S P R A W O Z D A N I E z działalności merytorycznej Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym w roku 2010.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E z działalności merytorycznej Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym w roku 2010."

Transkrypt

1 Warszawa. 22 lutego 2011 r. S P R A W O Z D A N I E z działalności merytorycznej Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym w roku Sporządzone w układzie wskazanym przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. ( Dz. U. Nr 50 poz. 529 ) oraz wytycznych MP i PS. Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego od r. 1. Nazwa : Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym. - siedziba i adres : Warszawa, ul. 11 Listopada 17/19, blok 2. - data wpisu i numer KRS - u : statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON : dane dot. członków zarządu ( imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adresy zamieszkania ) :, Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Skarbnik Zarządu Sekretarz Zarządu Członek Zarządu - Pełnom. ds. med., Członek Zarządu płk w st. spocz. Mieczysław MIKRUT Warszawa płk w st. spocz. Jerzy DĄBROWSKI Wrocław płk w st. spocz. Paweł ZAJĄC Warszawa płk w st. spocz. Lesław GÓRNY Warszawa płk w st. spocz. Stanisław TORCHAŁA Warszawa płk w st. spocz. Władysław WÓJCIK Warszawa st. chor. w st. spocz. Bogdan GRUSZCZYŃSKI Giżycko 1

2 Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu ppłk w st. spocz. Stanisław KLIMCZYŃSKI Poznań ppłk w st. spocz. Stanisław ŁOZOWSKI Warszawa płk w st. spocz. Leszek SKÓRKIEWICZ Warszawa płk w st. spocz. Jan SZYMCZYK Warszawa Cele statutowe Fundacji. Fundacja prowadzi działalność pomocową adresowaną do ściśle określonego środowiska emerytów i rencistów wojskowych. Udziela wsparcia materialnego tym osobom, a także wdowom po żołnierzach zawodowych oraz sierotom do lat 25, jeżeli są uczniami i świadczeniobiorcami Wojskowych Biur Emerytalnych. Fundacja udziela również wsparcia materialnego tym byłym żołnierzom zawodowym, którzy nie są emerytami lub rencistami wojskowymi, ale jako członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego faktycznie, swoją działalnością, wpisują się do tego środowiska. Osobom przewlekle chorym, od szeregu lat, w porozumieniu z Wojskowa Służbą Zdrowia, Fundacja świadczy w ograniczonym zakresie pomoc lekarską. Pomoc ta udzielana jest w dwóch garnizonach, w Warszawie i w Rzeszowie. To jest tam, gdzie dostęp do lekarzy pierwszego kontaktu był szczególnie utrudniony. Reasumując, adresatami fundacyjnej pomocy może być jedynie : - emeryt i rencista wojskowy oraz jego rodzina ; - były żołnierz zawodowy nie będący emerytem wojskowym zrzeszony w ZŻ WP oraz jego współmałżonek ; - wdowa i sierota(y) po zmarłym żołnierzu zawodowym, a także po zmarłym byłym żołnierzu zawodowym. Może stać się podmiotem fundacyjnej pomocy materialnej wymieniona wyżej osoba jeżeli jest samotna lub niepełnosprawna albo obłożnie chora. Dodatkową okolicznością są trudne warunki materialne, okolicznością taką może też być długotrwała choroba, a nawet wyniszczające materialnie zdarzenie losowe. Fundacyjna pomoc zawsze ma charakter celowy, a cele określa statut. Znaczy to, że pomoc powinna być przeznaczona na kupno sprzętu rehabilitacyjnego, na kupno sprzętu ułatwiającego życie, najczęściej jednak na ochronę zdrowia, to jest na leki, na niektóre zabiegi ( jeśli są udzielane odpłatnie) np. zabiegi rehabilitacyjne. Fundacja gromadzi środki finansowe i z tych zasobów udziela następnie pomocy. Działalności gospodarczej nie prowadzi. W jej sferze zainteresowania nie znajdowało się dotychczas gromadzenie materialnych składników majątkowych. Fundacja nie nabywała drogą kupna nieruchomości, również nie otrzymywała ich poprzez spadkobranie czy zapisy. Na działalność statutową Fundacja gromadzi środki finansowe z pieniężnych darowizn, przede wszystkim z odpisów 1 %, ze sprzedaży cegiełek i z oprocentowania lokat. Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), pomoc socjalną i prozdrowotną otrzymać również mogą kombatanci, weterani i członkowie ich rodzin. 2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w fundacyjnej działalności o skutkach finansowych. 2

3 Przez wiele lat władze Fundacji - w szczególności Zarząd - gromadziły doświadczenie i rozwijały działania własne i za pośrednictwem licznych wolontariuszy o charakterze organizacyjnym i promocyjnym, które zapewniały stale rosnący napływ środków finansowych na fundacyjna pomoc dla potrzebujących. Po uzyskaniu w 2006 r. statusu Organizacji Pożytku Publicznego również przez ZBŻZ i ORWP ( obecnie ZŻWP ), a także przez inne stowarzyszenia i fundacje współpracujące z Resortem Obrony Narodowej, sytuacja zaczęła się kształtować niekorzystnie dla Fundacji. Zaznaczył się radykalny spadek ilości osób odpisujących 1 % od podatku na rzecz Fundacji oraz znaczący spadek wpływu środków finansowych z tego tytułu. Obrazują to poniższe dane : Rok ilość osób,które Kwota dokonały odpisu [ zł.] 1 % od podatku na Fundację około 6,5 tys , , , ,63 Istotna przyczyną tego stanu rzeczy jest to, że duża część świadczeniobiorców rozlicza się ze swoich dochodów z fiskusem za pośrednictwem Wojskowych Biur Emerytalnych. A te nie mogą za podatnika odpisywać 1 % od podatku na OPP. Aby nie dopuścić do załamania się przychodów Zarząd Fundacji był zmuszony do podjęcia różnorodnych działań informacyjnych i promocyjnych, adresowanych, jak dotychczas do emerytów wojskowych, a w drugiej kolejności do kadry zawodowej Sił Zbrojnych. Działania te pociągają za sobą nowe koszty dotychczas nie ponoszone na drukowanie apeli, kalendarzy, folderów oraz ogłoszeń prasowych. Pomoc materialna świadczona przez Fundacje w 2010 r. osobom potrzebującym była przeznaczona na cele zgodne ze Statutem. W sytuacji nie słabnącego wzrostu liczby próśb, jakie w ciągu roku napływały, a jednocześnie spadku przychodów, żeby sprostać oczekiwaniom, Zarząd był zmuszony obniżyć wielkość przyznawanej jednorazowo kwoty pomocy. W 2010 roku Fundacja udzieliła wsparcia materialnego 282. byłym żołnierzom zawodowym, wdowom i sierotom. W tej liczbie 142. podoficerom i chorążym, 30. oficerom młodszym, 65. oficerom starszym ( w znacznej części majorom ), pobierającym świadczenia ze, starego portfela oraz 45. członkom rodzin, tj. wdowom po żołnierzach zawodowych i sierotom, których wiek lub stan zdrowie uniemożliwia zarobkowanie, albo pobierają one naukę nabywszy prawo do renty rodzinnej po śmierci żołnierza lub byłego żołnierza. Ponadto rozpatrzono 68. spraw, które jednak zostały oddalone, gdyż ich uzasadnienia nie były wystarczające i nie uzyskały poparcia Zarządu Fundacji zarówno ze względów merytorycznych, jak i formalnych. Na przestrzeni 2010 roku Zarząd Fundacji zbierał się dwunastokrotnie. Były w tym dwa posiedzenia Zespołu Wykonawczego Zarządu ( 11. lutego i 13. grudnia ), to jest organu powołanego Uchwałą Nr 2/2008 z 11 stycznia 2008 r. w celu rozpatrywania spraw pilnych, wymagających szybkich decyzji. Poszczególne posiedzenia były poświęcone następującym zasadniczym sprawom: 3

4 - rozpatrzeniu prośby Dyrektora Donu Emeryta Wojskowego o dokonanie zakupu przez Fundację wielofunkcyjnego fotele do zabiegów rehabilitacyjnych dla pensjonariuszy w postaci daru ; - analizie przychodów pieniężnych i planowaniu wydatków, opracowaniu wyważonego preliminarza, następnie jego rocznej korekcie i dostosowania do realiów, a także finansami w szerszym pojęciu, to jest - jak uchronić fundacyjny kapitał przed skutkami kryzysu finansowego, w jakim banku kapitał ulokować ; - szukaniu nowych źródeł fundacyjnych przychodów, w tym poprzez tworzenie prawnych podstaw do rozwinięcia działania w terenie tzw. zespołów przedstawicielskich, w miejsce dotychczasowych pełnomocników Fundacji ; - prac nad nowelizacją Statutu, głównie 13, dopuszczającego poszerzenie organów Fundacji o Komisje Rewizyjną, co jest postulowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; skutecznym wypełnianiem przez Fundację uzupełniającej roli w dziedzinie socjalnych przedsięwzięć resortu Obrony Narodowej wobec części emerytów i rencistów wojskowych ; Zarząd Fundacji, którym od czterech lat kieruje płk Mieczysław MIKRUT, dysponując wysokim kapitałem społecznym, stabilnie, efektywnie i skutecznie realizował przyjęte plany. W jedenastoosobowym Zarządzie w ciągu roku nastąpiła tylko jedna zmiana personalna, mianowicie ppłk. w st. spocz. Witolda Jakóbika członka Zarządu który zmieniając miejsce stałego pobytu osiedlił się na stałe w Hiszpanii, zastąpił na tej funkcji ppłk w st. spocz. Stanisław Klimczyński. Zaangażowany społecznik, pełniący szereg odpowiedzialnych funkcji w Zarządzie Wojewódzkim Związku w Poznaniu. Jak już wyżej wspomniano, po nie przynoszących zadowalających efektów apelach pod adresem środowiska emerytów i rencistów wojskowych, w tym członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, w sprawie odpisywania 1 % od podatku właśnie na Fundację, Zarząd Fundacji mając na to wcześniejsza zgodę Kierownictw Sztabu Generalnego WP i Ministerstwa Obrony Narodowej kontynuował współpracę z Wojskiem Polskim. Praktycznie realizowano tę współpracę z Departamentem Spraw Socjalnych MON, Wojskowymi Biurami Emerytalnymi, Konwentem Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych Wojska Polskiego. Dzięki życzliwej postawie Przewodniczącego Konwentu Dziekanów płk. Anatola TICHONIUKA, Dziekanów Rodzajów Sił Zbrojnych i Okręgów Wojskowych, Zarząd Fundacji mógł rozpocząć kontakty również z Mężami Zaufania w uczelniach i instytucjach, jednostkach i dowództwach, a za ich pośrednictwem słać apele o darowizny 1 % do środowiska kadry zawodowej WP. Do Dziekanów i Mężów Zaufania kierowane są informacji o działalności Zarządu Fundacji i o rezultatach fundacyjnej pomocy zdrowotnej i socjalnej, realizowanej dla środowiska emerytów i rencistów wojskowych. Prezes oraz członkowie Zarządu Fundacji uczestniczyli w spotkaniach z Mężami Zaufania, korzystając z organizowanych z nimi szkoleń i odpraw przez funkcjonalnych przełożonych Konwent Dziekanów, Dziekanów Rodzajów Sił Zbrojnych i Okręgów Wojskowych. Zarząd Fundacji realizując porozumienie podpisane przez Ministra Obrony Narodowej o współpracy z Fundacją z 2008 r., starał się wpisywać w rolę uzupełniającą socjalną działalność Resortu. Czyni to świadcząc pomoc materialną tym emerytom, którzy znaleźli się w trudnym położeniu oraz tym, którzy są pensjonariuszami Domu Emeryta Wojskowego w Warszawie. Np. w roku sprawozdawczym, zakupiono wielofunkcyjny fotel do zabiegów rehabilitacyjnych za kwotę około 5000 zł. Ponadto Fundacja organizuje pomoc medyczną. Do niedawna działał jeden gabinet lekarski zorganizowany przez Zarząd Fundacji w Warszawie, świadczący pomoc lekarską dwa dni w tygodniu. Od września 2009 r. uruchomiony został następny w Rzeszowie 4

5 dla emerytów i rencistów z tego miasta i z okolicy. Gabinet ten działa eksperymentalnie przez cały rok W roku sprawozdawczym, 21. września 2010 zorganizowano jednodniową naradę pełnomocników Fundacji działających w terenie, przy Zarządach Rejonowych i Zarządach Wojewódzkich Związku. Organizatorzy postanowili poinformować ich o aktualnych priorytetach Fundacji oraz o zamiarze rozbudowania fundacyjnego przedstawicielstwa w terenie do kilkuosobowych Zespołu. W jaki sposób sprawa się rozwinie, okaże się po ponownym ( bo pierwsze z marca 2011 r. nie przyniosło pozytywnej decyzji ) odniesieniu się Zarządu Głównego ZŻWP ( fundatora ) we wrześniu 2011 r. Poprzez osobę Prezesa płk. Mieczysława Mikruta, a także inne osoby, Zarząd Fundacji uczestniczył w ciągu całego roku w organizowanych przez MON, czynniki rządowe i organizacje non profit konferencjach naukowych i innych spotkaniach, w różnego rodzaju jubileuszach o wymiarze historycznym oraz w celebrach religijnych. Uczestnictwo to przyczyniało się do promowania działalności fundacji oraz pozwalało Zarządowi Fundacji na orientację w kierunkach krajowego życia politycznego, gospodarczego i społecznego. 3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Środki na swoją statutową działalność zapewnia sobie, przede wszystkim, od indywidualnych darczyńców - płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy w rozliczeniu z fiskusem zadeklarują, że 1 % podatku przeznaczają właśnie na Fundację Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym. Po kilkanaście tysięcy fundacyjnego przychodu zapewniają inne darowizny : są to gotówkowe dary serca od osób wrażliwych na biedę występującą w byłych i obecnych garnizonach oddalonych ( tzw. leśnych ) oraz osoby mające odpowiednio wysokie zaufanie do Fundacji PEiRW, że przekazane jej środki zostaną sprawiedliwie rozdzielone pomiędzy osoby potrzebujące socjalnej lub prozdrowotnej pomocy. Kilkunastu tysięcy złotych przychodu przysparzają również rozprowadzone w różnych środowiskach fundacyjne cegiełki. Jeszcze nieliczne, ale już znaczące są darowizny tzw. 1 % otrzymywane od byłych żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się z podatku z fiskusem ryczałtowo. Są to odpisy 1% od podatku dokonywane raz w roku - przy niewielkich dochodach lub co miesiąc - przy dochodach większych. Nie sposób nie wyjaśnić szerzej na czym polega fundacyjna pomoc lekarska, o której wspomniano na poprzedniej stronie. Przy Zarządzie Fundacji utworzone zostało Ambulatorium, które spełnia role punktu konsultacyjno medycznego ( lekarz dyżurujący w ambulatorium mając do tego stosowne upoważnienie wchodzi w rolę podobną do lekarza pierwszego kontaktu ), w którym pacjentów przyjmuje dwóch doświadczonych specjalistów, udzielając porad i kierując na badania. Istnienie tej placówki jest bardzo potrzebne, a świadczy o tym to, że w 2010 roku z jej usług skorzystało ponad tysiąc byłych żołnierzy zawodowych ich rodzin oraz pracowników wojska. Jeden lekarz podczas trwającego dyżuru przyjmuje pacjentów. (Tygodniowo mają miejsce dwa dyżury lekarzy w fundacyjnym ambulatorium ). We wrześniu 2009 r. zawarte zostało porozumienie z Dyrektorem Specjalistycznej Wojskowej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie oraz podpisano stosowne umowy dot. finansowania przez Fundację placówki medycznej w Rzeszowie, analogicznej jak istniejąca od kilku lat w Warszawie. Placówka nowo-powołana do życia służy byłym żołnierzom zawodowym zamieszkałym w Rzeszowie i okolicach. 5

6 4. Odpisy uchwał zarządu fundacji ( dołączone xero wszystkich uchwał podejmowanych w danym roku sprawozdawczym lub informacja o niepodejmowaniu uchwał ). W załączeniu do niniejszego sprawozdania Zarząd przedstawia kserokopie 21 uchwał z 2010 roku - numery 1/2010 do 21/2010. Wszystkie kluczowe decyzje były podejmowane przez Zarząd w formie uchwał i mają swoje odzwierciedlenie w protokołach. 5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł. - spadki : nie było - zapisy : nie dokonywano - przychody z odpisów 1 % od podatku d.o.f ,63 - darowizny od osób fizycznych : ,80 - pozostałe darowizny 2.176,70 - ze sprzedaży cegiełek : ,69 - z oprocentowania lokat na kontach bankowych ,26 Razem przychody roku ,08 Do finansowego preliminarza na 2010 r. Zarząd Fundacji wprowadził przedsięwzięcie polegające na sfinansowaniu kolejnego etapu komputeryzacji prac biurowych i szerszego wykorzystania sieci do kontaktów zewnętrznych, głównie z instytucjami finansowymi. I w pełni je zrealizował. 6. Informacja o poniesionych kosztach w 2010 r. : - na pomoc potrzebującym 282. emerytom i rencistom, przekazaną w formie gotówkowej ,00 - na wsparcie Domu Emeryta Wojskowego, przekazane w formie zakupionego sprzętu do rehabilitacji 4.999,00 - na współfinansowanie opieki medycznej w Rzeszowie 6.000,00 - na promocję Fundacji wśród potencjalnych darczyńców ( druk, ulotek, kalendarza ściennego i wizytowego, cegiełek, znaczków, oraz druk apeli w prasie itp) ,89 - na prowadzenie biura Zarządu ( opłaty telefonu, opłaty pocztowe i bankowe oraz mater. biurowe bez kosztów osobowych) ,48 - na organizację posiedzeń Rady i Zarządu 230,10 - na prace zlecone i z umów o dzieło ,00 - na podróże służbowe ,99 - na składkę do ZUS u 1.995,84 - na amortyzację - - na III etap komputeryzacji Zarządu ( księgowość, dostęp do sieci) 753,96 6

7 - na sprzątanie pomieszczeń 904,80 - czynsz ( media ) 5.032,88 - na inne wydatki 1.828,06 Razem wydatki roku ,00 7 Dane o : - liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem wg zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej. Zarząd nie zatrudnia nikogo na umowę o pracę. Na rzecz Fundacji świadczą pracę niżej wymienieni, wykonując na podstawi umów o dzieło lub umów zlecenia, następujące obowiązki : - dyrektora biura ; - księgowego ; - organizatora pomocy społecznej i jednocześnie kancelisty ; - kasjera ; Doraźnie ( od czasu do czasu ) Zarząd zawiera umowy o dzieło z korektorkami, redaktorami technicznymi, a ponadto angażuje osobę do sprzątania. Większość prac redakcyjnych przy powstawaniu materiałów promujących Fundację powstaje bez kosztowo w ramach umiejętności osób wyżyj wymienionych i wolontariuszy. Do prowadzenia ambulatorium medycznego ( o czym mowa była wyżej ) Zarząd zatrudnia dwóch lekarzy. Współfinansowanie opieki medycznej w Rzeszowie odbywa się, stosownie do postanowień zawartych w podpisanych umowach z Dyrektorem tamtejszej Przychodni, i realizowane jest drogą przekazywania przez Fundację środków na konto wspomnianej Przychodni. - łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez Fundację z podziałem na: wynagrodzenia, nagrody, premie inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych w działalności gospodarczej. - wynagrodzenia z umowy o dzieło (zlecenia) - nagrody nie występują - premie nie występują - inne świadczenia nie występują - wynagrodzenia w działalności gospodarczej nie występują - wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego łącznie członkom zarządu i innych organów Fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie, inne świadczenia. Członkowie Zarządu i innych organów Fundacji nie pobierają wynagrodzeń z umowy o prace. Nie otrzymują nagród ani premii. Fundacja nie zatrudnia osób w działalności gospodarczej, gdyż takiej działalności nie prowadzi. 7

8 Od kwietnia 2008 r. Dyrektorowi Biura Zarządu powierzono dodatkowo obowiązki Sekretarza Zarządu. Osoba ta otrzymuje wynagrodzenie w wysokości jednego tysiąca zł. miesięcznie za pełnienie obowiązków Dyrektora Biura, a nie za Sekretarza Zarządu. - wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia (o dzieło ) Łączna kwota wydatków na umowy o dzieło i umowy zlecenia w 2010 wyniosła ,00 zł. ( bez tzw. narzutów na płace ).W tej kwocie mieszczą się wydatki : - dla lekarzy i redaktorów tech. za korekty ,00 zł. - na cele administracyjne ,00 zł. - udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych z podziałem wg ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek. Fundacja nie udziela pożyczek. Nie zezwala na to statut. - kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku. Fundusze własne Fundacji w dniu wynosiły ,71 zł. Środki te ulokowane były na kontach w dwóch bankach : w Banku Pekao S.A i w Banku Gospodarstwa Krajowego ,05 zł. - na lokatach bankowych. Z tego w Banku Pekao S. A ,00 zł. w Banku Gospodarstwa Krajowego ,05 zł ,26 zł. na bankowym rachunku bieżącym w Pekao S.A ,09 zł. w kasie Zarządu Fundacji. - wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek. Z powodu znacznego ryzyka płynącego z lokowania kapitału w akcje, obligacje, fundusze itp. dotychczas Zarząd ich nie nabywał. - nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie. Fundacja dotychczas nie nabywała nieruchomości. - nabytych pozostałych środków trwałych. Środków trwałych w roku sprawozdawczym Fundacja nie nabywała, a ich dotychczasowa wartość została w całości umorzona. Ostatnią kwotą jaką umorzono wynosiła 222,29 zł. i miało to miejsce w 2009 r. - wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych. 8

9 Wg bilansu, na dzień aktywa fundacji wynoszą ,71 zł. W Nowy Rok Zarząd Fundacji wchodzi z niewielkimi zobowiązaniami w wysokości 500,00 zł., które wynikają z nierozliczonych w 2010 r. wpływów. 7. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe, samorządowe ( usługi państwowe, zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności,. W roku sprawozdawczym Fundacja nie otrzymywała dotacji w ramach zleconych przez państwowe jednostki budżetowe zadań. 8. Informacja o rozliczeniach fundacji z tyt. ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych. Fundacja nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, ani płatnikiem VAT - u i w tym zakresie składa raz w roku negatywną deklarację CIT 8 do Urzędu Skarbowego. Zarząd Fundacji terminowo odprowadza podatek dochodowy od osób fizycznych nie mając z tego tytułu żadnych nie zrealizowanych zobowiązań. 9. Czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola? Kontroli zewnętrznej w Fundacji nie prowadzono. Ostatnia kontrola odbyła się kwietnia 2008 r. Wówczas w protokole kontroli zapisano : : Komisja stwierdza, iż zarówno Zarząd jak i Rada Fundacji bardzo dobrze wypełniają misję swojej organizacji, mimo wielu trudności, zarówno obiektywnych, jak i subiektywnych. Na wysokie uznanie zasługuje osobiste zaangażowanie członków Zarządu oraz pracowników etatowych w realizację zadań statutowych, szczególnie w dziale pozyskiwania środków na działalność Fundacji. Widoczna jest duża troska o racjonalne gospodarowanie funduszami, a także o kształtowanie pozytywnego wizerunku Fundacji w społeczeństwie. W kontaktach z departamentami MON, z Departamentem Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, z ZUS em i z Urzędami Skarbowymi, a także w innych kontaktach zewnętrznych Zarząd Fundacji stara się być w pełni transparentnym. Niniejsze sprawozdanie Zarząd Fundacji przekazuje do nw. adresatów : a) Sekretarza Stanu Do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji w Ministerstwie Obrony Narodowej. b). Departamentu Pożytku Publicznego MP i PS c). Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON d). Departamentu Spraw Socjalnych MON e). Krajowego Rejestru Sądowego f). Zarządu Głównego ZBŻZ i OR WP. 9

10 Do niniejszego sprawozdania dołącza się kserokopie 21 uchwał. Sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej, a ponadto Uchwałę z r. w sprawie zatwierdzenia bilansu i przeksięgowania wyniku finansowego. Sekretarz Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym Prezesa Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym. płk w st. spocz. Stanisław TORCHAŁA. płk w st. spocz.. Mieczysław MIKRUT 10

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt z działalności w 2009 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt z działalności w 2009 roku FUNDACJA POLSKICH NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH TRAKT Organizacja Pożytku Publicznego Adres do korespondencji: ul. Krańcowa 23 m 23; 02-493 Warszawa Kontakt: +48 22 57 61 879; +48 606 75 75 85; e-mail:

Bardziej szczegółowo

od dnia 01 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 Fundacja EX ANIMO, ul. Belwederska 26/30, 00-585 Warszawa (Hotel Uniwersytetu Warszawskiego HERA)

od dnia 01 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 Fundacja EX ANIMO, ul. Belwederska 26/30, 00-585 Warszawa (Hotel Uniwersytetu Warszawskiego HERA) Fundacja EX ANIMO Al. Dzieci Polskich 20E, lokal 712 04-730 Warszawa Warszawa, dnia 6 marca 2013 r. Sprawozdanie z Fundacji (w układzie określonym w 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych

Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych Spis treści Wstęp Stowarzyszenia Fundacje Stowarzyszenia a fundacje - porównanie Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie Księgowość

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. 1. Nazwa fundacji: Fundacja Pro Advice Siedziba: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Liściasta 16 Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski,

Bardziej szczegółowo

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom U R ZĄ D D O S P R A W K O M B A T A N T Ó W I O S Ó B R E P R E S J O N O W A N Y C H B I U R O D Y R E K T O R A G E N E R A L N E G O S t a n o w i s k o d s. K o n t r o l i Warszawa, 15 czerwca 2004

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r. 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz z statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie OVUMSENIORA

Stowarzyszenie OVUMSENIORA Poradnik Stowarzyszenie OVUMSENIORA SENIORA Poradnik Stowarzyszene OVUMSENIORA SENIORA Projekt Senioralna Szkoła Prawa Publikacja została współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH w 2013 r.

ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH w 2013 r. ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH w 2013 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej biuletyn

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej biuletyn PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ PROJEKT REGIONALNE PROJEKT REGIONALNE CENTRUM CENTRUM EKONOMII EKONOMII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej

Bardziej szczegółowo

STO LAT PŁK. MIKOŁAJA BOSAKIRSKIEGO MAMY TAKĄ NADZIEJĘ

STO LAT PŁK. MIKOŁAJA BOSAKIRSKIEGO MAMY TAKĄ NADZIEJĘ weter4_07.indd 1 2007-03-25 23:25:37 http://www.zgzbzziorwp.republika.pl/gwir.html Kwiecieñ 2007 G³os Weterana i Rezerwisty MAMY TAKĄ NADZIEJĘ Wspólnie z prezesem ZG podpisał Pan umowę z Departamentem

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

Poradnik. ABC organizacji pozarządowej

Poradnik. ABC organizacji pozarządowej Poradnik ABC organizacji pozarządowej Kraków 2013 Poradnik ABC organizacji pozarządowej Aldona Gibalska, dr Małgorzata Kurleto, Agnieszka Majewska-Siwek, Anatol Władyka Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Prawo w NGO. czyli jak zgodnie z prawem prowadzić działalność w sektorze pozarządowym

Prawo w NGO. czyli jak zgodnie z prawem prowadzić działalność w sektorze pozarządowym Prawo w NGO czyli jak zgodnie z prawem prowadzić działalność w sektorze pozarządowym 2 Spis treści: CZYM SĄ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE?...5 JAK ZACZĄĆ DZIAŁAĆ W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ?...7 RODZAJE DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE Zakład Ubezpieczeń Społecznych UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE Warszawa 2012 Opracowanie Anna Siporska Departament Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych. Prowadzący: Mirosława Tomasik Robert Tomasik

Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych. Prowadzący: Mirosława Tomasik Robert Tomasik Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych Prowadzący: Mirosława Tomasik Robert Tomasik Cele szkolenia: Na szkoleniu dowiesz się: Jak wybrać politykę rachunkowości i jak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2014 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2014 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2014 r. Warszawa, styczeń 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES ZADAŃ MOŻLIWYCH

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza na temat rozwoju i wykorzystania ekonomii społecznej w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Ekspertyza na temat rozwoju i wykorzystania ekonomii społecznej w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Strona1 Ekspertyza na temat rozwoju i wykorzystania ekonomii społecznej w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I E N A R Z E C Z N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H S P E S Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 Pomagamy od roku 1986 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SAMORZĄDOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI RAWSKIEJ... (pełna nazwa jednostki) I. Nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer

Bardziej szczegółowo

PORADNIK STANDARDÓW NORMATYWNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

PORADNIK STANDARDÓW NORMATYWNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Człowiek - najlepsza inwestycja PORADNIK STANDARDÓW NORMATYWNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH PORADNIK STANDARDÓW NORMATYWNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH KATARZYNA SZTOP-RUTKOWSKA (red.) MONIKA FALEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK sporządzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Jak założyć podmiot gospodarki społecznej?

Jak założyć podmiot gospodarki społecznej? Jak założyć podmiot gospodarki społecznej? Wybrane przykłady. Małgorzata Ołdak Andrzej Trzeciecki Spis treści: Strona Wprowadzenie I. Spółdzielnia socjalna II. III. IV. 1. Podstawa prawna 2. Cel 3. Założyciele

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. . Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo