PIJANE DZIECKO TRAFI O DO SZPITALA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PIJANE DZIECKO TRAFI O DO SZPITALA"

Transkrypt

1 PIJANE DZIECKO TRAFI O DO SZPITALA My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 22 (1049) 2 czerwca 2015 Od 1990 r. ISSN Indeks z³ (5% VAT) 4 Dwaj ch³opcy w wieku 10 i 12 lat pili alkohol. Dla m³odszego z nich omal nie skoñczy³o siê to tragicznie. Nieprzytomny, w stanie znacznego upojenia alkoholowego, trafi³ do szpitala w Krotoszynie. Ma³olatom z Sulmierzyc alkohol zaproponowali, jak wszystko wskazuje, dwaj 17- latkowie. Sprawê bada policja, a opieka spo³eczna powiadomi³a s¹d rodzinny. Zagin¹³ ma³y ch³opiec. W sobotê 30 maja ojciec 2,5-letniego ch³opca zg³osi³ policji jego zaginiêcie. s. 4 Prezes Pluta mówi: Kibicujemy ju od 30 lat. s. 30 Rodzice s¹ przera eni Rodzice dzieci, które maj¹ pójœæ do I klasy, z³o yli ju prawie 300 wniosków o odroczenie. Rok wczeœniej wniosków by- ³o trzykrotnie mniej. s. 15 Rozdra ew. Przychodnia do remontu Gmina wyremontuje budynek przychodni, aby sprostaæ wymogom Ministerstwa Zdrowia. s. 8 Krotoszyn. Remont jak kpina Po szumnych zapowiedziach rozpoczêto remont chodnika na ul. Konstytucji 3 Maja. Na razie p³yty chodnikowe wymieniono w 9 miejscach. s. 14 Chachalnia. Bezprawna wycinka? Kto wyci¹³ 25 drzew przy drodze w Chachalni? Kto na to pozwoli³? s. 3 GA ZKI. Pokrzywy na przystanku, a dzieci nie maj¹ gdzie usi¹œæ. s. 6 REKLAMA Krotofest by³ super! III edycja Festiwalu Aktywnych S¹siadów za nami! By³o gwarno i weso³o. Krotoszynianie oblegali stoiska, a na scenie wyst¹pi³y miejscowe talenty. s. 21 KROTOSZYN. Znalaz³ w lesie pocisk. Niewybuch zabrali saperzy. s. 5

2 2 Sprawy Telegraf Krotoszyn. 2 czerwca, godz , Szko³a Podstawowa nr 8, dy- ur radnych: Janusza Bartoszewskiego, Grzegorza Majchrzaka, Wies³awa So³tysiaka oraz zarz¹du Rady Osiedla nr 5. STOP. Krotoszyn. 3 czerwca, godz , festyn w SP nr 8, w programie m.in.: turniej pi³ki no nej, bieg uliczny, prezentacja szkolnych talentów, loteria fantowa, zabawa taneczna. STOP. Krotoszyn. 5 czerwca, godz , fontanna na rynku, czytanie w ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. STOP. Krotoszyn. 6 czerwca, godz , strzelnica myœliwska, pierwszy rodzinny festyn Powitanie Lata, zorganizowany przez Radê Osiedla nr 2. STOP. Zduny. 9 czerwca, godz odbêdzie siê posiedzenie komisji oœwiaty, kultury i kultury fizycznej rady miasta. STOP. Zduny. 10 czerwca, godz. 9.00, wyjazdowe posiedzenie komisji rozwoju gospodarki, rolnictwa i bud etu rady miasta radni sprawdz¹ stan dróg, ulic i chodników na terenie gminy. STOP. Krotoszyn. 14 czerwca, godz , strzelnica myœliwska, III Zlot Kolekcjonerów Podró y. STOP. Krotoszyn. Do 19 czerwca mieszkañcy centrum miasta mog¹ zg³aszaæ udzia³ w konkursie na naj³adniej ukwiecone obiekty. STOP. Burmistrz Zdun niewinny Prokuratura w Ostrowie Wlkp. umorzy³a postêpowanie w sprawie nieprawid³owoœci, jakich mia³ siê dopuœciæ Tomasz Chudy, obecny burmistrz Zdun, a wczeœniej dyrektor Zdunowskiego Oœrodka Kultury. O rzekomych nieprawid³owoœciach podczas prac budowlano-dekarskich na budynku Izby Muzealnej poinformowano prokuraturê w anonimowym liœcie. Jego autor zarzuci³ T. Chudemu, e prace warte 5 tys. z³ zosta³y wykonane kilka miesiêcy póÿniej ni informuje protokó³ odbioru. By³y dyrektor ZOK od pocz¹tku nie zgadza³ siê z zarzutem i deklarowa³ oddanie siê do dyspozycji s³u b Odnowi¹ uliczki wokó³ rynku? Gmina Krotoszyn zamierza poszerzyæ rewitalizacjê centrum miasta o ma³e uliczki wokó³ rynku. Pieni¹dze na inwestycjê mia³yby pochodziæ ze zwrotu podatku VAT w zwi¹zku z kosztami poniesionymi na budowê hali widowiskowo-sportowej. Bank Gospodarstwa Krajowego zgodzi³ siê na odliczenie 2 mln 300 tys. z³ podatku VAT z tytu³u kosztów budowy hali widowisko-sportowej przy Zespole Szkó³ nr 3 na alei Powstañców Wlkp. Ca³a suma powinna pójœæ na zmniejszenie po yczki z funduszu JESSICA, wynosz¹cej 14 mln 660 tys. z³. To w³aœnie z takiej, nisko oprocentowanej (0,9 proc. w ci¹gu 20-letniego okresu sp³aty red.) po- yczki powstaje hala. Urzêdnicy z magistratu uznali, e lepiej bêdzie spo ytkowaæ pieni¹dze NIE dla prywatyzacji szpitala Tomasz Chudy w 2014 r. zosta³ burmistrzem zajmuj¹cych siê spraw¹. Jak mówi Janusz Walczak, rzecznik prasowy ostrowskiej prokuratury, 29 maja postêpowanie zosta³o umorzone ze wzglêdu na brak znamion przestêpstwa. (alex) odzyskane od fiskusa na remont uliczek w okolicy rynku (z wyj¹tkiem ul. Klasztornej, któr¹ ju zmodernizowano w ramach rewitalizacji œcis³ego centrum). Burmistrz Franciszek Marsza³ek i skarbnik gminy Grzegorze Galicki otrzymali ju w poznañskim oddziale BGK ustn¹ akceptacjê. Burmistrz proponuje wprowadziæ zmianê do bud etu, mimo e nie mamy jeszcze z BGK decyzji na piœmie, ale wierzymy, e na 99 proc. ona bêdzie powiedzia³ na sesji 28 maja stra nik miejskiej kiesy. W³odarz gminy potwierdzi³, e gmina przyst¹pi do inwestycji tylko w przypadku, gdy bank wyrazi zgodê. W razie odmowy nie bêdziemy tej inwestycji realizowali ze œrodków w³asnych zaznaczy³ F. Marsza³ek. (popi) 28 maja w krotoszyñskim Samodzielnym Publicznym Zak³adzie Opieki Zdrowotnej rozpocz¹³ siê zewn¹trzy audyt, zlecony przez starostwo firmie consultingowej EY. Ma potrwaæ do koñca czerwca. Tydzieñ temu analizowaliœmy sprawozdanie z dzia³alnoœci publicznej s³u by zdrowia w 2014 r. Wynika z niego, e zarówno w ub. roku, jak i w I kwartale 2015 r., szpital przynosi³ straty. W 3 miesi¹cach tego roku by³o to ju 1 mln 190 tys. z³. Oczywiœcie, na koniec roku, po odliczeniu kosztów amortyzacji, starta bêdzie ni sza, jednak zdaniem starosty Stanis³awa Szczotki obecny wynik bardzo niepokoi. Podjêliœmy decyzjê o zewnêtrznym audycie, aby znaleÿæ te miejsca, gdzie mo na oszczêdziæ. Wnioski, które wyp³yn¹ z audytu, bêd¹ dla nas wi¹ ¹ce mówi starosta. Jak zapewnia, powiat nie planuje przekszta³caæ SPZOZ w spó³kê prawa handlowego. Przede wszystkim dlatego, e szpitale, które to zrobi³y, nadal s¹ w z³ej sytuacji finansowej. Natomiast zyski za œwiadczenie us³ug komercyjnych w szpitalu by³yby niedu- e. Wed³ug starosty, podstawowym problemem SPZOZ jest to, e ma placówki w ró nych miejscach Krotoszyna i KoŸmina. Istnieje koncepcja, by do szpitala przy ul. Mickiewicza dobudowaæ jeszcze jedno skrzyd³o i tam przenieœæ wszystkie oddzia³y z ul. Bolewskiego, centralne laboratorium, poradnie specjalistyczne i gabinety z ul. Floriañskiej. Rozbudowê szpitala mog³aby prowadziæ firma specjalizuj¹ca siê w tworzeniu budynków medycznych z gotowych elementów. Nowe skrzyd³o powsta³oby A.FIGLAK w kilka miesiêcy. Koszt budowy i wyposa enia nowych oddzia³ów szacowany jest na 10 mln z³. Po przeprowadzce wszystkich placówek na ul. Mickiewicza, opuszczone budynki zosta³yby sprzedane. To jest rozwi¹zanie d³ugofalowe. Gdyby zosta³a podjêta taka decyzja, oszczêdnoœci na kosztach sta³ych funkcjonowania SPZOZ mog³yby byæ ni sze o 30 proc. mówi starosta. Jest te œwiate³ko w tunelu, jeœli chodzi o relacje z Narodowym Fundusze Zdrowia. SPZOZ wygra³ rozprawê apelacyjn¹ o zaleg³e pieni¹dze za nadwykonania procedur medycznych. To 310 tys. z³ i dobry prognostyk na przysz³oœæ. S³awek Pa³asz Zych-Kordus wygra³a! Renata Zych-Kordus wygra³a plebiscyt na superradnego powiatowego. W plebiscycie Rzeczy Czytelnicy g³osowali od 7 do 29 maja poprzez SMS-y i kupony drukowane w gazecie. Jedne i drugie zsumowaliœmy tak: za 1 SMS by³ 1 pkt., a za kupon 3 pkt. (mac) Klasyfikacja koñcowa 1. Renata Zych-Kordus 119 pkt. 2. Henryk Jankowski 100 pkt. 3. Pawe³ Radojewski 89 pkt. 4. Wies³aw Szeszycki 30 pkt. 5. Janusz Baszczyñski 24 pkt. Wygra³y zdrowe posi³ki Halina Nowak z Dzielic i Maria Pluciñska z Krotoszyna zosta- ³y laureatkami naszej, trwaj¹cej 4 tygodnie, zabawy pod has³em Wygraj zdrowe posi³ki. Paliwa STATOIL Olej napêdowy z dowozem NAJNI SZE CENY NA RYNKU Stacja Paliw Benice Tel lub Obie nasze Czytelniczki dostan¹ tygodniowy zestaw piêciu zbilansowanych posi³ków (œniadanie, II œniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja). Najpierw panie spotkaj¹ siê z dietetykiem, który na podstawie rozmowy i wywiadu ywieniowego oraz analizy sk³adu cia³a u³o y dla ka dej z nich indywidualny jad³ospis. Posi³ki zostan¹ dostarczone pod wskazane adresy. Laureatki zapraszamy do naszej redakcji do pi¹tku 5 czerwca. (alex) Parking na dzia³kach Trwaj¹ rozmowy na temat utworzenia parkingu przy koœciele pw. Œw. Andrzeja Boboli w Krotoszynie. Dodatkowe miejsca postojowe dla parafian mog³yby powstaæ na terenie 3 ogródków dzia³kowych od strony ul. Zacisze. Z pomys³em nowego parkingu wysz³a do w³adz miasta parafia. Burmistrz Franciszek Marsza³ek spotka³ siê w tej sprawie z zarz¹dem miejscowego Rodzinnego Ogrodu Dzia³kowego oraz przedstawicielami zarz¹du okrêgowego Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców z Kalisza. Na razie jednak rozmowy zosta³y wstrzymane do czasu uzgodnieñ, które zadowol¹ wszystkich zainteresowanych. Ogrody s¹ w stanie zaproponowaæ inne dzia³ki w³aœcicielom trzech Porównaj ceny paliw Ceny paliw z 1 czerwca na wybranych stacjach w Krotoszynie i powiatach s¹siednich Intermarche, Krotoszyn 4,67 z³ 4,80 z³ 4,54 z³ Ochman, Krotoszyn 4,64 z³ 4,69 z³ 4,59 z³ 1,89 z³ Robstal, Krotoszyn 4,77 z³ 4,62 z³ 1,99 z³ Szkudlarek, Benice 4,64 z³ 4,64 z³ ARCHIWUM REKLAMA Renata Zych-Kordus jest radn¹ z Rozdra ewa wspomnianych dzia³ek. Jeœli dojdzie do porozumienia, bêdziemy kontynuowaæ rozmowy wyjaœnia w³odarz Krotoszyna. W tej chwili na zamianê dzia³ek zgodzi³a siê jedna osoba, a pozosta³e dwie nie chc¹ oddaæ swoich ogródków. Burmistrz Marsza³ek jest zwolennikiem wybudowania parkingu. Gdyby powsta³, zdecydowanie polepszy³by komunikacjê w okolicy koœcio³a zauwa- a. (popi)

3 Reklama 3 Wielkie zamieszanie w Chachalni Czy wycinka by³a zgodna z prawem? W Chachalni wyciêto 25 drzew zas³aniaj¹cych widocznoœæ przy wyjeÿdzie z osiedla Zacisze. Czy zgodnie z prawem? W kwietniu z pobocza drogi powiatowej biegn¹cej przez Chachalniê wyciêto drzewa. 18 maja Krzysztof Jelinowski, dyrektor Powiatowego Zarz¹du Dróg, przyjecha³ tam, aby zbadaæ sprawê. Stwierdzono, e przy drodze powiatowej nr 5165 p, na granicy dwóch dzia³ek 248/12 i 248/13, dokonano wycinki 25 drzew ró nych gatunków (brzozy, topole i sosny) o œrednicy od 12 do 40 cm przy gruncie mówi Rzeczy. Wnioskowa³ do PZD Adrian Matysiak, odpowiedzialny za ochronê œrodowiska w zdunowskim urzêdzie miejskim, wyjaœnia, e nie zosta³o wydane adne zezwolenie na usuniêcie drzew rosn¹cych na tamtym terenie. Nie wydano te zgody na konserwacjê rowu w okolicy Za- A.FIGLAK cisza. Dodaje, e zezwolenie jest konieczne w przypadku usuwania drzew i krzewów maj¹cych wiêcej ni 10 lat. Wyj¹tkiem s¹ drzewa owocowe, które bez wzglêdu na wiek nie wymagaj¹ takiego zezwolenia. Zgoda na usuniêcie drzew wydawana jest na wniosek posiadacza nieruchomoœci w formie decyzji, w której okreœlony jest termin usuniêcia drzew wyjaœnia urzêdnik. Nieusuniêcie drzew w wyznaczonym terminie powoduje wygaœniêcie decyzji. Mieszkaniec Chachalni, z którym rozmawialiœmy, pokazuje nam pismo do zarz¹dcy drogi z maja 2010 r., w którym wnioskuje o zgodê na uporz¹dkowanie z traw, drzew, krzewów i samosiejek rowów w okolicy wyjazdu na drogê publiczn¹ ze wspomnianych dzia³ek. Proœbê motywuje s³ab¹ widocznoœci¹, zagra aj¹c¹ bezpieczeñstwu osób wyje d aj¹cych z osiedla. Jak mówi, dzia³a³ w dobrej wierze. Dokument trafi³ do Powiatowego Zarz¹du Dróg, co potwierdza piecz¹tka. Miesi¹c póÿniej K. Jelinowski odpisa³, e wyra a zgodê na uporz¹dkowanie rowów. Podkreœli³ jednak, e prace nale y wykonaæ we w³asnym zakresie i na w³asny koszt. Pismo, jakie sporz¹dzi³ szef PZD, nie zawiera adnego nag³ówka, który móg³by sugerowaæ, e jest to decyzja administracyjna. Nie podaje te adnej podstawy prawnej. Jest krótk¹ odpowiedzi¹ na wniosek mieszkañca. Ostatecznie drzewa, o których mowa, zniknê³y w ubieg³ym miesi¹cu, a PZD wys³a³ do Urzêdu Miejskiego w Zdunach i na tamtejszy posterunek policji notatkê s³u bow¹ po wizji lokalnej. Jak ustaliliœmy, s¹siad w³aœcicieli poprosi³ osoby pracuj¹ce po drugiej stronie jezdni o wyciêcie drzew i krzewów. Nie wie, czy byli to pracownicy PZD czy robotnicy interwencyjni. Pokaza³em im pismo z zarz¹du dróg i wziêli siê do roboty powiedzia³ nam. Rosn¹ce w rowie drzewa utrudnia³y mieszkañcom bezpieczny wyjazd na drogê powiatow¹ Bez wyjaœnienia Piotr Szczepaniak, rzecznik prasowy policji w Krotoszynie, mówi, e na podstawie pisemka o wicince z PZD, jakie tam dotar³o, nie mo na podj¹æ adnych czynnoœci. Notatka jest bardzo lakoniczna, bo nie mówi, ile i jakie drzewa zosta³y wyciête ani gdzie dok³adnie Szczepaniak. Natomiast urz¹d w Zdunach informuje, e do wyjaœnienia sprawy przez organy œcigania nie zostanie wszczête adne postêpowanie administracyjne. Je eli potwierdzi siê, e w³aœciciel nieruchomoœci nie przeprowadzi³ wycinki i nie mia³ o niej wiedzy, nie poniesie konsekwencji. Tak oto nieprecyzyjne pismo dyr. Jelinowskiego z 2010 r. wywo³a³o wielkie zamieszanie, z którym nie wiadomo, co teraz zrobiæ. Ola Figlak

4 4 Bezpieczeñstwo Sulmierzyce Dziesiêciolatek upojony alkoholem. Dwaj 17-latkowie mog¹ byæ s¹dzeni jak doroœli 28 maja, w godzinach popo³udniowych, prowadz¹cy zajêcia sportowe na Orliku zauwa y³ ch³opca, którego zachowanie mog³o wskazywaæ na spo ycie alkoholu. O zdarzeniu powiadomi³ dyrektor Zespo³u Szkó³ Publicznych w Sulmierzycach Beatê Koprowsk¹. Nie chcê wypowiadaæ siê w tej chwili na ten temat. Sprawê prowadzi policja mówi ukasz Baran, na co dzieñ nauczyciel wf w jednej z krotoszyñskich szkó³. Od dyrektor ZSP w Sulmierzycach us³yszeliœmy jedynie, e otrzyma³a wiadomoœæ o pijanym uczniu. Dowiedzieliœmy siê ponadto, e informacja ta dotar³a od razu do Doroty WoŸniak, kierownika Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Musiano wówczas wiedzieæ, kim jest pijany nastolatek, bo kierownik MOPS-u poinformowa³a o fakcie Hannê Banasiewicz, asystenta rodziny, w której wychowuje siê ch³opiec. Banasiewicz jest asystentem rodziny od 1,5 miesi¹ca i wspiera 5 rodzin w Sulmierzycach. Szybka pomoc Asystent uda³a siê do domu 10-latka. By³a godz Zasta³a go le ¹cego, nie mo na by³o nawi¹zaæ znim kontaktu. Mia³ trudnoœci z oddychaniem, grozi³o mu zach³yœniêcia siê œlin¹. Kobieta u³o y³a ch³opca w pozycji bezpiecznej, zadzwoni³a po pogotowie ratunkowe i policjê. Nie uda³o nam siê ustaliæ, w jaki sposób 10-letni ch³opak trafi³ z okolic Orlika do domu. Byæ mo e przyprowadzili go koledzy. Ponoæ mia³ ze sob¹ rower. Po przyjeÿdzie karetki pogotowia ch³opca zabrano do szpitala. Przez ca³¹ noc znajdowa³ siê w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym krotoszyñskiego szpitala. Dominika Manista (terapeutka z punktu konsultacyjnego Twoja Alternatywa) Warto, aby rodzice zwracali uwagê, czym zajmuj¹ siê ich dzieci i co je naprawdê interesuje. Przede wszystkim jednak powinni z nimi du o rozmawiaæ, okazywaæ im zainteresowanie. Jeœli ju dochodzi do takich zdarzeñ, jak w Sulmierzycach, trzeba spokojnie i rzeczowo porozmawiaæ wys³uchaæ, spróbowaæ zrozumieæ, dlaczego ch³opcy zdecydowali siê na picie alkoholu, a tak e przedstawiæ im wszystkie mo liwe konsekwencje takiego postêpowania. Mog¹ to zrobiæ zarówno rodzice, jak i specjaliœci psychologowie czy terapeuci. OG OSZENIE S.KALAK Alkohol i strach U dziecka rozpoznano upojenia alkoholowe mówi Pawe³ Jakubek, dyr. szpitala w Krotoszynie. 29 maja m³ody sulmierzyczanin zosta³ przeniesiony na oddzia³ dzieciêcy przy ul. Bolewskiego. W pi¹tek odwiedzi³am ch³opca w szpitalu. Teraz czuje siê ju lepiej, jest jednak bardzo przestraszony tym, co siê sta³o powiedzia³a Rzeczy asystent Banasiewicz. Okaza³o siê równie, e alkohol, w znacznie mniejszych iloœciach, spo- y³ równie inny ch³opiec 12-latek. Do jego domu, który tak e znajduje siê pod jej opiek¹, uda³a siê Hanna Banasiewicz. Nie wydawa³ siê pijany. Przyzna³ siê, e jedynie spróbowa³ piwa. By³ bardzo wystraszony mówi. Wysz³o na jaw, e w sprawê zamieszani s¹ dwaj 17-latkowie, którzy udostêpnili m³odszym alkohol. Policja bada sprawê M³. asp. Piotr Szczepaniak, rzecznik prasowy komendy policji, potwierdza, e funkcjonariusze do Sulmierzyc przybyli o Odwiedzili zarówno dom 10-latka, jak i 12-latka. Ustalili, e dwaj kolejni ch³opcy udostêpnili im alkohol. Trwaj¹ czynnoœci wyjaœniaj¹ce. Nie mogê informowaæ o szczegó³ach stwierdza rzecznik. Ciekawe, jak dwaj 17-latkowie, którzy poczêstowali m³odszych ch³opców alkoholem, weszli w jego posiadanie. Jeœli kupili go w sklepie, dlaczego nie odmówi³ im tego sprzedawca? Jeœli pozyskali alkohol w inny sposób, nale y wyjaœniæ w jaki? Gdyby okaza³o siê, e procentowe trunki zosta³y nabyte w konkretnym sklepie, punkt ten mo e liczyæ siê z konsekwencjami ³¹cznie z odebraniem koncesji na jego sprzeda. Potr¹cenie rowerzystki na ul. Koœciuszki Kieruj¹ca autem nie zauwa y³a starszej pani prowadz¹cej rower ARCHIWUM Ch³opcy zostali poczêstowani alkoholem przez nastolatków 26 maja o na ul. Koœciuszki w Krotoszynie 58-letnia mieszkanka gminy Krotoszyn wyje d aj¹ca renault clio z parkingu przy aptece potr¹ci³a 72-letni¹ krotoszyniankê, która prowadzi³a rower po chodniku. Na skutek potr¹cenia poszkodowana odwieziona zosta³a karetk¹ pogotowia ratunkowego do szpitala. Jak powiedzia³ nam m³. asp. Piotr Szczepaniak, rzecznik prasowy krotoszyñskiej komendy policji, obra enia okaza³y siê niegroÿne. Policja zatrzyma³a prawo jazdy sprawczyni zdarzenia. Sprawa zostanie skierowana do s¹du. (mal) Sprawa trafi³a do s¹du Jak ustaliliœmy, obaj ch³opcy wychowuj¹ siê w niepe³nych rodzinach. 10- latkiem zajmuje siê mama. Rodzice rozwiedli siê, choæ ojciec mieszka w Sulmierzycach. Asystent rodziny zosta³ jej przydzielony ze wzglêdu na niewydolnoœæ wychowawcz¹. Mama ma ograniczone prawa rodzicielskie. Rodzina ta znajduje siê równie pod opiek¹ kuratora s¹dowego. 12-latek wychowywany jest natomiast przez ojca. Jego matka nie yje. Przykre jest to, e informacje o trudnych i niew³aœciwych sprawach tak szybko siê rozchodz¹. Mogê jednak powiedzieæ, e jako opieka spo³eczna zareagowaliœmy natychmiast i pomogliœmy jak tylko potrafimy podkreœla Dorota WoŸniak. 29 maja MOPS o ca³ej sprawie i udziale wniej 4ch³opców zawiadomi³ S¹d Rodzinny w Krotoszynie. Ten zadecyduje co dalej. 17-latkowie mog¹ odpowiadaæ przed nim jak doroœli. S³awek Pa³asz Rodzice, którzy zauwa ¹ u swoich dzieci niebezpieczne d¹ enia do picia alkoholu mog¹ szukaæ pomocy i wsparcia w Oœrodku Interwencji Kryzysowej, os. Sikorskiego 7 (tel , ) oraz w punktach konsultacyjnych przy ul. M³yñskiej 2d czy Mickiewicza 2a ( ). Zagin¹³ dwulatek W sobotê 30 maja pod wieczór ojciec 2,5-letniego ch³opca zg³osi³ policji jego zaginiêcie. Ok. godz ojciec ch³opca poinformowa³ komendê policji, e dziecko wysz³o przez uchylon¹ bramê na ul. M³yñskiej w Krotoszynie i uda³o siê w nieznanym kierunku. Po godz mê czyzna zorientowa³ siê, e dziecka nie ma w domu ani w jego pobli u t³umaczy m³. asp. Piotr Szczepniak z policji. Funkcjonariusze przyst¹pili do poszukiwañ. Udali siê na odbywaj¹cy siê w parku KrotoFest. Przez megafon podano komunikat o zaginiêciu dziecka, opisuj¹c jego wygl¹d mówi przedstawiciel policji. W rejon ulicy, gdzie mieszka rodzina ch³opczyka, uda³y siê patrol policji i radiowóz. Okaza³o siê, e dziecko przebywa u cioci, która zabra³a je na spacer dodaje policjant. Zamieszanie i stres powsta³y z powodu nieporozumienia. (popi)

5 Pod Perzycami Reklama Niebezpieczny wojenny pocisk unieszkodliwiony 5 S.PA ASZ Andrzej Jankowski wskazuje miejsce, gdzie le a³ pocisk 27 maja w lesie miêdzy Krotoszynem a Zdunami krotoszynian Andrzej Jankowski znalaz³ niewybuch z czasów II wojny œwiatowej. Okaza³ siê nim pocisk artyleryjski. GroŸne znalezisko zosta³o zabezpieczone przez policjê i przekazane saperom z G³ogowa. Uwaga na niewybuchy! Jeœli znajdziesz coœ, co mo e wygl¹daæ jak niewybuch nie dotykaj go, nie zbli aj siê do niego, zabezpiecz teren, zawiadom policjê, która sprowadzi odpowiednie s³u by. Andrzej Jankowski to pasjonat historii i militariów. Razem ze swoim bratem S³awomirem stworzy³ Strefê Militarn¹, która jest inicjatyw¹ oddoln¹. W miejscach, gdzie odbywa³y siê walki, g³ównie podczas ostatniej wojny, za pomoc¹ wykrywacza metalu przeszukuje ziemiê. W tej okolicy znalaz³em ju 7 niewybuchów mówi. Mê czyzna twierdzi, e w ziemi znajduje siê jeszcze wiele takich niebezpiecznych przedmiotów. Praktycznie ka dy z nas mo e siê na nie natkn¹æ. Jak podkreœla, szukaniem niewybuchów, a tak e przedmiotów historycznych, zajmuje siê hobbystycznie. Znaleziony pocisk znajdowa³ siê pod niewielk¹ warstw¹ ziemi w lesie na wysokoœci Perzyc, niedaleko przebiegaj¹cego tamtêdy zielonego szlaku turystycznego. 1 wrzeœnia 1939 r. w tej okolicy znajdowa³y siê pozycje obronne 56 Pu³ku Piechoty. o³nierze stacjonuj¹cy w Krotoszynie walczyli z niemieck¹ Landwehr¹. Dosz³o do intensywnej wymiany ognia artyleryjskiego. Byæ mo e to w³aœnie z tej bitwy pochodzi³ niewybuch. Równie w 1945 r. w tej okolicy star³y siê wojska niemieckie z sowieckimi. O znalezisku Jankowki powiadomi³ policjê. Gdy przyjecha³ radiowóz, wskaza³ po³o enie pocisku. Policja zabezpieczy³a teren, zawiadomi³a wojskowy patrol rozminowywania z G³ogowa. Do czasu przyjazdu o³nierzy jeden z policjantów pilnowa³ okolicy. Saperzy po kilku godzinach przybyli na miejsce. Przyjechali dwoma specjalnie oznakowanymi samochodami terenowymi. Jeden z nich przystosowany by³ do bezpiecznego przewozu niewybuchów. Zabrali groÿny przedmiot, by unieszkodliwiæ go na poligonie. S³awek Pa³asz A. JANKOWSKI Przyjazd patrolu rozminowywania

6 Najnowsze informacje z KoŸmina i gminy Stronê redaguje: Liliana Trawiñska ( W skrócie Ponad motocykli pojawi³o siê w Serafinowie na XIII Salve Motocyklowym. Czytaj na s. 22. Notatnik Sesja Rady Miejskiej. 2 czerwca o godz odbêdzie siê IX sesja Rady Miejskiej. Rajcy podejm¹ uchwa³y m.in. w sprawie: ustalenia op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki, terminu, czêstotliwoœci i trybu uiszczania, zmian bud etu gminy KoŸmin na bie ¹cy rok. Mini Maraton Rowerowy. Amatorscy Kolarze z IKS Spartakus zapraszaj¹ do udzia³u w VII KoŸmiñskim Mini-Maratonie Rowerowym 7 czerwca o godz Zapisy wy³¹cznie drog¹ elektroniczn¹ trwaj¹ na stronie: Dzieñ Dziecka w Czarnym Sadzie! 7 czerwca o godz na boisku w Czarnym Sadzie odbêdzie siê I Wiejski Festyn z Okazji Dnia Dziecka. W programie miêdzy innymi: konkursy, pokaz motocykli, zabawa na zje d alniach oraz wiele ciekawych atrakcji z nagrodami. XII Festyn Rodzinny i Stanis³awki. 14 czerwca w Szkole Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyñskiego odbêdzie siê XII Festyn Rodzinny i Stanis³awki, przygotowano ciekaw¹ ofertê rozrywkow¹. Szczegó³y podamy wkrótce. Dni KoŸmina pod naszym patronatem Donatan & Cleo oraz party w pi amach Ju w najbli szy weekend odbêd¹ siê Dni KoŸmina Wlkp. Zapowiada siê znakomita zabawa! W pi¹tek gwiazdami wieczoru bêd¹ Donatan & Cleo, którzy wyst¹pi¹ o godz Zaraz po koncercie rozpocznie siê nocne pi ama party z did ejem Kamilem! Warto znaleÿæ trochê dystansu do siebie, w³o yæ nocny strój i poszaleæ na imprezie, jakiej jeszcze w KoŸminie nie by³o. Zachêcam m³odzie i pozytywnie zakrêconych doros³ych. Dla najciekawszych Strefa VIP dla pid amowców! Wszyscy którzy przyjd¹ w strojach nocnych b¹dÿ ludowych na koncert Donatana & Cleo, mog¹ liczyæ na miejsce w wydzielonej strefie tu pod scen¹! nocnych stylizacji bêd¹ nagrody mówi Leszek Ziêtkiewicz, dyrektor oœrodka kultury. Ponadto dla wszystkich osób, które tego wieczoru przyjd¹ w pi amach b¹dÿ koszulach nocnych, przygotowano specjaln¹ strefê VIP tu pod scen¹ na koncercie Donatana & Cleo! Dopuszczalne s¹ tak e stroje ludowe ubrane w nie osoby znajd¹ siê równie w strefie vipowskiej. Poka my wszystkim, e KoŸmin umie siê bawiæ i ma du e poczucie humoru. Przyst¹pimy do próby pobicia rekordu Guinessa na najwiêksz¹ liczbê osób bawi¹cych siê równoczeœnie w pi amach. Liczê szczególnie na m³odzie zachêca L. Ziêtkiewicz. W sobotê od bêdzie mo na kibicowaæ si³aczom na Mistrzostwach Wielkopolski Strongman Cup O wyst¹pi discopolowy zespó³ Skaner. Program na niedzielne popo³udnie przygotowano z myœl¹ o ca³ych rodzinach, a scen¹ zaw³adn¹ przedszkolaki œpiewaj¹ce na VII Festiwalu o Z³oty Dzwoneczek i dzieci z grup dzia³aj¹cych przy oœrodku kultury. Gwiazda wieczoru to zespó³ zy. Po jego wystêpie bêdzie mo na zobaczyæ teatr ognia w wykonaniu grupy Flow Fire z Poznania. Dni miasta zakoñczy pokaz sztucznych ogni. (lt) Burmistrz nie popiera ulg dla firm Do tematu wróci³ radny Marcin Leœniak, który zwróci³ uwagê na problemy przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoœæ w gminie KoŸmin. Dla przedsiêbiorców w naszej gminie problemem jest brak ulg podatkowych. Opieram siê na przyk³adzie przedsiêbiorcy z Mokronosa, który porównuje nas do innych miejscowoœci, gdzie za utworzenie miejsca pracy s¹ ulgi. To równie temat dla nas, radnych czy staæ KoŸmin na wprowadzenie ulg dla przedsiêbiorców za tworzenie miejsc pracy lub te czy mo na rozwa- yæ mo liwoœæ wejœcia w jak¹kolwiek strefê inwestycyjn¹ powiedzia³. Burmistrz bardzo sceptycznie podszed³ do propozycji systemowego wprowadzenia ulg dla przedsiêbiorców, opieraj¹c siê na z³ych doœwiadczeniach z przesz³oœci. Jeœli chodzi podatki od nieruchomoœci, zw³aszcza te od dzia³alnoœci gospodarczej, to s¹ najni sze w powiecie krotoszyñskim. Celowo L. TRAWIÑSKA W ostatnich miesi¹cach na sesjach w KoŸminie poruszano temat mo liwego przyst¹pienia do Wa³brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Odby³o siê nawet spotkanie z jej przedstawicielem, jednak na razie na tym poprzestano. Radny Marcin Leœniak (pierwszy z lewej) zaproponowa³ zastanowienie siê nad ulgami dla przedsiêbiorców przyjêliœmy tak¹ strategiê, aby unikn¹æ wszelkiego rodzaju systemowych ulg, które czêsto s¹ tylko ucieczk¹ przed podatkiem. Niejednokrotnie mieliœmy sytuacje, e przedsiêbiorca przez czas obowi¹zywania ulgi prowadzi³ firmê, po czym przepisa³ j¹ najpierw na onê, potem na córkê, a po okresie ulgowym zlikwidowa³, wiêc w zasadzie nic nie zyskaliœmy zaznaczy³. Zapowiedzia³ jednak, e jest otwarty na inne sposoby wspierania przedsiêbiorstw. (lt) Przystanek zaton¹³ w pokrzywach Do naszej redakcji zg³osi³ siê chc¹cy zachowaæ anonimowoœæ Czytelnik, zbulwersowany stanem przystanku autobusowego w Ga³¹zkach. Siedzenia na przystanku s¹ zaroœniête pokrzywami. Nie mo - na na nich usi¹œæ, aprzecie tam przebywaj¹ dzieci oczekuj¹ce na autobus do szko³y! irytowa³ siê mê czyzna. Sprawdziliœmy i okaza³o siê, e jest jeszcze gorzej ni myœleliœmy. Siedzenia faktycznie ton¹ w pokrzywach, obiekt jest bardzo zaniedbany, wrêcz zaroœniêty wysok¹ traw¹ i chwastami. Przystanek nale y do gminy. Burmistrz KoŸmina Maciej Bratborski zapewni³ nas, e miejsce to zostanie uprz¹tniête w dniu naszej rozmowy, czyli 1 czerwca. Trawa roœnie na potêgê i nie sposób zaj¹æ siê wszystkimi obiektami naraz powiedzia³. Gmina zleci³a W najbli szych dniach spó³dzielnia posprz¹ta na przystanku w Ga- ³¹zkach mówi Dominik Radwañski, koordynator Vivo. sprz¹tanie przystanków miejscowej spó³dzielni socjalnej Vivo. Od 27 maja Vivo prowadzi prace porz¹dkowe na przystankach. Zgodnie z przyjêtym harmonogramem w najbli szych dniach spó³dzielnia bêdzie to robi³a na trasie KoŸmin Wlkp. Borzêciczki, w tym na przystanku w Ga³¹zkach poinformowa³ nas koordynator zvivo, Dominik Radwañski. (lt)

7 Wieœci gminne? S³awomir Pa³asz ( KOBYLIN 7 ARCHIWUM Dino w Smolicach Kolejny sklep firmy Dino powstaje w Smolicach na terenie nabytym od gminy Kobylin, przy drodze krajowej nr 36. Nowy market roœnie w oczach O sprzeda y dzia³ki, na której stanie Dino, zdecydowali mieszkañcy Smolic. Temat poruszono podczas zebrania wiejskiego. Dzia³ka zosta³a zbyta za 304 tys. z³. Prace budowlane rozpoczê³y siê 6 maja i s¹ ju bardzo zaawansowane. Maj¹ siê zakoñczyæ w lipcu. Budowê prowadzi firma Krot Invest. So³tysa Józefa Ratajczaka zapytaliœmy, jak powstanie marketu przyjmuj¹ mieszkañcy, a przede wszystki w³aœciciele 5 ma³ych miejscowych sklepów. Zawsze jest jakaœ obawa, e po zbudowaniu marketu mniejsze sklepy mog¹ straciæ. Podobno niektóre ju teraz maj¹ problemy. Nie mogliœmy jednak pozostawaæ w tyle. S³ysza- ³em od przedstawiciela Dino, e jeœli dzia³ka pod budowê marketu nie by³aby kupiona od gminy, inwestor i tak pozyska³by inny teren, od w³aœciciela prywatnego mówi so³tys. Najbli szy obecny sklep Dino, z którego mog¹ dzisiaj korzystaæ mieszkañcy Smolic, jest w Kobylinie. (spm) Trzech burmistrzów od 1990 r. Radni, urzêdnicy, pracownicy jednostek podlegaj¹cych gminie i zaproszeni goœcie 27 maja œwiêtowali æwieræ wieku istnienia samorz¹du terytorialnego w wolnej Polsce. Uroczystoœæ odby³a siê w sali szkolnej. Nie jest moim zamys³em ocena tego, co uda³o siê zrobiæ w naszej gminie przez ostatnich 25 lat. Chcia³bym jednak podsumowaæ ten czas mówi³ burmistrz Bernard Jasiñski. Wed³ug niego, przez æwieræ wieku funkcjê radnych sprawowa³o w sumie 64 osoby. Przez wszystkie kadencje mandat pe³ni³y i nadal pe³ni¹ 3 osoby: Piotr Chlebowski, Tadeusz D yga³a, Grzegorz Okupnik. Odbyto 253 sesje rady miejskiej, przyjêto uchwa³y. Burmistrzami Kobylina w tym czasie byli kolejno: Micha³ Ciesielski, Jan Waleñski i Bernard Jasiñski. Obecny w³odarz mówi³, e przez ostatnie 25 lat na ró nego rodzaju inwestycje samorz¹d wyda³ ponad 25 mln z³. Oprócz budowy gazoci¹gów, wodoci¹gów i kanalizacji uda³o siê wyremontowaæ i zbudowaæ wiele dróg i ulic. Powsta³y te 2 nowe œwietlice wiejskiej. W 14 wioskach wyremontowano istniej¹ce. Najwa niejsze jednak w tym okresie jest to, e sami S.PA ASZ mieszkañcy poczuli, e mog¹ decydowaæ o swoich lokalnych sprawach stwierdzi³ burmistrz. Zaproszeni goœcie po kolei sk³adali na jego rêce yczenia i wi¹zanki kwiatów. Wœród nich by³ równie Stanis³aw Szczotka, starosta krotoszyñski. Mia³em dylemat, komu mam wrêczyæ wi¹zankê kwiatów, któr¹ przywioz³em ze sob¹. Myœla³em, e to nie by³o dobrze, ebym przekaza³ go burmistrzowi. Ale zrobiê to z tak¹ proœb¹, by Bernard Jasiñski przekaza³ te kwiaty swojej ma³- once, w dowód uznania za cierpliwoœæ i wyrozumia³oœæ. Bo przecie funkcjê burmistrza sprawuje siê kosztem czasu, który powinien byæ poœwiêcony swoim najbli szym mówi³ starosta. Oprawê artystyczn¹ spotkania przygotowa³a m³odzie z gimnazjum. Mo na j¹ podzieliæ na dwie czêœci. W ods³onie pierwszej przedstawiono zebranym prezentacjê multimedialn¹ nawi¹zuj¹c¹ do czasów PRL-u. Poszczególne zdjêcia ukazywa³y przedmioty czy wydarzenia, z którymi zarówno ówczesnym dzieciom, jak i doros³ym kojarzy³ siê ten okres. By³y to chocia by opakowania po gumie do ucia Donald, kartki ywnoœciowe, dawne banknoty. W drugiej czêœci, ju zdecydowanie powa niejszej, m³odzi ludzie przeprowadzali zebranych przez poszczególne wydarzenia w dziejach Polski i Kobylina. Od momentu jego powstania do czasów wspó³czesnych. Na program sk³ada³y siê teksty o historii miasta, wiersze, piosenki. Gdy by³a Zaproszeni goœcie mowa o walkach w Powstaniu Wielkopolskim i przejmowaniu strategicznych budynków w mieœcie przez Polaków, poczet sztandarowy z flag¹ polsk¹, z³o ony z uczniów, w symboliczny sposób podchodzi³ do rysunków przedstawiaj¹cych dane obiekty, a jeden z nich zrywa³ z niego papierowe ³añcuchy i zawiesza³ w tym miejscu polsk¹ flagê. Gdy uczestnicy uroczystoœci dotarli w tej wirtualnej podró y do wspó³czesnoœci, multimedialna prezentacja przedstawia³a zdjêcia wspó³czesnego Kobylina wykonane noc¹. (mal)? Aleksandra Figlak ( ZDUNY Place w niez³ym stanie Sprz¹tanie cmentarza Zdunowskie place zabaw dla dzieci zosta³y skontrolowane przez radnych z komisji oœwiaty, kultury i kultury fizycznej. Podczas posiedzenia wyjazdowego, jakie mia³o miejsce w po³owie maja, cz³onkowie komisji skontrolowali 3 miejsca: na pl. Piotra Skargi i Jana Kazimierza oraz na ul. Mickiewicza. Najpierw sprawdzono stan obiektu przy pl. Skargi. Spotkane tam dzieci stwierdzi³y, e brakuje im karuzeli. Radni zasugerowali, aby uzupe³niæ piasek w piaskownicy i byæ mo e zmieniæ rozmieszczenie niektórych urz¹dzeñ. Najgorzej jest na placu przy poczcie. Miejsce to uznano za trochê zaniedbane. Urz¹dzenia s¹ jednak w dobrym stanie jak na swój wiek i drewnian¹ konstrukcjê. Radny Zdzis³aw Malec przypomnia³ zebranym, e to jeden z pierwszych placów zabaw, jakie w Zdunach powsta³y. Obecnie jego teren wymaga wyrównania. Przy zabawkach brakuje piasku i pojawi³y siê dziury. Radni zaproponowali obsadzenie tego miejsca tujami podkreœlaj¹c, e w s³oneczne letnie dni miejsce to jest patelni¹, na której nie ma odrobiny cienia. Obsadzenie sprawi dodatkowo, e plac bêdzie nieco odizolowany od biegn¹cej obok drogi i zatrzyma uliczny kurz. W najlepszym stanie jest plac na ty³ach biblioteki, stworzony w ubieg³ym roku za ponad 260 tys. z³. To najwiêksze spoœród wszystkich miejsc zabaw w Zdunach. Oprócz nowoczesnych urz¹dzeñ do zabawy znajduj¹ siê tam tak e ³awki i stoliki dla rodziców bawi¹cych siê dzieci. (alex) Ka dy, kto chce siê przyczyniæ do lepszego wygl¹du zdewastowanego cmentarza ewangelickiego, mo e zostaæ wolontariuszem i pomóc w jego porz¹dkowaniu. Akcjê planuje na koniec sierpnia Fundacja Ochrony Zabytków Monumenta Pomeraniae, do której nale y Maciej Burdzy zarz¹dzaj¹cy zdunowsk¹ kaflarni¹. Nieu ywany od lat zdunowski cmentarz ewangelicki zosta³ w minionych latach zdewastowany. Pe³no w nim te œmieci, bo na porz¹dku dziennym jest pozostawianie tam butelek po alkoholu i innych napojach, palenie papierosów czy wyrzucanie opakowañ po jedzeniu. St¹d akcja sprz¹tania, a tak e czyszczenia i inwentaryzowania zachowanych nagrobków b¹dÿ ich czêœci. Jeœli na apel fundacji ochrony zabytków zg³osz¹ siê osoby, dla których na ten czas potrzebne bêdzie zakwaterowanie, 20 z nich bêdzie mog³o skorzystaæ z noclegu na terenie kaflarni. (alex) A.FIGLAK Dzieci chcia³yby, aby w miejscu zabaw na placu Piotra Skargi pojawi³a siê karuzela Wyremontowali most w Dziewi¹tym Od 18 maja przez tydzieñ trwa³ remont mostu w przysió³ku Dziewi¹te (gm. Zduny). Jest on czêœci¹ drogi dojazdowej do pól uprawnych. Wzmocniona zosta³a konstrukcja obiektu oraz wymieniono drewniane belki. Wydatki na remont nie przekroczy³y 10 tys. z³ mówi Mi- ³osz Zwierzyk, wiceburmistrz Zdun. Drewno zosta³o tak e zaimpregnowane, co ma chroniæ je przed szkodliwym dzia- ³aniem warunków atmosferycznych. Koszt ten jest stosunkowo niewielki g³ównie dlatego, e prace wykona³a we w³asnym zakresie gmina. (nati)

8 8 Wieœci gminne? Aleksandra Figlak ( ROZDRA EW Jest dodatkowa kasa Wyremontuj¹ przychodniê A.FIGLAK Wójt mówi³ na sesji o dodatkowych pieni¹dzach na drogi W bud ecie gminy pojawi³y siê dodatkowe pieni¹dze. Wójt Mariusz Dymarski proponuje przeznaczyæ je na inwestycje. O wp³ywach tych mówiono podczas wspólnego posiedzenia komisji rady gminy, jakie mia³o miejsce 26 maja. 150 tys. z³ gmina otrzyma³a jako dotacjê z Wielkopolskiego Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu. Pieni¹dze te przeznaczone zostan¹ na zaplanowane wczeœniej remonty dróg. Jak stwierdzi³ wójt, po przetargu cena okaza³a siê dla gminy doœæ atrakcyjna, bo wynios³a 450 tys. z³, a w bud ecie zabezpieczono wiêcej pieniêdzy. Koszty inwestycji obni y³o dodatkowo 150 tys. z³ dotacji. W ramach inwestycji zrobione zostan¹ drogi w Grêbowie (283 m), Rozdra ewie (530 m) i Nowej Wsi (410 m). Przetarg wygra³a firma Drobud z Ostrowa Wlkp. 110 tys. z³ przeznaczone zostanie na dalsz¹ przebudowê kanalizacji na tzw. osiedlu w Rozdra ewie. Na ostatniej sesji zabezpieczyliœmy pieni¹dze na aktualizacjê kosztorysu. Myœlê, e jeszcze w tym roku bêdzie mo na przeprowadziæ prace, aby utrzymaæ wa noœæ pozwolenia na budowê wyjaœnia³ radnym wójt. Gmina planuje tak e kupiæ kosiarkê do poboczy, za któr¹ zap³aci 35 tys. z³. (alex) W drugim pó³roczu 2015 r. gmina Rozdra ew og³osi przetarg na remont budynku przychodni. Szacunkowy koszt prac, jakie maj¹ zostaæ wykonane, to 350 tys. z³. Jak wyjaœnia wójt gminy Mariusz Dymarski, do budynku dobudowana zostanie winda, a ca³y obiekt zyska now¹ elewacjê. Prace te s¹ konieczne ze wzglêdu na ustawê o dzia³alnoœci leczniczej z 15 kwietnia 2011 r., mówi¹c¹ m.in. podmiot wykonuj¹cy dzia³alnoœæ lecznicz¹ niespe³niaj¹cy wymagañ rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. powinien dostosowaæ pomieszczenia i urz¹dzenia do tych wymagañ do dnia 31 grudnia W oœrodku przy ul. Krotoszyñskiej dzia³a przychodnia Rozmed, której w³aœcicielem jest lek. W³odzimierz Hoffmann. Œwiadczy ona us³ugi w zakresie opieki pediatrycznej, ginekologiczno-po³o niczej, laryngologicznej, urlogicznej, chorób wewnêtrznych oraz badañ USG. (alex) Do³o yli pieniêdzy na sport Wprowadzaj¹c ostatnio zmiany w bud ecie gminy, radni zdecydowali o przeznaczeniu 18,5 tys. z³ na 3 zadania sportowe. Najwiêcej, bo 8,5 tys. z³, pójdzie na wymianê tablicy wyników w rozdra ewskiej hali sportowej. Jak podkreœli³ wójt Mariusz Dymarski podczas wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy, obecnie u ywana tablica nie nadaje siê do dalszego u ytku. Jest tak stara, e nie mo na kupiæ czêœci pozwalaj¹cych na naprawê. Teraz tablica wyœwietla tylko niektóre wyniki powiedzia³ w³odarz gminy. 8 tys. z³ Rozdra ew zainwestuje w sprzêt dla boiska w D¹browie. Chcemy kupiæ bramki oraz zestaw siatkowy poinformowa³ wójt. Zwró- A.FIGLAK Budynek musi przejœæ remont do koñca przysz³ego roku ci³ uwagê, e teren ten zosta³ w ubieg³ym roku, przy okazji remontu sali wiejskiej, wysypany now¹ ziemi¹, któr¹ mieszkañcy wsi razem z so³tysem wyrównali i obsiali traw¹. Tam by³y stare bramki z rurek, a chcemy kupiæ bramki spe³niaj¹ce wszystkie wymogi certyfikatów bezpieczeñstwa stwierdzi³ M. Dymarski. Dodatkowe 2 tys. z³ otrzyma Uczniowski Klub Sportowy Doliwa, który zg³osi³ chêæ udzia³u w rozgrywkach pi³ki rêcznej na szczeblu wojewódzkim. Jak s¹ chêci i mo liwoœci, eby siê zaprezentowaæ, to warto stwierdzi³ Artur Jakubek, przewodnicz¹cy rady. Wspominano tak e, e spotkania wyjazdowe s¹ doskona³¹ okazj¹ do podnoszenia umiejêtnoœci. (nati)? S³awomir Pa³asz ( SULMIERZYCE Komisja i sesja w domu kultury Spotkanie na 25-lecie 22 maja sulmierzyccy radni spotkali siê na wspólnym posiedzeniu komisji rady miasta. Potem odby³a siê krótka sesja. O czym rozmawiano? Posiedzenie komisji mia³o miejsce w budynku SDK. Nowa dyrektorka tej placówki, Edyta Jachimowska, mówi³a zarówno o planach zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ placówki, jak i potrzebie jej przebudowy i gruntownego remontu. Radni obejrzeli wszystkie pomieszczenia. Spotkanie podsumowa³ Adam Orzeszyñski, szef Rady Miejskiej. Wed³ug niego dobrze by³oby odchodziæ od organizowania du ych i stosunkowo kosztownych imprez, takich jak Dni Sulmierzyc, na rzecz mniejszych, kameralnych i tañszych przedsiêwziêæ. W tym roku jednak Dni Sulmierzyc siê odbêd¹, poniewa zosta³y ju wczeœniej zaplanowane. Jeœli chodzi o stan budynku, A. Orzeszyñski stwierdzi³, e trzeba go wyremontowaæ, aby za jakiœ czas nie okaza³o siê, e jest za póÿno i stan S.PA ASZ W trakcie sesji g³osowano tylko nad jedn¹ uchwa³¹ techniczny gmachu nie pozwala na eksploatacjê. Dom kultury musi chyba zacz¹æ graæ w totolotka, by zdobyæ pieni¹dze na remont za artowa³. W trakcie sesji p.o. burmistrza Sulmierzyc, Andrzej Budny, poinformowa³ radnych, e miasto prowadzi rozmowy z energetyk¹ i Wielkopolskim Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich w sprawie przebudowy oœwietlenia ulicznego na al. Klonowicza, gdzie w tym roku rozpocznie siê d³ugo oczekiwany remont nawierzchni. Przy okazji tej inwestycji warto zdaniem Budnego postaraæ siê o zamianê elektrycznej sieci napowietrznej na podziemn¹. Ma to poprawiæ stan sieci i estetykê ulicy. Moim zdaniem to powinno byæ zrobione ju dawno temu, ale teraz jest dobry moment, by tak¹ modernizacjê zrealizowaæ powiedzia³ A. Budny. Po rozmowach z energetyk¹ bêdzie wiadomo, kto i w jakim zakresie pokryje koszty inwestycji. (spm) 25 maja w sali kameralnej Sulmierzyckiego Domu Kultury odby³o siê spotkanie z okazji 25 lat istnienia samorz¹du terytorialnego. Zaproszono Irenê Rêkosiewicz oraz Idziego Kalinowskiego by³ych burmistrzów Sulmierzyc. Obecny by³ te obecnie pe³ni¹cy obowi¹zki w³odarza miasta Andrzej Budny. Ze zrozumia³ych wzglêdów zabrak³o Piotra K., burmistrza Sulmierzyc, który w marcu zosta³ zatrzymany i osadzony w areszcie œledczym z zarzutami korupcyjnymi. W uroczystoœci uczestniczyli obecni i byli radni, obecni i byli pracownicy urzêdu miasta oraz dyrektorzy jednostek SULMIERZYCE.PL podlegaj¹cych magistratowi. Uroczystoœæ prowadzi³a Karina B³aszczyk, sekretarz miasta, a A. Budny wyg³osi³ okolicznoœciowe przemówienie. Budny wraz z przewodnicz¹cym rady, Adamem Orzeszyñskim, wrêczy³ goœciom pami¹tkowe statuetki. Obaj podziêkowali im za pracê na rzecz lokalnej spo³ecznoœci. Chwil¹ ciszy uczczono pamiêæ nie yj¹cych. Æwieræ wieku pracy samorz¹du przypomniano w prezentacji multimedialnej dokumentuj¹cej najwa niejsze osi¹gniêcia miasta. Czêœæ artystyczn¹ wype³nili uczniowie miejscowego Zespo³u Szkó³ Publicznych. (spm) Adam Orzeszyñski, Idzi Kalinowski, Irena Rêkosiewicz, Andrzej Budny

9 Na scenie pojawi³o siê kilkanaœcie amatorskich kapel, które przyjecha³y z ró nych stron Wielkopolski (g³ównie z pow. gostyñskiego i krotoszyñskiego), by przedstawiæ swój dorobek artystyczny. Uczestników majówki i zaproszonych goœci powita³ Ryszard Chudy z zespo³u Jawor wraz z Juli¹ Ko uchowsk¹ miejscow¹ licealistk¹. Nastêpnie g³os zabrali samorz¹dowcy: burmistrz Piotr Curyk oraz przewodnicz¹cy Rady Powiatu Gostyñskiego Alfred Siama, który wrêczy³ organizatorom list gratulacyjny i drobny upominek. Muzyka ³agodzi obyczaje powiedzia³ przewodnicz¹cy powiatowej rady. Jest tak dziêki temu, e utwory muzyczne upiêkszaj¹ codziennoœæ, kszta³tuj¹ w cz³owieku wra liwoœæ, wychowuj¹ i rozwijaj¹. Bez sztuki, czyli równie muzyki, nasze ycie by³oby puste, ja- Wieœci gminne? Sebastian Poœpiech ( POGORZELA Majowe muzykowanie W G³uchowie odby³a siê impreza integracyjno-muzyczna Majówka 2015, zorganizowana przez zespó³ Jawor z Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury w Pogorzeli. ARCHIWUM Krotoszyñski zespó³ Stowarzyszenia Razem zachwyci³ widowniê nie tylko muzyk¹ ³owe, pozbawione pierwiastków duchowych. Dlatego serdecznie dziêkujê zespo³owi Jawor za organizacjê tej piêknej imprezy muzycznej, która zapewnia nam wspania³e prze ycia i jest zarazem istotn¹ promocj¹ gminy i powiatu. Majówka uda³a siê znakomicie. Scena, na której wystêpowali muzycy, by³a udekorowana zieleni¹ i kwiatami, co potêgowa³o wiosenny nastrój. Pogoda dopisa³a, a osoby bior¹ce udzia³ w imprezie tryska³y dobrymi humorami i chêtnie przy³¹cza³y siê do wspólnego œpiewania. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³o stoisko przygotowane przez g³uchowskie stowarzyszenie aciata Wieœ. Wszyscy zajadali siê pyszn¹ grochówk¹ z kot³a wojskowego oraz wspania³ym plackiem z rabarbarem mówi Ryszard Chudy, cz³onek zespo³u Jawor i g³ówny organizator imprezy. Zabawa by³a wspania³a, uczestniczy biesiady bawili siê do póÿnych godzin popo³udniowych. Jaworzanie zorganizowali majówkê ju po raz drugi. Pierwsza odby³a siê dwa lata temu w Pogorzeli na terenie strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Imprezie przyœwiecaj¹ dwa zasadnicze cele: integracja lokalnej spo³ecznoœci oraz reklama wsi. W zamyœle organizatorów majówka co roku ma byæ organizowana w innej miejscowoœci gminy Pogorzela. (es) 9? S³awomir Pa³asz ( CIESZKÓW Duda wygra³ 2 razy O wynikach wyborów prezydenckich w poszczególnych gminach powiatu krotoszyñskiego pisaliœmy tydzieñ temu. A jak g³osowali mieszkañcy gminy Cieszków? W Cieszkowie zarówno wi, jak i II turze najwiêcej g³osów, podobnie jak w ca³ym powiecie milickim otrzyma³ kandydat Prawa i Sprawiedliwoœci, Andrzej Duda. W I turze A. Duda dosta³ 616 g³osów, co stanowi³o 38,77 proc. Drugi by³ Bronis³aw Komorowski (32,79 proc., 521 g³osów), trzecie miejsce zaj¹³ Pawe³ Kukiz (16,99 proc., 270 g³osów). Frekwencja wynios³a 42,90 proc. Do urn wyborczych uda³o siê spoœród uprawnionych. W II turze frekwencja wynios³a 49,12 proc. Najwiêcej mieszkañców gminy powtórnie zag³osowa³o na Dudê. Kandydat PiS uzyska³ 977 g³osów (54,01 proc). Urzêduj¹cego jeszcze prezydenta popar³o 832 osób (45,99 proc). W pow. milickim równie dwukrotnie wygra³ obecny prezydent elekt. W I turze A. Duda dosta³ 37,44 proc. poparcia, B. Komorowski zaœ 36,10 proc. Ró nica to zaledwie 170 g³osów. 2 tygodnie póÿniej Duda wygra³ o w³os. Uzyska³ 50,08 proc. poparcia (7.439 g³osów), Komorowski zaledwie 19 g³osów mniej (49,92 proc.). Nie mo na powiedzieæ, by 54,01 % (977 g³osów) Duda otrzyma³ w II turze w gminie Cieszków PiS posiada³o silne struktury. W ostatnich wyborach samorz¹dowych partia ta wystawi³a co prawda swoj¹ kandydatkê, Ma³gorzatê Waliczek na wójta, jednak nie uzyska³a ona dobrego wyniku. Zag³osowa³o na ni¹ jedynie 279 osób, zaœ na wójta Ignacego Miecznikowskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego I to w³aœnie PSL od wielu lat stanowi w gminie najwiêksz¹ si³ê polityczn¹. W wyborach prezydenckich nie znalaz³o to odzwierciedlenia. Adam Jarubas, kandydat PSL na prezydenta, otrzyma³ w gminie Cieszków tylko 44 g³osy (2,77 proc). (mal) KAMPANIA INFORMACYJNA ZUS

10 10 Zdrowie APTEKI KROTOSZYN Dy ur pe³ni¹: apteka Nova S³oneczna (ul. Koœciuszki 3, ) do 7 maja, apteka Stylowa (ul. Rynek 26, ) od 8 do 14 maja. KOBYLIN Pod Or³em, ul. Wolnoœci 7 ( ). Bona, ul. Grunwaldzka 5a ( ). KO MIN WLKP. Apteka Rynkowa, Stary Rynek 1 ( ). Zamkowa, ul. Krotoszyñska 6 ( ). Esculap, ul. Jana Paw³a II 17 ( ). ORPISZEW Przy Stawnej, ul. Stawna 1 ( ). ROZDRA EW Prima, ul. Krotoszyñska 9 ( ). Medica, ul. KoŸmiñska 10 ( ). SULMIERZYCE Sulmierzycka, ul. Krótka 1 ( ). Nasza Apteka, ul. Rynek 23 ( ). ZDUNY Alifarm, Rynek 19 ( ). Alifarm-Bis, os. Madaliñskiego 1 ( ). Zamów reklamê na stronie ZDROWIE Tel Tel Pacjenci ocenili oddzia³y szpitalne Pacjenci, którzy wype³nili ankiety po wyjœciu ze szpitala z regu³y pozytywnie oceniaj¹ swoj¹ hospitalizacjê. Obok ocen dobrych pojawiaj¹ siê równie g³osy krytyczne. Ankiety by³y anonimowe i dobrowolne. W ub. roku wype³ni³o je tylko 527 osób spoœród ponad 20 tys. hospitalizowanych. W ankiecie by³y zarówno pytania zamkniête, w których pacjent wybiera³ jedn¹ odpowiedÿ, jak i otwarte, gdzie mo na by- ³o szerzej wypowiedzieæ siê. Gdzie ankietowano? Ankiety dotyczy³y oceny relacji pacjent personel medyczny, warunków przebywania na oddziale, odczuæ dotycz¹cych prowadzonego leczenia. Przy wielu odpowiedziach, w których ankietowani mogli zakreœliæ tak lub nie, czêœæ z nich zaznacza³a nie wiem, co zaciemnia obraz rzeczywistoœci. Ankiety wype³niali pacjenci oddzia³ów chirurgicznego, dzieciêcego, ginekologiczno-po³o niczego, rehabilitacyjnego, SOR, wewnêtrznego, zak³adu opieki paliatywnej oraz rodzice noworodków. S.PA ASZ Niektóre uwagi: brak komunikacji z lekarzem zbyt d³ugi czas przyjmowania na oddzia³ niesmaczne posi³ki brak miejsc do spania dla rodziców chorych dzieci Ocena pozytywna W wiêkszoœci przypadków pacjenci pozytywnie ocenili dzia³alnoœæ szpitala. Przyk³adowo na oddziale chirurgicznym 73 proc. ankietownych uzna³o leczenie i pielêgnacjê za bardzo dobre, 20 proc za dobre, 3 proc. za s³abe oraz 1 proc. za z³e. Podobnie oceniono uprzejmoœæ, dostêpnoœæ i zachowanie lekarzy na tym oddziale. W niektórych przypadkach jeszcze lepiej wypad³y pielêgniarki i po- ³o ne. Kobiety le ¹ce na oddziale po³o niczym w 88 proc. oceni³y ich pracê jako bardzo dobr¹, a w 12 proc. jako dobr¹. Identyczne oceny otrzyma³ œredni personel z zak³adu opieki paliatywnej. Nikt z ankietowanych nie wystawi³ pielêgniarkom oceny negatywnej. Osobno oceniano rehabilitantów, osoby pracuj¹ce w laboratarium i pobieraj¹ce materia³ do badañ, salowe. Ankietowaniu podlega³y te warunki pobytu, temperatura w sali chorych, czystoœæ, przystosowanie ³azienek do potrzeb chorych. Je eli chodzi o czystoœæ toalet, to najs³abiej wypad³ oddzia³ po³o niczy. 33 proc. kobiet rodz¹cych oceni³o czystoœæ na bardzo dobry, 38 proc. na dobry, 23 proc. uzna³o j¹ za s³ab¹, a 8 proc. za z³¹. Pacjenci w wiêszoœci uwa aj¹ szpital za bardzo dobry lub dobry. Niektórzy zg³osili uwagi dodatkowe. Uwagi krytyczne W ankietach pojawiaj¹ siê równie W wiêkszoœci przypadków ocena pracy szpitala jest pozytywna R E K L A M A uwagi krytyczne. Jeœli chodzi o oddzia³ dzieciêcy (38 ankiet) to pojawia³y siê tam uwagi dotycz¹ce braku komunikacji pomiêdzy rodzicami dzieci i lekarzami. Wed³ug innej osoby, posi³ki podawane ma³ym pacjentom by³y ma³o urozmaicone i niesmaczne, zaœ niektóre pielêgniarki oraz salowe opryskliwe i niemi³e. Rodzice skar yli siê te na brak miejsc do spania dla nich, kiedy pozostaj¹ z dzieæmi na noc. W zak³adzie opiekuñczo-leczniczym i zak³adzie opieki paliatywnej (49 ankiet) jedna osoba napisa³a, e zupy s¹ zbyt s³one, inna zaœ, e jakoœæ opieki oceniæ mo na na szóstkê. W ankietach wype³nionych na chirurgii (182) mo na by³o wyczytaæ postulat, by pacjenci byli szybciej W 2014 r. pacjenci po pobycie w szpitalu wype³nili 527 ankiet przyjmowani na oddzia³. Ktoœ skar- y³ siê, e nie uzyska³ pe³nej informacji o zabiegu, który go czeka³. By- ³a tak e uwaga o zbyt wysokiej temperaturze w sali. Oddzia³ wewnêtrzny to 78 ankiet. W jednej z nich mo na znaleÿæ uwagê o braku w³aœciwej komunikacji pomiêdzy chorymi a personelem. Jest te mowa o niemo noœci ogl¹dania telewizji czy niewystarczaj¹cej iloœci opiekunek. Z ankiet na oddziale po³o niczo- -ginekologicznym mo na siê dowiedzieæ, e zdaniem pacjentek zbyt d³ugo trwa³o przyjmowanie do szpitala. Mowa jest te o braku komunikacji z personelem czy niewielkiej liczbie toalet i pryszniców. S³awek Pa³asz

11 Gospodarka 11 MAHLE bêdzie zatrudniaæ 16 osób zamierza zatrudniæ w odlewni w najbli szym czasie firma MAHLE. Do koñca tego roku zatrudnienie w tym dziale prawdopodobnie zostanie zwiêkszone o pracowników. Rekrutacjê osób do obs³ugi maszyn odlewniczych prowadzi Powiatowy Urz¹d Pracy. Wobec kandydatów nie ma adnych wielkich wymagañ oprócz chêci do podjêcia pracy. Oferty s¹ przygotowane przez agencjê zatrudnienia Sanpro. Proponuje siê umowy na 3 miesi¹ce z wynagrodzeniem z³ brutto. To odstrasza wiele osób. Bezrobotni odmawiaj¹ przyst¹pienia do rekrutacji, z regu³y ze wzglêdu na stan zdrowia. My wówczas wysy³amy ich na badania do lekarza, który stwierdza zdolnoœæ lub niezdolnoœæ do pracy t³umaczy Ma³gorzata Grzempowska, dyrektor poœredniaka w Krotoszynie. S.PA ASZ Kandydaci w 10-osobowych grupach s¹ zapraszani do zwiedzenia odlewni i zapoznawania siê ze specyfik¹ pracy w tym dziale fabryki. Firma zatrudnia ju ok pracowników Zdaniem Krzysztofa Kierzka, radnego miejskiego i mistrza w MAHLE, przewa nie spoœród kilkunastu osób do pracy nadaje siê jedna. Panowie Ma³gorzata Grzempowska (dyr. urzêdu pracy) Nie mamy wp³ywu na to co siê dzieje w drodze miêdzy ul. Rawick¹ a bram¹ zak³adu MAHLE. twierdz¹, e czy chc¹, czy nie chc¹, s¹ wysy³ani na rozmowy do nas. A przychodz¹ mê czyÿni 60-letni i starsi nawet, a na wydziale odlewni specyfika pracy jest tak a nie inna, a wiêc ze wzglêdu na zdrowie i wiek nie s¹ w stanie podo³aæ zaznaczy³ podczas obrad radny Kierzek. Dyr. Grzempowska twierdzi, e nikt nie jest przymuszany. Ale nie mamy wp³ywu na to, co siê dzieje w drodze miêdzy ul. Rawick¹ (tam znajduje siê siedziba PUP red.) a bram¹ zak³adu MAHLE dodaje na koniec. (popi) SprawdŸ ceny skupu ywca wieprzowego z 1 czerwca (ceny netto) waga ywa bita ciep³a (kl. E) waga ywa bita ciep³a (kl. E) Handel i Us³ugi Szymon Kwiatkiewicz, Kobylin 3,70 z³ 5,00 z³ Zak³ady Miêsne SALUS, Golinka 5,45 z³ Grupa Producentów Rolnych, KoŸmin Wlkp. 3,90 z³ 5,35 z³ RzeŸnia MRÓZ SA, Borzêciczki 5,20 z³ S.C. Patalas, Grêbów 3,80 z³ Porady lekarza weterynarii ARCHIWUM REKLAMA Mastis to najpowszechniejsza choroba wymienia u krów. Do zaka enia wymienia dochodzi po wnikniêciu bakterii przez kana³ strzyka i namno- eniu siê wewn¹trz æwiartki. Bakterie mog¹ pokonaæ kana³ strzykowy na kilka sposobów. Namna aj¹ siê w kanale strzyka pomiêdzy dojami (1), wchodz¹ do kana³u wskutek ucisku na strzyk w czasie ruchu i k³adzenia siê krowy (2), podczas doju mechanicznego, gdy s¹ zasysane przez kana³ strzykowy przy wahaniach podciœnienia (3), a tak e w czasie podawania leków dowymieniowych, kiedy strzyk nie jest dezynfekowany (4). Bakterie maj¹ zdolnoœæ do przylegania i szybkiego namna ania siê w wymieniu, zw³aszcza w æwiartkach o niskiej liczbie komórek somatycznych (szczególnie E. Coli). Leukocyty, czyli komórki somatyczne, odpowiedzialne za obronê wymienia, likwiduj¹ bakterie, ale jeœli czêœæ z nich prze yje, dochodzi do przewlek³ego zapalenia z wysok¹ zawartoœci¹ komórek somatycznych. Bakterie powoduj¹ uszkodzenia za pomoc¹ toksyn, które s¹ przyczyn¹ uszkodzenia i œmierci komórek produkuj¹cych mleko. P³yny krwi przenikaj¹ do zaka onego miejsca, eby rozcieñczyæ toksyny i naprawiæ uszkodzenia, co jest przyczyn¹ powstania obrzêku wymienia. Zapalenie wymienia mo e mieæ ³agodny przebieg z nieznacznym zwiêkszeniem iloœci komórek somatycznych, które szybko wraca do zdrowia, jest to tzw. forma podkliniczna. Postaæ kliniczna charakteryzuje siê ju widocznymi zmianami w mleku w postaci charakterystycznych strzêpków. Natomiast forma ostra to nie tylko zmiany w mleku, obrzêk wymienia, ale tak e wysoka temperatura krowy, zatrucie toksynami, brak apetytu i czêsto zaleganie. Forma ostra czasami mo e koñczyæ siê œmierci¹ lub wybrakowaniem ze wzglêdu na ciê - kie uszkodzenia wymienia. lek. wet. ukasz Plewa Zetor opony 80%, prasa do s³omy K 454 Forszmit, siewnik Poznaniak 3 m, du a skrzynia, opryskiwacz 600 l, 12 m. Cena do uzgodnienia. Tel Przedsiêbiorstwo BIS skupuje ja³owice hodowlane i u ytkowe od 7 miesi¹ca cielnoœci. Zg³oszenia 65/ / pon. pt Skup ywca Byki, krowy, ja³ówki, tuczniki, maciory, knury P³acimy gotówk¹ lub przelewem 1 dzieñ Tel R E K L A M A Wys³odziny browarniane (m³óto), wapno nawozowe, betonowe podk³ady kolejowe z transportem. Tel SKUP YWCA BASZYÑSKI Atrakcyjne ceny P³atnoœæ gotówk¹ Szybki przelew Trzoda Byd³o Firma REMEK poleca zbo a paszowe, otrêby pszenne 525 z³, otrêby ytnie 425 z³. Minimalna iloœæ 3,5 tony. Dowóz GRATIS! Oferta do wyczerpania zapasów. Polecamy równie stal z rozbiórki. Tel Chcesz zamieœciæ og³oszenie na stronie rolniczej? Zadzwoñ!

12 12 Tradycja Doczekaliœmy siê nowych kap³anów Pod naszym patronatem Zapraszamy na festyn do Lutogniewa RADIO RODZINA.PL Wielk¹ nadziej¹ napawa fakt, e z naszej ziemi wychodz¹ nowe powo³ania. W tym roku swoje œwiêcenia mieli ks. ukasz Chudziñski i ks. Jakub Rachwalski. Ks. ukasz Chudziñski chwilê przed œwiêceniami Obaj z parafii œw. œw. Ap. Piotra i Paw- ³a w Krotoszynie. Œwiêcenia kap³añskie przyjêli w katedrze kaliskiej 23 maja o godz Wyœwiêconych zosta³o 12 kandydatów przez bpa Edwarda Janiaka w obecnoœci pozosta³ych biskupów kaliskich, rzeszy kap³anów i wiernych. Na pewno dla ka - dego z neoprezbiterów decyzja by³a nie³atwa. Przyjrzyjmy siê, jak dojrzeli do niej nasi kap³ani: ks. Jakub i ks. ukasz. Ksi¹dz ukasz Na œwiêcenia ks. ukasza musieliœmy trochê poczekaæ, poniewa jego formacja jako kleryka i potem diakona trwa³a 8 lat. Przez trzy ostatnie pos³ugiwa³ jako diakon po roku w parafiach w Jarocinie, Kaliszu i Ostrowie. Jak sam o sobie mówi, wracaj¹c do lat sprzed seminarium, nigdy nie myœla³, e zostanie ksiêdzem. 24 maja podczas prymicji powiedzia³, e du ¹ rolê w najtrudniejszych dla niego momentach odegra³y panie Bo ena Drygas, katechetka z Gimnazjum nr 4, do którego chodzi³, i pani Iwona Nowaczyk, nauczycielka, która uczy³a go w liceum ogólnokszta³c¹cym. Tej pierwszej dziêkowa³, e zawsze widzia³a w nim dobro, nawet jeœli on prze ywa³ okres buntu. Do p. Iwony zawsze móg³ siê zwróciæ, gdy potrzebowa³ pomocy. O wyg³oszenie kazania prymicyjnego poprosi³ ks. pra³. Jacka Plotê, kustosza Sanktuarium œw. Józefa w Kaliszu, ostatniej parafii praktyk diakoñskich. Ksi¹dz kustosz chwali³ ks. ukasza za dobr¹ wspó³pracê. Na obrazku prymicyjnym umieœci³ s³owa: wszystko mogê w tym, który mnie umacnia. Te s³owa towarzyszy³y mu do tej pory w wielu momentach i chcia³, eby towarzyszy³y mu dalej. Doda³ te : Nie ma takiej si³y, która mog³aby pokonaæ cz³owieka silnego Bogiem. Niektórzy mo e pamiêtaj¹ ks. ukasza z pielgrzymek do Czêstochowy, gdzie pos³ugiwa³ muzycznie. Na prymicjach obecny by³ zespó³ Musica Nova Calisiensis, w którym œpiewa ks. ukasz. RADIO RODZINA.PL Ksi¹dz Jakub Drugi dla wielu pozostanie po prostu Kub¹. Skoñczy³ Szko³ê Podstawow¹ nr 8, Gimnazjum nr 4, a potem w ZSP nr 1 w Krotoszynie liceum o profilu zarz¹dzanie informacj¹. Jego wychowawc¹ by³ Adam G³uchowski. O swoim powo³aniu mówi, e by³o to powo³anie Piotrowe. I dodaje: Nie by³o ono nag³e, jak u œw. Paw³a, a raczej takie stopniowe odkrywanie go w sobie mówi. Najpierw zosta³ ministrantem i pojawi³a siê myœl o kap³añstwie. Potem o tym w ogóle zapomnia³. Spotka³ na swojej drodze ksiê- y, którzy mieli w sobie to coœ. Byli to ks. Bogdan Tyc, proboszczowie ks. pra³at Leon Spaleniak i ks. Dariusz Kowalek, a tak e o. Jan Czachorek, wujek Jakuba, który przez wiele lat pracowa³ na misjach. Parê lat temu obchodzi³ on 50-lecie kap³añstwa. Na swoim obrazku prymicyjnym ks. Jakub zapisa³ s³owa: Czy mi³ujesz mnie wiêcej ani eli ci? S³owa, które wypowiedzia³ Jezus do œw. Piotra. Przyznaje, e niektórzy s³ysz¹c, e jego has³em jest pytanie, dziwili siê. Umieœci³ je w³aœnie ze wzglêdu na osobê œw. Piotra, któr¹ tak naprawdê odkry³ parê miesiêcy temu i która jest mu bliska. Ks. Jakub Rachwalski ju w ornacie Samo powo³anie wyniós³ jednak z domu, bliski mu by³ zawsze Koœció³ i modlitwa. Jego babcia, która ju nie yje, du o siê modli³a o powo³ania i to ona zapewne wymodli³a je i dla niego. Anna Szulc SANKTUARIUM LUTOGNIEW Uczestnicy poprzedniego II festynu parafialnego 21 czerwca na boisku przy grzybku w Lutogniewie odbêdzie siê III Integracyjny Festyn Parafialny, organizowany przez tamtejsze Sanktuarium Matki Bo ej Pocieszenia. Pocz¹tek: godzina Nasza redakcja objê³a patronat medialny nad tym wydarzeniem. Zapowiada siê interesuj¹ca oraz intensywna impreza. W programie znajd¹ siê wystêpy zespo³ów dzieciêcych, a tak e pokaz sztuki walk wywodz¹cych siê z tradycji afrykañskiej i brazylijskiej. O godz przewidziano program VIP-y gotuj¹. W roli kucharzy ujrzymy m.in. starostê Stanis³awa Szczotkê, burmistrza Franciszka Marsza³ka, kustosza sanktuarium ks. ukasza urawskiego. O godz wyst¹pi kapela góralska Beskid, która nie tylko bêdzie œpiewaæ, ale równie prowadziæ konkursy dla publicznoœci. Ok na scenie bêdzie mo na podziwiaæ zespó³ Lorem, zdobywcê Grand Prix tegorocznych Krotoszyñskich Talentów. O po raz pierwszy w naszym regionie odbêdzie siê spektakl laserowo-multimedialny, na który sk³adaæ bêd¹ siê elementy œwietlne, dÿwiêkowe i efekty specjalne. Przewidziano te loteriê fantow¹. Jedna z g³ównych nagród to pielgrzymka do Rzymu. W programie festynu znajdzie siê mo liwoœæ przelotu helikopterem, przeja d ki samochodami militarnymi i konne. Bêdzie te weso³e miasteczko oraz liczne stoiska gastronomiczne. Przed koœcio³em powstanie miasteczko militarne. Tam obejrzeæ bêdzie mo na pojazdy wojskowe, pokazy grup rekonstrukcyjnych, repliki broni. Chêtni skorzystaj¹ ze strzelnicy. Na koniec festynu przewidziano zabawê taneczn¹, któr¹ poprowadzi DJ Tomasz Szkudlarek. S³awek Pa³asz REKLAMA Odeszli do Pana œup Józef Nojman, Krotoszyn, lat 91 œup El bieta Pomianek, Krotoszyn, lat 75 œup Wies³aw Siadek, Krotoszyn, lat 52 œup Wincenty Szczuraszek, Zduny, lat 91 Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili odejœcia œup Janusza Kroczaka dzielili z nami smutek i al oraz okazali wiele serca i yczliwoœci, a w szczególnoœci Rodzinie, Przyjacio³om, Lekarzom, Pielêgniarkom i ca³emu Personelowi medycznemu z oddzia³u wewnêtrznego Szpitala Powiatowego, S¹siadom, Delegacjom i Zak³adowi Pogrzebowemu Gulczyñscy za profesjonaln¹ obs³ugê podziêkowania sk³ada ona Danuta z Rodzin¹ REKLAMA

13 Sieñ Pszczelarska U Józefa otwarta zosta³a w Kobylinie przy ul. Powstañców Wielkopolskich 40. Jej gospodarzem jest Józef Orzechowski od wielu lat prowadz¹cy w³asn¹ pasiekê, która jest nie tylko potwierdzeniem przywi¹zania do natury, ale tak- e kontynuacj¹ fachu uprawianego wczeœniej przez jego ojca. Sieñ ma byæ miejscem, gdzie na co dzieñ mo na kupowaæ miód, i ma³¹ galeri¹, w której zgromadzono eksponaty, ryciny i fotografie zwi¹zane ze sztuk¹ pszczelarsk¹. Autorem pomys³u po³¹czenia tego, co merkantylne, z humanistycznym jest brat Józefa Kazimierz, polonista i wydawca mieszkaj¹cy T. ZAWIEJA Kobylin w Gdañsku. To on wzbogaci³ sieñ, aby poszukuj¹cy miodu i wszyscy ciekawi mogli poszerzyæ swoj¹ wiedzê na temat tej wyj¹tkowej dziedziny. Przy tej okazji wyda³ i zaprezentowa³ Naukê ko³o pasiek (z 1614 r.) Walentego K¹ckiego i Jana Ostroroga, pierwsz¹ w jêzyku s³owiañskim Tradycja W sieni u Józefa J. WOJNOWICZ Rodzina Orzechowskich i pañstwo Miodkowie (w œrodku) Józef Orzechowski (z prawej) wita goœci ksi¹ kê pszczelarsk¹. Sieñ ma staæ siê miejscem, które bêd¹ odwiedzaæ ucz¹cy siê m³odzi ludzie i przybysze z innych stron. Otwarcie sieni uœwietni³ swoj¹ obecnoœci¹ prof. Jan Miodek wraz z on¹ Teres¹ oraz Violetta Nowakowska, autorka ksi¹ ek poœwiêconych kolejnemu bratu Orzechowskich ks. pra³atowi Stanis³awowi. Goœcie przyjechali z Wroc³awia, a rangê wydarzenia podkreœli³o s³oñce, które znalaz³o jakiœ sposób, by zaœwieciæ na kilka godzin nad Kobylinem. Prof. Miodek mówi³ jak zawsze barwnie i ciep³o o jêzykoznawczych aspektach prastarego fachu, wspomnia³ tak e o d³ugiej przyjaÿni z rodzin¹ Orzechowskich. Wyst¹pi³ znany polski oboista Tytus Wojnowicz z Warszawy, który zagra³ Lot trzmiela Rimskiego-Korsakowa i... Pszczó³kê Majê Karela Svobody. By- ³a tak e okolicznoœciowa modlitwa i poœwiêcenie, którego dokona³ miejscowy franciszkanin. Ca³oœæ dope³ni³o ogl¹danie urokliwego ogrodu i kosztowanie miodu w ró nych postaciach, rozmowy i pami¹tkowe zdjêcia g³ównie z profesorem od poprawnej polszczyzny. Kobylin po raz kolejny zadziwi³ swoj¹ nietuzinkowoœci¹ i ukryt¹ energi¹. Janusz Urbaniak Œp. S³awku, odpoczywaj w pokoju! 13 Pamiêtasz, jak ze œp. Kaziem namawialiœmy Ciê, abyœ zgodzi³ siê zostaæ Burmistrzem Zdun? Waha³eœ siê piêæ minut, bo mia³eœ wtedy 28 lat. Jesteœmy dumni, e to Ty przyj¹³eœ ten urz¹d i zapisa³eœ siê w pamiêci Zdun, a tak- e w dziele powo³ania powiatu krotoszyñskiego. To Ty wyznaczy³eœ pierwszego kierownika Urzêdu Rejonowego w Krotoszynie i pierwszego kierownika Rejonowego Biura Pracy. Czeœæ Twojej pamiêci! W zwi¹zku ze œmierci¹ Ryszard Marek jeden z za³o ycieli Komitetu Obywatelskiego w Zdunach œup dr. in. S³awomira Szczepañskiego prezesa zarz¹du ZK Teomina w Krotoszynie wyrazy prawdziwego wspó³czucia onie i Rodzinie Zmar³ego sk³adaj¹ Rada Nadzorcza, pracownicy ZK Teomina oraz wszystkie firmy wspó³pracuj¹ce z zak³adem T. ZAWIEJA Jedna z pami¹tkowych fotografii Z g³êbokim alem i smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci œup S³awomira Szczepañskiego Pierwszego po 1989 roku Burmistrza Zdun, wieloletniego prezesa Zak³adu Konfekcyjnego Teomina SA. Z g³êbokim smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci œup S³awomira Szczepañskiego Burmistrza Zdun w latach , prezesa Zarz¹du Zak³adu Konfekcyjnego Teomina S.A. Rodzinie sk³adamy serdeczne wyrazy wspó³czucia. Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Krotoszyñskiego Starosta Krotoszyñski Leszek Kulka Stanis³aw Szczotka Pogr¹ onej w smutku rodzinie wyrazy szczerego wspó³czucia sk³adaj¹ Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej El bieta Kurkiewicz Burmistrz Zdun Tomasz Chudy pracownicy Urzêdu Miejskiego w Zdunach

14 14 Sprawy Taki remont to kpina mówi¹ mieszkañcy W ub. tygodniu na chodniku przy ul. Konstytucji 3 Maja w Krotoszynie, nazywanym przez niektórych krotoszynian alej¹ dziur, najpierw wyznaczono najbardziej zniszczone miejsca, a nastêpnie wymieniono pojedyncze p³yty chodnikowe na nowe. I to ma byæ remont? Zanim po³o ono nowe p³yty, wyrównano pod³o e i umocniono je piaskiem. Wymiana odby³a siê w dziewiêciu miejscach. Jak powiedzia³ nam Krzysztof Jelinowski, dyr. Powiatowego Zarz¹du Dróg, prace bêd¹ kontynuowane. Po wzmocnieniu wszystkich miejsc, gdzie chodnik jest nierówny, dziurawy i zapadniêty, na odcinku pomiêdzy ul. Mas³owskiego a Fabryczn¹, ustawione zostan¹ znaki informuj¹ce, e powstanie tam ci¹g pieszo- -rowerowy. Remont chodnika bêdzie przeniesiony na drug¹ stronê ulicy. Krzysztof Jelinowski (dyr. PZD) Nigdy nie mówi³em o modernizacji tego chodnika, ale o jego remoncie... Jeœli tak ma wygl¹daæ wyremontowany chodnik, to ja uwa am, e to jest kpina powiedzia³a Rzeczy mieszkanka jednego z bloków przy ul. Konstytucji 3 Maja. Mia³a bowiem nadziejê, i chodnik zostanie gruntownie zmodernizowany. Wybiórcze ³atanie dziur nic jej zdaniem nie daje. Nigdy nie mówi³em o modernizacji tego chodnika, ale o jego remoncie stwierdza dyr. Jelinowski. Gruntowna przebudowa nawierzchni chodnika nie ma sensu wobec planów budowy nowej sieci kanalizacyjnej, S.PA ASZ W dziewiêciu miejscach chodnik zosta³ naprawiony która przebiegaæ ma pod chodnikiem i ³¹czyæ ul. Konstytucji 3 Maja z Benick¹ i Klemczaka. Jeœli prace dojd¹ do skutku, trzeba bêdzie chodnik rozkopaæ. Przypomnijmy: od ponad miesi¹ca na czêœci ul. Konstytucji obowi¹zuj¹ nowe zasady parkowania. Miejsce postoju samochodów wyznaczono przy krawê niku. PZD chcia³ doprowadziæ do tego, by kierowcy nie stawiali aut na chodniku. Wiêkszoœæ parkuje w wyznaczonej strefie, choæ pojedyñcze samochody nadal ustawiane s¹ na chodniku. PZD uwa a, e wyznaczenie miejsc do parkowania przy drodze jest równoznaczne z zakazem parkowania na chodniku. Wed³ug policji powien tam staæ znak zakazu. Jeœli go nie ma, funkcjonariusze nie mog¹ karaæ za z³e parkowanie. Wykroczeniem jest jednak jazda po chodniku. Kiedy chodnik zostanie oznakowany jako pas pieszo-rowerowy, nie bêdzie mo na tam jeÿdziæ ani na nim parkowaæ. S³awek Pa³asz ARCHIWUM Zmieni³y siê op³aty za œmieci Koszt wywozu jednego pojemnika zale y od iloœci zg³oszonych mieszkañców Zwi¹zek Miêdzygminny Eko Siódemka, odpowiedzialny m.in. za wywóz œmieci, zmieni³ wysokoœæ op³at, jakie ponosz¹ mieszkañcy. Nie wszyscy s¹ z tego powodu zadowoleni. Stawki op³at za œmieci segregowane 1 osoba 10,50 z³ 3 osoby 31,50 z³ 5 osób 52,50 z³ Do naszej redakcji zg³osi³a siê krotoszynianka oburzona informacj¹ o podniesieniu op³at za wywóz œmieci. Jak powiedzia³a, dosta³a pismo, w którym Eko Siódemka poinformowa³a j¹, e od kwietnia za wywóz jednego kub³a odpadów segregowanych bêdzie p³aci³a 65 z³ zamiast dotychczasowych 44. Dokument otrzyma³a w maju, a podwy ka nast¹pi³a od kwietnia. Nasza Czytelniczka zwraca³a nam uwagê na to, e jest matk¹ czwórki dzieci i 20 z³ podwy ki miesiêcznie jest dla jej bud etu du ym obci¹ eniem. Marcin Gaszek z Eko Siódemki wyjaœnia: Nie by³o adnej podwy ki op³at. Przypomnia³, e niektórzy mieszkañcy korzystali ze zwolnieñ, tzn. uiszczali op³atê w wysokoœci 1 z³ miesiêcznie za trzecie i kolejne dziecko w rodzinie, zamieszkuj¹ce dan¹ nieruchomoœæ. Mo liwoœæ taka istnia³a w ramach ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach, jednak w lutym br. zapis ten zosta³ uchylony. Eko Siódemka, chc¹c w dalszym ci¹gu zachowaæ ulgê dla rodzin wielodzietnych, wprowadzi³a inne jej ujêcie, jednak 8 kwietnia uchyli³a je Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu. Jak wyjaœnia M. Gaszek, zwi¹zek nie mo e wiêc d³u ej uwzglêdniaæ wczeœniej obowi¹zuj¹cych ulg na dzieci i m³odzie ucz¹c¹ siê do 25 roku ycia. Ka dy w³aœciciel nieruchomoœci, który posiada³ takie zwolnienie, zosta³ listownie powiadomiony o wygaœniêciu ulgi mówi. Gdy pod koniec kwietnia dotar³o do Eko Siódemki pisemne potwierdzenie niewa noœci uchwa³y zwi¹zku, rozpoczê³y siê przygotowania do wycofywania obowi¹zuj¹cych zwolnieñ, a mieszkañcy w maju otrzymali odpowiednie informacje. Ola Figlak Biedronkowe œwiêtowanie rodziców 21 maja dzieci z krotoszyñskiego przedszkola Biedronka zaprosi³y swoich rodziców na program z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca. Has³o spotkania brzmia³o: Mamo, tato, pobaw siê ze mn¹! M.FIGLAK Festyn rozpocz¹³ siê krótko po godz Dyr. Julita Janicka-Burzyñska powita³a dzieci i ich rodziców, dziêkuj¹c tym drugim za zaanga owanie w dzia³alnoœæ przedszkola. PóŸniej przysz³a pora na wystêpy poszczególnych grup. Rozpoczê³y dzieci najm³odsze, a zakoñczy³y najstarsze. Ka da z grup od kilku tygodni przygotowywa³a piosenki dla rodziców. Przedszkolaki zrobi³y dla nich tak e laurki. PóŸniej przysz³a pora na zabawy z animatorami. By³y tañce i konkurencje sprawnoœciowe. Ca³e rodziny uczestniczy³y w przeci¹ganiu na czas samochodzików-zabawek na sznurku. Mamy mog³y siê sprawdziæ w szybkim obieraniu ziemniaków. Ka dej z konkurencji towarzyszy³o wiele radoœci. W trakcie festynu mo na by³o kupiæ s³odycze i ciep³e jedzenie. Zebrane w ten sposób pieni¹dze zostan¹ wydane na przedszkole. (ola) Dzieci bardzo powa nie podesz³y do swoich wystêpów

15 Kieruj¹ca krotoszyñsk¹ poradni¹ Karina Bratborska stwierdza, e znacznie wzros³a liczba wniosków o odroczenie obowi¹zku szkolnego. Ma³gorzata Mielcarek, szefowa wydzia³u edukacji w krotoszyñskim Urzêdzie Miejskim, kilka tygodni temu w rozmowie z Rzecz¹ informowa³a, i co roku tylko niewielki procent dzieci korzysta z odroczeñ. Sprawy 15 Do krotoszyñskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wp³ynê³o w tym roku kilka razy wiêcej wniosków o odroczenie szkolne ni zazwyczaj. Szko³y od kilku lat przygotowywa³y siê na przyjêcie 6-latków. ARCHIWUM Zajêcia w pierwszej klasie s¹ dostosowane do mo liwoœci i umiejêtnoœci 6-latków ARCHIWUM Karina Bratborska (dyr. poradni psych.-ped.) Ocena gotowoœci szkolnej przeprowadzana jest przez nauczyciela wychowania przedszkolnego, poniewa to on ma pe³n¹ wiedzê o dziecku, która wynika z codziennych obserwacji. Obawy o 6-latki w szkole bezzasadne? Aleksandra Figlak O wiele wiêcej wniosków Ju teraz mamy 236 wniosków i bardzo prawdopodobne, e ostatecznie mo e byæ ich nawet ok. 300 mówi K. Bratborska. Jako pierwszy diagnozê gotowoœci szkolnej dziecka wystawia nauczyciel wychowania przedszkolnego. Na pocz¹tku roku szkolnego wstêpnie ocenia umiejêtnoœci dziecka. Jeœli wystêpuj¹ jakieœ braki, przedszkolak mo e je nadrobiæ przez ca³y rok przedszkolny i korzystaæ z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej typu: zajêcia logopedyczne czy korekcyjno-kompensacyjne. Ocena gotowoœci szkolnej przeprowadzana jest przez nauczyciela wychowania przedszkolnego, poniewa to on ma pe³n¹ wiedzê o dziecku, która wynika z codziennych obserwacji wyjaœnia K. Bratborska. Dodaje, e w³aœnie ta opinia powinna byæ najwa niejsza dla rodziców, a jeœli pojawi siê w niej coœ niepokoj¹cego, powinni siê zg³osiæ do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tam dziecko zostanie poddane badaniu pod k¹tem norm rozwojowych odpowiednich dla jego wieku, czyli w tym roku dla dziecka 6-letniego. Zajmie siê nim równie pedagog, który zbada umiejêtnoœci wynikaj¹ce z podstawy programowej, jaka przez ca³y rok realizowana by³a w przedszkolu. Dyrektorka poradni zwraca uwagê, e niektóre umiejêtnoœci rozwijaj¹ siê u dziecka skokowo, czyli np. Osiedlowa wycieczka do afrykarium 23 maja rada krotoszyñskiego osiedla nr 9 zorganizowa³a z pomoc¹ sponsorów doroczn¹ wycieczkê dla dzieci tym razem do wroc³awskiego ogrodu zoologicznego. Dzieci zwiedzi³y zoo i afrykarium W drodze do stolicy Dolnego Œl¹ska zrobiono przerwê na œniadanie, aby nikt z kilkudziesiêciorga uczestników nie opad³ z si³ podczas d³ugiego zwiedzania. Na szczêœcie, na wejœcie do obleganego afrykarium nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. Najwiêksze wra enie na wszystkich, jak powiedzieli nam opiekunowie, zrobi³ podwodny œwiat. P³aszczki, rekiny i pingwiny p³ywa³y dos³ownie obok nas oraz nad nami. Zrobiliœmy piêkne zdjêcia mówi Monika Strakulska, sekretarz rady osiedla. Pogoda dopisa³a, a po spotkaniu z przyrod¹ dzieci posili³y siê w restauracja KFC. (mac) maluch nie potrafi czegoœ samodzielnie zrobiæ, ale ju za miesi¹c radzi sobie z tym ca³kiem dobrze. Decyzja o tym, czy dziecko zostanie odroczone od edukacji szkolnej podejmowana jest przez dyrektora szko³y, do której powinno ono pójœæ. Rodzice z opini¹ z poradni powinni w³aœnie udaæ siê do szko³y i przedstawiæ j¹ dyrekcji. Nasza rola w procesie odraczania dziecka jest tylko pomocnicza mówi dyrektorka poradni. Obawy rodziców Bratborska zauwa a tak e, e czêœæ sk³adanych w poradni wniosków o odroczenie wynika z obaw rodziców, czy dzieci poradz¹ sobie w szkole, czy odnajd¹ siê tam bez opieki, jak¹ do tej pory zapewnia³o im przedszkole. Musimy pamiêtaæ, e my oceniamy gotowoœæ pójœcia do szko³y dziecka 6-letniego, a nie 7-letniego, jak to by³o wczeœniej zaznacza. Jeœli dziecko rozwija siê prawid³owo, powinno pójœæ do szko³y. Szko³y podstawowe od kilku lat przygotowywa³y siê do przyjêcia 6- latków. Licz¹ siê zatem z faktem, e dzieci w tym wieku nie bêd¹ tak skupione na zajêciach, jak 7-latki, e mog¹ byæ trochê rozkojarzone i czasem zechc¹ siê po prostu pobawiæ. Zupe³nie inna edukacja Potwierdza to Katarzyna Maciejewska, dyr. Szko³y Podstawowej nr 8 w Krotoszynie. Bardzo wa ne jest to, e dzieci ucz¹ siê ze swoimi rówieœnikami i e nie pracujemy na zasadzie takiej, jak kiedyœ, e dziecko musia³o umieæ czytaæ i pisaæ w momencie przyjœcia do pierwszej klasy stwierdza. Wyjaœnia, e nauczyciele pracuj¹ obecnie z grupami licz¹cymi maksymalnie 25 dzieci, 20 opinii ju wydano, kolejne s¹ w przygotowaniu 236 wniosków o odroczenia do koñca kwietnia wp³ynê³o do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dziêki czemu s¹ w stanie poœwiêciæ ka demu z nich wystarczaj¹c¹ iloœæ czasu. Praca na lekcjach nie wygl¹da tak, jak kiedyœ, e przerwa jest dopiero po 45 min. zajêæ. O tym, kiedy ona nast¹pi, ka dy nauczyciel decyduje indywidualnie. Najczêœciej to ok. 30 min zajêæ, po których maluchy maj¹ przerwê na zajêcia relaksacyjne, zabawê lub wyjœcie na dwór. W tym roku szko³a zorganizowa- ³a 3 spotkania z przysz³ymi pierwszoklasistami i ich rodzicami. Szkolni logopedzi mieli wówczas okazjê przeprowadziæ wstêpne badania dzieci, by³y tak e zajêcia z przysz³ymi wychowawcami i wspólne zabawy. Maciejewska nie ukrywa, e na pocz¹tku wrzeœnia zdarzaj¹ siê dzieci têskni¹ce za rodzicami, jednak nie zdarzy³o siê, aby p³aka³y i protestowa³y przeciw pójœciu do szko³y. Wa na jest tak e wspó³praca rodziców z wychowawcami. Chodzi tutaj o zg³aszanie problemów, jeœli pojawia³y siê w przedszkolu lub w trakcie zajêæ logopedycznych, w jakich dziecko uczestniczy³o mówi. Im wczeœniej nauczyciel zostanie o tym poinformowany, tym szybciej szko- ³a bêdzie mog³a zorganizowaæ zajêcia wyrównawcze. Zazwyczaj nauczyciel poœwiêca wrzesieñ na obserwowanie dzieci. Zwraca uwagê na to, czy potrzebuj¹ np. gimnastyki korekcyjnej, zajêæ wyrównawczych z grafomotoryki czy spotkañ z logoped¹. Mam nadziejê, e ju nikt nie cofnie decyzji stanowi¹cej o tym, e 6-latki id¹ do szko³y, bo ka da placówka przygotowywa³a siê do tego od kilku lat. Sale, gdzie odbywaj¹ siê zajêcia, bardziej przypominaj¹ sale przedszkolne z dywanami i k¹cikami zabaw ni typowe klasy szkolne dodaje na zakoñczenie dyrektorka szko³y.

16 16 Dodatek nieruchomoœci Burmistrz Krotoszyna og³asza przetarg na wynajem lokalu u ytkowego o powierzchni 1.260,60 m 2 w budynku Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK w Krotoszynie przy ul. Mahle 4 Organizator przetargu: Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK w Krotoszynie, ul. Mahle 4, Krotoszyn. Opis lokalu: Lokal u ytkowy usytuowany jest w budynku Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK w Krotoszynie przy ul. Mahle 4 o powierzchni 1.260,60 m 2. W sk³ad lokalu wchodz¹: 23 pokoje noclegowe, 4 apartamenty, magazyn, pomieszczenia wc, hol z recepcj¹, zaplecze baru, zmywalnia, klatka schodowa z wind¹, klatka ewakuacyjna, sala konferencyjna. Przeznaczenie lokalu: us³ugi hotelarskie, wynajem sali konferencyjnej. Warunki dotycz¹ce op³at 1. Wysokoœæ czynszu za wynajmowan¹ powierzchniê nie mniej ni 6.000,00 z³ /netto/ w stosunku miesiêcznym. 2. Podatek VAT ustalony bêdzie zgodnie z przepisami obowi¹zuj¹cymi w dniu wystawienia faktury. 3. Stawka ta nie obejmuje op³at za media dostarczane do lokalu, nale noœci te bêd¹ pokrywane przez Najemcê: energia elektryczna, woda ciep³a i zimna, œcieki wg wskazañ podliczników, centralne ogrzewanie wg kalkulacji op³at dla obiektu. Warunki udzia³u w przetargu: 1. Wniesienie wadium w pieni¹dzu w wysokoœci 5.000,00 z³ (s³ownie: piêæ tysiêcy z³otych). 2. Wykaz dokumentów (w tym wzór umowy) wymaganych do z³o enia oferty mo na otrzymaæ w siedzibie CSiR WODNIK w Krotoszynie, pok. nr Szczegó³owych informacji w sprawie przetargu udziela Dyrektor CSiR WODNIK mgr in. Jacek Cierniewski, od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 8.00 do 14.00, tel Oferty w formie pisemnej, w zamkniêtych kopertach nale y z³o yæ do dnia r. do godz w siedzibie CSiR WODNIK w Krotoszynie, ul. Mahle 4 pok. nr Czêœæ jawna przetargu odbêdzie siê w dniu r. o godz w siedzibie CSiR WODNIK w Krotoszynie, ul. Mahle 4 pok. nr 1. Wadium: Wadium w pieni¹dzu w wysokoœci 5.000,00 z³ (piêæ tysiêcy z³otych) nale y wp³aciæ przelewem na konto BZ WBK S.A. o/krotoszyn nr konta z dopiskiem Przetarg na wynajem lokalu u ytkowego 1260,60 m 2 do dnia r. Za datê wp³aty uznaje siê datê uznania na rachunku CSiR WODNIK. W przypadku wygrania przetargu i nie przyst¹pienia do zawarcia umowy w wyznaczonym dniu, wadium ulega przepadkowi. Pozosta³ym uczestnikom przetargu wadium zwraca siê. Warunki umowy: Umowa najmu z osob¹, która wygra przetarg zostanie zawarta na okres 3 lat. Wynajmuj¹cy zastrzega sobie prawo do odwo³ania lub uniewa nienia przetargu bez podawania przyczyny. Budowa domu to proces wieloetapowy, który bêdzie od nas wymaga³ dok³adnego zaplanowania ka dego kroku po kolei. Warto zapoznaæ siê z poszczególnymi etapami jakie trzeba zrealizowaæ, eby zbudowaæ dom. Pozwolenia na budowê Pierwszym etapem jest na pewno uzyskanie pozwolenia na budowê, bo bez tego, zgodnie z prawem nie mo na rozpocz¹æ budowy. Czeka nas du o papierkowej roboty i biegania po urzêdach z ró n¹ dokumentacj¹. Zanim jednak zaczniemy sk³adaæ dokumentacjê trzeba mieæ projekt przysz³ego domu. Niezale nie czy bêdziemy zamawiaæ projekt od pocz¹tku czy adaptowaæ gotowe rozwi¹zania na pewno trzeba t¹ sprawê dok³adnie przemyœleæ. Nastêpnie trzeba uzyskaæ warunki przy³¹czenia mediów i wykonaæ przy³¹cza pod przysz³y dom pr¹d, woda, gaz, telekomunikacja. Nastêpnie nale y zebraæ wszystkie potrzebne dokumenty i udaæ siê z nimi do urzêdu i staraæ siê o uzyskanie pozwolenie na budowê. Decyzja uprawomocnia siê po 14 dniach i jest wa na dwa lata. Zanim rozpoczniemy prace budowlane trzeba jeszcze zakupiæ dziennik budowy, ostemplowaæ go i zatrudniæ wykonawców oraz kierownika budowy. Budowa domu krok po kroku Rozpoczêcie budowy Pierwsz¹ rzecz¹ jak¹ trzeba zrobiæ jest odpowiednie przygotowanie placu budowy w tym ogrodzenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych. Kolejne prace na budowie to g³ównie roboty ziemne przygotowuj¹ce grunt pod budowê fundamentów i ewentualnego podpiwniczenia. Zalanie ³aw i postawienie œcian fundamentowych oraz ich izolacja pozwala na rozprowadzenie kanalizacji poziomej, która póÿniej pos³u y do rozprowadzenia kanalizacji na ca³y budynek. Stan surowy otwarty Po zrobieniu fundamentów irozprowadzeniu kanalizacji przychodzi czas na pierwsze mury naszego domu. Wymurowanie œcian ikomina oraz wykonanie stropów i schodów elbetowych to jeden z wa niejszych etapów budowy, gdy ma wp³yw na ca³¹ konstrukcjê domu. Ca³oœæ prac mo na wykonywaæ w ró nych technologiach i z ró nych materia³ów. Na tym etapie mo liwe jest wprowadzenie zmian w projekcie, jednak wymagaj¹ one zgody konstruktora. Zakoñczeniem prac przy stanie surowym otwartym jest przygotowanie wiêÿby oraz pokrycie dachu. R E K L A M A Instalacje i tynkowanie Kolejnym krokiem przy budowie domu jest wykonanie instalacji wewnêtrznych. U³o enie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej czy gazowej jest w pewnym stopniu unormowane kodeksem budowlanym oraz zasadami zwi¹zanymi zbezpieczeñstwem ifunkcjonalnoœci¹. Po wykonaniu niezbêdne jest sprawdzenie i odbiór instalacji szczególnie elektrycznej oraz gazowej. Nastêpnie wylewamy pod³ogi i tynkujemy. Monta e i wykoñczeniówka Zaczynamy od zewn¹trz, gdzie do zamontowania s¹ okna i drzwi, najlepiej zd¹ yæ z tym przed zim¹, wtedy dom mo na spokojnie ogrzewaæ i koñczyæ prace wewn¹trz. Po wstawieniu okien przychodzi czas na wykonanie elewacji budynku, która oprócz wygl¹du zapewni te odpowiedni¹ izolacjê domu. Kolejny etap prac ju w wewn¹trz zaczyna siê od zamontowania urz¹dzeñ grzewczych oraz pod³¹czenia grzejników. Nastêpnie przychodzi czas na prace wykoñczeniowe. K³adziemy posadzki, instalujemy bia³y monta iurz¹dzamy kuchniê. Ostatnim krokiem jest malowanie œcian. Koniec budowy Na koniec czeka nas jeszcze trochê formalnoœci i papierkowej roboty trzeba powiadomiæ o zakoñczeniu budowy powiatowy inspektorat nadzoru. Je eli nadzór nie zg³osi sprzeciwu w ci¹gu 21 dni mo emy wprowadziæ siê do nowego domu. Oprac. (popi)

17 Ka dy z nas doskonale wie, jak wygl¹daj¹ mieszkania w typowych blokach. Zazwyczaj pokoje nie grzesz¹ wielkoœci¹ i ka da wolna przestrzeñ jest niezwykle wa na dla w³aœcicieli. Im do dyspozycji mamy mniejsz¹ przestrzeñ tym wa niejsze jest, aby poszczególne elementy do siebie pasowa³y. Najwa niejszym punktem ka dej aran acji wnêtrza s¹ kolory. Ma³¹ powierzchniê bardzo dobrze optycznie powiêkszaj¹ jasne barwy. Warto pamiêtaæ o jednolitoœci tzn. jeœli mamy pokój po³¹czony z kuchni¹ œciany pomalujmy na jeden kolor. Dobry skutek odniesie tak e po³o enie takiej samej pod³ogi np. w kuchni i przedpokoju. Razem bêd¹ stanowi³y jedn¹ ca³oœæ i dobrze, e sob¹ bêd¹ wspó³gra³y. Jeœli nasze mieszkanie ma po³¹czon¹ kuchniê z pokojem b¹dÿ tzw. aneks kuchenny wówczas warto urz¹dziæ oba pomieszczenia w jednym stylu. Trik ten sprawi, e bêd¹ sprawia³y wra enie wiêkszych ni s¹ w rzeczywistoœci, dodatkowo odwiedzaj¹cy Dodatek nieruchomoœci Aran acja mieszkania w bloku Wiêkszoœæ mieszkañ wbloku kojarzy nam siê w tzw. wielka p³yt¹. Przy jego urz¹dzeniu warto wzi¹æ pod uwagê kilka elementów. ARCHIWUM Dobre wykorzystanie powierzchni jest bardzo wa ne w ma³ych mieszkaniach nas goœcie poczuj¹ siê jak w mieszkaniu urz¹dzanym przez architekta wnêtrz. Jak najlepsze wykorzystanie przestrzeni w ma³ym wnêtrzu, jest priorytetem dla ka dego w³aœciciela i mieszkañca. Jeœli nie mo emy pozwoliæ sobie na osobna sypialniê dobrym rozwi¹zaniem bêdzie stylowa rozk³adana wersalka. W dzieñ bêdzie ona fajnie wygl¹daæ przykryta oryginaln¹ narzut¹, natomiast na noc zapewni wystarczaj¹c¹ iloœæ miejsca do spania. Zasada wielofunkcyjnoœci sprawdzi siê tak e przy zakupie innych mebli. Stó³, R E K L A M A przy którym bêdziemy jedli mo e spe³niaæ tak e rolê biurka do pracy. Kupuj¹c dodatkowe siedziska np. pufy warto rozejrzeæ siê za takimi, które maj¹ w œrodku miejsce na ró ne drobiazgi. Dziêki temu zaoszczêdzimy tak cenn¹ powierzchniê i utrzymamy porz¹dek w naszych rzeczach. Podczas urz¹dzania mieszkania warto tak e zadbaæ o to aby szafy by³ pakowne, mia³y wiele pó³ek, wieszaków czy miejsca na wysuwane koszyki. Do kilku lat bardzo popularne a zarazem funkcjonalne s¹ szafy z przesuwanymi drzwiami. (alex) 17 CENTRUM SPORTU I REKREACJI WODNIK W KROTOSZYNIE og³asza przetarg na wynajem powierzchni 105 m 2 na terenie p³ywalni odkrytej przy ul. Ogrodowskiego 8 w Krotoszynie z przeznaczeniem na prowadzenie punktu gastronomicznego ogródka z mo liwoœci¹ ustawienia kiosku Przedmiot przetargu 1. Opis: Wynajem powierzchni 105 m 2 na terenie p³ywalni odkrytej przy ul. Ogrodowskiego 8 w Krotoszynie z przeznaczeniem na prowadzenie punktu gastronomicznego ogródka z mo liwoœci¹ ustawienia kiosku. Teren wyposa ony w energiê elektryczn¹ oraz wodê. 2. Forma oddania lokalu u ytkowego: najem na czas okreœlony. 3. Teren bêd¹cy przedmiotem najmu mo na ogl¹daæ po uzgodnieniu z Dyrektorem CSiR WODNIK w Krotoszynie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 8.00 do Warunki dotycz¹ce op³at: 1. Wysokoœæ czynszu za wynajmowan¹ powierzchniê nie mniej ni 1.800,00 z³ /netto/ w stosunku miesiêcznym. 2. Podatek VAT ustalony bêdzie zgodnie z przepisami obowi¹zuj¹cymi w dniu wystawienia faktury. 3. Oprócz czynszu najmu najemca zobowi¹zany jest do uiszczania kosztów dodatkowych (energia elektryczna, woda) oraz publiczno-prawnych (podatek od nieruchomoœci) wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoœci Warunki udzia³u w przetargu: 1. Wniesienie wadium w pieni¹dzu w wysokoœci 200,00 z³ (s³ownie: dwieœcie z³otych 00/100). 2. Wykaz dokumentów (w tym wzór umowy) wymaganych do z³o enia oferty mo na otrzymaæ w siedzibie CSiR WODNIK w Krotoszynie, pok. nr 1 od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 8.00 do Szczegó³owych informacji w sprawie przetargu udziela Dyrektor CSiR WODNIK Jacek Cierniewski, od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 8.00 do 14.00, tel Oferty w formie pisemnej, w zamkniêtych kopertach nale y z³o yæ do dnia r. do godz w siedzibie CSiR WODNIK w Krotoszynie, ul. Mahle 4 pok. nr Czêœæ jawna przetargu odbêdzie siê w dniu r. o godz w siedzibie CSiR WODNIK w Krotoszynie, ul. Mahle 4 pok. nr 1. Wadium: Wadium w pieni¹dzu w wysokoœci 200,00 z³ (dwieœcie z³otych 00/100) nale- y wp³aciæ przelewem na konto BZ WBK S.A. o/krotoszyn nr konta z zaznaczeniem Przetarg na wynajem powierzchni 105 m2 nie póÿniej ni do dnia r. Za datê wp³aty uznaje siê datê uznania na rachunku CSiR WODNIK. W przypadku wygrania przetargu i nie przyst¹pienia do zawarcia umowy w wyznaczonym dniu, wadium ulega przepadkowi. Pozosta³ym uczestnikom przetargu wadium zwraca siê. Warunki umowy: Umowa najmu z osob¹, która wygra przetarg zostanie zawarta na czas okreœlony od r. do r. Wynajmuj¹cy zastrzega sobie prawo do odwo³ania lub uniewa nienia przetargu bez podawania przyczyny.

18 18 Wydarzenia 24 maja, z okazji zbli aj¹cych siê œwi¹t matki i ojca, w chwaliszewskim domu kultury odby³o siê spotkanie z Dzieciêco-M³odzie - owym Zespo³em Tañca Ludowego Swojacy z Raszkowa. Zorganizowa³ je proboszcz parafii w Chwaliszewie, ks. Arkadiusz Hajdasz, który powita³ goœci, mówi¹c m.in.: Dedykujê ten program wam, kochane mamy i kochani ojcowie. Swojacy przedstawili folklor z ró - nych regionów Polski. M³odzie w strojach ludowych wykona³a krakowskie, wielkopolskie, œl¹skie i lubelskie tañce ludowe. Najm³odsi przedstawili nie tylko tañce, ale równie zabawy wielkopolskie, które ARCHIWUM Swojacy wyst¹pili w Chwaliszewie niestety odesz³y ju w zapomnienie. Jolanta Marsza³, instruktorka grupy, opowiedzia³a publicznoœci o charakterystycznych dla poszczególnych czêœci Polski strojach i tañcach. Wszystkie miejsca by³y zajête, a widzowie s³uchali z zaciekawieniem, nagradzaj¹c zespó³ brawami i w³¹czaj¹c siê do zabawy. Bo ena Maækowiak Swojacy Zespó³ z sukcesami wystêpuj¹cy w kraju i poza jego granicami. Istnieje od 2007 r., liczy 60 osób. Od 2008 r. jest jedn¹ z sekcji Miejsko- Gminnego Oœrodka Kultury w Raszkowie. Dzieci pokaza³y m.in. zabawê Chodzi lisek ko³o drogi... Najlepszy w trójce kucharz i najlepszy sprzedawca Krotoszyñski Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 zorganizowa³ konkursy na najlepszego ucznia w zawodach sprzedawca i kucharz. 19 maja odby³ siê konkurs na najlepszego ucznia spoœród przysz³ych sprzedawców. W dwuetapowej rywalizacji uczestniczy³o 13 osób. Rozwi¹zywa³y test zawieraj¹cy 40 pytañ sprawdzaj¹cych wiedzê z zakresu organizacji sprzeda y, sprzeda y towarów oraz podstaw dzia³alnoœci handlowej. W drugim etapie uczniowie prezentowali swoje umiejêtnoœci praktyczne, m.in. poprzez metkowanie towarów, sporz¹dzanie wywieszek cenowych, obs³ugê kasy fiskalnej, wagi i czytnika kodów kreskowych. Konkurs by³ doskona³¹ okazj¹ do sprawdzenia wiedzy i umiejêtnoœci praktycznych przed zbli- aj¹cym siê egzaminem zawodowym Sprzedawca 1. Karolina Wachowiak 82 pkt. 2. Anna D¹browska 77 pkt. 3. Justyna Kaczmarek 76 pkt. Kucharz 1. Magdalena Gniazdowska (s³odkie sushi) 2. Iwona Broda (naleœniki z czerwon¹ papryk¹ i miêsem) 3. ex aequo: Angelika Lesznik (naleœnikowe sakiewki) i Monika Hordecka (naleœniki z gruszk¹). ZSP NR 3 mówi Rzeczy nauczycielka Izabela Kossakowska, pomys³odawczyni i organizatorka rywalizacji. 20 maja w szkolnej pracowni gastronomicznej odby³ siê konkurs dla ucz¹cych siê zawodu kucharza. Jego has³o brzmia³o: Pomys³ na naleœniki. To danie o du ym potencjale, a nasi uczniowie przygotowali je po mistrzowsku uwa a Mariola Kaczmarek z ZSP nr 3. Uczestniczki konkursu kulinarnego Sulmierzyce STOP przemocy i agresji! Jak przeciwstawiaæ siê przemocy oraz innym szkodliwym zachowaniom w szkole i poza ni¹? To pytanie, na które próbowano odpowiedzieæ podczas Szkolnego Tygodnia Walki z Przemoc¹ i Agresj¹, trwaj¹cego od 11 do 15 maja w sulmierzyckim Zespole Szkó³ Publicznych. Uczniowie i nauczyciele wspólnie szukali odpowiedzi. Rozpoczêto 11 maja od spotkania uczniów, nauczycieli i rodziców z sêdzi¹ Ann¹ Mari¹ Weso³owsk¹, prawniczk¹ znan¹ z paradokumentalnego serialu telewizyjnego. Relacjonowali- ZSP Rywalizowa³o 11 uczniów. Komisja, w której zasiedli m.in. dyrektor Krzysztof Grobelny i jego zastêpca Eugeniusz Janiczek, bra³a pod uwagê pomys³owoœæ, profesjonalizm, stopieñ trudnoœci, dobór sk³adników, smak i estetykê potrawy. Uczniowie musieli równie rozwi¹zaæ test sk³adaj¹cy siê z 30 pytañ. Suma punktów z czêœci teoretycznej i praktycznej da³a koñcow¹ klasyfikacjê. (seb) Spotkanie z Ann¹ Mari¹ Weso³owsk¹ ZSP Balony polecia³y w niebo Konkurs plastyczny Agresji mówimy stop! KLASY I-III 1. Oliwier Wysocki (kl. IIIa), 2. Mateusz Janura (kl. Ia), 3. Magdalena Banasiewicz (kl. IIIa) Konkurs literacki KLASY IV-VI 1. Daria Rêkosiewicz (kl. VIb), 2. Aleksander Dêbicki (kl. IVb), 3. Aleksandra Kurzawa (kl. IVb) Konkurs plastyczny Stop cyberprzemocy! GIMNAZJUM 1. Weronika Banasiewicz (kl. I), 2. Patrycja Piotrowska (kl. IIIa), 3. Marta Mencfeldowska (kl. II) œmy je w Rzeczy dwa tygodnie temu. W nastêpnych dniach w poszczególnych klasach przeprowadzono lekcje wychowawcze o przyczynach i skutkach przemocy. Zorganizowano konkursy plastyczne i literacki. Przygotowano profilaktyczne gazetki, wywieszono has³a przeciwko przemocy. 15 maja odby³y siê happeningi. Uczniowie klas I-III szko³y podstawowej udali siê do parku przed Sulmierzyckim Domem Kultury. Starsi uczniowie spotkali siê na szkolnym boisku. Uczniowie wykrzykiwali has³a przeciwko przemocy i wypuszczali w niebo czerwone balony znak sprzeciwu wobec agresji. Wielu ubra- ³o siê na czerwono. Najm³odsi uk³adali z wydrukowanych wczeœniej liter has³a antyprzemocowe. Og³oszono te wyniki konkursów, wrêczono dyplomy i nagrody. Profilaktyczny tydzieñ zorganizowali nauczyciele ZSP przy wsparciu miejskiej komisji rozwi¹zywania problemów alkoholowych. Koordynatorkami akcji by³y nauczycielki Teresa Konieczna i Agnieszka Rudnicka. S³awek Pa³asz

19 Kultura 19 Œwietny pomys³ muzeum na kó³kach L. TRAWIÑSKA Wy³owili wielki œmiech Œmiechu by³o co niemiara Wystêp owców.b w koÿmiñskim kinie Mieszko (24 maja) rozbawi³ publicznoœæ do ³ez. Dziêki konkursowi, jaki og³osiliœmy w poprzednim numerze, wejœciówki na spektakl, ufundowane przez KoŸmiñski Oœrodek Kultury, otrzymali Roman Drozd i Romana Wielebska. Kabaret zaprezentowa³ swoje najnowsze skecze, nawi¹zuj¹c tak e do miejsca wystêpu. Artyœci zapewnili m.in., e w ci¹gu 10 min. zwiedzili ca- ³y KoŸmin, trafiaj¹c do wszystkich budek z lodami. W kinie Mieszko od dawna nie by- ³o tyle œmiechu. owcy. B dzia³aj¹ na kabaretowej scenie ju 12 lat i ciesz¹ siê du ¹ popularnoœci¹. (lt) Pomiêdzy 28 a 30 maja plac przed ratuszem w Krotoszynie goœci³ mobiln¹ prezentacjê z warszawskiego Muzeum Historii ydów Polskich Polin. S.PA ASZ Wystawa wzbudzi³a spore zainteresowanie L. TRAWIÑSKA owcy.b to najwy sza pó³ka polskiej sceny kabaretowej Œredniowiecze w parku 13 czerwca w krotoszyñskim parku odbêdzie siê impreza rekonstrukcyjna Krotoszyn AD 1415, nawi¹zuj¹ca do przypadaj¹cego w tym roku 600-lecia lokacji miasta. Zapocz¹tkuje cykl imprez pod wspóln¹ nazw¹ Wehiku³ Czasu. Rekonstrukcje maj¹ siê odbywaæ co roku i dotyczyæ ró nych okresów. Na pierwsz¹ zaproszono rekonstruktorów, którzy przywo³aj¹ XIV i XV w. Organizatorzy to Muzeum Regionalne im. H. awniczaka, Poczêt Wierzbiêty oraz Urz¹d Miejski. Spotkanie rozpocznie siê o godz W parku bêdzie mo na spotkaæ osoby w historycznych strojach i z uzbrojeniem z czasów, w których narodzi³ siê Krotoszyn. Zobaczymy te œredniowiecznego farbiarza, garncarza, iluminatora, mincerza, p³atnerza, skrybê, krawca, stolarza, szewca, a nawet kata. Prowadzone bêd¹ warsztaty garncarskie, kaligraficzne, ³ucznicze i szermiercze. O godz rekonstruktorzy, którzy przybêd¹ do Krotoszyna, wezm¹ udzia³ w turnieju ³uczniczym. O godz rozpoczn¹ siê walki ARCHIWUM Przeniesiemy siê w czasy œredniowiecza lekkozbrojnych, a na godz zapowiedziano turniej rycerski. Ta atrakcyjna lekcja historii adresowana jest do wszystkich pokoleñ. Dzieci bêd¹ mog³y w specjalnie dla nich przygotowanej strefie wzi¹æ udzia³ w bitwie na miecze czy walce ze smokiem. (spm) Zosia Biernacka (muzeum Polin) Gdy byliœmy w KoŸminku, lokalni partnerzy przestrzegali nas przed pewnym mê czyzn¹ sugeruj¹c, e mo e prowokowaæ. Kilka razy rzeczywiœcie g³oœno wyg³asza³ antysemickie pogl¹dy w rozmowie z naszymi edukatorami. Jednak kiedy wyje d aliœmy, podszed³ do mnie i poprosi³, ebym napisa³a jego imiê po hebrajsku. Prosi³ o zestaw podstawowych zwrotów po hebrajsku, poniewa chcia³by siê ich nauczyæ. KINA Przedwioœnie 2-3 czerwca, Rechotek, Malezja, kom. anim., dubbing, godz Miasteczko Cut Bank, USA, thriller, godz Wiek Adaline, USA, melodramat, godz czerwca, Rechotek, Malezja, kom. anim., dubbing, godz Miasteczko Cut Bank, USA, thriller, godz DKF: Z jednej krwi, Francja, thriller, godz czerwca, Rechotek, Malezja, kom. anim., dubbing, godz i San Andreas, USA, katastroficzny, godz (3D). Mad Max: Na drodze gniewu, Australia, godz (3D). 7 czerwca kino nieczynne 8-10 czerwca, Rechotek, Malezja, kom. anim., dubbing, godz San Andreas, USA, katastroficzny, godz (3D). Mad Max: Na drodze gniewu, Australia, godz (3D). Muzeum na kó³kach przyjecha³o do Krotoszyna dziêki doskona³ej pod wzglêdem merytorycznym aplikacji stowarzyszenia Krotochwile, które wziê³o udzia³ w rozpisanym przez muzeum Polin konkursie. Spoœród 70 miejsc, które ubiega³y siê o przyjazd muzeum, wybrano 18. W Wielkopolsce by³y to m.in. Kêpno, Pleszew czy Szamotu³y. Jak powiedzia³a Rzeczy obecna w Krotoszynie Zofia Biernacka, koordynatorka projektu mobilnego, chodzi- ³o nie tylko o to, by zaprezentowaæ ekspozycjê muzealn¹, ale równie o ukazanie lokalnej historii ydów. Zadaniem wystawy jest tak e przybli anie mieszkañcom mniejszych miast kultury ydowskiej oraz powi¹zañ pomiêdzy histori¹ narodów polskiego i ydowskiego. W pawilonie umieszczono kilka tablic dotycz¹cych historii ydów polskich. By³a te interaktywna prezentacja z map¹ Krotoszyna, na której zaznaczono miejsca zwi¹zane z ydami. Po dotkniêciu otwiera³a siê aplikacja z odpowiedni¹ informacj¹. Wydano równie ulotkê informuj¹c¹ o najwa niejszych wydarzeniach z ycia wspólnoty ydowskiej. Donosiciel kulturalny IMPREZY KoŸmin Wlkp. 5-7 czerwca, Dni KoŸmina, szczegó³y na s. 6. Zduny Dni Zdun, stadion miejski, patronat medialny Rzecz Krotoszyñska. W programie: 13 czerwca, godz scena dla Zdun, godz Gala disco polo, godz Mirami. Do godz dyskoteka. 14 czerwca, godz cyrkowe show, godz scena dla Zdun, godz Donatan&Cleo, godz Whisky River Rock&Roll Band, godz Czarno czarni. Do godz dyskoteka. Krotoszyn 20 czerwca, Rynek, godz , pierwszy koncert z cyklu Wiêc wiec! Wyst¹pi¹: Candida, Anna Maria Jopek, Mariusz Lubomski. 27 czerwca, kino Przedwioœnie, V Otwarty Przegl¹d Taneczny Dance W pawilonie pokazano makietê typowego polsko- ydowskiego miasteczka z modelami najwa niejszych obiektów. Dzieci mog³y poprzez zabawê poznawaæ alfabet hebrajski. Edukatorzy Ania i Janek pomagali pisaæ ich imiona w tym jêzyku. Mo na by³o te obejrzeæ rekwizyty symbolizuj¹ce najwa niejsze œwiêta ydowskie. W kinie Przedwioœnie wyœwietlono film Cud purymowy. Zorganizowano rajd œladami krotoszyñskich ydów, a przedstawiciele muzeum przeprowadzili spotkania edukacyjne z uczniami. W pi¹tek odby³ siê wieczór ydowski. Mo na by³o pos³uchaæ, œpiewaj¹cego ydowskie pieœni, zespo³u Hagada z Krotoszyna, skosztowaæ potraw kuchni ydowskiej, obejrzeæ pozosta³oœci po macewach ze zniszczonego przez hitlerowców kirkutu w Krotoszynie, wzi¹æ udzia³ w krótkich warsztatach tañca. S³awek Pa³asz Meeting. Zg³oszenia dzieci od 8 lat do 7 czerwca. Pogorzela czerwca, park miejski i Rynek, Dni Pogorzeli szczegó³y wkrótce. WYSTAWY Krotoszyn Do 5 czerwca, Galeria Refektarz, wystawa prac plastycznych uczniów Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie. Do 12 czerwca, Galeria Refektarz, Stany przejœciowe, wystawa asystentów Katedry Malarstwa ASP we Wroc³awiu. Zduny Do 15 czerwca, Galeria Ratuszowa, wystawa malarstwa Krystyny Po- ³czyñskiej. Galerii Pokutua, Kaflarnia Zduny, wystawa malarstwa Justyny Koziczak.

20 Co, gdzie, kiedy u seniorów? Powitanie lata. 8 czerwca pod grzybkiem w Mintowej Dolinie w Krotoszynie cz³onkowie stowarzyszenia Aktywny Senior powitaj¹ lato. Wystawa fotograficzna. Do 31 maja w konarzewskiej filii biblioteki w Zdunach ogl¹daæ mo na wystawê prac studentów krotoszyñskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Popisy wokalne. 26 czerwca w Baszkowie odbêdzie siê X Biesiada Rozœpiewany Senior. K.TALAGA K.TALAGA 35 lat ko³a emerytów w Kobiernie Kobierskie ko³o Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów dzia³a ju od 35 lat. Jest jednym z najstarszych w powiecie. Bawili siê do pó³nocy Przysz³o 70 osób mówi Miros³awa Gawryjo³ek, szefowa stowarzyszenia. Seniorzy spotkali siê 25 maja. Na sto- ³ach nie brakowa³o jedzenia, a do tañca przygrywa³ B³a ej Lizak. Zabawa by³ przednia. Na 6 czerwca stowarzyszenie zaplanowa³o kolejn¹ imprezê, tym razem pod grzybkiem Mintowa Dolina, gdzie seniorzy powitaj¹ lato. Aktywny Senior organizuje tak e w wakacje wczasy w Niechorzu. M. Gawryjo³ek mówi, e nie spodziewa³a siê tak du ego zainteresowania, jakim cieszy siê akcja. Pocz¹tkowo zarezerwowa³am 28 miejsc, póÿniej 40, a teraz mam ju 47 i nie mogê wzi¹æ wiêcej osób, choæ jeszcze s¹ chêtni mówi szefowa Aktywnego Seniora. Gdy w kwietniu, krótko po zawi¹zaniu stowarzyszenia, pojawi³ siê pomys³ wczasów, wiedzia³a, i to doœæ póÿna pora na proponowanie jego cz³onkom wakacyjnego wyjazdu. Okaza³o siê jednak, e gdyby nie ograniczenie, pewnie zg³osi³oby siê jeszcze wiêcej chêtnych. (alex) Sala w Kobiernie wype³ni³a siê seniorami Goœcie z innych kó³ z terenu powiatu tak e dopisali ARCHIWUM Spotkanie upamiêtniaj¹ce tê wyj¹tkow¹ rocznicê odby³o siê 23 maja w Wiejskim Domu Kulturyw Kobiernie. Na jubileusz ko³a zaproszono przedstawicieli oraz cz³onków innych kó³, z którymi seniorzy z Kobierna wspó³pracuj¹. Byli to m.in. goœcie z Biadek, Bo acina, Chwaliszewa, Kobylina, Krotoszyna, Orpiszewa czy Sulmierzyc. Urz¹d Miejski w Krotoszynie reprezentowa³a wiceburmistrz Joanna Król-Tr¹bka, a Radê Miejsk¹ jej szefowa Zofia Jamka, zreszt¹ mieszkanka Kobierna. Irena Marsza³ek, która obecnie jest przewodnicz¹c¹ zarz¹du rejonowego PZERiI, awansowa³a na tê funkcje po 15-letniej pracy dla ko³a w Kobiernie. Na uroczystoœci obecny by³ tak e prezes zwi¹zku Jan Marcinkowski, który obj¹³ to stanowisko 1 stycznia 2014 r. Obecnie kobierskie ko³o liczy blisko 90 osób. Seniorzy aktywnie spêdzaj¹ czas, np. na areobiku, korzystaj¹c z basenu Wodnik, ucz¹c siê tañca towarzyskiego oraz korzystaj¹c z internetu. Ci, którzy koñcz¹ 80. rok ycia, zostaj¹ uhonorowani, dostaj¹ kwiaty oraz s³odycze. Jan Marcinkowski wrêczy³ Irenie Marsza³ek dyplom za 15 lat w pracy w kole w Kobiernie. Natomiast Halina Portaszkiewicz oraz Felicja Rosa otrzyma³y dyplomy za aktywn¹ dzia- ³alnoœæ spo³eczn¹ na rzecz miejscowej organizacji aktywizuj¹cej seniorów. Kasia Talaga Na imprezie z okazji Dnia Matki cz³onkowie stowarzyszenia Aktywny Senior bawili siê w krotoszyñskiej restauracji Cristal. Seniorzy za ka dym razem pokazuj¹, e potrafi¹ siê œwietnie bawiæ I. STANIS AWSKA I. STANIS AWSKA Piknik dla seniorów 26 maja uczniowie Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marciñca przybyli do koÿmiñskiego Klubu Seniora ze swym programem artystycznym. Uczniowie wraz z nauczycielkami Joann¹ Marcisz i Izabel¹ Stanis³awsk¹ odwiedzili seniorów, by z okazji S.PA ASZ M³odzie przygotowa³a wzruszaj¹cy program Do zabawy w³¹czyli siê seniorzy Dnia Matki i Dnia Ojca zaprezentowaæ monta, na który z³o y³y siê piosenki, tañce i recytacje. Po wystêpie m³odzie y swoje talenty wokalne zaprezentowali seniorzy zarówno solo, jak i w zespole Przyjaciele. (traw) W Kobylinie dla rodziców. 28 maja kobyliñski Klub Seniora zorganizowa³ dla swoich cz³onków i sympatyków spotkanie z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca. Uczestniczyli w nim równie przedstawiciele miejscowego ko³a Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego. Wyst¹pi³ seniorski chór Harfa. Kwiaty wrêczono dwojgu cz³onków klubu. Kto je otrzyma³? Przeczytasz w relacji, jak¹ zamieœcimy w przysz³ym tygodniu. (mal)

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. Pan Krzysztof Jeziółkowski Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie LWA-4101-20-04/2010 P/10/124 WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY Projekt z dnia 17 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak

W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zgodnie pozostawać placówka W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ZEW/500/33/20 14/JK Pani Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r.

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. UCHWAŁA NR V/29/15 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2015

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 1. Informacje wstępne Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) w ramach nadzoru nad warunkami pobytu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska odbytej w dniu 20 lipca 2011 roku.

Protokół Nr XII/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska odbytej w dniu 20 lipca 2011 roku. Protokół Nr XII/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska odbytej w dniu 20 lipca 2011 roku. Obrady sesji rozpoczęły się o godzinie 10.00. Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Machnik.

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej 18 maja (środa) 2016r. Dom Kultury w Lubiążu Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej, który zapoczątkowaliśmy w 2011 roku jako konkurs o zasięgu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA (Część 3 Ustawy o zdrowiu psychicznym z 1983 roku [Mental Health Act 1983]) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad pacjentem ( lekarz

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Jasło 15.11.2014 r. Protokół

Jasło 15.11.2014 r. Protokół Protokół Jasło 15.11.2014 r. z zebrania działkowców ROD Nasz Ogródek w Jaśle w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy miasta ChełmŜy. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Podstawy prawne Zasady przyjęć do gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy: ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r.

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych w MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Stycze

Bardziej szczegółowo

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Barbara Powązka, Alicja Bogdanowicz, zgodnie z listą obecności załącznik. Zebranie otworzył

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok.

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok. Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 0151/53/2005 Wójta Gminy Łaziska z dnia 10 listopada 2005 r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6 / 14. Wójta Gminy Nowa Ruda. z dnia 10 stycznia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 6 / 14. Wójta Gminy Nowa Ruda. z dnia 10 stycznia 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 6 / 14 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej.

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. UMOWA SPOŁECZNA: Mieszkańcy Prezydent Miast/ Burmistrz organ

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Sierpie

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 33-90-610 (052) 33-90-660 LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI projekt z dnia 18.11.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo