masz ciekawy temat - zadzwoñ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "masz ciekawy temat - zadzwoñ"

Transkrypt

1 masz ciekawy temat - zadzwoñ cena 2,00 z³ poniedzia³ek, 21 czerwca 2010 str. 1 str. 3 poniedzia³ek 21 czerwca 2010 r. Nr 13/255/ 2010 Rok VIII tel./fax (0-68) ISSN NAJWIÊKSZY NIEZALE NY DWUTYGODNIK LOKALNY POWIATU WOLSZTYÑSKIEGO I OKOLIC 13pap3444 b3 AP pap2318 c2 AP pap3955 b1 AP pap1858 b2 AP pap3954 b2 BO pap3766 b2 AP03764 BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

2 str. 2 poniedzia³ek, 21 czerwca cpw3948 c5 AP cbo3657 c2 BO bbo3621 b2 BO btu3944 b1 TU bap2939 b2 AP brk3220 b2 RK btu3868 b1 TU xwm3902 a1 MW03901 CZYTAJ co drugi poniedzia³ek REDAKCJA CZYNNA od poniedzia³ku do pi¹tku w godz w czwartki w godz WOLSZTYN ul. Lipowa 2 tel./fax (068) kom REKLAMY - OG OSZENIA PRASOWE ZADZWOÑ tel Dorota Utrata tel.fax Mariankowo 24 tel Anna Pompa³a tel Witold Tuszyñski Za treœæ og³oszeñ i reklam redakcja nie odpowiada. Druk: Agora S.A. ul. Krzywa 35, Pi³a tel. (067) , fax (067) WYDAWCY: WASZ DZIEÑ s.c. S³awomir Adamczak - tel Janusz Korsun - tel ulica Lipowa Wolsztyn REGON NIP Redaguje zespó³ pod kierunkiem red. naczelnego: Rozalii Kaczmarek - tel

3 poniedzia³ek, 21 czerwca 2010 str. 3 13bbo3833 b1 BO cap3839 c3 AP bap3559 b2 AP brk3779 b2 RK03775 Kredyty natychmiastowe pod zastaw wszelkich nieruchomoœci, gruntów rolnych, 32abo2383 a2 BO02381 samochodów cbo3960 c2 BO abo2724 a2 BO bap3831 b2 AP btu3970 b2 TU bap3835 b2 Ap aap3948 a2 AP03949

4 str. 4 poniedzia³ek, 21 czerwca 2010 CZYTELNICY MAJ G OS Publikujemy listy czytelników, którzy pragn¹ zabraæ g³os, zwróciæ uwagê na rzeczy, sytuacjê ludzi, ale przede wszystkim uzyskaæ odpowiedÿ na nurtuj¹ce ich pytania. W miarê swoich mo liwoœci postaramy siê w kolejnych numerach udzieliæ odpowiedzi i wyjaœnieñ w poruszonych kwestiach. Redakcja Wracamy do tematu stanu dworca w Wolsztynie. W tej sprawie interweniowa³ jeden z naszych czytelników. - Mo e zainteresuje Pañstwa aktualny wygl¹d naszego wolsztyñskiego dworca PKP. Chyba ju najwy - szy czas coœ z tym zrobiæ. Wstyd mi, gdy moi znajomi z innych krajów, przyje d aj¹cy do naszej Parowozowni, chc¹ te zobaczyæ przy okazji dworzec. A co widz¹? pisze nasz czytelnik. W sprawie wypowiedzia³ siê Rzecznik prasowy PKP S.A. Oddzia³ Gospodarowania Nieruchomoœciami, Piotr Kryszak: - Planujemy ten dworzec wystawiæ do przetargu na sprzeda, jeszcze do koñca tego roku. Prowadzimy rozmowy z Polskimi Liniami Kolejowymi w sprawie uzgodnieñ geodezyjnych, podzia³u gruntu przed sprzeda ¹. Sprzeda dworca bêdzie z zastrze eniem, e nabywca zapewni dzia³anie dworca musz¹ byæ kasy, poczekalnia, dojœcie na perony. Uda³o nam siê sprzedaæ ostatnio dworzec w Nowych Czaplach, woj. Lubuskie, sprzeda ta pokazuje, e obiekty takie ciesz¹ siê zainteresowaniem i ze sprzeda ¹ nie powinno byæ problemu.- mówi³ P. Kryszak. Na pytanie dlaczego nie wykonywane s¹ bie ¹ce naprawy dowiedzieliœmy siê, e nie ma na to pieniêdzy a plany sprzeda y dworca nie determinuj¹ do szukania œrodków na modernizacjê. Jak uda³o nam siê ustaliæ, sytuacja sprzeda y nadal jest aktualna. Jednak mo e siê okazaæ, e sprzedawaæ dworzec bêdzie ju inna spó³ka. Jak potwierdzi³ nam rzecznik Piotr Kryszak, powstaje odrêbna struktura, która ma zarz¹dzaæ budynkami dworców. Jednak z uwagi na to, e rzecznik by³ na urlopie nie uda³o nam siê uzyskaæ odpowiedzi, czy wolsztyñski dworzec jest na liœcie obiektów, które zostan¹ przejête przez now¹ komórkê spó³ki. Nieoficjalnie wiemy, e tak. Staraj¹ siê od 10 lat - Mimo usilnych starañ prowadzonych ju od pocz¹tku lat 2000 zmierzaj¹cych do przejêcia przez Gminê Wolsztyn budynku dworca kolejowego w Wolsztynie oraz wszystkich pozosta³ych budynków stacyjnych w granicach naszej gminy dworzec w T³okach oraz w Kêb³owie, z przyczyn le ¹cych wy³¹cznie po stronie obecnego zarz¹dcy jakim jest spó³ka PKP Nieruchomoœci nie uda³o nam siê przej¹æ tego maj¹tku. Dworzec, to marna wizytówka Wolsztyna NIENAJLEPSZY CZAS NA AUTOPROMOCJÊ Wyj¹tkowego niefarta mieli kandydaci na prezydenta. Po pierwsze musieli rozpocz¹æ kampaniê wczeœniej i to po tragedii narodowej, gdy emocje siêga³y zenitu. Nastêpnie wiece wyborcze zdominowa³a klêska powodzi, a teraz na dodatek mundial. Muszê przyznaæ, e w moim przypadku nie al mi kampanii. Co prawda zacz¹³ siê okres grillowania, ale niekoniecznie mam ochotê na kie³basê wyborcz¹ z rusztu. Zw³aszcza tê serwowan¹ mi przez Kaczyñskiego, Leppera czy Pawlaka. Nie wyobra am sobie adnego z nich na stanowisku g³owy polskiego pañstwa. Chyba e w najgorszym z koszmarów. Zadziorny Jaros³aw, opalony Andrzej i pokerowa facjata Waldemara (która jest zalet¹ w karcianych rozgrywkach, ale dobrze, by osoba maj¹ca reprezentowaæ nas w œwiecie wyra a³a emocje, choæby grymasem). W ogóle ta kampania wydawa³a siê po prostu nudn¹ paplanin¹. Mnóstwo sloganów, które jedynie œwietnie brzmi¹, a adnych konkretów. Nie ma siê zreszt¹ co dziwiæ, skoro wiêkszoœæ z kandydatów ma wra enie, e to sztabowcy wygraj¹ za nich te wybory. O ile spokojniej ogl¹da siê mundial, gdy nasi siê nie b³aÿni¹. No bo nie oszukujmy siê polska pi³ka no na to podwórkowa kopanina, a czêœæ gwiazd z dawnej œwietnoœci futbolu zasiedli w PZPN Instytucji wa - nej jedynie dla jej cz³onków. Zbli a siê sezon ogórkowy chcia³oby siê rzec nareszcie, ale z doœwiadczenia wiemy, e w naszym kraju nie bêdzie spokoju. Z drugiej strony zapowiada siê zimne lato, wiêc mo e przyda nam siê spo- ³eczno-polityczna gor¹ca atmosfera rozdmuchiwana, np. w mediach. Tak, tak nienajlepszy to czas na autopromocjê politycznych celebrytów. Z drugiej strony czêœæ z nich mocno siê nam opatrzy³a i nie spodziewamy siê niczego nowego ze strony Kaczyñskiego, Napieralskiego i innych. Oni yj¹ w myœl dewizy, e ycie to jest teatr i nak³adaj¹ coraz to ró niejsze maski tyle e mocno ju wyœwiechtane przez ich poprzedników. Oj, mogliby poczytaæ Stachurê i zapoznaæ siê z filozofi¹ zgody z natur¹ i bycia sob¹ Jak siê tak cz³owiek napatrzy na toczone wci¹ wojny polsko-polskie, to ma siê wra enie, e za du o nam by³o wolnoœci i demokracji, i e lepiej radziliœmy sobie sami ze sob¹ w chwilach zagro enia i zniewolenia. Maluczcy Polacy te lubi¹ siê spieraæ a to z s¹siadem, a to z rodzin¹ Wakacje id¹, wiêc mo e warto daæ sobie odpocz¹æ tak e od narodowej swarliwoœci Bo jak siê tak wypoœcimy, to i k³ótnie bêd¹ bardziej spektakularne i mo e w koñcu merytoryczne Weronika Lewicka W obecnej sytuacji, gdy wspomniane budynki nie s¹ nasz¹ w³asnoœci¹, nie mamy jednak adnych mo liwoœci ani podstaw prawnych do przeprowadzenia wymaganych remontów czy te dofinansowania takowych prac realizowanych przez PKP Nieruchomoœci. Zdajemy sobie sprawê, i z³y stan dworca kolejowego negatywnie wp³ywa na tak pieczo³owicie budowany wizerunek naszego miasta postrzeganego nie tylko w kraju jako miasto parowozów. Z ca³¹ stanowczoœci¹ chcê dlatego podkreœliæ, i Urz¹d Miejski w Wolsztynie podtrzymuje nadal chêæ przejêcia tych obiektów i wykorzystuje wszystkie dostêpne prawem œrodki zmierzaj¹ce do przyspieszenia ca³ej procedury. powiedzia³ nam Rzecznik Prasowy Urzêdu Miejskiego w Wolsztynie Wojciech Lis. Robi¹ minimum Sprawa dworca nadal pozostaje w krêgu naszego zainteresowania. Spraw¹ zainteresowa- ³a siê Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna. We wtorek, 1 czerwca przeprowadzona by³a na dworcu kontrola sanitarna. W protokole pokontrolnym wykazano z³y stan sanitarny toalet, z³y stan techniczny sp³uczek. Zastrze enia te dotyczy³y z³ego stanu technicznego zaplecza dworca oraz elewacji budynku. Mimo kontroli i k³adzenia nacisku na poprawê stanu dworca, Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna jest w pewnym sensie bezradna. Zalecenia pokontrolne s¹ wykonywane przez zarz¹dcê, ale z racji tego, e budynek przeznaczony jest do sprzeda y wiêc naprawy ograniczaj¹ siê tylko do drobnych i niezbêdnych napraw. Póki co nic nie wskazuje na to, aby sytuacja mia- ³a siê szybko zmieniæ w tym roku na pewno siê nie zmieni.

5 poniedzia³ek, 21 czerwca 2010 str. 5 KÊB OWO. GMINNE ZAWODY SPORTOWO PO ARNICZE Stra acka rywalizacja Wniedzielê, 13 czerwca, na stadionie LZS w Kêb³owie odby³y siê gminne zawody sportowo po arnicze, w których udzia³ wziê³o 28 dru yn, w tym 6 eñskich z terenu gminy Wolsztyn. Zawody otworzy³ Burmistrz Wolsztyna - Andrzej Rogozinski notabene Prezes Zarz¹du Oddzia³u Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Wolsztynie. Klasyfikacja koñcowa rozegranych zawodów przedstawia siê nastêpuj¹co: W grupie CTIF dziewcz¹t: I miejsce - OSP Obra, II miejsce OSP Wroniawy, III miejsce OSP Nowa D¹browa. W grupie CTIF ch³opców: I miejsce - OSP Wroniawy, II miejsce OSP T³oki, III miejsce OSP Kê- b³owo, IV miejsce OSP Nowy Widzim, V miejsce OSP Obra, VI miejsce - Nowa D¹browa. W grupie C kobiet: I miejsce - OSP Wroniawy, II miejsce OSP Kêb³owo, III miejsce OSP T³oki. W grupie A mê czyzn: I miejsce - OSP T³oki, II miejsce OSP Œwiêtno 1, III miejsce OSP Kêb³owo 2, IV miejsce OSP Œwiêtno 2, V miejsce OSP Kêb³owo 1, VI miejsce OSP Nowa D¹browa, VII miejsce OSP Obra 2, VIII miejsce OSP Obra 1, IX miejsce OSP Nowy Widzim, X miejsce OSP Stary Widzim, XI miejsce OSP Schönewalde. W grupie OLDBOY: I miejsce - OSP T³oki, II miejsce OSP Œwiêtno, III miejsce OSP Kêb³owo, IV miejsce OSP Wroniawy, V miejsce OSP Stary Widzim. Po zakoñczeniu rywalizacji przeprowadzono dodatkow¹ konkurencjê dla grupy A mêskiej - przeci¹ganie liny, w której zwyciê- y³a jednostka OSP T³oki. Po og³oszeniu wyników wszystkim dru ynom startuj¹cym w zawodach zosta³y wrêczone pami¹tkowe medale, puchary i dyplomy. Dyplomy wrêczali: Prezes ZOSP RP w Wolsztynie Andrzej Rogozinski oraz Komendant Powiatowy PSP w Wolsztynie kpt. Rafa³ Kociemba. >VŒ</

6 str. 6 poniedzia³ek, 21 czerwca 2010 Wolsztyn. Spotkanie pracowników Urzêdu Miejskiego z przedstawicielami WIR Wielkopolskiej Sieci Interesariuszy erozwoju Cyfrowa rewolucja trwa Wminiony czwartek 10 czerwca br., zaledwie po kilku dniach od podpisania Deklaracji Cz³onkowskiej Wielkopolskiej Sieci Interesariuszy erozwoju w wolsztyñskim magistracie odby³o siê pierwsze spotkanie WIR Wielkopolska Sieæ Interesariuszy erozwoju gdzie rozmawiano o dalszych planach rozwoju Gminy Wolsztyn. Podsumowuj¹c spotkanie, plany s¹ realne, a cyfrowa rewolucja Gminy Wolsztyn trwa Dyskutowano m.in. nad projektami zwi¹zanymi z zastosowaniem rozwi¹zañ teleinformatycznych w yciu gminy, w edukacji, administracji, ochronie zdrowia i komunikacji z mieszkañcami. Najwa niejszym tematem, jaki poruszany by³ podczas spotkania to wdro enie w Gminie Wolsztyn sieci szerokopasmowej, gdzie Burmistrz Wolsztyna poczyni³ ogromny krok w realizacji przy³¹cza œwiat³owodowego do wolsztyñskiego ratusza. Przy³¹cze œwiat³owodowe, które znajdowaæ bêdzie siê w ratuszu bêdzie g³ównym wêz³em miejskiej sieci szerokopasmowej. Gmina Wolsztyn jest w trakcie starania siê o dofinansowanie sieci szerokopasmowej, korzystaj¹c z projektu 8.3 wspó³pracuj¹c z lokalnymi przedsiêbiorcami, którzy pozyskaj¹ równie œrodki z projektu 8.4. Po osi¹gniêciu zamierzonego celu jakim jest pozyskanie œrodków z projektu 8.3. pracownicy Urzêdu Miejskiego w Wolsztynie maj¹ przygotowany szereg us³ug, które bêd¹ œwiadczone mieszkañcom w ramach wspó³pracy Gminy Wolsztyn z Poznañskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. >VŒ< Wolsztyn. Kostka na ul. Wybickiego Uroczyste otwarcie Powiat Wolsztyn AKCJA KARTONIKI Podsumowano akcjê KARTONIKI, która porowadzona by³a od 2009 r. przez Zwi¹zek Miêdzygminny OBRA. - Zwi¹zek Miêdzygminny Obra, maj¹c na wzglêdzie ograniczenie iloœci sk³adowanych odpadów, zbiera kartoniki po ywnoœci p³ynnej od paÿdziernika 2009 r. Dotychczas oddano do recyklingu ok. 1 tony kartoników. Najwiêcej odebrano od szkó³, do których dostarczane jest mleko w ramach akcji Szklanka mleka.- informuje zarz¹d zwi¹zku. Wminiony poniedzia- ³ek, 7 czerwca br. odby³o siê uroczyste otwarcie inwestycji gminnej pod nazw¹ Budowa ul. Wybickiego w Wolsztynie. W kilku s³owach przypomnienia, w dniu 6 paÿdziernika 2009 r. wolsztyñski magistrat rozpisa³ postêpowanie o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego dla przedmiotowego zadania okreœlaj¹c warunki uczestnictwa dla potencjalnych wykonawców. W dniu 27 paÿdziernika, tj. w dniu sk³adania ofert, z³o onych zosta³o 5 ofert cenowych przez wykonawców ubiegaj¹cych siê o realizacjê zadania. Przeprowadzona weryfikacja i analiza z³o onych dokumentów we wszystkich ofertach, wy³oni³y realizatora robót budowlanych, którym to po podpisaniu umowy w dniu 12 listopada br. zosta³o Przedsiêbiorstwo Robót Drogowo Kanalizacyjnych ADAM Sp. z o. o., z Leszna. Zakres zamówienia obejmowa³ m.in.: budowê kanalizacji deszczowej, budowê drogi w tym roboty przygotowawcze i roboty ziemne, wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej i monta studzienek œciekowych, wykonanie podbudowy z kruszywa ³amanego, u³o enie nawierzchni z kostki betonowej, u³o- enie krawê ników i u³o enie œcieku. Firma wykonawcza, wykona- ³a zadanie za kwotê przesz³o ,00 z³. >VŒ< Koszt inwestycji to przesz³o ,00 z³, za które wykonano drogê o nawierzchni z kostki betonowej na d³ugoœci 302 m. Coraz wiêcej ywnoœci jest sprzedawanej w kartonikach, stanowi¹cych dotychczas problem z recyklingiem ze wzglêdu na ró - norodnoœæ materia³ów uszczelniaj¹cych karton: folia aluminiowa lub plastikowa, elementy zamkniêcia z twardego plastiku itp. Obecnie uda³o siê ten problem rozwi¹zaæ technologicznie i prawnie, wiêc ka dy kartonik sta³ siê cennym surowcem wtórnym. Podsumowania konkursu dokonano podczas Powiatowego Pikniku Recyklingowego, który odby³ siê w dniu 13 czerwca 2010 r. w parku miejskim w Wolsztynie. Szeœæ pierwszych szkó³ zosta³o przez Zwi¹zek Miêdzygminny Obra nagrodzonych zestawami ksi¹ ek. W przeliczeniu na jednego ucznia, zbiórka w szko³ach przedstawia³a siê nastêpuj¹co: 1. Zespó³ Szkolno Przedszkolny w Œwiêtnie 1,88 kg/ 1 ucznia. 2. Szko³a Podstawowa w Starym Widzimiu 0,74 kg/ 1 ucznia. 3. Szko³a Podstawowa w Starej D¹browie 0,61 kg/ 1 ucznia. 4. Szko³a Podstawowa w Adamowie 0,57 kg/ 1 ucznia. 5. Szko³a Podstawowa nr 3 w Wolsztynie 0,52 kg/ 1 ucznia. 6. Szko³a Podstawowa nr 5 w Wolsztynie 0,50 kg/ 1 ucznia. 7. Zespó³ Szko³y podstawowej i Gimnazjum w Siedlcu 0,31 kg/1 ucznia. 8. Zespó³ Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Tuchorzy 0,10 kg/1 ucznia.

7 Nia³ek Wielki Ukradli krzewy Na 4,5 tys. z³ straty wyceni³ w³aœciciel gospodarstwa szkó³karskiego z Nia³ka Wielkiego, któremu w nocy z 6. na 7. czerwca nieznany sprawca dokona³ kradzie y krzewów ozdobnych. - Oko³o godziny 12:00 dy urny wolsztyñskiej jednostki powiadomiony zosta³ o zaistnia³ej w nocy z 6. na 7. czerwca kradzie y krzewów ozdobnych. Jak wynika³o z relacji zg³aszaj¹cego, nieznany sprawca wszed³ na teren gospodarstwa szkó³karskiego w Nia³ku Wielkim, a nastêpnie dokona³ kradzie y oko³o 100 ró nego rodzaju krzewów ozdobnych. Na miejsce skierowano policjantów Wydzia³u Kryminalnego KPP w Wolsztynie, którzy przeprowadzili oglêdziny i zabezpieczyli pozostawione przez sprawcê œlady. W sprawie wszczête zosta³o postêpowanie wyjaœniaj¹ce. Sprawcy za kradzie, której siê dopuœci³ grozi do 5 lat pozbawienia wolnoœci. Osoby, które mog¹ przyczyniæ siê do ustalenia sprawcy kradzie y proszone s¹ o kontakt z KPP w Wolsztynie ul. Dworcowa 1, tel lub 997. Jednoczeœnie ostrzegamy przed zakupem krzewów nieznanego pochodzenia po tzw. okazyjnej cenie. W takiej sytuacji istnieje bowiem du e prawdopodobieñstwo, e mog¹ to byæ krzewy pochodz¹ce z kradzie y.- mówi rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, st.sier. Wojciech Adamczyk. Sprawcy za pope³niony czyn grozi do 5 lat pozbawienia wolnoœci. Jak siê okazuje, sprawa ataków nie by³a odosobnionym przypadkiem bo ju od kilku tygodni z terenu powiatu grodziskiego policjanci przyjmowali zg³oszenia o napadach na ekspedientki punktów handlowych, gdzie sprawca z zamaskowan¹ twarz¹ oraz kapturem na g³owie pod groÿb¹ pobicia rabowa³ pieni¹dze. - Policjanci, którzy zajêli siê spraw¹ na miejscu zdarzeñ zbierali i zabezpieczyli wszystkie œlady. Zgromadzony materia³ œledczy, wnikliwa oraz mudna praca kryminalnych w powy - szych sprawach w tym taœmy z monitoringu miejsc w którym dosz³o do napadów pozwoli³y na okreœlenie wygl¹du zewnêtrznego sprawcy, a nastêpnie wytypowanie osoby mog¹cej mieæ zwi¹zek z napadami. Kierunek obrany przez policjantów zajmuj¹cych siê spraw¹ zakoñczy³ siê sukcesem, gdy kilka minut po pó³nocy r na terenie miasta Grodzisk Wlkp. zosta³ zatrzymany 19 letni mê czyzna z terenu gminy Rakoniewice, który przy sobie posiada³ nó o d³ugoœci ostrza 33 centymetry. W trakcie zatrzymania mê czyzna zasko- Gm. Rakoniewice Z no em na kobietê Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Wlkp. prowadzi postêpowanie wobec 19- letniego mieszkañca gminy Rakoniewice, który w pi¹tek, 11 czerwca zosta³ zatrzymany przez grodzisk¹ policjê. - Policjanci z Grodziska Wlkp. na terenie miasta zatrzymali 19 letniego mê czyznê, który na oœ. Chopina z no em kuchennym w rêku napad³ na kobietê, si³¹ zabieraj¹c jej torebkê z zawartoœci¹ pieniêdzy w kwocie kilkaset z³otych. Za przestêpstwo rozboju z u yciem niebezpiecznego narzêdzia kodeks karny przewiduje karê do 12 lat wiêzienia.- informuje grodziska komenda policji. We wtorek, 15 czerwca oko³o godz na drodze Sulechów - Trzebiechów mia³ miejsce wypadek. Œmieræ na miejscu poniós³ dwudziestoletni pasa er samochodu. 23- letni kierowaca auta bez powa nych obra eñ zosta³ przewieziony do szpitala. Okilicznoœci zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratury. Wiadomo, e czony ca³¹ sytuacj¹ stawia³ czynny oraz bierny opór zatrzymuj¹cym go policjantom, lecz nie uchroni³o go to przed policyjnym aresztem. Po chwili okaza³o siê i zatrzymany kilka minut wczeœniej dokona³ napadu na kobietê id¹c¹ na oœ. Chopina w Grodzisku Wlkp. gdzie przy u yciu no a doprowadzi³ j¹ do bezbronnoœci, a nastêpnie ukrad³ jej torebkê z zawartoœci¹ dokumentów oraz pieniêdzy w kwocie kilkuset z³otych. W trakcie przes³uchania mieszkañca gm. Rakoniewice ustalono, e jest on sprawc¹ czterech wczeœniejszych napadów na punkty handlowe, które mia³y miejsce na terenie powiatu grodziskiego oraz wolsztyñskiego.- informuje rzecznik grodziskiej komendy. Za przestêpstwa rozboju z u yciem niebezpiecznego narzêdzia ustawodawca przewiduje karê nawet do 12 lat wiêzienia. (KPP) Sulechów - Trzebiechów Pasa er poniós³ œmieræ na miejscu poniedzia³ek, 21 czerwca 2010 str. 7 samochód kierowca samochodu Opel Vectwa straci³ panowanie nad prowadzonym przez siebie pojazdem, wypad³ z drogi i uderzy³ z impetem w drzewo. Ruch na odcinku Sulechów - Trzebiechów by³ utrudniony. Chobienice Z³odzieje z³omu zatrzymani Chêæ ³atwego zysku zaprowadzi³a dwóch mieszkañców gminy Siedlec przed oblicze sprawiedliwoœci. - W wtorek, 8 czerwca w godzinach wieczornych policjanci Wydzia³u Kryminalnego wolsztyñskiej jednostki zatrzymali dwóch me czyzn podejrzewanych o kradzie z³omu z terenu magazynów w Chobienicach. Jak ustalono z³om sprzedawany by³ na terenie województwa lubuskiego, a zyski dzielono po po³owie. Teraz równie solidarnie obaj mê - czyÿni odpowiedz¹ przed s¹dem za pope³nion¹ kradzie.- informuje rzecznik prasowy wolsztyñskiej policji, st.sier. Wojciech Adamczyk. - Jak ustalono, mê czyÿni dobrze znaj¹c okolicê wiedzieli, e w pobli u magazynów by³ego PGR-u w Chobienicach sk³adowane s¹ stalowe elementy, które mo na spieniê yæ. Do wprowadzenia swojego planu w ycie potrzebny by³ samochód, którym mogliby przewieÿæ z³om do punktu skupu. Poniewa nie dysponowali autem dostawczym postanowili wykorzystaæ nale ¹ce do jednego z nich daewoo tico. W ten sposób ³aduj¹c ka dorazowo po kilkaset kilogramów przewieÿli ³¹cznie niemal tonê z³omu, sprzedaj¹c je w jednym ze skupów na terenie województwa lubuskiego. Poniewa kolejne kursy autem osobowym uszczupla³y zyski ze sprzeda y postanowili wynaj¹æ auto dostawcze. Tu jednak z³odziejski fart ich opuœci³. Przyje d aj¹c kolejny raz w rejon magazynów zwrócili na siebie uwagê przebywaj¹cych tam osób i tym razem odjechali z niczym. Policjanci, którzy w wyniku pracy operacyjnej weszli w posiadanie informacji o dwójce z³odziei bardzo szybko ustalili, kto jest odpowiedzialny za kradzie. We wtorek wieczorem 53-letni mieszkaniec gminy Siedlec i jego o dwa lata m³odszy kompan zostali zatrzymani i doprowadzeni do KPP w Wolsztynie, gdzie z³o yli stosowne wyjaœnienia. W najbli szym czasie obaj mê czyÿni stan¹ przed s¹dem.- relacjonuje przebieg wydarzeñ st.sier. Wojciech Adamczyk. Za kradzie, której siê dopuœcili grozi im kara grzywny, ograniczenia wolnoœci lub pozbawienia wolnoœci od 3 miesiêcy do 5 lat.

8 str. 8 poniedzia³ek, 21 czerwca 2010 Powiat Wolsztyn M³odych talentów nie brakuje! Od jedenastu lat organizowany jest na terenie Powiatu Wolsztyñskiego konkurs literacki pod has³em M³ode Talenty. W tym roku organizatorem imprezy by³ Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Wolsztynie oraz Szko³a Podstawowa nr 3 w Wolsztynie. Uroczyste podsumowanie konkursu odby³o siê w czwartek, 10 czerwca 2010r. w œwietlicy Zespo³u Szkó³ Zawodowych. Sponsorami konkursu byli: Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, Bank BZ WBK oddzia³ Wolsztyn, Urz¹d Miasta i Gminy Wolsztyn oraz Urz¹d Gminy w Siedlcu. (St.Pow.) Kategoria I Wyró nienia: Sandra Spiralska - Szko³a Podstawowa Adamowo Joanna Jêdrzejewska - Szko³a Podstawowa Karpicko Marcelina Przyby³a - Szko³a Podstawowa Stara D¹browa Weronika Ratajczak - Szko³a Podstawowa Stara D¹browa Aleksandra Buœko - Szko³a Podstawowa nr 3 Wolsztyn Oliwia Bruda - Szko³a Podstawowa nr 3 Wolsztyn Dominika Kosiñska - Szko³a Podstawowa T³oki Kategoria II I miejsce - Natalia Nowak V Szko³a Podstawowa nr 3 Wolsztyn wyró nienie: Klaudia Tomaszewska - Zespó³ Szko³y Podstawowej i Gimnazjum Belêcin Weronika Czwojdrak - Szko³a Podstawowa nr 3 Wolsztyn Magdalena Marcinkiewicz - Szko³a Podstawowa nr 1 Wolsztyn Kategoria III Wyró nienia: Anna Maria oziñska - Gimnazjum nr 1 Wolsztyn Anna Wolnik - Gimnazjum Kêb³owo Magdalena Piosik - Gimnazjum nr 2 Wolsztyn Alicja Skorupiñska - Gimnazjum Obra Kinga Adamczak - Gimnazjum Obra Wolsztyn. VI Festiwal Teatrów Szkolnych WARSZTATY TEATRALNE Ju po raz szósty Szko³a Podstawowa nr 3 w Wolsztynie zorganizowa- ³a Festiwal Teatrów Szkolnych. Tym razem przybra³ on charakter warsztatów aktorskich. Pani Marzena J¹der i p. Ilona oziñska (pomys³odawczynie i organizatorki ) zaprosi³y do wspó³pracy aktora Teatru Polskiego w Poznaniu p. Zbigniewa Walerysia. W œwiat teatru wprowadzi³ zebranych teatr Arlekin z SP3 przedstawieniem W starym Marigoldzie. Nastêpnie mali aktorzy pracuj¹cy w zespo³ach teatralnych w SP 1, SP 3 i ze Starego Widzimia pobierali lekcjê aktorstwa. Pan Zbigniew Waleryœ uczy³ dykcji, poprawnej artykulacji, wyra ania emocji, pokaza³ jak¹ moc ma wypowiadane s³owo... Dzieci z wielkim zaanga owaniem bra³y udzia³ w zajêciach, dlatego w najbli szej okolicy rozlega³y siê wykrzykiwane z ró nym natê eniem i barw¹ g³osu Steeefan, Maaa³gorzataaa... Nastêpnie utworzonych zosta³o 5 zespo³ów, które mia³y do wykonania krótkie etiudy aktorskie. Nad okie³znaniem ich emocji i twórczej pasji czuwali animatorzy tegoroczni maturzyœci: Marta Tomiak, Marta Kamiñska. Natalia oziñska, Jonasz Grynig oraz studentka pedagogiki p. Aleksandra Urbaniak. Po godzinnej, ciê kiej, ale owocnej pracy na scenie dzia³y siê rzeczy niezwyk³e. Opiniê na temat 5 ró norodnych spektakli wyg³osili p. Zbigniew Waleryœ oraz p. Ryszard Muzyczuk instruktor teatralny WDK. Aktorzy us³yszeli mnóstwo pochwa³, ale te cennych wskazówek, które bêd¹ mogli wykorzystaæ w przysz³oœci na scenie. Mo e dziêki temu Wolsztyn bêdzie œwiadkiem niejednego, ciekawego spektaklu! Kilkugodzinne spotkanie zakoñczone zosta³o wrêczeniem certyfikatów udzia³u w warsztatach aktorskich oraz wspólnym, grupowym zdjêciem, na którym mo na zobaczyæ jak uœmiechniêtych uczestników otacza niesamowita magia teatru. Aby przedsiêwziêcie kolejny raz mog³o siê udaæ, potrzebne s¹ pomoc i yczliwoœæ. Organizatorzy sk³adaj¹ podziêkowania Burmistrzowi Wolsztyna Andrzejowi Rogozinskiemu, dyrekcji i pracownikom Wolsztyñskiego Domu Kultury, dyrektorowi Biblioteki Publicznej Arlecie Prz¹dce oraz Marii Kowalczyk- w³aœcicielce wypo yczalni strojów w Nia³ku. >VŒ< Kategoria IV I miejsce - Katarzyna J¹der Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Profilowanych w Wolsztynie II miejsce - Klaudia Walkowiak Zespó³ Szkó³ Rolniczych i Technicznych w Powodowie III miejsce - Paulina Szymañska Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Wolsztynie wyró nienie: Hanna Joksz - Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Profilowanych w Wolsztynie Magdalena Œwider - Zespó³ Szkó³ Rolniczych i Technicznych w Powodowie Przemys³aw Pietruszyñski - Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Wolsztynie Wolsztyn Oddaj swój g³os na Szlak urawi Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu og³osi³ Konkurs pn. Gwiazdy Wielkopolskie. Trwa g³osowanie na najciekawsze projekty realizowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Kilkugodzinne spotkanie zakoñczone zosta³o wrêczeniem certyfikatów udzia³u w warsztatach aktorskich oraz wspólnym, grupowym zdjêciem, na którym mo na zobaczyæ jak uœmiechniêtych uczestników otacza niesamowita magia teatru. Celem konkursu jest m.in. zainteresowanie mieszkañców Wielkopolski, w tym potencjalnych beneficjentów Funduszami Europejskimi - FOT. E.D. TATARKIEWICZ/ODONATA. Celem konkursu jest zainteresowanie mieszkañców Wielkopolski, w tym potencjalnych beneficjentów, Funduszami Europejskimi, a tak e pokazanie w ramach tzw. dobrych praktyk projektów, które zosta³y zrealizowane dziêki œrodkom unijnym w Wielkopolsce. Za poœrednictwem strony internetowej mo na oddaæ g³os na wybrany projekt. Najwiêksza liczba g³osów zadecyduje o zwyciêstwie. Konkurs zainaugurowany zosta³ 5 czerwca br. podczas kampanii promocyjnej Miasteczko Europejskie Miasteczko pe³ne Gwiazd w Poznaniu i trwaæ bêdzie do 30 wrzeœnia br. Do tego dnia w³¹cznie bêdzie trwaæ równie g³osowanie. >VŒ<

9 Wolsztyn Narkotyki na osiedlu Nie lada widok z okna mieli mieszkañcy bloków przy ulicy Kusociñskiego w Wolsztynie, którzy w poniedzia³ek, 14 czerwca oko³o godziny dziewiêtnastej obserwowali policyjn¹ akcjê zatrzymania m³odego mê czyzny. Powodem zatrzymania by³ brak uprawnieñ do kierowania pojazdami i narkotyki, które policja znalaz³a w aucie. - Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie zwrócili uwagê na opla vectra, którym porusza³ siê m³ody mê czyzna. Rejestracja pojazdu wskazywa³a na to, i jego w³aœciciel jest mieszkañcem województwa dolnoœl¹skiego, a wnêtrze pojazdu by³o za³adowane by³o w sposób, którego nie powstydzi³by siê samochód dostawczy. Kierowcê zatrzymano do kontroli i rutynowo poproszono o dokumenty. Zachowanie mê czyzny, którym okaza³ siê 27-letni mieszkaniec G³ogowa wskazywa³o na jego du e zdenerwowanie. poniedzia³ek, 21 czerwca 2010 str. 9 Wolsztyn Posiedzi za rower Wponiedzia³ek, 14 czerwca, 21- letni mê czyzna zosta³ zatrzymany przez wolsztyñsk¹ policjê. Mê czyzna ukrad³ rower wart ok. 600z³ spod jednego z wolsztyñskich lokali na ulicy Strzeleckiej. Policjanci w krótki czasie na podstawie rysopisu ustalili i zatrzymali z³odzieja. Jego powód policjanci upatrywali w zgromadzonym w aucie sprzêcie, który potencjalnie móg³ pochodziæ z kradzie y. Jak siê jednak okaza³o mê czyzna przewozi³ urz¹dzenia oraz wchodz¹cy w ich wyposa enie osprzêt s³u- ¹cy do prania dywanów i tapicerek meblowych i samochodowych, a tak e konieczne detergenty. Dane kierowcy oraz samochodu zweryfikowane zosta³y w policyjnej bazie danych. Wtedy wysz³o na jaw, e mê czyzna pomimo tego, e porusza siê samochodem po drogach publicznych nie posiada prawa jazdy. Brak dokumentu nie polega³ na niemo noœci okazania go do kontroli wynikaj¹cej z tego, e nie mia³ go przy sobie, nie by³ tak e skutkiem jego zagubienia. Mê - czyzna jak siê okaza³o nigdy nie uzyska³ uprawnieñ do kierowania pojazdami mechanicznymi. Policjanci id¹c za ciosem dok³adnie sprawdzili wnêtrze auta. Po chwili, jasne sta³o siê, e brak prawa jazdy nie jest jedynym dowodem bycia na bakier z prawem m³odego g³ogowianina. Pod gumow¹ podk³adk¹ radioodtwarzacza ujawniono dzia³kê amfetaminy zapakowan¹ w woreczek strunowy. Mê czyzna zosta³ zatrzymany i doprowadzony do wolsztyñskiej jednostki. Auto natomiast trafi³o na policyjny parking. Tu przy wykorzystaniu psa wyszkolonego do nawêszania substancji psychoaktywnych ponownie przeszukano jego wnêtrze oraz baga nik, nie znaleziono jednak kolejnych porcji narkotyku. Dziœ w KPP w Wolsztynie oraz wolsztyñskiej Prokuraturze Rejonowej mê czyzna z³o y³ wyjaœnienia w tej sprawie. W myœl prawa odpowie za kierowanie pojazdem mechanicznym bez stosownych uprawnieñ oraz za posiadanie substancji psychotropowych.- relacjonuje przebieg wydarzeñ rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, st.sier. Wojciech Adamczyk. Jak informuje st.sier. W. Adamczyk, zgodnie z Ustaw¹ o Przeciwdzia³aniu Narkomanii osoba posiadaj¹ca œrodki odurzaj¹ce lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolnoœci do lat 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do roku. (KPP) - Oko³o godziny 23:00 dy urny wolsztyñskiej jednostki policji odebra³ zg³oszenie dotycz¹ce kradzie y roweru górskiego marki merida sprzed lokalu gastronomicznego przy ul. Strzeleckiej w Wolsztynie. Wolsztyñscy kryminalni skierowani na miejsce, w trakcie podjêtych czynnoœci ustalili rysopis prawdopodobnego sprawcy. Opieraj¹c siê na tych ustaleniach wytypowali z³odzieja oraz jego miejsce zamieszkania. Dziœ wczesnym rankiem udali siê pod ustalony adres, nie zastali tam jednak nikogo, gdy jak siê okaza³o podejrzewany o kradzie wolsztynianin wyjecha³ do pracy. Bardzo szybko wysz³o na jaw, e poszukiwany delikwent, to rzeczywisty sprawca kradzie y. Mê - czyzna poczu³ siê na tyle pewnie, e dziœ wybra³ siê do pracy skradzionym jednoœladem, który jakby nigdy nic pozostawi³ przed firm¹, w której pracowa³. Policjanci zabezpieczyli rower, a chwilê póÿniej zatrzymali 21-letniego rabusia. Mê czyznê doprowadzono do KPP w Wolsztynie, gdzie zosta³ przes³uchany. Podczas podjêtych czynnoœci potwierdzono, e jest on sprawc¹ kradzie y.- relacjonuje przebieg wydarzeñ rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, st.sier. Wojciech Adamczyk. Za czyn, którego siê dopuœci³ grozi mu od 3 miesiêcy do 5 lat pozbawienia wolnoœci. (KPP) Chobienice Œmiertelne uderzenie Tragiczne w skutkach by³o zdarzenie drogowe do którego dosz³o w czwartek, 10 czerwca. Na drodze prowadz¹cej z Chobienic do Zb¹szynia zgin¹³ 44 letni mê czyzna. Policja bada okolicznoœci zdarzenia. - Jak ustalili policjanci skierowani na miejsce zdarzenia kieruj¹cy vw caddy mê czyzna na prostym odcinku drogi straci³ panowanie nad pojazdem, zjecha³ na przeciwleg³y pas ruchu i czo³owo uderzy³ w przydro ne drzewo. Si³a uderzenia by³a na tyle du a, e auto przemieœci³o siê ponownie na praw¹ stronê jezdni i uderzy³o w kolejne drzewo. Na skutek obra eñ powsta³ych w nastêpstwie wypadku kieruj¹cy autem 44-letni mieszkaniec zmar³ po przewiezieniu do szpitala.- informuje rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, st.sier. Wojciech Adamczyk. Na miejscu zdarzenia obecni byli równie stra acy. - Dzia³ania zastêpu Ochotniczej Stra y Po- arnej Chobienice polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu wsparcia psychicznego i zabezpieczeniu przed utrat¹ ciep³a, nastêpnie przy pomocy zestawu hydraulicznego, ratownicy przyst¹pili do uwalniania osoby poszkodowanej. Po chwili na miejsce dojecha- ³y kolejne jednostki OSP Zb¹szyñ i JRG Nowy Tomyœl, które pomaga³y w uwalnianiu poszkodowanego z rozbitego pojazdu, u ywaj¹c dodatkowo zestawu poduszek pneumatycznych. Po uwolnieniu, poszkodowanego w obecnoœci lekarza przekazano zespo³owi ratownictwa medycznego. Miejsce po wypadku drogowym uprz¹tniêto oraz usuniêto z jezdni plamê p³ynów eksploatacyjnych. informuje rzecznik prasowy wolsztyñskiej stra y. (KPP)

10 str. 10 poniedzia³ek, 21 czerwca 2010 Powiat Wolsztyn Piknik Recyklingowy Wniedzielê, 13 czerwca, w wolsztyñskim parku miejskim odby³ siê Powiatowy Piknik Recyklingowy. G³ównym organizatorem by³o Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, a partnerami Zwi¹zek Miêdzygminny Obra, Urz¹d Miejski w Wolsztynie, Nadleœnictwo Wolsztyn, Reba, Recal, Rekarton, natomiast wykonawc¹ projektu by³a Agencja Informacji i Ochrony Œrodowiska. - W programie znajdowa³y siê koncerty zespo³u muzycznego bêbniarzy Œwiat rytmu, zespo³u perkusyjnego, zawody i konkursy z wiedzy ekologicznej na scenie parku, zawody zrêcznoœciowe, zajêcia plastyczne, prezentacja i kolporta ulotek edukacyjnych. Podczas pikniku prowadzono zbiórkê odpadów: zu ytego sprzêtu AGD i RTV, œwietlówek, baterii i przeterminowanych leków. Za przyniesione odpady mieszkañcy otrzymywali sadzonki roœlin lub nasiona. Zainteresowanie zbiórk¹ odpadów przeros³o oczekiwania organizatorów. Wydano 100 szt. sadzonek i ponad 100 szt. torebek nasion. Nie wspomnê o s³odyczach, torbach ekologicznych i ulotkach ró nego rodzaju. Podczas pikniku mieszkañcy mieli mo liwoœæ wpisania siê do Ksiêgi Pomys³ów Ekologicznych oraz podpisania siê na Wielkiej Karcie Manifestu Ekologicznego. Piknik mia³ na celu promocjê ekologicznych zachowañ wœród mieszkañców powiatu wolsztyñskiego, stanowi³ znakomit¹ rozrywkê, a zarazem edukacjê dla dzieci i doros³ych. Na zorganizowanie pikniku zosta³a przeznaczona nagroda pieniê na w wysokoœci 15 tys. z³., któr¹ Wydzia³ Promocji otrzyma³, bior¹c udzia³ w konkursie edukacyjnym. Dodatkowe œrodki pozyskano z bud etu powiatu przeznaczone na ochronê œrodowiska- 8 tys. z³. Wszystkim organizatorom, a w szczególnoœci wydzia³owi Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Leœnictwa pod kierownictwem Pani Aleksandry urek, bardzo Wpi¹tek, 11 czerwca w Galerii Promocje Wolsztyñskiego Domu Kultury odby³o siê podsumowanie konkursu plastycznego pt. PEJZA WIELKOPOLSKI dla uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i œrednich z Powiatu Wolsztyñskiego. - Na konkurs dostarczono 252 praz z placówek: Zespó³ Szkól w Kaszczorze, Zespó³ Szkó³ w Mochch, Zespó³ Szkó³ w Belêcinie, Zespó³ Szkó³ w Kopanicy, Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Wolsztynie, szko³a Podstawowa we Wroniawach, Gimnazjum w Kêb³owie. Z kategorii I / szko- ³y Podstawowe prac, z Kat. II / gimnazjaliœci/ prac oraz z kat. III / szko³y œrednie - o prac. Komisja w sk³adzie: Barbara Sokolnicka, Aneta pocz¹tek, Jan Sokolnicki, Beata Krajewska dziêkujê za w³o on¹ pracê i zaanga owanie w realizacjê pikniku. - informuje Starosta Wolsztyñski Ryszard Kurp. Ekologiczne Wyprawy Tropicieli Odpadów W trakcie Powiatowego Pikniku Recyklingowego, odby³ siê Zwi¹zkowy Fina³ konkursu z cyklu Ekologiczne Wyprawy Tropicieli Odpadów. W konkursie wziê³y udzia³ dzieci z szeœciu szkó³ podstawowych w zespo³ach piêcioosobowych, rozwi¹zuj¹cych zadania oceniane przez Jury. Ocenie podlega³a wiedza z gospodarki odpadami, wystêp artystyczny i stroje. Wyniki konkursu przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: I miejsce: Zespó³ Szkó³ Gimnazjum i Szko³a Podstawowa w Mochach 25,2 punkty; II miej- PEJZA WIELKOPOLSKI po ocenie prac plastycznych postanowi³a nagrodziæ równorzêdnymi nagrodami: kategoria I: Ewelina Nowak /kl.vi ZSS w Wolsztynie, Marta Wawrzynowicz /kl. V SP Kopanica/, Kaludia Kaminiarczyk /kl. V SP Wroniawy/, Martyna Jankowiak / kl. VI ZSS Wolsztyn/ kategoria II: Karolina Radzimska /kl. II Gimnazjum w Kêb³owie/, Agnieszka Agrest /Gimnazjum Specjalne Wolsztyn/, Mateusz ok /Gimnazjum Specjalne Wolsztyn/, Damian Konopnicki /Gimnazjum Specjalne Wolsztyn/, Agnieszka Przyby³a / Gimnazjum Specjalne Wolsztyn/, Andrzej Pabich / Gimnazjum Specjalne w Wolsztynie/.- informuje Wolsztyñski Dom Kultury. (WDK) sce: Szko³a Podstawowa w Kêb³owie 24,4 punkty, Zespó³ Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Kopanicy 24,4 punkty, IV miejsce: Zespó³ Szkolno Przedszkolny w Starkowie 23,7 punktów, V miejsce: Szko³a Podstawowa nr 5 w Wolsztynie 22,5 punkty, VI miejsce: Szko³a Podstawowa w Karpicku 20,7 punktów. Uczestnicy wraz z opiekunami otrzymali upominki indywidualne zaœ szko³y - zestawy ksi¹- ek i dodatkow¹ wycieczkê edukacyjn¹. Nagrody zosta³y sfinansowane przez Zwi¹zek Miêdzygminny Obra. Odpady niebezpieczne Podczas Pikniku odby³a siê równie zbiórka odpadów niebezpiecznych, których zebrana iloœæ przeros³a nasze oczekiwania. Mieszkañcy gmin Przemêt, Siedlec i Wolsztyn dostarczyli w³asnym transportem: 5 koszy (ok. 1m3) telewizorów, komputerów, radioodbiorników, elektrycznych maszyn do pisania, odkurzaczy i innego sprzêtu RTV i AGD, ok. 150 kg baterii i ma³ych akumulatorów, ok. 10 kg przeterminowanych i niewykorzystanych leków, ok. 50 szt œwietlówek i ok. 30 szt. arówek. - Za dostarczone odpady mo na by³o otrzymaæ: sadzonki drzew i krzewów ozdobnych, na- siona zió³ i kwiatów ofiarowane przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie oraz s³odycze, ulotki, prospekty, zeszyty, ksi¹ ki i torby ekologiczne ofiarowane przez Zwi¹zek. Zainteresowanie udzia³em w grach, zabawach i konkursach, spora liczba widzów oraz iloœæ zebranych odpadów zachêcaj¹ organizatorów do podjêcia podobnych dzia³añ w przysz³ym roku.- informuje Zarz¹d Zwi¹zku Miêdzygminnego Obra. Powiat Wolsztyn Policjanci ³apali na wêdkê Wsobotê, 5 czerwca,ju po raz ósmy rozegrano zawody sp³awikowe dru yn policyjnych z komend miejskich i powiatowych Wielkopolski o Puchar Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.- Bezkonkurencyjna okaza³a siê dru yna z Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie. Laureaci odebrali cenne trofeum z r¹k fundatora.- informuje rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, st.sier. Wojciech Adamczyk. - Zawody rozegrane zosta³y na wodach dzier awionych przez Ko³o PZW Noteæ w Jeziercach. Wêdkarze zajêli wylosowane wczeœniej stanowiska i rozpoczêli przygotowania do rywalizacji. Ka dy na swój sposób próbowa³ zapewniæ sobie maksymalne szanse wygran¹, w ruch posz³y wiêc zanêty, wêdki, podbieraki oraz inne wêdkarskie akcesoria. W rywalizacji dru ynowej bezkonkurencyjni okazali siê Rafa³ Lewandowski, Micha³ Mania i Lucjan Kulas z Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie deklasuj¹c pozosta³e dru yny. Na sukces z³o y³y siê zwyciêstwa wolsztynian w sektorach A i C oraz drugie miejsce w sektorze B. Drugie miejsce zajê³a dru yna z KPP Gostyñ, a trzecie miejsce przypad³o gospodarzom z KWP Poznañ. Indywidualnie zwyciê y³ Micha³ Mania reprezentuj¹cy KPP Wolsztyn, II miejsce zaj¹³ Tomasz Wêc³awiak z KWP Poznañ, natomiast III miejsce przypad³o w udziale Lucjanowi Kulasowi z KPP Wolsztyn. Ufundowany Puchar wrêczy³ osobiœcie Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu m³. insp. Krzysztof Jarosz. Medale wrêcza³ Dyrektor Biura ZO PZW w Poznaniu Andrzej Kuligowski. Puchar za najwiêksz¹ rybê ufundowali Komendant Komisariatu Poznañ Stare Miasto i Przewodnicz¹cy NSZZ Policjantów.- informuje wolsztyñski rzecznik. (KPP)

11 poniedzia³ek, 21 czerwca 2010 str. 11 Œwiêtno. Rozdano tytu³y Œwiêto Rodziny i Sponsora Tradycj¹ jest ju w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Œwiêtnie, e corocznie uroczyœcie i symbolicznie docenia siê tych, którzy wspieraj¹ dzia³ania szko³y i pracuj¹ na jej rzecz. W tym roku uroczysta gala odby³a siê w sobotê, 12 czerwca. Podczas uroczystoœci Przewodnicz¹cy Rady Rodziców Marcin Nasi³owski, wiceburmistrz Justyna Miko³ajewska oraz dyrektor Jerzy Luftmann wrêczyli tytu³y Sponsora Roku, Rodziny Roku oraz Rodzica Roku. Tym bardziej mi³o nam pisaæ o tej uroczystoœci poniewa, wœród odób wyróznionych tytu- ³em Sponsora Roku znalaz³a sie równiez nasza Redakcja. Ca- ³oœæ uroczystoœci rozpoczêto Msz¹ œw. w intencji rodziców i sponsorów, która odprawi³ proboszcz ks. Dariusz Chmist. Pra- cowniczy Zespo³u Szkolno- Przedszkolnego staneli na wysokoœci zadabia przygotowuj¹c program artystyczny z dzieæmi oraz przygotowujac kawê i ciasto dla goœci. Mi³a atmosfera spotkania i gest wdziêcznoœci ze strony dzieci i pracowników szko³y utwierdzi³y zebranych w przekonaniu, e warto siê angazowaæ i wspieraæ inicjatywy tej placówki. Choæ pomoc by³a bezinteresowna to zawsze mi³o jest poczuæ, e jest ona doceniana. Sponsor Roku otraymali: Firma AMJADI z Kaszczoru, Przedsiêbiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Ryszard Kalitka, Redakcja gazety Wasz Dzieñ po Dniu, So³tys Bernadeta Kawulak, Justyna i S³awomir Estkowscy. Tytu³ Rodzina Roku : Anita i Jacek Brzeziñscy Bogumi³a i Andrzej Górniak Rodzic Roku : Anita Siczyñska Agnieszka Pilarska Kinga Witkiewicz Anita Wawrzyniak Sponsor Roku So³tys Bernadeta Kawulak. Sponsor Roku Redakcja gazety Wasz Dzieñ po Dniu - nagrodê odebra³ wydawca S³awomir Adamczak. Sponsor Roku Przedsiêbiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Ryszard Kalitka. Rodzina Roku Bogumi³a i Andrzej Górniak. Rodzina Roku Anita i Jacek Brzeziñscy. Rodzic Roku Anita Wawrzyniak. Rodzic Roku Anita Siczyñska. Wsobotê, 5 czerwca, na terenie Skansenu Budownictwa Ludowego w Wolsztynie odby³y siê obchody Dnia Dziecka zorganizowane dla najm³odszych przez Zarz¹d Terenowy NSZZ Policjantów w Wolsztynie. - Tego dnia na najm³odszych czeka³o wiele atrakcji. Kolejki chêtnych ustawia³y siê przed dmuchan¹ zje d alni¹ i stanowiskiem, gdzie wykonywany by³ wakacyjny makija, a tak e do przeja d ki bryczk¹ i na kucyku. Ka dy chêtny móg³ tak- e sprawdziæ siê podczas zawodów strzeleckich w paintballu, zmierzyæ si³ê uderzenia i kopniêcia na specjalnych urz¹dzeniach, zagraæ w powietrznego tenisa oraz z³o yæ odciski linii papilarnych na specjalnie przygotowanej karcie. Ogromnym powodzeniem cieszy³y siê gry i zabawy sprawnoœciowe oraz konkursy, w których poza bohaterami tego dnia startowali tak e ich rodzice. Laureaci poszczególnych konkurencji oraz pozostali uczestnicy nagrodzeni zostali s³odyczami oraz upominkami, m.in. opaskami odblaskowymi. Poœród gier i zabaw nie Rodzic Roku Agnieszka Pilarska. Powiat Wolsztyn Policyjni Zwi¹zkowcy Dzieciom zabrak³o miejsca na garœæ cennych porad dotycz¹cych bezpiecznego spêdzenia nadchodz¹cych wakacji Dzieci mia³y okazjê wys³uchaæ rad dotycz¹cych bezpiecznego podró- owania w fotelikach ochronnych. Podsumowaniem dnia pe³nego atrakcji by³ pokaz balonu. Ka dy chêtny móg³ zasi¹œæ w gondoli powietrznego statku i unieœæ siê tu ponad ziemiê. Festyn, s¹dz¹c po reakcji wszystkich dzieci by³ Wolsztyñscy policjanci serdecznie podziêkowali Piotrowi Horowskiemu przewodnicz¹cemu zwi¹zków za zorganizowanie imprezy. strza³em w przys³owiow¹ dziesi¹tkê. Zgodnie z ubieg³oroczn¹ obietnic¹ stoj¹cego na czele policyjnych zwi¹zkowców Piotra Horowskiego zorganizowany zosta³ po raz drugi jako kontynuacja dzia³añ skierowanych do najm³odszych. Festyn poza wspania³¹ zabaw¹ dla niemal 200 uczestników by³ tak e okazj¹ do wyra enia solidarnoœci z mieszkañcami regionów Polski, które ucierpia³y w wyniku powodzi. Wœród obecnych przeprowadzono zbiórkê pieniêdzy przeznaczonych na ten waœnie cel. Uzyskane w ten sposób œrodki w najbli - szym czasie trafi¹ do potrzebuj¹cych.- relacjonuje rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, st.sier. Wojciech Adamczyk.

12 str. 12 poniedzia³ek, 21 czerwca 2010 Wspomnienia z wycieczki szkolnej Z Powodowa do Poczdamu i Berlina Wczwartek, 10 czerwca br. 35 uczniów Zespo³u Szkó³ Rolniczych i Technicznych w Powodowie wyjecha³o na jednodniow¹ wycieczkê do Poczdamu i Berlina. Wycieczkê zorganizowa³y nauczycielki jêzyka niemieckiego El - bieta Weigt oraz Izabela Zasadni, którym, w charakterze trzeciego opiekuna, towarzyszy³a Ewa Kuprianowicz. Przed siedzib¹ parlamentu niemieckiego Reichstag. Dzieñ Dziecka w Kêb³owie WKêb³owie pod has³em Baw siê razem z nami odby³ siê festyn z okazji Dnia Dziecka zorganizowany wspólnie przez Dyrekcjê Szko³y Podstawowej z Rad¹ Rodziców i So³tysa z Rad¹ So³eck¹. Stadion sportowy w niedzielne popo³udnie 30 maja wype³niony by³ dzieæmi i ich rodzicami. - Z myœl¹ o najm³odszych przygotowano wiele atrakcji. Mo na by³o skorzystaæ z bezp³atnych przejazdów bryczkami konnymi, dmuchanych zje d alni, basenu z pi³eczkami i wielu innych niespodzianek. Wielkim zainteresowaniem cieszy³ siê policyjny radiowóz, a funkcjonariusze drogówki odpowiadali na niezliczon¹ iloœæ pytañ zarówno dzieci,jak i doros³ych. Natomiast dzieci ze swoimi nauczycielami przygotowali bardzo urozmaicony program artystyczny, który zosta³ nagrodzony wielkimi brawami.goœciem dzieci by³ Burmistrz Andrzej Rogozinski. Pomimo zmiennej pogody festyn mia³ du ¹ frekwencjê.- mówi so³tys Kêb³owa, Bogdan Œwietliñski. Organizatorzy dziêkuj¹ niezawodnym sponsorom tego dzieciêcego œwiêta: Burmistrzowi Wolsztyna, Agrofirmie Wroniawy, Ubojni Drobiu Merda Kêb³o- Uczniowie przed pa³acem Sanssouci w Poczdamie. - Wyjazd ten by³ dla naszych uczniów okazj¹ do zwiedzania najwa niejszych atrakcji turystycznych Poczdamu i Berlina oraz do prób komunikowania siê w jêzyku obcym. Ten s³oneczny dzieñ rozpoczêliœmy od zwiedzania olbrzymiego (290 hektarów) kompleksu pa³acowo-parkowego Sanssouci w Poczdamie, wybudowanego z polecenia króla Fryderyka Wielkiego. Nastêpnie udaliœmy siê do Berlina na lotnisko Tegel, gdzie m³odzie z wie- wo, firmie Rakpol Rakoniewice, firmie JMK sp.z oo Kowalski Wolsztyn, Salon urody Lidia Szczêsna. A. Malickiemu z Kêb³owa, M. Stachowiak, M.Szymyœlikowi z Kêb³owa, T. Pietrusiñskiemu z Wolsztyna oraz wszystkim rodzicom. (fot. W.Sp³awski) y mog³a zobaczyæ start i l¹dowanie samolotów. Kolejnym punktem programu naszej wycieczki by³o zwiedzanie Koœcio³a Pamiêci Cesarza Wilhelma, zniszczonego w czasie II Wojny Œwiatowej. Popo³udniu uczniowie mogli podziwiaæ widok na Berlin ze szklanej kopu³y w siedzibie parlamentu niemieckiego Reichstag. Zwiedzili tak e Muzeum Pergamoñskie po³o one na Wyspie Muzeów, zobaczyli Katedrê Berliñsk¹, Wsobotê, 5 czerwca br. na stadionie w Siedlcu ju po raz drugi odby³ siê Gminny Dzieñ Dziecka. - Na zaproszenie Pana Wójta gminy Siedlec - Adama Cukiera, przyjecha³y dzieci z przedszkoli oraz szkó³ podstawowych z Gminy Siedlec. Przez kilka godzin dzieci wraz z opiekunami i rodzicami mog³y korzystaæ z wielu ciekawych atrakcji. Piêkna pogoda, jakby na zamówienie, du o radoœci i bardzo mi³a atmosfera towarzyszy³a nam przez ca³y czas.- informuje Urz¹d Gminy w Siedlcu. - Dzieci zosta³y przywitane przez Pana Piotra Korsaka, który poprowadzi³ ca³¹ imprezê. Du ym powodzeniem cieszy³a siê darmowa, olbrzymia zje d alnia, dmuchany zamek i tor przeszkód. Odby- ³y siê wspólne tañce a mali uczestnicy mogli siê popisaæ na scenie swoimi umiejêtnoœciami wokalnym oraz recytatorskimi, za które otrzyma³y nagrody. Zaproszony Teatr Wagabunda przygotowa³ gry i zabawy. Dzieci wspólnie z klaunami uczestniczy³y w konkursach np. ³owienie (sztucznych) rybek, rzucanie pi³k¹ do kosza, czy bitwa morska. Sporym zainteresowaniem cieszy³ siê tak e konkurs plastyczny prowadzony przez Pana Wies³awa Matysika. Dzieci, które bra³y udzia³ w tym konkursie dosta³y nagrodê a ich prace bêdzie mo na ogl¹daæ podczas wystawy w Bibliotece Publicznej w Siedlcu. Nie zabrak³o równie malowania twarzy i tatua y. Jedn¹ z dodatkowych atrakcji by³a tak e mo liwoœæ przejazdu bryczk¹ po Siedlcu. Podczas imprezy a nastêpnie przeszli pieszo na plac Aleksandra ze s³ynn¹ wie ¹ telewizyjn¹. Ostatnim punktem wycieczki by³ Mur Berliñski, który uczniowie zobaczyli z okien autokaru. Mamy nadziejê, e ten dzieñ d³ugo pozostanie w pamiêci wszystkich uczestników wycieczki.- informuj¹ El bieta Weigt i Izabela Zasadni, nauczycielki jêzyka niemieckiego w ZSRiT Powodowo. Opr. Siedlec Gminny Dzieñ Dziecka yczenia ma³ym mieszkañcom z³o- y³ inicjator ca³ej imprezy Pan Wójt Adam Cukier, który mia³ przygotowane nagrody. Du e zainteresowanie wzbudzi³o pojawienie siê na scenie bohaterów Gwiezdnych Wojen m.in. Darth Vader, czy Anakin Skywalker. Grupa Mi³oœników Star Wars Dagobah zapewni³a, e widzowie poczuli siê, jakby brali udzia³ w krêceniu nowej czêœci tego kultowego filmu. Podczas festynu wszystkie maluchy otrzyma- ³y bon na kie³baskê oraz napój. Na festynie pojawi³y siê tak e panie uczestnicz¹ce w projekcie Aktywne jutro realizowanego przez Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Siedlcu, finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.Po zakoñczeniu atrakcji dla najm³odszych, na scenie zaprezentowa³ siê m³ody zespó³ rockowy Nachos z Wolsztyna a tak e znany ju zespó³ Drunk n Rolled. Na zakoñczenie odby³a siê dyskoteka w rytmie Dance. Impreza uda³a siê w 100% za co oczywiœcie trzeba podziêkowaæ wszystkim uczestnikom za przybycie i wspólna zabawê.- informuje Urz¹d Gminy w Siedlcu. (UG)

13 poniedzia³ek, 21 czerwca 2010 str. 13 Wolsztyn Uszkodzone zosta³y trzy auta Niezachowanie nale ytej ostro noœci przez mieszkankê Komorowa by³o przyczyn¹ kolizji do której dosz³o w poniedzia³ek 14 czerwca w Wolsztynie na ulicy Powstañców Wielkopolskich. - Samochodowe domino to efekt chwili nieuwagi mieszkanki Komorowa poruszaj¹cej siê daewoo matizem.- mówi rzecznik prasowy wolsztyñskiej policji, st.sier. Wojciech Adamczyk. S AWA WPAD, KIEDY OKRAD MATKÊ 21 letni mieszkaniec wsi Kr¹ kowo w gminie S³awa okrad³ dwa domy w swojej wsi. Pierwsz¹ kradzie zg³oszono w miniony weekend. Z³odziej wybi³ ceg³¹ szybê w oknie i z mieszkania zabra³ komputer, odtwarzacz dvd, wiatrówkê typu strzelba z celownikiem optycznym, ³¹cznej wartoœci ok z³. Po trzech dniach z innego mieszkania zgin¹³ telewizor wyceniony na 900 z³. Policjanci ze S³awy szybko wytypowali podejrzanego, okaza³o siê, e trafnie. Telewizor ukrad³ w³asnej matce, byæ mo e chcia³ zmyliæ trop, kryminalni ze S³awy nie dali siê zwieœæ. Podejrza- ny przyzna³ siê do obu czynów i pokaza³ gdzie ukry³ skradzione przedmioty. Teraz za swoje czyny odpowie przed s¹dem. Z. Komolka Wolsztyn Œmig³owcem do szpitala - 52 letnia mieszkanka Komorowa nie zachowa³a bezpiecznej odleg³oœci od poprzedzaj¹cego j¹ peugeota doprowadzaj¹c jego przebieg. Kieruj¹cy poddani zostali badaniu stanu trzeÿwoœci, które we wszystkich przypadkach potwierdzi³o, e byli oni trzeÿwi. Konieczny by³ transport œmig³owcem ofiary wypadku do którego dosz³o w czwartek, 10 czerwca. Oko- ³o godziny 10:30 na ul. eromskiego w Wolsztynie mia³o miejsce zdarzenie drogowe, w którym powa nych obra eñ dozna³ 67 letni mieszkaniec Wolsztyna. Jecha³ on rowerem. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie, mê czyzna w³¹czaj¹c siê do ruchu wyjecha³ spod stacji paliw Statoil wprost pod nissana sunny. - Kieruj¹cy samochodem 28-letni mieszkaniec Adamowa gwa³townie hamowa³, nie zdo³a³ jednak unikn¹æ zderzenia z cyklist¹, który uderzony lew¹ stron¹ pojazdu wpad³ na pokrywê silnika, a nastêpnie na szybê czo³ow¹. Na skutek uderzenia rowerzysta dozna³ rozleg³ych obra- eñ cia³a i konieczne okaza³o siê przetransportowanie go do wolsztyñskiego szpitala, a nastêpnie œmig³owcem do szpitala w Poznaniu.- mówi rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, st.sier. Wojciech Adamczyk. Badanie stanu trzeÿwoœci kierowcy nissana wykaza³o, e by³ trzeÿwy. (KPP) do najechania na jego ty³. Auto na skutek uderzenia najecha³o na jad¹cego przed nim hyundaia. W ten sposób uszkodzone zosta- ³y trzy uczestnicz¹ce w kolizji pojazdy. Policjanci przybyli na miejsce, na podstawie wyjaœnieñ uczestników zdarzenia ustalili Wœrodê, 9 czerwca, tu przed godz. 3 w nocy policjanci z Sulechowa zatrzymali 2 mê czyzn w wieku 20 i 26-lat, którzy z budynku Urzêdu Miejskiego w Sulechowie ukradli metalowy herb z symbolem miasta. - Badanie na zawartoœæ alkoholu wykaza³o, e obaj mê - czyÿni byli nietrzeÿwi. Mieli od 0,5 do 1 promila alkoholu w organizmie. Obaj trafili do policyjnej izby zatrzymañ. Odpowiedz¹ za kradzie.- informuje Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze. Za kradzie kodeks karny przewidu- aden z uczestników nie odniós³ obra eñ.- relacjonuje przebieg wydarzeñ, st.sier. Wojciech Adamczyk. Za spowodowanie kolizji mieszkanka Komorowa ukarana zosta³a mandatem oraz punktami karnymi. (KPP) Sulechów UKRADLI HERB MIASTA je karê pozbawienia wolnoœci od 3 miesiêcy do 5 lat. (KMP) Wolsztyn. kolizja na Sadowej Jecha³ pod pr¹d We wtorek, 8 czerwca, w Wolsztynie mia³a miejsce niecodzienna kolizja. - Kieruj¹cy rowerem mê czyzna uderzy³ w jad¹cy z naprzeciwka samochód osobowy. Przyczyn¹ zdarzenia drogowego by³o oœlepiaj¹ce s³oñce i jazda rowerzysty pod pr¹d.- mówi rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie st.sier. Wojciech Adamczyk. - ok.godz. 11:00 u zbiegu ulicy Sadowej i egockiego w Wolsztynie 61-letni rowerzysta doprowadzi³ do zderzenia z suzuki swift kierowanym przez mieszkankê Wolsztyna. Jak ustalono, do niecodziennej kolizji dosz³o w wyniku z³amania podstawowych zasad okreœlaj¹cych sposób poruszania siê po drogach publicznych. Jak siê bowiem okaza³o rowerzysta jecha³ nie tylko lew¹ stron¹ jezdni ale tak e pod pr¹d. Doje d aj¹c do ul. egockiego nie zauwa y³ jad¹cego z przeciwka samochodu i doprowadzi³ do kolizji. Na skutek uderzenia nieznacznym uszkodzeniom uleg³o auto, natomiast oboje kieruj¹cy nie odnieœli obra eñ. Przeprowadzone na miejscu badanie alkotestem potwierdzi³o, e zarówno rowerzysta, jak i kieruj¹ca samochodem byli trzeÿwi.- relacjonuje rzecznik wolsztyñskiej policji, st.sier. W. Adamczyk. Za spowodowanie zagro enia w ruchu drogowym wolsztynianin ukarany zosta³ mandatem karnym.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

SESJA zimowa

SESJA zimowa SESJA zimowa 2015 10038 Warszawa, 5.03.2015 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych wœród

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

SESJA zimowa

SESJA zimowa SESJA zimowa 2015 25963 Warszawa, 5.03.2015 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych wœród

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA EUROPEJSKA PLANSZÓWKA maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 18055 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK 10107 Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji kolejnej edycji olimpiad dla najm³odszych, które zosta³y

Bardziej szczegółowo

ODBLASKOWA SZKOŁA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014 ROKU

ODBLASKOWA SZKOŁA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014 ROKU Działania podejmowane w ramach konkursu ODBLASKOWA SZKOŁA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014 ROKU Wyposażenie uczniów w kamizelki i elementy odblaskowe Dla uczniów szkoły zostały zakupione kamizelki i elementy

Bardziej szczegółowo

SESJA zimowa

SESJA zimowa SESJA zimowa 2013 10107 Warszawa, 25.02.2013 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych wœród

Bardziej szczegółowo

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Centrum Kultury Katowice Młodzieżowy Dom Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Katowice, 15.09.2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY Z analizy zjawiska przestępczości, demoralizacji nieletnich oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIAD. SESJA wiosenna 2014

WYNIKI OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIAD. SESJA wiosenna 2014 WYNIKI OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIAD SESJA wiosenna 2014 26607 Warszawa, 15.05.2014 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprpoznan.bip.net.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprpoznan.bip.net.pl/ 1 z 5 2013-08-28 13:27 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprpoznan.bip.net.pl/ Poznań: Przeprowadzenie cyklu szkoleń w systemie

Bardziej szczegółowo

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną dla uczniów szkól gimnazjalnych pt. Moje Miejsce w Europie Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK. sesja zimowa

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK. sesja zimowa OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK sesja zimowa 10685 Szanowni Nauczyciele, OGÓLNOPOLSKie olimpiady OLIMPUSEK sesja zimowa Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK 22137 Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji kolejnej edycji olimpiad dla najm³odszych, które zosta³y

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Namysłów: Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r.

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. UCHWAŁA NR V/29/15 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2015

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Grójec, 9 września 2015 Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie

Grójec, 9 września 2015 Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie Grójec, Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie Regulamin konkursu fotograficznego Ziemia Grójecka w Obiektywie 2 Grójec, dnia SPIS TREŚCI: Opis

Bardziej szczegółowo

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN Autor: Administrator 27.11.2013. Gmina Po wiêtne 23 listopada 2013 r. w hali Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê VII Turniej

Bardziej szczegółowo

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice REGULAMIN II Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Boleszkowice 21.05.2016r. I. Cel rajdu: 1. Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji, 2. Popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich prowadzony jest 3. Bieg Sosnowiecki (zwany dalej: Biegiem). 2. Celem Biegu jest popularyzacja aktywności związanych ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

a) 1, 3, 6 b) 1, 3, 4 c) 2, 3, 4

a) 1, 3, 6 b) 1, 3, 4 c) 2, 3, 4 1. Aby otrzymać kartę rowerową, powinieneś znać zasady dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. Wymagane jest też, aby rower posiadał obowiązkowe wyposażenie. Który punkt nie wymienia

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

BIBLIA I PRZYPOWIESCI BIBLIJNE

BIBLIA I PRZYPOWIESCI BIBLIJNE Opracowanie wyników konkursu BIBLIA I PRZYPOWIESCI BIBLIJNE LISTOPAD 2014 10768 Warszawa, 15.01.2015 r. Szanowni Szkolni Koordynatorzy Konkursu Biblia i Przypowieœci biblijne, Serdecznie dziêkujemy wszystkim

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA UCZESTNIKÓW II POWIATOWA NOC Z EDUKACJĄ EDUKACJA I PRACA

REGULAMIN KONKURSU DLA UCZESTNIKÓW II POWIATOWA NOC Z EDUKACJĄ EDUKACJA I PRACA REGULAMIN KONKURSU DLA UCZESTNIKÓW II POWIATOWA NOC Z EDUKACJĄ EDUKACJA I PRACA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin konkursu dla uczestników II Powiatowej Nocy z Edukacją zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI I Organizatorzy konkursu: Muzeum Historii Żydów Polskich (dalej MHŻP)

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik.

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie chemicznym Młody All-Chemik na najciekawsze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wielkanoc w Galerii Warmińskiej

REGULAMIN KONKURSU Wielkanoc w Galerii Warmińskiej REGULAMIN KONKURSU Wielkanoc w Galerii Warmińskiej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wielkanoc w Galerii Warmińskiej jest Racing Logistics sp. Z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul Borowa 14/1,

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016 DATA OGŁOSZENIA: 10 maja 2016 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Projekt Produkt Lokalny Małopolska Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016 Tytuł ogłoszenia: Realizacja usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu,

Bardziej szczegółowo

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK Aktualności Zawody Skate Jam w Okonku Burmistrz Miasta i Gminy Okonek i Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Okonku w ramach II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilet na konferencję Search Marketing Day 2014

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilet na konferencję Search Marketing Day 2014 REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilet na konferencję Search Marketing Day 2014 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu promocyjnego Wygraj bilet na Search Marketing Day 2014, zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Lubartów: Pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka - Praktyka - Sukces

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA

REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu Nowa Ja, zwany dalej Programem, jest Klub Sportowy Centrum Sp. z o.o. al. Róż 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP: 629-241- 26-51

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2016.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2016. Strona 1 z 4 Warszawa: Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie, przetestowanie, uruchomienie aplikacji mobilnej Parkowy Detektyw Numer ogłoszenia: 323918-2015; data zamieszczenia: 30.11.2015 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na rok 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2014 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na rok 2015 1. Wstęp 2. Opis zjawiska na podstawie diagnozy

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka

Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka 1. Postanowienia ogólne. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej 18 maja (środa) 2016r. Dom Kultury w Lubiążu Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej, który zapoczątkowaliśmy w 2011 roku jako konkurs o zasięgu

Bardziej szczegółowo