Reklama drukowana. Jak promowaæ wydarzenia kulturalne. Raport portalu KulturaOnline pod patronatem:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Reklama drukowana. Jak promowaæ wydarzenia kulturalne. Raport portalu KulturaOnline pod patronatem:"

Transkrypt

1 Reklama drukowana Jak promowaæ wydarzenia kulturalne Raport portalu KulturaOnline pod patronatem:

2 Rozdzia³ I Rynek poligraficzny wci¹ siê zmienia. Na lepsze? Jesteœmy drukarni¹ internetow¹, dlatego preferujemy kontakt mailowy. Jednak jeœli ju musisz zadzwoniæ, to podajemy numery telefonów do naszych pracowników - taki komunikat widnieje na jednej ze stron www drukarni. To znak czasów i symbol zmian, jakie siê dokonuj¹ na rynku. Nie doœæ, e dzia³a wiele drukarni, dla których adres internetowej witryny jest wa niejszy ni ten fizyczny, to te tradycyjne te id¹ z duchem czasu i przyjmuj¹ zlecenie on-line. Ju blisko 60 procent wszystkich zleceñ przyjmowanych jest drog¹ internetow¹. Nie tylko œrednie i du e, ale tak e ma³e przedsiêbiorstwa coraz czêœciej wdra aj¹ kompleksowe rozwi¹zania informatyczne, które wspomagaj¹ ich dzia³alnoœæ - czytamy w raporcie Rynek poligraficzny i opakowañ z nadrukiem w Polsce wydanego przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga we wspó³pracy z KPMG w ramach projektu Partnerstwo dla Promocji Polskiej Poligrafii. Drukarnie ju blisko 60 procent zamówieñ otrzymuj¹ przez internet. Najczêœciej s¹ to standardowe, mniej skomplikowane zamówienia, których obs³uga czêsto mo e odbywaæ siê w ca³oœci za poœrednictwem internetu. Drukarnie internetowe na ogó³ ca³kowicie rezygnuj¹ ze stacjonarnego punktu obs³ugi klienta. Redukuj¹ w ten sposób koszty. Kolejn¹ zalet¹ jest to, e takie drukarnie mog¹ obs³ugiwaæ klientów z ca³ej Polski. Z raportu Rynek poligraficzny i opakowañ z nadrukiem w Polsce wynika, e a 70 procent przedsiêbiorców z bran y uwa a, e w ci¹gu najbli szych lat znaczenie dzia³alnoœci on-line bêdzie ros³o. Jednak drukarnie internetowe nie s¹ w stanie zast¹piæ tradycyjnego kontaktu klient-drukarz w przypadku trudniejszych zleceñ. Zw³aszcza w przypadku kompleksowych i technicznie wymagaj¹cych projektów wielu klientów woli korzystaæ z fachowej rady pracowników na miejscu, zamiast sk³adaæ zamówienia drog¹ internetow¹ - pisz¹ autorzy raportu. Zgadza siê z tym Maciej Szewczyk, w³aœciciel firmy Ulotki.net. - Zlecenia online staj¹ siê standardem, ale bardziej sprawdzaj¹ siê w przypadku drukarni przyjmuj¹cych gotowe projekty. Proces projektowania 2

3 wymaga wspó³pracy bezpoœredniej lub telefonicznej, szczególnie w pocz¹tkowej fazie projektowania - wyjaœnia. - Opis przys³any mailem bywa nieprecyzyjny i to jest obecnie najwiêksza bol¹czka zamówieñ on-line, e na którymœ z etapów klient i tak potrzebuje skontaktowaæ siê z grafikiem bezpoœrednio. To, e zaufanie do drukarni jest kluczowe, potwierdza Jadwiga Adamowicz z Teatru Wspó³czesnego. Dlatego ceni sobie sta³¹ wspó³pracê z jedn¹ firm¹. - Przygotowalnia ma nasze czcionki, zna nasze oczekiwania - to znacznie u³atwia wspó³pracê. Drukarnia wykonuje zlecenia na wysokim poziomie - mówi. - Nie trzeba za ka dym razem omawiaæ szczegó³owo zlecenia. Jednak w przypadku mniej wymagaj¹cych zleceñ, organizatorzy imprez kulturalnych nie maj¹ teraz ograniczeñ geograficznych. Mog¹ wybraæ drukarniê z ka dego zak¹tka Polski, on-line zleciæ jej druk i oczekiwaæ na kuriera z plakatami. Przedsiêbiorstwa poligraficzne w Polsce wg liczby zatrudnionych (2012) Firmy mikro (do 9 osób) Firmy ma³e (10-49 osób) Firmy œrednie i du e (co najmniej 50 osób) Êródùo: Opracowanie KPMG na podstawie danych GUS, "Rynek poligraficzny i opakowañ z nadrukiem w Polsce Chcemy tanio drukowaæ, ale co na to bran a? W przypadku standardowych zleceñ drukarnie s¹ w stanie konkurowaæ g³ównie cen¹. Jakoœæ druku na nowoczesnych maszynach jest porównywalna, nawet w dobie zleceñ on-line lokalizacja nie ma specjalnego znaczenia. Czy zatem drukarnie wyniszcz¹ siê nawzajem i przetrwaj¹ tylko te, które bêd¹ oferowaæ najni sze ceny? Niekoniecznie. Co prawda w latach ubieg³ych na rynku zapanowa³a zapaœæ, to jednak obecny rok ma byæ dla bran y niez³y - wartoœæ rynku mo e siêgn¹æ nawet 13 mld z³. Oczywiœcie mowa tu o ca³ym rynku. Wartoœæ produkcji sprzedanej ma³ych, œrednich i du ych przedsiêbiorstw poligraficznych wzros³a z 9,9 mld z³ w 2012 r. do poziomu 10,3 mld z³ w 2013 r - czytamy w raporcie Bractwa Kawalerów Gutenberga. W 2014 roku wartoœæ produkcji sprzedanej ca³ego sektora poligraficznego wynios³a 11,7 mld z³. Tak wiêc choæ z ró nym natê eniem, to jednak rynek roœnie. Jak same firmy oceniaj¹ swoj¹ kondycjê? Im wiêksza firma, tym lepiej. Wed³ug badañ KPMG, wœród du ych i œrednich drukarni zadowolonych jest 76 procent. Wœród ma³ych, pozytywnie swój rozwój ocenia 60 procent. Niestety, najgorzej jest wœród mikroprzedsiêbiorców - tylko 40 procent jest zadowolonych z osi¹ganych wyników. Jednak to i tak wiêcej ni w latach ubieg³ych. Zlecaj¹cy druk plakatów czy ulotek nie mog¹ liczyæ na to, e drukarnie wiecznie obni aæ bêd¹ swoje mar e. Jednak nie bêd¹ te ich podnosiæ. Tak wynika z raportu Bractwa Gutenberga. Badanie mówi, e zmniejszy³ siê odsetek respondentów obawiaj¹cych siê spadku mar. Jeszcze w ubieg³ym roku stanowili oni najwiêksz¹ grupê, obecnie dominuj¹ ankietowani przewiduj¹cy utrzymanie siê mar na dotychczasowych poziomach. Bez wzglêdu na 3

4 wielkoœæ firm wyra ane opinie s¹ doœæ zbie ne. A zlecenia na materia³y promuj¹ce imprezy stanowi¹ doœæ powa ny udzia³ w dzia³alnoœci wielu firm. - Ich liczba zale y od pory roku. W okresie wiosennym czy letnim, liczba tego typu zamówieñ znacznie wzrasta. Do sta³ej liczby eventów odbywaj¹cych siê we wnêtrzach, dochodz¹ imprezy plenerowe, zale ne od pogody - wyjaœnia Maciej Szewczyk, w³aœciciel firmy Ulotki.net. - Uœredniaj¹c, w okresie ca³orocznym, materia³y promocyjne dotycz¹ce szeroko pojêtych imprez to jedna czwarta naszych zamówieñ. Po³owa firm drukuje cyfrowo Druk cyfrowy nie zawsze siê sprawdza, jednak ponad po³owa drukarni go stosuje. Z regu³y jest to uzupe³nienie oferty, choæ dla 17 procent firm stanowi dominuj¹c¹ technologiê - wynika z raportu Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga. W wielu przypadkach druk cyfrowy nie jest w stanie zast¹piæ tradycyjnych technik, jednak dla organizatorów eventów mo liwoœci, jakie daje, s¹ nie do przecenienia. Przede wszystkim daje mo liwoœæ personalizacji. Wydrukowanie imiennych zaproszeñ, ró nych repertuarów w zale noœci od miejsca wystêpów lub modyfikacji programu czy te plakatów z ró nymi miejscami i godzinami np. koncertów. W przypadku tradycyjnych technik konieczne jest przygotowanie formy drukowej, co znacznie utrudnia jakiekolwiek modyfikacje. Nawet najmniejsza zmiana wymusza wykonanie kolejnej formy. Drukuj¹c cyfrowo, mo emy wydrukowaæ ka dy egzemplarz inny. Modyfikacjê mo na wprowadzaæ w programie graficznym bez ograniczeñ. Te mo liwoœci wykorzystywane s¹ zw³aszcza w marketingu - przyznaj¹ autorzy raportu Rynek poligraficzny i opakowañ z nadrukiem w Polsce. Materia³y reklamowe mog¹ byæ drukowane w stosunkowo du ych nak³adach, a jednoczeœnie dostosowane do indywidualnych adresatów. Wiêkszoœæ badanych drukarni cyfrowych (65 procent) oferuje swoim klientom tak¹ mo liwoœæ - czytamy. - Druk cyfrowy op³aca siê stosowaæ g³ównie przy ni szych nak³adach. Chc¹c wydrukowaæ wizytówek, to idealny sposób. Dodatkowym atutem jest szybkoœæ. Mo liwy jest odbiór gotowych materia³ów ju na drugi dzieñ po przyjêciu materia³u do realizacji - mówi Maciej Szewczyk, w³aœciciel firmy Ulotki.net. - Druk offsetowy jest natomiast bezkonkurencyjny cenowo przy wiêkszych nak³adach. Im wiêkszy nak³ad tym cena jest korzystniejsza, a to z racji tego, e koszt sta³y jest ten sam dla ka dego nak³adu. Przy wiêkszym nak³adzie ró nice stanowi tylko cena papieru. - Technologia druku cyfrowego zrewolucjonizowa³a podejœcie do marketingowych materia³ów drukowanych. Jest tania, umo liwia druk niskich nak³adów i personalizacjê - potwierdza Daniel Gajkowski, Product Manager Production Printing w Ricoh Polska. - Ulotki, prospekty czy katalogi nadal stanowi¹ wa ny element wielokana³owych kampanii komunikacyjnych, zmienia siê jednak ich charakter. Tworzenie materia³ów reklamowych skierowanych do wszystkich przesta³o byæ efektywne. Do odbiorcy powinien trafiæ dopasowany komunikat skierowany bezpoœrednio do niego. Daniel Gajkowski jest zdania, e w zwi¹zku z tym us³ugi zwi¹zane z drukiem musz¹ byæ coraz bardziej elastyczne, efektywne i pozwalaæ na realizacjê wizjonerskich projektów w szybkim czasie. Nie powinno jednak odbywaæ siê to kosztem jakoœci, wrêcz przeciwnie. 4

5 - Zwiêksza siê nacisk na jakoœæ. Nowoczesne urz¹dzenia do przemys³owego druku cyfrowego zapewniaj¹ wysok¹ jakoœæ odwzorowania obrazu, pozwalaj¹ na pracê na szerokiej gamie pod³o y i druk skomplikowanych i efektownych projektów, np. przy wykorzystaniu bia³ego lub przezroczystego toneru - mówi Gajkowski. - Pozwala to tworzyæ atrakcyjne materia³y bez koniecznoœci ponoszenia bardzo wysokich kosztów i produkcji wysokich nak³adów. Ogó³em Firmy mikro Firmy ma³e 1% Firmy 4% œrednie i du e Ocena sytuacji na rynku poligraficznym w Polsce 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 3% 3% 23% 27% 30% 44% 51% 48% 45% 34% 18% 18% 22% 13% 3% 1% 5% 1% 1% 4% 1% Bardzo dobra Dobra Ani dobra, ani z³a Z³a Bardzo z³a Nie mam zdañ 5

6 Rozdzia³ II Plakaty nie do zdarcia. Czy sztuka znów bêdzie reklamowaæ filmy? Kiedyœ zalega³y zaplecza polskich kin, dziœ stanowi¹ kolekcjonerskie okazy. I wywo³uj¹ têsknotê za epok¹, gdy promocji filmu towarzyszy³y plakaty z prawdziwego zdarzenia. 800, 1200, 2500 z³otych. Tyle potrafi¹ kosztowaæ rulony papieru, które jeszcze kilka dekad temu mo na by³o zdobyæ za darmo. Pod warunkiem, i mia³o siê dojœcie do obs³ugi miejscowego kina, a tej zale a³o na porz¹dku w magazynach. To wersja dla bardziej uczciwych. Ci bardziej zdeterminowani dopuszczali siê kradzie y, przewa nie pod os³on¹ nocy. Zdzieraj¹c i odlepiaj¹c plakaty z okolicznych s³upów; najlepiej kilka dni po premierze filmu, gdy jeszcze pachnia³y farb¹ drukarsk¹. Bez wzglêdu na metody operacyjne, zdobycz by³a warta poœwiêcenia. Tak te po myœliwsku wisia³a sobie póÿniej na œcianach mieszkañ szczêœliwych kinomanów. Ilu z nich ma teraz œwiadomoœæ, i byli w posiadaniu prawdziwych skarbów polskiej sztuki wspó³czesnej? Polska Szko³a Plakatu Zjawisko unikatowe nie tylko na skalê demoludów. Nurt artystów, którzy wbrew siermiê nej, komunistycznej poetyce, wypracowali jêzyk pe³en abstrakcji i symboli. Trafiaj¹c ze swoj¹ twórczoœci¹ pod strzechy. Plakat artystyczny nie by³ wtedy hermetyczn¹ sfer¹ sztuki. Funkcjonowa³ w³aœciwie na ka dym poziomie ycia codziennego. Od agitacji spo³eczno-politycznej do promocji kultury. To ostatnie zapewni³o mu w trzecim tysi¹cleciu nieoczekiwan¹ drug¹ m³odoœæ. Fenomen polskich plakatów filmowych nie wzi¹³ siê znik¹d, tak jak wspomniana szko³a nie by³a nag³ym b³yskiem geniuszu. Wielu historyków kultury wci¹ zastanawia siê, jak wygl¹da³yby losy plakacistów w innych ni komunizm warunkach. Czy Polska by³aby œwiatowym centrum plakatu? Warto uœwiadomiæ sobie, i za powojennymi sukcesami kry³y siê pionierskie dokonania grafiki okresu miêdzywojennego. W 1937 roku na paryskiej Wystawie Œwiatowej, grafikom reklamowym z Polski przyznano a 27 nagród. Mówi³o siê nawet, e plakaciœci znad Wis³y przewy szaj¹ pod wzglêdem nowatorskich rozwi¹zañ i b³yskotliwego stylu kolegów z Zachodu. Na tak¹ pozycjê Polska pracowa³a od wczesnych lat 20., 6

7 Autor: Franciszek Starowieyski Plakat pochodzi z serwisu Gapla Filmoteki Narodowej. zawdziêczaj¹c rozwój wizjonerom pokroju Kazimierza G³ówczewskiego i Tadeusza Gronowskiego. To duet bêd¹cy doskona³ym przyk³adem symbiozy marketingu i artyzmu. Podczas gdy G³ówczewski, jako w³aœciciel Zak³adu Litograficznego, doskonali³ metody produkcji plakatów (sprowadzaj¹c m.in. maszyny do druku offsetowego), Gronowski w oparciu o doœwiadczenia malarskiej awangardy, tworzy³ podwaliny dla sztuki plakatowej. Obojêtnie, czy reklamowa³ oponê czy kaloryfery, zachowywa³ mistrzowsk¹ kreacjê przekazu. Coœ z tego autorskiego rysu pozosta³o w osi¹gniêciach jego powojennych nastêpców. Film jak malowany Autor: Tadeusz Gronowski Plakat pochodzi z serwisu Gapla Filmoteki Narodowej. - Malarstwo siedzi wszêdzie, malarstwo jest pocz¹tkiem, a grafika to tylko imitowanie malarstwa. Nie odwrotnie - mówi³ po latach Gronowski. S³owa wymowne i w³aœciwie mog¹ce pos³u yæ za najkrótsz¹ z definicji plakatowego boomu nad Wis³¹. Artyœci pokroju Jana M³odo eñca, Henryka Tomaszewskiego czy Romana Cieœlewicza byli bowiem spadkobiercami malarskich tradycji. Nawet poruszaj¹c siê w obrêbie reklamowego pragmatyzmu, stosowali artystowski filtr. Zamiast dopasowywaæ do komunikatu zleceniodawcy œrodki graficzne, opowiadali swoj¹ historiê. Tworz¹c impresjê na temat danego wydarzenia lub dzie³a albo te zamykaj¹c je w noœn¹ wizualnie metaforê. Bywa³o i tak, e zamówiony plakat mia³ niewiele wspólnego z tym, co reklamowa³. Eryk Lipiñski mia³ niegdyœ opowiedzieæ anegdotê o Henryku Tomaszewskim, który ze wzburzeniem zareagowa³ na propozycjê tworzenia plakatów filmowych. Nieufnoœæ artystów wobec kinematografii mia³a korzenie przede wszystkim w pierwszych latach powojennych, gdy to w³aœnie kino sta³o siê naczeln¹ tub¹ socrealistycznej propagandy. Ta rezerwa szybko zamieni³a siê jednak w odwzajemnion¹ mi³oœæ. Miêdzy histori¹ polskiego kina a rodzimym plakatem od lat 50. zachodzi³a zadziwiaj¹ca synchronizacja. Dzie³om Polskiej Szko³y, kina moralnego niepokoju, wreszcie produkcjom czasów Solidarnoœci, towarzyszy³y plakaty mocno zazêbiaj¹ce siê z przekazem filmowym. Chwilami nawet go wzmacniaj¹ce obrazowym ujêciem problemu. Sztuka z krótkim terminem wa noœci Ewolucja wyobraÿni plakacistów nie mog³aby odbyæ siê bez specyficznych warunków, w jakich funkcjonowa³ PRL-owski obieg filmowy. Decydenci nie przywi¹zywali bowiem a takiej wagi do aspektu promocyjnego. Plakat nie musia³ sprzedawaæ filmu, bo wyg³odnia³a rozrywek 7

8 publicznoœæ i tak oblega³a kina. Artyœci projektuj¹cy plakaty mieli wiêc czêsto woln¹ rêkê w zakresie kompozycji plakatu. Ta dekoracyjna funkcja nios³a ze sob¹ równie okreœlone reperkusje. Plakaty, drukowane na nienajlepszym papierze i przyklejane byle gdzie, posiada³y bardzo krótki okres przydatnoœci do spo ycia. Dopiero powo³anie pod koniec lat 60. Muzeum Plakatu w Wilanowie pozwoli³o uporz¹dkowaæ spuœciznê rodzimych plakacistów. Tyle, e filmowe postery nie stanowi³y tu najcenniejszej zdobyczy. Przejœcie na "gotowce" Zmierzch plakatowej prosperity musia³ nast¹piæ wczeœniej czy póÿniej. Gdy po 1989 roku Polska zyska³a zdecentralizowany rynek dystrybucji filmów, nagle okaza³o siê, e plakat artystyczny to relikt. Ba, kuriozum, nienios¹ce ze sob¹ adnej informacyjnej wartoœci. Dystrybutorzy otrzymuj¹cy zza granicy pakiety promocyjne filmów, b³yskawicznie przestawili siê na posterowe gotowce. W ten sposób polski widz pokocha³ bezwiednie plakat anty- autorski. Skompilowany z filmowych fotosów albo du ego zdjêcia odtwórcy g³ównej roli. Z obowi¹zkowym has³em przewodnim, maj¹cym wzbudziæ ciekawoœæ widzów. Czy PRL-owskie plakaty filmowe nie budzi³y analogicznej ciekawoœci? Budzi³y, ale te apelowa³y do innej wyobraÿni, która w epoce komputerowej grafiki straci³a na znaczeniu. Paradoksalnie, obecny stan plakatu filmowego przypomina ten... z pocz¹tku lat 20. ubieg³ego wieku. Gdy hollywoodzkie wytwórnie np. Warner Bros dostarcza³y gotowe postery z ujêciami filmowymi. Wtedy w polskiej grafice u ytkowej nast¹pi³a rewolucja. Mo e najwy szy czas na jej powtórkê? Tak czy inaczej Autor: Jan M³odo eniec Plakat pochodzi z serwisu Gapla Filmoteki Narodowej. Autor: Roman Cieœlewicz klasyka plakatu filmowego z lat i 70. pozostaje nie do zdarcia. Obecna ju nie na œcianach pokoi, lecz gablotach galerii sztuki. Do kupienia za grube pieni¹dze. Podczas pisania korzysta³em z albumu Pierwsze pó³wiecze polskiego plakatu, w opracowaniu Piotra Rudziñskiego (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009). Dziêkujemy Galerii Plakatu Filmowego Gapla oraz Filmotece Narodowej za udostêpnienie zbiorów. Wiêcej prac mo na zobaczyæ pod adresem: Plakat pochodzi z serwisu Gapla Filmoteki Narodowej. ukasz Badula 8

9 Rozdzia³ III Od pomys³u do drukowania Organizator imprezy przede wszystkim musi wiedzieæ, czego potrzebuje: jaki przekaz najbardziej zainteresuje potencjalnych uczestników wydarzenia, które aran uje. Nie musi mieæ konkretnego pomys³u, a nawet lepiej, gdy nie bêdzie próbowa³ robiæ czegoœ samodzielnie. - Dobry grafik nie potrzebuje wskazówek zwi¹zanych z jego rzemios³em. Potrzebuje jednoznacznej informacji, czego oczekuje klient, jaki swój cel biznesowy zamierza osi¹gn¹æ - mówi Beata PoŸniak, grafik z 15-letnim sta em, w³aœcicielka Blue-AB Agencji Wydawniczo- Reklamowej. Beata PoŸniak precyzuje, e grafikowi do stworzenia atrakcyjnego i skutecznego przekazu potrzebna jest przede wszystkim wiedza: 1. Wiedza o odbiorcy przekazu: do kogo ma trafiæ ulotka/plakat/ billboard/slajd/folder/broszura/rollup/œcianka/teczka, itp. 2. Wiedza, po co podejmujemy komunikacjê z tym odbiorc¹ (lansujemy markê/nawi¹zujemy kontakt/szybko sprzedajemy produkt lub us³ugê/przekonujemy do idei/przekazujemy informacjê/ odœwie amy wizerunek, itp. 3. Wiedza, czy projekt jest czêœci¹ wiêkszego systemowego dzia³ania (komunikacja, eby by³a skuteczna, powinna byæ spójna) czy to jednorazowe dzia³anie. Wa ne jest te to, aby organizator imprezy - nawet jeœli dysponuje skromnym bud etem - nie bra³ siê za przygotowanie materia³ów do druku sam. S¹ firmy, które w zamian za zlecenie druku, gratis przygotowuj¹ projekt. - Przygotowanie materia³ów promocyjnych nale y zleciæ komuœ, kto zna siê na rzeczy. Nawet amator z talentem nie bêdzie mia³ dostêpu do narzêdzi, którymi dysponuje profesjonalne studio graficzne - podkreœla Maciej Szewczyk, w³aœciciel firmy Ulotki.net. - Przy odrobinie wysi³ku uda siê znaleÿæ studio, które projekt wykona gratis tak, jak robi to nasza firma. Poza tym, mo emy dostosowaæ marzenia do realiów. Jeœli kolejna wycena jest ponad nasze mo liwoœci, mo emy z uzgodniæ z grafikiem, co mo e zrobiæ w ramach naszego bud etu. - W Blue-AB zazwyczaj przygotowujemy koncepcjê projektu i zak³adany kosztorys, ale te zdarza siê, e klient okreœla potrzeby i bud et, a my dostosowujemy do jego bud etu projekt - zapewnia Beata PoŸniak. Generalnie nie warto rozdzielaæ procesu produkcji 9

10 materia³ów na dwa etapy - najpierw szukamy grafika, póÿniej drukarni. Jeœli mamy ju grafika, to zdajmy siê na drukarnie, z którymi on wspó³pracuje i ma do nich zaufanie. Jeœli znaleÿliœmy drukarniê, to zdajmy siê na jej projekt, jeœli tak¹ us³ugê oferuje. Przede wszystkim dlatego, e studio graficzne porozumiewa siê z drukarniami w jêzyku bran owym i znacznie lepiej uzgodni, jak¹ technik¹ ma zostaæ wykonany druk oraz na jakim papierze. - Pracujê z drukarniami na co dzieñ, bardzo nie lubiê oddawaæ swoich projektów w "cudze" rêce - mówi Beata PoŸniak. - Wolê sama pilnowaæ druku. - Klienci naszej firmy z regu³y prosz¹ nas o zrobienie projektów. Znaj¹ nasze mo liwoœci, a fakt, e jeœli drukujesz u nas indywidualny projekt, masz projekt gratis, jest dodatkowym atutem - opowiada Maciej Szewczyk, w³aœciciel firmy Ulotki.net. - Oczywiœcie zdarzaj¹ siê te projekty gotowe zaprojektowane przez firmy reklamowe nie dysponuj¹ce zapleczem drukarskim, ale stanowi¹ one mniejszoœæ. - Miêdzynarodowa Wystawa SATYRYKON-Legnica to jednoczeœnie konkurs i festiwal satyryczny, który od pocz¹tku swego istnienia nieodparcie kojarzy siê z plakatem - opowiada El bieta Pietraszko, instruktor ds. wystawiennictwa i organizator imprezy "Satyrykon" z Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karliñskiego. Organizatorzy od wielu lat tworz¹ kolekcje plakatów, dlatego te plakat artystyczny jest œwiadomym wyborem kierowanym do konkretnego artysty. Plakaty dla Satyrykonu projektowane zarówno przez grafików, malarzy, ilustratorów, scenografów czy rasowych projektantów. Podobnie postêpujemy w przypadku plakatów dotycz¹cych Ogólnopolskiego Turnieju Chórów Legnica CANTAT. Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karliñskiego Kooperacja miêdzy studiem graficznym a drukarni¹ dotyczy choæby takich niuansów, jak dobór papieru. - Jeœli prowadzisz restauracjê, wybierz grubszy ³adny papier. Sprawi to, e odbiorca chêtniej zatrzyma ulotkê. Je eli ulotka jest informacyjna czy dotyczy jednorazowego wydarzenia, wtedy warto wybraæ cieñszy papier - zmniejszy to nieco koszty wydruku - wyjaœnia Maciej Szewczyk. Inaczej wygl¹da sprawa, gdy nie jesteœmy zwi¹zani skromnym bud etem. Aby siê wyró niæ z t³umu, mo emy zleciæ zaprojektowanie plakatu artyœcie. W Polsce jest bez liku wybitnych rysowników, plakacistów oraz karykaturzystów, którzy chêtnie podejm¹ siê zadania. 10

11 wymienia, e wœród wybitnych artystów, którzy projektowali plakaty festiwalowe, znaleÿli siê m.in.: Rafa³ Olbiñski, Miros³aw Gryñ, Edward Lutczyn, Wies³aw Wa³kuski, Janusz Kapusta, Zygmunt Januszewski, Marcin Bondarowicz, Eugeniusz Get- Stankiewicz, Lex Drewiñski, Wies³aw Rosocha, Ryszard Kaja, Kaja Renkas czy Bogna Otto-Wêgrzyn. Szans¹ dla zleceniodawców jest fakt, e artyœci nie cierpi¹ na nadmiar zleceñ. - Ka dy chce dowcipnych rysunków, ale coraz mniej gazet na to staæ. Z kolei portale internetowe chc¹ je publikowaæ, ale za darmo - opowiada Dariusz Pietrzak, sekretarz zarz¹du Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury. - Tak wiêc zleceñ jest ma³o. Paradoks polega na tym, e nasi rysownicy s¹ nagradzani na œwiecie w presti owych konkursach, a poza paroma nazwiskami nie s¹ praktycznie znani w Polsce. Ten niekorzystny dla naszych artystów trend mo na wykorzystaæ zlecaj¹c im projekty. Jest szansa, e znajd¹ czas na nasze zlecenie i mimo e s¹ wybitni, nie za ¹daj¹ gwiazdorskiej stawki. A my bêdziemy mieæ œwietny plakat, który zwróci uwagê publicznoœci, a byæ mo e przejdzie do klasyki. 11

12 Rozdzia³ IV Plakat mo e byæ nieszablonowy. Tak promuj¹ siê najwiêksi Warszawski Teatr Wspó³czesny sam odpowiada za wizualn¹ stronê swoich plakatów, folderów oraz repertuarów. Projektem zajmuje siê grafik, scenograf lub teatr organizuje konkurs. - Najczêœciej konkursy organizujemy wœród studentów ASP - opowiada Jadwiga Adamowicz z Teatru Wspó³czesnego. To przy okazji sposób na promowanie zdolnych pocz¹tkuj¹cych artystów. Nastêpnie projekt trafia do przygotowalni, a ta przekazuje drukarni. - Wspó³praca z przygotowalni¹ i drukarni¹ przebiega bardzo dobrze. Koñcowy efekt zawsze jest znakomity - zapewnia Jadwiga Adamowicz. Równie w Legnickim Centrum Kultury w³asny grafik odpowiada za projekt plakatów, afiszy, ulotek, folderów, broszur, banerów informacyjnych jak i wydawnictw zwartych (programów, albumów czy katalogów). Inaczej jest w przypadku dwóch imprez, z których s³ynie Legnickie Centrum Kultury: Miêdzynarodowej Wystawy SATYRYKON-Legnica i Ogólnopolskiego Turniej Chórów Legnica CANTAT. - Projekty druków dotycz¹cych tych wydarzeñ festiwalowych s¹ zlecane artystom sztuk wizualnych. Rokrocznie plakaty artystyczne przygotowane przez wybitnych plakacistów ciesz¹ siê ywym zainteresowaniem odbiorców - opowiada Marta Bilejczyk-Suchecka, kierownik Dzia³u Komunikacji i Wspó³pracy z Zagranic¹ Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karliñskiego. - Miêdzynarodowa Wystawa SATYRYKON-Legnica to jednoczeœnie konkurs i festiwal satyryczny, który od pocz¹tku swego istnienia nieodparcie kojarzy siê z plakatem. Organizatorzy od wielu lat tworz¹ kolekcje plakatów, dlatego te plakat artystyczny jest œwiadomym wyborem kierowanym do konkretnego artysty - mówi El bieta Pietraszko, instruktor ds. wystawiennictwa i organizator imprezy SATYRYKON. - Plakaty dla Satyrykonu projektowane zarówno przez grafików, malarzy, ilustratorów, scenografów czy rasowych projektantów. Podobnie postêpujemy w przypadku plakatów dotycz¹cych Ogólnopolskiego Turnieju Chórów Legnica CANTAT. 12

13 Wœród wybitnych artystów, którzy projektowali plakaty festiwalowe znaleÿli siê m.in.: Rafa³ Olbiñski, Miros³aw Gryñ, Edward Lutczyn, Wies³aw Wa³kuski, Janusz Kapusta, Zygmunt Januszewski, Marcin Bondarowicz, Eugeniusz Get Stankiewicz, Lex Drewiñski, Wies³aw Rosocha, Ryszard Kaja, Kaja Renkas, Bogna Otto- Wêgrzyn. LCK nie ukrywa, e du e znaczenie przy wyborze drukarni ma cena. Natomiast co do papieru nie ma kompromisów. - Plakaty zawsze drukowane s¹ na papierze magnomatt, co daje oczekiwane rezultaty zarówno dla artysty, jak i dla organizatora - mówi El bieta Pietraszko. Dba³oœæ o jak najlepszy efekt wizualny na szczêœcie cechuje ju nie tylko instytucje kultury. Wœród zleceñ stricte komercyjnych znaczn¹ poprawê widzi Beata PoŸniak. - Zmêczeni nadmiarem bodÿców i informacji wyraÿnie zaczynamy ceniæ proste przekazy, oszczêdne w efektach, przejrzyste i czytelne. W plakatach, billboardach, ulotkach wyraÿnie dominowaæ zaczyna pewien minimalizm. I jak zwykle w przekazach promocyjnych trwa poszukiwanie niepowtarzalnych pomys³ów - twierdzi w³aœcicielka agencji Blue-ab. - Osobiœcie mnie cieszy, e coraz rzadziej stosuje siê tzw. gotowce, zdjêcia lub rysunki kupowane w serwisach. Wraca moda na w³asne, oryginalne zdjêcia lub rysunki. - Klienci s¹ obecnie znacznie bardziej œwiadomi - przyznaje Maciej Szewczyk, w³aœciciel firmy Ulotki.net. - Nie mo na ju konkurowaæ tylko jakoœci¹ i cen¹. Na stronie Satyrykonu mo na ogl¹daæ kolekcjê plakatów promuj¹cych coroczn¹ imprezê. 13

14 Kulturaonline.pl to ogólnopolski portal poœwiêcony szeroko pojêtej kulturze, dzia³aj¹cy od 2007 roku. Wkrótce po starcie w sieci zostaliœmy nominowani do presti owej, miêdzynarodowej nagrody WORLD SUMMIT AWARD, nazywanej multimedialnymi Oscarami (The best in e- Content and Creativity) pod patronatem Unesco, Unido, Hewlet- Packard. W chwili obecnej czyta nas ponad 80 tysiêcy osób. Najwiêksz¹ grupê u ytkowników stanowi¹ osoby w przedziale wiekowym lat, w tym kadra zarz¹dzaj¹ca instytucjami kultury, dzia³y promocji samorz¹dów, bran a artystyczna. Nasz newsletter wysy³amy do ponad 12 tys. subskrybentów, w tym oko³o 5 tys. instytucji kultury. Na ³amach portalu zamieszczamy komentarze, recenzje, newsy ze œwiata muzyki, filmu, literatury, komiksu, gier komputerowych, teatru i designu. Profesjonalny zespó³ redakcyjny W sk³ad zespo³u redakcyjnego kulturaonline.pl wchodz¹ dziennikarze z wieloletnim doœwiadczeniem i znajomoœci¹ bran y kulturalnej. Na ³amach portalu publikuj¹ oni autorskie teksty, pog³êbione recenzje, nietuzinkowe relacje z wydarzeñ oraz merytoryczne komentarze. Wspó³pracuj¹ z nami dziennikarze z najwiêkszych miast Polski: Warszawy, Krakowa, Wroc³awia, Poznania, odzi, Torunia, Gdañska, Rzeszowa, Olsztyna i Szczecina, dziêki czemu nasi czytelnicy s¹ poinformowani o wszystkich najwa niejszych wydarzeniach kulturalnych w ca³ej Polsce. Nasze starania docenia bran a artystyczna - chêtnie cytuje nasze komentarze i zabiega o pozyskanie naszego patronatu. Adres i siedziba redakcji: Kulturaonline.pl Sp. z o.o. ul. Sudecka 74/ Wroc³aw tel.: fax: NIP KRS Skontaktuj siê z biurem reklamy: Alicja Bar Koordynator wydañ specjalnych kulturaonline.pl PROJEKT: 14

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

raport rekrutacja w internecie

raport rekrutacja w internecie raport rekrutacja w internecie Sponsorzy Partnerzy maj 2010 spis treœci 4 Jeœli ³owiæ pracownika, to w sieci Pierwsze skojarzenie do has³a rekrutacja w sieci to serwisy rekrutacyjne. Trudno siê jednak

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8 2 CONTACT CENTER nowoczesna obs³uga Klienta SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-14-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

raport u ytecznoϾ w internecie Sponsor Partnerzy

raport u ytecznoœæ w internecie Sponsor Partnerzy raport u ytecznoœæ w internecie Sponsor Partnerzy lipiec 2010 spis treœci 6 Najlepsze polskie strony internetowe. Pod k¹tem u ytecznoœci Bran owy ranking u ytecznych wzorów do naœladowania. 29 Trudno o

Bardziej szczegółowo

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo,

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo, INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1 Tomasz Berdyga, Pelnomocnik Dyrektora ds. Centrum Telekonsultacji Szanowni Pañstwo, dzisiejszy egzemplarz BIBLIOTEKI INFOTELA bêdzie trochê inny od poprzednich. Nie

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telewizja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telewizja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telewizja INDEKS 345237 numer 4 (104), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

RachunkowoϾ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO

Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski Egzemplarz bezp³atny Nr 4/2007 MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Mówmy jednym g³osem ROZMOWA Z DR. WOJCIECHEM KRUKIEM,

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ, e... 4 7 TARGI, KONFERENCJE, WYSTAWY

Warto wiedzieæ, e... 4 7 TARGI, KONFERENCJE, WYSTAWY Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 4 (96), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2007 PL ISSN 1429-0200

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Do³¹cz do grona zadowolonych klientów. Marketing Fanpage powsta³ z myœl¹ o kompleksowym wsparciu przedsiêbiorstw w zakresie us³ug marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Public relations to logistyka

Public relations to logistyka Public relations i marketing medialny: zarządzanie komunikacją i wizerunkiem w nauce o mediach Jerzy Olędzki Public relations to logistyka komunikowania ka dej instytucji Zarz¹dzanie komunikacj¹ i wizerunkiem

Bardziej szczegółowo

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn www.mistia.org.pl Nr 2-3(26-27)/2010 Maj 2010 ISSN 1731-5204 na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn na Szlaku jest wyj¹tkowy. Z okazji 20-lecia odrodzonego samorz¹du i 20

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 6 9 INDEKS 345237 numer 1 (105), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben

Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben 1 PRZEGLĄD TYGODNIOWY AKTUALNOŚCI INFORMACJE WYDARZENIA piątek 25 października 2013 Nr 15 (53) Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben Rozmowa z Dorotą Raben, prezesem Zarządu Morskiego

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

Dotacja na innowacyjn¹ technologiê. Wsparcie dla elektronicznego biznesu. Praktyczne uwagi dla przedsiêbiorcy. Szerokie wsparcie dla firm

Dotacja na innowacyjn¹ technologiê. Wsparcie dla elektronicznego biznesu. Praktyczne uwagi dla przedsiêbiorcy. Szerokie wsparcie dla firm 2 Niezbêdnik beneficjenta www.fundusze-europejskie.pl W numerze: 3 Czy jest o co siê biæ, czyli gdzie szukaæ dotacji dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w 2013? 5 Dotacja na innowacyjn¹ technologiê 7

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz¹dzanie

Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz¹dzanie IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem Nathalie Bolgert Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem 1 Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem Copyright 2003 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze one.

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy

prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy Euroregiony 27.qxd 2003-10-13 04:23 Page 1 miesiêcznik - samorz¹dnoœæ/ gospodarka/ integracja europejska Rok III, nr 27, paÿdziernik 2003 cena: 8,50 z³ prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Publikacja wydana w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski

Publikacja wydana w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski Publikacja wydana w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski Fundacja Edukacja dla Demokracji Warszawa 2011 Fundacja Edukacja dla Demokracji ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa www.edudemo.org.pl

Bardziej szczegółowo