REGULAMIN KONKURSU. na projekty graficzne książek i druków edukacyjnych planowanych do wydania przez Muzeum Pałac w Wilanowie w 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU. na projekty graficzne książek i druków edukacyjnych planowanych do wydania przez Muzeum Pałac w Wilanowie w 2013 r."

Transkrypt

1 Muzeum Pałac w Wilanowie ul. St. Kostki Potockiego 10/ Warszawa Znak sprawy: 1/2013/KO/NR Warszawa, dn. 17 stycznia 2013 r. REGULAMIN KONKURSU na projekty graficzne książek i druków edukacyjnych planowanych do wydania przez Muzeum Pałac w Wilanowie w 2013 r. Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Zatwierdzam Dyrektor Muzeum Pałac w Wilanowie Paweł Jaskanis

2 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Muzeum Pałac w Wilanowie ul. St. Kostki Potockiego 10/ Warszawa tel , fax strona internetowa: NIP: FORMA KONKURSU: 2.1. Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp Konkurs jest jednoetapowy. 3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU: 3.1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektów graficznych książek i druków edukacyjnych planowanych do wydania przez Muzeum Pałac w Wilanowie w 2013 r. Celem konkursu jest uspójnienie wizerunku Muzeum poprzez wyłonienie najlepszych projektów graficznych autorskiej interpretacji istniejących serii książkowych i wydawnictw edukacyjnych Muzeum Pałacu w Wilanowie, przy zachowaniu ciągłości graficznej i odrębności tych serii, a następnie stworzenie możliwości wyłonienia projektanta / projektantów, który / którzy zrealizuje / zrealizują szczegółowo projekty graficzne i przygotują do druku Konkurs organizowany jest w 4 kategoriach: 1) kategoria 1 książkowa seria wydawnicza Silva Rerum 2) kategoria 2 - książkowa seria wydawnicza Monumenta Poloniae Culinaria 3) kategoria 3 pakiet materiałów edukacyjnych 4) kategoria 4 publikacja pracy doktorskiej Szczegółowy opis przedmiotu konkursu określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 4. MAKSYMALNY PLANOWANY ŁĄCZNY KOSZT WYKONANIA PRAC REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE PRAC KONKURSOWYCH: Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie prac konkursowych wynosi zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł) brutto. 5. ZAKRES SZCZEGÓŁOWEGO OPRACOWANIA PRAC KONKURSOWYCH STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI: Strona: 2/22

3 5.1. Projekt należy dostarczyć w wersji elektronicznej (.TIF 300 dpi lub.pdf), zapisanej na nośniku CD-R. 1) Uczestnik konkursu, który chce projektować książkę, powinien przedstawić projekt kilku (co najmniej 3) stron książki z tekstem i grafiką, projekt strony tytułowej do rozdziału oraz okładki. 2) Uczestnik konkursu, który chce projektować pakiet wydawnictw edukacyjnych powinien przedstawić: -) projekt folderu programu edukacyjnego, w tym kilku (co najmniej 3) stron folderu zawierających tekst i zdjęcia oraz okładki, oraz -) projekt ulotki edukacyjnej zawierający tekst i zdjęcie, rysunek zwierzęcia lub rośliny, postaci ludzkiej i elementu architektury barokowej. 6. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ UCZESTNICY KONKURSU W CELU POTWIERDZENIA STAWIANYCH IM WYMAGAŃ: 6.1. Uczestnicy konkursu muszą spełnić następujące wymagania: a) Ukończenie studiów wyższych na uczelni plastycznej. b) Wykonanie w okresie ostatnich dwu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 (dwu) projektów graficznych wraz z przygotowaniem do druku (projekt, wprowadzenie korekt oraz przygotowanie PDF produkcyjnego) książek muzealnych i innych wydawnictw muzealnych (folderów informacyjnych, materiałów edukacyjnych) lub publikacji albumowych z zakresu sztuki dawnej, które zostały wydane przez muzea lub instytucje kultury. c) Dysponowanie własnym sprzętem komputerowym i legalnym oprogramowaniem do projektowania W celu potwierdzenia spełniania stawianych im wymagań uczestnicy konkursu winni przedłożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie następujące oświadczenia lub dokumenty: a) Kopię dyplomu ukończenia studiów na wyższej uczelni plastycznej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez uczestnika konkursu. b) Wykaz wykonanych projektów graficznych wraz z przygotowaniem do druku (projekt, wprowadzenie korekt oraz przygotowanie PDF produkcyjnego) książek muzealnych i innych wydawnictw muzealnych (folderów informacyjnych, materiałów edukacyjnych) lub publikacji albumowych z zakresu sztuki dawnej, które zostały wydane przez muzea lub instytucje kultury, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie. c) Oświadczenie uczestnika konkursu, że dysponuje własnym sprzętem komputerowym i legalnym oprogramowaniem do projektowania. 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z UCZESTNIKAMI KONKURSU ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW: 7.1. Konkurs jest prowadzony w języku polskim. Strona: 3/22

4 7.2. W niniejszym konkursie wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i uczestnicy konkursu przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez uczestnika konkursu, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres/numer faksu/adres poczty elektronicznej podany przez uczestnika konkursu zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się uczestnika konkursu z treścią pisma Korespondencję związaną z niniejszym konkursem należy kierować na adres: Muzeum Pałac w Wilanowie ul. St. Kostki Potockiego 10/ Warszawa fax Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z uczestnikami konkursu są: w zakresie procedury konkursu: p. Anna Oliszewska, w zakresie przedmiotu konkursu: p. Elżbieta Grygiel, 8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE: 8.1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać w terminie do dnia 28 stycznia 2013 r. do godz w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Zamówień Publicznych Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty: 1) Kopię dyplomu ukończenia studiów na wyższej uczelni plastycznej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez uczestnika konkursu. 2) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich dwu lat przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, projektów graficznych wraz z przygotowaniem do druku (projekt, wprowadzenie korekt oraz przygotowanie PDF produkcyjnego) książek muzealnych i innych wydawnictw muzealnych (folderów informacyjnych, materiałów edukacyjnych) lub publikacji albumowych z zakresu sztuki dawnej, które zostały wydane przez muzea lub instytucje kultury z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi projektowania zostały wykonane należycie. 3) Oświadczenie uczestnika konkursu, że dysponuje własnym sprzętem komputerowym i legalnym oprogramowaniem do projektowania. 4) Zamknięte opieczętowane lub podpisane opakowanie, trwale połączone z wnioskiem, zawierające liczbę rozpoznawczą lub kilka liczb rozpoznawczych oraz napis Liczba rozpoznawcza. Nie otwierać przed rozstrzygnięciem konkursu. Strona: 4/22

5 Liczba rozpoznawcza jest to dowolna liczba sześciocyfrowa xxxxxx (gdzie x jest dowolną cyfrą arabską) przyszłej pracy konkursowej. Dla każdej przyszłej pracy konkursowej powinna być podana odrębna liczba rozpoznawcza Zamawiający niezwłocznie zwróci wniosek, który zostanie złożony po terminie składania wniosków Uczestnik konkursu może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonego wniosku pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania wniosków. Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składany wniosek, wraz z napisem ZMIANA Uczestnik konkursu ma prawo przed upływem terminu składania wniosków wycofać się z konkursu poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem WYCOFANIE Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie stawianych uczestnikom konkursu wymagań Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony w języku polskim. Każdy dokument załączony do wniosku sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez uczestnika konkursu. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą Wniosek wraz z załącznikami musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania uczestnika konkursu Jeżeli osoba (osoby) podpisująca wniosek działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania wniosku. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do wniosku i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem Dokumenty dołączone do wniosku mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika konkursu Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony wniosku wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez uczestnika konkursu. W treści wniosku winna być umieszczona informacja o załącznikach Każda poprawka lub zmiana w tekście wniosku, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc. powinno być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące wniosek i opatrzone datą jego dokonania W przypadku, gdy informacje zawarte we wniosku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których uczestnik konkursu zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom, muszą być opatrzone klauzulą Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503) ; zaleca się, aby były one trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności Uczestnik konkursu ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku. Strona: 5/22

6 9. ZAKRES RZECZOWY I FORMA OPRACOWANIA ORAZ SPOSÓB PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ: 9.1. Uczestnik może wybrać jedną lub kilka kategorii, w których chce realizować projekt graficzny, spośród kategorii (serii książkowych, wydawnictw edukacyjnych) wymienionych w pkt i opisanych szczegółowo w załączniku nr 1 do Regulaminu Projekt należy dostarczyć w wersji elektronicznej (.TIF 300 dpi lub.pdf), zapisanej na nośniku CD-R ) Uczestnik konkursu, który chce projektować książkę, powinien przedstawić projekt kilku (co najmniej 3) stron książki z tekstem i grafiką, projekt strony tytułowej do rozdziału oraz okładki. 2) Uczestnik konkursu, który chce projektować pakiet wydawnictw edukacyjnych powinien przedstawić: -) projekt folderu programu edukacyjnego, w tym kilku (co najmniej 3) stron folderu zawierających tekst i zdjęcia oraz okładki. -) projekt ulotki edukacyjnej zawierający tekst i zdjęcie, rysunek zwierzęcia lub rośliny, postaci ludzkiej i elementu architektury barokowej Jeżeli uczestnik konkursu składa więcej niż jeden projekt, każdy projekt powinien być umieszczony na odrębnym nośniku CD-R, opatrzonym odrębną liczbą rozpoznawczą. 10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW DOPUSZCZONYCH DO UDZIAŁU W KONKURSIE: Prace konkursowe należy składać w terminie do dnia 25 lutego 2013 r. do godz w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Zamówień Publicznych Zamawiający niezwłocznie zwróci pracę, która zostanie złożona po terminie składania określonym wyżej Każdy uczestnik konkursu może złożyć dowolną liczbę prac konkursowych w jednej lub kilku kategoriach. Projekt powinien zostać dostarczony w wersji elektronicznej (.TIF 300 dpi lub.pdf), zapisanej na nośniku CD-R Prace konkursowe powinny być opakowane w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przed dokonaniem oceny prac, opatrzone napisem Konkurs na projekty graficzne książek i druków edukacyjnych planowanych do wydania przez Muzeum Pałac w Wilanowie w 2013 r. kategoria. i liczbą rozpoznawczą. Pracę konkursową należy złożyć odrębnie dla każdej z kategorii wymienionych w pkt Jeżeli na zewnątrz lub wewnątrz opakowania albo w pracy konkursowej wystąpią jakiekolwiek (niezależnie od formy i treści) informacje pozwalające zidentyfikować jej autora lub uczestnika konkursu przed dokonaniem oceny i wyboru prac, to taka praca konkursowa nie będzie podlegać ocenie W przypadku przesłania pracy konkursowej za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską, adres i nazwa podane na kopercie nie mogą być adresem i nazwą uczestnika konkursu Liczbę rozpoznawczą należy wpisać trwałą techniką na nośniku CD-R z zapisem pracy konkursowej. Strona: 6/22

7 10.8. Do pracy konkursowej należy załączyć informację o kosztach wykonania prac, które będą realizowane na podstawie pracy konkursowej. Koszty te powinny być obliczone na zasadach określonych w pkt niniejszego Regulaminu. Informacja ta powinna zawierać liczbę rozpoznawczą uczestnika konkursu, ustaloną przez niego we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, oraz nie może zawierać żadnych informacji pozwalających zidentyfikować uczestnika konkursu. 11. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW: Wraz z pracą konkursową uczestnik konkursu winien podać planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej, obliczony zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz z późn. zm.) Uczestnik konkursu uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez siebie Planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej powinien być podany w złotych polskich liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, oraz słownie Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych Zamawiający będzie oceniał prace konkursowe według następujących kryteriów: Nr kryterium Nazwa kryterium 1 Koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej 2 Spójność stylistyki projektu z historią i wartościami estetycznymi miejsca - królewskiej rezydencji wilanowskiej 3 Zgodność z założeniami poszczególnych serii określonymi w Regulaminie 4 Adekwatność przekazu wizualnego do prezentowanych treści 5 Autorskie wykorzystanie typografii jako elementu dekoracyjnego przy zachowaniu wartości informacyjnej tekstu 6 Korelacja tekstu i ilustracji, czytelny i przejrzysty wygląd stron książki, folderu lub ulotki ułatwiający czytanie 7 Autorskie podejście do wzmocnienia marki i wspierania pozytywnego wizerunku Muzeum Pałacu w Wilanowie w projektach wydawniczych Znaczenie (liczba punktów) 0 24 pkt 0 4 pkt 0 4 pkt 0 4 pkt 0 4 pkt 0 4 pkt 0 4 pkt Strona: 7/22

8 11.6. Punkty przyznawane za podane w pkt kryteria będą liczone według następujących zasad: Nr kryterium: Kmin Liczba punktów = K 24 Zasada obliczania liczby punktów: of gdzie: K min koszt najniższy spośród wszystkich prac konkursowych K of koszt podany dla danej pracy konkursowej Liczba punktów: 4 pkt praca konkursowa całkowicie spełnia oczekiwania 3 pkt - praca konkursowa w wysokim stopniu spełnia oczekiwania 2 pkt praca konkursowa w średnim stopniu spełnia oczekiwania 1 pkt praca konkursowa w niewielkim stopniu spełnia oczekiwania 0 pkt praca konkursowa nie spełnia oczekiwań Sąd konkursowy wybierze pracę konkursową, której przyznano najwyższą sumę punktów za wszystkie kryteria określone w pkt SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO: mgr Elżbieta Grygiel (Muzeum Pałac w Wilanowie) przewodnicząca mgr Anna Oliszewska (Muzeum Pałac w Wilanowie) sekretarz mgr Aleksandra Głowacz (Muzeum Pałac w Wilanowie) mgr Katarzyna Liwak-Rybak (Muzeum Pałac w Wilanowie) 13. RODZAJ I WYSOKOŚĆ NAGRÓD: Nagrodami w konkursie są zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej w każdej z kategorii wymienionych w pkt Przedmiotem zamówienia będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej w każdej z kategorii wymienionych w pkt TERMIN ZAPROSZENIA DO NEGOCJACJI W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI: Zamawiający zaprosi autorów wybranych prac konkursowych do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w terminie 15 dni od dnia ustalenia wyników konkursu. 15. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW PRZYGOTOWANIA PRAC KONKURSOWYCH: Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania prac konkursowych. 16. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEJŚCIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO WYBRANYCH PRAC WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM OKREŚLENIEM PÓL EKSPLOATACJI PRAC KONKURSOWYCH ORAZ ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY Strona: 8/22

9 Postanowienia dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych do wybranych prac wraz ze szczegółowym określeniem pól eksploatacji prac konkursowych oraz istotne postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do umowy, zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 17. SPOSÓB PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYNIKÓW KONKURSU: Niezwłocznie po ustaleniu wyników konkursu Zamawiający zawiadomi uczestników konkursu o wynikach i otrzymanych ocenach, podając imię i nazwisko albo nazwę (firmę) oraz adres i miejsce zamieszkania (siedzibę) autorów wybranych prac konkursowych w każdej z kategorii wymienionych w pkt Niezwłocznie po ustaleniu wyników konkursu Zamawiający zamieści ogłoszenie o jego wynikach w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (tablica ogłoszeń w budynku Kordegardy). 18. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH REGULAMINU KONKURSU: Wyjaśnienia dotyczące Regulaminu konkursu udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Pzp. 1) Uczestnik konkursu może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą wnioskiem o wyjaśnienie Regulaminu konkursu. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom konkursu oraz umieści taką informację na stronie internetowej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie Regulaminu konkursu wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. 2) W przypadku rozbieżności między treścią niniejszego Regulaminu a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 3) Jeżeli w wyniku zmiany Regulaminu konkursu nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o konkursie jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian we wnioskach o dopuszczenie do udziału w konkursie, Zamawiający przedłuży termin składania wniosków i poinformuje o tym uczestników konkursu, którym przekazano Regulamin oraz umieści taką informację na stronie internetowej 19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UCZESTNIKOM KONKURSU: Środki ochrony prawnej przysługują uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp Środki ochrony prawnej określają przepisy Działu VI ustawy Pzp. Strona: 9/22

10 20. INNE: Konkurs może zostać unieważniony w przypadkach określonych w art. 124 ustawy Pzp W przypadku unieważnienia konkursu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w konkursie Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp Załącznikami do niniejszego Regulaminu są: Nr załącznika Nazwa załącznika: 1 Szczegółowy opis przedmiotu konkursu 2 Wzór umowy Strona: 10/22

11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Przewidywana objętość książek została oszacowana na podstawie plików tekstowych i w procesie projektowania może ulec nieznacznej zmianie, co nie może mieć wpływu na wysokość honorarium ustalonego z autorem w drodze negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. KATEGORIA 1: SERIA SILVA RERUM W skład serii wchodzą popularnonaukowe opracowania dotyczące historii i kultury staropolskiej. Publikowane książki mogą być ilustrowane rysunkami, zdjęciami albo grafikami. Znakiem rozpoznawczym serii jest okładka z motywem graficznym pokrytym jednym rodzajem koloru (każda książka jest w innym kolorze), wyklejka z motywem graficznym, układ tekstu na stronach, a przede wszystkim ozdobne, autorsko i indywidualnie projektowane strony tytułowe przed każdym z rozdziałów. W 2013 r. Muzeum zamierza wydać 5 pozycji z tej serii: 1. Amor curiosus. Szkice o osobliwych tematach dawnej poezji erotycznej, o objętości ok. 344s., z ok. 30 ilustracjami (reprodukcje grafik i obrazów), ozdobne strony do rozdziałów; 2. Belgijscy przyjaciele siedemnastowiecznych Sarmatów, o objętości ok. 160 s., z ok. 20 ilustracjami (reprodukcje grafik i obrazów), ozdobne strony do rozdziałów; 3. Wędrówki z Mnemozyne. Studia o topice dawnego podróżopisarstwa, o objętości ok. 440 s., z ok. 40 ilustracjami (reprodukcje grafik i obrazów), ozdobne strony do rozdziałów; 4. Relacja historyczna o Polsce Gaspara Tende a, o objętości ok. 344 s., z ok. 50 ilustracjami (wyłącznie reprodukcje grafik), ozdobne strony do rozdziałów; 5. Sebastiana Gawareckiego relacja z europejskiej podróży Jana i Marka Sobieskich, o objętości ok. 444 s., z ok. 50 ilustracjami (reprodukcje grafik i obrazów), ozdobne strony do rozdziałów. Ważne dla serii przy nie naruszeniu praw autorskich dotychczasowego projektu graficznego: 1. Zachowanie formatu (170 x 230 mm), rodzaju i stylu okładki oraz wyklejki; 2. Twórcze zaprojektowanie stron tytułowych do rozdziałów, z wykorzystaniem motywów odnoszących się do ich treści; 3. Poprawne opracowanie reprodukcji dzieł sztuki wykorzystanych do ilustracji; 4. Zastosowanie elementów graficznego planowania książki (paginacja, indeksy itp.) przejrzyste, rozpoznawalne i zrozumiałe dla czytelnika; 5. Zachowanie zastosowanej w ramach całej serii typografii. Przykładowe okładki książek z serii Silva Rerum: Strona: 11/22

12 Regulamin konkursu Przykładowe strony książek z serii Silva Rerum: Strona: 12/22

13 Przykłady kart otwierających rozdziały: Strona: 13/22

14 KATEGORIA 2: SERIA MONUMENTA POLONIAE CULINARIA W skład serii wchodzą naukowo opracowane wydania staropolskich książek kucharskich. Publikowane książki mają bogaty, kolorowy materiał ilustracyjny, zindywidualizowaną typografię. Znakiem rozpoznawczym serii jest okładka z motywem martwej natury, układ tekstu na stronach, ozdobne czcionki w incipitach i tytułach rozdziałów, ustalone elementy graficzne identyfikujące reprodukcje w tekście i w spisie ilustracji. W 2013 r. Muzeum zamierza wydać jedną pozycję z tej serii, Księga szafarska dworu Jana III Sobieskiego o objętości ok. 150 s., z ok. 30 ilustracjami barwnymi i dwoma rodzajami składu (skład zwykły i skład oszczędny obejmujący wypisy archiwalne listy zakupów do spiżarni królewskiej - tekst w 2 lub 3 kolumnach). Ważne dla serii przy nie naruszeniu praw autorskich dotychczasowego projektu graficznego: 1. Zachowanie formatu A4, rodzaju i stylu okładki ; 2. Poprawne opracowanie fotografii dzieł sztuki; 3. Zastosowane elementów graficznego planowania książki (paginacja, indeksy itp.) przejrzyste, rozpoznawalne i zrozumiałe dla czytelnika; 4. Zachowanie zastosowanej w ramach całej serii typografii Przykładowe okładki książek z serii Monumenta Poloniae Culinaria: Strona: 14/22

15 Przykładowe karty książek z serii Monumenta Poloniae Culinaria: Strona: 15/22

16 KATEGORIA 3: PAKIET WYDAWNICTW EDUKACYJNYCH Muzeum Pałac w Wilanowie dysponuje zestawem materiałów edukacyjnych dystrybuowanych w czasie zajęć z dziećmi i młodzieżą oraz materiałów promujących ofertę edukacyjną i kulturalną muzeum. Materiały edukacyjne skierowane są do różnych grup wiekowych, stąd istotnym jest dostosowanie szaty graficznej do zasad percepcji różnych grup odbiorców (np. styl bajkowy bądź styl realistyczny). Opracowanie graficzne wydawnictw edukacyjnych obejmuje także przygotowanie rysunków, stanowiących element dydaktyczny poszczególnych publikacji. Rysunek winien być graficznym uproszczeniem obrazu rzeczy, wyodrębnieniem i uwypukleniem w rysunku rysów i cech najistotniejszych danego przedmiotu. Preferowany jest rysunek oszczędny i zwięzły w środkach wyrazu. Istotnym jest wzmacnianie przekazu edukacyjnego dzięki plastycznej interpretacji treści merytorycznych. W 2013 r. Muzeum planuje wydanie: 1.Folderu z ofertą edukacyjną muzeum (spis warsztatów, lekcji muzealnych, wykładów, etc.), format 21x21, 46 s., ok. 20 zdjęć poddanych obróbce graficznej i dodatkowo motywy graficzne 2.3 ulotek informacyjnych formatu A3, 2 s. składane do A6, ze zdjęciami i motywami graficznymi 3. 5 ulotek informacyjnych formatu A5, 2 s. (lub 1 s.), ze zdjęciami i motywami graficznymi 4. 1 plakatu cyklicznej imprezy Weekend polsko-francuski, format A2, 1 s., zdjęcie lub/i motywy graficzne 5. 4 teczek do spotkań muzealnych formatu A4, 20 s. plus teczka, planowane jako seria, spójny projekt graficzny różniący się detalami wynikającymi z tematyki poszczególnych teczek, mogą mieć bogaty materiał ilustracyjny, wymagana umiejętność wykonania rysunków 6. 1 zakładki formatu 20x7 cm, tematyka przyrodnicza, ze zdjęciami i motywami graficznymi 7. 8 kart formatu B4, tematyka związana z kaligrafią, projekt ma nawiązywać do wydawnictwa Skrzydlate stwory w Pałacu w Wilanowie, transpozycja zdjęcia obiektu na rysunek do obrysu tuszem (kontury różnej grubości), rozwiązanie optymalne: wykonanie rysunków. Strona: 16/22

17 Przykład folderu z ofertą edukacyjną: Strona: 17/22

18 Przykładowy projekt ulotki edukacyjnej: Przykład kart do zajęć o tematyce związanej z kaligrafią: Strona: 18/22

19 Przykładowe projekty innych materiałów edukacyjnych znajdują się na stronie WWW muzeum: KATEGORIA 4: PUBLIKACJA PRACY DOKTORSKIEJ Zadanie polega na zaprojektowaniu książki opisującej badania mikrobiologiczne wykonywane w historycznej rezydencji królewskiej w Wilanowie, których efektem było powstanie pracy doktorskiej. Tekst pracy doktorskiej w języku angielskim ma zostać uzupełniony wykresami, tabelami i zdjęciami. Muzeum oczekuje projektu, który dzięki przejrzystości, eleganckiemu układowi tekstu, tabel, wykresów i ilustracji ułatwi czytelnikowi percepcję naukowej treści. Format planowanej publikacji: 275 x 210 mm, ok. 344 stron, ok. 100 ilustracji: w tym zdjęć, tabel i wykresów, okładka ze skrzydełkami. Strona: 19/22

20 Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu WZÓR UMOWA O DZIEŁO nr./nr/eg/2013 zawarta w Warszawie dn 2013 r. pomiędzy: Muzeum Pałacem w Wilanowie, z siedzibą przy ul. St. Kostki Potockiego 10/16, Warszawa, posiadającym osobowość prawną, wpisanym do prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rejestru instytucji kultury pod nr RIK 39/95, NIP , REGON , reprezentowanym przez: 1) Pawła Jaskanisa Dyrektora 2) Magdalenę Całkę Głównego Księgowego zwanym dalej Muzeum, a, zwanym dalej Przyjmującym Zamówienie, stosownie do art.. ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 1 Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się wykonać dla Muzeum dzieło o charakterze pracy twórczej w myśl przepisów ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) polegające na: autorskim artystycznym zaprojektowaniu kart i okładek książek/druków edukacyjnych 1 wydawanych przez Muzeum Pałac w Wilanowie, według opisu z załącznika do umowy przygotowaniu składu graficznego korespondującego z projektem serii wydawniczych, przygotowaniu ilustracji i fotografii do druku, przekazaniu projektów książek/ulotek do drukarni w oznaczonym terminie, wprowadzeniu niezbędnych korekt Strony ustalają termin wykonania dzieła na dzień 15 września 2013 r. 2. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że w procesie projektowania będzie osobiście uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielem Muzeum, w siedzibie Muzeum, w ciągu 48 godzin po otrzymaniu zaproszenia, aby ustalać szczegóły dotyczące projektów, a następnie wprowadzać niezbędne korekty do projektów i składu. 3. Z chwilą ukończenia dzieła Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się wydać dzieło Muzeum i umożliwić mu korzystanie z dzieła stosownie do jego właściwości. 1 Niepotrzebne skreślić, zgodnie z wybraną kategorią. Strona: 20/22

21 4. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, iż znane mu są zagadnienia typografii wydawnictw objętych konkursem, a także procedury procesu wydawniczego, i że będzie nadzorował jakość procesu produkcji we współpracy z drukarnią w celu osiągnięcia spodziewanych rezultatów. 5. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się przekazać Muzeum zapis każdego projektu w wersji elektronicznej, w programie komputerowym odpowiadającym wymogom technicznym druku, a także w wersji otwartej, umożliwiającej wprowadzenie korekty przy ewentualnym kolejnym wydaniu książki Strony ustalają w wyniku ustnych negocjacji wynagrodzenie za wykonane dzieło na kwotę.. zł brutto (słownie:. złotych brutto). 2. Ustala się termin zapłaty: w. ratach po wykonaniu kolejnego etapu prac, 14 dni od dnia przedstawienia przez Przyjmującego Zamówienie rachunku w siedzibie Muzeum, płatne przelewem na konto Przyjmującego zamówienie wskazane w rachunku. 3. Osobą odpowiedzialną za bezusterkowy odbiór dzieła ze strony Muzeum jest Przedmiot niniejszej umowy jest chroniony prawem autorskim. 2. Muzeum nabywa autorskie prawa majątkowe do dzieła z chwilą jego wydania przez cały okres obowiązywania na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności wymienionych poniżej: a) utrwalanie jakąkolwiek techniką, w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku, b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku, c) wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, d) publiczne wykonanie i/lub publiczne odtwarzanie, e) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą f) wystawianie, g) wyświetlanie, h) nadawanie analogowe i/lub cyfrowe (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, i) nadawanie analogowe i/lub cyfrowe (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pośrednictwem satelity, j) równoczesne i integralne nadawanie (reemitowanie) dzieła m. in. za pośrednictwem platform cyfrowych oraz sieci kablowych (w jakimkolwiek systemie lub technologii). 5 W razie nie dotrzymania przez Przyjmującego Zamówienie warunków umowy, wynagrodzenie określone w 3 w całości mu nie przysługuje Jeżeli Przyjmujący Zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła lub jego części tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Muzeum może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. 2. Jeżeli dojdzie do rozwiązania umowy z przyczyn określonych wyżej, Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do zapłaty Muzeum odszkodowania stanowiącego kwotę 20 % wynagrodzenia określonego w 3 umowy Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się wykonać dzieło terminowo i bez wad. Strona: 21/22

22 2. W przypadku stwierdzenia przez Muzeum wad w przedmiocie zamówienia, może ono żądać ich nieodpłatnego usunięcia przez Przyjmującego Zamówienie w wyznaczonym przez Muzeum terminie i obniżenia umówionego wynagrodzenia o 10 % Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania dzieła. 2. Przyjmujący Zamówienie przy realizacji Dzieła korzystać będzie z podwykonawców, za których działania i zaniechania ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną jak za swoje własne Muzeum ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 3 dni od jej podpisania. 2. Rozwiązanie niniejszej umowy w terminie wcześniejszym niż termin określony w 2 ust. 1 może nastąpić w drodze pisemnego wypowiedzenia przez jedną ze Stron, z tym, że ustala się 7-dniowy termin rozwiązania umowy. 10 W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) oraz szczególne przepisy regulujące warunki umowy, a stosujące się do przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności Ewentualne spory powstałe przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Muzeum. 13 Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch egz. dla Muzeum i jednym egz. dla Przyjmującego Zamówienie. MUZEUM PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE Strona: 22/22

Znak sprawy: 38/2013/KO/NR Warszawa, dn. 28 października 2013 r. REGULAMIN KONKURSU

Znak sprawy: 38/2013/KO/NR Warszawa, dn. 28 października 2013 r. REGULAMIN KONKURSU Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. St. Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa Znak sprawy: 38/2013/KO/NR Warszawa, dn. 28 października 2013 r. REGULAMIN KONKURSU na projekty graficzne książek

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 4/2014/KO/NR Warszawa, dn. 5 marca 2014 r. REGULAMIN KONKURSU

Znak sprawy: 4/2014/KO/NR Warszawa, dn. 5 marca 2014 r. REGULAMIN KONKURSU Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. St. Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa Znak sprawy: 4/2014/KO/NR Warszawa, dn. 5 marca 2014 r. REGULAMIN KONKURSU na projekty graficzne książki, wydawnictw

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr..././../2015

UMOWA O DZIEŁO Nr..././../2015 UMOWA O DZIEŁO Nr..././../2015 zawarta w Warszawie, w dniu..., pomiędzy: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Konkurs na koncepcję projektów graficznych wydawnictw edukacyjnych planowanych do realizacji w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w roku 2016.

Konkurs na koncepcję projektów graficznych wydawnictw edukacyjnych planowanych do realizacji w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w roku 2016. Konkurs na koncepcję projektów graficznych wydawnictw edukacyjnych planowanych do realizacji w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w roku 2016. REGULAMIN 1 Organizator Organizatorem konkursu na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Konkurs na koncepcję projektu graficznego wydawnictw edukacyjnych Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Regulamin

Konkurs na koncepcję projektu graficznego wydawnictw edukacyjnych Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Regulamin Konkurs na koncepcję projektu graficznego wydawnictw edukacyjnych Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ogłasza otwarty konkurs na koncepcję projektu graficznego

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRAWA AUTORSKIEGO NR.../LPR/2014 zawarta dnia... w Elblągu, pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą

UMOWA O DZIEŁO PRAWA AUTORSKIEGO NR.../LPR/2014 zawarta dnia... w Elblągu, pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą UMOWA O DZIEŁO PRAWA AUTORSKIEGO NR.../LPR/2014 zawarta dnia... w Elblągu, pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu 82-300 Elbląg, Bulwar Zygmunta Augusta

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja fotograficzna warsztatów rękodzieła ludowego oraz prac po warsztatowych

Dokumentacja fotograficzna warsztatów rękodzieła ludowego oraz prac po warsztatowych ZAPYTANIE OFERTOWE na w ramach realizacji projektu pn."chełmiecka Tradycja" -organizacja warsztatów sztuki ludowej połączona z wydaniem poradnika w zakresie rękodzieła ludowego oraz organizacją wystawy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro

Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU 50-950 WROCŁAW, ul. Oławska 31 Tel. 71 371 63 00, fax. 71 371 63 60, e-mail: SekretariatUSWRO@stat.gov.pl Znak sprawy: WRO-WA.2720.100.2015 Wrocław, dnia 03.06.2015 r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tarnobrzeg, dnia 25.08.2014 r. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Tarnobrzegu woj. podkarpackie MT.2370.8.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie, wydanie i kolportaż biuletynu informacyjnego o tematyce ornitologicznej, zwane dalej "Zadaniem".

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie, wydanie i kolportaż biuletynu informacyjnego o tematyce ornitologicznej, zwane dalej Zadaniem. Załącznik nr 1 do SIWZ Umowa o dzieło W dniu 2006 r. pomiędzy firmą PARUS PROJEKT z siedzibą w Jaraczewie 63-233, ul. Golska 4, reprezentowanym przez Panem Bartoszem Skrzypczakiem właścicielem firmy, zwanym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 01-044/16 z dnia 23.09.2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania Dotyczy Projektu pt. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Postępowanie znak Dostawa oleju napędowego w 2015 i 2016 roku, w ilości: letniego-180 000 kg, zimowego- 180 000 kg. Spis treści 1. Zamawiający 1 2. Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: ZP/34/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) na zakup czasu antenowego celem przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot Umowy 1. Umowa ma charakter umowy ramowej w rozumieniu art. 99 Ustawy. 2. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień na usługi drukowania,

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Z OKAZJI 50-LECIA UZYSKANIA PRAW MIEJSKICH PRZEZ KUŹNIĘ RACIBORSKĄ

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Z OKAZJI 50-LECIA UZYSKANIA PRAW MIEJSKICH PRZEZ KUŹNIĘ RACIBORSKĄ Załącznik do Zarządzenia Nr B.0050.35.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 02.02.2017 REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Z OKAZJI 50-LECIA UZYSKANIA PRAW MIEJSKICH PRZEZ KUŹNIĘ RACIBORSKĄ I

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Gospodarka Komunalna w Celestynowie Celestynów, dn. 19.03.2014 r. ul. Regucka 5, 05-430 Celestynów tel/fax. /22/ 789-70-52 e-mail. www.gk.itsmedia.pl NIP 5321848943, REGON: 015610184 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Opracowanie czasopisma Sport Wyczynowy Numer ogłoszenia: 88916-2012; data zamieszczenia: 21.03.2012 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Warszawa: Opracowanie czasopisma Sport Wyczynowy Numer ogłoszenia: 88916-2012; data zamieszczenia: 21.03.2012 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Warszawa: Opracowanie czasopisma Sport Wyczynowy Numer ogłoszenia: 88916-2012; data zamieszczenia: 21.03.2012 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 08.07.2016 r. Zapytanie ofertowe nr 03/5.4/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp z o. o., ul. Jurowiecka 56, 15 101 Białystok NIP: 542-26-22-985; REGON: 050 86 94 43

Bardziej szczegółowo

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 %

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 % OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010 Załącznik nr 7B do SIWZ (zadanie 2) UMOWA Nr. (wzór) zawarta w dniu..2010 r. w Warszawie, pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy ul. J. S. Bacha

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Fundusze europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. Zamawiający: Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ul. Grunwaldzka 275 43 600 Jaworzno NIP: 632-00-11-505 KRS: 0000134320 tel. : 032-614 21 00 do 03, fax: 032 614 21 04 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na projekt logo Elbląga. 1 Organizator

Regulamin konkursu na projekt logo Elbląga. 1 Organizator Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 136/2012 Prezydenta Miasta Elbląg Z dnia 26 kwietnia 2012 roku Regulamin konkursu na projekt logo Elbląga 1 Organizator Organizatorem Konkursu na projekt logo Elbląga,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/01/2015. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/01/2015. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Warszawa, 20 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/01/2015 Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie I. ZAMAWIAJĄCY Biogazownia Skarżyn

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r. Chojnów, 18.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów działający w imieniu Gminy Miejskiej Chojnów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r.

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r. Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r. I. Opis przedmiotu przetargu 1. Polski Komitet Olimpijski - Organizator przetargu działając

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK I PRZYRODA Krzywe 62B, 16-402 Suwałki tel./fax: (87) 569 10 28 www.czlowiekiprzyroda.eu e-mail: stowcip@gmail.

STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK I PRZYRODA Krzywe 62B, 16-402 Suwałki tel./fax: (87) 569 10 28 www.czlowiekiprzyroda.eu e-mail: stowcip@gmail. STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK I PRZYRODA Krzywe 62B, 16-402 Suwałki tel./fax: (87) 569 10 28 www.czlowiekiprzyroda.eu e-mail: stowcip@gmail.com Krzywe, 28 marca 2014 Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda zaprasza

Bardziej szczegółowo

Konkurs otwarty na opracowanie znaku graficznego Instytutu Badań nad Stosunkami Międzynarodowym

Konkurs otwarty na opracowanie znaku graficznego Instytutu Badań nad Stosunkami Międzynarodowym Konkurs otwarty na opracowanie znaku graficznego Instytutu Badań nad Stosunkami Międzynarodowym Celem Konkursu jest zaprojektowanie oryginalnego znaku graficznego (loga), który będzie nawiązywał do działalności

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za 2016 rok. I.

Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za 2016 rok. I. Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za 2016 rok I. Zamawiający Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (zwana dalej: Zamawiającym lub SGH

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnej

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) okresowe kontrola obiektów budowlanych (roczna i pięcioletnia) będących w administracji Miejskiego Zakładu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy zamówienia na usługę nadzoru nad realizacją inwestycji

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy zamówienia na usługę nadzoru nad realizacją inwestycji ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy zamówienia na usługę nadzoru nad realizacją inwestycji Actus-Info sp. z o.o. Ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław NIP: 8992701080 REGON: 021321720 Wrocław, grudzień 2013r. str. 1

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników. Polskiego Związku Zapaśniczego

Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników. Polskiego Związku Zapaśniczego Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Zapaśniczego I. Opis przedmiotu przetargu. Polski Związek Zapaśniczy - Organizator przetargu ogłasza pisemny przetarg na zakup

Bardziej szczegółowo

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGI INFORMATYCZNE ZWIĄZANE ZE STWORZENIEM GŁÓWNYCH MODUŁÓW SYSTEMÓW DO ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy (wzór umowy)

Istotne postanowienia umowy (wzór umowy) Istotne postanowienia umowy (wzór umowy) zawarta w Poznaniu w dniu...września 2014 r. pomiędzy: Załącznik Nr 4 do SIWZ Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

3310/3311/215/222/PK/AK/BO/2015-DZP/44 Wzór umowy - Załącznik nr 2 UMOWA WUP/DZP/ /2015. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia.2015 r.

3310/3311/215/222/PK/AK/BO/2015-DZP/44 Wzór umowy - Załącznik nr 2 UMOWA WUP/DZP/ /2015. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia.2015 r. 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl 3310/3311/215/222/PK/AK/BO/2015-DZP/44 Wzór umowy - Załącznik nr 2 UMOWA WUP/DZP/

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Wzór Umowy. z dnia... r.

Zintegrowany System Zarządzania. Wzór Umowy. z dnia... r. Zintegrowany System Zarządzania Wzór Umowy z dnia... r. P/ZSZ-7.4-01 Znak: ME/P-26/a/2015 zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159 TEL.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

POWTÓRNE OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA:

POWTÓRNE OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: POWTÓRNE OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: "Druk albumu dwujęzycznego promującego kościół Wang w Karpaczu i Święty Grób w Görlitz i druk ulotki jednokartkowej dwujęzycznej promującej realizacje Projektu w

Bardziej szczegółowo

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5.

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5. Załącznik nr 1 Wzór - UMOWA NR zawarta w dniu... 2016 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedziba w Szczecinie, kod pocztowy 72-207, Plac Stefana Batorego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: AZI-79/I/EJ/2011 Bielsko-Biała, 31.05.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacje z ogłoszeniem, o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Wzór. UMOWA Nr /KR/GM/2016. zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy:

Wzór. UMOWA Nr /KR/GM/2016. zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: Załącznik Nr 3 do ogłoszenia Wzór UMOWA Nr /KR/GM/2016 zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, z siedzibą przy ul. St. Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro) Znak sprawy ATZ_ZG_ATJ_2013_EL_6284_2013 I. ZAMAWIAJĄCY: Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/38/2014 Wrocław, dnia 03 października 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1.

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1. WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w w dniu 2016 r., pomiędzy: Asgard sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie 62-081, ul. Rolna 17 reprezentowanym przez Wiceprezes Zarządu: Annę Roszczak zwanego dalej ZAMAWIAJĄCYM a...,

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Stężyca SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wójt Gminy Stężyca SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wójt Gminy Stężyca 83-322 Stężyca ul. 9 Marca 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa : art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr.19 poz. 177 z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA O DZIEŁO Nr zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: Toruńską Infrastrukturą Sportową Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 27 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony: Usługi drukowania książek

Przetarg nieograniczony: Usługi drukowania książek Załącznik nr 9 do SWIZ Załącznik nr 3 do umowy ramowej UMOWA NR Wzór Zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu, pomiędzy: MUZEUM ARCHEOLOGICZNE z siedzibą w Poznaniu, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań, NIP : 778-10-27-953,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.*/ wspólnie zwanymi w dalszej części umowy Stronami, o następującej treści:

UMOWA Nr.*/ wspólnie zwanymi w dalszej części umowy Stronami, o następującej treści: UMOWA Nr.*/ Wzór zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej Ministrem, z siedzibą ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI. ZESPÓŁ SZKÓŁ AGRO-TECHNICZNYCH im. W. WITOSA W ROPCZYCACH SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI. ZESPÓŁ SZKÓŁ AGRO-TECHNICZNYCH im. W. WITOSA W ROPCZYCACH SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ropczyce, 22 stycznia 2015 r. POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ AGRO-TECHNICZNYCH im. W. WITOSA W ROPCZYCACH SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Dostawę opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, Pęczniew

Dostawę opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, Pęczniew Pęczniew, dnia 5 grudnia 2016 r. Zapytanie ofertowe na : Dostawę opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew Miejsce dostawy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp.z o.o. z siedzibą Brzegach Dolnych 1, 38-700 Ustrzyki Dolne e:mail mpgkustrzyki@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

W ofercie cenowej proszę podać ceny netto i brutto oraz stawkę podatku VAT

W ofercie cenowej proszę podać ceny netto i brutto oraz stawkę podatku VAT ZAPYTANIE OFERTOWE na Opracowanie graficzne, skład wydruk oraz dostawę poradnika w ramach realizacji projektu pn."chełmiecka Tradycja" -organizacja warsztatów sztuki ludowej połączona z wydaniem poradnika

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK I PRZYRODA Krzywe 62B, Suwałki tel./fax: (87)

STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK I PRZYRODA Krzywe 62B, Suwałki tel./fax: (87) STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK I PRZYRODA Krzywe 62B, 16-402 Suwałki tel./fax: (87) 569 10 28 www.czlowiekiprzyroda.eu e-mail: stowcip@gmail.com Krzywe, 19 marca 2014 Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda zaprasza

Bardziej szczegółowo