztryswania przez min. 15 użytkwników/użytkwniczek; Nrma Pr d celów edukacyjnych lub prgram równważny. Opis minimalnych wymagań: - Prgram główny: Mżliwść wyknywania ksztrysów: fertwych, inwestrskich, kalkulacji uprszcznej, z wariantami danych, złżnych Twrzenie ksztrysów zgdnie z nrmami bwiązującymi w Plsce (prcedury FIDIC) Graficzne prównywanie ksztrysów Całkwicie dwlne definiwanie spsbu liczenia narzutów Twrzenie pzycji i katalgów własnych Baza katalgów typu KNR, KNNR, KNR-W, TZKNBK (PKZ), KNP i innych Współpraca z systemami peracyjnymi: Micrsft Windws 7 i 8 - Przedmiary: Krzystanie z bibliteki wzrów i funkcji matematycznych Mżliwść wstawiania biektów graficznych d dkumentacji przedmiarwej - Bazy cenwe: Współpraca z ppularnymi bazami cenwymi (Orgbud, Bistyp, Sekcenbud) Mżliwść twrzenia własnych cenników. IV INFORMACJE DODATKOWE 1. Miejsce dstawy i instalacji prgramwania / licencji: Dstawy dbywać się będą d Zespłu Szkół Zawdwych nr 1 w Nwym Dwrze Mazwieckim. Zespół Szkół Zawdwych nr 1 w Nwym Dwrze Mazwieckim - Adres: ul. Górska 39, Nwy Dwór Mazwiecki 2. Oferwane prdukty pwinny być fabrycznie nwe, wlne d wad, nie nszące śladów uszkdzeń i użytkwania. W przypadku stwierdzenia, że dstarczny prdukt nie spełnia teg wymgu, zamawiający dmówi dbiru części lub całści zamówienia, sprządzając prtkół zawierający przyczyny dmwy dbiru. Zamawiający wyznaczy termin dstarczenia wypsażenia wlneg d wad. Prcedura czynnści dbiru zstanie pwtórzna. 3. Wyknawca zagwarantuje bezpłatną dstawę a w razie ptrzeby instalację zamawianych prduktów, w taki spsób, żeby były gtwe d użytku.

5 4. Wszystkie ferwane przedmity muszą psiadać zgdnie z plskim prawem stswne certyfikaty, atesty i świadectwa dpuszczenia ich d sprzedaży, które wyknawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu dbiru. 5. Wszystkie nazwy własne użyte w pisie, kreślające typ prduktu lub prducenta zstały pdane przykładw a ich wskazanie ma na celu kreślenie minimalnych czekiwanych parametrów jakściwych, funkcjnalnych i użytkwych prduktu. 6. Dpuszcza się materiały i technlgie równważne w stsunku d przywłanych. Wyknawca ferując przedmit równważny d pisaneg w treści niniejszeg zapytania jest zbwiązany zachwać równważnść w zakresie parametrów jakściwych, użytkwych i funkcjnalnych, które muszą być na pzimie nie niższym d parametrów wskazanych przez Zamawiająceg. W takim przypadku Wyknawca zbwiązany jest przedstawić wraz z fertą jeg szczegółwą specyfikację, z której w spsób nie budzący wątpliwści Zamawiająceg pwinn wynikać, iż ferwany prdukt ma nie grsze parametry jakściwe, funkcjnalne raz użytkwe niż prdukt kreślny przez Zamawiająceg. V WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU - Uprawnienie d wyknywania kreślnej działalnści lub czynnści, jeżeli przepisy nakładają bwiązek ich psiadania. Wyknawca przedstawi aktualny wpis d Krajweg Rejestru Sądweg lub wpis d Rejestru Działalnści Gspdarczej. VI DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU 1. świadczenie braku pdstaw d wykluczenia (Załącznik nr 2) Zamawiający nie mże udzielić zamówienia pdmitm pwiązanym z nim sbw lub kapitałw. Przez pwiązania kapitałwe lub sbwe rzumie się wzajemne pwiązania między Beneficjentem lub sbami upważninymi d zaciągania zbwiązań w imieniu Beneficjenta lub sbami wyknującymi w imieniu Beneficjenta czynnści związane z przygtwaniem i przeprwadzeniem prcedury wybru wyknawcy a wyknawcą, plegające w szczególnści na: a) uczestniczeniu w spółce jak wspólnik spółki cywilnej lub spółki sbwej; b) psiadaniu c najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji człnka rganu nadzrczeg lub zarządzająceg, prkurenta, pełnmcnika; d) pzstawaniu w związku małżeńskim, w stsunku pkrewieństwa lub pwinwactwa w linii prstej, pkrewieństwa lub pwinwactwa w linii bcznej d drugieg stpnia lub w stsunku przyspsbienia, pieki lub kurateli. 2. świadczenie spełnieniu warunków udziału w pstępwaniu na druku, któreg wzór zstał załączny d Zapytania. VII KRYTERIA WYBORU OFERT

6 Kryterium ceny fert w każdej z części jest CENA. Cena jest jedynym kryterium, który pdlegać będzie cenie. CENA OFERTOWA 100%, liczna wg wzru: C min Cf = x 100 pkt Cf bad gdzie: Cf bad cena fertwa brutt badanej ferty, Cmin najniższa zaprpnwana cena fertwa brutt spśród fert niepdlegających drzuceniu. VIII WARUNKI WYBORU OFERT: 1. ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH. W RAMACH ZAPYTANIA ZAMAWIAJACY MOŻE WYŁONIĆ WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO WYKONAWCĘ. 2. Cena fertwa musi być wyrażna w złtych plskich i bejmwać całść realizacji usługi na warunkach kreślnych w zapytaniu fertwym. 3. Cenę jednstkwą, należy wpisać d frmularza fertweg z dkładnścią d 1 grsza. 4. W cenę muszą zstać włączne kszty dstawy prduktu. 5. Rzliczenia między Zamawiającym a Wyknawcą będą prwadzne w złtych plskich. 6. Ustalne ceny nie mgą ulec zmianie przez cały kres trwania umwy, niezależnie d ewentualnych zmian stawki VAT (wynagrdzenie ma charakter ryczałtwy). 7. Za fertę najkrzystniejszą uznana zstanie ferta, której zstanie przyznana najwyższa ilść punktów spśród fert ważnych, niepdlegających drzuceniu. 8. Jeżeli nie będzie mżna dknać wybru ferty najkrzystniejszej z uwagi na t, że zstały złżne ferty takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wyknawców, którzy złżyli te ferty, d złżenia w terminie przez nieg kreślnym fert ddatkwych. Wyknawcy składając ferty ddatkwe nie mgą zaferwać cen wyższych niż zaferwane w złżnych fertach. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wyknawcy, któreg ferta dpwiada wszystkim wymaganim przedstawinym w zapytaniu raz zstanie uznana za najkrzystniejszą. 10. Wyknawca ma bwiązek zgdnie z bwiązującym prawem naliczyć dpwiednią stawkę pdatku. IX POZOSTAŁE WARUNKI: 1. Jeżeli nadesłane Oferty przekrczą kwty załżne w budżecie prjektu, Zamawiający pdejmie negcjacje z Oferentami według klejnści zajmwanej na liście rankingwej. Jeżeli pmim negcjacji cena nadal będzie przekraczała kwty załżne w budżecie, Zamawiający mże unieważnić całe lub część zapytania fertwe i pwtórzyć zapytanie lub przeprwadzić negcjacje z wlnej ręki. 2. Zamawiający zastrzega sbie praw d zamknięcia i/lub anulwania zapytania w części lub całści bez wybrania żadnej ferty i bez pdania przyczyny.

7 3. Zamawiający pwiadmi wybrze najkrzystniejszej ferty alb zamknięciu przetargu bez wybru żadnej ferty. 4. Zamawiający mże prsić ferentów ddatkwe wyjaśnienia lub uzupełnienie ferty. W takiej sytuacji wszyscy ferenci będą mieli szanse na takie same uzupełnienia. 5. Oferenci mgą zadawać pytania w trakcie kresu przygtwania ferty wyłącznie mailw 6. Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zamówienia dpuszcza mżliwść zwiększenia wartści zamówienia udzielneg d wyskści 50% wartści zamówienia kreślnej w umwie z wyknawcą. 7. Oferta wiążę, aż d mmentu pdpisania umwy z wybranym wyknawcą zamówienia. Jeżeli wybrany wyknawca dmówi pdpisania umwy Zamawiający uprawniny jest d wybru ferty, która uzyskała następną w klejnści najwyższą ilść punktów. X ZAŁĄCZNIKI: Załącznik nr 1 - Wzór ferty. Załącznik nr 2 - Oświadczenie braku pdstaw d wykluczenia. Załącznik nr 3 - Oświadczenie spełnieniu warunków udziału w pstępwaniu. XI TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT: Prszę przesłanie ferty w terminie d 13 luteg 2015r. (piątek) d gdz na adres lub na nr faks: (22) W tytule maila prszę dpisać: ferta w prjekcie Nwy Wymiar Zawdu. Pytania należy kierwać d: Małgrzata Jaglińska (22)

Projekt Nowy wymiar zawodu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy wymiar zawodu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt Nwy wymiar zawdu współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące dstawy sprzętu kmputerweg dla placówek światy Zapytanie realizwane jest

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy wymiar zawodu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy wymiar zawodu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dostawy oprogramowania dla placówek oświaty oraz przeprowadzenia kursów specjalistycznych. Zapytanie realizowane jest w ramach projektu Nowy wymiar zawodu, nr umowy: UDA-POKL.09.02.00-14-

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie fertwe nr 04/AE/2013 na kmplekswą bsługę knferencyjn-htelw-gastrnmiczną w ramach prjektu Akademia EDUBAZUS" zgdnie z zasadą knkurencyjnści 1. Infrmacje gólne: BAZUS Sp. z.. zwana dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014 Warszawa, dnia 09.07.2014 r. I. ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014 Uczelnia Techniczn-Handlwa im. Heleny Chdkwskiej Al. Jerzlimskie 200 02-486 Warszawa www.nauczyciele.eu II. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr TR 01/05/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr TR 01/05/2014 Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. I. ZAMAWIAJĄCY Fundacja na Rzecz Wspierania Nauki Campus Ul. Kielecka 7 81-303 Gdynia Biur Prjektu w Warszawie Al. Slidarnści 155, lk. 4, 00-877 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza. Specjalista do spraw kadr, płac i HR

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza. Specjalista do spraw kadr, płac i HR www.celpraca.kul.rg.pl; tel. 058 684 38 14; faks. 058 684 38 01 Kaszubski Uniwersytet Ludwy, Wieżyca 1, 83-315 Szymbark Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie w Kartuzach Centrum Dradztwa Eurpejskieg EURO-FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) PLSKA N RG!A TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3 40-114 Katwice Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Przedmit

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dn. 23.09.2014 r. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo,

Szczecin, dn. 23.09.2014 r. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo, Szczecin, dn. 23.09.2014 r. Zapytanie fertwe Szanwni Państw, Pmrski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zaprasza d złżenia ferty na wyknanie i dstarczenie materiałów szkleniwych w ramach prjektu pn. Pstaw

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji. ZAPYTANIE OFERTOWE Plska Knfederacja Pracdawców Prywatnych Lewiatan, w ramach prjektu Pprawa wizerunku przedsiębirców, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usług transmisji danych pmiędzy filią Wielkplskieg Centrum Onklgii w Kaliszu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Dstawa mebli i wypsażenia d Labratrium Mikrbilgiczneg i Metablmiki na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD ZP.2.2014 Żary, 26.09.2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: cul.com.pl/pages/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: cul.com.pl/pages/zamowienia-publiczne Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: cul.cm.pl/pages/zamwienia-publiczne Warszawa: Pstępwanie na sukcesywne dstawy pieczywa i wyrbów cukierniczych

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ldk.lidzbarkwarminski.pl Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń d prjekcji cyfrwej w sali widwiskw- kinwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Usługa realizacji audytów bezpieczeństwa centralnych systemów i infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Przeprwadzenie kursów zawdwych w ramach prjektu systemweg Redukcja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

długoterminowy na uzupełnienie środków finansowych na realizację projektu inwestycyjnego pn.

długoterminowy na uzupełnienie środków finansowych na realizację projektu inwestycyjnego pn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_lsztynski lub bip.stawiguda.cm.pl/. Stawiguda: wybór banku udzielająceg kredyt

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo