Bruksanvisning för kap gersåg. Bruksanvisning for kapp-/gjærsag. Instrukcja obsługi pilarki poprzecznej/ukośnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bruksanvisning för kap gersåg. Bruksanvisning for kapp-/gjærsag. Instrukcja obsługi pilarki poprzecznej/ukośnej"

Transkrypt

1 Bruksanvisning för kap gersåg Bruksanvisning for kapp-/gjærsag Instrukcja obsługi pilarki poprzecznej/ukośnej Operating Instructions for Crosscut/Mitre Saw SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Jula AB

2 SVENSKA 6 SÄKERHETSANVISNIGNAR... 6 Arbetsområdet ska hållas rent... 6 Beakta miljön vid arbetsstället... 6 Skydd mot elolycksfall... 6 Håll kringstående personer på behörigt avstånd... 6 Lägg undan verktyg som inte används... 6 Tvinga inte verktyget... 6 Använd rätt verktyg... 6 Använd lämpliga kläder... 6 Använd personlig skyddsutrustning... 6 Anslut dammutsugningsutrustning... 6 Akta sladden... 6 Säkra arbetsstycket... 6 Sträck dig inte... 6 Underhåll och vårda verktyget... 7 Dra ut sladden... 7 Avlägsna ställnycklar och liknande... 7 Undvik oavsiktlig start... 7 Förlängningssladdar... 7 Var uppmärksam... 7 Kontrollera skadade delar... 7 Säkerhet... 8 Symboler... 9 TEKNISKA DATA... 9 Sågkapacitet... 9 Buller och vibration BESKRIVNING MONTERING Uppackning Transport Montering Montering på arbetsbänk Låssprint Sågbordsspärrar Låsspak för fasvinkel Nedre klingskydd Dammpåse Påslagning/avslagning Inställning av bord vinkelrätt mot klingan Inställning av anslag vinkelrätt mot bordet Byte av klinga HANDHAVANDE Användningsområden Gersågning Fassågning Kombinationssågning UNDERHÅLL Rengöring och underhåll Förvaring NORSK 18 SIKKERHETSANVISNINGER Arbeidsområdet skal holdes rent Ta hensyn til forholdene på arbeidsstedet Beskyttelse mot el-ulykker Hold tilskuere på god avstand Rydd bort verktøy som ikke brukes Verktøyet må ikke overbelastes... 18

3 Bruk rett verktøy Bruk passende klær Bruk personlig verneutstyr Koble til støvsugerutstyr Vær forsiktig med ledningen Sikre arbeidsemnet Ikke strekk deg Vedlikehold og stell verktøyet Trekk ut ledningen Fjern skrunøkler og lignende Unngå utilsiktet start Skjøteledninger Vær oppmerksom Kontroller skadde deler Sikkerhet Symboler TEKNISKE DATA Sagekapasitet Støy og vibrasjon BESKRIVELSE MONTERING Utpakking Transport Montering Montering på arbeidsbenk Låsesplint Sperremekanismer for sagbord Låsespak for fasevinkel Nedre sagbladbeskyttelse Støvpose Slå på/av Stille inn bordet vinkelrett mot sagbladet Stille inn anlegg vinkelrett mot bordet Skifte sagblad BRUK Bruksområder Gjærsaging Fasesaging Kombinasjonssaging VEDLIKEHOLD Rengjøring og vedlikehold Oppbevaring POLSKI 31 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Zapewnij czystość w miejscu pracy Weź pod uwagę otoczenie miejsca pracy Ochrona przed wypadkami elektrycznymi Osoby postronne powinny przebywać w bezpiecznej odległości Odkładaj narzędzia, których nie używasz Nie przeciążaj narzędzia Używaj właściwego narzędzia Noś odpowiednią odzież Używaj środków ochrony indywidualnej Podłącz urządzenie odsysające pył Uważaj na kabel Zabezpiecz obrabiany materiał Nie pochylaj się Konserwuj narzędzie i dbaj o nie Wyciągnij kabel zasilający z gniazdka Usuń klucze nastawne itp Unikaj niezamierzonego uruchomienia urządzenia... 32

4 Przedłużacze Zachowuj czujność Sprawdzaj uszkodzone części Bezpieczeństwo Symbole DANE TECHNICZNE Zdolność piłowania Hałas i drgania OPIS MONTAŻ Rozpakowywanie Transport Montaż Montaż na blacie roboczym Zatyczka blokująca Blokada stołu roboczego Pokrętło blokujące kąt fazowy Dolna osłona tarczy Worek na pył Włączanie/Wyłączanie Ustawianie stołu pod kątem do tarczy Ustawianie ogranicznika pod kątem do stołu Wymiana tarczy tnącej OBSŁUGA Zakres użytkowania Cięcie ukośne Cięcie fazowe Cięcie kombinowane KONSERWACJA Czyszczenia i konserwacja Przechowywanie ENGLISH 44 SAFETY INSTRUCTIONS Keep the work area clean Keep the workplace environment safe Protect against the risk of electric shock Keep onlookers at a safe distance Put away tools that are not being used Do not force the tool Use the correct tool Wear appropriate clothing Use personal safety equipment Connect dust extraction equipment Be careful with the power cord Secure the workpiece Do not overreach Maintain the machine in good order Pull out the power cord Remove adjuster keys/spanners and other assembling tools Avoid accidental starting Extension cords Pay attention to what you are doing Check for damaged parts Safety Symbols TECHNICAL DATA Saw capacity Noise and vibration DESCRIPTION INSTALLATION Unpacking... 49

5 Transport Installation Installation on workbench Lock pin Saw table locks Bevel angle lock lever Lower blade guard Dust bag Turning on/off Setting the table at right angles to the blade Setting fence at right angles to the table Changing the blade USE Areas of use Mitre sawing Bevel cutting Combination cutting MAINTENANCE Cleaning and maintenance Storage... 55

6 SVENSK A SVENSKA SÄKERHETSANVISNIGNAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! VARNING! Läs alla anvisningar och säkerhetsanvisningar och bekanta dig med verktygets reglage och användning. Arbetsområdet ska hållas rent Belamrade utrymmen ökar risken för skador. Beakta miljön vid arbetsstället Utsätt inte verktyg för regn eller fukt. Använd inte elverktyg i fuktiga eller våta utrymmen. Arbetsområdet ska hållas väl upplyst. Använd inte elverktyg i närheten av brännbara vätskor eller gaser. Skydd mot elolycksfall Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, radiatorer, spisar och kylskåp. Håll kringstående personer på behörigt avstånd Håll kringstående personer på behörigt avstånd från arbetsområdet. Låt inte kringstående personer röra vid verktyget eller förlängningssladden. Lägg undan verktyg som inte används När verktyget inte används ska det förvaras torrt och oåtkomligt för barn. Tvinga inte verktyget Verktyget fungerar bättre och säkrare med den belastning det är avsett för. Använd rätt verktyg Tvinga inte små verktyg eller tillbehör att utföra arbeten som kräver ett kraftigt verktyg. Använd inte verktyg för ändamål de inte är avsedda för (använd till exempel inte en cirkelsåg för att kapa trädgrenar). Använd lämpliga kläder Använd inte löst sittande kläder eller smycken. De kan fastna i rörliga delar. Använd halkfria skor. Använd hårskydd om du har långt hår. Använd personlig skyddsutrustning Använd skyddsglasögon. Använd även dammfiltermask om arbetet är dammigt. Anslut dammutsugningsutrustning Om det finns utrustning för dammutsug och -uppsamling ska denna anslutas och användas korrekt. Akta sladden Dra eller ryck aldrig i sladden för att dra ut stickproppen. Skydda sladden från värme, olja och skarpa kanter. Säkra arbetsstycket Spänn om möjligt fast arbetsstycket med tving, klämmor eller skruvstycke. Håll inte fast arbetsstycket med händerna. Sträck dig inte Ha hela tiden säkert fotfäste och god balans. 6

7 Underhåll och vårda verktyget SVENSKA Håll skärande verktyg skarpa och rena för bättre och säkrare arbete. Följ anvisningarna gällande smörjning och byte av tillbehör. Kontrollera verktygssladdar regelbundet. Om de är skadade ska de bytas av behörig servicerepresentant. Kontrollera förlängningssladdar med jämna mellanrum och byt dem om de är skadade. Håll handtagen rena, torra och fria från olja och fett. Dra ut sladden Dra alltid ut sladden när verktyget inte används samt före service och före byte av tillbehör som blad, bits eller skiva. Avlägsna ställnycklar och liknande Kontrollera alltid att ställnycklar och liknande avlägsnats från verktyget innan du slår på det. Undvik oavsiktlig start Kontrollera att strömbrytaren är i frånslaget läge innan du sätter i sladden. Förlängningssladdar Om verktyget används utomhus ska du endast använda förlängningssladd som är godkänd för utomhusbruk. Var uppmärksam Var hela tiden uppmärksam och tillämpa sunt förnuft. Använd aldrig elverktyg när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller läkemedel. Kontrollera skadade delar Kontrollera före användning att elverktyget inte är skadat och att det fungerar korrekt och på avsett sätt. Kontrollera att rörliga delar är korrekt justerade och rör sig fritt, att inga delar är felmonterade eller trasiga samt att inga andra faktorer föreligger som kan påverka funktionen. Skydd eller andra delar som är skadade ska repareras eller bytas av godkänd servicerepresentant, om inte annat anges i dessa anvisningar. Om strömbrytaren inte fungerar måste den bytas ut av behörig servicerepresentant. Använd inte verktyget om det inte går att slå av och på det med strömbrytaren. VARNING! Användning av andra tillbehör eller annan tillsatsutrustning än vad som rekommenderas i dessa anvisningar kan medföra risk för personskada. Verktyget får endast repareras av kvalificerad personal Detta verktyg uppfyller kraven i relevanta säkerhetsföreskrifter. Reparationer får endast utföras av kvalificerad personal som använder identiska reservdelar. Felaktigt utförda reparationer kan medföra risk för personskada/dödsfall eller egendomsskada. Håll händerna borta från sågområdet när verktyget är igång. Klingan fortsätter att rotera efter att verktyget har stängts av. Försök aldrig stoppa klingan genom att trycka mot klingans sida. Kontrollera före varje användning att alla skyddsanordningar sitter på plats och fungerar korrekt. Använd inte verktyget om inte klingskyddet skyddar klingan korrekt. Spärra aldrig klingskyddet i uppfällt läge. Använd aldrig klingor som är skeva, deformerade eller på annat sätt skadade. Håll klingor rena och skarpa. Utför inga justeringar medan verktyget är påslaget. Stäng av verktyget och dra ut sladden före justering eller inställning. Byt ut bordsinsatsen om den är sliten. Använd inte för sågning av andra material än trä och liknande. Använd bara klingor som rekommenderas av tillverkaren, som uppfyller kraven i EN Avlägsna eventuella spikar, skruvar och andra metallföremål från arbetsstycket före sågning. Håll sladden borta från skärområdet och se till att den inte kan fastna i arbetsstycket. 7

8 SVENSKA Använd inte snabbstålsklingor. Använd personlig skyddsutrustning vid behov. - Hörselskydd för att undvika bullerskador. - Skyddsglasögon eller ansiktsskärm för att undvika ögonskador. - Andningsskydd för att minska risken för inandning av damm. - Handskar vid hantering av klingor och arbetsstycken. Hantera om möjligt klingor med hållare. Anslut dammutsugningsutrustning vid sågning av trä. Använd lämplig klinga för det material som ska sågas. Förvara verktyget torrt och frostfritt. Hantera verktyget försiktigt vid transport. VARNING! Vissa typer av damm som uppstår vid slipning, sågning, putsning, borrning och liknande arbeten innehåller kemikalier som har bevisats orsaka cancer, fosterskador eller andra reproduktionsproblem. Exempel på sådana kemikalier är: - bly från blybaserad målarfärg - kristallin kvarts från tegelsten, cement och andra murverksprodukter - arsenik och krom från kemiskt behandlat trä Risken vid exponering för dessa kemikalier beror på hur ofta du utför denna typ av arbete. Du kan minska exponeringen för dessa kemikalier genom att hålla arbetsutrymmet väl ventilerat och använda godkänd säkerhetsutrustning, till exempel andningsmask som filtrerar bort mikroskopiska partiklar. Säkerhet Använd lämplig klinga för det material som ska sågas. Såga inte andra material än de som tillverkaren rekommenderar. Verktyget ska alltid vara i förvaringsläge vid lyft och transport. Använd inte verktyget om inte alla skydd och andra säkerhetsanordningar finns på plats, fungerar felfritt och är i gott skick. Området runt verktyget ska vara horisontellt, väl hållet och fritt från lösa föremål, flis och kaprester. Verktyget ska om möjligt vara fast monterat på arbetsbänk. Kontrollera att armen sitter säkert fast vid snedsågning. Säkerställ tillräcklig belysning, som allmänbelysning eller som punktbelysning av arbetsplatsen. Användaren ska ha tillräcklig kunskap om och vana vid användning, justering och drift av verktyget. Använd endast skarpa klingor. Beakta det maximivarvtal som anges på klingorna. Kontrollera att eventuella distanser och spindelringar är lämpliga för ändamålet, i överensstämmelse med tillverkarens anvisningar. Byt/justera klingor endast i enlighet med dessa anvisningar. Stäng av verktyget och vänta tills alla rörliga delar har stannat helt och såghuvudet är i sitt viloläge innan du avlägsnar lösa bitar eller arbetsstycket från sågområdet. Var särskilt försiktig vid sågning av mycket små eller mycket stora arbetsstycken, som är svåra att hantera. - Använd extra stöd (bord, hållare) för långa arbetsstycken som inte kan vila stadigt på bordet. - Kapa aldrig arbetsstycken som är så små att du inte kan hålla dem med handen utan att föra fingrarna för nära klingan. - Arbeta så att arbetsstycket och/eller de avkapade bitarna inte kan komma att låsa klingan. - Runda arbetsstycken, som stänger eller rör, ska hållas stadigt så att de inte kan snurra och komma att låsa klingan. Säkra runda arbetsstycken med tving, skruvstycke eller liknande. Även om tillämpliga säkerhetsregler följs och säkerhetsanordningar används kan inte alla risker elimineras. Nedanstående risker kvarstår: - Risk för kontakt med icke täckta delar av klingan - Risk för kontakt med roterande klinga. - Risk att arbetsstycke eller delar av arbetsstycke kastas bakåt mot användaren. - Risk för klingsprängning. - Risk för utslungade delar av defekta klingor. - Risk för hörselskada om inte lämpligt hörselskydd används. - Risk för exponering för skadligt damm i slutna utrymmen. 8

9 SVENSKA Symboler Den här symbolen markerar en risk som, om inte anvisningarna följs, kan medföra risk för personskada, brand eller elolycksfall. Läs dessa anvisningar noga före användning. Uppfyller relevanta säkerhetsstandarder. Utrustning klass II. Produkten är dubbelisolerad och behöver inte jordas. Använd hörselskydd, skyddsglasögon, andningsskydd och handskar. Rör inte. Sågkapacitet TEKNISKA DATA Spänning VAC, 50 Hz Motor S W S6 10 % 1500 W Varvtal obelastad 4700 varv/min Klinga 210 x 30 x 2,5 mm Fasvinkel 0 till 45 Gervinkel -45 till + 45 Ljudtrycksnivå 97,5 db(a), K = 3 db(a) Ljudeffekt 110,5 db(a), K = 3 db(a) Vibration 3,272 m/s 2 Isolationsklass Dubbelisolerad. Gersågning Fasvinkel Max. snittbredd Max. sågdjup mm 50 mm mm 50 mm mm 50 mm mm 30 mm mm 30 mm mm 30 mm 9

10 Buller och vibration SVENSKA Uppmätta bullervärden har fastställts enligt EN Använd hörselskydd. Sammanlagda vibrationsvärden (vektorsumma i tre riktningar) har fastställts enligt EN 61029: Den vibrationsnivå som anges i dessa anvisningar har uppmätts i enlighet med standardiserat prov enligt EN och kan användas vid jämförelse av olika verktyg. Värdet kan också utgöra underlag för preliminär exponeringsbedömning. Angiven vibrationsnivå gäller vid normal användning av verktyget. Andra värden kan uppstå om verktyget har underhållits felaktigt eller används för andra ändamål eller med andra tillbehör. Detta kan starkt öka exponeringen under den sammanlagda arbetsperioden. Bedömning av vibrationsexponering för användare måste göras utifrån faktiska användningsförhållanden, med hänsyn tagen till alla delar av driftcykeln, som avstängd tid och tomgångstid, utöver den tid strömbrytaren är intryckt. Detta kan starkt minska exponeringen under den sammanlagda arbetsperioden. Begränsa risken för skador till följd av vibration genom att underhålla verktyget korrekt, hålla händerna varma och ta vilopauser. BESKRIVNING 1. Nedre klingskydd 2. Låsspak för rörligt klingskydd 3. Manöverhandtag 4. Justerskruv Anslag 6. Gerskala 7. Sågbord 8. Skydd 9. Fästhål 10. Strömbrytare 11. Skydd 12. Sågklinga 13. Sågbordsspärr 14. Justeringsskruv Bas 16. Dammpåse 17. Låssprint 18. Fasvinkelskala 19. Låsspak för fasvinkel Tillbehör st. skruvnyckel st. insexnycklar st. dammpåse 10

11 Uppackning SVENSKA MONTERING Kontrollera att alla delar enligt listan finns med. Använd inte verktyget om några delar saknas eller är skadade risk för allvarlig personskada. 1. Ta upp alla delar ur förpackningen. 2. Avlägsna allt förpackningsmaterial från verktyget. 3. Lyft försiktigt verktyget ur förpackningen och placera det på plant, stabilt underlag. 4. Verktyget levereras med sågarmen låst i nedfällt läge. Frigör sågarmen genom att trycka den nedåt och dra ut låssprinten (17), vrida den 45 och släppa. Höj långsamt sågarmen. VARNING! Lyft inte sågarmen medan du håller i skydden. Transport Stäng av verktyget, dra ut sladden och fäll ned sågarmen innan verktyget lyfts eller transporteras. Montering VIKTIGT! Montera verktyget endast på plant, stabilt underlag, annars finns risk för funktionsfel. Montering på arbetsbänk Basens fötter har fästhål (9) för montering på arbetsbänk. 1. Montera verktyget på plant, horisontellt underlag på bänk eller bord med 4 st. skruvar M6 (medföljer inte). 2. Alternativt kan verktyget monteras på en plywoodskiva, minst 13 mm tjock, som kan fästas på lämpligt underlag med klämmor/tvingar. VIKTIGT! Montera verktyget endast på plant, stabilt underlag, annars finns risk för funktionsfel. Låssprint Det finns en sprint (17) som låser såghuvudet i nedfällt läge under transport och förvaring. Använd aldrig verktyget när sågarmen är låst i nedre läget med låssprinten. 11

12 SVENSKA Sågbordsspärrar Sågbordsspärrarna (13) låser bordet vid önskad gervinkel mellan 0 och 45. För att justera gervinkeln, lossa sågbordsspärrarna och vrid sågbordet till önskad vinkel. VARNING! Kontrollera att sågbordsspärrarna är åtdragna före sågning. Annars kan bordet röra sig under sågning och orsaka allvarlig personskada. Låsspak för fasvinkel Låsspaken för fasvinkel (19) låser klingan vid önskad fasvinkel (fig. 4) mellan 0 och 45. Justera fasvinkeln genom att lossa låsspaken och flytta sågarmen till önskad fasvinkel. VARNING! Kontrollera att låsspaken för fasvinkel är åtdragen före sågning. Annars kan sågarmen röra sig under sågning och orsaka allvarlig personskada. Nedre klingskydd Det nedre klingskyddet (1) skyddar båda sidorna av klingan. När klingan sänks ned i arbetsstycket fälls klingskyddet upp över det övre klingskyddet. Vrid det genom att trycka låsspaken (2) åt höger med tummen och sedan trycka det nedåt med handtaget (3). Dammpåse Dammpåsen (16) monteras på dammutsugningsporten. Töm dammpåsen när den är halvfull. Det ger bättre luftflöde genom dammpåsen. 12

13 SVENSKA Påslagning/avslagning Slå på verktyget genom att trycka ned strömbrytaren (10) och hålla den nedtryckt. Stäng av verktyget genom att släppa strömbrytaren (10). Inställning av bord vinkelrätt mot klingan 1. Stäng av verktyget och dra ut sladden. 2. För ned sågarmen till dess lägsta läge och tryck in låssprinten (17) för att låsa sågarmen i transportposition. 3. Lossa sågbordsspärrarna (13). 4. Vrid bordet (7) så att visaren pekar på 0º. 5. Dra åt sågbordsspärrarna (13). 6. Lossa låsspaken för fasvinkel (19) och flytta sågarmen till fasvinkel 90º (klingan vinkelrät mot sågbordet). Dra åt låsspaken för fasvinkel (19). 7. Lås den övre armen i sänkt läge med låssprinten (17) och sätt fasvinkel och gervinkel till 0 på respektive skala. 8. Om fasvinkeln inte är 90 placerar du en vinkelhake mellan sågklingan och bordet. Ställ in önskad vinkel genom att vrida justeringsskruven (4) medurs eller moturs med insexnyckeln (21) till korrekt vinkel. Dra åt muttern med en skruvnyckel (medföljer inte). 9. Lossa krysskruven som håller fast gradvisaren och justera visaren så att den pekar på noll. Dra åt skruven. 10. Dra åt låsspaken för fasvinkel (19). OBS! Fasvinkel 45 mellan sågklinga och bord kan kontrolleras på samma sätt. 13

14 SVENSKA Inställning av anslag vinkelrätt mot bordet 1. Stäng av verktyget och dra ut sladden. 2. För ned sågarmen till dess lägsta läge och tryck in låssprinten (17) för att låsa sågarmen i transportposition. 3. Lossa sågbordsspärrarna (13). 4. Vrid bordet (7) så att visaren pekar på 0º. 5. Dra åt sågbordsspärrarna (13). 6. Lossa de två skruvar som håller fast anslaget (5) vid basen med en 5 mm insexnyckel. 7. Placera en vinkelhake mellan anslaget (5) och klingan. 8. Justera anslaget (5) till rät vinkel mot klingan. 9. Dra åt skruvarna som håller fast anslaget (5). 10. Lossa krysskruven (6) som håller fast gervinkelskalans gradvisare och justera visaren så att den pekar på noll. 11. Dra åt skruven som håller fast gervinkelvisaren Byte av klinga FARA! Använd aldrig större klinga än som anges i tekniska data risk att den går emot klingskydden. Använd aldrig klinga som är så tjock att den yttre klingbrickan kommer i kontakt med de plana ytorna på spindeln risk att klingskruven inte låser klingan korrekt på spindeln. Använd inte verktyget för att såga i metall, sten, tegel eller liknande. Kontrollera att alla distanser, spindelringar etc. som behövs är lämpliga för monterad klinga och spindel. 14

15 SVENSKA 1. Stäng av verktyget och dra ut sladden. 2. Lossa skruvarna som håller fast klingskyddet av plast och demontera det yttre klingskyddet. 3. Lossa klingskruven (vänstergängad) genom att hålla fast spindeln med en skruvnyckel och lossa klingskruven i riktning a med insexnyckeln. Dra åt klingskruven i riktning b. 4. Avlägsna låsskruven, den yttre flänsen och klingan. 5. Avlägsna spån från området kring spindel och flänsar. 6. Montera den nya klingan, flänsarna och låsskruvarna. Kontrollera att klingans rotationsriktning överensstämmer med motorns. HANDHAVANDE Dra ut sladden och inspektera verktyget före varje användning. Användningsområden Verktyget är avsett för stationär användning för raka klyv- och kapsnitt i trä. Gersågning med vinkel 45 till +45 är möjlig, liksom fassågning 0 till 45. Verktyget kan användas för sågning av hårt och mjukt trä samt fiber- och spånskiva. Gersågning 1. Dra ut låssprinten (17) och lyft såghuvudet till dess högsta läge. 2. Lås såghuvudet vid Lossa sågbordsspärrarna (13). 4. Vrid sågbordet så att pekaren pekar på önskad vinkel. 5. Dra åt sågbordsspärrarna (13). VARNING! Kontrollera att sågbordsspärren är åtdragen före sågning. Annars kan bordet röra sig under sågning och orsaka allvarlig personskada. 6. Placera arbetsstycket platt på bordet med ena kanten stadigt tryckt mot anslaget (5). 7. Utför den önskade sågrörelsen innan du slår på sågen, för att kontrollera att det fungerar utan problem. 8. Håll stadigt i manöverhandtaget (3) och tryck på strömbrytaren (10). Vänta tills klingan nått maximivarvtal. 9. Tryck på låsspaken (2) och sänk långsamt ned klingan i arbetsstycket. 10. Släpp strömbrytaren och vänta tills sågklingan slutat rotera innan du lyfter den från arbetsstycket. Ta inte bort arbetsstycket förrän klingan har stannat helt. 15

16 SVENSKA Fassågning Fassågning görs tvärs arbetsstyckets fiberriktning med klingan i vinkel mot anslaget och sågbordet. Sågbordet placeras i vinkel 0 och klingans vinkel ställs in mellan 0 och Dra ut låssprinten (17) och lyft sågarmen till dess högsta läge. 2. Lossa sågbordsspärrarna (13). 3. Vrid sågbordet (7) så att pekaren pekar på 0 på skalan. 4. Dra åt sågbordsspärrarna (13). VARNING! Kontrollera att sågbordsspärren är åtdragen före sågning. Annars kan bordet röra sig under sågning och orsaka allvarlig personskada. 5. Lossa låsspaken för fasvinkel (19) och för sågarmen åt vänster till önskad fasvinkel (0º till 45º). Dra åt låsspaken för fasvinkel (19). 6. Placera arbetsstycket platt på bordet med ena kanten stadigt tryckt mot anslaget (5). Om arbetsstycket är krökt placeras den konvexa sidan mot anslaget, annars kan arbetsstycket knäckas och låsa klingan. 7. Utför den önskade sågrörelsen innan du slår på sågen, för att kontrollera att det fungerar utan problem. 8. Håll stadigt i manöverhandtaget (3) och tryck på strömbrytaren (10). Vänta tills klingan nått maximivarvtal. 9. Tryck på låsspaken (2) och sänk långsamt ned klingan i arbetsstycket. 10. Släpp strömbrytaren och vänta tills sågklingan slutat rotera innan du lyfter den från arbetsstycket. Ta inte bort arbetsstycket förrän klingan har stannat helt. Kombinationssågning Vid kombinationssågning används gervinkel och fasvinkel samtidigt. Provsåga alltid en skrotbit innan du kapar det riktiga arbetsstycket. 16

17 SVENSKA UNDERHÅLL Rengör verktyget regelbundet. Håll ventilationsöppningar rena. Stäng omedelbart av verktyget och dra ut sladden om problem uppstår under arbetet. Kontrollera och låt vid behov reparera verktyget innan det används igen. Eventuella reparationer måste utföras av kvalificerad personal. Om okvalificerade personer utför service eller underhåll finns risk för personskada. Använd endast godkända reservdelar och tillbehör vid service. Följ underhållsanvisningarna. VIKTIGT! Om sladden är skadad ska den bytas ut mot godkänd sladd från återförsäljaren. Rengöring och underhåll Förvaring Rengör höljet med fuktad trasa, utan lösningsmedel, och torka noga Förvara verktyg, bruksanvisning och eventuella tillbehör i originalförpackningen. På så sätt har du alltid all information och alla delar lätt åtkomliga. Använd originalförpackningen eller annat lämpligt skydd vid transport. Förvara verktyget torrt. Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi inte kan råda över. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon: Jula AB, Box 363, SKARA 17

18 NORSK NORSK SIKKERHETSANVISNINGER Les bruksanvisningen nøye før du bruker verktøyet! ADVARSEL! Les alle anvisninger og sikkerhetsanvisninger, og gjør deg kjent med verktøyets betjeningsinnretninger og bruk. Arbeidsområdet skal holdes rent Rotete arbeidsområder øker faren for skader. Ta hensyn til forholdene på arbeidsstedet Ikke utsett verktøy for regn eller fukt. Ikke bruk el-verktøy på fuktige eller våte steder. Arbeidsområdet skal være godt opplyst. Ikke bruk el-verktøy i nærheten av brennbare væsker eller gasser. Beskyttelse mot el-ulykker Unngå kroppskontakt med jordede overflater, for eksempel rør, radiatorer, ovner og kjøleskap. Hold tilskuere på god avstand Hold andre personer på trygg avstand fra arbeidsområdet. Ikke la uvedkommende personer røre verktøyet eller skjøteledningen. Rydd bort verktøy som ikke brukes Når verktøyet ikke er i bruk, skal det oppbevares tørt og utilgjengelig for barn. Verktøyet må ikke overbelastes Verktøyet fungerer bedre og sikrere med den belastningen det er beregnet for. Bruk rett verktøy Ikke tving mindre verktøy eller tilbehør til å utføre oppgaver som krever et kraftig verktøy. Ikke bruk verktøy til formål de ikke er beregnet for (bruk for eksempel ikke en sirkelsag til å kappe kvister). Bruk passende klær Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. De kan sette seg fast i bevegelige deler. Bruk sklisikre sko. Bruk hårbeskyttelse hvis du har langt hår. Bruk personlig verneutstyr Bruk vernebriller. Bruk også støvfiltermaske hvis arbeidet genererer mye støv. Koble til støvsugerutstyr Hvis det finnes utstyr for støvsuging og -oppsamling, skal dette kobles til og benyttes på riktig måte. Vær forsiktig med ledningen Ikke trekk eller rykk i ledningen når du skal trekke ut støpselet. Beskytt ledningen mot varme, olje og skarpe kanter. Sikre arbeidsemnet Spenn om mulig fast arbeidsemnet med tvinge, klemmer eller skrustikke. Ikke hold arbeidsemnet fast med hendene. 18

19 Ikke strekk deg Ha alltid godt fotfeste og god balanse. Vedlikehold og stell verktøyet NORSK Hold skjæreverktøy skarpe og rene for bedre og sikrere ytelse. Følg anvisningene for smøring og skifte av tilbehør. Kontroller verktøyets ledninger regelmessig. Hvis de er skadet, må de skiftes ut av en kvalifisert servicerepresentant. Kontroller skjøteledningene med jevne mellomrom, og skift dem ut hvis de er skadet. Hold håndtakene rene, tørre og frie for olje og fett. Trekk ut ledningen Trekk alltid ut ledningen når verktøyet ikke er i bruk, samt før service og skifte av tilbehør som blad, bits eller plate. Fjern skrunøkler og lignende Kontroller alltid at skrunøkler og lignende er fjernet fra verktøyet før du slår det på. Unngå utilsiktet start Kontroller at strømbryteren står i avslått posisjon, før du setter i støpselet. Skjøteledninger Hvis verktøyet brukes utendørs, må du kun bruke skjøteledninger som er godkjent for utendørs bruk. Vær oppmerksom Vær alltid oppmerksom, og bruk sunn fornuft. Ikke bruk el-verktøy hvis du er trøtt eller påvirket av narkotika, legemidler eller alkohol. Kontroller skadde deler Kontroller før bruk at el-verktøyet ikke er skadet, og at det fungerer riktig og som beregnet. Kontroller at bevegelige deler er riktig justert og beveger seg fritt, at ingen deler er feil montert eller ødelagt, samt at det ikke foreligger andre forhold som kan påvirke funksjonen. Beskyttelse eller andre deler som er skadet, skal repareres eller skiftes av en godkjent servicerepresentant hvis ikke annet angis i disse anvisningene. Hvis strømbryteren ikke fungerer, må den skiftes av en autorisert servicerepresentant. Ikke bruk verktøyet hvis det ikke går an å slå det av og på med strømbryteren. ADVARSEL! Bruk av annet tilbehør eller annet tilleggsutstyr enn det som anbefales i disse anvisningene, kan medføre fare for personskade. Verktøyet må kun repareres av kvalifisert personell. Dette verktøyet oppfyller kravene i relevante sikkerhetsforskrifter. Reparasjoner skal bare utføres av kvalifisert servicepersonell som bruker originale reservedeler. Feilaktig utførte reparasjoner kan medføre fare for personskade/dødsfall eller skade på eiendom. Hold hendene borte fra sageområdet når verktøyet er i gang. Sagbladet fortsetter å rotere etter at verktøyet er slått av. Forsøk aldri å stoppe sagbladet ved å trykke mot siden av det. Kontroller før hver bruk at alle beskyttelsesanordninger er på plass og fungerer som de skal. Ikke bruk verktøyet hvis ikke sagbladbeskyttelsen beskytter sagbladet på riktig måte. Sagbladbeskyttelsen må aldri sperres når den er oppfelt. Bruk aldri sagblad som er skjeve, deformerte eller skadet på annen måte. Hold sagblad rene og skarpe. Ikke utfør noen justeringer mens verktøyet er slått på. Slå av verktøyet og trekk ut ledningen før justering eller innstilling. Skift bordinnsatsen hvis den er slitt. Ikke bruk verktøyet til saging av andre materialer enn tre og lignende. Bruk bare sagblad som er anbefalt av produsenten, og som oppfyller kravene i EN

20 NORSK Fjern eventuelle spikre, skruer og andre metallgjenstander fra arbeidsstykket før saging. Hold ledningen borte fra skjæreområdet, og pass på at den ikke kan sette seg fast i arbeidsemnet. Ikke bruk sagblad av hurtigstål. Bruk personlig verneutstyr ved behov. - Hørselvern for å unngå støyskader. - Vernebriller eller ansiktsskjerm for å unngå øyeskader. - Åndedrettsvern for å redusere faren for innånding av støv. - Hansker ved håndtering av sagblad og arbeidsemner. Håndter om mulig sagblad med holdere. Koble til støvsugerutstyr ved saging av tre. Bruk egnet sagblad for det materialet som skal sages. Oppbevar verktøyet tørt og frostfritt. Håndter verktøyet forsiktig ved transport. ADVARSEL! Visse typer støv som oppstår ved sliping, saging, pussing, boring og lignende arbeid, inneholder kjemikalier som det er dokumentert har forårsaket kreft, fosterskader eller andre reproduksjonsproblemer. Eksempler på slike kjemikalier er: - bly fra blybasert maling - krystallkvarts fra murstein, sement og andre murprodukter - arsenikk og krom fra kjemisk behandlet tre Faren ved eksponering for disse kjemikaliene er avhengig av hvor ofte du utfører denne typen arbeid. Du kan redusere eksponeringen for disse kjemikaliene ved å holde arbeidsstedet godt ventilert og bruke godkjent sikkerhetsutstyr, som åndedrettsmaske som filtrerer bort mikroskopiske partikler. Sikkerhet Bruk egnet sagblad for det materialet som skal sages. Ikke sag andre materialer enn dem som produsenten anbefaler. Verktøyet skal alltid være i oppbevaringsposisjon når det løftes og transporteres. Ikke bruk verktøyet hvis ikke alle beskyttelser og andre sikkerhetsmekanismer er på plass, fungerer tilfredsstillende og er i god stand. Området rundt verktøyet skal være horisontalt, ryddig og fritt for løse gjenstander, flis og kapprester. Verktøyet skal om mulig være fastmontert på en arbeidsbenk. Kontroller at armen sitter godt fast ved skråsaging. Sørg for tilstrekkelig belysning, som generell belysning eller punktbelysning av arbeidsplassen. Brukeren skal ha tilstrekkelig kunnskap om og erfaring i bruk, justering og drift av verktøyet. Bruk bare skarpe sagblad. Vær oppmerksom på det maksimale turtallet som er angitt på sagbladene. Kontroller at eventuelle avstandsstykker og spindelringer egner seg til formålet, i overensstemmelse med produsentens anvisninger. Sagblad må kun skiftes/justeres i henhold til disse anvisningene. Slå av verktøyet og vent til alle bevegelige deler har stanset helt og saghodet er i hvileposisjon før du fjerner løse biter eller arbeidsemnet fra sageområdet. Vær spesielt forsiktig ved saging av svært små eller svært store arbeidsemner, som er vanskelige å håndtere. - Bruk ekstra støtte (bord, holdere) for lange arbeidsemner som ikke kan hvile stødig på bordet. - Kapp aldri arbeidsemner som er så små at du ikke kan holde dem med hånden uten at fingrene kommer for nær sagbladet. - Arbeid slik at arbeidsemnet og/eller de avkappede bitene ikke kan låse sagbladet. - Runde arbeidsemner, som stenger eller rør, skal holdes godt fast, slik at de ikke kan rotere og låse sagbladet. Fest runde arbeidsemner med tvinge, skrustikke eller lignende. 20

21 NORSK Selv om sikkerhetsbestemmelsene følges og sikkerhetsmekanismene er i drift, er det umulig å eliminere alle farer. Det er fortsatt fare for følgende: - kontakt med deler av sagbladet som ikke er tildekt - kontakt med roterende sagblad - at arbeidsemnet eller deler av arbeidsemnet blir kastet bakover mot brukeren - at sagbladet går i stykker - at deler av ødelagte sagblad slynges ut - hørselsskade hvis det ikke brukes hørselvern - eksponering for skadelig støv i lukkede rom Symboler Dette symbolet markerer en fare som kan medføre personskade, brann eller el-ulykke hvis ikke anvisningene følges. Les disse anvisningene nøye før bruk. Oppfyller relevante sikkerhetsstandarder. Utstyr i klasse II. Produktet er dobbeltisolert og trenger ikke jordes. Bruk hørselvern, vernebriller, åndedrettsbeskyttelse og hansker. Ikke rør. TEKNISKE DATA Spenning V AC, 50 Hz Motor S W, S6 10 % 1500 W Tomgangsturtall 4700 o/min Sagblad 210 x 30 x 2,5 mm Fasevinkel 0 til 45 Gjæringsvinkel 45 til +45 Lydtrykknivå 97,5 db(a), K = 3 db(a) Lydeffekt 110,5 db(a), K = 3 db(a) Vibrasjon 3,272 m/s 2 Isolasjonsklasse Dobbeltisolert 21

22 Sagekapasitet Støy og vibrasjon NORSK Gjærsaging Fasevinkel Maks. Maks. snittbredde sagedybde mm 50 mm mm 50 mm mm 50 mm mm 30 mm mm 30 mm mm 30 mm Oppmålte støyverdier er fastslått i henhold til EN Bruk hørselsvern Sammenlagte vibrasjonsverdier (vektorsum i tre retninger) er fastslått i henhold til EN Det vibrasjonsnivået som er angitt i disse anvisningene, er målt i overensstemmelse med standardiserte tester i henhold til EN og kan brukes ved sammenligning av ulike verktøy. Verdiene kan også utgjøre grunnlag for preliminær eksponeringsbedømming. Angitt vibrasjonsnivå gjelder ved vanlig bruk av verktøyet. Det kan oppstå andre verdier hvis verktøyet har blitt vedlikeholdt på feil måte eller brukt til andre formål eller med annet tilbehør. Dette kan føre til betydelig høyere eksponering i løpet av den samlede arbeidsperioden. Vurdering av vibrasjonseksponering for brukeren må gjøres ut i fra faktiske bruksforhold, hvor det er tatt hensyn til alle deler av driftssyklusen, som avslått tid og tomgangstid, utover den tid strømbryteren er trykket inn. Dette kan føre til betydelig lavere eksponering i løpet av den samlede arbeidsperioden. Begrens faren for skader som følge av vibrasjon ved å vedlikeholde verktøyet på riktig måte, holde hendene varme og ta pauser. 22

23 NORSK BESKRIVELSE 1. Nedre sagbladbeskyttelse 2. Låsespak for bevegelig sagbladbeskyttelse 3. Manøvreringshåndtak 4. Justeringsskrue Anlegg 6. Gjæringsskala 7. Sagbord 8. Beskyttelse 9. Festehull 10. Strømbryter 11. Beskyttelse 12. Sagblad 13. Sperremekanisme for sagbord 14. Justeringsskrue Base 16. Støvpose 17. Låsesplint 18. Fasevinkelskala 19. Låsespak for fasevinkel Tilbehør stk. skiftenøkkel stk. sekskantnøkler stk. støvpose Utpakking MONTERING Kontroller at alle deler på listen er på plass. Ikke bruk verktøyet hvis noen deler mangler eller er skadet. Det medfører fare for alvorlig personskade. 1. Ta alle delene ut av emballasjen. 2. Fjern all emballasje fra verktøyet. 3. Løft verktøyet forsiktig ut av emballasjen, og sett det på et jevnt og stabilt underlag. 4. Verktøyet leveres med sagearmen låst i nedfelt posisjon. Frigjør sagearmen ved å trykke den ned og trekke ut låsesplinten (17), vri den 45 og slippe. Hev sagearmen sakte. ADVARSEL! Ikke løft sagearmen mens du holder i beskyttelsen. Transport Slå av verktøyet, trekk ut ledningen og fell ned sagearmen før du løfter eller transporterer verktøyet. Montering VIKTIG! Monter verktøyet kun på et jevnt og stabilt underlag, ellers er det fare for funksjonsfeil. 23

24 NORSK Montering på arbeidsbenk Basens føtter har festehull (9) til montering på arbeidsbenk. 1. Monter verktøyet på et jevnt, horisontalt underlag på en benk eller et bord med fire skruer av typen M6 (følger ikke med). 2. Alternativt kan verktøyet monteres på en kryssfinerplate, minst 13 mm tykk, som kan festes på egnet underlag med klemmer/tvinger. VIKTIG! Monter verktøyet kun på et jevnt og stabilt underlag, ellers er det fare for funksjonsfeil. Låsesplint Det finnes en splint (17) som låser saghodet i nedfelt posisjon under transport og oppbevaring. Bruk aldri verktøyet når sagearmen er låst i nedfelt posisjon med låsesplinten. Sperremekanismer for sagbord Sperremekanismene for sagbord (13) låser bordet i ønsket gjæringsvinkel mellom 0 og 45. Du justerer gjæringsvinkelen ved å løsne sperremekanismene og vri sagbordet til ønsket vinkel. ADVARSEL! Kontroller at sperremekanismene for sagbordet sitter stramt, før du sager. Ellers kan bordet bevege på seg under saging og forårsake alvorlig personskade. 24

25 NORSK Låsespak for fasevinkel Låsespaken for fasevinkel (19) låser sagbladet i ønsket fasevinkel (fig. 4) mellom 0 og 45. Juster fasevinkelen ved å løsne låsespaken og flytte sagearmen til ønsket fasevinkel. ADVARSEL! Kontroller at låsespaken for fasevinkel sitter stramt før du sager. Ellers kan sagearmen bevege på seg under saging og forårsake alvorlig personskade. Nedre sagbladbeskyttelse Den nedre sagbladbeskyttelsen (1) beskytter begge sidene av sagbladet. Når sagbladet senkes ned i arbeidsemnet, foldes sagbladbeskyttelsen opp over den øvre sagbladbeskyttelsen. Vri den ved å skyve låsespaken (2) mot høyre med tommelen og deretter trykke den ned med håndtaket (3). Støvpose Støvposen (16) monteres på støvsugerporten. Tøm støvposen når den er halvfull. Det gir bedre luftgjennomstrømming i støvposen. Slå på/av Slå verktøyet på ved å trykke på strømbryteren (10) og holde den nede. Slå av verktøyet ved å slippe strømbryteren (10). 25

26 NORSK Stille inn bordet vinkelrett mot sagbladet 1. Slå av verktøyet og trekk ut ledningen. 2. Senk sagearmen til laveste posisjon, og trykk inn låsesplinten (17) for å låse sagearmen i transportposisjon. 3. Løsne sperremekanismene for sagbordet (13). 4. Vri bordet (7) slik at viseren peker på 0º. 5. Trekk til sperremekanismene for sagbordet (13). 6. Løsne låsespaken for fasevinkel (19), og flytt sagearmen til fasevinkel 90º (sagbladet vinkelrett mot sagbordet). Trekk til låsespaken for fasevinkel (19). 7. Lås den øvre armen i senket posisjon med låsesplinten (17), og sett henholdsvis fasevinkel og gjæringsvinkel til 0 på skalaen. 8. Hvis fasevinkelen ikke er 90, plasserer du en vinkelhake mellom sagbladet og bordet. Still inn ønsket vinkel ved å vri justeringsskruen (4) med eller mot klokken med sekskantnøkkelen (21) til riktig vinkel. Trekk til mutteren med en skiftenøkkel (følger ikke med). 9. Løsne krysskruen som holder fast gradeviseren, og juster viseren slik at den peker mot null. Trekk til skruen. 10. Trekk til låsespaken for fasevinkel (19). OBS! Fasevinkel 45 mellom sagblad og bord kan kontrolleres på samme måte. Stille inn anlegg vinkelrett mot bordet 1. Slå av verktøyet og trekk ut ledningen. 2. Senk sagearmen til laveste posisjon, og trykk inn låsesplinten (17) for å låse sagearmen i transportposisjon. 3. Løsne sperremekanismene for sagbordet (13). 4. Vri bordet (7) slik at viseren peker på 0º. 5. Trekk til sperremekanismene for sagbordet (13). 26

27 NORSK 6. Løsne de to skruene som holder fast anlegget (5) på basen, med en 5 mm sekskantnøkkel. 7. Plasser en vinkelhake mellom anlegget (5) og sagbladet. 8. Juster anlegget (5) til rett vinkel mot sagbladet. 9. Trekk til skruene som holder fast anlegget (5). 10. Løsne krysskruen (6) som holder fast gradeviseren for gjæringsvinkelskalaen, og juster viseren slik at den peker mot null. 11. Trekk til skruen som holder fast gjæringsvinkelviseren. Skifte sagblad FARE! Bruk aldri større sagblad enn det som er angitt i tekniske data. Det er fare for at det kan ta borti sagbladbeskyttelsen. Bruk aldri et sagblad som er så tykt at den ytre sagbladskiven kommer i kontakt med de rette overflatene på spindelen. Det er fare for at sagbladskruen ikke låser sagbladet riktig på spindelen. Ikke bruk verktøyet til å sage i metall, stein, teglstein eller lignende. Kontroller at alle avstandsstykker, spindelringer osv. som trengs, er egnet for sagbladet og spindelen som er montert. 27

28 NORSK 1. Slå av verktøyet og trekk ut ledningen. 2. Løsne skruene som holder fast sagbladbeskyttelsen av plast, og demonter den ytre sagbladbeskyttelsen. 3. Løsne sagbladskruen (venstregjenget) ved å holde spindelen fast med en skiftenøkkel og løsne sagbladskruen i retning a med sekskantnøkkelen. Trekk til sagbladskruen i retning b. 4. Fjern låseskruen, den ytre flensen og sagbladet. 5. Fjern spon fra området rundt spindelen og flenser. 6. Monter det nye sagbladet, flensene og låseskruene. Kontroller at sagbladets rotasjonsretning stemmer overens med motorens rotasjonsretning. BRUK Trekk ut ledningen og kontroller verktøyet før hver bruk. Bruksområder Verktøyet er beregnet for stasjonær bruk for kløyving og kapping av tre med rette snitt. Gjærsaging med 45 til +45 er mulig, og det er også fasesaging 0 til 45. Verktøyet kan brukes til saging av hardt og mykt tre samt fiber- og sponplater. Gjærsaging 1. Trekk ut låsesplinten (17) og løft saghodet til høyeste posisjon. 2. Lås saghodet ved Løsne sperremekanismene for sagbordet (13). 4. Vri sagbordet slik at pekeren peker på ønsket vinkel. 5. Trekk til sperremekanismene for sagbordet (13). ADVARSEL! Kontroller at sperremekanismen for sagbordet sitter stramt, før du sager. Ellers kan bordet bevege på seg under saging og forårsake alvorlig personskade. 6. Plasser arbeidsemnet flatt på bordet med den ene kanten stødig trykt mot anlegget (5). 7. Utfør den ønskede sagebevegelsen før du slår på sagen, for å kontrollere at det fungerer uten problemer. 8. Hold godt fast i manøvreringshåndtaket (3), og trykk på strømbryteren (10). Vent til sagbladet når maksimalt turtall. 9. Skyv på låsespaken (2), og senk sagbladet sakte ned i arbeidsemnet. 10. Slipp strømbryteren og vent til sagbladet har sluttet å rotere før du løfter det fra arbeidsemnet. Ikke ta bort arbeidsemnet før sagbladet har stanset helt. 28

29 NORSK Fasesaging Fasesaging gjøres på tvers av arbeidsemnets fiberretning med sagbladet i vinkel mot anlegget og sagbordet. Plasser sagbordet i vinkelen 0, og still inn sagbladets vinkel mellom 0 og Trekk ut låsesplinten (17) og løft sagearmen til høyeste posisjon. 2. Løsne sperremekanismene for sagbordet (13). 3. Vri sagbordet (7) slik at pekeren peker på 0 på skalaen. 4. Trekk til sperremekanismene for sagbordet (13). ADVARSEL! Kontroller at sperremekanismen for sagbordet sitter stramt, før du sager. Ellers kan bordet bevege på seg under saging og forårsake alvorlig personskade. 5. Løste låsespaken for fasevinkel (19) og før sagearmen mot venstre til ønsket fasevinkel (0º til 45º). Trekk til låsespaken for fasevinkel (19). 6. Plasser arbeidsemnet flatt på bordet med den ene kanten stødig trykt mot anlegget (5). Hvis arbeidsemnet er bøyd, skal den konvekse siden plasseres mot anlegget, ellers kan arbeidsemnet bli knekt eller låse sagbladet. 7. Utfør den ønskede sagebevegelsen før du slår på sagen, for å kontrollere at det fungerer uten problemer. 8. Hold godt fast i manøvreringshåndtaket (3), og trykk på strømbryteren (10). Vent til sagbladet når maksimalt turtall. 9. Skyv på låsespaken (2), og senk sagbladet sakte ned i arbeidsemnet. 10. Slipp strømbryteren og vent til sagbladet har sluttet å rotere før du løfter det fra arbeidsemnet. Ikke ta bort arbeidsemnet før sagbladet har stanset helt. Kombinasjonssaging Ved kombinasjonssaging brukes gjæringsvinkel og fasevinkel samtidig. Prøvesag alltid en rest før du kapper selve arbeidsemnet. 29

30 NORSK VEDLIKEHOLD Rengjør verktøyet regelmessig. Hold ventilasjonsåpningene rene. Slå av verktøyet og trekk ut ledningen umiddelbart hvis det oppstår problemer under arbeidet. Kontroller og reparer ved behov verktøyet før du bruker det igjen. Eventuelle reparasjoner må utføres av kvalifisert personale. Hvis ukvalifiserte personer utfører service eller vedlikehold, er det fare for personskade. Bruk kun godkjente reservedeler og godkjent tilbehør ved service. Følg vedlikeholdsanvisningene. VIKTIG! Hvis ledningen er skadet, skal den skiftes ut med en ledning som er godkjent av leverandøren. Rengjøring og vedlikehold Rengjør dekselet med en fuktig klut, uten løsemidler, og tørk godt. Oppbevaring Oppbevar verktøy, bruksanvisning og eventuelt tilbehør i originalemballasjen. Da har du alltid all informasjon og alle deler lett tilgjengelig. Bruk originalemballasjen eller annen egnet beskyttelse ved transport. Oppbevar verktøyet tørt. Med forbehold om trykkfeil og konstruksjonsendringer utenfor vår kontroll. Ved eventuelle problemer, kontakt vår serviceavdeling på telefon: Jula Norge AS, Solheimsveien 6 8, 1471 LØRENSKOG 30

31 POLSKI POLSKI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! OSTRZEŻENIE! Przeczytaj instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zapoznaj się z ustawieniami narzędzia i jego zastosowaniem. Zapewnij czystość w miejscu pracy Przeładowane pomieszczenia zwiększają ryzyko wypadków. Weź pod uwagę otoczenie miejsca pracy Nie narażaj narzędzia na działanie deszczu lub wilgoci. Nie używaj elektronarzędzi w pomieszczeniach wilgotnych ani mokrych. Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone. Nie używaj elektronarzędzi w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów. Ochrona przed wypadkami elektrycznymi Unikaj bezpośredniego kontaktu z uziemionymi powierzchniami, takimi jak: rury, grzejniki, kuchenki i lodówki. Osoby postronne powinny przebywać w bezpiecznej odległości Upewnij się, czy osoby postronne przebywają w bezpiecznej odległości od miejsca pracy. Nie pozwalaj osobom postronnym dotykać narzędzia lub przedłużacza. Odkładaj narzędzia, których nie używasz Nieużywane narzędzie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie przeciążaj narzędzia Narzędzie działa lepiej i bezpieczniej przy obciążeniu, które jest dla niego przewidziane. Używaj właściwego narzędzia Nie używaj małego narzędzia ani akcesoriów do prac wymagających mocniejszego narzędzia. Nie używaj narzędzi do celów, do których nie są przeznaczone (nie używaj, na przykład, pilarki tarczowej do przycinania gałęzi drzew). Noś odpowiednią odzież Nie noś luźnych ubrań ani biżuterii. Mogą one utknąć w ruchomych częściach urządzenia. Noś obuwie antypoślizgowe. Jeśli masz dłuższe włosy, używaj siatki ochronnej. Używaj środków ochrony indywidualnej Używaj okularów ochronnych. Używaj maski z filtrem przeciwpyłowym, jeżeli praca wytwarza dużo pyłu. Podłącz urządzenie odsysające pył Jeżeli na wyposażeniu jest sprzęt do odsysania i zbierania pyłu, należy sprzęt ten podłączyć i w należyty sposób z niego korzystać. Uważaj na kabel Nigdy nie ciągnij ani nie szarp za kabel, aby wyciągnąć wtyczkę. Chroń kabel i wtyczkę przed wysokimi temperaturami, olejami i ostrymi krawędziami. Zabezpiecz obrabiany materiał Jeśli to możliwe, przymocuj obrabiany przedmiot za pomocą zacisków, klamer lub imadła. Nigdy nie trzymaj obrabianych przedmiotów w rękach. 31

32 Nie pochylaj się POLSKI Utrzymuj przez cały czas stabilną postawę, aby nie stracić równowagi. Konserwuj narzędzie i dbaj o nie Dopilnuj, aby narzędzia tnące były ostre i czyste, co przyczynia się do wydajności i bezpieczeństwa pracy. Przestrzegaj instrukcji dotyczących smarowania i wymiany akcesoriów. Regularnie sprawdzaj przewody narzędzia. Uszkodzone przewody powinny zostać wymienione przez uprawnionego pracownika serwisu. Regularnie sprawdzaj przedłużacze i wymień je, jeśli są uszkodzone. Utrzymuj uchwyty w czystości, suche i wolne od smaru i tłuszczu. Wyciągnij kabel zasilający z gniazdka Zawsze wyciągaj kabel zasilający, jeżeli narzędzie nie jest używane oraz przed przystąpieniem do konserwacji i wymiany ostrzy, końcówek czy tarcz. Usuń klucze nastawne itp. Przed włączeniem narzędzia zawsze sprawdzaj, czy usunięto z niego klucze nastawne i podobne elementy. Unikaj niezamierzonego uruchomienia urządzenia Przed podłączeniem kabla zasilającego do gniazdka upewnij się, czy przełącznik jest ustawiony w pozycji wyłączonej. Przedłużacze Jeżeli korzystasz z narzędzia na zewnątrz pomieszczeń, musisz posługiwać się przedłużaczami, które są przeznaczone do użytku zewnętrznego. Zachowuj czujność Zachowuj ostrożność i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nigdy nie używaj elektronarzędzi w przypadku zmęczenia ani pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Sprawdzaj uszkodzone części Przed użyciem elektronarzędzia sprawdź, czy nie jest ono uszkodzone i czy pracuje prawidłowo. Sprawdź, czy ruchome części są prawidłowo ustawione i poruszają się bez przeszkód. Sprawdź, czy wszystkie części są zamontowane we właściwy sposób i czy nie są uszkodzone. Zwróć również uwagę, czy nie istnieją inne czynniki, które mogłyby wpłynąć na działanie narzędzia. Osłona lub inne uszkodzone części narzędzia powinny zostać naprawione lub wymienione przez autoryzowanego serwisanta, chyba że w niniejszych wskazówkach podano inaczej. Jeśli przełącznik nie działa, powinien zostać wymieniony przez uprawnionego serwisanta. Nie używaj narzędzia z uszkodzonym przełącznikiem. OSTRZEŻENIE! Używanie akcesoriów lub urządzeń pomocniczych innych niż zalecane w niniejszej instrukcji niesie za sobą ryzyko obrażeń ciała. Napraw narzędzia może dokonywać wyłącznie wykwalifikowany personel Narzędzie spełnia wymogi obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. Napraw może dokonywać wyłącznie wykwalifikowany personel serwisowy, stosujący identyczne części zamienne. Źle wykonane naprawy mogą powodować ryzyko obrażeń ciała/śmierci lub uszkodzenia mienia. Trzymaj ręce z dala od obszaru cięcia, kiedy narzędzie jest włączone. Tarcza obraca się jeszcze przez chwilę po wyłączeniu silnika. Nigdy nie próbuj zatrzymywać tarczy, dociskając ją z boku. Upewnij się przed rozpoczęciem pracy, czy wszystkie urządzenia ochronne są zamontowane i funkcjonują poprawnie. Nie używaj narzędzia, jeśli osłona tarczy nie jest prawidłowo zamocowana. Nie blokuj nigdy osłony w górnej pozycji. Nie używaj wygiętych, zdeformowanych lub w jakikolwiek sposób uszkodzonych tarcz. Zadbaj o czystość i ostrość tarcz tnących. 32

Bruksanvisning för handöverfräs. Bruksanvisning for håndoverfres. Instrukcja obsługi frezarki górnowrzecionowej. Operating Instructions for Router

Bruksanvisning för handöverfräs. Bruksanvisning for håndoverfres. Instrukcja obsługi frezarki górnowrzecionowej. Operating Instructions for Router Bruksanvisning för handöverfräs Bruksanvisning for håndoverfres Instrukcja obsługi frezarki górnowrzecionowej Operating Instructions for Router 040-021 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för planhyvel. Bruksanvisning for tykkelseshøvel. Instrukcja obsługi strugarki grubościówki. Operating Instructions for Planer

Bruksanvisning för planhyvel. Bruksanvisning for tykkelseshøvel. Instrukcja obsługi strugarki grubościówki. Operating Instructions for Planer Bruksanvisning för planhyvel Bruksanvisning for tykkelseshøvel Instrukcja obsługi strugarki grubościówki Operating Instructions for Planer 250-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för skruvdragare. Bruksanvisning for skrutrekker. Instrukcja obsługi wkrętarki. User Instructions for Power Driver

Bruksanvisning för skruvdragare. Bruksanvisning for skrutrekker. Instrukcja obsługi wkrętarki. User Instructions for Power Driver Bruksanvisning för skruvdragare Bruksanvisning for skrutrekker Instrukcja obsługi wkrętarki User Instructions for Power Driver 060-112 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-11 Jula AB

Date of production: 2015-05-11 Jula AB 250-029 Bruksanvisning för rikt-/planhyvel Bruksanvisning for avretter-/planhøvel Instrukcja obsługi wyrówniarki/grubościówki User instructions for jointer/planer SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

009-121 18 V 18 V 18 V 18 V

009-121 18 V 18 V 18 V 18 V 009-121 Bruksanvisning för 18 V mutterdragare Bruksanvisning for 18 V muttertrekker Instrukcja obsługi klucz udarowy 18 V User instructions for 18 V impact wrench SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

000-140 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original

000-140 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Bruksanvisning för slagborrmaskin 500 W Bruksanvisning for slagboremaskin 500 W Instrukcja obsługi wiertarki udarowej 500 W Operating instructions for percussion drill 500 W 000-140 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

721-340. Bruksanvisning för motorsåg Bruksanvisning for motorsag Instrukcja obsługi pilarki łańcuchowej User instructions for chainsaw

721-340. Bruksanvisning för motorsåg Bruksanvisning for motorsag Instrukcja obsługi pilarki łańcuchowej User instructions for chainsaw 721-340 Bruksanvisning för motorsåg Bruksanvisning for motorsag Instrukcja obsługi pilarki łańcuchowej User instructions for chainsaw SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL -

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 220-119 Bruksanvisning för eldriven högtryckstvätt Bruksanvisning for strømdrevet høytrykksspyler Instrukcja obsługi elektrycznej myjki wysokociśnieniowej User Instructions for Electric High-pressure Washer

Bardziej szczegółowo

SVENSKA 4 NORSK 16 POLSKI 28

SVENSKA 4 NORSK 16 POLSKI 28 721-323 Bruksanvisning för kompostkvarn Bruksanvisning for kompostkvern Instrukcja obsługi rozdrabniacza do kompostu User Instructions for compost shredder SVENSKA 4 SÄKERHETSANVISNINGAR 4 Allmänna säkerhetsanvisningar

Bardziej szczegółowo

380-026. Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original. 30.06.2011 Jula Postorder AB

380-026. Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original. 30.06.2011 Jula Postorder AB Monteringsanvisning för vedklyv, 6 ton Monteringsanvisning for vedkløyver, 6 tonn Instrukcja obsługi łuparki do drewna, 6 tony Installation Instructions for Log Splitter, 6 tonnes 380-026 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

412-005. Bruksanvisning för bordsfläkt Bruksanvisning for bordvifte Instrukcja obsługi wentylatora biurkowego User Instructions for Table Fan

412-005. Bruksanvisning för bordsfläkt Bruksanvisning for bordvifte Instrukcja obsługi wentylatora biurkowego User Instructions for Table Fan 412-005 Bruksanvisning för bordsfläkt Bruksanvisning for bordvifte Instrukcja obsługi wentylatora biurkowego User Instructions for Table Fan SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för induktionsplatta. Bruksanvisning for induksjonsplate. Instrukcja obsługi płyty indukcyjnej. User Instructions for Induction Plate

Bruksanvisning för induktionsplatta. Bruksanvisning for induksjonsplate. Instrukcja obsługi płyty indukcyjnej. User Instructions for Induction Plate Bruksanvisning för induktionsplatta Bruksanvisning for induksjonsplate Instrukcja obsługi płyty indukcyjnej User Instructions for Induction Plate 802-404 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för invertsvets. Bruksanvisning for invertersveiseapparat. Instrukcja obsługi spawarki inwerterowej

Bruksanvisning för invertsvets. Bruksanvisning for invertersveiseapparat. Instrukcja obsługi spawarki inwerterowej Bruksanvisning för invertsvets Bruksanvisning for invertersveiseapparat Instrukcja obsługi spawarki inwerterowej Operating Instructions for Inverter Welder 210-024 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

210-020 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original. 08.09.2014 Jula Postorder AB

210-020 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original. 08.09.2014 Jula Postorder AB Bruksanvisning för svetstransformator 160 A Bruksanvisning for sveiseapparat 160 A Instrukcja obsługi transformatora spawalniczego 160 A Operating instructions for Welding Transformer 160 A 210-020 SV

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W. Bruksanvisning for mikrobølgeovn 800 W. Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 800 W

Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W. Bruksanvisning for mikrobølgeovn 800 W. Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 800 W Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W Bruksanvisning for mikrobølgeovn 800 W Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 800 W Installation Instructions for Microwave Oven 800 W 801-031 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

FLIP TRACK III HANDBOK MODELL 97276

FLIP TRACK III HANDBOK MODELL 97276 FLIP TRACK III HANDBOK MODELL 97276 SE NO GB PL SÄKERHETSANVISNINGAR Var alltid försiktig och följ säkerhetsanvisningarna när du använder detta löpband. Läs alla anvisningar innan du använder löpbandet.

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för hårtork. Bruksanvisning for hårføner. Instrukcja obsługi suszarki do włosów. User Instructions for Hair Dryer

Bruksanvisning för hårtork. Bruksanvisning for hårføner. Instrukcja obsługi suszarki do włosów. User Instructions for Hair Dryer Bruksanvisning för hårtork Bruksanvisning for hårføner Instrukcja obsługi suszarki do włosów User Instructions for Hair Dryer 805-037 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för värmepump luft/vatten. Bruksanvisning for varmepumpe luft/vann. Instrukcja obsługi pompy ciepła powietrze-woda

Bruksanvisning för värmepump luft/vatten. Bruksanvisning for varmepumpe luft/vann. Instrukcja obsługi pompy ciepła powietrze-woda Bruksanvisning för värmepump luft/vatten Bruksanvisning for varmepumpe luft/vann Instrukcja obsługi pompy ciepła powietrze-woda Operating Instructions for Heat pump air/water 416-107 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 051-020 Bruksanvisning för digital varmluftspistol Bruksanvisning for digital varmluftpistol Instrukcja obsługi opalarki cyfrowej User instructions for digital hot air gun SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kaffekvarn. Bruksanvisning for kaffekvern. Instrukcja obsługi młynka do kawy. Operating instructions for Coffee Grinder

Bruksanvisning för kaffekvarn. Bruksanvisning for kaffekvern. Instrukcja obsługi młynka do kawy. Operating instructions for Coffee Grinder Bruksanvisning för kaffekvarn Bruksanvisning for kaffekvern Instrukcja obsługi młynka do kawy Operating instructions for Coffee Grinder 802-002 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för MC-lyft. Bruksanvisning for MC-jekk. Instrukcja obsługi podnośnika motocyklowego. Operating Instructions for Motorcycle Lift

Bruksanvisning för MC-lyft. Bruksanvisning for MC-jekk. Instrukcja obsługi podnośnika motocyklowego. Operating Instructions for Motorcycle Lift Bruksanvisning för MC-lyft Bruksanvisning for MC-jekk Instrukcja obsługi podnośnika motocyklowego Operating Instructions for Motorcycle Lift 601-048 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

416-117. Bruksanvisning för luft/luftvärmepump Bruksanvisning for Instrukcja obsługi User Instructions for

416-117. Bruksanvisning för luft/luftvärmepump Bruksanvisning for Instrukcja obsługi User Instructions for 416-117 Bruksanvisning för luft/luftvärmepump Bruksanvisning for Instrukcja obsługi User Instructions for SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för påslös dammsugare. Bruksanvisning for poseløs støvsuger. Instrukcja obsługi odkurzacza bezworkowego

Bruksanvisning för påslös dammsugare. Bruksanvisning for poseløs støvsuger. Instrukcja obsługi odkurzacza bezworkowego Bruksanvisning för påslös dammsugare Bruksanvisning for poseløs støvsuger Instrukcja obsługi odkurzacza bezworkowego Operating Instructions for Bagless Vacuum Cleaner 800-147 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

731-109. Bruksanvisning för hydroforpump Bruksanvisning for trykkpumpe Instrukcja obsługi pompa hydroforowa User instructions for hydrophore pump

731-109. Bruksanvisning för hydroforpump Bruksanvisning for trykkpumpe Instrukcja obsługi pompa hydroforowa User instructions for hydrophore pump 731-109 Bruksanvisning för hydroforpump Bruksanvisning for trykkpumpe Instrukcja obsługi pompa hydroforowa User instructions for hydrophore pump SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

416-085 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original

416-085 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Bruksanvisning för värmepump luft/vatten Bruksanvisning for varmepumpe luft/vann Instrukcja obsługi pompy ciepła powietrze-woda Operating Instructions for Heat Pump Air/Water 416-085 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för jakttält Bruksanvisning for jakttelt Instrukcja obsługi namiotu myśliwskiego Instruction Manual for Hunting Tent

Bruksanvisning för jakttält Bruksanvisning for jakttelt Instrukcja obsługi namiotu myśliwskiego Instruction Manual for Hunting Tent Bruksanvisning för jakttält Bruksanvisning for jakttelt Instrukcja obsługi namiotu myśliwskiego Instruction Manual for Hunting Tent 770-143 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för korslaser. Bruksanvisning for krysslaser. Instrukcja obsługi lasera krzyżowego. Operating instructions for Cross Laser

Bruksanvisning för korslaser. Bruksanvisning for krysslaser. Instrukcja obsługi lasera krzyżowego. Operating instructions for Cross Laser Bruksanvisning för korslaser Bruksanvisning for krysslaser Instrukcja obsługi lasera krzyżowego Operating instructions for Cross Laser 160-248 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

427-628. Bruksanvisning för strålkastare LED Bruksanvisning for lyskaster LED Instrukcja obsługi reflektora LED User Instructions for LED floodlight

427-628. Bruksanvisning för strålkastare LED Bruksanvisning for lyskaster LED Instrukcja obsługi reflektora LED User Instructions for LED floodlight 427-628 Bruksanvisning för strålkastare LED Bruksanvisning for lyskaster LED Instrukcja obsługi reflektora LED User Instructions for LED floodlight SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-04-02 Jula AB

Date of production: 2015-04-02 Jula AB 974-240 974-247 Bruksanvisning för skyddssko S1P Bruksanvisning for vernesko S1P Instrukcja obsługi obuwia bezpiecznego S1P User instructions for safety shoes S1P SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-08 Jula AB

Date of production: 2015-05-08 Jula AB 425-080 425-081 Bruksanvisning för arbetsbelysning Bruksanvisning for arbeidsbelysning Instrukcja obsługi reflektora roboczego User instructions for work light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo