Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2011/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2011/2012"

Transkrypt

1 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Nauk Społecznych PRZEWDNIK ECTS 2011/2012 Piotrków Trybunalski

2 2

3 PRZEWDNIK ECTS 2011/2012 Zespół redakcyjny: Agata Bury Jacek Jarczyński Marek Kulisz Stanisław Leszto Ewa pala Władysław Skarbek Andrzej Witusik 3

4 4

5 Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1: Uczelnia... 9 Rozdział 2: Studia i studenci Rozdział 3: Wydział Nauk Społecznych Rozdział 4: bjaśnienia i definicje Rozdział 5: Instytut Nauk Pedagogicznych

6 6

7 Wstęp Europejski System Transferu Punktów (w skrócie ECTS od angielskiej nazwy: European Credit Transfer System) to system ułatwiający zaliczanie okresu studiów odbytych przez studenta w uczelni partnerskiej (w tym uczelni zagranicznej) przez jego uczelnię macierzystą. System ECTS został opracowany w drugiej połowie lat 80. i wprowadzony w wielu szkołach wyŝszych krajów Europy Zachodniej. ECTS stanowi kodeks sprawdzonych rozwiązań dotyczących uznawania (okresu) studiów. znacza to, Ŝe okres studiów odbyty w uczelni partnerskiej (w tym egzaminy lub inne formy oceny) zastępuje porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej, niezaleŝnie od tego, Ŝe treść uzgodnionego programu studiów w uczelni partnerskiej moŝe się róŝnić od programu w uczelni macierzystej. Podstawą systemu ECTS jest przejrzystość programu studiów i zasad zaliczania zajęć. ECTS ułatwia instytucjom uznawanie osiągnięć studentów w nauce, przez stosowanie punktów ECTS oraz wspólnej skali ocen. Przewodnik dla uŝytkowników ECTS (we wszystkich językach UE), instrukcje dotyczące przedstawiania w Internecie pakietów informacyjnych ECTS oraz ogólne informacje o ECTS dostępne są na stronie Komisji Europejskiej: Punkty ECTS stanowią wartość liczbową przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom, odpowiadającą nakładowi pracy, jaką winien wykonać student, aby otrzymać zaliczenie z danego przedmiotu. Liczba punktów, którą uzyskuje student po zaliczeniu danego przedmiotu, opisuje względny nakład pracy koniecznej do zaliczenia tego przedmiotu w odniesieniu do całkowitego nakładu pracy, wymaganego do zaliczenia pełnego roku akademickiego studiów na danym kierunku. Punkty ECTS przypisane kaŝdemu z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną odzwierciedlają względne obciąŝenie studenta związanego z udziałem w róŝnych formach zajęć związanych z realizacją danego przedmiotu. bejmują one zarówno zajęcia grupowe: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, prace terenowe itp., jak i pracę indywidualną oraz egzaminy i inne formy oceny. Punkty ECTS przypisuje się równieŝ praktykom i przedmiotom obieralnym, stanowiącym integralną część programu studiów, o ile kończą się oceną. W systemie ECTS ilość pracy wymaganej do zaliczenia całego roku akademickiego odpowiada 60 punktom, na semestr przypada zwykle 30 punktów. liczbie punktów przypisywanej poszczególnym przedmiotom decyduje instytucja uczestnicząca w systemie ECTS. Podstawowymi dokumentami systemu ECTS są trzy dokumenty: 1. Pakiet informacyjny (information package) zawierający informacje na temat uczelni, wydziału/instytutów, organizacji i struktury studiów oraz przedmiotów. Pełni rolę przewodnika dla nauczycieli i studentów uczelni macierzystej, jak i uczelni partnerskich. bejmuje ogólne informacje o uczelni macierzystej, wydziale/instytucie, kalendarzu akademickim, planach i programach studiów. pis planów i programów studiów dotyczy przede wszystkim programu przedmiotów, formy zajęć, okresu trwania, wymagań wstępnych, sposobu oceny, wartości punktowej oraz innych informacji na temat przedmiotów wchodzących w skład oferty dydaktycznej danej jednostki. Pakiet informacyjny, aktualizowany co rok powinien być dostępny w formie elektronicznej oraz w wersji obcojęzycznej. 7

8 2. Porozumienie o programie zajęć (learning agreement), to umowa trójstronna pomiędzy studentem a uczelniami macierzystą i partnerską, przygotowana przed rozpoczęciem przez studenta okresu studiów w uczelni partnerskiej. Umowa zobowiązuje studenta do zrealizowania określonego umową programu zajęć, uczelnię, przyjmującą do zapewnienia studentowi udziału w wymienionych w porozumieniu zajęciach, a uczelnie, macierzystą do uznania zaliczonych przedmiotów według uzgodnionej punktacji i skali ocen. 3. Wykaz zaliczeń (transcript of records) przedstawiający jakościowy i ilościowy opis osiągnięć studenta w nauce. Przygotowuje się go zarówno przed wyjazdem studenta, jak i po zakończeniu okresu studiów w uczelni partnerskiej. W wykazie wymienione są wszystkie przedmioty, w których student uczestniczył wraz z uzyskana liczbą punktów i ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą stosowaną w danej uczelni oraz w systemie ECTS. Student zainteresowany odbyciem okresu studiów w uczelni partnerskiej, po zapoznaniu się z pakietem informacyjnym tej uczelni, przygotowuje w porozumieniu z właściwym koordynatorem w uczelni macierzystej plan studiów w czasie pobytu w uczelni partnerskiej. Wypełnia formularz zgłoszeniowy (student application form), który obok danych osobowych kandydata obejmuje informację o liczbie punktów jaką planuje uzyskać w uczelni przyjmującej. Do formularza dołącza uzgodnione z koordynatorem porozumienie o programie zajęć oraz opis dotychczasowego przebiegu studiów w formie wykazu zaliczeń. Porozumienie o programie zajęć podpisuje student i koordynatorzy reprezentujący obie uczelnie. Podpisanie dokumentu jest warunkiem koniecznym uznania okresu studiów odbytych w uczelni przyjmującej. Kopie porozumienia otrzymuje kaŝda ze stron. Jakakolwiek zmiana planu studiów w okresie pobytu w uczelni przyjmującej wymaga zgody wszystkich zainteresowanych stron wyraŝonej przez odpowiedni zapis w porozumieniu o programie zajęć potwierdzony podpisem kaŝdej ze stron. Transfer punktów uzyskanych w uczelni partnerskiej odbywa się na podstawie wykazu zaliczeń. bejmuje on wszystkie przedmioty zrealizowane przez studenta, liczbę punktów przypisaną kaŝdemu z nich oraz oceny przyznane zgodnie ze skalą ocen stosowaną w uczelni przyjmującej oraz skalą w systemie ECTS. Kopię wykazu zaliczeń, potwierdzoną podpisem, otrzymuje kaŝda ze stron. Na podstawie wykazu zaliczeń uczelnia macierzysta podejmuje decyzję o zaliczeniu okresu studiów. Finansowe wsparcie dla podejmujących studia w systemie ECTS w uczelniach zagranicznych oferują programy stypendialne dostępne w ramach programu SCRATES/ERASMUS oraz inne programy stypendialne. 8

9 Rozdział 1 UCZELNIA 9

10

11 U N I W E R S Y T E T Jana Kochanowskiego w Kielcach FILIA W PITRKWIE TRYBUNALSKIM ul. J. Słowackiego 114/ Piotrków Trybunalski tel. centrala: fax:

12 Władze uczelni: Prorektor ds. Filii: Prof. dr hab. Czesław Grzelak Sekretariat: tel.: wew. 2; bezpośredni: ; fax: ; Struktura Filii: Rektorat Wydział Nauk Społecznych Dziekan Wydziału Nauk Społecznych: dr hab. prof. UJK Ryszard Kuriata Prodziekani: Dr Andrzej Witusik Dr Anna Dębska Dr Wiesław Jan Rogalski Wydział Filologiczno-Historyczny Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego: dr hab. prof. UJK Zygmunt Matuszak Prodziekani: Dr Janusz Budziński Dr Tadeusz Szperna Studium Języków bcych Kierownik: mgr Anna Szwab-Gusta Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Kierownik: mgr Andrzej Dybowski Administracja Zastępca Kanclerza ds. Filii: mgr inŝ. Marian Biniek Zastępca Kwestora ds. Filii: mgr Jadwiga Błaszkowska Archiwum Filii soba prowadząca: mgr Renata Matuszak Biblioteka Zastępca Dyrektora Biblioteki Głównej ds. Biblioteki Filii: mgr Urszula Franas-Mirowska Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie Kierownik: inŝ. Beata Fijałkowska Uniwersytet Trzeciego Wieku Prezes: Janina Franczak-Kujawska 12

13 Koordynatorzy programu ECTS na Wydziale Nauk Społecznych Lp. Imię i nazwisko Wydział/Kierunek Telefon Adres 1 Dr Andrzej Witusik Nauk Społecznych Dr Stanisław Leszto Pedagogika Dr Marek Kulisz Bezpieczeństwo Narodowe Dr Agata Bury Ekonomia Dr Władysław Skarbek Socjologia Dr Jacek Jarczyński Zarządzanie Uczelnia w Piotrkowie Trybunalskim powstała w 1981 roku jako Wydział Zamiejscowy WyŜszej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, na bazie ddziału Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim. Rozwój jednostki sprawił, Ŝe na mocy uchwały Senatu WyŜszej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach od dnia 1 października 1997 roku Wydział Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim zaczął funkcjonować jako Filia WyŜszej Szkoły Pedagogicznej. d roku akademickiego 2000/2001 na mocy Zarządzenia Nr 1 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2000 r. podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Filii zostały Wydziały: Filologiczno-Historyczny oraz Nauk Społecznych. Kolejną waŝną zmianą w Ŝyciu akademickim uczelni była ustawa z dnia 7 czerwca 2000 roku, która upowaŝniała do nadania WyŜszej Szkole Pedagogicznej Kielcach nazwy Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, z Filią w Piotrkowie Trybunalskim. Dnia 23 marca 2008 roku weszła w Ŝycie ustawa o nadaniu Uczelni nazwy (Dz. U. Nr 39, poz. 227) Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach z Filią w Piotrkowie Trybunalskim. Kolejnym etapem w rozwoju Uczelni było nadanie 29 lipca 2011 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego (Dz.U. Nr 185, poz. 96) Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu w Kielcach z Filią w Piotrkowie Trybunalskim nowej nazwy: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. W obrębie dwuwydziałowej struktury funkcjonują Instytuty: Nauk Pedagogicznych, Filologii Polskiej, Historii, Stosunków Międzynarodowych, oraz Samodzielne Zakłady: Socjologii, Ekonomii, Zarządzania, Filologii Angielskiej i Pracownia Informatyki. Ponadto w ramach Filii istnieje Studium Języków bcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Biblioteka, Wydawnictwo i Uniwersytet Trzeciego Wieku. Filią kieruje Prorektor. Filia posiada wyodrębnioną administrację, finanse i majątek trwały (budynki dydaktyczne, domy akademickie i osiedle mieszkaniowe). Bazę dydaktyczną i naukową dla zorganizowanego w Filii procesu dydaktycznego i realizowanych badań naukowych stanowią: 3 pracownie komputerowe z podłączeniem do Internetu; biblioteka Filii licząca obecnie ponad jednostek inwentarzowych; wydawnictwo. Poszczególne jednostki naukowo-dydaktyczne w programie badań własnych realizują problematykę związaną z kierunkami kształcenia. Poświęcona jest ona m.in. literaturze dla dzieci i młodzieŝy, kulturze humanistycznej Ziemi Piotrkowskiej, opracowaniu szkolnego słownika literatury dla dzieci i młodzieŝy, problematyce pedagogicznej i oświatowej, unowocześnianiu metod nauczania języka angielskiego i niemieckiego, wpływowi przemian cywilizacyjnych na funkcjonowanie szkoły i rodziny w Polsce. DuŜym zainteresowaniem cieszą się równieŝ badania regionalne i prace nad kwestią systemu wartości młodzieŝy piotrkowskiej w warunkach współczesnych przemian społecznych. W kaŝdym roku akademickim zgłaszane są do KBN tematy badań statutowych. Wyniki badań prezentowane są na konferencjach naukowych organizowanych przez Filię i inne ośrodki akademickie krajowe i zagraniczne, a takŝe w wydawnictwach ksiąŝkowych i periodykach seryjnych wydawanych przez Filię: Piotrkowskie Studia Pedagogiczne, Studia i Materiały Polonistyczne, Piotrkowskie Zeszyty Historyczne, Rocznik Pedagogiki Rodziny, Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomii oraz Perspec- 13

14 tive on Foreign Language. Wspólnie z Piotrkowskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk wydawane są prace filologiczno-historyczne w serii Biblioteka PTPN oraz kwartalnik kulturalnooświatowy ZbliŜenia Piotrkowskie. Filia prowadzi współpracę naukową w zakresie rozwoju kadry, badań naukowych z Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem polskim, Uniwersytetem Śląskim. Współpracuje teŝ z ośrodkami zagranicznymi w Kijowie, Łucku, Brześciu, Mikołajowie, Wilnie, Wielkim Nowgorodzie i Londynie. Zadania dydaktyczno-naukowe w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim realizuje 172 nauczycieli akademickich, w tym: 34 profesorów, 98 adiunktów oraz 40 osób zatrudnionych na stanowiskach asystentów, starszych wykładowców, wykładowców i lektorów (wg danych z dn r.). Piotrowska Uczelnia kształci studentów na 9 kierunkach studiów: magisterskich pedagogika, filologia polska, historia, stosunki międzynarodowe oraz na studiach licencjackich filologia angielska, ekonomia, socjologia, zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe w liczbie studentów, w tym na studiach dziennych 2 9, na studiach zaocznych i wieczorowych (wg danych z dn r.). siągnięciami moŝe poszczycić się Akademicki Związek Sportowy. Na Akademickich Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Kobiet w lipcu 2006 r. druŝyna Filii zdobyła złoty medal, a na Akademickich Mistrzostwach Europy w Piłce Koszykowej MęŜczyzn w lipcu 2005 roku druŝyna Filii zajęła IV miejsce. Współpraca krajowa i zagraniczna Filia realizuje wszechstronną współpracę z licznymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą na dwóch płaszczyznach: 1. Stała współpraca instytucjonalna z tymi placówkami naukowymi, z którymi Uczelnia posiada umowy (porozumienia) o współpracy. 2. Współpraca doraźna polegająca na uczestnictwie naszych pracowników naukowych w róŝnego rodzaju konferencjach naukowych, odbywaniu staŝy naukowych (powyŝej 4 tygodni) w uczelniach, realizacji tematów prac badawczych archiwach i bibliotekach. Stałą instytucjonalną współpracę aktualnie Filia posiada z kilkoma krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi. NaleŜą do nich: Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, Górnośląska WyŜsza Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach, Wojskowe Biuro Badań Historycznych w Warszawie, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu polskiego, Akademia Nauk Pedagogicznych w Kijowie, Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Państwowy Uniwersytet Wołyński im. Łesi Ukrainki w Łucku, Polski środek Społeczno-Kulturalny Biblioteka Polska w Londynie, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Wielkim Nowgorodzie, Uniwersytet Państwowy im. Aleksandra Puszkina w Brześciu, Uniwersytet Polski w Wilnie przy Stowarzyszeniu Naukowców Polaków Litwy, Wołyńska Szkoła WyŜsza Gospodarki i Zarządzania w Łucku i Zarząd Archiwów bwodu Nowogrodzkiego. Formy współpracy zagranicznej sprowadzają się do organizacji wspólnych konferencji naukowych, wymiany wydawnictw naukowych, staŝów naukowych oraz wymiany grup studenckich oraz (sporadycznie) do kształcenia (wymiennego) studentów w poszczególnych Uczelniach. Współpraca z Biblioteką Polską w Londynie przewiduje m.in. nieodpłatne przekazywanie dla Biblioteki Filii dubletów ksiąŝek, prawo pierwokupu rzadkich druków, korzystanie ze zbiorów Biblioteki Polskiej przez naszych pracowników naukowych i studentów oraz współpracę wydawniczą. 14

15 Uczelnia współpracuje takŝe z roŝnymi innymi ośrodkami naukowymi, z którymi nie podpisano umów o współpracy. Daje to moŝliwości uczestnictwa pracowników naukowych w róŝnego rodzaju konferencjach naukowych, odbywaniu staŝy naukowych (powyŝej 4 tygodni) w uczelniach, realizacji tematów prac badawczych w archiwach i bibliotekach. W ramach podnoszenia kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej oraz nauczania na najwyŝszym poziomie z zakresu kształcenia informatycznego Filia w Piotrkowie Trybunalskim podjęła współpracę z firmą Microsoft (poprzez Softbank oraz Promise). Budynki, adresy i baza lokalowa: Budynek dydaktyczny nr 1 przy ul. Słowackiego 114/118 o powierzchni 5888 metrów kwadratowych posiadający 39 sal wykładowych i ćwiczeniowych, aulę, salę gimnastyczną i bibliotekę z czytelnią. Budynek zajmuje administracja uczelni oraz Wydział Nauk Społecznych. Budynek dydaktyczny nr 2 przy ul. Słowackiego 116 o powierzchni 4117 metrów kwadratowych posiadający 19 sal wykładowych i ćwiczeniowych oraz 3 sale audiowizualne. Budynek zajmuje Wydział Filologiczno-Historyczny. Baza mieszkaniowa dla nauczycieli akademickich obejmuje: 3 budynki mieszkalne w Woli Bykowskiej wolnostojące, piętrowe, całkowicie podpiwniczone z 36 mieszkaniami, 24 garaŝami i lokalną oczyszczalnią ścieków (dojazd z drogi prowadzącej do miejscowości Kafar, odległość od Piotrkowa Tryb. 7 km), 4 mieszkania w bloku przy ul. Słowackiego 9 mieszczącego się naprzeciw budynku głównego uczelni, pokoi hotelowych w DS nr 1 przy ul. Słowackiego 114/118. W trakcie remontu w naszej uczelni znajduje się: Klub Studencki w DS limp przy ul. Słowackiego 114/

16 16

17 Rozdział 2 STUDIA I STUDENCI 17

18 18

19 Zakwaterowanie Kierownik wszystkich Domów Studenta: mgr Stanisław Kabziński, DS. nr 1 LIMP ul. Słowackiego 114/118, Piotrków Trybunalski; telefon: ; recepcja Dom koedukacyjny usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie Uczelni posiada 222 miejsca noclegowe w samodzielnych pokojach 2 osobowych z łazienkami, oraz w pokojach 1 i 3 osobowych zlokalizowanych w tzw. segmentach z łazienkami. KaŜdy pokój posiada dostęp do Internetu. Do dyspozycji studentów w budynku są: stołówka, pralnia oraz świetlica studencka z TV. DS. nr 3 HADES ul. Wysoka 13, Piotrków Trybunalski; telefon: ; pracownik administracyjny mgr Agnieszka Rogalska Dom koedukacyjny, 128 miejsc, 3 piętra, 65 pokoi 2 osobowych. Na kaŝdym piętrze kuchnia, węzeł sanitarny. Na terenie akademika znajduje się świetlica TV i pralniosuszarnia. DS. nr 4 MIKRUS ul. Belzacka 164, Piotrków Trybunalski; telefon: ; pracownik administracyjny mgr Agnieszka Rogalska Dom koedukacyjny posiada bazę noclegową na 67 miejsc w pokojach 2 i 3-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym oraz świetlicę z TV. Ponadto, w okresie wakacyjnym tzn. od miesiąca czerwca do końca września, istnieje moŝliwość korzystania z noclegów we wszystkich domach studenta naleŝących do Filii Uniwersytetu dla studentów wszystkich rodzajów studiów jak i osób nie związanych z Uczelnią. pieka zdrowotna i ubezpieczenie Stanowisko ds. studenckich: mgr BoŜena Walczak DS. LIMP, pok. nr A godziny pracy: Wszyscy studenci mogą korzystać z opieki zdrowotnej w miejscu studiów, dotyczy to tak lekarza pierwszego kontaktu, jak i lekarza specjalisty, na podstawie ksiąŝeczki zdrowia studenta. W przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego studenci, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu i nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu osoby ubezpieczonej, a ukończyli 26 rok Ŝycia, zgłaszani są do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię na wniosek studenta. Studenci niepełnosprawni Stanowisko ds. studenckich: mgr BoŜena Walczak DS. LIMP, pok. nr A godziny pracy: W celu usprawnienia studiowania studentów niepełnosprawnych student, który posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający swoją niepełnosprawność powinien zarejestrować się, składając Kwestionariusz (druk elektroniczny, ewentualnie papierowy, na miejscu powyŝej). Informacje zawarte w kwestionariuszu są poufne i podlegają ochronie danych osobowych. 19

20 W kaŝdej trudnej sytuacji związanej z tokiem studiów lub innej moŝe liczyć na pomoc opiekuna roku, czy innego pracownika dydaktycznego lub administracyjnego. Informacje zawarte w kwestionariuszu są poufne i podlegają ochronie danych osobowych. KaŜdy student niepełnosprawny moŝe otrzymać Stypendium specjalne stypendium dla studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Stypendium specjalne świadczeniem niezaleŝnym od innych form pomocy materialnej i wysokości dochodów rodziny. Pomoc stypendialna Pomoc materialna dla studentów udzielana jest na podstawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Rektora. Student moŝe ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budŝecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego; 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; 3) stypendium rektora dla najlepszych studentów; 4) stypendium ministra za osiągnięcia w nauce; 5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe; 6) zapomogi. Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej moŝe otrzymać stypendium socjalne, na podstawie przedstawionych dokumentów określonych w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej moŝe otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niŝ dom studencki, jeŝeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemoŝliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa powyŝej, moŝe otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości równieŝ z tytułu zamieszkania z niepracującym małŝonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niŝ dom studencki. Zapomoga moŝe być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Student moŝe otrzymać zapomogę, o której mowa powyŝej, dwa razy w roku akademickim. Student moŝe otrzymywać stypendia, o których mowa pkt 1-3, w danym roku akademickim przez okres do dziesięciu miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do pięciu miesięcy. Stypendium rektora dla najlepszych studentów moŝe otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce moŝe być przyznane studentowi szczególnie wyróŝniającemu się w nauce oraz posiadającemu osiągnięcia naukowe, a stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe studentowi, który osiągnął wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i zaliczył kolejny rok studiów. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia moŝe być przyznane studentowi szczególnie wyróŝniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. przyznanie stypendiów, o których mowa w ust. 3, 4 i 5, student moŝe ubiegać się nie wcześniej niŝ po zaliczeniu pierwszego roku studiów. 20

21 przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów lub stypendium ministra za wybitne osiągnięcia moŝe ubiegać się równieŝ student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone odpowiednio powyŝej na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. Studenckie Koła Naukowe SKN Teatralne Wyjście Ewakuacyjne piekun: mgr Lucyna Jakubczyk Zarząd: Przewodnicząca Agata Szymczyk Anna Kościołek Małgorzata Sajda Cele (punkt 4 Statutu): a) rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań sztuką Ŝywego słowa; b) rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań teatrem; c) poznawanie historii i teorii teatru; d) poznawanie i doskonalenie środków wyrazu scenicznego; e) poznawanie znaków teatralnych wykorzystywanie ich w praktyce; f) poznawanie róŝnorodnych tendencji w teatrze współczesnym; g) poznawanie i doskonalenie warsztatu aktorskiego; h) poznawanie pracy inscenizatora, reŝysera i scenografa; i) poznanie utworów scenicznych; j) rozwijanie zainteresowania metodami adaptacji utworów na scenę; k) oglądanie spektakli teatru TV i omawianie ich; l) organizowanie wyjazdów do teatru, na konkursy, na festiwale recytatorskie i teatralne; m) organizowanie wakacyjnych warsztatów teatralnych; n) rozwijanie umiejętności twórczych i samodzielności; o) rozwijanie umiejętności pracy w zespole; p) wyrabianie potrzeby uczestnictwa w kulturze; q) prezentacja wyników pracy w postaci etiud, recytacji dla jak najszerszego grona odbiorców; r) prowadzenie działalności popularyzacyjnej w zakresie sztuki scenicznej prezentacja dorobku w Uczelni i poza nią; s) współpraca z placówkami kulturalnymi; udział w ogólnopolskich konkursach recytatorskich i teatralnych; organizowanie spotkań; zapraszanie do współpracy specjalistów z dziedziny teatru. SKN Językoznawców piekun: dr Jolanta Bujak-Lechowicz Zarząd: Prezes Józefina Kępa Cele (punkt 4 Statutu): a) rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań językoznawczych; b) prowadzenie szczegółowych badań naukowych dotyczących języka mówionego mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i okolic oraz mieszkańców innych terenów Polski; c) prowadzenie szczegółowych badań naukowych dotyczących tekstów języka pisanego z okresu staropolskiego, średniopolskiego, nowopolskiego, w tym równieŝ ostatnich dziesięcioleci XX wieku (badania dotyczące kohezji i koherencji); d) poznawanie metod pracy naukowej; e) rozwijanie samodzielności w pracy naukowej; f) rozwijanie umiejętności pracy w zespole naukowym; g) uczestniczenie w zjazdach i zebraniach mających charakter lokalny i ponadlokalny; 21

22 h) przedstawianie wyników badań i prezentowanie własnych wniosków naukowych w postaci odczytów prowadzonych w Uczelni oraz poza Uczelnią; i) przedstawianie wyników badań i prezentowanie własnych wniosków naukowych w postaci publikacji, np. Zeszyty Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców ; j) organizowanie wycieczek naukowych; k) organizowanie wakacyjnych obozów językoznawczych; l) prowadzenie działalności popularyzacyjnej w zakresie językoznawstwa polskiego: otwarte i środowiskowe zebrania z odczytami, kontakty z innymi organizacjami, np. Towarzystwem Naukowym, współpraca z placówkami społeczno-kulturalnymi i administracyjnymi, np. Miejskim Zespołem ds. Nazewnictwa, Urzędem Stanu Cywilnego, prowadzenie poradnictwa językowego w kącikach poprawnościowych w prasie i radiu regionalnym; m) organizowanie spotkań i zapraszanie do współpracy ludzi nauki i kultury. SKN Archiwistów piekun: dr Rafał Jaworski Zarząd: Prezes Dominik Koch Zastępca prezesa Damian Winkiel Sekretarz Jarosław Rymerd Skarbnik vacat Magdalena Kucharska Cele ( 4 Statutu): a) pogłębianie wiedzy własnej studentów z zakresu archiwistyki; b) propagowanie oraz popularyzowanie archiwistyki jako nauki; c) współpraca z zakresu archiwistyki z róŝnego rodzaju instytucjami oświatowo-kulturalnymi; d) przekazywanie informacji o materiałach archiwalnych dotyczących historii regionu szerszemu gronu odbiorców; e) współpraca z innymi kołami naukowymi; f) współpraca ze Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich i Polskim Towarzystwem Historycznym; g) czynny udział w Ŝyciu Uczelni; h) inne formy prac i inicjatywy własne. SKN Historyków KLI piekun: dr Janusz Budziński Zarząd: Prezes Katarzyna Kwieć Zastępca prezesa Monika Świdzińska Sekretarz Agata Głodek Skarbnik Magdalena Kucharska Cele ( 5 Statutu): a) budzenie zainteresowań naukowych wśród studentów; b) wdraŝanie studentów do pracy naukowej i badawczej; c) integracja środowiska studenckiego; d) pomoc w kształceniu; e) prowadzenie pracy popularyzującej historię. SKN Nowa Europa piekun: dr Cezary Szyjko Zarząd: Prezes Kamil Konon Cele ( 5 Statutu): a) pogłębianie wiedzy własnej studentów o Unii Europejskiej; 22

23 b) analiza prawa europejskiego; c) badanie historii i kultury państw członkowskich Unii; d) nauka aktywności, tolerancji, szacunku do róŝnic kulturowych i odmienności innych narodów; e) trenowanie umiejętności poszukiwania informacji; f) współpraca z innymi kołami naukowymi i instytucjami; g) czynny udział w Ŝyciu Uczelni; h) opracowanie instrumentów efektywnego szukania pracy w Unii; i) inne formy prac i inicjatywy własne. SKN Promowania Myślenia bywatelskiego piekun: dr hab. Arkadiusz Adamczyk Zarząd: Prezes skar Kuliński Katarzyna Juruś Monika Pawłowska Magdalena Dąbrowska Cele ( 4 Statutu): a) pogłębianie wiedzy własnej studentów z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych; b) propagowanie oraz popularyzowanie stosunków międzynarodowych jako nauki; c) współpraca z zakresu stosunków międzynarodowych z róŝnego rodzaju instytucjami oświatowo-kulturalnymi; d) współpraca z innymi kołami naukowymi; e) czynny udział w Ŝyciu Uczelni; f) inne formy prac i inicjatywy własne. SKN Literatów piekun: dr Danuta Mucha Zarząd: Prezes Ewelina Migała Zastępca prezesa Agnieszka Dziedzic, Martyna Rokita Renata Banaszczyk Justyna Łopatka Emilia Misiak Izabela Schyndel Cele ( 4 Statutu): a) praktyczne posłuŝenie się umiejętnością z zakresu tworzenia poezji, prozy i dramatu; b) pomoc w umoŝliwieniu członkom startu literackiego poprzez publikację ich utworów w prasie, ksiąŝkach, a takŝe w formie własnych spotkań autorskich na Uczelni; c) pomoc w próbach samodzielnego tworzenia form literackich; d) przygotowanie warsztatowe do pracy literata; e) współpraca z innymi kołami naukowymi o podobnym charakterze i wymiana doświadczeń (w kraju i za granicą); f) czynny udział w Ŝyciu Uczelni; g) inne formy działań i inicjatywy własne. SKN Pedagogiczno-Psychologiczne piekun: dr Joanna Łuczak Zarząd: Prezes lga Stankowska Sekretarz Maria Radajewska Skarbnik Katarzyna Walczak 23

24 Cele ( 4 Statutu): a) poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów; b) pobudzanie aktywności naukowej młodzieŝy akademickiej; c) prowadzenie działalności naukowo-badawczej; d) podejmowanie badań empirycznych i kształtowanie umiejętności pisania tekstów naukowych; e) kształtowanie kompetencji pedagogicznych studentów; f) utrzymywanie współpracy z lokalnymi organizacjami społecznymi działającymi na rzecz dzieci, młodzieŝy, dorosłych, osób niepełnosprawnych i potrzebujących; g) integracja studentów i kadry naukowej Uczelni oraz tworzenie tradycji kierunku Pedagogika; h) nawiązywanie współpracy z innymi kołami naukowymi, takŝe z innych uczelni; i) nawiązywanie i rozwijanie międzynarodowych kontaktów oraz współpracy naukowej; j) kształtowanie umiejętności niezbędnych młodemu człowiekowi do odnalezienia się na rynku pracy; k) rozwijanie umiejętności artystycznych i ich wykorzystanie w pracy z dziećmi, młodzieŝą i dorosłymi; l) inne formy pracy i inicjatywy własne. SKN Logistyk piekun: mgr Maria Tymińska Zarząd: Przewodnicząca Beata Piłat Wiceprzewodnicząca ds. organizacyjnych Paulina Niedzielska Wiceprzewodnicząca ds. finansowych Nina Listwoń Cele ( 4 Statutu): a) poszerzanie własnej wiedzy studentów z obszaru logistyki; b) zdobywanie umiejętności naukowego rozwiązywania problemów; c) kształtowanie umiejętności prowadzenia dyskusji naukowych na forum Klubu Dyskusyjnego; d) podjęcie samodzielnych badań własnych problemów logistycznego wsparcia w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem; e) organizowanie i prowadzenie sympozjów, konferencji naukowych na terenie działania koła naukowego; f) uczestniczenie i aktywny udział w konferencjach organizowanych przez inne uczelnie; g) nawiązanie bezpośrednich kontaktów z przedsiębiorstwami celem prowadzenia własnych obserwacji przebiegu procesów logistycznych; h) propagowanie i popularyzowanie logistyki jako nauki; i) współpraca z innymi kołami naukowymi; j) czynny udział w Ŝyciu Uczelni; k) inne formy aktywności naukowej. SKN Młodych Ekonomistów piekun: dr inŝ. Wiesław Jan Rogalski Zarząd: Prezes Ewelina Ładak Zastępca prezesa Marcin Francikowski Sekretarz Katarzyna Fronckiewicz Skarbnik Wioletta Skopińska Cele ( 4 Statutu): a) pogłębianie wiedzy własnej studentów z zakresu ekonomii; b) propagowanie oraz popularyzowanie ekonomii jako nauki; 24

25 c) współpraca z zakresu ekonomii z róŝnego rodzaju instytucjami oświatowo-kulturalnymi; d) gromadzenie i opracowywanie danych o ekonomicznych aspektach Ŝycia społecznego w najbliŝszej oraz dalszej okolicy; e) współpraca z innymi kołami naukowymi; f) współpraca z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, oddział w Łodzi; g) czynny udział w Ŝyciu Uczelni; h) inne formy pracy i inicjatywy własne. SKN Prawa Cywilnego LEX piekun: dr Artur strzyŝek Zarząd: Prezes Aneta Zielińska Zastępca prezesa Aneta Badek Sekretarz Katarzyna Szymańska Skarbnik Paweł Machałek Wioletta Ruszkiewicz Patrycja Staruch Małgorzata Łobaczuk Cele (Art. 5 Statutu): a) propagowanie wiedzy prawniczej ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu prawa cywilnego; b) rozwijanie świadomości i kultury prawnej studentów; c) sprzyjanie integracji środowiska studenckiego; d) wdraŝanie studentów do samodzielnej pracy naukowej; e) rozwijanie róŝnorodnych form aktywności studentów; f) poszukiwanie materialnych i formalnych związków prawa z pedagogiką i szeroko rozumianym wychowaniem. SKN Nowych Technologii w Edukacji piekun: dr Stanisław Leszto Zarząd: Prezes Radosław Lizak Zastępca prezesa Mateusz Szymański Sekretarz Małgorzata Wawrukiewicz Skarbnik Piotr Mielczarek Cele ( 5 Statutu): a) pogłębianie wiedzy i umiejętności jej zdobywania w procesie kształcenia wiedzy z zakresu informatyki i dziedzin pokrewnych; b) promowanie idei społeczeństwa informacyjnego; c) rozwijanie umiejętności pracy w zespole, wspólne rozwiązywanie problemów informatycznych z naciskiem na sieć Internet; d) prezentacja osiągnięć na forum ogólnym; e) doskonalenie umiejętności samodzielnej pracy, samokształcenie, indywidualizacja zadań; f) integracja Ŝycia studenckiego na Uczelni, współpraca z lokalnymi organizacjami studenckimi oraz Radą Samorządu Studentów w zakresie zaplecza informatycznego; g) nawiązywanie współpracy z róŝnymi ośrodkami akademickimi na terenie kraju i za granicą; h) nawiązywanie współpracy z instytucjami zajmującymi się technologiami IT. 25

26 SKN Polska-Wschód piekun: dr Joanna Harazińska Zarząd: Prezes Ewelina Grzeszek Zastępca prezesa Sylwia jrzyńska Sekretarz Katarzyna Wilk Skarbnik Karolina Szyl Adrian Bobko Cele ( 7 Statutu): a) pogłębianie wiedzy o krajach za wschodnią granicą Polski; b) pobudzanie aktywności naukowej młodzieŝy akademickiej; c) prowadzenie badań interdyscyplinarnych, związanych z problematyką Wschodu (w odniesieniu do aspektów historii, kultury, gospodarki krajów za wschodnią granicą Polski, w tym: Wschodnia Europa, Bliski Wschód i Daleki Wschód); d) integracja studentów i kadry naukowej Filii; e) nawiązywanie współpracy z innymi kołami naukowymi (takŝe innych uczelni); f) nawiązywanie i rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej; g) popularyzacja wiedzy o nowych członkach Unii Europejskiej, tj. Litwie, Łotwie, Estonii. SKN Informatyczno-Historyczne piekun: dr inŝ. Sławomir Sołtysiak Działalność koła zawieszona. Cele ( 4 Statutu): a) pogłębianie wiedzy własnej studentów z zakresu informatyki i historii; b) propagowanie i popularyzowanie informatyki jako metody usprawniającej badania historyczne, przy współpracy z innymi ośrodkami naukowymi i instytucjami oświatowokulturowymi; c) współpraca z innymi kołami naukowymi w ramach Uczelni i poza nią; d) współpraca z Polskim Towarzystwem Historycznym; e) usprawnianie badań i poszukiwań historycznych poprzez tworzenie pomocniczych programów informatycznych; f) tworzenie specjalnych portali internetowych; g) tworzenie systemu pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz komputerowych bibliotek źródłowych; h) czynny i aktywny udział w Ŝyciu Uczelni; i) czynny i aktywny udział we wszelkiego rodzaju inicjatywach historycznych i informatycznych. SKN Zastosowań Matematyki piekun: dr Bogusław Kaczmarski Zarząd: Prezes Łukasz Lewandowski Zastępca prezesa Marcin Kosacki Sekretarz Karolina Strzelecka Paulina Ryczyńska Jagoda Karbowiak Paweł Starcz Cele ( 4 Statutu): a) pogłębianie wiedzy własnej studentów z zakresu matematyki oraz jej zastosowań w ekonomii, statystyce i zarządzaniu; b) propagowanie oraz popularyzowanie matematyki jako nauki stosowanej; 26

27 c) współpraca z zakresu matematyki i jej zastosowań z róŝnego rodzaju instytucjami oświatowo-kulturalnymi; d) doskonalenie własnych umiejętności studentów w posługiwaniu się komputerem jako narzędziem wspierającym matematykę; e) upowszechnianie kultury matematycznej w środowisku studenckim; f) współpraca z innymi kołami naukowymi; g) czynny udział w Ŝyciu Uczelni; h) inne formy prac i inicjatywy własne. SKN Integracja piekun: mgr Jolanta Jarocka-Piesik Zarząd: Prezes Natalia Czosnyka Zastępca prezesa Magdalena Koch Sekretarz Bartłomiej Szafrański Skarbnik Katarzyna Milczarek 5 Statutu: Celem działalności Koła Naukowego jest: 1) integracja studentów Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego ze środowiskiem osób niepełnosprawnych poprzez: - organizowanie spotkań; - wspólne wyjazdy na obozy naukowe; - organizowanie imprez studenckich. 2) Prowadzenie w uczelni Punktu Konsultacyjnego dla osób niepełnosprawnych. 3) Działania wspierające likwidację barier architektonicznych. 4) Nabywanie nowych umiejętności potrzebnych do pracy z osobami niepełnosprawnymi poprzez: - udział w szkoleniach; - organizowanie kursów mających na celu podniesienie kwalifikacji. 5) Pozyskiwanie funduszy na realizację celów statutowych Koła Naukowego Integracja. 6) Prowadzenie wolontariatu. 7) Współpraca z Rzecznikiem sób Niepełnosprawnych Filii Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim w celu określenia wspólnych kierunków działań. 8) Współpraca z innymi Kołami Naukowymi w ramach uczelni i poza nią. 9) Współpraca z władzami miasta Piotrkowa Trybunalskiego i instytucjami dla osób niepełnosprawnych. ) Promocja talentów poszukiwanie i promowanie talentów wśród osób niepełnosprawnych. SKN Socjofile piekun: mgr Kamila Jakubczak-Krawczyńska Zarząd: Prezes Ewelina Cukier Zastępca prezesa Katarzyna Świstak Skarbnik Magdalena Kuklewicz Sekretarz Dominika Stefańska 4 Statutu: Celem działalności SKN Socjofile jest: a) pogłębianie wiedzy własnej studentów z zakresu socjologii; b) propagowanie oraz popularyzowanie socjologii jako nauki; 27

28 c) współpraca z zakresu socjologii z róŝnego rodzaju instytucjami oświatowo-kulturalnymi; d) gromadzenie i opracowywanie danych o socjologicznych aspektach Ŝycia społecznego w najbliŝszej oraz dalszej okolicy; e) współpraca z innymi kołami naukowymi; f) czynny udział w Ŝyciu Uczelni; g) inne formy prac i inicjatywy własne. Chór akademicki Chór istnieje w Uczelni od 1982 roku. Początkowo był to chór Ŝeński z czasem rozwinął się w chór mieszany. piekunem chóru był mgr Marek Kuciapiński. Chór moŝe poszczycić się bogatym repertuarem. Z duŝym powodzeniem wykonuje muzykę dawną, jak i współczesną, polską i obcą, świecką i religijną, utwory a apella i z towarzyszeniem instrumentalnym. Pasja zespołowego śpiewania, temperament, dbałość o interpretację pozwoliły na wykonanie m.in. IX Symfonii L. van Beethovena z towarzyszeniem Filharmonii Świętokrzyskiej oraz nagranie trzech płyt CD. Akademicki Zespól Sportowy Zajęcia sportowe prowadzone są pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry w sekcjach koszykówki męŝczyzn, piłki siatkowej kobiet i męŝczyzn, piłki noŝnej, aerobiku, tenisa stołowego, tenisa ziemnego i karate. Klub organizuje imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym i bierze czynny udział w zawodach na szczeblu wojewódzkim i centralnym (np. Akademickie Mistrzostwa Europy w Koszykówce MęŜczyzn, Liga Akademicka Koszykówki MęŜczyzn, Mistrzostwa Polski Państwowych Szkół WyŜszych Zawodowych i Uczelni Pedagogicznych w Koszykówce MęŜczyzn). kształcie i charakterze działalności klubu decyduje zarząd, w skład którego wchodzą studenci naszej Uczelni. Zarząd KU AZS: Prezes: Joanna Gromada Wiceprezes: mgr Hubert Nowacki Skarbnik, Sekretarz: Jakub Gorzelak Członkowie Zarządu: Krzysztof Łęski, mgr Jolanta Nowacka Kontakt: Programy wymiany studentów Aktualne informacje o programach wymiany moŝna uzyskać u: Pani mgr inŝ. Małgorzaty Mierzejewskiej Budynek Rektoratu, tel.: wew. 213; bezpośredni: ; fax: ; Socrates/Erasmus W marcu 2004 Uczelnia otrzymała kartę w programie SCRATES/ERASMUS. Program umoŝliwia prowadzenie szeregu działań na wielu płaszczyznach. NaleŜą do nich: wymiana studentów (wyjazdy i przyjazdy), wymiana kadry dydaktycznej (wyjazdy i przyjazdy), uczestnictwo w projektach o charakterze wielostronnym (wspólne programy nauczania, kursy intensywne, sieci tematyczne Erasmusa). Więcej informacji moŝna uzyskać pod adresem: 28

29 Fundacja Daad Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst / DAAD) jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyŝszych. Jej zadaniem jest wspieranie współpracy z uczelniami zagranicznymi przede wszystkim poprzez wymianę studentów i naukowców. Programy DAAD są skierowane do wszystkich krajów i obejmują wszystkie dziedziny nauki, co jest korzystne w równym stopniu dla Niemców jak i obcokrajowców. Ponadto DAAD wspiera międzynarodową działalność szkół wyŝszych poprzez szereg usług, takich jak programy informacyjne, publikacje, marketing, konsultacje, opieka i doradztwo, a takŝe przyczynia się do kształtowania zagranicznej polityki kulturalnej. DAAD jest finansowana ze środków publicznych Republiki Federalnej Niemiec, głównie ze środków federalnych róŝnych ministerstw, a przede wszystkim ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pod koniec roku 2002 do DAAD przynaleŝało 230 szkół wyŝszych reprezentujących róŝnorodne typy uczelni. W 2002 roku wsparcie ze strony DAAD otrzymało prawie osób, z czego stanowili obcokrajowcy, zaś Niemcy. Więcej informacji moŝna uzyskać pod adresem: 29

30 30

31 Rozdział 3 WYDZIAŁ NAUK SPŁECZNYCH 31

32 Sekretariat tel.: wew. 200; bezpośredni: Fax: Władze Wydziału Nauk Społecznych Dziekan dr hab. prof. UJK Ryszard Kuriata tel.: Prodziekan do spraw ogólnych i finansowych dr Wiesław Jan Rogalski tel.: Prodziekan do spraw dydaktycznych dr Andrzej Witusik tel.: Prodziekan do spraw studenckich dr Anna Dębska tel.: Wydziałowy Koordynator ECTS dr Andrzej Witusik tel.: Kierownik dziekanatu mgr Ewa pala tel.:

33 Wydział Nauk Społecznych został utworzony w 2000 roku. W jego skład wchodzą Instytut Nauk Pedagogicznych, Samodzielny Zakład Ekonomii, Samodzielny Zakład Ekonomii, Samodzielny Zakład Socjologii, Samodzielny Zakład Zarządzania i Samodzielny Zakład Bezpieczeństwa Narodowego. Wydział nie posiada prawa doktoryzowania i habilitowania. Kadrę Wydziału stanowi 95 nauczycieli akademickich, w tym 8 profesorów tytularnych, 12 doktorów habilitowanych, 60 doktorów, 15 magistrów. Wydział Nauk Społecznych jest jedną z dwóch podstawowych jednostek organizacyjnych Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, który w róŝnym kształcie organizacyjnym funkcjonuje od 30 lat. Wydział jest uznanym przez środowisko regionu piotrkowskiego ośrodkiem naukowodydaktycznym, realizującym kształcenie i działalność naukową w obszarach: pedagogiki, ekonomii, socjologii, zarządzania i bezpieczeństwa narodowego. Strategicznym celem Wydziału jest prowadzenie badań naukowych obejmujących szeroko rozumiane nauki humanistyczne i nauki społeczne, profesjonalne kształcenie studentów, umoŝliwiające im sprostanie wyzwaniom XXI wieku, w tym funkcjonowanie zawodowe w warunkach przyspieszonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, globalizacji i związanych z nią zagroŝeniami bezpieczeństwa społeczeństwa obywatelskiego oraz integracji europejskiej. siągniecie tak sformułowanego celu wymaga realizacji szeregu zadań głównych i szczegółowych, których podjęcie jest zdeterminowane koniecznością zachowania ciągłości funkcjonowania Wydziału, wynika bezpośrednio z ustaleń zawartych w misji i strategii Uniwersytetu (Filii) oraz umoŝliwi intensywny rozwój, a takŝe reagowanie na potrzeby społeczne i gospodarcze Rzeczypospolitej Polskiej i regionu piotrkowskiego. Zadania główne: realizowanie badań naukowych z zakresu nauk społecznych i humanistycznych oraz rozwijanie nauk pedagogicznych; prowadzenie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych w ramach prowadzonych kierunków, a takŝe realizacja zadań dydaktycznych na pozostałych kierunkach w Filii w zakresie kompetencji Wydziału; współdziałanie z wydziałami (instytutami) innych uczelni, organizacjami gospodarczymi i strukturami administracji publicznej w kraju i za granicą oraz jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w zakresie realizacji procesu naukowo- dydaktycznego, a takŝe rozwoju naukowego nauczycieli akademickich; upowszechnianie wyników badań naukowych, sprawowanie doradztwa naukowego, organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów. Zadania cząstkowe: systematyczne podnoszenie jakości kształcenia, poszerzanie i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, rozwój bazy dydaktycznej, rozszerzanie współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, zintensyfikowanie działań na rzecz efektywniejszego pozyskiwania środków na badania naukowe, wdroŝenie informatycznego systemu zarządzania wydziałem i obsługi studentów. W roku akademickim 2011/2012 na Wydziale Nauk Społecznych studiuje 2347 studentów, w tym 1323 na studiach stacjonarnych, 24 na studiach niestacjonarnych. 33

34 Struktura Wydziału Nauk Społecznych: Instytut Nauk Pedagogicznych Samodzielny Zakład Ekonomii Samodzielny Zakład Socjologii Samodzielny Zakład Zarządzania Samodzielny Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Informacje o studiach: Na Wydziale Nauk Społecznych prowadzone są następujące kierunki studiów i formy kształcenia: BEZPIECZEŃSTW NARDWE studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia specjalności: - zarządzanie kryzysowe EKNMIA studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia specjalności: - logistyka i marketing - ubezpieczenia - procesy innowacyjne w gospodarce rynkowej - gospodarka samorządów terytorialnych PEDAGGIKA 1) studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia specjalności (wybór specjalności na I roku): - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (N) - pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzaleŝnień - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - edukacja dla bezpieczeństwa - pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego (N) - pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną 2) studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów z tytułem licencjata, inŝyniera, magistra specjalności: - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (N) - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - doradztwo zawodowe - pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzaleŝnień - pedagogika bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego - pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną - pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego (N) 34

35 SCJLGIA studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia specjalność: - socjologia organizacji i zarządzania - komunikacja społeczna i polityczna ZARZĄDZANIE studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia specjalności: - zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie - zarządzanie w administracji publicznej - zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie Program studiów: Szczegółowe plany i programy studiów, które realizuje student w danym roku akademickim na poszczególnych kierunkach i specjalnościach, przedstawione są w pakietach informacyjnych opracowanych przez Instytut i Samodzielne Zakłady. Zaliczenia: Zaliczenie zajęć odbywa się w systemie semestralnym na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Skala ocen: Na egzaminach, kolokwiach i zaliczeniach obowiązuje sześciostopniowa skala ocen: cena lokalna Definicja lokalna cena ECTS Definicja ECTS 5,0 bardzo dobry A CELUJĄCY wybitne osiągnięcia 4,5 dobry plus B BARDZ DBRY powyŝej średniego standardu, z pewnymi błędami 4,0 dobry C DBRY generalnie solidna praca z szeregiem zauwaŝalnych błędów 3,5 dostateczny plus D ZADWALAJĄCY zadowalający, ale ze znaczącymi błędami 3,0 dostateczny E DSTATECZNY wyniki spełniają minimalne kryteria 2,0 niedostateczny FX, F NIEDSTATECZNY podstawowe braki w opanowaniu materiału cena niedostateczna (2,0) traktowana jest jako nieukończenie (niezaliczenie) zajęć. Niektóre zajęcia (zwłaszcza wykłady) mogą być zaliczane bez oceny. Sposób zaliczania poszczególnych przedmiotów przedstawiony jest przy opisie poszczególnych przedmiotów. Kwalifikacje uzyskane w toku studiów pozwalają absolwentowi sprostać wymogom konkurencyjności na rynku pracy i znaleźć zatrudnienie w instytucjach krajowych i międzynarodowych, a takŝe w organach regionalnych, stowarzyszeniach i ruchach społecznych, przedsiębiorstwach, urzędach państwowych i samorządowych, instytucjach słuŝb mundurowych. Uczelnia zapewnia studentom pomoc materialną w postaci stypendiów socjalnych, zapomóg losowych oraz dofinansowanie opłat za wynajem mieszkań. Studenci mają równieŝ moŝliwość korzystania ze stypendiów za wyniki w nauce. Do dyspozycji są równieŝ miejsca w Domach Studenta w pokojach jedno, dwu i trzyosobowych, z dostępem do Internetu. W ramach rozwijania zainteresowań studenci mogą działać w studenckich kołach naukowych oraz Samorządzie Studenckim. 35

36 36

37 Rozdział 4 BJAŚNIENIA I DEFINICJE 37

38 38

39 W Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach zastosowano czteroczłonowy system kodowania nazw przedmiotów zgodnie z szablonem przedstawionym poniŝej. D-WX-GN-K gdzie: D kod dziedziny w programie Socrates/Erasmus. Kody główne zamieszczono w tabeli poniŝej. Nauki rolnicze 01.0 Architektura, planowanie urbanistyczne i regionalne 02.0 Sztuka i projektowanie 03.0 Studia z zakresu biznesu i zarządzania 04.0 Edukacja i nauczanie 05.0 InŜynieria, technologia 06.0 Geografia, geologia 07.0 Nauki humanistyczne 08.0 Filologie, nauczanie języków 09.0 Prawo.0 Matematyka, informatyka 11.0 Nauki medyczne 12.0 Nauki przyrodnicze 13.0 Nauki społeczne 14.0 Nauki z zakresu informacji i komunikacji 15.0 Inne obszary studiów 16.0 W oznaczenie wydziału 1 Wydział Humanistyczny 2 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 3 Wydział Pedagogiczny i Nauk o Zdrowiu 4 Wydział Zarządzania i Administracji 5 Wydział Nauk Społecznych (N) 6 Wydział Filologiczno-Historyczny X kod w ramach wydziału. Dla Wydziału Nauk Społecznych Filii obowiązują następujące kody: P pedagogika, B bezpieczeństwo narodowe, E ekonomia, S socjologia, Z zarządzanie. G oznaczenie grupy przedmiotów: A przedmioty ogólnouczelniane, B przedmioty podstawowe, C przedmioty kierunkowe, D przedmioty specjalnościowe, E przedmioty związane z wykonywanie pracy dyplomowej F przedmioty fakultatywne (obieralne) N numer przedmiotu w programie studiów 39

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2011/2012

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2011/2012 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2011/2012 Piotrków Trybunalski 2011 1 2 PRZEWODNIK ECTS 2011/2012 Zespół redakcyjny:

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2009/2010

Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2009/2010 Wydział Nauk Społecznych PREWODNIK 00/010 Piotrków Trybunalski 00 PREWODNIK 00/010 espół redakcyjny: Agata Bury Jacek Jarczyński Stanisław Leszto Ewa Opala Władysław Skarbek Andrzej Witusik Spis treści

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania Zespół redakcyjny: Agata Bury Kamila Jakubczak - Krawczyńska Jacek Jarczyński Joanna Łuczak Ewa Opala Piotr Winczewski Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Zespół redakcyjny: Agata Bury Kamila Jakubczak - Krawczyńska Jacek Jarczyński Joanna Łuczak Ewa Opala Piotr Winczewski Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY ZAKŁAD EKONOMII

SAMODZIELNY ZAKŁAD EKONOMII U N I W E R S Y T E T Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Wydział Nauk Społecznych SAMODZIELNY ZAKŁAD EKONOMII PAKIET INFORMACYJNY ECTS 2010/2011 Piotrków

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA

SAMODZIELNY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA U N I W E R S Y T E T Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Wydział Nauk Społecznych SAMODZIELNY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS 2010/2011

Bardziej szczegółowo

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 FAKT WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS PAKIET INFORMACYJNY ECTS ROK AKADEMICKI 2008/2009 Opracowanie: zespół nauczycieli akademickich Instytutu Turystyki i Rekreacji pod kierunkiem doc. dr Sylwii Toczek-Werner Nadzór: doc. dr Barbara Piątkowska

Bardziej szczegółowo

Informator organizacyjny /2014 2013/201. WyŜszej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie na rok akademicki

Informator organizacyjny /2014 2013/201. WyŜszej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie na rok akademicki Informator organizacyjny WyŜszej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie na rok akademicki 2013/201 /2014 Wyłącznie do użytku wewnętrznego studentów i pracowników dydaktycznych WSH TWP w Szczecinie Szczecin

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

Katalog Przedmiotów. Pakiet Informacyjny ECTS Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Kierunek: Filologie 2006/2007

Katalog Przedmiotów. Pakiet Informacyjny ECTS Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Kierunek: Filologie 2006/2007 Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi PL LODZ 15 ul. Brzozowa 3/9, 93-101 Łódź tel. (+48 4) 689 7 10; 684 14 74; fax. (+48 4) 689 7 13 tel. (+48 4) 689 7 11 - dziekanat filologii tel. (+48 4)

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013 STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU na lata 2007-2013 Nowy Sącz, 2006 2 SPIS TREŚCI Uchwała Nr 11/2006 Senatu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 19

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS PAKIET INFORMACYJNY ECTS ROK AKADEMICKI 2008/2009 Opracowanie: zespół nauczycieli akademickich Instytutu Humanistycznego pod kierunkiem dr Joanny Dobrowolskiej-Bieleckiej Nadzór: doc. dr Barbara Piątkowska

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Uczelnia Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie i Marketing Specjalizacje Negocjator, Menedżer Mediów, Menedżer Kultury,

Bardziej szczegółowo

Katalog Przedmiotów. Pakiet Informacyjny ECTS Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Kierunek: Stosunki Międzynarodowe 2006/2007

Katalog Przedmiotów. Pakiet Informacyjny ECTS Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Kierunek: Stosunki Międzynarodowe 2006/2007 Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi PL LODZ 15 ul. Brzozowa 3/9, 93-101 Łódź tel. (+48 4) 689 7 10; 684 14 74; fax. (+48 4) 689 7 13 tel. (+48 4) 689 7 11 - dziekanat filologii tel. (+48 4)

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (WSZJK) WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Wydanie IV

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (WSZJK) WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Wydanie IV WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (WSZJK) Wydanie IV uwzględniające regulacje prawne i wymogi wynikające z Krajowych Ram Kwalifikacji Uchwała

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS PAKIET INFORMACYJNY ECTS ROK AKADEMICKI 2008/2009 Opracowanie: zespół nauczycieli akademickich Instytutu Humanistycznego pod kierunkiem dr Joanny Dobrowolskiej-Bieleckiej Nadzór: doc. dr Barbara Piątkowska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.wsei.lublin.pl

Spis treści. www.wsei.lublin.pl Spis treści Kroki milowe 2 Władze Uczelni 3 WSEI w rankingach edukacyjnych 4 Dlaczego warto studiować w WSEI 5 Wydarzenia w WSEI 6 WSEI w otoczeniu naukowym 12 Pomoc finansowa dla studentów 13 Warunki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH 2011/2012 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 STATUT Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 PODSTAWA PRAWNA 1. Statut dotyczy Gimnazjum nr 1 w Częstochowie ul. Starzyńskiego 10. Statut Gimnazjum, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Ministra Edukacji Narodowej

Ministra Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Białegostoku Konferencja Kierunki zmian w kształceniu zawodowym w ramach VI edycji Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2012/2013 informator licencjackie magisterskie www.wwszip.pl Władze Uczelni Rektor WWSZiP prof. zw. dr hab. inż. Rafał Krupski Prorektor ds. naukowo-dydaktycznych prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU Zał. Nr 1 do uchwały 20/2011 STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU na lata 2011 2020 (projekt po konsultacjach i poprawkach) Czerwiec 2011 roku Spis treści Wstęp 3 I. Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH D OŚWIADCZENIA Z WYMIANY I I C H W P Ł Y W N A I N N O W A C Y J N OŚĆ W P R O C E S I E K S Z T A Ł C E N I A Z A W O D O W

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo