Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 12 czerwca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 12 czerwca 2015 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z prac Zarządu Opolskiego w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 12 czerwca 2015 r. W okresie od 1 czerwca 2015 r. do 12 czerwca 2015 r. odbyły się 2 posiedzenia Zarządu, których rezultatem było podjęcie m. in.: 51 uchwał dotyczących organizacji i funkcjonowania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, polityki regionalnej, zdrowia, edukacji, gospodarki nieruchomościami, budżetu województwa, 2 postanowień administracyjnych w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa opolskiego, 2 postanowień administracyjnych w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa opolskiego, 1 postanowienia administracyjnego w sprawie wydania opinii dot. inwestycji drogowej, 1 decyzji administracyjnych dotyczącej oddania w trwały zarząd Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Opolu nieruchomości stanowiących własność Opolskiego, 1 decyzji administracyjnej dotyczącej uchylenia zaskarżonej decyzji Zarządu Opolskiego. Przedmiotem uchwał Zarządu były między innymi następujące zagadnienia: 1. Polityka regionalna, realizacja zadań ustawowych: Zarząd Opolskiego wyraził zgodę na zawarcie umowy na dostawę ciepła do pomieszczeń byłego internatu w budynku pawilonu J przy ul. Szpitalnej 18 w Branicach. (uchwała nr 687/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) Zarząd Opolskiego wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego na: - Dostawę paliwa na potrzeby UMWO na stacjach paliw na terenie RP. (uchwała nr 692/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) 1

2 - usługę pn. Opracowanie graficzne, skład, przygotowanie do druku i druk ulotek informacyjno-promocyjnych RPO WO (uchwała nr 696/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) - dostawę fabrycznie nowych tonerów do drukarek oraz artykułów biurowych dla pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, finansowaną w ramach Pomocy technicznej Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (uchwała nr 702/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) - usługi pn. Dostawa artykułów biurowych dla pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich finansowana ze Schematu I i III Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (uchwała nr 703/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) - usługę organizacji dni otwartych projektu pod nazwą Opolskie w Internecie Obywatel bliski administracji. (uchwała nr 704/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) - Świadczenie nierejestrowanych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz świadczenie usługi odbioru i dostarczenia przesyłek celem nadania na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Opolskiego. (uchwała nr 720/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) Zarząd Opolskiego ogłosił konkurs na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Opolskiego (uchwała nr 697/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) Zarząd Opolskiego przyjął projekt aktualizacji Planu działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Opolskiego na lata (uchwała nr 700/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) Zarząd Opolskiego podjął decyzję o przystąpieniu do opracowania Wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej na lata (uchwała nr 705/2015 z dnia 8 czerwca 2015r.) Zarząd Opolskiego przyjął projekt umowy z Wójtem Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie współfinansowania zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo rowerowego w miejscowości Kup. (uchwała nr 706/2015 z dnia 8 czerwca 2015r.) Zarząd Opolskiego wyraził zgodę na zawarcie umowy oraz przyjął projekt umowy na przeprowadzenie badania Społecznie odpowiedzialni. Strategie 2

3 społecznej odpowiedzialności w Województwie Opolskim", w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Terytorialne wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych (Poddziałanie PO KL). (uchwała nr 707/2015 z dnia 8 czerwca 2015r.) Zarząd Opolskiego wskazał Pana Grzegorza Szymańskiego jako kandydata na członka Rady Nadzorczej VI kadencji Spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie. (uchwała nr 714/2015 z dnia 8 czerwca 2015r.) Zarząd Opolskiego przyjął do stosowania procedurę dotyczącą monitorowania i sprawozdawczości z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , dla zadań delegowanych do samorządów województw. (uchwała nr 723/2015 z dnia 8 czerwca 2015r.) Zarząd Opolskiego przyjął projekt porozumienia pomiędzy Gminą Kluczbork i Województwem Opolskim dot. zasad współpracy i odpowiedzialności stron w zakresie przygotowania i organizacji imprezy pn. Święto Opolskiego i Dni Kluczborka 2015, która odbędzie się w dniach r. w Kluczborku. (uchwała nr 724/2015 z dnia 8 czerwca 2015r.) Zarząd Opolskiego przyjął projekt umowy finansowej nr PL01- KA pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją programu ERASMUS + i Województwem Opolskim. (uchwała nr 725/2015 z dnia 8 czerwca 2015r.) Zarząd Opolskiego wyznaczył T. Kostusia - Członka Zarządu do udziału w Walnym Zgromadzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA Sp. z o.o. w dniu 12 czerwca 2015 r. w Cieszynie. (uchwała nr 728/2015 z dnia 8 czerwca 2015r.) 2. Organizacja i funkcjonowanie wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zarząd Opolskiego zatwierdził roczne sprawozdania za 2014 rok obrotowy: - Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, (uchwała nr 679/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) - Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 3

4 im. Księdza Biskupa Józefa Nathana w Branicach, (uchwała nr 680/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) - Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. Św. Jadwigi w Opolu, (uchwała nr 681/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) - Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, (uchwała nr 682/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) - Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach, (uchwała nr 683/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) - Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu. (uchwała nr 684/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) Zarząd Opolskiego wyraził zgodę na wynajęcie powierzchni na terenie Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na najem garaży. (uchwała nr 685/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) Zarząd Opolskiego wyraził zgodę na wydzierżawienie powierzchni na terenie Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie z przeznaczeniem na prowadzenie kiosku spożywczo przemysłowego. (uchwała nr 686/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) 3. Budżet Zarząd Opolskiego dokonał zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Opolskiego na lata (uchwała nr 716/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.) Przedmiotem pozostałych uchwał Zarządu Opolskiego były: zmiany: - Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Opolskiego na lata z późn. zm. - Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim z późniejszymi zmianami. - Regulaminu wyboru pracowników IOK do oceny merytorycznej i strategicznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Opolskiego na lata

5 - Regulaminu Pracy Komisji Kwalifikacyjnej ds. wyboru kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Opolskiego na lata aneksy: - do umowy w sprawie powierzenia części zadań Sekretariatu Regionalnego KSOW Opolskiego Opolskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego. przesunięcia w planie wydatków budżetu Opolskiego na 2015 rok, podział rezerwy ogólnej budżetu Opolskiego na 2015 r. zgłoszenia wniosków do sporządzenia: a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: w rejonie ulicy Józefa Walecki w Opolu, - dla części terenu wsi Wojsław, dla części terenu przy ul. Wrocławskiej w Grodkowie. b) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: miasta Prószków, dla części wsi Białowieża, dla części wsi Lipniki, dla części wsi Zurzyce. Uchwały Zarządu Opolskiego dostępne są w wersji papierowej w Departamencie Organizacyjno-Administracyjnym w Referacie Organizacyjnym oraz w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gdzie są zamieszczane sukcesywnie w miarę ich podejmowania. 4. Współpraca zagraniczna, promocja regionu, reprezentowanie województwa w spotkaniach oraz wizytach krajowych. 1 czerwca 2015 A. Buła Marszałek Udział w spotkaniu z Joachimem Mertesem, Prezydentem Landtagu Nadrenii Palatynatu i delegacją z Niemiec nt. programu SSD Opolskie dla rodziny, które odbyło się w sali im. Znaku Rodła na Ostrówku. 5

6 A. Konopka - Wicemarszałek Udział w uroczystym otwarciu inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sidzina i Giełczyce w gm. Skoroszyce na zaproszenie Wójta Gminy. Udział w uroczystym otwarciu zakończonej inwestycji pn. Krogulna Stawy - taras widokowy i plac detalicznej sprzedaży ryb. Otwarcie miało miejsce w siedzibie Gospodarstwa Rybackiego Krogulna. R. Kolek - Wicemarszałek Udział w spotkaniu z Joachimem Mertesem, Prezydentem Landtagu Nadrenii Palatynatu oraz władzami gminy i powiatu strzeleckiego. Spotkanie odbyło się w Jemielnicy. A. Buła Marszałek A. Buła Marszałek Udział w spotkaniu z przedstawicielami Agencji Rozwoju Przemysłu i Spółki Przewozy Regionalne nt. sytuacji w spółce, które odbyło się w UMWO. Udział w spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Grzegorzem Schetyną nt. problematyki bezpieczeństwa energetycznego w aktualnej sytuacji międzynarodowej, które odbyło się na Politechnice Opolskiej. Udział w obchodach Dnia Patrona Szkoły wraz z uroczystym pożegnaniem dyrektor Zespołu Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku, które odbyły się w ZSM w Prudniku. Udział w spotkaniu z Prezydentem Landtagu Nadrenii Palatynatu Joachimem Mertesem nt. współpracy organizacji pozarządowych województwa opolskiego z organizacjami z Nadrenii-Palatynatu w zakresie problemów społecznych, które odbyło się w sali konferencyjnej im. Znaku Rodła na Ostrówku. 2 czerwca 2015 Udział w spotkaniu z Prezydentem Landtagu Nadrenii-Palatynatu Joachimem Mertesem nt. projektu Europa Master oraz projektu Międzynarodowego Ośrodka Referencyjno- Badawczego w Dąbrowie Niemodlińskiej, które odbyło się na Uniwersytecie Opolskim. Udział w spotkaniu organizowanym przez HAWI RACING TEAM, podczas którego zaprezentowana została koncepcja utworzenia w Opolu Centrum 6

7 Sportów Motorowych. Spotkanie odbyło się w siedzibie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Opolu. Udział w wieczorze autorskim Sebastiana Bergiela, autora książki Znani i zasłużeni niebiesko czarni organizowanym w ramach obchodów 70 lecia klubu OKS ODRA Opole przez Zarząd OKS Odra Opole, który odbył się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. 3 czerwca 2015 A. Buła Marszałek Udział w 112. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli, która odbył się w siedzibie Parlamentu Europejskiego. R. Kolek - Wicemarszałek Udział w Festynie Zdrowia odbywającym się z okazji Dnia Patrona w Publicznym Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach. Festyn odbył się na terenie Szkoły w Komprachcicach. Udział w posiedzeniu Konwentu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. Posiedzenie odbyło się na terenie Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. Udział w spotkaniu z samorządowcami gmin czeskich i słowackich pogranicza polsko-czeskosłowackiego, nt. planowanych projektów dotyczących rozwoju obszaru Trójstyku - 3 państw Czech, Polski i Słowacji, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Hrcavie. Udział w uroczystym podsumowaniu V Maratonu Opolskiego, które odbyło się w Hotelu Mercure w Opolu. Udział w ostatnim meczu ligowym sezonu 2014/2015 OKS ODRA OPOLE, podczas którego uhonorowane zostały osoby związane z 70-letnią historią klubu. Mecz rozegrano na Miejskim Stadionie w Opolu. 4 czerwca 2015 A. Buła Marszałek Udział w konferencji "Europe level up = governance level down decentralizacja i wielopoziomowe sprawowanie rządów jako kluczowe czynniki wzmacniające Europę" organizowanej przez polskie biura regionalne w Brukseli pod patronatem Prezydenta RP 7

8 Bronisława Komorowskiego oraz Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów. Konferencja odbyła się w Brukseli. Udział w XII Festiwalu Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im. Carla Marii von Webera organizowanym przez Stowarzyszenie Pokój pod patronatem honorowym Marszałka Opolskiego. Festiwal odbył się w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Pokoju. 5 czerwca 2015 A. Buła Marszałek Udział w uroczystych obchodach 25-lecia partnerstwa Prudnika z niemieckim Northeim, które odbyły się w Willi Frankla. R. Kolek - Wicemarszałek Udział w uroczystych obchodach 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Zawadzkiem oraz wręczenie Odznak Honorowych Za Zasługi dla Opolskiego. Uroczystości odbyły się na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Zawadzkiem. 6 czerwca 2015 A. Buła Marszałek Udział w XII Wojewódzkich Dniach Kultury Kresowej oraz uroczystości patriotycznej upamiętniającej ludobójstwo Polaków na Kresach Wschodnich organizowanych przez Stowarzyszenie Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu pod patronatem honorowym Marszałka Opolskiego. R. Kolek - Wicemarszałek Udział w uroczystości obchodów XXV-lecia Samorządu Terytorialnego zorganizowanych przez Radę Miejską oraz Burmistrza Strzelec Opolskich. Obchody odbyły się sali widowiskowej Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich. Udział w Pielgrzymce Mniejszości Narodowych i Etnicznych na Górę Św. Anny zorganizowanej przez Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych Diecezji Opolskiej. Udział w Memoriale Joachima Halupczoka Mistrzostwach Polski LZS w kolarstwie szosowym zorganizowanym przez Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu, LZS Ziemia Opolska, który odbył się w Niwkach Szczedrzyk. Udział w III Otwartych Mistrzostwach Miasta Opola w Judo organizowanych przez UKS JUDO OKAY Opole pod patronatem honorowym 8

9 Marszałka Opolskiego, które odbyły się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Opolu. Udział w Młodzieżowym Turnieju Żużlowym o Puchar Marszałka Opolskiego zorganizowanym przez Hawi Racing Team, który odbył się na Miejskim Stadionie Żużlowym w Opolu. Udział w wydarzeniu - Noc Kultury w Opolu której organizatorami były m.in. wojewódzkie instytucje kultury. 7 czerwca 2015 R. Kolek - Wicemarszałek Udział w XXIV Przeglądzie Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej. Przegląd odbył się na Górze Św. Anny. Udział w Koncercie Sophisticated Quartet Filharmonii Opolskiej. Koncert odbył się w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy. A. Buła Marszałek Udział w meczu MKS Kluczbork Stal Mielec, rozgrywek II Ligi w piłce nożnej o awans do I Ligi, który odbył się w Kluczborku. 8 czerwca 2015 R. Kolek - Wicemarszałek Udział w spotkaniu z delegacją kadry kierowniczej szpitali z Obwodu Iwano-Frankiwskiego. Spotkanie odbyło się w restauracji Zamkowy Młyn w Krapkowicach. 9 czerwca 2015 A. Konopka - Wicemarszałek A. Buła Marszałek A. Konopka - Wicemarszałek R. Kolek - Wicemarszałek Udział w naradzie z prezesami i łowczymi kół łowieckich zorganizowanej przez Zarząd Okręgowy w Opolu Polskiego Związku Łowieckiego. Narada odbyła się w sali konferencyjnej im. Orła Białego UMWO. Udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej Związki wieku z rynkiem pracy. Wiek 50+ szansą czy zagrożeniem. Konferencja zorganizowana była w związku z podsumowaniem projektu badawczego Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Udział w XXXIII posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Opolskiego na lata oraz III posiedzeniu Komitetu Monitorującego 9

10 A. Buła Marszałek 10 czerwca 2015 A. Buła Marszałek A. Konopka - Wicemarszałek Regionalny Program Operacyjny Opolskiego na lata Posiedzenia miały miejsce w sali konferencyjnej im. Orła Białego UMWO. Udział w III Opolskim Kongresie Energetycznym, który odbył się w Parku Naukowo- Technologicznym w Opolu. Udział w posiedzeniu Rady Programowej "Programu Niwki" - omówienie wstępnych założeń Programu na rok z udziałem przedstawicieli marszałka woj. śląskiego, Konsul Sabine Haake, Opolskiego Kuratora Oświaty, przedstawicieli Mniejszości Niemieckiej i RCRE, które odbyło się w sali konferencyjnej im. Znaku Rodła na Ostrówku. Udział w konferencji pn. Podsumowanie realizacji programów unijnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie w województwie opolskim. Konferencja miała miejsce w hotelu Arkas w Prószkowie. Udział w spotkaniu z przedstawicielami związków zawodowych. W spotkaniu uczestniczyli: Pan Grzegorz Adamczyk - Członek Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego, Pan Sebastian Koćwin Przewodniczący Rady Opolskiego OPPZ oraz Pani Krystyna Ciemniak Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. R. Kolek - Wicemarszałek Udział w posiedzeniu Kapituły Nagrody Ostoi Pokoju im. Matki Ewy. Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu. Udział w spotkaniu roboczym dotyczącym dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji dziecięcej realizowanych przez Zespół Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o. Spotkanie oraz konferencja prasowa nt. rehabilitacji dziecięcej w województwie opolskim odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Opolskiego. 10

11 A. Buła Marszałek Udział w spotkaniu ze starostami powiatów województwa opolskiego, powiatowymi urzędami pracy oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu nt. możliwości zatrudnienia bezrobotnych przy pracach drogowych. Spotkanie odbyło się w UMWO. Udział w spotkaniu z Konsulem Generalnym Ukrainy w Krakowie Vitalijem Maksymenko, które odbyło się w OCRG w Opolu. Udział w podsumowaniu projektu Szlifujemy Opolskie Diamenty, realizowanego w ramach Poddziałania PO KL, które odbyło się w sali konferencyjnej im. Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego, Ostrówek. Udział w VII sesji Rady Gminy Chrząstowice. W programie m.in. wręczenie Odznak Honorowych Za Zasługi dla Opolskiego. Uroczystość odbyła się w Klubie Samorządowym w Chrząstowicach. 11 czerwca 2015 A. Buła Marszałek A. Konopka - Wicemarszałek Udział w IV Forum Regionów Polski i Chorwacji. Forum zorganizował Związek Województw RP we współpracy z Województwem Małopolskim w Bukowinie Tatrzańskiej. R. Kolek - Wicemarszałek Udział w spotkaniu roboczym mającym na celu wymianę doświadczeń w zakresie organizacji opieki nad osobami starszymi. Spotkanie odbyło się w sali im. Znaku Rodła na Ostrówku z udziałem delegacji Nadrenii Północnej Westfalii oraz przedstawicieli opolskich instytucji społecznych. R. Kolek - Wicemarszałek Udział w VII Konferencji W trosce o środowisko zorganizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, która odbyła się w sali konferencyjnej im. Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego, Ostrówek. Udział w Letnim Grillu zorganizowanym przez Konsulat Republiki Federalnej Niemiec, który odbył się na terenie Konsulatu RFN w Opolu. 12 czerwca 2015 A. Buła Marszałek Udział w Europejskich Słonecznych Dniach organizowanych pod patronatem honorowym 11

12 A. Konopka - Wicemarszałek Marszałka Opolskiego przez Klub UKS Gwiazda w Oleśnie. Udział w otwarciu drogi gminnej w Dalachowie (gmina Rudniki), oddanej do użytku przy wsparciu finansowym ze środków RPO WO Udział w XII wystawie rolniczej Opolagra zorganizowanej przez DLG AgroFood w Kamieniu Śląskim. R. Kolek - Wicemarszałek Udział w Walnym Zjeździe Sprawozdawczym Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej w ramach obchodów jubileuszu 25-lecia istnienia STOMOZ-u. Zjazd i uroczystości odbyły się w Haston City Hotel we Wrocławiu. Udział w charytatywnym meczu piłkarskim gwiazd dla Zuzi z Gogolina. Mecz odbył się na boisku Orlik przy ul. Czaplaka w Opolu. Udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA, które odbyło się na Zamku w Cieszynie. Udział w III konferencji projektu systemowego pn. Neurony na rzecz ucznia i szkoły przygotowanie nauczycieli do funkcjonowania w szkole XXI wieku, która odbyła się w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Udział w VI Opolskich Dniach Kresowych wojewódzkie spotkanie środowisk kresowych, zorganizowane przez samorząd województwa opolskiego oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu, które odbyły się w WBP w Opolu. Sporządziły: Joanna Wilczyńska Marta Maj Agnieszka Mokrzycka Opole, czerwiec 2015 r. 12

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Opolskiego w okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. W okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. odbyły się 3 posiedzenia Zarządu, których rezultatem było

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 07 listopada 2012 r. do 20 listopada 2012 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 07 listopada 2012 r. do 20 listopada 2012 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 07 listopada 2012 r. do 20 listopada 2012 r. W okresie od 07 listopada 2012 r. do 20 listopada 2012 r. odbyły się cztery posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 10 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 10 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie od 10 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. W okresie od 10 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Województwa, których rezultatem było

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pracy radnego wojewódzkiego Andrzeja Zdanowskiego na dzień 25 maja 2010 roku 1. Praca w organach samorządu wojewódzkiego 13

Podsumowanie pracy radnego wojewódzkiego Andrzeja Zdanowskiego na dzień 25 maja 2010 roku 1. Praca w organach samorządu wojewódzkiego 13 Podsumowanie pracy radnego wojewódzkiego Andrzeja Zdanowskiego na dzień 25 maja 2010 roku 1. Praca w organach samorządu wojewódzkiego 13 Podjąłem pracę w dwóch komisjach Sejmiku: kultury i edukacji oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XXVIII /1 /2012 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 13 listopada 2012 r. do 17 grudnia 2012 r./ Lublin 2012 Spis treści I. Działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XLVII/1/2014 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 9-27 czerwca 2014 r./ Lublin 2014 Spis treści I. Działalność uchwałodawcza Zarządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2014.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2014. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2014. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego. Okres międzysesyjny: 16.02.2004r. - 19.03.2004r.

Raport z działalności Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego. Okres międzysesyjny: 16.02.2004r. - 19.03.2004r. Raport z działalności Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego Okres międzysesyjny: 16.02.2004r. - 19.03.2004r. W okresie międzysesyjnym prezydent Tadeusz Krzakowski oraz jego służby skupiły swą uwagę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XXII /1 / /2012 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 3-30 kwietnia 2012 r./ Lublin 2012 Spis treści I. Działalność uchwałodawcza Zarządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/654/13. RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/654/13. RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/654/13 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2014 ROK Marzec 2015 Spis treści: Wstęp.. 3 Słowniczek.. 4 Zarząd WŁ.. 5 Kancelaria Marszałka.. 6 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej..

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miejskiej

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miejskiej Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miejskiej Świdnica, 26 lutego 2015 r. 24-31 stycznia Wraz z Romanem Szełemejem, prezydentem Wałbrzycha, Andrzejem Kosiórem, wicemarszałkiem

Bardziej szczegółowo

Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim 25 maja 2009 r. Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 maja 2015 r. do 16 czerwca 2015 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 maja 2015 r. do 16 czerwca 2015 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 maja 2015 r. do 16 czerwca 2015 r. W analizowanym okresie odbyło się pięć posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XLIX/1/2014 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 1 września 2014 r. do 17 października 2014 r./ Lublin 2014 Spis treści I. Działalność

Bardziej szczegółowo

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM Szanowni Państwo! Okres objęty niniejszym sprawozdaniem był pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym prezydentury Tadeusza Krzakowskiego. Prezydent w pełni realizował już określone swym programem wyborczym,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe 2.13 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie wykonano w I półroczu 2007r. w 46,88%. Wykonanie wynagrodzeń osobowych ( 4010) po I półroczu 2007r. kształtuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta Urząd Miasta Legnicy Raport o stanie miasta Legnica 2002-2006 Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Szanowni Państwo! Oddajemy do rąk Państwa opracowanie, ukazujące Legnicę w latach 2002 2006. Głównym jego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach.

Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady - 14 radnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 10/55/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji POWIAT DRAWSKI 2006-2010 Kadencja pod znakiem inwestycji Przewodniczący Rady Stanisław Mikołajczyk Szanowni Państwo, pod koniec 2006 roku odbyły się wybory do wszystkich szczebli samorządów w Polsce. W

Bardziej szczegółowo

6/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

6/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego 6/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego Galeria gościńca Mieszka w Huszczy. Przez 35 lat był nauczycielem. Ostatnie 5 lat pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Huszczy. Obecnie odpoczywa

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i

Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i 1 Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej.. 23 Departament Finansów..

Bardziej szczegółowo

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM I. ZARZĄDZANIE MIASTEM Magistrat Pracami Urzędu Miasta kieruje Prezydent Miasta, w czym bezpośrednio pomagają mu: troje Zastępców, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta. W 2005 r. Prezydent uznał za priorytetowe

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA. małopolska. Liderzy Małopolski 2014. Kalendarium SGiPM Projekty SGiPM Małopolska Akademia Samorządowa Małopolska Lokalnie

WSPÓLNOTA. małopolska. Liderzy Małopolski 2014. Kalendarium SGiPM Projekty SGiPM Małopolska Akademia Samorządowa Małopolska Lokalnie WSPÓLNOTA małopolska PISMO MARSZAŁKÓW, PREZYDENTÓW, STAROSTÓW, BURMISTRZÓW, WÓJTÓW I RADNYCH ISSN 1428-4162 Nr 1/2015 marzec 2015 Rok XXIII Liderzy Małopolski 2014 Tauron ARENA Kraków wyróżnienie specjalne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniach od 15 stycznia 2015r. do 17 lutego 2015r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniach od 15 stycznia 2015r. do 17 lutego 2015r. OR.0021.2.2015 Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniach od 15 stycznia 2015r. do 17 lutego 2015r. Na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015r.: 1. Zarząd upoważnił p. Beatę Domińczyk-Łyśniewską

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r.

Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r. Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r. 1. Urząd Miasta w 2003 roku wydał 11.146 decyzji administracyjnych uchylonych- 7, wskaźnik : 0,06%, dla porównania w 2002 roku wydano: 9626 decyzji administracyjnych-

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r. Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski przedkłada Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Grupa Działania GROMNIK Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015 dla Ziemi Strzelińskiej obejmującej gminy Strzelin, Wiązów, Przeworno, Borów, Kondratowice Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/01/12

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Biuletyn Powiatu Poznañskiego Biuletyn Powiatu Poznañskiego MIESIĘCZNIK NR 5 (147) ROK XIV ISSN 1640-3177 MAJ 2013 Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach jednym z 7 Cudów Funduszy Europejskich Nagroda główna w VI edycji ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo