FESTIWAL POD KYCZERĄ 5 LIPCA 2013 RUDNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FESTIWAL POD KYCZERĄ 5 LIPCA 2013 RUDNA"

Transkrypt

1 Bezpłatne pismo samorządowe Nr 6(149) FESTIWAL POD KYCZERĄ 5 LIPCA 2013 RUDNA Zapraszamy na Festiwal "Świat pod Kyczerą", który w tym roku zawita do nas 5 lipca. W programie, tradycyjnie już, oprócz koncertu galowego w Rudnej, występy w wybranych miejscowościach gminy. Program przedstawia się następująco: 16:00 koncerty i animacje w Orsku, Studzionkach, Naroczycach, Gwizdano wie, Gawronach i Wysokiem, 18:00 korowód i animacje uliczne Rynek w Rudnej 19:00 Kyczera i jej goście dla Gminy Rudna koncert galowy na stadionie w Rudnej. W tym roku przyjadą do nas zespoły z: Chin Song and Dance Theatre of the Sichuan Nanchong Chile Conjunto de Santos y Danzas Tradicionales "Los Bio Bio" Turcji Istanbul Harman Folklore Club Węgier Baranya Folkdance Ensemble Meksyku Ballet de Hidalgo Kostaryki Grupo De Baile Folclorico Del Colegio Tencino Profesional De Mercedes Norte De Heredia, Chorwacji Lipovljani oraz Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera". W numerze m.in.: Plany Akcji Letniej w ośrodkach kultury Święto szkoły w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudnej Obchody Dnia Dziecka facebook.com/gmina.rudna Zarządzenia Wójta Gminy Rudna Teatr na Końcu Świata przedstawia... Wydarzenia w przedszkolu Otwarcie ARiMR w Rudnej

2 PRZEDSTAWIAMY STAROSTÓW DOŻYNKOWYCH 2013 Na Starościnę i Starostę Dożynek w Chobieni zostali w tym roku mianowani pani Janina Dańczak z Ciechłowic oraz pan Stanisław Biadala z Chobieni. Poniżej w kilku słowach przybliżamy sylwetki naszych Starostów. Pani Janina jest mieszkanką naszej gminy od 1981 r., od momentu zawarcia małżeństwa. Z wykształcenia jest technikiem technologiem, w zawodzie pracowała 3 lata. Gospodarstwo rolne prowadzą wspólnie z mężem Janem. Zaczynali od 6 ha, które w 1984 r. przepisali im rodzice. Później dokupili jeszcze ponad 3 ha. Obecnie na 9,60 ha uprawiają warzywa (głównie kapustę) i zboża (pszenica, jęczmień). Starościna ma jedno dziecko syna Dawida absolwent Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego i Akademii Rolniczej we Wrocławiu, mieszka w Środzie Śląskiej i pracuje w kopalni. Pięć miesięcy temu rodzina powiekszyła się o wnuka Mateuszka. W wolnym czasie pani Janina zajmuje się ogrodem i kwiatami, które są jej pasją. Jej ulubionymi kwiatami są hortensje i storczyki. Natomiast pasją męża jest hodowla gołębi ma ponad 150 gołębi pocztowych. Bierze udział w zawodach gołębiarskich, zarówno krajowych jak i między narodowych, podczas których zdobył wiele nagród. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY RUDNA dotację celową w kwocie: zl brutto na przbudowę w Chobieni, co stanowi 50% szacunkowej całkowitej wartości zadania oraz zł na przebudowę w Naroczycach, tj. 50% szacunkowej całkowitej wartości zadania. 3. Gmina zleciła panu Wiesławowi Gołosowi z Lubina wykonanie aktualizacji przedmiaru i kosztorysu inwestor skiego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Naroczyce. Koszt wykona nia aktualizacji ustalono na 500 zł. 4. Firma MARPOL z Wrocławia wykona remont świetlicy w Nieszczycach. Koszt remontu ustalono na ,17 zł brutto. 5. PHU HYDROTERM z Polkowic zajmie się remontem sieci kanalizacyjnej i studni przynależnych do oczyszczalni w Mlecznie. Koszt wykonania remontu wynosi ,30 zł brutto. 1. Została podpisana umowa z firmą INTRONIK Krzysztof Pacholczyk z Suchego Lasu na wykonanie usługi sporzą dzenia SIWZ oraz doradztwa przy ocenie ofert w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna". Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono na zł brutto. 2. Z Województwem Dolnośląskim zostały podpisane poro zumienia w sprawie powierzenia Gminie Rudna realizacji zadań: przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej (budowa chod nika i remont jezdni) nr 292 w Chobieni przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej (wykonanie zjadów do posesji oraz umocnienie i oczyszczenie rowów) nr 292 w Naroczycach. Na ten cel Województwo przekaże Pan Stanisław jest mieszkańcem Chobieni od 1970 r. Posiada wykształcenie średnie rolnicze. W 1964 r. podjął pracę w Kółku Rolnym w Chobieni (obecnie Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne) i wykonuje ją niezmiennie od 49 lat. Jego własne gospodarstwo rolne zajmuje powierzchnię 5,25 ha. Uprawia przede wszystkim zboża pszenica, jęczmień, żyto, proso. Z żona Danutą będą obchodzić w tym roku 50 lecie małżeństwa. Mają troje dzieci dwie córki oraz syna. Syn Stanisław mieszka i pracuje we Wrocławiu, córka Małgorzata pracuje na Wzgórzu Zamkowym w Lubinie, a druga córka Jolanta jest nauczycielką. Starosta ma czworo wnucząt. W wolnym czasie czyta gazety, interesuje się historią oraz sportem, zwłaszcza piłką nożną i siatkówką. Redakcja Nowin Gminnych nie zwraca nadesłanych tekstów i materiałów. Redakcja ma prawo do skracania i redagowania materiałów oraz wyboru zdjęć ilustrujacych dany tekst. Za treść zamieszczanych ogłoszeń redakcja nie odpowiada 2

3 6. Ogłoszony został konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców gminy w zakresie programu pn. Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 na lata Zostały zawarte umowy z następującymi firmami: Pracownia Projektową Architektury Krajobrazu na opra cowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenów przy obiektach gminnych tj. świetlicach wiejskich w Gawronach, Gawronkach, Radomiłowie, Miłogoszczy. Koszt opracowania dokumentacji to zł brutto. OSA Biuro Projektowe sp. z o.o. z Poznania na opracowa nie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie tere nów przy świetlicy wiejskiej w Koźlicach. Koszt przygotowa nia dokumentacji ustalono na kwotę zł brutto. AM+ Biuro Projektów z Kamiennej Góry na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy Centrum Kultury w Rudnej, świetlicach w: w Starej Rudnej, Radoszycach, Wądrożu oraz terenu przy ul. Ścinawskiej w Chobieni. Koszt wykonania dokumentacji ustalono na zł brutto. 8.ZPUH PŁATEK z Gwizdanowa wykona rozbiórkę istnie jących przystanków autobusowych w Brodowicach, Gawro nach, gawronkach, Juszowicach, Nieszczycach (Chałupki), Wysokiem, Koźlicach oraz wykona podbudowy pod montaż nowych przystanków. Koszt realizacji zadania wyniesie ,23 zł brutto. 9. Zakład Budownictwa Ogólnego zajmie się remontem bu dynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Chobieni. Remont kosztować będzie ,25 zł. 10. Firma HYDROTERM z Polkowic wykona remont pompowni ścieków. Koszt remontu to ,66 zł brutto. 11. Gmina Rudna przejęła nieodpłatnie od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnej, nieruchomości (lokale mie szkalne) w Górzynie, Kębłowie, Rynarcicach, Radoszycach. 12. Firma ASPECT sp. z o.o. z Głogowa wyremontuje budynek Zespołu Szkół w Rudnej. Koszt remontu ,64 zł brutto. 13. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zamontuje kosze uliczne oraz doposaży w kosze miejsca publiczne w Rudnej, Chobieni i Gwizdanowie. Koszt realizacji zadania nie może przekroczyć kwoty 987,74 zł brutto. 14. Z Komendantem Powiatowym Policji w Lubinie zostało podpisane porozumienie na przekazanie przez Gminę Rud na środków finansowych na dodatkowe służby patrolowe na terenie gminy, w wysokości zł. Ponadto, na podsta wie umowy zawartej z Komendą Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Gmina Rudna przekaże dla policji kwotę zł na zakup paliwa do samochodów służbowych. nieruchomości nie prowadzi segregacji odpadów 2) miesięcznej niższej stawki opłaty za gospodarow anie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunal ne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 10 zł. Spośród dopuszczalnych wariantów, metoda ta jest najbar dziej sprawiedliwa społecznie i zgodna z zasadą zanie czyszczający płaci, gdyż ilość powstających odpadów na nieruchomości zależna jest przede wszystkim od liczby za mieszkujących na niej osób. Wydaje się ona oczywista, po nieważ każdy produkuje odpady komunalne. 2. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gos podarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właś cicieli nieruchomości Rada ustaliła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gos podarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właś cicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Rudna, zgodnie z załącz nikiem do niniejszej uchwały. Deklaracje właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Rudna lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Rudna w terminie: 1) do 31 lipca 2013 r. dla pierwszej deklaracji, 2) 14 dni od dnia, zamieszkania na danej nieruchomości mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpa dów komunalnych, 3) 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gos podarowanie odpadami komunalnymi związanej w szcze gólności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebra nych od właścicieli nieruchomości w roku ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę w roku ubiegłym za zagospodarowanie odebranych odpadów. 3.w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Rudna z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W uchwale wprowadza się zmiany w 1 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: 3. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 31 sierpnia 2013 r. I obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. W 1 ust. 3 ww. uchwały Rada Gminy Rudna określiła, że pierwszy termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa z dniem r. Z uwagi na fakt, iż pierwszy termin składania deklaracji w sprawie wysokości opłaty został w projekcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty gos podarowania odpadami komunalnymi ustalony na dzień r. pierwotny termin wniesienia opłaty nie mógłby być dotrzymany, w związku z powyższym termin wniesienia pierwszej należy zmienić. 4. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/157/2012 Rady Gminy XX SESJA RADY GMINY RUDNA W dniu 12 czerwca 2013 r. odbyła się XX sesja Rady Rudna z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego. Gminy Rudna, na której radni przyjęli n/w uchwały: Przepis 1 pkt 4 uchwały w miejsce dotychczasowego 1. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospo otrzymuje następujące brzmienie: 4. 1,50 zł brutto do ceny 1 darowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości m2 powierzchni użytkowej mieszkania. Zgodnie z art. 219 stawki tej opłaty ust.1, 3 i 4 ustawy o finansach publicznych dla zakładu Ustalono, że opłata za gospodarowanie odpadami komunal budżetowego mogą być udzielone dotacje przedmiotowe nymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, kalkulowane wg stawek jednostkowych. W związku z prze będzie ustalana jako iloczyn liczby mieszkańców zamiesz jęciem przez Urząd Gminy zadania polegającego na kom kujących daną nieruchomość oraz: pleksowym remoncie mieszkań komunalnych zmniejszeniu 1) miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami ulega stawka dotacji na bieżące utrzymanie lokali komunal komunalnymi w wysokości 20 zł w przypadku gdy właściciel nych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy. 3

4 GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Od 1 lipca 2013 roku Gmina Rudna będzie odbierała odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Taki obowiązek nakłada na gminy nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Właściciele nieruchomości zamiesz kałych nie będą zawierali umów na od biór odpadów z firmą wywozową. To Gmina w drodze przetargu wybierze firmę, z którą zawrze umowę na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z nowym porządkiem praw nym każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej (pod pojęciem tym rozu mie się także współwłaścicieli, użyt kowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nie ruchomość w zarządzie lub użytkowa niu, a także inne podmioty władające nieruchomością), będzie zobowiązany złożyć w Urzędzie Gminy w Rudnej deklarację o wysokości opłaty za gos podarowanie odpadami i wnieść odpo wiednią opłatę. Rada Gminy Rudna podjęła w związ ku z tym już wszystkie uchwały doty czące nowego systemu gospodarow ania odpadami komunalnymi. Na ostatniej sesji Radni wybrali meto dę, na podstawie której będzie pobiera na opłata za gospodarowanie odpada mi komunalnymi odbieranymi z nieru chomości zamieszkałych jest to ilo czyn liczby mieszkańców, zamieszkują cych daną nieruchomość oraz stawki opłaty: 10 zł od osoby za miesiąc w przypadku, gdy na nieruchomości będzie prowadzona segregacja odpa dów lub 20 zł od osoby na miesiąc, w przypadku, gdy nie będzie prowad zonej segregacji. Jak to będzie wyglądać w praktyce? Jeżeli np. na nieruchomości mieszkają 3 osoby, które będą segregować od pady (stawka 10 zł od mieszkańca za miesiąc) to zapłacą: 3 osoby x 10 zł = 30 zł/ miesiąc. Gdy zaś nie będzie pro wadzonej segregacji odpadów (stawka 20 zł/miesiąc) to wówczas wysokość opłaty miesięcznej wyniesie 20 zł x 3 osoby = 60 zł. W ramach powyższej opłaty będą od bierane bezpośrednio od mieszkań ców nie tylko odpady komunalne zmie szane, ale również odpady segregowa ne (papier, szkło, plastik, metale i opa kowania wielomateriałowe), zostaną przeprowadzone zbiórki odpadów wiel kogabarytowych, odzieży i tekstyliów. 4 Będzie można również bezpłatnie od dać do Punktu Selektywnej Zbiórki Od padów Komunalnych (mieszczącego się w Rudnej przy ul. Witosa przy składowisku odpadów) gruz z remon tów (do 2 ton w ciągu 3 lat od jednej nieruchomości zamieszkałej) oraz od pady zielone (skoszona trawa, liście). Do aptek (w Rudnej i w Chobieni) bę dzie można oddać przeterminowane leki. Mieszkańcy, którzy zadeklarują, że będą segregować odpady w ramach wyżej wymienionej opłaty otrzymają pojemniki lub worki do segregacji odpadów (na szkło, papier i plastik). Zostaną one dostarczone przez firmę, która wygra przetarg na odbiór odpa dów zorganizowany przez Gminę. Na terenie Gminy dwa razy w roku będą przeprowadzane również zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elek tronicznego oraz zużytych opon. Mieszkańcy we własnym zakresie zobowiązani są do wyposażenia nie ruchomości w pojemnik na odpady zmieszane (niesegregowane). Na po jemniku tym należy wpisać adres nieru chomości, do której pojemnik należy (np. ul. Głogowska 55) oraz rodzaj od padów jaki będzie tam gromadzony (np. odpady niesegregowane, zmie szane ). Jest to ważne, gdyż na terenie naszej Gminy większość pojemników na odpady zmieszane to pojemniki w kolorze zielonym takim samym, w jakim gromadzi się odpady szklane. Dlatego należy oznaczyć ten pojemnik na śmieci niesegregowane, by nie było wątpliwości jakie odpady zostały tam zgromadzone. W chwili obecnej przez firmę, która zajmować się będzie odbiorem odpa dów, opracowywany jest harmono gram odbioru odpadów komunalnych (zarówno zmieszanych jak i segrego wanych). Niezwłocznie po jego przeka zaniu do tut. Urzędu zostanie on Państ wu udostępniony. Uchwałą Rady Gminy Rudna ustalony został również wzór deklaracji o wy sokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na któ rych zamieszkują mieszkańcy. Dekla racje te zostały przekazane sołtysom, celem dostarczenia mieszkańcom. Po nadto deklarację można otrzymać w Urzędzie Gminy Rudna (pl. Zwycięstwa 15 w referacie Opłat i Podatków) oraz pobrać ze strony internetowej (www.rudna.pl). Pierwsze deklaracje mieszkańcy Gminy zobowiązani będą złożyć do tut. Urzędu w terminie do 31 lipca 2013 r. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w termi nach kwartalnych (na rachunek Gmi ny Rudna BS Wschowa o/rudna nr bądź w kasie Urzędu) podając adres nieruchomości, dla której wnoszona jest opłata, w terminach: 1) za I kwartał do 31 stycznia danego roku kalendarzowego, 2) za II kwartał do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego, 3) za III kwartał do 31 lipca danego roku kalendarzowego, 4) za IV kwartał do 31 października danego roku kalendarzowego, przy czym pierwsza wpłata III kwartał 2013 roku musi nastąpić do 31 sierpnia 2013 r. Pozostałe zasady dotyczące m. in. odbioru odpadów komunalnych, okreś lone zostały m. in. w Regulaminie u trzymania czystości i porządku na tere nie gminy Rudna, przyjętym Uchwałą Rady Gminy Rudna nr XVII/179/2013 z dnia r. Tekst Regulaminu oraz pozostałe Uchwały dot. nowego systemu odbioru odpadów komunal nych dostępne są na stronie w zakładce Prawo lokalne/uchwały Rady Gminy Rudna/ Uchwały Rady Gminy Rudna z 2013 roku. Ponadto informujemy, że Rada Gminy Rudna nie podjęła uchwały o przejęciu obowiązku odbierania od padów komunalnych z terenów nie zamieszkałych (tj. od przedsiębior ców, firm, instytucji, urzędów, skle pów, szkół, z ogrodów działkowych itp.). Oznacza to, że każdy przedsię biorca, instytucja lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, przemysłową, usługową i inną na tere nie gminy Rudna zobowiązany jest do podpisania we własnym zakresie umo wy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działal ności regulowanej w zakresie gospoda rowania odpadami komunalnymi, pro wadzonego przez Wójta Gminy Rudna (rejestr dostępny jest na stronie w zakładce Infor macje o środowisku Wykaz przedsię biorców poz. 4: Rejestr działalności). Wpisowi do rejestru nie podlega Za kład Gospodarki Komunalnej i Mieszka niowej w Rudnej, ale może on prowa dzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych. /UG/

5 POJEMNIK NIEBIESKI papier i tektura POJEMNIK ZIELONY szkło kolorowe i bezbarwne POJEMNIK ŻÓŁTY tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateria łowe (np. kartony po sokach, mleku) 5

6 PLAN IMPREZ LATO 2013 Chobieński Ośrodek Kultury Lipiec r. Turniej Bilarda impreza sportowa w Nieszczycach r. Świat pod Kyczerą występy zespołów folk lorystycznych w Studzionkach, Chobieni, Orsku r. Festyn Letni w Naroczycach (występy artystyczne, gry i zabawy, zabawa taneczna) r. Warsztaty artystyczne w Chobieni, Or sku, Nieszczycach, Naroczycach, Radoszycach, Studzionkach (malarstwo, rzeźba, ceramika) r. Wernisaż prac wykonanych podczas warsztatów artystycznych w Chobieni r. wycieczka do Szwarcwaldii Saksońskiej (wycieczka krajoznawcza, Czechy / Niemcy) r. Boszkowo Jezioro Dominickie wyjazd zor ganizowany r. Festyn Letni w Orsku (występy artystyczne, gry i zabawy, zabawa taneczna, turniej piłki nożnej i si atkowej) r. Turniej Tenisa Stołowego w Naroczycach r. Boszkowo Jezioro Dominickie wyjazd zor ganizowany r. Turniej w warcaby Radoszyce Sierpień r. Boszkowo Jezioro Dominickie wyjazd zor ganizowany r. Turniej gry w bule w Chobieni r. Boszkowo Jezioro Dominickie wyjazd zor ganizowany r. Basen Rudna wyjazd zorganizowany r. Turniej gry w nogę w Orsku r. Boszkowo Jezioro Dominickie wyjazd zor ganizowany r. Basen Rudna wyjazd zorganizowany r. Karpacz Szklarska Poręba wycieczka kra joznawcza r. Turniej gry w piłkarzyki w Chobieni r. Basen Rudna wyjazd zorganizowany r. Zakończenie wakacji Chobienia/Nieszczyce (imprezy sportowo rekreacyjne) r. Dożynki Gminne Chobienia We wszystkich świetlicach podległych Chobieńskiemu Ośrodkwi Kultury przez całe wakacje będą trwały zajęcia świetlicowe: plastyczne, techniczne, sportowe, wokalne, teatralne itp. według indywidualnych planów pracy instrukt orów. Więcej informacji nt. Akcji Letniej w można uzyskać Chobieńskim Ośrodku Kultury, Chobienia ul. Rynek 6, Rudna, chok tel , PLAN AKCJI LETNIEJ W CENTRUM KULTURY W RUDNEJ Lipiec r. wycieczka do Sławy wyjazd zor ganizowany r. Grzybowa Góra Rynarcice piesza wycieczka zakończona ogniskiem r. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Świat pod Kyczerą Rudna, Wysokie, Gawrony, Gwizdanów r. Festyn Letni Wysokie zabwa sołecka r. Basen Grzybek w Polkowicach wyjazd zor ganizowany r. ZOO we Wrocławiu wyjazd zorganizowany r. Festyn Letni Pod Dębami w Starej Rudnej zabawa sołecka r. Wioska Afrykańska w Gwizdanowie bi wak r. wycieczka do Sławy wyjazd zorganizowany r. konkurs Ekologia w sztuce Brodów (moda ekologiczna, konkursy plastyczne, piosenki itp.) r. Festyn Letni w Olszanach zabawa sołecka r. Festyn Letni w Mlecznie zabawa sołecka r. Festyn Rodzinny w Rynarcicach (mecz o puchar dyrektora CKwR, zabawy i konkursy) r. Filcowanie na mokro Wysokie warsztaty r. Basen Grzybek w Polkowicach wyjazd zor ganizowany r. Bezpiecznie żyj w Rudnej (święto policji) r. Turniej Dzikich Drużyn Rudna zawody sportowe na Orliku r. Wycieczka do Sławy wyjazd zorganizowany Sierpień r. Basen Grzybek w Polkowicach wyjazd zor ganizowany r. wycieczka do Kościana Nenufar Park wyjazd zorganizowany r. Gminny Turniej Strzelecki w Gwizdanowie r. wyjazd do Sławy wycieczka zorganizowana r. Festyn Letni w Górzynie zabawa sołecka r. Gminny Turniej Piłki Siatkowej w Gw izdanowie r. Młode Talenty w Górzynie konkurs r. Basen Grzybek w Polkowicach wyjazd zor ganizowany r. Festyn letni w Toszowicach zabawa sołecka r. Folk Festiwal Rudna 2013 przegląd zespołów ludowych r. wycieczka do Sławy wyjazd zorganizowany r. Dożynki Sołeckie w Rudnej zabawa sołecka r. Piknik rodzinny dla mieszkańców Gawrony Ponadto podczas wakacji będą odbywały się zajęcia muzyczne w Rudnej, Olszanach, Gwizdanowie i Wądrożu oraz próby zespołów Roztoka i Sasanka. Zajęcia świet licowe będą odbywały się według indywidualnych planów pracy instruktorów. Więcej informacji w Centrum Kultury w Rudnej, ul. Wesoła 13, Rudna, e mail: tel

7 OFICJALNE OTWARCIE BIURA POWIATOWEGO artystycznej w wykonaniu młodych artystów oraz zespołu Sasanka. ARiMR W RUDNEJ W pięknej scenerii, na tle slajdów pokazujących Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działa w Rudnej od pewnego czasu. Jednak dopiero 13 czerwca tego roku nastąpiło oficjalne otwarcie obiektu. Wśród zaproszonych na tę uroczystość gości znaleźli się m.in. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modrenizacji Rolnict wa pan Andrzej Gross, Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału ARiMR pan Kazimierz Huk, Wójt Gminy Rudna pan Władysław Bigus, Proboszcz Parafii p.w. Św. Trójcy w Rud nej ks. kanonik Władysław Janicki, Proboszcz Parafii Pra wosławnej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Rudnej ks. dziekan Sławomir Kondratiuk, Przewodniczący Powiatowej Rady Izb Rolniczych pan Franciszek Baranowski, Radni Gminy Rudna z wiceprzewodniczącymi Zdzisławem Szymańskim oraz Henrykiem Sygnatowiczem na czele, Sołtysi Gminy Rudna, przedstawiciele producentów rolnych piękno naszej gminy młodzież przedstawiła program wokalno instrumentalny wychwalający piękno życia na wsi. Następnie na scenie wystąpił zespół Sasanka, który pod czas spotkania zabawiał gości swoim repertuarem pieśni ludowych. /ckwr/ z terenu Gminy Rudna oraz pracownicy ARiMR. Gości wita ła muzyka zespołu folklorystycznego Sasanka, działającego przy Centrum Kultury w Rudnej. Uroczystość składała się z dwóch części przecię cia wstęgi i oficjalnego ot warcia obiektu oraz części artystycznej w Centrum Kultury w Rud nej. Przecięcia wstęgi dokonali wspólnie Prezes ARiMR Andrzej Gross, Dyrektor Oddziału Dol nośląskiego Kazimierz Huk oraz Wójt Gminy Rudna Władysław Bigus. Natomiast księża z Rud nej poświęcili budynek. Zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia wyremontowanego bu dynku biura powiatowego ARiMR. Po części oficjalnej goś cie udali się do Centrum Kultury w Rudnej, aby wysłuchać części 7

8 BIEGI PRZEŁAJOWE NA DZIEŃ DZIECKA Z okazji Dnia Dziecka w Rudnej na boisku przy ul. Pol kowickiej odbyły się biegi przełajowe. Piękna, słoneczna pogoda zachęciła około 80 uczestników do startu w 4 biegach, podzielonych na kategorie dostosowane do poziomu sprawności danej grupy wiekowej: Przedszkole 200 metrów Klasy I III 400 metrów Klasy IV VI 800 metrów i Gimnazjum 3000 metrów Zawody przebiegły bez zakłóceń, zawodnicy mimo trudu rywalizacji zadowoleni byli z uzyskanych wyników, a sędzia, pan Piotr Siwak, wywiązał się ze swojego zadania znakomicie. Klasyfikacja zawodników w poszczególnych grupach przedstawiała się następująco: Przedszkole I m ce Marcin Mikołajewski II m ce Maja Witkowicz III m ce Milena Kozak Klasa I III I m ce Julia Dąbrowska II m ce Gabriel Czerep III m ce Natalia Raś Klasa IV VI I m ce Kacper Książek II m ce Sandra Piwowarczyk III m ce Marysia Krutak Gimnazjum I m ce Łukasz Pachurka II m ce Adrian Arciszewski WAKACYJNY KONKURS FOTOGRAFICZNY III m ce Damian Mozolewski Zwycięzcom gratulujemy, zawodnikom dziękujemy za Po raz siódmy zapraszamy do udziału w wakacyjnym sportową walkę, a kibicom za miłą atmosferę /R.H./ konkursie fotograficznym. Konkurs skierowany jest do wszystkich tych, którzy lubią fotografować i chcą podzielić się swoimi wrażeniami pod hasłem Pocztówka z wakacji. FESTYN SOŁECKI POD DĘBAMI Tematem przewodnim jest hasło Zielono nam w W STAREJ RUDNEJ niebanalny i ciekawy sposób należy uwiecznić na zdjęciu obiekty i zjawiska przyrodnicze: rośliny, zwierzęta, ele menty przyrody nieożywionej. Liczymy na waszą pomysło r. wość. godz. 17:00 2:00 Warunki uczestnictwa w konkursie: Grupy wiekowe: szkoła podstawowa W programie: gimnazjum i szkoła średnia gry i konkursy z nagrodami dorośli zabawa taneczna Każde zdjęcie powinno być następująco opisane: imię i nazwisko wykonawcy pyszności w bufecie wiek tytuł co przedstawia Organizator: Sołtys i Rada Sołecka Starej Rudnej Do zdjęć należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację zdjęć. Zdjęcia można dostarczyć już wywołane, na płycie CD lub przesłać mailem. Ilość zdjęć od 1 3. Wyniki zostaną ogłoszone we wrześniowym numerze Nowin Gminnych oraz na stronie internetowej Centrum Kultury w Rudnej. Termin dostarczenia zdjęć 13 wrzesień 2013 roku do Centrum Kultury w Rudnej, ul Wesoła 13, Rudna. Adresy mailowe: lub Informacje pod nr tel lub wyżej podanymi ad resami mailowymi. 8

9 DLA NASZYCH MAM Serce największe to serce matki tak brzmiało przewod nie hasło tegorocznego majowego święta obchodzonego przez świetlice przynależące do Centrum Kultury w Rudnej. W uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście, rodzice, a przede wszystkim mamy, które mogły podziwiać swoje pociechy debiutujące na scenie. Programy artystyczne przygotowały dzieci i młodzież, były wiersze, piosenki, tańce, skecze, zabawy i konkursy. W Kliszowie do przygotowania uroczystości dołączyła się rada sołecka, która przygotowała poczęstunek dla wszys tkich gości. Z kolei w Górzynie popularność biły kalambury, które bardzo wciągnęły rodziców, a w Olszanach rodziców zachwyciły najmłodsze dzieci, które przedstawiły wspaniały koncert gitarowy. W Koźlicach dzień matki pociechy roz poczęły pokazem mody, na który same zaprojektowały swo je stroje i je uszyły i zaprezentowały w tańcu "Arriva". We wszystkich miejscowościach mamy otrzymały od swoi ch pociech laurki, ręcznie robione kwiaty, serduszka wyko nane metodą quillingu. /R.H./ DZIEŃ DZIECKA W CKWR Dzień Dziecka w Centrum Kultury w Rudnej oraz pob liskich miejscowościach świętowano na różne sposoby. O niezwykłe spotkania postarali się: strażacy, motocykliści, wędkarze, rady sołeckie, pracownicy CKwR, mieszkańcy i oczywiście główni bohaterowie dzieci i choć pogoda płatała figle, to wtedy, jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, wszechobecne w tych dniach chmury i deszcz ustąpiły, a dzieci bez obaw mogły oddać się beztroskim przyjemnościom. Oprócz tradycyjnych konkursów sportow ych i plastycznych, na wszystkich uczestników imprez czekały niecodzienne pokazy strażackie, przejażdżka wo zem bojowym, furmanką, po kazy motocykli, rozegrane zostały mecze piłki nożnej, wyłoniliśmy zwycięzców w biegach przełajowych, odbyły się wyścigi na nartach po trawie, skoki w workach, bieg ze związanymi nogami, róż norakie tory przeszkód. Dzieci podczas trwania im prez częstowane były kiełbas kami, słodyczami, ciastem, napojami ufundowanymi przez sponsorów. Imprezy sprawiły uczest nikom wiele radości, zabawy i satysfakcji. Zadowoleni z uśmiechem na twarzach wracali do domów. /R.H./ 9

10 KONKURS RECYTACJI I ŚPIEWU MAMA Nawiązując do Dnia Matki r. w Centrum Kul tury w Rudnej odbył się konkurs recytacji i śpiewu Mama. Do konkursu zgłosiło się 42 uczestników, którzy oceniani byli w kategorii: wiersz i piosenka w grupach wiekowych szkoła podstawowa i gimnazjum. Poziom prezentowanych utworów był różnorodny, jednak wśród zgłoszonych, była grupa, która zdecydowanie wyróżniała się poziomem. Po przesłuchaniu wszystkich uczestników Jury w składzie: Anna Badecka, Karolina Kor nobis Madera, Barbara Wysokińska postanowiło przyznać następujące miejsca: Kategoria: Wiersz szkoła podstawowa I m ce Paulina Brozińska (SP Rudna) II m ce Ewelina Nowak (Górzyn) III m ce Maja Perun (Mleczno) Wyróżnienia: Marta Sobczak, Dominika Sumionka (Gw izdanów) Kategoria: Piosenka szkoła podstawowa I m ce Maria Zagórska (SP Chobienia) II m ce ex aequo Aleksandra Ławniczak (SP Rudna), Małgorzata Pachurka (Gwizdanów) Wyróżnienie: Martyna Rodewald (Kliszów) Kategoria: Wiersz gimnazjum I m ce Martyna Smulska (gimnazjum Chobienia) II m ce Anita Czech (gimnazjum Chobienia) Kolejnych miejsc w tej kategorii Jury nie przy znało Kategoria: Piosenka gimnazjum I m ce ex aequo : Eni Halilović (Górzyn), Natalia Piecyk (gim nazjum Chobienia) II m ce Marcel Muzeja (Gimnazjum Rudna) Wyróżnienie: Agata Miedzińska (Gim nazjum Rudna) Zwycięzcom gratu lujemy i życzymy ko lejnych sukcesów. /R.H./ 10 ROZTOKA NA FESTIWALU KULTUR WE WROCŁAWIU Zespół Łemkowski Roztoka po raz kolejny brał udział w Festiwalu Kalejdoskop Kultur odbywającym się we Wrocławiu, którego celem jest przybliżenie dorobku artystów reprezentujących mniejszości narodowe, m.in. niemiecką, ukraińską, grecką, romską, łemkowską. Festiwal angażuje nie tylko profesjonalnych artystów, lecz również amatorów zafascynowanych kulturą przodków i kultywujących ich tradycje. Zanim rozpoczął się Finał Kalejdoskopu, artyści spotkali się na wrocławskim rynku, gdzie wystąpili z krótkim repertuarem prezentującym daną kulturę. Następnie wszyscy w barwnym korowodzie udali się na Wyspę Słodową, gdzie do wieczora można było posłuchać występy zespołów folklorystycznych. Uczestnicy mogli również spróbować potraw z różnych regionów świata. Roztoka w swych barwnych strojach, skocznych utworach, wywarła ogromne wrażenie na publiczności, która nagrodziła zespół wielkimi brawami. /R.H./

11 NAUKA JAZDY W MIASTECZKU ROWEROWYM Wiosna za oknami sprawiła, że na naszych ulicach znów pojawiło się wielu amatorów jednośladów. Sporą grupę wśród tych uczestników ruchu drogowego stanowią ludzie nie obeznani z przepisami. Osoby takie stanowią zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla innych uczest ników ruchu. Są jednocześnie, obok pieszych, najsłabszym ogniwem w łańcuchu użytkowników dróg. Jedyną obroną przed obrażeniami, jakich mogą doznać w przypadku kolizji jest odpowiednia znajomość przepisów ruchu drogowego. Warto w tym miejscu przypomnieć, że rowerzysta powinien poruszać się po drodze w odpowiednio dopasowanym kas ku ochronnym a i sam rower winien spełniać odpowiednie wymagania. Rozporządzenie w sprawie warunków technicz nych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia większość zmian wprowadziło już od 8 października 2012 r., ale są też takie, które weszły w życie od 1 stycznia 2013 r. W myśl nowego rozporządzenia, rower musi być wypo sażony w: co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej z przodu, co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno świa tło pozycyjne barwy czerwonej z tyłu, co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec, dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku. Nowym jest zapis "co najmniej" zarówno w przypadku świ ateł przednich jak i tylnych. Do tej pory rowerzyści posiada jący więcej niż jedną lampkę, łamali prawo, choć było to bezpieczniejsze niż posiadanie jednej lampki. Ten absurd zniknął 8 października. Drugą istotną zmianą jest dopusz czenie stosowania lampek migających, zarówno z tyłu, jak i z przodu roweru. Do tej pory popularne "migacze" dozwo lone były jedynie w oświetleniu tylnym. Trzecią zmianą jest to, że obowiązkowe oświetlenie pozycyjne roweru może być zdemontowane w czasie, gdy nie ma obowiązku jego uży wania. Zatem w ciągu dnia, w warunkach dobrej przej rzystości powietrza na rowerze nie trzeba mieć zamontow anego oświetlenia i za jego brak nie grozi mandat. Ważne: Przepis ten nie dotyczy tylnego (czerwonego) oświetlenia odblaskowego, które musi być zamontowane na stałe. W tunelu a także np. we mgle rowerzysta ma obowiązek mieć oświetlenie pozycyjne zamontowane na rowerze i go używać, niezależnie od pory dnia i pogody. W trosce o bezpieczeństwo osób kierujących ro werami, w Zespole Szkół w Rudnej jak co roku odbywają się zajęcia w ramach przedmiotu technika z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego a także zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej. Zajęcia te poprzedzają egzaminy na kartę rowerową, które odbędą się w szkole jeszcze przed wakacjami. W tym roku szkolnym Zespół Szkół dzięki inicjatywie i ws parciu Gminy Rudna zyskał możliwość realizacji części zajęć z wychowania komunikacyjnego w zbudowanym specjalnie na tę okoliczność miasteczku ruchu drogowego. Uczniowie mają tu możliwość bezpiecznego zaznajamiania się z arkanami jazdy na rowerze, są też instruowani jak należy zachowywać się podczas różnych sytuacji drogowych. Łatwiej tu o weryfikację teoretycznych podstaw wyuczonych podczas zajęć w szkole. Zajęcia odbywają się cyklicznie od chwili, gdy pozwoliły na to warunki atmosferyczne dla wszystkich uczniów klas IV i V szkoły podstawowej. Uzyskana w ten sposób praktyka poz woli na bezpieczniejsze poruszanie się rowerzystów po drogach publicznych. /P. Cyniewski/ 11

12 dzieci ufundował radny Jan Kozak. Po obu imprezach dzieci zmęczone, ale bardzo zadowo lone i uśmiechnięte wracały do swoich domów myśląc już 1 czerwca dzieci uczęszczające na zajęcia w Ośrodku Kul o przyszłym roku. /Irena Żyła Alicja Kędziora/ tury w Chobieni świętowały Międzynarodowy Dzień dziecka. Pomimo padającego deszczu frekwencja dzieciaków dopi sała, przyjechało 80 dzieci, oraz rodzice i opiekunowie dzieci bardzo malutkich. Cała uroczystość odbywała się na hali sportowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Chobieni. Na świętujące tego dnia dzieci czekało wiele atrakcji dużą popularnością cieszyło się malowanie twarzy, gdzie po wodzenie miały kotki, słoneczka i kwiatki. Dzieci brały udział w różnych dyscyplinach sportowych przygotowanych przez instruktorów CHOK np.: bieg z prze szkodami, skoki w workach, przeciąganie liny, kręgle, rzut do celu, bieg z ping pongiem. Każdej dyscyplinie sportowej towarzyszyło wiele radości i uśmiechu na buzi. Młodzież szkolna rozegrała mecz piłki nożnej której sędziował pan Jacek Zają c nauczyciel Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Chobieni. W przerwach między konkursami dzieci były częstowane kiełbaskami, napojami, a rodzice kawą i herbatą. Po zakończonych zmaganiach sportowych dzieci obejrza ły bajkę o Szewczyku Dratewce, którą przedstawił tatr ART. RE z Krakowa. Na zakończenie wszystkie dzieci dostały nagrody. Cała uroczystość była umilona życzliwym wsparciem pana Jerzego Mularczyka, który bardzo hojnie obdarował wszyst kie dzieci słodkościami. DZIEŃ DZIECKA W CHOK DZIEŃ DZIECKA I MATKI W EDUKACYJNYM KOLE ZAINTERESOWAŃ Z kolei 8 czerwca impreza rozrywkowa dla dzieci z okazji ich święta odbyła się w Radoszycach impreza dla dzieci z okazji ich święta. Wśród atrakcji znalazły się: malowanie twarzy, konkursy sprawnościowe na Orliku z nagrodami, strzelanie goli do bramek, śpiewanie piosenek i inne zabawy muzyczne. Największą atrakcją tego dnia był pokaz strażaków z OSP z Chobieni pod kierunkiem szefa pana Stanisława Czecha. Było lanie wody, oglądanie wozu strażackiego w wewnątrz, przymierzanie kasków i innych narzędzi pracy strażaków. Spotkanie to było połączone z krótką prelekcją na temat przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz zasad prawidłowego postępowania w przypadku powstania zagrożenia pożarowego. Nagrody rzeczowe w postaci zabawek ufundowała sołtys Radoszyc Anna Gronowska. Czekolady dla wszystkich 12 W dniu 31 maja 2013 roku dzieci z Edukacyjnego Koła Zainteresowań w Orsku zaprosiły swoje mamy na obchody Dnia Matki. Uroczystość została podzielona na 4 części: 1. Powitanie gości przedstawienie pt. Grymaśna stok rotka, 2. Wspólne zabawy mam i dzieci, 3. Zaśpiewanie piosenki, recytacja wierszy oraz wręczenie upominków przygotowanych przez dzieci na prowadzonych zajęciach, 4. Poczęstunek oraz oglądanie zdjęć. Natomiast w dniu 4 czerwca 2013 roku z okazji Dnia Dziecka zorganizowano dzieciom z Edukacyjnego Koła Za interesowań w Orsku wycieczkę do OK parku w Głogowie. Wycieczka rozpoczęła się od głaskania i karmienia mar chewką kucyków i osiołka, które można było zobaczyć przed wejściem do OK Parku. Po nakarmieniu zwierzątek dzieci weszły do środka i rozpoczęła się zabawa. Do dys pozycji był min.: basen z kulkami, dmuchany zamek, karuzela, kącik domku dla lalek oraz wiele innych ciekawych zabawek, a pod koniec zabawy dzieci zjadły frytki oraz wyp iły soczki owocowe. Niestety 2 godziny szybko się skończyły i musieliśmy wracać do domu. Transport sfinansowany został przez Chobieński Ośrodek Kultury w Chobieni, a koszty związane z posiłkiem i po bytem w OK Parku zostały sfinansowane przez rodziców. /Joanna Ilewicz/

13 ŚWIĘTO RODZINY NA DZIESIĄTE URODZINY Świetlica wiejska w Nieszczycach dnia r. wypełniła się widzami przybyłymi na zaproszenie Teatru na Końcu Świata, który wystawił przedstawienie pt. Święto Rodziny na dziesiąte urodziny zebranych gości a wśród nich: Dziekan Dekanatu Ścinawskiego Ks. Kanonik Leszek Kowalski, Wójt Gminy Rudna Władysław Bigus Przewodniczący Rady Gminy Rudna Jerzy Stankiewicz, Dyrektor Centrum Kultury w Rudnej Bernard Langner, Radna Gminy Rudna: Joanna Bagińska, Dyrektor GOK w Jemielnie Anna Pędziwiatr, Kierownik Ośrodka Opie kuńczo Rehabilitacyjnego w Lubinie pani Maria Czubak, Sołtysi Sołectw: Nieszczyce pan Robert Roskosz, Chełm pani Stanisława Sołtys, Naroczyce Jadwiga Wrębiak, Pre zes Klubu Seniora w Luboszycach pan August Wasiluk wraz z zespołem Gości przywitała Dyrektor Chobieńskiego Ośrodka Kultury pani Katarzyna Przeworska, któremu podlega teatr. Przedstawienie rozpoczęło się refleksyjnie, wspomnieniami o tych, którzy towarzyszyli nam w życiu, rodzinie, a dziś już ich nie ma. Pozostała po nich pustka i piękne wspomnienia ale również to co nam wpoili, dobro, szacunek dla innych. Wdzięczność dla nich i zapewnienie o tym, że pamiętamy pięknie podkreśliły recytowane na scenie wiersze pana Krzysztofa Jelenia. Potem nastąpiła zmiana nastroju. Aktorzy wesołymi skeczami rozbawili publiczność do przysłowiowych łez. W programie pokazano w wielkim skrócie repertuar z dziesięciu lat działalności teatru. Mimo że przedstawienie trwało około dwóch godzin to i tak udało się pokazać tylko maleńką cząstkę tego, co w swoim repertuarze przez te dziesięć lat zdołał zebrać teatr i to tylko tę cząstkę kabare tową. Z okazji jubileuszu wystąpiły osoby, które od jakiegoś czasu z różnych przyczyn nie grały już w teatrze, ale w tym dniu znów stanęły na scenie. Spektakl był bardzo udany. Zadowoleni widzowie z uśmiechem na ustach opuszczali salę dziękując za wspaniałą zabawę i udali się na plac przy świetlicy, gdzie płonęło ognisko i czekały na nich kiełbaski, kaszanka oraz ciasta i napoje przygotowane przez gos podarzy imprezy. Konsumpcję uprzyjemniał zaprzyjaźniony z teatrem zespół Śpiewajmy razem z Luboszyc. Piękne ko lorowe, wesołe dekoracje przygotowane zostały przez opiekuna świetlicy Dorotę Zarzycką. Scenariusz napisała i reżyserowała pani Łucja Peregrym. Muzyczną oprawę przy gotowała i dobrała odpowiedni repertuar piosenek pani Ewa Gudowska ze Scholą z Grębocic. W przedstawieniu udział wzięli: Dzieci i młodzież: Natalia Kowynia, Katarzyna Chałoń, Marysia Zagórska, Marcel Muzeja, Julia Kret, Mateusz Roskosz, Michał Kret, Jakub Sikorski. Dorośli: Elżbieta i Ryszard Bąk, Robert i Beata Roskosz, Danuta i Henryk Kowynia, Beata i Paweł Stefańscy, Olga Bobek, Elżbieta Banaszkiewicz, Helena Kobylańska, Jad wiga Wrębiak, Dorota Zarzycka, Łucja Peregrym,, Jolanta Widomska, Barbara Rasiewicz, Mateusz Gorzelnik, Kazimie ra Kita. Oprawa muzyczna: Ewa Gudowska ze Scholą z Grębocic Dekoracja: Dorota Zarzycka Scenariusz i reżyseria Łucja Peregrym Nagłośnienie Andrzej Woleńszczak WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE W ramach organizacji Dożynek Gminnych Chobieński Ośrodek Kultury organizuje następujące konkursy: Najładniejszy ogródek przydomowy w gminie Rudna, w którym mogą wziąć udział właściciele lub użytkownicy po sesji zlokalizowanych na terenie gminy Rudna. Zgłoszenia do r. w Chobieńskim Ośrodku Kultury. Gmina Rudna miejscem z duszą w konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które wiedzą, gdzie na terenie gminy Rudna znajdują się miejsca z duszą i po trafią pokazać je za pomocą obrazu oraz opisu literackiego lub filmu. Zgłoszenia przyjmowane w terminie do r., dostarczenie prac do r. Najpiękniejszy wieniec dożynkowy konkurs będzie rozstrzygany w następujących kategoriach: 1. wieniec dożynkowy, 2. wieniec florystyczny, 3. ozdoby i rekwizyty związane ze świętem plonów wykonane ze słomy lub zbóż (dziad, baba żniwna, pająki, pierścionki itp.), 4. piosenka / przyśpiewka Sołecka (prezentowana podczas eksponowania wieńców przed sceną główną dożynek. Zgłoszenia udziału do r. w Chobieńskim Oś rodku Kultury. Więcej informacji o konkursach, karty zgłoszeniowe oraz regulaminy poszczególnych konkursach można uzyskać w Chobieńskim Ośrodku Kultury Chobienia ul. Rynek 6, Rudna chok tel ,

14 ZIELONO WOKÓŁ NAS W naszej szkole w miesiącach kwiecień maj był realizow any projekt Zielono wokół nas, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W wyniku projektu został zaprojektowany i wykonany zielony kącik miejsce do wypoczynku dla uczniów i nauczycieli. Wokół ławek powstały barwne nasadzenia z roślin jednorocznych: niecierpków, pelargonii, aksamitkami, donice zostały wypełnione fuksjami i daturami. Powstał mały ogród japoński krzewy ozdobne zostały przycięte, uformowane, dokonano nowych nasadzeń: żar nowca, azalii, rododendronów. Tereny zielone wokół szkoły zostały uporządkowane. Każde spotkanie młodzieży wiązało się nie tylko z przekazaniem wiedzy z zakresu ogrodnictwa, pracą fizycz ną, ale zaszczepiało kreatywność, uczyło innowacyjności, dawało możliwości realizacji swoich projektów. Teren wokół szkoły stał się kolorowy, a szkoła pozyskała nowe nas adzenia, nowe ciekawe, zagospodarowane miejsca. Aby ten efekt można było osiągnąć było pełne zaangażowanie młodzieży uczniów klasy pierwszej tech nikum, która zgłosiła się do realizacji projektu. Zdobyte doświadczenie, umiejętności uczniowie chętnie wykorzysta ją w tworzeniu swoich ogrodów. Prezentacja przeprowadzo nych działań będzie przedstawiona na uroczystości szkolnej w czerwcu 2013 roku. /Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej/ Piotra Cyniewskiego. ŚWIĘTO SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W RUDNEJ pana W obchody Święta Szkoły na sporto Każdy z nas znajdzie w swoim kalen darzu ważne dla siebie daty urodziny bliskich, imieniny znajomych, dni świąteczne Podobne przykłady moż na by mnożyć bez liku, jednak wśród wielu powtarzających się okazji do świętowania istnieje jedna szczególna, zarezerwowana dla uczniów, rodziców i pracowników Zespołu Szkół im, Jana Pawła II w Rudnej, a jest nią coroczne Święto Szkoły. Wszyscy zaangażowani w przygotowanie obchodów tego świę ta dokładają wszelkich starań, by miało ono zawsze uroczystą oprawę. Dbają także o to, by każdy następny program różnił się od poprzedniego i oprócz przyjemności stwarzał okazję do nauki i przypomnienia wartości ważnych w ży ciu każdego człowieka. Tegoroczne obchody święta Szkoły przyniosły ze sobą wiele różnorodnych atrakcji. Rozpoczęły się dnia 6 czerwca 14 od drużynowych zawodów sportowych, w których wzięły udział wszystkie klasy gimnazjum. Najsprawniejsza w konku rencjach sportowych okazała się być klasa III a, która zdeklasowała rywali zdobywając łącznie 50 punktów w na stępujących dyscyplinach: piłka siatko wa dziewcząt, piłka nożna chłopców, tenis stołowy, pływanie stylem dowol nym na dystansie 50 m, skok w dal oraz rzut piłką lekarską. Podczas, gdy miłośnicy sportu walczyli dzielnie o punkty, artyści rękodzielnicy mogli sko rzystać z warsztatów Jestem Twórczy organizowanych cyklicznie przez panie Małgorzatę Dańczak i Annę Podczaszy w ramach realizacji Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, gdzie poznawali tech nikę wykonywania kwiatów z bibuły. Natomiast pasjonaci gry w szachy wzięli udział w rozgrywkach Szkolnej Ligi Szachowej prowadzonej przez wo włączyły się czynnie również klasy trzecie szkoły podstawowej, które 7 czerwca, wspólnie z nauczycielkami Małgorzatą Dwornik i Ewą Ostrowską, zorganizowały na szkolnych kortach te nisowych Dzień Sportu dla Juniorów. Wzięli w nim udział uczniowie klas piewszych i drugich szkoły podsta wowej, natomiast opiekę nad wszyst kimi konkurencjami sprawowali ucz niowie klas trzecich, podzieleni na ze społy. Trzecioklasiści przygotowali dla swoich kolegów 10 stanowisk, na których dzieci skakały na skakance, strzelały z łuku, oddawały strzały na bramkę, przewlekały szarfy na czas, rzucały woreczkami do celu, odbijały piłeczkę, skakały w dal, rzucały kółkiem ringo. Z przydzielonych zadań wszyscy wywiązali się wyśmienicie. Nawet kap ryśna jak dotąd pogoda nie ośmieliła się popsuć planów. Po sportowej rywalizacji przyszedł z

15 kolei czas na przygodę w świecie wiedzy, tym razem historycznej. Na okoliczność Święta Szkoły Multi medialne Centrum Informacji, przy o sobistym zaangażowaniu pani Wandy Poskart i Ewy Kopystiańskiej, zorgani zowało Piknik Historyczno Militarny. Była to niesamowita lekcja historii, a impreza składała się z trzech integ ralnych części: prelekcji i projekcji mul timedialnej przedstawionej przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej RUSAL z Mielca wystawy militariów oraz wy stawy pojazdów militarnych (więcej o pikniku na str. 16) Piknik militarny wzbudził nieskrywaną ciekawość również wśród Gości przy byłych do Zespołu Szkół im. Jana Paw ła II w Rudnej na obchody Święta Szkoły. Wystawę odwiedzili Jego Eks celencja Biskup Diecezji Legnickiej Ma rek Mendyk oraz Wójt Gminy Rudna pan Władysław Bigus i Dyrektor Cen trum Kultury w Rudnej pan Bernard Langner. Uwieńczeniem obchodów Święta Szkoły był koncert pieśni i piosenek o tematyce religijnej w wykonaniu uczn iów i uczennic Zespołu Szkół, którego wysłuchali zarówno Goście, wśród nich także ks. Władysław Janicki oraz ks. Kazimierz Korab, jak również pozostali uczniowie i nauczyciele. Na zakoń czenie odbyło się jeszcze osobne spot kanie nauczycieli z Biskupem Legnick im i zaproszonymi Gośćmi, na którym zostały zaprezentowane akcje charyta tywne, przeprowadzone w szkole, bę dące świadectwem troski uczniów, rod ziców i grona pedagogicznego o losy bliźnich na całym świecie. Podczas spotkania nauczyciele usłyszeli z ust Biskupa podziękowania oraz życzenia wytrwałości i sukcesów w dalszej pracy na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży. Z tym przesłaniem w sercu rozpo czynają kolejne dni pracy oraz snują już plany na nowy rok szkolny, w tym także na kolejne obchody Święta Szkoły. Wśród wielu nowych pomysłów, które pojawią się z pewnością w przy szłym roku, nie może zabraknąć jedne go, który stał się swoistą tradycją obchodów Święta Szkoły, a jest nim ak cja krwiodawstwa. Biorą w niej udział mieszkańcy Gminy Rudna, którzy pragną podzielić się z innymi tym, co najcenniejsze darem życia. Także i w tym roku nie zawiedli. Przybyli, nierzadko rezygnując z czasu wolnego po pracy, by bezinteresownie pomagać, oddając krew. Jak się okaza ło, ludzi dobrej woli wcale nie brakuje. Dzięki ich obecności i zaangażowaniu udało się w tym roku zebrać krew w ilości 50 litrów. Tak szczególne poświę cenie dla potrzebujących zasługuje na najwyższą pochwałę, a sama akcja na kontynuację i coraz szersze grono en tuzjastów. Każdy, kto z różnych po wodów nie wziął udziału w tegorocznej edycji, będzie mógł się przyłączyć do grona krwiodawców za rok, w czasie kolejnych obchodów Święta Szkoły. Zapraszamy już dziś! Kamila Mazurek (Na podstawie tekstów źródłowych przeka zanych przez panie: Ewę Ostrowską, Annę Podczaszy, Wandę Poskart, Ewę Kopysti ańską i pana Jacka Chruściela) 15

16 PIKNIK HISTORYCZNO MILITARNY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W RUDNEJ Podczas obchodów Święta Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudnej, Multimedialne Centrum Informacji zorganizowało Piknik Historyczno Militarny. Była to nie samowita lekcja historii, a impreza składała się z trzech integralnych części: Prelekcji i projekcji multimedialnej przedstawionej przez zaproszoną Grupę Rekonstrukcji Historycznej RUSAL z Mielca Wystawy militariów oryginalnych pamiątek z byłego poligonu eksperymen talnego wyrzutni rakiet V1 i V2 w Bliźnie oraz wystawy pojazdów militarnych wojskowego samochodu tere nowego Mercedes, służącego na misji w Afganistanie w siłach norweskich oraz zabytkowego motocykla z cza sów II wojny światowej. Grupa Rekonstrukcji Historycznej Rusal z Mielca, której dowódcą jest Kapitan Wojska Polskiego Łukasz Skowron ma na celu odtwarzanie wyglądu, wyposażenia i działania oddziałów partyzanckich Obwodu AK Mielec z lat II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem oddziału patronackiego grupy jakim ustanowiony został oddział partyzancki Aleksandra RUSINA ps. RUSAL, który rozpracowywał eksperymentalny niemiecki poligon rakiet V1 i V2 w Bliźnie. Koordynatorki przedsięwzięcia: Poskart Wanda i Ewa Kopystiańska serdecznie dziękują wszystkim osobom, które poświęciły swój czas i pomogły w zorganizowaniu imprezy, a przede wszystkim: Grupie Rekonstrukcji His torycznej RUSAL jej dowódcy Kapitanowi Wojska Polskiego Łukaszowi Skowronowi oraz Jakubowi Różańskiemu za piękną lekcję historii i mile spędzony czas, Panu Bernardowi Langnerowi Dyrektorowi Centrum Kultury w Rudnej za przekazanie cennych prezentów, Radzie Rodziców za wsparcie finansowe, Panu Ryszardowi Waszkiewiczowi za wypożyczenie munduru, Pani Małgorzacie Dańczak za wypożyczenie eksponatów, Panom Stanisławowi Krawczykowi i Mateuszowi Siwakowi za udostępnienie pojazdów milit arnych oraz Bogdanowi Glinkowskiemu, Henrykowi Lewickiemu, Bogusławowi Poskart i Michałowi Kopysti ańskiemu za pomoc w zorganizowaniu pikniku. 16 "OWOCE W SZKOLE" W CHOBIENI W roku szkolnym 2012/2013 kolejny już raz uczniowie klas I III Szkoły Podstawowej w Chobieni realizowali projekt Owoce w szkole. Główny celem programu była długotrwała zmiana nawyków żywieniowych poprzez zwiększenie ilości spożywa nych przez dzieci owoców i warzyw oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne. W ramach projektu uczniowie 3 razy w tygodniu otrzymywali owoce i wa rzywa. Były to jabłka, marchew, papryka, rzodkiewka i soki owo cowe lub owocowo warzywne. Codzienna porcja witamin i składników mineralnych wzbogaciła jadłospis dzieci. Należy podkreślić, że uczniowie bardzo chętnie spożywali owoce i warzywa, z niecierpliwością oczekiwali owo cowych dni. Nauczyciele podejmowali działania mające na celu posze rzenie wiedzy uczniów na temat zdrowego odżywiania, zdro wego stylu życia w tym aktywności fizycznej i diety. Podczas pogadanek przedstawiali dzieciom rolę witamin, omawiali skutki złego odżywiania oraz estetyki i higieny spożywania owoców i warzyw. Dnia 13 czerwca 2013 odbyło się uroczyste podsumowanie projektu i uczniowie zaprezentowali swoją wiedzę na temat zdrowego odżywiania. Po uroczystym powitaniu, przedstawieniu planu dnia, dzieci przypomniały rolę witamin w życiu człowieka oraz skutki złego odżywiania. Potem wszyscy przygotowywali zdrowe, kolorowe kanapki. Na żadnej nie zabrakło warzyw, a dzieci stwierdziły, że są nie tylko piękne, ale też bardzo smaczne. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs piosenki. Uczniowie przygotowali wiele piosenek, które zapre zentowali bardzo ciekawie i oryginalnie. Kolejnym punktem pro

17 gramu był konkurs plastyczny. Na placu przed szkołą, ko lorową kredą, uczniowie przestawiali znaczenie owoców i warzyw w życiu każdego człowieka. Wszystkie prace były bardzo kolorowe i w ciekawy sposób nawiązywały do tem atu projektu. Podsumowując ten dzień dzieci obiecały pam iętać o owocach i warzywach podczas wakacji. Projekt Owoce w szkole cieszył się bardzo dużym zaint eresowaniem uczniów a ukazanie roli warzyw i owoców w diecie każdego człowieka spowodowało, że dzieci chętniej po nie sięgają. /Anna Smulska/ KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY Natura dostarcza ludziom wszystko to, co jest niezbędne do życia i prawidłowego rozwoju. Zasoby naturalne Ziemi: woda, powietrze, energia, zwierzęta i rośliny to elementy, które umożliwiają nam codzienne funkcjonowanie. Wszystko w naturze jest ze sobą powiązane i zależne od siebie. Człowiek nie mógłby żyć bez zwierząt i roślin, bez czystego powietrza i wody. Natura nas chroni, karmi, wspiera prawi dłowy, zdrowy rozwój. Dlatego też musimy o nią dbać, by cieszyć się piękną przyrodą każdego dnia. Skoro przyroda jest bezcennym skarbem, szacunku do niej powinniśmy uczyć już od najmłodszych lat. Kształtując wrażliwość dziecka na piękno natury, chronimy środowisko i dbamy o przyszłość kolejnych pokoleń. Szczególnie ważne jest rozpoczęcie edukacji ekologicznej już w przedszkolu. Dzieci przedszkolne interesuje świat przyrody. Wiąże się z tym dziecięca chęć poznawania i dzia łania, dlatego można wyrobić w nich właściwe postawy eko logiczne, a to przyniesie oczekiwane owoce w postaci ludzi świadomych zagrożeń, aktywnie działających na rzecz życia na czystej Ziemi. Ludzi, którzy swą postawą udowodnią, jak ważne jest rozumienie roli i znaczenia ochrony środowiska w życiu każdego człowieka. W ramach edukacji ekologicznej w Przedszkolu w Rudnej realizowany jest m.in. program Kubusiowi Przyjaciele Na tury w tym roku bierzemy udział już w V edycji programu. W realizację zadań zaangażowane są dzieci z wszystkich grup wiekowych. Oto niektóre z przeprowadzonych działań: Obchody Dnia Przyjaciół Natury akcja Sprzątanie Świa ta Dbamy o zwierzęta akcja charytatywna Moi przyjaciel pies i kot, w której każda zebrana symboliczna złotówka przeznaczona została na zakup karmy dla psów, które przebywają przejściowo przy Składowisku Odpadów w Rudnej. Zorganizowany był konkurs plastyczny pod w/w tytułem, w którym zaangażowane były dzieci wraz ze swoimi rodzicami. Zakończeniem akcji były zajęcia dotyczące sprawowania właściwej opieki nad domowymi pupilami, które przeprowadził lekarz weterynarii. Spotkanie z leśniczym dzieci dowiedziały się wielu ciekawostek o lesie i jego mieszkańcach. Aby pomóc zwi erzętom przetrwać długą zimę, dzieci przekazały zgromad zoną karmę, którą leśnicy wyłożyli do paśników. Natomiast od leśniczych otrzymały energetyczne kule z ziarnami dla ptaków, które zawisły w przedszkolnych i przydomowych karmnikach. Zaczarowana Jabłoń Dzień Warzyw, Soków i Owoców wyrabianie zdrowych nawyków żywieniowych. Obchody Dnia Marchewki pomarańczowy dzień. Obchody Pierwszego Dnia Wiosny zielony dzień Obchody Dnia Wody niebieski dzień Kącik przyrody zawsze bogaty w dary natury w za leżności od pory roku. W przedszkolnym ogródku od wiosny do jesieni kwitną wysadzane z dziećmi kwiaty. Zajęcia plastyczne Razem z Kubusiem dbam o naturę Segregacja śmieci przez cały rok szkolny. Dzieci wiedzą, jak należy segregować śmieci i dlaczego. Znają kolory po jemników, do których wrzuca się określone odpady. Wiedzą też, że nie wszystkie śmieci można wrzucić do kolorowych kontenerów, np. zużyte baterie. W przedszkolu mamy specjalny pojem nik, do którego dzieci z rodzicami wrzucają baterie. Od kilkulat zbieramy plastikowe zakrętki dzieci przynoszą niezliczone ilości zakrętek, za co serdecznie dziękujemy i dzieciom i rodzicom. Pieniądze ze sprzedaży zakrętek przeznaczone są na cele charytatywne w tym roku na pomoc chorym dzieciom z powiatu lubińskiego. Za działania ekologiczne przedszkole otrzymało po raz czwarty tytuł Kubusiowi Przyjaciele Natury, potwierdzony Certyfikatem. Natomiast każde dziecko od organizatora Kubusia otrzymało upominek w postaci Magicznej teczki oraz książeczki edukacyjnej. Poprzez działania, które z dziećmi prowadzone są w dużej mierze w formie zabawy oraz kontakt z otoczeniem przy rodniczym można wszechstronnie wychowywać dzieci. Wy chowywać to znaczy w równej mierze rozwijać umysłowo i emocjonalnie, budzić potrzeby estetyczne i społeczne, wyrabiać poczucie odpowiedzialności za środowisko, za naturę. /Anna Kopeć/ 17

18 CANON CREATIVE PARK Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rudnej prezentuje wys tawę modeli z serii: Canon Creative Park. Szkolne koło modelarskie po raz kolejny prezentuje swoje dokonania. Po ubiegłorocznej wystawie Papierowe modele ze świata Star Wars, tym razem autorzy zabierają wszys tkich w podróż po największych zabytkach świata. Uczniow ie podczas pracy nad modelami nie tylko doskonalą swoje zdolności manualne, ale także mają możliwość poznawania różnych stylów architektonicznych a przy tej okazji uzu pełniają swoją wiedzę historyczną i geograficzną. Wystawę można obejrzeć w holu gimnazjum. Prezentowane papierowe modele powstały w oparciu o projekty pocho dzące z darmowej witryny ij.com/en/con tents/1006/. Realizacja tych projektów trwa nieprzerwanie od listopada roku 2012 podczas prac szkolnego koła tech niczno modelarskiego, a także w domowym zaciszu członków koła. Poza modelami słynnych budowli na wys tawie znalazło się też miejsce dla prac najmłodszych uczniów klas IV i V szkoły podstawowej (przede wszystkim: Ani Kopystiańskiej, Oskara Jankowskiego i Jakuba Raś). Jako, że witryna Canona daje możliwość budowania najróżniejszych modeli członkowie koła tym razem zaprezentowali papierowe modele zwierząt. Trudniejsze modele architektoniczne są dziełem pro wadzącego koło, przy współudziale ucznia gimnazjum Arka diusza Cyniewskiego. Wydruk planów modelarskich był możliwy dzięki współpracy z Centrum Kul tury w Rudnej przy osobistym wsparciu p. Przemysława Iwana. Modelarstwo w szkole w Rudnej rozwija się niezwykle dynamicznie. Powstał tu nawet autorski program nauczania, który od września roku 2013 będzie realizowany podczas zajęć technicznych w gimnazjum. Pozwoli to na manu alne usprawnienie uczniów a ponieważ aspekty interdyscyplinarne także występują tu bardzo obficie, niewątpliwie wspomogą ich w nauce innych. /Piotr Cyniewski/ MISTRZOSTWA ZIEMI LEGNICKIEJ SPALONA' maja 2013 r. w Spalonej, w Hali Sportowej przy Gimnazjum odbyły się Mistrzostwa Ziemi Legnickiej w Karate. Organizatorem zawodów był Klub Karate Shotokan TORA Legnica, współorganizatorami Polski Związek Karate, Gimnazjum Publiczne w Spalonej oraz sponsorzy. Zawody miały rangę regionalną, zostały przeprowadzone według przepisów WKF. W zawodach startowało 140 zawodników. Karate Goju Ryu Shuseikan Chobienia reprezentowało 2 zawodników: Bartosz Książek, Wiktoria Książek. Srebrny medal w kumite ind. żaków r. 35 kg Bartosz Książek Czwarte miejsce w swojej konkurencji wiekowej zdobyła Książek Wiktoria. 18 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I ALARMOWE Pomiary elektryczne, odbiory, protokoły Olszany 38 tel

19 SALON PIELĘGNACJI PSÓW I KOTÓW przy Gabinecie Weterynaryjnym w Rudnej ul. Kolejowa 3/ Rudna Wszystkie wizyty proszę umawiać telefonicznie: Otwarcie MYJNI RĘCZNEJ w Rudnej Przemysław Żuk Rudna, ul. Ogrodowa 2 tel Czynne: pn pt w godz. 8:00 17:00, sob. 9:00 15:00 Polecamy usługi: mycie zwykłe 25 zł samochód osobowy, mycie z woskiem, odkurzanie, pielęgnacja elementów plastikowych, pranie tapicerki samochodowej oraz meblowej i dywanów, pol erowanie lakieru oraz reflektorów, usuwanie smoły asfaltowej Oferujemy: Strzyżenie, trymowanie, Rozczesywanie skołtunionej sierści, Kąpiele z doborem odpowiednich kosmetyków, także lecznicze, Obcinanie pazurów, czyszczenie uszu, itp. ZAKŁAD KAMIENIARSKI KAM SIR Ponadto zapewniamy indywidualne podejście do każdego psa oraz Ryszard Siwak KAMIEŃ NATURALNY: porady dotyczące codziennej pielęgnacji. Chobienia granit, marmur, piaskowiec W razie potrzeby porada lekarza weterynarii. USŁUGI BRUKARSKIE tel Wykonywanie obudowy z kostki wokół nagrobków Wszys tkie rodzaje kostki Podnoszenie przechylonych nagrobków Prace związane z utrzymaniem czystości przy nagrobku Sprzedam mieszkanie w Chobieni (3 pok. 93,8 m²) wraz z pomieszczeniami gospodarczymi. Cena do uzgodnienia. Kontakt tel SALON FRYZJERSKO KOSMETYCZNY Aneta Mazurek Marlena Pilińska Pl. Zwycięstwa 12/1A, Rudna tel oraz Czynne: pon. 12:00 17:00 wt. pt. 10:00 17:00 sob. 9:00 13:00 Sprzedam DOM W WĄDROŻU 180 m2 parterowy, działka 60 arów Kontakt pod nr tel Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w Lubinie Do remontu Okolice rynku z widokiem na park ul. Grodzka Cena zł tel lub ul. Nadodrzańska Rudna kom PRODUKTY: nagrobki parapety, schody, blaty kuchenne i łazienkowe, płyty tarasowe i elewacyjne Sprzedam działkę rolno budowlaną 0,23 ha wszystkie media, przy drodze asfaltowej Tel Sprzedam budynek wraz z projektem do remontu w Chobieni. Tel lub Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne w Rudnej posiada do wynajęcia pomieszczenia biurowe i magazynowe Kontakt pod nr tel SPRZEDAM TANIO: kocioł stalowy wodny typu UKS, pow. grzewcza 1,2 m2 używany, stan bardzo dobry Kontakt tel SPRZEDAM: kosiarkę rotacyjną produkcji polskiej działkę budowlaną o pow. 10 arów, uzbrojoną Kontakt tel Cena do uzgodnienia SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ W RUDNEJ 12 ARÓW, UZBROJONA TEL Wypożyczam CHŁODNIĘ na wesele i imprezy Tel S p rze d a m ci ąg n i k U R S U S c , o p rys ki wa cz PI LM E T poj l. tel

20 Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru otrzymuje Pani Aldona Ślęk z Górzyna. Zwycięzcę zapraszamy do Centrum Kultury w Rudnej po odbiór nagrody. Poziomo: 1. przymierze 6. objaw, oznaka 10. pojazd kołowy, bez własnego napędu 11. stolica Turcji 12. długa tyka 13. zmiana na skórze 14. matka żony 16. płynna przyprawa 17. żałosny głos, dźwięk 18. czyn, działanie 19. osoba skłonna do kpin, prześmiewca 26. np. korbowy 28. gromada, zgraja 29. wydzielony pasek ziemi uprawnej 30. żałobny kolor 31. portowa knajpa 33. jeszcze nie harcerz 34. rodzaj, gatunek 37. zbrojne wtargnięcie nieprzyjaciela 40. butelka kolarza 41.nad okiem 42. ujście rzeki 43. klamoty 45. potrawa z surowego mięsa 47. kolczasty ssak 49. obóz armii tatarskiej 51. stop miedzi i cynku 53. w zodiaku 54. dobry, tynfa wart 55. wg przysłowia jest srebrem 56. rysunek wykonany za pomocą rylca 57. duży ciężarowy samochód 58. japońska sztuka układania kwiatów 59. ciastko z piany 60. lok, kędzior 61. postanowienie 62. parkowa dróżka Pionowo: 1. angielski harcerz 2. między licznikiem a mianownikiem 3. specjalista 4. kotowaty drapieżnik amerykański 5. ameba 6. afrykańska wyprawa 7. kobieta kłótliwa, sekutnica 8. pisemne opracowanie danego zagadnienia technicznego 9. borsuk 14. odgłos uderzeń kopyt 15. jaja ryb 20. statua 21. smaczliwka 22. przeciwnieństwo dobra 23. akapit 24. przedmiot sceniczny używany podczas przedstawienia 25. okup 27. nieporządek 29. duża antylopa 30. szkapa 32. po przejściu piły 35. poetycko pole, ziemia uprawna 36. zysk, korzyść 38. drapacz chmur 39. meteorolog 41. ptak z rodziny kaczkowatych 42. nagranie demonstracyjne 44. inicjuje wybuch na odległość 46. płaz ogoniasty z rodz. salamandrowatych 48. myśl 50. prezent 52. sidło na ptaki 55. pszczeli produkt 56. rodz. muzyki młodzieżowej Wydawca: GMINA RUDNA Pl. Zwycięstwa Rudna tel Fax E mail: Redakcja: CENTRUM KULTURY W RUDNEJ ul. Wesoła Rudna Tel.: Faks: E mail: Drukarnia: DRUK AR ul. Mechaniczna Głogów tel E mail: ar.pl

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 Oleszyce, dnia 26 kwietnia 2016 roku. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 lutego 2013 r. Poz. 1223 UCHWAŁA NR XV/43/13 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE

Lublin, dnia 28 lutego 2013 r. Poz. 1223 UCHWAŁA NR XV/43/13 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 lutego 2013 r. Poz. 1223 UCHWAŁA NR XV/43/13 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 lutego 2015 r. Poz. 571 UCHWAŁA NR IV.18.2015 RADY GMINY UDANIN. z dnia 30 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 13 lutego 2015 r. Poz. 571 UCHWAŁA NR IV.18.2015 RADY GMINY UDANIN. z dnia 30 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 lutego 2015 r. Poz. 571 UCHWAŁA NR IV.18.2015 RADY GMINY UDANIN z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Udanin z dnia

Bardziej szczegółowo

Nazwa miejscowości: Szczurowa Województwo: małopolskie Starostwo: Brzesko Status miejscowości: Gmina

Nazwa miejscowości: Szczurowa Województwo: małopolskie Starostwo: Brzesko Status miejscowości: Gmina EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 2012 WYKAZ IMPREZ Nazwa miejscowości: Województwo: małopolskie Starostwo: Brzesko Status miejscowości: Gmina Data przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Jaka jest wysokość opłaty śmieciowej? 8zł/os./mies. - jeśli zadeklarowane zostanie zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny

Jaka jest wysokość opłaty śmieciowej? 8zł/os./mies. - jeśli zadeklarowane zostanie zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny W dniu 6 lutego 2013 roku Rada Miasta Marki podjęła szereg uchwał zmieniających od 1 lipca 2013 roku obowiązujący system gospodarowania odpadami komunalnymi w Markach. Co to oznacza dla mieszkańców? Jaka

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK Horyniec-Zdrój, kwiecień 2015 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

C.1. Adres zamieszkania / Adres siedziby Kraj Województwo Powiat 3. 4. 5. Gmina Ulica Nr domu / nr lokalu 6. 7. 8.

C.1. Adres zamieszkania / Adres siedziby Kraj Województwo Powiat 3. 4. 5. Gmina Ulica Nr domu / nr lokalu 6. 7. 8. Załącznik do Uchwały Nr VII/83/2015 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 11 czerwca 2015 roku DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 6522 UCHWAŁA NR XXXI/177/2013 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI. z dnia 25 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 6522 UCHWAŁA NR XXXI/177/2013 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI. z dnia 25 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 6522 UCHWAŁA NR XXXI/177/2013 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

"W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43

W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43 "W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43 W słoneczną sobotę 26.05.2012 roku teren wokół Zespołu Szkół nr 43 na Białołęce pełen był gwaru i wesołej zabawy. Tego dnia bowiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów na IX Święcie Sportu w Lechowie dn. 2 sierpnia 2015 roku

REGULAMIN. Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów na IX Święcie Sportu w Lechowie dn. 2 sierpnia 2015 roku Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów Turniej ma na celu promowanie zdrowego trybu życia i zachęcanie mieszkańców do Turniej rozegrany zostanie w dn. 2 sierpień

Bardziej szczegółowo

FESTYN ŚWIĘTO RODZINY

FESTYN ŚWIĘTO RODZINY FESTYN ŚWIĘTO RODZINY Dobrze się baw! Baw się dobrze każdego dnia! Nawet kiedy napotkasz lwa, nawet gdy popełnisz sto gaf, smerfnie żyj i dobrze sie baw! Już w tradycję naszego przedszkola wplótł się Festyn

Bardziej szczegółowo

Święto Sportu Szkolnego 2014

Święto Sportu Szkolnego 2014 Święto Sportu Szkolnego 2014 Główne założenia Program imprezy zawiera propozycje konkursów rekreacyjno-sportowych oraz konkursów plastyczno poetyckich w ramach realizowanych programów profilaktycznych.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 stycznia 2013 r. Poz. 603 UCHWAŁA NR XXII/119/2012 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI. z dnia 29 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 29 stycznia 2013 r. Poz. 603 UCHWAŁA NR XXII/119/2012 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI. z dnia 29 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 stycznia 2013 r. Poz. 603 UCHWAŁA NR XXII/119/2012 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI z dnia 29 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 5722 UCHWAŁA NR PR.0007.217.2015 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Miesiąc Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Chodzimy do szkoły Dbamy o porządek i czystość wokół siebie. Dbamy o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE

ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE Mieszkańcu, od 1 lipca 2013 roku Gmina odbierze Twoje odpady! umowa rejestr opłata umowa opłata odpady sprawozdanie Obowiązki właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391). Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości. Wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

Plan imprez -ogółem kulturalno rekreacyjno sportowych Chobieńskiego Ośrodka Kultury na 2015 rok

Plan imprez -ogółem kulturalno rekreacyjno sportowych Chobieńskiego Ośrodka Kultury na 2015 rok -ogółem kulturalno rekreacyjno sportowych 1 Dzień Babci /Dziadka Styczeń CHOK, Sołtys i Rada Sołecka, 2 Ferie zimowe 19-31 Styczeń CHOK, ZSP w Chobieni, ZSP w Rudnej -turniej: warcaby, puzzle, tenisa stołowego,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 121/XX/2016 RADY GMINY ZATORY. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 121/XX/2016 RADY GMINY ZATORY. z dnia 25 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz. 8236 UCHWAŁA NR 121/XX/2016 RADY GMINY ZATORY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2014 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOBROMIERZ ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOBROMIERZ ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOBROMIERZ ZA ROK 2014 Dobromierz, kwiecień 2015 r. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE

ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE Zdrowa żywność zdrowe życie pod takim hasłem realizowaliśmy w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Grodzicznie Program Ekozespołów w mojej szkole. Przystępując w listopadzie 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/153/2016 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI. z dnia 7 września 2016 r.

Wrocław, dnia 19 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/153/2016 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI. z dnia 7 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 września 2016 r. Poz. 4271 UCHWAŁA NR XXI/153/2016 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/143/2016

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Milejów 2014 r. Milejów, dnia 29 kwietnia 2015 r. 1. Cel analizy, warunkowania formalno-prawne. Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 10, art. 9tb

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: Gmina Nowy Wiśnicz

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: Gmina Nowy Wiśnicz IX TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja 1 czerwca 2017 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: Gmina Nowy Wiśnicz Data imprezy Nazwa imprezy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013 Brzeźnica 2013 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK Horyniec-Zdrój, 2014 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Stawki opłaty i wielkości pojemników za odbiór nieczystości zbieranych w sposób selektywny

Stawki opłaty i wielkości pojemników za odbiór nieczystości zbieranych w sposób selektywny Od dnia 1 lipca 2013 roku odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będzie odbierała firma wyłoniona w przetargu ogłoszonym przez Gminę Mstów. W związku z tym wszyscy mieszkańcy gminy stale zamieszkujący

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK I. Wstęp Gmina Rudziniec (10575 mieszkańców, powierzchnia 160,4 km2 dane na dzień 31.12.2013 r.) położona w zachodniej części województwa śląskiego

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Ferie Zimowe 2014 w Gminie Rudna. Ferie 2014. Centrum Kultury w Rudnej. L.p. Data. Dzień tygodnia 1 / 22

Ferie Zimowe 2014 w Gminie Rudna. Ferie 2014. Centrum Kultury w Rudnej. L.p. Data. Dzień tygodnia 1 / 22 Ferie 2014 Centrum Kultury w Rudnej L.p. Data Dzień tygodnia 1 / 22 Miejscowość Nazwa Opis 1. 17.02.2014 Poniedziałek Wądroże Wszystkie świetlice Kliszów Gwizdanów, Wysokie Zajęcia ceramiczne Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ŻABIA WOLA

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ŻABIA WOLA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/XXVIII/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 11 czerwca 2013 r. Składający: Miejsce składania: POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r.

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. 30 maja był w naszej szkole prawdziwym świętem dzieci. Tego dnia nie było lekcji, była za to wspaniała zabawa dla dużych i małych. I chociaż

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 Lp. Nazwa imprezy Organizator Planowany termin Miejsce 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka Zespół

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3239 UCHWAŁA NR XIX/160/16 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmieniono ustawę?

Dlaczego zmieniono ustawę? Dlaczego zmieniono ustawę? Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest: uszczelnienie systemu wszyscy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia r.

UCHWAŁA NR.../2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR.../2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia. 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. W imieniu Organizatorów H. Filemonowicz

Szanowni Państwo. W imieniu Organizatorów H. Filemonowicz Szanowni Państwo Jadów to piękna miejscowość na Mazowszu i mieszkają tu sympatyczni ludzie, którzy wymyślili pretekst do spotkań z Państwem. Zapraszamy zatem do Jadowa na Festiwal Pieśni Maryjnej Majowe

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Postomino 2015 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna... 3 3. Zagadnienia ogólne... 4 4. Możliwości przetwarzania

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Z życia świetlicy (s.15)

Z życia świetlicy (s.15) Z życia świetlicy (s.15) Listopad 2016 Rozstrzygnięcie konkursu Dary jesieni. 14. 11. 2016 r. odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie i wystawie: Dary jesieni. Pierwsze miejsce zdobyła

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Głuchołazy 2015 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu 2014 r. na terenie Gminy Krosno Odrzańskie

Podsumowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu 2014 r. na terenie Gminy Krosno Odrzańskie Podsumowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu 2014 r. na terenie Gminy Krosno Odrzańskie Minęło pół roku od momentu, gdy Gmina Krosno Odrzańskie samodzielnie prowadzi system

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 14 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 14 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK

KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK Data imprezy Nazwa imprezy Organizator imprezy Miejsce przeprowadzenia imprezy 15 stycznia 2017 r. Wielka Orkiestra Świątecznej Gmina / Gminne Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK Spotkania opłatkowo - noworoczne z seniorami i mieszkańcami wsi. STYCZEŃ 1 2 3 4 5 Nazwa wydarzenia Termin realizacji Miejsce Organizator Odbiorcy Styczeń 2015 świetlice wiejskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gminnego Święta Sportu Komarów-Osada 2012

Regulamin Gminnego Święta Sportu Komarów-Osada 2012 Regulamin Gminnego Święta Sportu Komarów-Osada 2012 CELE Popularyzacja sportu i rekreacji w środowisku, Promocja systemu imprez masowych dostępnych dla wszystkich mieszkańców gminy, Zapewnienie czynnego

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 lipca 2013 r. Poz. 7578

Warszawa, dnia 5 lipca 2013 r. Poz. 7578 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 lipca 2013 r. Poz. 7578 UCHWAŁA Nr 21/II/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego

Bardziej szczegółowo

KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU

KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU Lp. Nazwa jednostki i miejsce zajęć (nr telefonu) Program (rodzaj proponowanych zajęć) Daty i godziny zajęć Grupy wiekowe uczestników UKS Świetlica Społeczna (wyjazdowe

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2017

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2017 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2017 Lp. Nazwa imprezy Organizator Styczeń 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka 3. XI Zimowy Zlot Historycznych

Bardziej szczegółowo

PIKNIKI RODZINNE Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szóstce

PIKNIKI RODZINNE Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szóstce Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szóstce Pragniemy w ramach projektu Szkoła dobrych praktyk przedstawić inicjatywę z zakresu - Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, która

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLAK MAŁY I DUŻY PRZYRODZIE SŁUŻY

PRZEDSZKOLAK MAŁY I DUŻY PRZYRODZIE SŁUŻY Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 3 PRZEDSZKOLAK MAŁY I DUŻY PRZYRODZIE SŁUŻY Opracowała: mgr KRYSTYNA GOLIS Koszalin, 25.04.2001r. 1. WSTĘP. Nasze przedszkole wzięło

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez. kulturalnych i sportowych na rok 2014

Kalendarz imprez. kulturalnych i sportowych na rok 2014 Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na rok 2014 DATA IMPREZA ORGANIZATOR/MIEJSCE Zgodnie z harmonogramem rozgrywek OZPN Leszno Zgodnie z harmonogramem rozgrywek OZPN Leszno Rozgrywki seniorów w

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2010. Dzień Matki. Zajęcia z aerobiku.

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2010. Dzień Matki. Zajęcia z aerobiku. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2010 Miasto/Gmina GODKOWO Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE Data przeprowadzenia imprezy Miejsce przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013 Brenna, kwiecień 2013 Spis treści I. Wstęp. II. Zagadnienia ogólne. III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

2.zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji

2.zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji Załącznik do uchwały Nr XXXVI/437/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 listopada 2013 r. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok 1. Wstęp Obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2016r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY SOSNOWIEC

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY SOSNOWIEC Załącznik do Uchwały Nr 899/LIII/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2014 r. POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB GRANATOWYM DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Gródek Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 27 czerwca 2012 r. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin XI Edycji Projektu Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci

Regulamin XI Edycji Projektu Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci Regulamin XI Edycji Projektu Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci 1. Projekt ma charakter otwarty. Przystąpić może do niego każda wrocławska placówka oświatowo-wychowawcza. 2. XI edycja projektu jest

Bardziej szczegółowo

Gmina Lyski. Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum gmin Lyski i Kornowac.

Gmina Lyski. Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum gmin Lyski i Kornowac. Konkursy ekologiczne 1) Konkurs pokazu mody ekologicznej "Eko Trendy" podniesienie świadomości ekologicznej najmłodszego pokolenia, propagowanie właściwych postaw ekologicznych oraz ekologicznego stylu

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU Dnia: 07.03.2014r. 8 marca, to wyjątkowy dzień szczególnie dla wszystkich pań, zarówno tych dużych jak i małych. W tym dniu jest obchodzony Dzień Kobiet. Przedszkolaki także

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY SOSNOWIEC

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY SOSNOWIEC Załącznik do Uchwały Nr 52/VIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 lutego 2015 r. POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB GRANATOWYM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/159/2012 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 11 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/159/2012 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 11 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/159/2012 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

a) pojemności 60 l w kwocie 12 zł, b) pojemności 120 l w kwocie 21 zł, c) pojemności 240 l w kwocie 39 zł, d) pojemności 1100 l w kwocie 170 zł.

a) pojemności 60 l w kwocie 12 zł, b) pojemności 120 l w kwocie 21 zł, c) pojemności 240 l w kwocie 39 zł, d) pojemności 1100 l w kwocie 170 zł. INFORMACJA O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, SPOSOBACH ROZLICZANIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ ZMIANACH W REGULAMINIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI PORZĄDKU NA TERENIE GMINY REWAL Referat Ochrony

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Lipnica Murowana 2014r. I. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Następnie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu zaprosili wszystkich zgromadzonych w Resursie na wycieczkę na składowisko odpadów.

Następnie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu zaprosili wszystkich zgromadzonych w Resursie na wycieczkę na składowisko odpadów. 6 czerwca 2014r. w radomskiej Resursie Obywatelskiej odbyło się 14 Proekologiczne Forum Dzieci i Młodzieży, corocznie organizowane przez spółkę miejską RADKOM. Impreza na stałe wpisała się już w kalendarz

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r.

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r. Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów zaplanowanych na 2016 r. Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejscowość/ miejsce

Bardziej szczegółowo

STMiG-IMPREZY. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2013. Miejsce przeprowadzenia imprezy.

STMiG-IMPREZY. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2013. Miejsce przeprowadzenia imprezy. STMiG-IMPREZY EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2013 Nazwa miejscowości: Województwo: Starostwo: Śląskie Rybnik Status miejscowości (Miasto, Gmina lub Miasto

Bardziej szczegółowo

14.00-18.00 Rajd rowerowy. 14.00-18.00 Gry i zabawy. Piknik Lekkoatletyczny. Rodzinne zawody strzeleckie

14.00-18.00 Rajd rowerowy. 14.00-18.00 Gry i zabawy. Piknik Lekkoatletyczny. Rodzinne zawody strzeleckie Lp Data Imprezy (Dzień. Miesiąc. Rok) Miejsce przeprowadzenia imprezy (adres, jeśli nie można wpisać adresu, to opisać w jakiej okolicy i podać najbliższy adres) czas trwania imprezy (od - do) Nazwa imprezy

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rossosz za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rossosz za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rossosz za 2014 r. Rossosz, maj 2015 r. str. 1 I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino

KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino Termin Nazwa imprezy/uroczystości luty Organizatorzy 15.02.- 26.02. Ferie zimowe 15.02.- 26.02 Ferie z przyrodą marzec 08.03. Uroczyste Obchody Dnia Kobiet 14.03.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Dni Bezpieczeństwa. Program "Dni Bezpieczeństwa"

Dni Bezpieczeństwa. Program Dni Bezpieczeństwa Dni Bezpieczeństwa Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej wspólnie z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej organizuje w dniach 30 31 maja "XVI Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji konkursu dla przedszkoli i szkół. Konkurs Dobrej Formy 2014/2015 w ramach projektu ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ

Sprawozdanie z realizacji konkursu dla przedszkoli i szkół. Konkurs Dobrej Formy 2014/2015 w ramach projektu ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku ul. Szkolna 20 97 410 Kleszczów Sprawozdanie z realizacji konkursu dla przedszkoli i szkół Konkurs Dobrej Formy 2014/2015 w ramach projektu ZACHOWAJ

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Krasne, kwiecień 2015 r. I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Informacje z Publicznego Przedszkola

Informacje z Publicznego Przedszkola Informacje z Publicznego Przedszkola *** Bezpieczny przedszkolak *** Dnia 30 października Przedszkole Publiczne w Człopie odwiedziła Pani policjantka st. sierż. Beata Budzyń z Komendy Policji w Wałczu.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r. Trzeszczany Pierwsze, kwiecień 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015

Bardziej szczegółowo

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK GOSPODARKA ODPADAMI Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Damnica nie obejmuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, warsztatów, szkół, sklepów, budynków

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ Podstawa prawna: Zobowiązany do złożenia deklaracji: Miejsce składania deklaracji: Ustawa z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Rydułtowy za rok Wprowadzenie

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Rydułtowy za rok Wprowadzenie 1. Wprowadzenie 1.1. Podstawa prawna. Podstawę prawną analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi stanowi art. 3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Bardziej szczegółowo