MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ /11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-76/11"

Transkrypt

1 Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ /11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę obejmującą: skład, łamanie, druk, oprawę, pakowanie, adresowanie oraz dostawę dwóch poradników oraz ulotki informacyjnej w ramach projektu Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (podział na 3 części) o wartości zamówienia poniŝej EURO SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-JJ /11 Strona 1 z 23

2 Rozdział 1 Informacje ogólne 1. Zamawiającym jest: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, Warszawa NIP: , REGON: , 2. Postępowanie prowadzi: Departament Ekonomiczny, tel.: (22) , (22) fax.: (22) , pon. pt. 8:15-16: Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U r. Nr 133, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, oraz aktów wykonawczych do ustawy. 4. Tryb udzielania zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY. 5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 6. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: a) Biuletyn Zamówień Publicznych, b) strona internetowa MEN (zakładka BIP), c) tablica ogłoszeń w budynku Zamawiającego. Rozdział 2 Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca: skład, łamanie, druk, oprawę, pakowanie, adresowanie oraz dostawę dwóch poradników oraz ulotki informacyjnej w ramach projektu Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na części: Część 1 Poradnik dla nauczycieli. Część 2 Poradnik dla rodziców. Część 3 Ulotka dla rodziców. 3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): (usługi drukowania i powiązane), (usługi drukowania i dostawy). 4. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (PO KL). Kod projektu KL Rozdział 3 Informacje dodatkowe 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub dwie lub trzy części. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 5. Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeŝeniem art. 93 ust. 4 ustawy. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-JJ /11 Strona 2 z 23

3 8. Zamawiający nie ogranicza moŝliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 9. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy Wykonawca jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie informację o części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamawiający nie zastrzega Ŝadnej części zamówienia, która nie moŝe być powierzona podwykonawcom. Rozdział 4 Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia: do r. Rozdział 5 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki określone w ust O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy co do których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do Ŝadnego z Wykonawców nie moŝe być podstaw do wykluczenia. 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o przedłoŝone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Rozdział 6 Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, naleŝy przedłoŝyć: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-JJ /11 Strona 3 z 23

4 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokumenty i oświadczenie składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, naleŝy przedłoŝyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 3 do niniejszej SIWZ, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokumenty i oświadczenie - składa kaŝdy z Wykonawców oddzielnie. 3. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin wskazany w ust. 3 stosuje się odpowiednio. 5. JeŜeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 6. JeŜeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 ust. 2, iŝ w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy. Uwaga: oświadczenia wymienione w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 naleŝy złoŝyć w formie oryginału natomiast pozostałe dokumenty wymienione w ust. 2 naleŝy złoŝyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 6, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-JJ /11 Strona 4 z 23

5 Rozdział 7 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 1. Z zastrzeŝeniem wyjątków określonych w ustawie, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami będą przekazywane: 1) pisemnie na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, Warszawa lub, 2) faksem na numer (22) lub, 3) drogą elektroniczną na adres JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 2. Wykonawca moŝe zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Zamawiający przekaŝe treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. KaŜda wprowadzona zmiana staje się integralną częścią tej specyfikacji. 5. Postępowanie oznaczone jest znakiem DE-WZP-JJ /11. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyŝej podane oznaczenie. 6. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego upowaŝnione są osoby: w sprawach formalnych Joanna Jaskulska, tel. (22) , w sprawach merytorycznych Anna Całus, tel. (22) Rozdział 8 Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Rozdział 9 Termin związania ofertą Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Rozdział 10 Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 2. Wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. W przypadku złoŝenia przez Wykonawcę więcej niŝ jednej oferty na daną część, wszystkie oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z art. 82 ust. 1 ustawy. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-JJ /11 Strona 5 z 23

6 3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 4. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane, złączone w sposób uniemoŝliwiający jej dekompletację. 5. Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką biurową. 6. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę upowaŝnioną do podpisywania oferty. 7. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. 8. JeŜeli upowaŝnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę /osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złoŝone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 9. Zapis ustępu 8 stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw. 10. Osoba/osoby podpisujące ofertę muszą być upowaŝnione do zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. 11. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski. 12. Wszystkie strony oferty oraz wszystkie załączone oświadczenia, tłumaczenia i inne dokumenty, winny być parafowane przynajmniej przez jedną osobę upowaŝnioną do podpisania oferty. Dotyczy to zarówno oryginałów oświadczeń i dokumentów jak teŝ ich poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii. 13. JeŜeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dane te naleŝy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty, opisanej: Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa oraz wskazać numery stron stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uwaŝane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania. ZastrzeŜenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji powoduje ich odtajnienie. 14. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione w niniejszej SIWZ. 15. JeŜeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązania. 16. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 17. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złoŝone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 18. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w rozdziale 6 ust. 6, kopie SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-JJ /11 Strona 6 z 23

7 dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 19. Zaleca się opracowanie pierwszych stron oferty wg załączonego do SIWZ wzoru (Załącznik nr 4 do SIWZ). Niezastosowanie wzoru określonego w załączniku nr 4 nie spowoduje odrzucenia oferty. JednakŜe Zamawiający wymaga, Ŝeby w złoŝonej ofercie znalazły się wszystkie oświadczenia zawarte we wzorze oferty. 20. Oferta musi ponadto zawierać: A. wypełniony formularz ofertowy zgodnie z zapisami ust. 19 niniejszego Rozdziału, B. oświadczenia i dokumenty opisane w Rozdziale 6 SIWZ, C. dokument opisany w ust. 8 niniejszego Rozdziału (jeŝeli dotyczy), D. informację o podwykonawcach zgodnie z ust. 9 w Rozdziale 3 SIWZ. 21.Ofertę naleŝy złoŝyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu w Ministerstwie Edukacji Narodowej al. Szucha 25, Warszawa, Sekretariat Departamentu Ekonomicznego (III piętro, pok. 353). 22. Opakowanie (koperta) z ofertą powinno być oznakowane w poniŝszy sposób: a) opis zawartości koperty: Oferta na druk dwóch poradników i ulotki - Postępowanie nr DE-WZP-JJ /11 CZĘŚĆ.., b) adresat: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, Warszawa, Sekretariat Departamentu Ekonomicznego (III piętro, pok. 353), c) nadawca: nazwa, dokładny adres i numery telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 23. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca moŝe przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym terminem składania ofert naleŝy pisemnie zawiadomić Zamawiającego. 24. Zmiany do oferty naleŝy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem ZMIANA. Na kopercie musi znajdować się nazwa Wykonawcy, dokładny adres i numer telefonu Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). 25. Wycofanie oferty przed upływem terminu do składania ofert nie powoduje utraty wadium. Wykonawca nie moŝe wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego terminu składania ofert. Rozdział 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Miejsce składania ofert Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, Warszawa, Sekretariat Departamentu Ekonomicznego, (III piętro, pok. 353). 2. Termin składania ofert do r. do godz. 10:00 3. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego, w sali nr Termin otwarcia ofert r. o godz. 10:15. Rozdział 12 Opis sposobu obliczania ceny 1. Wykonawca poda w formularzu ofertowym cenę brutto dla danej części zamówienia. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-JJ /11 Strona 7 z 23

8 2. Cena brutto oferty dla danej części przedmiotu zamówienia musi być podana w formularzu ofertowym i stanowi cenę za realizację całości zamówienia, w tym między innymi koszty: składu, łamania, druku, oprawy, pakowania i adresowania oraz dostawy, rozładunku i wniesienia paczek do pomieszczeń wskazanych w 16 Kuratoriach Oświaty oraz w Ministerstwie Edukacji Narodowej. 3. W cenie brutto naleŝy uwzględnić wszystkie koszty jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT). 4. Ewentualne rabaty, upusty muszą być wliczone w cenę oferty. 5. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.: a) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić naleŝy w dół, b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić naleŝy w górę. Rozdział 13 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 1. W przedmiotowym postępowaniu kaŝda część przedmiotu zamówienia będzie oceniana oddzielnie. 2. W przedmiotowym postępowaniu, w kaŝdej części przedmiotu zamówienia przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje kryterium Cena waga 100%. 3. Zamawiający dokona oceny złoŝonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami: Kryterium Cena zostanie ocenione na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto wykonania zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: Cmin C = x 100 pkt, Cbad gdzie: Cmin oznacza najniŝszą zaproponowaną cenę, Cbad oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie, C liczbę punktów przyznanych badanej ofercie. 4. Za ofertę najkorzystniejszą w danej części przedmiotu zamówienia zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyŝszą liczbę punktów w danej części. Rozdział 14 Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach. 2. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego. 3. Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w trybie art. 94 ustawy, z uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy. Rozdział 15 Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy przez Wykonawcę. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-JJ /11 Strona 8 z 23

9 Rozdział 16 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: a. zmian miejsc dostaw publikacji w obrębie danego miasta, b. innych korzystnych dla Zamawiającego zmian, c. zmiany osób wyznaczonych do kontaktów w przedmiocie umowy. 3. Dla waŝności jakichkolwiek zmian w umowie i jej załącznikach, niezbędne jest zachowanie formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. Rozdział 17 Informacje dot. protokołu postępowania 1. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. 2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania, z tym, Ŝe oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 4. Zamawiający dopuszcza moŝliwość przesłania dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 za pomocą poczty elektronicznej. Rozdział 18 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. Wykaz załączników do SIWZ: Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy, Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy, Załącznik nr 4 Wzór formularza ofertowego, Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-JJ /11 Strona 9 z 23

10 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej: skład, łamanie, druk, oprawę, pakowanie, adresowanie oraz dostawę dwóch poradników oraz ulotki informacyjnej w ramach projektu Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Poradnik dla nauczycieli i poradnik dla rodziców mają nadane numery ISBN (Zamawiający dysponuje numerami ISBN, które umieszczone będą na poradniku dla nauczycieli i poradniku dla rodziców). II. Zakres zamówienia obejmuje: Część 1 ( poradnik dla nauczycieli) 1) skład, 2) łamanie, 3) opracowanie komputerowe tekstów, wykresów, tabel, mapek, 4) redakcję techniczną zgodną ze wskazówkami Zamawiającego, 5) poprawę usterek powstałych na etapie składu, 6) do dwóch korekt wydawniczych wykonanych przez Wykonawcę i dostarczenie Zamawiającemu elektronicznej wersji publikacji po wprowadzeniu kaŝdej z korekt, 7) zapis ostatecznej wersji publikacji wraz z okładką (zatwierdzonej do druku) w formacie PDF kompozytowy lub PS (według ustaleń) oraz okładki w formacie wektorowym (Corel Draw), 8) przygotowanie wersji internetowej publikacji, 9) archiwizację publikacji przygotowanej do druku na płycie CD i przekazanie Zamawiającemu; 10) druk poradnika dla nauczycieli: - liczba stron w jednym egzemplarzu 76+4 okładka, - format B5 (176x250) w układzie pionowym, - środek: papier offset 80 g, biały, kolorystyka 4+4, - okładka: kreda mat 300 g, biała, folia mat + lakier UV wybiórczo, kolorystyka 4+0, - oprawa broszurowa klejona, - nakład: egzemplarzy, 11) oprawę, 12) pakowanie, 13) adresowanie, 14) dostawę. Część 2 (poradnik dla rodziców) 1) skład, 2) łamanie, 3) opracowanie komputerowe tekstów, wykresów, tabel, mapek, 4) redakcję techniczną zgodną ze wskazówkami Zamawiającego, 5) poprawę usterek powstałych na etapie składu, SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-JJ /11 Strona 10 z 23

11 6) do dwóch korekt wydawniczych wykonanych przez Wykonawcę i dostarczenie Zamawiającemu elektronicznej wersji publikacji po wprowadzeniu kaŝdej z korekt, 7) zapis ostatecznej wersji publikacji wraz z okładką (zatwierdzonej do druku) w formacie PDF kompozytowy lub PS (według ustaleń) oraz okładki w formacie wektorowym (Corel Draw), 8) przygotowanie wersji internetowej publikacji, 9) archiwizację publikacji przygotowanej do druku na płycie CD i przekazanie Zamawiającemu; 10) druk poradnika dla rodziców: - liczba stron w jednym egzemplarzu 32+4 okładka, - format B5 (176x250) w układzie pionowym, - środek: papier offset 80 g, biały, kolorystyka 4+4, - okładka: kreda mat 300g, biała, folia mat + lakier UV wybiórczo, kolorystyka 4+0, - oprawa broszurowa szyta (szycie zeszytowe), - nakład: egzemplarzy, 11) oprawę, 12) pakowanie, 13) adresowanie, 14) dostawę. Część 3 (ulotka dla rodziców) 1) skład, 2) łamanie, 3) opracowanie komputerowe tekstów, wykresów, tabel, mapek, 4) redakcję techniczną zgodną ze wskazówkami Zamawiającego, 5) poprawę usterek powstałych na etapie składu, 6) do dwóch korekt wydawniczych wykonanych przez Wykonawcę i dostarczenie Zamawiającemu elektronicznej wersji ulotki po wprowadzeniu kaŝdej z korekt, 7) zapis ostatecznej wersji ulotki (zatwierdzonej do druku) w formacie PDF kompozytowy lub PS (według ustaleń), 8) przygotowanie wersji internetowej ulotki, 9) archiwizację ulotki przygotowanej do druku na płycie CD i przekazanie Zamawiającemu; 10) druk ulotki dla rodziców: - liczba stron 2, - format A5 (148 x 210 ) w układzie pionowym, - papier kreda błyszczący 115 g, biały, kolorystyka 4+4, - zadruk dwustronny, - nakład: sztuk, 11) oprawę, 12) pakowanie, 13) adresowanie, 14) dostawę. Warunki realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia (dotyczy części 1, 2 i 3): 1. Zamówienie będzie realizowane przez Wykonawcę do dnia r. 2. Zamówienie będące przedmiotem umowy realizowane będzie zgodnie z następującym harmonogramem: SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-JJ /11 Strona 11 z 23

12 1) W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaŝe Wykonawcy w formie elektronicznej (drogą elektroniczną bądź na elektronicznych nośnikach informacji) poradnik dla nauczycieli (część 1)/ poradnik dla rodziców (część 2)/ ulotkę dla rodziców (część 3), tj. materiał źródłowy publikacji jako dokument w edytorze tekstowym oraz listę osób upowaŝnionych do odbioru przedmiotu zamówienia, 2) W ciągu jednego dnia roboczego od podpisania umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu publikację/ulotkę w wersji elektronicznej złoŝoną i zweryfikowaną pod względem zgodności z materiałami źródłowymi, 3) Zamawiający, w ciągu jednego dnia roboczego dokona jej akceptacji lub przedstawi ewentualne uwagi co do sposobu lub jakości wykonania zamówionej publikacji/ulotki, 4) Wykonawca, w ciągu jednego dnia roboczego licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego uwag, dostarczy Zamawiającemu w wersji elektronicznej złoŝoną publikację/ulotkę po wprowadzeniu poprawek, 5) Zamawiający, w ciągu jednego dnia roboczego dokona ich akceptacji lub przedstawi ewentualne uwagi co do sposobu lub jakości wykonania zamówionej publikacji/ulotki, 6) Wykonawca na jeden dzień roboczy przed przystąpieniem do druku, przekaŝe Zamawiającemu do akceptacji makietę ulotki wykonaną cyfrowo/analogową próbę barwnej okładki oraz makietę publikacji wykonane cyfrowo, 7) Po ostatecznej akceptacji publikacji przez Zamawiającego, w terminie do r., Wykonawca dostarczy poradnik/ulotkę do siedemnastu miejsc, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Dostawa prowadzona będzie przez Wykonawcę na własny koszt i własnym staraniem i obejmuje takŝe rozładunek publikacji/ulotki i wniesienie do wskazanego przez upowaŝnioną osobę pomieszczenia w 16 Kuratoriach Oświaty oraz Ministerstwie Edukacji Narodowej, których adresy wskazane zostały w Załączniku nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić rozładunek przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany listy adresów. Dostawa odbywać się będzie w godzinach pracy Kuratoriów Oświaty i Ministerstwa Edukacji Narodowej, po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny dostawy z osobą upowaŝnioną w kaŝdym z Kuratoriów Oświaty i w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Po zakończeniu procesu dostawy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z fakturą protokoły odbioru, podpisane przez upowaŝnione osoby w 16 Kuratoriach Oświaty oraz Ministerstwie Edukacji Narodowej. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag i modyfikacji przedstawionych mu projektów graficznych publikacji/ulotki, a Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia, aŝ do uzyskania ich ostatecznej akceptacji. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji jakości oraz poprawności druku w trakcie realizacji zamówienia. 5. W trakcie realizacji zamówienia ilość stron środka poradnika dla nauczycieli (część 1)/ poradnika dla rodziców (część 2) moŝe zostać zmieniona w zaleŝności od potrzeb Zamawiającego do 4 stron (zwiększona lub zmniejszona). W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości stron poszczególnej publikacji, cena jednostkowa brutto podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, nie ulegnie zmianie. 6. Publikacja/ulotka będąca przedmiotem zamówienia musi być zapakowana w papier lub folię termokurczliwą. Liczbę egzemplarzy publikacji/ulotki, jaka ma SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-JJ /11 Strona 12 z 23

13 zostać dostarczona do kaŝdego z miejsc adresowych określa Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 7. KaŜda z publikacji (poradnik dla nauczycieli, poradnik dla rodziców i ulotka dla rodziców) musi być pakowana oddzielnie: Część 1 - poradnik dla nauczycieli pakowany po 50 egzemplarzy, Część 2 - poradnik dla rodziców pakowany po 50 egzemplarzy, Część 3 - ulotka dla rodziców pakowana po 1000 egzemplarzy (w przypadku końcówki serii dopuszcza się mniejszą liczbę egzemplarzy w paczce), w sposób uniemoŝliwiający ich zniszczenie podczas dostawy. 8. Na kaŝdej paczce winien się znaleźć tytuł publikacji/ulotki, liczba egzemplarzy oraz nazwa i adres adresata. 9. Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu uszkodzonych bądź wadliwie wydrukowanych publikacji/ulotek jeŝeli zgłosi ten fakt Wykonawcy na piśmie. Zgłoszenia moŝe dokonać takŝe osoba upowaŝniona w Kuratorium Oświaty, z jednoczesnym poinformowaniem Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wydruku wadliwej partii materiałów na swój koszt i dostarczenie ich do Kuratorium Oświaty, które zgłosiło wadę lub do Ministerstwa Edukacji Narodowej, w terminie do 5 dni liczone od chwili zgłoszenia wady. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-JJ /11 Strona 13 z 23

14 Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25 SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-JJ /11 Strona 14 z 23 Załączniki nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia L.p. Nazwa Adres Telefon Poradnik dla nauczycieli (liczba egz.) 1. Dolnośląskie Kuratorium Oświaty 2. Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty 3. Lubelskie Kuratorium Oświaty 4. Lubuskie Kuratorium Oświaty 5. Łódzkie Kuratorium Oświaty 6. Małopolskie Kuratorium Oświaty 7. Mazowieckie Kuratorium Oświaty 8. Opolskie Kuratorium Oświaty 9. Podkarpackie Kuratorium Oświaty 10. Podlaskie Kuratorium Oświaty 11. Pomorskie Kuratorium Oświaty 12. Śląskie Kuratorium Oświaty Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1/ Lublin, ul. 3-go Maja Gorzów Wielkopolski, ul. Jagiellończyka Łódź, ul. Kościuszki 120a Kraków, ul. Basztowa Warszawa, Al. Jerozolimskie Opole, ul. Piastowska Rzeszów, ul. Grunwaldzka Białystok, Rynek Kościuszki Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie Katowice, ul. Jagiellońska , , pl Poradnik dla rodziców (liczba egz.) Ulotka informacyjna dla rodziców (liczba szt.) , do , , , ,

15 13. Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty 14. Warmińsko- Mazurskie Kuratorium Oświaty 15. Wielkopolskie Kuratorium Oświaty 16. Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty 17. Ministerstwo Edukacji Narodowej Kielce, Al. IX Wieków Kielc Olsztyn, Al. Piłsudskiego 7/ Poznań, ul. Kościuszki Szczecin, ul. Jana Matejki 6 B Warszawa al. Szucha , , , , , Suma: SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-JJ /11 Strona 15 z 23

16 Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25 Załącznik nr 2 do SIWZ.. (Pieczęć Wykonawcy) WZÓR OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę obejmującą: skład, łamanie, druk, oprawę, pakowanie, adresowanie oraz dostawę dwóch poradników oraz ulotki informacyjnej w ramach projektu Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nr postępowania DE-WZP-JJ /11. w imieniu:... (pełna nazwa Wykonawcy) oświadczamy, Ŝe na dzień składania ofert spełniamy warunki dotyczące: - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, - posiadania wiedzy i doświadczenia, - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - sytuacji ekonomicznej i finansowej.... (data, imię i nazwisko oraz podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy) SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-JJ /11 Strona 16 z 23

17 Załącznik nr 3 do SIWZ.. (Pieczęć Wykonawcy) WZÓR Oświadczenie Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę obejmującą: skład, łamanie, druk, oprawę, pakowanie, adresowanie oraz dostawę dwóch poradników oraz ulotki informacyjnej w ramach projektu Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nr postępowania DE-WZP-JJ /11. w imieniu:... (pełna nazwa Wykonawcy) oświadczamy, Ŝe na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.... (data, imię i nazwisko oraz podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy) SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-JJ /11 Strona 17 z 23

18 Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25 WZÓR FORMULARZ OFERTOWEGO O F E R T A Załącznik nr 4 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy:... NIP.Regon TELEFON. FAX... ADRES Przystępując do prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DE-WZP-JJ /11 na usługę obejmującą: skład, łamanie, druk, oprawę, pakowanie, adresowanie oraz dostawę dwóch poradników oraz ulotki informacyjnej w ramach projektu Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia za cenę: CZĘŚĆ 1 - Poradnik dla nauczycieli Cena brutto za 1 poradnik:... x = CENA BRUTTO (słownie złotych:...) Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/com obejmuje (jeŝeli dotyczy):... CZĘŚĆ 2 - Poradnik dla rodziców Cena brutto za 1 poradnik:... x = CENA BRUTTO (słownie złotych:...) Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/com obejmuje (jeŝeli dotyczy):... CZĘŚĆ 3 - Ulotka dla rodziców Cena brutto za 1 ulotkę:... x = CENA BRUTTO.. (słownie złotych:...) Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/com obejmuje (jeŝeli dotyczy):... SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-JJ /11 Strona 18 z 23

19 Oświadczamy, Ŝe: 1) Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z istotnymi postanowieniami umowy) oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmujemy warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2) UwaŜamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 3) W razie wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, 4) Oświadczamy, Ŝe wykonamy przedmiot zamówienia w terminie określonym w SIWZ w Rozdziale 4. Ofertę niniejszą składam na.. kolejno ponumerowanych stronach. Do niniejszej oferty załączamy: (data, imię i nazwisko oraz podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy) SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-JJ /11 Strona 19 z 23

20 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DE-WZP-JJ /11 w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawarto umowę o następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest usługa obejmująca: skład, łamanie, druk, oprawę, pakowanie, adresowanie oraz dostawę poradnika dla nauczycieli (część 1)/ poradnika dla rodziców (część 2)/ ulotki dla rodziców (część 3). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy. 2. Projekt jest finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (PO KL). Kod projektu KL Wykonanie zamówienia Termin wykonania zamówienia: do r. 3 Zobowiązania Wykonawcy 1. Wykonawca oświadcza, iŝ dochowa naleŝytej staranności w wykonaniu powierzonych zadań. 2. W trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca będzie pozostawał w stałym kontakcie z osobami wskazanymi przez Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o ewentualnych komplikacjach i utrudnieniach w druku i dostawie publikacji/ulotki, które mogłyby zakłócić płynność realizacji zamówienia. 4. Wykonawca nie moŝe dodatkowo powielać i rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób materiałów zlecanych do druku bez pisemnej zgody Zamawiającego. 4 Wynagrodzenie 1. Za wykonanie 1 części/ części 2 /części 3 zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w maksymalnej wysokości.. zł (słownie złotych:. ). 2. Ceny jednostkowe poszczególnych publikacji, podane na podstawie oferty Wykonawcy: a) Poradnik dla nauczycieli b) Poradnik dla rodziców c) Ulotka dla rodziców 3. Kwota określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w umowie i załącznikach do umowy. 5 Płatność 1. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę/y za realizację przedmiotu zamówienia. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-JJ /11 Strona 20 z 23

21 2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur/y za dostawę publikacji/ulotki są podpisane protokoły odbiorów, bez zastrzeŝeń. Wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 2 do umowy. 3. Termin płatności przez Zamawiającego wynosi do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej/ych faktur/y VAT oraz otrzymania podpisanych wszystkich protokołów odbioru bez zastrzeŝeń. 4. Płatność będzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 5. Za termin dokonania płatności uwaŝa się datę wprowadzenia płatności do systemu bankowości elektronicznej. 6. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach danych, które mogą wpływać na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie i rozliczanie dla celów podatkowych, takich jak nazwa firmy, adres, numer konta, numer NIP itp. 6 Kary umowne 1. W przypadku niemoŝności wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym. 2. W przypadku nienaleŝytego wykonania lub niewykonania umowy Zamawiający moŝe odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub wynagrodzenia. 3. W razie niedotrzymania terminu wykonania umowy określonego w 2 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej części umowy za kaŝdy dzień opóźnienia. 4. Za kaŝdy dzień opóźnienia Wykonawcy w wymianie wadliwej partii materiałów, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,2 % wartości partii druku podlegającej wymianie. 5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w 4 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z powodów leŝących po stronie Wykonawcy. 6. W wypadku odstąpienia od części umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prawidłowo wykonaną potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy. 7. Zamawiający potrąci kary umowne z wynagrodzenia naleŝnego Wykonawcy, natomiast w przypadku braku takiej moŝliwości, zapłata kar umownych nastąpi w terminie do 14 dni od doręczenia wezwania do zapłaty. 8. Kary umowne podlegają sumowaniu. 9. ZastrzeŜone w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają moŝliwości dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych. 7 Zmiana umowy 1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: a. zmian miejsc dostaw publikacji w obrębie danego miasta, b. innych korzystnych dla Zamawiającego zmian, c. zmiany osób wyznaczonych do kontaktów w przedmiocie umowy. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-JJ /11 Strona 21 z 23

22 2. Dla waŝności jakichkolwiek zmian w umowie i jej załącznikach, niezbędne jest zachowanie formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 8 Postanowienia końcowe 1. W celu sprawnego wykonania niniejszej umowy: a. ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za kontakt z Wykonawcą jest., tel.., b. ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za kontakt z Zamawiającym jest: tel.., 2. Kontakty Zamawiającego z Wykonawcą będą odbywać się telefonicznie lub przy uŝyciu poczty elektronicznej. W specyficznych sytuacjach, gdzie taki kontakt nie będzie wystarczający Wykonawca będzie zobowiązany do osobistego stawienia się w siedzibie Zamawiającego w celu omówienia z Zamawiającym szczegółów, jeśli Zamawiający uzna to za konieczne. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93). 4. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, a nierozwiązane polubownie przez strony, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 5. Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca. 6. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: a. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia b. Załącznik nr 2 Wzór protokołu odbioru. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-JJ /11 Strona 22 z 23

23 Egzemplarz nr 1 / 2 / 3 Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa, al. J.Ch. Szucha 25 Załącznik nr 2 do istotnych postanowień umowy WZÓR Protokołu odbioru 1.. (nazwa i adres) potwierdza niniejszym, Ŝe wykonana została dostawa publikacji zgodnie z umową nr MEN/2011/DE/.... Wykonawca dostarczył poniŝej wskazany przedmiot zamówienia: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Jednostka miary Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto 2.Potwierdzenie kompletności dostawy: Tak* Nie* - zastrzeŝenia. Potwierdzenie pod względem technicznym i jakościowym: Tak* Nie* - zastrzeŝenia. Końcowy wynik odbioru: Pozytywny* Negatywny* - zastrzeŝenia.. 3.Uwagi dotyczące przedmiotu dostawy: (Miejscowość i data) Przedstawiciel Wykonawcy Przedstawiciel upowaŝniony do odbioru UWAGA: Wymaga się wypełnienia wszystkich rubryk protokołu SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-JJ /11 Strona 23 z 23

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę, podłączenie i konfigurację systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych (systemu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ministerstwo Edukacji Narodowej, 00-918 Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-21/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-15/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-15/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-15/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na obsługę europejskiego seminarium dla nauczycieli i osób kształcących nauczycieli w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem o wartości

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-30/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-30/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-30/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na organizację konferencji nt. zapobiegania i przeciwdziałania skutkom tzw. eurosieroctwa WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę audio przewodników (tour guide) kompatybilnych

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-42/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-42/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-42/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na obsługę konferencji organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach sprawowania przewodnictwa

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J DE-WZP.321.1.39.2014.JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I WYDANIE OPINII O ROCZNYM POŚWIADCZENIU

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J DE-WZP.321.1.39.2014.JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I WYDANIE OPINII O ROCZNYM POŚWIADCZENIU

Bardziej szczegółowo

Usługi tłumaczeń pisemnych oraz weryfikacji tłumaczeń na potrzeby Muzeum Historii Żydów Polskich

Usługi tłumaczeń pisemnych oraz weryfikacji tłumaczeń na potrzeby Muzeum Historii Żydów Polskich Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi tłumaczeń pisemnych oraz weryfikacji tłumaczeń na

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: przeprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie, uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Usługi tłumaczeń pisemnych wraz z weryfikacją na potrzeby realizacji projektu Żydowskie dziedzictwo kulturowe

Usługi tłumaczeń pisemnych wraz z weryfikacją na potrzeby realizacji projektu Żydowskie dziedzictwo kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi tłumaczeń pisemnych wraz z weryfikacją na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel. (022) 844 18 68 fax (022) 646 52 51 www.koweziu.edu.pl Nr sprawy: 1/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I C E N T R U M E U R O P E J S K I C H S T U D I Ó W R E G I O N A L N Y C H I L O K A L N Y C H ( E U R O R E G ) ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa materiałów szkoleniowych, warsztatowych i plastycznych

Sukcesywna dostawa materiałów szkoleniowych, warsztatowych i plastycznych Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywna dostawa materiałów szkoleniowych, warsztatowych

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

Sukcesywne usługi drukowania plakatów i ulotek

Sukcesywne usługi drukowania plakatów i ulotek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 4 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: CRZP/01 /009/U/12, ZP/01/WETI/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Usługi administratora technicznego systemów i sieci informatycznych użytkowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich

Usługi administratora technicznego systemów i sieci informatycznych użytkowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi administratora technicznego systemów i sieci informatycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Aktywność, współpraca, integracja, drogą do osiągnięcia Ŝyciowej samodzielności Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg.

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZWANA DALEJ SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 14 000 Euro Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo