REGULAMIN KONKURSU. na projekty graficzne książek i druków edukacyjnych planowanych do wydania przez Muzeum Pałac w Wilanowie w 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU. na projekty graficzne książek i druków edukacyjnych planowanych do wydania przez Muzeum Pałac w Wilanowie w 2013 r."

Transkrypt

1 Muzeum Pałac w Wilanowie ul. St. Kostki Potockiego 10/ Warszawa Znak sprawy: 1/2013/KO/NR Warszawa, dn. 17 stycznia 2013 r. REGULAMIN KONKURSU na projekty graficzne książek i druków edukacyjnych planowanych do wydania przez Muzeum Pałac w Wilanowie w 2013 r. Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Zatwierdzam Dyrektor Muzeum Pałac w Wilanowie Paweł Jaskanis

2 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Muzeum Pałac w Wilanowie ul. St. Kostki Potockiego 10/ Warszawa tel , fax strona internetowa: NIP: FORMA KONKURSU: 2.1. Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp Konkurs jest jednoetapowy. 3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU: 3.1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektów graficznych książek i druków edukacyjnych planowanych do wydania przez Muzeum Pałac w Wilanowie w 2013 r. Celem konkursu jest uspójnienie wizerunku Muzeum poprzez wyłonienie najlepszych projektów graficznych autorskiej interpretacji istniejących serii książkowych i wydawnictw edukacyjnych Muzeum Pałacu w Wilanowie, przy zachowaniu ciągłości graficznej i odrębności tych serii, a następnie stworzenie możliwości wyłonienia projektanta / projektantów, który / którzy zrealizuje / zrealizują szczegółowo projekty graficzne i przygotują do druku Konkurs organizowany jest w 4 kategoriach: 1) kategoria 1 książkowa seria wydawnicza Silva Rerum 2) kategoria 2 - książkowa seria wydawnicza Monumenta Poloniae Culinaria 3) kategoria 3 pakiet materiałów edukacyjnych 4) kategoria 4 publikacja pracy doktorskiej Szczegółowy opis przedmiotu konkursu określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 4. MAKSYMALNY PLANOWANY ŁĄCZNY KOSZT WYKONANIA PRAC REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE PRAC KONKURSOWYCH: Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie prac konkursowych wynosi zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł) brutto. 5. ZAKRES SZCZEGÓŁOWEGO OPRACOWANIA PRAC KONKURSOWYCH STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI: Strona: 2/22

3 5.1. Projekt należy dostarczyć w wersji elektronicznej (.TIF 300 dpi lub.pdf), zapisanej na nośniku CD-R. 1) Uczestnik konkursu, który chce projektować książkę, powinien przedstawić projekt kilku (co najmniej 3) stron książki z tekstem i grafiką, projekt strony tytułowej do rozdziału oraz okładki. 2) Uczestnik konkursu, który chce projektować pakiet wydawnictw edukacyjnych powinien przedstawić: -) projekt folderu programu edukacyjnego, w tym kilku (co najmniej 3) stron folderu zawierających tekst i zdjęcia oraz okładki, oraz -) projekt ulotki edukacyjnej zawierający tekst i zdjęcie, rysunek zwierzęcia lub rośliny, postaci ludzkiej i elementu architektury barokowej. 6. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ UCZESTNICY KONKURSU W CELU POTWIERDZENIA STAWIANYCH IM WYMAGAŃ: 6.1. Uczestnicy konkursu muszą spełnić następujące wymagania: a) Ukończenie studiów wyższych na uczelni plastycznej. b) Wykonanie w okresie ostatnich dwu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 (dwu) projektów graficznych wraz z przygotowaniem do druku (projekt, wprowadzenie korekt oraz przygotowanie PDF produkcyjnego) książek muzealnych i innych wydawnictw muzealnych (folderów informacyjnych, materiałów edukacyjnych) lub publikacji albumowych z zakresu sztuki dawnej, które zostały wydane przez muzea lub instytucje kultury. c) Dysponowanie własnym sprzętem komputerowym i legalnym oprogramowaniem do projektowania W celu potwierdzenia spełniania stawianych im wymagań uczestnicy konkursu winni przedłożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie następujące oświadczenia lub dokumenty: a) Kopię dyplomu ukończenia studiów na wyższej uczelni plastycznej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez uczestnika konkursu. b) Wykaz wykonanych projektów graficznych wraz z przygotowaniem do druku (projekt, wprowadzenie korekt oraz przygotowanie PDF produkcyjnego) książek muzealnych i innych wydawnictw muzealnych (folderów informacyjnych, materiałów edukacyjnych) lub publikacji albumowych z zakresu sztuki dawnej, które zostały wydane przez muzea lub instytucje kultury, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie. c) Oświadczenie uczestnika konkursu, że dysponuje własnym sprzętem komputerowym i legalnym oprogramowaniem do projektowania. 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z UCZESTNIKAMI KONKURSU ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW: 7.1. Konkurs jest prowadzony w języku polskim. Strona: 3/22

4 7.2. W niniejszym konkursie wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i uczestnicy konkursu przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez uczestnika konkursu, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres/numer faksu/adres poczty elektronicznej podany przez uczestnika konkursu zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się uczestnika konkursu z treścią pisma Korespondencję związaną z niniejszym konkursem należy kierować na adres: Muzeum Pałac w Wilanowie ul. St. Kostki Potockiego 10/ Warszawa fax Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z uczestnikami konkursu są: w zakresie procedury konkursu: p. Anna Oliszewska, w zakresie przedmiotu konkursu: p. Elżbieta Grygiel, 8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE: 8.1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać w terminie do dnia 28 stycznia 2013 r. do godz w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Zamówień Publicznych Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty: 1) Kopię dyplomu ukończenia studiów na wyższej uczelni plastycznej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez uczestnika konkursu. 2) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich dwu lat przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, projektów graficznych wraz z przygotowaniem do druku (projekt, wprowadzenie korekt oraz przygotowanie PDF produkcyjnego) książek muzealnych i innych wydawnictw muzealnych (folderów informacyjnych, materiałów edukacyjnych) lub publikacji albumowych z zakresu sztuki dawnej, które zostały wydane przez muzea lub instytucje kultury z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi projektowania zostały wykonane należycie. 3) Oświadczenie uczestnika konkursu, że dysponuje własnym sprzętem komputerowym i legalnym oprogramowaniem do projektowania. 4) Zamknięte opieczętowane lub podpisane opakowanie, trwale połączone z wnioskiem, zawierające liczbę rozpoznawczą lub kilka liczb rozpoznawczych oraz napis Liczba rozpoznawcza. Nie otwierać przed rozstrzygnięciem konkursu. Strona: 4/22

5 Liczba rozpoznawcza jest to dowolna liczba sześciocyfrowa xxxxxx (gdzie x jest dowolną cyfrą arabską) przyszłej pracy konkursowej. Dla każdej przyszłej pracy konkursowej powinna być podana odrębna liczba rozpoznawcza Zamawiający niezwłocznie zwróci wniosek, który zostanie złożony po terminie składania wniosków Uczestnik konkursu może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonego wniosku pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania wniosków. Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składany wniosek, wraz z napisem ZMIANA Uczestnik konkursu ma prawo przed upływem terminu składania wniosków wycofać się z konkursu poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem WYCOFANIE Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie stawianych uczestnikom konkursu wymagań Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony w języku polskim. Każdy dokument załączony do wniosku sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez uczestnika konkursu. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą Wniosek wraz z załącznikami musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania uczestnika konkursu Jeżeli osoba (osoby) podpisująca wniosek działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania wniosku. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do wniosku i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem Dokumenty dołączone do wniosku mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika konkursu Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony wniosku wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez uczestnika konkursu. W treści wniosku winna być umieszczona informacja o załącznikach Każda poprawka lub zmiana w tekście wniosku, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc. powinno być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące wniosek i opatrzone datą jego dokonania W przypadku, gdy informacje zawarte we wniosku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których uczestnik konkursu zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom, muszą być opatrzone klauzulą Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503) ; zaleca się, aby były one trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności Uczestnik konkursu ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku. Strona: 5/22

6 9. ZAKRES RZECZOWY I FORMA OPRACOWANIA ORAZ SPOSÓB PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ: 9.1. Uczestnik może wybrać jedną lub kilka kategorii, w których chce realizować projekt graficzny, spośród kategorii (serii książkowych, wydawnictw edukacyjnych) wymienionych w pkt i opisanych szczegółowo w załączniku nr 1 do Regulaminu Projekt należy dostarczyć w wersji elektronicznej (.TIF 300 dpi lub.pdf), zapisanej na nośniku CD-R ) Uczestnik konkursu, który chce projektować książkę, powinien przedstawić projekt kilku (co najmniej 3) stron książki z tekstem i grafiką, projekt strony tytułowej do rozdziału oraz okładki. 2) Uczestnik konkursu, który chce projektować pakiet wydawnictw edukacyjnych powinien przedstawić: -) projekt folderu programu edukacyjnego, w tym kilku (co najmniej 3) stron folderu zawierających tekst i zdjęcia oraz okładki. -) projekt ulotki edukacyjnej zawierający tekst i zdjęcie, rysunek zwierzęcia lub rośliny, postaci ludzkiej i elementu architektury barokowej Jeżeli uczestnik konkursu składa więcej niż jeden projekt, każdy projekt powinien być umieszczony na odrębnym nośniku CD-R, opatrzonym odrębną liczbą rozpoznawczą. 10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW DOPUSZCZONYCH DO UDZIAŁU W KONKURSIE: Prace konkursowe należy składać w terminie do dnia 25 lutego 2013 r. do godz w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Zamówień Publicznych Zamawiający niezwłocznie zwróci pracę, która zostanie złożona po terminie składania określonym wyżej Każdy uczestnik konkursu może złożyć dowolną liczbę prac konkursowych w jednej lub kilku kategoriach. Projekt powinien zostać dostarczony w wersji elektronicznej (.TIF 300 dpi lub.pdf), zapisanej na nośniku CD-R Prace konkursowe powinny być opakowane w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przed dokonaniem oceny prac, opatrzone napisem Konkurs na projekty graficzne książek i druków edukacyjnych planowanych do wydania przez Muzeum Pałac w Wilanowie w 2013 r. kategoria. i liczbą rozpoznawczą. Pracę konkursową należy złożyć odrębnie dla każdej z kategorii wymienionych w pkt Jeżeli na zewnątrz lub wewnątrz opakowania albo w pracy konkursowej wystąpią jakiekolwiek (niezależnie od formy i treści) informacje pozwalające zidentyfikować jej autora lub uczestnika konkursu przed dokonaniem oceny i wyboru prac, to taka praca konkursowa nie będzie podlegać ocenie W przypadku przesłania pracy konkursowej za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską, adres i nazwa podane na kopercie nie mogą być adresem i nazwą uczestnika konkursu Liczbę rozpoznawczą należy wpisać trwałą techniką na nośniku CD-R z zapisem pracy konkursowej. Strona: 6/22

7 10.8. Do pracy konkursowej należy załączyć informację o kosztach wykonania prac, które będą realizowane na podstawie pracy konkursowej. Koszty te powinny być obliczone na zasadach określonych w pkt niniejszego Regulaminu. Informacja ta powinna zawierać liczbę rozpoznawczą uczestnika konkursu, ustaloną przez niego we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, oraz nie może zawierać żadnych informacji pozwalających zidentyfikować uczestnika konkursu. 11. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW: Wraz z pracą konkursową uczestnik konkursu winien podać planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej, obliczony zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz z późn. zm.) Uczestnik konkursu uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez siebie Planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej powinien być podany w złotych polskich liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, oraz słownie Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych Zamawiający będzie oceniał prace konkursowe według następujących kryteriów: Nr kryterium Nazwa kryterium 1 Koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej 2 Spójność stylistyki projektu z historią i wartościami estetycznymi miejsca - królewskiej rezydencji wilanowskiej 3 Zgodność z założeniami poszczególnych serii określonymi w Regulaminie 4 Adekwatność przekazu wizualnego do prezentowanych treści 5 Autorskie wykorzystanie typografii jako elementu dekoracyjnego przy zachowaniu wartości informacyjnej tekstu 6 Korelacja tekstu i ilustracji, czytelny i przejrzysty wygląd stron książki, folderu lub ulotki ułatwiający czytanie 7 Autorskie podejście do wzmocnienia marki i wspierania pozytywnego wizerunku Muzeum Pałacu w Wilanowie w projektach wydawniczych Znaczenie (liczba punktów) 0 24 pkt 0 4 pkt 0 4 pkt 0 4 pkt 0 4 pkt 0 4 pkt 0 4 pkt Strona: 7/22

8 11.6. Punkty przyznawane za podane w pkt kryteria będą liczone według następujących zasad: Nr kryterium: Kmin Liczba punktów = K 24 Zasada obliczania liczby punktów: of gdzie: K min koszt najniższy spośród wszystkich prac konkursowych K of koszt podany dla danej pracy konkursowej Liczba punktów: 4 pkt praca konkursowa całkowicie spełnia oczekiwania 3 pkt - praca konkursowa w wysokim stopniu spełnia oczekiwania 2 pkt praca konkursowa w średnim stopniu spełnia oczekiwania 1 pkt praca konkursowa w niewielkim stopniu spełnia oczekiwania 0 pkt praca konkursowa nie spełnia oczekiwań Sąd konkursowy wybierze pracę konkursową, której przyznano najwyższą sumę punktów za wszystkie kryteria określone w pkt SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO: mgr Elżbieta Grygiel (Muzeum Pałac w Wilanowie) przewodnicząca mgr Anna Oliszewska (Muzeum Pałac w Wilanowie) sekretarz mgr Aleksandra Głowacz (Muzeum Pałac w Wilanowie) mgr Katarzyna Liwak-Rybak (Muzeum Pałac w Wilanowie) 13. RODZAJ I WYSOKOŚĆ NAGRÓD: Nagrodami w konkursie są zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej w każdej z kategorii wymienionych w pkt Przedmiotem zamówienia będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej w każdej z kategorii wymienionych w pkt TERMIN ZAPROSZENIA DO NEGOCJACJI W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI: Zamawiający zaprosi autorów wybranych prac konkursowych do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w terminie 15 dni od dnia ustalenia wyników konkursu. 15. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW PRZYGOTOWANIA PRAC KONKURSOWYCH: Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania prac konkursowych. 16. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEJŚCIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO WYBRANYCH PRAC WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM OKREŚLENIEM PÓL EKSPLOATACJI PRAC KONKURSOWYCH ORAZ ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY Strona: 8/22

9 Postanowienia dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych do wybranych prac wraz ze szczegółowym określeniem pól eksploatacji prac konkursowych oraz istotne postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do umowy, zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 17. SPOSÓB PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYNIKÓW KONKURSU: Niezwłocznie po ustaleniu wyników konkursu Zamawiający zawiadomi uczestników konkursu o wynikach i otrzymanych ocenach, podając imię i nazwisko albo nazwę (firmę) oraz adres i miejsce zamieszkania (siedzibę) autorów wybranych prac konkursowych w każdej z kategorii wymienionych w pkt Niezwłocznie po ustaleniu wyników konkursu Zamawiający zamieści ogłoszenie o jego wynikach w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (tablica ogłoszeń w budynku Kordegardy). 18. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH REGULAMINU KONKURSU: Wyjaśnienia dotyczące Regulaminu konkursu udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Pzp. 1) Uczestnik konkursu może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą wnioskiem o wyjaśnienie Regulaminu konkursu. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom konkursu oraz umieści taką informację na stronie internetowej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie Regulaminu konkursu wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. 2) W przypadku rozbieżności między treścią niniejszego Regulaminu a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 3) Jeżeli w wyniku zmiany Regulaminu konkursu nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o konkursie jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian we wnioskach o dopuszczenie do udziału w konkursie, Zamawiający przedłuży termin składania wniosków i poinformuje o tym uczestników konkursu, którym przekazano Regulamin oraz umieści taką informację na stronie internetowej 19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UCZESTNIKOM KONKURSU: Środki ochrony prawnej przysługują uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp Środki ochrony prawnej określają przepisy Działu VI ustawy Pzp. Strona: 9/22

10 20. INNE: Konkurs może zostać unieważniony w przypadkach określonych w art. 124 ustawy Pzp W przypadku unieważnienia konkursu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w konkursie Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp Załącznikami do niniejszego Regulaminu są: Nr załącznika Nazwa załącznika: 1 Szczegółowy opis przedmiotu konkursu 2 Wzór umowy Strona: 10/22

11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Przewidywana objętość książek została oszacowana na podstawie plików tekstowych i w procesie projektowania może ulec nieznacznej zmianie, co nie może mieć wpływu na wysokość honorarium ustalonego z autorem w drodze negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. KATEGORIA 1: SERIA SILVA RERUM W skład serii wchodzą popularnonaukowe opracowania dotyczące historii i kultury staropolskiej. Publikowane książki mogą być ilustrowane rysunkami, zdjęciami albo grafikami. Znakiem rozpoznawczym serii jest okładka z motywem graficznym pokrytym jednym rodzajem koloru (każda książka jest w innym kolorze), wyklejka z motywem graficznym, układ tekstu na stronach, a przede wszystkim ozdobne, autorsko i indywidualnie projektowane strony tytułowe przed każdym z rozdziałów. W 2013 r. Muzeum zamierza wydać 5 pozycji z tej serii: 1. Amor curiosus. Szkice o osobliwych tematach dawnej poezji erotycznej, o objętości ok. 344s., z ok. 30 ilustracjami (reprodukcje grafik i obrazów), ozdobne strony do rozdziałów; 2. Belgijscy przyjaciele siedemnastowiecznych Sarmatów, o objętości ok. 160 s., z ok. 20 ilustracjami (reprodukcje grafik i obrazów), ozdobne strony do rozdziałów; 3. Wędrówki z Mnemozyne. Studia o topice dawnego podróżopisarstwa, o objętości ok. 440 s., z ok. 40 ilustracjami (reprodukcje grafik i obrazów), ozdobne strony do rozdziałów; 4. Relacja historyczna o Polsce Gaspara Tende a, o objętości ok. 344 s., z ok. 50 ilustracjami (wyłącznie reprodukcje grafik), ozdobne strony do rozdziałów; 5. Sebastiana Gawareckiego relacja z europejskiej podróży Jana i Marka Sobieskich, o objętości ok. 444 s., z ok. 50 ilustracjami (reprodukcje grafik i obrazów), ozdobne strony do rozdziałów. Ważne dla serii przy nie naruszeniu praw autorskich dotychczasowego projektu graficznego: 1. Zachowanie formatu (170 x 230 mm), rodzaju i stylu okładki oraz wyklejki; 2. Twórcze zaprojektowanie stron tytułowych do rozdziałów, z wykorzystaniem motywów odnoszących się do ich treści; 3. Poprawne opracowanie reprodukcji dzieł sztuki wykorzystanych do ilustracji; 4. Zastosowanie elementów graficznego planowania książki (paginacja, indeksy itp.) przejrzyste, rozpoznawalne i zrozumiałe dla czytelnika; 5. Zachowanie zastosowanej w ramach całej serii typografii. Przykładowe okładki książek z serii Silva Rerum: Strona: 11/22

12 Regulamin konkursu Przykładowe strony książek z serii Silva Rerum: Strona: 12/22

13 Przykłady kart otwierających rozdziały: Strona: 13/22

14 KATEGORIA 2: SERIA MONUMENTA POLONIAE CULINARIA W skład serii wchodzą naukowo opracowane wydania staropolskich książek kucharskich. Publikowane książki mają bogaty, kolorowy materiał ilustracyjny, zindywidualizowaną typografię. Znakiem rozpoznawczym serii jest okładka z motywem martwej natury, układ tekstu na stronach, ozdobne czcionki w incipitach i tytułach rozdziałów, ustalone elementy graficzne identyfikujące reprodukcje w tekście i w spisie ilustracji. W 2013 r. Muzeum zamierza wydać jedną pozycję z tej serii, Księga szafarska dworu Jana III Sobieskiego o objętości ok. 150 s., z ok. 30 ilustracjami barwnymi i dwoma rodzajami składu (skład zwykły i skład oszczędny obejmujący wypisy archiwalne listy zakupów do spiżarni królewskiej - tekst w 2 lub 3 kolumnach). Ważne dla serii przy nie naruszeniu praw autorskich dotychczasowego projektu graficznego: 1. Zachowanie formatu A4, rodzaju i stylu okładki ; 2. Poprawne opracowanie fotografii dzieł sztuki; 3. Zastosowane elementów graficznego planowania książki (paginacja, indeksy itp.) przejrzyste, rozpoznawalne i zrozumiałe dla czytelnika; 4. Zachowanie zastosowanej w ramach całej serii typografii Przykładowe okładki książek z serii Monumenta Poloniae Culinaria: Strona: 14/22

15 Przykładowe karty książek z serii Monumenta Poloniae Culinaria: Strona: 15/22

16 KATEGORIA 3: PAKIET WYDAWNICTW EDUKACYJNYCH Muzeum Pałac w Wilanowie dysponuje zestawem materiałów edukacyjnych dystrybuowanych w czasie zajęć z dziećmi i młodzieżą oraz materiałów promujących ofertę edukacyjną i kulturalną muzeum. Materiały edukacyjne skierowane są do różnych grup wiekowych, stąd istotnym jest dostosowanie szaty graficznej do zasad percepcji różnych grup odbiorców (np. styl bajkowy bądź styl realistyczny). Opracowanie graficzne wydawnictw edukacyjnych obejmuje także przygotowanie rysunków, stanowiących element dydaktyczny poszczególnych publikacji. Rysunek winien być graficznym uproszczeniem obrazu rzeczy, wyodrębnieniem i uwypukleniem w rysunku rysów i cech najistotniejszych danego przedmiotu. Preferowany jest rysunek oszczędny i zwięzły w środkach wyrazu. Istotnym jest wzmacnianie przekazu edukacyjnego dzięki plastycznej interpretacji treści merytorycznych. W 2013 r. Muzeum planuje wydanie: 1.Folderu z ofertą edukacyjną muzeum (spis warsztatów, lekcji muzealnych, wykładów, etc.), format 21x21, 46 s., ok. 20 zdjęć poddanych obróbce graficznej i dodatkowo motywy graficzne 2.3 ulotek informacyjnych formatu A3, 2 s. składane do A6, ze zdjęciami i motywami graficznymi 3. 5 ulotek informacyjnych formatu A5, 2 s. (lub 1 s.), ze zdjęciami i motywami graficznymi 4. 1 plakatu cyklicznej imprezy Weekend polsko-francuski, format A2, 1 s., zdjęcie lub/i motywy graficzne 5. 4 teczek do spotkań muzealnych formatu A4, 20 s. plus teczka, planowane jako seria, spójny projekt graficzny różniący się detalami wynikającymi z tematyki poszczególnych teczek, mogą mieć bogaty materiał ilustracyjny, wymagana umiejętność wykonania rysunków 6. 1 zakładki formatu 20x7 cm, tematyka przyrodnicza, ze zdjęciami i motywami graficznymi 7. 8 kart formatu B4, tematyka związana z kaligrafią, projekt ma nawiązywać do wydawnictwa Skrzydlate stwory w Pałacu w Wilanowie, transpozycja zdjęcia obiektu na rysunek do obrysu tuszem (kontury różnej grubości), rozwiązanie optymalne: wykonanie rysunków. Strona: 16/22

17 Przykład folderu z ofertą edukacyjną: Strona: 17/22

18 Przykładowy projekt ulotki edukacyjnej: Przykład kart do zajęć o tematyce związanej z kaligrafią: Strona: 18/22

19 Przykładowe projekty innych materiałów edukacyjnych znajdują się na stronie WWW muzeum: KATEGORIA 4: PUBLIKACJA PRACY DOKTORSKIEJ Zadanie polega na zaprojektowaniu książki opisującej badania mikrobiologiczne wykonywane w historycznej rezydencji królewskiej w Wilanowie, których efektem było powstanie pracy doktorskiej. Tekst pracy doktorskiej w języku angielskim ma zostać uzupełniony wykresami, tabelami i zdjęciami. Muzeum oczekuje projektu, który dzięki przejrzystości, eleganckiemu układowi tekstu, tabel, wykresów i ilustracji ułatwi czytelnikowi percepcję naukowej treści. Format planowanej publikacji: 275 x 210 mm, ok. 344 stron, ok. 100 ilustracji: w tym zdjęć, tabel i wykresów, okładka ze skrzydełkami. Strona: 19/22

20 Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu WZÓR UMOWA O DZIEŁO nr./nr/eg/2013 zawarta w Warszawie dn 2013 r. pomiędzy: Muzeum Pałacem w Wilanowie, z siedzibą przy ul. St. Kostki Potockiego 10/16, Warszawa, posiadającym osobowość prawną, wpisanym do prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rejestru instytucji kultury pod nr RIK 39/95, NIP , REGON , reprezentowanym przez: 1) Pawła Jaskanisa Dyrektora 2) Magdalenę Całkę Głównego Księgowego zwanym dalej Muzeum, a, zwanym dalej Przyjmującym Zamówienie, stosownie do art.. ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 1 Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się wykonać dla Muzeum dzieło o charakterze pracy twórczej w myśl przepisów ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) polegające na: autorskim artystycznym zaprojektowaniu kart i okładek książek/druków edukacyjnych 1 wydawanych przez Muzeum Pałac w Wilanowie, według opisu z załącznika do umowy przygotowaniu składu graficznego korespondującego z projektem serii wydawniczych, przygotowaniu ilustracji i fotografii do druku, przekazaniu projektów książek/ulotek do drukarni w oznaczonym terminie, wprowadzeniu niezbędnych korekt Strony ustalają termin wykonania dzieła na dzień 15 września 2013 r. 2. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że w procesie projektowania będzie osobiście uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielem Muzeum, w siedzibie Muzeum, w ciągu 48 godzin po otrzymaniu zaproszenia, aby ustalać szczegóły dotyczące projektów, a następnie wprowadzać niezbędne korekty do projektów i składu. 3. Z chwilą ukończenia dzieła Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się wydać dzieło Muzeum i umożliwić mu korzystanie z dzieła stosownie do jego właściwości. 1 Niepotrzebne skreślić, zgodnie z wybraną kategorią. Strona: 20/22

21 4. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, iż znane mu są zagadnienia typografii wydawnictw objętych konkursem, a także procedury procesu wydawniczego, i że będzie nadzorował jakość procesu produkcji we współpracy z drukarnią w celu osiągnięcia spodziewanych rezultatów. 5. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się przekazać Muzeum zapis każdego projektu w wersji elektronicznej, w programie komputerowym odpowiadającym wymogom technicznym druku, a także w wersji otwartej, umożliwiającej wprowadzenie korekty przy ewentualnym kolejnym wydaniu książki Strony ustalają w wyniku ustnych negocjacji wynagrodzenie za wykonane dzieło na kwotę.. zł brutto (słownie:. złotych brutto). 2. Ustala się termin zapłaty: w. ratach po wykonaniu kolejnego etapu prac, 14 dni od dnia przedstawienia przez Przyjmującego Zamówienie rachunku w siedzibie Muzeum, płatne przelewem na konto Przyjmującego zamówienie wskazane w rachunku. 3. Osobą odpowiedzialną za bezusterkowy odbiór dzieła ze strony Muzeum jest Przedmiot niniejszej umowy jest chroniony prawem autorskim. 2. Muzeum nabywa autorskie prawa majątkowe do dzieła z chwilą jego wydania przez cały okres obowiązywania na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności wymienionych poniżej: a) utrwalanie jakąkolwiek techniką, w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku, b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku, c) wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, d) publiczne wykonanie i/lub publiczne odtwarzanie, e) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą f) wystawianie, g) wyświetlanie, h) nadawanie analogowe i/lub cyfrowe (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, i) nadawanie analogowe i/lub cyfrowe (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pośrednictwem satelity, j) równoczesne i integralne nadawanie (reemitowanie) dzieła m. in. za pośrednictwem platform cyfrowych oraz sieci kablowych (w jakimkolwiek systemie lub technologii). 5 W razie nie dotrzymania przez Przyjmującego Zamówienie warunków umowy, wynagrodzenie określone w 3 w całości mu nie przysługuje Jeżeli Przyjmujący Zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła lub jego części tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Muzeum może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. 2. Jeżeli dojdzie do rozwiązania umowy z przyczyn określonych wyżej, Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do zapłaty Muzeum odszkodowania stanowiącego kwotę 20 % wynagrodzenia określonego w 3 umowy Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się wykonać dzieło terminowo i bez wad. Strona: 21/22

22 2. W przypadku stwierdzenia przez Muzeum wad w przedmiocie zamówienia, może ono żądać ich nieodpłatnego usunięcia przez Przyjmującego Zamówienie w wyznaczonym przez Muzeum terminie i obniżenia umówionego wynagrodzenia o 10 % Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania dzieła. 2. Przyjmujący Zamówienie przy realizacji Dzieła korzystać będzie z podwykonawców, za których działania i zaniechania ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną jak za swoje własne Muzeum ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 3 dni od jej podpisania. 2. Rozwiązanie niniejszej umowy w terminie wcześniejszym niż termin określony w 2 ust. 1 może nastąpić w drodze pisemnego wypowiedzenia przez jedną ze Stron, z tym, że ustala się 7-dniowy termin rozwiązania umowy. 10 W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) oraz szczególne przepisy regulujące warunki umowy, a stosujące się do przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności Ewentualne spory powstałe przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Muzeum. 13 Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch egz. dla Muzeum i jednym egz. dla Przyjmującego Zamówienie. MUZEUM PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE Strona: 22/22

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29 tel.: (61) 868 52 72; fax: (61) 868 56 60

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29 tel.: (61) 868 52 72; fax: (61) 868 56 60 WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29 tel.: (61) 868 52 72; fax: (61) 868 56 60 Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: AG.210/20/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług serwisowych Aparatów do hemodializy firmy Fresenius użytkowanych przez Oddział Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Świadczenie usług serwisowych Aparatów do hemodializy firmy Fresenius użytkowanych przez Oddział Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO w formie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Produkcja filmu promocyjnego

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer zamówienia : III/DT/23110/ Pn-6/2015 ZAMAWIAJĄCY : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 62-800 Kalisz, ulica Nowy Świat 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy:gops-407-01/11 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ul. Brzozowa 24 11-700 Mrągowo Mrągowo, dn.30.03.2011r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja) Zamawiający: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków faks 12-422-06-36 wew. 44 NIP: 676-210-18-14 e-mail: biuro@rops.krakow.pl www.rops.krakow.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749401 Fax: +48 (22) 4749402 www.pkpsa.pl e-mail: kpda@pkp.pl Znak postępowania: WNP-001554 postępowania

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 03.07.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo