REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ PROJEKT RAPORTU ROCZNEGO I ULOTKI INFORMACYJNEJ POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ PROJEKT RAPORTU ROCZNEGO I ULOTKI INFORMACYJNEJ POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI"

Transkrypt

1 Polskie Centrum Akredytacji Warszawa, ul. Szczotkarska 42 strona internetowa: tel fax REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ PROJEKT RAPORTU ROCZNEGO I ULOTKI INFORMACYJNEJ POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI SPIS TREŚCI 1) nazwa organizatora oraz jego adres; 2) forma konkursu; 3) przedmiot konkursu; 4) wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu; 5) informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie muszą dostarczyć uczestnicy konkursu; 6) sposób porozumiewania się organizatora z uczestnikami konkursu; 7) miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz prac konkursowych przez uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie; 8) zakres rzeczowy i formę opracowania pracy konkursowej; 9) kryteria oceny prac konkursowych; 10) skład jury konkursowego; 11) informacja o formie nagrody za zwycięstwo w konkursie; 12) postanowienia dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych do wybranej pracy; 13) sposób podania do publicznej wiadomości o rozstrzygnięcia konkursu; 14) sposób udzielania wyjaśnień dotyczących regulaminu konkursu. 1

2 1) Nazwa organizatora oraz jego adres Organizatorem konkursu jest Polskie Centrum Akredytacji, krajowa jednostka akredytująca będąca państwową osobą prawną z siedzibą w Warszawie, pod adresem Warszawa, ul. Szczotkarska 42, działająca na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (jednolity tekst: Dz. U. z 2004 roku Nr 204, poz ze zm.). 2) Forma konkursu Niniejszy konkurs odbywać się będzie z uwzględnieniem ustawy z dnia 13 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U Nr 16 poz. 93 ze zm.). Konkurs niniejszy nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, stosownie do art. 4 p. 8 tej ustawy (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz ze zm.). Konkurs przeprowadzany jest w formie jednoetapowej. 3) Przedmiot konkursu. Przedmiotem konkursu jest sporządzenie: 1. projektu graficznego raportu rocznego Polskiego Centrum Akredytacji wraz z naniesionym tekstem, jaki przygotuje organizator; 2. projektu graficznego ulotki informacyjnej Polskiego Centrum Akredytacji wraz z naniesionym tekstem, jaki przygotuje organizator. Jednakowy dla wszystkich, przykładowy tekst raportu i ulotki, który otrzymają wszyscy uczestnicy konkursu stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu Konkursu. Projekty opisane w pkt. 1-2 dalej będą nazywane Pracą konkursową. Praca konkursowa podlegać będzie ocenie jury konkursowego zostanie wyłoniony jeden zwycięzca. 2

3 4) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie muszą dostarczyć uczestnicy konkursu Każdy, kto chce wziąć udział w konkursie powinien złożyć: 1. Pracę konkursową przygotowaną zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. 2. Ofertę cenową na wskazane w punkcie 10 niniejszego regulaminu materiały. 3. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z właściwej ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 4. Próbki wydawnicze z poprzednich realizowanych projektów, które pozwolą ocenić jakość papieru, grafiki i wydruku, a także potwierdzą doświadczenie uczestnika w realizowaniu podobnych przedsięwzięć Dokumenty i próbki określone powyżej w punktach 1 4 powinny być prawidłowo wypełnione i przekazane fizycznie organizatorowi do upływu 21 dnia od daty zamieszczenia ogłoszenia o konkursie tj. do dnia 06.IV.09 r. do godziny pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w konkursie. Dnia ogłoszenia nie wlicza się do biegu terminu na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie i złożenia wymaganych dokumentów. Oferta cenowa, o której mowa w ust. 2 obejmuje cenę brutto każdego przygotowanego materiału wraz z majątkowymi prawami autorskimi do niego, co najmniej w zakresie określonym w punkcie 11. Oferta cenowa wiąże Uczestnika. Organizator nie zwraca żadnych dokumentów i próbek przekazanych mu przez uczestników konkursu. 5) Sposób porozumiewania się organizatora z uczestnikami konkursu W razie konieczności skontaktowania się z uczestnikami w toku postępowania konkursowego organizator dokonuje tego wyłącznie w formie elektronicznej. Wiadomości są wysyłane na adres podany przez uczestnika w ofercie. 3

4 Niezwłocznie po ustaleniu wyników konkursu organizator ogłasza tę informację w siedzibie PCA oraz powiadamia uczestników. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 6) Miejsce i termin składania prac konkursowych przez uczestników Pracę konkursową, oraz wymagane dokumenty (wskazane w punkcie 4 regulaminu), należy przesłać w formie drukowanej listem poleconym na adres: Polskie Centrum Akredytacji, Warszawa, ul. Szczotkarska 42 lub doręczyć osobiście albo przez upoważnionego przedstawiciela na wyżej wskazany adres do pokoju numer 1 lub do sekretariatu. Należy również doręczyć próbki wydawnicze. Doręczenie pod wyżej wskazany adres musi nastąpić najpóźniej do dnia 06.IV.2009 roku do godziny Dokumenty przesłane bądź doręczone po tym terminie powodują wykluczenie zgłaszającego od udziału w konkursie. 7) Zakres rzeczowy i forma opracowania oraz sposób prezentacji pracy konkursowej a) Praca konkursowa musi być przekazana do oceny w wersji drukowanej i przesłana pocztą poleconą lub doręczona osobiście. b) Tekst otrzymany od organizatora musi być w całości umieszczony w projekcie raportu i w projekcie ulotki informacyjnej. Za naruszenie powyższego warunku nie uznaje się pomyłek w tekście polegających na błędach ortograficznych, interpunkcyjnych bądź tzw. literówkach, jak również pominięcie poszczególnych wyrazów. Za naruszenie powyższego warunku uznaje się natomiast brak choćby jednego całego zdania z otrzymanego tekstu. Za naruszenie powyższego warunku uznaje się także dopisanie całego zdania nie uwzględnionego w załączonym do regulaminu tekście. Naruszenie warunków określonych powyżej pod literami a) b) spowoduje wykluczenie z udziału w konkursie i odrzucenie pracy konkursowej. 4

5 W pozostałym zakresie uczestnicy mogą dowolnie opracować grafikę i formatowanie tekstu w przekazanej do oceny pracy konkursowej. 8) Kryteria oceny prac konkursowych Kryteria oceny projektu raportu rocznego PCA: W zakresie grafiki: a) zgodność projektu raportu z charakterem działalności PCA b) zachowania kolorów używanych w logo PCA c) niepowtarzalność projektu raportu d) nowoczesność projektu raportu e) oryginalność projektu raportu f) sposobu umieszczenia wypełnień wewnątrz obiektów graficznych W zakresie tekstu ocena będzie dotyczyła: a) poprawności tekstu pod kątem ortografii, interpunkcji oraz braku tzw. literówek b) sposobu wypełnienia stopki oraz nagłówka, jeżeli zostały opracowane c) poprawności sformatowania tekstu d) czytelności tekstu e) rozmieszczenia tekstu na stronie f) jakości wydruku Kryteria oceny projektu ulotki informacyjnej PCA: a) zgodność projektu ulotki z charakterem działalności PCA b) zachowania kolorów używanych w logo PCA c) niepowtarzalność projektu ulotki d) nowoczesność projektu ulotki e) oryginalność projektu ulotki f) sposobu umieszczenia wypełnień wewnątrz obiektów graficznych 5

6 W zakresie tekstu ocena będzie dotyczyła: a) poprawności tekstu pod kątem ortografii, interpunkcji oraz braku tzw. literówek b) sposobu wypełnienia stopki oraz nagłówka, jeżeli zostały opracowane c) poprawności sformatowania tekstu d) czytelności tekstu e) rozmieszczenia tekstu na stronie f) jakości wydruku Prace konkursowe ocenia jury konkursowe powołane przez organizatora. 9) Skład jury konkursowego. Jury konkursowe powołane przez organizatora konkursu tworzą: 1. Małgorzata Olczak Wąsik kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej i Wydawnictw 2. Tomasz Żołyniak kierownik Działu Organizacyjno-Technicznego 3. Krzysztof Derkus starszy specjalista 10) Nagroda Nagrodą dla zwycięzcy w Konkursie jest zaproszenie do negocjacji na odpłatne: 1. sporządzenie pełnego projektu graficznego raportu rocznego Polskiego Centrum Akredytacji (30 stron A4); 2. sporządzenie pełnego projektu ulotki informacyjnej Polskiego Centrum Akredytacji (1 strona A3/podwójna, złożona na 3 części); 3. sporządzenie pełnego projektu Informatora Polskiego Centrum Akredytacji (4 strony A4); 4. skład, przygotowanie do druku (dotyczy raportu rocznego, ulotki informacyjnej i informatora); 5. korekty graficzne i tekstowe; 6. sporządzenie projektu nadruku na płycie CD oraz na opakowaniu; 7. sporządzenie projektu kalendarza trójdzielnego Polskiego Centrum Akredytacji. 6

7 Zasady wykonania wyżej wymienionych materiałów oraz kwota wynagrodzenia za wykonanie tych prac zostaną określone z uwzględnieniem postanowień regulaminu konkursu oraz oferty cenowej uczestnika - w umowie zawartej ze zwycięzcą konkursu, po przeprowadzeniu negocjacji. Organizator nie przewiduje nagród pocieszenia. 11) Postanowienia dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych 1. Z dniem wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie 10, zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na PCA nieograniczone w czasie autorskie prawa majątkowe do przedmiotu konkursu jako do całości, jak i do poszczególnych części - w zakresie jej utrwalania i zwielokrotniania - poprzez wytwarzanie dowolnej liczby egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową, a także w zakresie wykonywania związanych z nią praw zależnych. 3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu konkursu następuje na niżej wymienionych polach eksploatacji: a) utrwalanie przedmiotu konkursu przy użyciu nośników papierowych, fotograficznych, magnetycznych, magneto-optycznych, cyfrowych, techniką video; b) zwielokrotnianie przedmiotu konkursu, poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek z kliszy fotograficznej, przy użyciu nośników magnetycznych, magnetooptycznych, cyfrowych, techniką video, wyświetlania na ekranie komputera, kinowym lub przy pomocy rzutnika; c) wprowadzanie przedmiotu konkursu do obrotu; d) wystawianie przedmiotu konkursu na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji; e) wykorzystywanie przedmiotu konkursu do celów promocji, reklamy i marketingu, także w kampanii reklamowej (m. in. na: gadżetach reklamowych, ulotkach reklamowych, plakatach, tablicach informacyjnych, outdoor, itp.); f) wprowadzanie przedmiotu konkursu do pamięci komputerów oraz jego przesyłanie przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej lub Internetu; g) reprodukcji trwałej, tj. wielokrotnego, nieograniczonego w czasie wykorzystywania przedmiotu konkursu (m. in. w innych opracowaniach, itp.); h) wykorzystywanie przedmiotu konkursu w celach promocyjno-reklamowych i marketingowych w mediach (m. in. w telewizji, prasie i w poligrafii); 7

8 i) najem; j) dzierżawa; k) użyczenie. 4. Za przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej autorowi pracy konkursowej nie przysługuje odrębne wynagrodzenie. 5. Autor wyraża zgodę na przeniesienie na następcę prawnego PCA autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji określonych w punkcie 3. 12) Sposób podania do wiadomości rozstrzygnięcia konkursu. Rozstrzygnięcie Konkursu ogłaszane jest w siedzibie Organizatora. Informację tę Organizator przesyła niezwłocznie zaproszonym uczestnikom. 14) Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących regulaminu konkursu. Do dnia 23.III.2009 roku uczestnicy mogą składać do organizatora zapytania dotyczące wyjaśnienia treści regulaminu konkursu. Zapytania te mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej (pocztą elektroniczną na adres Odpowiedzi w formie pisemnej o identycznej treści przesyłane są każdemu uczestnikowi na podany przez niego adres . Załączniki. 1) Tekst Raportu i ulotki informacyjnej (załącznik nr 1). 2) Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (załącznik numer 2). 3) Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie (załącznik numer 3). 4) Wykaz kolorów, czcionka w logo PCA w formie elektronicznej (załącznik nr 4). 8

9 Załącznik numer 1. Treść raportu 2. Wykonanie zadań statutowych 2.1 Prowadzenie działalności akredytacyjnej W 2006 r. PCA ogółem udzieliło 149 akredytacji. Na koniec roku zanotowano 17% przyrost nadzorowanych akredytacji w porównaniu z końcem 2005 r., w tym najwięcej w obszarze: jednostek certyfikujących systemy zarządzania o 30%; laboratoriów wzorcujących - o 28,8%, laboratoriów badawczych - o 17%. PCA odnotowuje stały wzrost liczby udzielanych akredytacji, co zostało przedstawione na poniższym wykresie. Liczba ważnych akredytacji na koniec roku W 2006 roku zostały przeprowadzone 177 oceny w procesach akredytacji oraz 740 w procesach nadzoru. Na poniższych wykresach przedstawiono procentowy rozkład poszczególnych rodzajów ocen w procesach akredytacji i nadzoru. Każda ocena na miejscu wiąże się z przeprowadzeniem obserwacji działalności akredytowanego podmiotu w rzeczywistych warunkach. W uzasadnionych sytuacjach są one przeprowadzane osobno w innym terminie niż ocena w siedzibie podmiotu. Oceny w procesach akredytacji Oceny w procesach nadzoru 7,34% 20,34% 3,24% 5,68% 3. Współpraca międzynarodowa 72,32% 91,08% w izytacji w stępnych ocen na miejscu obserw acji (prow adzonych osobno) 9 ocen na miejscu obserw acji (prow adzonych osobno) przegląd dokumentacji

10 Polskie Centrum Akredytacji, od początku swojej działalności jest pełnoprawnym członkiem organizacji międzynarodowych działających w obszarze akredytacji: EA (European co-operation for Accreditation) organizacji skupiającej jednostki akredytujące laboratoria, jednostki certyfikujące i jednostki inspekcyjne w Europie IAF (International Accreditation Forum, Inc.) międzynarodowej organizacji skupiającej jednostki akredytujące jednostki certyfikujące i jednostki inspekcyjne na całym świecie ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) organizacji skupiającej jednostki akredytujące laboratoria badawcze i wzorcujące na całym świecie. Członkostwo w ww. organizacjach oraz podpisanie wielostronnych porozumień w ramach tych organizacji zobowiązuje jednostki akredytujące w nich zrzeszone do udziału w pracach komitetów i grup roboczych przy nich działających, a także do uczestnictwa w ocenach (peer-evaluations) innych jednostek akredytujących. 3.1 Wielostronne porozumienia i oceny MLA W 2006 r. PCA kontynuowało swoje działania jako sygnatariusz wielostronnych porozumień w ramach EA, IAF i ILAC. Podpisane przez PCA porozumienia to: EA MLA (EA Multilateral Agreement) - w zakresie akredytacji laboratoriów badawczych i wzorcujących, jednostek certyfikujących systemy zarządzania, wyroby i osoby oraz jednostek inspekcyjnych IAF MLA (IAF Multilateral Recognition Arrangement) - w zakresie akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania jakością, jednostek certyfikujących systemy zarządzania środowiskowego oraz jednostek certyfikujących wyroby ILAC MRA (ILAC Mutual Recognition Arrangement) - w zakresie akredytacji laboratoriów badawczych i laboratoriów wzorcujących. Celem tych porozumień jest swobodny przepływ akredytowanych wyników oceny zgodności w Europie i na świecie. Porozumienia opierają się na procesie wzajemnych ocen (peer-evaluations), prowadzonych przez innych członków EA, mających na celu zapewnienie, iż wszyscy sygnatariusze prowadzą systemy akredytacji w sposób równoważny i kompetentny oraz zgodny z międzynarodowymi kryteriami (z normą ISO/IEC oraz odpowiednimi wytycznymi). Zakłada się, iż również jednostki oceniające zgodność, akredytowane przez odpowiednią krajową jednostkę akredytującą - sygnatariusza EA MLA, IAF MLA lub ILAC MRA, podczas prowadzenia działań objętych zakresem akredytacji, spełniają wymagania odpowiednich norm. Ustanowienie wielostronnych porozumień pomiędzy jednostkami akredytującymi zrzeszonymi w EA, IAF i ILAC buduje wspólne zaufanie do akredytowanych certyfikacji, inspekcji, wzorcowań oraz badań. Ich podpisanie eliminuje konieczność certyfikowania produktów i usług lub przeprowadzania badań i wzorcowań w każdym kraju, w którym są one sprzedawane lub wykonywane. Porozumienie EA MLA ułatwia dostęp do rynków w UE, natomiast ILAC MRA oraz IAF MLA - dostęp do rynków na całym świecie. Dzięki podpisaniu stosownych umów pomiędzy EA, IAF i ILAC oceny jednostek akredytujących przeprowadzane są tylko w ramach grupy regionalnej, czyli EA, natomiast wyniki ocen uznawane są przez IAF i ILAC. 10

11 Każdy członek EA MLA, będąc przedmiotem regularnych, wzajemnych ocen, jest zobowiązany do zaproponowania spośród swojego personelu kandydatów na ewaluatorów do oceny innych jednostek akredytujących. Po wstępnej kwalifikacji dokonywanej przez Sekretariat EA kandydaci biorą udział w szkoleniu przeznaczonym dla członków zespołów oceniających w ramach peer-evaluation. Podczas szkolenia prowadzona jest ocena uczestników stanowiąca podstawę nominacji na ewaluatorów spośród tych osób, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym. Podczas szkolenia kandydaci na ewaluatorów muszą wykazać się wiedzą w zakresie zrozumienia normy EN ISO/IEC 17011, wytycznych EA, IAF i ILAC. Niezbędnym elementem związanym z udziałem w szkoleniu jest również umiejętność płynnego komunikowania się w języku angielskim. 11

12 Treść ulotki Znaki ILAC MRA, IAF MLA Na podstawie wielostronnych porozumień IAF MLA oraz ILAC MRA podpisanych przez PCA, akredytowane laboratoria są uprawnione do stosowania znaku ILAC MRA, zaś akredytowane jednostki certyfikujące wyroby oraz systemy zarządzania QMS i EMS są uprawnione do stosowania znaku IAF MLA. Znaki te zostały wprowadzone dla zapewnienia łatwej i jednolitej na całym świecie identyfikacji usług akredytowanych przez sygnatariuszy porozumień ILAC MRA lub IAF MLA. Zostały one zarejestrowane we wszystkich krajach uczestniczących w tych porozumieniach, w tym w Polsce. Dzięki temu możliwe było podpisanie umów licencyjnych pomiędzy IAF i ILAC a PCA upoważniających do stosowania połączonych znaków IAF/PCA oraz ILAC/PCA, a także do podpisania umów sublicencyjnych pomiędzy PCA a akredytowanymi przez PCA podmiotami. Przykłady połączonych znaków IAF/PCA oraz ILAC/PCA:» IAF MLA (dla jednostek certyfikujących QMS)» IAF MLA (dla jednostek certyfikujących EMS)» IAF MLA (dla jednostek certyfikujących wyroby) 12

13 »ILAC MRA (dla laboratoriów badawczych)» ILAC MRA (dla laboratoriów wzorcujących) Rozwój działalności akredytacyjnej PCA stara się dotrzymać kroku zmieniającym się warunkom zewnętrznym i rozszerzać swoją działalność na nowe obszary. PCA monitoruje obszary będące źródłem potencjalnych możliwości rozszerzenia działalności akredytacyjnej. Rozszerzanie działalności akredytacyjnej może dotyczyć zarówno usług związanych z oceną zgodności w obszarze regulowanym jak i dobrowolnym. Możliwości rozszerzenia działalności akredytacyjnej PCA wynikają z: informacji od klientów i potencjalnych klientów PCA, analizy inicjatyw legislacyjnych, analizy inicjatyw normalizacyjnych, informacji z organizacji międzynarodowych, do których należy PCA oraz informacji od innych jednostek akredytujących. Przygotowanie PCA do akredytacji w nowym zakresie prowadzone jest w następujących etapach: 1. Powołanie Specjalistycznego Komitetu Technicznego (jeśli zachodzi taka potrzeba); 2. Ustalenie wymagań akredytacyjnych; 3. Przeszkolenie personelu stałego w nowej dziedzinie; 4. Określenie wymagań dla auditorów przewidzianych do prowadzenia ocen w nowej dziedzinie działalności akredytacyjnej; 5. Wstępna selekcja i szkolenie auditorów; 6. Opracowanie lub uzupełnienie dokumentacji PCA; 7. Opublikowanie dokumentów informacyjnych i interpretacyjnych; Szkolenia Zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności, do zakresu działania Polskiego Centrum Akredytacji należy także organizowanie szkoleń. PCA prowadzi otwartą działalność szkoleniową od stycznia 2005 roku. Obecnie prowadzone są dwa rodzaje szkoleń: 13

14 dla klientów i potencjalnych klientów PCA obejmują swoim zakresem wymagania oraz interpretację wymagań akredytacyjnych, a także doskonalenie kompetencji personelu akredytowanych organizacji dla potencjalnych auditorów PCA uczestniczą w nich m.in. eksperci zaangażowani w procesy akredytacji prowadzone przez PCA, doświadczony personel akredytowanych podmiotów, a także osoby nie mające doświadczenia audytorskiego. 14

15 Załącznik numer 2 (informacja o rozstrzygnięciu konkursu, przesyłana także Uczestnikom). Od: Polskiego Centrum Akredytacji Warszawa ul. Szczotkarska 24 strona internetowa: tel.: fax INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU Informujemy o wynikach Konkursu Projekt raportu rocznego Polskiego Centrum Akredytacji. Zwycięzcą Konkursu został (Nazwa ew. imię i nazwisko uczestnika) W imieniu Polskiego Centrum Akredytacji 15

16 Załącznik numer 3 Do: Polskiego Centrum Akredytacji Warszawa ul. Szczotkarska 24 strona internetowa: tel.: fax Od: Imię i nazwisko albo nazwa i adres uczestnika konkursu WNIOSEK O dopuszczenie do udziału w konkursie na najlepszą pracę Projekt raportu rocznego Polskiego Centrum Akredytacji 1. SKŁADAJĄCY Imię i nazwisko bądź nazwa uczestnika* w przypadku spółek cywilnych należy podać imiona i nazwiska wszystkich wspólników Adres uczestnika Nazwa i adres organu, który dokonał rejestracji uczestnika i\lub jego działalności Numer rejestracji/ewidencji Numer Regon * wypełniają osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą Numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej 16

17 Nawiązując do doręczonego mi zaproszenia do wzięcia udziału w o konkursie z dnia roku; 1. Zgłaszam/zgłaszamy wniosek o dopuszczenie mnie/nas do udziału w tym konkursie. 2. Oświadczam/oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z otrzymanym regulaminem konkursu oraz dołączonych do niego załączników i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 3. Oświadczam, iż spełniam/spełniamy warunki uczestnictwa w niniejszym konkursie. W szczególności oświadczam, iż posiadam/posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz iż dysponuję/dysponujemy stosownym potencjałem ludzkim i technicznym potrzebnymi do wykonania projektów graficznych, będących przedmiotem konkursu. 4. Jako załączniki do niniejszego wniosku składam/składamy;* (proszę opisać załącznik, w przypadku złożenia załącznika na formularzu, wystarczy podać numer formularza określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia). 1) 2) 3) 4) (Próbki wydawnicze z poprzednio realizowanych projektów) data podpis/podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 17

18 Załącznik nr 4 Wykaz kolorów, czcionka w logo PCA w formie elektronicznej 18

EA-1/06 Wielostronne Porozumienie EA

EA-1/06 Wielostronne Porozumienie EA Numer publikacji EA-1/06 Wielostronne Porozumienie EA (EA MLA) CEL Niniejszy dokument określa warunki Wielostronnego Porozumienia EA, w ramach którego sygnatariusze wzajemnie uznają równoważność swoich

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH. Wydanie 1 Warszawa, r.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH. Wydanie 1 Warszawa, r. PCA POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH Wydanie 1 Warszawa, 05-05-2005 r. Wprowadzenie Ogólną zasadą PCA jest prowadzenie działalności akredytacyjnej tylko

Bardziej szczegółowo

EA INF/04:2012 Deklaracja akceptacji i uznawania działań prowadzonych w ramach EA MLA

EA INF/04:2012 Deklaracja akceptacji i uznawania działań prowadzonych w ramach EA MLA EA INF/04:2012 Deklaracja akceptacji i uznawania działań prowadzonych w ramach EA MLA Numer Publikacji EA-INF/04:2012 OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI I UZNAWANIU DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W RAMACH EA MLA CEL

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Konferencji Młodych Chemików Sądowych. 1. Organizator

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Konferencji Młodych Chemików Sądowych. 1. Organizator Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Konferencji Młodych Chemików Sądowych 1. Organizator Organizatorem konkursu na projekt logo Konferencji Młodych Chemików Sądowych, zwanego dalej Konkursem jest

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Dom Kultury

Młodzieżowy Dom Kultury ,, POLAND Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Międzynarodowego Festiwalu Tańca 1. Organizator Organizatorem konkursu na projekt logo Międzynarodowego Festiwalu Tańca, zwanego dalej Konkursem jest

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA ORGANIZATORÓW BADAŃ BIEGŁOŚCI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 4 Warszawa, 1.08.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Logo ZS nr 79 w Wilanowie

REGULAMIN KONKURSU Logo ZS nr 79 w Wilanowie REGULAMIN KONKURSU Logo ZS nr 79 w Wilanowie Załącznik do Zarządzenia nr 14/2016 Dyrektora Zespołu Szkół nr 79 Im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie z dnia18 kwietnia 2016 r. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U. n a z n a k g r a f icz n y (logo t y p ) I n s t y t u c j a f i n a n s o w a p r z y j a z n a media c j i

R E G U L A M I N K O N K U R S U. n a z n a k g r a f icz n y (logo t y p ) I n s t y t u c j a f i n a n s o w a p r z y j a z n a media c j i R E G U L A M I N K O N K U R S U n a z n a k g r a f icz n y (logo t y p ) I n s t y t u c j a f i n a n s o w a p r z y j a z n a media c j i I. Organizator Organizatorem konkursu na znak graficzny (logotyp)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE JEDNOLITEGO ZNAKU GRAFICZNEGO (LOGO) UCZELNIANEJ ORGANIZACJI STUDENCKIEJ ERASMUS STUDENT S

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE JEDNOLITEGO ZNAKU GRAFICZNEGO (LOGO) UCZELNIANEJ ORGANIZACJI STUDENCKIEJ ERASMUS STUDENT S REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE JEDNOLITEGO ZNAKU GRAFICZNEGO (LOGO) UCZELNIANEJ ORGANIZACJI STUDENCKIEJ ERASMUS STUDENT S MEDICAL UNIVERSITY OF GDANSK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT LOGO Białostockiego Programu Zabaw Fundamentalnych

KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT LOGO Białostockiego Programu Zabaw Fundamentalnych KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT LOGO Białostockiego Programu Zabaw Fundamentalnych I. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU 1. Przedszkole Samorządowe nr 31 w Białymstoku (zwane też Organizatorem), ogłasza konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na logo dla Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie

Regulamin Konkursu na logo dla Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie Regulamin Konkursu na logo dla Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie 1 Organizator Organizatorem Konkursu na logo jest Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu, zwany dalej Organizatorem. 2 Cele

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu plastycznego Moja wymarzona naklejka (dalej: Konkurs), jest Diagnostyka Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na znak graficzny Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze

Regulamin Konkursu na znak graficzny Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze U n ia E u r o p e j s k a Europejski Fundusz Rybacki E 100 P R O J E K T Regulamin Konkursu na znak graficzny Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Z OKAZJI 50-LECIA UZYSKANIA PRAW MIEJSKICH PRZEZ KUŹNIĘ RACIBORSKĄ

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Z OKAZJI 50-LECIA UZYSKANIA PRAW MIEJSKICH PRZEZ KUŹNIĘ RACIBORSKĄ Załącznik do Zarządzenia Nr B.0050.35.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 02.02.2017 REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Z OKAZJI 50-LECIA UZYSKANIA PRAW MIEJSKICH PRZEZ KUŹNIĘ RACIBORSKĄ I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO pt. Miesiąc Wiedzy o Autyzmie Białystok

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO pt. Miesiąc Wiedzy o Autyzmie Białystok REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO pt. Miesiąc Wiedzy o Autyzmie Białystok 1. Organizator Organizatorami konkursu na projekt logo Miesiąca Wiedzy o Autyzmie Białystok, zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA PLAKAT, HASŁO I LOGO. Dzień Dziecka na Dzikim Zachodzie

KONKURS NA PLAKAT, HASŁO I LOGO. Dzień Dziecka na Dzikim Zachodzie I Organizator: KONKURS NA PLAKAT, HASŁO I LOGO Dzień Dziecka na Dzikim Zachodzie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wodzisławiu Śląskim II Współorganizatorzy: Urząd Miasta w Wodzisławiu Śląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO Przedszkola w Trąbkach Wielkich

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO Przedszkola w Trąbkach Wielkich REGULAMIN KONKURSU NA LOGO Przedszkola w Trąbkach Wielkich I Organizator i przedmiot konkursu: Dyrektor Przedszkola w Trąbkach Wielkich ogłasza konkurs na LOGO Przedszkola w postaci znaku/symbolu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

EA-INF/04:2016 Oświadczenie o akceptacji i uznawaniu działalności prowadzonej w ramach EA MLA

EA-INF/04:2016 Oświadczenie o akceptacji i uznawaniu działalności prowadzonej w ramach EA MLA EA European co-operation for Accreditation EA Europejska Współpraca w dziedzinie Akredytacji Numer publikacji EA-INF/04:2016 Oświadczenie o akceptacji i uznawaniu działalności prowadzonej w ramach EA MLA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO POWIATU BRANIEWSKIEGO

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO POWIATU BRANIEWSKIEGO REGULAMIN KONKURSU NA LOGO POWIATU BRANIEWSKIEGO 1 Organizator konkursu Zarząd Powiatu Braniewskiego, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na projekt: Logo Powiatu Braniewskiego. Konkurs przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Przyroda bogata w kolory"

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Przyroda bogata w kolory UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Przyroda bogata w kolory" 1. Organizator Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Środowiska, Departament Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na projekt logo Elbląga. 1 Organizator

Regulamin konkursu na projekt logo Elbląga. 1 Organizator Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 136/2012 Prezydenta Miasta Elbląg Z dnia 26 kwietnia 2012 roku Regulamin konkursu na projekt logo Elbląga 1 Organizator Organizatorem Konkursu na projekt logo Elbląga,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZGODĘ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA WYKONYWANIE OCEN ZGODNOŚCI W OBSZARZE KOLEI Wydanie 1 Warszawa, 27.10.2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło promocyjne Miasta Marki

Regulamin konkursu na hasło promocyjne Miasta Marki Regulamin konkursu na hasło promocyjne Miasta Marki 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu na logo, zwanego dalej konkursem, jest gmina Miasto Marki, zwane dalej Organizatorem. 2.Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Psychoterapia = Szansa

Psychoterapia = Szansa Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii ul. Szkolna 7 i 41-800 Zabrze tel. (032) 276 11 79 e mail: info@fripp.org.pl www.fripp.org.pl Regulamin Konkursu na plakat kampanii profilaktycznej promującej

Bardziej szczegółowo

Konkurs otwarty na opracowanie znaku graficznego Instytutu Badań nad Stosunkami Międzynarodowym

Konkurs otwarty na opracowanie znaku graficznego Instytutu Badań nad Stosunkami Międzynarodowym Konkurs otwarty na opracowanie znaku graficznego Instytutu Badań nad Stosunkami Międzynarodowym Celem Konkursu jest zaprojektowanie oryginalnego znaku graficznego (loga), który będzie nawiązywał do działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB LICENCJACKĄ NT. POLITYKI INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB LICENCJACKĄ NT. POLITYKI INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB LICENCJACKĄ NT. POLITYKI INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA 1. Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Żory w rysunku i grafice 2015

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Żory w rysunku i grafice 2015 MUZEUM MIEJSKIE W ŻORACH ul. Muzealna 1/2, 44-240 Żory tel./fax 32 43 43 714 NIP 651-15-79-122 e-mail: muzeum@muzeum.zory.pl www.muzeum.zory.pl www.zcr.zory.pl REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Żory w rysunku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie na Zagospodarowanie terenów zieleni parkowej Jordanek w Toruniu

Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie na Zagospodarowanie terenów zieleni parkowej Jordanek w Toruniu Załącznik nr 1 Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie na Zagospodarowanie terenów zieleni parkowej Jordanek w Toruniu Działając w imieniu... niniejszym składam Wniosek o dopuszczenie do udziału

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Pora na pomidora

Regulamin konkursu pod nazwą Pora na pomidora Regulamin konkursu pod nazwą Pora na pomidora 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pora na pomidora (dalej Konkurs ) jest International Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logotyp Roku Kolberga

Regulamin konkursu na logotyp Roku Kolberga Regulamin konkursu na logotyp Roku Kolberga 1. Informacje ogólne 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady konkursu na stworzenie logotypu Roku Kolberga ( Konkurs ). 1.2. Tekst niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu otwartego na projekt graficzny odznaki Wzorowy kierowca

Regulamin konkursu otwartego na projekt graficzny odznaki Wzorowy kierowca Regulamin konkursu otwartego na projekt graficzny odznaki Wzorowy kierowca 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia konkursu otwartego na projekt graficzny odznaki Wzorowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BUDUJEMY DOMY DLA PSZCZOŁOWATYCH

REGULAMIN KONKURSU BUDUJEMY DOMY DLA PSZCZOŁOWATYCH REGULAMIN KONKURSU BUDUJEMY DOMY DLA PSZCZOŁOWATYCH 1 ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem Konkursu jest Gmina Pszczółki. 2 TERMINY 1. Ogłoszenie Konkursu następuje z dniem 6 lipca 2016r. 2. Termin dostarczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OPAKO-MAN

REGULAMIN KONKURSU OPAKO-MAN REGULAMIN KONKURSU OPAKO-MAN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w Konkursie na opracowanie projektu graficznego (Projektu), linii opakowań z tworzyw sztucznych, o pojemnościach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PABIANICKIEGO PÓŁMARATONIKU

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PABIANICKIEGO PÓŁMARATONIKU REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PABIANICKIEGO PÓŁMARATONIKU 1 Informacje ogólne. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Wszystko Gra -Pabianice z siedzibą w Pabianicach przy ul. Traugutta 2 Konkurs obejmuje

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH Z WIELKOPOLSKI

KONKURS DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH Z WIELKOPOLSKI KONKURS DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH Z WIELKOPOLSKI Regulamin Konkursu dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych z Wielkopolski pt. Moje AGRO-GOSPODARSTWO, Moja Unia. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych pt. Dwie Ojczyzny

Regulamin konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych pt. Dwie Ojczyzny Regulamin konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych pt. Dwie Ojczyzny Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin [zwany dalej Regulaminem] określa cele i warunki przeprowadzenia konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PARTNERSTWA DLA BROCHOWA

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PARTNERSTWA DLA BROCHOWA REGULAMIN KONKURSU Organizatorem Konkursu jest Partnerstwo dla Brochowa, reprezentowane przez Radę Osiedla Brochów oraz Fundację Made in Brochów, ul. Leonarda da Vinci 22/10, 52-112 Wrocław. Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. na logo służące promocji i identyfikacji polskiego sektora rolno-spożywczego. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. na logo służące promocji i identyfikacji polskiego sektora rolno-spożywczego. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu na logo służące promocji i identyfikacji polskiego sektora rolno-spożywczego 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu na logo, zwanego dalej konkursem, jest Ministerstwo Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu fotograficznego pn.: Bezpieczeństwo pracy w obiektywie

REGULAMIN Konkursu fotograficznego pn.: Bezpieczeństwo pracy w obiektywie REGULAMIN Konkursu fotograficznego pn.: Bezpieczeństwo pracy w obiektywie 1. Organizatorzy Konkursu Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa Pani Ewa Pitera członek Sieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne miasta Sokołów Podlaski

Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne miasta Sokołów Podlaski Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne miasta Sokołów Podlaski 1. Organizator konkursu 1. Organizatorem konkursu jest Miasto Sokołów Podlaski reprezentowane przez Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZGARNIJ STAŻ!

REGULAMIN KONKURSU ZGARNIJ STAŻ! REGULAMIN KONKURSU ZGARNIJ STAŻ! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ORGANIZATOR Organizatorami Konkursu "Zgarnij staż", zwanego dalej "Konkursem" jest firma Niczuk Metall PL Spółka Jawna z siedzibą w Wilimowie,11-041

Bardziej szczegółowo

Żyrardów co za miasto...

Żyrardów co za miasto... Regulamin Powiatowego Konkursu Poetyckiego Żyrardów co za miasto... Organizatorem Powiatowego Konkursu Poetyckiego Żyrardów wierszem malowany..., zwanego dalej Konkursem jest Młodzieżowy Dom Kultury w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na gadżet reklamowy dla CPK. 1 Organizatorzy: 2 Forma Konkursu:

REGULAMIN KONKURSU na gadżet reklamowy dla CPK. 1 Organizatorzy: 2 Forma Konkursu: REGULAMIN KONKURSU na gadżet reklamowy dla CPK 1 Organizatorzy: Organizatorem konkursu jest: Akademia Sztuki w Szczecinie pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin 2 Forma Konkursu: 1. Konkurs ma charakter otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WF Jest Fajny w ramach akcji Stop Zwolnieniom z WF

REGULAMIN KONKURSU WF Jest Fajny w ramach akcji Stop Zwolnieniom z WF REGULAMIN KONKURSU WF Jest Fajny w ramach akcji Stop Zwolnieniom z WF 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie WF Jest Fajny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO RYCERZE I SMOKI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO RYCERZE I SMOKI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO RYCERZE I SMOKI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pn. Rycerze i Smoki we współczesnym świecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SZAFLARACH ODBLASKOWA SZKOŁA. pt. JESTEM WIDOCZNY JESTEM BEZPIECZNY

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SZAFLARACH ODBLASKOWA SZKOŁA. pt. JESTEM WIDOCZNY JESTEM BEZPIECZNY REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SZAFLARACH ODBLASKOWA SZKOŁA pt. JESTEM WIDOCZNY JESTEM BEZPIECZNY 1 Organizatorem Konkursu plastycznego pt. JESTEM WIDOCZNY JESTEM

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI TRANSGRANICZNEJ. Wydanie 2 Warszawa, 21.11.2011 r.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI TRANSGRANICZNEJ. Wydanie 2 Warszawa, 21.11.2011 r. POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI TRANSGRANICZNEJ Wydanie 2 Warszawa, 21.11.2011 r. Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Zasady akredytacji transgranicznej 3 3. Świadczenie akredytowanych

Bardziej szczegółowo

1.3. Konkurs ma charakter otwarty Konkurs jest jednoetapowy Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

1.3. Konkurs ma charakter otwarty Konkurs jest jednoetapowy Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGOTYPU projektu grantowego Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF

Dokument obowiązkowy IAF IAF MD 4:2008 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania wspomaganych komputerowo technik auditowania ( CAAT ) w akredytowanej certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Konkursu pt. Normalizacja i ja w roku szkolnym 2013/2014. Postanowienia ogólne

Regulamin II Konkursu pt. Normalizacja i ja w roku szkolnym 2013/2014. Postanowienia ogólne Regulamin II Konkursu pt. Normalizacja i ja w roku szkolnym 2013/2014 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Polski Komitet Normalizacyjny (zwany dalej Organizatorem ) we współpracy z Krajowym

Bardziej szczegółowo

WWW. ATOMIK.PL ATOMIK

WWW. ATOMIK.PL ATOMIK OFERTA WWW..PL SPIS TREŚCI: 1. Prezentacja firmy 2. Informacja o jednostce certyfikującej: w Polsce: Polskie Centrum Akredytacji oraz międzynarodowej jednostce ILAC/MRA 3. Certyfikat Akredytacji go 4.

Bardziej szczegółowo

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking Regulamin Konkursu Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród w Konkursie Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU JUBILEUSZOWEGO PT. "Jedno zdjęcie- jedna historia"

REGULAMIN KONKURSU JUBILEUSZOWEGO PT. Jedno zdjęcie- jedna historia REGULAMIN KONKURSU JUBILEUSZOWEGO PT. "Jedno zdjęcie- jedna historia" 1 Organizatorem konkursu jubileuszowego, ogłoszonego w związku obchodami 20-lecia Zespołu Katolickich Szkół w Skawinie, pt. "Jedno

Bardziej szczegółowo

Preambuła. I. Organizator konkursu

Preambuła. I. Organizator konkursu Regulamin konkursu na opracowanie projektu znaku graficznego logo oraz plakatu z okazji Jubileuszu 650-lecia założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Preambuła W roku 2014 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "BCG Scholarship"

Regulamin Konkursu BCG Scholarship Regulamin Konkursu "BCG Scholarship" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem Konkursu "BCG Scholarship" zwanego dalej Konkursem, jest The Boston Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2016 Burmistrza Gminy Międzyrzecz z dnia 22 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 2/2016 Burmistrza Gminy Międzyrzecz z dnia 22 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 2/2016 Burmistrza Gminy Międzyrzecz z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania patronatu przez Burmistrza Międzyrzecza. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne Gminy Mokrsko.

Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne Gminy Mokrsko. Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne Gminy Mokrsko. Organizator: Gmina Mokrsko, 98-345 Mokrsko 231. Cel konkursu: 1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie znaku graficznego i hasła promującego

Bardziej szczegółowo

ILAC-R7:09/2009. Zasady stosowania Znaku ILAC MRA

ILAC-R7:09/2009. Zasady stosowania Znaku ILAC MRA Zasady stosowania Znaku ILAC MRA Prawa autorskie ILAC 2009 Organizacje zamierzające wykorzystać niniejszą publikację w celach związanych z edukacją, normalizacją, akredytacją, dobrą praktyką w ocenie zgodności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Stowarzyszenie inicjatyw społecznych JARMARK KULTUR

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Stowarzyszenie inicjatyw społecznych JARMARK KULTUR REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Stowarzyszenie inicjatyw społecznych JARMARK KULTUR 1 Informacje ogólne. 1. Organizatorem konkursu jest powstające Stowarzyszenie inicjatyw społecznych JARMARK KULTUR

Bardziej szczegółowo

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Królestwo za kawę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Królestwo za kawę (dalej Konkurs ) jest COSTA COFFEE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-872 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO NR...

UMOWA O DZIEŁO NR... Załącznik nr 3 Istotne Warunki Umowy UMOWA O DZIEŁO NR... Gminą Miasto Szczecin z siedzibą przy Placu Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10, reprezentowaną przez : Piotra Wachowicza Dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKU RSU NA LO GO W YDZI AŁU BUDOWNICTWA I INZYNIERII Ś RODOWISKA POLITEC HNIKI PO ZN AŃS K I EJ

REGULAMIN KONKU RSU NA LO GO W YDZI AŁU BUDOWNICTWA I INZYNIERII Ś RODOWISKA POLITEC HNIKI PO ZN AŃS K I EJ REGULAMIN KONKU RSU NA LO GO W YDZI AŁU BUDOWNICTWA I INZYNIERII Ś RODOWISKA POLITEC HNIKI PO ZN AŃS K I EJ 1 Organizator konkursu 1. Organizatorem konkursu na opracowanie LOGO Wydziału Budownictwa i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. "Pokaż nam Politechnikę."

Regulamin Konkursu. Pokaż nam Politechnikę. Regulamin Konkursu "Pokaż nam Politechnikę." 1. Organizatorem Konkursu "Pokaż nam Politechnikę" (dalej zw. Konkursem) jest Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza (dalej zw. Organizatorem). Jednostką

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci Moja mama i jej praca

Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci Moja mama i jej praca Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci Moja mama i jej praca w ramach realizacji projektu innowacyjnego pod nazwą PI Novum subsydium realizowanego w partnerstwie Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska.

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska. UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Promocji UMCS REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska. Konkurs przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. na projekt dla kół naukowych/organizacji studenckich/grup nieformalnych. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. na projekt dla kół naukowych/organizacji studenckich/grup nieformalnych. Postanowienia ogólne BIURO POSELSKIE POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PROF. LENY KOLARSKIEJ-BOBIŃSKIEJ Regulamin konkursu na projekt dla kół naukowych/organizacji studenckich/grup nieformalnych 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA ZNAK GRAFICZNY IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ (LOGO) FESTIWALU FOLKLORYSTYCZNEGO CO KRAJ TO OBYCZAJ

KONKURS NA ZNAK GRAFICZNY IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ (LOGO) FESTIWALU FOLKLORYSTYCZNEGO CO KRAJ TO OBYCZAJ KONKURS NA ZNAK GRAFICZNY IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ (LOGO) FESTIWALU FOLKLORYSTYCZNEGO CO KRAJ TO OBYCZAJ Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej OSI 4 LEADER w ramach działania 4.2.1 Wdrażanie projektów

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 2) Konkurs jest ogłoszony przez II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Chrzanowie zwane dalej Organizatorem.

Regulamin. 2) Konkurs jest ogłoszony przez II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Chrzanowie zwane dalej Organizatorem. 1. Postanowienia wstępne Konkurs na Logo Szkoły II Liceum Ogólnokształcace im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie Regulamin 1) Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGOTYPU Międzynarodowego Dnia Tańca w Białymstoku

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGOTYPU Międzynarodowego Dnia Tańca w Białymstoku REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGOTYPU Międzynarodowego Dnia Tańca w Białymstoku I. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU 1. VII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, zwane dalej Organizatorem, ogłasza konkurs

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy konkurs na opracowanie znaku graficznego logo Czechowic-Dziedzic

Międzynarodowy konkurs na opracowanie znaku graficznego logo Czechowic-Dziedzic Międzynarodowy konkurs na opracowanie znaku graficznego logo Czechowic-Dziedzic Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, tel. 032 214-71-93, Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYKONANIE RZEŹBY/MASKOTKI Z ODPADÓW P.T.: WESOŁE ŚMIECI

REGULAMIN KONKURSU NA WYKONANIE RZEŹBY/MASKOTKI Z ODPADÓW P.T.: WESOŁE ŚMIECI 1 ZATWIERDZAM: REGULAMIN KONKURSU NA WYKONANIE RZEŹBY/MASKOTKI Z ODPADÓW P.T.: WESOŁE ŚMIECI 2 1. Przedmiot Konkursu Przedmiotem Konkursu są wykonane, przez grupę uczniów szkół podstawowych, w całości

Bardziej szczegółowo

o nagrodę INFORMACJE OGÓLNE

o nagrodę INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PIĘKNO POWIATU JAROSŁAWSKIEGO 2016 o nagrodę STAROSTY JAROSŁAWSKIEGO INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizator konkursu: Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Jarosławiu. 2. Cele

Bardziej szczegółowo

HUMANISTYCZNYCH. Rozdział I. Postanowienia ogólne

HUMANISTYCZNYCH. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE JEDNOLITEGO ZNAKU GRAFICZNEGO (LOGO) WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH ORGANIZOWANEGO PRZEZ WYDZIAŁOWĄ RADĘ STUDENCKĄ WNH UKSW Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO - PLAKAT I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO - PLAKAT I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO - PLAKAT I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na najciekawsze prace plastyczne plakaty promujące właściwe postawy ekologiczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE PROJEKTY WOLONTARYJNE Szkoła bez przemocy Rok szkolny 2010/2011

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE PROJEKTY WOLONTARYJNE Szkoła bez przemocy Rok szkolny 2010/2011 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE PROJEKTY WOLONTARYJNE Szkoła bez przemocy Rok szkolny 2010/2011 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorzy programu społecznego Szkoła bez przemocy Grupy Wydawnicze Media Regionalne

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie I Organizator konkursu Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury w Piekoszowie, instytucje kultury Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Memoriału Edwarda Jancarza.

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Memoriału Edwarda Jancarza. Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Memoriału Edwarda Jancarza. 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu na projekt logo Memoriału Edwarda Jancarza jest STAL GORZÓW WIELKOPOLSKI S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT KOSZULKI DNIA SZKOŁY BEZ PRZEMOCY. Szkoła bez przemocy - Rok szkolny 2010/2011

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT KOSZULKI DNIA SZKOŁY BEZ PRZEMOCY. Szkoła bez przemocy - Rok szkolny 2010/2011 REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT KOSZULKI DNIA SZKOŁY BEZ PRZEMOCY Szkoła bez przemocy - Rok szkolny 2010/2011 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorzy programu społecznego Szkoła bez przemocy Grupy Wydawnicze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla Gminy i Miasta Proszowice w postaci logo gminy.

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla Gminy i Miasta Proszowice w postaci logo gminy. REGULAMIN KONKURSU na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla Gminy i Miasta Proszowice w postaci logo gminy. I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu na opracowanie elementu identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące okresu przejściowego w akredytacji systemów zarządzania wg ISO/IEC 17021:2011 na ISO/IEC 17021-1:2015

Informacje dotyczące okresu przejściowego w akredytacji systemów zarządzania wg ISO/IEC 17021:2011 na ISO/IEC 17021-1:2015 IAF ID 11:2015 International Accreditation Forum, Inc. Dokument Informacyjny IAF Informacje dotyczące okresu przejściowego w akredytacji systemów zarządzania wg ISO/IEC 17021:2011 na ISO/IEC 17021-1:2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wykonanie projektu logo. Młodzieżowej Rady Powiatu Średzkiego

Regulamin konkursu na wykonanie projektu logo. Młodzieżowej Rady Powiatu Średzkiego Regulamin konkursu na wykonanie projektu logo Młodzieżowej Rady Powiatu Średzkiego 1. Organizator konkursu Młodzieżowa Rada Powiatu Średzkiego, ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska 2. Forma konkursu.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE ZNAKU GRAFICZNEGO (LOGO) DLA PROJEKTU PT. ODRA DLA TURYSTÓW 2014 ROZWÓJ TURYSTYKI WODNEJ NA TRANSGRANICZNYM OBSZARZE DOLINY ŚRODKOWEJ ODRY ETAP II 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU STRACIŁEM GŁOWĘ DLA NAUKI

REGULAMIN KONKURSU STRACIŁEM GŁOWĘ DLA NAUKI REGULAMIN KONKURSU STRACIŁEM GŁOWĘ DLA NAUKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Straciłem głowę dla nauki zwany dalej Konkursem. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Maskotka SII

Regulamin konkursu Maskotka SII Regulamin konkursu Maskotka SII 1. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie na maskotkę Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU. Kubusiowi Przyjaciele Natury. Edycja 2015/2016

REGULAMIN PROGRAMU. Kubusiowi Przyjaciele Natury. Edycja 2015/2016 12 października 2015 r. REGULAMIN PROGRAMU Kubusiowi Przyjaciele Natury Edycja 2015/2016 1. DEFINICJE: Terminy użyte w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie: a. Regulamin niniejszy Regulamin programu

Bardziej szczegółowo

Wydanie 3 Warszawa, 20.06.2007 r.

Wydanie 3 Warszawa, 20.06.2007 r. . POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ Wydanie 3 Warszawa, 20.06.2007 r. 1. Wstęp Niniejsza Polityka jest zgodna z dokumentem ILAC-P10:2002

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na Logo Samorządu Doktorantów

Regulamin Konkursu na Logo Samorządu Doktorantów Regulamin Konkursu na Logo Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

CSIOZ-WZP.221.27.2013

CSIOZ-WZP.221.27.2013 CSIOZ-WZP.221.27.2013 Regulamin konkursu na projekt graficzny logotypu dla przedsięwzięcia pod nazwą: Informatyzacja Ochrony Zdrowia w Polsce (e-zdrowie) oraz propozycja jego rozbudowy w celu identyfikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Röben dla klientów indywidualnych Wiosenna promocja średzkich cegieł Röben. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konkursu Röben dla klientów indywidualnych Wiosenna promocja średzkich cegieł Röben. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN Konkursu Röben dla klientów indywidualnych Wiosenna promocja średzkich cegieł Röben 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest firma Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAZWĘ FUNDACJI POMAGAJĄCEJ ZWIERZĘTOM W RABCE ZDROJU

REGULAMIN KONKURSU NA NAZWĘ FUNDACJI POMAGAJĄCEJ ZWIERZĘTOM W RABCE ZDROJU REGULAMIN KONKURSU NA NAZWĘ FUNDACJI POMAGAJĄCEJ ZWIERZĘTOM W RABCE ZDROJU I. Postanowienia ogólne 1. Celem konkursu jest wybór oryginalnej nazwy nawiązującej do charakteru działalności fundacji. Wyłoniona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOLKLOR TANIEC - INTEGRACJE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU FOLKLOR TANIEC - INTEGRACJE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU FOLKLOR TANIEC - INTEGRACJE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem niniejszego konkursu jest Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe INTEGRACJE oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KUKURSU KONKURS WALENTYNKOWY

REGULAMIN KUKURSU KONKURS WALENTYNKOWY REGULAMIN KUKURSU KONKURS WALENTYNKOWY 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą KONKURS WALENTYNKOWY (dalej: Konkurs ) jest Adrian Trafas, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs obejmuje stworzenie: projektu graficznego logo i hasła promujących Gminę Teresin. 2. Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu komunikacyjnego dla dzieci

Regulamin Konkursu komunikacyjnego dla dzieci Regulamin Konkursu komunikacyjnego dla dzieci 1. Postanowienia ogólne Konkursu 1. Organizatorem Konkursu komunikacyjnego dla dzieci, zwanego w dalszej części Konkursem, jest Komunikacyjny Związek Komunalny

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 60, 41-800 Zabrze.

Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 60, 41-800 Zabrze. OTWARTY KONKURS OFERT NA PROJEKT WARSZTATÓW EKOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY REALIZOWANYCH W CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ PRZY MIEJSKIM OGRODZIE BOTANICZNYM W ZABRZU Celem otwartego konkursu ofert

Bardziej szczegółowo

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin Konkurs na projekt kampanii Elektro nie śmieci prowadzonej przez 20 osobową grupę młodzieży Patrol Elektrośmieci. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw, które zostaną nagrodzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU. Kubusiowi Przyjaciele Natury. Edycja 2011/2012

REGULAMIN PROGRAMU. Kubusiowi Przyjaciele Natury. Edycja 2011/2012 Tymbark, 01 października 2011 r. REGULAMIN PROGRAMU Kubusiowi Przyjaciele Natury Edycja 2011/2012 DEFINICJE: Terminy użyte w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie: Regulamin niniejszy Regulamin programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu literackiego dla dzieci Niesamowite przygody Profesora Młynka

Regulamin konkursu literackiego dla dzieci Niesamowite przygody Profesora Młynka Zatwierdzam Dyrektor CNMW /-/ Monika Wiśniewska /-/ Regulamin konkursu literackiego dla dzieci Niesamowite przygody Profesora Młynka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich

Bardziej szczegółowo