Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 12 czerwca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 12 czerwca 2015 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z prac Zarządu Opolskiego w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 12 czerwca 2015 r. W okresie od 1 czerwca 2015 r. do 12 czerwca 2015 r. odbyły się 2 posiedzenia Zarządu, których rezultatem było podjęcie m. in.: 51 uchwał dotyczących organizacji i funkcjonowania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, polityki regionalnej, zdrowia, edukacji, gospodarki nieruchomościami, budżetu województwa, 2 postanowień administracyjnych w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa opolskiego, 2 postanowień administracyjnych w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa opolskiego, 1 postanowienia administracyjnego w sprawie wydania opinii dot. inwestycji drogowej, 1 decyzji administracyjnych dotyczącej oddania w trwały zarząd Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Opolu nieruchomości stanowiących własność Opolskiego, 1 decyzji administracyjnej dotyczącej uchylenia zaskarżonej decyzji Zarządu Opolskiego. Przedmiotem uchwał Zarządu były między innymi następujące zagadnienia: 1. Polityka regionalna, realizacja zadań ustawowych: Zarząd Opolskiego wyraził zgodę na zawarcie umowy na dostawę ciepła do pomieszczeń byłego internatu w budynku pawilonu J przy ul. Szpitalnej 18 w Branicach. (uchwała nr 687/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) Zarząd Opolskiego wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego na: - Dostawę paliwa na potrzeby UMWO na stacjach paliw na terenie RP. (uchwała nr 692/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) 1

2 - usługę pn. Opracowanie graficzne, skład, przygotowanie do druku i druk ulotek informacyjno-promocyjnych RPO WO (uchwała nr 696/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) - dostawę fabrycznie nowych tonerów do drukarek oraz artykułów biurowych dla pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, finansowaną w ramach Pomocy technicznej Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (uchwała nr 702/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) - usługi pn. Dostawa artykułów biurowych dla pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich finansowana ze Schematu I i III Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (uchwała nr 703/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) - usługę organizacji dni otwartych projektu pod nazwą Opolskie w Internecie Obywatel bliski administracji. (uchwała nr 704/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) - Świadczenie nierejestrowanych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz świadczenie usługi odbioru i dostarczenia przesyłek celem nadania na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Opolskiego. (uchwała nr 720/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) Zarząd Opolskiego ogłosił konkurs na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Opolskiego (uchwała nr 697/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) Zarząd Opolskiego przyjął projekt aktualizacji Planu działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Opolskiego na lata (uchwała nr 700/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) Zarząd Opolskiego podjął decyzję o przystąpieniu do opracowania Wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej na lata (uchwała nr 705/2015 z dnia 8 czerwca 2015r.) Zarząd Opolskiego przyjął projekt umowy z Wójtem Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie współfinansowania zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo rowerowego w miejscowości Kup. (uchwała nr 706/2015 z dnia 8 czerwca 2015r.) Zarząd Opolskiego wyraził zgodę na zawarcie umowy oraz przyjął projekt umowy na przeprowadzenie badania Społecznie odpowiedzialni. Strategie 2

3 społecznej odpowiedzialności w Województwie Opolskim", w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Terytorialne wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych (Poddziałanie PO KL). (uchwała nr 707/2015 z dnia 8 czerwca 2015r.) Zarząd Opolskiego wskazał Pana Grzegorza Szymańskiego jako kandydata na członka Rady Nadzorczej VI kadencji Spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie. (uchwała nr 714/2015 z dnia 8 czerwca 2015r.) Zarząd Opolskiego przyjął do stosowania procedurę dotyczącą monitorowania i sprawozdawczości z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , dla zadań delegowanych do samorządów województw. (uchwała nr 723/2015 z dnia 8 czerwca 2015r.) Zarząd Opolskiego przyjął projekt porozumienia pomiędzy Gminą Kluczbork i Województwem Opolskim dot. zasad współpracy i odpowiedzialności stron w zakresie przygotowania i organizacji imprezy pn. Święto Opolskiego i Dni Kluczborka 2015, która odbędzie się w dniach r. w Kluczborku. (uchwała nr 724/2015 z dnia 8 czerwca 2015r.) Zarząd Opolskiego przyjął projekt umowy finansowej nr PL01- KA pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją programu ERASMUS + i Województwem Opolskim. (uchwała nr 725/2015 z dnia 8 czerwca 2015r.) Zarząd Opolskiego wyznaczył T. Kostusia - Członka Zarządu do udziału w Walnym Zgromadzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA Sp. z o.o. w dniu 12 czerwca 2015 r. w Cieszynie. (uchwała nr 728/2015 z dnia 8 czerwca 2015r.) 2. Organizacja i funkcjonowanie wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zarząd Opolskiego zatwierdził roczne sprawozdania za 2014 rok obrotowy: - Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, (uchwała nr 679/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) - Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 3

4 im. Księdza Biskupa Józefa Nathana w Branicach, (uchwała nr 680/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) - Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. Św. Jadwigi w Opolu, (uchwała nr 681/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) - Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, (uchwała nr 682/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) - Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach, (uchwała nr 683/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) - Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu. (uchwała nr 684/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) Zarząd Opolskiego wyraził zgodę na wynajęcie powierzchni na terenie Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na najem garaży. (uchwała nr 685/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) Zarząd Opolskiego wyraził zgodę na wydzierżawienie powierzchni na terenie Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie z przeznaczeniem na prowadzenie kiosku spożywczo przemysłowego. (uchwała nr 686/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) 3. Budżet Zarząd Opolskiego dokonał zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Opolskiego na lata (uchwała nr 716/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) Przedmiotem pozostałych uchwał Zarządu Opolskiego były: zmiany: - Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Opolskiego na lata z późn. zm. - Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim z późniejszymi zmianami. - Regulaminu wyboru pracowników IOK do oceny merytorycznej i strategicznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Opolskiego na lata

5 - Regulaminu Pracy Komisji Kwalifikacyjnej ds. wyboru kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Opolskiego na lata aneksy: - do umowy w sprawie powierzenia części zadań Sekretariatu Regionalnego KSOW Opolskiego Opolskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego. przesunięcia w planie wydatków budżetu Opolskiego na 2015 rok, podział rezerwy ogólnej budżetu Opolskiego na 2015 r. zgłoszenia wniosków do sporządzenia: a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: w rejonie ulicy Józefa Walecki w Opolu, - dla części terenu wsi Wojsław, dla części terenu przy ul. Wrocławskiej w Grodkowie. b) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: miasta Prószków, dla części wsi Białowieża, dla części wsi Lipniki, dla części wsi Zurzyce. Uchwały Zarządu Opolskiego dostępne są w wersji papierowej w Departamencie Organizacyjno-Administracyjnym w Referacie Organizacyjnym oraz w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gdzie są zamieszczane sukcesywnie w miarę ich podejmowania. 4. Współpraca zagraniczna, promocja regionu, reprezentowanie województwa w spotkaniach oraz wizytach krajowych. 1 czerwca 2015 A. Buła Marszałek Udział w spotkaniu z Joachimem Mertesem, Prezydentem Landtagu Nadrenii Palatynatu i delegacją z Niemiec nt. programu SSD Opolskie dla rodziny, które odbyło się w sali im. Znaku Rodła na Ostrówku. 5

6 A. Konopka - Wicemarszałek Udział w uroczystym otwarciu inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sidzina i Giełczyce w gm. Skoroszyce na zaproszenie Wójta Gminy. Udział w uroczystym otwarciu zakończonej inwestycji pn. Krogulna Stawy - taras widokowy i plac detalicznej sprzedaży ryb. Otwarcie miało miejsce w siedzibie Gospodarstwa Rybackiego Krogulna. R. Kolek - Wicemarszałek Udział w spotkaniu z Joachimem Mertesem, Prezydentem Landtagu Nadrenii Palatynatu oraz władzami gminy i powiatu strzeleckiego. Spotkanie odbyło się w Jemielnicy. A. Buła Marszałek A. Buła Marszałek Udział w spotkaniu z przedstawicielami Agencji Rozwoju Przemysłu i Spółki Przewozy Regionalne nt. sytuacji w spółce, które odbyło się w UMWO. Udział w spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Grzegorzem Schetyną nt. problematyki bezpieczeństwa energetycznego w aktualnej sytuacji międzynarodowej, które odbyło się na Politechnice Opolskiej. Udział w obchodach Dnia Patrona Szkoły wraz z uroczystym pożegnaniem dyrektor Zespołu Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku, które odbyły się w ZSM w Prudniku. Udział w spotkaniu z Prezydentem Landtagu Nadrenii Palatynatu Joachimem Mertesem nt. współpracy organizacji pozarządowych województwa opolskiego z organizacjami z Nadrenii-Palatynatu w zakresie problemów społecznych, które odbyło się w sali konferencyjnej im. Znaku Rodła na Ostrówku. 2 czerwca 2015 Udział w spotkaniu z Prezydentem Landtagu Nadrenii-Palatynatu Joachimem Mertesem nt. projektu Europa Master oraz projektu Międzynarodowego Ośrodka Referencyjno- Badawczego w Dąbrowie Niemodlińskiej, które odbyło się na Uniwersytecie Opolskim. Udział w spotkaniu organizowanym przez HAWI RACING TEAM, podczas którego zaprezentowana została koncepcja utworzenia w Opolu Centrum 6

7 Sportów Motorowych. Spotkanie odbyło się w siedzibie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Opolu. Udział w wieczorze autorskim Sebastiana Bergiela, autora książki Znani i zasłużeni niebiesko czarni organizowanym w ramach obchodów 70 lecia klubu OKS ODRA Opole przez Zarząd OKS Odra Opole, który odbył się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. 3 czerwca 2015 A. Buła Marszałek Udział w 112. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli, która odbył się w siedzibie Parlamentu Europejskiego. R. Kolek - Wicemarszałek Udział w Festynie Zdrowia odbywającym się z okazji Dnia Patrona w Publicznym Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach. Festyn odbył się na terenie Szkoły w Komprachcicach. Udział w posiedzeniu Konwentu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. Posiedzenie odbyło się na terenie Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. Udział w spotkaniu z samorządowcami gmin czeskich i słowackich pogranicza polsko-czeskosłowackiego, nt. planowanych projektów dotyczących rozwoju obszaru Trójstyku - 3 państw Czech, Polski i Słowacji, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Hrcavie. Udział w uroczystym podsumowaniu V Maratonu Opolskiego, które odbyło się w Hotelu Mercure w Opolu. Udział w ostatnim meczu ligowym sezonu 2014/2015 OKS ODRA OPOLE, podczas którego uhonorowane zostały osoby związane z 70-letnią historią klubu. Mecz rozegrano na Miejskim Stadionie w Opolu. 4 czerwca 2015 A. Buła Marszałek Udział w konferencji "Europe level up = governance level down decentralizacja i wielopoziomowe sprawowanie rządów jako kluczowe czynniki wzmacniające Europę" organizowanej przez polskie biura regionalne w Brukseli pod patronatem Prezydenta RP 7

8 Bronisława Komorowskiego oraz Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów. Konferencja odbyła się w Brukseli. Udział w XII Festiwalu Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im. Carla Marii von Webera organizowanym przez Stowarzyszenie Pokój pod patronatem honorowym Marszałka Opolskiego. Festiwal odbył się w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Pokoju. 5 czerwca 2015 A. Buła Marszałek Udział w uroczystych obchodach 25-lecia partnerstwa Prudnika z niemieckim Northeim, które odbyły się w Willi Frankla. R. Kolek - Wicemarszałek Udział w uroczystych obchodach 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Zawadzkiem oraz wręczenie Odznak Honorowych Za Zasługi dla Opolskiego. Uroczystości odbyły się na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Zawadzkiem. 6 czerwca 2015 A. Buła Marszałek Udział w XII Wojewódzkich Dniach Kultury Kresowej oraz uroczystości patriotycznej upamiętniającej ludobójstwo Polaków na Kresach Wschodnich organizowanych przez Stowarzyszenie Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu pod patronatem honorowym Marszałka Opolskiego. R. Kolek - Wicemarszałek Udział w uroczystości obchodów XXV-lecia Samorządu Terytorialnego zorganizowanych przez Radę Miejską oraz Burmistrza Strzelec Opolskich. Obchody odbyły się sali widowiskowej Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich. Udział w Pielgrzymce Mniejszości Narodowych i Etnicznych na Górę Św. Anny zorganizowanej przez Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych Diecezji Opolskiej. Udział w Memoriale Joachima Halupczoka Mistrzostwach Polski LZS w kolarstwie szosowym zorganizowanym przez Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu, LZS Ziemia Opolska, który odbył się w Niwkach Szczedrzyk. Udział w III Otwartych Mistrzostwach Miasta Opola w Judo organizowanych przez UKS JUDO OKAY Opole pod patronatem honorowym 8

9 Marszałka Opolskiego, które odbyły się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Opolu. Udział w Młodzieżowym Turnieju Żużlowym o Puchar Marszałka Opolskiego zorganizowanym przez Hawi Racing Team, który odbył się na Miejskim Stadionie Żużlowym w Opolu. Udział w wydarzeniu - Noc Kultury w Opolu której organizatorami były m.in. wojewódzkie instytucje kultury. 7 czerwca 2015 R. Kolek - Wicemarszałek Udział w XXIV Przeglądzie Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej. Przegląd odbył się na Górze Św. Anny. Udział w Koncercie Sophisticated Quartet Filharmonii Opolskiej. Koncert odbył się w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy. A. Buła Marszałek Udział w meczu MKS Kluczbork Stal Mielec, rozgrywek II Ligi w piłce nożnej o awans do I Ligi, który odbył się w Kluczborku. 8 czerwca 2015 R. Kolek - Wicemarszałek Udział w spotkaniu z delegacją kadry kierowniczej szpitali z Obwodu Iwano-Frankiwskiego. Spotkanie odbyło się w restauracji Zamkowy Młyn w Krapkowicach. 9 czerwca 2015 A. Konopka - Wicemarszałek A. Buła Marszałek A. Konopka - Wicemarszałek R. Kolek - Wicemarszałek Udział w naradzie z prezesami i łowczymi kół łowieckich zorganizowanej przez Zarząd Okręgowy w Opolu Polskiego Związku Łowieckiego. Narada odbyła się w sali konferencyjnej im. Orła Białego UMWO. Udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej Związki wieku z rynkiem pracy. Wiek 50+ szansą czy zagrożeniem. Konferencja zorganizowana była w związku z podsumowaniem projektu badawczego Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Udział w XXXIII posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Opolskiego na lata oraz III posiedzeniu Komitetu Monitorującego 9

10 A. Buła Marszałek 10 czerwca 2015 A. Buła Marszałek A. Konopka - Wicemarszałek Regionalny Program Operacyjny Opolskiego na lata Posiedzenia miały miejsce w sali konferencyjnej im. Orła Białego UMWO. Udział w III Opolskim Kongresie Energetycznym, który odbył się w Parku Naukowo- Technologicznym w Opolu. Udział w posiedzeniu Rady Programowej "Programu Niwki" - omówienie wstępnych założeń Programu na rok z udziałem przedstawicieli marszałka woj. śląskiego, Konsul Sabine Haake, Opolskiego Kuratora Oświaty, przedstawicieli Mniejszości Niemieckiej i RCRE, które odbyło się w sali konferencyjnej im. Znaku Rodła na Ostrówku. Udział w konferencji pn. Podsumowanie realizacji programów unijnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie w województwie opolskim. Konferencja miała miejsce w hotelu Arkas w Prószkowie. Udział w spotkaniu z przedstawicielami związków zawodowych. W spotkaniu uczestniczyli: Pan Grzegorz Adamczyk - Członek Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego, Pan Sebastian Koćwin Przewodniczący Rady Opolskiego OPPZ oraz Pani Krystyna Ciemniak Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. R. Kolek - Wicemarszałek Udział w posiedzeniu Kapituły Nagrody Ostoi Pokoju im. Matki Ewy. Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu. Udział w spotkaniu roboczym dotyczącym dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji dziecięcej realizowanych przez Zespół Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o. Spotkanie oraz konferencja prasowa nt. rehabilitacji dziecięcej w województwie opolskim odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Opolskiego. 10

11 A. Buła Marszałek Udział w spotkaniu ze starostami powiatów województwa opolskiego, powiatowymi urzędami pracy oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu nt. możliwości zatrudnienia bezrobotnych przy pracach drogowych. Spotkanie odbyło się w UMWO. Udział w spotkaniu z Konsulem Generalnym Ukrainy w Krakowie Vitalijem Maksymenko, które odbyło się w OCRG w Opolu. Udział w podsumowaniu projektu Szlifujemy Opolskie Diamenty, realizowanego w ramach Poddziałania PO KL, które odbyło się w sali konferencyjnej im. Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego, Ostrówek. Udział w VII sesji Rady Gminy Chrząstowice. W programie m.in. wręczenie Odznak Honorowych Za Zasługi dla Opolskiego. Uroczystość odbyła się w Klubie Samorządowym w Chrząstowicach. 11 czerwca 2015 A. Buła Marszałek A. Konopka - Wicemarszałek Udział w IV Forum Regionów Polski i Chorwacji. Forum zorganizował Związek Województw RP we współpracy z Województwem Małopolskim w Bukowinie Tatrzańskiej. R. Kolek - Wicemarszałek Udział w spotkaniu roboczym mającym na celu wymianę doświadczeń w zakresie organizacji opieki nad osobami starszymi. Spotkanie odbyło się w sali im. Znaku Rodła na Ostrówku z udziałem delegacji Nadrenii Północnej Westfalii oraz przedstawicieli opolskich instytucji społecznych. R. Kolek - Wicemarszałek Udział w VII Konferencji W trosce o środowisko zorganizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, która odbyła się w sali konferencyjnej im. Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego, Ostrówek. Udział w Letnim Grillu zorganizowanym przez Konsulat Republiki Federalnej Niemiec, który odbył się na terenie Konsulatu RFN w Opolu. 12 czerwca 2015 A. Buła Marszałek Udział w Europejskich Słonecznych Dniach organizowanych pod patronatem honorowym 11

12 A. Konopka - Wicemarszałek Marszałka Opolskiego przez Klub UKS Gwiazda w Oleśnie. Udział w otwarciu drogi gminnej w Dalachowie (gmina Rudniki), oddanej do użytku przy wsparciu finansowym ze środków RPO WO Udział w XII wystawie rolniczej Opolagra zorganizowanej przez DLG AgroFood w Kamieniu Śląskim. R. Kolek - Wicemarszałek Udział w Walnym Zjeździe Sprawozdawczym Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej w ramach obchodów jubileuszu 25-lecia istnienia STOMOZ-u. Zjazd i uroczystości odbyły się w Haston City Hotel we Wrocławiu. Udział w charytatywnym meczu piłkarskim gwiazd dla Zuzi z Gogolina. Mecz odbył się na boisku Orlik przy ul. Czaplaka w Opolu. Udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA, które odbyło się na Zamku w Cieszynie. Udział w III konferencji projektu systemowego pn. Neurony na rzecz ucznia i szkoły przygotowanie nauczycieli do funkcjonowania w szkole XXI wieku, która odbyła się w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Udział w VI Opolskich Dniach Kresowych wojewódzkie spotkanie środowisk kresowych, zorganizowane przez samorząd województwa opolskiego oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu, które odbyły się w WBP w Opolu. Sporządziły: Joanna Wilczyńska Marta Maj Agnieszka Mokrzycka Opole, czerwiec 2015 r. 12

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W III KWARTALE 2007 ROKU.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W III KWARTALE 2007 ROKU. W III kwartale 2007 r. odbyły się 3 sesje Sejmiku Województwa Opolskiego. Podczas ww. sesji podjęto ogółem 41 uchwał. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W I KWARTALE 2013 ROKU.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W I KWARTALE 2013 ROKU. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W I KWARTALE 2013 ROKU. W I kwartale 2013 r. odbyły się 3 sesje Sejmiku Województwa Opolskiego. Podczas ww.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 5 marca 2014 r. do 15 marca 2014 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 5 marca 2014 r. do 15 marca 2014 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 5 marca 2014 r. do 15 marca 2014 r. W okresie od 5 marca 2014 r. do 15 marca 2014 r. odbyło się 1 posiedzenie Zarządu Województwa, którego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 12 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 12 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa w okresie od 12 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. W okresie od 12 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Województwa, których

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 14 kwietnia 2015 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 14 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Opolskiego w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 14 kwietnia 2015 r. W okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 14 kwietnia 2015 r. odbyły się 2 posiedzenia Zarządu, których rezultatem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W III KWARTALE 2005 ROKU.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W III KWARTALE 2005 ROKU. W III kwartale 2005 r. odbyły się 2 sesje Sejmiku Województwa. Podczas ww. sesji podjęto ogółem 19 uchwał. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 15 listopada 2014 r. do 28 listopada 2014 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 15 listopada 2014 r. do 28 listopada 2014 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa w okresie od 15 listopada 2014 r. do 28 listopada 2014 r. W okresie od 15 listopada 2014 r. do 28 listopada 2014 r. odbyły się 2 posiedzenia Zarządu Województwa,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 22 stycznia 2014 r. do 4 lutego 2014 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 22 stycznia 2014 r. do 4 lutego 2014 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 22 stycznia 2014 r. do 4 lutego 2014 r. W okresie od 22 stycznia 2014 r. do 4 lutego 2014 r. odbyły się dwa posiedzenia Zarządu Województwa,

Bardziej szczegółowo

PODKOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

PODKOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 PODKOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 Monitorowanie programu operacyjnego służy zapewnieniu jego sprawnego zarządzania i realizacji. Jest ono

Bardziej szczegółowo

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o.

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. POCZĄTKI WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ Strategia Województwa Śląskiego zakłada działania zapobiegające marginalizacji terenów przygranicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU SEJMIK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO tel./fax (058) 3261740, e-mail: przewodniczacy@woj-pomorskie.pl www.woj-pomorskie.pl l Druk nr 629 INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 I. ORGANIZATOR: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU SEJMIK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO tel./fax (058) 32 61 740, e-mail: przewodniczacy@woj-pomorskie.pl www.woj-pomorskie.pl l Druk nr 919 INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 16 stycznia 2015 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 16 stycznia 2015 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Opolskiego w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 16 stycznia 2015 r. W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 16 stycznia 2015 r. odbyły się 3 posiedzenia Zarządu, których rezultatem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Statystyka: 2 posiedzenie plenarne WKDS, 3 posiedzenia Prezydium WKDS, Posiedzenia Zespołów

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od dnia 26 listopada 2008 r. do dnia 10 grudnia 2008 r.

S p r a w o z d a n i e z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od dnia 26 listopada 2008 r. do dnia 10 grudnia 2008 r. S p r a w o z d a n i e z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od dnia 26 listopada 2008 r. do dnia 10 grudnia 2008 r. W okresie od dnia 26 listopada 2008 r. do dnia 10 grudnia 2008 r. odbyły

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 1 maja 2015 r. do 15 maja 2015 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 1 maja 2015 r. do 15 maja 2015 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Opolskiego w okresie od 1 maja 2015 r. do 15 maja 2015 r. W okresie od 1 maja 2015 r. do 15 maja 2015 r. odbyły się 3 posiedzenia Zarządu, których rezultatem było podjęcie m.

Bardziej szczegółowo

Uzupełniony porządek obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk, 30 marca 2009 roku,

Uzupełniony porządek obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk, 30 marca 2009 roku, Gdańsk, dnia 23 marca 2009 roku Uzupełniony porządek obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk, 30 marca 2009 roku, 1. Otwarcie obrad Sejmiku. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Opolskiego w okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. W okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. odbyły się 3 posiedzenia Zarządu, których rezultatem było

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT FINANSÓW. Nr XXI/253/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany budŝetu Województwa Opolskiego na 2008 rok.

DEPARTAMENT FINANSÓW. Nr XXI/253/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany budŝetu Województwa Opolskiego na 2008 rok. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W III KWARTALE 2008 ROKU. W III kwartale 2008 r. odbyły się 4 sesje Sejmiku Województwa Opolskiego. Podczas

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 01 lutego 2015 r. do 13 lutego 2015 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 01 lutego 2015 r. do 13 lutego 2015 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Opolskiego w okresie od 01 lutego 2015 r. do 13 lutego 2015 r. W okresie od 01 lutego 2015 r. 13 lutego 2015 r. odbyły się 3 posiedzenia Zarządu, których rezultatem było podjęcie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 759/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 759/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA Nr 759/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Spotkania i wizytacje Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracowników Biura RPO w III kwartale 2009 r.

Spotkania i wizytacje Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracowników Biura RPO w III kwartale 2009 r. Spotkania i wizytacje Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracowników Biura RPO w III kwartale 2009 r. Miejsce spotkania/wizytacji Pomieszczenie dla osób Zatrzymanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013

UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013 UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/240/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 21 27 CZERWCA 2004

KALENDARIUM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 21 27 CZERWCA 2004 KALENDARIUM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 21 27 CZERWCA 2004 PONIEDZIAŁEK, 21.06 11.00 VIII edycja uroczystości Opolskie Orły 2004 Przedstawiciel organizowana przez Prezydenta Opola - Teatr im. J. Kochanowskiego,

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Opolska. czerwiec 2013r.

Aglomeracja Opolska. czerwiec 2013r. Aglomeracja Opolska czerwiec 2013r. Czym jest Aglomeracja Opolska? Aglomeracja Opolska to płaszczyzna współpracy jednostek samorządu terytorialnego powstała we wrześniu 2012r. AO tworzy 20 gmin województwa

Bardziej szczegółowo

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH Załącznik Nr 5 do sprawozdania Wójta Gminy Domaniewice z wykonania budżetu za 2014 rok Okres Łączne Wydatki wykonane Ogółem Stopień Dział Rozdz Nazwa zadania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 07 listopada 2012 r. do 20 listopada 2012 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 07 listopada 2012 r. do 20 listopada 2012 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 07 listopada 2012 r. do 20 listopada 2012 r. W okresie od 07 listopada 2012 r. do 20 listopada 2012 r. odbyły się cztery posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca II Posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszcz,18.03.2015 r. CO TO JEST INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (IP) IP

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Miasto Ełk JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Województwo Powiat Gmina Urząd Marszałkowski Starostwo Powiatowe Urząd Gminy: Wiejskiej Miejsko - wiejskiej Miejskiej JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Województwo

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r.

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. Z A R ZĄDZENIE NR M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 6 12 WRZEŚNIA 2004

KALENDARIUM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 6 12 WRZEŚNIA 2004 KALENDARIUM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 6 12 WRZEŚNIA 2004 PONIEDZIAŁEK, 6.09 6-10.IX Wizyta polskiej delegacji z województwa opolskiego i regionów realizujących program Odnowa Wsi w Nadrenii Palatynacie

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka"

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Komunikat końcowy Finału Centralnego 4 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" Finał Ogólnopolski 4 Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" odbył się w dniach od 3 do 8 sierpnia 04r. na boiskach

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020

ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr XVII/282/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 19 lutego 2015 r. ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 13 maja 2014 r. do 24 maja 2014 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 13 maja 2014 r. do 24 maja 2014 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 13 maja 2014 r. do 24 maja 2014 r. W okresie od 13 maja 2014 r. do 24 maja 2014 r. odbyło się 1 posiedzenie Zarządu Województwa, którego

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2013

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2013 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: 1) przyjęcia

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

czerwca 2001 roku. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w Muzeum w Nysie. czerwcu 2002 2003

czerwca 2001 roku. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w Muzeum w Nysie. czerwcu 2002 2003 Powiat Nyski podpisał umowę partnerską z niemieckim Powiatem Mainz Bingen 15 czerwca 2001 roku. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w Muzeum w Nysie. Umowa zakłada współpracę m.in. w takich obszarach

Bardziej szczegółowo

Piękna Wieś Opolska 2011r.

Piękna Wieś Opolska 2011r. Piękna Wieś Opolska 2011r. Przechód dawniej: Przechod(1306), Prechod(1333), Prschichod(1534), Przychod(1728), Psychod(1883), Waldfurt(1936 Przechód podzielony jest umownie i zgodnie z tradycjąna dzielnice,

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od dnia 9 września 2009 r. do dnia 22 września 2009 r.

S p r a w o z d a n i e z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od dnia 9 września 2009 r. do dnia 22 września 2009 r. S p r a w o z d a n i e z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od dnia 9 września 2009 r. do dnia 22 września 2009 r. W okresie od dnia 9 września 2009 r. do dnia 22 września 2009 r. odbyły się

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2014 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z FINAŁÓW WOJEWÓDZKICH XV EDYCJI TURNIEJU "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" w kategorii U-8, U-10 i U-12 chłopców oraz dziewcząt.

SPRAWOZDANIE Z FINAŁÓW WOJEWÓDZKICH XV EDYCJI TURNIEJU Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU w kategorii U-8, U-10 i U-12 chłopców oraz dziewcząt. SPRAWOZDANIE Z FINAŁÓW WOJEWÓDZKICH XV EDYCJI TURNIEJU "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" w kategorii U-8, U-10 i U-12 chłopców oraz dziewcząt. Finały Wojewódzkie odbyły się w dniach 17-18.04.2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku

Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku 1. Pan Henryk Matej Starosta Zamojski 2. Pan Jerzy Sobczuk Wicestarosta Zamojski 3. Pan Krzysztof Rusztyn Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 11 stycznia do 14 lutego 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 11 stycznia do 14 lutego 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 11 stycznia do 14 lutego 2011 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Powiatu. Informacja na temat obecności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/40/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 31 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VII/40/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 31 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VII/40/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2011 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Rola Komitetu: zapewnia właściwe wykorzystanie, efektywne wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych organizowanych w Gminie Przechlewo w 2015 roku

Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych organizowanych w Gminie Przechlewo w 2015 roku Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych organizowanych w Gminie w 2015 roku Lp. Data Nazwa imprezy Organizator Miejsce Wstęp Wójta Gminy 10.01.2015, XVI Edycja Amatorskiej Hala sportowa

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-16/2013 Opole, dnia 5 lutego 2014

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od dnia 11 grudnia 2008 r. do dnia 6 stycznia 2009 r.

S p r a w o z d a n i e z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od dnia 11 grudnia 2008 r. do dnia 6 stycznia 2009 r. S p r a w o z d a n i e z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od dnia 11 grudnia 2008 r. do dnia 6 stycznia 2009 r. W okresie od dnia 11 grudnia 2008 r. do dnia 6 stycznia 2009 r.. odbyło się

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku MILANÓWEK, 27 sierpienia 2013 roku SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Milanowskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania NAZWA: SIEDZIBA: 77-400 Złotów, KRS: 0000555674 REGON: 36138501000000 NIP: 7671700685 ZARZĄD: PREZES: Przemysław

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Samorząd to prawo jakiejś grupy osób do samodzielnego i niezależnego decydowania o swoich sprawach. Natomiast z prawno administracyjnego punktu widzenia samorząd oznacza powierzenie

Bardziej szczegółowo

System administracji publicznej w Polsce

System administracji publicznej w Polsce System administracji publicznej w Polsce Warszawa, lipiec 2014 r. Wykonanie: DWJST DAP Główne etapy przemian ustroju administracji publicznej w Polsce po 1989 roku 1990 r. - wprowadzenie samorządu na poziomie

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne identyfikacja problemów. Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin

Sieci energetyczne identyfikacja problemów. Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin Sieci energetyczne identyfikacja problemów Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin Ustawa Prawo energetyczne cele Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Zasady oszczędnego i racjonalnego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 09.09.2015 r.

Data sporządzenia 09.09.2015 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych

Bardziej szczegółowo

FORUM subregionu tarnowskiego

FORUM subregionu tarnowskiego II KONFERENCJA SUBREGIONALNA FORUM subregionu tarnowskiego Zadania oraz tryb organizacji i funkcjonowania forum subregionalnego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Część I. Organizacja

Bardziej szczegółowo

Baza Instytucji Otoczenia Biznesu w województwie opolskim (w zakresie funkcjonowania Inkubatorów Przedsiębiorczości)

Baza Instytucji Otoczenia Biznesu w województwie opolskim (w zakresie funkcjonowania Inkubatorów Przedsiębiorczości) Baza Instytucji Otoczenia Biznesu w województwie opolskim (w zakresie funkcjonowania Inkubatorów Przedsiębiorczości) 15 maja 2014 r. 1 OPRACOWANIE: Maciej Janisz, Dominika Dziatkiewicz Referat Głównego

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa. Podsumowanie spotkań Sieci 2010/2011

Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa. Podsumowanie spotkań Sieci 2010/2011 Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa Podsumowanie spotkań Sieci 2010/2011 Powołanie KSTP Uchwała Komitetu Koordynacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 11 grudnia 2013 r. do 08 stycznia 2014 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 11 grudnia 2013 r. do 08 stycznia 2014 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 11 grudnia 2013 r. do 08 stycznia 2014 r. W okresie od 11 grudnia 2013 r. do 08 stycznia 2014 r. odbyło się 7 posiedzeń Zarządu Województwa,

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

Komunikat Końcowy. Finału Centralnego 15 Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka

Komunikat Końcowy. Finału Centralnego 15 Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Komunikat Końcowy Finału Centralnego 15 Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Finał Centralny dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki Finał odbył się w terminie

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/VIII/200 z dnia 30 grudnia 2003 r. STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Trąbkach Wielkich zwany

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

Małopolska, IV-X.2014r.

Małopolska, IV-X.2014r. "Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

GMINA PRZYSTAJŃ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2013. Przystajń, 6 marca 2014 r.

GMINA PRZYSTAJŃ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2013. Przystajń, 6 marca 2014 r. GMINA PRZYSTAJŃ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2013 Przystajń, 6 marca 2014 r. WSTĘP Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZASADY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Witold Radzio zastępca dyrektora

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI

POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI 1 Katowice, maj 2005 r. wersja 6.1 POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI Lp. Instrument wsparcia Podmiot odpowiedzialny Funkcjonowanie 1. Instrumenty organizacyjne 1.1 1.2 1.3 1.4 Jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne

Bardziej szczegółowo

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd w konstytucji RP Mieszkańcy gminy stanowią wspólnotę samorządową Zasada pomocniczości subsydiarności opiera się na dwóch założeniach: - tyle

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Biuro Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

7 stycznia. Udział w zabawie mikołajkowej w Męcince

7 stycznia. Udział w zabawie mikołajkowej w Męcince INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA ZA OKRES OD 05.01. DO 16.02.2012 r. 5 stycznia Udział w przesłuchaniach muzycznych kwalifikujących do projektu : Szkółka muzyczna Kuźnia talentów w gminie Męcinka ( nauka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 1/14. Komisja dokonała w dniu 16.01.2014 r. kontroli finansowej i statutowej Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej za 2013 rok.

PROTOKÓŁ nr 1/14. Komisja dokonała w dniu 16.01.2014 r. kontroli finansowej i statutowej Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej za 2013 rok. PROTOKÓŁ nr 1/14 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z przeprowadzonej kontroli Rady i Zarządu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej za rok 2013 sporządzony

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia objęte patronatem Ministra Środowiska Pana Andrzeja Kraszewskiego w 2011 r.

Przedsięwzięcia objęte patronatem Ministra Środowiska Pana Andrzeja Kraszewskiego w 2011 r. Przedsięwzięcia objęte patronatem Ministra Środowiska Pana Andrzeja Kraszewskiego w 2011 r. Patronat udzielony 19 kwietnia 2011 r. (DEEwII-079-53/16942) Edukacyjny program telewizyjny "Pozytywna energia"

Bardziej szczegółowo

Informacja z działalności wójta w okresie 26.03.2015-10.06.2015 LISEWO 11.06.2015 R.

Informacja z działalności wójta w okresie 26.03.2015-10.06.2015 LISEWO 11.06.2015 R. Informacja z działalności wójta w okresie 26.03.2015-10.06.2015 LISEWO 11.06.2015 R. 26.03.2015-08.04.2015 26.03.2015 - Spotkanie z Marszałkiem Województwa w sprawie Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O JAKOŚCI WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ W POWIECIE OLECKIM

INFORMACJA O JAKOŚCI WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ W POWIECIE OLECKIM INFORMACJA O JAKOŚCI WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ W POWIECIE OLECKIM Informacja opracowana na podstawie danych uzyskanych podczas spotkań przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH PROJEKT Załącznik do uchwały nr... Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia... S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 13 listopada 2014 r.

Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

piątek, 4 września 2015 r. 148/15

piątek, 4 września 2015 r. 148/15 piątek, 4 września 2015 r. 148/15 AA AKTUALNOŚCI INWESTYCJE NA PODMIEJSKICH OSIEDLACH I OCHRONA PRAWNA 9 września (środa) o godz. 10:00 rozpocznie się 23. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazły

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 4 5 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 4 5 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 4 5 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1416/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-28

ZARZĄDZENIE NR 1416/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-28 0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085 ZARZĄDZENIE NR 1416/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-28 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Dnia 29 listopada 2011 r. Rada Miejska w Reszlu uchwaliła roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.

Dnia 29 listopada 2011 r. Rada Miejska w Reszlu uchwaliła roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Reszel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok (na podstawie art. 5a ust.3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2014-2018

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2014-2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/440/2013 Sejmiku z dnia 20 grudnia 2013 roku Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018 Jednostka Okres L.p. 2014 2015 1 1.a 1.b 1.1 1.1.1

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kontroli i jej przebieg Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki Czynności pokontrolne Rodzaj kontroli: Planowa

Charakterystyka kontroli i jej przebieg Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki Czynności pokontrolne Rodzaj kontroli: Planowa Gmina Prószków, nr projektu RPOP.03.01.02-16-020/08 Charakterystyka kontroli i jej przebieg Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki Czynności pokontrolne Rodzaj kontroli: - data rozpoczęcia: 09.04.2010

Bardziej szczegółowo

Stan przygotowań Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska do pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej RPO WO 2014-2020. Opole, 19 lutego 2015r.

Stan przygotowań Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska do pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej RPO WO 2014-2020. Opole, 19 lutego 2015r. Stan przygotowań Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska do pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej RPO WO 2014-2020 Opole, 19 lutego 2015r. Zagadnienia prezentacji System wdrażania RPO WO 2014-2020 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r.

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. W latach 2009-2014 w funkcjonowało Obserwatorium Integracji Społecznej: projekt ogólnopolski w ramach

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r.

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r. Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020 Słubice, 23 listopada 2012 r. Plan prezentacji dotychczasowa wiedza nt. programowania funduszy 2014-2020 w Polsce, 12 postulatów organizacji

Bardziej szczegółowo