WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 9 stycznia 2006 r. Arbitrzy: Marek Jerzy Głód. Protokolant Adam Andrzejewski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 9 stycznia 2006 r. Arbitrzy: Marek Jerzy Głód. Protokolant Adam Andrzejewski"

Transkrypt

1 Sygn. akt UZP/ZO/0-4036/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 9 stycznia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Zbigniew Leszek Pietrzak Arbitrzy: Marek Jerzy Głód Barbara Maria Fabin Protokolant Adam Andrzejewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Promed S.A., Warszawa, ul. Krajewskiego 1B od oddalenia przez zamawiającego Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Warszawa, ul. Banacha 1A protestu z dnia 12 grudnia 2005 r. orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie, nakazuje powtórzenie czynności i oceny wyboru oferty.

2 2. Kosztami postępowania obciąża Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Warszawa, ul. Banacha 1A i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości zł 59 gr (słownie: trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych, pięćdziesiąt dziewięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Promed S.A., Warszawa, ul. Krajewskiego 1B 2) dokonać wpłaty kwoty zł 00 gr (słownie: jeden tysiąc złotych, zero groszy) przez Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Warszawa, ul. Banacha 1A na rzecz Promed S.A., Warszawa, ul. Krajewskiego 1B 3) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 00 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek środków specjalnych UZP 4) dokonać zwrotu kwoty zł 41 gr (słownie: jeden tysiąc sto siedemdziesiąt pięć złotych, czterdzieści jeden groszy) z rachunku środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Promed S.A., Warszawa, ul. Krajewskiego 1B. 3. Uzasadnienie PROMED S.A. w Warszawie, wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie na dostawę monitorów funkcji życiowych z centralą, złożył odwołanie od rozstrzygnięcia protestu złożonego w dniu r. na czynność Zamawiającego polegającą na wyborze jako najkorzystniejszej oferty firmy Draeger Polska sp. z o.o., zamiast jej Strona 2 z 9

3 odrzuceniu, zaniechaniu odrzucenia oferty firmy Philips Polska sp. z o.o. oraz nie wykluczenia jej oraz firmy Draeger z postępowania. Wykonawca zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów art. 7 ust. 1 i 3, art. 24 ust. 2 pkt. 2, art. 82ust. 3, art. 89 ust. 1 pkt. 2, 6, art. 183 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i wniósł o unieważnienie wyboru jako najkorzystniejszej oferty Draeger, wykluczenie z postępowania firm Draeger oraz Philips i odrzucenie ofert tych firm z postępowania. W uzasadnieniu protestu z dnia r. wykonawca wskazał, że zamawiający w załączniku nr 3 do siwz wymagał zaoferowania 8 monitorów o budowie modułowej o wymiennych modułach pozwalających na konfigurowanie stanowiska poprzez dowolne przenoszenie przez użytkownika modułów pomiarowych pomiędzy kardiomonitorami w trakcie ich pracy, z automatyczną autokonfiguracją monitora, przy zachowaniu możliwości jednoczesnego pomiaru parametrów EKG, 3x inwazyjne ciśnienie, inwazyjne ciśnienie, saturację CO 2, CO, 2xtemperatura oraz BIS lub EEG. Tymczasem oferta firmy Draeger nie spełniła tego wymogu, gdyż zaoferowane przez nią monitory nie posiadają wymiennych modułów pomiarowych, nie ma więc możliwości zamiany modułów między monitorami. Potwierdzeniem tego jest zawarta w ofercie ulotka techniczna(str. 159 oferty). Ponadto Zamawiający wymagał, aby chłodzenie kardiomonitora, niewymagające czyszczenia lub wymiany filtrów, pozwalało na ciągłą pracę w temperaturze otoczenia, do 35 C, natomiast z ulotki informacyjnej dołączonej do oferty firmy Daeger, str. 162 wynika, że chłodzenie jest wentylatorem, co oznacza, że nie jest spełniony przez wykonawcę ten warunek. Również w ofercie tej firmy brak jest wymaganych przez zamawiającego w siwz świadectw i certyfikatów, dotyczy to oferowanych modułów. Powyższe braki i odstępstwa od wymagać siwz skutkować winny odrzuceniem oferty firmy Draeger. Kolejna okolicznością skutkująca jej odrzucenie jest błędna stawka podatku VAT skalkulowana w wysokości 7% w cenie centrali, gdy tymczasem dołączony wpis do Rejestru wyrobów medycznych dotyczy oprogramowania, tak, więc tylko oprogramowanie objęte jest stawka podatku VAT w wysokości 7%, natomiast całe oprzyrządowanie centrali nie jest wyrobem Strona 3 z 9

4 medycznym w rozumieniu art. 3 pkt.17 ustawy z r. o wyrobach medycznych. Takich produktów nie obejmuje również załącznik nr 3 do ustawy z r. o podatku od towarów i usług, w związku z czym nie ma do nich zastosowanie preferencyjna stawka VAT 7%. Podlegają one, więc podstawowej stawce podatku VAT. Tj. 22%. Również wykonawca ten nie spełnił warunku postawionego przez zamawiającego w zakresie udzielenia 18 miesięcznej gwarancji na kardiometry i winien udzielić jej na okres 36 miesięcy, gdyż nie udowodnił on niskiej bezawaryjności, co wynika z treści oferty, niezawierającej na ten temat informacji, zważywszy zwłaszcza na to, że zaproponowane monitory zostały wprowadzone do stosowania klinicznego, od 2004 r. Zdaniem protestującego zarzuty te są uzasadnione i z tego względu, że zamawiający wcześniej je uwzględnił i odrzucił tę ofertę, wskutek protestu z dnia r. Pomimo jednak uwzględnienia odwołania przez Zespół Arbitrów, którego treścią był jeden zarzutów, ponowny wybór tej oferty narusza zatem przepis art. 183 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca zarzucił zmawiającemu, że przyjęta do oceny oferta firmy Philips nie spełnia warunku siwz, gdyż nie zawiera dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych, gdyż te znajdujące się w ofercie nie dotyczą centrali M3150B, której prospekt znajduje się na stronie oferty. W ocenie protestującego była ona przedmiotem dostawy, gdyż załączniku nr 3 do druku oferty firma Philips nie podała oferowanego, co było wymagane zgodnie ze specyfikacją (str. 9 oferty). Brak certyfikatu winno zatem skutkować odrzuceniem oferty. Oferta ta również nie spełnia wymogu udzielenia 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, gdyż wykonawca udzielił 18 miesięcznej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, a Zamawiający dopuścił jej udzielenie na ten okres dla kardiomonitorów, ale pod warunkiem udowodnienia ich niskiej awaryjności. Oferta ta, zatem nie spełnia wymogów granicznych postawionych przez zamawiającego i winna być odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Ponadto wykonawca ten w załączniku nr 3 zaoferował 36 miesięczną gwarancję zaś w druku oferty wpisał 18 miesięczny okres Strona 4 z 9

5 gwarancji-zaoferował, więc dwa różne okresy gwarancji, co uniemożliwia prawidłowe dokonanie jego oferty. Ponadto wykonawca ten podał w ofercie, iż zaoferowane monitory pamiętają 40 konfiguracji ekranów, natomiast z ulotki na stronie 127 oferty wynika, że pamięć t obejmuje 10 konfiguracji. Oznacza to, że podał on nieprawdziwe informacje, co skutkuje wykluczeniem na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy pzp. Rozpatrując protest pismem z dnia r. zamawiający nie uwzględnił go, wskazując, że jest on nieuzasadniony. Odnośnie dwóch pierwszych zarzutów dotyczących wybranej oferty firmy Daeger wskazał, że decydujące dla niego jest oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków granicznych dotyczących wymienialności modułów pomiarowych i chłodzeniem konwekcyjnym i nie mógł brać pod uwagę w tym wypadku treści ulotek informacyjnych. Również uznał, że modułowy monitor posiada wymagany certyfikat, gdyż z treści dołączonego do oferty zgłoszenia do rejestru wyrobów i usług medycznych, w poz krótki opis wyroby medycznego i przewidziane przeznaczenie podano Modułowy monitor pacjenta przeznaczony dla dorosłych(...)może być użyty jak urządzenie pracujące osobno lub podłączone do sieci INFINITY. Podstawowy system składa się z dwóch elementów jednostki centralnej z procesorem i ekranu(...). Zamawiający rozumie to, że certyfikat obejmuje modułowy monitor pacjenta oraz moduły niezbędne do pracy. Odnosząc się do prawidłowości ustalonej stawki podatku VAT, to uznał, że należy to do obowiązków podatnika, a w rozdz. IV pkt. 5.2 podał sposób skalkulowania ceny nie wyłączając podatku VAT. Zdaniem jego wykonawca prawidłowo skalkulował cenę i podał wartość(stawkę podatku VAT). Odnosząc się do 18 miesięcznego okresu gwarancyjnego uznał, że wbrew temu, co twierdzi protestujący, nie wymagał potwierdzenia niskiej awaryjności w celu zastosowania tej stawki, gdyż specyfikacja techniczna była tak skonstruowana, że dopuszczała sprzęt o najwyższej jakości i najlepszych parametrach. Odnosząc się do zarzutów dotyczących oferty firmy Philips zamawiający oświadczył, że wykonawcę ten przedstawił w ofercie certyfikat dotyczący kilku central, a zaprezentowana w Strona 5 z 9

6 ulotce centrala M3159B, nie była objęta ofertą i zawierała informacje tylko dla celów poglądowych. Co zaś się tyczy zaproponowanych różnych okresów gwarancyjnych, to rozbieżność ta została usunięta na korzyść zamawiającego poprzez wskazanie przez tegoż wykonawcę 36 miesięcznego okresu gwarancyjnego. Co do wykazania przez wykonawcę niskiej awaryjności w celu zastosowania 18 miesięcznego okresu gwarancyjnego, to zamawiający podtrzymał swoje stanowisku przyjęte przy rozpatrywaniu zarzutów dotyczących oferty firmy Draeger. Również podobnie ustosunkował się do rozbieżności pomiędzy podana pamięcią ekranów w kardiometrze przez wykonawcę a danymi zawartymi w ulotce załączonej do oferty, przyjmując za prawidłowe te podane przez wykonawcę. Od tak rozpatrzonego protestu wykonawca złożył odwołanie, w którym podtrzymał zarzuty zawarte w proteście. Zespół Arbitrów po przeprowadzeniu rozprawy zważył, co następuje. Odwołanie zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z rozdziałem IV z punktem 1.11 a i b siwz przedmiotem zamówienia były monitory funkcji życiowych z centralą, spełniające wymogi graniczne określone w zał. nr 3 oferty, których niespełnienie skutkować winno odrzuceniem oferty. Z treści oferty firmy Draeger (zał. nr 3 parametry/warunek) wynika, że dostarczone monitory spełniają parametry graniczne. Natomiast z treści dołączonego do zał. nr 3 prospektu technicznego parametrów granicznych monitora modułowego Kappa, wynika, że monitor ten nie spełnia warunku dotyczącego możliwości przenoszenia przez użytkownika modułów pomiarowych pomiędzy kardiomonitorów w trakcie ich pracy. Zdaniem Zespołu Arbitrów rozbieżność pomiędzy treścią informacji zawartych w załączniku nr 3,a treścią prospektu technicznego nie pozwalała w sposób jednoznaczny, tak jak to uczynił Zamawiający uznać, że wykonawca ten zaoferował urządzenia zgodne z Strona 6 z 9

7 oczekiwaniami Zamawiającego. Rozbieżności te winny być przedmiotem żądania wyjaśnień od wykonawcy. W zależności od poczynionych przez Zamawiającego, przy ponownej ocenie ofert, ustaleń ponownej ocenie winno podlegać przedstawione przez tegoż wykonawcę zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych pod kątem tego czy mamy doczynienia ze zgłoszeniem monitora funkcji życiowych wraz z modułami wymiennymi, który jest przedmiotem zamówienia, czy też dotyczy to zgłoszenie monitora modułowego pacjenta, nie obejmującego wymiennych modułów. Zespół Arbitrów uznał, że dla wyrobów medycznych, zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku VAT obowiązuje 7% stawka podatku VAT i w związku z tym, powinny być nią objęte tylko te, które są wpisane do rejestru wyrobów medycznych. Niezasadne zatem było objęcie przez firmę Draeger wartości całego przedmiotu zamówienia preferencyjną stawką 7 %, co stanowi błąd w obliczeniu ceny, niemożliwy do usunięcia w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Natomiast niezasadny jest zarzut dotyczący nie wykazania niskiej awaryjności urządzeń przez firmę Draeger w celu zastosowania 18-miesięcznego okresu gwarancji na kardiomonitory, gdyż ten warunek nie wynikał wprost z oświadczenia Zamawiającego w zakresie zmiany tego warunku w siwz, a pozostali oferenci również tak to zrozumieli. Odnosząc się do zarzutów Odwołującego dotyczących oferty Philips Polska, Zespół Arbitrów uznał, że Zamawiający nie wyjaśnił rozbieżności pomiędzy przedstawionymi w ofercie certyfikatami deklaracji zgodności CE, a treścią ulotki dotyczącej centrali M3 150B, która nie była objęta certyfikatami, a stanowiła prospekt wymagany przez Zamawiającego. Wobec powyższego brak było podstaw do stwierdzenia przez Zamawiającego, iż został spełniony warunek graniczny postawiony w siwz w tym zakresie. Zespół Arbitrów również uznał, że Zamawiający w sposób nieuprawniony, niezgodny z siwz i z przepisami ustawy Pzp, uznał ofertę firmy Philips w zakresie wymaganego okresu gwarancji, gdy zaproponował on w druku ofertowym 18-miesięczną gwarancję i równocześnie Strona 7 z 9

8 36-miesięczną gwarancję w załączniku nr 3 na cały przedmiot zamówienia i po otwarciu ofert sprostował treść swojej oferty w tym zakresie proponując jednolity okres gwarancji 36- miesięczny, dopuszczając do zmiany treści oferty niezgodnie z przepisem art. 87 ust. 1 Pzp. Odnosząc się do zarzutu niskiej awaryjności oferowanych urządzeń Zespół Arbitrów uznał, że nie był to wymóg postawiony przez Zamawiającego. Natomiast za zasadny, skutkujący ponowną oceną oferty należy uznać zarzut dotyczący rozbieżności pomiędzy ilością skonfigurowania monitora określoną w zał. Nr 3 oferty, a ilością określoną w prospekcie technicznym, gdzie podano odpowiednio liczby 40 i 10. Mając powyższe na uwadze orzeczono jak na wstępie. O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 191 ust. 5 i 6 ustawy Pzp, zasądzając tysiąc złotych kosztów zastępstwa prawnego, biorąc pod uwage stopień złożoności sprawy i uzasadniony wkład pracy. Strona 8 z 9

9 Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w... 1 Przewodniczący Zespołu Arbitrów:... Arbitrzy: Nie dotyczy postępowań wszczętych przed dniem 2 marca 2004 r. Strona 9 z 9

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 4 lipca 2006 r. Arbitrzy: Witold Olender. Protokolant Filip Orczykowski

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 4 lipca 2006 r. Arbitrzy: Witold Olender. Protokolant Filip Orczykowski Sygn. akt UZP/ZO/0-1886/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 4 lipca 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Elżbieta Maria Ciesielska Arbitrzy: Witold Olender Monika Hirszfeld

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 9 maja 2006 r. Arbitrzy: Zbigniew Aleksander Kuźnia. Protokolant Rafał Oksiński

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 9 maja 2006 r. Arbitrzy: Zbigniew Aleksander Kuźnia. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-1256/06 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 9 maja 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Iwona Polecka Arbitrzy: Zbigniew Aleksander Kuźnia Ireneusz Kołakowski

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 6 września 2006 r. Arbitrzy: Krzysztof Ciemniewski. Protokolant Adam Andrzejewski

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 6 września 2006 r. Arbitrzy: Krzysztof Ciemniewski. Protokolant Adam Andrzejewski Sygn. akt UZP/ZO/0-2420/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 6 września 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Tomasz Lubaczewski Arbitrzy: Krzysztof Ciemniewski Sebastian Piotr

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 19 lipca 2006 r. Arbitrzy: Marek Jerzy Głód. Protokolant Adam Andrzejewski

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 19 lipca 2006 r. Arbitrzy: Marek Jerzy Głód. Protokolant Adam Andrzejewski Sygn. akt UZP/ZO/0-2065/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 19 lipca 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Piotr Andrzej Pieczonka Arbitrzy: Marek Jerzy Głód Elżbieta Małgorzata

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 22 września 2004 r. Arbitrzy: Maria Lech-Bielecka. Protokolant Rafał Oksiński

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 22 września 2004 r. Arbitrzy: Maria Lech-Bielecka. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-1521/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 22 września 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Wiesław Zaczek Arbitrzy: Maria Lech-Bielecka Krzysztof Szydłowski

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 09 stycznia 2007 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 09 stycznia 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-3058/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 09 stycznia 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Krzysztof Szydłowski arbitrzy: Tadeusz Andrzej Ignatowicz Grzegorz

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 1 kwietnia 2005 r. Arbitrzy: Władysław Feliks Woźniczka. Protokolant Rafał Oksiński

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 1 kwietnia 2005 r. Arbitrzy: Władysław Feliks Woźniczka. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-548/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 1 kwietnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jan Antoni Tadrzak Arbitrzy: Władysław Feliks Woźniczka Justyna Urszula

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 29 marca 2012 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 29 marca 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 524/12 WYROK z dnia 29 marca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 marca 2012

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 20 kwietnia 2006 r. Arbitrzy: Olgierd Jerzy Koleśnik. Protokolant Filip Orczykowski

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 20 kwietnia 2006 r. Arbitrzy: Olgierd Jerzy Koleśnik. Protokolant Filip Orczykowski Sygn. akt UZP/ZO/0-1068/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 20 kwietnia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Paprota Arbitrzy: Olgierd Jerzy Koleśnik Leszek Kucharzyk

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 11 grudnia 2006 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 11 grudnia 2006 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-2886/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 11 grudnia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marian Franciszek Nawrot arbitrzy: Olgierd Klemens Sielewicz Jarosław

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 02 października 2006 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 02 października 2006 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-2540/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 02 października 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Maria Jolanta Orlik arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda Krzysztof

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 września 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 8 września 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1728/14 Sygn. akt: KIO 1730/14 WYROK z dnia 8 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 kwietnia 2006 r. Arbitrzy: Antoni Janusz Parda. Protokolant Katarzyna Kawulska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 kwietnia 2006 r. Arbitrzy: Antoni Janusz Parda. Protokolant Katarzyna Kawulska Sygn. akt UZP/ZO/0-1109/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 24 kwietnia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Bartosz Marek Frączyk Arbitrzy: Antoni Janusz Parda Małgorzata Anna

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 10 września 2014 r. Przewodniczący: Anna Packo

WYROK. z dnia 10 września 2014 r. Przewodniczący: Anna Packo Sygn. akt: KIO 1774/14 WYROK z dnia 10 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 i 10 września 2014

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 10 marca 2014 r. Przewodniczący: Anna Packo

WYROK. z dnia 10 marca 2014 r. Przewodniczący: Anna Packo Sygn. akt: KIO 347/14 WYROK z dnia 10 marca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2014 r., w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: orzeka:

Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 757/14 WYROK z dnia 28 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 2 marca 2006 r. Arbitrzy: Robert Bartold. Protokolant Małgorzata Brzezińska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 2 marca 2006 r. Arbitrzy: Robert Bartold. Protokolant Małgorzata Brzezińska Sygn. akt UZP/ZO/0-590/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 2 marca 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Artur Władysław Słowik Arbitrzy: Robert Bartold Dorota Jankowska-Matus

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 czerwca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 8 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 878/10 WYROK z dnia 8 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Ryszard Tetzlaff Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 30 grudnia 2004 r. Arbitrzy: Sławomir Piotr Szepietowski. Protokolant Paweł Kaczkan

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 30 grudnia 2004 r. Arbitrzy: Sławomir Piotr Szepietowski. Protokolant Paweł Kaczkan Sygn. akt UZP/ZO/0-2266/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 30 grudnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Grażyna Wróblewska Arbitrzy: Sławomir Piotr Szepietowski

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 18 stycznia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 18 stycznia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1689 /09 Sygn. akt: KIO/UZP 1691 /09 WYROK z dnia 18 stycznia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Członkowie: Protokolant: Luiza Łamejko Agata

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2774/12 Sygn. akt: KIO 2781/12 WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 5 stycznia 2012 r.

WYROK. z dnia 5 stycznia 2012 r. Sygn. akt: KIO 2728/11 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 5 stycznia 2012 r. Przewodniczący: Protokolant: Honorata Łopianowska Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 2 marca 2006 r. Arbitrzy: Jan Gaj. Protokolant Rafał Oksiński

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 2 marca 2006 r. Arbitrzy: Jan Gaj. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-554/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 2 marca 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Bogdan Muzyczuk Arbitrzy: Jan Gaj Beata Sylwia Kaczmarek Protokolant

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 13 lutego 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 13 lutego 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 60/08 WYROK z dnia 13 lutego 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Protokolant: Jolanta Markowska Ewa Marcjoniak Lubomira Matczuk-Mazuś Edyta Skowrońska

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 4 marca 2008r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 4 marca 2008r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 132/08 WYROK z dnia 4 marca 2008r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Członkowie: Protokolant: Barbara Bettman Dagmara Gałczewska-Romek Magdalena

Bardziej szczegółowo

z dnia 24 sierpnia 2011 r. Aneta Mlącka Przewodniczący:

z dnia 24 sierpnia 2011 r. Aneta Mlącka Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1709/11 WYROK z dnia 24 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: orzeka:

Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 2421/13 WYROK z dnia 25 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 1953/14 WYROK. z dnia 3 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams

Sygn. akt: KIO 1953/14 WYROK. z dnia 3 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Sygn. akt: KIO 1953/14 WYROK z dnia 3 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 października

Bardziej szczegółowo

WYROK. Przewodniczący:

WYROK. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2064/14 WYROK z dnia 20 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Marta Polkowska po rozpatrzeniu na rozprawie dnia 20 października

Bardziej szczegółowo

z dnia 1 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Anna Packo Katarzyna Prowadzisz

z dnia 1 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Anna Packo Katarzyna Prowadzisz Sygn. akt KIO/UZP 395/10 WYROK z dnia 1 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Członkowie: Marzena Teresa Ordysińska Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Patrycja

Bardziej szczegółowo