REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ PROJEKT RAPORTU ROCZNEGO I ULOTKI INFORMACYJNEJ POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ PROJEKT RAPORTU ROCZNEGO I ULOTKI INFORMACYJNEJ POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI"

Transkrypt

1 Polskie Centrum Akredytacji Warszawa, ul. Szczotkarska 42 strona internetowa: tel fax REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ PROJEKT RAPORTU ROCZNEGO I ULOTKI INFORMACYJNEJ POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI SPIS TREŚCI 1) nazwa organizatora oraz jego adres; 2) forma konkursu; 3) przedmiot konkursu; 4) wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu; 5) informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie muszą dostarczyć uczestnicy konkursu; 6) sposób porozumiewania się organizatora z uczestnikami konkursu; 7) miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz prac konkursowych przez uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie; 8) zakres rzeczowy i formę opracowania pracy konkursowej; 9) kryteria oceny prac konkursowych; 10) skład jury konkursowego; 11) informacja o formie nagrody za zwycięstwo w konkursie; 12) postanowienia dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych do wybranej pracy; 13) sposób podania do publicznej wiadomości o rozstrzygnięcia konkursu; 14) sposób udzielania wyjaśnień dotyczących regulaminu konkursu. 1

2 1) Nazwa organizatora oraz jego adres Organizatorem konkursu jest Polskie Centrum Akredytacji, krajowa jednostka akredytująca będąca państwową osobą prawną z siedzibą w Warszawie, pod adresem Warszawa, ul. Szczotkarska 42, działająca na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (jednolity tekst: Dz. U. z 2004 roku Nr 204, poz ze zm.). 2) Forma konkursu Niniejszy konkurs odbywać się będzie z uwzględnieniem ustawy z dnia 13 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U Nr 16 poz. 93 ze zm.). Konkurs niniejszy nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, stosownie do art. 4 p. 8 tej ustawy (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz ze zm.). Konkurs przeprowadzany jest w formie jednoetapowej. 3) Przedmiot konkursu. Przedmiotem konkursu jest sporządzenie: 1. projektu graficznego raportu rocznego Polskiego Centrum Akredytacji wraz z naniesionym tekstem, jaki przygotuje organizator; 2. projektu graficznego ulotki informacyjnej Polskiego Centrum Akredytacji wraz z naniesionym tekstem, jaki przygotuje organizator. Jednakowy dla wszystkich, przykładowy tekst raportu i ulotki, który otrzymają wszyscy uczestnicy konkursu stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu Konkursu. Projekty opisane w pkt. 1-2 dalej będą nazywane Pracą konkursową. Praca konkursowa podlegać będzie ocenie jury konkursowego zostanie wyłoniony jeden zwycięzca. 2

3 4) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie muszą dostarczyć uczestnicy konkursu Każdy, kto chce wziąć udział w konkursie powinien złożyć: 1. Pracę konkursową przygotowaną zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. 2. Ofertę cenową na wskazane w punkcie 10 niniejszego regulaminu materiały. 3. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z właściwej ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 4. Próbki wydawnicze z poprzednich realizowanych projektów, które pozwolą ocenić jakość papieru, grafiki i wydruku, a także potwierdzą doświadczenie uczestnika w realizowaniu podobnych przedsięwzięć Dokumenty i próbki określone powyżej w punktach 1 4 powinny być prawidłowo wypełnione i przekazane fizycznie organizatorowi do upływu 21 dnia od daty zamieszczenia ogłoszenia o konkursie tj. do dnia 06.IV.09 r. do godziny pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w konkursie. Dnia ogłoszenia nie wlicza się do biegu terminu na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie i złożenia wymaganych dokumentów. Oferta cenowa, o której mowa w ust. 2 obejmuje cenę brutto każdego przygotowanego materiału wraz z majątkowymi prawami autorskimi do niego, co najmniej w zakresie określonym w punkcie 11. Oferta cenowa wiąże Uczestnika. Organizator nie zwraca żadnych dokumentów i próbek przekazanych mu przez uczestników konkursu. 5) Sposób porozumiewania się organizatora z uczestnikami konkursu W razie konieczności skontaktowania się z uczestnikami w toku postępowania konkursowego organizator dokonuje tego wyłącznie w formie elektronicznej. Wiadomości są wysyłane na adres podany przez uczestnika w ofercie. 3

4 Niezwłocznie po ustaleniu wyników konkursu organizator ogłasza tę informację w siedzibie PCA oraz powiadamia uczestników. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 6) Miejsce i termin składania prac konkursowych przez uczestników Pracę konkursową, oraz wymagane dokumenty (wskazane w punkcie 4 regulaminu), należy przesłać w formie drukowanej listem poleconym na adres: Polskie Centrum Akredytacji, Warszawa, ul. Szczotkarska 42 lub doręczyć osobiście albo przez upoważnionego przedstawiciela na wyżej wskazany adres do pokoju numer 1 lub do sekretariatu. Należy również doręczyć próbki wydawnicze. Doręczenie pod wyżej wskazany adres musi nastąpić najpóźniej do dnia 06.IV.2009 roku do godziny Dokumenty przesłane bądź doręczone po tym terminie powodują wykluczenie zgłaszającego od udziału w konkursie. 7) Zakres rzeczowy i forma opracowania oraz sposób prezentacji pracy konkursowej a) Praca konkursowa musi być przekazana do oceny w wersji drukowanej i przesłana pocztą poleconą lub doręczona osobiście. b) Tekst otrzymany od organizatora musi być w całości umieszczony w projekcie raportu i w projekcie ulotki informacyjnej. Za naruszenie powyższego warunku nie uznaje się pomyłek w tekście polegających na błędach ortograficznych, interpunkcyjnych bądź tzw. literówkach, jak również pominięcie poszczególnych wyrazów. Za naruszenie powyższego warunku uznaje się natomiast brak choćby jednego całego zdania z otrzymanego tekstu. Za naruszenie powyższego warunku uznaje się także dopisanie całego zdania nie uwzględnionego w załączonym do regulaminu tekście. Naruszenie warunków określonych powyżej pod literami a) b) spowoduje wykluczenie z udziału w konkursie i odrzucenie pracy konkursowej. 4

5 W pozostałym zakresie uczestnicy mogą dowolnie opracować grafikę i formatowanie tekstu w przekazanej do oceny pracy konkursowej. 8) Kryteria oceny prac konkursowych Kryteria oceny projektu raportu rocznego PCA: W zakresie grafiki: a) zgodność projektu raportu z charakterem działalności PCA b) zachowania kolorów używanych w logo PCA c) niepowtarzalność projektu raportu d) nowoczesność projektu raportu e) oryginalność projektu raportu f) sposobu umieszczenia wypełnień wewnątrz obiektów graficznych W zakresie tekstu ocena będzie dotyczyła: a) poprawności tekstu pod kątem ortografii, interpunkcji oraz braku tzw. literówek b) sposobu wypełnienia stopki oraz nagłówka, jeżeli zostały opracowane c) poprawności sformatowania tekstu d) czytelności tekstu e) rozmieszczenia tekstu na stronie f) jakości wydruku Kryteria oceny projektu ulotki informacyjnej PCA: a) zgodność projektu ulotki z charakterem działalności PCA b) zachowania kolorów używanych w logo PCA c) niepowtarzalność projektu ulotki d) nowoczesność projektu ulotki e) oryginalność projektu ulotki f) sposobu umieszczenia wypełnień wewnątrz obiektów graficznych 5

6 W zakresie tekstu ocena będzie dotyczyła: a) poprawności tekstu pod kątem ortografii, interpunkcji oraz braku tzw. literówek b) sposobu wypełnienia stopki oraz nagłówka, jeżeli zostały opracowane c) poprawności sformatowania tekstu d) czytelności tekstu e) rozmieszczenia tekstu na stronie f) jakości wydruku Prace konkursowe ocenia jury konkursowe powołane przez organizatora. 9) Skład jury konkursowego. Jury konkursowe powołane przez organizatora konkursu tworzą: 1. Małgorzata Olczak Wąsik kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej i Wydawnictw 2. Tomasz Żołyniak kierownik Działu Organizacyjno-Technicznego 3. Krzysztof Derkus starszy specjalista 10) Nagroda Nagrodą dla zwycięzcy w Konkursie jest zaproszenie do negocjacji na odpłatne: 1. sporządzenie pełnego projektu graficznego raportu rocznego Polskiego Centrum Akredytacji (30 stron A4); 2. sporządzenie pełnego projektu ulotki informacyjnej Polskiego Centrum Akredytacji (1 strona A3/podwójna, złożona na 3 części); 3. sporządzenie pełnego projektu Informatora Polskiego Centrum Akredytacji (4 strony A4); 4. skład, przygotowanie do druku (dotyczy raportu rocznego, ulotki informacyjnej i informatora); 5. korekty graficzne i tekstowe; 6. sporządzenie projektu nadruku na płycie CD oraz na opakowaniu; 7. sporządzenie projektu kalendarza trójdzielnego Polskiego Centrum Akredytacji. 6

7 Zasady wykonania wyżej wymienionych materiałów oraz kwota wynagrodzenia za wykonanie tych prac zostaną określone z uwzględnieniem postanowień regulaminu konkursu oraz oferty cenowej uczestnika - w umowie zawartej ze zwycięzcą konkursu, po przeprowadzeniu negocjacji. Organizator nie przewiduje nagród pocieszenia. 11) Postanowienia dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych 1. Z dniem wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie 10, zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na PCA nieograniczone w czasie autorskie prawa majątkowe do przedmiotu konkursu jako do całości, jak i do poszczególnych części - w zakresie jej utrwalania i zwielokrotniania - poprzez wytwarzanie dowolnej liczby egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową, a także w zakresie wykonywania związanych z nią praw zależnych. 3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu konkursu następuje na niżej wymienionych polach eksploatacji: a) utrwalanie przedmiotu konkursu przy użyciu nośników papierowych, fotograficznych, magnetycznych, magneto-optycznych, cyfrowych, techniką video; b) zwielokrotnianie przedmiotu konkursu, poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek z kliszy fotograficznej, przy użyciu nośników magnetycznych, magnetooptycznych, cyfrowych, techniką video, wyświetlania na ekranie komputera, kinowym lub przy pomocy rzutnika; c) wprowadzanie przedmiotu konkursu do obrotu; d) wystawianie przedmiotu konkursu na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji; e) wykorzystywanie przedmiotu konkursu do celów promocji, reklamy i marketingu, także w kampanii reklamowej (m. in. na: gadżetach reklamowych, ulotkach reklamowych, plakatach, tablicach informacyjnych, outdoor, itp.); f) wprowadzanie przedmiotu konkursu do pamięci komputerów oraz jego przesyłanie przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej lub Internetu; g) reprodukcji trwałej, tj. wielokrotnego, nieograniczonego w czasie wykorzystywania przedmiotu konkursu (m. in. w innych opracowaniach, itp.); h) wykorzystywanie przedmiotu konkursu w celach promocyjno-reklamowych i marketingowych w mediach (m. in. w telewizji, prasie i w poligrafii); 7

8 i) najem; j) dzierżawa; k) użyczenie. 4. Za przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej autorowi pracy konkursowej nie przysługuje odrębne wynagrodzenie. 5. Autor wyraża zgodę na przeniesienie na następcę prawnego PCA autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji określonych w punkcie 3. 12) Sposób podania do wiadomości rozstrzygnięcia konkursu. Rozstrzygnięcie Konkursu ogłaszane jest w siedzibie Organizatora. Informację tę Organizator przesyła niezwłocznie zaproszonym uczestnikom. 14) Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących regulaminu konkursu. Do dnia 23.III.2009 roku uczestnicy mogą składać do organizatora zapytania dotyczące wyjaśnienia treści regulaminu konkursu. Zapytania te mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej (pocztą elektroniczną na adres Odpowiedzi w formie pisemnej o identycznej treści przesyłane są każdemu uczestnikowi na podany przez niego adres . Załączniki. 1) Tekst Raportu i ulotki informacyjnej (załącznik nr 1). 2) Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (załącznik numer 2). 3) Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie (załącznik numer 3). 4) Wykaz kolorów, czcionka w logo PCA w formie elektronicznej (załącznik nr 4). 8

9 Załącznik numer 1. Treść raportu 2. Wykonanie zadań statutowych 2.1 Prowadzenie działalności akredytacyjnej W 2006 r. PCA ogółem udzieliło 149 akredytacji. Na koniec roku zanotowano 17% przyrost nadzorowanych akredytacji w porównaniu z końcem 2005 r., w tym najwięcej w obszarze: jednostek certyfikujących systemy zarządzania o 30%; laboratoriów wzorcujących - o 28,8%, laboratoriów badawczych - o 17%. PCA odnotowuje stały wzrost liczby udzielanych akredytacji, co zostało przedstawione na poniższym wykresie. Liczba ważnych akredytacji na koniec roku W 2006 roku zostały przeprowadzone 177 oceny w procesach akredytacji oraz 740 w procesach nadzoru. Na poniższych wykresach przedstawiono procentowy rozkład poszczególnych rodzajów ocen w procesach akredytacji i nadzoru. Każda ocena na miejscu wiąże się z przeprowadzeniem obserwacji działalności akredytowanego podmiotu w rzeczywistych warunkach. W uzasadnionych sytuacjach są one przeprowadzane osobno w innym terminie niż ocena w siedzibie podmiotu. Oceny w procesach akredytacji Oceny w procesach nadzoru 7,34% 20,34% 3,24% 5,68% 3. Współpraca międzynarodowa 72,32% 91,08% w izytacji w stępnych ocen na miejscu obserw acji (prow adzonych osobno) 9 ocen na miejscu obserw acji (prow adzonych osobno) przegląd dokumentacji

10 Polskie Centrum Akredytacji, od początku swojej działalności jest pełnoprawnym członkiem organizacji międzynarodowych działających w obszarze akredytacji: EA (European co-operation for Accreditation) organizacji skupiającej jednostki akredytujące laboratoria, jednostki certyfikujące i jednostki inspekcyjne w Europie IAF (International Accreditation Forum, Inc.) międzynarodowej organizacji skupiającej jednostki akredytujące jednostki certyfikujące i jednostki inspekcyjne na całym świecie ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) organizacji skupiającej jednostki akredytujące laboratoria badawcze i wzorcujące na całym świecie. Członkostwo w ww. organizacjach oraz podpisanie wielostronnych porozumień w ramach tych organizacji zobowiązuje jednostki akredytujące w nich zrzeszone do udziału w pracach komitetów i grup roboczych przy nich działających, a także do uczestnictwa w ocenach (peer-evaluations) innych jednostek akredytujących. 3.1 Wielostronne porozumienia i oceny MLA W 2006 r. PCA kontynuowało swoje działania jako sygnatariusz wielostronnych porozumień w ramach EA, IAF i ILAC. Podpisane przez PCA porozumienia to: EA MLA (EA Multilateral Agreement) - w zakresie akredytacji laboratoriów badawczych i wzorcujących, jednostek certyfikujących systemy zarządzania, wyroby i osoby oraz jednostek inspekcyjnych IAF MLA (IAF Multilateral Recognition Arrangement) - w zakresie akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania jakością, jednostek certyfikujących systemy zarządzania środowiskowego oraz jednostek certyfikujących wyroby ILAC MRA (ILAC Mutual Recognition Arrangement) - w zakresie akredytacji laboratoriów badawczych i laboratoriów wzorcujących. Celem tych porozumień jest swobodny przepływ akredytowanych wyników oceny zgodności w Europie i na świecie. Porozumienia opierają się na procesie wzajemnych ocen (peer-evaluations), prowadzonych przez innych członków EA, mających na celu zapewnienie, iż wszyscy sygnatariusze prowadzą systemy akredytacji w sposób równoważny i kompetentny oraz zgodny z międzynarodowymi kryteriami (z normą ISO/IEC oraz odpowiednimi wytycznymi). Zakłada się, iż również jednostki oceniające zgodność, akredytowane przez odpowiednią krajową jednostkę akredytującą - sygnatariusza EA MLA, IAF MLA lub ILAC MRA, podczas prowadzenia działań objętych zakresem akredytacji, spełniają wymagania odpowiednich norm. Ustanowienie wielostronnych porozumień pomiędzy jednostkami akredytującymi zrzeszonymi w EA, IAF i ILAC buduje wspólne zaufanie do akredytowanych certyfikacji, inspekcji, wzorcowań oraz badań. Ich podpisanie eliminuje konieczność certyfikowania produktów i usług lub przeprowadzania badań i wzorcowań w każdym kraju, w którym są one sprzedawane lub wykonywane. Porozumienie EA MLA ułatwia dostęp do rynków w UE, natomiast ILAC MRA oraz IAF MLA - dostęp do rynków na całym świecie. Dzięki podpisaniu stosownych umów pomiędzy EA, IAF i ILAC oceny jednostek akredytujących przeprowadzane są tylko w ramach grupy regionalnej, czyli EA, natomiast wyniki ocen uznawane są przez IAF i ILAC. 10

11 Każdy członek EA MLA, będąc przedmiotem regularnych, wzajemnych ocen, jest zobowiązany do zaproponowania spośród swojego personelu kandydatów na ewaluatorów do oceny innych jednostek akredytujących. Po wstępnej kwalifikacji dokonywanej przez Sekretariat EA kandydaci biorą udział w szkoleniu przeznaczonym dla członków zespołów oceniających w ramach peer-evaluation. Podczas szkolenia prowadzona jest ocena uczestników stanowiąca podstawę nominacji na ewaluatorów spośród tych osób, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym. Podczas szkolenia kandydaci na ewaluatorów muszą wykazać się wiedzą w zakresie zrozumienia normy EN ISO/IEC 17011, wytycznych EA, IAF i ILAC. Niezbędnym elementem związanym z udziałem w szkoleniu jest również umiejętność płynnego komunikowania się w języku angielskim. 11

12 Treść ulotki Znaki ILAC MRA, IAF MLA Na podstawie wielostronnych porozumień IAF MLA oraz ILAC MRA podpisanych przez PCA, akredytowane laboratoria są uprawnione do stosowania znaku ILAC MRA, zaś akredytowane jednostki certyfikujące wyroby oraz systemy zarządzania QMS i EMS są uprawnione do stosowania znaku IAF MLA. Znaki te zostały wprowadzone dla zapewnienia łatwej i jednolitej na całym świecie identyfikacji usług akredytowanych przez sygnatariuszy porozumień ILAC MRA lub IAF MLA. Zostały one zarejestrowane we wszystkich krajach uczestniczących w tych porozumieniach, w tym w Polsce. Dzięki temu możliwe było podpisanie umów licencyjnych pomiędzy IAF i ILAC a PCA upoważniających do stosowania połączonych znaków IAF/PCA oraz ILAC/PCA, a także do podpisania umów sublicencyjnych pomiędzy PCA a akredytowanymi przez PCA podmiotami. Przykłady połączonych znaków IAF/PCA oraz ILAC/PCA:» IAF MLA (dla jednostek certyfikujących QMS)» IAF MLA (dla jednostek certyfikujących EMS)» IAF MLA (dla jednostek certyfikujących wyroby) 12

13 »ILAC MRA (dla laboratoriów badawczych)» ILAC MRA (dla laboratoriów wzorcujących) Rozwój działalności akredytacyjnej PCA stara się dotrzymać kroku zmieniającym się warunkom zewnętrznym i rozszerzać swoją działalność na nowe obszary. PCA monitoruje obszary będące źródłem potencjalnych możliwości rozszerzenia działalności akredytacyjnej. Rozszerzanie działalności akredytacyjnej może dotyczyć zarówno usług związanych z oceną zgodności w obszarze regulowanym jak i dobrowolnym. Możliwości rozszerzenia działalności akredytacyjnej PCA wynikają z: informacji od klientów i potencjalnych klientów PCA, analizy inicjatyw legislacyjnych, analizy inicjatyw normalizacyjnych, informacji z organizacji międzynarodowych, do których należy PCA oraz informacji od innych jednostek akredytujących. Przygotowanie PCA do akredytacji w nowym zakresie prowadzone jest w następujących etapach: 1. Powołanie Specjalistycznego Komitetu Technicznego (jeśli zachodzi taka potrzeba); 2. Ustalenie wymagań akredytacyjnych; 3. Przeszkolenie personelu stałego w nowej dziedzinie; 4. Określenie wymagań dla auditorów przewidzianych do prowadzenia ocen w nowej dziedzinie działalności akredytacyjnej; 5. Wstępna selekcja i szkolenie auditorów; 6. Opracowanie lub uzupełnienie dokumentacji PCA; 7. Opublikowanie dokumentów informacyjnych i interpretacyjnych; Szkolenia Zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności, do zakresu działania Polskiego Centrum Akredytacji należy także organizowanie szkoleń. PCA prowadzi otwartą działalność szkoleniową od stycznia 2005 roku. Obecnie prowadzone są dwa rodzaje szkoleń: 13

14 dla klientów i potencjalnych klientów PCA obejmują swoim zakresem wymagania oraz interpretację wymagań akredytacyjnych, a także doskonalenie kompetencji personelu akredytowanych organizacji dla potencjalnych auditorów PCA uczestniczą w nich m.in. eksperci zaangażowani w procesy akredytacji prowadzone przez PCA, doświadczony personel akredytowanych podmiotów, a także osoby nie mające doświadczenia audytorskiego. 14

15 Załącznik numer 2 (informacja o rozstrzygnięciu konkursu, przesyłana także Uczestnikom). Od: Polskiego Centrum Akredytacji Warszawa ul. Szczotkarska 24 strona internetowa: tel.: fax INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU Informujemy o wynikach Konkursu Projekt raportu rocznego Polskiego Centrum Akredytacji. Zwycięzcą Konkursu został (Nazwa ew. imię i nazwisko uczestnika) W imieniu Polskiego Centrum Akredytacji 15

16 Załącznik numer 3 Do: Polskiego Centrum Akredytacji Warszawa ul. Szczotkarska 24 strona internetowa: tel.: fax Od: Imię i nazwisko albo nazwa i adres uczestnika konkursu WNIOSEK O dopuszczenie do udziału w konkursie na najlepszą pracę Projekt raportu rocznego Polskiego Centrum Akredytacji 1. SKŁADAJĄCY Imię i nazwisko bądź nazwa uczestnika* w przypadku spółek cywilnych należy podać imiona i nazwiska wszystkich wspólników Adres uczestnika Nazwa i adres organu, który dokonał rejestracji uczestnika i\lub jego działalności Numer rejestracji/ewidencji Numer Regon * wypełniają osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą Numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej 16

17 Nawiązując do doręczonego mi zaproszenia do wzięcia udziału w o konkursie z dnia roku; 1. Zgłaszam/zgłaszamy wniosek o dopuszczenie mnie/nas do udziału w tym konkursie. 2. Oświadczam/oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z otrzymanym regulaminem konkursu oraz dołączonych do niego załączników i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 3. Oświadczam, iż spełniam/spełniamy warunki uczestnictwa w niniejszym konkursie. W szczególności oświadczam, iż posiadam/posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz iż dysponuję/dysponujemy stosownym potencjałem ludzkim i technicznym potrzebnymi do wykonania projektów graficznych, będących przedmiotem konkursu. 4. Jako załączniki do niniejszego wniosku składam/składamy;* (proszę opisać załącznik, w przypadku złożenia załącznika na formularzu, wystarczy podać numer formularza określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia). 1) 2) 3) 4) (Próbki wydawnicze z poprzednio realizowanych projektów) data podpis/podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 17

18 Załącznik nr 4 Wykaz kolorów, czcionka w logo PCA w formie elektronicznej 18

ZOO Wrocław sp. z o.o. Wrocław, 10.01.2013 r.

ZOO Wrocław sp. z o.o. Wrocław, 10.01.2013 r. 02/K/2013 REGULAMIN KONKURSU na opracowanie strategii marketingowej 2013 oraz scenariusza kampanii promocyjnej ZOO Wrocław sp. z o.o. Wrocław, 10.01.2013 r. 1 SPIS TREŚCI I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych dla NCK w roku 2013

Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych dla NCK w roku 2013 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi

kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksową obsługę I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Załącznik do Zarządzenia nr 396/2011 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 24.11.2011 REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Podstawa Prawna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

REGULAMIN KONKURSU o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. Załącznik nr 1 do uchwały nr 3406 /2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 maja 2013 REGULAMIN KONKURSU o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU jednoetapowego o wartości 1700 złotych na opracowanie koncepcji aplikacji mobilnej

REGULAMIN KONKURSU jednoetapowego o wartości 1700 złotych na opracowanie koncepcji aplikacji mobilnej REGULAMIN KONKURSU jednoetapowego o wartości 1700 złotych na opracowanie koncepcji aplikacji mobilnej Wrocław, dnia 01 listopada 2014r. I. Informacje o Organizatorze Tailored Mobile Solutions Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO pt. Miesiąc Wiedzy o Autyzmie Białystok

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO pt. Miesiąc Wiedzy o Autyzmie Białystok REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO pt. Miesiąc Wiedzy o Autyzmie Białystok 1. Organizator Organizatorami konkursu na projekt logo Miesiąca Wiedzy o Autyzmie Białystok, zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja.

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. Podstawa Prawna Art. 110 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ realizowanej w ramach Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki KSI:POKL.02.03.03

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (QMS) W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ NORMY PN-EN 45012:2000 Wydanie 4 Warszawa, 25.07.2007

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: AZP-240 /PN-p14/058/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 200 000 EURO prowadzonego

Bardziej szczegółowo

kampanię społeczną promującą czytelnictwo w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

kampanię społeczną promującą czytelnictwo w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kampanię społeczną promującą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 8/WILiŚ/2014, CRZP 53/002/U/14 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer zamówienia : III/DT/23110/ Pn-6/2015 ZAMAWIAJĄCY : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 62-800 Kalisz, ulica Nowy Świat 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Miejsce i termin złożenia oferty: Data: 10.03.2015 godz. 16.00 wersja elektroniczna przesłana na adres e-mail: Magdalena.Morycz@orange.

Miejsce i termin złożenia oferty: Data: 10.03.2015 godz. 16.00 wersja elektroniczna przesłana na adres e-mail: Magdalena.Morycz@orange. ZAPYTANIE OFERTOWE 24/02/2015 z dnia 24.02.2015 Od: Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, KRS 0000010681; NIP 526-02-50-995; z wpłaconym w całości kapitałem zakładowym

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAMÓWIENIA: Organizacja - przygotowanie i przeprowadzenie kursów z zakresu księgowości i obsługi komputera dla 20 osób bezrobotnych

NAZWA ZAMÓWIENIA: Organizacja - przygotowanie i przeprowadzenie kursów z zakresu księgowości i obsługi komputera dla 20 osób bezrobotnych PUPIIA.2710.4.2014.MG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w celu ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ NA USŁUGI DTP PRZYGOTOWANIA DO DRUKU - PUBLIKACJI.

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w celu ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ NA USŁUGI DTP PRZYGOTOWANIA DO DRUKU - PUBLIKACJI. POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w celu ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ NA USŁUGI DTP PRZYGOTOWANIA DO DRUKU - PUBLIKACJI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 Warszawa, 11.02.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 na opracowanie metodyki zarządzania projektami w Uczelni na potrzeby wdrożenia oprogramowania do zarządzania projektami w ramach

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji.

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji. INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) WYDANIE: 14-1 DATA WYDANIA: 2014-03-3 1 WSTĘP POLSKIE CENTRUM CERTYFIKACJI PCC - CERT Sp. z o.o. (dalej PCC) jest jednostką certyfikującą, świadczącą usługi w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942

PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000 EUR na usługi pn.: PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH DLA DWÓCH PROJEKTÓW PN.: PORT

Bardziej szczegółowo

Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PLASTYCZNO- -PRZESTRZENNEJ SAL EKSPOZYCYJNYCH WYSTAWY GŁÓWNEJ MUZEUM WARSZAWY

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PLASTYCZNO- -PRZESTRZENNEJ SAL EKSPOZYCYJNYCH WYSTAWY GŁÓWNEJ MUZEUM WARSZAWY KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PLASTYCZNO- -PRZESTRZENNEJ SAL EKSPOZYCYJNYCH WYSTAWY GŁÓWNEJ MUZEUM WARSZAWY Projekt pn. Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej

Bardziej szczegółowo