NEWS. Partner w podróży od ponad 10 lat. W numerze. nr 1/2012. Jest kolej i jest Intercity. 1 Partner w podróży od ponad 10 lat

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NEWS. Partner w podróży od ponad 10 lat. W numerze. nr 1/2012. Jest kolej i jest Intercity. 1 Partner w podróży od ponad 10 lat"

Transkrypt

1 BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 1/2012 W numerze Jest kolej i jest Intercity Z a pra sza my do lek tu ry new slet te ra IC News. Chce my, aby stał on się dla Pań stwa źró dłem in for ma cji o dzia ła - niach na szej spół ki. Na le ży my do gru py PKP, ale dzia ła my sa mo dziel nie. Je ste śmy prze woź ni kiem. Za rzą dza nie in fra struk tu - rą dwor ca mi, to ra mi, sie cią ener ge tycz - ną jej mo der ni za cja i re mon ty le żą w ge - stii in nych spółek PKP. W pierw szym wy da niu prze czy ta cie Pań stwo m.in. o mo der ni za cji ta bo ru, o ofer cie Ta nia Ku szet ka i Bi le cie Re we la - cyj nym. Na po czą tek jed nak chce my się przed sta wić... 1 Jest kolej i jest Intercity 1 Partner w podróży od ponad 10 lat 2 Dla każdego coś szybkiego 2 3 Europejskie tory Tak kupisz bilet 4 Wjeżdżamy w nowoczesność 6 Techniczne szczegóły czyli... na czym polega modernizacja lokomotyw 7 Naprawiają na miejscu 9 W dzień w nocy i na biegu 10 Lokomotywy Intercity 12 Ten bilet jest Rewelacyjny Stacja i dworzec w Zakopanem Partner w podróży od ponad 10 lat PKP In ter ci ty jest naj więk szym pol skim ope ra to rem ko le jo wym, spe cja li zu ją cym się w kra jo wych i mię dzy na ro do wych prze wo zach na dłu gich tra sach. Ka żde go dnia na szy ny wy je żdża po nad 260 po cią - gów PKP In ter ci ty z 1300 wa go na mi. Spół ka dzia ła od 1 wrze śnia 2001 ro ku. Zo sta ła wy dzie lo na z Sek to ra Prze wo zów Pa sa żer skich przed się bior stwa Pol skie Ko - le je Pań stwo we. Do mi nu ją cym udzia łow - cem spół ki (99,99 proc.) po zo sta je PKP S.A Wybrane trasy Podróże we śnie 15 W górach taniej z Intercity 16 Zatrzymane w obiektywie 16 Konkurs ICNews ICNews nr 1 luty

2 Abecadło Intercity Obec nie na kra - jo wych tra sach pa sa że ro wie ma - ją do wy bo ru po cią gi kla sy Express In ter Ci ty (EIC), Express (Ex) oraz Two je Li nie Ko le jo we. Dla każdego coś szybkiego Expres sy In ter Ci ty (EIC) to naj szyb sze i naj bar dziej kom - for to we pociągi je żdżą ce po pol skich to rach. Po łą cze - nia są ob słu gi wa ne przez naj - now szy ta bor. Expres sy (Ex) za pew nia ją szyb kie po łą cze nia mię dzy War sza wą a naj więk szy mi mia sta mi Pol ski. Na te tra sy kie ro wa ne są zmo der ni zo wa - ne wa go ny, z 6-miej sco wy mi, kom for to wy mi prze dzia ła mi w obu kla sach. wo dze niem. TLK to do sko na ły wy bór dla lu dzi mło dych, uczniów i stu den tów, mi ło śni - ków pod ró ży i osób lu bią cych ak tyw ny wy po czy nek. W wa - ka cje do dat ko we po cią gi do - cie ra ją do naj po pu lar niej - szych miej sco wo ści tu ry stycz - nych Pol ski. Wybierając pociągi EIC oraz Ex mo żna sko rzy - stać m.in. z pro mo cji: Przedział menedżerski w wagonie klasy 1. EIC Dla pa sa że rów, któ rzy chcą pod ró żo wać eko no micz nie, PKP In ter ci ty stwo rzy ło mar kę Two je Li nie Ko le jo we (TLK) roz bu do wa ną ogól no pol ską sieć eko no micz nych, da le ko - bie żnych po łą czeń po spiesz - nych. Dzię ki atrak cyj nym ce - nom bi le tów i ofer tom pro mo - cyj nym, ta kim jak Bi let Pod ró - żni ka, Bi let Re we la cyj ny czy Ta nia Ku szet ka cie szą się po - Bi let Week en do wy, Bi let Ro dzin ny, Bi let Abo na men to wy, Su per Bi let, Last Mi nu te. Szcze gó ły na stro nie ter ci ty.pl Europejskie tory Wagon klasy 2. z miejscami do przewozu rowerów Na eu ro pej skie szla ki pod ró żnych za bie ra ją po cią gi Eu ro Ni ght (EN), Eu - ro Ci ty (EC) i mię dzy na ro do we po - spiesz ne. Eu ro Ni ght (EN) to naj wy ższy stan - dard po łą czeń ofe ro wa nych w mię - dzy na ro do wej ko mu ni ka cji noc nej. Speł nia go po ciąg PKP In ter ci ty Jan Kie pu ra z War sza wy i Po zna nia do Am ster da mu, z wa go na mi bez po - śred ni mi do Frank fur tu nad Me nem iba zy lei. Eu ro Ci ty (EC) ofe ru je naj szyb sze po łą - cze nia kolejowe z War sza wy, Po zna nia, Kra ko wa i Ka to wic do eu ro pej skich miast. Po cią gi do je żdża ją do Ber li na, Ham bur ga, Wied nia, Pra gi, Bra ty sła wy i Bu da pesz tu. Mię dzy na ro do we po cią gi po - spiesz ne kur su ją no cą zwar sza - wy, Ka to wic i Kra ko wa do Pra gi, Wied - nia, Bra ty sła wy, Bu da pesz tu i Ber li na. Łą czą ta kże War sza wę z Mo skwą i Ki - jo wem. W dzień, z prze siad ką, mo żna wy brać się z na szej sto li cy do Wil na. EuroNight Jan Kiepura EuroCity Berlin-Warszawa-Express 2 ICNews nr 1 luty 2012

3 Abecadło Intercity Kasy biletowe na dworcu w Przemyślu Tak kupisz bilet i le ty PKP In ter ci ty mo żna ku po wać Bnie tyl ko w ka sach, ale ta kże w Cen trach Ob słu gi Klien ta, au to ma - tach bi le to wych oraz za po śred nic - twem stro ny in ter ne to wej. Wy god nym spo so bem do stęp nym ca łą do bę, w do mu czy w pra cy jest wi zy ta na stro nie ter ci ty.pl i sko rzy sta nie z usłu gi e -IC. W In ter ne - cie, z 30-dnio wym wy prze dze niem, są sprzedawane bi le ty na po łą cze nia kra - jo we. Za pła cić mo żna kar tą ban ko wą lub po przez tzw. szyb ki prze lew. Bi let na le ży wy dru ko wać i za brać ze so bą wpod róż. Na no wej wi try nie In ter ci ty, do stęp nej w peł nej funk cjo nal no ści od 7 lu te go br., mo duł sprze da ży bi le - tów jest zin te gro wa ny z wy szu ki war ką po łą czeń. Od 5 lat na naj więk szych pol skich dwor cach w War sza wie, Szcze ci nie, Po zna niu i Gdań sku dzia ła ją Cen tra Ob słu gi Klien ta. Zo sta ły stwo rzo ne z my ślą o kom plek so wej ob słu dze pod ró żnych. Pa sa żer ku pi w nich bi le - ty, uzy ska in for ma cje o ta ry fie, roz kła - dach, naj do god niej szych po łą cze niach i pro mo cjach, a wszyst ko w no wo cze - snych, kli ma ty zo wa nych po mieszcze niach. W pla nach są ko lej ne COK -i w du żych aglo me ra cjach, ta kich jak Ka to wi ce czy Kra ków. Pa sa że ro wie ma ją do dys po zy cji 11 bi le to ma tów za in sta lo wa nych na te re - nie Dwor ca Cen tral ne go w War sza wie. Je śli ktoś nie zdą żył ku pić bi le tu przed pod ró żą, mo że to zro bić w po - cią gu, u kon duk to ra (już od sze ściu lat mo żna za pła cić kar tą). W ta kim przy - pad ku, je śli na dwor cu by ła czyn na ka - sa, trze ba jed nak uiścić do dat ko wą opła tę w wy so ko ści 10 zł. ICNews nr 1 luty

4 Temat numeru Wjeżdżamy w nowoczesność Za opa trzyw szy się w bi let mo żna wsiąść do po cią gu. Sta ra my się, aby nie do by le ja kie go. Wagon bezprzedziałowy 1. klasy EIC. Są to najnowsze wagony PKP IC, wyprodukowane w latach przez Fabrykę Pojazdów Szynowych H. Cegielski. Mo der ni zu je my lo ko mo ty wy i wa go ny W stycz niu zo stał roz strzy - gnię ty ko lej ny du ży prze targ na tzw. na pra wy re wi zyj ne. Wy bra ne fir my, w cią gu 18 mie się cy, wy ko na ją prze glą dy okre so we 748 wa go nów oso - bo wych prze dzia ło wych, bez prze dzia ło wych kla sy 1 i 2, wa go nów sy pial nych, ku sze - tek oraz wa go nów ga stro no - micz nych ba ro wych i re stau - ra cyj nych. Fa chow cy do ko na - ją nie zbęd nych na praw i wy - mia ny pod ze spo łów, spraw - dzą, czy pra wi dło wo dzia ła ją in sta la cje i sys te my. Bio rąc pod uwa gę ubie gło - rocz ne umo wy, w tym ro ku na pra wy re wi zyj ne przej- dzie po nad 1000 wa go nów (pro ces od zy ski wa nia ta bo - ru zo stał zin ten sy fi ko wa ny w 2011 ro ku, kie dy to spół ka za kon trak to wa ła na pra wy 955 wa go nów). Je śli pla ny zo sta ną zrealizowane to spół ka bę dzie mia ła do dys po zy cji ok wa go nów i to już na po trze by ki - bi ców EU RO 2012 oraz pa sa że - rów ko rzy sta ją cych z ko lei w go- rą cym okre sie wa ka cyj nym. In we sty cje w ta bor do ty czą nie tyl ko dba ło ści o je go stan tech nicz ny, ale obej mu ją ta k- że zmia ny wpły wa ją ce na wy - go dę pod ró żo wa nia. PKP In - ter ci ty po sia da obec nie po - nad pół ty sią ca wa go nów z kli ma ty za cją i WC z za - mknię tym obie giem. Bę dzie ich co raz wię cej w bie żą cym ro ku w to a le ty, któ rych nie trze ba za my kać pod czas po - sto ju na sta cjach, ma być wy - po sa żo nych po nad 100 wa go - nów. Zmo der ni zo wa nych zo sta - nie też 68 wa go nów, któ ry mi bę dzie ob słu gi wa na tra sa ze Toaleta i przedział dostosowane dla niepełnosprawnych pasażerów 4 ICNews nr 1 luty 2012

5 Temat numeru Wagony IC podczas przeglądu w hali całopociągowej na stacji Warszawa-Grochów Szcze ci na do Prze my śla. Po - stę po wa nie prze tar go we zo - sta ło ogło szo ne we wrze - śniu 2011 ro ku, ter min skła - da nia ofert upły wa w mar cu br. Pra ce po win ny za koń czyć się w II kwar ta le 2013 ro ku. Zmo der ni zo wa ne wa go ny mo gą je chać z więk szą pręd - ko ścią mak sy mal ną (160 km/godz.). Da je to szan se na skró ce nie cza sów prze jaz - du. Jed nak, w wie lu miej - scach, klu czo we zna cze nie ma ją re mon ty na li niach pro - wa dzo ne przez spół kę PKP Pol skie Li nie Ko le jo we. Kom fort pod ró ży za le ży również od sta nu tech nicz ne - go kół, na któ rych po ru sza ją się wagony w mi nio nym ro - ku ku pio no 325 kół oraz pod - pi sa no umo wę na na pra wę wla tach po - nad ty sią ca ze sta wów ko ło - wych. W pa rze z wa go na mi po - stę pu je roz bu do wa i mo der ni - za cja par ku lo ko mo tyw. Spół ka ko rzy sta z za ku pio - nych w 2008 ro ku dzie się ciu Hu sa rzy oraz elek tro wo zów star sze go ty pu, dba jąc o ich stan tech nicz ny i uno wo cze - śnia nie. W stycz niu zo stał prze pro wa dzo ny prze targ na ca ło rocz ną ob słu gę 45 lo - ko mo tyw elek trycz nych. Na bie żą cy rok za pla no wa - no 144 na pra wy re wi zyj ne lo - ko mo tyw elek trycz nych oraz 6 spa li no wych. War to do dać, że w mi nio nym ro ku za kon trak to wa no na pra wy po nad 60 lo ko mo tyw elek - trycz nych oraz jed nej spa li no - wej. Mo der ni za cję prze szły m.in. 34 lo ko mo ty wy se rii EU - 07 i 7 lo ko mo tyw EP 09. Przy szłość to po cią gi ze spo - ło we. W 2011 ro ku spół ka PKP In ter ci ty pod pi sa ła umo - wę z kon sor cjum Al stom na do sta wę 20 ze spo łów trak - cyj nych (wkrót ce otrzy ma ją swo ją na zwę wy bra ną w kon - kur sie). War tość kon trak tu to 400 mln eu ro. Nie ba wem roz pocz nie się ich pro duk cja, a na tory wy ja dą w 2014 ro ku. No we po cią gi po zwo lą stwo - rzyć naj wy ższy seg ment usług pre mium. Bę dą mo gły mknąć po szy nach na wet 220 km/godz. Z War sza wy do Gdań ska (328 km) pa sa że - ro wie do trą w 2 go dzi ny 30 mi nut. Pod róż ze sto li cy do Kra ko wa (292 km) po - trwa 2 go dzi ny i 15 mi nut, adoka to wic (298 km) 2 go - dzi ny 10 mi nut. Po cią gi bę dą za bie ra ły 402 pa sa że rów (57 miejsc w kla sie 1 i 345 w kla - sie 2). To nie je dy ne za ku py. W 2012 ro ku zo sta nie roz - strzy gnię ty prze targ na 30 pię - tro wych wa go nów do ob słu gi po łą czeń na li nii War sza wa Łódź. Po stę po wa nie prze tar - go we trwa od paź dzier ni ka ubie głe go ro ku. Ofer ty mo gą być skła da ne do mar ca. No we wa go ny po ja wią się na to rach za dwa la ta. W 2011 r. zakontraktowano naprawy lo ko mo tyw elek trycz nych w Za kła dach Na praw czych Ta bo ru Ko le jo we go 1 lo ko mo ty wy spa li no wej w Za kła dach Na praw czych Ta bo ru Ko le jo we go 4 lo ko mo tyw w Za kła dach PKP IC Modernizację przeszły lo ko mo ty wy se rii EU 07 7 lo ko mo tyw se rii EP 09 1 lo ko mo ty wa se rii EU 07 (na pra wa głów na i mo der ni - za cja) W 2012 roku zaplanowano na pra wy re wi zyj ne lo ko mo tyw elek trycz nych z cze - go 10 lo ko mo tyw se rii EU/EP i EP08 przej dzie na pra wę wza kła dach IC, 6 na praw re wi zyj nych lo ko mo tyw spa li no wych (2 SM42 i 4 SU 45*) * wy ko na nie 4 na praw re wi zyj nych SU 45 jest uza le żnio ne od de cy zji wza kre sie le asin gu lub za ku pu lo ko mo tyw spa li no wych do ru chu pa sa żer skie go. Naprawa rewizyjna lokomotywy EU w Prokocimiu fo to: An drzej Brzeź ny ICNews nr 1 luty

6 Temat numeru Tech nicz ne szcze gó ły, czy li na czym po le ga mo der ni za cja lo ko mo tyw Wy da rze - niem 2011 ro - ku by ło od da - nie do użyt ku zmo der ni zo wa nej lo ko mo ty wy EU 07A ro ku zo sta ła za war ta do dat ko wa Wumo wa na uno wo cze śnie nie 15 lo ko mo - tyw se rii EP 09. W ra mach mo der ni za cji prze - wi dzia no m.in. mon taż no wych er go no micz - nych pul pi tów z wy ko rzy sta niem ist nie ją ce go na staw ni ka jaz dy, wy po sa że nie ka bin ma szy ni - sty w urzą dze nia kli ma ty za cyj ne, po pra wę prze wie trza nia prze dzia łu ma szy no we go, mon - taż no we go ra dio te le fo nu oraz do dat ko wej sprę żar ki po wie trza za si la nej z do dat ko wej prze twor ni cy, a ta kże ujed no li ce nie do obo - wią zu ją ce go stan dar du wszyst kich urzą dzeń ha mul ca elek tro dy na micz ne go. Sze reg zmian by ło zwią za nych z do sto so wa niem lo ko mo tyw do ob słu gi po łą czeń do Czech. Mo dy fi ka cje obej mu ją m.in. mon taż no we go elek tro nicz ne - go pręd ko ścio mie rza z do pusz cze niem na ten kraj, zmia nę pa ra me trów przy ciem nia - nia świa teł oraz przy go to wa nie 10 lo ko mo tyw do za mon to wa nia in sta la cji LS90 i ra dia przy - sto so wa nych do jaz dy po cze skich li niach ko le - jo wych. Prędkość ponadplanowa Naj bar dziej spek ta ku lar nym wy da rze niem w 2011 ro ku by ło od da nie w grud niu do eks - plo ata cji zmo der ni zo wa nej przez ZNTK w Ole - śni cy lo ko mo ty wy se rii EU 07A 001 (z lo ko - mo ty wy EU ). Uno wo cze śnio no ka bi nę ma szy ni sty (no we pul pi ty i fo te le, kli ma ty za cja, elek tro nicz ne pręd ko ścio mie rze, GPS). Za - mon to wa no no wo cze sne, asyn chro nicz ne sil ni - ki trak cyj ne, no we od bie ra ki prą du ty pu DSA oraz układ sma ro wa nia obrze ży kół. Zo sta - ła ta kże pod wy ższo na pręd kość mak sy mal na ze 125 do 160 km/godz. W za ło że niach do pro jek tu ta ka mo żli wość nie by ła roz pa try - wa na, ale w trak cie na pra wy głów nej kon struk - to rzy ZNTK Ole śni ca do szli do wnio sku, że dzię ki asyn chro nicz nym sil ni kom trak cyj nym o więk szej mo cy (ok. 700 kv) i zmia nie prze - kład ni głów nej mo żna ta ką mo dy fi ka cję wpro - wa dzić. Lo ko mo ty wa otrzy ma ła no we tym cza - so we świa dec two ty pu i bę dzie te sto wa na przez okres dwóch lat. Komfort w kabinie Pod czas na praw re wi zyj nych 34 lo ko mo tyw se rii EU/EP 07 wy ko na no mo der ni za cje uła - twia ją ce pra cę ma szy ni sty. W obu ka bi nach zo - sta ły za mon to wa ne er go no micz ne fo te le (dla ma szy ni sty i po moc ni ka) oraz no wa izo la cja ciepl na i aku stycz na. Za in sta lo wa no kli ma ty za - cję ka bin, umo żli wia ją cą schła dza nie po wie - trza. Po nad to lo ko mo tywy po ma lo wa no w no - we bar wy PKP In ter ci ty. Lokomotywa EU07-495, którą zmodernizowano w ZNTK Oleśnica Fot. Marcin Purc 6 ICNews nr 1 luty 2012

7 Temat numeru Naprawiają na miejscu... PKP In ter ci ty dzia ła w ca łej Pol sce. Za ob słu gę po łą czeń, przy go to wa nie po cią gów w po szcze gól nych re jo nach kra ju od po wia da ją Za kła dy. Jest ich czte ry Za kład Cen tral ny z sie dzi bą w War sza wie, Po łu dnio wy w Kra ko wie, Pół noc ny w Gdy ni i Za - chod ni w Po zna niu. W nich, pra cow ni cy wy spe cja li zo wa nych ko mó rek, dba ją o stan tech nicz ny ta bo ru. Do dys po zy cji ma ją no wo cze sne warsz ta ty. Na północy W Za kła dzie Pół noc nym ta bo rem opie ku je się Sek cja Na praw Po jaz dów Trak cyj - nych i In fra struk tu ry w Gdy ni Gra bów ku. To cie ka we miej - sce, ta kże z uwa gi na bo ga tą hi sto rię. Sek cja jest bez po - śred nią spad ko bier czy nią tra - dy cji pa ro wo zow ni Gdy nia, za ło żo nej w 1929 ro ku przy oka zji bu do wy Ma gi stra li Wę glo wej. W la tach II woj ny świa to wej ha le pa ro wo zow ni zo sta ły do dat ko wo roz bu do - wa ne przez nie miec kie go oku pan ta, jed nak po przej ściu fron tu i bom bar do wa niach alian tów, obiek ty by ły nie mal do szczęt nie znisz czo ne. Od - bu do wa i mo der ni za cja hal trwa ła aż do 1975 ro ku, kie dy to od bio rem 32-to no wej suw - ni cy sym bo licz nie za koń czo - no pra ce. Obec nie na Gra bów ku pra cu je 165 osób. Dzię ki wie - lo let nim in we sty cjom sek cja jest jed ną z naj le piej wy po sa - żo nych w urzą dze nia tech - nicz ne do utrzy ma nia lo ko - mo tyw. Dys po nu je dwie ma ha la mi wa chla rzo wy mi z 34 ka na ła mi i sta no wi ska mi po - sto jo wy mi. Są tam m.in. dwie za pad nie trak cyj ne, dwie suw ni ce (w tym jed na 32 to no wa), trzy kom ple ty pod - no śni ków kut tru fa, to kar nia pod to ro wa UBC -150, warsz - ta ty spe cja li stycz ne, m.in.: sa - mo czyn ne go ha mo wa nia po - cią gu (SHP), na praw pan to - gra fów, re ge ne ra cji pomp wtry sko wych Han smann, oraz je dy ne na sie ci PKP sta nowi sko do dia gno sty ki ob wo - dów wy so kie go na pię cia i apa ra tów za bez pie cza ją cych lo ko mo tyw se rii EP/EP07 Lok - te st07. We dług sta nu na gru dzień ub. ro ku sek cja ob słu gu je 126 lo ko mo tyw EP/EU 07 (jest to naj więk sze zgru po wa nie lo ko - mo tyw tej se rii w ca łym PKP In - ter ci ty) oraz 11 lo ko mo tyw SM42. Sek cja prze pro wa dza kon tro l ne, okre so we i tzw. du że prze glą dy tych mo de li lo ko mo - tyw. Po nad to w 2011 ro ku roz - po czę to wy ko ny wa nie na praw re wi zyj nych lo ko mo tyw EP07 i EP li sto pa da pierw sza lo ko mo ty wa EP08 (z nu me rem in wen ta rzo wym 008) po od by - ciu jaz dy prób nej zo sta ła skie ro - wa na do pra cy w Za kła dzie Cen tral nym. i zachodzie Za kład Za chod ni dys po nu - je 380 wa go na mi, jed nak część z nich jest wy łą czo - na z bie żą cej eks plo ata cji prze cho dzi prze glą dy okre - so we lub wy ma ga re mon tów. cd. str. 8 Lokomotywownia w Gdyni Grabówku ICNews nr 1 luty

8 Temat numeru Na modernizację czeka jeszcze wiele lokomotyw Super hala w Warszawie W 2007 ro ku, po mo der ni za cji, od da no do użyt ku ha lę tech nicz - no -mon ta żo wą na sta cji War sza - wa -Gro chów naj dłu ższą w Eu ro - pie Środ ko wo -Wschod niej i jed ną znaj no wo cze śniej szych na kon ty - nen cie. Kil ka cie ka wo stek o sta cji po sto - jo wej War sza wa -Gro chów: Po wierzch nia: 63 ha Dłu gość to rów: 54 km Licz ba roz jaz dów: 249 Ka żde go dnia na tra sy mu si wy je chać 167 wa go nów. Tak wy ni ka z roz kła du jaz dy. Od ro ku za kład dys po nu je ha la mi do na praw lo ko mo tyw i wa go nów we Wro cła wiu. Hala całopociągowa Licz ba to rów rów no le głych: 3 (na ka żdym to rze miesz czą się dwa 8-wa go no we skła dy tj. 16 wa go nów i lo ko mo ty wa ma - new ro wa Dłu gość ha li: 420 me trów Sze ro kość: 26 me trów Po wierzch nia: mkw. Wy ko ny wa ne są w nich pra ce zwią za ne utrzy ma niem wła - snych lo ko mo tyw, a ta kże usłu gi dla in nych za kła dów i spół ek PKP, m.in. prze glą dy elek trycz nych ze spo łów trak - cyj nych dla Prze wo zów Re - gio nal nych w Po zna niu. W mi nio nym ro ku obiek ty zo sta ły do po sa żo ne w wie le no - wych urzą dzeń tech nicz nych umo żli wia ją cych roz sze rze nie za kre su na praw bie żą cych, a ta - kże pod ję cie na praw re wi zyj - nych wa go nów w peł nym za - kre sie. W 2011 ro ku prze pro - wa dzi li śmy 15 na praw re wi zyj - nych wa go nów wy ja śnia An - drzej Boksz cza nin, za stęp ca dy - rek to ra ds. eks plo ata cji w Za kła - dzie Za chod nim PKP In ter ci ty. Po tę żne, zaj mu ją ce w su - mie po nad 22 tys. mkw. po - wierzch ni ha le lo ko mo ty wow - ni i wa go now ni nie są je dy ny - mi, w któ rych ta bo ro wi przy - wra ca na jest spraw ność i uro - da. PKP In ter ci ty Za kład Za - chod ni użyt ku je ta kże ha lę ca - ło po cią go wą prze zna czo ną do na praw oraz bie żą ce go utrzy ma nia wa go nów. Po sia - da ona dwa to ry z za bu do wa - ny mi ka na ła mi re wi zyj ny mi o dłu go ści 220 m, umo żli wia - ją cy mi ob słu gę skła du ze sta - wio ne go z 9 wa go nów krót- kich. Obiekt jest ogrze wa ny, co po zwa la na wy ko ny wa nie na praw w wa run kach zi mo - wych. 8 ICNews nr 1 luty 2012

9 Okiem reportera W dzień, w nocy i na biegu EuroNight Jan Kie pu ra z War sza wy do Amsterdamu wje dzie na pe ron dru gi głos z me ga fo nów na dwor cu Po znań Głów ny wpra wia w oży wie nie pod ró żnych. Na przy jazd po cią gu cze ka ją ta kże pra cow ni cy Sek cji Eks plo ata cji Ta bo ru Za kła du Za chod nie go PKP In ter ci ty. e wi dent, w czer wo nej od - Rbla sko wej kurt ce z la tar ką w dło ni cho dzi po pe ro nie na - słu chu jąc od gło sów nad je - żdża ją ce go po cią gu. Ha łas na - ra sta, ale po tę żny i mia ro wy stu kot ko lej nych wa go nów po tra fi wie le po wie dzieć o rze czy wi stym sta nie se tek ton że la za to czą cych się po szy nach. Zgod nie z ko le jo wy mi pro - ce du ra mi to ob ser wa cja na bie gu. Lo ko mo ty wa i wa - go ny wy ru szy ły w peł ni spraw - ne, prze szły wy ma ga ne prze - glą dy i speł nia ją wy mo gi tech - nicz ne, jed nak pod czas kil ku - go dzin nej jaz dy po to rach mo gły na stą pić drob ne zmia - ny coś mo gło się ob lu zo wać, ja kiś ele ment nie wy trzy mał ob cią żeń. Trze ba więc wsłu - chać się w od głos po cią gu, apo tem obej rzeć po łą cze nia wa go nów oraz ze sta wy ko ło - we. Mo że na wet stuk nąć w nie młot kiem. Jesz cze roz - mo wa z kie row ni kiem po cią - gu, któ ry nie zgła sza żad nych uwag. Wszyst ko spraw ne i Jan Kie pu ra mo że da lej pę - dzić po szy nach. Za kil ka go - dzin za trzy ma się na dwor cu Ost ban hof w Ber li nie. W piąt ko wy wie czór na po - znań skim dwor cu jest co raz ciem niej i zim niej. Mróz się ga mi nus 10 stop ni. Wła śnie za - czy na się przy jaz do wy szczyt po cią gów In ter ci ty. Dla wie lu z nich to je dy nie sta cja prze lo - to wa. Nie któ re jed nak tu taj koń czą swą tra sę. To ich sta cja ma cie rzy sta. Na to rach przy Dwor cu Let nim stoi już skład z War sza wy, na pe ron 2 wje chał po ciąg z Kra ko wa, ana4 wjeżdża z Wro cła wia. W skła dzie z Wro cła wia ja dą dwie lo ko mo ty wy. Jed na bę dzie na re zer wę in for mu - ją pra cow ni cy Sek cji Eks plo - ata cji Ta bo ru. Jej na czel nik to Ma rek Pu ka; kie ru je nią od trzech lat. Przed tem dłu gie la ta pra co wał ja ko ma szy ni sta. Zna ko le jo we obo wiąz ki i zwy cza je. Po rzą dek, punk tu - al ność i przede wszyst kim spraw na ob słu ga pa sa że rów. Aby wszyst ko cho dzi ło jak w ze gar ku ka żdy mu si na le ży - cie wy ko ny wać przy pi sa ne obo wiąz ki. Zespół Rewizji Taboru w Poznaniu li czy 30 pra cow ni ków. Są wśród nich re wi den ci, elek tro mon te rzy, ma new ro wi i rze mieśl ni cy. Pra cu ją na zmia ny po 12 go - dzin. Wszy scy są fa chow ca mi, zna ją cy mi się na ro bo cie. Po - tra fią szyb ko usu nąć uster ki w wa go nach. Ni by nie po win - ny, a jed nak się zda rza ją. A to ja kieś drzwi się za blo ku ją lub wy sią dzie oświe tle nie w wa - go nie. W zi mie naj czę ściej po ja wia ją się pro ble my z ogrze wa niem. Na szym za - da niem jest więc utrzy ma nie elek tro wo zów i wa go nów w spraw no ści. Przyj mu je my pociągi, wy ko nu je my bie żą ce prze glą dy i usu wa my wy kry te uster ki. Ma my na to kil ka go - dzin, gdyż nad ra nem skła dy mu szą punk tu al nie zgod nie z roz kła dem jaz dy wy ru szyć w dro gę opo wia da Ma rek Pu ka. Re wi dent do ko nu je wła - śnie prze glą du EDyt ki, czy li skła du ED 74, któ ry przy je chał z War sza wy. No wo cze sny po - ciąg ze spo łowy, w któ rym przez kil ka go dzin pod ró żo - wa ło kil ka set osób pre zen tu je się do brze. Ma szy ni sta i ob słu - ga nie sy gna li zu ją żad nych uste rek. Wszyst ko w naj lep - szym po rząd ku. Za kil ka go - dzin, po prze glą dzie, wy sprzą - ta niu przez eki pę wy spe cja li - zo wa nej fir my ze wnętrz nej i do ko na niu od bio ru przez pra cow ni ków Sek cji po ciąg znów po mknie do War sza wy. (iw) Skład ED 74 pod okiem rewidenta Sławomira Rosołka Kierownik pociągu Intercity z Wrocławia Marcin Czerwiński w rozmowie z Kazimierzem Żabielkiem Elektromonter Stanisław Dobrzyński przegląda obwody blokad klamek ICNews nr 1 luty

10 Po szynach Lokomotywy Intercity EU07 EU 07 (typ 4E i 303E) lo ko mo ty wa elek - trycz na uni wer sal na pol skiej pro duk cji, bu - do wa na na pod sta wie bry tyj skiej li cen cji wla tach we wro cław skich za - kła dach Pa fa wag (typ 4E, po jaz dy o nu me - rach od 001 do 244) oraz la tach (typ 303E, po jaz dy o nu me rach od 301 do 545) w Za kła dach H. Ce giel skie - go w Po zna niu; ma sa 80 ton (typ 4E), 83,4 to ny (typ 303E); czte ry sil ni ki, ka żdy omo cy 500 kw; prze ło że nie prze kład ni głów nej 79:18; pręd kość mak sy mal na 125 km/godz. Sta no wią więk szość lo ko mo - tyw elek trycz nych w Gru pie PKP. Są wy ko - rzy sty wa ne do pro wa dze nia za rów no lek - kich, jak i cię żkich po cią gów oso bo wych. EP07 EP07 skrót EP ozna cza Elek trycz - na Pa sa żer ska lo ko mo ty wa po wsta ła wwy ni ku mo der ni za cji lo ko mo ty wy EU - 07 w la tach oraz Prze bu do wa po le ga ła na zmia nie prze ło - że nia prze kład ni głów nej (76:21), w wy - ni ku cze go ob ni żo no pręd kość ob ro to wą sil ni ków trak cyj nych o oko ło 15 proc., a tym sa mym zmniej szo no ich awa ryj - ność. Eg zem pla rze po mo der ni za cji prze - pro wa dzo nej w la tach (pod - czas mo der ni za cji po jaz dy otrzy ma ły no - wą nu me ra cję, od 1001 wzwyż) na zy wa - ne są przez mi ło śni ków ko lei i ko le ja rzy bu dy nia mi od koloru, na jaki były wcześniej malowane. EP09 10 ICNews nr 1 luty 2012

11 Po szynach Rekordowe Intercity Po ciąg TLK ja dą cy z Kra ko wa do Ko ło brze gu po ko nu je naj dłu ż- szą kra jo wą tra sę 1079 km. Na naj dłu ższej tra sie mię dzy na - ro do wej z War sza wy do Am - ster da mu o dłu go ści 1631 km, kur su je po ciąg Eu ro - Ni ght Jan Kie pu ra. EP08 EU44 Husarz Naj szyb szy mi lo ko mo ty wa mi PKP In ter ci ty są Hu sa rze. Re - kord pręd ko ści skła du kla sycz - ne go na pol skich to rach zo stał usta no wio ny pod czas te stów w 2009 ro ku na Cen tral nej Ma - gi stra li Ko le jo wej, na od cin ku Psa ry Gó ra Wło dow ska. Skład pociągu ze sta wio ny z Hu sa rza i 3 wa go nów, po mknął z pręd - ko ścią 235 km/godz. Naj więk sza pręd kość mak sy mal - na, roz wi ja na przez pla no we po - cią gi PKP In ter ci ty, to 200 km/godz. Tak szyb ko, na nie - któ rych od cin kach tras po za gra ni ca mi Pol ski, ja dą Eu ro Ni - ght Jan Kie pu ra oraz Eu ro Ci ty Wa wel. Na kra jo wych tra sach, np. Cen tral nej Ma gi stra li Ko le jo - wej, po cią gi kur su ją z pręd ko - ścią mak sy mal ną 160 km/godz. EP08 (typ 4Ea i 102E) elek trycz - na lo ko mo ty wa pa sa żer ska pro duk cji pol skiej, bu do wa nawla tach we wro cław skich za kła dach Pa fa wag. Przy jeź dzie po cią go wej osią ga pręd - kość 140 km/godz.; ma sa 80 ton; si ła po cią go wa 25 ton. Wy pro du ko wa no 15 eg zem pla rzy. EP09 (typ 104E, 104Ea i 104Eb) elek trycz na lo ko mo ty wa pa sa żer ska pro duk cji pol skiej. Pro du ko wa nawpa - fa wa gu w la tach ; ma sa 83,5 to ny. Lo ko mo ty wy te by ły za pro jek to - wa ne do pro wa dze nia po cią gów pa sa - żer skich o ma sie brut to do 500 ton z pręd ko ścią do 160 km/godz., z prze - zna cze niem przede wszyst kim na Cen - tral ną Ma gi stra lę Ko le jo wą, gdzie do mi - nu ją do dziś. Pro wa dzą ta kże m.in. eks - pre sy na li nii do Po zna nia. W su mie zbu do wa no 47 lo ko mo tyw tej se rii. EU 44 Hu sarz pro du ko wa - na od 2005 ro ku przez Sie mens Mo bi li - ty; ma sa 87 ton; pręd kość kon struk cyj - na 230 km/godz. Jest lo ko mo ty wą wie lo - sys te mo wą, przy sto so wa ną do za si la nia prą dem sta łym lub prze mien nym. Pierw - szy eg zem plarz z 10 za ku pio nych przez PKP In ter ci ty za de biu to wał w pol skich bar wach 10 grud nia 2008 ro ku. Hu sa rze ob słu gu ją po łą cze nia na za chod niej ma - gi stra li E20 po cią gi Eu ro Ci ty Ber lin - -War sza wa -Express oraz Eu ro Ni ght Jan Kie pu ra. Pro wa dzą też nie któ re skła dy kie ro wa ne przez Cen tral ną Ma gi stra lę Ko le jo wą. ICNews nr 1 luty

12 Intercity oferuje Ten bilet jest Rewelacyjny ZBi le tem Re we la cyj nym PKP In ter ci ty pod - róż jest tań sza na wet o 30 pro cent. Wy star - czy po pro sić o nie go w ka sie, ku pić w In ter - ne cie lub u kon duk to ra. Pa sa żer za cho wu je pra wo do in nych przy słu gu ją cych mu zni - żek. Ofer ta obo wią zu je na okre ślo nych od - cin kach. i let Re we la cyj ny jest... re we la cyj nym roz wią za niem dla ka - Bżde go, kto chce pod ró żo wać ta niej. Za rów no dla pa sa że - rów, któ rzy ce nią so bie więk szy kom fort i wy bie ra ją kla sę 1 jak i tych, któ rzy wo lą eko no micz ne pod ró że w kla sie 2. No wo ścią jest mo żli wość ko rzy sta nia na pod sta wie Bi le tu Re we la cyj ne go znie któ rych po łą czeń ka te go rii Express (Ex) po mię dzy War sza - wą a Trój mia stem. Pod róż po cią ga mi ob ję ty mi cał ko wi tą re - zer wa cją miejsc, ob słu gi wa ny mi zmo der ni zo wa ny mi wa go na - mi, stwa rza kom for to we wa run ki do pra cy, na uki czy od po - czyn ku. To pro po zy cja dla stu den tów, osób pod ró żu ją cych w spra wach urzę do wych, biz ne so wych, czy po pro stu wy bie - ra ją cych się do sto li cy lub nad mo rze. Łą czy ich jed no zbi le tem Re we la cyj nym za swo ją pod róż za pła cą ok. 30 pro cent mniej. Jak skorzystać z oferty O Bi let Re we la cyj ny mo żna po pro sić w ka sie bi le to wej lub u kon duk to ra. Jed nak w tym dru gim przy pad ku, po - dob nie jak przy za ku pie in nych bi le - tów w po cią gu od sta cji i przy stan ków, na któ rych jest czyn na ka sa bi le to wa, zo sta nie do li czo na opła ta w wy so ko - ści 10 zł. Je śli zde cy du je my się na wy - god ny za kup w In ter ne cie, po przez stro nę ter ci ty.pl i do stęp ną na niej usłu gę in ter ne to wej sprze da ży bi le tów e -IC, po wy bra niu po cią gu wła ści wej ka te go rii oraz od cin ka ob ję - te go pro mo cją, apli ka cja au to ma tycz - nie wy bie rze dla pa sa że ra Bi let Re we - la cyj ny. Co wa żne, ofer ta nie ma ogra - ni czeń co do licz by sprze da wa nych bi - le tów i ter mi nów ich obo wią zy wa nia. 12 ICNews nr 1 luty 2012

13 Intercity oferuje Wybrane trasy i let Re we la cyj ny mo żna obec nie ku pić na po łą cze nia ka te - Bgo rii Express (Ex) po mię dzy War sza wą a Gdy nią. Ale uwa - ga! Tyl ko na po cią gi ja dą ce tra są przez Dział do wo, Mal bork i Tczew. Są to eks pre sy Ma ło pol ska i Nor wid. Ofer ta spe cjal na nie do ty czy po cią gów, któ re kur su ją do Trój mia sta al ter na tyw ną tra są przez Byd goszcz. Bi let Re we la cyj ny obo wią zu je ta kże w po cią gach Two ich Li - nii Ko le jo wych (TLK) na od cin kach: War sza wa Kra ków i Kra ków War sza wa (przez War kę/dę blin, Ra dom, Kiel ce), Wro cław Prze myśl i Prze myśl Wro cław (przez Ka to wi ce, Kra ków, Rze szów), Kra ków Za ko pa ne i Za ko pa ne Kra ków, Szcze cin Świ no uj ście i Świ no uj ście Szcze cin, Po znań Zie lo na Gó ra i Zie lo na Gó ra Po znań, Rze szów Za mość i Za mość Rze szów (przez Tar no brzeg, Sta lo wą Wo lę), Wro cław Szklar ska Po rę ba Gór na i Szklar ska Po rę ba Gór na Wro cław (przez Wał brzych, Je le nią Gó rę). Bi let Re we la cyj ny mo żna ku pić w re la cjach za wie ra ją cych łą - czą ce się ze so bą od cin ki ob ję te ofer tą, np. Kra ków Za mość, Ka - to wi ce Za ko pa ne (przez Kra ków), War sza wa Za ko pa ne (przez Ra dom, Kiel ce, Kra ków). Mo żna go rów nież na być na krót szy od - ci nek pro mo cyj nej tra sy po mię dzy wy bra ny mi sta cja mi, na któ rych za trzy mu je się po ciąg. Jest to więc ofer ta nie tyl ko dla osób pod ró żu ją cych po mię dzy naj więk szy mi mia sta mi, któ re łą - czy Bi let Re we la cyj ny, ale ta kże dla wsia da ją cych na tra sie. Oszczęd no ści Ce na Bi le tu Re we la cyj ne go za le ży od dłu go ści po ko - ny wa nej tra sy. Przy kła do wo, na peł ny 349-ki lo me - tro wy od ci nek po mię dzy sta cja mi War sza wa Cen tral - na i Gdy nia Głów na, wraz z miej sców ką, w kla sie 1 eks pre su kosz tu je 112,50 zł, a w kla sie 2 87,50 zł. Pa sa żer mo że ko rzy stać przy tym z in nych przy słu - gu ją cych mu ulg usta wo wych lub han dlo wych. I tak np. stu dent do 26 ro ku ży cia (zni żka 51 proc., obo wią zu je wy łącz nie w kl. 2) za prze jazd w 2 kla - sie eks pre su za pła ci tyl ko 49,25 zł. ICNews nr 1 luty

14 Intercity oferuje Podróże we śnie Jak tanio i bezpiecznie śpiąc podróżować? Wystarczy kupić bilet w ramach oferty Tania Kuszetka. Dopłacamy 25,50 zł do ceny biletu w klasie 2 i leżanka jest do naszej dyspozycji. Resztą zajmie się steward. W ka żdym wa - go nie ty pu ku - sze ta ob słu gę pod ró żnych spra wu je ste ward spół ki WARS. Po mo że on m.in. przy wsia da niu i wy sia da niu z po - cią gu, zna le zie niu za re zer wo wa ne go miej sca, roz miesz - cze niu ba ga ży. ofer ty Ta nia Ku szet ka mo żna już sko rzy stać Zw więk szo ści noc nych po cią gów PKP In ter - ci ty w ko mu ni ka cji kra jo wej. Umo żli wia ona pod róż w 6-oso bo wym prze dzia le z miej sca mi do le że nia bez po ście li; w ce nie bi le tu jest jed - no ra zo we prze ście ra dło. Po ciąg ob ję ty tą ofer tą pro wa dzi przy naj - mniej je den wa gon z 54 le żan ka mi. Na łącz - ny koszt prze jaz du w Ta niej Ku szet ce skła da się ce na bi le tu w kla sie 2 we dług ta ry fy TLK w wa - go nach z miej sca mi do le że nia (uza le żnio na od dłu go ści tra sy) i ce na re zer wa cji miej sca w ofer cie Ta nia Ku szet ka (25,50 zł). W ka żdym wa go nie ty pu ku sze ta ob słu gę pod ró żnych spra wu je ste ward spół ki WARS. Po mo że on m.in. przy wsia da niu i wy sia da niu zpo cią gu, zna le zie niu za re zer wo wa ne go miej - sca, roz miesz cze niu ba ga ży. Na czas pod ró ży pra cow nik ten prze cho wa bi le ty i do ku men ty upraw nia ją ce do prze jaz du (zwró ci je na pół go dzi ny przed za trzy ma niem po cią gu na sta cji, do któ rej zmie rza my). Dzię ki te mu mo że my być pew ni, że nie prze śpi my na szej miej sco wo - ści do ce lo wej. Ste ward WARS -u po mo że ta kże przy roz kła da niu bądź skła da niu le żan ki. Dzię ki te mu w dzień mo że my pod ró żo wać na sie dzą co. Dla bez pie czeń stwa pod ró żnych i unie - mo żli wie nia prze miesz cza nia się osób po stron - nych, przej ście z ogól no do stęp nych wa go - nów z miej sca mi do sie dze nia do ku szet i wa - go nów sy pial nych jest w trak cie pod ró ży za m- Miejsca do leżenia w wagonie typu kuszeta knię te. Wcho dze nie i wy cho dze nie z wa gonów ty pu ku sze ta i sy pial nych od by wa się tyl ko na sta cjach za trzy ma nia po ciągu przez drzwi ze wnętrz ne i pod nad zo rem ste war da WARS -u. Re zer wa cji miej sca w ku sze cie mo żna do ko - nać naj póź niej na dwie go dzi ny przed od jaz dem po cią gu ze sta cji po cząt ko wej. Przed sprze daż bi le tów roz po czy na się na 30 dni przed ter mi - nem wy jaz du po cią gu w tra sę. Aby ku pić bi let na le ży udać się do ka sy bądź sko rzy stać z in ter - ne to we go sys te mu sprze da ży e -IC na stro nie Je śli w wa go nie są wol ne miej sca, Ta nią Ku szet kę mo żna też ku pić bezpo śred nio u ste war da WARS -u. Wów czas zo sta - nie do li czo na opła ta 10 zł za wy da nie bi le tu wpo cią gu. (kms) 14 ICNews nr 1 luty 2012

15 Intercity oferuje Express Wisła na stacji Wisła Uzdrowisko W górach taniej z Intercity Pa sa że ro wie, któ rzy wy ru szą z PKP In ter ci ty do Za ko pa ne go lub Wi sły, na miej scu, po oka za niu bi le tu ko le jo - we go ta niej za pła cą za noc leg, wy sza le ją się na sto ku lub w ba se nie, za spo ko ją ape tyt gó ral ski mi przy sma - ka mi. To nie je dy na pro mo cyj na ofer ta dla wy bie ra ją cych się w gó ry. Na tra sie z Kra ko wa do Za ko pa ne go bi - let Last Mi nu te na eks pre sy kosz tu je tyl ko 13 zło tych. Stolica Tatr Do koń ca mar ca, pa sa żer z bi le tem na po cią gi In ter ci ty ka - te go rii Express (Ta try, Mor skie Oko, Ma ło pol ska) oraz Two ich Li - nii Ko le jo wych (np. Mon ciak -Kru pów ki, Tet ma jer, No sal), w obiek tach ob ję tych pro mo cją mo że sko rzy stać z 10-pro cen to - wej zni żki. Li sta miejsc jest im po nu ją ca. Są na niej za ko piań skie ho te le, ośrod ki i szko ły nar ciar skie oraz wy po ży czal nie sprzę tu spor to we go. Ci, któ rzy chcie li by po si lić się i od po cząć po bia łym sza leń stwie mo gą wstą pić z bi le tem In ter ci ty do ka wiarń, karczm i re stau ra cji, zre lak so wać się w Aqu apar ku (tam ra bat ozna cza do dat ko wy czas na ko rzy sta nie z obiek tu) lub wy brać do ki na. Bi let ko le jo wy upraw nia do zni żek przez 14 dni od za pi sa nej na nim da ty wy jaz du je den raz w ka żdym miej scu z li sty. Spe cjal na oka zja cze ka ta kże na pa sa że rów wsia da ją cych do eks pre sów w Kra ko wie. Je śli w po cią gu bę dą do stęp ne miej - sca, w dwor co wej ka sie mo żna ku pić bi let Last Mi nu te za 13 zło tych. Sprze daż pro mo cyj nych bi le tów roz po czy na się na 30 mi nut przed od jaz dem. Bi le tów Last Mi nu te nie mo żna ku pić u kon duk to ra, nie sto su je się do nich żad nych ulg i upu stów, nie pod le ga ją też zwro to wi. W ce nie jest na to miast za war ta miej - sców ka. To kon ku ren cyj na ofer ta, bo za prze jazd na tej tra sie bu sem pry wat nej fir my trze ba za pła cić po nad 20 zło tych. Perła Beskidu Dzię ki za war te mu w grud niu ub. ro ku po ro zu mie niu z Wi ślań - ską Or ga ni za cją Tu ry stycz ną oraz wła dza mi mia sta Wi sła, 10-pro - cen to wa zni żka na pod sta wie bi le tu ko le jo we go przy słu gu je ta kże pa sa że rom, któ rzy do te go gór skie go ku ror tu uda ją się eks pre sem Wi sła. Po ciąg ten kur su je w week en dy do koń ca lu te go. W pro - mo cji uczest ni czy kil ka na ście pod mio tów zrze szo nych w WOT, wśród nich przede wszyst kim ho te le i pen sjo na ty, ale ta kże sta cja nar ciar ska i fir ma or ga ni zu ją ca im pre zy ze spor ta mi eks tre mal ny mi. Trwa ją roz mo wy z sa mo rzą dem Szklar skiej Po rę by. To ko lej - ny ku rort, w któ rym pod ró żni z bi le ta mi PKP In ter ci ty ma ją być pre mio wa ni. Peł ną li stę miejsc uczest ni czą cych w pro mo cji w Za ko pa - nem i Wi śle mo żna zna leźć na stro nie ter ci ty.pl. Kolej krzesełkowa w ośrodku narciarskim Harenda Stacja Zakopane - Express Tatry gotowy do odjazdu ICNews nr 1 luty

16 Zatrzymane w obiektywie Zdję cie: An drzej Brzeź ny PKP In ter ci ty S.A. Za kład Po łu dnio wy, Sek cja Na praw Po jaz dów Trak cyj nych Zachęcamy do przesyłania zdjęć o tematyce kolejowej na adres Najlepsze z nich opublikujemy w dziale Zatrzymane w obiektywie, a autorów nagrodzimy firmowymi gadżetami. Wśród wszystkich abonentów IC News, którzy do 5 marca 2012 prześlą na adres prawidłową odpowiedź na pytanie: W jakich pociągach kategorii Express obowiązuje Bilet Rewelacyjny? rozlosujemy trzy zestawy firmowych upominków PKP Intercity. ICNews Internetowy Biuletyn Informacyjny PKP In ter ci ty Wy daw ca: PKP In ter ci ty S.A. Cen tra la Spół ki, Biu ro Ko mu ni ka cji i Pro mo cji, ul. Że la zna 59a, War sza wa, tel Przygotował zespół Wydziału Komunikacji Społecznej PKP Intercity. Projekt: Vega design. 16 ICNews nr 1 luty 2012

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 6/2012 W numerze Zmia ny w za rzą dach spół ek Gru py PKP Zwięk sze nie efek tyw no ści biz ne so wej spół ek i po pra wa ja ko ści dzia ła nia z punk tu wi dze

Bardziej szczegółowo

Anna Łuczak, Andrzej Najmiec. Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców

Anna Łuczak, Andrzej Najmiec. Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców Anna Łuczak, Andrzej Najmiec Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Zdjęcie na okładce Andrzej Jaworski Opracowanie redakcyjne Danuta Rutkowska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości

VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości WYDANIE SPECJALNE ISSN 1643-6350 PATRONAT HONOROWY MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU WOJEWODA ŚLĄSKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości Katowice, 24

Bardziej szczegółowo

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom:

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: ŚląskiejIzbyBudownictwa ŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa KatowickiegoOddziałuPolskiegoZwiązkuInżynierówi

Bardziej szczegółowo

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n NR 68 n WTOREK 3 GRUDNIA 2013 n NAJ WIĘ CEJ CZY TEL NI KÓW W PO

Bardziej szczegółowo

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013 SE RIA/Series titles: MONOGRAFIE WY ŻS ZEJ SZKO ŁY EKO LO GII I ZAR ZĄ DZA NIA MONOGRAPHS of the University of Ecology and Management in Warsaw REDAKCJA NAUKOWA/Scientific editor: doc. dr inż. Jan Cetner

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Pod wyż ka po dat ku Vat w Ho lan dii 19% na 21% Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Kto mo że ubie gać się o za - si łek cho ro bo wy w Ho lan dii? Czy

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

jeszcze tylko kilka tygodni

jeszcze tylko kilka tygodni n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Zorgtoeslag 2014 nie zostanie zniesiony

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela

konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Codziennie następne wydanie już w piątek 26.10 Wydanie specjalne Tour Salon Poznań 24 października Codziennie 1 Andrzej Byrt, prezes zarządu MTP Mam na dzie ję, że wi zy ta na tar

Bardziej szczegółowo

Copyright by Sergiusz Trzeciak & Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015.

Copyright by Sergiusz Trzeciak & Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015. Copyright by Sergiusz Trzeciak & Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015. Wszystkie prawa zastrzeżone. Książka ani żadna jej część nie może być przedrukowywana ani w żaden sposób reprodukowana

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki SEM praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp dlaczego wyszukiwanie jest tak ważne dla twojego biznesu............................ 4 1. Planowanie kampanii

Bardziej szczegółowo

4/2012 2013. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska

4/2012 2013. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 4/2012 2013 ISSN 1641-5825 Sylwia Pragłowska Od redakcji H a sło XVII Tar gów Edu ka cyj nych Ta lent Edu ka cja Suk ces łą - czy się ści śle z ideą

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163 strefa automotive Samochody jak motyle Strefa felietonu Historia gliwickiej stadionowej realpolitik Plan na 200 PRo cent

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH Spis treści O zakładzie w skrócie... 3 Wstęp...3 Spawalnia... 4 Lakiernia... 5 Montaż... 6 Historia fabryki... 9 Zakład od podstaw... 9 Epoka Fiata 126p... 11 Cinquecento

Bardziej szczegółowo

który zażył narkotyki TRAGICZNY FINAŁ W śro dę zmarł 19-la tek, któ ry w sta nie kry tycz nym

który zażył narkotyki TRAGICZNY FINAŁ W śro dę zmarł 19-la tek, któ ry w sta nie kry tycz nym AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32 Nr 2 (38) LUTY 2013 Od Re dak cji Tak, to już lu ty, czas na któ ry wie lu z nas cze ka ło od ro ku. Za kil ka dni, po raz ko lej ny, spo tka my się licz - nie pod czas na sze go do rocz ne go nur ko we

Bardziej szczegółowo

>>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>> Troje dzieci, Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz - Sklep Świat Two je go Dziec ka, trzy promile

>>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>> Troje dzieci, Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz - Sklep Świat Two je go Dziec ka, trzy promile n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n SAM BO RZEC: Urząd Gmi ny, Sam bo rzec 43 Sklep spo żyw czy

Bardziej szczegółowo

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia -

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia - n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Co tydzień 100 000 czytelników w całym kraju Nr 56 Rok II

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo