Reklama drukowana. Jak promowaæ wydarzenia kulturalne. Raport portalu KulturaOnline pod patronatem:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Reklama drukowana. Jak promowaæ wydarzenia kulturalne. Raport portalu KulturaOnline pod patronatem:"

Transkrypt

1 Reklama drukowana Jak promowaæ wydarzenia kulturalne Raport portalu KulturaOnline pod patronatem:

2 Rozdzia³ I Rynek poligraficzny wci¹ siê zmienia. Na lepsze? Jesteœmy drukarni¹ internetow¹, dlatego preferujemy kontakt mailowy. Jednak jeœli ju musisz zadzwoniæ, to podajemy numery telefonów do naszych pracowników - taki komunikat widnieje na jednej ze stron www drukarni. To znak czasów i symbol zmian, jakie siê dokonuj¹ na rynku. Nie doœæ, e dzia³a wiele drukarni, dla których adres internetowej witryny jest wa niejszy ni ten fizyczny, to te tradycyjne te id¹ z duchem czasu i przyjmuj¹ zlecenie on-line. Ju blisko 60 procent wszystkich zleceñ przyjmowanych jest drog¹ internetow¹. Nie tylko œrednie i du e, ale tak e ma³e przedsiêbiorstwa coraz czêœciej wdra aj¹ kompleksowe rozwi¹zania informatyczne, które wspomagaj¹ ich dzia³alnoœæ - czytamy w raporcie Rynek poligraficzny i opakowañ z nadrukiem w Polsce wydanego przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga we wspó³pracy z KPMG w ramach projektu Partnerstwo dla Promocji Polskiej Poligrafii. Drukarnie ju blisko 60 procent zamówieñ otrzymuj¹ przez internet. Najczêœciej s¹ to standardowe, mniej skomplikowane zamówienia, których obs³uga czêsto mo e odbywaæ siê w ca³oœci za poœrednictwem internetu. Drukarnie internetowe na ogó³ ca³kowicie rezygnuj¹ ze stacjonarnego punktu obs³ugi klienta. Redukuj¹ w ten sposób koszty. Kolejn¹ zalet¹ jest to, e takie drukarnie mog¹ obs³ugiwaæ klientów z ca³ej Polski. Z raportu Rynek poligraficzny i opakowañ z nadrukiem w Polsce wynika, e a 70 procent przedsiêbiorców z bran y uwa a, e w ci¹gu najbli szych lat znaczenie dzia³alnoœci on-line bêdzie ros³o. Jednak drukarnie internetowe nie s¹ w stanie zast¹piæ tradycyjnego kontaktu klient-drukarz w przypadku trudniejszych zleceñ. Zw³aszcza w przypadku kompleksowych i technicznie wymagaj¹cych projektów wielu klientów woli korzystaæ z fachowej rady pracowników na miejscu, zamiast sk³adaæ zamówienia drog¹ internetow¹ - pisz¹ autorzy raportu. Zgadza siê z tym Maciej Szewczyk, w³aœciciel firmy Ulotki.net. - Zlecenia online staj¹ siê standardem, ale bardziej sprawdzaj¹ siê w przypadku drukarni przyjmuj¹cych gotowe projekty. Proces projektowania 2

3 wymaga wspó³pracy bezpoœredniej lub telefonicznej, szczególnie w pocz¹tkowej fazie projektowania - wyjaœnia. - Opis przys³any mailem bywa nieprecyzyjny i to jest obecnie najwiêksza bol¹czka zamówieñ on-line, e na którymœ z etapów klient i tak potrzebuje skontaktowaæ siê z grafikiem bezpoœrednio. To, e zaufanie do drukarni jest kluczowe, potwierdza Jadwiga Adamowicz z Teatru Wspó³czesnego. Dlatego ceni sobie sta³¹ wspó³pracê z jedn¹ firm¹. - Przygotowalnia ma nasze czcionki, zna nasze oczekiwania - to znacznie u³atwia wspó³pracê. Drukarnia wykonuje zlecenia na wysokim poziomie - mówi. - Nie trzeba za ka dym razem omawiaæ szczegó³owo zlecenia. Jednak w przypadku mniej wymagaj¹cych zleceñ, organizatorzy imprez kulturalnych nie maj¹ teraz ograniczeñ geograficznych. Mog¹ wybraæ drukarniê z ka dego zak¹tka Polski, on-line zleciæ jej druk i oczekiwaæ na kuriera z plakatami. Przedsiêbiorstwa poligraficzne w Polsce wg liczby zatrudnionych (2012) Firmy mikro (do 9 osób) Firmy ma³e (10-49 osób) Firmy œrednie i du e (co najmniej 50 osób) Êródùo: Opracowanie KPMG na podstawie danych GUS, "Rynek poligraficzny i opakowañ z nadrukiem w Polsce Chcemy tanio drukowaæ, ale co na to bran a? W przypadku standardowych zleceñ drukarnie s¹ w stanie konkurowaæ g³ównie cen¹. Jakoœæ druku na nowoczesnych maszynach jest porównywalna, nawet w dobie zleceñ on-line lokalizacja nie ma specjalnego znaczenia. Czy zatem drukarnie wyniszcz¹ siê nawzajem i przetrwaj¹ tylko te, które bêd¹ oferowaæ najni sze ceny? Niekoniecznie. Co prawda w latach ubieg³ych na rynku zapanowa³a zapaœæ, to jednak obecny rok ma byæ dla bran y niez³y - wartoœæ rynku mo e siêgn¹æ nawet 13 mld z³. Oczywiœcie mowa tu o ca³ym rynku. Wartoœæ produkcji sprzedanej ma³ych, œrednich i du ych przedsiêbiorstw poligraficznych wzros³a z 9,9 mld z³ w 2012 r. do poziomu 10,3 mld z³ w 2013 r - czytamy w raporcie Bractwa Kawalerów Gutenberga. W 2014 roku wartoœæ produkcji sprzedanej ca³ego sektora poligraficznego wynios³a 11,7 mld z³. Tak wiêc choæ z ró nym natê eniem, to jednak rynek roœnie. Jak same firmy oceniaj¹ swoj¹ kondycjê? Im wiêksza firma, tym lepiej. Wed³ug badañ KPMG, wœród du ych i œrednich drukarni zadowolonych jest 76 procent. Wœród ma³ych, pozytywnie swój rozwój ocenia 60 procent. Niestety, najgorzej jest wœród mikroprzedsiêbiorców - tylko 40 procent jest zadowolonych z osi¹ganych wyników. Jednak to i tak wiêcej ni w latach ubieg³ych. Zlecaj¹cy druk plakatów czy ulotek nie mog¹ liczyæ na to, e drukarnie wiecznie obni aæ bêd¹ swoje mar e. Jednak nie bêd¹ te ich podnosiæ. Tak wynika z raportu Bractwa Gutenberga. Badanie mówi, e zmniejszy³ siê odsetek respondentów obawiaj¹cych siê spadku mar. Jeszcze w ubieg³ym roku stanowili oni najwiêksz¹ grupê, obecnie dominuj¹ ankietowani przewiduj¹cy utrzymanie siê mar na dotychczasowych poziomach. Bez wzglêdu na 3

4 wielkoœæ firm wyra ane opinie s¹ doœæ zbie ne. A zlecenia na materia³y promuj¹ce imprezy stanowi¹ doœæ powa ny udzia³ w dzia³alnoœci wielu firm. - Ich liczba zale y od pory roku. W okresie wiosennym czy letnim, liczba tego typu zamówieñ znacznie wzrasta. Do sta³ej liczby eventów odbywaj¹cych siê we wnêtrzach, dochodz¹ imprezy plenerowe, zale ne od pogody - wyjaœnia Maciej Szewczyk, w³aœciciel firmy Ulotki.net. - Uœredniaj¹c, w okresie ca³orocznym, materia³y promocyjne dotycz¹ce szeroko pojêtych imprez to jedna czwarta naszych zamówieñ. Po³owa firm drukuje cyfrowo Druk cyfrowy nie zawsze siê sprawdza, jednak ponad po³owa drukarni go stosuje. Z regu³y jest to uzupe³nienie oferty, choæ dla 17 procent firm stanowi dominuj¹c¹ technologiê - wynika z raportu Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga. W wielu przypadkach druk cyfrowy nie jest w stanie zast¹piæ tradycyjnych technik, jednak dla organizatorów eventów mo liwoœci, jakie daje, s¹ nie do przecenienia. Przede wszystkim daje mo liwoœæ personalizacji. Wydrukowanie imiennych zaproszeñ, ró nych repertuarów w zale noœci od miejsca wystêpów lub modyfikacji programu czy te plakatów z ró nymi miejscami i godzinami np. koncertów. W przypadku tradycyjnych technik konieczne jest przygotowanie formy drukowej, co znacznie utrudnia jakiekolwiek modyfikacje. Nawet najmniejsza zmiana wymusza wykonanie kolejnej formy. Drukuj¹c cyfrowo, mo emy wydrukowaæ ka dy egzemplarz inny. Modyfikacjê mo na wprowadzaæ w programie graficznym bez ograniczeñ. Te mo liwoœci wykorzystywane s¹ zw³aszcza w marketingu - przyznaj¹ autorzy raportu Rynek poligraficzny i opakowañ z nadrukiem w Polsce. Materia³y reklamowe mog¹ byæ drukowane w stosunkowo du ych nak³adach, a jednoczeœnie dostosowane do indywidualnych adresatów. Wiêkszoœæ badanych drukarni cyfrowych (65 procent) oferuje swoim klientom tak¹ mo liwoœæ - czytamy. - Druk cyfrowy op³aca siê stosowaæ g³ównie przy ni szych nak³adach. Chc¹c wydrukowaæ wizytówek, to idealny sposób. Dodatkowym atutem jest szybkoœæ. Mo liwy jest odbiór gotowych materia³ów ju na drugi dzieñ po przyjêciu materia³u do realizacji - mówi Maciej Szewczyk, w³aœciciel firmy Ulotki.net. - Druk offsetowy jest natomiast bezkonkurencyjny cenowo przy wiêkszych nak³adach. Im wiêkszy nak³ad tym cena jest korzystniejsza, a to z racji tego, e koszt sta³y jest ten sam dla ka dego nak³adu. Przy wiêkszym nak³adzie ró nice stanowi tylko cena papieru. - Technologia druku cyfrowego zrewolucjonizowa³a podejœcie do marketingowych materia³ów drukowanych. Jest tania, umo liwia druk niskich nak³adów i personalizacjê - potwierdza Daniel Gajkowski, Product Manager Production Printing w Ricoh Polska. - Ulotki, prospekty czy katalogi nadal stanowi¹ wa ny element wielokana³owych kampanii komunikacyjnych, zmienia siê jednak ich charakter. Tworzenie materia³ów reklamowych skierowanych do wszystkich przesta³o byæ efektywne. Do odbiorcy powinien trafiæ dopasowany komunikat skierowany bezpoœrednio do niego. Daniel Gajkowski jest zdania, e w zwi¹zku z tym us³ugi zwi¹zane z drukiem musz¹ byæ coraz bardziej elastyczne, efektywne i pozwalaæ na realizacjê wizjonerskich projektów w szybkim czasie. Nie powinno jednak odbywaæ siê to kosztem jakoœci, wrêcz przeciwnie. 4

5 - Zwiêksza siê nacisk na jakoœæ. Nowoczesne urz¹dzenia do przemys³owego druku cyfrowego zapewniaj¹ wysok¹ jakoœæ odwzorowania obrazu, pozwalaj¹ na pracê na szerokiej gamie pod³o y i druk skomplikowanych i efektownych projektów, np. przy wykorzystaniu bia³ego lub przezroczystego toneru - mówi Gajkowski. - Pozwala to tworzyæ atrakcyjne materia³y bez koniecznoœci ponoszenia bardzo wysokich kosztów i produkcji wysokich nak³adów. Ogó³em Firmy mikro Firmy ma³e 1% Firmy 4% œrednie i du e Ocena sytuacji na rynku poligraficznym w Polsce 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 3% 3% 23% 27% 30% 44% 51% 48% 45% 34% 18% 18% 22% 13% 3% 1% 5% 1% 1% 4% 1% Bardzo dobra Dobra Ani dobra, ani z³a Z³a Bardzo z³a Nie mam zdañ 5

6 Rozdzia³ II Plakaty nie do zdarcia. Czy sztuka znów bêdzie reklamowaæ filmy? Kiedyœ zalega³y zaplecza polskich kin, dziœ stanowi¹ kolekcjonerskie okazy. I wywo³uj¹ têsknotê za epok¹, gdy promocji filmu towarzyszy³y plakaty z prawdziwego zdarzenia. 800, 1200, 2500 z³otych. Tyle potrafi¹ kosztowaæ rulony papieru, które jeszcze kilka dekad temu mo na by³o zdobyæ za darmo. Pod warunkiem, i mia³o siê dojœcie do obs³ugi miejscowego kina, a tej zale a³o na porz¹dku w magazynach. To wersja dla bardziej uczciwych. Ci bardziej zdeterminowani dopuszczali siê kradzie y, przewa nie pod os³on¹ nocy. Zdzieraj¹c i odlepiaj¹c plakaty z okolicznych s³upów; najlepiej kilka dni po premierze filmu, gdy jeszcze pachnia³y farb¹ drukarsk¹. Bez wzglêdu na metody operacyjne, zdobycz by³a warta poœwiêcenia. Tak te po myœliwsku wisia³a sobie póÿniej na œcianach mieszkañ szczêœliwych kinomanów. Ilu z nich ma teraz œwiadomoœæ, i byli w posiadaniu prawdziwych skarbów polskiej sztuki wspó³czesnej? Polska Szko³a Plakatu Zjawisko unikatowe nie tylko na skalê demoludów. Nurt artystów, którzy wbrew siermiê nej, komunistycznej poetyce, wypracowali jêzyk pe³en abstrakcji i symboli. Trafiaj¹c ze swoj¹ twórczoœci¹ pod strzechy. Plakat artystyczny nie by³ wtedy hermetyczn¹ sfer¹ sztuki. Funkcjonowa³ w³aœciwie na ka dym poziomie ycia codziennego. Od agitacji spo³eczno-politycznej do promocji kultury. To ostatnie zapewni³o mu w trzecim tysi¹cleciu nieoczekiwan¹ drug¹ m³odoœæ. Fenomen polskich plakatów filmowych nie wzi¹³ siê znik¹d, tak jak wspomniana szko³a nie by³a nag³ym b³yskiem geniuszu. Wielu historyków kultury wci¹ zastanawia siê, jak wygl¹da³yby losy plakacistów w innych ni komunizm warunkach. Czy Polska by³aby œwiatowym centrum plakatu? Warto uœwiadomiæ sobie, i za powojennymi sukcesami kry³y siê pionierskie dokonania grafiki okresu miêdzywojennego. W 1937 roku na paryskiej Wystawie Œwiatowej, grafikom reklamowym z Polski przyznano a 27 nagród. Mówi³o siê nawet, e plakaciœci znad Wis³y przewy szaj¹ pod wzglêdem nowatorskich rozwi¹zañ i b³yskotliwego stylu kolegów z Zachodu. Na tak¹ pozycjê Polska pracowa³a od wczesnych lat 20., 6

7 Autor: Franciszek Starowieyski Plakat pochodzi z serwisu Gapla Filmoteki Narodowej. zawdziêczaj¹c rozwój wizjonerom pokroju Kazimierza G³ówczewskiego i Tadeusza Gronowskiego. To duet bêd¹cy doskona³ym przyk³adem symbiozy marketingu i artyzmu. Podczas gdy G³ówczewski, jako w³aœciciel Zak³adu Litograficznego, doskonali³ metody produkcji plakatów (sprowadzaj¹c m.in. maszyny do druku offsetowego), Gronowski w oparciu o doœwiadczenia malarskiej awangardy, tworzy³ podwaliny dla sztuki plakatowej. Obojêtnie, czy reklamowa³ oponê czy kaloryfery, zachowywa³ mistrzowsk¹ kreacjê przekazu. Coœ z tego autorskiego rysu pozosta³o w osi¹gniêciach jego powojennych nastêpców. Film jak malowany Autor: Tadeusz Gronowski Plakat pochodzi z serwisu Gapla Filmoteki Narodowej. - Malarstwo siedzi wszêdzie, malarstwo jest pocz¹tkiem, a grafika to tylko imitowanie malarstwa. Nie odwrotnie - mówi³ po latach Gronowski. S³owa wymowne i w³aœciwie mog¹ce pos³u yæ za najkrótsz¹ z definicji plakatowego boomu nad Wis³¹. Artyœci pokroju Jana M³odo eñca, Henryka Tomaszewskiego czy Romana Cieœlewicza byli bowiem spadkobiercami malarskich tradycji. Nawet poruszaj¹c siê w obrêbie reklamowego pragmatyzmu, stosowali artystowski filtr. Zamiast dopasowywaæ do komunikatu zleceniodawcy œrodki graficzne, opowiadali swoj¹ historiê. Tworz¹c impresjê na temat danego wydarzenia lub dzie³a albo te zamykaj¹c je w noœn¹ wizualnie metaforê. Bywa³o i tak, e zamówiony plakat mia³ niewiele wspólnego z tym, co reklamowa³. Eryk Lipiñski mia³ niegdyœ opowiedzieæ anegdotê o Henryku Tomaszewskim, który ze wzburzeniem zareagowa³ na propozycjê tworzenia plakatów filmowych. Nieufnoœæ artystów wobec kinematografii mia³a korzenie przede wszystkim w pierwszych latach powojennych, gdy to w³aœnie kino sta³o siê naczeln¹ tub¹ socrealistycznej propagandy. Ta rezerwa szybko zamieni³a siê jednak w odwzajemnion¹ mi³oœæ. Miêdzy histori¹ polskiego kina a rodzimym plakatem od lat 50. zachodzi³a zadziwiaj¹ca synchronizacja. Dzie³om Polskiej Szko³y, kina moralnego niepokoju, wreszcie produkcjom czasów Solidarnoœci, towarzyszy³y plakaty mocno zazêbiaj¹ce siê z przekazem filmowym. Chwilami nawet go wzmacniaj¹ce obrazowym ujêciem problemu. Sztuka z krótkim terminem wa noœci Ewolucja wyobraÿni plakacistów nie mog³aby odbyæ siê bez specyficznych warunków, w jakich funkcjonowa³ PRL-owski obieg filmowy. Decydenci nie przywi¹zywali bowiem a takiej wagi do aspektu promocyjnego. Plakat nie musia³ sprzedawaæ filmu, bo wyg³odnia³a rozrywek 7

8 publicznoœæ i tak oblega³a kina. Artyœci projektuj¹cy plakaty mieli wiêc czêsto woln¹ rêkê w zakresie kompozycji plakatu. Ta dekoracyjna funkcja nios³a ze sob¹ równie okreœlone reperkusje. Plakaty, drukowane na nienajlepszym papierze i przyklejane byle gdzie, posiada³y bardzo krótki okres przydatnoœci do spo ycia. Dopiero powo³anie pod koniec lat 60. Muzeum Plakatu w Wilanowie pozwoli³o uporz¹dkowaæ spuœciznê rodzimych plakacistów. Tyle, e filmowe postery nie stanowi³y tu najcenniejszej zdobyczy. Przejœcie na "gotowce" Zmierzch plakatowej prosperity musia³ nast¹piæ wczeœniej czy póÿniej. Gdy po 1989 roku Polska zyska³a zdecentralizowany rynek dystrybucji filmów, nagle okaza³o siê, e plakat artystyczny to relikt. Ba, kuriozum, nienios¹ce ze sob¹ adnej informacyjnej wartoœci. Dystrybutorzy otrzymuj¹cy zza granicy pakiety promocyjne filmów, b³yskawicznie przestawili siê na posterowe gotowce. W ten sposób polski widz pokocha³ bezwiednie plakat anty- autorski. Skompilowany z filmowych fotosów albo du ego zdjêcia odtwórcy g³ównej roli. Z obowi¹zkowym has³em przewodnim, maj¹cym wzbudziæ ciekawoœæ widzów. Czy PRL-owskie plakaty filmowe nie budzi³y analogicznej ciekawoœci? Budzi³y, ale te apelowa³y do innej wyobraÿni, która w epoce komputerowej grafiki straci³a na znaczeniu. Paradoksalnie, obecny stan plakatu filmowego przypomina ten... z pocz¹tku lat 20. ubieg³ego wieku. Gdy hollywoodzkie wytwórnie np. Warner Bros dostarcza³y gotowe postery z ujêciami filmowymi. Wtedy w polskiej grafice u ytkowej nast¹pi³a rewolucja. Mo e najwy szy czas na jej powtórkê? Tak czy inaczej Autor: Jan M³odo eniec Plakat pochodzi z serwisu Gapla Filmoteki Narodowej. Autor: Roman Cieœlewicz klasyka plakatu filmowego z lat i 70. pozostaje nie do zdarcia. Obecna ju nie na œcianach pokoi, lecz gablotach galerii sztuki. Do kupienia za grube pieni¹dze. Podczas pisania korzysta³em z albumu Pierwsze pó³wiecze polskiego plakatu, w opracowaniu Piotra Rudziñskiego (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009). Dziêkujemy Galerii Plakatu Filmowego Gapla oraz Filmotece Narodowej za udostêpnienie zbiorów. Wiêcej prac mo na zobaczyæ pod adresem: Plakat pochodzi z serwisu Gapla Filmoteki Narodowej. ukasz Badula 8

9 Rozdzia³ III Od pomys³u do drukowania Organizator imprezy przede wszystkim musi wiedzieæ, czego potrzebuje: jaki przekaz najbardziej zainteresuje potencjalnych uczestników wydarzenia, które aran uje. Nie musi mieæ konkretnego pomys³u, a nawet lepiej, gdy nie bêdzie próbowa³ robiæ czegoœ samodzielnie. - Dobry grafik nie potrzebuje wskazówek zwi¹zanych z jego rzemios³em. Potrzebuje jednoznacznej informacji, czego oczekuje klient, jaki swój cel biznesowy zamierza osi¹gn¹æ - mówi Beata PoŸniak, grafik z 15-letnim sta em, w³aœcicielka Blue-AB Agencji Wydawniczo- Reklamowej. Beata PoŸniak precyzuje, e grafikowi do stworzenia atrakcyjnego i skutecznego przekazu potrzebna jest przede wszystkim wiedza: 1. Wiedza o odbiorcy przekazu: do kogo ma trafiæ ulotka/plakat/ billboard/slajd/folder/broszura/rollup/œcianka/teczka, itp. 2. Wiedza, po co podejmujemy komunikacjê z tym odbiorc¹ (lansujemy markê/nawi¹zujemy kontakt/szybko sprzedajemy produkt lub us³ugê/przekonujemy do idei/przekazujemy informacjê/ odœwie amy wizerunek, itp. 3. Wiedza, czy projekt jest czêœci¹ wiêkszego systemowego dzia³ania (komunikacja, eby by³a skuteczna, powinna byæ spójna) czy to jednorazowe dzia³anie. Wa ne jest te to, aby organizator imprezy - nawet jeœli dysponuje skromnym bud etem - nie bra³ siê za przygotowanie materia³ów do druku sam. S¹ firmy, które w zamian za zlecenie druku, gratis przygotowuj¹ projekt. - Przygotowanie materia³ów promocyjnych nale y zleciæ komuœ, kto zna siê na rzeczy. Nawet amator z talentem nie bêdzie mia³ dostêpu do narzêdzi, którymi dysponuje profesjonalne studio graficzne - podkreœla Maciej Szewczyk, w³aœciciel firmy Ulotki.net. - Przy odrobinie wysi³ku uda siê znaleÿæ studio, które projekt wykona gratis tak, jak robi to nasza firma. Poza tym, mo emy dostosowaæ marzenia do realiów. Jeœli kolejna wycena jest ponad nasze mo liwoœci, mo emy z uzgodniæ z grafikiem, co mo e zrobiæ w ramach naszego bud etu. - W Blue-AB zazwyczaj przygotowujemy koncepcjê projektu i zak³adany kosztorys, ale te zdarza siê, e klient okreœla potrzeby i bud et, a my dostosowujemy do jego bud etu projekt - zapewnia Beata PoŸniak. Generalnie nie warto rozdzielaæ procesu produkcji 9

10 materia³ów na dwa etapy - najpierw szukamy grafika, póÿniej drukarni. Jeœli mamy ju grafika, to zdajmy siê na drukarnie, z którymi on wspó³pracuje i ma do nich zaufanie. Jeœli znaleÿliœmy drukarniê, to zdajmy siê na jej projekt, jeœli tak¹ us³ugê oferuje. Przede wszystkim dlatego, e studio graficzne porozumiewa siê z drukarniami w jêzyku bran owym i znacznie lepiej uzgodni, jak¹ technik¹ ma zostaæ wykonany druk oraz na jakim papierze. - Pracujê z drukarniami na co dzieñ, bardzo nie lubiê oddawaæ swoich projektów w "cudze" rêce - mówi Beata PoŸniak. - Wolê sama pilnowaæ druku. - Klienci naszej firmy z regu³y prosz¹ nas o zrobienie projektów. Znaj¹ nasze mo liwoœci, a fakt, e jeœli drukujesz u nas indywidualny projekt, masz projekt gratis, jest dodatkowym atutem - opowiada Maciej Szewczyk, w³aœciciel firmy Ulotki.net. - Oczywiœcie zdarzaj¹ siê te projekty gotowe zaprojektowane przez firmy reklamowe nie dysponuj¹ce zapleczem drukarskim, ale stanowi¹ one mniejszoœæ. - Miêdzynarodowa Wystawa SATYRYKON-Legnica to jednoczeœnie konkurs i festiwal satyryczny, który od pocz¹tku swego istnienia nieodparcie kojarzy siê z plakatem - opowiada El bieta Pietraszko, instruktor ds. wystawiennictwa i organizator imprezy "Satyrykon" z Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karliñskiego. Organizatorzy od wielu lat tworz¹ kolekcje plakatów, dlatego te plakat artystyczny jest œwiadomym wyborem kierowanym do konkretnego artysty. Plakaty dla Satyrykonu projektowane zarówno przez grafików, malarzy, ilustratorów, scenografów czy rasowych projektantów. Podobnie postêpujemy w przypadku plakatów dotycz¹cych Ogólnopolskiego Turnieju Chórów Legnica CANTAT. Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karliñskiego Kooperacja miêdzy studiem graficznym a drukarni¹ dotyczy choæby takich niuansów, jak dobór papieru. - Jeœli prowadzisz restauracjê, wybierz grubszy ³adny papier. Sprawi to, e odbiorca chêtniej zatrzyma ulotkê. Je eli ulotka jest informacyjna czy dotyczy jednorazowego wydarzenia, wtedy warto wybraæ cieñszy papier - zmniejszy to nieco koszty wydruku - wyjaœnia Maciej Szewczyk. Inaczej wygl¹da sprawa, gdy nie jesteœmy zwi¹zani skromnym bud etem. Aby siê wyró niæ z t³umu, mo emy zleciæ zaprojektowanie plakatu artyœcie. W Polsce jest bez liku wybitnych rysowników, plakacistów oraz karykaturzystów, którzy chêtnie podejm¹ siê zadania. 10

11 wymienia, e wœród wybitnych artystów, którzy projektowali plakaty festiwalowe, znaleÿli siê m.in.: Rafa³ Olbiñski, Miros³aw Gryñ, Edward Lutczyn, Wies³aw Wa³kuski, Janusz Kapusta, Zygmunt Januszewski, Marcin Bondarowicz, Eugeniusz Get- Stankiewicz, Lex Drewiñski, Wies³aw Rosocha, Ryszard Kaja, Kaja Renkas czy Bogna Otto-Wêgrzyn. Szans¹ dla zleceniodawców jest fakt, e artyœci nie cierpi¹ na nadmiar zleceñ. - Ka dy chce dowcipnych rysunków, ale coraz mniej gazet na to staæ. Z kolei portale internetowe chc¹ je publikowaæ, ale za darmo - opowiada Dariusz Pietrzak, sekretarz zarz¹du Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury. - Tak wiêc zleceñ jest ma³o. Paradoks polega na tym, e nasi rysownicy s¹ nagradzani na œwiecie w presti owych konkursach, a poza paroma nazwiskami nie s¹ praktycznie znani w Polsce. Ten niekorzystny dla naszych artystów trend mo na wykorzystaæ zlecaj¹c im projekty. Jest szansa, e znajd¹ czas na nasze zlecenie i mimo e s¹ wybitni, nie za ¹daj¹ gwiazdorskiej stawki. A my bêdziemy mieæ œwietny plakat, który zwróci uwagê publicznoœci, a byæ mo e przejdzie do klasyki. 11

12 Rozdzia³ IV Plakat mo e byæ nieszablonowy. Tak promuj¹ siê najwiêksi Warszawski Teatr Wspó³czesny sam odpowiada za wizualn¹ stronê swoich plakatów, folderów oraz repertuarów. Projektem zajmuje siê grafik, scenograf lub teatr organizuje konkurs. - Najczêœciej konkursy organizujemy wœród studentów ASP - opowiada Jadwiga Adamowicz z Teatru Wspó³czesnego. To przy okazji sposób na promowanie zdolnych pocz¹tkuj¹cych artystów. Nastêpnie projekt trafia do przygotowalni, a ta przekazuje drukarni. - Wspó³praca z przygotowalni¹ i drukarni¹ przebiega bardzo dobrze. Koñcowy efekt zawsze jest znakomity - zapewnia Jadwiga Adamowicz. Równie w Legnickim Centrum Kultury w³asny grafik odpowiada za projekt plakatów, afiszy, ulotek, folderów, broszur, banerów informacyjnych jak i wydawnictw zwartych (programów, albumów czy katalogów). Inaczej jest w przypadku dwóch imprez, z których s³ynie Legnickie Centrum Kultury: Miêdzynarodowej Wystawy SATYRYKON-Legnica i Ogólnopolskiego Turniej Chórów Legnica CANTAT. - Projekty druków dotycz¹cych tych wydarzeñ festiwalowych s¹ zlecane artystom sztuk wizualnych. Rokrocznie plakaty artystyczne przygotowane przez wybitnych plakacistów ciesz¹ siê ywym zainteresowaniem odbiorców - opowiada Marta Bilejczyk-Suchecka, kierownik Dzia³u Komunikacji i Wspó³pracy z Zagranic¹ Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karliñskiego. - Miêdzynarodowa Wystawa SATYRYKON-Legnica to jednoczeœnie konkurs i festiwal satyryczny, który od pocz¹tku swego istnienia nieodparcie kojarzy siê z plakatem. Organizatorzy od wielu lat tworz¹ kolekcje plakatów, dlatego te plakat artystyczny jest œwiadomym wyborem kierowanym do konkretnego artysty - mówi El bieta Pietraszko, instruktor ds. wystawiennictwa i organizator imprezy SATYRYKON. - Plakaty dla Satyrykonu projektowane zarówno przez grafików, malarzy, ilustratorów, scenografów czy rasowych projektantów. Podobnie postêpujemy w przypadku plakatów dotycz¹cych Ogólnopolskiego Turnieju Chórów Legnica CANTAT. 12

13 Wœród wybitnych artystów, którzy projektowali plakaty festiwalowe znaleÿli siê m.in.: Rafa³ Olbiñski, Miros³aw Gryñ, Edward Lutczyn, Wies³aw Wa³kuski, Janusz Kapusta, Zygmunt Januszewski, Marcin Bondarowicz, Eugeniusz Get Stankiewicz, Lex Drewiñski, Wies³aw Rosocha, Ryszard Kaja, Kaja Renkas, Bogna Otto- Wêgrzyn. LCK nie ukrywa, e du e znaczenie przy wyborze drukarni ma cena. Natomiast co do papieru nie ma kompromisów. - Plakaty zawsze drukowane s¹ na papierze magnomatt, co daje oczekiwane rezultaty zarówno dla artysty, jak i dla organizatora - mówi El bieta Pietraszko. Dba³oœæ o jak najlepszy efekt wizualny na szczêœcie cechuje ju nie tylko instytucje kultury. Wœród zleceñ stricte komercyjnych znaczn¹ poprawê widzi Beata PoŸniak. - Zmêczeni nadmiarem bodÿców i informacji wyraÿnie zaczynamy ceniæ proste przekazy, oszczêdne w efektach, przejrzyste i czytelne. W plakatach, billboardach, ulotkach wyraÿnie dominowaæ zaczyna pewien minimalizm. I jak zwykle w przekazach promocyjnych trwa poszukiwanie niepowtarzalnych pomys³ów - twierdzi w³aœcicielka agencji Blue-ab. - Osobiœcie mnie cieszy, e coraz rzadziej stosuje siê tzw. gotowce, zdjêcia lub rysunki kupowane w serwisach. Wraca moda na w³asne, oryginalne zdjêcia lub rysunki. - Klienci s¹ obecnie znacznie bardziej œwiadomi - przyznaje Maciej Szewczyk, w³aœciciel firmy Ulotki.net. - Nie mo na ju konkurowaæ tylko jakoœci¹ i cen¹. Na stronie Satyrykonu mo na ogl¹daæ kolekcjê plakatów promuj¹cych coroczn¹ imprezê. 13

14 Kulturaonline.pl to ogólnopolski portal poœwiêcony szeroko pojêtej kulturze, dzia³aj¹cy od 2007 roku. Wkrótce po starcie w sieci zostaliœmy nominowani do presti owej, miêdzynarodowej nagrody WORLD SUMMIT AWARD, nazywanej multimedialnymi Oscarami (The best in e- Content and Creativity) pod patronatem Unesco, Unido, Hewlet- Packard. W chwili obecnej czyta nas ponad 80 tysiêcy osób. Najwiêksz¹ grupê u ytkowników stanowi¹ osoby w przedziale wiekowym lat, w tym kadra zarz¹dzaj¹ca instytucjami kultury, dzia³y promocji samorz¹dów, bran a artystyczna. Nasz newsletter wysy³amy do ponad 12 tys. subskrybentów, w tym oko³o 5 tys. instytucji kultury. Na ³amach portalu zamieszczamy komentarze, recenzje, newsy ze œwiata muzyki, filmu, literatury, komiksu, gier komputerowych, teatru i designu. Profesjonalny zespó³ redakcyjny W sk³ad zespo³u redakcyjnego kulturaonline.pl wchodz¹ dziennikarze z wieloletnim doœwiadczeniem i znajomoœci¹ bran y kulturalnej. Na ³amach portalu publikuj¹ oni autorskie teksty, pog³êbione recenzje, nietuzinkowe relacje z wydarzeñ oraz merytoryczne komentarze. Wspó³pracuj¹ z nami dziennikarze z najwiêkszych miast Polski: Warszawy, Krakowa, Wroc³awia, Poznania, odzi, Torunia, Gdañska, Rzeszowa, Olsztyna i Szczecina, dziêki czemu nasi czytelnicy s¹ poinformowani o wszystkich najwa niejszych wydarzeniach kulturalnych w ca³ej Polsce. Nasze starania docenia bran a artystyczna - chêtnie cytuje nasze komentarze i zabiega o pozyskanie naszego patronatu. Adres i siedziba redakcji: Kulturaonline.pl Sp. z o.o. ul. Sudecka 74/ Wroc³aw tel.: fax: NIP KRS Skontaktuj siê z biurem reklamy: Alicja Bar Koordynator wydañ specjalnych kulturaonline.pl PROJEKT: 14

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Zajmujemy siê obs³ug¹ firm od kompleksowego przygotowania kampanii reklamowych po projekty i wykonanie materia³ów promocyjnych.

OFERTA. Zajmujemy siê obs³ug¹ firm od kompleksowego przygotowania kampanii reklamowych po projekty i wykonanie materia³ów promocyjnych. Kreatywnie Niekonwencjonalnie Blisko Ciebie... OFERTA Szanowni Pañstwo. Jesteœmy Studiem Reklamy Niekonwencjonalnej proponuj¹cym obs³ugê typu full servis. Mamy ponad dziesiêcioletnie doœwiadczenie w tworzeniu

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 , SPIS TRESCI KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Dziêki naszej przyczepie reklamowej dotrzesz w ka de miejsce!!! Nasze przyczepy reklamowe wykonane

Bardziej szczegółowo

Przetargi on-line to najlepsze rozwi¹zanie aby zredukowaæ wydatki

Przetargi on-line to najlepsze rozwi¹zanie aby zredukowaæ wydatki www.przetargpolska.pl Przetargi on-line to najlepsze rozwi¹zanie aby zredukowaæ wydatki Dzisiejsza wysoka konkurencja gospodarcza wymaga od ka dej z firm ci¹g³ego wprowadzania innowacji i sta³ego podnoszenia

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT WYNAJEM PRZYCZEP. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT WYNAJEM PRZYCZEP. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 , SPIS TRESCI, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Dziêki naszej przyczepie reklamowej dotrzesz w ka de miejsce!!! Nasze przyczepy reklamowe wykonane s¹ z wysokiej jakoœci materialów.

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Katowice, dnia 02.12.2015 r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę składu i druku materiałów promocyjnych.

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania siê z

Zapraszamy do zapoznania siê z Zapraszamy do zapoznania siê z ofert¹ kreacji wizerunku O nas 01 "Najwiêksze pomys³y cechuje prostota" J e s t e œ m y z g r a n y m Oprócz kreacji wizerunku oraz grafiki Cenimy sobie spokój i harmoniê,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r.

Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r. CZYŻOWICE Z INICJATYWĄ Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r. Formularz zgłoszeniowy do konkursu Czyżowice z inicjatywą

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY B I Z N E S P L A N SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY ANALIZA FINANSOWA TECHNICZNY PLAN WPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Oferta promocyjna portalu Mierzyn24.pl > Wybory Samorządowe 2010 <

Oferta promocyjna portalu Mierzyn24.pl > Wybory Samorządowe 2010 < Oferta promocyjna portalu Mierzyn24.pl > Wybory Samorządowe 2010 < Niniejszym chcielibyśmy przedstawić Państwu ofertę reklamową przygotowaną na Wybory Samorządowe 2010, uwzględniającą atrakcyjne i skuteczne

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1. prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE

B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1. prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1 prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE R A D I O, K T Ó R E S I Ê Z N A W SKRÓCIE: PRZYZWYCZAILIŒMY WAS JU

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH

EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH wykorzystaj moc multimediów! System Editems to inteligentne rozwiązanie stworzone z myślą o Klientach poszukujących innowacyjnych, eleganckich i elastycznych

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OGŁOSZENIE O KONKURSIE Konkurs prowadzony jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH

KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH Muzeum Historii Żydów Polskich zawiadamia o rozpisaniu konkursu

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, w telewizyjnym programie lokalnym,

Szanowni Państwo, w telewizyjnym programie lokalnym, Szanowni Państwo, W oparciu o doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu kampanii reklamowych oraz promocyjnych dla firm, samorządów, organizacji pozarządowych, parlamentarzystów i osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy do Państwa ciągłej dyspozycji, przekonani, że połączenie naszych umiejętności oraz Państwa potrzeb pozwoli znaleźć optymalne rozwiązanie.

Jesteśmy do Państwa ciągłej dyspozycji, przekonani, że połączenie naszych umiejętności oraz Państwa potrzeb pozwoli znaleźć optymalne rozwiązanie. o nas oferta Klienci realizacje wsparcie marketingowe jednostek samorządu terytorialnego i lokalnych grup działania Jesteśmy do Państwa ciągłej dyspozycji, przekonani, że połączenie naszych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy Szkoła gimnazjalna Scenariusz z wykorzystaniem nowych mediów i metod aktywizujących (45 min) Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy CC BY-NC-ND Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

opakowania styropianowe

opakowania styropianowe opakowania styropianowe PROJEKT OPAKOWANIA WYKONANIE TRANSPORT OMEGA PACKAGING SP. Z O.O. 43-190 Miko³ów ul. Koœciuszki 61 F tel. kom. 882 149 772 tel. kom. 516 902 274 e-mail: omegapackaging@onet.eu www.omegaopakowania.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 15 września 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki ra agencja, rauty kontakt: Julia Andrulewicz kom. 883 939 501, e-mail: agencja.@gmail.com g my m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: agencjar m g r a m y...mimo s³owa agencja

Bardziej szczegółowo

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE MARZEC-KWIECIEŃ 2016 1 Regulamin 1 Organizatorzy: Warsztaty Robotów- Nowoczesny Wymiar Edukacji Społeczno- Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin Fundacja Sądecka 2 Patronat

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl TÜV Rheinland Polska Nowy Znak Odpowiadamy na Pañstwa pytania Odpowiadamy na Pañstwa pytania wszystko czego chc¹ siê Pañstwo dowiedzieæ na temat nowego znaku TÜV Rheinland. Zgodnie z has³em Jeden dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

Oferta emisji spotów reklamowych

Oferta emisji spotów reklamowych Medianna Oferta emisji spotów reklamowych Jeste my agencj reklamow specjalizuj si w reklamie w miejscu sprzeda y (Digital Signage). Nasz system obecnie dzia a w wybranych aptekach na terenie miasta Opola.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Pomorskiego

Wytyczne Województwa Pomorskiego 4. Wytyczne Województwa Pomorskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL Poprawa koniunktury na rynku pracy zachęca Polaków do bardziej aktywnego poszukiwania nowego zatrudnienia. Eksperci serwisu rekrutacyjnego Szybkopraca.pl,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATY. Anita Wojtaœ* Pracownicy z internetu. Kandydat w sieci

KOMUNIKATY. Anita Wojtaœ* Pracownicy z internetu. Kandydat w sieci KOMUNIKATY Anita Wojtaœ* Pracownicy z internetu Oferty pracy umieszczane online to tylko jeden z wielu sposobów poszukiwania pracowników przez internet. Gama us³ug e-rekrutacyjnych stale siê poszerza,

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Załącznik Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 I. Poprawki do: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Wartoœci WSK Rzeszów. ul. Hetmañska 120. tel: +48 17 854 66 00 fax: +48 17 862 07 50

Wartoœci WSK Rzeszów. ul. Hetmañska 120. tel: +48 17 854 66 00 fax: +48 17 862 07 50 Wartoœci WSK Rzeszów ul. Hetmañska 120 3 5-0 7 8 R z e s z ó w tel: +48 17 854 66 00 fax: +48 17 862 07 50 w w w. w s k r z. c o m Szanowni Pracownicy. WSK PZL-Rzeszów ju od 70-ciu lat jest jednym z najwa

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Pracujemy w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczne, które są zgodne z obecnie panującymi w internecie trendami.

Pracujemy w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczne, które są zgodne z obecnie panującymi w internecie trendami. Jozefoslaw24 jest pierwszym profesjonalnym portalem dedykowanym lokalnej społeczności Józefosławia, Julianowa i okolic. Od 2012 roku prężnie działamy w wirtualnej społeczności Józefosławia. Pracujemy w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

Najwiêksza spo³ecznoœæ m³odych pi³karzy w Polsce

Najwiêksza spo³ecznoœæ m³odych pi³karzy w Polsce wejdÿ na www.u21.pl Oferta reklamy Serwis U21.PL jest now¹ spo³ecznoœci¹ pi³karsk¹. Zrzeszamy wszystkie grupy ludzi zwi¹zanych z m³odzie ow¹ pi³k¹ no n¹ w Polsce. Jesteœmy mostem ³¹cz¹cym amatorsk¹ i m³odzie

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA

OFERTA REKLAMOWA OFERTA REKLAMOWA www.zinfo.pl W celu zasiêgniêcia dodatkowych informacji prosimy o kontakt: Alicja Dubiel reklama@zinfo.pl tel. 790 569 869 Dostêpne formy reklamowe: 1. REKLAMA GRAFICZNA Reklama graficzna

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy trzy linie rusztowañ

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

KWIECIEŃ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ KWIECIEŃ 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski

Bardziej szczegółowo

Danuta Kubasik Dyrektor Budma 2008 MTP SA Janusz Szczêœniak Wiceprezes Zarz¹du PROCAD SA www.archispace.pl

Danuta Kubasik Dyrektor Budma 2008 MTP SA Janusz Szczêœniak Wiceprezes Zarz¹du PROCAD SA www.archispace.pl Decyzja o stworzeniu wspólnej przestrzeni dla projektantów i producentów na targach BUDMA wynika³a z potrzeb zarówno architektów, jak i producentów materia³ów budowlanych. Pomys³ pod nazw¹ ARCHISPACE doczeka³

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo