S P R A W O Z D A N I E z działalności merytorycznej Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym w roku 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E z działalności merytorycznej Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym w roku 2010."

Transkrypt

1 Warszawa. 22 lutego 2011 r. S P R A W O Z D A N I E z działalności merytorycznej Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym w roku Sporządzone w układzie wskazanym przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. ( Dz. U. Nr 50 poz. 529 ) oraz wytycznych MP i PS. Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego od r. 1. Nazwa : Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym. - siedziba i adres : Warszawa, ul. 11 Listopada 17/19, blok 2. - data wpisu i numer KRS - u : statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON : dane dot. członków zarządu ( imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adresy zamieszkania ) :, Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Skarbnik Zarządu Sekretarz Zarządu Członek Zarządu - Pełnom. ds. med., Członek Zarządu płk w st. spocz. Mieczysław MIKRUT Warszawa płk w st. spocz. Jerzy DĄBROWSKI Wrocław płk w st. spocz. Paweł ZAJĄC Warszawa płk w st. spocz. Lesław GÓRNY Warszawa płk w st. spocz. Stanisław TORCHAŁA Warszawa płk w st. spocz. Władysław WÓJCIK Warszawa st. chor. w st. spocz. Bogdan GRUSZCZYŃSKI Giżycko 1

2 Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu ppłk w st. spocz. Stanisław KLIMCZYŃSKI Poznań ppłk w st. spocz. Stanisław ŁOZOWSKI Warszawa płk w st. spocz. Leszek SKÓRKIEWICZ Warszawa płk w st. spocz. Jan SZYMCZYK Warszawa Cele statutowe Fundacji. Fundacja prowadzi działalność pomocową adresowaną do ściśle określonego środowiska emerytów i rencistów wojskowych. Udziela wsparcia materialnego tym osobom, a także wdowom po żołnierzach zawodowych oraz sierotom do lat 25, jeżeli są uczniami i świadczeniobiorcami Wojskowych Biur Emerytalnych. Fundacja udziela również wsparcia materialnego tym byłym żołnierzom zawodowym, którzy nie są emerytami lub rencistami wojskowymi, ale jako członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego faktycznie, swoją działalnością, wpisują się do tego środowiska. Osobom przewlekle chorym, od szeregu lat, w porozumieniu z Wojskowa Służbą Zdrowia, Fundacja świadczy w ograniczonym zakresie pomoc lekarską. Pomoc ta udzielana jest w dwóch garnizonach, w Warszawie i w Rzeszowie. To jest tam, gdzie dostęp do lekarzy pierwszego kontaktu był szczególnie utrudniony. Reasumując, adresatami fundacyjnej pomocy może być jedynie : - emeryt i rencista wojskowy oraz jego rodzina ; - były żołnierz zawodowy nie będący emerytem wojskowym zrzeszony w ZŻ WP oraz jego współmałżonek ; - wdowa i sierota(y) po zmarłym żołnierzu zawodowym, a także po zmarłym byłym żołnierzu zawodowym. Może stać się podmiotem fundacyjnej pomocy materialnej wymieniona wyżej osoba jeżeli jest samotna lub niepełnosprawna albo obłożnie chora. Dodatkową okolicznością są trudne warunki materialne, okolicznością taką może też być długotrwała choroba, a nawet wyniszczające materialnie zdarzenie losowe. Fundacyjna pomoc zawsze ma charakter celowy, a cele określa statut. Znaczy to, że pomoc powinna być przeznaczona na kupno sprzętu rehabilitacyjnego, na kupno sprzętu ułatwiającego życie, najczęściej jednak na ochronę zdrowia, to jest na leki, na niektóre zabiegi ( jeśli są udzielane odpłatnie) np. zabiegi rehabilitacyjne. Fundacja gromadzi środki finansowe i z tych zasobów udziela następnie pomocy. Działalności gospodarczej nie prowadzi. W jej sferze zainteresowania nie znajdowało się dotychczas gromadzenie materialnych składników majątkowych. Fundacja nie nabywała drogą kupna nieruchomości, również nie otrzymywała ich poprzez spadkobranie czy zapisy. Na działalność statutową Fundacja gromadzi środki finansowe z pieniężnych darowizn, przede wszystkim z odpisów 1 %, ze sprzedaży cegiełek i z oprocentowania lokat. Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), pomoc socjalną i prozdrowotną otrzymać również mogą kombatanci, weterani i członkowie ich rodzin. 2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w fundacyjnej działalności o skutkach finansowych. 2

3 Przez wiele lat władze Fundacji - w szczególności Zarząd - gromadziły doświadczenie i rozwijały działania własne i za pośrednictwem licznych wolontariuszy o charakterze organizacyjnym i promocyjnym, które zapewniały stale rosnący napływ środków finansowych na fundacyjna pomoc dla potrzebujących. Po uzyskaniu w 2006 r. statusu Organizacji Pożytku Publicznego również przez ZBŻZ i ORWP ( obecnie ZŻWP ), a także przez inne stowarzyszenia i fundacje współpracujące z Resortem Obrony Narodowej, sytuacja zaczęła się kształtować niekorzystnie dla Fundacji. Zaznaczył się radykalny spadek ilości osób odpisujących 1 % od podatku na rzecz Fundacji oraz znaczący spadek wpływu środków finansowych z tego tytułu. Obrazują to poniższe dane : Rok ilość osób,które Kwota dokonały odpisu [ zł.] 1 % od podatku na Fundację około 6,5 tys , , , ,63 Istotna przyczyną tego stanu rzeczy jest to, że duża część świadczeniobiorców rozlicza się ze swoich dochodów z fiskusem za pośrednictwem Wojskowych Biur Emerytalnych. A te nie mogą za podatnika odpisywać 1 % od podatku na OPP. Aby nie dopuścić do załamania się przychodów Zarząd Fundacji był zmuszony do podjęcia różnorodnych działań informacyjnych i promocyjnych, adresowanych, jak dotychczas do emerytów wojskowych, a w drugiej kolejności do kadry zawodowej Sił Zbrojnych. Działania te pociągają za sobą nowe koszty dotychczas nie ponoszone na drukowanie apeli, kalendarzy, folderów oraz ogłoszeń prasowych. Pomoc materialna świadczona przez Fundacje w 2010 r. osobom potrzebującym była przeznaczona na cele zgodne ze Statutem. W sytuacji nie słabnącego wzrostu liczby próśb, jakie w ciągu roku napływały, a jednocześnie spadku przychodów, żeby sprostać oczekiwaniom, Zarząd był zmuszony obniżyć wielkość przyznawanej jednorazowo kwoty pomocy. W 2010 roku Fundacja udzieliła wsparcia materialnego 282. byłym żołnierzom zawodowym, wdowom i sierotom. W tej liczbie 142. podoficerom i chorążym, 30. oficerom młodszym, 65. oficerom starszym ( w znacznej części majorom ), pobierającym świadczenia ze, starego portfela oraz 45. członkom rodzin, tj. wdowom po żołnierzach zawodowych i sierotom, których wiek lub stan zdrowie uniemożliwia zarobkowanie, albo pobierają one naukę nabywszy prawo do renty rodzinnej po śmierci żołnierza lub byłego żołnierza. Ponadto rozpatrzono 68. spraw, które jednak zostały oddalone, gdyż ich uzasadnienia nie były wystarczające i nie uzyskały poparcia Zarządu Fundacji zarówno ze względów merytorycznych, jak i formalnych. Na przestrzeni 2010 roku Zarząd Fundacji zbierał się dwunastokrotnie. Były w tym dwa posiedzenia Zespołu Wykonawczego Zarządu ( 11. lutego i 13. grudnia ), to jest organu powołanego Uchwałą Nr 2/2008 z 11 stycznia 2008 r. w celu rozpatrywania spraw pilnych, wymagających szybkich decyzji. Poszczególne posiedzenia były poświęcone następującym zasadniczym sprawom: 3

4 - rozpatrzeniu prośby Dyrektora Donu Emeryta Wojskowego o dokonanie zakupu przez Fundację wielofunkcyjnego fotele do zabiegów rehabilitacyjnych dla pensjonariuszy w postaci daru ; - analizie przychodów pieniężnych i planowaniu wydatków, opracowaniu wyważonego preliminarza, następnie jego rocznej korekcie i dostosowania do realiów, a także finansami w szerszym pojęciu, to jest - jak uchronić fundacyjny kapitał przed skutkami kryzysu finansowego, w jakim banku kapitał ulokować ; - szukaniu nowych źródeł fundacyjnych przychodów, w tym poprzez tworzenie prawnych podstaw do rozwinięcia działania w terenie tzw. zespołów przedstawicielskich, w miejsce dotychczasowych pełnomocników Fundacji ; - prac nad nowelizacją Statutu, głównie 13, dopuszczającego poszerzenie organów Fundacji o Komisje Rewizyjną, co jest postulowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; skutecznym wypełnianiem przez Fundację uzupełniającej roli w dziedzinie socjalnych przedsięwzięć resortu Obrony Narodowej wobec części emerytów i rencistów wojskowych ; Zarząd Fundacji, którym od czterech lat kieruje płk Mieczysław MIKRUT, dysponując wysokim kapitałem społecznym, stabilnie, efektywnie i skutecznie realizował przyjęte plany. W jedenastoosobowym Zarządzie w ciągu roku nastąpiła tylko jedna zmiana personalna, mianowicie ppłk. w st. spocz. Witolda Jakóbika członka Zarządu który zmieniając miejsce stałego pobytu osiedlił się na stałe w Hiszpanii, zastąpił na tej funkcji ppłk w st. spocz. Stanisław Klimczyński. Zaangażowany społecznik, pełniący szereg odpowiedzialnych funkcji w Zarządzie Wojewódzkim Związku w Poznaniu. Jak już wyżej wspomniano, po nie przynoszących zadowalających efektów apelach pod adresem środowiska emerytów i rencistów wojskowych, w tym członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, w sprawie odpisywania 1 % od podatku właśnie na Fundację, Zarząd Fundacji mając na to wcześniejsza zgodę Kierownictw Sztabu Generalnego WP i Ministerstwa Obrony Narodowej kontynuował współpracę z Wojskiem Polskim. Praktycznie realizowano tę współpracę z Departamentem Spraw Socjalnych MON, Wojskowymi Biurami Emerytalnymi, Konwentem Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych Wojska Polskiego. Dzięki życzliwej postawie Przewodniczącego Konwentu Dziekanów płk. Anatola TICHONIUKA, Dziekanów Rodzajów Sił Zbrojnych i Okręgów Wojskowych, Zarząd Fundacji mógł rozpocząć kontakty również z Mężami Zaufania w uczelniach i instytucjach, jednostkach i dowództwach, a za ich pośrednictwem słać apele o darowizny 1 % do środowiska kadry zawodowej WP. Do Dziekanów i Mężów Zaufania kierowane są informacji o działalności Zarządu Fundacji i o rezultatach fundacyjnej pomocy zdrowotnej i socjalnej, realizowanej dla środowiska emerytów i rencistów wojskowych. Prezes oraz członkowie Zarządu Fundacji uczestniczyli w spotkaniach z Mężami Zaufania, korzystając z organizowanych z nimi szkoleń i odpraw przez funkcjonalnych przełożonych Konwent Dziekanów, Dziekanów Rodzajów Sił Zbrojnych i Okręgów Wojskowych. Zarząd Fundacji realizując porozumienie podpisane przez Ministra Obrony Narodowej o współpracy z Fundacją z 2008 r., starał się wpisywać w rolę uzupełniającą socjalną działalność Resortu. Czyni to świadcząc pomoc materialną tym emerytom, którzy znaleźli się w trudnym położeniu oraz tym, którzy są pensjonariuszami Domu Emeryta Wojskowego w Warszawie. Np. w roku sprawozdawczym, zakupiono wielofunkcyjny fotel do zabiegów rehabilitacyjnych za kwotę około 5000 zł. Ponadto Fundacja organizuje pomoc medyczną. Do niedawna działał jeden gabinet lekarski zorganizowany przez Zarząd Fundacji w Warszawie, świadczący pomoc lekarską dwa dni w tygodniu. Od września 2009 r. uruchomiony został następny w Rzeszowie 4

5 dla emerytów i rencistów z tego miasta i z okolicy. Gabinet ten działa eksperymentalnie przez cały rok W roku sprawozdawczym, 21. września 2010 zorganizowano jednodniową naradę pełnomocników Fundacji działających w terenie, przy Zarządach Rejonowych i Zarządach Wojewódzkich Związku. Organizatorzy postanowili poinformować ich o aktualnych priorytetach Fundacji oraz o zamiarze rozbudowania fundacyjnego przedstawicielstwa w terenie do kilkuosobowych Zespołu. W jaki sposób sprawa się rozwinie, okaże się po ponownym ( bo pierwsze z marca 2011 r. nie przyniosło pozytywnej decyzji ) odniesieniu się Zarządu Głównego ZŻWP ( fundatora ) we wrześniu 2011 r. Poprzez osobę Prezesa płk. Mieczysława Mikruta, a także inne osoby, Zarząd Fundacji uczestniczył w ciągu całego roku w organizowanych przez MON, czynniki rządowe i organizacje non profit konferencjach naukowych i innych spotkaniach, w różnego rodzaju jubileuszach o wymiarze historycznym oraz w celebrach religijnych. Uczestnictwo to przyczyniało się do promowania działalności fundacji oraz pozwalało Zarządowi Fundacji na orientację w kierunkach krajowego życia politycznego, gospodarczego i społecznego. 3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Środki na swoją statutową działalność zapewnia sobie, przede wszystkim, od indywidualnych darczyńców - płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy w rozliczeniu z fiskusem zadeklarują, że 1 % podatku przeznaczają właśnie na Fundację Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym. Po kilkanaście tysięcy fundacyjnego przychodu zapewniają inne darowizny : są to gotówkowe dary serca od osób wrażliwych na biedę występującą w byłych i obecnych garnizonach oddalonych ( tzw. leśnych ) oraz osoby mające odpowiednio wysokie zaufanie do Fundacji PEiRW, że przekazane jej środki zostaną sprawiedliwie rozdzielone pomiędzy osoby potrzebujące socjalnej lub prozdrowotnej pomocy. Kilkunastu tysięcy złotych przychodu przysparzają również rozprowadzone w różnych środowiskach fundacyjne cegiełki. Jeszcze nieliczne, ale już znaczące są darowizny tzw. 1 % otrzymywane od byłych żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się z podatku z fiskusem ryczałtowo. Są to odpisy 1% od podatku dokonywane raz w roku - przy niewielkich dochodach lub co miesiąc - przy dochodach większych. Nie sposób nie wyjaśnić szerzej na czym polega fundacyjna pomoc lekarska, o której wspomniano na poprzedniej stronie. Przy Zarządzie Fundacji utworzone zostało Ambulatorium, które spełnia role punktu konsultacyjno medycznego ( lekarz dyżurujący w ambulatorium mając do tego stosowne upoważnienie wchodzi w rolę podobną do lekarza pierwszego kontaktu ), w którym pacjentów przyjmuje dwóch doświadczonych specjalistów, udzielając porad i kierując na badania. Istnienie tej placówki jest bardzo potrzebne, a świadczy o tym to, że w 2010 roku z jej usług skorzystało ponad tysiąc byłych żołnierzy zawodowych ich rodzin oraz pracowników wojska. Jeden lekarz podczas trwającego dyżuru przyjmuje pacjentów. (Tygodniowo mają miejsce dwa dyżury lekarzy w fundacyjnym ambulatorium ). We wrześniu 2009 r. zawarte zostało porozumienie z Dyrektorem Specjalistycznej Wojskowej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie oraz podpisano stosowne umowy dot. finansowania przez Fundację placówki medycznej w Rzeszowie, analogicznej jak istniejąca od kilku lat w Warszawie. Placówka nowo-powołana do życia służy byłym żołnierzom zawodowym zamieszkałym w Rzeszowie i okolicach. 5

6 4. Odpisy uchwał zarządu fundacji ( dołączone xero wszystkich uchwał podejmowanych w danym roku sprawozdawczym lub informacja o niepodejmowaniu uchwał ). W załączeniu do niniejszego sprawozdania Zarząd przedstawia kserokopie 21 uchwał z 2010 roku - numery 1/2010 do 21/2010. Wszystkie kluczowe decyzje były podejmowane przez Zarząd w formie uchwał i mają swoje odzwierciedlenie w protokołach. 5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł. - spadki : nie było - zapisy : nie dokonywano - przychody z odpisów 1 % od podatku d.o.f ,63 - darowizny od osób fizycznych : ,80 - pozostałe darowizny 2.176,70 - ze sprzedaży cegiełek : ,69 - z oprocentowania lokat na kontach bankowych ,26 Razem przychody roku ,08 Do finansowego preliminarza na 2010 r. Zarząd Fundacji wprowadził przedsięwzięcie polegające na sfinansowaniu kolejnego etapu komputeryzacji prac biurowych i szerszego wykorzystania sieci do kontaktów zewnętrznych, głównie z instytucjami finansowymi. I w pełni je zrealizował. 6. Informacja o poniesionych kosztach w 2010 r. : - na pomoc potrzebującym 282. emerytom i rencistom, przekazaną w formie gotówkowej ,00 - na wsparcie Domu Emeryta Wojskowego, przekazane w formie zakupionego sprzętu do rehabilitacji 4.999,00 - na współfinansowanie opieki medycznej w Rzeszowie 6.000,00 - na promocję Fundacji wśród potencjalnych darczyńców ( druk, ulotek, kalendarza ściennego i wizytowego, cegiełek, znaczków, oraz druk apeli w prasie itp) ,89 - na prowadzenie biura Zarządu ( opłaty telefonu, opłaty pocztowe i bankowe oraz mater. biurowe bez kosztów osobowych) ,48 - na organizację posiedzeń Rady i Zarządu 230,10 - na prace zlecone i z umów o dzieło ,00 - na podróże służbowe ,99 - na składkę do ZUS u 1.995,84 - na amortyzację - - na III etap komputeryzacji Zarządu ( księgowość, dostęp do sieci) 753,96 6

7 - na sprzątanie pomieszczeń 904,80 - czynsz ( media ) 5.032,88 - na inne wydatki 1.828,06 Razem wydatki roku ,00 7 Dane o : - liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem wg zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej. Zarząd nie zatrudnia nikogo na umowę o pracę. Na rzecz Fundacji świadczą pracę niżej wymienieni, wykonując na podstawi umów o dzieło lub umów zlecenia, następujące obowiązki : - dyrektora biura ; - księgowego ; - organizatora pomocy społecznej i jednocześnie kancelisty ; - kasjera ; Doraźnie ( od czasu do czasu ) Zarząd zawiera umowy o dzieło z korektorkami, redaktorami technicznymi, a ponadto angażuje osobę do sprzątania. Większość prac redakcyjnych przy powstawaniu materiałów promujących Fundację powstaje bez kosztowo w ramach umiejętności osób wyżyj wymienionych i wolontariuszy. Do prowadzenia ambulatorium medycznego ( o czym mowa była wyżej ) Zarząd zatrudnia dwóch lekarzy. Współfinansowanie opieki medycznej w Rzeszowie odbywa się, stosownie do postanowień zawartych w podpisanych umowach z Dyrektorem tamtejszej Przychodni, i realizowane jest drogą przekazywania przez Fundację środków na konto wspomnianej Przychodni. - łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez Fundację z podziałem na: wynagrodzenia, nagrody, premie inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych w działalności gospodarczej. - wynagrodzenia z umowy o dzieło (zlecenia) - nagrody nie występują - premie nie występują - inne świadczenia nie występują - wynagrodzenia w działalności gospodarczej nie występują - wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego łącznie członkom zarządu i innych organów Fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie, inne świadczenia. Członkowie Zarządu i innych organów Fundacji nie pobierają wynagrodzeń z umowy o prace. Nie otrzymują nagród ani premii. Fundacja nie zatrudnia osób w działalności gospodarczej, gdyż takiej działalności nie prowadzi. 7

8 Od kwietnia 2008 r. Dyrektorowi Biura Zarządu powierzono dodatkowo obowiązki Sekretarza Zarządu. Osoba ta otrzymuje wynagrodzenie w wysokości jednego tysiąca zł. miesięcznie za pełnienie obowiązków Dyrektora Biura, a nie za Sekretarza Zarządu. - wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia (o dzieło ) Łączna kwota wydatków na umowy o dzieło i umowy zlecenia w 2010 wyniosła ,00 zł. ( bez tzw. narzutów na płace ).W tej kwocie mieszczą się wydatki : - dla lekarzy i redaktorów tech. za korekty ,00 zł. - na cele administracyjne ,00 zł. - udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych z podziałem wg ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek. Fundacja nie udziela pożyczek. Nie zezwala na to statut. - kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku. Fundusze własne Fundacji w dniu wynosiły ,71 zł. Środki te ulokowane były na kontach w dwóch bankach : w Banku Pekao S.A i w Banku Gospodarstwa Krajowego ,05 zł. - na lokatach bankowych. Z tego w Banku Pekao S. A ,00 zł. w Banku Gospodarstwa Krajowego ,05 zł ,26 zł. na bankowym rachunku bieżącym w Pekao S.A ,09 zł. w kasie Zarządu Fundacji. - wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek. Z powodu znacznego ryzyka płynącego z lokowania kapitału w akcje, obligacje, fundusze itp. dotychczas Zarząd ich nie nabywał. - nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie. Fundacja dotychczas nie nabywała nieruchomości. - nabytych pozostałych środków trwałych. Środków trwałych w roku sprawozdawczym Fundacja nie nabywała, a ich dotychczasowa wartość została w całości umorzona. Ostatnią kwotą jaką umorzono wynosiła 222,29 zł. i miało to miejsce w 2009 r. - wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych. 8

9 Wg bilansu, na dzień aktywa fundacji wynoszą ,71 zł. W Nowy Rok Zarząd Fundacji wchodzi z niewielkimi zobowiązaniami w wysokości 500,00 zł., które wynikają z nierozliczonych w 2010 r. wpływów. 7. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe, samorządowe ( usługi państwowe, zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności,. W roku sprawozdawczym Fundacja nie otrzymywała dotacji w ramach zleconych przez państwowe jednostki budżetowe zadań. 8. Informacja o rozliczeniach fundacji z tyt. ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych. Fundacja nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, ani płatnikiem VAT - u i w tym zakresie składa raz w roku negatywną deklarację CIT 8 do Urzędu Skarbowego. Zarząd Fundacji terminowo odprowadza podatek dochodowy od osób fizycznych nie mając z tego tytułu żadnych nie zrealizowanych zobowiązań. 9. Czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola? Kontroli zewnętrznej w Fundacji nie prowadzono. Ostatnia kontrola odbyła się kwietnia 2008 r. Wówczas w protokole kontroli zapisano : : Komisja stwierdza, iż zarówno Zarząd jak i Rada Fundacji bardzo dobrze wypełniają misję swojej organizacji, mimo wielu trudności, zarówno obiektywnych, jak i subiektywnych. Na wysokie uznanie zasługuje osobiste zaangażowanie członków Zarządu oraz pracowników etatowych w realizację zadań statutowych, szczególnie w dziale pozyskiwania środków na działalność Fundacji. Widoczna jest duża troska o racjonalne gospodarowanie funduszami, a także o kształtowanie pozytywnego wizerunku Fundacji w społeczeństwie. W kontaktach z departamentami MON, z Departamentem Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, z ZUS em i z Urzędami Skarbowymi, a także w innych kontaktach zewnętrznych Zarząd Fundacji stara się być w pełni transparentnym. Niniejsze sprawozdanie Zarząd Fundacji przekazuje do nw. adresatów : a) Sekretarza Stanu Do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji w Ministerstwie Obrony Narodowej. b). Departamentu Pożytku Publicznego MP i PS c). Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON d). Departamentu Spraw Socjalnych MON e). Krajowego Rejestru Sądowego f). Zarządu Głównego ZBŻZ i OR WP. 9

10 Do niniejszego sprawozdania dołącza się kserokopie 21 uchwał. Sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej, a ponadto Uchwałę z r. w sprawie zatwierdzenia bilansu i przeksięgowania wyniku finansowego. Sekretarz Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym Prezesa Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym. płk w st. spocz. Stanisław TORCHAŁA. płk w st. spocz.. Mieczysław MIKRUT 10

S P R A W O Z D A N I E z działalności merytorycznej Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym w roku 2013.

S P R A W O Z D A N I E z działalności merytorycznej Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym w roku 2013. Warszawa 13. marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E z działalności merytorycznej Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym w roku 2013. 1). Sporządzone niniejsze sporządzone zostało w układzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009.

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009. Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009. 1. Nazwa fundacji: Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, siedziba i adres:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r. 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie 2. Siedziba i adres : 99-300 Kutno, ul. AL.ZHP 8 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2011 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r. 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie 2. Siedziba i adres : 99-300 Kutno, ul. AL.ZHP 8 3.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO GOLENIÓW REGON NIP

FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO GOLENIÓW REGON NIP FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO 14 72-100 GOLENIÓW REGON 363020412 NIP 8561851308 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI THEOSIS ZA 2015 ROK GOLENIÓW, 08 LISTOPADA 2016 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 DANE FUNDACJI: Fundacja Grażyny Piechockiej-Kranc Radosne Dzieciństwo z siedziba w

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 213 ROK ZIELONA GÓRA, 2 CZERWCA 214 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 Sprawozdanie z działalności za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 Podpis osoby sporządzającej 1 / 6 1. DANE INFORMACYJNE NAZWA FUNDACJI FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY ADRES FUNDACJI, ul. Orla 4 DATA WPISU DO REJESTRU 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2012 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok Fundacja Wspierania Nowoczesnych Metod Leczenia TERAPIA ALTA została ustanowiona przez INSTYTUT BIOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015 1. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Akademia Młodych Odkrywców Data wpisu do KRS: 27.11.2012 r. Siedziba: os. Bohaterów Września 12

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA TORUŃ

FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA TORUŃ FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA 58 87-100 TORUŃ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NEUCA DLA ZDROWIA ZA 2013 ROK Zarząd Fundacji Neuca dla Zdrowia z siedzibą w Toruniu przedkłada poniżej

Bardziej szczegółowo

2.1. Prezes Renata Bronisz Czyż, zam. 21-040 Świdnik, ul. Kamińskiego 11/5. 2.2. Członkowie: Justyna Szuba, zam. 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 15/167

2.1. Prezes Renata Bronisz Czyż, zam. 21-040 Świdnik, ul. Kamińskiego 11/5. 2.2. Członkowie: Justyna Szuba, zam. 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 15/167 Sprawozdanie z działalności za rok 2012 1 I. Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie: 1. Fundacja Emperia, z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 Płock, dnia 27 lutego 2014 roku I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Fundacja 1 Czerwca 90-407 Łódź ul. Piotrkowska 17 wej. D Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Nazwa fundacji: Fundacja 1 Czerwca Siedziba i adres fundacji: ul. Piotrkowska 17 wejście

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 1. Nazwa Stowarzyszenia Siedziba i adres Data rejestracji 23.06.2001 Nr księgi rejestrowej 0000020434 REGON 572026137 telefon (0 67) 28-29-436 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 Nakło nad Notecią, dnia 10.06.2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej 1. Dane Fundacji: Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 - nazwa: Fundacja Civitas - siedziba: Nakło nad Notecią - adres: 89-100

Bardziej szczegółowo

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie,

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie, 5. wyszukiwanie szczególnie uzdolnionych młodych ludzi oraz pomoc i wsparcie ich edukacji, w szczególności poprzez: a) nagradzanie lub sponsorowanie dzieci i młodzieży na rzecz których działa Fundacja,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej (dalej: Fundacja ) za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej (dalej: Fundacja ) za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej (dalej: Fundacja ) za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Sprawozdanie zostało sporządzone

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 S t o w a r z y s z e n i e A J E D N A K Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 STOWARZYSZENIE A JEDNAK ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000357690 Ul. Trawowa 25/1, 54 614 Wrocław tel. 609 564 844,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne z działalności Włodawskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum we Włodawie za rok 2010 1. Nazwa Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum. Siedziba 22-200 Włodawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe. z działalności. Fundacji Pomoc Chorym na Białaczkę. za okres: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe. z działalności. Fundacji Pomoc Chorym na Białaczkę. za okres: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji Pomoc Chorym na Białaczkę za okres: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Fundacja Pomoc Chorym na Białaczkę Katedra i Klinika Hematologii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2008 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34 data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie merytoryczne za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: FUNDACJA ROZWOJU II LO W CHEŁMIE 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom U R ZĄ D D O S P R A W K O M B A T A N T Ó W I O S Ó B R E P R E S J O N O W A N Y C H B I U R O D Y R E K T O R A G E N E R A L N E G O S t a n o w i s k o d s. K o n t r o l i Warszawa, 15 czerwca 2004

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010 1. Stowarzyszenie Bratniej Pomocy Odd Fellows w Rzeczypospolitej Polskiej Ul. Hugona Kołłątaja 32/6 50-005 Wrocław Data rejestracji w KRS 23.11.2001

Bardziej szczegółowo

Fundacja śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR. Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR

Fundacja śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR. Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej za 2008 rok (podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU 38-321 Moszczenica 78, KRS: 0000414463 Moszczenica dnia 30 grudnia 2014 r. Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010 Kraków, dnia 31.3.211 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 21 1. Dane Fundacji. Fundacja Sztuk Wizualnych, z siedzibą w Krakowie przy ul. Piekarskiej 11/12, 31-67

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 214 ROK ZIELONA GÓRA, 24 MARCA 216 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2015

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIE NASZE SERCE Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZA ROK 2015 (01.01.2015 31.12.2015) 1/6 1) Nazwa Stowarzyszenia, jej siedziba i adres, data

Bardziej szczegółowo

b) Stowarzyszenie posiada numery identyfikacyjne nadane prze GUS o / Tarnów REGON 852735443 II Urząd Skarbowy w Tarnowie NIP 9930374679

b) Stowarzyszenie posiada numery identyfikacyjne nadane prze GUS o / Tarnów REGON 852735443 II Urząd Skarbowy w Tarnowie NIP 9930374679 MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom,,PROMETEUSZ w Zbylitowskiej Górze za rok obrotowy od 01-01-2012 do 31-12-2012 I. Informacja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 80 4911 Poz. 434 434 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Fundacji Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 1. Nazwa organizacji Fundacja Katolicka Inicjatywa BERIT 2, siedziba: kraj POLSKA, woj. Dolnośląskie adres: ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 INFORMACJE/OBSZARY SPRAWOZDANIA 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN w Poznaniu os. Lecha 14 http://www.gen.org.pl; e mail : gen@gen.org.pl tel/fax (0 61 ) 87 07 721; kom. 0 607 222 721 NIP 782 22 25 786; REGON:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2009 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

Bardziej szczegółowo

Ocena nr 2/05 sprawozdania z działalności Fundacji Moje Wojenne Dzieciństwo

Ocena nr 2/05 sprawozdania z działalności Fundacji Moje Wojenne Dzieciństwo U R ZĄ D D O S P R A W K O M B A T A N T Ó W I O S Ó B R E P R E S J O N O W A N Y C H B I U R O D Y R E K T O R A G E N E R A L N E G O S t a n o w i s k o d s. K o n t r o l i Warszawa, 16 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2013

SPRAWOZDANIE. z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2013 SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2013 Według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności Fundacji.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008 sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2013

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIE NASZE SERCE Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZA ROK 2013 (01.01.2013 31.12.2013) 1/6 1) Nazwa Stowarzyszenia, jej siedziba i adres, data

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za rok 2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za rok 2007 Sprawozdanie z działalności Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za rok 2007 1. Podstawa prawna - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2014 I. Płock, dnia 9 lutego 2015 roku SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2014 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. SPRAWOZDANIE Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. 1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, aktualny adres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004 Fundacja Rektorów Polskich ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: frpfund@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005 Fundacja Instytut Społeczeństwa Wiedzy ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: isw@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010 SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010 INFORMACJE/OBSZARY SPRAWOZDANIA 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2010.

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2010. Zatwierdzone Uchwałą Rady Fundacji Nr 218 /211 z dnia 23.03.2011 r. Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2010. 1. Nazwa fundacji: Hutnicza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2007 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2007 sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 Fundacja Kazimierza Wielkiego jest organizacją non-profit, została zarejestrowana 22 kwietnia 2011 roku w VII Wydziale Sądu Rejonowego w Toruniu Krajowy Rejestr Sądowy,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Kraków, dnia 24 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE I. Nazwa organizacji: Fundacja Bariera Siedziba i adres: ul. Smoleńsk 22/25,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2014

SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2014 SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2014 Według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności Fundacji.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 Z DZIAŁALNOŚCI ŻOLIBORSKIEGO STOWARZYSZENIA DOM RODZINA CZŁOWIEK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 Z DZIAŁALNOŚCI ŻOLIBORSKIEGO STOWARZYSZENIA DOM RODZINA CZŁOWIEK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 Z DZIAŁALNOŚCI ŻOLIBORSKIEGO STOWARZYSZENIA DOM RODZINA CZŁOWIEK Organizacja pożytku publicznego KRS 0000288087 Warszawa, 21.03.2011 1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2009

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIE NASZE SERCE Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZA ROK 2009 (01.01.2009 31.12.2009) 1/6 1) Nazwa Stowarzyszenia, jej siedziba i adres, data

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2009

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2009 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2009 Kraków, marzec 2010 Spis treści 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie 2. Działalność statutowa Fundacji 3. Informacja o działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej za okres 01.01.2006 r. 31.12.2006 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej za okres 01.01.2006 r. 31.12.2006 r. Jaworzno, dnia 25.06.2007 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej za okres 01.01.2006 r. 31.12.2006 r. Zgodnie z art. 12 ust.2 ustawy z dnia 06.04.1984

Bardziej szczegółowo

Fundacja LUDZIE SERCA z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Fundacja LUDZIE SERCA z siedzibą w Rudzie Śląskiej Fundacja LUDZIE SERCA z siedzibą w Rudzie Śląskiej Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za okres 01.01.2015r. 31.12.2015r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK OBROTOWY 2013 Nazwa fundacji: Fundacja Wspierania Inicjatyw Muzycznych i Artystycznych Ramtamtam Siedziba i jej adres: ul. 1 maja 3i, 81-807 Sopot Adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD 01.01.2013 r. DO 31.12.2013 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Uniwersytetu Rolniczego. za rok 2008

Sprawozdanie z działalności Fundacji Uniwersytetu Rolniczego. za rok 2008 Fundacja Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków tel: +48 12 6624294 fax: +48 12 6624291 e-mail: fundacjaraiar.krakow.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Leczonych Chirurgicznie UŚMIECH z siedzibą w Olsztynie

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Leczonych Chirurgicznie UŚMIECH z siedzibą w Olsztynie Olsztyn, dnia 28 marca 2008r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2007 1. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu: Nazwa: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Leczonych Chirurgicznie Uśmiech Adres:, Data wpisu do Krajowym

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012 ROK

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012 ROK KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012 ROK opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 01.50.529)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 Wróble, 01.04.2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Agro - Wsparcie 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 3. Aktualny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES OD 21.11.2012r DO 31.12.2013r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Omniveda Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2014 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991

Bardziej szczegółowo

3. Fundacja na Rzecz Rozwoju PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie nie prowadzi działalności gospodarczej.

3. Fundacja na Rzecz Rozwoju PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie nie prowadzi działalności gospodarczej. Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Rozwoju Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie posiadającej status organizacji poŝytku publicznego za rok 2010 1.1 Fundacja na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2007.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2007. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2007. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym za okres od 1 marca do 31 grudnia 2009 I. Dane organizacji: Nazwa - Stowarzyszenia Na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczno finansowe. Stowarzyszenia Przyjaciół. Zespołu Szkół społecznych Nr 1 w Rzeszowie

Sprawozdanie merytoryczno finansowe. Stowarzyszenia Przyjaciół. Zespołu Szkół społecznych Nr 1 w Rzeszowie Sprawozdanie merytoryczno finansowe Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół społecznych Nr 1 w Rzeszowie Za rok obrotowy 2014 1/ Nazwa: Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2013 ROK. 1. Nazwa fundacji: Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt Sfora Husky

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2013 ROK. 1. Nazwa fundacji: Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt Sfora Husky KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2013 ROK opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 01.50.529)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2013

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji Buma im. Jacka i Piotra Michalskich za rok 2013 Kraków, maj 2014 Spis treści 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie 2. Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Fundacji Pracowniczej PRO-EKO w Łaziskach Górnych za 2011 r. Łaziska Górne 2012 r. S P R A W O Z D A N I E z działalności Fundacji Pracowniczej PRO-EKO w Łaziskach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2010 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2010 r. Kwilcz,04 marca 2011r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2010 r. I. DANE STOWARZYSZENIA : 1. Nazwa Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Tęcza 2.

Bardziej szczegółowo

Realizacja celów statutowych w roku 2014 przedstawia się następująco:

Realizacja celów statutowych w roku 2014 przedstawia się następująco: Zatwierdzone Uchwałą Rady Fundacji Nr 271 /15 z dnia.26.03.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności za rok 2014 oraz udzielenia Zarządowi absolutorium. Sprawozdanie Hutniczej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Centrum Arrupe w roku 2015

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Centrum Arrupe w roku 2015 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Centrum Arrupe w roku 2015 1) Dane stowarzyszenia: Nazwa: Stowarzyszenie Przyjaciół Centrum Arrupe Adres: ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia, e-mail:stowarzyszenie@arrupe.org,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI BIAŁORUSKI DOM INFORMACYJNY ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI BIAŁORUSKI DOM INFORMACYJNY ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI BIAŁORUSKI DOM INFORMACYJNY ZA ROK 2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA ZA OKRES OD 1 LIPCA 2008 roku DO 30 CZERWCA 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA ZA OKRES OD 1 LIPCA 2008 roku DO 30 CZERWCA 2009 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA ZA OKRES OD 1 LIPCA 2008 roku DO 30 CZERWCA 2009 ROKU zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rodzin, Pracy i Polityki

Ministerstwo Rodzin, Pracy i Polityki Ministerstwo Rodzin, Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2016 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca wypełnia

Bardziej szczegółowo