Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej"

Transkrypt

1 Łódź 2009 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej Program Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi

2 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 3 DIAGNOZA PROBLEMU NIEPORZĄDKU NA ULICY PIOTRKOWSKIEJ... 3 GENEZA I UZASADNIENIE WPROWADZENIA PROGRAMU ZERO TOLERANCJI DLA NIEPORZĄDKU NA ULICY PIOTRKOWSKIEJ... 4 KONTEKST PRAWNY PROGRAMU... 5 ZAŁOŻENIA PROGRAMU ZERO TOLERANCJI DLA NIEPORZĄDKU NA ULICY PIOTRKOWSKIEJ... 6 OKRES PROGRAMOWANIA... 7 ZASIĘG PRZESTRZENNY PROGRAMU... 7 GRUPY DOCELOWE PROGRAMU... 8 SPOŁECZNE SKUTKI REALIZACJI CELÓW PROGRAMU... 9 CELE I ZADANIA PROGRAMU CEL GŁÓWNY PROGRAMU CELE SZCZEGÓŁOWE ZADANIA DLA REALIZACJI CELÓW ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWYCH CELÓW, ZADAŃ I PROPONOWANYCH WSKAŹNIKÓW SYSTEM WDRAŻANIA PROGRAMU ZERO TOLERANCJI DLA NIEPORZĄDKU NA ULICY PIOTRKOWSKIEJ PODMIOTY REALIZACJI PROGRAMU ORGANIZACJA WDRAŻANIA HARMONOGRAM MONITOROWANIE, OCENA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA PROGRAMU ZERO TOLERANCJI DLA NIEPORZĄDKU NA ULICY PIOTRKOWSKIEJ ZAŁĄCZNIK 1. WYCIĄG Z REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA ŁODZI DOTYCZĄCY ZASAD UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU DLA ULICY PIOTRKOWSKIEJ ZAŁĄCZNIK 2. ZARZĄDZENIE W SPRAWIE OKREŚLANIA ZASAD UMIESZCZANIA URZĄDZEO REKLAMOWYCH, INFORMACJI WIZUALNEJ ORAZ INNYCH ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY KSZTAŁTUJĄCYCH PRZESTRZEO PUBLICZNĄ ZAŁĄCZNIK 3. PROPOZYCJE DODATKOWYCH ZAPISÓW DO REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA ŁODZI (UL. PIOTRKOWSKIEJ)

3 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 3 Każdy istniejący porządek ma to do siebie, że trzeba go bez przerwy robić Władysław Grzeszczyk 1 Wprowadzenie Ulica Piotrkowska w Łodzi to bez wątpienia miejsce wyjątkowe. O jej walorach można by pisać bez końca. Nie sposób jednak nie zauważyć, że dokonujące się na przestrzeni ostatnich lat zmiany, w konsekwencji spowodowały, że jej blask przygasł. Zaniedbanie, brud, monotonia, kicz, tandeta, nieład - to określenia, które coraz częściej pojawiają się w publicznych dyskusjach i prywatnych rozmowach dotyczących ulicy Piotrkowskiej. Coraz częściej też podnoszona jest kwestia potrzeby zmiany istniejącej sytuacji. Odpowiedzią na te problemy ma być realizacja Programu Zero Tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej. Diagnoza problemu nieporządku na ulicy Piotrkowskiej Czystość i estetyka to jeden z obszarów problemowych, jakie zidentyfikowano w trakcie prac nad budowaniem Strategii Rozwoju Ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata Równolegle do prac Sztabu Piotrkowska zrealizowano badania dotyczące ulicy Piotrkowskiej mające na celu poznanie jej aktualnego i pożądanego stanu. Wyniki sondażu ulicznego 2 zrealizowanego na potrzeby Wydziału Strategii i Analiz Urzędu Miasta Łodzi wskazują, iż co piąta ankietowana osoba jako element, który najbardziej nie podoba się na ulicy Piotrkowskiej wskazała opcję: brudno, nieprzyjemnie. Był to najczęściej wymieniany element. Kolejne wskazania dotyczyły zaniedbanych podwórek, nieładu w bramach (16,7%) i nieodnowionych kamienic (16,4%). Badani zapytani o to, co należałoby zmienić, poprawić na ulicy Piotrkowskiej, wykazali konsekwencję, najczęściej wskazując odnowienie kamienic (37,3%). Na drugim miejscu pod względem częstotliwości wskazań pojawiła się czystość (15,5%), a 11% uczestników badania odpowiedziało: zadbać o bramy, podwórka. W wypowiedziach uczestników badań jakościowych 3 również pojawiały się kwestie czystości 1 Grzeszczyk W., Parada Paradoksów, Łódź Sondaż stanowił część projektu badawczego zrealizowanego w okresie od kwietnia do czerwca 2008 roku. Realizowany on był w formie wywiadu bezpośredniego realizowanego na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Respondentami byli pełnoletni mieszkańcy Łodzi przebywający w okresie realizacji badania w części deptakowej ulicy Piotrkowskiej (od Placu Wolności do Al. Piłsudskiego). Dobór respondentów miał charakter losowy a łączna liczna zrealizowanych wywiadów wyniosła Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) i pogłębione wywiady indywidualne (IDI) stanowiły część projektu badawczego zrealizowanego w okresie od kwietnia do czerwca 2008 roku. FGI zrealizowano w kwietniu w Łodzi (4 sesje) i w Warszawie (2 sesje). Łącznie zrealizowano 6 sesji z uczestnikami reprezentującymi mieszkańców Piotrkowskiej, Łodzi i Warszawy w różnych przedziałach wiekowych. IDI zrealizowano w miesiącach kwiecień-maj w Łodzi. Przeprowadzono je z respondentami trudno dostępnymi, z którymi niemożliwe byłoby przeprowadzenie Zogniskowanych Wywiadów Grupowych

4 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 4 i estetyki ulicy Piotrkowskiej jako stanowiące jej słabą stronę. Zaniedbane budynki, czarny pył na ulicy, niepasujące stylem do ulicy reklamy, w ocenie właścicieli: brak dbałości mieszkańców o czystość kamienic i podwórek, problem psów, w ocenie lokatorów: zbyt mała troska właścicieli o standard kamienic, brak konsekwencji estetycznej to tylko niektóre z punktów tej czarnej listy. Jej uzupełnienie stanowią miejsca uznawane przez badanych za szczególnie wstydliwe typu: DH Magda i jego otoczenie, tzw. China Town, bramy itp., reportaż Gazety Wyborczej, fotoraport Delegatury Łódź-Śródmieście z ulicy Piotrkowskiej czy też materiał Grupy Pewnych Osób prezentowane 4 na Sztabie Piotrkowska to dokumentacja, która potwierdza problem nieporządku na ulicy Piotrkowskiej. Bez wątpienia jest to sytuacja wymagająca podjęcia adekwatnych działań. Geneza i uzasadnienie wprowadzenia Programu Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej W Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata , przyjętej Uchwałą Nr LVII/1074/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 13 maja 2009 r. wyznaczono cel główny, który wyraża się następująco: Piotrkowska wizytówką Łodzi metropolitalnej, ulicą europejską o ważnych funkcjach gospodarczych, kulturalnych, turystycznych i rozrywkowych, miejscem przyjaznym dla mieszkańców i gości. W Strategii wyznaczono również cele strategiczne. Jednym z nich jest poprawa jakości przestrzeni ulicy Piotrkowskiej. Dla realizacji tego celu przewidziane zostało m.in. opracowanie zasad gospodarowania przestrzenią ulicy Piotrkowskiej. Program Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej w sposób bezpośredni realizuje zadanie 1.4., którym jest opracowanie regulaminu czystości dla ulicy Piotrkowskiej oraz ścisłe jego egzekwowanie. Kwestie czystości i estetyki pojawiają się również w innych zapisach Strategii. Ich specyfika polega bowiem na tym, iż mają one wpływ nie tylko na sferę przestrzenną, ale i społecznogospodarczą. I choć w aktualnym stanie prawnym zadanie utrzymania czystości i porządku oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania należy do obowiązkowych zadań własnych gminy, to liczba podmiotów zaangażowanych w kwestie czystości i estetyki jest (FGI). Wśród nich byli: 1) Najemcy lokali przy ulicy Piotrkowskiej, prowadzący przy Piotrkowskiej działalność gospodarczą (N=8); 2) Zarządcy kamienic przy ulicy Piotrkowskiej, właściciele i współwłaściciele kamienic przy ulicy Piotrkowskiej oraz ich pełnomocnicy (N=5); 3) Goście zagraniczni osoby turystycznie lub czasowo przebywające w Łodzi (N=12). 4

5 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 5 większa. Dodatkowo podmioty te wyposażone są w różnego rodzaju kompetencje i ciąży na nich zróżnicowana odpowiedzialność. Wydział Gospodarki Komunalnej, Straż Miejska, Zarząd Dróg i Transportu, właściciele nieruchomości, mieszkańcy ulicy Piotrkowskiej czy też osoby na niej goszczące to jedynie część potencjalnych interesariuszy. Również ten fakt uzasadnia konieczność stworzenia instrumentu koordynującego i integrującego działania na rzecz czystości ulicy Piotrkowskiej. Kontekst prawny Programu Zapisy Programu są zgodne z prawem krajowym i prawem miejscowym. W szczególności odnoszą się one do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi (Tekst ujednolicony opracowany na podstawie uchwały Nr LXII/1159/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi wraz z późniejszymi zmianami). Nawiązują one również do zasad kształtujących przestrzeń publiczną określających sposób wdrażania Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata określonych w Zarządzeniu Nr 3349/V/09 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie określania zasad umieszczania urządzeń reklamowych, informacji wizualnej oraz innych elementów małej architektury kształtujących przestrzeń publiczną placu Wolności, ulicy Piotrkowskiej na odcinku od placu Wolności do alei Marszałka Józefa Piłsudskiego/alei Adama Mickiewicza.

6 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 6 Założenia Programu Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej Program Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej w swej nazwie odwołuje do koncepcji zero tolerancji. Jego istotą jest założenie, iż każde działanie, które przyczynia się do nieporządku na ulicy Piotrkowskiej będzie podlegało przewidzianej przepisami prawa karze. W praktyce oznacza to konsekwentne egzekwowanie postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi bądź innych dokumentów regulujących te kwestie. Z uwagi na fakt, iż ostatnią nowelizację Regulaminu przyjęto uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi stosunkowo niedawno, bo w lipcu 2009 r., konieczna jest dwuetapowa realizacja Programu: Skuteczną realizację Programu oparto o następujące założenia zgodne z zasadami planowania długoterminowego: Zero tolerancji bardzo konsekwentna realizacja działań etapu drugiego ze szczególnym uwzględnieniem zasady karania za każde stwierdzone w trakcie kontroli naruszenie zasad czystości i porządku. Koordynacja i integracja z uwagi na dużą liczbę i zróżnicowanie interesariuszy oraz znaczenie czystości i estetyki dla wielu sfer konieczne jest koordynowanie działań i dbałość o to by były one zintegrowane. Zagwarantuje to komplementarność prowadzonych działań i możliwość osiągnięcia tzw. masy krytycznej, która spowoduje, iż prowadzone działania staną się zauważalne dla przeciętnego przechodnia. Współuczestniczenie i odpowiedzialność warunkiem bezwzględnym jest zaangażowanie możliwie największej liczby interesariuszy i zbudowanie poczucia współodpowiedzialności za ulicę Piotrkowską.

7 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 7 Podejście systemowe oznacza to, że kwestii czystości i estetyki nie rozpatrujemy w oderwaniu od kontekstu, ale o ile to możliwe analizujemy je i oceniamy całościowo. Podejście elastyczne z uwagi na czas realizacji Programu konieczne jest elastyczne podejście do mogących dokonać się zmian i dostosowywanie zapisów i realizacji Programu do nowych warunków. Okres programowania Realizacja Programu zaplanowana została na lata , a więc przyjęto, taką samą jak w Strategii Rozwoju Ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata , perspektywę czasową. Program Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej obejmuje lata Z uwagi na fakt, iż rok 2009 dobiega końca, w harmonogramie uwzględniono jedynie część zadań, jakie prowadzone były w zakresie utrzymania czystości. Objęty Programem okres podzielony został na dwa podokresy: 1) , dla tego okresu (w szczególności dla roku 2010) możliwe było opracowanie szczegółowych danych o planowanych zadaniach i szacunkowych kosztach ich realizacji. Zgodnie z Uchwałą Nr LX/1142/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 czerwca 2009 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata , za wdrażanie Programu w tym podokresie odpowiada Wydział Gospodarki Komunalnej. Przed przystąpieniem do wdrażania Programu w latach zaleca się dokonanie ewaluacji celem poprawy wdrażania i jakości kolejnych działań oraz ewentualnych decyzji o kontynuacji działań realizowanych w podokresie pierwszym. 2) , dla tego okresu wyszczególnione zostały planowane działania (mogące jednak podlegać aktualizacji w trybie rocznym), podmioty za nie odpowiedzialne i czas ich realizacji. Koszty będą sukcesywnie określane w kolejnych latach z uwzględnieniem źródeł finansowania, z uwagi na trudności w stworzeniu z dużym wyprzedzeniem planu finansowego i możliwych zmian w samym zakresie rzeczowym Programu. Zgodnie z Uchwałą Nr LX/1142/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 czerwca 2009 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata , za wdrażanie Programu w tym podokresie odpowiadają: Zarząd Dróg i Transportu oraz Straż Miejska. Zasięg przestrzenny Programu Program obejmuje swym zasięgiem przestrzennym obszar ulicy Piotrkowskiej w Łodzi od Placu Wolności do Placu Niepodległości, wraz z przyległymi kwartałami, a także obszar od Placu Wolności do Parku Staromiejskiego zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju ulicy

8 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 8 Piotrkowskiej w Łodzi na lata oraz dodatkowo Park Staromiejski zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi. Grupy docelowe Programu Projektując poszczególne akcje mające na celu poprawę czystości i porządku na ulicy Piotrkowskiej należy precyzyjnie dobierać ich adresatów, od tego bowiem między innymi będzie zależeć skuteczność działań. Generalnie możemy wyróżnić następujące grupy docelowe Programu: Właściciele nieruchomości na terenie objętym Programem współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu; Mieszkańcy ulicy Piotrkowskiej (terenu objętego Programem) w tym członkowie spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, indywidualni właściciele, najemcy lokali; Właściciele i najemcy lokali komercyjnych w tym gastronomicznych, handlowych, usługowych itp. na terenie objętym Programem; Właściciele i faktyczni użytkownicy części wspólnych nieruchomości na terenie objętym Programem takich jak: podwórka, bramy, przejścia itp.; Przedsiębiorcy prowadzący działalność na ul. Piotrkowskiej (terenie objętym Programem); Czasowi użytkownicy ulicy Piotrkowskiej (terenu objętego Programem) przechodnie, klienci sklepów, punktów usługowych i inni; Właściciele zwierząt domowych (głównie psów i kotów) mieszkający na ul. Piotrkowskiej (terenie objętym Programem) i korzystający z ulicy Piotrkowskiej (terenu objętego Programem); Firmy wywozowe zajmujące się wywozem odpadów komunalnych z terenu objętego Programem; Niektóre jednostki/osoby mogą wchodzić w skład różnych grup docelowych np. właściciel lokalu przy ul. Piotrkowskiej może być jego użytkownikiem, mieszkaniec może być jednocześnie właścicielem lokalu, właścicielem psa i przedsiębiorcą itp.

9 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 9 Społeczne skutki realizacji celów Programu Realizacja celów Programu powinna rozpocząć proces zmiany postaw wobec nieporządku na ulicy Piotrkowskiej poprzez: 1) skupienie społecznej uwagi wokół problemu nieporządku występującego na ulicy Piotrkowskiej; 2) wzrost wiedzy o zasadach utrzymania czystości, sposobach egzekwowania zapisów Regulaminu i prowadzonych w tym zakresie działaniach promocyjno-edukacyjnych; 3) wzrost świadomości nieuchronności kary za nieprzestrzeganie zapisów Regulaminu zgodnie z zasadą zero tolerancji; 4) zmianę traktowania problemu nieporządku jako problemu małej wagi (zmniejszenie społecznego przyzwolenia na nieporządek); 5) wzmocnienie i rozszerzenie możliwości społecznego oddziaływania na problem nieporządku na ulicy Piotrkowskiej współuczestniczenie i odpowiedzialność.

10 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 10 Cele i zadania Programu Celem głównym jest osiągnięcie rzeczywistej poprawy stanu Cel główny Programu Istotą Programu Zero tolerancji dla czystości i estetyki ulicy Piotrkowskiej. nieporządku na ulicy Piotrkowskiej jest zaakcentowanie bezwzględnego braku zgody na niepożądane zjawiska występujące w sferze przestrzennej. Cele szczegółowe Realizacja celu głównego wymaga zdefiniowania celów szczegółowych. Są nimi dla poszczególnych etapów: Etap 1. Informacja, Promocja, Edukacja Etap Zwiększenie dostępności informacji o aktualnie obowiązującym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łodzi i innych aktach regulujących kwestie czystości i estetyki oraz o programach i akcjach Miasta mających na celu wsparcie w utrzymaniu czystości i estetyki. 2. Wzmocnienie wsparcia w utrzymaniu czystości i estetyki poprzez kontynuację ocenionych jako skuteczne programów i akcji oraz wprowadzenie zgodnie z potrzebami nowych. 3. Zintensyfikowanie działań o charakterze promocyjnym w zakresie czystości i estetyki. 4. Zintensyfikowanie działań o charakterze kampanii edukacyjnych w zakresie pozytywnych wzorców zachowań w obszarze czystości i estetyki ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ekologicznej. Kontrola, Monitorowanie, Ewaluacja 5. Wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za czystość i estetykę ulicy Piotrkowskiej wśród interesariuszy. 6. Zwiększenie ilości działań o charakterze kontrolnym w zakresie przestrzegania aktualnie obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łodzi i innych aktów regulujących kwestie czystości i estetyki. 7. Poprawa skuteczności działań interwencyjnych w zakresie czystości i estetyki.

11 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej Uzupełnienie aktualnych rozwiązań legislacyjnych w zakresie czystości i estetyki ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki ulicy Piotrkowskiej i jej części: deptakowej i biznesowej. Spośród wymienionych powyżej celów strategiczny charakter mają cele: 1, 2, 5, 8. Zadania dla realizacji celów Cel 1. Zwiększenie dostępności informacji o aktualnie obowiązującym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łodzi i innych dokumentach regulujących kwestie czystości i estetyki oraz o programach i akcjach mających na celu wsparcie w utrzymaniu czystości i estetyki. Zadanie 1.1. Przygotowanie pakietu informacyjnego dla właścicieli nieruchomości Krótki opis zadania: Zadanie obejmuje przygotowanie, druk i dystrybucję pakietu informacyjnego dla właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie objętym Programem. Ma ono na celu stworzenie możliwości poinformowania mieszkańców i najemców nieruchomości w zintegrowany i jednolity sposób o wszystkich obowiązujących regulacjach dotyczących czystości i estetyki obszaru objętego Programem oraz o wszystkich programach i akcjach mających na celu wsparcie w utrzymywaniu czystości i estetyki między innymi ulicy Piotrkowskiej. Pakiet miałby formę teczki (1 sztuka) zawierającej m.in. Regulamin (1 sztuka), ulotki informacyjne (5 sztuk), naklejki na pojemniki o segregacji śmieci (4 sztuki), adresownik (1 sztuka) zawierający: wykaz firm odbierających gruz, pojazdy wycofane z eksploatacji, niepotrzebne ubranie, leki i termometry rtęciowe, baterie, elektrośmieci itp. Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej Grupa docelowa: Właściciele nieruchomości na terenie objętym Programem współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu. Termin realizacji: W trzecim miesiącu pierwszego roku realizacji Programu. W latach kolejnych cyklicznie raz w roku.

12 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 12 Wskaźnik: 500 sztuk pakietów informacyjnych; jeśli zgłoszone zostanie zapotrzebowanie na większą liczbę pakietów, istnieje możliwość przygotowania dodatkowych pakietów. Szacunkowe koszty na rok 2010: Koszty obejmują: 1) Przygotowanie do druku i druk pakietów informacyjnych: Teczki 500 sztuk: około 750 zł Regulamin 500 sztuk: z bieżących zapasów Ulotki 5 sztuk x 500 sztuk = sztuk: około zł Naklejki 4 sztuki x 500 sztuk = sztuk: około zł Adresownik 500 sztuk: około zł W sumie: zł 2) Koszty dystrybucji: czas pracy pracowników oddelegowanych do realizacji zadania Źródła finansowania: Budżet Miasta, WFOŚiGW Zadanie 1.2. Udostępnienie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łodzi i jego ewentualnych aktualizacji Krótki opis zadania: Zadanie obejmuje druk i dystrybucję Regulaminu i jego ewentualnych aktualizacji w furtkach miejskich znajdujących się na terenie objętym Programem ul. Piotrkowska 153 i ul. Piotrkowska 104 oraz np. przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Wydział Budynków i Lokali. Ma ono na celu stworzenie możliwości pozyskania bezpłatnego egzemplarza Regulaminu przez osoby zainteresowane, celem informacji i promocji jego zapisów. Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej (druk i dystrybucja), Wydział Budynków i Lokali (dystrybucja) oraz Delegatura Łódź-Śródmieście, Delegatura Łódź-Bałuty, Delegatura Łódź- Górna (dystrybucja). Grupa docelowa: Wszystkie grupy docelowe Programu Termin realizacji: Cały okres wdrażania Programu

13 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 13 Wskaźnik: sztuk Regulaminu; uzupełniane według bieżącego zapotrzebowania Szacunkowe koszty na rok 2010: 0 Źródła finansowania: Budżet Miasta, WFOŚiGW Zadanie 1.3. Przygotowanie tablic informacyjnych uzupełnionych o najważniejsze zapisy Regulaminu Krótki opis zadania: Zadanie obejmuje przygotowanie, montaż i konserwację tablic informacyjnych ze spisanymi najważniejszymi z punktu widzenia czasowych użytkowników ulicy zapisami Regulaminu np. zakaz dokarmiania gołębi w miejscach niewyznaczonych (nieoznaczonych), konieczność sprzątania po psach, posiadania torebki na odchody itp. Tablice byłyby umieszczone na obszarze objętym Programem. Miałyby one na celu poinformowanie o najważniejszych z punktu widzenia czasowych użytkowników ulicy zapisach Regulaminu. W ten sposób byłoby również promowane ich przestrzeganie. Tablice informacyjne przygotowane zostaną w trakcie prac związanych z aktualizacją już istniejących tablic informacyjnych z zachowaniem zgodności z adekwatnymi zarządzeniami. Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Budynków i Lokali, Delegatury Urzędu Miasta Łodzi: Śródmieście, Górna i Bałuty. Grupy docelowe: Czasowi użytkownicy ulicy Piotrkowskiej (terenu objętego Programem) przechodnie, klienci sklepów, punktów usługowych i inni; Właściciele zwierząt domowych (głównie psów i kotów) mieszkający na ul. Piotrkowskiej (terenie objętym Programem) i korzystający z ul. Piotrkowskiej (terenu objętego Programem); Mieszkańcy ulicy Piotrkowskiej (terenu objętego Programem) w tym członkowie spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, indywidualni właściciele, najemcy lokali; Termin realizacji: W szóstym miesiącu pierwszego roku realizacji Programu. W latach kolejnych bieżąca konserwacja lub ewentualna aktualizacja. Wskaźnik: 10 tablic informacyjnych; uzupełniane według bieżącego zapotrzebowania.

14 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 14 Szacunkowe koszty na rok 2010: Koszty obejmują: 1) Przygotowanie tablic informacyjnych: zł za sztukę, łącznie: zł. Tablice informacyjne 10 sztuk 2) Koszty montażu: czas pracy pracownika oddelegowanego do realizacji zadania 3) Koszty konserwacji: czas pracy pracownika oddelegowanego do realizacji zadania Źródła finansowania: Budżet Miasta, WFOŚiGW Zadanie 1.4. Opracowanie Rocznego Planu Krótki opis zadania: Zadanie obejmuje opracowanie Rocznego Planu w zakresie realizacji programów dotyczących czystości i estetyki ul. Piotrkowskiej (Miasta Łodzi) i udostępnienie go m.in. na stronie internetowej Ma ono na celu poinformowanie z wyprzedzeniem potencjalnych uczestników programów o planowanych na dany rok działaniach. Plan będzie udostępniany również w formie ulotek dystrybuowanych w pakiecie informacyjnym dla właścicieli nieruchomości. Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej Grupa docelowa: Wszystkie grupy docelowe Programu Termin realizacji: W pierwszym miesiącu pierwszego roku realizacji Programu. W latach kolejnych cyklicznie raz w roku. Wskaźnik: 1 Plan roczny; aktualizowany i publikowany raz w roku. Szacunkowe koszty na rok 2010: Druk Ulotki 500 sztuk około 200 zł Koszty bieżące Wydziału Gospodarki Komunalnej (połączenie internetowe, czas pracy pracowników oddelegowanych do realizacji zadania). Źródła finansowania: Budżet Miasta, WFOŚiGW

15 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 15 Zadanie 1.5. Zamieszczenie na stronie internetowej w sekcji Prawo do pobrania informacji o Programie Zero tolerancji dla ulicy Piotrkowskiej Krótki opis zadania: Zadanie obejmuje zamieszczenie na stronie internetowej w sekcji Prawo do pobrania informacji o Programie Zero tolerancji dla ulicy Piotrkowskiej wraz z wykazem aktów prawnych regulujących kwestie estetyki i czystości, w tym uzupełnienie o Zarządzenie Nr 3349/V/09 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie określania zasad umieszczania urządzeń reklamowych, informacji wizualnej oraz innych elementów małej architektury kształtujących przestrzeń publiczną placu Wolności, ulicy Piotrkowskiej na odcinku od placu Wolności do alei Marszałka Józefa Piłsudskiego/alei Adama Mickiewicza. Ma ono na celu poinformowanie o Programie i jego podstawie prawnej. Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej Grupa docelowa: Wszystkie grupy docelowe Programu korzystające ze strony internetowej Termin realizacji: W pierwszym miesiącu pierwszego roku realizacji Programu. W latach kolejnych ewentualne aktualizacje według bieżącego zapotrzebowania. Wskaźnik: 1 aktualizacja w sekcji Prawo do pobrania i kolejne według bieżącego zapotrzebowania. Szacunkowe koszty na rok 2010: Koszty bieżące Wydziału Gospodarki Komunalnej (połączenie internetowe, czas pracy pracowników oddelegowanych do realizacji zadania). Źródła finansowania: Budżet Miasta

16 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 16 Zadanie 1.6. Przygotowanie identyfikacji wizualnej Programu Krótki opis zadania: Zadanie obejmuje przygotowanie logo, oprawy graficznej oraz innych elementów np. buttona promującego Program Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej. Celem tego zadania jest wsparcie promocji i rozpowszechnienia Programu m.in. na zaprzyjaźnionych stronach internetowych. Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej Grupa docelowa: Wszystkie grupy docelowe Programu Termin realizacji: W pierwszym miesiącu pierwszego roku realizacji Programu. Wskaźnik: 1 oprawa graficzna Programu w tym logo i button. Szacunkowe koszty na rok 2010: Czas pracy pracownika oddelegowanego do realizacji zadania lub zlecenie zadania na zewnątrz (1 000 zł). Źródła finansowania: Budżet Miasta Zadanie 1.7. Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Krótki opis zadania: Zadanie zakłada nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się kwestiami ekologicznymi w zakresie wspólnego systemu informowania o prowadzonych akcjach i programach. Celem tego zadania jest wsparcie i uzupełnienie działań objętych Programem Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej i wymiana doświadczeń w tym obszarze. Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej Grupa docelowa: Organizacje pozarządowe zajmujące się kwestiami ekologicznymi

17 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 17 Termin realizacji: Cały okres wdrażania Programu Wskaźnik: Nawiązanie współpracy (wspólne działania) z 3 organizacjami pozarządowymi w ramach Programu. Szacunkowe koszty na rok 2010: Koszty bieżące Wydziału Gospodarki Komunalnej (czas pracy pracowników oddelegowanych do realizacji zadania). Źródła finansowania: Budżet Miasta Zadanie 1.8. Przygotowanie poradnika Pies w mieście Krótki opis zadania: Zadanie zakłada przygotowanie, druk i dystrybucję poradnika Pies w mieście dla ulicy Piotrkowskiej i okolic. Celem tego zadania jest poinformowanie właścicieli psów o ciążących na nich obowiązkach i promowanie postawy odpowiedzialności za zwierzę. Poradnik zawierał będzie informacje na temat podstaw pielęgnacji, obowiązków wynikających z posiadania psa: czipowanie, opieka medyczna, szczepienie, sprzątanie odchodów, informacji o szkodliwości psich odchodów itp. oraz wykaz sklepów z artykułami zoologicznymi, schronisk dla zwierząt na terenie Miasta Łodzi, poradni weterynaryjnych itp. Część kosztów przygotowania publikacji byłaby pokryta przez podmioty zainteresowane reklamą, a dystrybucja poradnika odbywałaby się za pośrednictwem zarządców nieruchomości. Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej Grupa docelowa: Właściciele psów mieszkający na ul. Piotrkowskiej (terenie objętym Programem) i korzystający z ul. Piotrkowskiej (terenu objętego Programem). Termin realizacji: W szóstym miesiącu pierwszego roku realizacji Programu. W latach kolejnych ewentualna aktualizacja. Wskaźnik: 500 sztuk poradników; jeśli zgłoszone zostanie zapotrzebowanie na większą liczbę poradników istnieje możliwość przygotowania dodatkowych.

18 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 18 Szacunkowe koszty na rok 2010: Koszty obejmują: 1) Przygotowanie do druku i druk poradników: Poradnik 500 sztuk około zł 2) Koszty dystrybucji: czas pracy pracownika oddelegowanego do realizacji zadania Źródła finansowania: Budżet miasta, WFOŚiGW Zadanie 1.9. Nawiązanie współpracy ze sklepami z artykułami zoologicznymi oraz przychodniami weterynaryjnymi Krótki opis zadania: Zadanie zakłada nawiązanie współpracy ze sklepami z artykułami zoologicznymi zlokalizowanymi na ul. Piotrkowskiej i w jej okolicach. Celem tego zadania jest dystrybucja ulotek i materiałów informacyjnych na temat programów i regulacji dotyczących utrzymania zwierząt domowych, w szczególności psów (czipowanie, sprzątanie po psach). Sklepy zoologiczne i przychodnie weterynaryjne stanowić mogą skuteczny kanał komunikacji w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt, co stanowi jeden z obszarów Programu. Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej Grupa docelowa: Sklepy z artykułami zoologicznymi oraz przychodnie weterynaryjnymi zlokalizowane na obszarze lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego Programem. Termin realizacji: Cały okres wdrażania Programu Wskaźnik: Nawiązanie współpracy (wspólne działania) z 2 sklepami z artykułami zoologicznymi oraz 2 przychodniami weterynaryjnymi w ramach Programu, w kolejnych lata sukcesywne włączanie kolejnych sklepów według ustalonego na rok planu. Szacunkowe koszty na rok 2010: Koszty bieżące Wydziału Gospodarki Komunalnej (czas pracy pracowników oddelegowanych do realizacji zadania). Koszt druku ulotek i materiałów informacyjnych ujęto m.in. w kosztach realizacji Programu Posprzątaj to nie jest kupa roboty. Źródła finansowania: Budżet Miasta, WFOŚiGW

19 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 19 Zadanie Nawiązanie współpracy ze sklepami zobowiązanymi do odbioru zużytych baterii i akumulatorów Krótki opis zadania: Zadanie zakłada nawiązanie współpracy ze sklepami o powierzchni sprzedaży przekraczającej 25 m 2, które są zobowiązane do bezpłatnego odbierania od klientów zużytych baterii i akumulatorów, zlokalizowanymi na ul. Piotrkowskiej i w jej okolicach. Celem tego zadania jest dystrybucja ulotek i materiałów informacyjnych na temat programów i regulacji dotyczących odpadów niebezpiecznych oraz popularyzacja oddawania tego typu odpadów w wyznaczonych do tego celu miejscach. Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej Grupa docelowa: Sklepy o powierzchni sprzedaży przekraczającej 25 m 2, które są zobowiązane do bezpłatnego odbierania od klientów zużytych baterii i akumulatorów, zlokalizowane na obszarze lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego Programem. Termin realizacji: Cały okres wdrażania Programu Wskaźnik: Nawiązanie współpracy (wspólne działania) z 10 sklepami o powierzchni sprzedaży przekraczającej 25 m 2, które są zobowiązane do bezpłatnego odbierania od klientów zużytych baterii i akumulatorów. W kolejnych lata sukcesywne włączanie kolejnych sklepów według ustalonego na rok planu. Szacunkowe koszty na rok 2010: Koszty bieżące Wydziału Gospodarki Komunalnej (czas pracy pracowników oddelegowanych do realizacji zadania). Koszt druku ulotek i materiałów informacyjnych ujęto m.in. w kosztach realizacji Programu Zbieramy zużyte baterie. Źródła finansowania: Budżet Miasta, WFOŚiGW

20 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 20 Zadanie Nawiązanie współpracy z aptekami Krótki opis zadania: Zadanie zakłada nawiązanie współpracy z aptekami zlokalizowanymi na ul. Piotrkowskiej i w jej okolicach. Celem tego zadania jest dystrybucja ulotek i materiałów informacyjnych na temat programów i regulacji dotyczących pozbywania się przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych oraz popularyzacja oddawania tego typu odpadów w wyznaczonych do tego celu aptekach. Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej Grupa docelowa: Apteki zlokalizowane na obszarze lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego Programem. Termin realizacji: Cały okres wdrażania Programu Wskaźnik: Nawiązanie współpracy (wspólne działania) z 5 aptekami, które dotychczas nie prowadziły zbiórki wymienionych odpadów. W kolejnych latach sukcesywne włączanie kolejnych sklepów według ustalonego na rok planu. Szacunkowe koszty na rok 2010: Koszty bieżące Wydziału Gospodarki Komunalnej (czas pracy pracowników oddelegowanych do realizacji zadania). Koszt druku ulotek i materiałów informacyjnych ujęto m.in. w kosztach realizacji Programu Przeterminowane leki i termometry rtęciowe. Źródła finansowania: Budżet Miasta, WFOŚiGW

21 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 21 Cel 2. Wzmocnienie wsparcia w utrzymaniu czystości i estetyki poprzez kontynuację ocenionych jako skuteczne programów i akcji oraz wprowadzenie zgodnie z potrzebami nowych. Zadanie 2.1. Przeprowadzenie oceny trafności, skuteczności i efektywności realizowanych aktualnie programów Krótki opis zadania: Zadanie zakłada dokonywanie bieżących ewaluacji dotychczasowych programów, których realizacja wiązała się z szeroko rozumianym problemem nieporządku. Celem tego zadania jest zaplanowanie kolejnych działań z uwzględnieniem programów, których kontynuacja jest pożądana z punktu widzenia problemu nieporządku na ulicy Piotrkowskiej. Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej Grupa docelowa: Nie dotyczy Termin realizacji: Cały okres wdrażania Programu Wskaźniki: 1 raport z ewaluacji; aktualizowany i publikowany raz w roku. Szacunkowe koszty na rok 2010: Koszty bieżące Wydziału Gospodarki Komunalnej (czas pracy pracowników oddelegowanych do realizacji zadania). Źródła finansowania: Budżet Miasta, WFOŚiGW Zadanie 2.2. Nadanie cyklicznego charakteru wytypowanym drogą ewaluacji programom Krótki opis zadania: Zadanie zakłada cykliczną realizację programów, które oceniono jako przydatne z punktu widzenia walki z problemem nieporządku na ulicy Piotrkowskiej i w jej okolicach. Celem tego zadania jest wzmocnienie dotychczasowych działań, które przyniosły pożądane rezultaty i których kontynuacja jest pożądana z punktu widzenia problemu nieporządku na ulicy Piotrkowskiej.

22 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 22 Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej wraz z podmiotami zaangażowanymi w realizację poszczególnych programów. Grupa docelowa: Zgodnie z założeniami poszczególnych programów. Termin realizacji: Cały okres wdrażania Programu Wskaźnik: Zgodnie z założeniami poszczególnych programów. Szacunkowe koszty na rok 2010: Zgodnie z założeniami poszczególnych programów. Źródła finansowania: Budżet Miasta zgodnie z założeniami poszczególnych programów. Zadanie 2.3. Wprowadzanie nowych programów Krótki opis zadania: Zadanie zakłada realizację nowych programów, głównie w oparciu o oddolne inicjatywy np. mieszkańców obszaru objętego Programem. Celem tego zadania jest wzmocnienie możliwości współdecydowania i odpowiedzialności za działania, które są zdaniem np. mieszkańców pożądane z punktu widzenia problemu nieporządku na ulicy Piotrkowskiej. Warunkiem realizacji takich programów będzie pozytywna ocena ich trafności i efektywności oraz możliwość ich finansowania. Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej Grupa docelowa: Wszystkie grupy docelowe Programu Termin realizacji: Cały okres wdrażania Programu Wskaźnik: 1 program typu inicjatywa oddolna. W kolejnych lata sukcesywne włączanie kolejnych programów według ustalonego na rok planu.

23 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 23 Szacunkowe koszty na rok 2010: Zgodnie z założeniami proponowanego programu. Źródła finansowania: Zgodnie z założeniami proponowanego programu. Cel 3. Zintensyfikowanie działań o charakterze promocyjnym w zakresie czystości i estetyki. Zadanie 3.1. Pozyskanie patronatu honorowego oraz patronatów medialnych Programu Krótki opis zadania: Zadanie zakłada pozyskanie patronatu honorowego oraz patronatów medialnych. Ma ono na celu podniesienie rangi Programu. Odpowiedni patronat honorowy może pomóc zbudować pozytywny wizerunek Programu. Natomiast patronat medialny (radiowy, telewizyjny, prasowy, internetowy) może w znacznym stopniu ułatwić prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnych związanych z Programem. Informacja o patronatach honorowym i medialnych powinna znaleźć się na drukowanych w ramach programu ulotkach, publikacjach, na stronie internetowej Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej Grupy docelowe: Wszystkie grupy docelowe Programu Termin realizacji: 3 miesiąc realizacji Programu Wskaźnik: Pozyskanie 1 patronatu honorowego i co najmniej 1 patronatu medialnego. Szacunkowe koszty na rok 2010: Koszty bieżące Wydziału Gospodarki Komunalnej (czas pracy pracowników oddelegowanych do realizacji zadania). Źródła finansowania: Budżet Miasta

24 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 24 Zadanie 3.2. Przegląd wpisów na wybranych forach internetowych Krótki opis zadania: W ramach Programu powinien być prowadzony regularny, co najmniej raz na tydzień, przegląd wpisów na wybranych forach internetowych poświęconych Łodzi, ulicy Piotrkowskiej itp. Zadanie umożliwi prowadzenie komunikacji społecznej w ramach Programu. Jego celem będzie również monitorowanie wdrażania poszczególnych zadań Programu. Internauci powinni otrzymać ze strony Miasta odpowiedzi na zadawane pytania i zgłaszane zastrzeżenia dotyczące czystości i porządku, prowadzonych akcji i programów przez Wydział Gospodarki Komunalnej. Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej Grupy docelowe: Wszystkie grupy docelowe Programu w szczególności: Mieszkańcy ulicy Piotrkowskiej (terenu objętego Programem) w tym członkowie spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, indywidualni właściciele, najemcy lokali; Czasowi użytkownicy ulicy Piotrkowskiej (terenu objętego Programem) przechodnie, klienci sklepów, punktów usługowych i inni; Termin realizacji: Cały okres wdrażania Programu Wskaźnik: Bieżący monitoring wpisów na minimum dwóch forach internetowych. Szacunkowe koszty na rok 2010: Koszty bieżące Wydziału Gospodarki Komunalnej (połączenie internetowe, czas pracy pracowników oddelegowanych do realizacji zadania). Źródła finansowania: Budżet Miasta

25 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 25 Zadanie 3.3. Przygotowanie informacji dotyczącej utrzymania czystości we współpracy z prasą lokalną Krótki opis zadania: Zadanie obejmowałoby przygotowanie informacji dotyczącej utrzymania czystości i porządku w Łodzi, a szczególnie na ulicy Piotrkowskiej. Celem byłoby zapewnienie dotarcia do dużej grupy mieszkańców Łodzi, nie tylko mieszkańców ulicy Piotrkowskiej, ale wszystkich jej użytkowników jakimi są głównie mieszkańcy Łodzi i okolic. Informacja dotyczyłaby najważniejszych zapisów Regulaminu czystości dotyczących przede wszystkim czasowych użytkowników ulicy, posiadaczy psów itp., uzasadnienie wprowadzanych zapisów, sankcje karne dla osób niestosujących się do zapisów Regulaminu itd. Byłaby ona przygotowana we współpracy z prasą lokalną oraz dystrybuowana za pośrednictwem prasy. Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej Grupy docelowe: Wszystkie grupy docelowe Programu w szczególności: Mieszkańcy ulicy Piotrkowskiej (terenu objętego Programem) w tym członkowie spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, indywidualni właściciele, najemcy lokali, mieszkańcy budynków komunalnych; Czasowi użytkownicy ulicy Piotrkowskiej (terenu objętego Programem) przechodnie, klienci sklepów, punktów usługowych i inni; Termin realizacji: W szóstym miesiącu pierwszego roku realizacji Programu. W latach kolejnych cyklicznie raz w roku. Wskaźniki: Opracowanie informacji. Druk w ilości wystarczającej do dystrybucji wraz z dziennym nakładem wybranej gazety lokalnej (przykładowy nakład gazety około sztuk, w zależności od współpracującej gazety). Szacunkowe koszty realizacji: Opracowanie informacji obejmuje: Przygotowanie do druku i druk informacji (cena do uzgodnienia z wydawcą). Źródła finansowania: Budżet Miasta, WFOŚiGW

26 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 26 Cel 4. Zintensyfikowanie działań o charakterze kampanii edukacyjnych w zakresie pozytywnych wzorców zachowań w obszarze czystości i estetyki ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ekologicznej. Zadanie 4.1. Organizacja szkolenia dla właścicieli nieruchomości Krótki opis zadania: Zadanie obejmuje organizację szkolenia dla właścicieli nieruchomości w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, porad dotyczących sposobu zawierania umów z najemcami lokali, obowiązków w zakresie sprzątania chodnika, elewacji, podwórek itp., tak by zaakcentować kwestie przestrzegania czystości i porządku. Celem szkolenia byłoby poinformowanie i promowanie zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi. Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej Grupy docelowe: Właściciele nieruchomości na terenie objętym Programem współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu. Termin realizacji: Szósty miesiąc pierwszego roku realizacji Programu. W latach kolejnych ewentualne szkolenia w przypadku znaczących zmian w Regulaminie. Wskaźnik: Liczba zorganizowanych szkoleń: minimum 1. Szacunkowe koszty na rok 2010: Koszty bieżące Wydziału Gospodarki Komunalnej (czas pracy pracowników oddelegowanych do realizacji zadania). Źródła finansowania: Budżet Miasta

27 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 27 Zadanie 4.2. Przeprowadzenie akcji podwórkowych na terenach objętych Programem Krótki opis zadania: Zadanie obejmuje przeprowadzenie akcji podwórkowych na zasadzie streetworkingu na terenach objętych Programem dotyczących przede wszystkim utrzymania zieleni i estetyki na podwórkach. Celem zadania jest włączenie społeczności lokalnej w działania związane z dbałością o estetykę najbliższego otoczenia miejsca zamieszkania. Do zrealizowania zadania niezbędne jest nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi doświadczonymi w realizacji podobnych akcji na terenie ul. Piotrkowskiej lub okolic. Przykładowa akcja skierowana może być do dzieci mieszkających na danym obszarze, a dotyczyć może odpowiedzialności za posadzoną przez siebie roślinę na podwórku (jeśli nie ma innej możliwości np. w doniczce). Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydziałem Budynków i Lokali, Delegaturami Urzędu Miasta Łodzi: Śródmieście, Górna i Bałuty oraz organizacjami pozarządowymi. Grupy docelowe: Mieszkańcy ulicy Piotrkowskiej (terenu objętego Programem) w tym członkowie spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, indywidualni właściciele, najemcy lokali. Termin realizacji: Drugi kwartał pierwszego roku realizacji Programu. Ewentualnie cyklicznie w kolejnych latach. Wskaźnik: Pięć posesji objętych akcją. Szacunkowe koszty: Zgodnie z założeniami proponowanego programu. Źródła finansowania: Budżet Miasta

28 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 28 Zadanie 4.3. Organizacja rodzinnego pikniku promującego selektywną zbiórkę odpadów i regulacje dotyczące przestrzegania czystości i porządku Krótki opis zadania: Elementem kampanii edukacyjnej będzie również piknik integrujący lokalną społeczność ul. Piotrkowskiej i okolic. Jego celem będzie promocja selektywnej zbiórki odpadów oraz regulacji dotyczących przestrzegania czystości i porządku. Piknik będzie przyciągał dorosłych drobnym poczęstunkiem, a dzieci również konkursami z nagrodami. Może być on zorganizowany jednorazowo np. w pasażu lub w parku, ewentualnie może być podzielony na kilka mniejszych imprez odbywających się w podwórkach. Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydziałem Budynków i Lokali, Delegaturami Łódź: Śródmieście, Górna i Bałuty, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz organizacjami pozarządowymi itp. Grupy docelowe: Mieszkańcy ulicy Piotrkowskiej (terenu objętego Programem) w tym członkowie spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, indywidualni właściciele, najemcy lokali; Czasowi użytkownicy ulicy Piotrkowskiej (terenu objętego Programem) przechodnie, klienci sklepów, punktów usługowych i inni. Termin realizacji: Trzeci kwartał pierwszego roku realizacji Programu. Wskaźnik: Organizacja jednego pikniku, szacowana liczba uczestników: ok Szacunkowe koszty: 1) Czas pracy osób oddelegowanych do realizacji zadania, 2) Koszty poczęstunku dla uczestników około 20 zł/osobę * 100 osób = 2000 zł, 3) Koszty nagród dla dzieci biorących udział w konkursach 400 zł. 4) Inne koszty (prąd, wypożyczenie sprzętu, przygotowanie elementów dekoracyjnych i informacyjnych oraz koszty sprzątania po pikniku) około 3000 zł W sumie zł Źródła finansowania: Budżet Miasta, WFOŚiGW

29 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 29 Zadanie 4.4. Organizacja spotkań z weterynarzem Krótki opis zadania: W ramach zadania zakłada się organizację spotkań z weterynarzem. Celem zadania będzie przekazanie informacji na temat obowiązków właścicieli zwierząt domowych. Taka forma promocji ma przyciągnąć uczestników profesjonalnymi informacjami o pielęgnacji zwierząt domowych, a przy okazji poruszyć problemy sanitarno-higieniczne niesprzątania psich kup, dokarmiania ptaków itp. Spotkanie z weterynarzem jest skierowane do konkretnej grupy osób właścicieli psów i innych zwierząt i w zamyśle organizatorów ma wyposażyć ich w informację na temat tych aspektów Regulaminu, które ich bezpośrednio dotyczą. Weterynarz oprócz informacji przekazywanej werbalnie mógłby rozdawać również ulotki i inne materiały przygotowane przez Miasto. Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ze schroniskiem dla zwierząt na ul. Marmurowej. Grupa docelowa: Właściciele zwierząt domowych (głównie psów i kotów) mieszkający na ul. Piotrkowskiej (terenie objętym Programem) i korzystający z ul. Piotrkowskiej (terenu objętego Programem). Termin realizacji: W pierwszym roku realizacji Programu jako impreza towarzysząca obchodom Dnia Zwierząt obchodzonego 4 października. W kolejnych latach cyklicznie według potrzeb. Wskaźnik: Organizacja jednego spotkania z weterynarzem. Szacunkowe koszty: Koszty bieżące Wydziału Gospodarki Komunalnej (czas pracy pracowników oddelegowanych do realizacji zadania). Ewentualnie koszt wynagrodzenia lekarza weterynarii. Źródła finansowania: Budżet Miasta

30 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 30 Cel 5. Wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za czystość i estetykę ulicy Piotrkowskiej wśród interesariuszy. Zadanie 5.1. Stworzenie gadżetów reklamowych promujących Zieloną Linię Krótki opis zadania: Zadanie obejmuje stworzenie gadżetów reklamowych promujących Zieloną Linię nawiązujących do sprzątania i ich dystrybucję wśród mieszkańców, najemców i innych użytkowników ul. Piotrkowskiej. Celem zadania jest wsparcie osób dbających o czystość i porządek w najbliższym otoczeniu i chcących brać udział w społecznej kontroli czystości i estetyki ul. Piotrkowskiej poprzez rozpowszechnienie informacji o funkcjonowaniu Zielonej Linii. Przydatne w gospodarstwie domowym gadżety w rodzaju: długopisy, kubki, torby na zakupy lub inne byłyby przeznaczone dla mieszkańców ulicy Piotrowskiej tak, by na co dzień pamiętali o możliwości zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w zakresie czystości i porządku na swojej ulicy. Gadżety mogłyby być dystrybuowane wśród osób uczestniczących w innych akcjach organizowanych w ramach Programu np. piknik, spotkanie z weterynarzem, akcja podwórkowa itp., jak również za pośrednictwem zarządców nieruchomości na ul. Piotrkowskiej, spółdzielni itp. Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej Grupa docelowa: Mieszkańcy ulicy Piotrkowskiej (terenu objętego Programem) w tym członkowie spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, indywidualni właściciele, najemcy lokali. Termin realizacji: Szósty miesiąc pierwszego roku realizacji Programu. W latach kolejnych według zapotrzebowania. Wskaźnik: 3000 sztuk gadżetów (w tym różne rodzaje np długopisów, 500 kubków, 500 toreb na zakupy; do uzgodnienia w zależności od obowiązujących cen). Szacunkowe koszty na rok 2010: Przygotowanie graficzne materiałów i ich produkcja. 1) 2000 sztuk gadżetów (np. długopisów) * około 0,60 gr = zł 2) 500 sztuk gadżetów (np. kubków) * około 5 zł = zł 3) 500 sztuk gadżetów (np. toreb na zakupy) * około 3 zł = zł

31 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 31 W sumie zł Koszty bieżące Wydziału Gospodarki Komunalnej (czas pracy pracowników oddelegowanych do realizacji zadania). Źródła finansowania: Budżet Miasta i WFOŚiGW Zadanie 5.2. Zakup koszy na psie odchody i umieszczenie ich na obszarze objętym Programem Krótki opis zadania: Zadanie obejmuje zakup koszy na psie odchody i umieszczenie ich na obszarze objętym Programem, a w szczególności w miejscach, w których tradycyjnie wyprowadza się psy, w tym na podwórkach (za porozumieniem z właścicielami nieruchomości). Celem zadania jest zminimalizowanie zanieczyszczeń spowodowanych przez psy, znajdujących się na chodnikach, ulicach i terenach zielonych obszaru objętego Programem. Planuje się zakup 30 koszy w pierwszym roku trwania Programu, a następnie uzupełnianie ich w latach kolejnych według potrzeb (uzupełnianie zniszczonych i brakujących koszy). Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej oraz Delegatury Urzędu Miasta Łodzi: Śródmieście, Górna i Bałuty. Grupa docelowa: Właściciele zwierząt domowych (głównie psów i kotów) mieszkający na terenie objętym Programem i korzystający z terenu objętego Programem. Termin realizacji: Pierwsze 6 miesięcy pierwszego roku trwania Programu. W latach kolejnych według zapotrzebowania. Wskaźnik: Zakup, montaż i konserwacja 30 koszy na psie odchody. Szacunkowe koszty na rok 2010: zł brutto Koszty obejmują: 1) Zakup 30 koszy na psie odchody 2) Koszty montażu 3) Koszty konserwacji Źródła finansowania: Budżet Miasta

[PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU]

[PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU] 2013 Urząd Miasta Torunia Biuro Toruńskiego Centrum Miasta [PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU] Program zawiera 50 zadań szczegółowych, podzielonych na dziewięć

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji Miasta Pruszkowa

Strategia promocji Miasta Pruszkowa 2013-20 2013-20 Strategia promocji Miasta Pruszkowa Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie 1 Biura Promocji i Kultury Miasta Maj, 2013 Spis treści 3 6 9 Wprowadzenie Synteza

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju projekt biznesowy Rekopol Promowanie i rozpowszechnienie segregacji odpadów w małych miastach Polski

Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju projekt biznesowy Rekopol Promowanie i rozpowszechnienie segregacji odpadów w małych miastach Polski 2011 Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju projekt biznesowy Rekopol Promowanie i rozpowszechnienie segregacji odpadów w małych miastach Polski Fundacja Sendzimira Anna Pakowska, Aura Istrate, Beata Imre, Justyna

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe

Sprawozdanie okresowe Sprawozdanie okresowe Dotacja: Status: Przyjęte Data utworzenia: 2015-07-16 19:23:45 Data złożenia: 2015-08-22 12:54:33 Data przyjęcia: 2015-08-25 14:14:52 Nazwa organizacji: Fundacja Klinika Rządzenia

Bardziej szczegółowo

Maj, 2015 r. Raport: Ewaluacja Budżetu Obywatelskiego w Kutnie. Zleceniodawca: Społeczna Fundacja Miasta Kutna

Maj, 2015 r. Raport: Ewaluacja Budżetu Obywatelskiego w Kutnie. Zleceniodawca: Społeczna Fundacja Miasta Kutna Maj, 2015 r. Raport: Ewaluacja Budżetu Obywatelskiego w Kutnie Zleceniodawca: Społeczna Fundacja Miasta Kutna Strona1 Strona2 Opracowanie raportu Pracownia badawcza CoCreation Realizacja badań ilościowych

Bardziej szczegółowo

fundusz aktywności społecznej

fundusz aktywności społecznej fundusz aktywności społecznej Autorzy: Ryszard Kamiński Zenon Lewandowski Andrzej Olszewski Wydawca: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Konin 2013 Publikacja została wydana w ramach projektu dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Fundacja BFKK. Raport. Rola samorządów gminnych w procesach rozwojowych Polski Wschodniej

Fundacja BFKK. Raport. Rola samorządów gminnych w procesach rozwojowych Polski Wschodniej Fundacja BFKK Raport Rola samorządów gminnych w procesach rozwojowych Polski Wschodniej Białystok 2010 Recenzent Prof. zw. dr hab. Barbara Kożuch (Uniwersytet Jagielloński) Redakcja naukowa Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 PLAN OPERACYJNY PROMOCJI MARKI ZAKOPANE (Załącznik nr 2 do Strategii) V ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ EKOLOGICZNA MAŁYCH I MIKROPRZEDSIĘBIORSTW W KRAKOWIE

EFEKTYWNOŚĆ EKOLOGICZNA MAŁYCH I MIKROPRZEDSIĘBIORSTW W KRAKOWIE EFEKTYWNOŚĆ EKOLOGICZNA MAŁYCH I MIKROPRZEDSIĘBIORSTW W KRAKOWIE Kraków 2009 RAPORT Z BADAŃ Badanie zrealizowane zostało na zlecenie Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych przez Sekcję Badań Społecznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI S t r o n a 1 ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI PORADNIK DLA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH I i II STOPNIA Krajowa Instytucja Wspomagająca Poradnik powstał z uwzględnieniem rekomendacji

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH

REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH www.erdf.edu.pl REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH Praktyczny przewodnik: Jak opracować lokalny plan rozwoju? Carl A. Heller 1 Spis treści 0. Wprowadzenie 0.1 Definicje 0.2 Projekty w ramach działania 3.3

Bardziej szczegółowo

Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.

Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3. Copyright by Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej Meritum, Kraków 2014 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie, Kraków 2014 Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych

Bardziej szczegółowo

Strategia Public Relations Gminy Mielec

Strategia Public Relations Gminy Mielec Strategia Public Relations wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań krótkoterminowych (do 2008 r.) zawartych w Kontrakcie dla ulicy Piotrkowskiej

Realizacja zadań krótkoterminowych (do 2008 r.) zawartych w Kontrakcie dla ulicy Piotrkowskiej Realizacja zadań krótkoterminowych (do 2008 r.) zawartych w Kontrakcie dla ulicy Piotrkowskiej (zestawienie według jednostek odpowiedzialnych za ich realizację) 1 ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU ZADANIA Etap

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXII/443/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 08.09.2011 PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU Warszawa, 2011 rok Strona 2/166

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1 Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. RAPORT EWALUACYJNY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ Z POWIATÓW GORZOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

Metody prowadzenia konsultacji społecznych

Metody prowadzenia konsultacji społecznych Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Edyta Widawska, Zbigniew Wieczorek Metody prowadzenia konsultacji społecznych Częstochowa 2014 Recenzent JERZY MIZGALSKI Redaktor naczelny Wydawnictwa ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH red. Dariusz Koba Warszawa 2008 Dariusz Koba - red. Zrinka Perčić (rozdz. 3.1, 3.2) Kinga Antonik (rozdz. 3.3.) Mariusz Bugalski

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 22 lipca 2015 r.

Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 22 lipca 2015 r. Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 22 lipca 2015 r. 2 Spis treści Wstęp... 5 1. Określenie sytuacji wyjściowej... 5 1.1. Diagnoza... 5 1.2.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ \ Wykonał: mgr Mirosław Przewoźnik przy udziale Członków Zespołu Badawczego w składzie: dr Sławomir Mandes dr Sylwia Pelc dr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Spis treści: RADOM 2014 I. Wstęp... 4 II. Procedura tworzenia... 6 II.1 Uwarunkowania prawno - systemowe... 6 II.2

Bardziej szczegółowo

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego.

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. 1. Pojecie, istota zarządzania w sektorze publicznym 1.1. Pojęcie i funkcje zarządzania. W szerokim rozumieniu zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.3 PO KL Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik 6 Propozycje z zakresu działań edukacyjnych w Gminie Miasto Nowy Targ

Załącznik 6 Propozycje z zakresu działań edukacyjnych w Gminie Miasto Nowy Targ Załącznik 6 Propozycje z zakresu działań edukacyjnych w Gminie Miasto Nowy Targ Aby założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ zostały zrealizowane, konieczna jest edukacja instytucji

Bardziej szczegółowo