REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO. pod nazwą. Urodzinowa Kartka dla Tomka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO. pod nazwą. Urodzinowa Kartka dla Tomka"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pod nazwą Urodzinowa Kartka dla Tomka 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu plastycznego (zwanego dalej Konkursem ) pn. Urodzinowa Kartka dla Tomka jest Monika Julia Ledóchowska, ul. Chłodna 48 m 104; Warszawa, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą QRA PRODUCTION Monika Julia Ledóchowska. 2. Fundatorem nagród głównych (zwanych dalej Nagrodami Głównymi ) w konkursie, tj. łącznie 16 voucherów, są Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna. Każdy voucher ma wartość 190 zł brutto, a łączna wartość ufundowanych przez PKP S.A. nagród wynosi 3.040,00 zł brutto. 3. Fundatorem nagród dodatkowych (zwanych dalej Nagrodami Dodatkowymi ) o łącznej wartości 960 zł brutto są: Mattel, Tomek i przyjaciele Magazyn, Trefl, Starpack, Amscan. 2 Czas trwania konkursu 1. Konkurs odbędzie się w dniu 30 maja 2015 roku w następujących placówkach: Dworzec PKP Kraków Główny, Pawia 5a, Kraków; Dworzec PKP Wrocław Główny, Piłsudskiego 105, Wrocław; Dworzec PKP Gdynia Główna, Plac Konstytucji 1, Gdynia; Dworzec PKP Katowice, Plac Wilhelma Szewczyka 2, Katowice wszystkie razem zwane Dworcami, a każdy z osobna zwany dalej Dworcem. 3 Zasady Konkursu 1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby w wieku do lat 16.

2 2. Uczestnikom Konkursu, którzy zostali jego laureatami (zwani dalej Laureatami ) nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagród w gotówce. 3. Laureaci nie mają prawa żądać zamiany nagród na inne nagrody rzeczowe. 4. Na opiekunie prawnym Laureata ciąży obowiązek zapłaty podatku od nagrody w niniejszym Konkursie pt. Urodzinowa Kartka dla Tomka. 4 Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu 1. Zadaniem uczestnika Konkursu jest wykonanie pracy konkursowej pt. kartka z okazji 70 urodzin lokomotywy Tomek w dniu 30 maja 2015 r. w godzinach 10:00 15:00, we wskazanych powyżej placówkach przy stanowisku plastycznym ustawionym na każdym wymienionym w 2 punkt 1 Dworcu, zwaną dalej Pracą konkursową. 2. Praca konkursowa może być wykonana w dowolnej technice. 3. Prace przekazane na Konkurs plastyczny pt. Urodzinowa Kartka dla Tomka muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi. 4. Każda Praca konkursowa musi być opatrzona tytułem oraz danymi dziecka: imię i nazwisko, wiek. 5. Prace konkursowe anonimowe nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu 6. Prace konkursowe przekazane na Konkurs plastyczny pt. Urodzinowa Kartka dla Tomka nie zostaną zwrócone autorom. Zgłoszenie Pracy konkursowej do niniejszego Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora do niej prawa własności jak również majątkowych praw autorskich, o których mowa w 5 niniejszego Regulaminu w celu m.in. druku ulotek lub publikacji w dowolnym nakładzie, publikowania w Internecie oraz prezentowania prac na wystawach organizowanych przez Organizatora. 7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu plastycznego pt. Urodzinowa Kartka dla Tomka i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 8. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia i uczestnictwa w Konkursie plastycznym pt. Urodzinowa Kartka dla Tomka jest wyrażenie w formie pisemnej przez rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika Konkursu zgody (wypełniony i dostarczony wraz z Pracą konkursową Załącznik nr 1 do Regulaminu) na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika wyłącznie w celu realizacji niniejszego Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia

3 29 sierpnia 1997 roku oraz na zamieszczenie imienia i nazwiska oraz Prac konkursowych Laureatów na stronie internetowej 9. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestników i ich opiekunów prawnych w zakresie: imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres mailowy będą wykorzystane wyłącznie dla celów Konkursu plastycznego Pt. Urodzinowa Kartka dla Tomka Organizator gwarantuje uczestnikom i ich opiekunom prawo wglądu do swoich danych osobowych, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. 10. Prace konkursowe nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową. 5 Prawa autorskie 1. Warunkiem przyjęcia Zgłoszenia i uczestnictwa w Konkursie plastycznym jest przeniesienie przez rodzica uczestnika/ prawnego opiekuna uczestnika w imieniu niepełnoletniego uczestnika Konkursu, na Organizatora, majątkowych praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgodnie z następującymi warunkami: a) majątkowe prawa autorskie zostaną przeniesione na Organizatora bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności: zamieszczanie i nagrywanie na wszelkich mediach przy pomocy wszelkich dostępnych technik, w tym techniki cyfrowej, magnetycznej i papierowej; wprowadzanie do obrotu w jakiejkolwiek formie, także poprzez pamięć komputerową lub sieci komputerowe takie jak Internet lub Intranet; wystawianie i eksponowanie; kierowanie do konsumenta, klienta lub partnera handlowego Organizatora; reklamy lub informacji w jakiejkolwiek formie; umieszczenie na opakowaniach produktów; rozpowszechnianie poprzez Internet, w szczególności poprzez zamieszczanie prac konkursowych Laureatów na stronie internetowej ; lub Intranet; rozpowszechnianie poprzez nalepki, standy, broszury i inne materiały wykorzystywane przez Organizatora; rejestrację w charakterze domeny internetowej, znaku towarowego, wzoru lub innego prawa własności przemysłowej w Polsce lub w innym kraju;

4 b) rodzicowi lub opiekunowi prawnemu niepełnoletniego uczestnika nie będzie przysługiwać wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do prac; c) uprawnienie do wykonywania prawa zależnego do pracy przysługiwać będzie wyłącznie Organizatorowi; d) rodzic lub opiekun prawny w imieniu niepełnoletniego uczestnika Konkursu, wyrazi zgodę na dokonywanie zmian, przeróbek i modyfikacji o charakterze twórczym i nietwórczym pracy oraz na wykorzystanie tak zmodyfikowanej pracy na polach eksploatacji określonych w pkt a) powyżej. 5 Nagrody 1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni Laureatów konkursu do dnia 05 czerwca 2015 roku. 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. 3. Ogłoszenie wyników Konkursu plastycznego pt. Urodzinowa Kartka dla Tomka nastąpi poprzez ogłoszenie na w dniu 05 czerwca 2015 roku 4. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach telefonicznie. 5. Wynik Konkursu plastycznego pt. Urodzinowa Kartka dla Tomka stanowi wyraz swobodnej oceny Komisji Konkursowej. a) Laureaci wszystkich 4 konkursów odbywających się na wyszczególnionych Dworcach otrzymają Nagrody Główne, czyli vouchery upoważniają do otrzymania w kasie biletowej PKP Intercity jednorazowego biletu ( wraz z miejscówką) na przejazd bezpośredni pociągiem kategorii: Express InterCity (EIC) lub Express (EX) w klasie dowolnej ( z wyjątkiem przedziałów czteromiejscowych) lub Express Intercity Premium (EIP) w klasie 2. b) Każdy Laureat w ramach nagrody otrzyma 4 sztuki voucherów każdy voucher o wartości 190 zł brutto, tj. vouchery dla dziecka i opiekuna w dwie strony, za kwotę łączną 760 zł brutto. c) Ponadto Laureaci otrzymają od fundatorów Nagrody Dodatkowe, o wartości 240 zł brutto każda. d) Laureaci otrzymają również nagrody pieniężne o wartości 111,20 zł brutto. e) Łącznie każdy Laureat otrzyma nagrody o wartości 1111,20 zł brutto.

5 6. Vouchery mogą zostać wykorzystane do końca 2015 r. 7. Vouchery obejmują pociągi Express InterCity (EIC) lub Express (EX) w klasie dowolnej ( z wyjątkiem przedziałów czteromiejscowych) lub Express Intercity Premium (EIP) w klasie Voucherów nie można spieniężyć, można je tylko wymienić w kasie PKP IC na bilet. 9. Nagrody będą do odbioru w placówce PKP znajdującej się najbliżej miejsca zamieszkania Laureata. Odbioru dokonuje się osobiście. 6 Postępowanie reklamacyjne 1. Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w czasie trwania Konkursu, nie później jednak niż 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. 2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 3. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Organizatora: QRA PRODUCTION, ul. Chłodna 48/104, Warszawa. 4. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu listem poleconym najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 5. Uczestnik Konkursu niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji może wnieść stosowne odwołanie do sądu powszechnego. 6 Postanowienia końcowe 1. Zgłaszając udział w Konkursie plastycznym pt. Urodzinowa Kartka dla Tomka uczestnik wyraża zgodę na warunki oraz zasady uczestnictwa w przedmiotowym Konkursie, w szczególności akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na ich treść.

6 2. Regulamin Konkursu plastycznego pt. Urodzinowa Kartka dla Tomka jest dostępny dla uczestników na stronie 3. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu plastycznego pt. Urodzinowa Kartka dla Tomka. 4. Wszelkie Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul.

Regulamin Konkursu Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu UK jest OK. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu UK jest OK. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu UK jest OK 1 Postanowienia ogólne 1.1.Organizatorem Konkursu jest Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BIKINI

REGULAMIN KONKURSU BIKINI REGULAMIN KONKURSU BIKINI I. Nazwa Konkursu 1.1 Konkurs, jest urządzany pod nazwą BIKINI (zwany dalej Konkursem) II. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs 2.1 Organizatorem Konkursu jest Bielenda Kosmetyki

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu X-Brand

Regulamin konkursu X-Brand Regulamin konkursu X-Brand 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu X-Brand jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza zwana dalej Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY 1. Organizator Organizatorem KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I/LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej konkursem lub konkursami, jest: G+J Gruner + Jahr Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ I Tematyka i cel konkursu 1. Konkurs pt.: Ekologia - Moja Pasja, Moja Wizja, Mój Styl

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW, zwanej dalej Akcją, jest firma MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu plastycznego Moja wymarzona naklejka (dalej: Konkurs), jest Diagnostyka Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Podmiotem organizującym konsumencką loterię promocyjną Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

Bardziej szczegółowo