Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej"

Transkrypt

1 Łódź 2009 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej Program Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi

2 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 3 DIAGNOZA PROBLEMU NIEPORZĄDKU NA ULICY PIOTRKOWSKIEJ... 3 GENEZA I UZASADNIENIE WPROWADZENIA PROGRAMU ZERO TOLERANCJI DLA NIEPORZĄDKU NA ULICY PIOTRKOWSKIEJ... 4 KONTEKST PRAWNY PROGRAMU... 5 ZAŁOŻENIA PROGRAMU ZERO TOLERANCJI DLA NIEPORZĄDKU NA ULICY PIOTRKOWSKIEJ... 6 OKRES PROGRAMOWANIA... 7 ZASIĘG PRZESTRZENNY PROGRAMU... 7 GRUPY DOCELOWE PROGRAMU... 8 SPOŁECZNE SKUTKI REALIZACJI CELÓW PROGRAMU... 9 CELE I ZADANIA PROGRAMU CEL GŁÓWNY PROGRAMU CELE SZCZEGÓŁOWE ZADANIA DLA REALIZACJI CELÓW ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWYCH CELÓW, ZADAŃ I PROPONOWANYCH WSKAŹNIKÓW SYSTEM WDRAŻANIA PROGRAMU ZERO TOLERANCJI DLA NIEPORZĄDKU NA ULICY PIOTRKOWSKIEJ PODMIOTY REALIZACJI PROGRAMU ORGANIZACJA WDRAŻANIA HARMONOGRAM MONITOROWANIE, OCENA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA PROGRAMU ZERO TOLERANCJI DLA NIEPORZĄDKU NA ULICY PIOTRKOWSKIEJ ZAŁĄCZNIK 1. WYCIĄG Z REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA ŁODZI DOTYCZĄCY ZASAD UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU DLA ULICY PIOTRKOWSKIEJ ZAŁĄCZNIK 2. ZARZĄDZENIE W SPRAWIE OKREŚLANIA ZASAD UMIESZCZANIA URZĄDZEO REKLAMOWYCH, INFORMACJI WIZUALNEJ ORAZ INNYCH ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY KSZTAŁTUJĄCYCH PRZESTRZEO PUBLICZNĄ ZAŁĄCZNIK 3. PROPOZYCJE DODATKOWYCH ZAPISÓW DO REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA ŁODZI (UL. PIOTRKOWSKIEJ)

3 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 3 Każdy istniejący porządek ma to do siebie, że trzeba go bez przerwy robić Władysław Grzeszczyk 1 Wprowadzenie Ulica Piotrkowska w Łodzi to bez wątpienia miejsce wyjątkowe. O jej walorach można by pisać bez końca. Nie sposób jednak nie zauważyć, że dokonujące się na przestrzeni ostatnich lat zmiany, w konsekwencji spowodowały, że jej blask przygasł. Zaniedbanie, brud, monotonia, kicz, tandeta, nieład - to określenia, które coraz częściej pojawiają się w publicznych dyskusjach i prywatnych rozmowach dotyczących ulicy Piotrkowskiej. Coraz częściej też podnoszona jest kwestia potrzeby zmiany istniejącej sytuacji. Odpowiedzią na te problemy ma być realizacja Programu Zero Tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej. Diagnoza problemu nieporządku na ulicy Piotrkowskiej Czystość i estetyka to jeden z obszarów problemowych, jakie zidentyfikowano w trakcie prac nad budowaniem Strategii Rozwoju Ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata Równolegle do prac Sztabu Piotrkowska zrealizowano badania dotyczące ulicy Piotrkowskiej mające na celu poznanie jej aktualnego i pożądanego stanu. Wyniki sondażu ulicznego 2 zrealizowanego na potrzeby Wydziału Strategii i Analiz Urzędu Miasta Łodzi wskazują, iż co piąta ankietowana osoba jako element, który najbardziej nie podoba się na ulicy Piotrkowskiej wskazała opcję: brudno, nieprzyjemnie. Był to najczęściej wymieniany element. Kolejne wskazania dotyczyły zaniedbanych podwórek, nieładu w bramach (16,7%) i nieodnowionych kamienic (16,4%). Badani zapytani o to, co należałoby zmienić, poprawić na ulicy Piotrkowskiej, wykazali konsekwencję, najczęściej wskazując odnowienie kamienic (37,3%). Na drugim miejscu pod względem częstotliwości wskazań pojawiła się czystość (15,5%), a 11% uczestników badania odpowiedziało: zadbać o bramy, podwórka. W wypowiedziach uczestników badań jakościowych 3 również pojawiały się kwestie czystości 1 Grzeszczyk W., Parada Paradoksów, Łódź Sondaż stanowił część projektu badawczego zrealizowanego w okresie od kwietnia do czerwca 2008 roku. Realizowany on był w formie wywiadu bezpośredniego realizowanego na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Respondentami byli pełnoletni mieszkańcy Łodzi przebywający w okresie realizacji badania w części deptakowej ulicy Piotrkowskiej (od Placu Wolności do Al. Piłsudskiego). Dobór respondentów miał charakter losowy a łączna liczna zrealizowanych wywiadów wyniosła Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) i pogłębione wywiady indywidualne (IDI) stanowiły część projektu badawczego zrealizowanego w okresie od kwietnia do czerwca 2008 roku. FGI zrealizowano w kwietniu w Łodzi (4 sesje) i w Warszawie (2 sesje). Łącznie zrealizowano 6 sesji z uczestnikami reprezentującymi mieszkańców Piotrkowskiej, Łodzi i Warszawy w różnych przedziałach wiekowych. IDI zrealizowano w miesiącach kwiecień-maj w Łodzi. Przeprowadzono je z respondentami trudno dostępnymi, z którymi niemożliwe byłoby przeprowadzenie Zogniskowanych Wywiadów Grupowych

4 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 4 i estetyki ulicy Piotrkowskiej jako stanowiące jej słabą stronę. Zaniedbane budynki, czarny pył na ulicy, niepasujące stylem do ulicy reklamy, w ocenie właścicieli: brak dbałości mieszkańców o czystość kamienic i podwórek, problem psów, w ocenie lokatorów: zbyt mała troska właścicieli o standard kamienic, brak konsekwencji estetycznej to tylko niektóre z punktów tej czarnej listy. Jej uzupełnienie stanowią miejsca uznawane przez badanych za szczególnie wstydliwe typu: DH Magda i jego otoczenie, tzw. China Town, bramy itp., reportaż Gazety Wyborczej, fotoraport Delegatury Łódź-Śródmieście z ulicy Piotrkowskiej czy też materiał Grupy Pewnych Osób prezentowane 4 na Sztabie Piotrkowska to dokumentacja, która potwierdza problem nieporządku na ulicy Piotrkowskiej. Bez wątpienia jest to sytuacja wymagająca podjęcia adekwatnych działań. Geneza i uzasadnienie wprowadzenia Programu Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej W Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata , przyjętej Uchwałą Nr LVII/1074/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 13 maja 2009 r. wyznaczono cel główny, który wyraża się następująco: Piotrkowska wizytówką Łodzi metropolitalnej, ulicą europejską o ważnych funkcjach gospodarczych, kulturalnych, turystycznych i rozrywkowych, miejscem przyjaznym dla mieszkańców i gości. W Strategii wyznaczono również cele strategiczne. Jednym z nich jest poprawa jakości przestrzeni ulicy Piotrkowskiej. Dla realizacji tego celu przewidziane zostało m.in. opracowanie zasad gospodarowania przestrzenią ulicy Piotrkowskiej. Program Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej w sposób bezpośredni realizuje zadanie 1.4., którym jest opracowanie regulaminu czystości dla ulicy Piotrkowskiej oraz ścisłe jego egzekwowanie. Kwestie czystości i estetyki pojawiają się również w innych zapisach Strategii. Ich specyfika polega bowiem na tym, iż mają one wpływ nie tylko na sferę przestrzenną, ale i społecznogospodarczą. I choć w aktualnym stanie prawnym zadanie utrzymania czystości i porządku oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania należy do obowiązkowych zadań własnych gminy, to liczba podmiotów zaangażowanych w kwestie czystości i estetyki jest (FGI). Wśród nich byli: 1) Najemcy lokali przy ulicy Piotrkowskiej, prowadzący przy Piotrkowskiej działalność gospodarczą (N=8); 2) Zarządcy kamienic przy ulicy Piotrkowskiej, właściciele i współwłaściciele kamienic przy ulicy Piotrkowskiej oraz ich pełnomocnicy (N=5); 3) Goście zagraniczni osoby turystycznie lub czasowo przebywające w Łodzi (N=12). 4

5 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 5 większa. Dodatkowo podmioty te wyposażone są w różnego rodzaju kompetencje i ciąży na nich zróżnicowana odpowiedzialność. Wydział Gospodarki Komunalnej, Straż Miejska, Zarząd Dróg i Transportu, właściciele nieruchomości, mieszkańcy ulicy Piotrkowskiej czy też osoby na niej goszczące to jedynie część potencjalnych interesariuszy. Również ten fakt uzasadnia konieczność stworzenia instrumentu koordynującego i integrującego działania na rzecz czystości ulicy Piotrkowskiej. Kontekst prawny Programu Zapisy Programu są zgodne z prawem krajowym i prawem miejscowym. W szczególności odnoszą się one do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi (Tekst ujednolicony opracowany na podstawie uchwały Nr LXII/1159/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi wraz z późniejszymi zmianami). Nawiązują one również do zasad kształtujących przestrzeń publiczną określających sposób wdrażania Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata określonych w Zarządzeniu Nr 3349/V/09 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie określania zasad umieszczania urządzeń reklamowych, informacji wizualnej oraz innych elementów małej architektury kształtujących przestrzeń publiczną placu Wolności, ulicy Piotrkowskiej na odcinku od placu Wolności do alei Marszałka Józefa Piłsudskiego/alei Adama Mickiewicza.

6 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 6 Założenia Programu Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej Program Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej w swej nazwie odwołuje do koncepcji zero tolerancji. Jego istotą jest założenie, iż każde działanie, które przyczynia się do nieporządku na ulicy Piotrkowskiej będzie podlegało przewidzianej przepisami prawa karze. W praktyce oznacza to konsekwentne egzekwowanie postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi bądź innych dokumentów regulujących te kwestie. Z uwagi na fakt, iż ostatnią nowelizację Regulaminu przyjęto uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi stosunkowo niedawno, bo w lipcu 2009 r., konieczna jest dwuetapowa realizacja Programu: Skuteczną realizację Programu oparto o następujące założenia zgodne z zasadami planowania długoterminowego: Zero tolerancji bardzo konsekwentna realizacja działań etapu drugiego ze szczególnym uwzględnieniem zasady karania za każde stwierdzone w trakcie kontroli naruszenie zasad czystości i porządku. Koordynacja i integracja z uwagi na dużą liczbę i zróżnicowanie interesariuszy oraz znaczenie czystości i estetyki dla wielu sfer konieczne jest koordynowanie działań i dbałość o to by były one zintegrowane. Zagwarantuje to komplementarność prowadzonych działań i możliwość osiągnięcia tzw. masy krytycznej, która spowoduje, iż prowadzone działania staną się zauważalne dla przeciętnego przechodnia. Współuczestniczenie i odpowiedzialność warunkiem bezwzględnym jest zaangażowanie możliwie największej liczby interesariuszy i zbudowanie poczucia współodpowiedzialności za ulicę Piotrkowską.

7 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 7 Podejście systemowe oznacza to, że kwestii czystości i estetyki nie rozpatrujemy w oderwaniu od kontekstu, ale o ile to możliwe analizujemy je i oceniamy całościowo. Podejście elastyczne z uwagi na czas realizacji Programu konieczne jest elastyczne podejście do mogących dokonać się zmian i dostosowywanie zapisów i realizacji Programu do nowych warunków. Okres programowania Realizacja Programu zaplanowana została na lata , a więc przyjęto, taką samą jak w Strategii Rozwoju Ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata , perspektywę czasową. Program Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej obejmuje lata Z uwagi na fakt, iż rok 2009 dobiega końca, w harmonogramie uwzględniono jedynie część zadań, jakie prowadzone były w zakresie utrzymania czystości. Objęty Programem okres podzielony został na dwa podokresy: 1) , dla tego okresu (w szczególności dla roku 2010) możliwe było opracowanie szczegółowych danych o planowanych zadaniach i szacunkowych kosztach ich realizacji. Zgodnie z Uchwałą Nr LX/1142/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 czerwca 2009 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata , za wdrażanie Programu w tym podokresie odpowiada Wydział Gospodarki Komunalnej. Przed przystąpieniem do wdrażania Programu w latach zaleca się dokonanie ewaluacji celem poprawy wdrażania i jakości kolejnych działań oraz ewentualnych decyzji o kontynuacji działań realizowanych w podokresie pierwszym. 2) , dla tego okresu wyszczególnione zostały planowane działania (mogące jednak podlegać aktualizacji w trybie rocznym), podmioty za nie odpowiedzialne i czas ich realizacji. Koszty będą sukcesywnie określane w kolejnych latach z uwzględnieniem źródeł finansowania, z uwagi na trudności w stworzeniu z dużym wyprzedzeniem planu finansowego i możliwych zmian w samym zakresie rzeczowym Programu. Zgodnie z Uchwałą Nr LX/1142/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 czerwca 2009 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata , za wdrażanie Programu w tym podokresie odpowiadają: Zarząd Dróg i Transportu oraz Straż Miejska. Zasięg przestrzenny Programu Program obejmuje swym zasięgiem przestrzennym obszar ulicy Piotrkowskiej w Łodzi od Placu Wolności do Placu Niepodległości, wraz z przyległymi kwartałami, a także obszar od Placu Wolności do Parku Staromiejskiego zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju ulicy

8 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 8 Piotrkowskiej w Łodzi na lata oraz dodatkowo Park Staromiejski zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi. Grupy docelowe Programu Projektując poszczególne akcje mające na celu poprawę czystości i porządku na ulicy Piotrkowskiej należy precyzyjnie dobierać ich adresatów, od tego bowiem między innymi będzie zależeć skuteczność działań. Generalnie możemy wyróżnić następujące grupy docelowe Programu: Właściciele nieruchomości na terenie objętym Programem współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu; Mieszkańcy ulicy Piotrkowskiej (terenu objętego Programem) w tym członkowie spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, indywidualni właściciele, najemcy lokali; Właściciele i najemcy lokali komercyjnych w tym gastronomicznych, handlowych, usługowych itp. na terenie objętym Programem; Właściciele i faktyczni użytkownicy części wspólnych nieruchomości na terenie objętym Programem takich jak: podwórka, bramy, przejścia itp.; Przedsiębiorcy prowadzący działalność na ul. Piotrkowskiej (terenie objętym Programem); Czasowi użytkownicy ulicy Piotrkowskiej (terenu objętego Programem) przechodnie, klienci sklepów, punktów usługowych i inni; Właściciele zwierząt domowych (głównie psów i kotów) mieszkający na ul. Piotrkowskiej (terenie objętym Programem) i korzystający z ulicy Piotrkowskiej (terenu objętego Programem); Firmy wywozowe zajmujące się wywozem odpadów komunalnych z terenu objętego Programem; Niektóre jednostki/osoby mogą wchodzić w skład różnych grup docelowych np. właściciel lokalu przy ul. Piotrkowskiej może być jego użytkownikiem, mieszkaniec może być jednocześnie właścicielem lokalu, właścicielem psa i przedsiębiorcą itp.

9 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 9 Społeczne skutki realizacji celów Programu Realizacja celów Programu powinna rozpocząć proces zmiany postaw wobec nieporządku na ulicy Piotrkowskiej poprzez: 1) skupienie społecznej uwagi wokół problemu nieporządku występującego na ulicy Piotrkowskiej; 2) wzrost wiedzy o zasadach utrzymania czystości, sposobach egzekwowania zapisów Regulaminu i prowadzonych w tym zakresie działaniach promocyjno-edukacyjnych; 3) wzrost świadomości nieuchronności kary za nieprzestrzeganie zapisów Regulaminu zgodnie z zasadą zero tolerancji; 4) zmianę traktowania problemu nieporządku jako problemu małej wagi (zmniejszenie społecznego przyzwolenia na nieporządek); 5) wzmocnienie i rozszerzenie możliwości społecznego oddziaływania na problem nieporządku na ulicy Piotrkowskiej współuczestniczenie i odpowiedzialność.

10 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 10 Cele i zadania Programu Celem głównym jest osiągnięcie rzeczywistej poprawy stanu Cel główny Programu Istotą Programu Zero tolerancji dla czystości i estetyki ulicy Piotrkowskiej. nieporządku na ulicy Piotrkowskiej jest zaakcentowanie bezwzględnego braku zgody na niepożądane zjawiska występujące w sferze przestrzennej. Cele szczegółowe Realizacja celu głównego wymaga zdefiniowania celów szczegółowych. Są nimi dla poszczególnych etapów: Etap 1. Informacja, Promocja, Edukacja Etap Zwiększenie dostępności informacji o aktualnie obowiązującym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łodzi i innych aktach regulujących kwestie czystości i estetyki oraz o programach i akcjach Miasta mających na celu wsparcie w utrzymaniu czystości i estetyki. 2. Wzmocnienie wsparcia w utrzymaniu czystości i estetyki poprzez kontynuację ocenionych jako skuteczne programów i akcji oraz wprowadzenie zgodnie z potrzebami nowych. 3. Zintensyfikowanie działań o charakterze promocyjnym w zakresie czystości i estetyki. 4. Zintensyfikowanie działań o charakterze kampanii edukacyjnych w zakresie pozytywnych wzorców zachowań w obszarze czystości i estetyki ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ekologicznej. Kontrola, Monitorowanie, Ewaluacja 5. Wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za czystość i estetykę ulicy Piotrkowskiej wśród interesariuszy. 6. Zwiększenie ilości działań o charakterze kontrolnym w zakresie przestrzegania aktualnie obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łodzi i innych aktów regulujących kwestie czystości i estetyki. 7. Poprawa skuteczności działań interwencyjnych w zakresie czystości i estetyki.

11 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej Uzupełnienie aktualnych rozwiązań legislacyjnych w zakresie czystości i estetyki ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki ulicy Piotrkowskiej i jej części: deptakowej i biznesowej. Spośród wymienionych powyżej celów strategiczny charakter mają cele: 1, 2, 5, 8. Zadania dla realizacji celów Cel 1. Zwiększenie dostępności informacji o aktualnie obowiązującym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łodzi i innych dokumentach regulujących kwestie czystości i estetyki oraz o programach i akcjach mających na celu wsparcie w utrzymaniu czystości i estetyki. Zadanie 1.1. Przygotowanie pakietu informacyjnego dla właścicieli nieruchomości Krótki opis zadania: Zadanie obejmuje przygotowanie, druk i dystrybucję pakietu informacyjnego dla właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie objętym Programem. Ma ono na celu stworzenie możliwości poinformowania mieszkańców i najemców nieruchomości w zintegrowany i jednolity sposób o wszystkich obowiązujących regulacjach dotyczących czystości i estetyki obszaru objętego Programem oraz o wszystkich programach i akcjach mających na celu wsparcie w utrzymywaniu czystości i estetyki między innymi ulicy Piotrkowskiej. Pakiet miałby formę teczki (1 sztuka) zawierającej m.in. Regulamin (1 sztuka), ulotki informacyjne (5 sztuk), naklejki na pojemniki o segregacji śmieci (4 sztuki), adresownik (1 sztuka) zawierający: wykaz firm odbierających gruz, pojazdy wycofane z eksploatacji, niepotrzebne ubranie, leki i termometry rtęciowe, baterie, elektrośmieci itp. Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej Grupa docelowa: Właściciele nieruchomości na terenie objętym Programem współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu. Termin realizacji: W trzecim miesiącu pierwszego roku realizacji Programu. W latach kolejnych cyklicznie raz w roku.

12 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 12 Wskaźnik: 500 sztuk pakietów informacyjnych; jeśli zgłoszone zostanie zapotrzebowanie na większą liczbę pakietów, istnieje możliwość przygotowania dodatkowych pakietów. Szacunkowe koszty na rok 2010: Koszty obejmują: 1) Przygotowanie do druku i druk pakietów informacyjnych: Teczki 500 sztuk: około 750 zł Regulamin 500 sztuk: z bieżących zapasów Ulotki 5 sztuk x 500 sztuk = sztuk: około zł Naklejki 4 sztuki x 500 sztuk = sztuk: około zł Adresownik 500 sztuk: około zł W sumie: zł 2) Koszty dystrybucji: czas pracy pracowników oddelegowanych do realizacji zadania Źródła finansowania: Budżet Miasta, WFOŚiGW Zadanie 1.2. Udostępnienie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łodzi i jego ewentualnych aktualizacji Krótki opis zadania: Zadanie obejmuje druk i dystrybucję Regulaminu i jego ewentualnych aktualizacji w furtkach miejskich znajdujących się na terenie objętym Programem ul. Piotrkowska 153 i ul. Piotrkowska 104 oraz np. przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Wydział Budynków i Lokali. Ma ono na celu stworzenie możliwości pozyskania bezpłatnego egzemplarza Regulaminu przez osoby zainteresowane, celem informacji i promocji jego zapisów. Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej (druk i dystrybucja), Wydział Budynków i Lokali (dystrybucja) oraz Delegatura Łódź-Śródmieście, Delegatura Łódź-Bałuty, Delegatura Łódź- Górna (dystrybucja). Grupa docelowa: Wszystkie grupy docelowe Programu Termin realizacji: Cały okres wdrażania Programu

13 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 13 Wskaźnik: sztuk Regulaminu; uzupełniane według bieżącego zapotrzebowania Szacunkowe koszty na rok 2010: 0 Źródła finansowania: Budżet Miasta, WFOŚiGW Zadanie 1.3. Przygotowanie tablic informacyjnych uzupełnionych o najważniejsze zapisy Regulaminu Krótki opis zadania: Zadanie obejmuje przygotowanie, montaż i konserwację tablic informacyjnych ze spisanymi najważniejszymi z punktu widzenia czasowych użytkowników ulicy zapisami Regulaminu np. zakaz dokarmiania gołębi w miejscach niewyznaczonych (nieoznaczonych), konieczność sprzątania po psach, posiadania torebki na odchody itp. Tablice byłyby umieszczone na obszarze objętym Programem. Miałyby one na celu poinformowanie o najważniejszych z punktu widzenia czasowych użytkowników ulicy zapisach Regulaminu. W ten sposób byłoby również promowane ich przestrzeganie. Tablice informacyjne przygotowane zostaną w trakcie prac związanych z aktualizacją już istniejących tablic informacyjnych z zachowaniem zgodności z adekwatnymi zarządzeniami. Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Budynków i Lokali, Delegatury Urzędu Miasta Łodzi: Śródmieście, Górna i Bałuty. Grupy docelowe: Czasowi użytkownicy ulicy Piotrkowskiej (terenu objętego Programem) przechodnie, klienci sklepów, punktów usługowych i inni; Właściciele zwierząt domowych (głównie psów i kotów) mieszkający na ul. Piotrkowskiej (terenie objętym Programem) i korzystający z ul. Piotrkowskiej (terenu objętego Programem); Mieszkańcy ulicy Piotrkowskiej (terenu objętego Programem) w tym członkowie spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, indywidualni właściciele, najemcy lokali; Termin realizacji: W szóstym miesiącu pierwszego roku realizacji Programu. W latach kolejnych bieżąca konserwacja lub ewentualna aktualizacja. Wskaźnik: 10 tablic informacyjnych; uzupełniane według bieżącego zapotrzebowania.

14 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 14 Szacunkowe koszty na rok 2010: Koszty obejmują: 1) Przygotowanie tablic informacyjnych: zł za sztukę, łącznie: zł. Tablice informacyjne 10 sztuk 2) Koszty montażu: czas pracy pracownika oddelegowanego do realizacji zadania 3) Koszty konserwacji: czas pracy pracownika oddelegowanego do realizacji zadania Źródła finansowania: Budżet Miasta, WFOŚiGW Zadanie 1.4. Opracowanie Rocznego Planu Krótki opis zadania: Zadanie obejmuje opracowanie Rocznego Planu w zakresie realizacji programów dotyczących czystości i estetyki ul. Piotrkowskiej (Miasta Łodzi) i udostępnienie go m.in. na stronie internetowej Ma ono na celu poinformowanie z wyprzedzeniem potencjalnych uczestników programów o planowanych na dany rok działaniach. Plan będzie udostępniany również w formie ulotek dystrybuowanych w pakiecie informacyjnym dla właścicieli nieruchomości. Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej Grupa docelowa: Wszystkie grupy docelowe Programu Termin realizacji: W pierwszym miesiącu pierwszego roku realizacji Programu. W latach kolejnych cyklicznie raz w roku. Wskaźnik: 1 Plan roczny; aktualizowany i publikowany raz w roku. Szacunkowe koszty na rok 2010: Druk Ulotki 500 sztuk około 200 zł Koszty bieżące Wydziału Gospodarki Komunalnej (połączenie internetowe, czas pracy pracowników oddelegowanych do realizacji zadania). Źródła finansowania: Budżet Miasta, WFOŚiGW

15 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 15 Zadanie 1.5. Zamieszczenie na stronie internetowej w sekcji Prawo do pobrania informacji o Programie Zero tolerancji dla ulicy Piotrkowskiej Krótki opis zadania: Zadanie obejmuje zamieszczenie na stronie internetowej w sekcji Prawo do pobrania informacji o Programie Zero tolerancji dla ulicy Piotrkowskiej wraz z wykazem aktów prawnych regulujących kwestie estetyki i czystości, w tym uzupełnienie o Zarządzenie Nr 3349/V/09 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie określania zasad umieszczania urządzeń reklamowych, informacji wizualnej oraz innych elementów małej architektury kształtujących przestrzeń publiczną placu Wolności, ulicy Piotrkowskiej na odcinku od placu Wolności do alei Marszałka Józefa Piłsudskiego/alei Adama Mickiewicza. Ma ono na celu poinformowanie o Programie i jego podstawie prawnej. Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej Grupa docelowa: Wszystkie grupy docelowe Programu korzystające ze strony internetowej Termin realizacji: W pierwszym miesiącu pierwszego roku realizacji Programu. W latach kolejnych ewentualne aktualizacje według bieżącego zapotrzebowania. Wskaźnik: 1 aktualizacja w sekcji Prawo do pobrania i kolejne według bieżącego zapotrzebowania. Szacunkowe koszty na rok 2010: Koszty bieżące Wydziału Gospodarki Komunalnej (połączenie internetowe, czas pracy pracowników oddelegowanych do realizacji zadania). Źródła finansowania: Budżet Miasta

16 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 16 Zadanie 1.6. Przygotowanie identyfikacji wizualnej Programu Krótki opis zadania: Zadanie obejmuje przygotowanie logo, oprawy graficznej oraz innych elementów np. buttona promującego Program Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej. Celem tego zadania jest wsparcie promocji i rozpowszechnienia Programu m.in. na zaprzyjaźnionych stronach internetowych. Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej Grupa docelowa: Wszystkie grupy docelowe Programu Termin realizacji: W pierwszym miesiącu pierwszego roku realizacji Programu. Wskaźnik: 1 oprawa graficzna Programu w tym logo i button. Szacunkowe koszty na rok 2010: Czas pracy pracownika oddelegowanego do realizacji zadania lub zlecenie zadania na zewnątrz (1 000 zł). Źródła finansowania: Budżet Miasta Zadanie 1.7. Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Krótki opis zadania: Zadanie zakłada nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się kwestiami ekologicznymi w zakresie wspólnego systemu informowania o prowadzonych akcjach i programach. Celem tego zadania jest wsparcie i uzupełnienie działań objętych Programem Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej i wymiana doświadczeń w tym obszarze. Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej Grupa docelowa: Organizacje pozarządowe zajmujące się kwestiami ekologicznymi

17 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 17 Termin realizacji: Cały okres wdrażania Programu Wskaźnik: Nawiązanie współpracy (wspólne działania) z 3 organizacjami pozarządowymi w ramach Programu. Szacunkowe koszty na rok 2010: Koszty bieżące Wydziału Gospodarki Komunalnej (czas pracy pracowników oddelegowanych do realizacji zadania). Źródła finansowania: Budżet Miasta Zadanie 1.8. Przygotowanie poradnika Pies w mieście Krótki opis zadania: Zadanie zakłada przygotowanie, druk i dystrybucję poradnika Pies w mieście dla ulicy Piotrkowskiej i okolic. Celem tego zadania jest poinformowanie właścicieli psów o ciążących na nich obowiązkach i promowanie postawy odpowiedzialności za zwierzę. Poradnik zawierał będzie informacje na temat podstaw pielęgnacji, obowiązków wynikających z posiadania psa: czipowanie, opieka medyczna, szczepienie, sprzątanie odchodów, informacji o szkodliwości psich odchodów itp. oraz wykaz sklepów z artykułami zoologicznymi, schronisk dla zwierząt na terenie Miasta Łodzi, poradni weterynaryjnych itp. Część kosztów przygotowania publikacji byłaby pokryta przez podmioty zainteresowane reklamą, a dystrybucja poradnika odbywałaby się za pośrednictwem zarządców nieruchomości. Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej Grupa docelowa: Właściciele psów mieszkający na ul. Piotrkowskiej (terenie objętym Programem) i korzystający z ul. Piotrkowskiej (terenu objętego Programem). Termin realizacji: W szóstym miesiącu pierwszego roku realizacji Programu. W latach kolejnych ewentualna aktualizacja. Wskaźnik: 500 sztuk poradników; jeśli zgłoszone zostanie zapotrzebowanie na większą liczbę poradników istnieje możliwość przygotowania dodatkowych.

18 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 18 Szacunkowe koszty na rok 2010: Koszty obejmują: 1) Przygotowanie do druku i druk poradników: Poradnik 500 sztuk około zł 2) Koszty dystrybucji: czas pracy pracownika oddelegowanego do realizacji zadania Źródła finansowania: Budżet miasta, WFOŚiGW Zadanie 1.9. Nawiązanie współpracy ze sklepami z artykułami zoologicznymi oraz przychodniami weterynaryjnymi Krótki opis zadania: Zadanie zakłada nawiązanie współpracy ze sklepami z artykułami zoologicznymi zlokalizowanymi na ul. Piotrkowskiej i w jej okolicach. Celem tego zadania jest dystrybucja ulotek i materiałów informacyjnych na temat programów i regulacji dotyczących utrzymania zwierząt domowych, w szczególności psów (czipowanie, sprzątanie po psach). Sklepy zoologiczne i przychodnie weterynaryjne stanowić mogą skuteczny kanał komunikacji w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt, co stanowi jeden z obszarów Programu. Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej Grupa docelowa: Sklepy z artykułami zoologicznymi oraz przychodnie weterynaryjnymi zlokalizowane na obszarze lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego Programem. Termin realizacji: Cały okres wdrażania Programu Wskaźnik: Nawiązanie współpracy (wspólne działania) z 2 sklepami z artykułami zoologicznymi oraz 2 przychodniami weterynaryjnymi w ramach Programu, w kolejnych lata sukcesywne włączanie kolejnych sklepów według ustalonego na rok planu. Szacunkowe koszty na rok 2010: Koszty bieżące Wydziału Gospodarki Komunalnej (czas pracy pracowników oddelegowanych do realizacji zadania). Koszt druku ulotek i materiałów informacyjnych ujęto m.in. w kosztach realizacji Programu Posprzątaj to nie jest kupa roboty. Źródła finansowania: Budżet Miasta, WFOŚiGW

19 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 19 Zadanie Nawiązanie współpracy ze sklepami zobowiązanymi do odbioru zużytych baterii i akumulatorów Krótki opis zadania: Zadanie zakłada nawiązanie współpracy ze sklepami o powierzchni sprzedaży przekraczającej 25 m 2, które są zobowiązane do bezpłatnego odbierania od klientów zużytych baterii i akumulatorów, zlokalizowanymi na ul. Piotrkowskiej i w jej okolicach. Celem tego zadania jest dystrybucja ulotek i materiałów informacyjnych na temat programów i regulacji dotyczących odpadów niebezpiecznych oraz popularyzacja oddawania tego typu odpadów w wyznaczonych do tego celu miejscach. Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej Grupa docelowa: Sklepy o powierzchni sprzedaży przekraczającej 25 m 2, które są zobowiązane do bezpłatnego odbierania od klientów zużytych baterii i akumulatorów, zlokalizowane na obszarze lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego Programem. Termin realizacji: Cały okres wdrażania Programu Wskaźnik: Nawiązanie współpracy (wspólne działania) z 10 sklepami o powierzchni sprzedaży przekraczającej 25 m 2, które są zobowiązane do bezpłatnego odbierania od klientów zużytych baterii i akumulatorów. W kolejnych lata sukcesywne włączanie kolejnych sklepów według ustalonego na rok planu. Szacunkowe koszty na rok 2010: Koszty bieżące Wydziału Gospodarki Komunalnej (czas pracy pracowników oddelegowanych do realizacji zadania). Koszt druku ulotek i materiałów informacyjnych ujęto m.in. w kosztach realizacji Programu Zbieramy zużyte baterie. Źródła finansowania: Budżet Miasta, WFOŚiGW

20 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 20 Zadanie Nawiązanie współpracy z aptekami Krótki opis zadania: Zadanie zakłada nawiązanie współpracy z aptekami zlokalizowanymi na ul. Piotrkowskiej i w jej okolicach. Celem tego zadania jest dystrybucja ulotek i materiałów informacyjnych na temat programów i regulacji dotyczących pozbywania się przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych oraz popularyzacja oddawania tego typu odpadów w wyznaczonych do tego celu aptekach. Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej Grupa docelowa: Apteki zlokalizowane na obszarze lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego Programem. Termin realizacji: Cały okres wdrażania Programu Wskaźnik: Nawiązanie współpracy (wspólne działania) z 5 aptekami, które dotychczas nie prowadziły zbiórki wymienionych odpadów. W kolejnych latach sukcesywne włączanie kolejnych sklepów według ustalonego na rok planu. Szacunkowe koszty na rok 2010: Koszty bieżące Wydziału Gospodarki Komunalnej (czas pracy pracowników oddelegowanych do realizacji zadania). Koszt druku ulotek i materiałów informacyjnych ujęto m.in. w kosztach realizacji Programu Przeterminowane leki i termometry rtęciowe. Źródła finansowania: Budżet Miasta, WFOŚiGW

21 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 21 Cel 2. Wzmocnienie wsparcia w utrzymaniu czystości i estetyki poprzez kontynuację ocenionych jako skuteczne programów i akcji oraz wprowadzenie zgodnie z potrzebami nowych. Zadanie 2.1. Przeprowadzenie oceny trafności, skuteczności i efektywności realizowanych aktualnie programów Krótki opis zadania: Zadanie zakłada dokonywanie bieżących ewaluacji dotychczasowych programów, których realizacja wiązała się z szeroko rozumianym problemem nieporządku. Celem tego zadania jest zaplanowanie kolejnych działań z uwzględnieniem programów, których kontynuacja jest pożądana z punktu widzenia problemu nieporządku na ulicy Piotrkowskiej. Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej Grupa docelowa: Nie dotyczy Termin realizacji: Cały okres wdrażania Programu Wskaźniki: 1 raport z ewaluacji; aktualizowany i publikowany raz w roku. Szacunkowe koszty na rok 2010: Koszty bieżące Wydziału Gospodarki Komunalnej (czas pracy pracowników oddelegowanych do realizacji zadania). Źródła finansowania: Budżet Miasta, WFOŚiGW Zadanie 2.2. Nadanie cyklicznego charakteru wytypowanym drogą ewaluacji programom Krótki opis zadania: Zadanie zakłada cykliczną realizację programów, które oceniono jako przydatne z punktu widzenia walki z problemem nieporządku na ulicy Piotrkowskiej i w jej okolicach. Celem tego zadania jest wzmocnienie dotychczasowych działań, które przyniosły pożądane rezultaty i których kontynuacja jest pożądana z punktu widzenia problemu nieporządku na ulicy Piotrkowskiej.

22 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 22 Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej wraz z podmiotami zaangażowanymi w realizację poszczególnych programów. Grupa docelowa: Zgodnie z założeniami poszczególnych programów. Termin realizacji: Cały okres wdrażania Programu Wskaźnik: Zgodnie z założeniami poszczególnych programów. Szacunkowe koszty na rok 2010: Zgodnie z założeniami poszczególnych programów. Źródła finansowania: Budżet Miasta zgodnie z założeniami poszczególnych programów. Zadanie 2.3. Wprowadzanie nowych programów Krótki opis zadania: Zadanie zakłada realizację nowych programów, głównie w oparciu o oddolne inicjatywy np. mieszkańców obszaru objętego Programem. Celem tego zadania jest wzmocnienie możliwości współdecydowania i odpowiedzialności za działania, które są zdaniem np. mieszkańców pożądane z punktu widzenia problemu nieporządku na ulicy Piotrkowskiej. Warunkiem realizacji takich programów będzie pozytywna ocena ich trafności i efektywności oraz możliwość ich finansowania. Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej Grupa docelowa: Wszystkie grupy docelowe Programu Termin realizacji: Cały okres wdrażania Programu Wskaźnik: 1 program typu inicjatywa oddolna. W kolejnych lata sukcesywne włączanie kolejnych programów według ustalonego na rok planu.

23 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 23 Szacunkowe koszty na rok 2010: Zgodnie z założeniami proponowanego programu. Źródła finansowania: Zgodnie z założeniami proponowanego programu. Cel 3. Zintensyfikowanie działań o charakterze promocyjnym w zakresie czystości i estetyki. Zadanie 3.1. Pozyskanie patronatu honorowego oraz patronatów medialnych Programu Krótki opis zadania: Zadanie zakłada pozyskanie patronatu honorowego oraz patronatów medialnych. Ma ono na celu podniesienie rangi Programu. Odpowiedni patronat honorowy może pomóc zbudować pozytywny wizerunek Programu. Natomiast patronat medialny (radiowy, telewizyjny, prasowy, internetowy) może w znacznym stopniu ułatwić prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnych związanych z Programem. Informacja o patronatach honorowym i medialnych powinna znaleźć się na drukowanych w ramach programu ulotkach, publikacjach, na stronie internetowej Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej Grupy docelowe: Wszystkie grupy docelowe Programu Termin realizacji: 3 miesiąc realizacji Programu Wskaźnik: Pozyskanie 1 patronatu honorowego i co najmniej 1 patronatu medialnego. Szacunkowe koszty na rok 2010: Koszty bieżące Wydziału Gospodarki Komunalnej (czas pracy pracowników oddelegowanych do realizacji zadania). Źródła finansowania: Budżet Miasta

24 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 24 Zadanie 3.2. Przegląd wpisów na wybranych forach internetowych Krótki opis zadania: W ramach Programu powinien być prowadzony regularny, co najmniej raz na tydzień, przegląd wpisów na wybranych forach internetowych poświęconych Łodzi, ulicy Piotrkowskiej itp. Zadanie umożliwi prowadzenie komunikacji społecznej w ramach Programu. Jego celem będzie również monitorowanie wdrażania poszczególnych zadań Programu. Internauci powinni otrzymać ze strony Miasta odpowiedzi na zadawane pytania i zgłaszane zastrzeżenia dotyczące czystości i porządku, prowadzonych akcji i programów przez Wydział Gospodarki Komunalnej. Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej Grupy docelowe: Wszystkie grupy docelowe Programu w szczególności: Mieszkańcy ulicy Piotrkowskiej (terenu objętego Programem) w tym członkowie spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, indywidualni właściciele, najemcy lokali; Czasowi użytkownicy ulicy Piotrkowskiej (terenu objętego Programem) przechodnie, klienci sklepów, punktów usługowych i inni; Termin realizacji: Cały okres wdrażania Programu Wskaźnik: Bieżący monitoring wpisów na minimum dwóch forach internetowych. Szacunkowe koszty na rok 2010: Koszty bieżące Wydziału Gospodarki Komunalnej (połączenie internetowe, czas pracy pracowników oddelegowanych do realizacji zadania). Źródła finansowania: Budżet Miasta

25 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 25 Zadanie 3.3. Przygotowanie informacji dotyczącej utrzymania czystości we współpracy z prasą lokalną Krótki opis zadania: Zadanie obejmowałoby przygotowanie informacji dotyczącej utrzymania czystości i porządku w Łodzi, a szczególnie na ulicy Piotrkowskiej. Celem byłoby zapewnienie dotarcia do dużej grupy mieszkańców Łodzi, nie tylko mieszkańców ulicy Piotrkowskiej, ale wszystkich jej użytkowników jakimi są głównie mieszkańcy Łodzi i okolic. Informacja dotyczyłaby najważniejszych zapisów Regulaminu czystości dotyczących przede wszystkim czasowych użytkowników ulicy, posiadaczy psów itp., uzasadnienie wprowadzanych zapisów, sankcje karne dla osób niestosujących się do zapisów Regulaminu itd. Byłaby ona przygotowana we współpracy z prasą lokalną oraz dystrybuowana za pośrednictwem prasy. Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej Grupy docelowe: Wszystkie grupy docelowe Programu w szczególności: Mieszkańcy ulicy Piotrkowskiej (terenu objętego Programem) w tym członkowie spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, indywidualni właściciele, najemcy lokali, mieszkańcy budynków komunalnych; Czasowi użytkownicy ulicy Piotrkowskiej (terenu objętego Programem) przechodnie, klienci sklepów, punktów usługowych i inni; Termin realizacji: W szóstym miesiącu pierwszego roku realizacji Programu. W latach kolejnych cyklicznie raz w roku. Wskaźniki: Opracowanie informacji. Druk w ilości wystarczającej do dystrybucji wraz z dziennym nakładem wybranej gazety lokalnej (przykładowy nakład gazety około sztuk, w zależności od współpracującej gazety). Szacunkowe koszty realizacji: Opracowanie informacji obejmuje: Przygotowanie do druku i druk informacji (cena do uzgodnienia z wydawcą). Źródła finansowania: Budżet Miasta, WFOŚiGW

26 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 26 Cel 4. Zintensyfikowanie działań o charakterze kampanii edukacyjnych w zakresie pozytywnych wzorców zachowań w obszarze czystości i estetyki ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ekologicznej. Zadanie 4.1. Organizacja szkolenia dla właścicieli nieruchomości Krótki opis zadania: Zadanie obejmuje organizację szkolenia dla właścicieli nieruchomości w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, porad dotyczących sposobu zawierania umów z najemcami lokali, obowiązków w zakresie sprzątania chodnika, elewacji, podwórek itp., tak by zaakcentować kwestie przestrzegania czystości i porządku. Celem szkolenia byłoby poinformowanie i promowanie zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi. Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej Grupy docelowe: Właściciele nieruchomości na terenie objętym Programem współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu. Termin realizacji: Szósty miesiąc pierwszego roku realizacji Programu. W latach kolejnych ewentualne szkolenia w przypadku znaczących zmian w Regulaminie. Wskaźnik: Liczba zorganizowanych szkoleń: minimum 1. Szacunkowe koszty na rok 2010: Koszty bieżące Wydziału Gospodarki Komunalnej (czas pracy pracowników oddelegowanych do realizacji zadania). Źródła finansowania: Budżet Miasta

27 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 27 Zadanie 4.2. Przeprowadzenie akcji podwórkowych na terenach objętych Programem Krótki opis zadania: Zadanie obejmuje przeprowadzenie akcji podwórkowych na zasadzie streetworkingu na terenach objętych Programem dotyczących przede wszystkim utrzymania zieleni i estetyki na podwórkach. Celem zadania jest włączenie społeczności lokalnej w działania związane z dbałością o estetykę najbliższego otoczenia miejsca zamieszkania. Do zrealizowania zadania niezbędne jest nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi doświadczonymi w realizacji podobnych akcji na terenie ul. Piotrkowskiej lub okolic. Przykładowa akcja skierowana może być do dzieci mieszkających na danym obszarze, a dotyczyć może odpowiedzialności za posadzoną przez siebie roślinę na podwórku (jeśli nie ma innej możliwości np. w doniczce). Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydziałem Budynków i Lokali, Delegaturami Urzędu Miasta Łodzi: Śródmieście, Górna i Bałuty oraz organizacjami pozarządowymi. Grupy docelowe: Mieszkańcy ulicy Piotrkowskiej (terenu objętego Programem) w tym członkowie spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, indywidualni właściciele, najemcy lokali. Termin realizacji: Drugi kwartał pierwszego roku realizacji Programu. Ewentualnie cyklicznie w kolejnych latach. Wskaźnik: Pięć posesji objętych akcją. Szacunkowe koszty: Zgodnie z założeniami proponowanego programu. Źródła finansowania: Budżet Miasta

28 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 28 Zadanie 4.3. Organizacja rodzinnego pikniku promującego selektywną zbiórkę odpadów i regulacje dotyczące przestrzegania czystości i porządku Krótki opis zadania: Elementem kampanii edukacyjnej będzie również piknik integrujący lokalną społeczność ul. Piotrkowskiej i okolic. Jego celem będzie promocja selektywnej zbiórki odpadów oraz regulacji dotyczących przestrzegania czystości i porządku. Piknik będzie przyciągał dorosłych drobnym poczęstunkiem, a dzieci również konkursami z nagrodami. Może być on zorganizowany jednorazowo np. w pasażu lub w parku, ewentualnie może być podzielony na kilka mniejszych imprez odbywających się w podwórkach. Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydziałem Budynków i Lokali, Delegaturami Łódź: Śródmieście, Górna i Bałuty, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz organizacjami pozarządowymi itp. Grupy docelowe: Mieszkańcy ulicy Piotrkowskiej (terenu objętego Programem) w tym członkowie spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, indywidualni właściciele, najemcy lokali; Czasowi użytkownicy ulicy Piotrkowskiej (terenu objętego Programem) przechodnie, klienci sklepów, punktów usługowych i inni. Termin realizacji: Trzeci kwartał pierwszego roku realizacji Programu. Wskaźnik: Organizacja jednego pikniku, szacowana liczba uczestników: ok Szacunkowe koszty: 1) Czas pracy osób oddelegowanych do realizacji zadania, 2) Koszty poczęstunku dla uczestników około 20 zł/osobę * 100 osób = 2000 zł, 3) Koszty nagród dla dzieci biorących udział w konkursach 400 zł. 4) Inne koszty (prąd, wypożyczenie sprzętu, przygotowanie elementów dekoracyjnych i informacyjnych oraz koszty sprzątania po pikniku) około 3000 zł W sumie zł Źródła finansowania: Budżet Miasta, WFOŚiGW

29 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 29 Zadanie 4.4. Organizacja spotkań z weterynarzem Krótki opis zadania: W ramach zadania zakłada się organizację spotkań z weterynarzem. Celem zadania będzie przekazanie informacji na temat obowiązków właścicieli zwierząt domowych. Taka forma promocji ma przyciągnąć uczestników profesjonalnymi informacjami o pielęgnacji zwierząt domowych, a przy okazji poruszyć problemy sanitarno-higieniczne niesprzątania psich kup, dokarmiania ptaków itp. Spotkanie z weterynarzem jest skierowane do konkretnej grupy osób właścicieli psów i innych zwierząt i w zamyśle organizatorów ma wyposażyć ich w informację na temat tych aspektów Regulaminu, które ich bezpośrednio dotyczą. Weterynarz oprócz informacji przekazywanej werbalnie mógłby rozdawać również ulotki i inne materiały przygotowane przez Miasto. Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ze schroniskiem dla zwierząt na ul. Marmurowej. Grupa docelowa: Właściciele zwierząt domowych (głównie psów i kotów) mieszkający na ul. Piotrkowskiej (terenie objętym Programem) i korzystający z ul. Piotrkowskiej (terenu objętego Programem). Termin realizacji: W pierwszym roku realizacji Programu jako impreza towarzysząca obchodom Dnia Zwierząt obchodzonego 4 października. W kolejnych latach cyklicznie według potrzeb. Wskaźnik: Organizacja jednego spotkania z weterynarzem. Szacunkowe koszty: Koszty bieżące Wydziału Gospodarki Komunalnej (czas pracy pracowników oddelegowanych do realizacji zadania). Ewentualnie koszt wynagrodzenia lekarza weterynarii. Źródła finansowania: Budżet Miasta

30 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 30 Cel 5. Wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za czystość i estetykę ulicy Piotrkowskiej wśród interesariuszy. Zadanie 5.1. Stworzenie gadżetów reklamowych promujących Zieloną Linię Krótki opis zadania: Zadanie obejmuje stworzenie gadżetów reklamowych promujących Zieloną Linię nawiązujących do sprzątania i ich dystrybucję wśród mieszkańców, najemców i innych użytkowników ul. Piotrkowskiej. Celem zadania jest wsparcie osób dbających o czystość i porządek w najbliższym otoczeniu i chcących brać udział w społecznej kontroli czystości i estetyki ul. Piotrkowskiej poprzez rozpowszechnienie informacji o funkcjonowaniu Zielonej Linii. Przydatne w gospodarstwie domowym gadżety w rodzaju: długopisy, kubki, torby na zakupy lub inne byłyby przeznaczone dla mieszkańców ulicy Piotrowskiej tak, by na co dzień pamiętali o możliwości zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w zakresie czystości i porządku na swojej ulicy. Gadżety mogłyby być dystrybuowane wśród osób uczestniczących w innych akcjach organizowanych w ramach Programu np. piknik, spotkanie z weterynarzem, akcja podwórkowa itp., jak również za pośrednictwem zarządców nieruchomości na ul. Piotrkowskiej, spółdzielni itp. Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej Grupa docelowa: Mieszkańcy ulicy Piotrkowskiej (terenu objętego Programem) w tym członkowie spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, indywidualni właściciele, najemcy lokali. Termin realizacji: Szósty miesiąc pierwszego roku realizacji Programu. W latach kolejnych według zapotrzebowania. Wskaźnik: 3000 sztuk gadżetów (w tym różne rodzaje np długopisów, 500 kubków, 500 toreb na zakupy; do uzgodnienia w zależności od obowiązujących cen). Szacunkowe koszty na rok 2010: Przygotowanie graficzne materiałów i ich produkcja. 1) 2000 sztuk gadżetów (np. długopisów) * około 0,60 gr = zł 2) 500 sztuk gadżetów (np. kubków) * około 5 zł = zł 3) 500 sztuk gadżetów (np. toreb na zakupy) * około 3 zł = zł

31 Zero tolerancji dla nieporządku na ulicy Piotrkowskiej 31 W sumie zł Koszty bieżące Wydziału Gospodarki Komunalnej (czas pracy pracowników oddelegowanych do realizacji zadania). Źródła finansowania: Budżet Miasta i WFOŚiGW Zadanie 5.2. Zakup koszy na psie odchody i umieszczenie ich na obszarze objętym Programem Krótki opis zadania: Zadanie obejmuje zakup koszy na psie odchody i umieszczenie ich na obszarze objętym Programem, a w szczególności w miejscach, w których tradycyjnie wyprowadza się psy, w tym na podwórkach (za porozumieniem z właścicielami nieruchomości). Celem zadania jest zminimalizowanie zanieczyszczeń spowodowanych przez psy, znajdujących się na chodnikach, ulicach i terenach zielonych obszaru objętego Programem. Planuje się zakup 30 koszy w pierwszym roku trwania Programu, a następnie uzupełnianie ich w latach kolejnych według potrzeb (uzupełnianie zniszczonych i brakujących koszy). Podmiot odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej oraz Delegatury Urzędu Miasta Łodzi: Śródmieście, Górna i Bałuty. Grupa docelowa: Właściciele zwierząt domowych (głównie psów i kotów) mieszkający na terenie objętym Programem i korzystający z terenu objętego Programem. Termin realizacji: Pierwsze 6 miesięcy pierwszego roku trwania Programu. W latach kolejnych według zapotrzebowania. Wskaźnik: Zakup, montaż i konserwacja 30 koszy na psie odchody. Szacunkowe koszty na rok 2010: zł brutto Koszty obejmują: 1) Zakup 30 koszy na psie odchody 2) Koszty montażu 3) Koszty konserwacji Źródła finansowania: Budżet Miasta

Rozdział IX Plan komunikacji

Rozdział IX Plan komunikacji Rozdział IX Plan komunikacji Zapewnienie odpowiedniej komunikacji pomiędzy LGD, a społecznością lokalną obszaru grupami docelowymi, w tym grupą defaworyzowaną, jest głównym sposobem skutecznego zaangażowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/490/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 14 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/490/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 14 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/490/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/302/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2576/V/08 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie organizacji Konkursu pod nazwą Przywracamy blask Piotrkowskiej.

ZARZĄDZENIE Nr 2576/V/08 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie organizacji Konkursu pod nazwą Przywracamy blask Piotrkowskiej. ZARZĄDZENIE Nr 2576/V/08 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie organizacji Konkursu pod nazwą Przywracamy blask Piotrkowskiej. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3239 UCHWAŁA NR XIX/160/16 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania z odpadami

Zasady postępowania z odpadami Zasady postępowania z odpadami Podstawowym aktem prawnym regulującym gospodarkę odpadami w Polsce jest ustawa o odpadach, zawierająca przepisy o charakterze ogólnym. Szczegółowy sposób postępowania z odpadami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/193/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 14 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/193/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 14 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/193/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Głuchołazy 2015 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Gródek Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 27 czerwca 2012 r. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WDROŻENIA I REALIZACJI

HARMONOGRAM WDROŻENIA I REALIZACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 534/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 września 2003 r. HARMONOGRAM WDROŻENIA I REALIZACJI Uchwały nr VI/106/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 27 maja 2003 r.w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/88/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 23 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/88/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 23 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/88/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łyszkowice w 2016 roku.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin z dnia... Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin z dnia... w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta

Bardziej szczegółowo

a) pojemności 60 l w kwocie 12 zł, b) pojemności 120 l w kwocie 21 zł, c) pojemności 240 l w kwocie 39 zł, d) pojemności 1100 l w kwocie 170 zł.

a) pojemności 60 l w kwocie 12 zł, b) pojemności 120 l w kwocie 21 zł, c) pojemności 240 l w kwocie 39 zł, d) pojemności 1100 l w kwocie 170 zł. INFORMACJA O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, SPOSOBACH ROZLICZANIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ ZMIANACH W REGULAMINIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI PORZĄDKU NA TERENIE GMINY REWAL Referat Ochrony

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2013 rok 1.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na terenie Gminy Węgorzewo. na 2008 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na terenie Gminy Węgorzewo. na 2008 rok Załącznik nr do uchwały nr XVIII//007 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 8 grudnia 007 roku Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Węgorzewo na 008 rok I. Wstęp II. Diagnoza problemu

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 5722 UCHWAŁA NR PR.0007.217.2015 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego

Bardziej szczegółowo

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020 Załącznik do Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata przyjętego Uchwałą nr Rady Miasta z dnia 2015 r. Harmonogram realizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2014 jest: 1. Promocja PROW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/149/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia r.

Uchwała Nr XIX/149/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia r. Uchwała Nr XIX/149/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19.05.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KNURÓW. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KNURÓW. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KNURÓW z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 3205 UCHWAŁA NR XXIX/124/16 RADY GMINY KAMPINOS. z dnia 29 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 3205 UCHWAŁA NR XXIX/124/16 RADY GMINY KAMPINOS. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 3205 UCHWAŁA NR XXIX/124/16 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych WŁAŚCIWE ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VI/28/2016 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 24 maja 2016 roku

Kraków, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VI/28/2016 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 24 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz. 3292 UCHWAŁA NR VI/28/2016 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/141/15 RADY MIASTA BYDGOSZCZY

UCHWAŁA Nr XI/141/15 RADY MIASTA BYDGOSZCZY Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r.

Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu)

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu) Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na r. dla (pełnzwa programu)

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV EDYCJI PROGRAMU MIEJSCE INSPIRACJI 1 PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN IV EDYCJI PROGRAMU MIEJSCE INSPIRACJI 1 PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN IV EDYCJI PROGRAMU MIEJSCE INSPIRACJI 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Podstawę prawną czwartej edycji Programu Miejsce Inspiracji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie dokumentem określającym

Bardziej szczegółowo

1. Co mam zrobić jeśli nie wypowiedziałem umowy na odbiór odpadów?

1. Co mam zrobić jeśli nie wypowiedziałem umowy na odbiór odpadów? 1. Co mam zrobić jeśli nie wypowiedziałem umowy na odbiór odpadów? W takim przypadku można po prostu dalej stosować dotychczasowy sposób pozbywania się odpadów, gdyż umowa będzie kontynuowana na tych samych

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Tomaszowie Lubelskim.

1. Nazwa zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Tomaszowie Lubelskim. Załącznik nr 4 do SIWZ 1. Nazwa zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Tomaszowie Lubelskim. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Plan komunikacji

Załącznik nr 5. Plan komunikacji Załącznik nr 5. Plan komunikacji Plan komunikacji na lata 016-03 CELE DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH (NUMERACJA PONIŻSZYCH CELÓW JEST ZGODNA Z KOLUMNĄ CEL PONIŻSZEJ TABELI) 1. Tworzenie pozytywnego wizerunku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 99/15 BURMISTRZA WILAMOWIC z dnia 02.12.2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 99/15 BURMISTRZA WILAMOWIC z dnia 02.12.2015 r. ZARZĄDZENIE NR 99/15 BURMISTRZA WILAMOWIC z dnia 02.12.2015 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Wilamowice Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/52/15 RADY MIASTA W MYSZKOWIE z dnia 2 kwietnia 2015r.

UCHWAŁA NR VI/52/15 RADY MIASTA W MYSZKOWIE z dnia 2 kwietnia 2015r. UCHWAŁA NR VI/52/15 RADY MIASTA W MYSZKOWIE z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myszków na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia... 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/28/15 RADY GMINY KAMPINOS. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/28/15 RADY GMINY KAMPINOS. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/28/15 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Rydułtowy za rok Wprowadzenie

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Rydułtowy za rok Wprowadzenie 1. Wprowadzenie 1.1. Podstawa prawna. Podstawę prawną analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi stanowi art. 3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Bardziej szczegółowo

8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku 9) meble i odpady wielkogabarytowe, 10) popiół

8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku 9) meble i odpady wielkogabarytowe, 10) popiół Uchwała nr XXVI.284.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15.12.2016r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Nowa perspektywa finansowania PROW 2014-2020, w ramach której kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE

BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE EWALUACJA -POJĘCIE Ewaluacja = audyt, kontrola, monitoring; mogą był one elementem ewaluacji Audyt: kompleksowe i całościowe badanie mające na celu sprawdzenie zgodności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 158/2008 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 158/2008 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. Zarządzenie Nr 158/2008 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu Ogrody wokół nas na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych Miasto Radomsko Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radomska 2016-02-04 Spis

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XV/23/2015. z dnia 08 czerwca 2015 roku Zarządu łódzkiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała nr XV/23/2015. z dnia 08 czerwca 2015 roku Zarządu łódzkiego Związku Piłki Nożnej Uchwała nr XV/23/2015 z dnia 08 czerwca 2015 roku Zarządu łódzkiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie 32 pkt. 6 Statutu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej postanawia się, co następuje: I. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 1.. Numer PESEL/Identyfikator NIP POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2. DZIEŃ-MIESIĄC-ROK

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 2725 OBWIESZCZENIE NR 14/14 RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia 23 czerwca 2014 r.

Szczecin, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 2725 OBWIESZCZENIE NR 14/14 RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia 23 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 2725 OBWIESZCZENIE NR 14/14 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/17/06 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 28 grudnia 2006 roku

Uchwała nr V/17/06 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 28 grudnia 2006 roku Uchwała nr V/17/06 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie : przyjęcia Programu współpracy Miasta Kudowa Zdrój z podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM:

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji jest opisem celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu (narzędzi) używanych w celu przekazywania informacji na linii LGD - społeczności

Bardziej szczegółowo

ZASADY WDROŻENIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINACH

ZASADY WDROŻENIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINACH ZASADY WDROŻENIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINACH USTAWA Z DNIA 1 LIPCA 2011 r. O ZMIANIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW NOWE OBOWIĄZKI GMIN (USTAWA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013 Brzeźnica 2013 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 47/16 BURMISTRZA PASŁĘKA. z dnia 15 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 47/16 BURMISTRZA PASŁĘKA. z dnia 15 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE nr 47/16 BURMISTRZA PASŁĘKA z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia procedury kontroli realizacji obowiązków przez właścicieli nieruchomości w zakresie prawidłowej segregacji odpadów

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 131176-2013; data zamieszczenia: 04.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 120522-2013 data 27.03.2013

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Projekt. Rady Miasta Ostrołęki. z dnia..

Uchwała Nr.. Projekt. Rady Miasta Ostrołęki. z dnia.. Uchwała Nr.. Projekt Rady Miasta Ostrołęki z dnia.. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY na rok 2013

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY na rok 2013 Załącznik nr 3a PLAN RZECZOWO-FINANSOWY na rok 2013 Działania I. Popularyzacja zapisów Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem w społeczeństwie poprzez wielopłaszczyznowe populacyjne działania edukacyjno-informacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ROGOWO. Rozdział 1

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ROGOWO. Rozdział 1 Załącznik do Uchwały Nr XII/31/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30.06.2016r REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ROGOWO Rozdział 1 Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 16 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 16 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 16 grudnia 2015 r.

Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 16 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 14 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 14 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY PRAWNE DO USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

PLANOWANE ZMIANY PRAWNE DO USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH PLANOWANE ZMIANY PRAWNE DO USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Rzeszów, dnia 3 lipca 2014 r. Stan realizacji przetargów Podpisana umowa z

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI- NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI- NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE Załącznik do Uchwały Nr IV/22/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 stycznia 2015 r. POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI - WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DRUKOWNYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM

Bardziej szczegółowo

NOWE ROZWIĄZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNANYMI W KŁODZKU 6. SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI.

NOWE ROZWIĄZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNANYMI W KŁODZKU 6. SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI. NOWE ROZWIĄZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNANYMI W KŁODZKU 6. SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 121/XX/2016 RADY GMINY ZATORY. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 121/XX/2016 RADY GMINY ZATORY. z dnia 25 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz. 8236 UCHWAŁA NR 121/XX/2016 RADY GMINY ZATORY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/140/2016 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE. z dnia 29 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/140/2016 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE. z dnia 29 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/140/2016 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Karta oceny programów rewitalizacji dla gmin województwa podlaskiego

Załącznik nr 1 Karta oceny programów rewitalizacji dla gmin województwa podlaskiego Załącznik nr 1 Karta oceny programów rewitalizacji dla gmin województwa podlaskiego Nazwa gminy: Data złożenia programu rewitalizacji: Wersja programu: KARTA WERYFIKACJI PROGRAMU REWITALIZACJI /spełnienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY SULIKÓW. z dnia 31 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY SULIKÓW. z dnia 31 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY SULIKÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia.

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia. UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia. Projekt Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CZYSTE MIASTO

PROGRAM CZYSTE MIASTO URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska PROGRAM CZYSTE MIASTO Bydgoszcz, dnia 8 maja 2006 1 SPIS TREŚCI A. WPROWADZENIE 3 B. SPRAWY ORGANIZACYJNE 3 C. DIAGNOZA STANU

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2014 rok 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3196 UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY GMINY W LGOCIE WIELKIEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwały Nr.. Rady Gminy Damasławek Z dnia r.

Projekt Uchwały Nr.. Rady Gminy Damasławek Z dnia r. Projekt Uchwały Nr.. Rady Gminy Damasławek Z dnia..2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK Horyniec-Zdrój, 2014 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. na 2011 rok

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. na 2011 rok Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na 2011 rok Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział

Bardziej szczegółowo

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK GOSPODARKA ODPADAMI Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Damnica nie obejmuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, warsztatów, szkół, sklepów, budynków

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 9/2011. Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 października 2011 r.

PISMO OKÓLNE Nr 9/2011. Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 października 2011 r. PISMO OKÓLNE Nr 9/2011 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Politechnice Koszalińskiej Zasad świadczenia usług przez Sekcję Promocji Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Edukacja Ekologiczna Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Patrycja Kalewska

Edukacja Ekologiczna Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Patrycja Kalewska Edukacja Ekologiczna Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Patrycja Kalewska ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W POZNANIU SP. Z O.O. powstała w wyniku przekształcenia samorządowego zakładu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawa prawna

Rozdział I Podstawa prawna Załącznik do Uchwały Nr XIX/343/16 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2016 r. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU KOMUNIKACJI W TYCHACH Rozdział I Podstawa prawna 1 1. Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach jest jednostką

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY SOSNOWIEC

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY SOSNOWIEC Załącznik do Uchwały Nr 52/VIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 lutego 2015 r. POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB GRANATOWYM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych reguluje jedynie kilka przepisów prawa. Brak reglamentacji w tym zakresie daje gminom dużą swobodę w

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych reguluje jedynie kilka przepisów prawa. Brak reglamentacji w tym zakresie daje gminom dużą swobodę w Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych reguluje jedynie kilka przepisów prawa. Brak reglamentacji w tym zakresie daje gminom dużą swobodę w kształtowaniu PSZOK-ów. tworzą punkty selektywnego zbierania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 15 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 15 października 2008 roku Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 15 października 2008 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 18 grudnia 2013 roku. Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA PLANU

Bardziej szczegółowo

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Gdańsk, 2012 Zarządzanie planem gospodarki odpadami Warunkiem realizacji planu gospodarki odpadami jest ustalenie systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Problem. Brak zainteresowania Niedostateczny przepływ informacji Brak czasu Brak motywacji Ograniczenie dostępności oferty

Problem. Brak zainteresowania Niedostateczny przepływ informacji Brak czasu Brak motywacji Ograniczenie dostępności oferty Problem Brak zainteresowania Niedostateczny przepływ informacji Brak czasu Brak motywacji Ograniczenie dostępności oferty ZAŁOŻENIA Zwiększenie zainteresowania studentów ofertą BK Usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

USTAWY OKOŁOODPADOWE I PSZOKI ZMIANY W KONTEKŚCIE TEMATU RECYKLINGU ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

USTAWY OKOŁOODPADOWE I PSZOKI ZMIANY W KONTEKŚCIE TEMATU RECYKLINGU ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO USTAWY OKOŁOODPADOWE I PSZOKI ZMIANY W KONTEKŚCIE TEMATU RECYKLINGU ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO Paweł Michalski radca prawny Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU KARPACKIE INICJATYWY LOKALNE

REGULAMIN PROGRAMU KARPACKIE INICJATYWY LOKALNE REGULAMIN PROGRAMU KARPACKIE INICJATYWY LOKALNE I. Cele Programu 1. Celem Programu Karpackie Inicjatywy Lokalne (zwanego dalej Programem) jest wyzwolenie potencjału społecznego lokalnych organizacji pozarządowych

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO NA LATA

P R O J E K T GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO NA LATA .. P R O J E K T GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO NA LATA 2013-2015 1.Wstęp Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2015 opracowany został

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo