Biuletyn. Kobiety Pracownicy 50+ wyzwania i szanse na rynku pracy. Programu Leonardo da Vinci ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn. Kobiety Pracownicy 50+ wyzwania i szanse na rynku pracy. Programu Leonardo da Vinci ISSN 1898-9365"

Transkrypt

1 Programu Leonardo da Vinci ISSN ( 5) 2010 Kobiety Pracownicy 50+ wyzwania i szanse na rynku pracy

2 Publikacja zosta a sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie si przez ca e ycie. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialnoêci za umieszczonà w niej zawartoêç merytorycznà oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji. Wydawca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie si przez ca e ycie Program Leonardo da Vinci ul. Mokotowska Warszawa tel: fax: Redakcja Izabela Laskowska Mateusz Fabjanowski Projekt graficzny, sk ad Assi Kootstra Zdj cia na stronach 5, 6 i 7 Dagmara Wieczorowska ISSN Nak ad: 2000 egz. jest rozpowszechniany bezp atnie.

3 Spis treêci 4 Od redakcji 5 Wnioski i najwa niejsze zalecenia z konferencji Keeping on Track 8 Anna Maliszewska Wsparcie dla osób w wieku 45+ w ramach POKL 12 Tomasz Schimanek Zarzàdzanie wiekiem korzyêci dla pracowników 50+ i dla firmy 16 Agnieszka Chrzàszcz Projekt kurs e-learningowy dla pracodawców i pracowników 18 dr Franciszek R ka Ca o yciowe poradnictwo zawodowe jako mo liwoêç utrzymania aktywnoêci starszych pracowników 21 Grzegorz Karpiuk Zarzàdzanie wiekiem wyzwanie na nowy wiek 23 dr Jaros aw Rop ga Projekt CASE Piotr Sikora Intermonitoring, czyli jak nie zostaç stratowanym przez galopujàcà technologi 28 Dorota Bator KWELE klucze do wzmacniania aktywnoêci ekonomicznej i zawodowej kobiet 30 Borys Budka Poprawmy sytuacj kobiet na rynku pracy 3

4 Najnowszy numer naszego biuletynu poêwi ciliêmy wspieraniu aktywnoêci zawodowej i spo ecznej pracowników po 50. roku ycia oraz kobiet: dwóch grup osób pracujàcych, których potencja jest obecnie w wielu krajach Unii Europejskiej, zw aszcza zaê w Polsce niedostatecznie wykorzystany, a pozycja na rynku pracy wymaga zdecydowanego wzmocnienia. Od redakcji 23 listopada 2009 roku Narodowa Agencja Programu Uczenie si przez ca e ycie zorganizowa a w Warszawie seminarium pn. Wspieranie pracowników starszych wiekiem i kobiet w podnoszeniu umiej tnoêci zawodowych. Seminarium mia o s u yç upowszechnieniu rekomendacji i wniosków wypracowanych podczas konferencji w Pradze, podsumowujàcej mi dzynarodowy projekt KEEPING ON TRACK, w którym Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji by a partnerem. JednoczeÊnie naszym celem jest promocja podejmowanych w Polsce dzia aƒ i inicjatyw s u àcych aktywizacji wskazanych na wst pie grup i likwidacji stojàcych przed nimi barier. Obecnie w Polsce wdra ane sà programy, których celem jest wzrost stopy zatrudnienia wêród osób po 50. roku ycia, ze szczególnym uwzgl dnieniem kobiet, gdy ich odsetek w tej grupie wiekowej osób pracujàcych jest bardzo niski. Istotà przyj tych przez rzàd programów jest tworzenie systemu zach t i motywacji (skierowanych równie do pracodawców), dzi ki którym osoby te pozostawa yby d u ej na rynku pracy. Poprawa atrakcyjnoêci i warunków pracy poprzez zwi kszanie mo liwoêci podnoszenia kwalifikacji, zatrudnienia w niepe nym wymiarze czasu czy elastycznego dostosowania czasu pracy do danych osób to ministerstw pracy i polityki spo ecznej, rozwoju regionalnego oraz edukacji, a tak e cz onków Zespo u Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, którzy przedstawili za o enia i rezultaty realizowanych programów aktywizacji oraz analizy dotyczàce szans i kierunków rozwojowych zatrudnienia w sytuacji zmiany demograficznej, jaka dokonuje si w Polsce. W drugiej cz Êci oddaliêmy g os realizatorom projektów skierowanych do pracowników starszych wiekiem oraz kobiet na rynku pracy. Projekty te powsta y zarówno przy wsparciu finansowym programów europejskich (Leonardo da Vinci, Equal), jak i poza nimi. Oprócz prezentacji samych projektów realizatorzy mieli tak e mo liwoêç udzia u w dyskusji panelowej, którà poprowadzi Piotr Sarnecki, ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Znacznà cz Êç omawianych podczas seminarium zagadnieƒ i wàtków, jak równie prezentacje wybranych projektów znajdà Paƒstwo w materia ach zamieszczonych w obecnym numerze. ChcielibyÊmy, aby zainspirowa y Paƒstwa do tworzenia nowych pomys ów i inicjatyw. Redakcja tylko cz Êç zadaƒ, które sà ju dziê podejmowane. Ich skuteczna realizacja wymaga dzia aƒ na wielu poziomach oraz partnerstwa ró nych instytucji publicznych i spo ecznych. Do udzia u w seminarium zaprosiliêmy przedstawicieli trzech 4

5 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji od 1 stycznia do 30 listopada 2009 roku uczestniczy a jako partner w mi dzyagencyjnym projekcie pt. Keeping On Track. Podnoszenie umiej tnoêci migrantów, kobiet i starszych pracowników w sektorze opieki zdrowotnej i socjalnej w Europie Wnioski i najwa niejsze zalecenia z konferencji Kontekst Konferencja Keeping On Track mia a miejsce w Pradze w dniach 4-5 czerwca 2009 roku. Zosta a ona zorganizowana w ramach projektu Keeping On Track inicjatywy finansowanej przez Komisj Europejskà, i mia a na celu propagowanie rezultatów projektów zwiàzanych z podnoszeniem umiej tnoêci migrantów, starszych pracowników i kobiet zatrudnionych w sektorze s u by zdrowia, us ug i opieki socjalnej w Europie. Poza zaprezentowaniem szerszemu gronu najlepszych praktyk zwiàzanych z podnoszeniem umiej tnoêci, konferencja mia a na celu promowanie dalszego wykorzystania, adaptacji oraz w àczania rezultatów i wyników projektów do g ównego nurtu krajowych i europejskich struktur kszta cenia, szkolenia, a tak e rynku pracy. Projekt Keeping On Track by realizowany w ramach wspó pracy Narodowych Agencji programu Uczenie si przez ca e ycie z 12 krajów: Austrii, Bu garii, Republiki Czeskiej, Finlandii, W gier, Islandii, Litwy, Norwegii, Polski, S owacji, S owenii i Hiszpanii oraz organizacji Nordic Network for Adult Learners (NVL). Projekt partnerski by koordynowany przez partnera z Islandii. Wyzwanie Podnoszenie umiej tnoêci i dostosowywanie ich do potrzeb rynku pracy to g ówne wyzwania wspó czesnej polityki Unii Europejskiej. Pomimo znacznych post pów poczynionych w ubieg ej dekadzie daleka od prawdy jest wizja Europy, w której si roboczà charakteryzujà wysokie kwalifikacje, elastycznoêç i zdolnoêç przystosowania si, a w àczenie spo eczne jest cz sto spotykanym zjawiskiem. Je eli Europa zamierza zniwelowaç istniejàce i zwi kszajàce si ró nice w poziomie zdolnoêci, polityka paƒstw cz onkowskich UE w zakresie edukacji, szkolenia i zatrudnienia powinna koncentrowaç si na rozszerzaniu i dostosowywaniu umiej tnoêci oraz gwarantowaniu skuteczniejszych mo liwoêci uczenia si na wszystkich poziomach. Zapewni to rozwój si y roboczej, która posiada zaawansowane umiej tnoêci i reaguje na potrzeby gospodarki. Projekt Keeping On Track koncentrowa si na badaniu potencjalnych metod wspó pracy przedstawicieli rynku pracy, instytutów kszta cenia, biur poêrednictwa pracy i decydentów w celu podnoszenia umiej tnoêci migrantów, starszych pracowników i kobiet zatrudnionych w sektorze us ug, pomocy socjalnej i s u by zdrowia, które w przysz oêci sà i pozostanà wa nymi sektorami na europejskim rynku pracy. F 5

6 Aby zaspokoiç przysz e potrzeby w odniesieniu do si y roboczej, nale y zapewniç szersze w àczanie wielu grup na europejskim rynku pracy. W zwiàzku z tym, e wymagania zwiàzane z coraz wi kszà liczbà zawodów obejmujà posiadanie wykszta cenia wy szego i Êredniego, niemal wszystkie osoby aktywne na rynku pracy powinny braç czynny udzia w kszta ceniu i szkoleniu ustawicznym. G ówne zalecenia i wnioski Przeprowadzono trzy dyskusje poêwi cone migrantom, starszym pracownikom i kobietom. Sformu owano nast pujàce wnioski: Migranci r szkolenia j zykowe dla migrantów powinny byç po àczone ze szkoleniami umiej tnoêci zawodowych w miejscu pracy, r szkolenia j zykowe powinny byç obowiàzkowe i uwzgl dniaç ró ne grupy migrantów, r koniecznym jest znalezienie równowagi pomi dzy zdobywaniem umiej tnoêci j zykowych, kulturowych i spo ecznych, które umo liwià migrantom komunikacj i zapewnià akceptacj w nowym spo eczeƒstwie i Êrodowisku. Starsi pracownicy r programy mentorskie mogà przyczyniç si do promowania solidarnoêci mi dzypokoleniowej w miejscu pracy, r promowanie uczenia si w miejscu pracy przez starszych pracowników jest korzystne dla przedsi biorstw, poniewa zdobywanie wi kszoêci umiej tnoêci i wiedzy odbywa si w miejscu pracy, r wyd u enie okresu pracy wymaga zmiany nastawienia, wi kszej elastycznoêci i ró norodnoêci w uczeniu si, r instytucje zapewniajàce mo liwoêci uczenia si muszà inwestowaç w kompetencje trenerów osób doros ych, aby móc lepiej zaspokajaç potrzeby szkoleniowe starszych pracowników. Kobiety r nale y zwi kszyç ÊwiadomoÊç równouprawnienia p ci i potrzeb pracowników obarczonych obowiàzkami rodzinnymi, r nale y opracowaç ogólnoeuropejski system polityk prorodzinnych oraz u atwiç wprowadzanie krajowych systemów, tak by rodziny w ca ej Europie mia y zapewnione wsparcie w formie urlopów rodzicielskich i macierzyƒskich, r w celu u atwienia kobietom wejêcia i pozostania na rynku pracy, nale y zach caç przedsi biorstwa do zapewnienia odpowiednich warunków, np. elastycznych godzin i metod pracy, r nale y zach caç przedsi biorstwa do wymiany dobrych praktyk. Nale y nagradzaç przedsi biorstwa, które sà wyczulone na potrzeby rodzin i je wspierajà oraz promujà dzia ania zwiàzane z równouprawnieniem p ci. Uczestnicy konferencji stwierdzili, e decyzje i projekty realizowane w przysz oêci zwiàzane z podnoszeniem umiej tnoêci migrantów, starszych pracowników I kobiet w sektorze s u by zdrowia, us ug i pomocy socjalnej powinny koncentrowaç si na nast pujàcych zagadnieniach: r nale y promowaç równouprawnienie p ci w dost pie do edukacji i rynku pracy za pomocà dedykowanych programów i nowych polityk prorodzinnych, r nale y upowszechniaç na poziomie projektów, sektorów, krajowym i europejskim dobre praktyki w ramach europejskich i krajowych projektów oraz promowaç w àczanie ich do g ównego nurtu polityki, r nale y podejmowaç odpowiednie inicjatywy majàce na celu stworzenie lepszych warunków dla okreêlonych grup docelowych, np. programy przedemerytalne dla starszych osób, wy szej jakoêci us ugi dla kobiet na poziomie lokalnym lub centra egzaminacyjne dla migrantów, r nale y motywowaç starszych pracowników, kobiety i migrantów do uczestnictwa w programach szkoleniowych i projektach poprzez wspieranie konkretnych inicjatyw, r nale y zwi kszaç mo liwoêci rozwijania umiej tnoêci w sektorze s u by zdrowia, us ug i pomocy socjalnej, poniewa majà one istotne znaczenie dla gospodarki Europy. 6

7 Nalepsze praktyki Przed konferencjà niezale ni eksperci przeprowadzili analiz wyników ponad 100 projektów realizowanych w ramach ró nych programów UE. Nast pnie wybrano szeêç projektów b dàcych szczególnie dobrymi przyk adami najlepszych praktyk, które idealnie nadajà si do transferu i adaptacji do potrzeb nowych grup docelowych, sektorów lub krajów: 1 Benim Adim Einar: DoÊwiadczenia zwiàzane z integracjà profesjonalistów w Turcji (Promotor: ROC Tilburg, Holandia), 2 Równi w pracy (Promotor: Dublin Employment Pact, Irlandia), 3 Equalitec Promocja kobiet w ITEC (Promotor: Portia Ltd., Zjednoczone Królestwo), 4 Wspieranie rekrutacji pracowników i zatrudnienia dojrza ych osób doros ych (Promotor: Zentrum für Soziale Innovation, Austria), 5 KorzyÊci spo eczne (Promotor: SN Rehabilitation Centre, Islandia), 6 VOW WartoÊç Pracy (Promotor: The Education and Training Service Centre, Islandia). r wymagana jest wi ksza jawnoêç i usystematyzowanie zbierania danych na temat produktów projektów na poziomie centralnym. Dalsze informacje na temat wyników konferencji zatytu owanej Keeping On Track, przyk ady najlepszych praktyk w zakresie podnoszenia umiej tnoêci, jak równie informacje o innych dzia aniach w ramach projektu Keeping On Track znajdà Paƒstwo pod adresem: C Eksperci stwierdzili, e wi kszoêç ocenionych projektów w zadowalajàcym zakresie koncentrowa a si na priorytetach polityki UE. Ponadto uczestnicy konferencji stwierdzili, e: r produkty zrealizowane w ramach projektów reprezentujà innowacyjne podejêcie do wykorzystania lub àczenia istniejàcych narz dzi i metod w danym lub wszystkich trzech sektorach (us ugi, praca socjalna, s u ba zdrowia), r produkty i/lub us ugi cz sto reprezentujà nowe punkty widzenia i podejêcia do grupy docelowej i/lub sektora skierowane na promowanie uczenia si i rozwoju kompetencji, r najlepsze praktyki wyraênie wskazujà na to, e w znacznym stopniu przyczyni y si do rozwoju umiej tnoêci, wiedzy i mo liwoêci zatrudnienia grup docelowych, r wiele projektów wyró nia o si tworzeniem strategicznych sojuszy i wspó pracà, co przyczyni o si do uzyskania trwa ego wp ywu. Ponadto eksperci przedstawili wskazówki w odniesieniu do finansowania nowych projektów: r przyk ady produktów przeznaczonych dla tych sektorów sà nieliczne. Nale y promowaç podejêcie sektorowe do projektów finansowanych przez UE, r wykryto zbyt wiele przyk adów êle zarzàdzanych projektów, pomimo tego, e otrzyma y one dobre oceny koƒcowe r wiele wyników projektów (szczególnie w ramach inicjatywy wspólnotowej Equal-EFS) nie by o dost pnych w j z. angielskim i by o przygotowanych tylko w jednej wersji j zykowej, co znacznie ogranicza mo liwoêci transferu produktów, z których wiele jest doskona ej jakoêci, r wi ksza synergia pomi dzy projektami i bardziej systematyczne àczenie ró nych projektów spowodowa oby zwi kszenie op acalnoêci programów UE, 7

8 Anna Maliszewska Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wsparcie dla osób w wieku 45+ w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Formy wsparcia osób w wieku 45+ w PO KL W ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki osoby powy ej 45. roku ycia zosta y zidentyfikowane jako jedna z grup docelowych znajdujàcych si w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Wsparcie adresowane do tej grupy docelowej ma wielowymiarowy charakter i obejmuje zarówno instrumenty kierowane do pracowników, osób zatrudnionych zagro onych utratà zatrudnienia, do osób bezrobotnych, które majà problemy ze znalezieniem i utrzymaniem pracy, jak równie pracodawców. Alokacja finansowa w latach przeznaczona na wsparcie osób powy ej 45. roku ycia wynosi szacunkowo mln euro, co stanowi prawie 17% ogólnej alokacji na ca y Program. Wa niejsze formy wsparcia dla tej grupy wiekowej w ramach PO KL prezentuje Tabela 1. Tabela 1. Formy wsparcia dla osób 45+ w ramach poszczególnych Priorytetów. PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencja u adaptacyjnego przedsi biorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujàcych Formy wsparcia dla osób 50+ w ramach Priorytetu II Dzia anie 2.1 Rozwój nowoczesnej gospodarki r ogólne i specjalistyczne szkolenia kierowane do pracowników przedsi biorstw, m.in. w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, organizacji pracy, wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, r projekty realizowane przez partnerów spo ecznych, obejmujàce wprowadzanie nowych rozwiàzaƒ w zakresie organizacji pracy oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych starszych pracowników. Dzia anie 2.3 Wzmocnienie potencja u zdrowia osób pracujàcych oraz poprawa jakoêci funkcjonowania systemu ochrony zdrowia r opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych adresowanych do pracowników po 50. roku ycia, w szczególnoêci ukierunkowanych na redukcj wyst powania chorób zawodowych, r opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powrót do pracy pracowników po 50. roku ycia ze stwierdzonymi chorobami zawodowymi. PRIORYTET IV Szkolnictwo wy sze i nauka Formy wsparcia dla osób 50+ w ramach Priorytetu IV Dzia anie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencja u dydaktycznego uczelni oraz zwi kszenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy r w àczenie elementów zarzàdzania wiekiem do realizowanych projektów w ramach programów rozwojowych uczelni. PRIORYTET V Dobre rzàdzenie Formy wsparcia dla osób 50+ w ramach Priorytetu V Dzia anie 5.1 Wzmocnienie potencja u administracji rzàdowej 8

9 r projekty ukierunkowane na podnoszenie kompetencji kadr administracji rzàdowej, m.in. poprzez szkolenia stacjonarne i na odleg oêç, w tym szkolenia ogólne, specjalistyczne, w tym m.in. w zakresie ICT. Dzia anie 5.2 Wzmocnienie potencja u administracji samorzàdowej r szkolenia ogólne i specjalistyczne (stacjonarne i na odleg oêç) dla kadr urz dów zatrudnionych w administracji samorzàdowej, r projekty ukierunkowane na podnoszenie kompetencji kadr administracji samorzàdowej, m.in. poprzez opracowanie standardów kompetencyjnych dla pracowników urz dów administracji samorzàdowej, pomoc doradczà oraz szkolenia w zakresie etyki i unikania konfliktu interesów w samorzàdzie terytorialnym, r szkolenia ogólne i specjalistyczne dla pracowników s u b publicznych. PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Formy wsparcia dla osób 50+ w ramach Priorytetu VI Dzia anie 6.1 Poprawa dost pu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoêci zawodowej w regionie r poêrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, w tym zastosowanie Indywidualnych Planów Dzia aƒ (IPD) jako kompleksowej metody diagnozowania potencja u zawodowego osób starszych, r organizacja warsztatów aktywnego poszukiwania pracy oraz szkoleƒ z zakresu autoprezentacji i swobodnego poruszania si po rynku pracy, r poradnictwo psychologiczne, psychospo eczne i prawne oraz us ugi informacyjno-doradcze dla osób pragnàcych powróciç na rynek pracy, r szkolenia prowadzàce do podniesienia, uzupe nienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych osób starszych, r przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, r subsydiowanie zatrudnienia, w tym zw aszcza w sektorze MSP, a tak e w organizacjach pozarzàdowych oraz spó dzielniach socjalnych, po àczone z zaj ciami reintegracji zawodowej i spo ecznej, r wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowujàcego do podj cia zatrudnienia, r wspieranie mobilnoêci geograficznej i zawodowej osób starszych, r wsparcie doradczo szkoleniowe prowadzàce do adaptacji pracownika w miejscu pracy, r organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych kierowanych do pracodawców i pracowników. Dzia anie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsi biorczoêci i samozatrudnienia r wspieranie postaw przedsi biorczych wêród osób starszych, m.in. poprzez tworzenie zach t do podejmowania przez nie dzia alnoêci gospodarczej, w tym w formie spó dzielczej (m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, wsparcie finansowe na rozwój przedsi biorczoêci). PRIORYTET VII Promocja integracji spo ecznej Formy wsparcia dla osób 50+ w ramach Priorytetu VII Dzia anie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji r wspieranie zdolnoêci do podj cia zatrudnienia przez osoby starsze poprzez zatrudnienie socjalne, szkolenia oraz zaj cia reintegracji zawodowej u pracodawcy, r us ugi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i spo ecznym, wspierajàce mobilnoêç osób starszych na rynku pracy. Dzia anie 7.2 Przeciwdzia anie wykluczeniu i wzmacnianie sektora ekonomii spo ecznej r rozwój us ug spo ecznych wspierajàcych osoby starsze w przezwyci aniu indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy, r kursy i szkolenia umo liwiajàce nabycie, podniesienie lub zmian kwalifikacji zawodowych dla osób starszych zagro onych wykluczeniem spo ecznym, F 9

10 r promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób starszych wykluczonych lub zagro onych wykluczeniem spo ecznym, r sta e i zatrudnienie subsydiowane osób starszych zagro onych wykluczeniem spo ecznym. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Formy wsparcia dla osób 50+ w ramach Priorytetu VIII Dzia anie 8.1 Rozwój pracowników i przedsi biorstw w regionie r szkolenia skierowane do osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach lub innych zatrudnionych osób pracujàcych, które z w asnej inicjatywy sà zainteresowane nabyciem nowych, uzupe nieniem lub podwy szeniem kwalifikacji i umiej tnoêci zawodowych, r ogólne i specjalistyczne szkolenia kierowane do pracowników przedsi biorstw, m.in. w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, organizacji pracy, wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, r szkolenia przekwalifikujàce i us ugi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych dla pracowników przedsi biorstw przechodzàcych procesy adaptacyjne i modernizacyjne. PRIORYTET IX Rozwój wykszta cenia i kompetencji w regionach Formy wsparcia dla osób 50+ w ramach Priorytetu IX Dzia anie 9.3 Upowszechnienie formalnego kszta cenia ustawicznego w formach szkolnych r programy formalnego kszta cenia ustawicznego skierowane do osób doros ych (w tym do osób po 50. roku ycia), które chcia yby podwy szyç swoje wykszta cenie i kwalifikacje ogólne i zawodowe, r programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (egzaminy zewn trzne, potwierdzanie posiadanych kwalifikacji), r us ugi doradcze w zakresie wyboru Êcie ki kszta cenia formalnego, w kontekêcie potrzeb regionalnego rynku pracy. Szczegó owe kryteria wyboru projektów jako element wpierajàcy osoby 45+ w ramach PO KL Strategiczne ukierunkowanie wsparcia w ramach PO KL na rzecz osób w wieku 45+ realizowane jest równie poprzez zastosowanie szczegó owych kryteriów wyboru projektów (dost pu i/lub strategicznych), które pozwalajà na wskazanie obszarów interwencji o szczególnie istotnym znaczeniu dla realizacji celów ca ego Programu. Poni ej przyk ady kryteriów dost pu i strategicznych z regionalnych planów dzia ania: r grup docelowà w projekcie stanowià w co najmniej 50% osoby powy ej 45. roku ycia, a wsparcie w ramach projektu zosta o dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej; r projekt zapewnia wykorzystanie modelowych programów szkoleniowych dla osób 50+ wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL; r projekt jest skierowany w co najmniej 50% do osób, które ukoƒczy y 45. rok ycia, a rezultatem projektu jest znalezienie zatrudnienia przez co najmniej 5% grupy docelowej w trakcie trwania projektu; r projekt zak ada przeprowadzenie szkoleƒ kluczowych pracowników PSZ w zakresie wsparcia osób bezrobotnych powy ej 45 roku ycia; r projekt zapewnia promowanie i upowszechnianie aktywizacji zawodowej oraz programów profilaktyki i promocji zdrowia pracownika, osób w wieku powy ej 45. roku. Wyniki wst pnej analizy danych dotyczàcych wsparcia dla osób 45+ w ramach PO KL Z analizy dost pnych danych za pierwsze pó rocze 2009 roku wynika, i udzia osób w wieku wêród wszystkich osób rozpoczynajàcych uczestnictwo w projektach realizowanych w ramach ca ego PO KL wyniós nieco ponad 3% (dla porównania ten sam wskaênik dla osób m odych, lata, wyniós 35%). Od poczàtku realizacji Programu do koƒca pierwszego pó rocza 2009 roku osoby w wieku lata zakoƒczy y udzia w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VI, którego g ównym celem jest aktywizacja zawodowa osób pozostajàcych bez zatrudnienia. Stanowi to 1,5% wszystkich osób koƒczàcych udzia w projektach w tym Priorytecie. Najwy sze uczestnictwo w projektach osób w tej grupie wiekowej odnotowano w województwie opolskim oraz dolnoêlàskim (odpowiednio: 2,5% i 2,45%), a najmniejsze w województwie lubelskim nieco ponad 0,6%. Wyniki dla wszystkich województw prezentuje Wykres 1. 10

11 Wykres 1. Udzia osób w wieku lat w grupie osób, które ukoƒczy y udzia w projekcie od poczàtku realizacji PO KL (Priorytet VI) zachodnipomorskie wielkopolskie warmiƒsko-mazurskie Êwi tokrzyskie Êlàskie pomorskie podlaskie podkarpackie opolskie mazowieckie ma opolskie ódêkie lubuskie lubelskie kujawsko-pomorskie dolnoêlàskie 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 Liczba osób, które uzyska y Êrodki na podj cie dzia alnoêci gospodarczej wêród populacji w wieku lata w analogicznym okresie wynios a 1759 i stanowi a nieco ponad 6% wszystkich osób, które otrzyma y pomoc finansowà na podj cie dzia alnoêci gospodarczej. Najwy szy udzia osób w tej grupie wiekowej wêród wszystkich osób, które otrzyma y Êrodki na rozpocz cie dzia alnoêci gospodarczej wystàpi równie w województwie opolskim (nieca e 8%). Natomiast najni szy poziom tego wskaênika odnotowano w województwie lubelskim (3,7%). Wyniki dla wszystkich województw prezentuje Wykres 2. Przedstawione w materiale dane wskazujà na stosunkowo niskie uczestnictwo osób powy ej 50. roku ycia w projektach PO KL, jednak kryteria dost pu i kryteria strategiczne dla osób powy ej 45. roku ycia, które sà jednym z dzia aƒ wspierajàcych uczestnictwo tej grupy osób w projektach, zosta y ustalone dopiero dla projektów realizowanych od 2009 roku. W zwiàzku z powy szym, Instytucja Zarzàdzajàca oczekuje wyraênej poprawy powy szych wskaêników w drugiej po owie 2009 roku i w roku C Wykres 2. Udzia osób w wieku lata w grupie osób, które otrzyma y Êrodki na rozpocz cie dzia alnoêci gospodarczej (Priorytet VI) zachodnipomorskie wielkopolskie warmiƒsko-mazurskie Êwi tokrzyskie Êlàskie pomorskie podlaskie podkarpackie opolskie mazowieckie ma opolskie ódêkie lubuskie lubelskie kujawsko-pomorskie dolnoêlàskie

12 Tomasz Schimanek Zarzàdzanie wiekiem korzyêci dla pracowników 50+ i dla firmy Od kilkunastu lat w Europie coraz g oêniej i cz Êciej mówi si o koniecznoêci aktywizacji zawodowej osób starszych. Wynika to przede wszystkim z niskiego poziomu zatrudnienia osób w grupie wiekowej powy ej 50. roku ycia, na co nak ada si proces starzenia si wspó czesnych, europejskich spo eczeƒstw. Ta sytuacja powoduje z jednej strony kurczenie si liczby osób pracujàcych, a powi kszanie si liczby osób yjàcych ze Êwiadczeƒ spo ecznych i niepracujàcych. W wielu krajach s owa zacz to przekuwaç w konkretne dzia ania s u àce wsparciu aktywnoêci zawodowej osób 50 + i zwi kszaniu ich zatrudnienia. W Unii Europejskiej takie dzia ania zacz a propagowaç Komisja Europejska, oferujàc wsparcie z Europejskiego Funduszu Spo ecznego, ale tak e podejmujàc inicjatywy w asne, takie, jak program edukacyjny Uczenie si przez ca e ycie, którego elementem jest program Leonardo da Vinci. Programy unijne adresowane by y i sà nadal g ównie do dwóch grup odbiorców. Pierwszà sà sami zainteresowani, a wi c osoby po 50. roku ycia, do których skierowane sà ró norodne dzia ania s u àce ich aktywizacji zawodowej i spo ecznej, a tak e wzmocnieniu ich potencja u na rynku pracy, poprzez dostarczanie nowych umiej tnoêci i kwalifikacji oraz doskonalenie zawodowe. Drugà grupà odbiorców dzia aƒ wspieranych przez Uni Europejskà sà publiczne i prywatne instytucje rynku pracy, w przypadku których wspierane sà podejmowane przez nie ró ne formy i programy aktywizacji zawodowej osób 50+. W ostatnich kilku latach rozwija si tak e trzeci nurt dzia aƒ: zarzàdzanie wiekiem (ang. age management), dotyczàce pracodawców, którzy odgrywajà przecie kluczowà rol w zwi kszaniu zatrudnienia osób 50+, bo to oni decydujà o tym, kogo zwalniajà i zatrudniajà. Pracodawcy patrzà przede wszystkim na kwalifikacje, wykszta cenie pracownika, ale ulegajà tak e cz sto negatywnym stereotypom zwiàzanym z wiekiem. Dostrzegajà czasem jedynie ograniczenia z tym zwiàzane, zapominajàc o dodatkowych atutach pracowników po pi çdziesiàtce, takich jak: doêwiadczenie zawodowe, wiedza pragmatyczna czy stabilna sytuacja rodzinna. Pracodawcy nie wiedzà cz sto równie, jak zarzàdzaç zró nicowanym wiekowo zespo em pracowniczym, w zwiàzku z tym bojà si konfliktów pomi dzy starszymi i m odszymi pracownikami. W prze amaniu tych obaw pomóc mo e w aênie zarzàdzanie wiekiem, czyli sposób podejêcia do zarzàdzania zespo em pracowniczym, który pozwala uniknàç problemów zwiàzanych z ró nicami wieku pracowników, wi cej, czyni z nich atut i umo liwia wykorzystanie ich dla dobra firmy. Warto zwróciç uwag na to, e zarzàdzanie wiekiem osadzone jest najcz Êciej w szerszych koncepcjach zarzàdzania ró norodnoêcià, a wi c wykorzystywania potencja u, jaki niesie ze sobà zró nicowany wiekowo, pod wzgl dem p ci czy te narodowoêci zespó pracowniczy. Nie bez znaczenia jest tak e fakt, e od kilku lat zarzàdzanie ró norodnoêcià stara si propagowaç i wspieraç Unia Europejska. Ju 8 lat temu przyj ta zosta a dyrektywa Rady Unii Europejskiej ustanawiajàca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r.), która jest podstawà m.in. dla wprowadzania nowych rozwiàzaƒ z zakresu zarzàdzania ró norodnoêcià w firmach. Dzia ania podejmowane przez pracodawców sà bardzo cz sto wspierane przez rzàdy poszczególnych krajów i Komisj Europejskà, dzi ki czemu udaje si realizowaç kompleksowe dzia ania aktywizujàce osoby 50+ realizowane przez administracj publicznà, organizacje pozarzàdowe i pracodawców. Przyk adem takiego kompleksowego podejêcia jest jeden z pierwszych programów uwzgl dniajàcy elementy zarzàdzania wiekiem. By to Fiƒski Program Narodowy dla Starszych Pracowników wdra any w latach Jego inicjatorem i realizatorem by fiƒski rzàd, jednak sukces Programu nie by by mo liwy bez zaanga owania samorzàdów lokalnych, pracodawców, zwiàzków zawodowych i organizacji pozarzàdowych. Program koncentrowa si na 3 g ównych obszarach: poprawie jakoêci ycia zawodowego, promowaniu powrotu na rynek pracy wêród starszych osób oraz realizacji reform systemu zabezpieczenia spo ecznego. Program obejmowa ró norodne dzia ania: od projektów badawczych, majàcych na celu okreêlenie mocnych stron starszych pracowników w miejscu pracy i kampanii informacyjnych promujàcych rozwiàzania polityki zarzàdzania wiekiem w przedsi biorstwie, poprzez specyficzne projekty rehabilitacji poprawy poziomu zdrowia i bezpieczeƒstwa zawodowego, a po programy edukacji i szkoleƒ dla osób starszych. Istotne znaczenie mia a tak e reforma systemu emerytalnego, w wyniku której pracownik ma mo liwoêç przechodzenia na emerytur w wieku ustalanym indywidualnie w przedziale lat, przy jednoczesnej mo liwoêci uzyskania wy szej emerytury (o 4,5%) w zwiàzku z opóênieniem wycofania si z rynku pracy. W efekcie wskaênik zatrudnienia w grupie wiekowej lata z 35% na poczàtku lat 90. XX w. wzrós do ponad 55% w 2007 r. W Wielkiej Brytanii rzàd zainicjowa i wspiera szereg progra- 12

13 mów s u àcych aktywizowaniu osób 50+. Jednym z nich jest np. program Train to Gain wdro ony przez rzàd Wielkiej Brytanii w 2006 r. Program ten finansuje us ugi brokerów us ug, którzy odwiedzajà ma ych i Êrednich przedsi biorców i wspierajà ich w przygotowaniu analizy umiej tnoêci i budowaniu programu szkolenia pracowników, w tym tak e 50+. Przedsi biorstwa te dostajà nast pnie wsparcie na szkolenie swoich pracowników. Przedsi biorstwa zatrudniajàce mniej ni 50 osób dostajà dodatkowo zwrot kosztów utraconego czasu pracy, spowodowanego szkoleniem pracowników. Uczestnictwo przedsi biorstw w programie jest dobrowolne. Wiele jest tak e przyk adów firm, które same wprowadzajà ró ne elementy zarzàdzania wiekiem. Na przyk ad najwi kszy niemiecki operator telefoniczny Deutsche Telekom kilka lat temu zorientowa si, e w firmie wzros a liczba pracowników powy ej 50. roku ycia. Aby daç wyraêny sygna swoim pracownikom, e pracodawca myêli tak e o starszych osobach zatrudnionych, firma zacz a finansowaç darmowe kursy IT dla osób 50+, prowadzàc jednoczeênie kampani marketingowà produktów internetowych dla tej grupy wiekowej. Firma powo a a równie mened era ds. wieku, którego zadaniem jest prowadzenie Êcis ej wspó pracy z zespo em ds. zró nicowania grup i kontynuowanie strategii ró norodnoêci wiekowej. Dzi ki tym dzia aniom poprawi si wizerunek wewn trzny firmy wêród jej pracowników; pracownicy, w szczególnoêci osoby 50+, ch tnie w àczajà si w nowe dzia ania podejmowane przez kierownictwo firmy. Poprawi si wizerunek zewn trzny Deutsche Telekom, a tak e wzros a liczba domowych przy àczy internetowych w Niemczech w grupie osób powy ej 50 lat. Duƒski oddzia mi dzynarodowego koncernu ze szwedzkimi korzeniami, czyli IKEA, czo owy producent i dystrybutor mebli, konsekwentnie od lat wprowadza ró ne rozwiàzania z zakresu zarzàdzania ró norodnoêcià, w tym tak e wiekowà. W polityce zatrudnienia firma dà y do sprawiedliwego i równego traktowania pracowników, promowania spo ecznej odpowiedzialnoêci biznesu oraz utrzymania ró norodnoêci kulturowej w zespole pracowniczym. Firma od dawna stawia na wartoêci takie, jak ró norodnoêç, ho dujàc zasadzie w ró norodnoêci si a. Jednà z g ównych grup, do których IKEA kieruje swojà ofert zatrudnienia sà ludzie, którzy ze wzgl du na wiek opuêcili rynek pracy lub zamierzajà zrobiç to w nied ugim czasie. Oferta skierowana do tej grupy jest dla firmy szczególnie wa na, bo odsetek osób 50+ w firmie jest mniejszy ni odsetek tych osób w ca ej populacji. W celu rozpropagowania idei zatrudnienia osób 50+ IKEA wspó pracuje ze Stowarzyszeniem DaneAge, skupiajàcym seniorów, m.in. organizujàc wizyty osób starszych w firmie i przedstawiajàc filozofi jej dzia ania. Skutkuje to kilkunastoma zg oszeniami do pracy po ka dej takiej wizycie. IKEA umo liwia równie pracownikom przechodzàcym na emerytur, po 10 latach zatrudnienia w firmie, zredukowanie czasu pracy na 6 miesi cy przed odejêciem na emerytur, przy zachowaniu pe nego wynagrodzenia. Pozwala to na p ynnà zmian przyzwyczajeƒ Najcz Êciej stosowane rozwiàzania z zakresu zarzàdzania wiekiem w firmach: r przeglàd i dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb i mo liwoêci starszych pracowników, r mo liwoêci rozwoju i doskonalenia oraz podnoszenia kwalifikacji i umiej tnoêci pracowników 50+, r elastyczne formy zatrudnienia, r przygotowanie do emerytury, r mentoring i coaching, r programy zdrowotne, r dodatkowe ubezpieczenia emerytalne, w których partycypuje firma, r dodatkowe profity dla pracowników o d u szym sta u pracy (np. dodatki do pensji), r umo liwianie pracownikom podejmowania aktywnoêci spo ecznej (np. wolontariat). i daje czas na znalezienie nowych form aktywnoêci, które zastàpià prac. Przy czym d ugoêç okresu poinformowania pracownika o planowanej emeryturze wyd u a si o miesiàc z ka dym rokiem pracy i mo e byç wyd u ona do maksimum 6 miesi cy. Oznacza to, e je eli pracodawca zamierza zwolniç pracownika, który naby prawa do emerytury, te 6 miesi cy dolicza si do ustawowego okresu wypowiedzenia. Firma oferuje równie pracownikom np. masa e lecznicze, kursy zdrowego stylu ycia czy te kursy rzucania palenia. KorzyÊci to: wzrost ch tnych do podj cia zatrudnienia w firmie, poprawa atmosfery pracy i wzrost wydajnoêci pracowników oraz poprawa wizerunku firmy na zewnàtrz. Telecommunications Company (TC) jest jednà z najwi kszych firm telekomunikacyjnych na Êwiecie. Firma stworzy a specjalne stanowisko pracy, na którym zatrudniona zosta a osoba zajmujàca si kwestiami równoêci i ró norodnoêci (w àczajàc w to dyskryminacj ze wzgl du na wiek). Elastyczna polityka emerytalna firmy skonstruowana zosta a tak, by daç pracownikom wi kszy wybór odnoênie sposobu i czasu przejêcia na emerytur. Sà oni zach cani do planowania swojej przysz oêci oraz podejmowania jak najlepszych decyzji dotyczàcych rozwoju kariery. W zwiàzku z tym udost pnia si 5 opcji pozwalajàcych pracownikom stopniowo redukowaç zakres obowiàzków: r zmniejszanie, czyli mo liwoêç pracy w niepe nym wymiarze godzin lub pracy dzielonej, r schodzenie, czyli mo liwoêç obj cia stanowiska wià àcego si z mniejszà odpowiedzialnoêcià, r przerwa, czyli mo liwoêç zrobienia przerwy w zatrudnieniu; r pomocna d oƒ, czyli przestawianie si pracowników z aktywnoêci zawodowej na spo ecznà, realizowanà np. w formie wolontariatu, F 13

14 r wyhamowywanie, czyli mo liwoêç stopniowego redukowania godzin pracy, zakresu obowiàzków, zw aszcza w ciàgu 12 miesi cy poprzedzajàcych przejêcie na emerytur. Dzi ki tym dzia aniom firma zyska a nowych pracowników, wzros o zaanga owanie i wydajnoêç pracy ju zatrudnionych. Pracownicy zyskali szerokie mo liwoêci rozwoju oraz wybór dotyczàcy czasu i sposobu przejêcia na emerytur. Wp yn o to równie pozytywnie na zewn trzny wizerunek firmy. W Polsce dotychczas nieliczne firmy podj y tematyk zarzàdzani wiekiem. Wdra anie tych rozwiàzaƒ powodowane by o albo przenoszeniem na polski grunt strategii czy rozwiàzaƒ stosowanych zagranicà, najcz Êciej przez du e, mi dzynarodowe korporacje, albo problemami ze znalezieniem pracowników. Kilka firm w latach postanowi o skierowaç rekrutacj na osoby 40 i 50+, np. Rossmann czy McDonald s. W ostatnich kilkunastu latach w Polsce wyraênie spad a aktywnoêç zawodowa osób 50+ i od kilku lat utrzymuje si na niskim poziomie. Mi dzy rokiem 1988 a 2002 wspó czynnik aktywnoêci zawodowej osób w wieku lata spad z 52,3% do 30,4%, a osób w wieku 65 lat i wi cej z 24,1% do 6,9%. Stopa zatrudnienia w grupie wiekowej lata w 2008 roku wynosi a w Polsce zaledwie 31,6%, podczas gdy na przyk ad na Litwie 53,1%, w Szwecji 70,1%, a Êrednia dla ca ej Unii to 45,6%. W og oszeniach prasowych, na stronach internetowych, w spotach telewizyjnych firmy zacz y zach caç starszych pracowników do podj cia pracy, starajàc si pokazaç jako miejsca przyjazne dla osób 50+. Powodem takich dzia aƒ jest brak m odych ludzi ch tnych do podejmowanie pracy, a to w aênie oni stanowià trzon zatrudnionych w wymienionych firmach. Dzia ania te przynios y efekty w postaci zwi kszonej liczby zg oszeƒ od tych w aênie osób. W polskich restauracjach McDonald s jest zatrudnionych ok. 10 tys. osób, a w 2008 r. znalaz o si wêród nich ponad 100 paƒ po 50. roku ycia. Elementem przyciàgni cia starszych pracowników jest równie oferowanie zatrudnienia na etat czy te, jak w sieci Rossmann, pakietu socjalnego, szkoleƒ czy opieki zdrowotnej. Polski rzàd tak e dostrzeg problemy zwiàzane z niskà aktywnoêcià zawodowà osób po 50. roku ycia i opracowa program, który ma zwi kszaç zatrudnienie w tej grupie wiekowej. W ramach programu SolidarnoÊç pokoleƒ. Dzia ania dla zwi kszenia aktywnoêci zawodowej osób w wieku 50+ obok dzia aƒ adresowanych do osób 50+, rzàd przewidzia równie propagowanie i wspieranie wdra ania w firmach rozwiàzaƒ z zakresu zarzàdzania wiekiem. Na razie jednym z nielicznych dzia aƒ faktycznie realizowanych w tym obszarze jest projekt Zysk z dojrza oêci stworzony przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce. W ramach tego programu uda o si zidentyfikowaç kilka ciekawych przyk adów firm, które obecnie wdra ajà lub przygotowujà si do wprowadzania ró nych rozwiàzaƒ z zakresu zarzàdzania wiekiem. Na przyk ad IKEA RETAIL sp. z o.o. przygotowa a program 50+, który obejmuje m.in.: r benefity przys ugujàce pracownikom odchodzàcym na emerytur po 10, 15, 20 lub 25 przepracowanych latach w firmie IKEA, r zach canie osób 50+ do podj cia zatrudnienia w IKEA, np. poprzez opatrywanie ofert pracy w firmie logiem OFERTA TE DLA 50+ czy te umieszczanie w internecie historii pracowników 50+ zatrudnionych w firmie, r stosowanie elastycznych formy pracy, np. praca w niepe nym wymiarze albo w indywidualnie dobranych godzinach, r mo liwoêç uzyskania przez osoby 50+ pakietu medycznego oraz ubezpieczenia grupowego, r budowanie przyjaznej atmosfery pracy, otwartoêci, yczliwoêci, pewnoêci zatrudnienia, r mo liwoêç nauki zawodu dla osób d ugotrwale pozostajàcych bez pracy lub dla tych, których sytuacja zmusi a do przekwalifikowania si, r promowanie zdrowego stylu ycia i zach canie do aktywnoêci fizycznej poprzez dofinansowanie do karty Benefit sport umo liwiajàcej pracownikom korzystanie z centrów sportowych na terenie ca ego kraju. Inny przyk ad to ma a firma, Przedsi biorstwo Wielobran owe KAMPOL z Legnicy, dolnoêlàski lider produkcji piekarniczocukierniczej. Wdra ana w firmie strategia zarzàdzania wiekiem obejmuje m.in.: r praktyki uczniowskie i sta e odbywajàce si pod opiekà pracowników 50+, r modelowy system przekazywania kompetencji (mentoring), r monitoring stanowisk pracy, dostosowanie ich do mo liwoêci i potrzeb pracowników, r wspó praca mi dzypokoleniowa wyra ajàca si budowaniem zespo ów pracowniczych mieszanych wiekowo, a tak e szkoleniami pracowników w zakresie komunikowania si, r w àczanie pracowników 50+ w dzia ania spo eczne firmy, np. w formie wolontariatu pracowników 50+ w organizacjach pozarzàdowych. Dzia ania realizowane z kolei przez Wojewódzki OÊrodek Ruchu Drogowego Regionalne Centrum Bezpieczeƒstwa Ruchu Drogowego w Olsztynie to przede wszystkim: r otwarta i niedyskryminujàca rekrutacja pracowników, r co najmniej jeden raz w roku ka dy pracownik przechodzi szkolenie wewn trzne lub zewn trzne, przy czym bez znaczenia jest wiek pracownika, r co dwa lata dla wszystkich pracowników przeprowadzane sà obligatoryjne badania lekarskie; dodatkowo, oprócz kompleksowych badaƒ, kobiety po 50. roku ycia korzystajà z badania mammograficznego, a m czyêni przechodzà specjalistyczne badania w celu wykrycia zachorowania na prostat, a tak e szczegó owe badania krwi pod kàtem najcz stszych chorób. We wrzeêniu ch tni pracownicy 14

15 szczepieni sà przeciwko grypie, co cieszy si szczególnym zainteresowaniem osób starszych. Osoby pracujàce przy komputerach dodatkowo badajà wzrok, r dodatkowy dodatek sta owy, którego wysokoêç uzale niona jest od liczby przepracowanych lat, r system korzystnie oprocentowanych po yczek pracowniczych, r dop aty firmy do wypoczynku pracowników i ich rodzin, r zapomogi w przypadku d ugich chorób lub dla osób znajdujàcych si w trudnej sytuacji yciowej, r elastyczny czas pracy dla osób po 50. roku ycia, r pomoc w za atwieniu formalnoêci zwiàzanych z przejêciem na emerytur. SkutecznoÊç dzia aƒ podejmowanych przez pracodawców w zakresie zarzàdzania wiekiem jest wi ksza, gdy majà oni mo liwoêç wspó pracy z instytucjami rynku pracy, które wspierajà aktywnoêç zawodowà zarówno pracowników, jak kandydatów do pracy. èród a: r strona internetowa projektu Zysk z dojrza oêci, r strona internetowa Eurofound, Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków ycia i Pracy, r The Business Case for Diversity: Good Practices in the Workplace, European Commission, September 2005, r Przewodnik dobrych praktyk. Firma Równych Szans, Gender Index, UNDP, EQUAL, 2007, r strona internetowa Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej, r brytyjski portal o zarzàdzaniu wiekiem w biznesie. C O autorze: Tomasz Schimanek, polityk spo eczny, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego; ekspert Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, od 6 lat nadzoruje merytorycznie programy nastawione na wspieranie aktywizacji spo ecznej i zawodowej osób 50+. Cz onek zespo u ekspertów przygotowujàcych Raport o Kapitale Intelektualnym Polski. Autor i wspó autor wielu artyku ów w prasie krajowej oraz kilkunastu ksià ek. Najwa niejsze publikacje: My te Seniorzy w UE!, Lokalne projekty wspierane w ramach Programu Phare 2002 Rozwój Zasobów Ludzkich, Unia Europejska dla seniorów Raport: Êcie ki do zatrudnienia, E jak EQUAL, P jak Partnerstwo. 15

16 Agnieszka Chrzàszcz Centrum e-learningu, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Projekt pilota owy w ramach : Wspieranie rekrutacji pracowników i zatrudnienia dojrza ych osób doros ych (Beneficjent: Zentrum für Soziale Innovation, Austria) Projekt kurs e-learningowy dla pracodawców i pracowników Wspieranie pracodawców w rekrutacji dojrza ych pracowników stanowi rozwini cie tytu u projektu i zarazem podkreêla jego g ówne cele: promowanie przyk adów zharmonizowanego zatrudniania oraz zach cenie pracodawców do przemyêlenia istniejàcych polityk zatrudnienia. Projekt dotyczy wszystkich aspektów zró nicowania rekrutacji pod wzgl dem wieku poprzez udost pnienie kursu e-learningowego oraz pe nej gamy innowacyjnych materia ów umieszczonych na otwartej platformie e-learningowej. Projekt odniós wczeêniej sukces w: Austrii, Bu garii, Grecji, Holandii, Niemczech, S owenii, Szwajcarii, na W grzech i w Wielkiej Brytaniii. Dzi ki dodatkowemu wsparciu Komisji Europejskiej w ramach kurs e-learningowy zosta przet umaczony i wdro ony w 8 dodatkowych paƒstwach: w Czechach i Hiszpanii, na Litwie i otwie, w Polsce, na S owacji, w Turcji oraz we W oszech. Istniejà istotne dane empiryczne potwierdzajàce fakt, e wi kszoêç strategii rekrutacyjnych jest ukierunkowana na pozyskanie m odych pracowników. Wed ug badania Eurobarometer 2008 wiek uwa any jest za kluczowy czynnik eliminujàcy kandydata na dane stanowisko. 42% Europejczyków dostrzega dyskryminacj ze wzgl du na wiek. W Europie zaledwie 44,5% starszych pracowników (55+) jest aktywnych na rynku pracy. Firmy muszà dostosowaç swoje strategie rekrutacyjne, jeêli chcà nie tylko konkurowaç na stale zmniejszajàcym si rynku pracy, ale tak e po to, by chroniç kandydatów przed dyskryminacjà, której pod o em jest wiek. Ze wzgl du na silne powiàzanie standardowych strategii rekrutacyjnych z wiekiem kandydatów skupia si na udost pnieniu sektorowi HR jasnych wskazówek dotyczàcych: a) czynników powodujàcych zmian ; b) sposobów budowania strategii w oparciu o zró nicowanie ze wzgl du na wiek; c) sposobów wdra ania strategii. Zró nicowanie praktyk rekrutacyjnych pod kàtem wieku sta o si kluczowe dla sektora HR w obliczu zmniejszajàcej si i coraz starszej populacji osób aktywnych zawodowo. Pracodawcy muszà ponownie zdefiniowaç polityki zatrudnienia oraz swój stosunek do ludzi starszych. Projekt wzmacnia efektywnoêç tych dzia aƒ, dostarczajàc darmowà platform e-learningowà z materialami szkoleniowymi w 16 j zykach. Kurs zosta dostosowany do potrzeb jego u ytkowników i dostarcza przejrzystych wskazówek oraz wsparcia w ró nych aspektach rekrutacji zró nicowanej pod wzgl dem wieku kandydatów. Kursy zosta y przetestowane przez wielu ekspertów z bran y rekrutacyjnej i dajà mo liwoêç samodzielnej, bezp atnej nauki. Kurs sk ada si z 3 modu ów: t Modu 1: Czynniki zmiany poêwi cony jest trendom demograficznym oraz ustawodawstwu zwiàzanemu z rekrutacjà i wiekiem. Przedstawia tak e wartoêç dodanà pracowników dojrza ych dla ró nych sektorów gospodarki. t Modu 2: Studium przypadku pozwala na wykonanie praktycznej analizy profilu wiekowego firmy oraz opracowanie oficjalnego stanowiska przedsi biorstwa dotyczàcego przeciwdzia aniu dyskryminacji. t Modu 3: Wdra anie procedur rekrutacyjnych zró nicowanych ze wzgl du na wiek dotyka konkretnych, praktycznych rozwiàzaƒ, np. w zakresie redagowania og oszeƒ czy aplikowaniu neutralnych procedur selekcji. Aby skorzystaç z kursu nale y zalogowaç si na stronie Po wybraniu odpowiedniej wersji j zykowej kurs mo na Êciàgnàç i zainstalowaç na w asnym serwerze tak, by przeprowadziç go lub udost pniç w firmie czy instytucji. Mo na tak e skorzystaç z niego w wersji udost pnionej na stronie internetowej projektu. Prócz kursu na stronie dost pna jest baza ponad 400 dokumentów w 15 j zykach poêwi conych rekrutacji zró nicowanej ze wzgl du na wiek Toolbox zawierajàca m.in. opisy najlepszych praktyk i rozwiàzaƒ, dane demograficzne i statystyczne, artyku y naukowe i gotowe materia y szkoleniowe. Oto co sàdzà eksperci o kursie e-learningowym : Bardzo mi si spodoba! Dostarcza wielu cennych informacji, ale i proponuje gotowe rozwiàzania problemów. Jest przemyêlany i naprawd u yteczny. Zarówno wykonanie projektu, jak i same treêci sà wyjàtkowo dobrze opracowane. Âwietny projekt. (HR Manager & HCM Community Leader w IBM Hungary) 16

17 To pierwsza tego typu inicjatywa dost pna w Internecie, która pozwala na dotarcie bezpoêrednio do decydentów i wp ywowych osób w firmie. Dzi ki udost pnionym treêciom otrzyma em wiele argumentów i procedur umo liwiajàcych mi dzia anie. (Manager Marketing & Business Development, Software AG Austria) Wspó finansowany przez program Uczenie si przez ca e ycia projekt zosta opracowany w ramach projektu Supports Employers in Recruiting and Selecting Mature Aged Persons który otrzyma w 2009 roku nagrod europejskà za przyk ad najlepszej praktyki Keeping on Track Best Practice Award. Nagroda zosta a przyznana za ogólnà znakomità jakoêç projektu, promowanie uczenia si przez ca e ycie, innowacyjnoêç podejêcia i zastosowanie nowatorskich rozwiàzaƒ. Rezultaty projektu zosta y uznane za znakomite i spe niajàce wysokie standardy. Chcesz wiedzieç wi cej? Odwiedê stron Czy jesteê zainteresowany na wykorzystaniem kursu w swojej firmie na w asnych serwerach? Skontaktuj si z nami: Agnieszka Chrzàszcz Centrum e-learningu, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie tel Rozmowa z Marià Schwartz-Woelz, koordynatorkà projektu i Agnieszkà Chrzàszcz, realizatorkà projektu w Polsce Pracujecie Panie w instytucjach edukacyjno-badawczych. Pami tacie, kiedy ostatnio przyjmowaliêcie nowego pracownika czy wiek stanowi kryterium rekrutacji? M. S.-W. Wiek nigdy nie stanowi kryterium rekrutacji w ZSI Centrum Innowacji Spo ecznych w Wiedniu. Ostatnim razem poszukiwaliêmy kogoê na stanowisko asystenta, wa ne by y dla nas kompetencje interpersonalne, komunikacyjne, nawet doêwiadczenie by o drugorz dne. Prowadzimy wiele ró norodnych projektów, w których osoby w ró nym wieku wspó pracujà ze sobà. Zresztà projekt jest tego tak e najlepszym przyk adem! A.C. Wiek nie, ale akurat wieloletnie doêwiadczenie zwiàzane z kierowaniem du ymi projektami unijnymi by o du ym atutem ostatniego wybranego przez nas kandydata. Pozostali, du o m odsi, mieli bowiem niewielkà bàdê adnà praktyk w zarzàdzaniu finansami czy zadaniami w du ym przedsi wzi ciu i du ej uczelni. Tak wi c kompetencje, choç powiàzane z wiekiem, by y najistotniejsze. Na co zatem zwracajà uwag inni pracodawcy? M. S.-W. Praktyka i przeprowadzone przez nas w poprzednim projekcie badania wskazujà, e wiek stanowi nadal powa ne kryterium zatrudnienia. Choç w porównaniu z 2000 rokiem pracownicy w wieku stanowili ju 43,5 % wszystkich to nadal tak e, a nawet zw aszcza w czasie kryzysu i znacznego wzrostu zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników starsi pracownicy majà trudnoêci w powrocie na rynek pracy. Niewidoczne bariery dla starszych pracowników widaç we wskaênikach. Raport OECD z 2006 roku pokazuje, e a 70% pracodawców nigdy lub niezwykle rzadko zatrudnia o starszych pracowników. W Niemczech a 44% pracodawców niech tnie zatrudnia osoby starsze, ich kandydatury odrzucane sà na poczàtkowym etapie rekrutacji, cz sto nie sà one nawet zapraszane na wywiady. To przeêwiadczenie o ni szej wartoêci starszego pracownika dzielà tak e przeci tni obywatele, wg Eurobarometru 8 z 10 respondentów uwa a o, e przy tych samych kwalifikacjach starsze osoby majà mniejsze szanse na zatrudnienie, zakwalifikowanie na szkolenie czy awans. Samospe niajàca si przepowiednia? A.C. Z pewnoêcià! To przekonanie, które cz sto powstrzymuje starsze osoby przed aplikowaniem na interesujàce je stanowisko. Co ciekawe, starszy wiek bywa postrzegany jako zaleta w przypadku pracowników umys owych, ale tylko w firmach, których profil wiekowy zatrudnionych wskazuje na wi kszà ni przeci tna liczb starszych pracowników. M ode zespo y niech tnie przyjmujà starszych i odwrotnie bojàc si zaburzenia ustalonych zwyczajów czy wizerunku. Jak wi c powinna wyglàdaç w aêciwa praktyka rekrutacyjna? M. S.-W. Nadrz dnym celem jest zawsze znalezienie w aêciwej osoby na dane stanowisko. OczywiÊcie mo e okazaç si, e z dwojga kandydatów to akurat ten m odszy ma lepsze kwalifikacje. Nale y jednak dopuêciç do udzia u w rekrutacji kandydatów o ró nym wieku zwi ksza to bowiem szanse pracodawcy na znalezienie idealnego pracownika. Zró nicowany pod wzgl dem wieku zespó mo e staç si powa nym atutem przedsi biorstwa! Po za tym demografia jest bezwzgl dna spo eczeƒstwa europejskie stajà si coraz starsze, zatem zatrudnianie osób w przedziale wiekowym mo e okazaç si zwyk à koniecznoêcià. Agencje rekrutacyjne czy dzia y zasobów ludzkich w firmach muszà zaczàç doceniaç i wykorzystywaç ten segment pracowników, który mo e stanowiç powa nà konkurencj dla niedoêwiadczonych czy cz sto zmieniajàcych prac m odych kandydatów. Zmiana podejêcia do rekrutacji, tak by uwzgl dnia a ona zró nicowanie ze wzgl du na wiek, jest niezb dna. Tymczasem ÊwiadomoÊç istnienia praktyk dyskryminacyjnych jest wcià niewielka, co widaç choçby na przyk adzie publikowanych og oszeƒ o prac. F 17

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA NR IV/GRUDZIE 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+?

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Ryszard Kamiƒski Krzysztof Kwatera Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Poradnik dla animatorów Lokalnych Grup Dzia ania Fundacja Fundusz

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl Program Leonardo da Vinci Ewaluacja Projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Spis treêci Wst p 5 I Podstawowe informacje o ewaluacji 6 1 Rola ewaluacji 6 2 Geneza ewaluacji 6 3 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Paêdziernik grudzieƒ 2001 Opracowanie: Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci na podstawie materia ów przygotowanych na

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce

Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce pod redakcjà Beaty Ci kiej i Mateusza Fa kowskiego EKSPERTYZY REKOMENDACJE Y Z BADA

Bardziej szczegółowo

Schenker Sp. z o.o.: Raport spo eczny 2004/2005. Ekonomia, etyka, ekologia

Schenker Sp. z o.o.: Raport spo eczny 2004/2005. Ekonomia, etyka, ekologia Schenker Sp. z o.o.: Raport spo eczny 2004/2005 Ekonomia, etyka, ekologia Raport spo eczny/etyczny Êwiadczy o autentycznej przejrzystoêci firmy. Prezentowanie raportu wspomaga tworzenie klimatu etycznego

Bardziej szczegółowo

respo Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Analiza stanu CSR w Unii Europejskiej Biznes a wielokulturowoêç

respo Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Analiza stanu CSR w Unii Europejskiej Biznes a wielokulturowoêç magazyn odpowiedzialnego biznesu responsible business magazine respo ISBN 83-916260-8-3 nr 4 (18) paêdziernik 2003 WA NY TEMAT Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Biznes a wielokulturowoêç

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNI BIULETYN. 8 Samorzàdowy Informator SMS

INNOWACYJNI BIULETYN. 8 Samorzàdowy Informator SMS BIULETYN 7/2010 ISSN 1689-7447 EGZEMPLARZ BEZP ATNY INNOWACYJNI PROGRAM OPERA C YJNY INNOWA C YJNA GOSPODARK ARKA Wykluczenie cyfrowe mo e wynikaç z powodów finansowych, bàdê te miejsca zamieszkania. Wiadomo,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 6 C o i VAT od importowanych samochodów (56) Czerwiec 2003 ISSN 1505-781X Ochrona internetowych baz danych Dokumentacja ofertowa w eksporcie Spó ki w Hiszpanii Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Szanse, korzyêci, rozwój Program Leonardo da Vinci dla jednostek administracji publicznej

Szanse, korzyêci, rozwój Program Leonardo da Vinci dla jednostek administracji publicznej Szanse, korzyêci, rozwój Program Leonardo da Vinci dla jednostek administracji publicznej Program Leonardo da Vinci jest jednym z komponentów programu edukacyjnego Unii Europejskiej Uczenie si przez ca

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ

ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ Zielona ksi ga w sprawie racjonalizacji zu ycia energii Dyrekcja Generalna ds. Energii i Transportu KOMISJA EUROPEJSKA Zdj cia: Komisja Europejska, Wärtsilä ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE W ARSZAWA 2011 MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE Adam Aduszkiewicz Bartosz

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006 nr 118 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Publikacja wspó finansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRAKTYCZNY PODR CZNIK DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZIELONE

Bardziej szczegółowo

RAPORT. ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE 100 dobrych przyk adów PODSUMOWANIE. Forum Odpowiedzialnego Biznesu

RAPORT. ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE 100 dobrych przyk adów PODSUMOWANIE. Forum Odpowiedzialnego Biznesu RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE 100 dobrych przyk adów PODSUMOWANIE Forum Odpowiedzialnego Biznesu RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE PODSUMOWANIE SPIS TREÂCI Jaki by rok 2004 dla odpowiedzialnego

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo