PIJANE DZIECKO TRAFI O DO SZPITALA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PIJANE DZIECKO TRAFI O DO SZPITALA"

Transkrypt

1 PIJANE DZIECKO TRAFI O DO SZPITALA My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 22 (1049) 2 czerwca 2015 Od 1990 r. ISSN Indeks z³ (5% VAT) 4 Dwaj ch³opcy w wieku 10 i 12 lat pili alkohol. Dla m³odszego z nich omal nie skoñczy³o siê to tragicznie. Nieprzytomny, w stanie znacznego upojenia alkoholowego, trafi³ do szpitala w Krotoszynie. Ma³olatom z Sulmierzyc alkohol zaproponowali, jak wszystko wskazuje, dwaj 17- latkowie. Sprawê bada policja, a opieka spo³eczna powiadomi³a s¹d rodzinny. Zagin¹³ ma³y ch³opiec. W sobotê 30 maja ojciec 2,5-letniego ch³opca zg³osi³ policji jego zaginiêcie. s. 4 Prezes Pluta mówi: Kibicujemy ju od 30 lat. s. 30 Rodzice s¹ przera eni Rodzice dzieci, które maj¹ pójœæ do I klasy, z³o yli ju prawie 300 wniosków o odroczenie. Rok wczeœniej wniosków by- ³o trzykrotnie mniej. s. 15 Rozdra ew. Przychodnia do remontu Gmina wyremontuje budynek przychodni, aby sprostaæ wymogom Ministerstwa Zdrowia. s. 8 Krotoszyn. Remont jak kpina Po szumnych zapowiedziach rozpoczêto remont chodnika na ul. Konstytucji 3 Maja. Na razie p³yty chodnikowe wymieniono w 9 miejscach. s. 14 Chachalnia. Bezprawna wycinka? Kto wyci¹³ 25 drzew przy drodze w Chachalni? Kto na to pozwoli³? s. 3 GA ZKI. Pokrzywy na przystanku, a dzieci nie maj¹ gdzie usi¹œæ. s. 6 REKLAMA Krotofest by³ super! III edycja Festiwalu Aktywnych S¹siadów za nami! By³o gwarno i weso³o. Krotoszynianie oblegali stoiska, a na scenie wyst¹pi³y miejscowe talenty. s. 21 KROTOSZYN. Znalaz³ w lesie pocisk. Niewybuch zabrali saperzy. s. 5

2 2 Sprawy Telegraf Krotoszyn. 2 czerwca, godz , Szko³a Podstawowa nr 8, dy- ur radnych: Janusza Bartoszewskiego, Grzegorza Majchrzaka, Wies³awa So³tysiaka oraz zarz¹du Rady Osiedla nr 5. STOP. Krotoszyn. 3 czerwca, godz , festyn w SP nr 8, w programie m.in.: turniej pi³ki no nej, bieg uliczny, prezentacja szkolnych talentów, loteria fantowa, zabawa taneczna. STOP. Krotoszyn. 5 czerwca, godz , fontanna na rynku, czytanie w ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. STOP. Krotoszyn. 6 czerwca, godz , strzelnica myœliwska, pierwszy rodzinny festyn Powitanie Lata, zorganizowany przez Radê Osiedla nr 2. STOP. Zduny. 9 czerwca, godz odbêdzie siê posiedzenie komisji oœwiaty, kultury i kultury fizycznej rady miasta. STOP. Zduny. 10 czerwca, godz. 9.00, wyjazdowe posiedzenie komisji rozwoju gospodarki, rolnictwa i bud etu rady miasta radni sprawdz¹ stan dróg, ulic i chodników na terenie gminy. STOP. Krotoszyn. 14 czerwca, godz , strzelnica myœliwska, III Zlot Kolekcjonerów Podró y. STOP. Krotoszyn. Do 19 czerwca mieszkañcy centrum miasta mog¹ zg³aszaæ udzia³ w konkursie na naj³adniej ukwiecone obiekty. STOP. Burmistrz Zdun niewinny Prokuratura w Ostrowie Wlkp. umorzy³a postêpowanie w sprawie nieprawid³owoœci, jakich mia³ siê dopuœciæ Tomasz Chudy, obecny burmistrz Zdun, a wczeœniej dyrektor Zdunowskiego Oœrodka Kultury. O rzekomych nieprawid³owoœciach podczas prac budowlano-dekarskich na budynku Izby Muzealnej poinformowano prokuraturê w anonimowym liœcie. Jego autor zarzuci³ T. Chudemu, e prace warte 5 tys. z³ zosta³y wykonane kilka miesiêcy póÿniej ni informuje protokó³ odbioru. By³y dyrektor ZOK od pocz¹tku nie zgadza³ siê z zarzutem i deklarowa³ oddanie siê do dyspozycji s³u b Odnowi¹ uliczki wokó³ rynku? Gmina Krotoszyn zamierza poszerzyæ rewitalizacjê centrum miasta o ma³e uliczki wokó³ rynku. Pieni¹dze na inwestycjê mia³yby pochodziæ ze zwrotu podatku VAT w zwi¹zku z kosztami poniesionymi na budowê hali widowiskowo-sportowej. Bank Gospodarstwa Krajowego zgodzi³ siê na odliczenie 2 mln 300 tys. z³ podatku VAT z tytu³u kosztów budowy hali widowisko-sportowej przy Zespole Szkó³ nr 3 na alei Powstañców Wlkp. Ca³a suma powinna pójœæ na zmniejszenie po yczki z funduszu JESSICA, wynosz¹cej 14 mln 660 tys. z³. To w³aœnie z takiej, nisko oprocentowanej (0,9 proc. w ci¹gu 20-letniego okresu sp³aty red.) po- yczki powstaje hala. Urzêdnicy z magistratu uznali, e lepiej bêdzie spo ytkowaæ pieni¹dze NIE dla prywatyzacji szpitala Tomasz Chudy w 2014 r. zosta³ burmistrzem zajmuj¹cych siê spraw¹. Jak mówi Janusz Walczak, rzecznik prasowy ostrowskiej prokuratury, 29 maja postêpowanie zosta³o umorzone ze wzglêdu na brak znamion przestêpstwa. (alex) odzyskane od fiskusa na remont uliczek w okolicy rynku (z wyj¹tkiem ul. Klasztornej, któr¹ ju zmodernizowano w ramach rewitalizacji œcis³ego centrum). Burmistrz Franciszek Marsza³ek i skarbnik gminy Grzegorze Galicki otrzymali ju w poznañskim oddziale BGK ustn¹ akceptacjê. Burmistrz proponuje wprowadziæ zmianê do bud etu, mimo e nie mamy jeszcze z BGK decyzji na piœmie, ale wierzymy, e na 99 proc. ona bêdzie powiedzia³ na sesji 28 maja stra nik miejskiej kiesy. W³odarz gminy potwierdzi³, e gmina przyst¹pi do inwestycji tylko w przypadku, gdy bank wyrazi zgodê. W razie odmowy nie bêdziemy tej inwestycji realizowali ze œrodków w³asnych zaznaczy³ F. Marsza³ek. (popi) 28 maja w krotoszyñskim Samodzielnym Publicznym Zak³adzie Opieki Zdrowotnej rozpocz¹³ siê zewn¹trzy audyt, zlecony przez starostwo firmie consultingowej EY. Ma potrwaæ do koñca czerwca. Tydzieñ temu analizowaliœmy sprawozdanie z dzia³alnoœci publicznej s³u by zdrowia w 2014 r. Wynika z niego, e zarówno w ub. roku, jak i w I kwartale 2015 r., szpital przynosi³ straty. W 3 miesi¹cach tego roku by³o to ju 1 mln 190 tys. z³. Oczywiœcie, na koniec roku, po odliczeniu kosztów amortyzacji, starta bêdzie ni sza, jednak zdaniem starosty Stanis³awa Szczotki obecny wynik bardzo niepokoi. Podjêliœmy decyzjê o zewnêtrznym audycie, aby znaleÿæ te miejsca, gdzie mo na oszczêdziæ. Wnioski, które wyp³yn¹ z audytu, bêd¹ dla nas wi¹ ¹ce mówi starosta. Jak zapewnia, powiat nie planuje przekszta³caæ SPZOZ w spó³kê prawa handlowego. Przede wszystkim dlatego, e szpitale, które to zrobi³y, nadal s¹ w z³ej sytuacji finansowej. Natomiast zyski za œwiadczenie us³ug komercyjnych w szpitalu by³yby niedu- e. Wed³ug starosty, podstawowym problemem SPZOZ jest to, e ma placówki w ró nych miejscach Krotoszyna i KoŸmina. Istnieje koncepcja, by do szpitala przy ul. Mickiewicza dobudowaæ jeszcze jedno skrzyd³o i tam przenieœæ wszystkie oddzia³y z ul. Bolewskiego, centralne laboratorium, poradnie specjalistyczne i gabinety z ul. Floriañskiej. Rozbudowê szpitala mog³aby prowadziæ firma specjalizuj¹ca siê w tworzeniu budynków medycznych z gotowych elementów. Nowe skrzyd³o powsta³oby A.FIGLAK w kilka miesiêcy. Koszt budowy i wyposa enia nowych oddzia³ów szacowany jest na 10 mln z³. Po przeprowadzce wszystkich placówek na ul. Mickiewicza, opuszczone budynki zosta³yby sprzedane. To jest rozwi¹zanie d³ugofalowe. Gdyby zosta³a podjêta taka decyzja, oszczêdnoœci na kosztach sta³ych funkcjonowania SPZOZ mog³yby byæ ni sze o 30 proc. mówi starosta. Jest te œwiate³ko w tunelu, jeœli chodzi o relacje z Narodowym Fundusze Zdrowia. SPZOZ wygra³ rozprawê apelacyjn¹ o zaleg³e pieni¹dze za nadwykonania procedur medycznych. To 310 tys. z³ i dobry prognostyk na przysz³oœæ. S³awek Pa³asz Zych-Kordus wygra³a! Renata Zych-Kordus wygra³a plebiscyt na superradnego powiatowego. W plebiscycie Rzeczy Czytelnicy g³osowali od 7 do 29 maja poprzez SMS-y i kupony drukowane w gazecie. Jedne i drugie zsumowaliœmy tak: za 1 SMS by³ 1 pkt., a za kupon 3 pkt. (mac) Klasyfikacja koñcowa 1. Renata Zych-Kordus 119 pkt. 2. Henryk Jankowski 100 pkt. 3. Pawe³ Radojewski 89 pkt. 4. Wies³aw Szeszycki 30 pkt. 5. Janusz Baszczyñski 24 pkt. Wygra³y zdrowe posi³ki Halina Nowak z Dzielic i Maria Pluciñska z Krotoszyna zosta- ³y laureatkami naszej, trwaj¹cej 4 tygodnie, zabawy pod has³em Wygraj zdrowe posi³ki. Paliwa STATOIL Olej napêdowy z dowozem NAJNI SZE CENY NA RYNKU Stacja Paliw Benice Tel lub Obie nasze Czytelniczki dostan¹ tygodniowy zestaw piêciu zbilansowanych posi³ków (œniadanie, II œniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja). Najpierw panie spotkaj¹ siê z dietetykiem, który na podstawie rozmowy i wywiadu ywieniowego oraz analizy sk³adu cia³a u³o y dla ka dej z nich indywidualny jad³ospis. Posi³ki zostan¹ dostarczone pod wskazane adresy. Laureatki zapraszamy do naszej redakcji do pi¹tku 5 czerwca. (alex) Parking na dzia³kach Trwaj¹ rozmowy na temat utworzenia parkingu przy koœciele pw. Œw. Andrzeja Boboli w Krotoszynie. Dodatkowe miejsca postojowe dla parafian mog³yby powstaæ na terenie 3 ogródków dzia³kowych od strony ul. Zacisze. Z pomys³em nowego parkingu wysz³a do w³adz miasta parafia. Burmistrz Franciszek Marsza³ek spotka³ siê w tej sprawie z zarz¹dem miejscowego Rodzinnego Ogrodu Dzia³kowego oraz przedstawicielami zarz¹du okrêgowego Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców z Kalisza. Na razie jednak rozmowy zosta³y wstrzymane do czasu uzgodnieñ, które zadowol¹ wszystkich zainteresowanych. Ogrody s¹ w stanie zaproponowaæ inne dzia³ki w³aœcicielom trzech Porównaj ceny paliw Ceny paliw z 1 czerwca na wybranych stacjach w Krotoszynie i powiatach s¹siednich Intermarche, Krotoszyn 4,67 z³ 4,80 z³ 4,54 z³ Ochman, Krotoszyn 4,64 z³ 4,69 z³ 4,59 z³ 1,89 z³ Robstal, Krotoszyn 4,77 z³ 4,62 z³ 1,99 z³ Szkudlarek, Benice 4,64 z³ 4,64 z³ ARCHIWUM REKLAMA Renata Zych-Kordus jest radn¹ z Rozdra ewa wspomnianych dzia³ek. Jeœli dojdzie do porozumienia, bêdziemy kontynuowaæ rozmowy wyjaœnia w³odarz Krotoszyna. W tej chwili na zamianê dzia³ek zgodzi³a siê jedna osoba, a pozosta³e dwie nie chc¹ oddaæ swoich ogródków. Burmistrz Marsza³ek jest zwolennikiem wybudowania parkingu. Gdyby powsta³, zdecydowanie polepszy³by komunikacjê w okolicy koœcio³a zauwa- a. (popi)

3 Reklama 3 Wielkie zamieszanie w Chachalni Czy wycinka by³a zgodna z prawem? W Chachalni wyciêto 25 drzew zas³aniaj¹cych widocznoœæ przy wyjeÿdzie z osiedla Zacisze. Czy zgodnie z prawem? W kwietniu z pobocza drogi powiatowej biegn¹cej przez Chachalniê wyciêto drzewa. 18 maja Krzysztof Jelinowski, dyrektor Powiatowego Zarz¹du Dróg, przyjecha³ tam, aby zbadaæ sprawê. Stwierdzono, e przy drodze powiatowej nr 5165 p, na granicy dwóch dzia³ek 248/12 i 248/13, dokonano wycinki 25 drzew ró nych gatunków (brzozy, topole i sosny) o œrednicy od 12 do 40 cm przy gruncie mówi Rzeczy. Wnioskowa³ do PZD Adrian Matysiak, odpowiedzialny za ochronê œrodowiska w zdunowskim urzêdzie miejskim, wyjaœnia, e nie zosta³o wydane adne zezwolenie na usuniêcie drzew rosn¹cych na tamtym terenie. Nie wydano te zgody na konserwacjê rowu w okolicy Za- A.FIGLAK cisza. Dodaje, e zezwolenie jest konieczne w przypadku usuwania drzew i krzewów maj¹cych wiêcej ni 10 lat. Wyj¹tkiem s¹ drzewa owocowe, które bez wzglêdu na wiek nie wymagaj¹ takiego zezwolenia. Zgoda na usuniêcie drzew wydawana jest na wniosek posiadacza nieruchomoœci w formie decyzji, w której okreœlony jest termin usuniêcia drzew wyjaœnia urzêdnik. Nieusuniêcie drzew w wyznaczonym terminie powoduje wygaœniêcie decyzji. Mieszkaniec Chachalni, z którym rozmawialiœmy, pokazuje nam pismo do zarz¹dcy drogi z maja 2010 r., w którym wnioskuje o zgodê na uporz¹dkowanie z traw, drzew, krzewów i samosiejek rowów w okolicy wyjazdu na drogê publiczn¹ ze wspomnianych dzia³ek. Proœbê motywuje s³ab¹ widocznoœci¹, zagra aj¹c¹ bezpieczeñstwu osób wyje d aj¹cych z osiedla. Jak mówi, dzia³a³ w dobrej wierze. Dokument trafi³ do Powiatowego Zarz¹du Dróg, co potwierdza piecz¹tka. Miesi¹c póÿniej K. Jelinowski odpisa³, e wyra a zgodê na uporz¹dkowanie rowów. Podkreœli³ jednak, e prace nale y wykonaæ we w³asnym zakresie i na w³asny koszt. Pismo, jakie sporz¹dzi³ szef PZD, nie zawiera adnego nag³ówka, który móg³by sugerowaæ, e jest to decyzja administracyjna. Nie podaje te adnej podstawy prawnej. Jest krótk¹ odpowiedzi¹ na wniosek mieszkañca. Ostatecznie drzewa, o których mowa, zniknê³y w ubieg³ym miesi¹cu, a PZD wys³a³ do Urzêdu Miejskiego w Zdunach i na tamtejszy posterunek policji notatkê s³u bow¹ po wizji lokalnej. Jak ustaliliœmy, s¹siad w³aœcicieli poprosi³ osoby pracuj¹ce po drugiej stronie jezdni o wyciêcie drzew i krzewów. Nie wie, czy byli to pracownicy PZD czy robotnicy interwencyjni. Pokaza³em im pismo z zarz¹du dróg i wziêli siê do roboty powiedzia³ nam. Rosn¹ce w rowie drzewa utrudnia³y mieszkañcom bezpieczny wyjazd na drogê powiatow¹ Bez wyjaœnienia Piotr Szczepaniak, rzecznik prasowy policji w Krotoszynie, mówi, e na podstawie pisemka o wicince z PZD, jakie tam dotar³o, nie mo na podj¹æ adnych czynnoœci. Notatka jest bardzo lakoniczna, bo nie mówi, ile i jakie drzewa zosta³y wyciête ani gdzie dok³adnie Szczepaniak. Natomiast urz¹d w Zdunach informuje, e do wyjaœnienia sprawy przez organy œcigania nie zostanie wszczête adne postêpowanie administracyjne. Je eli potwierdzi siê, e w³aœciciel nieruchomoœci nie przeprowadzi³ wycinki i nie mia³ o niej wiedzy, nie poniesie konsekwencji. Tak oto nieprecyzyjne pismo dyr. Jelinowskiego z 2010 r. wywo³a³o wielkie zamieszanie, z którym nie wiadomo, co teraz zrobiæ. Ola Figlak

4 4 Bezpieczeñstwo Sulmierzyce Dziesiêciolatek upojony alkoholem. Dwaj 17-latkowie mog¹ byæ s¹dzeni jak doroœli 28 maja, w godzinach popo³udniowych, prowadz¹cy zajêcia sportowe na Orliku zauwa y³ ch³opca, którego zachowanie mog³o wskazywaæ na spo ycie alkoholu. O zdarzeniu powiadomi³ dyrektor Zespo³u Szkó³ Publicznych w Sulmierzycach Beatê Koprowsk¹. Nie chcê wypowiadaæ siê w tej chwili na ten temat. Sprawê prowadzi policja mówi ukasz Baran, na co dzieñ nauczyciel wf w jednej z krotoszyñskich szkó³. Od dyrektor ZSP w Sulmierzycach us³yszeliœmy jedynie, e otrzyma³a wiadomoœæ o pijanym uczniu. Dowiedzieliœmy siê ponadto, e informacja ta dotar³a od razu do Doroty WoŸniak, kierownika Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Musiano wówczas wiedzieæ, kim jest pijany nastolatek, bo kierownik MOPS-u poinformowa³a o fakcie Hannê Banasiewicz, asystenta rodziny, w której wychowuje siê ch³opiec. Banasiewicz jest asystentem rodziny od 1,5 miesi¹ca i wspiera 5 rodzin w Sulmierzycach. Szybka pomoc Asystent uda³a siê do domu 10-latka. By³a godz Zasta³a go le ¹cego, nie mo na by³o nawi¹zaæ znim kontaktu. Mia³ trudnoœci z oddychaniem, grozi³o mu zach³yœniêcia siê œlin¹. Kobieta u³o y³a ch³opca w pozycji bezpiecznej, zadzwoni³a po pogotowie ratunkowe i policjê. Nie uda³o nam siê ustaliæ, w jaki sposób 10-letni ch³opak trafi³ z okolic Orlika do domu. Byæ mo e przyprowadzili go koledzy. Ponoæ mia³ ze sob¹ rower. Po przyjeÿdzie karetki pogotowia ch³opca zabrano do szpitala. Przez ca³¹ noc znajdowa³ siê w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym krotoszyñskiego szpitala. Dominika Manista (terapeutka z punktu konsultacyjnego Twoja Alternatywa) Warto, aby rodzice zwracali uwagê, czym zajmuj¹ siê ich dzieci i co je naprawdê interesuje. Przede wszystkim jednak powinni z nimi du o rozmawiaæ, okazywaæ im zainteresowanie. Jeœli ju dochodzi do takich zdarzeñ, jak w Sulmierzycach, trzeba spokojnie i rzeczowo porozmawiaæ wys³uchaæ, spróbowaæ zrozumieæ, dlaczego ch³opcy zdecydowali siê na picie alkoholu, a tak e przedstawiæ im wszystkie mo liwe konsekwencje takiego postêpowania. Mog¹ to zrobiæ zarówno rodzice, jak i specjaliœci psychologowie czy terapeuci. OG OSZENIE S.KALAK Alkohol i strach U dziecka rozpoznano upojenia alkoholowe mówi Pawe³ Jakubek, dyr. szpitala w Krotoszynie. 29 maja m³ody sulmierzyczanin zosta³ przeniesiony na oddzia³ dzieciêcy przy ul. Bolewskiego. W pi¹tek odwiedzi³am ch³opca w szpitalu. Teraz czuje siê ju lepiej, jest jednak bardzo przestraszony tym, co siê sta³o powiedzia³a Rzeczy asystent Banasiewicz. Okaza³o siê równie, e alkohol, w znacznie mniejszych iloœciach, spo- y³ równie inny ch³opiec 12-latek. Do jego domu, który tak e znajduje siê pod jej opiek¹, uda³a siê Hanna Banasiewicz. Nie wydawa³ siê pijany. Przyzna³ siê, e jedynie spróbowa³ piwa. By³ bardzo wystraszony mówi. Wysz³o na jaw, e w sprawê zamieszani s¹ dwaj 17-latkowie, którzy udostêpnili m³odszym alkohol. Policja bada sprawê M³. asp. Piotr Szczepaniak, rzecznik prasowy komendy policji, potwierdza, e funkcjonariusze do Sulmierzyc przybyli o Odwiedzili zarówno dom 10-latka, jak i 12-latka. Ustalili, e dwaj kolejni ch³opcy udostêpnili im alkohol. Trwaj¹ czynnoœci wyjaœniaj¹ce. Nie mogê informowaæ o szczegó³ach stwierdza rzecznik. Ciekawe, jak dwaj 17-latkowie, którzy poczêstowali m³odszych ch³opców alkoholem, weszli w jego posiadanie. Jeœli kupili go w sklepie, dlaczego nie odmówi³ im tego sprzedawca? Jeœli pozyskali alkohol w inny sposób, nale y wyjaœniæ w jaki? Gdyby okaza³o siê, e procentowe trunki zosta³y nabyte w konkretnym sklepie, punkt ten mo e liczyæ siê z konsekwencjami ³¹cznie z odebraniem koncesji na jego sprzeda. Potr¹cenie rowerzystki na ul. Koœciuszki Kieruj¹ca autem nie zauwa y³a starszej pani prowadz¹cej rower ARCHIWUM Ch³opcy zostali poczêstowani alkoholem przez nastolatków 26 maja o na ul. Koœciuszki w Krotoszynie 58-letnia mieszkanka gminy Krotoszyn wyje d aj¹ca renault clio z parkingu przy aptece potr¹ci³a 72-letni¹ krotoszyniankê, która prowadzi³a rower po chodniku. Na skutek potr¹cenia poszkodowana odwieziona zosta³a karetk¹ pogotowia ratunkowego do szpitala. Jak powiedzia³ nam m³. asp. Piotr Szczepaniak, rzecznik prasowy krotoszyñskiej komendy policji, obra enia okaza³y siê niegroÿne. Policja zatrzyma³a prawo jazdy sprawczyni zdarzenia. Sprawa zostanie skierowana do s¹du. (mal) Sprawa trafi³a do s¹du Jak ustaliliœmy, obaj ch³opcy wychowuj¹ siê w niepe³nych rodzinach. 10- latkiem zajmuje siê mama. Rodzice rozwiedli siê, choæ ojciec mieszka w Sulmierzycach. Asystent rodziny zosta³ jej przydzielony ze wzglêdu na niewydolnoœæ wychowawcz¹. Mama ma ograniczone prawa rodzicielskie. Rodzina ta znajduje siê równie pod opiek¹ kuratora s¹dowego. 12-latek wychowywany jest natomiast przez ojca. Jego matka nie yje. Przykre jest to, e informacje o trudnych i niew³aœciwych sprawach tak szybko siê rozchodz¹. Mogê jednak powiedzieæ, e jako opieka spo³eczna zareagowaliœmy natychmiast i pomogliœmy jak tylko potrafimy podkreœla Dorota WoŸniak. 29 maja MOPS o ca³ej sprawie i udziale wniej 4ch³opców zawiadomi³ S¹d Rodzinny w Krotoszynie. Ten zadecyduje co dalej. 17-latkowie mog¹ odpowiadaæ przed nim jak doroœli. S³awek Pa³asz Rodzice, którzy zauwa ¹ u swoich dzieci niebezpieczne d¹ enia do picia alkoholu mog¹ szukaæ pomocy i wsparcia w Oœrodku Interwencji Kryzysowej, os. Sikorskiego 7 (tel , ) oraz w punktach konsultacyjnych przy ul. M³yñskiej 2d czy Mickiewicza 2a ( ). Zagin¹³ dwulatek W sobotê 30 maja pod wieczór ojciec 2,5-letniego ch³opca zg³osi³ policji jego zaginiêcie. Ok. godz ojciec ch³opca poinformowa³ komendê policji, e dziecko wysz³o przez uchylon¹ bramê na ul. M³yñskiej w Krotoszynie i uda³o siê w nieznanym kierunku. Po godz mê czyzna zorientowa³ siê, e dziecka nie ma w domu ani w jego pobli u t³umaczy m³. asp. Piotr Szczepniak z policji. Funkcjonariusze przyst¹pili do poszukiwañ. Udali siê na odbywaj¹cy siê w parku KrotoFest. Przez megafon podano komunikat o zaginiêciu dziecka, opisuj¹c jego wygl¹d mówi przedstawiciel policji. W rejon ulicy, gdzie mieszka rodzina ch³opczyka, uda³y siê patrol policji i radiowóz. Okaza³o siê, e dziecko przebywa u cioci, która zabra³a je na spacer dodaje policjant. Zamieszanie i stres powsta³y z powodu nieporozumienia. (popi)

5 Pod Perzycami Reklama Niebezpieczny wojenny pocisk unieszkodliwiony 5 S.PA ASZ Andrzej Jankowski wskazuje miejsce, gdzie le a³ pocisk 27 maja w lesie miêdzy Krotoszynem a Zdunami krotoszynian Andrzej Jankowski znalaz³ niewybuch z czasów II wojny œwiatowej. Okaza³ siê nim pocisk artyleryjski. GroŸne znalezisko zosta³o zabezpieczone przez policjê i przekazane saperom z G³ogowa. Uwaga na niewybuchy! Jeœli znajdziesz coœ, co mo e wygl¹daæ jak niewybuch nie dotykaj go, nie zbli aj siê do niego, zabezpiecz teren, zawiadom policjê, która sprowadzi odpowiednie s³u by. Andrzej Jankowski to pasjonat historii i militariów. Razem ze swoim bratem S³awomirem stworzy³ Strefê Militarn¹, która jest inicjatyw¹ oddoln¹. W miejscach, gdzie odbywa³y siê walki, g³ównie podczas ostatniej wojny, za pomoc¹ wykrywacza metalu przeszukuje ziemiê. W tej okolicy znalaz³em ju 7 niewybuchów mówi. Mê czyzna twierdzi, e w ziemi znajduje siê jeszcze wiele takich niebezpiecznych przedmiotów. Praktycznie ka dy z nas mo e siê na nie natkn¹æ. Jak podkreœla, szukaniem niewybuchów, a tak e przedmiotów historycznych, zajmuje siê hobbystycznie. Znaleziony pocisk znajdowa³ siê pod niewielk¹ warstw¹ ziemi w lesie na wysokoœci Perzyc, niedaleko przebiegaj¹cego tamtêdy zielonego szlaku turystycznego. 1 wrzeœnia 1939 r. w tej okolicy znajdowa³y siê pozycje obronne 56 Pu³ku Piechoty. o³nierze stacjonuj¹cy w Krotoszynie walczyli z niemieck¹ Landwehr¹. Dosz³o do intensywnej wymiany ognia artyleryjskiego. Byæ mo e to w³aœnie z tej bitwy pochodzi³ niewybuch. Równie w 1945 r. w tej okolicy star³y siê wojska niemieckie z sowieckimi. O znalezisku Jankowki powiadomi³ policjê. Gdy przyjecha³ radiowóz, wskaza³ po³o enie pocisku. Policja zabezpieczy³a teren, zawiadomi³a wojskowy patrol rozminowywania z G³ogowa. Do czasu przyjazdu o³nierzy jeden z policjantów pilnowa³ okolicy. Saperzy po kilku godzinach przybyli na miejsce. Przyjechali dwoma specjalnie oznakowanymi samochodami terenowymi. Jeden z nich przystosowany by³ do bezpiecznego przewozu niewybuchów. Zabrali groÿny przedmiot, by unieszkodliwiæ go na poligonie. S³awek Pa³asz A. JANKOWSKI Przyjazd patrolu rozminowywania

6 Najnowsze informacje z KoŸmina i gminy Stronê redaguje: Liliana Trawiñska ( W skrócie Ponad motocykli pojawi³o siê w Serafinowie na XIII Salve Motocyklowym. Czytaj na s. 22. Notatnik Sesja Rady Miejskiej. 2 czerwca o godz odbêdzie siê IX sesja Rady Miejskiej. Rajcy podejm¹ uchwa³y m.in. w sprawie: ustalenia op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki, terminu, czêstotliwoœci i trybu uiszczania, zmian bud etu gminy KoŸmin na bie ¹cy rok. Mini Maraton Rowerowy. Amatorscy Kolarze z IKS Spartakus zapraszaj¹ do udzia³u w VII KoŸmiñskim Mini-Maratonie Rowerowym 7 czerwca o godz Zapisy wy³¹cznie drog¹ elektroniczn¹ trwaj¹ na stronie: Dzieñ Dziecka w Czarnym Sadzie! 7 czerwca o godz na boisku w Czarnym Sadzie odbêdzie siê I Wiejski Festyn z Okazji Dnia Dziecka. W programie miêdzy innymi: konkursy, pokaz motocykli, zabawa na zje d alniach oraz wiele ciekawych atrakcji z nagrodami. XII Festyn Rodzinny i Stanis³awki. 14 czerwca w Szkole Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyñskiego odbêdzie siê XII Festyn Rodzinny i Stanis³awki, przygotowano ciekaw¹ ofertê rozrywkow¹. Szczegó³y podamy wkrótce. Dni KoŸmina pod naszym patronatem Donatan & Cleo oraz party w pi amach Ju w najbli szy weekend odbêd¹ siê Dni KoŸmina Wlkp. Zapowiada siê znakomita zabawa! W pi¹tek gwiazdami wieczoru bêd¹ Donatan & Cleo, którzy wyst¹pi¹ o godz Zaraz po koncercie rozpocznie siê nocne pi ama party z did ejem Kamilem! Warto znaleÿæ trochê dystansu do siebie, w³o yæ nocny strój i poszaleæ na imprezie, jakiej jeszcze w KoŸminie nie by³o. Zachêcam m³odzie i pozytywnie zakrêconych doros³ych. Dla najciekawszych Strefa VIP dla pid amowców! Wszyscy którzy przyjd¹ w strojach nocnych b¹dÿ ludowych na koncert Donatana & Cleo, mog¹ liczyæ na miejsce w wydzielonej strefie tu pod scen¹! nocnych stylizacji bêd¹ nagrody mówi Leszek Ziêtkiewicz, dyrektor oœrodka kultury. Ponadto dla wszystkich osób, które tego wieczoru przyjd¹ w pi amach b¹dÿ koszulach nocnych, przygotowano specjaln¹ strefê VIP tu pod scen¹ na koncercie Donatana & Cleo! Dopuszczalne s¹ tak e stroje ludowe ubrane w nie osoby znajd¹ siê równie w strefie vipowskiej. Poka my wszystkim, e KoŸmin umie siê bawiæ i ma du e poczucie humoru. Przyst¹pimy do próby pobicia rekordu Guinessa na najwiêksz¹ liczbê osób bawi¹cych siê równoczeœnie w pi amach. Liczê szczególnie na m³odzie zachêca L. Ziêtkiewicz. W sobotê od bêdzie mo na kibicowaæ si³aczom na Mistrzostwach Wielkopolski Strongman Cup O wyst¹pi discopolowy zespó³ Skaner. Program na niedzielne popo³udnie przygotowano z myœl¹ o ca³ych rodzinach, a scen¹ zaw³adn¹ przedszkolaki œpiewaj¹ce na VII Festiwalu o Z³oty Dzwoneczek i dzieci z grup dzia³aj¹cych przy oœrodku kultury. Gwiazda wieczoru to zespó³ zy. Po jego wystêpie bêdzie mo na zobaczyæ teatr ognia w wykonaniu grupy Flow Fire z Poznania. Dni miasta zakoñczy pokaz sztucznych ogni. (lt) Burmistrz nie popiera ulg dla firm Do tematu wróci³ radny Marcin Leœniak, który zwróci³ uwagê na problemy przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoœæ w gminie KoŸmin. Dla przedsiêbiorców w naszej gminie problemem jest brak ulg podatkowych. Opieram siê na przyk³adzie przedsiêbiorcy z Mokronosa, który porównuje nas do innych miejscowoœci, gdzie za utworzenie miejsca pracy s¹ ulgi. To równie temat dla nas, radnych czy staæ KoŸmin na wprowadzenie ulg dla przedsiêbiorców za tworzenie miejsc pracy lub te czy mo na rozwa- yæ mo liwoœæ wejœcia w jak¹kolwiek strefê inwestycyjn¹ powiedzia³. Burmistrz bardzo sceptycznie podszed³ do propozycji systemowego wprowadzenia ulg dla przedsiêbiorców, opieraj¹c siê na z³ych doœwiadczeniach z przesz³oœci. Jeœli chodzi podatki od nieruchomoœci, zw³aszcza te od dzia³alnoœci gospodarczej, to s¹ najni sze w powiecie krotoszyñskim. Celowo L. TRAWIÑSKA W ostatnich miesi¹cach na sesjach w KoŸminie poruszano temat mo liwego przyst¹pienia do Wa³brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Odby³o siê nawet spotkanie z jej przedstawicielem, jednak na razie na tym poprzestano. Radny Marcin Leœniak (pierwszy z lewej) zaproponowa³ zastanowienie siê nad ulgami dla przedsiêbiorców przyjêliœmy tak¹ strategiê, aby unikn¹æ wszelkiego rodzaju systemowych ulg, które czêsto s¹ tylko ucieczk¹ przed podatkiem. Niejednokrotnie mieliœmy sytuacje, e przedsiêbiorca przez czas obowi¹zywania ulgi prowadzi³ firmê, po czym przepisa³ j¹ najpierw na onê, potem na córkê, a po okresie ulgowym zlikwidowa³, wiêc w zasadzie nic nie zyskaliœmy zaznaczy³. Zapowiedzia³ jednak, e jest otwarty na inne sposoby wspierania przedsiêbiorstw. (lt) Przystanek zaton¹³ w pokrzywach Do naszej redakcji zg³osi³ siê chc¹cy zachowaæ anonimowoœæ Czytelnik, zbulwersowany stanem przystanku autobusowego w Ga³¹zkach. Siedzenia na przystanku s¹ zaroœniête pokrzywami. Nie mo - na na nich usi¹œæ, aprzecie tam przebywaj¹ dzieci oczekuj¹ce na autobus do szko³y! irytowa³ siê mê czyzna. Sprawdziliœmy i okaza³o siê, e jest jeszcze gorzej ni myœleliœmy. Siedzenia faktycznie ton¹ w pokrzywach, obiekt jest bardzo zaniedbany, wrêcz zaroœniêty wysok¹ traw¹ i chwastami. Przystanek nale y do gminy. Burmistrz KoŸmina Maciej Bratborski zapewni³ nas, e miejsce to zostanie uprz¹tniête w dniu naszej rozmowy, czyli 1 czerwca. Trawa roœnie na potêgê i nie sposób zaj¹æ siê wszystkimi obiektami naraz powiedzia³. Gmina zleci³a W najbli szych dniach spó³dzielnia posprz¹ta na przystanku w Ga- ³¹zkach mówi Dominik Radwañski, koordynator Vivo. sprz¹tanie przystanków miejscowej spó³dzielni socjalnej Vivo. Od 27 maja Vivo prowadzi prace porz¹dkowe na przystankach. Zgodnie z przyjêtym harmonogramem w najbli szych dniach spó³dzielnia bêdzie to robi³a na trasie KoŸmin Wlkp. Borzêciczki, w tym na przystanku w Ga³¹zkach poinformowa³ nas koordynator zvivo, Dominik Radwañski. (lt)

7 Wieœci gminne? S³awomir Pa³asz ( KOBYLIN 7 ARCHIWUM Dino w Smolicach Kolejny sklep firmy Dino powstaje w Smolicach na terenie nabytym od gminy Kobylin, przy drodze krajowej nr 36. Nowy market roœnie w oczach O sprzeda y dzia³ki, na której stanie Dino, zdecydowali mieszkañcy Smolic. Temat poruszono podczas zebrania wiejskiego. Dzia³ka zosta³a zbyta za 304 tys. z³. Prace budowlane rozpoczê³y siê 6 maja i s¹ ju bardzo zaawansowane. Maj¹ siê zakoñczyæ w lipcu. Budowê prowadzi firma Krot Invest. So³tysa Józefa Ratajczaka zapytaliœmy, jak powstanie marketu przyjmuj¹ mieszkañcy, a przede wszystki w³aœciciele 5 ma³ych miejscowych sklepów. Zawsze jest jakaœ obawa, e po zbudowaniu marketu mniejsze sklepy mog¹ straciæ. Podobno niektóre ju teraz maj¹ problemy. Nie mogliœmy jednak pozostawaæ w tyle. S³ysza- ³em od przedstawiciela Dino, e jeœli dzia³ka pod budowê marketu nie by³aby kupiona od gminy, inwestor i tak pozyska³by inny teren, od w³aœciciela prywatnego mówi so³tys. Najbli szy obecny sklep Dino, z którego mog¹ dzisiaj korzystaæ mieszkañcy Smolic, jest w Kobylinie. (spm) Trzech burmistrzów od 1990 r. Radni, urzêdnicy, pracownicy jednostek podlegaj¹cych gminie i zaproszeni goœcie 27 maja œwiêtowali æwieræ wieku istnienia samorz¹du terytorialnego w wolnej Polsce. Uroczystoœæ odby³a siê w sali szkolnej. Nie jest moim zamys³em ocena tego, co uda³o siê zrobiæ w naszej gminie przez ostatnich 25 lat. Chcia³bym jednak podsumowaæ ten czas mówi³ burmistrz Bernard Jasiñski. Wed³ug niego, przez æwieræ wieku funkcjê radnych sprawowa³o w sumie 64 osoby. Przez wszystkie kadencje mandat pe³ni³y i nadal pe³ni¹ 3 osoby: Piotr Chlebowski, Tadeusz D yga³a, Grzegorz Okupnik. Odbyto 253 sesje rady miejskiej, przyjêto uchwa³y. Burmistrzami Kobylina w tym czasie byli kolejno: Micha³ Ciesielski, Jan Waleñski i Bernard Jasiñski. Obecny w³odarz mówi³, e przez ostatnie 25 lat na ró nego rodzaju inwestycje samorz¹d wyda³ ponad 25 mln z³. Oprócz budowy gazoci¹gów, wodoci¹gów i kanalizacji uda³o siê wyremontowaæ i zbudowaæ wiele dróg i ulic. Powsta³y te 2 nowe œwietlice wiejskiej. W 14 wioskach wyremontowano istniej¹ce. Najwa niejsze jednak w tym okresie jest to, e sami S.PA ASZ mieszkañcy poczuli, e mog¹ decydowaæ o swoich lokalnych sprawach stwierdzi³ burmistrz. Zaproszeni goœcie po kolei sk³adali na jego rêce yczenia i wi¹zanki kwiatów. Wœród nich by³ równie Stanis³aw Szczotka, starosta krotoszyñski. Mia³em dylemat, komu mam wrêczyæ wi¹zankê kwiatów, któr¹ przywioz³em ze sob¹. Myœla³em, e to nie by³o dobrze, ebym przekaza³ go burmistrzowi. Ale zrobiê to z tak¹ proœb¹, by Bernard Jasiñski przekaza³ te kwiaty swojej ma³- once, w dowód uznania za cierpliwoœæ i wyrozumia³oœæ. Bo przecie funkcjê burmistrza sprawuje siê kosztem czasu, który powinien byæ poœwiêcony swoim najbli szym mówi³ starosta. Oprawê artystyczn¹ spotkania przygotowa³a m³odzie z gimnazjum. Mo na j¹ podzieliæ na dwie czêœci. W ods³onie pierwszej przedstawiono zebranym prezentacjê multimedialn¹ nawi¹zuj¹c¹ do czasów PRL-u. Poszczególne zdjêcia ukazywa³y przedmioty czy wydarzenia, z którymi zarówno ówczesnym dzieciom, jak i doros³ym kojarzy³ siê ten okres. By³y to chocia by opakowania po gumie do ucia Donald, kartki ywnoœciowe, dawne banknoty. W drugiej czêœci, ju zdecydowanie powa niejszej, m³odzi ludzie przeprowadzali zebranych przez poszczególne wydarzenia w dziejach Polski i Kobylina. Od momentu jego powstania do czasów wspó³czesnych. Na program sk³ada³y siê teksty o historii miasta, wiersze, piosenki. Gdy by³a Zaproszeni goœcie mowa o walkach w Powstaniu Wielkopolskim i przejmowaniu strategicznych budynków w mieœcie przez Polaków, poczet sztandarowy z flag¹ polsk¹, z³o ony z uczniów, w symboliczny sposób podchodzi³ do rysunków przedstawiaj¹cych dane obiekty, a jeden z nich zrywa³ z niego papierowe ³añcuchy i zawiesza³ w tym miejscu polsk¹ flagê. Gdy uczestnicy uroczystoœci dotarli w tej wirtualnej podró y do wspó³czesnoœci, multimedialna prezentacja przedstawia³a zdjêcia wspó³czesnego Kobylina wykonane noc¹. (mal)? Aleksandra Figlak ( ZDUNY Place w niez³ym stanie Sprz¹tanie cmentarza Zdunowskie place zabaw dla dzieci zosta³y skontrolowane przez radnych z komisji oœwiaty, kultury i kultury fizycznej. Podczas posiedzenia wyjazdowego, jakie mia³o miejsce w po³owie maja, cz³onkowie komisji skontrolowali 3 miejsca: na pl. Piotra Skargi i Jana Kazimierza oraz na ul. Mickiewicza. Najpierw sprawdzono stan obiektu przy pl. Skargi. Spotkane tam dzieci stwierdzi³y, e brakuje im karuzeli. Radni zasugerowali, aby uzupe³niæ piasek w piaskownicy i byæ mo e zmieniæ rozmieszczenie niektórych urz¹dzeñ. Najgorzej jest na placu przy poczcie. Miejsce to uznano za trochê zaniedbane. Urz¹dzenia s¹ jednak w dobrym stanie jak na swój wiek i drewnian¹ konstrukcjê. Radny Zdzis³aw Malec przypomnia³ zebranym, e to jeden z pierwszych placów zabaw, jakie w Zdunach powsta³y. Obecnie jego teren wymaga wyrównania. Przy zabawkach brakuje piasku i pojawi³y siê dziury. Radni zaproponowali obsadzenie tego miejsca tujami podkreœlaj¹c, e w s³oneczne letnie dni miejsce to jest patelni¹, na której nie ma odrobiny cienia. Obsadzenie sprawi dodatkowo, e plac bêdzie nieco odizolowany od biegn¹cej obok drogi i zatrzyma uliczny kurz. W najlepszym stanie jest plac na ty³ach biblioteki, stworzony w ubieg³ym roku za ponad 260 tys. z³. To najwiêksze spoœród wszystkich miejsc zabaw w Zdunach. Oprócz nowoczesnych urz¹dzeñ do zabawy znajduj¹ siê tam tak e ³awki i stoliki dla rodziców bawi¹cych siê dzieci. (alex) Ka dy, kto chce siê przyczyniæ do lepszego wygl¹du zdewastowanego cmentarza ewangelickiego, mo e zostaæ wolontariuszem i pomóc w jego porz¹dkowaniu. Akcjê planuje na koniec sierpnia Fundacja Ochrony Zabytków Monumenta Pomeraniae, do której nale y Maciej Burdzy zarz¹dzaj¹cy zdunowsk¹ kaflarni¹. Nieu ywany od lat zdunowski cmentarz ewangelicki zosta³ w minionych latach zdewastowany. Pe³no w nim te œmieci, bo na porz¹dku dziennym jest pozostawianie tam butelek po alkoholu i innych napojach, palenie papierosów czy wyrzucanie opakowañ po jedzeniu. St¹d akcja sprz¹tania, a tak e czyszczenia i inwentaryzowania zachowanych nagrobków b¹dÿ ich czêœci. Jeœli na apel fundacji ochrony zabytków zg³osz¹ siê osoby, dla których na ten czas potrzebne bêdzie zakwaterowanie, 20 z nich bêdzie mog³o skorzystaæ z noclegu na terenie kaflarni. (alex) A.FIGLAK Dzieci chcia³yby, aby w miejscu zabaw na placu Piotra Skargi pojawi³a siê karuzela Wyremontowali most w Dziewi¹tym Od 18 maja przez tydzieñ trwa³ remont mostu w przysió³ku Dziewi¹te (gm. Zduny). Jest on czêœci¹ drogi dojazdowej do pól uprawnych. Wzmocniona zosta³a konstrukcja obiektu oraz wymieniono drewniane belki. Wydatki na remont nie przekroczy³y 10 tys. z³ mówi Mi- ³osz Zwierzyk, wiceburmistrz Zdun. Drewno zosta³o tak e zaimpregnowane, co ma chroniæ je przed szkodliwym dzia- ³aniem warunków atmosferycznych. Koszt ten jest stosunkowo niewielki g³ównie dlatego, e prace wykona³a we w³asnym zakresie gmina. (nati)

8 8 Wieœci gminne? Aleksandra Figlak ( ROZDRA EW Jest dodatkowa kasa Wyremontuj¹ przychodniê A.FIGLAK Wójt mówi³ na sesji o dodatkowych pieni¹dzach na drogi W bud ecie gminy pojawi³y siê dodatkowe pieni¹dze. Wójt Mariusz Dymarski proponuje przeznaczyæ je na inwestycje. O wp³ywach tych mówiono podczas wspólnego posiedzenia komisji rady gminy, jakie mia³o miejsce 26 maja. 150 tys. z³ gmina otrzyma³a jako dotacjê z Wielkopolskiego Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu. Pieni¹dze te przeznaczone zostan¹ na zaplanowane wczeœniej remonty dróg. Jak stwierdzi³ wójt, po przetargu cena okaza³a siê dla gminy doœæ atrakcyjna, bo wynios³a 450 tys. z³, a w bud ecie zabezpieczono wiêcej pieniêdzy. Koszty inwestycji obni y³o dodatkowo 150 tys. z³ dotacji. W ramach inwestycji zrobione zostan¹ drogi w Grêbowie (283 m), Rozdra ewie (530 m) i Nowej Wsi (410 m). Przetarg wygra³a firma Drobud z Ostrowa Wlkp. 110 tys. z³ przeznaczone zostanie na dalsz¹ przebudowê kanalizacji na tzw. osiedlu w Rozdra ewie. Na ostatniej sesji zabezpieczyliœmy pieni¹dze na aktualizacjê kosztorysu. Myœlê, e jeszcze w tym roku bêdzie mo na przeprowadziæ prace, aby utrzymaæ wa noœæ pozwolenia na budowê wyjaœnia³ radnym wójt. Gmina planuje tak e kupiæ kosiarkê do poboczy, za któr¹ zap³aci 35 tys. z³. (alex) W drugim pó³roczu 2015 r. gmina Rozdra ew og³osi przetarg na remont budynku przychodni. Szacunkowy koszt prac, jakie maj¹ zostaæ wykonane, to 350 tys. z³. Jak wyjaœnia wójt gminy Mariusz Dymarski, do budynku dobudowana zostanie winda, a ca³y obiekt zyska now¹ elewacjê. Prace te s¹ konieczne ze wzglêdu na ustawê o dzia³alnoœci leczniczej z 15 kwietnia 2011 r., mówi¹c¹ m.in. podmiot wykonuj¹cy dzia³alnoœæ lecznicz¹ niespe³niaj¹cy wymagañ rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. powinien dostosowaæ pomieszczenia i urz¹dzenia do tych wymagañ do dnia 31 grudnia W oœrodku przy ul. Krotoszyñskiej dzia³a przychodnia Rozmed, której w³aœcicielem jest lek. W³odzimierz Hoffmann. Œwiadczy ona us³ugi w zakresie opieki pediatrycznej, ginekologiczno-po³o niczej, laryngologicznej, urlogicznej, chorób wewnêtrznych oraz badañ USG. (alex) Do³o yli pieniêdzy na sport Wprowadzaj¹c ostatnio zmiany w bud ecie gminy, radni zdecydowali o przeznaczeniu 18,5 tys. z³ na 3 zadania sportowe. Najwiêcej, bo 8,5 tys. z³, pójdzie na wymianê tablicy wyników w rozdra ewskiej hali sportowej. Jak podkreœli³ wójt Mariusz Dymarski podczas wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy, obecnie u ywana tablica nie nadaje siê do dalszego u ytku. Jest tak stara, e nie mo na kupiæ czêœci pozwalaj¹cych na naprawê. Teraz tablica wyœwietla tylko niektóre wyniki powiedzia³ w³odarz gminy. 8 tys. z³ Rozdra ew zainwestuje w sprzêt dla boiska w D¹browie. Chcemy kupiæ bramki oraz zestaw siatkowy poinformowa³ wójt. Zwró- A.FIGLAK Budynek musi przejœæ remont do koñca przysz³ego roku ci³ uwagê, e teren ten zosta³ w ubieg³ym roku, przy okazji remontu sali wiejskiej, wysypany now¹ ziemi¹, któr¹ mieszkañcy wsi razem z so³tysem wyrównali i obsiali traw¹. Tam by³y stare bramki z rurek, a chcemy kupiæ bramki spe³niaj¹ce wszystkie wymogi certyfikatów bezpieczeñstwa stwierdzi³ M. Dymarski. Dodatkowe 2 tys. z³ otrzyma Uczniowski Klub Sportowy Doliwa, który zg³osi³ chêæ udzia³u w rozgrywkach pi³ki rêcznej na szczeblu wojewódzkim. Jak s¹ chêci i mo liwoœci, eby siê zaprezentowaæ, to warto stwierdzi³ Artur Jakubek, przewodnicz¹cy rady. Wspominano tak e, e spotkania wyjazdowe s¹ doskona³¹ okazj¹ do podnoszenia umiejêtnoœci. (nati)? S³awomir Pa³asz ( SULMIERZYCE Komisja i sesja w domu kultury Spotkanie na 25-lecie 22 maja sulmierzyccy radni spotkali siê na wspólnym posiedzeniu komisji rady miasta. Potem odby³a siê krótka sesja. O czym rozmawiano? Posiedzenie komisji mia³o miejsce w budynku SDK. Nowa dyrektorka tej placówki, Edyta Jachimowska, mówi³a zarówno o planach zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ placówki, jak i potrzebie jej przebudowy i gruntownego remontu. Radni obejrzeli wszystkie pomieszczenia. Spotkanie podsumowa³ Adam Orzeszyñski, szef Rady Miejskiej. Wed³ug niego dobrze by³oby odchodziæ od organizowania du ych i stosunkowo kosztownych imprez, takich jak Dni Sulmierzyc, na rzecz mniejszych, kameralnych i tañszych przedsiêwziêæ. W tym roku jednak Dni Sulmierzyc siê odbêd¹, poniewa zosta³y ju wczeœniej zaplanowane. Jeœli chodzi o stan budynku, A. Orzeszyñski stwierdzi³, e trzeba go wyremontowaæ, aby za jakiœ czas nie okaza³o siê, e jest za póÿno i stan S.PA ASZ W trakcie sesji g³osowano tylko nad jedn¹ uchwa³¹ techniczny gmachu nie pozwala na eksploatacjê. Dom kultury musi chyba zacz¹æ graæ w totolotka, by zdobyæ pieni¹dze na remont za artowa³. W trakcie sesji p.o. burmistrza Sulmierzyc, Andrzej Budny, poinformowa³ radnych, e miasto prowadzi rozmowy z energetyk¹ i Wielkopolskim Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich w sprawie przebudowy oœwietlenia ulicznego na al. Klonowicza, gdzie w tym roku rozpocznie siê d³ugo oczekiwany remont nawierzchni. Przy okazji tej inwestycji warto zdaniem Budnego postaraæ siê o zamianê elektrycznej sieci napowietrznej na podziemn¹. Ma to poprawiæ stan sieci i estetykê ulicy. Moim zdaniem to powinno byæ zrobione ju dawno temu, ale teraz jest dobry moment, by tak¹ modernizacjê zrealizowaæ powiedzia³ A. Budny. Po rozmowach z energetyk¹ bêdzie wiadomo, kto i w jakim zakresie pokryje koszty inwestycji. (spm) 25 maja w sali kameralnej Sulmierzyckiego Domu Kultury odby³o siê spotkanie z okazji 25 lat istnienia samorz¹du terytorialnego. Zaproszono Irenê Rêkosiewicz oraz Idziego Kalinowskiego by³ych burmistrzów Sulmierzyc. Obecny by³ te obecnie pe³ni¹cy obowi¹zki w³odarza miasta Andrzej Budny. Ze zrozumia³ych wzglêdów zabrak³o Piotra K., burmistrza Sulmierzyc, który w marcu zosta³ zatrzymany i osadzony w areszcie œledczym z zarzutami korupcyjnymi. W uroczystoœci uczestniczyli obecni i byli radni, obecni i byli pracownicy urzêdu miasta oraz dyrektorzy jednostek SULMIERZYCE.PL podlegaj¹cych magistratowi. Uroczystoœæ prowadzi³a Karina B³aszczyk, sekretarz miasta, a A. Budny wyg³osi³ okolicznoœciowe przemówienie. Budny wraz z przewodnicz¹cym rady, Adamem Orzeszyñskim, wrêczy³ goœciom pami¹tkowe statuetki. Obaj podziêkowali im za pracê na rzecz lokalnej spo³ecznoœci. Chwil¹ ciszy uczczono pamiêæ nie yj¹cych. Æwieræ wieku pracy samorz¹du przypomniano w prezentacji multimedialnej dokumentuj¹cej najwa niejsze osi¹gniêcia miasta. Czêœæ artystyczn¹ wype³nili uczniowie miejscowego Zespo³u Szkó³ Publicznych. (spm) Adam Orzeszyñski, Idzi Kalinowski, Irena Rêkosiewicz, Andrzej Budny

9 Na scenie pojawi³o siê kilkanaœcie amatorskich kapel, które przyjecha³y z ró nych stron Wielkopolski (g³ównie z pow. gostyñskiego i krotoszyñskiego), by przedstawiæ swój dorobek artystyczny. Uczestników majówki i zaproszonych goœci powita³ Ryszard Chudy z zespo³u Jawor wraz z Juli¹ Ko uchowsk¹ miejscow¹ licealistk¹. Nastêpnie g³os zabrali samorz¹dowcy: burmistrz Piotr Curyk oraz przewodnicz¹cy Rady Powiatu Gostyñskiego Alfred Siama, który wrêczy³ organizatorom list gratulacyjny i drobny upominek. Muzyka ³agodzi obyczaje powiedzia³ przewodnicz¹cy powiatowej rady. Jest tak dziêki temu, e utwory muzyczne upiêkszaj¹ codziennoœæ, kszta³tuj¹ w cz³owieku wra liwoœæ, wychowuj¹ i rozwijaj¹. Bez sztuki, czyli równie muzyki, nasze ycie by³oby puste, ja- Wieœci gminne? Sebastian Poœpiech ( POGORZELA Majowe muzykowanie W G³uchowie odby³a siê impreza integracyjno-muzyczna Majówka 2015, zorganizowana przez zespó³ Jawor z Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury w Pogorzeli. ARCHIWUM Krotoszyñski zespó³ Stowarzyszenia Razem zachwyci³ widowniê nie tylko muzyk¹ ³owe, pozbawione pierwiastków duchowych. Dlatego serdecznie dziêkujê zespo³owi Jawor za organizacjê tej piêknej imprezy muzycznej, która zapewnia nam wspania³e prze ycia i jest zarazem istotn¹ promocj¹ gminy i powiatu. Majówka uda³a siê znakomicie. Scena, na której wystêpowali muzycy, by³a udekorowana zieleni¹ i kwiatami, co potêgowa³o wiosenny nastrój. Pogoda dopisa³a, a osoby bior¹ce udzia³ w imprezie tryska³y dobrymi humorami i chêtnie przy³¹cza³y siê do wspólnego œpiewania. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³o stoisko przygotowane przez g³uchowskie stowarzyszenie aciata Wieœ. Wszyscy zajadali siê pyszn¹ grochówk¹ z kot³a wojskowego oraz wspania³ym plackiem z rabarbarem mówi Ryszard Chudy, cz³onek zespo³u Jawor i g³ówny organizator imprezy. Zabawa by³a wspania³a, uczestniczy biesiady bawili siê do póÿnych godzin popo³udniowych. Jaworzanie zorganizowali majówkê ju po raz drugi. Pierwsza odby³a siê dwa lata temu w Pogorzeli na terenie strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Imprezie przyœwiecaj¹ dwa zasadnicze cele: integracja lokalnej spo³ecznoœci oraz reklama wsi. W zamyœle organizatorów majówka co roku ma byæ organizowana w innej miejscowoœci gminy Pogorzela. (es) 9? S³awomir Pa³asz ( CIESZKÓW Duda wygra³ 2 razy O wynikach wyborów prezydenckich w poszczególnych gminach powiatu krotoszyñskiego pisaliœmy tydzieñ temu. A jak g³osowali mieszkañcy gminy Cieszków? W Cieszkowie zarówno wi, jak i II turze najwiêcej g³osów, podobnie jak w ca³ym powiecie milickim otrzyma³ kandydat Prawa i Sprawiedliwoœci, Andrzej Duda. W I turze A. Duda dosta³ 616 g³osów, co stanowi³o 38,77 proc. Drugi by³ Bronis³aw Komorowski (32,79 proc., 521 g³osów), trzecie miejsce zaj¹³ Pawe³ Kukiz (16,99 proc., 270 g³osów). Frekwencja wynios³a 42,90 proc. Do urn wyborczych uda³o siê spoœród uprawnionych. W II turze frekwencja wynios³a 49,12 proc. Najwiêcej mieszkañców gminy powtórnie zag³osowa³o na Dudê. Kandydat PiS uzyska³ 977 g³osów (54,01 proc). Urzêduj¹cego jeszcze prezydenta popar³o 832 osób (45,99 proc). W pow. milickim równie dwukrotnie wygra³ obecny prezydent elekt. W I turze A. Duda dosta³ 37,44 proc. poparcia, B. Komorowski zaœ 36,10 proc. Ró nica to zaledwie 170 g³osów. 2 tygodnie póÿniej Duda wygra³ o w³os. Uzyska³ 50,08 proc. poparcia (7.439 g³osów), Komorowski zaledwie 19 g³osów mniej (49,92 proc.). Nie mo na powiedzieæ, by 54,01 % (977 g³osów) Duda otrzyma³ w II turze w gminie Cieszków PiS posiada³o silne struktury. W ostatnich wyborach samorz¹dowych partia ta wystawi³a co prawda swoj¹ kandydatkê, Ma³gorzatê Waliczek na wójta, jednak nie uzyska³a ona dobrego wyniku. Zag³osowa³o na ni¹ jedynie 279 osób, zaœ na wójta Ignacego Miecznikowskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego I to w³aœnie PSL od wielu lat stanowi w gminie najwiêksz¹ si³ê polityczn¹. W wyborach prezydenckich nie znalaz³o to odzwierciedlenia. Adam Jarubas, kandydat PSL na prezydenta, otrzyma³ w gminie Cieszków tylko 44 g³osy (2,77 proc). (mal) KAMPANIA INFORMACYJNA ZUS

10 10 Zdrowie APTEKI KROTOSZYN Dy ur pe³ni¹: apteka Nova S³oneczna (ul. Koœciuszki 3, ) do 7 maja, apteka Stylowa (ul. Rynek 26, ) od 8 do 14 maja. KOBYLIN Pod Or³em, ul. Wolnoœci 7 ( ). Bona, ul. Grunwaldzka 5a ( ). KO MIN WLKP. Apteka Rynkowa, Stary Rynek 1 ( ). Zamkowa, ul. Krotoszyñska 6 ( ). Esculap, ul. Jana Paw³a II 17 ( ). ORPISZEW Przy Stawnej, ul. Stawna 1 ( ). ROZDRA EW Prima, ul. Krotoszyñska 9 ( ). Medica, ul. KoŸmiñska 10 ( ). SULMIERZYCE Sulmierzycka, ul. Krótka 1 ( ). Nasza Apteka, ul. Rynek 23 ( ). ZDUNY Alifarm, Rynek 19 ( ). Alifarm-Bis, os. Madaliñskiego 1 ( ). Zamów reklamê na stronie ZDROWIE Tel Tel Pacjenci ocenili oddzia³y szpitalne Pacjenci, którzy wype³nili ankiety po wyjœciu ze szpitala z regu³y pozytywnie oceniaj¹ swoj¹ hospitalizacjê. Obok ocen dobrych pojawiaj¹ siê równie g³osy krytyczne. Ankiety by³y anonimowe i dobrowolne. W ub. roku wype³ni³o je tylko 527 osób spoœród ponad 20 tys. hospitalizowanych. W ankiecie by³y zarówno pytania zamkniête, w których pacjent wybiera³ jedn¹ odpowiedÿ, jak i otwarte, gdzie mo na by- ³o szerzej wypowiedzieæ siê. Gdzie ankietowano? Ankiety dotyczy³y oceny relacji pacjent personel medyczny, warunków przebywania na oddziale, odczuæ dotycz¹cych prowadzonego leczenia. Przy wielu odpowiedziach, w których ankietowani mogli zakreœliæ tak lub nie, czêœæ z nich zaznacza³a nie wiem, co zaciemnia obraz rzeczywistoœci. Ankiety wype³niali pacjenci oddzia³ów chirurgicznego, dzieciêcego, ginekologiczno-po³o niczego, rehabilitacyjnego, SOR, wewnêtrznego, zak³adu opieki paliatywnej oraz rodzice noworodków. S.PA ASZ Niektóre uwagi: brak komunikacji z lekarzem zbyt d³ugi czas przyjmowania na oddzia³ niesmaczne posi³ki brak miejsc do spania dla rodziców chorych dzieci Ocena pozytywna W wiêkszoœci przypadków pacjenci pozytywnie ocenili dzia³alnoœæ szpitala. Przyk³adowo na oddziale chirurgicznym 73 proc. ankietownych uzna³o leczenie i pielêgnacjê za bardzo dobre, 20 proc za dobre, 3 proc. za s³abe oraz 1 proc. za z³e. Podobnie oceniono uprzejmoœæ, dostêpnoœæ i zachowanie lekarzy na tym oddziale. W niektórych przypadkach jeszcze lepiej wypad³y pielêgniarki i po- ³o ne. Kobiety le ¹ce na oddziale po³o niczym w 88 proc. oceni³y ich pracê jako bardzo dobr¹, a w 12 proc. jako dobr¹. Identyczne oceny otrzyma³ œredni personel z zak³adu opieki paliatywnej. Nikt z ankietowanych nie wystawi³ pielêgniarkom oceny negatywnej. Osobno oceniano rehabilitantów, osoby pracuj¹ce w laboratarium i pobieraj¹ce materia³ do badañ, salowe. Ankietowaniu podlega³y te warunki pobytu, temperatura w sali chorych, czystoœæ, przystosowanie ³azienek do potrzeb chorych. Je eli chodzi o czystoœæ toalet, to najs³abiej wypad³ oddzia³ po³o niczy. 33 proc. kobiet rodz¹cych oceni³o czystoœæ na bardzo dobry, 38 proc. na dobry, 23 proc. uzna³o j¹ za s³ab¹, a 8 proc. za z³¹. Pacjenci w wiêszoœci uwa aj¹ szpital za bardzo dobry lub dobry. Niektórzy zg³osili uwagi dodatkowe. Uwagi krytyczne W ankietach pojawiaj¹ siê równie W wiêkszoœci przypadków ocena pracy szpitala jest pozytywna R E K L A M A uwagi krytyczne. Jeœli chodzi o oddzia³ dzieciêcy (38 ankiet) to pojawia³y siê tam uwagi dotycz¹ce braku komunikacji pomiêdzy rodzicami dzieci i lekarzami. Wed³ug innej osoby, posi³ki podawane ma³ym pacjentom by³y ma³o urozmaicone i niesmaczne, zaœ niektóre pielêgniarki oraz salowe opryskliwe i niemi³e. Rodzice skar yli siê te na brak miejsc do spania dla nich, kiedy pozostaj¹ z dzieæmi na noc. W zak³adzie opiekuñczo-leczniczym i zak³adzie opieki paliatywnej (49 ankiet) jedna osoba napisa³a, e zupy s¹ zbyt s³one, inna zaœ, e jakoœæ opieki oceniæ mo na na szóstkê. W ankietach wype³nionych na chirurgii (182) mo na by³o wyczytaæ postulat, by pacjenci byli szybciej W 2014 r. pacjenci po pobycie w szpitalu wype³nili 527 ankiet przyjmowani na oddzia³. Ktoœ skar- y³ siê, e nie uzyska³ pe³nej informacji o zabiegu, który go czeka³. By- ³a tak e uwaga o zbyt wysokiej temperaturze w sali. Oddzia³ wewnêtrzny to 78 ankiet. W jednej z nich mo na znaleÿæ uwagê o braku w³aœciwej komunikacji pomiêdzy chorymi a personelem. Jest te mowa o niemo noœci ogl¹dania telewizji czy niewystarczaj¹cej iloœci opiekunek. Z ankiet na oddziale po³o niczo- -ginekologicznym mo na siê dowiedzieæ, e zdaniem pacjentek zbyt d³ugo trwa³o przyjmowanie do szpitala. Mowa jest te o braku komunikacji z personelem czy niewielkiej liczbie toalet i pryszniców. S³awek Pa³asz

11 Gospodarka 11 MAHLE bêdzie zatrudniaæ 16 osób zamierza zatrudniæ w odlewni w najbli szym czasie firma MAHLE. Do koñca tego roku zatrudnienie w tym dziale prawdopodobnie zostanie zwiêkszone o pracowników. Rekrutacjê osób do obs³ugi maszyn odlewniczych prowadzi Powiatowy Urz¹d Pracy. Wobec kandydatów nie ma adnych wielkich wymagañ oprócz chêci do podjêcia pracy. Oferty s¹ przygotowane przez agencjê zatrudnienia Sanpro. Proponuje siê umowy na 3 miesi¹ce z wynagrodzeniem z³ brutto. To odstrasza wiele osób. Bezrobotni odmawiaj¹ przyst¹pienia do rekrutacji, z regu³y ze wzglêdu na stan zdrowia. My wówczas wysy³amy ich na badania do lekarza, który stwierdza zdolnoœæ lub niezdolnoœæ do pracy t³umaczy Ma³gorzata Grzempowska, dyrektor poœredniaka w Krotoszynie. S.PA ASZ Kandydaci w 10-osobowych grupach s¹ zapraszani do zwiedzenia odlewni i zapoznawania siê ze specyfik¹ pracy w tym dziale fabryki. Firma zatrudnia ju ok pracowników Zdaniem Krzysztofa Kierzka, radnego miejskiego i mistrza w MAHLE, przewa nie spoœród kilkunastu osób do pracy nadaje siê jedna. Panowie Ma³gorzata Grzempowska (dyr. urzêdu pracy) Nie mamy wp³ywu na to co siê dzieje w drodze miêdzy ul. Rawick¹ a bram¹ zak³adu MAHLE. twierdz¹, e czy chc¹, czy nie chc¹, s¹ wysy³ani na rozmowy do nas. A przychodz¹ mê czyÿni 60-letni i starsi nawet, a na wydziale odlewni specyfika pracy jest tak a nie inna, a wiêc ze wzglêdu na zdrowie i wiek nie s¹ w stanie podo³aæ zaznaczy³ podczas obrad radny Kierzek. Dyr. Grzempowska twierdzi, e nikt nie jest przymuszany. Ale nie mamy wp³ywu na to, co siê dzieje w drodze miêdzy ul. Rawick¹ (tam znajduje siê siedziba PUP red.) a bram¹ zak³adu MAHLE dodaje na koniec. (popi) SprawdŸ ceny skupu ywca wieprzowego z 1 czerwca (ceny netto) waga ywa bita ciep³a (kl. E) waga ywa bita ciep³a (kl. E) Handel i Us³ugi Szymon Kwiatkiewicz, Kobylin 3,70 z³ 5,00 z³ Zak³ady Miêsne SALUS, Golinka 5,45 z³ Grupa Producentów Rolnych, KoŸmin Wlkp. 3,90 z³ 5,35 z³ RzeŸnia MRÓZ SA, Borzêciczki 5,20 z³ S.C. Patalas, Grêbów 3,80 z³ Porady lekarza weterynarii ARCHIWUM REKLAMA Mastis to najpowszechniejsza choroba wymienia u krów. Do zaka enia wymienia dochodzi po wnikniêciu bakterii przez kana³ strzyka i namno- eniu siê wewn¹trz æwiartki. Bakterie mog¹ pokonaæ kana³ strzykowy na kilka sposobów. Namna aj¹ siê w kanale strzyka pomiêdzy dojami (1), wchodz¹ do kana³u wskutek ucisku na strzyk w czasie ruchu i k³adzenia siê krowy (2), podczas doju mechanicznego, gdy s¹ zasysane przez kana³ strzykowy przy wahaniach podciœnienia (3), a tak e w czasie podawania leków dowymieniowych, kiedy strzyk nie jest dezynfekowany (4). Bakterie maj¹ zdolnoœæ do przylegania i szybkiego namna ania siê w wymieniu, zw³aszcza w æwiartkach o niskiej liczbie komórek somatycznych (szczególnie E. Coli). Leukocyty, czyli komórki somatyczne, odpowiedzialne za obronê wymienia, likwiduj¹ bakterie, ale jeœli czêœæ z nich prze yje, dochodzi do przewlek³ego zapalenia z wysok¹ zawartoœci¹ komórek somatycznych. Bakterie powoduj¹ uszkodzenia za pomoc¹ toksyn, które s¹ przyczyn¹ uszkodzenia i œmierci komórek produkuj¹cych mleko. P³yny krwi przenikaj¹ do zaka onego miejsca, eby rozcieñczyæ toksyny i naprawiæ uszkodzenia, co jest przyczyn¹ powstania obrzêku wymienia. Zapalenie wymienia mo e mieæ ³agodny przebieg z nieznacznym zwiêkszeniem iloœci komórek somatycznych, które szybko wraca do zdrowia, jest to tzw. forma podkliniczna. Postaæ kliniczna charakteryzuje siê ju widocznymi zmianami w mleku w postaci charakterystycznych strzêpków. Natomiast forma ostra to nie tylko zmiany w mleku, obrzêk wymienia, ale tak e wysoka temperatura krowy, zatrucie toksynami, brak apetytu i czêsto zaleganie. Forma ostra czasami mo e koñczyæ siê œmierci¹ lub wybrakowaniem ze wzglêdu na ciê - kie uszkodzenia wymienia. lek. wet. ukasz Plewa Zetor opony 80%, prasa do s³omy K 454 Forszmit, siewnik Poznaniak 3 m, du a skrzynia, opryskiwacz 600 l, 12 m. Cena do uzgodnienia. Tel Przedsiêbiorstwo BIS skupuje ja³owice hodowlane i u ytkowe od 7 miesi¹ca cielnoœci. Zg³oszenia 65/ / pon. pt Skup ywca Byki, krowy, ja³ówki, tuczniki, maciory, knury P³acimy gotówk¹ lub przelewem 1 dzieñ Tel R E K L A M A Wys³odziny browarniane (m³óto), wapno nawozowe, betonowe podk³ady kolejowe z transportem. Tel SKUP YWCA BASZYÑSKI Atrakcyjne ceny P³atnoœæ gotówk¹ Szybki przelew Trzoda Byd³o Firma REMEK poleca zbo a paszowe, otrêby pszenne 525 z³, otrêby ytnie 425 z³. Minimalna iloœæ 3,5 tony. Dowóz GRATIS! Oferta do wyczerpania zapasów. Polecamy równie stal z rozbiórki. Tel Chcesz zamieœciæ og³oszenie na stronie rolniczej? Zadzwoñ!

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y?

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 19 (1046) 12 maja 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? Zaczê³o siê od spotkania w markecie,

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA!

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA! My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 26 (1053) 30 czerwca 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) Piszemy tak e o Baszkowie, s. 7 Biadkach, s. 9 Cieszkowie, s. 9 Gorzupi, s. 9 Zalesiu

Bardziej szczegółowo

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s. SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki

Bardziej szczegółowo

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE?

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? Krotoszyñskie Przedszkole nr 2 Biedronka zagro one likwidacj¹. Rodzice s¹ oburzeni tym pomys³em. W³adze gminy argumentuj¹, e koszty remontu przedszkola by³yby zbyt du- ym obci¹

Bardziej szczegółowo

ZGIN NASTOLATEK Z WOLENIC

ZGIN NASTOLATEK Z WOLENIC Sypi¹ mandatami. Stra miejska wlepia codziennie mandaty za wjazd samochodami do zachodniej czêœci rynku. Obowi¹zuje tam zakaz ruchu. s. 11 Zjazd bliÿniaków. 29 par bliÿni¹t, wziê³o udzia³ w I ZjeŸdzie

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA

GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA Nieletni a alkohol Problem spo ywania alkoholu i siêgania po u ywki dotyczy coraz wiêkszej liczby nieletnich. Radni miejscy apeluj¹ do rodziców o wiêksze zainteresowanie siê tym tematem, poniewa sam siê

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ PODEJRZANY O KORUPCJÊ

BURMISTRZ PODEJRZANY O KORUPCJÊ My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 13 (1040) 31 marca 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Blokada drogi strona 8 KoŸmin Wandal wybi³ sklepowe okno Pijany

Bardziej szczegółowo

ROWERZYSTKI. Wygraj paliwo i mycie auta! Mistrzostwa w stuncie. Mahle da 1 mln na tomograf

ROWERZYSTKI. Wygraj paliwo i mycie auta! Mistrzostwa w stuncie. Mahle da 1 mln na tomograf Mahle da 1 mln na tomograf Firma Mahle przeka e 1 mln z³ na zakup nowoczesnego tomografu dla szpitala w Krotoszynie. Pozosta³e 800 tys. z³ do³o y miasto i gmina Krotoszyn. Na zdjêciu dyr. szpitala, starosta,

Bardziej szczegółowo

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY Plaga kradzie y w marketach Jak reaguj¹ osoby z³apane na kradzie- y? Jedni s¹ zawstydzeni, przejawiaj¹ skruchê. Inni t³umacz¹, e dan¹ rzecz wziêli przez przypadek. W krotoszyñskich marketach kradn¹ najczêœciej

Bardziej szczegółowo

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie Mieszkañcowi Jasnego Pola nie odebrano œmieci Pracownicy PGKiM t³umaczyli siê tym, e wystawi³ odpady w zbyt du ym pojemniku. Jak skoñczy³a siê ta sprawa? s. 5 Motocyklista nie przyj¹³ mandatu od policji

Bardziej szczegółowo

URATOWALI GRACJANA. Ale numer! Badali dno na B³oniu. Prof. Miodek o Sulmierzycach

URATOWALI GRACJANA. Ale numer! Badali dno na B³oniu. Prof. Miodek o Sulmierzycach Badali dno na B³oniu Podczas komisji w terenie grupa radnych obu samorz¹dów wraz z burmistrzem Joksiem w strojach p³etwonurków sprawdza³a stan dna jeziorka Odrzykowskiego. s. 21 Prof. Miodek o Sulmierzycach

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

Potrzebna by³a dogrywka

Potrzebna by³a dogrywka KÊPNO str. 8 str. 8 BO MYŒMY Z U WYDALI BÓJ wtorek 17 lutego 2015 r. cena 2 z³ (w tym 8% VAT) nr 7 (638) ISSN 1644-0498 INDEKS 372188 redakcja@pulstygodnia.pl www.pulstygodnia.pl Informacja APTEKA CA OTYGODNIOWA

Bardziej szczegółowo

Czwarta licytacja. Czekamy na werdykt. Plan na kopalniê. Niemal jak nowa. Co mo e daæ Jeremie? znowu bez rozstrzygniêcia?

Czwarta licytacja. Czekamy na werdykt. Plan na kopalniê. Niemal jak nowa. Co mo e daæ Jeremie? znowu bez rozstrzygniêcia? Bessa nas nie dotyczy Mimo trudnoœci na rynku nieruchomoœci w Bytowie ci¹gle powstaj¹ nowe budynki. Mury nowej kamienicy pn¹ siê do góry przy skrzy owaniu ulic Chojnickiej i Starochojnickiej, w miejscu,

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM Okrad³

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA NR 46 (872) TYGODNIK 19 listopada

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Podniebne skoki w parku

Podniebne skoki w parku W numerze: Czy miasto ma byæ dobrym wujkiem? E. Banaszkiewicz... 4 Statut Miasta Otwocka T. Mojsa... 6 Odpowiedzialnoœæ urzêdnika A. Szaci³³o... 7 Jubileuszowa, 10 akcja Sprz¹tania Œwiata A. Kubajek...

Bardziej szczegółowo

Œlisko, ciemno, zimno, bez wody

Œlisko, ciemno, zimno, bez wody Œlisko, ciemno, zimno, bez wody Po raz pierwszy w historii ciemnoœæ spowi³a ca³y bytowski powiat. Niektórzy bez pr¹du musieli obyæ siê nawet kilka dni, co przysporzy³o sporo k³opotów. Mimo zapowiedzi zbli

Bardziej szczegółowo

26 lat, dyspozycyjna, kurs obs³ugi biur i sekretariatu, jêzyk angielski, obs³uga komputera, prawo jazdy tel. 502-968-011

26 lat, dyspozycyjna, kurs obs³ugi biur i sekretariatu, jêzyk angielski, obs³uga komputera, prawo jazdy tel. 502-968-011 g05.p65 1 2007-05-15, 13:06 P R A C A Firma zatrudni mechanika. Wymagane doœwiadczenie na proponowanym stanowisku. Dokumenty aplikacyjne prosimy przesy³aæ faxem: 022/780-60-89, e-mail: agnieszka.lasota@pakfol.com

Bardziej szczegółowo

Panie Marsza³ku... W numerze: Wiêcej energii. Niezbêdna modernizacja... str.2. Jesienne przyspieszenie str.4. Rynek wy³ania siê z chaosu str.

Panie Marsza³ku... W numerze: Wiêcej energii. Niezbêdna modernizacja... str.2. Jesienne przyspieszenie str.4. Rynek wy³ania siê z chaosu str. ISSN 1508-7298 W numerze: Niezbêdna modernizacja... str.2 Wrzesieñ 2006 Panie Marsza³ku... Wychodz¹c naprzeciwko wnioskom spo³ecznym dotycz¹cym braku oraz poprawy komunikacji autobusowej Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo