Mazowieckie Samorz dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli INFORMATOR 20 0/20. o formach doskonalenia nauczycieli

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mazowieckie Samorz dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli INFORMATOR 20 0/20. o formach doskonalenia nauczycieli"

Transkrypt

1 Mazowieckie Samorz dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli INFORMATOR 20 0/20 o formach doskonalenia nauczycieli

2 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2010/2011

3 Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu ul. Kościuszki 5a Radom tel.: tel.: fax: Copyright by Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu, ul. Kościuszki 5a

4 Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2010/2011

5 Wstęp 5 Wstęp Szanowni Państwo, Oferta doskonalenia, którą prezentujemy została oparta na rzetelnej diagnozie potrzeb nauczycieli przeprowadzonej przez naszą placówkę we współpracy z Kuratorium Oświaty w Warszawie. Przygotowały ją zespoły problemowe złożone z nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych oraz zaproszonych do współpracy pracowników naukowych wyższych uczelni, trenerów i edukatorów. Pragniemy być Państwa partnerem na drodze osobistego i zawodowego rozwoju. Stąd też staraliśmy się, by nasze propozycje były adekwatne do zachodzących w oświacie zmian, a nabywane umiejętności okazały się przydatne w praktyce szkolnej. Wśród nich znajduje się bogaty wybór projektów edukacyjnych realizowanych wspólnie z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami i ośrodkami naukowymi, w tym również zagranicznymi. Jednym z istotnych wyzwań dla mazowieckich nauczycieli jest wypracowanie metod odkrywania i wspierania talentów uczniów, budowania w nich poczucia własnej wartości oraz planowania indywidualnych ścieżek rozwoju edukacyjnego. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom będziemy kontynuować projekt Mazowieckie Talenty oraz rozpoczniemy realizację systemowego projektu Mazowieckie Centra Talentu i Kariery współfi nansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie Pełen opis naszej oferty dostępny jest na stronie internetowej: Dziękując za dotychczasową dobrą współpracę, zapraszamy Państwa nauczycieli, kadrę kierowniczą szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego do korzystania z naszych propozycji. Jarosław Zaroń Dyrektor MSCDN

6 6 Spis treści Spis treści Wstęp Zasady organizacji szkoleń Formy doskonalenia nauczycieli Zarządzanie w oświacie, jakość pracy szkoły i awans zawodowy Wychowanie, opieka, profi laktyka Specjalne potrzeby edukacyjne Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze Edukacja matematyczna Edukacja przyrodnicza Informatyka i technologia informacyjna Edukacja zawodowa, przedsiębiorczość Edukacja zdrowotna i wychowanie fi zyczne Języki obce Plastyka, muzyka, technika Religia, etyka Biblioteka w szkole Kursy kwalifi kacyjne i nadające uprawnienia Szkolenia rad pedagogicznych

7 Zasady organizacji szkoleń 7 Zasady organizacji szkoleń 1. Po wybraniu formy doskonalenia z oferty należy wypełnić kartę zgłoszenia dostępną w Informatorze lub na stronie internetowej Wydziału. 2. Prosimy o telefoniczne lub owe powiadomienie o rezygnacji z udziału w szkoleniu lub zgłoszenie chęci udziału w nim w innym terminie. 3. O zakwalifi kowaniu na formy doskonalenia decyduje kolejność zgłoszeń. 4. W przypadku niskiej frekwencji zastrzegamy sobie prawo odwołania zajęć i gwarantujemy zwrot dokonanej wpłaty. 5. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest spełnienie zasad określonych w ofercie. 6. Nie wydajemy zaświadczeń o częściowym uczestnictwie w formach doskonalenia. 7. Faktura zostanie wystawiona na osobę lub placówkę podaną na przelewie. 8. Formy doskonalenia mogą być organizowane, na życzenie placówek, poza siedzibą Wydziału. Obowiązują wówczas następujące warunki: tematyka szkolenia proponowana w Informatorze lub do uzgodnienia z kierownictwem Wydziału, kurs doskonalący trwa min. 15 godzin, warsztaty 6 14 godzin, szkolenie rad pedagogicznych min. 4 godziny. 9. Za szkolenia rad pedagogicznych oraz form wyjazdowych pobieramy odpłatność w wysokości od 100 do 300 zł za godzinę w zależności od rodzaju i treści szkolenia, liczebności grupy, ilości materiałów szkoleniowych, dojazdu do szkoły.

8

9 Formy doskonalenia nauczycieli

10

11 Zarządzanie w oświacie, jakość pracy szkoły i awans zawodowy 11 Zarządzanie w oświacie, jakość pracy szkoły i awans zawodowy Akademia Młodego Dyrektora seminarium liczba godz. 60 kod B086 Wspieranie nowo powołanych dyrektorów, wicedyrektorów w zarządzaniu szkołą/placówką oświatową. nowo powołani dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych I. Rola organu prowadzącego w pracy dyrektora szkoły. II. Sposoby rozwiązywania konfl iktów w radzie pedagogicznej. III. Realizacja funkcji wychowawczej w szkole. IV. Kodeks postępowania administracyjnego w pracy dyrektora szkoły. V. Jak przygotować szkołę do kontroli zewnętrznej. VI. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły/ placówki oświatowej. VII. Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły. VIII. Polityka fi nansowa w szkole. IX. Zamówienia publiczne w szkole/placówce oświatowej. X. Kancelaria szkolna i jej znaczenie w pracy dyrektora. XI. Rola dyrektora szkoły/przedszkola w rozwoju i awansie zawodowym nauczyciela. XII. Tworzenie wizerunku szkoły/placówki oświatowej. XIII. Sytuacje kryzysowe w szkole/placówce oświatowej. XIV. Metody pracy dyrektora z radą pedagogiczną. XV. Zarządzanie sobą w czasie. XVI. Fundusze unijne i ich wykorzystanie w szkole/placówce oświatowej. XVII. Emisja i higiena głosu. XVIII. Negocjacje, mediacje.

12 12 Zarządzanie w oświacie, jakość pracy szkoły i awans zawodowy Szkoła Menedżerów Oświaty seminarium liczba godz. 40 kod B093 Rozwijanie kompetencji zawodowych dyrektora szkoły/placówki oświatowej. dyrektorzy, wicedyrektorzy różnych typów szkół/placówek oświatowych I. Różne modele zarządzania szkołą/placówką oświatową w XXI wieku: a) zarządzanie przez cele, b) zarządzanie przez wartości, c) zarządzanie marketingowe, d) zarządzanie partycypacyjne, e) zarządzanie przez jakość. II. Zarządzanie sobą w czasie. III. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w szkole/placówce oświatowej. IV. Gry psychologiczne w szkole. V. Wychowanie w szkole/placówce oświatowej. VI. Pozyskiwanie środków fi nansowych z funduszy unijnych. VII. Wpływ zagospodarowania przestrzennego na efektywność pracy szkoły VIII. Rodzice w szkole. IX. Cyberprzemoc procedury reagowania na terenie szkoły. X. Wspieranie rozwoju zawodowego nauczyciela. Coaching w pracy dyrektora szkoły/placówki oświatowej. XI. Media w pracy dyrektora szkoły/placówki oświatowej. XII. Wystąpienia publiczne (autoprezentacja). XIII. Wykorzystanie nowoczesnych metod uczenia się i technik zapamiętywania w pracy dyrektora szkoły/placówki oświatowej. XIV. Jak uczyć o prawach człowieka? XV. Rola i zadania dyrektora w realizacji reformy programowej w szkole/placówce oświatowej. XVI. Etyka w pracy dyrektora szkoły/placówki oświatowej. XVII. Wykorzystanie nowoczesnych metod uczenia się i technik zapamiętywania w pracy dyrektora szkoły/placówki oświatowej. XVIII. Wielokulturowość w szkole/placówce oświatowej. XIX. Uczeń zdolny w polskim systemie oświatowym.

13 Zarządzanie w oświacie, jakość pracy szkoły i awans zawodowy 13 Psychologiczne wsparcie w zarządzaniu szkołą konferencja liczba godz. 6 kod B142 Prezentacja modelowych rozwiązań psychologicznego wsparcia dyrektora szkoły/placówki oświatowej. dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych I. Regulacje prawne w zakresie psychologicznego wsparcia szkół/placówek oświatowych. II. Model psychologicznego wsparcia szkół/placówek oświatowych. III. Rola i zadania psychologa w szkole oraz współpraca z dyrektorem szkoły/placówki oświatowej. Skuteczne formy promocji szkoły/placówki oświatowej warsztaty metodyczne liczba godz. 6 kod B087 Doskonalenie sposobów promowania szkoły/placówki oświatowej. dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, rady pedagogiczne szkół/ placówek oświatowych I. Promocja jako jeden z elementów komunikacji i informacji. II. Metody promowania szkoły/placówki oświatowej. III. Warunki udanej promocji szkoły/placówki oświatowej.

14 14 Zarządzanie w oświacie, jakość pracy szkoły i awans zawodowy Szkoła w gminie/powiecie miejsce szkoły w lokalnej infrastrukturze społecznej seminarium liczba godz. 6 kod B150 Doskonalenie umiejętności współpracy dyrektora z organem prowadzącym w zarządzaniu szkołą/placówką oświatową. pracownicy JST, dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych I. Ustawowe organy JST. II. Zadania oświatowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego. III. Podział zadań i kompetencji organu prowadzącego wynikających z Ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela. IV. Obowiązki organów prowadzących wynikające z regulacji prawnych. Wicedyrektor w szkole kurs doskonalący liczba godz. 6 kod B084 Doskonalenie umiejętności niezbędnych w pracy wicedyrektora szkoły/placówki oświatowej. wicedyrektorzy, nauczyciele różnych typów szkół i placówek oświatowych I. Stanowisko wicedyrektora w prawie oświatowym. II. Obowiązki i uprawnienia wicedyrektora szkoły/placówki oświatowej. III. Budowanie relacji pomiędzy dyrektorem, wicedyrektorem i radą pedagogiczną.

15 Zarządzanie w oświacie, jakość pracy szkoły i awans zawodowy 15 Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczyciela za bezpieczeństwo ucznia seminarium liczba godz. 6 kod B144 Przygotowanie uczestników do stosowania prawa zapewniającego bezpieczeństwo w szkole. dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele szkół/placówek oświatowych I. Problemy wychowawcze w szkole i zagrożenia bezpieczeństwa ucznia. II. Przepisy prawne regulujące bezpieczeństwo w szkole. III. Bezpieczeństwo ucznia w drodze do szkoły oraz na wycieczkach i w czasie ferii. Zarządzanie finansami i majątkiem szkoły/placówki oświatowej seminarium liczba godz. 8 kod B141 Doskonalenie umiejętności gospodarowania fi nansami szkoły/ placówki oświatowej. dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/ placówek oświatowych I. Odpowiedzialność dyrektora szkoły/placówki oświatowej za gospodarkę fi nansową w świetle obowiązujących ustaw: o systemie oświaty, fi nansach publicznych i innych. II. Wymagania związane z dyscypliną fi nansów publicznych. III. Relacje pomiędzy głównym księgowym a dyrektorem szkoły/ placówki oświatowej. IV. Zasady gospodarki majątkowej wynikające z ustawy o fi nansach publicznych i innych aktów prawnych.

16 16 Zarządzanie w oświacie, jakość pracy szkoły i awans zawodowy Zamówienia publiczne w szkołach/placówkach oświatowych seminarium liczba godz. 6 kod B146 Doskonalenie umiejętności interpretowania i stosowania w praktyce przepisów prawnych dotyczących zamówień publicznych w szkole/ placówce oświatowej. dyrektorzy szkół/placówek oświatowych lub pracownicy administracyjni wyznaczeni przez dyrektora I. Podstawy prawne zamówień publicznych. II. Przygotowanie zamówień publicznych. III. Składanie ofert, ich ocena i wybór. IV. Dokumentacja i protokół. Polityka kadrowa w szkole/placówce oświatowej seminarium liczba godz. 8 kod B147 Doskonalenie umiejętności doboru kadry do pracy w szkole/placówce oświatowej. dyrektorzy szkół/placówek oświatowych, pracownicy JST ds. oświaty I. Źródła prawa pracy. II. Prawne aspekty doboru kadry pedagogicznej i niepedagogicznej. III. Obowiązki pracodawcy w świetle ustawy KN i Kodeksu pracy. IV. Omówienie wybranych elementów polityki kadrowej w szkole/ placówce oświatowej.

17 Zarządzanie w oświacie, jakość pracy szkoły i awans zawodowy 17 Ochrona i przetwarzanie danych osobowych seminarium liczba godz. 6 kod B140 Kształcenie umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych, ich przetwarzania i odnowy. dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół/placówek oświatowych I. Podstawy prawne ochrony danych osobowych. II. Zasady przetwarzania danych osobowych w szkołach/ placówkach oświatowych. III. Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych. Dostęp do informacji publicznej a prawna ochrona działalności seminarium liczba godz. 6 kod B145 Doskonalenie umiejętności w zakresie ochrony prawnej tajemnic życia zawodowego i prywatnego nauczycieli, uczniów, rodziców. dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół/placówek oświatowych I. Obowiązek ochrony tajemnicy państwowej i służbowej. II. Tajemnice prawnie chronione w oświacie. III. Dostęp do informacji publicznej i wynikające z tego zagrożenia.

18 18 Zarządzanie w oświacie, jakość pracy szkoły i awans zawodowy Kancelaria szkolna i archiwizacja dokumentów seminarium liczba godz. 8 kod B148 Poznanie zasad prowadzenia kancelarii oraz archiwizacji dokumentacji w szkole/placówce oświatowej. dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych oraz inne osoby wyznaczone przez dyrektora I. Akty prawne regulujące sposób prowadzenia kancelarii szkolnej oraz gromadzenia i trybu przekazu materiałów archiwalnych. II. Obieg korespondencji. III. Gromadzenie i przechowywanie akt. IV. Organizacja archiwum. V. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej. Procedury administracyjne w zarządzaniu szkołą/ placówką oświatową seminarium liczba godz. 6 kod B149 Doskonalenie umiejętności stosowania prawa administracyjnego w zarządzaniu szkołą/placówką oświatową. dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/ placówek oświatowych I. Postępowanie administracyjne a prawo oświatowe. II. Zakres przedmiotowy i podmiotowy postępowania administracyjnego w zarządzaniu szkołą/placówką oświatową. III. Decyzje administracyjne w praktyce oświatowej. IV. Rozpatrywanie skarg. V. Wydawanie zaświadczeń.

19 Zarządzanie w oświacie, jakość pracy szkoły i awans zawodowy 19 Opiekun praktyk pedagogicznych kurs doskonalący liczba godz. 15 kod B151 Przygotowanie nauczycieli do pełnienia roli opiekuna praktyk pedagogicznych. nauczyciele mianowani, dyplomowani szkół/placówek oświatowych I. System kształcenia nauczycieli w Polsce. II. Rola i zadania opiekuna praktyk. III. Budowanie pozytywnych relacji jako warunek dobrej współpracy między opiekunem praktyk, studentem i uczelnią. IV. Etyka zawodowa opiekuna praktyk. V. Rozwój zawodowy opiekuna praktyk. Podstawy prawa oświatowego kurs doskonalący liczba godz. 20 kod B088 Doskonalenie umiejętności stosowania prawa oświatowego w praktyce szkolnej. nauczyciele stażyści i kontraktowi szkół/placówek oświatowych I. Prawo jako system norm. Podstawy prawne zawodu nauczyciela prawa i obowiązki nauczyciela. II. Akty prawne regulujące organizację pracy nauczyciela i szkoły. III. Akty prawne regulujące działalność dydaktyczną nauczyciela. IV. Akty prawne regulujące działalność opiekuńczo-wychowawczą nauczyciela.

20 20 Zarządzanie w oświacie, jakość pracy szkoły i awans zawodowy Rozwój i awans zawodowy nauczyciela stażysty kurs doskonalący liczba godz. 15 kod B090 Przygotowanie nauczycieli stażystów do uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego. nauczyciele stażyści szkół/placówek oświatowych I. System awansu zawodowego nauczyciela w świetle prawa. II. Realizacja zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego. III. Nauczyciel stażysta przed komisją kwalifi kacyjną. Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego kurs doskonalący liczba godz. 15 kod B092 Przygotowanie nauczycieli kontraktowych do uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego. nauczyciele kontraktowi szkół/placówek oświatowych I. System awansu zawodowego nauczyciela w świetle prawa. II. Realizacja zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego. III. Nauczyciel stażysta przed komisją kwalifi kacyjną. Rozwój i awans zawodowy nauczyciela mianowanego kurs doskonalący liczba godz. 15 kod B091 Przygotowanie nauczycieli mianowanych do uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego. nauczyciele mianowani szkół/placówek oświatowych I. System awansu zawodowego nauczyciela mianowanego a rozwój zawodowy nauczyciela. II. Realizacja zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego. III. Nauczyciel mianowany przed komisją kwalifi kacyjną.

21 Zarządzanie w oświacie, jakość pracy szkoły i awans zawodowy 21 Opiekun stażu kurs doskonalący liczba godz. 20 kod B089 Przygotowanie nauczycieli do pełnienia roli opiekuna stażu. zainteresowani nauczyciele mianowani, dyplomowani szkół/placówek oświatowych I. System awansu zawodowego nauczycieli. II. Rola opiekuna stażu w rozwoju i awansie nauczyciela. III. Obserwacja zajęć jako element podnoszenia jakości pracy dydaktyczno-wychowawczej. IV. Projektowanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela. Jak przygotować się do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej? kurs doskonalący liczba godz. 12 kod B085 Przygotowanie kandydata do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych I. Uwarunkowania formalno-prawne konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki. II. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki. III. Wizerunek kandydata podczas konkursu. Ewaluacja w szkole/placówce oświatowej kurs doskonalący liczba godz. 15 kod B107 Przygotowanie uczestników kursu do zaplanowania, zaprojektowania i przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej w szkole/placówce oświatowej. nowo powołani dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych I. Uwarunkowania prawne ewaluacji w szkole/placówce oświatowej. II. Kluczowe kwestie w ewaluacji. III. Metody, techniki i narzędzia badawcze. IV. Etapy procesu ewaluacji. V. Podsumowanie ewaluacji.

22 22 Wychowanie, opieka, profi laktyka Wychowanie, opieka, profilaktyka Kompetencje wychowawcze nauczyciela kurs doskonalący liczba godz. 15 kod L108 Doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczyciela. nauczyciele kontraktowi I. Wychowanie defi nicja, wybrane koncepcje. II. Typologia postaw wychowawczych. III. Strategie rozwiązywania problemów wychowawczych w relacjach z uczniami i rodzicami. IV. Skuteczne metody oddziaływań wychowawczych. V. Osobowość nauczyciela a jego skuteczność wychowawcza. VI. VII. Znaczenie i umiejętność stawiania granic. Wybrane procedury pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze. Rozwiązywanie konfliktów w szkole kurs doskonalący liczba godz. 15 kod L109 Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z rozwiązywaniem konfl iktów. nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy I. Podstawy prawne działań wychowawczych i profi laktycznych w szkole. II. Konfl ikt istota, rodzaje, źródła. Mapa konfl iktów w szkole. III. Porozumiewanie się w szkole jako istotny element tworzenia lub zapobiegania sytuacjom konfl iktowym. IV. Sposoby rozwiązywania konfl iktów: negocjacje, mediacje, arbitraż. V. Negocjacje pozycyjne i problemowe. VI. Procedury negocjacyjne i mediacyjne w programie wychowawczym i profi laktycznym szkoły.

23 Wychowanie, opieka, profi laktyka 23 Motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą warsztaty metodyczne liczba godz. 12 kod L110 Budowanie dobrej współpracy nauczycieli z rodzicami. nauczyciele, wychowawcy I. Współzależność szkoły i rodziny. II. Potrzeby rodziców i sposoby ich zaspokajania. III. Metody i formy motywacji rodziców do współpracy z nauczycielami. IV. Budowanie systemu współpracy z rodzicami. V. Rozwiązywanie konfl iktów pojawiających się w trakcie współpracy. VI. Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania z rodzicami. Przeciwdziałanie zjawiskom agresji, dyskryminacji, przemocy, wykluczeniu kurs doskonalący liczba godz. 15 kod L129 Poszerzenie wiedzy na temat przeciwdziałania zjawiskom agresji, dyskryminacji, przemocy, wykluczenia. nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy I. Diagnozowanie zjawiska agresji. Rodzaje agresji. II. Źródła agresji w szkole. III. Wybrane sposoby przeciwdziałania agresji. IV. Wybrane aspekty pracy z ofi arą, sprawcą, świadkiem przemocy w szkole. V. Rozwijanie umiejętności prospołecznych ważnych w radzeniu sobie z agresją. VI. Szkolny system przeciwdziałania przemocy, dyskryminacji, agresji, wykluczeniu. VII. Cyberprzemoc i procedury jej przeciwdziałania na terenie szkoły.

24 24 Wychowanie, opieka, profi laktyka Trudności wychowawcze i sposoby radzenia sobie z nimi kurs doskonalący liczba godz. 18 kod L130 Rozszerzenie umiejętności radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi. nauczyciele z określonych typów szkół (szkoła podstawowa, gimnazjum) I. Etapy rozwojowe. II. III. Zachowania ryzykowne na danym etapie rozwojowym. Sposoby radzenia sobie z problemowymi zachowaniami uczniów. Szkoła wobec migracji zawodowej rodziców i opiekunów uczniów warsztaty metodyczne liczba godz. 10 kod L132 Poszerzenie wiedzy na temat pracy z dzieckiem eurosierotą. nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy I. Charakterystyka zjawiska migracji rodzicielskich XXI w. II. Władza rodzicielska a wyjazd rodziców za granicę aspekty prawne. III. IV. Psychopedagogiczne skutki rozłąki migracyjnej. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna szkoły adresowana do uczniów z rodzin migracyjnych. V. Praca z opiekunami. VI. Budowanie niestandardowych kontaktów z rodzicami. Twórcze działania w świetlicy warsztaty metodyczne liczba godz. 10 kod L136 Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela świetlicy. nauczyciele świetlic szkolnych I. Odkrywanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. II. Metody pracy wpływające na rozwój uzdolnień (elementy pedagogiki zabawy, treningu twórczości, arteterapii).

25 Wychowanie, opieka, profi laktyka 25 Metodyka zabawy w pracy z grupami dzieci i młodzieży kurs doskonalący liczba godz. 20 kod L137 Poznanie metodyki zabawy w pracy z grupami dzieci i młodzieży. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek I. Zasady pracy metodami pedagogiki zabawy. II. Zabawy integracyjne, ruchowe, muzyczne. III. Prowadzenie imprezy dla dużej grupy. Wykorzystanie narzędzi TOC (Teoria Ograniczeń) w edukacji i wychowaniu kurs doskonalący liczba godz. 15 kod L138 Poznanie narzędzi TOC (Teoria Ograniczeń) i ich zastosowanie. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek I. Założenia TOC Teorii Ograniczeń II. Narzędzia TOC aktywizujące myślenie: Gałąź, Chmurka, Drzewo ambitnego celu. III. Praktyczne zastosowanie narzędzi TOC.

26 26 Specjalne potrzeby edukacyjne Specjalne potrzeby edukacyjne Rozpoznawanie uzdolnień i wspieranie rozwoju ucznia zdolnego kurs doskonalący liczba godz. 15 kod M007 Kształtowanie umiejętności w zakresie rozpoznawania i wspierania uczniów uzdolnionych. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek I. Identyfi kacja i klasyfi kacja zdolności uczniów. II. Metody i techniki pracy wspierające rozwój zdolności. III. Tworzenie szkolnego systemu wspierania uzdolnień. Metody twórczego myślenia stymulujące rozwój poznawczy uczniów warsztaty metodyczne liczba godz. 12 kod M008 Kształtowanie kompetencji w zakresie stosowania metod twórczego myślenia pozwalających na tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek I. Rozwój zdolności twórczych u dzieci i młodzieży. II. Metody i techniki rozwijające twórcze myślenie. III. Kształtowanie twórczego myślenia analiza wybranych programów.

27 Specjalne potrzeby edukacyjne 27 Metody usprawniające ruchowo i stymulujące rozwój dziecka niepełnosprawnego warsztaty metodyczne liczba godz. 10 kod M009 Doskonalenie umiejętności stosowania różnorodnych technik usprawniających rozwój dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. nauczyciele wszystkich typów szkól i placówek pracujący z uczniami niepełnosprawnymi I. Praca z ciałem i oddechem. II. Integracja zmysłowo-ruchowa. Jak rozmawiać z uczniami o niepełnosprawności? scenariusze lekcji warsztaty metodyczne liczba godz. 8 kod M010 Zapoznanie ze scenariuszami dotyczącymi tolerancji i przełamywania stereotypów w postrzeganiu osób niepełnosprawnych intelektualnie. nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy pracujący w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych integracyjnych i ogólnodostępnych I. Jak rozmawiać o niepełnosprawności? scenariusze zajęć. II. Prezentacja pakietu edukacyjnego Dołącz do nas. Uczestnicy szkolenia otrzymują scenariusz zajęć oraz fi lmy programu edukacyjnego Olimpiad Specjalnych.

28 28 Specjalne potrzeby edukacyjne Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC) kurs doskonalący liczba godz. 15 kod M011 Kształcenie umiejętności diagnozowania możliwości komunikacyjnych osób z trudnościami w porozumiewaniu się i stosowania metod komunikacji alternatywnej. nauczyciele przedszkoli, szkół specjalnych i integracyjnych, logopedzi, rodzice oraz opiekunowie dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się I. Charakterystyka trudności porozumiewania się. II. Przegląd systemów znaków komunikacji symbolicznej i ich właściwy dobór. III. Metodyka wprowadzania i wykorzystywania symboli. IV. Techniki użycia symboli. V. Technologia wspomagająca porozumiewanie. Praca z uczniem niepełnosprawnym w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej kurs doskonalący liczba godz. 15 kod M012 Rozwijanie kompetencji niezbędnych w pracy z uczniem niepełnosprawnym. nauczyciele szkół ogólnodostępnych i integracyjnych pracujący z uczniami posiadającymi orzeczenia o kształceniu specjalnym I. Potrzeby specjalne uczniów a zadania szkoły. II. Zasady pracy dydaktycznej i wychowawczej. III. Psychologiczno-pedagogiczne aspekty oceniania dziecka niepełnosprawnego. IV. Współpraca z rodzicami.

29 Specjalne potrzeby edukacyjne 29 Konstruowanie programów indywidualnych warsztaty metodyczne liczba godz. 10 kod M013 Poznanie zasad konstruowania indywidualnych programów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek pracujący z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych I. Zasady konstruowania indywidualnego programu. II. Dobór metod, form i środków do indywidualnych potrzeb ucznia. III. Ocena postępów dziecka. Zrozumieć ADHD podstawy pracy z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo warsztaty metodyczne liczba godz. 10 kod M014 Zapoznanie uczestników ze zjawiskiem nadpobudliwości psychoruchowej oraz sposobami przeciwdziałania jej u dzieci w wieku przedszkolnym, w młodszym wieku szkolnym i w starszym wieku szkolnym. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek I. Nadpobudliwość psychoruchowa defi nicja i objawy a inne problemy rozwojowe dzieci. II. Metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym.

30 30 Specjalne potrzeby edukacyjne Wspomaganie dziecka z trudnościami z koncentracją uwagi warsztaty metodyczne liczba godz. 10 kod M015 Nabycie umiejętności rozpoznawania defi cytu koncentracji uwagi oraz organizowania zajęć stymulujących uwagę u uczniów. nauczyciele szkół podstawowych i placówek przedszkolnych I. Zadania nauczyciela w pracy z uwagą ucznia. II. Rozwijanie uwagi percepcyjno recepcyjnej w zależności od kanału odbioru informacji. III. Znaczenie uwagi myślowej w procesie dydaktycznym. IV. Organizacja procesu dydaktycznego sprzyjająca koncentracji uwagi uczniów. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia w oparciu o opinię poradni psychologiczno- -pedagogicznych warsztaty metodyczne liczba godz. 6 kod M016 Poznanie sposobów i form realizacji zaleceń zawartych w opiniach w pracy z uczniem o specyfi cznych potrzebach edukacyjnych. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek I. Analiza opinii o dostosowaniu wymagań edukacyjnych. II. Sposoby realizacji zaleceń poradni.

31 Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna 31 Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna Diagnoza przedszkolna z uwzględnieniem gotowości edukacyjnej i szkolnej pięciolatka i sześciolatka warsztaty metodyczne liczba godz. 10 kod E125 Zapoznanie nauczycieli z zasadami i narzędziami do prowadzenia diagnozy gotowości edukacyjnej pięciolatka i gotowości szkolnej sześciolatka. nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej I. Zakres i istota diagnozy przedszkolnej z uwzględnieniem gotowości edukacyjnej i szkolnej. II. Obserwacja jako metoda diagnostyczna wspierająca monitorowanie rozwoju dziecka. III. Kryteria Gotowości Edukacyjnej Pięciolatka (GE-5). IV. Skala Gotowości Szkolnej (SGS). V. Planowanie działań wspomagających rozwój dziecka. VI. Przekazywanie informacji rodzicom.

32 32 Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna Rozpoznawanie możliwości i potrzeb uczniów w edukacji wczesnoszkolnej warsztaty metodyczne liczba godz. 12 kod E126 Zapoznanie nauczycieli z metodami pedagogicznej diagnozy ucznia. nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji I. Zakres i istota diagnozy pedagogicznej nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej: a) rozpoznawanie specyfi cznych trudności w uczeniu się w tym ryzyka dysleksji, b) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb w kontekście szczególnych uzdolnień. II. Narzędzia i warsztat diagnostyczny nauczyciela wspierający rozpoznawanie potrzeb i możliwości ucznia. III. Planowanie działań wspomagających i zajęć dydaktycznowyrównawczych. Dziecko z trudnościami w zachowaniu warsztaty metodyczne liczba godz. 10 kod E127 Prezentacja metod pracy z dzieckiem wykazującym zachowania nieadekwatne do sytuacji, uniemożliwiające mu przystosowanie się do sytuacji społecznych. nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej I. Rozwój emocjonalny i społeczny dziecka w wieku 3-9 lat. II. Charakterystyka najczęściej pojawiających się trudności w zachowaniu. III. Metody i formy pracy z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze. IV. Działania wspierające rodziców dziecka mające na celu integrację procesu wychowawczego na poziomie rodzic dziecko nauczyciel.

33 Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna 33 Techniki aktywizujące myślenie małego dziecka (TOC) warsztaty metodyczne liczba godz. 10 kod E121 Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowe techniki pracy z dzieckiem narzędzia myślowe TOC. nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej I. Rola przedszkola i szkoły w XXI wieku TOC dla edukacji. II. Narzędzia myślowe TOC. III. Tworzenie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi pracy. Wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji wczesnoszkolnej warsztaty metodyczne liczba godz. 10 kod E002 Przygotowanie do nauczania elementów edukacji medialnej na poziomie wczesnoszkolnym. Ukazanie roli oddziaływania mediów we współczesnej edukacji. nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej I. Interaktywne nauczanie według nowej podstawy programowej. II. Wsparcie technologiczne dla edukacji wczesnoszkolnej. III. Zasady edukacji medialnej. IV. Samodzielne tworzenie multimedialnych aplikacji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

34 34 Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna Technologia informacyjna w klasach I III w świetle nowej podstawy programowej kurs doskonalący liczba godz. 15 kod E005 Zapoznanie ze sposobami realizacji nowej podstawy programowej dotyczącej TI w klasach I III. nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej I. Treści nauczania zajęć komputerowych w klasach I- III. II. Przegląd zatwierdzonych podręczników do nauczania zajęć komputerowych w klasach I III. III. Oprogramowanie komputerowe niezbędne w procesie realizacji zajęć komputerowych. IV. Przykłady zajęć komputerowych w klasach I- III. Edukacja matematyczna wspomaganie rozwoju umysłowego dziecka z wykorzystaniem elementów programu Klucz do uczenia się kurs doskonalący liczba godz. 15 kod E159 Prezentacja gier i zabaw rozwijających kompetencje matematyczne dziecka. nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej I. Rozwój dziecięcej wyobraźni zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne z wykorzystaniem elementów modułu Konstrukcje z programu Klucz do uczenia się. II. Operacyjne rozumowanie dojrzałość do uczenia się matematyki w warunkach szkolnych. III. Kształtowanie pojęć matematycznych stosunki przestrzenne. IV. Różnorodne strategie rozwiązywania zadań z treścią. V. Gry i zabawy doskonalące dziecięce liczenie. VI. Matematyka sensoryczna i Logika wybrane scenariusze zajęć z programu Klucz do uczenia się.

35 Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna 35 Jak kształtować gotowość do nauki czytania i pisania u dziecka w wieku przedszkolnym? ciekawe rozwiązania metodyczne z uwzględnieniem elementów programu Klucz do uczenia się kurs doskonalący liczba godz. 15 kod E160 Prezentacja metod mających zastosowanie w kształtowaniu gotowości dziecka do nauki czytania i pisania. nauczyciele wychowania przedszkolnego I. Zabawy i ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową, wzrokową i kinestetyczno-ruchową. II. Od bazgrania do pisania prezentacja wybranych rozwiązań metodycznych z programu Klucz do uczenia się przygotowujących dziecko do pisania. III. Umiejętności komunikowania się dziecka: gotowość słownikowo-pojęciowa. IV. Gotowość emocjonalno motywacyjna dziecka do podjęcia nauki czytania i pisania. V. Program Literacki przykład innowacyjnego podejścia w kształtowaniu gotowości dziecka do nauki czytania z programu Klucz do uczenia się. Zabawy teatralne w edukacji małego dziecka warsztaty metodyczne liczba godz. 10 kod E120 Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o ciekawe formy twórczej działalności dziecka wykorzystujące ruch i muzykę. nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej I. Wpływ zabaw teatralnych na wszechstronny rozwój dziecka. II. Budowanie pozytywnych relacji w grupie. III. Ćwiczenia uruchamiające ekspresję werbalną i niewerbalną. IV. Zabawy wspomagające odkrywanie własnej tożsamości.

36 36 Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna Formy ekspresji muzycznej dziecka kurs doskonalący liczba godz. 15 kod E122 Prezentacja różnych form ekspresji muzycznej oraz możliwości ich wykorzystania w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej I. Rozwijanie zdolności muzycznych dziecka. II. Tańce i pląsy wykorzystywane w pracy z małym dzieckiem. III. Improwizacje a twórczość muzyczna dziecka. IV. Ruch przy muzyce z elementami relaksacji. V. Aktywizujące działania nauczyciela w kształceniu muzycznym. Wspieranie twórczości plastycznej dziecka warsztaty metodyczne liczba godz. 12 kod E123 Prezentacja różnych form i technik plastycznych. nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej I. Planowanie i organizacja działań twórczych, dostosowanie ich do potrzeb i możliwości uczniów. II. Zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne. III. Prace plastyczne związane ze świętami. IV. Wykorzystanie sztuki origami w pracy z dziećmi. V. Warsztat pracy nauczyciela.

37 Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna 37 Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej warsztaty metodyczne liczba godz. 40 kod E128 Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w zakresie wychowania fi zycznego. nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej I. Podstawy teorii wychowania fi zycznego. II. Metodyka zajęć wychowania fi zycznego w edukacji wczesnoszkolnej. III. Systematyka i metodyka nauczania wybranych form aktywności ruchowej. IV. Wybrane zagadnienia z korekcji wad postawy. Opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka warsztaty metodyczne liczba godz. 12 kod E124 Prezentacja zasad konstruowania indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dziecka. nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej I. Ocena funkcjonowania dziecka. II. Zasady konstruowania indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka. III. Dobór metod, form i środków do indywidualnych potrzeb dziecka. IV. Ocena postępów dziecka.

38 38 Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze Akademia Twórczego Polonisty konferencja liczba godz. 12 kod F097 Pogłębianie i aktualizowanie wiedzy o literaturze i gramatyce języka polskiego. nauczyciele języka polskiego, wiedzy o kulturze, fi lozofi i wszystkich typów szkół I. Poezja i muzyka epoki romantyzmu w Roku Chopinowskim. II. Kiedy błąd, a kiedy norma językowa? Zmiany we współczesnej polszczyźnie. III. Stare po nowemu życie i twórczość znanych pisarzy w nieznanych odsłonach. Metody i formy pracy rozwijające kreatywność ucznia na lekcjach języka polskiego warsztaty metodyczne liczba godz. 10 kod F096 Zapoznanie nauczycieli z metodami i formami pracy rozwijającymi kreatywność. nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół I. Metody i formy pracy rozwijające kreatywność. II. Ćwiczenia stymulujące twórczą pracę uczniów i zapewniające właściwą atmosferę w grupie; analiza wybranych testów myślenia dywergencyjnego jako narzędzi diagnostycznych zespołu klasowego. III. Tworzenie scenariuszy lekcji z uwzględnieniem ćwiczeń stymulujących kreatywność uczniów.

39 Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze 39 Określanie wymagań edukacyjnych z języka polskiego z uwzględnieniem opinii poradni psychologiczno- -pedagogicznych warsztaty metodyczne liczba godz. 5 kod F095 Doskonalenie umiejętności analizy opinii poradni psychologiczno- -pedagogicznych pod kątem określania wymagań edukacyjnych. nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół I. Analiza opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych. II. Doskonalenie umiejętności zastosowania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej do określania wymagań edukacyjnych z języka polskiego. Plan dydaktyczny jako narzędzie monitorowania realizacji podstawy programowej warsztaty metodyczne liczba godz. 8 kod F072 Uświadomienie znaczenia prawidłowego konstruowania planu dydaktycznego w celu osiągnięcia założeń podstawy programowej. nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum I. Podstawa programowa kształcenia ogólnego. II. Zadania nauczyciela przedmiotu wynikające z wprowadzenia reformy programowej. III. Planowanie czasu pracy. IV. Konstruowanie planu dydaktycznego. V. Monitorowanie realizacji podstawy programowej. Projekt edukacyjny w pracy nauczyciela polonisty warsztaty metodyczne liczba godz. 10 kod F094 Pogłębianie wiedzy na temat zasad pracy metodą projektu w nauczaniu języka polskiego. nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół I. System klasowo-lekcyjny a jego alternatywa - projekt. II. Typy projektów edukacyjnych. III. Etapy pracy nad projektem. Zasady ewaluacji projektu. IV. Konstruowanie programu projektu edukacyjnego.

40 40 Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze Metoda projektu na lekcjach wiedzy o społeczeństwie i historii warsztaty metodyczne liczba godz. 10 kod F073 Przygotowanie nauczycieli wiedzy o społeczeństwie i historii do realizacji podstawy programowej metodą projektu. nauczyciele wiedzy o społeczeństwie i historii wszystkich etapów edukacyjnych I. Podstawa programowa dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. II. Metoda projektu w szkole. III. Edukacyjny projekt uczniowski etapy realizacji, zadania nauczyciela. IV. Opracowanie propozycji projektów edukacyjnych w oparciu o cele przedmiotu wiedza o społeczeństwie oraz historia. Poradnik nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie w pracy z maturzystami warsztaty metodyczne liczba godz. 6 kod F162 Wsparcie nauczycieli w przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego. nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół ponadgimnazjalnych I. Zadania egzaminacyjne. II. Materiały źródłowe na egzaminie maturalnym. III. Kryteria oceniania pracy pisemnej.

41 Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze 41 Interaktywne nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie warsztaty metodyczne liczba godz. 10 kod F161 Przygotowanie do efektywnego wykorzystania edukacji interaktywnej w procesie dydaktycznym. Zapoznanie z multimedialnymi materiałami i pomocami dydaktycznymi dostosowanymi do potrzeb edukacji interaktywnej. nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie wszystkich etapów edukacyjnych I. Istota interaktywnego nauczania. II. Formy i metody pracy w edukacji interaktywnej. III. Multimedia i interaktywne programy komputerowe. IV. Rozwiązania metodologiczne w zakresie edukacji interaktywnej. V. Możliwości i zagrożenia wiążące się z edukacją interaktywną. Analiza i interpretacja tekstów kultury w kontekście nowej podstawy programowej warsztaty metodyczne liczba godz. 10 kod F101 Prezentacja nowych rozwiązań metodycznych w zakresie analizy i interpretacji tekstów kultury. nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół I. Założenia nowej podstawy programowej. II. Analiza i interpretacja tekstów kultury rozwiązania metodyczne: Komiks jako metoda pracy z tekstem literackim i tekstem kultury. Jak zachęcić do czytania? Gra dydaktyczna zastosowanie przygotowanej planszy. Kanon literatury młodzieżowej kryteria doboru lektur.

42 42 Edukacja matematyczna Edukacja matematyczna Edukacyjna Wartość Dodana warsztaty metodyczne liczba godz. 15 kod G062 Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych do podnoszenia jakości pracy szkoły. nauczyciele i dyrektorzy różnych typów szkół i placówek oświatowych I. Zastosowanie statystyki ilościowej do określenia zależności wyników testowania. II. Normalizacja i rangowanie wyników testowania. III. Porównywanie wyników sprawdzianów i egzaminów IV. zewnętrznych za pomocą efektu standardowego. Metody wyznaczania EWD. 1. Zastosowanie kalkulatora EWD. 2. Zastosowanie trzyletniego wskaźnika EWD. V. Interpretacja edukacyjnej wartości dodanej. VI. Perspektywy rozwoju i zastosowań EWD. Nauczanie matematyki według nowej podstawy programowej kurs doskonalący liczba godz. 15 kod G118 Doskonalenie nauczycieli w zakresie kształcenia umiejętności myślenia matematycznego, zgodnie z nową podstawą programową. nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół I. Myślenie matematyczne podstawą szkolnej edukacji. II. Metody i środki rozwijające umiejętności w zakresie modelowania, argumentowania i rozumowania matematycznego. III. Przykładowe strategie rozwiązywania problemów matematycznych.

43 Edukacja matematyczna 43 Wokół matury z matematyki konferencja liczba godz. 5 kod G117 Prezentacja wyników matury z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz wniosków diagnostycznych. nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych I. Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki. II. Analiza najczęściej pojawiających się błędów. III. Wskazówki metodyczne do pracy z przyszłymi maturzystami. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu matematyki warsztaty metodyczne liczba godz. 6 kod G119 Doskonalenie umiejętności wykorzystywania na lekcjach matematyki tablicy interaktywnej. nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół I. Podstawy systemu obsługi tablicy interaktywnej. II. Przykłady wykorzystania multimedialnych aplikacji przydatnych na lekcjach matematyki. O rozwiązywaniu zadań problemowych warsztaty metodyczne liczba godz. 12 kod G139 Doskonalenie umiejętności kształcenia uczniów w zakresie samodzielnego rozpoznawania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem narzędzi matematycznych. nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół I. Prezentacja metodologii zadań stosowanych w badaniach międzynarodowych PISA. II. Kształcenie umiejętności myślenia matematycznego na przykładach rozwiązywania zadań problemowych z badań PISA. III. Konstrukcja zadań problemowych oraz strategie oceniania rozwiązań.

44 44 Edukacja przyrodnicza Edukacja przyrodnicza Zasady nauczania przedmiotów przyrodniczych w kontekście zmian podstawy programowej warsztaty metodyczne liczba godz. 5 kod G102 Kształtowanie kompetencji nauczyciela przedmiotów przyrodniczych we wdrażaniu nowej podstawy programowej z biologii chemii, fi zyki, geografi i i przyrody. nauczyciele biologii, chemii, geografi i, przyrody, fi zyki I. Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego. II. III. Sposoby kształcenia wymaganych umiejętności. Zastosowanie metod i środków dydaktycznych w problemowym nauczaniu. Rozwijanie umiejętności wykonywania zadań i rozwiązywania problemów w kontekście przygotowania gimnazjalistów do dalszego kształcenia kurs doskonalący liczba godz. 15 kod G103 Poznanie sposobów rozwijania umiejętności złożonych o charakterze problemowym w kontekście realizacji nowej podstawy programowej z biologii, chemii, fi zyki, geografi i. nauczyciele: biologii, chemii, geografi i, fi zyki w gimnazjum (odrębne grupy przedmiotowe) I. Umiejętności złożone o charakterze problemowym w nowej podstawie programowej przedmiotów przyrodniczych. II. Budowanie i analiza zadań sprawdzających umiejętności złożone o charakterze problemowym. III. Sposoby pracy z uczniem w kształtowaniu umiejętności służących rozwiązywaniu problemów. IV. Umiejętności złożone o charakterze problemowym sprawdzane na egzaminach zewnętrznych.

45 Edukacja przyrodnicza 45 Reforma programowa. Monitorowanie realizacji podstawy programowej warsztaty metodyczne liczba godz. 5 kod G104 Doskonalenie kompetencji nauczyciela przedmiotów przyrodniczych w zakresie tworzenia programów własnych i monitorowania realizacji podstawy programowej. nauczyciele przyrody, biologii, chemii, geografi i, fi zyki I. Struktura programu nauczania i jego realizacja. II. III. Projektowanie monitorowania realizowanych programów. Przykłady narzędzi badawczych: a) arkusz oceny programu nauczania, b) kwestionariusz oceny programu. Projekt edukacyjny jako metoda służąca rozwijaniu zainteresowań i zdolności uczniów warsztaty metodyczne liczba godz. 5 kod G105 Doskonalenie kompetencji nauczyciela w zakresie zastosowania metody projektu w pracy z uczniami. nauczyciele przyrody, biologii, chemii, geografi i, fi zyki I. Etapy planowania projektu zadania nauczyciela i uczniów. II. Realizacja projektu warunki, przebieg, prezentacja. III. Trudności i zagrożenia podczas pracy metodą projektu. IV. Ocena projektu. Reforma programowa. Rola eksperymentu i obserwacji w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych warsztaty metodyczne liczba godz. 5 kod G106 Doskonalenie kompetencji badawczych nauczyciela biologii, chemii i fi zyki. Doskonalenie metod i form pracy związanych z prowadzeniem zajęć laboratoryjnych. nauczyciele chemii, biologii, fi zyki I. Obserwacja, pomiar i eksperyment jako metody służące rozwijaniu zainteresowań przyrodniczych oraz sprzyjające lepszemu spełnianiu przez uczniów wymagań edukacyjnych. II. Projektowanie i przeprowadzanie eksperymentów w szkole. III. Dokumentowanie wyników. Przyczyny najczęstszych błędów. IV. Eksperymenty a nowa podstawa programowa.

46 46 Informatyka i technologia informacyjna Informatyka i technologia informacyjna Zarządzanie treścią internetowej witryny szkolnej CMS Joomla kurs doskonalący liczba godz. 20 kod N001 Zapoznanie się z możliwościami efektywnego budowania szkolnej strony WWW za pomocą systemu zarządzania treścią. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek znający podstawy Internetu I. Instalacja i konfi guracja systemu Joomla. II. Układ i organizacja treści w witrynie, szablon głównej strony. III. Przykłady wykorzystania podstawowych modułów systemu. IV. Wyszukiwanie i instalowanie modułów dodatkowych. V. Opracowywanie witryny szkolnej z przykładową treścią. Publikowanie w Internecie kurs doskonalący liczba godz. 15 kod N003 Zapoznanie uczestników z technologią tworzenia edukacyjnych stron internetowych. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek po kursie podstawowym obsługi komputera I. Moja pierwsza strona WWW. II. Elementy grafi ki na stronie. III. Rozmieszczanie elementów za pomocą tabel. IV. Tworzenie miniserwisu edukacyjnego w Internecie.

47 Informatyka i technologia informacyjna 47 Grafika komputerowa na przykładzie GIMP dla Windows kurs doskonalący liczba godz. 20 kod N004 Zapoznanie z podstawowymi funkcjami edytora grafi cznego Gimp. Wykorzystanie Gimpa w przygotowaniu materiałów metodycznych i promujących szkołę. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych po kursie podstawowej obsługi komputera I. Gimp funkcje programu. II. Podstawowe narzędzia. III. Przekształcanie obrazów za pomocą fi ltrów. IV. Selekcje, maski, kanały alfa. V. Przekształcanie warstwy i zaznaczenia. VI. Przygotowanie grafi ki na potrzeby WWW. VII. Tworzenie animacji. Obsługa i użytkowanie pakietu MS Office 2007 kurs doskonalący liczba godz. 45 kod N006 Zapoznanie z interfejsem i funkcjami pakietu MS Offi ce. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek I. Edytor tekstu MS Word. II. Arkusz kalkulacyjny MS Excel. III. Program MS PowerPoint. Każdy moduł realizowany samodzielnie, możliwość wyboru (Word, Excel, PowerPoint)

48 48 Edukacja zawodowa, przedsiębiorczość Edukacja zawodowa, przedsiębiorczość Oczekiwania rynku pracy wobec absolwentów szkół zawodowych warsztaty metodyczne liczba godz. 5 kod I131 Powiązanie kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy. nauczyciele szkół i placówek kształcenia zawodowego I. Lokalny rynek pracy. II. Partnerstwo lokalne. III. Model absolwenta szkoły zawodowej. Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w celu poprawy jakości pracy szkoły lub placówki kurs doskonalący liczba godz. 10 kod I133 Wykorzystanie wyników egzaminów potwierdzających kwalifi kacje zawodowe w podnoszeniu jakości kształcenia. nauczyciele szkół i placówek kształcenia zawodowego I. Analiza statystyczna wyników egzaminu zawodowego. II. Interpretacja dydaktyczna wyników egzaminu zawodowego. III. Opracowanie raportu z analizy wyników egzaminu zawodowego. IV. Działania naprawcze służące podnoszeniu jakości kształcenia.

49 Edukacja zawodowa, przedsiębiorczość 49 Przygotowanie modułowej oferty programowej dla szkoły zawodowej kurs doskonalący liczba godz. 20 kod I134 Kształtowanie kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie unowocześnienia procesu kształcenia zawodowego. nauczyciele i kadra kierownicza szkół i placówek kształcenia zawodowego I. Uwarunkowania formalne opracowania modułowej oferty programowej z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy. II. Dokumenty i opracowania potrzebne do tworzenia własnych programów nauczania. III. Zasady opracowania modułowego programu nauczania dla zawodu i nauczanego przedmiotu. IV. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych w kształceniu modułowym. V. Obudowa dydaktyczna do modułowego programu nauczania. VI. Dokumentacja przebiegu nauczania w kształceniu modułowym. Nauczyciel wobec planowanych zmian systemowych w kształceniu zawodowym warsztaty metodyczne liczba godz. 10 kod I135 Poznanie kierunków projektowanych zmian w systemie kształcenia zawodowego. nauczyciele szkół i placówek kształcenia zawodowego I. Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifi kacji Zawodowych. II. Projektowane zmiany w systemie kształcenia zawodowego i ustawicznego. III. Funkcja i struktura nowych podstaw programowych kształcenia w zawodzie.

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN Szanowni Państwo Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach jest publiczną placówką oświatową świadczącą od lat usługi szkoleniowe dla nauczycieli. Wysoka jakość świadczonych

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wszechnica Nauczycielska ul. Wolności 105, 58-260 Bielawa www.michalska.pl, email: centrump@vp.pl tel./fax 74 833 13 77, 74 833 7777 Doskonalenie jest instrumentem przystosowania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta edukacyjna rok szkolny 201/2015 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 9 Edukacja elementarna - 17

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 1 Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Uczestniczymy w działaniach na rzecz kultywowania wielokulturowości regionu Wspieramy talenty i uzdolnienia Międzynarodowa konferencja W poszukiwaniu wspólnych

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA

OFERTA FORM DOSKONALENIA POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SEMESTR I Busko-Zdrój 2015 Skład i druk: Kazimierska Agencja Drukarska ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta Edukacyjna rok szkolny 201/201 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 7 Edukacja elementarna - 1 Edukacja

Bardziej szczegółowo

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Załącznik nr 1 Opis wymagań w stosunku do poszczególnych części zamówienia Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 13/1 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu KOD FORMY* Liczba godzin Kierownik formy W1 Jerzy Serweta W2 Ryszard

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO INFORMATOR OFERTA 2015/2016 FORM DOSKONALENIA W ł o c ł a w e k u l. N o w o m i e j s k a 2 5 DANE TELEADRESOWE Ośrodek

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp... 3 1. Doradcy metodyczni... 4 2. Eksperci... 3. Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji... 4. Liderzy...

I. Wstęp... 3 1. Doradcy metodyczni... 4 2. Eksperci... 3. Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji... 4. Liderzy... SPIS TREŚCI: I. Wstęp... 3 1. Doradcy metodyczni... 4 2. Eksperci... 3. Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji... 4. Liderzy... 6 6 6 II. Zasady organizacji... 7 III. Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

VI SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

VI SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ VI SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ VI/1. Kompetencje rady pedagogicznej oraz zasady dokumentowania pracy rady pedagogicznej. Cel: -Uczestnicy poznają sposoby opracowania dokumentacji wewnątrzszkolnej regulujące

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2012/2013

Oferta szkoleń 2012/2013 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2012/2013 Szczecin Szanowni Państwo, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli to działająca od ponad sześćdziesięciu lat instytucja

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia auczycieli w Olsztynie Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014 Zawartość I. DYDAKTYKI PRZEDMIOTOWE, SZCZEGÓŁOWE..3 II. ZARZĄDZAIE SZKOŁAMI, PLACÓWKAMI, ZESPOŁAMI

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 SZCZECIN Szanowni Państwo, edukacja nie stoi w miejscu naszym zadaniem jest praca z kolejnymi pokoleniami młodzieży, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2014/2015 Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę przekazać w Państwa ręce Ofertę szkoleń, przygotowaną przez Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA. na rok szkolny 2014/2015

INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA. na rok szkolny 2014/2015 INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA na rok szkolny 2014/2015 Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wrocław 2014 Wydawca: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 50-089 Wrocław, ul. Swobodna 73a

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna i skład

Bardziej szczegółowo

Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013

Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013 Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013 1 Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013 Szanowni Państwo! Reformy w systemie oświaty, które obserwujemy w ostatnich latach,

Bardziej szczegółowo