SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPRAWA: III/2009 Nazwa zadania: PRZETARG W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ Druk offsetowy i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych Wartość szacunkowa zamówienia poniŝej Zatwierdził: Marcin Boris Velinov-Prezes Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi, Regina Babisz-vice Prezes Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi. I. Zamawiający: I. 1) NAZWA I ADRES: Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi, Warszawa, ul. Balonowa 17/3, woj. mazowieckie, tel/fax: , godziny urzędowania: Adres strony internetowej zamawiającego: I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Fundacja osób fizycznych, zawiązana aktem notarialnym z dnia II. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058). Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058). 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605), 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1155), 4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 241 poz. 1763), 1/14

2 5) Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie ustawa, naleŝy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt II. Przedmiot zamówienia. II.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk offsetowy i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Druk offsetowy i dostawa na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, sztuk ulotek informacyjnych. Parametry techniczne: Ulotka informacyjna pt. KREW DAJE śycie- nakład szt.; - format 400/100 mm (składane na pół); papier -błysk 130g/m2; kolor falcowane. Skład i łamanie tekstu według projektu graficznego, który zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy Druk offsetowy i dostawa na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego sztuk plakatów. Parametry techniczne: nakład szt.; format B2; papier-błysk 130g/m2.; kolor 4+0. Skład i łamanie tekstu według projektu graficznego, który zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy. II.1.4. Termin realizacji zamówienia:- wg harmonogramu opisanego w SIWZ -P.IV.2. II.1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , usługi drukowania i powiązane III. Warunki realizacji zamówienia III.1. Szczegółowe określenie warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarte jest w P.IV.- Wymagania merytoryczne i organizacyjne realizacji zamówienia stawiane wykonawcy zamówienia. III.2 Zaoferowana przez Wykonawcę cena obejmować będzie wszelkie koszty związane z realizacją umowy. III.3. Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje moŝliwości udzielenia zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. III.4 Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. IV. Wymagania merytoryczne i organizacyjne realizacji zamówienia stawiane wykonawcy zamówienia IV.1. Wymagania merytoryczne: IV.1.1 Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. IV.1.2 Wymagana jest naleŝyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, IV.1.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. IV.1.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. IV.1.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 2/14

3 IV.1.6 Zamawiający wyklucza udział podwykonawców IV.2. Wymagania organizacyjne (harmonogram realizacji zamówienia) a. wykonawca zobowiązuje się do druku i dostarczenie plakatów i ulotek w następujących transzach: - I transza - do 10 dni od dnia podpisania umowy: plakaty szt.; ulotki szt.; - II transza - do 15 listopada 2009: plakaty szt.; ulotki szt.; - III transza - do 10 stycznia 2010: plakaty szt.; ulotki szt.; - IV transza - do 28 lutego 2010: plakaty szt.; ulotki szt.; - V transza - do 25 marca 2010: plakaty szt.; ulotki szt.; - VI transza - 15 czerwca 2010: plakaty szt.; ulotki szt.; - VII transza - 15 września 2010: plakaty szt.; ulotki szt.; - VIII transza - 10 grudnia 2010: plakaty szt.; ulotki szt. b. płatność: w ciągu 14 dni po dostarczeniu materiałów na podstawie faktury. c. wykonawca powinien uwzględnić koszt wykonania matrycy d. wszystkie niezbędne pliki oraz elementy graficzne słuŝące wykonaniu usługi zostaną dostarczone w formie elektronicznej przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. e. w ramach usługi przewidziane są: skład, przygotowanie do druku, druk, konfekcjonowanie, dostawa do siedziby zamawiającego. f. przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca powinien przedstawić zamawiającemu próbne wydruki do zaakceptowania. g. zamawiający zastrzega moŝliwość zmian ilościowych artykułu w poszczególnych transzach, całkowita ilość nie ulega zmianie. V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4.Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych, w pkt. 1.1 do podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji. 3/14

4 2.4 złoŝyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 2.5 nie złoŝyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŝone dokumenty zawierają błędy z zastrzeŝeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. 3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeŝeli: 3.1 jest niezgodną z ustawą 3.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeŝeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 3.3 jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 3.4.zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 3.5 została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny 3.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych 3.8 jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów, 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę A.2) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę B. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty: B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. JeŜeli w/w dokumenty zostały wystawione wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, naleŝy je opatrzyć stosownym podpisem osoby upowaŝnionej, potwierdzającym aktualność stanu na dzień przekazania. B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. B.3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych. C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia naleŝy złoŝyć następujące dokumenty: Oświadczenie wykonawcy o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia D. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów WyŜej wymienione dokumenty mogą być złoŝone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na: 4/14

5 Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi ul. Domaniewska 35A lok Warszawa tel/fax: Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami: 2.1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu: Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty: KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. 3. Osobą ze strony zamawiającego upowaŝnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: stanowisko Sekretarz Zarządu imię i nazwisko Katarzyna Velinov tel./fax w terminach Osobą ze strony zamawiającego upowaŝnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą telefaksu i poczty elektronicznej jest: stanowisko Sekretarz Zarządu imię i nazwisko Katarzyna Velinov tel./fax w terminach w godzinach pracy zamawiającego 5. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia. Termin składania pytań wynosi nie mniej niŝ 6 dni przed upływem składania ofert. 6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami 7. Nie udziela się Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŝe, w kaŝdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod warunkiem, Ŝe wprowadzona zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 9. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 5/14

6 zamówienia. 10. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak równieŝ pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiąŝące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. VIII. Termin związania ofertą Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający moŝe tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. IX. Opis sposobu przygotowania ofert IX.1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty zgodnie z wymogami SIWZ i ustawy Prawo zamówień publicznych. IX.2. Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. IX.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. IX.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. IX.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równowaŝnych. IX.6. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści. IX.7. Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści. IX.8. Cenę oferty naleŝy wyrazić w złotych polskich. IX.9. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub zaparafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane przez Wykonawcę, natomiast cyfry naleŝy przekreślić i obok napisać prawidłowo w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. IX.10. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane (z zastrzeŝeniem sytuacji opisanej w pkt. X.15.).W treści oferty winna być umieszczona informacja o łącznej ilości stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty. IX.11. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę naleŝy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy z wyłączeniem pełnomocnictw. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umoŝliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) nie wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, naleŝy wraz z ofertą złoŝyć stosowne pełnomocnictwo. IX.12. Pełnomocnictwo musi zostać złoŝone w formie oryginału (wystawionego przez osoby wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) lub kserokopii poświadczonej notarialnie. 6/14

7 IX.13. O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, do oferty powinno być załączone upowaŝnienie do jej podpisania. IX.14. Zamawiający informuje, iŝ zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niŝ w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503,z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działanie w celu zachowania ich poufności. IX.15. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŝone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złoŝone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty w sposób nie budzący wątpliwości, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią taką tajemnicę. Strony zawierające informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą połączone, ale ponumerowane z zachowaniem kontynuacji numeracji stron oferty. IX.16. Zgodnie z art. 8 ust. 3 z związku z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji dotyczących ceny, nazwy (firmy) oraz adresu terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. IX.17. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający moŝliwości de kompletacji zawartości oferty. IX.18. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert Oferty naleŝy składać do dnia: do godz w biurze Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi ul. Domaniewska 35A lok Warszawa Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia: o godz w biurze Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi ul. Domaniewska 35A lok Warszawa X.1 Ofertę naleŝy umieścić w podwójnej kopercie. Kopertę zewnętrzną (Zamawiający zaleca, aby koperta zewnętrzna nie była oznaczona nazwą ani logotypem Wykonawcy) naleŝy zaadresować w następujący sposób: Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi, Warszawa, ul. Domaniewska 35A/41, woj. mazowieckie Oferta przetargowa na druk offsetowy i dostawę materiałów informacyjno promocyjnych sprawa III/2009. Nie otwierać przed dniem 17 września 2009 r., godz. 13:00 Koperta wewnętrzna musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy. X.2 Oferty złoŝone lub nadesłane do Zamawiającego po wyznaczonym terminie będą 7/14

8 odsyłane bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, natomiast oferty przesłane faxem lub pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. X.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. X.4 Podczas otwarcia ofert, które jest jawne, Zamawiający poda informacje wynikające z art. 86 ust. 4 ustawy, tj. nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach innych istotnych zawartych w SIWZ. X.5. W przypadku nieobecności Wykonawcy podczas jawnego otwarcia ofert Zamawiający prześle informacje wskazane w punkcie X.3. i 1X.4 na pisemny wniosek Wykonawcy. X.6 Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany do złoŝonej oferty lub ją wycofać. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta, ale opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA lub WYCOFANIE. X.7 Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złoŝeniem oferty ponosi Wykonawca, niezaleŝnie od wyniku postępowania, z uwzględnieniem przepisu art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. XI. Opis sposobu obliczenia ceny - Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem naleŝnego podatku VAT - jeŝeli występuje. - Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. - Cena moŝe być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. - Cena nie ulega zmianie przez okres waŝności oferty (związania ofertą). - Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia naleŝy przedstawić w Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeŝeli: 1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 1.2. oferta została złoŝona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium: cena oferty - 100%. 3. Oferta przedstawiająca najniŝszą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów Pozostałym ofertom, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty. 4. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaoferuje najniŝszą cenę. 5. JeŜeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemoŝliwy, z uwagi na fakt, 8/14

9 Ŝe zostały złoŝone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŝyli te oferty do złoŝenia ofert dodatkowych 6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny naleŝny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa. XIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoŝy najkorzystniejszą ofertę. 3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności: - nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, - uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeŝeli takie będzie miało miejsce, - uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeŝeli takie będzie miało miejsce. 4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: - zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, - zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego, 5. O uniewaŝnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: - ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert - złoŝyli oferty - w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne 6. W przypadku uniewaŝnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. XIV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA. XIV.1. Wzór umowy na usługi poligraficzne: UMOWA NR Usługi poligraficzne - druk offsetowy i dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych dla Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi, Zawarta dnia. r. Warszawie pomiędzy: Europejską Fundacją Honorowego Dawcy Krwi z siedzibą: Warszawa, ul. Balonowa 17/3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS , NIP , reprezentowaną przez: Marcina Borisa Velinov - Prezesa, Katarzynę Velinov - Sekretarza, 9/14

10 zwaną dalej Zamawiającym, a Firmą. z siedzibą:.. wpisaną do reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą, na podstawie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej, wyraŝoną w złotych równowartość , prowadzonego w trybie zapytania o cenę, została zawarta umowa następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez Zamawiającego pisemnej oferty Wykonawcy z dnia. r. wraz z załącznikami. 2. Przedmiotem zamówienia jest druk offsetowy i dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych dla Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi, zgodnie z poniŝszym opisem: a) plakat: ilość: szt.; format: B2; papier: błysk 130g/m2.; kolor: 4+0 b) ulotka: ilość: szt.; format: 400 x 100mm (składane na pół); papier: błysk 130g/m2.; kolor 4+4, falcowane 3. W ramach usługi przewidziane są: skład, przygotowanie do druku, druk, konfekcjonowanie, dostawa do siedziby zamawiającego lub miejsca przez niego wskazanego. 4. Wykonawca oświadcza, Ŝe przed złoŝeniem oferty Zamawiającemu, zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 5. Cena umowy uwzględnia wszystkie koszty, jakie ponosi Wykonawca przy wykonaniu zamówienia, wykonania matrycy, kosztów papieru, dostaw na adres wskazany przez Zamawiającego, podatków, ceł itp. Zleceniodawca zobowiązuje się do: a) przekazania Zleceniobiorcy w formie elektronicznej plików oraz elementów graficznych słuŝących wykonaniu usługi pierwszej transzy w ciągu trzech dni od dnia podpisania umowy. b) przekazania Zleceniobiorcy plików oraz elementów graficznych słuŝących wykonaniu usługi transz II - VIII zostaną dostarczone w formie elektronicznej przez Zamawiającego w okresie minimum 14 dni poprzedzających datę upływu terminu dostarczenia plakatów i ulotek transz II - VIII. c) dostarczenia w formie elektronicznej Zleceniobiorcy adresu, na który zostaną dostarczone plakaty i ulotki w terminie minimum 7 dni poprzedzających datę upływu terminu dostarczenia plakatów i ulotek kaŝdej z transz. 6. Zamawiający zastrzega moŝliwość wysłania zamówień na w/w artykuły w częściach w okresie związania umowy oraz w ilości, która moŝe zostać zmniejszona lub zwiększona w poszczególnych transzach przy niezmienionej ilości ogółem. 7. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca powinien przedstawić zamawiającemu próbne wydruki do zaakceptowania. 2 Dostawa 1. Dostawa stanowiąca przedmiot zamówienia zostanie zrealizowana w następujących transzach: - I transza - do 10 dni od dnia podpisania umowy: plakaty szt.; ulotki - 10/14

11 szt.; - II transza - do 15 listopada 2009: plakaty szt.; ulotki szt.; - III transza - do 10 stycznia 2010: plakaty szt.; ulotki szt.; - IV transza - do 28 lutego 2010: plakaty szt.; ulotki szt.; - V transza - do 25 marca 2010: plakaty szt.; ulotki szt.; - VI transza - 15 czerwca 2010: plakaty szt.; ulotki szt.; - VII transza - 15 września 2010: plakaty szt.; ulotki szt.; - VIII transza - 10 grudnia 2010: plakaty szt.; ulotki szt. 2. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego, co najmniej na 5 dni przed planowanym dostarczeniem plakatów i ulotek w ramach kaŝdej z transz. 3. Zapłata ceny za dostarczenie plakatów i ulotek kaŝdej z transz nastąpi przelewem na konto Wykonawcy na podstawie złoŝonej faktury Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty wpłynięcia faktury do siedziby Zamawiającego. 3. Wykonawca posiada rachunek bankowy. 4. Za datę zapłaty strony ustalają dzień, obciąŝenia rachunku zamawiającego w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy Ustala się cenę przedmiotu umowy przy przyjęciu cen jednostkowych, wynikających z formularza cenowego: Lp. Nazwa towaru/usługi Ilość Cena jedn. netto Wartość netto VAT Wartość brutto 1. Plakat szt. 2. Ulotki szt. 2. Ceny jednostkowe oraz cena brutto dostarczonych produktów są stałe i nie mogą ulec zmianie w czasie związania umową. 4 Postanowienia końcowe 1. Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, jeŝeli wykonawca: a) nie wywiązuje się terminowo z dostawy, b) dostarczy przedmiot zamówienia niezgodne z ofertą, c) nie przestrzega postanowień umowy. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŝe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem do protokołu odbioru. 3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w wypadku, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy. 11/14

12 4. KaŜdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w 4 pkt 1 Zamawiający upowaŝniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w 3 pkt 1, b) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy kara wnosić będzie 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy określonego w 3 pkt 1 za kaŝdy dzień zwłoki. c) za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji kara wynosić będzie wysokość 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy określonego w 3 pkt 1 za kaŝdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na ich usuniecie W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie w pierwszej kolejności przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz ze zm.) oraz Kodeksu Cywilnego. 2.W przypadku niemoŝności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 4.Zmiany umowy wymagają dla swej waŝności formy pisemnej potwierdzonej podpisami obu stron, pod rygorem niewaŝności. 5.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŝdej ze Stron. 7 Integralną część umowy stanowią: 1. Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy 2. Załącznik nr 2 Formularz Cenowy 3. Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy 4. Pismo powiadamiające Wykonawcę o rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 1. Środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a takŝe innym osobom, jeŝeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez 12/14

13 Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, moŝna wnieść protest do Zamawiającego. 3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) moŝe być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4. Protest dotyczący postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia, jednak nie później niŝ 3 dni przed upływem terminu składania ofert.. 5. Zamawiający dopuszcza moŝliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie: - pisemnej 6. Protest uwaŝa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem. 7. Zamawiający przekaŝe Kopię protestu jednocześnie wszystkim wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 8. Od oddalenia lub odrzucenia protestu w niniejszym postępowaniu przysługuje odwołanie wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: a) wybory trybu zapytania o cenę b) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; c) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; d) odrzucenia oferty W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopie zamawiającemu. 10. Zamawiający przekaŝe Kopię odwołania jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu. Wykonawca moŝe zgłosić, przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił. 11. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198. XVI. Postanowienia końcowe 1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeŝonych przez uczestników postępowania. 2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniŝszych zasad: - zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŝeniu pisemnego wniosku - zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów - zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty 13/14

14 - udostępnienie moŝe mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XVII. Załączniki Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: - Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 2 Formularz Cenowy - Załącznik Nr 3 Oświadczenie wykonawcy Marcin Velinov 14/14

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp. Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: DP 2/01/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa płyt drogowych typ Yomb I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/2013. Nazwa zadania: Wydawnictwa3

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/2013. Nazwa zadania: Wydawnictwa3 Warszawa 2013-05-02 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/2013. Nazwa zadania: Wydawnictwa3 I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów do budowy kładki w miejscowości Podleszany na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatu do Real-Time PCR (1 egz.)- znak postępowania: IOR/ZP/D/Ap.PCR/2011. I. Nazwa (firma) i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

ZP/DIM/U/9/2015 ... ZATWIERDZAM

ZP/DIM/U/9/2015 ... ZATWIERDZAM ZP/DIM/U/9/2015 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie dzieł sztuki podczas transportu i wystawy od wszystkich ryzyk Muzeum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Roźwienica SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku Marian Gdula 2014-09-03 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Chodzież, dnia 30.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i Komendy

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, 22.04.2015 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZPKWŁ.271.2.2015. Nazwa zadania: 1. Termomodernizacja budynku siedziby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie. Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie. Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin Telefon : +48 (091) 4403523; faks: +48 (091) 4403441 NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy ZP.271. 11.2011 Lipnik, dnia 05.08.2011r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego w

Bardziej szczegółowo

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r.

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Pniewy, 2013-10-14 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.272.17.2013. Nazwa zadania: Zakup i dostawa samochodu ciężarowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rojewo, 2015-07-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Mikołajki Pomorskie, 2012-06-08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.IV.27271.3.2012. Nazwa zadania: Wykonanie zabudowy samochodu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa odczynników i sprzętu do Laboratorium Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa odczynników i sprzętu do Laboratorium Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie. SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W KOSZALINIE 75-252 KOSZALIN UL. NIEPODLEGŁOŚCI 44-48 NIP: 669-11-53-754 REGON: 00029075 TEl. FAKS : 094 3423339 BANK: PKO S.A. II Oddział Koszalin 51124036531111000041881738

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Bielska 22 43-400 Cieszyn tel 33/ 858-19-90;-91 fax 33/ 851-40-02 e-mail cpr@999.cieszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia : Dostawa dwóch pojazdów bazowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RP 9/P/11/2012 Kielce, 30.11.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na prenumeratę prasy i czasopism na rok 2013 dla 13-tu filii Miejskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MDK.271.1.2013 Zamawiający: MORĄSKI DOM KULTURY UL.MICKIEWICZA 19 14-300 MORĄG 23.08.2013 r. Zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo