Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 12 czerwca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 12 czerwca 2015 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z prac Zarządu Opolskiego w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 12 czerwca 2015 r. W okresie od 1 czerwca 2015 r. do 12 czerwca 2015 r. odbyły się 2 posiedzenia Zarządu, których rezultatem było podjęcie m. in.: 51 uchwał dotyczących organizacji i funkcjonowania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, polityki regionalnej, zdrowia, edukacji, gospodarki nieruchomościami, budżetu województwa, 2 postanowień administracyjnych w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa opolskiego, 2 postanowień administracyjnych w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa opolskiego, 1 postanowienia administracyjnego w sprawie wydania opinii dot. inwestycji drogowej, 1 decyzji administracyjnych dotyczącej oddania w trwały zarząd Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Opolu nieruchomości stanowiących własność Opolskiego, 1 decyzji administracyjnej dotyczącej uchylenia zaskarżonej decyzji Zarządu Opolskiego. Przedmiotem uchwał Zarządu były między innymi następujące zagadnienia: 1. Polityka regionalna, realizacja zadań ustawowych: Zarząd Opolskiego wyraził zgodę na zawarcie umowy na dostawę ciepła do pomieszczeń byłego internatu w budynku pawilonu J przy ul. Szpitalnej 18 w Branicach. (uchwała nr 687/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) Zarząd Opolskiego wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego na: - Dostawę paliwa na potrzeby UMWO na stacjach paliw na terenie RP. (uchwała nr 692/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) 1

2 - usługę pn. Opracowanie graficzne, skład, przygotowanie do druku i druk ulotek informacyjno-promocyjnych RPO WO (uchwała nr 696/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) - dostawę fabrycznie nowych tonerów do drukarek oraz artykułów biurowych dla pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, finansowaną w ramach Pomocy technicznej Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (uchwała nr 702/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) - usługi pn. Dostawa artykułów biurowych dla pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich finansowana ze Schematu I i III Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (uchwała nr 703/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) - usługę organizacji dni otwartych projektu pod nazwą Opolskie w Internecie Obywatel bliski administracji. (uchwała nr 704/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) - Świadczenie nierejestrowanych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz świadczenie usługi odbioru i dostarczenia przesyłek celem nadania na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Opolskiego. (uchwała nr 720/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) Zarząd Opolskiego ogłosił konkurs na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Opolskiego (uchwała nr 697/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) Zarząd Opolskiego przyjął projekt aktualizacji Planu działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Opolskiego na lata (uchwała nr 700/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) Zarząd Opolskiego podjął decyzję o przystąpieniu do opracowania Wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej na lata (uchwała nr 705/2015 z dnia 8 czerwca 2015r.) Zarząd Opolskiego przyjął projekt umowy z Wójtem Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie współfinansowania zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo rowerowego w miejscowości Kup. (uchwała nr 706/2015 z dnia 8 czerwca 2015r.) Zarząd Opolskiego wyraził zgodę na zawarcie umowy oraz przyjął projekt umowy na przeprowadzenie badania Społecznie odpowiedzialni. Strategie 2

3 społecznej odpowiedzialności w Województwie Opolskim", w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Terytorialne wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych (Poddziałanie PO KL). (uchwała nr 707/2015 z dnia 8 czerwca 2015r.) Zarząd Opolskiego wskazał Pana Grzegorza Szymańskiego jako kandydata na członka Rady Nadzorczej VI kadencji Spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie. (uchwała nr 714/2015 z dnia 8 czerwca 2015r.) Zarząd Opolskiego przyjął do stosowania procedurę dotyczącą monitorowania i sprawozdawczości z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , dla zadań delegowanych do samorządów województw. (uchwała nr 723/2015 z dnia 8 czerwca 2015r.) Zarząd Opolskiego przyjął projekt porozumienia pomiędzy Gminą Kluczbork i Województwem Opolskim dot. zasad współpracy i odpowiedzialności stron w zakresie przygotowania i organizacji imprezy pn. Święto Opolskiego i Dni Kluczborka 2015, która odbędzie się w dniach r. w Kluczborku. (uchwała nr 724/2015 z dnia 8 czerwca 2015r.) Zarząd Opolskiego przyjął projekt umowy finansowej nr PL01- KA pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją programu ERASMUS + i Województwem Opolskim. (uchwała nr 725/2015 z dnia 8 czerwca 2015r.) Zarząd Opolskiego wyznaczył T. Kostusia - Członka Zarządu do udziału w Walnym Zgromadzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA Sp. z o.o. w dniu 12 czerwca 2015 r. w Cieszynie. (uchwała nr 728/2015 z dnia 8 czerwca 2015r.) 2. Organizacja i funkcjonowanie wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zarząd Opolskiego zatwierdził roczne sprawozdania za 2014 rok obrotowy: - Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, (uchwała nr 679/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) - Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 3

4 im. Księdza Biskupa Józefa Nathana w Branicach, (uchwała nr 680/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) - Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. Św. Jadwigi w Opolu, (uchwała nr 681/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) - Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, (uchwała nr 682/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) - Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach, (uchwała nr 683/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) - Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu. (uchwała nr 684/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) Zarząd Opolskiego wyraził zgodę na wynajęcie powierzchni na terenie Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na najem garaży. (uchwała nr 685/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) Zarząd Opolskiego wyraził zgodę na wydzierżawienie powierzchni na terenie Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie z przeznaczeniem na prowadzenie kiosku spożywczo przemysłowego. (uchwała nr 686/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) 3. Budżet Zarząd Opolskiego dokonał zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Opolskiego na lata (uchwała nr 716/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) Przedmiotem pozostałych uchwał Zarządu Opolskiego były: zmiany: - Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Opolskiego na lata z późn. zm. - Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim z późniejszymi zmianami. - Regulaminu wyboru pracowników IOK do oceny merytorycznej i strategicznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Opolskiego na lata

5 - Regulaminu Pracy Komisji Kwalifikacyjnej ds. wyboru kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Opolskiego na lata aneksy: - do umowy w sprawie powierzenia części zadań Sekretariatu Regionalnego KSOW Opolskiego Opolskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego. przesunięcia w planie wydatków budżetu Opolskiego na 2015 rok, podział rezerwy ogólnej budżetu Opolskiego na 2015 r. zgłoszenia wniosków do sporządzenia: a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: w rejonie ulicy Józefa Walecki w Opolu, - dla części terenu wsi Wojsław, dla części terenu przy ul. Wrocławskiej w Grodkowie. b) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: miasta Prószków, dla części wsi Białowieża, dla części wsi Lipniki, dla części wsi Zurzyce. Uchwały Zarządu Opolskiego dostępne są w wersji papierowej w Departamencie Organizacyjno-Administracyjnym w Referacie Organizacyjnym oraz w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gdzie są zamieszczane sukcesywnie w miarę ich podejmowania. 4. Współpraca zagraniczna, promocja regionu, reprezentowanie województwa w spotkaniach oraz wizytach krajowych. 1 czerwca 2015 A. Buła Marszałek Udział w spotkaniu z Joachimem Mertesem, Prezydentem Landtagu Nadrenii Palatynatu i delegacją z Niemiec nt. programu SSD Opolskie dla rodziny, które odbyło się w sali im. Znaku Rodła na Ostrówku. 5

6 A. Konopka - Wicemarszałek Udział w uroczystym otwarciu inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sidzina i Giełczyce w gm. Skoroszyce na zaproszenie Wójta Gminy. Udział w uroczystym otwarciu zakończonej inwestycji pn. Krogulna Stawy - taras widokowy i plac detalicznej sprzedaży ryb. Otwarcie miało miejsce w siedzibie Gospodarstwa Rybackiego Krogulna. R. Kolek - Wicemarszałek Udział w spotkaniu z Joachimem Mertesem, Prezydentem Landtagu Nadrenii Palatynatu oraz władzami gminy i powiatu strzeleckiego. Spotkanie odbyło się w Jemielnicy. A. Buła Marszałek A. Buła Marszałek Udział w spotkaniu z przedstawicielami Agencji Rozwoju Przemysłu i Spółki Przewozy Regionalne nt. sytuacji w spółce, które odbyło się w UMWO. Udział w spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Grzegorzem Schetyną nt. problematyki bezpieczeństwa energetycznego w aktualnej sytuacji międzynarodowej, które odbyło się na Politechnice Opolskiej. Udział w obchodach Dnia Patrona Szkoły wraz z uroczystym pożegnaniem dyrektor Zespołu Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku, które odbyły się w ZSM w Prudniku. Udział w spotkaniu z Prezydentem Landtagu Nadrenii Palatynatu Joachimem Mertesem nt. współpracy organizacji pozarządowych województwa opolskiego z organizacjami z Nadrenii-Palatynatu w zakresie problemów społecznych, które odbyło się w sali konferencyjnej im. Znaku Rodła na Ostrówku. 2 czerwca 2015 Udział w spotkaniu z Prezydentem Landtagu Nadrenii-Palatynatu Joachimem Mertesem nt. projektu Europa Master oraz projektu Międzynarodowego Ośrodka Referencyjno- Badawczego w Dąbrowie Niemodlińskiej, które odbyło się na Uniwersytecie Opolskim. Udział w spotkaniu organizowanym przez HAWI RACING TEAM, podczas którego zaprezentowana została koncepcja utworzenia w Opolu Centrum 6

7 Sportów Motorowych. Spotkanie odbyło się w siedzibie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Opolu. Udział w wieczorze autorskim Sebastiana Bergiela, autora książki Znani i zasłużeni niebiesko czarni organizowanym w ramach obchodów 70 lecia klubu OKS ODRA Opole przez Zarząd OKS Odra Opole, który odbył się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. 3 czerwca 2015 A. Buła Marszałek Udział w 112. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli, która odbył się w siedzibie Parlamentu Europejskiego. R. Kolek - Wicemarszałek Udział w Festynie Zdrowia odbywającym się z okazji Dnia Patrona w Publicznym Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach. Festyn odbył się na terenie Szkoły w Komprachcicach. Udział w posiedzeniu Konwentu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. Posiedzenie odbyło się na terenie Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. Udział w spotkaniu z samorządowcami gmin czeskich i słowackich pogranicza polsko-czeskosłowackiego, nt. planowanych projektów dotyczących rozwoju obszaru Trójstyku - 3 państw Czech, Polski i Słowacji, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Hrcavie. Udział w uroczystym podsumowaniu V Maratonu Opolskiego, które odbyło się w Hotelu Mercure w Opolu. Udział w ostatnim meczu ligowym sezonu 2014/2015 OKS ODRA OPOLE, podczas którego uhonorowane zostały osoby związane z 70-letnią historią klubu. Mecz rozegrano na Miejskim Stadionie w Opolu. 4 czerwca 2015 A. Buła Marszałek Udział w konferencji "Europe level up = governance level down decentralizacja i wielopoziomowe sprawowanie rządów jako kluczowe czynniki wzmacniające Europę" organizowanej przez polskie biura regionalne w Brukseli pod patronatem Prezydenta RP 7

8 Bronisława Komorowskiego oraz Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów. Konferencja odbyła się w Brukseli. Udział w XII Festiwalu Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im. Carla Marii von Webera organizowanym przez Stowarzyszenie Pokój pod patronatem honorowym Marszałka Opolskiego. Festiwal odbył się w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Pokoju. 5 czerwca 2015 A. Buła Marszałek Udział w uroczystych obchodach 25-lecia partnerstwa Prudnika z niemieckim Northeim, które odbyły się w Willi Frankla. R. Kolek - Wicemarszałek Udział w uroczystych obchodach 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Zawadzkiem oraz wręczenie Odznak Honorowych Za Zasługi dla Opolskiego. Uroczystości odbyły się na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Zawadzkiem. 6 czerwca 2015 A. Buła Marszałek Udział w XII Wojewódzkich Dniach Kultury Kresowej oraz uroczystości patriotycznej upamiętniającej ludobójstwo Polaków na Kresach Wschodnich organizowanych przez Stowarzyszenie Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu pod patronatem honorowym Marszałka Opolskiego. R. Kolek - Wicemarszałek Udział w uroczystości obchodów XXV-lecia Samorządu Terytorialnego zorganizowanych przez Radę Miejską oraz Burmistrza Strzelec Opolskich. Obchody odbyły się sali widowiskowej Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich. Udział w Pielgrzymce Mniejszości Narodowych i Etnicznych na Górę Św. Anny zorganizowanej przez Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych Diecezji Opolskiej. Udział w Memoriale Joachima Halupczoka Mistrzostwach Polski LZS w kolarstwie szosowym zorganizowanym przez Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu, LZS Ziemia Opolska, który odbył się w Niwkach Szczedrzyk. Udział w III Otwartych Mistrzostwach Miasta Opola w Judo organizowanych przez UKS JUDO OKAY Opole pod patronatem honorowym 8

9 Marszałka Opolskiego, które odbyły się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Opolu. Udział w Młodzieżowym Turnieju Żużlowym o Puchar Marszałka Opolskiego zorganizowanym przez Hawi Racing Team, który odbył się na Miejskim Stadionie Żużlowym w Opolu. Udział w wydarzeniu - Noc Kultury w Opolu której organizatorami były m.in. wojewódzkie instytucje kultury. 7 czerwca 2015 R. Kolek - Wicemarszałek Udział w XXIV Przeglądzie Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej. Przegląd odbył się na Górze Św. Anny. Udział w Koncercie Sophisticated Quartet Filharmonii Opolskiej. Koncert odbył się w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy. A. Buła Marszałek Udział w meczu MKS Kluczbork Stal Mielec, rozgrywek II Ligi w piłce nożnej o awans do I Ligi, który odbył się w Kluczborku. 8 czerwca 2015 R. Kolek - Wicemarszałek Udział w spotkaniu z delegacją kadry kierowniczej szpitali z Obwodu Iwano-Frankiwskiego. Spotkanie odbyło się w restauracji Zamkowy Młyn w Krapkowicach. 9 czerwca 2015 A. Konopka - Wicemarszałek A. Buła Marszałek A. Konopka - Wicemarszałek R. Kolek - Wicemarszałek Udział w naradzie z prezesami i łowczymi kół łowieckich zorganizowanej przez Zarząd Okręgowy w Opolu Polskiego Związku Łowieckiego. Narada odbyła się w sali konferencyjnej im. Orła Białego UMWO. Udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej Związki wieku z rynkiem pracy. Wiek 50+ szansą czy zagrożeniem. Konferencja zorganizowana była w związku z podsumowaniem projektu badawczego Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Udział w XXXIII posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Opolskiego na lata oraz III posiedzeniu Komitetu Monitorującego 9

10 A. Buła Marszałek 10 czerwca 2015 A. Buła Marszałek A. Konopka - Wicemarszałek Regionalny Program Operacyjny Opolskiego na lata Posiedzenia miały miejsce w sali konferencyjnej im. Orła Białego UMWO. Udział w III Opolskim Kongresie Energetycznym, który odbył się w Parku Naukowo- Technologicznym w Opolu. Udział w posiedzeniu Rady Programowej "Programu Niwki" - omówienie wstępnych założeń Programu na rok z udziałem przedstawicieli marszałka woj. śląskiego, Konsul Sabine Haake, Opolskiego Kuratora Oświaty, przedstawicieli Mniejszości Niemieckiej i RCRE, które odbyło się w sali konferencyjnej im. Znaku Rodła na Ostrówku. Udział w konferencji pn. Podsumowanie realizacji programów unijnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie w województwie opolskim. Konferencja miała miejsce w hotelu Arkas w Prószkowie. Udział w spotkaniu z przedstawicielami związków zawodowych. W spotkaniu uczestniczyli: Pan Grzegorz Adamczyk - Członek Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego, Pan Sebastian Koćwin Przewodniczący Rady Opolskiego OPPZ oraz Pani Krystyna Ciemniak Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. R. Kolek - Wicemarszałek Udział w posiedzeniu Kapituły Nagrody Ostoi Pokoju im. Matki Ewy. Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu. Udział w spotkaniu roboczym dotyczącym dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji dziecięcej realizowanych przez Zespół Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o. Spotkanie oraz konferencja prasowa nt. rehabilitacji dziecięcej w województwie opolskim odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Opolskiego. 10

11 A. Buła Marszałek Udział w spotkaniu ze starostami powiatów województwa opolskiego, powiatowymi urzędami pracy oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu nt. możliwości zatrudnienia bezrobotnych przy pracach drogowych. Spotkanie odbyło się w UMWO. Udział w spotkaniu z Konsulem Generalnym Ukrainy w Krakowie Vitalijem Maksymenko, które odbyło się w OCRG w Opolu. Udział w podsumowaniu projektu Szlifujemy Opolskie Diamenty, realizowanego w ramach Poddziałania PO KL, które odbyło się w sali konferencyjnej im. Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego, Ostrówek. Udział w VII sesji Rady Gminy Chrząstowice. W programie m.in. wręczenie Odznak Honorowych Za Zasługi dla Opolskiego. Uroczystość odbyła się w Klubie Samorządowym w Chrząstowicach. 11 czerwca 2015 A. Buła Marszałek A. Konopka - Wicemarszałek Udział w IV Forum Regionów Polski i Chorwacji. Forum zorganizował Związek Województw RP we współpracy z Województwem Małopolskim w Bukowinie Tatrzańskiej. R. Kolek - Wicemarszałek Udział w spotkaniu roboczym mającym na celu wymianę doświadczeń w zakresie organizacji opieki nad osobami starszymi. Spotkanie odbyło się w sali im. Znaku Rodła na Ostrówku z udziałem delegacji Nadrenii Północnej Westfalii oraz przedstawicieli opolskich instytucji społecznych. R. Kolek - Wicemarszałek Udział w VII Konferencji W trosce o środowisko zorganizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, która odbyła się w sali konferencyjnej im. Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego, Ostrówek. Udział w Letnim Grillu zorganizowanym przez Konsulat Republiki Federalnej Niemiec, który odbył się na terenie Konsulatu RFN w Opolu. 12 czerwca 2015 A. Buła Marszałek Udział w Europejskich Słonecznych Dniach organizowanych pod patronatem honorowym 11

12 A. Konopka - Wicemarszałek Marszałka Opolskiego przez Klub UKS Gwiazda w Oleśnie. Udział w otwarciu drogi gminnej w Dalachowie (gmina Rudniki), oddanej do użytku przy wsparciu finansowym ze środków RPO WO Udział w XII wystawie rolniczej Opolagra zorganizowanej przez DLG AgroFood w Kamieniu Śląskim. R. Kolek - Wicemarszałek Udział w Walnym Zjeździe Sprawozdawczym Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej w ramach obchodów jubileuszu 25-lecia istnienia STOMOZ-u. Zjazd i uroczystości odbyły się w Haston City Hotel we Wrocławiu. Udział w charytatywnym meczu piłkarskim gwiazd dla Zuzi z Gogolina. Mecz odbył się na boisku Orlik przy ul. Czaplaka w Opolu. Udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA, które odbyło się na Zamku w Cieszynie. Udział w III konferencji projektu systemowego pn. Neurony na rzecz ucznia i szkoły przygotowanie nauczycieli do funkcjonowania w szkole XXI wieku, która odbyła się w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Udział w VI Opolskich Dniach Kresowych wojewódzkie spotkanie środowisk kresowych, zorganizowane przez samorząd województwa opolskiego oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu, które odbyły się w WBP w Opolu. Sporządziły: Joanna Wilczyńska Marta Maj Agnieszka Mokrzycka Opole, czerwiec 2015 r. 12

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W I KWARTALE 2013 ROKU.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W I KWARTALE 2013 ROKU. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W I KWARTALE 2013 ROKU. W I kwartale 2013 r. odbyły się 3 sesje Sejmiku Województwa Opolskiego. Podczas ww.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W III KWARTALE 2007 ROKU.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W III KWARTALE 2007 ROKU. W III kwartale 2007 r. odbyły się 3 sesje Sejmiku Województwa Opolskiego. Podczas ww. sesji podjęto ogółem 41 uchwał. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 5 marca 2014 r. do 15 marca 2014 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 5 marca 2014 r. do 15 marca 2014 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 5 marca 2014 r. do 15 marca 2014 r. W okresie od 5 marca 2014 r. do 15 marca 2014 r. odbyło się 1 posiedzenie Zarządu Województwa, którego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W III KWARTALE 2005 ROKU.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W III KWARTALE 2005 ROKU. W III kwartale 2005 r. odbyły się 2 sesje Sejmiku Województwa. Podczas ww. sesji podjęto ogółem 19 uchwał. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 12 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 12 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa w okresie od 12 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. W okresie od 12 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Województwa, których

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 17 stycznia 2015 r. do 31 stycznia 2015 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 17 stycznia 2015 r. do 31 stycznia 2015 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Opolskiego w okresie od 17 stycznia 2015 r. do 31 stycznia 2015 r. W okresie od 17 stycznia 2015 r. do 31 stycznia 2015 r. odbyły się 3 posiedzenia Zarządu, których rezultatem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 14 kwietnia 2015 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 14 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Opolskiego w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 14 kwietnia 2015 r. W okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 14 kwietnia 2015 r. odbyły się 2 posiedzenia Zarządu, których rezultatem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/25/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014r.

UCHWAŁA Nr II/25/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014r. UCHWAŁA Nr II/25/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Opolskiego na 2015 rok. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Informator Wojewody Opolskiego Co? Gdzie? Kiedy? NR grudnia - 02 stycznia 2005r.

Informator Wojewody Opolskiego Co? Gdzie? Kiedy? NR grudnia - 02 stycznia 2005r. Informator Wojewody Opolskiego Co? Gdzie? Kiedy? NR 52 27 grudnia - 02 stycznia 2005r. 27.12., poniedziałek godz.09.00 Wicewojewoda Opolski Franciszek Stankala poprowadzi cotygodniową naradę z Kadrą Kierowniczą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6. Ministra Rozwoju Regionalnego. z dnia 11 kwietnia w sprawie Komitetu Koordynacyjnego

Zarządzenie Nr 6. Ministra Rozwoju Regionalnego. z dnia 11 kwietnia w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Zarządzenie Nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 kwietnia 2007 w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 15 listopada 2014 r. do 28 listopada 2014 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 15 listopada 2014 r. do 28 listopada 2014 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa w okresie od 15 listopada 2014 r. do 28 listopada 2014 r. W okresie od 15 listopada 2014 r. do 28 listopada 2014 r. odbyły się 2 posiedzenia Zarządu Województwa,

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA 2014 2018 OR:0007 L.p. Nr uchwały/ Data podjęcia 104 XV.104.2015 103 XV.103.2015 102 XV.102.2015 101 XV.101.2015 100 XV.100.2015 99 XV.99.2015 98

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 22 stycznia 2014 r. do 4 lutego 2014 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 22 stycznia 2014 r. do 4 lutego 2014 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 22 stycznia 2014 r. do 4 lutego 2014 r. W okresie od 22 stycznia 2014 r. do 4 lutego 2014 r. odbyły się dwa posiedzenia Zarządu Województwa,

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia w województwie opolskim - funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w szpitalach

Ochrona zdrowia w województwie opolskim - funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w szpitalach Ochrona zdrowia w województwie opolskim - funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w szpitalach Konferencja panel dyskusyjny Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 29 września 2010 r. Wprowadzenie Sprawne

Bardziej szczegółowo

PODKOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

PODKOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 PODKOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 Monitorowanie programu operacyjnego służy zapewnieniu jego sprawnego zarządzania i realizacji. Jest ono

Bardziej szczegółowo

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014.

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014. I. W S T Ę P 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 I. ORGANIZATOR: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU SEJMIK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO tel./fax (058) 3261740, e-mail: przewodniczacy@woj-pomorskie.pl www.woj-pomorskie.pl l Druk nr 629 INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o.

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. POCZĄTKI WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ Strategia Województwa Śląskiego zakłada działania zapobiegające marginalizacji terenów przygranicznych

Bardziej szczegółowo

Uzupełniony porządek obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk, 30 marca 2009 roku,

Uzupełniony porządek obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk, 30 marca 2009 roku, Gdańsk, dnia 23 marca 2009 roku Uzupełniony porządek obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk, 30 marca 2009 roku, 1. Otwarcie obrad Sejmiku. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU SEJMIK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO tel./fax (058) 32 61 740, e-mail: przewodniczacy@woj-pomorskie.pl www.woj-pomorskie.pl l Druk nr 919 INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 16 stycznia 2015 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 16 stycznia 2015 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Opolskiego w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 16 stycznia 2015 r. W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 16 stycznia 2015 r. odbyły się 3 posiedzenia Zarządu, których rezultatem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Statystyka: 2 posiedzenie plenarne WKDS, 3 posiedzenia Prezydium WKDS, Posiedzenia Zespołów

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 2 października 2012 r. do 16 października 2012 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 2 października 2012 r. do 16 października 2012 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 2 października 2012 r. do 16 października 2012 r. W okresie od 2 października 2012 r. do 16 października 2012 r. odbyły się 4 posiedzenia

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od dnia 26 listopada 2008 r. do dnia 10 grudnia 2008 r.

S p r a w o z d a n i e z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od dnia 26 listopada 2008 r. do dnia 10 grudnia 2008 r. S p r a w o z d a n i e z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od dnia 26 listopada 2008 r. do dnia 10 grudnia 2008 r. W okresie od dnia 26 listopada 2008 r. do dnia 10 grudnia 2008 r. odbyły

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 377 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 377 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 377 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Powiatem Opolskim woj. opolskie w celu realizacji przez Gminę

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17 tel. 0-68 477 10 40 fax 0-68 477 10 17, e-mail: info@um.zagan.pl, S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ z działalności między sesjami Rady

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń z udziałem Zarządu Województwa Wielkopolskiego w dniach stycznia 2011 roku

Kalendarium wydarzeń z udziałem Zarządu Województwa Wielkopolskiego w dniach stycznia 2011 roku Kalendarium wydarzeń z udziałem Zarządu Województwa Wielkopolskiego w dniach 14 28 stycznia 2011 roku DATA GODZ. MIEJSCE WYDARZENIE ORGANIZATOR UDZIAŁ 14 stycznia 10.00 Poznań Uroczystości pogrzebowe prof.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Opolskiego w okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. W okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. odbyły się 3 posiedzenia Zarządu, których rezultatem było

Bardziej szczegółowo

Spotkania i wizytacje Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracowników Biura RPO w III kwartale 2009 r.

Spotkania i wizytacje Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracowników Biura RPO w III kwartale 2009 r. Spotkania i wizytacje Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracowników Biura RPO w III kwartale 2009 r. Miejsce spotkania/wizytacji Pomieszczenie dla osób Zatrzymanych

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 21 27 CZERWCA 2004

KALENDARIUM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 21 27 CZERWCA 2004 KALENDARIUM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 21 27 CZERWCA 2004 PONIEDZIAŁEK, 21.06 11.00 VIII edycja uroczystości Opolskie Orły 2004 Przedstawiciel organizowana przez Prezydenta Opola - Teatr im. J. Kochanowskiego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia.

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia. UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia. Projekt Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 01 lutego 2015 r. do 13 lutego 2015 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 01 lutego 2015 r. do 13 lutego 2015 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Opolskiego w okresie od 01 lutego 2015 r. do 13 lutego 2015 r. W okresie od 01 lutego 2015 r. 13 lutego 2015 r. odbyły się 3 posiedzenia Zarządu, których rezultatem było podjęcie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 9 maja 2013 r. do 21 maja 2013 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 9 maja 2013 r. do 21 maja 2013 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Opolskiego w okresie od 9 maja 2013 r. do 21 maja 2013 r. W okresie od 9 maja 2013 r. do 21 maja 2013 r. odbyły się 4 posiedzenia Zarządu, których rezultatem było podjęcie m.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 1 maja 2015 r. do 15 maja 2015 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 1 maja 2015 r. do 15 maja 2015 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Opolskiego w okresie od 1 maja 2015 r. do 15 maja 2015 r. W okresie od 1 maja 2015 r. do 15 maja 2015 r. odbyły się 3 posiedzenia Zarządu, których rezultatem było podjęcie m.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r. Police, dnia 24 kwietnia 2009 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na 4 posiedzeniach,

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r.

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. Z A R ZĄDZENIE NR M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII/131/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Opolskiego

UCHWAŁA Nr XII/131/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Opolskiego UCHWAŁA Nr XII/131/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Opolskiego na 2016 rok. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 07 listopada 2012 r. do 20 listopada 2012 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 07 listopada 2012 r. do 20 listopada 2012 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 07 listopada 2012 r. do 20 listopada 2012 r. W okresie od 07 listopada 2012 r. do 20 listopada 2012 r. odbyły się cztery posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

Kalendarium prac od momentu powstania do 31 marca 2016 r.

Kalendarium prac od momentu powstania do 31 marca 2016 r. Kalendarium prac od momentu powstania do 31 marca 2016 r. Lp Data Tematyka Przyjęte stanowiska, opinie/ustalenia 1. 18.12.2015 1. Inauguracyjne posiedzenie WRDS WD: 2. Wręczenie nominacji na członków WRDS

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 759/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 759/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA Nr 759/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013

UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013 UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/240/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opole, 11 grudnia 2015 r. BRM Protokół nr 13/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola z dnia 10 grudnia 2015 r.

Opole, 11 grudnia 2015 r. BRM Protokół nr 13/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola z dnia 10 grudnia 2015 r. BRM.0012.5.52.2015 Protokół nr 13/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opole, 11 grudnia 2015 r. Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: 1) przyjęcia

Bardziej szczegółowo

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH Załącznik Nr 5 do sprawozdania Wójta Gminy Domaniewice z wykonania budżetu za 2014 rok Okres Łączne Wydatki wykonane Ogółem Stopień Dział Rozdz Nazwa zadania

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Ul. Jagiellońska Warszawa

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Ul. Jagiellońska Warszawa Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa Plan audytu na rok 2017 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym Lp. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Opolska. czerwiec 2013r.

Aglomeracja Opolska. czerwiec 2013r. Aglomeracja Opolska czerwiec 2013r. Czym jest Aglomeracja Opolska? Aglomeracja Opolska to płaszczyzna współpracy jednostek samorządu terytorialnego powstała we wrześniu 2012r. AO tworzy 20 gmin województwa

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubuskiego 2014r. Plan na 2015r.

Budżet Województwa Lubuskiego 2014r. Plan na 2015r. Budżet Województwa Lubuskiego 2014r. Plan na 2015r. Departament Finansów Dochody Stan na 1 stycznia 2014r. 459,2 mln zł Stan na 30 września 2014r. 538,5 mln zł Plan na 2015r. 420,1 mln zł Departament Finansów

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020

ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr XVII/282/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 19 lutego 2015 r. ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-16/2013 Opole, dnia 5 lutego 2014

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka"

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Komunikat końcowy Finału Centralnego 4 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" Finał Ogólnopolski 4 Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" odbył się w dniach od 3 do 8 sierpnia 04r. na boiskach

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 6 12 WRZEŚNIA 2004

KALENDARIUM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 6 12 WRZEŚNIA 2004 KALENDARIUM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 6 12 WRZEŚNIA 2004 PONIEDZIAŁEK, 6.09 6-10.IX Wizyta polskiej delegacji z województwa opolskiego i regionów realizujących program Odnowa Wsi w Nadrenii Palatynacie

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W IV KWARTALE 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W IV KWARTALE 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W IV KWARTALE 2012 ROKU W IV kwartale 2012 r. odbyły się 4 sesje Sejmiku Województwa Opolskiego. Podczas ww.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 31 października 2015 r. do 13 listopada 2015 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 31 października 2015 r. do 13 listopada 2015 r. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie od 31 października 2015 r. do 13 listopada 2015 r. W okresie od 31 października 2015 r. do 13 listopada 2015 r. odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Województwa, których

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT FINANSÓW. Nr XXI/253/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany budŝetu Województwa Opolskiego na 2008 rok.

DEPARTAMENT FINANSÓW. Nr XXI/253/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany budŝetu Województwa Opolskiego na 2008 rok. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W III KWARTALE 2008 ROKU. W III kwartale 2008 r. odbyły się 4 sesje Sejmiku Województwa Opolskiego. Podczas

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 13 maja 2014 r. do 24 maja 2014 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 13 maja 2014 r. do 24 maja 2014 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 13 maja 2014 r. do 24 maja 2014 r. W okresie od 13 maja 2014 r. do 24 maja 2014 r. odbyło się 1 posiedzenie Zarządu Województwa, którego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE. WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim

DOTACJE CELOWE. WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/149/1 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 listopada 201 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 201 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 139/13 z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego odbytego w dniu 30 stycznia 2013 roku.

Protokół Nr 139/13 z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego odbytego w dniu 30 stycznia 2013 roku. Protokół Nr 139/13 z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego odbytego w dniu 30 stycznia 2013 roku. Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył P.Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE. WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej

DOTACJE CELOWE. WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/129/1 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 września 201 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 201 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Wrocławskiego

Zarząd Powiatu Wrocławskiego Zarząd Powiatu Wrocławskiego Protokół nr 25/2012 z posiedzenia w dniu 04.07.2012 r. W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Andrzej Szawan - Starosta 2. Jerzy Fitek - Wicestarosta 3. Dorota Galant - Członek

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2013

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2013 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Miasto Ełk JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Województwo Powiat Gmina Urząd Marszałkowski Starostwo Powiatowe Urząd Gminy: Wiejskiej Miejsko - wiejskiej Miejskiej JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Województwo

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od dnia 9 września 2009 r. do dnia 22 września 2009 r.

S p r a w o z d a n i e z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od dnia 9 września 2009 r. do dnia 22 września 2009 r. S p r a w o z d a n i e z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od dnia 9 września 2009 r. do dnia 22 września 2009 r. W okresie od dnia 9 września 2009 r. do dnia 22 września 2009 r. odbyły się

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 17 października 2013 r. do 5 listopada 2013 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 17 października 2013 r. do 5 listopada 2013 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 17 października 2013 r. do 5 listopada 2013 r. W okresie od 17 października 2013 r. do 5 listopada 2013 r. odbyły się 4 posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r.

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r. Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów zaplanowanych na 2016 r. Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejscowość/ miejsce

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku MILANÓWEK, 27 sierpienia 2013 roku SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Milanowskiego

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca II Posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszcz,18.03.2015 r. CO TO JEST INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (IP) IP

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino

KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino Termin Nazwa imprezy/uroczystości luty Organizatorzy 15.02.- 26.02. Ferie zimowe 15.02.- 26.02 Ferie z przyrodą marzec 08.03. Uroczyste Obchody Dnia Kobiet 14.03.

Bardziej szczegółowo

Piękna Wieś Opolska 2011r.

Piękna Wieś Opolska 2011r. Piękna Wieś Opolska 2011r. Przechód dawniej: Przechod(1306), Prechod(1333), Prschichod(1534), Przychod(1728), Psychod(1883), Waldfurt(1936 Przechód podzielony jest umownie i zgodnie z tradycjąna dzielnice,

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

czerwca 2001 roku. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w Muzeum w Nysie. czerwcu 2002 2003

czerwca 2001 roku. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w Muzeum w Nysie. czerwcu 2002 2003 Powiat Nyski podpisał umowę partnerską z niemieckim Powiatem Mainz Bingen 15 czerwca 2001 roku. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w Muzeum w Nysie. Umowa zakłada współpracę m.in. w takich obszarach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 116/1401/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 r.

UCHWAŁA Nr 116/1401/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 r. UCHWAŁA Nr 116/1401/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 r. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku

Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku 1. Pan Henryk Matej Starosta Zamojski 2. Pan Jerzy Sobczuk Wicestarosta Zamojski 3. Pan Krzysztof Rusztyn Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od dnia 11 grudnia 2008 r. do dnia 6 stycznia 2009 r.

S p r a w o z d a n i e z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od dnia 11 grudnia 2008 r. do dnia 6 stycznia 2009 r. S p r a w o z d a n i e z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od dnia 11 grudnia 2008 r. do dnia 6 stycznia 2009 r. W okresie od dnia 11 grudnia 2008 r. do dnia 6 stycznia 2009 r.. odbyło się

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 30 MAJA 5 CZERWCA 2005

KALENDARIUM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 30 MAJA 5 CZERWCA 2005 KALENDARIUM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 30 MAJA 5 CZERWCA 2005 PONIEDZIAŁEK, 30.05 8.00 Posiedzenie Województwa Opolskiego Członkowie Województwa - Gabinet Marszałka 10.00 Konsultacje społeczne strategii

Bardziej szczegółowo

Budżet Wojewody Lubuskiego w 2014 roku jest realizowany. w oparciu o ustawę budżetową z dnia 24 stycznia 2014 r.

Budżet Wojewody Lubuskiego w 2014 roku jest realizowany. w oparciu o ustawę budżetową z dnia 24 stycznia 2014 r. DANE OGÓLNE Budżet Wojewody Lubuskiego jako część budżetu państwa, jest rocznym planem finansowym województwa lubuskiego, obejmującym dochody i wydatki budżetowe wszystkich jednostek organizacyjnych podległych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH PROJEKT Załącznik do uchwały nr... Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia... S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram najważniejszych spotkań kierownictwa w dniach r.

Harmonogram najważniejszych spotkań kierownictwa w dniach r. Poniedziałek, 23.05.2016 r. 7:30 8:00 Spotkanie dotyczące wizyty Rzecznika Praw Obywatelskich w Słupsku; 8:15 8:30 Ślubowanie Renaty Szczęsnej na Dyrektorkę Wydziału Obsługi Rady Miejskiej. 8:30 11:00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 11 stycznia do 14 lutego 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 11 stycznia do 14 lutego 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 11 stycznia do 14 lutego 2011 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Powiatu. Informacja na temat obecności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/40/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 31 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VII/40/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 31 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VII/40/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2011 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Rola Komitetu: zapewnia właściwe wykorzystanie, efektywne wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych organizowanych w Gminie Przechlewo w 2015 roku

Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych organizowanych w Gminie Przechlewo w 2015 roku Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych organizowanych w Gminie w 2015 roku Lp. Data Nazwa imprezy Organizator Miejsce Wstęp Wójta Gminy 10.01.2015, XVI Edycja Amatorskiej Hala sportowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2014 ROKU MARZEC 2015

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2014 ROKU MARZEC 2015 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2014 ROKU MARZEC 2015 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ Współpraca Samorządu Województwa Opolskiego z zagranicą

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PSZCZÓŁKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PSZCZÓŁKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PSZCZÓŁKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2014 ROK W dniu 6 listopada 2013 roku uchwałą Rady Gminy Pszczółki NR XXIII/246/13 został przyjęty Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2014 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z FINAŁÓW WOJEWÓDZKICH XV EDYCJI TURNIEJU "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" w kategorii U-8, U-10 i U-12 chłopców oraz dziewcząt.

SPRAWOZDANIE Z FINAŁÓW WOJEWÓDZKICH XV EDYCJI TURNIEJU Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU w kategorii U-8, U-10 i U-12 chłopców oraz dziewcząt. SPRAWOZDANIE Z FINAŁÓW WOJEWÓDZKICH XV EDYCJI TURNIEJU "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" w kategorii U-8, U-10 i U-12 chłopców oraz dziewcząt. Finały Wojewódzkie odbyły się w dniach 17-18.04.2015r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/93/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo