Mazowieckie Samorz dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli INFORMATOR 20 0/20. o formach doskonalenia nauczycieli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mazowieckie Samorz dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli INFORMATOR 20 0/20. o formach doskonalenia nauczycieli"

Transkrypt

1 Mazowieckie Samorz dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli INFORMATOR 20 0/20 o formach doskonalenia nauczycieli

2 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2010/2011

3 Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu ul. Kościuszki 5a Radom tel.: tel.: fax: Copyright by Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu, ul. Kościuszki 5a

4 Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2010/2011

5 Wstęp 5 Wstęp Szanowni Państwo, Oferta doskonalenia, którą prezentujemy została oparta na rzetelnej diagnozie potrzeb nauczycieli przeprowadzonej przez naszą placówkę we współpracy z Kuratorium Oświaty w Warszawie. Przygotowały ją zespoły problemowe złożone z nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych oraz zaproszonych do współpracy pracowników naukowych wyższych uczelni, trenerów i edukatorów. Pragniemy być Państwa partnerem na drodze osobistego i zawodowego rozwoju. Stąd też staraliśmy się, by nasze propozycje były adekwatne do zachodzących w oświacie zmian, a nabywane umiejętności okazały się przydatne w praktyce szkolnej. Wśród nich znajduje się bogaty wybór projektów edukacyjnych realizowanych wspólnie z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami i ośrodkami naukowymi, w tym również zagranicznymi. Jednym z istotnych wyzwań dla mazowieckich nauczycieli jest wypracowanie metod odkrywania i wspierania talentów uczniów, budowania w nich poczucia własnej wartości oraz planowania indywidualnych ścieżek rozwoju edukacyjnego. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom będziemy kontynuować projekt Mazowieckie Talenty oraz rozpoczniemy realizację systemowego projektu Mazowieckie Centra Talentu i Kariery współfi nansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie Pełen opis naszej oferty dostępny jest na stronie internetowej: Dziękując za dotychczasową dobrą współpracę, zapraszamy Państwa nauczycieli, kadrę kierowniczą szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego do korzystania z naszych propozycji. Jarosław Zaroń Dyrektor MSCDN

6 6 Spis treści Spis treści Wstęp Zasady organizacji szkoleń Formy doskonalenia nauczycieli Zarządzanie w oświacie, jakość pracy szkoły i awans zawodowy Wychowanie, opieka, profi laktyka Specjalne potrzeby edukacyjne Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze Edukacja matematyczna Edukacja przyrodnicza Informatyka i technologia informacyjna Edukacja zawodowa, przedsiębiorczość Edukacja zdrowotna i wychowanie fi zyczne Języki obce Plastyka, muzyka, technika Religia, etyka Biblioteka w szkole Kursy kwalifi kacyjne i nadające uprawnienia Szkolenia rad pedagogicznych

7 Zasady organizacji szkoleń 7 Zasady organizacji szkoleń 1. Po wybraniu formy doskonalenia z oferty należy wypełnić kartę zgłoszenia dostępną w Informatorze lub na stronie internetowej Wydziału. 2. Prosimy o telefoniczne lub owe powiadomienie o rezygnacji z udziału w szkoleniu lub zgłoszenie chęci udziału w nim w innym terminie. 3. O zakwalifi kowaniu na formy doskonalenia decyduje kolejność zgłoszeń. 4. W przypadku niskiej frekwencji zastrzegamy sobie prawo odwołania zajęć i gwarantujemy zwrot dokonanej wpłaty. 5. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest spełnienie zasad określonych w ofercie. 6. Nie wydajemy zaświadczeń o częściowym uczestnictwie w formach doskonalenia. 7. Faktura zostanie wystawiona na osobę lub placówkę podaną na przelewie. 8. Formy doskonalenia mogą być organizowane, na życzenie placówek, poza siedzibą Wydziału. Obowiązują wówczas następujące warunki: tematyka szkolenia proponowana w Informatorze lub do uzgodnienia z kierownictwem Wydziału, kurs doskonalący trwa min. 15 godzin, warsztaty 6 14 godzin, szkolenie rad pedagogicznych min. 4 godziny. 9. Za szkolenia rad pedagogicznych oraz form wyjazdowych pobieramy odpłatność w wysokości od 100 do 300 zł za godzinę w zależności od rodzaju i treści szkolenia, liczebności grupy, ilości materiałów szkoleniowych, dojazdu do szkoły.

8

9 Formy doskonalenia nauczycieli

10

11 Zarządzanie w oświacie, jakość pracy szkoły i awans zawodowy 11 Zarządzanie w oświacie, jakość pracy szkoły i awans zawodowy Akademia Młodego Dyrektora seminarium liczba godz. 60 kod B086 Wspieranie nowo powołanych dyrektorów, wicedyrektorów w zarządzaniu szkołą/placówką oświatową. nowo powołani dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych I. Rola organu prowadzącego w pracy dyrektora szkoły. II. Sposoby rozwiązywania konfl iktów w radzie pedagogicznej. III. Realizacja funkcji wychowawczej w szkole. IV. Kodeks postępowania administracyjnego w pracy dyrektora szkoły. V. Jak przygotować szkołę do kontroli zewnętrznej. VI. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły/ placówki oświatowej. VII. Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły. VIII. Polityka fi nansowa w szkole. IX. Zamówienia publiczne w szkole/placówce oświatowej. X. Kancelaria szkolna i jej znaczenie w pracy dyrektora. XI. Rola dyrektora szkoły/przedszkola w rozwoju i awansie zawodowym nauczyciela. XII. Tworzenie wizerunku szkoły/placówki oświatowej. XIII. Sytuacje kryzysowe w szkole/placówce oświatowej. XIV. Metody pracy dyrektora z radą pedagogiczną. XV. Zarządzanie sobą w czasie. XVI. Fundusze unijne i ich wykorzystanie w szkole/placówce oświatowej. XVII. Emisja i higiena głosu. XVIII. Negocjacje, mediacje.

12 12 Zarządzanie w oświacie, jakość pracy szkoły i awans zawodowy Szkoła Menedżerów Oświaty seminarium liczba godz. 40 kod B093 Rozwijanie kompetencji zawodowych dyrektora szkoły/placówki oświatowej. dyrektorzy, wicedyrektorzy różnych typów szkół/placówek oświatowych I. Różne modele zarządzania szkołą/placówką oświatową w XXI wieku: a) zarządzanie przez cele, b) zarządzanie przez wartości, c) zarządzanie marketingowe, d) zarządzanie partycypacyjne, e) zarządzanie przez jakość. II. Zarządzanie sobą w czasie. III. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w szkole/placówce oświatowej. IV. Gry psychologiczne w szkole. V. Wychowanie w szkole/placówce oświatowej. VI. Pozyskiwanie środków fi nansowych z funduszy unijnych. VII. Wpływ zagospodarowania przestrzennego na efektywność pracy szkoły VIII. Rodzice w szkole. IX. Cyberprzemoc procedury reagowania na terenie szkoły. X. Wspieranie rozwoju zawodowego nauczyciela. Coaching w pracy dyrektora szkoły/placówki oświatowej. XI. Media w pracy dyrektora szkoły/placówki oświatowej. XII. Wystąpienia publiczne (autoprezentacja). XIII. Wykorzystanie nowoczesnych metod uczenia się i technik zapamiętywania w pracy dyrektora szkoły/placówki oświatowej. XIV. Jak uczyć o prawach człowieka? XV. Rola i zadania dyrektora w realizacji reformy programowej w szkole/placówce oświatowej. XVI. Etyka w pracy dyrektora szkoły/placówki oświatowej. XVII. Wykorzystanie nowoczesnych metod uczenia się i technik zapamiętywania w pracy dyrektora szkoły/placówki oświatowej. XVIII. Wielokulturowość w szkole/placówce oświatowej. XIX. Uczeń zdolny w polskim systemie oświatowym.

13 Zarządzanie w oświacie, jakość pracy szkoły i awans zawodowy 13 Psychologiczne wsparcie w zarządzaniu szkołą konferencja liczba godz. 6 kod B142 Prezentacja modelowych rozwiązań psychologicznego wsparcia dyrektora szkoły/placówki oświatowej. dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych I. Regulacje prawne w zakresie psychologicznego wsparcia szkół/placówek oświatowych. II. Model psychologicznego wsparcia szkół/placówek oświatowych. III. Rola i zadania psychologa w szkole oraz współpraca z dyrektorem szkoły/placówki oświatowej. Skuteczne formy promocji szkoły/placówki oświatowej warsztaty metodyczne liczba godz. 6 kod B087 Doskonalenie sposobów promowania szkoły/placówki oświatowej. dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, rady pedagogiczne szkół/ placówek oświatowych I. Promocja jako jeden z elementów komunikacji i informacji. II. Metody promowania szkoły/placówki oświatowej. III. Warunki udanej promocji szkoły/placówki oświatowej.

14 14 Zarządzanie w oświacie, jakość pracy szkoły i awans zawodowy Szkoła w gminie/powiecie miejsce szkoły w lokalnej infrastrukturze społecznej seminarium liczba godz. 6 kod B150 Doskonalenie umiejętności współpracy dyrektora z organem prowadzącym w zarządzaniu szkołą/placówką oświatową. pracownicy JST, dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych I. Ustawowe organy JST. II. Zadania oświatowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego. III. Podział zadań i kompetencji organu prowadzącego wynikających z Ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela. IV. Obowiązki organów prowadzących wynikające z regulacji prawnych. Wicedyrektor w szkole kurs doskonalący liczba godz. 6 kod B084 Doskonalenie umiejętności niezbędnych w pracy wicedyrektora szkoły/placówki oświatowej. wicedyrektorzy, nauczyciele różnych typów szkół i placówek oświatowych I. Stanowisko wicedyrektora w prawie oświatowym. II. Obowiązki i uprawnienia wicedyrektora szkoły/placówki oświatowej. III. Budowanie relacji pomiędzy dyrektorem, wicedyrektorem i radą pedagogiczną.

15 Zarządzanie w oświacie, jakość pracy szkoły i awans zawodowy 15 Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczyciela za bezpieczeństwo ucznia seminarium liczba godz. 6 kod B144 Przygotowanie uczestników do stosowania prawa zapewniającego bezpieczeństwo w szkole. dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele szkół/placówek oświatowych I. Problemy wychowawcze w szkole i zagrożenia bezpieczeństwa ucznia. II. Przepisy prawne regulujące bezpieczeństwo w szkole. III. Bezpieczeństwo ucznia w drodze do szkoły oraz na wycieczkach i w czasie ferii. Zarządzanie finansami i majątkiem szkoły/placówki oświatowej seminarium liczba godz. 8 kod B141 Doskonalenie umiejętności gospodarowania fi nansami szkoły/ placówki oświatowej. dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/ placówek oświatowych I. Odpowiedzialność dyrektora szkoły/placówki oświatowej za gospodarkę fi nansową w świetle obowiązujących ustaw: o systemie oświaty, fi nansach publicznych i innych. II. Wymagania związane z dyscypliną fi nansów publicznych. III. Relacje pomiędzy głównym księgowym a dyrektorem szkoły/ placówki oświatowej. IV. Zasady gospodarki majątkowej wynikające z ustawy o fi nansach publicznych i innych aktów prawnych.

16 16 Zarządzanie w oświacie, jakość pracy szkoły i awans zawodowy Zamówienia publiczne w szkołach/placówkach oświatowych seminarium liczba godz. 6 kod B146 Doskonalenie umiejętności interpretowania i stosowania w praktyce przepisów prawnych dotyczących zamówień publicznych w szkole/ placówce oświatowej. dyrektorzy szkół/placówek oświatowych lub pracownicy administracyjni wyznaczeni przez dyrektora I. Podstawy prawne zamówień publicznych. II. Przygotowanie zamówień publicznych. III. Składanie ofert, ich ocena i wybór. IV. Dokumentacja i protokół. Polityka kadrowa w szkole/placówce oświatowej seminarium liczba godz. 8 kod B147 Doskonalenie umiejętności doboru kadry do pracy w szkole/placówce oświatowej. dyrektorzy szkół/placówek oświatowych, pracownicy JST ds. oświaty I. Źródła prawa pracy. II. Prawne aspekty doboru kadry pedagogicznej i niepedagogicznej. III. Obowiązki pracodawcy w świetle ustawy KN i Kodeksu pracy. IV. Omówienie wybranych elementów polityki kadrowej w szkole/ placówce oświatowej.

17 Zarządzanie w oświacie, jakość pracy szkoły i awans zawodowy 17 Ochrona i przetwarzanie danych osobowych seminarium liczba godz. 6 kod B140 Kształcenie umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych, ich przetwarzania i odnowy. dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół/placówek oświatowych I. Podstawy prawne ochrony danych osobowych. II. Zasady przetwarzania danych osobowych w szkołach/ placówkach oświatowych. III. Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych. Dostęp do informacji publicznej a prawna ochrona działalności seminarium liczba godz. 6 kod B145 Doskonalenie umiejętności w zakresie ochrony prawnej tajemnic życia zawodowego i prywatnego nauczycieli, uczniów, rodziców. dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół/placówek oświatowych I. Obowiązek ochrony tajemnicy państwowej i służbowej. II. Tajemnice prawnie chronione w oświacie. III. Dostęp do informacji publicznej i wynikające z tego zagrożenia.

18 18 Zarządzanie w oświacie, jakość pracy szkoły i awans zawodowy Kancelaria szkolna i archiwizacja dokumentów seminarium liczba godz. 8 kod B148 Poznanie zasad prowadzenia kancelarii oraz archiwizacji dokumentacji w szkole/placówce oświatowej. dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych oraz inne osoby wyznaczone przez dyrektora I. Akty prawne regulujące sposób prowadzenia kancelarii szkolnej oraz gromadzenia i trybu przekazu materiałów archiwalnych. II. Obieg korespondencji. III. Gromadzenie i przechowywanie akt. IV. Organizacja archiwum. V. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej. Procedury administracyjne w zarządzaniu szkołą/ placówką oświatową seminarium liczba godz. 6 kod B149 Doskonalenie umiejętności stosowania prawa administracyjnego w zarządzaniu szkołą/placówką oświatową. dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/ placówek oświatowych I. Postępowanie administracyjne a prawo oświatowe. II. Zakres przedmiotowy i podmiotowy postępowania administracyjnego w zarządzaniu szkołą/placówką oświatową. III. Decyzje administracyjne w praktyce oświatowej. IV. Rozpatrywanie skarg. V. Wydawanie zaświadczeń.

19 Zarządzanie w oświacie, jakość pracy szkoły i awans zawodowy 19 Opiekun praktyk pedagogicznych kurs doskonalący liczba godz. 15 kod B151 Przygotowanie nauczycieli do pełnienia roli opiekuna praktyk pedagogicznych. nauczyciele mianowani, dyplomowani szkół/placówek oświatowych I. System kształcenia nauczycieli w Polsce. II. Rola i zadania opiekuna praktyk. III. Budowanie pozytywnych relacji jako warunek dobrej współpracy między opiekunem praktyk, studentem i uczelnią. IV. Etyka zawodowa opiekuna praktyk. V. Rozwój zawodowy opiekuna praktyk. Podstawy prawa oświatowego kurs doskonalący liczba godz. 20 kod B088 Doskonalenie umiejętności stosowania prawa oświatowego w praktyce szkolnej. nauczyciele stażyści i kontraktowi szkół/placówek oświatowych I. Prawo jako system norm. Podstawy prawne zawodu nauczyciela prawa i obowiązki nauczyciela. II. Akty prawne regulujące organizację pracy nauczyciela i szkoły. III. Akty prawne regulujące działalność dydaktyczną nauczyciela. IV. Akty prawne regulujące działalność opiekuńczo-wychowawczą nauczyciela.

20 20 Zarządzanie w oświacie, jakość pracy szkoły i awans zawodowy Rozwój i awans zawodowy nauczyciela stażysty kurs doskonalący liczba godz. 15 kod B090 Przygotowanie nauczycieli stażystów do uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego. nauczyciele stażyści szkół/placówek oświatowych I. System awansu zawodowego nauczyciela w świetle prawa. II. Realizacja zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego. III. Nauczyciel stażysta przed komisją kwalifi kacyjną. Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego kurs doskonalący liczba godz. 15 kod B092 Przygotowanie nauczycieli kontraktowych do uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego. nauczyciele kontraktowi szkół/placówek oświatowych I. System awansu zawodowego nauczyciela w świetle prawa. II. Realizacja zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego. III. Nauczyciel stażysta przed komisją kwalifi kacyjną. Rozwój i awans zawodowy nauczyciela mianowanego kurs doskonalący liczba godz. 15 kod B091 Przygotowanie nauczycieli mianowanych do uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego. nauczyciele mianowani szkół/placówek oświatowych I. System awansu zawodowego nauczyciela mianowanego a rozwój zawodowy nauczyciela. II. Realizacja zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego. III. Nauczyciel mianowany przed komisją kwalifi kacyjną.

21 Zarządzanie w oświacie, jakość pracy szkoły i awans zawodowy 21 Opiekun stażu kurs doskonalący liczba godz. 20 kod B089 Przygotowanie nauczycieli do pełnienia roli opiekuna stażu. zainteresowani nauczyciele mianowani, dyplomowani szkół/placówek oświatowych I. System awansu zawodowego nauczycieli. II. Rola opiekuna stażu w rozwoju i awansie nauczyciela. III. Obserwacja zajęć jako element podnoszenia jakości pracy dydaktyczno-wychowawczej. IV. Projektowanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela. Jak przygotować się do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej? kurs doskonalący liczba godz. 12 kod B085 Przygotowanie kandydata do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych I. Uwarunkowania formalno-prawne konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki. II. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki. III. Wizerunek kandydata podczas konkursu. Ewaluacja w szkole/placówce oświatowej kurs doskonalący liczba godz. 15 kod B107 Przygotowanie uczestników kursu do zaplanowania, zaprojektowania i przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej w szkole/placówce oświatowej. nowo powołani dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych I. Uwarunkowania prawne ewaluacji w szkole/placówce oświatowej. II. Kluczowe kwestie w ewaluacji. III. Metody, techniki i narzędzia badawcze. IV. Etapy procesu ewaluacji. V. Podsumowanie ewaluacji.

22 22 Wychowanie, opieka, profi laktyka Wychowanie, opieka, profilaktyka Kompetencje wychowawcze nauczyciela kurs doskonalący liczba godz. 15 kod L108 Doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczyciela. nauczyciele kontraktowi I. Wychowanie defi nicja, wybrane koncepcje. II. Typologia postaw wychowawczych. III. Strategie rozwiązywania problemów wychowawczych w relacjach z uczniami i rodzicami. IV. Skuteczne metody oddziaływań wychowawczych. V. Osobowość nauczyciela a jego skuteczność wychowawcza. VI. VII. Znaczenie i umiejętność stawiania granic. Wybrane procedury pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze. Rozwiązywanie konfliktów w szkole kurs doskonalący liczba godz. 15 kod L109 Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z rozwiązywaniem konfl iktów. nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy I. Podstawy prawne działań wychowawczych i profi laktycznych w szkole. II. Konfl ikt istota, rodzaje, źródła. Mapa konfl iktów w szkole. III. Porozumiewanie się w szkole jako istotny element tworzenia lub zapobiegania sytuacjom konfl iktowym. IV. Sposoby rozwiązywania konfl iktów: negocjacje, mediacje, arbitraż. V. Negocjacje pozycyjne i problemowe. VI. Procedury negocjacyjne i mediacyjne w programie wychowawczym i profi laktycznym szkoły.

23 Wychowanie, opieka, profi laktyka 23 Motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą warsztaty metodyczne liczba godz. 12 kod L110 Budowanie dobrej współpracy nauczycieli z rodzicami. nauczyciele, wychowawcy I. Współzależność szkoły i rodziny. II. Potrzeby rodziców i sposoby ich zaspokajania. III. Metody i formy motywacji rodziców do współpracy z nauczycielami. IV. Budowanie systemu współpracy z rodzicami. V. Rozwiązywanie konfl iktów pojawiających się w trakcie współpracy. VI. Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania z rodzicami. Przeciwdziałanie zjawiskom agresji, dyskryminacji, przemocy, wykluczeniu kurs doskonalący liczba godz. 15 kod L129 Poszerzenie wiedzy na temat przeciwdziałania zjawiskom agresji, dyskryminacji, przemocy, wykluczenia. nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy I. Diagnozowanie zjawiska agresji. Rodzaje agresji. II. Źródła agresji w szkole. III. Wybrane sposoby przeciwdziałania agresji. IV. Wybrane aspekty pracy z ofi arą, sprawcą, świadkiem przemocy w szkole. V. Rozwijanie umiejętności prospołecznych ważnych w radzeniu sobie z agresją. VI. Szkolny system przeciwdziałania przemocy, dyskryminacji, agresji, wykluczeniu. VII. Cyberprzemoc i procedury jej przeciwdziałania na terenie szkoły.

24 24 Wychowanie, opieka, profi laktyka Trudności wychowawcze i sposoby radzenia sobie z nimi kurs doskonalący liczba godz. 18 kod L130 Rozszerzenie umiejętności radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi. nauczyciele z określonych typów szkół (szkoła podstawowa, gimnazjum) I. Etapy rozwojowe. II. III. Zachowania ryzykowne na danym etapie rozwojowym. Sposoby radzenia sobie z problemowymi zachowaniami uczniów. Szkoła wobec migracji zawodowej rodziców i opiekunów uczniów warsztaty metodyczne liczba godz. 10 kod L132 Poszerzenie wiedzy na temat pracy z dzieckiem eurosierotą. nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy I. Charakterystyka zjawiska migracji rodzicielskich XXI w. II. Władza rodzicielska a wyjazd rodziców za granicę aspekty prawne. III. IV. Psychopedagogiczne skutki rozłąki migracyjnej. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna szkoły adresowana do uczniów z rodzin migracyjnych. V. Praca z opiekunami. VI. Budowanie niestandardowych kontaktów z rodzicami. Twórcze działania w świetlicy warsztaty metodyczne liczba godz. 10 kod L136 Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela świetlicy. nauczyciele świetlic szkolnych I. Odkrywanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. II. Metody pracy wpływające na rozwój uzdolnień (elementy pedagogiki zabawy, treningu twórczości, arteterapii).

25 Wychowanie, opieka, profi laktyka 25 Metodyka zabawy w pracy z grupami dzieci i młodzieży kurs doskonalący liczba godz. 20 kod L137 Poznanie metodyki zabawy w pracy z grupami dzieci i młodzieży. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek I. Zasady pracy metodami pedagogiki zabawy. II. Zabawy integracyjne, ruchowe, muzyczne. III. Prowadzenie imprezy dla dużej grupy. Wykorzystanie narzędzi TOC (Teoria Ograniczeń) w edukacji i wychowaniu kurs doskonalący liczba godz. 15 kod L138 Poznanie narzędzi TOC (Teoria Ograniczeń) i ich zastosowanie. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek I. Założenia TOC Teorii Ograniczeń II. Narzędzia TOC aktywizujące myślenie: Gałąź, Chmurka, Drzewo ambitnego celu. III. Praktyczne zastosowanie narzędzi TOC.

26 26 Specjalne potrzeby edukacyjne Specjalne potrzeby edukacyjne Rozpoznawanie uzdolnień i wspieranie rozwoju ucznia zdolnego kurs doskonalący liczba godz. 15 kod M007 Kształtowanie umiejętności w zakresie rozpoznawania i wspierania uczniów uzdolnionych. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek I. Identyfi kacja i klasyfi kacja zdolności uczniów. II. Metody i techniki pracy wspierające rozwój zdolności. III. Tworzenie szkolnego systemu wspierania uzdolnień. Metody twórczego myślenia stymulujące rozwój poznawczy uczniów warsztaty metodyczne liczba godz. 12 kod M008 Kształtowanie kompetencji w zakresie stosowania metod twórczego myślenia pozwalających na tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek I. Rozwój zdolności twórczych u dzieci i młodzieży. II. Metody i techniki rozwijające twórcze myślenie. III. Kształtowanie twórczego myślenia analiza wybranych programów.

27 Specjalne potrzeby edukacyjne 27 Metody usprawniające ruchowo i stymulujące rozwój dziecka niepełnosprawnego warsztaty metodyczne liczba godz. 10 kod M009 Doskonalenie umiejętności stosowania różnorodnych technik usprawniających rozwój dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. nauczyciele wszystkich typów szkól i placówek pracujący z uczniami niepełnosprawnymi I. Praca z ciałem i oddechem. II. Integracja zmysłowo-ruchowa. Jak rozmawiać z uczniami o niepełnosprawności? scenariusze lekcji warsztaty metodyczne liczba godz. 8 kod M010 Zapoznanie ze scenariuszami dotyczącymi tolerancji i przełamywania stereotypów w postrzeganiu osób niepełnosprawnych intelektualnie. nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy pracujący w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych integracyjnych i ogólnodostępnych I. Jak rozmawiać o niepełnosprawności? scenariusze zajęć. II. Prezentacja pakietu edukacyjnego Dołącz do nas. Uczestnicy szkolenia otrzymują scenariusz zajęć oraz fi lmy programu edukacyjnego Olimpiad Specjalnych.

28 28 Specjalne potrzeby edukacyjne Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC) kurs doskonalący liczba godz. 15 kod M011 Kształcenie umiejętności diagnozowania możliwości komunikacyjnych osób z trudnościami w porozumiewaniu się i stosowania metod komunikacji alternatywnej. nauczyciele przedszkoli, szkół specjalnych i integracyjnych, logopedzi, rodzice oraz opiekunowie dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się I. Charakterystyka trudności porozumiewania się. II. Przegląd systemów znaków komunikacji symbolicznej i ich właściwy dobór. III. Metodyka wprowadzania i wykorzystywania symboli. IV. Techniki użycia symboli. V. Technologia wspomagająca porozumiewanie. Praca z uczniem niepełnosprawnym w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej kurs doskonalący liczba godz. 15 kod M012 Rozwijanie kompetencji niezbędnych w pracy z uczniem niepełnosprawnym. nauczyciele szkół ogólnodostępnych i integracyjnych pracujący z uczniami posiadającymi orzeczenia o kształceniu specjalnym I. Potrzeby specjalne uczniów a zadania szkoły. II. Zasady pracy dydaktycznej i wychowawczej. III. Psychologiczno-pedagogiczne aspekty oceniania dziecka niepełnosprawnego. IV. Współpraca z rodzicami.

29 Specjalne potrzeby edukacyjne 29 Konstruowanie programów indywidualnych warsztaty metodyczne liczba godz. 10 kod M013 Poznanie zasad konstruowania indywidualnych programów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek pracujący z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych I. Zasady konstruowania indywidualnego programu. II. Dobór metod, form i środków do indywidualnych potrzeb ucznia. III. Ocena postępów dziecka. Zrozumieć ADHD podstawy pracy z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo warsztaty metodyczne liczba godz. 10 kod M014 Zapoznanie uczestników ze zjawiskiem nadpobudliwości psychoruchowej oraz sposobami przeciwdziałania jej u dzieci w wieku przedszkolnym, w młodszym wieku szkolnym i w starszym wieku szkolnym. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek I. Nadpobudliwość psychoruchowa defi nicja i objawy a inne problemy rozwojowe dzieci. II. Metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym.

30 30 Specjalne potrzeby edukacyjne Wspomaganie dziecka z trudnościami z koncentracją uwagi warsztaty metodyczne liczba godz. 10 kod M015 Nabycie umiejętności rozpoznawania defi cytu koncentracji uwagi oraz organizowania zajęć stymulujących uwagę u uczniów. nauczyciele szkół podstawowych i placówek przedszkolnych I. Zadania nauczyciela w pracy z uwagą ucznia. II. Rozwijanie uwagi percepcyjno recepcyjnej w zależności od kanału odbioru informacji. III. Znaczenie uwagi myślowej w procesie dydaktycznym. IV. Organizacja procesu dydaktycznego sprzyjająca koncentracji uwagi uczniów. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia w oparciu o opinię poradni psychologiczno- -pedagogicznych warsztaty metodyczne liczba godz. 6 kod M016 Poznanie sposobów i form realizacji zaleceń zawartych w opiniach w pracy z uczniem o specyfi cznych potrzebach edukacyjnych. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek I. Analiza opinii o dostosowaniu wymagań edukacyjnych. II. Sposoby realizacji zaleceń poradni.

31 Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna 31 Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna Diagnoza przedszkolna z uwzględnieniem gotowości edukacyjnej i szkolnej pięciolatka i sześciolatka warsztaty metodyczne liczba godz. 10 kod E125 Zapoznanie nauczycieli z zasadami i narzędziami do prowadzenia diagnozy gotowości edukacyjnej pięciolatka i gotowości szkolnej sześciolatka. nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej I. Zakres i istota diagnozy przedszkolnej z uwzględnieniem gotowości edukacyjnej i szkolnej. II. Obserwacja jako metoda diagnostyczna wspierająca monitorowanie rozwoju dziecka. III. Kryteria Gotowości Edukacyjnej Pięciolatka (GE-5). IV. Skala Gotowości Szkolnej (SGS). V. Planowanie działań wspomagających rozwój dziecka. VI. Przekazywanie informacji rodzicom.

32 32 Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna Rozpoznawanie możliwości i potrzeb uczniów w edukacji wczesnoszkolnej warsztaty metodyczne liczba godz. 12 kod E126 Zapoznanie nauczycieli z metodami pedagogicznej diagnozy ucznia. nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji I. Zakres i istota diagnozy pedagogicznej nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej: a) rozpoznawanie specyfi cznych trudności w uczeniu się w tym ryzyka dysleksji, b) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb w kontekście szczególnych uzdolnień. II. Narzędzia i warsztat diagnostyczny nauczyciela wspierający rozpoznawanie potrzeb i możliwości ucznia. III. Planowanie działań wspomagających i zajęć dydaktycznowyrównawczych. Dziecko z trudnościami w zachowaniu warsztaty metodyczne liczba godz. 10 kod E127 Prezentacja metod pracy z dzieckiem wykazującym zachowania nieadekwatne do sytuacji, uniemożliwiające mu przystosowanie się do sytuacji społecznych. nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej I. Rozwój emocjonalny i społeczny dziecka w wieku 3-9 lat. II. Charakterystyka najczęściej pojawiających się trudności w zachowaniu. III. Metody i formy pracy z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze. IV. Działania wspierające rodziców dziecka mające na celu integrację procesu wychowawczego na poziomie rodzic dziecko nauczyciel.

33 Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna 33 Techniki aktywizujące myślenie małego dziecka (TOC) warsztaty metodyczne liczba godz. 10 kod E121 Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowe techniki pracy z dzieckiem narzędzia myślowe TOC. nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej I. Rola przedszkola i szkoły w XXI wieku TOC dla edukacji. II. Narzędzia myślowe TOC. III. Tworzenie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi pracy. Wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji wczesnoszkolnej warsztaty metodyczne liczba godz. 10 kod E002 Przygotowanie do nauczania elementów edukacji medialnej na poziomie wczesnoszkolnym. Ukazanie roli oddziaływania mediów we współczesnej edukacji. nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej I. Interaktywne nauczanie według nowej podstawy programowej. II. Wsparcie technologiczne dla edukacji wczesnoszkolnej. III. Zasady edukacji medialnej. IV. Samodzielne tworzenie multimedialnych aplikacji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

34 34 Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna Technologia informacyjna w klasach I III w świetle nowej podstawy programowej kurs doskonalący liczba godz. 15 kod E005 Zapoznanie ze sposobami realizacji nowej podstawy programowej dotyczącej TI w klasach I III. nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej I. Treści nauczania zajęć komputerowych w klasach I- III. II. Przegląd zatwierdzonych podręczników do nauczania zajęć komputerowych w klasach I III. III. Oprogramowanie komputerowe niezbędne w procesie realizacji zajęć komputerowych. IV. Przykłady zajęć komputerowych w klasach I- III. Edukacja matematyczna wspomaganie rozwoju umysłowego dziecka z wykorzystaniem elementów programu Klucz do uczenia się kurs doskonalący liczba godz. 15 kod E159 Prezentacja gier i zabaw rozwijających kompetencje matematyczne dziecka. nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej I. Rozwój dziecięcej wyobraźni zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne z wykorzystaniem elementów modułu Konstrukcje z programu Klucz do uczenia się. II. Operacyjne rozumowanie dojrzałość do uczenia się matematyki w warunkach szkolnych. III. Kształtowanie pojęć matematycznych stosunki przestrzenne. IV. Różnorodne strategie rozwiązywania zadań z treścią. V. Gry i zabawy doskonalące dziecięce liczenie. VI. Matematyka sensoryczna i Logika wybrane scenariusze zajęć z programu Klucz do uczenia się.

35 Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna 35 Jak kształtować gotowość do nauki czytania i pisania u dziecka w wieku przedszkolnym? ciekawe rozwiązania metodyczne z uwzględnieniem elementów programu Klucz do uczenia się kurs doskonalący liczba godz. 15 kod E160 Prezentacja metod mających zastosowanie w kształtowaniu gotowości dziecka do nauki czytania i pisania. nauczyciele wychowania przedszkolnego I. Zabawy i ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową, wzrokową i kinestetyczno-ruchową. II. Od bazgrania do pisania prezentacja wybranych rozwiązań metodycznych z programu Klucz do uczenia się przygotowujących dziecko do pisania. III. Umiejętności komunikowania się dziecka: gotowość słownikowo-pojęciowa. IV. Gotowość emocjonalno motywacyjna dziecka do podjęcia nauki czytania i pisania. V. Program Literacki przykład innowacyjnego podejścia w kształtowaniu gotowości dziecka do nauki czytania z programu Klucz do uczenia się. Zabawy teatralne w edukacji małego dziecka warsztaty metodyczne liczba godz. 10 kod E120 Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o ciekawe formy twórczej działalności dziecka wykorzystujące ruch i muzykę. nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej I. Wpływ zabaw teatralnych na wszechstronny rozwój dziecka. II. Budowanie pozytywnych relacji w grupie. III. Ćwiczenia uruchamiające ekspresję werbalną i niewerbalną. IV. Zabawy wspomagające odkrywanie własnej tożsamości.

36 36 Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna Formy ekspresji muzycznej dziecka kurs doskonalący liczba godz. 15 kod E122 Prezentacja różnych form ekspresji muzycznej oraz możliwości ich wykorzystania w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej I. Rozwijanie zdolności muzycznych dziecka. II. Tańce i pląsy wykorzystywane w pracy z małym dzieckiem. III. Improwizacje a twórczość muzyczna dziecka. IV. Ruch przy muzyce z elementami relaksacji. V. Aktywizujące działania nauczyciela w kształceniu muzycznym. Wspieranie twórczości plastycznej dziecka warsztaty metodyczne liczba godz. 12 kod E123 Prezentacja różnych form i technik plastycznych. nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej I. Planowanie i organizacja działań twórczych, dostosowanie ich do potrzeb i możliwości uczniów. II. Zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne. III. Prace plastyczne związane ze świętami. IV. Wykorzystanie sztuki origami w pracy z dziećmi. V. Warsztat pracy nauczyciela.

37 Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna 37 Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej warsztaty metodyczne liczba godz. 40 kod E128 Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w zakresie wychowania fi zycznego. nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej I. Podstawy teorii wychowania fi zycznego. II. Metodyka zajęć wychowania fi zycznego w edukacji wczesnoszkolnej. III. Systematyka i metodyka nauczania wybranych form aktywności ruchowej. IV. Wybrane zagadnienia z korekcji wad postawy. Opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka warsztaty metodyczne liczba godz. 12 kod E124 Prezentacja zasad konstruowania indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dziecka. nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej I. Ocena funkcjonowania dziecka. II. Zasady konstruowania indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka. III. Dobór metod, form i środków do indywidualnych potrzeb dziecka. IV. Ocena postępów dziecka.

38 38 Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze Akademia Twórczego Polonisty konferencja liczba godz. 12 kod F097 Pogłębianie i aktualizowanie wiedzy o literaturze i gramatyce języka polskiego. nauczyciele języka polskiego, wiedzy o kulturze, fi lozofi i wszystkich typów szkół I. Poezja i muzyka epoki romantyzmu w Roku Chopinowskim. II. Kiedy błąd, a kiedy norma językowa? Zmiany we współczesnej polszczyźnie. III. Stare po nowemu życie i twórczość znanych pisarzy w nieznanych odsłonach. Metody i formy pracy rozwijające kreatywność ucznia na lekcjach języka polskiego warsztaty metodyczne liczba godz. 10 kod F096 Zapoznanie nauczycieli z metodami i formami pracy rozwijającymi kreatywność. nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół I. Metody i formy pracy rozwijające kreatywność. II. Ćwiczenia stymulujące twórczą pracę uczniów i zapewniające właściwą atmosferę w grupie; analiza wybranych testów myślenia dywergencyjnego jako narzędzi diagnostycznych zespołu klasowego. III. Tworzenie scenariuszy lekcji z uwzględnieniem ćwiczeń stymulujących kreatywność uczniów.

39 Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze 39 Określanie wymagań edukacyjnych z języka polskiego z uwzględnieniem opinii poradni psychologiczno- -pedagogicznych warsztaty metodyczne liczba godz. 5 kod F095 Doskonalenie umiejętności analizy opinii poradni psychologiczno- -pedagogicznych pod kątem określania wymagań edukacyjnych. nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół I. Analiza opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych. II. Doskonalenie umiejętności zastosowania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej do określania wymagań edukacyjnych z języka polskiego. Plan dydaktyczny jako narzędzie monitorowania realizacji podstawy programowej warsztaty metodyczne liczba godz. 8 kod F072 Uświadomienie znaczenia prawidłowego konstruowania planu dydaktycznego w celu osiągnięcia założeń podstawy programowej. nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum I. Podstawa programowa kształcenia ogólnego. II. Zadania nauczyciela przedmiotu wynikające z wprowadzenia reformy programowej. III. Planowanie czasu pracy. IV. Konstruowanie planu dydaktycznego. V. Monitorowanie realizacji podstawy programowej. Projekt edukacyjny w pracy nauczyciela polonisty warsztaty metodyczne liczba godz. 10 kod F094 Pogłębianie wiedzy na temat zasad pracy metodą projektu w nauczaniu języka polskiego. nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół I. System klasowo-lekcyjny a jego alternatywa - projekt. II. Typy projektów edukacyjnych. III. Etapy pracy nad projektem. Zasady ewaluacji projektu. IV. Konstruowanie programu projektu edukacyjnego.

40 40 Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze Metoda projektu na lekcjach wiedzy o społeczeństwie i historii warsztaty metodyczne liczba godz. 10 kod F073 Przygotowanie nauczycieli wiedzy o społeczeństwie i historii do realizacji podstawy programowej metodą projektu. nauczyciele wiedzy o społeczeństwie i historii wszystkich etapów edukacyjnych I. Podstawa programowa dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. II. Metoda projektu w szkole. III. Edukacyjny projekt uczniowski etapy realizacji, zadania nauczyciela. IV. Opracowanie propozycji projektów edukacyjnych w oparciu o cele przedmiotu wiedza o społeczeństwie oraz historia. Poradnik nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie w pracy z maturzystami warsztaty metodyczne liczba godz. 6 kod F162 Wsparcie nauczycieli w przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego. nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół ponadgimnazjalnych I. Zadania egzaminacyjne. II. Materiały źródłowe na egzaminie maturalnym. III. Kryteria oceniania pracy pisemnej.

41 Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze 41 Interaktywne nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie warsztaty metodyczne liczba godz. 10 kod F161 Przygotowanie do efektywnego wykorzystania edukacji interaktywnej w procesie dydaktycznym. Zapoznanie z multimedialnymi materiałami i pomocami dydaktycznymi dostosowanymi do potrzeb edukacji interaktywnej. nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie wszystkich etapów edukacyjnych I. Istota interaktywnego nauczania. II. Formy i metody pracy w edukacji interaktywnej. III. Multimedia i interaktywne programy komputerowe. IV. Rozwiązania metodologiczne w zakresie edukacji interaktywnej. V. Możliwości i zagrożenia wiążące się z edukacją interaktywną. Analiza i interpretacja tekstów kultury w kontekście nowej podstawy programowej warsztaty metodyczne liczba godz. 10 kod F101 Prezentacja nowych rozwiązań metodycznych w zakresie analizy i interpretacji tekstów kultury. nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół I. Założenia nowej podstawy programowej. II. Analiza i interpretacja tekstów kultury rozwiązania metodyczne: Komiks jako metoda pracy z tekstem literackim i tekstem kultury. Jak zachęcić do czytania? Gra dydaktyczna zastosowanie przygotowanej planszy. Kanon literatury młodzieżowej kryteria doboru lektur.

42 42 Edukacja matematyczna Edukacja matematyczna Edukacyjna Wartość Dodana warsztaty metodyczne liczba godz. 15 kod G062 Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych do podnoszenia jakości pracy szkoły. nauczyciele i dyrektorzy różnych typów szkół i placówek oświatowych I. Zastosowanie statystyki ilościowej do określenia zależności wyników testowania. II. Normalizacja i rangowanie wyników testowania. III. Porównywanie wyników sprawdzianów i egzaminów IV. zewnętrznych za pomocą efektu standardowego. Metody wyznaczania EWD. 1. Zastosowanie kalkulatora EWD. 2. Zastosowanie trzyletniego wskaźnika EWD. V. Interpretacja edukacyjnej wartości dodanej. VI. Perspektywy rozwoju i zastosowań EWD. Nauczanie matematyki według nowej podstawy programowej kurs doskonalący liczba godz. 15 kod G118 Doskonalenie nauczycieli w zakresie kształcenia umiejętności myślenia matematycznego, zgodnie z nową podstawą programową. nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół I. Myślenie matematyczne podstawą szkolnej edukacji. II. Metody i środki rozwijające umiejętności w zakresie modelowania, argumentowania i rozumowania matematycznego. III. Przykładowe strategie rozwiązywania problemów matematycznych.

43 Edukacja matematyczna 43 Wokół matury z matematyki konferencja liczba godz. 5 kod G117 Prezentacja wyników matury z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz wniosków diagnostycznych. nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych I. Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki. II. Analiza najczęściej pojawiających się błędów. III. Wskazówki metodyczne do pracy z przyszłymi maturzystami. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu matematyki warsztaty metodyczne liczba godz. 6 kod G119 Doskonalenie umiejętności wykorzystywania na lekcjach matematyki tablicy interaktywnej. nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół I. Podstawy systemu obsługi tablicy interaktywnej. II. Przykłady wykorzystania multimedialnych aplikacji przydatnych na lekcjach matematyki. O rozwiązywaniu zadań problemowych warsztaty metodyczne liczba godz. 12 kod G139 Doskonalenie umiejętności kształcenia uczniów w zakresie samodzielnego rozpoznawania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem narzędzi matematycznych. nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół I. Prezentacja metodologii zadań stosowanych w badaniach międzynarodowych PISA. II. Kształcenie umiejętności myślenia matematycznego na przykładach rozwiązywania zadań problemowych z badań PISA. III. Konstrukcja zadań problemowych oraz strategie oceniania rozwiązań.

44 44 Edukacja przyrodnicza Edukacja przyrodnicza Zasady nauczania przedmiotów przyrodniczych w kontekście zmian podstawy programowej warsztaty metodyczne liczba godz. 5 kod G102 Kształtowanie kompetencji nauczyciela przedmiotów przyrodniczych we wdrażaniu nowej podstawy programowej z biologii chemii, fi zyki, geografi i i przyrody. nauczyciele biologii, chemii, geografi i, przyrody, fi zyki I. Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego. II. III. Sposoby kształcenia wymaganych umiejętności. Zastosowanie metod i środków dydaktycznych w problemowym nauczaniu. Rozwijanie umiejętności wykonywania zadań i rozwiązywania problemów w kontekście przygotowania gimnazjalistów do dalszego kształcenia kurs doskonalący liczba godz. 15 kod G103 Poznanie sposobów rozwijania umiejętności złożonych o charakterze problemowym w kontekście realizacji nowej podstawy programowej z biologii, chemii, fi zyki, geografi i. nauczyciele: biologii, chemii, geografi i, fi zyki w gimnazjum (odrębne grupy przedmiotowe) I. Umiejętności złożone o charakterze problemowym w nowej podstawie programowej przedmiotów przyrodniczych. II. Budowanie i analiza zadań sprawdzających umiejętności złożone o charakterze problemowym. III. Sposoby pracy z uczniem w kształtowaniu umiejętności służących rozwiązywaniu problemów. IV. Umiejętności złożone o charakterze problemowym sprawdzane na egzaminach zewnętrznych.

45 Edukacja przyrodnicza 45 Reforma programowa. Monitorowanie realizacji podstawy programowej warsztaty metodyczne liczba godz. 5 kod G104 Doskonalenie kompetencji nauczyciela przedmiotów przyrodniczych w zakresie tworzenia programów własnych i monitorowania realizacji podstawy programowej. nauczyciele przyrody, biologii, chemii, geografi i, fi zyki I. Struktura programu nauczania i jego realizacja. II. III. Projektowanie monitorowania realizowanych programów. Przykłady narzędzi badawczych: a) arkusz oceny programu nauczania, b) kwestionariusz oceny programu. Projekt edukacyjny jako metoda służąca rozwijaniu zainteresowań i zdolności uczniów warsztaty metodyczne liczba godz. 5 kod G105 Doskonalenie kompetencji nauczyciela w zakresie zastosowania metody projektu w pracy z uczniami. nauczyciele przyrody, biologii, chemii, geografi i, fi zyki I. Etapy planowania projektu zadania nauczyciela i uczniów. II. Realizacja projektu warunki, przebieg, prezentacja. III. Trudności i zagrożenia podczas pracy metodą projektu. IV. Ocena projektu. Reforma programowa. Rola eksperymentu i obserwacji w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych warsztaty metodyczne liczba godz. 5 kod G106 Doskonalenie kompetencji badawczych nauczyciela biologii, chemii i fi zyki. Doskonalenie metod i form pracy związanych z prowadzeniem zajęć laboratoryjnych. nauczyciele chemii, biologii, fi zyki I. Obserwacja, pomiar i eksperyment jako metody służące rozwijaniu zainteresowań przyrodniczych oraz sprzyjające lepszemu spełnianiu przez uczniów wymagań edukacyjnych. II. Projektowanie i przeprowadzanie eksperymentów w szkole. III. Dokumentowanie wyników. Przyczyny najczęstszych błędów. IV. Eksperymenty a nowa podstawa programowa.

46 46 Informatyka i technologia informacyjna Informatyka i technologia informacyjna Zarządzanie treścią internetowej witryny szkolnej CMS Joomla kurs doskonalący liczba godz. 20 kod N001 Zapoznanie się z możliwościami efektywnego budowania szkolnej strony WWW za pomocą systemu zarządzania treścią. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek znający podstawy Internetu I. Instalacja i konfi guracja systemu Joomla. II. Układ i organizacja treści w witrynie, szablon głównej strony. III. Przykłady wykorzystania podstawowych modułów systemu. IV. Wyszukiwanie i instalowanie modułów dodatkowych. V. Opracowywanie witryny szkolnej z przykładową treścią. Publikowanie w Internecie kurs doskonalący liczba godz. 15 kod N003 Zapoznanie uczestników z technologią tworzenia edukacyjnych stron internetowych. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek po kursie podstawowym obsługi komputera I. Moja pierwsza strona WWW. II. Elementy grafi ki na stronie. III. Rozmieszczanie elementów za pomocą tabel. IV. Tworzenie miniserwisu edukacyjnego w Internecie.

47 Informatyka i technologia informacyjna 47 Grafika komputerowa na przykładzie GIMP dla Windows kurs doskonalący liczba godz. 20 kod N004 Zapoznanie z podstawowymi funkcjami edytora grafi cznego Gimp. Wykorzystanie Gimpa w przygotowaniu materiałów metodycznych i promujących szkołę. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych po kursie podstawowej obsługi komputera I. Gimp funkcje programu. II. Podstawowe narzędzia. III. Przekształcanie obrazów za pomocą fi ltrów. IV. Selekcje, maski, kanały alfa. V. Przekształcanie warstwy i zaznaczenia. VI. Przygotowanie grafi ki na potrzeby WWW. VII. Tworzenie animacji. Obsługa i użytkowanie pakietu MS Office 2007 kurs doskonalący liczba godz. 45 kod N006 Zapoznanie z interfejsem i funkcjami pakietu MS Offi ce. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek I. Edytor tekstu MS Word. II. Arkusz kalkulacyjny MS Excel. III. Program MS PowerPoint. Każdy moduł realizowany samodzielnie, możliwość wyboru (Word, Excel, PowerPoint)

48 48 Edukacja zawodowa, przedsiębiorczość Edukacja zawodowa, przedsiębiorczość Oczekiwania rynku pracy wobec absolwentów szkół zawodowych warsztaty metodyczne liczba godz. 5 kod I131 Powiązanie kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy. nauczyciele szkół i placówek kształcenia zawodowego I. Lokalny rynek pracy. II. Partnerstwo lokalne. III. Model absolwenta szkoły zawodowej. Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w celu poprawy jakości pracy szkoły lub placówki kurs doskonalący liczba godz. 10 kod I133 Wykorzystanie wyników egzaminów potwierdzających kwalifi kacje zawodowe w podnoszeniu jakości kształcenia. nauczyciele szkół i placówek kształcenia zawodowego I. Analiza statystyczna wyników egzaminu zawodowego. II. Interpretacja dydaktyczna wyników egzaminu zawodowego. III. Opracowanie raportu z analizy wyników egzaminu zawodowego. IV. Działania naprawcze służące podnoszeniu jakości kształcenia.

49 Edukacja zawodowa, przedsiębiorczość 49 Przygotowanie modułowej oferty programowej dla szkoły zawodowej kurs doskonalący liczba godz. 20 kod I134 Kształtowanie kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie unowocześnienia procesu kształcenia zawodowego. nauczyciele i kadra kierownicza szkół i placówek kształcenia zawodowego I. Uwarunkowania formalne opracowania modułowej oferty programowej z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy. II. Dokumenty i opracowania potrzebne do tworzenia własnych programów nauczania. III. Zasady opracowania modułowego programu nauczania dla zawodu i nauczanego przedmiotu. IV. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych w kształceniu modułowym. V. Obudowa dydaktyczna do modułowego programu nauczania. VI. Dokumentacja przebiegu nauczania w kształceniu modułowym. Nauczyciel wobec planowanych zmian systemowych w kształceniu zawodowym warsztaty metodyczne liczba godz. 10 kod I135 Poznanie kierunków projektowanych zmian w systemie kształcenia zawodowego. nauczyciele szkół i placówek kształcenia zawodowego I. Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifi kacji Zawodowych. II. Projektowane zmiany w systemie kształcenia zawodowego i ustawicznego. III. Funkcja i struktura nowych podstaw programowych kształcenia w zawodzie.

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Obszar tematyczny Adresaci szkoleń Warszawa Ciechanów Ostrołęka Płock Radom Siedlce 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013 Zmiana. Dodaje otuchy, ma moc uzdrawiającą, ożywia, zaskakuje, otwiera nowe możliwości, przynosi świeże doświadczenie Z całą pewnością jest warta ryzyka. Leo Buscaglia Nowe formy doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM PRO BONO Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kielce, ul. Sienkiewicza 60A/7 I N F O R M A T O R O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/11 Szanowni Państwo Jesteśmy niepubliczną placówką

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Jakie formy doskonalenia najbardziej spełnią Pana/-i oczekiwania? szkolenie rady pedagogicznej 26 32.10%

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT Gorzów Wlkp., kwiecień 213 rok Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Cel badań... 3 2. Termin badania... 4 3. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.) Zarządzeniem Nr 41/2011 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.) Zarządzeniem Nr 36/2012 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa lubelskiego w

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 201/2015 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r.

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. OFERTY DOSKONALENIA NA ROK 2015/2016 W PRZYGOTOWANIU OFERTY UWZGLĘDNILIŚMY KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA DIAGNOZĘ

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 KOD DOSKONALENIE ZESPOŁU NAUCZYCIELI NA TERENIE SZKOŁY/PLACÓWKI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych,

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych opr. A. Sternicka Projekt dotyczy wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli wszystkich przedmiotów rozpoczynających pracę w

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia PCG

Centrum Doskonalenia PCG Ścieżki rozwoju dla kadr systemu oświaty Wierzymy, że o sukcesie najlepszych placówek oświatowych decydują ich liderzy, którzy podejmują skuteczne decyzje organizacyjne i finansowe, budują potencjał swoich

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Udział ODN w Poznaniu w projekcie w projekcie Ośrodek zapewniał: 1. Programy szkoleń w ramach planowanej

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ KURSÓW I WARSZTATÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14

TERMINARZ KURSÓW I WARSZTATÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z propozycją kursów i warsztatów oferowanych w ramach doskonalenia dla wszystkich zainteresowanych tematyką nauczycieli pragnących pogłębiać swoją wiedzę

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ADM.272.1.2014. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń.

Znak sprawy: ADM.272.1.2014. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Nr obszaru Szczegółowe warunki Znak sprawy: ADM.272.1.2014 Obszar tematyczny Forma Liczba godzin na grupę Minimalna liczebność grupy Wymogi szczegółowe organizacji i realizacji zadania 1. 2. 3. 4. Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa oferta SCE

Dodatkowa oferta SCE Dodatkowa oferta SCE OD-1/11/12 Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Uczestnicy: nauczyciele oraz inne osoby ubiegające się o stanowisko kierownika (skierowanie z

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r.

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r. Termin 07.01.2010 r. 08.01.2010 r. 09.01.2010 r. -15 00 09.01.2010 r. 10.01.2010 r. LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Oddział tel/fax 083 343-42-60, konsultanci 083-342-50-90, organizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 EDUKACJA MATEMATYCZNA Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół.

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. IX SZKOLENIA RÓśNE IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. Cel: - Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu podstawowych obowiązków nauczyciela.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH dr Anna Andrzejewska Dotyczą one głównie nowych wyzwań edukacyjnych i zagrożeń głównie uczniów (dzieci, młodzieży) treściami mediów cyfrowych oraz interaktywnych technologii

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki efektywnego nauczania

Metody i techniki efektywnego nauczania Alternatywne metody nauczania matematyki Dla: nauczycieli matematyki Cel: doskonalenie umiejętności wykorzystania dostępnych narzędzi technologii informacyjnej na lekcjach matematyki ocenianie kształtujące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Panic-Komorowska Posiadane kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim

SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim Rozwiązania w zakresie wspomagania pracy szkół i przedszkoli w powiecie giżyckim Sposób realizacji projektu 1) Projekt na

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r.

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r. MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 0r. Przedmiot doradztwa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Na okres stażu od 1 września 2002r. do 31 maja 2005r. mgr Katarzyna Janicka nauczyciel mianowany

Bardziej szczegółowo

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera, Internet (85 godzin) 2. 3. 4. Kurs: Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych (110 godzin) Kurs: Jak

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 w Giżycku

Gimnazjum nr 2 w Giżycku Gimnazjum nr 2 w Giżycku Plan rozwoju zawodowego Elżbiety Zalewskiej- nauczyciela polonisty ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia : 1.09.2003 r. Data

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Imię i nazwisko odbywającego staż : mgr Elżbieta Kędzior Ubiega się o awans na stanowisko nauczyciela : mianowanego Szkoła : Opiekun : mgr Edyta Midura Data rozpoczęcia : 1 września

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! U progu roku szkolnego 2015/2016 przekazujemy Państwu ofertę form doskonalenia opracowaną przez doradców metodycznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP w

Bardziej szczegółowo

Edukacja interaktywna na lekcjach języka polskiego

Edukacja interaktywna na lekcjach języka polskiego Język pollskii REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA szkoły podstawowej kl. IV VI, gimnazjum Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach języka polskiego TREŚCI: Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 OPRACOWANY W OPARCIU O: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 79 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2014 Plan

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego. Podsumowanie 2012/2013

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego. Podsumowanie 2012/2013 Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Podsumowanie 2012/2013 Zadania ODN w projekcie 1. Przygotowanie programów szkoleń w ramach zaplanowanej

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Pedagogika specjalna. Termin II semestr Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 70. II (doskonaląca) część.

Pedagogika specjalna. Termin II semestr Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 70. II (doskonaląca) część. Pedagogika specjalna Temat Metoda ruchu rozwijającego według Weroniki Sherborne - I część. Adresat Nauczyciele przedszkoli i szkół specjalnych i integracyjnych, pedagodzy specjalni, rehabilitanci ruchowi.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1 Strona1 CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Lublin 2016 Strona2 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku na lata 2011-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe:

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.3245.2014. MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2014r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU BUDŻETOWYM 2014 ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 BLIŻEJ SZKOŁY POWIAT OBORNICKI NAUCZYCIELOM WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 OBSZAR: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek - sierpień 2016 Ilość

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Kursy PROGRAM KURSU DOSKONLĄCEGO Jak stać się efektywnym nauczycielem - 7 kroków do dobrej pracy

Kursy PROGRAM KURSU DOSKONLĄCEGO Jak stać się efektywnym nauczycielem - 7 kroków do dobrej pracy Szkolenia Rad Pedagogicznych: Kursy PROGRAM KURSU DOSKONLĄCEGO Jak stać się efektywnym nauczycielem - 7 kroków do dobrej pracy 1. Założenia kursu: Kurs składa się z sześciu modułów o następującej tematyce:

Bardziej szczegółowo

wniosków z prowadzonych analiz i wdrażanie zmian KOMPETENCJE:

wniosków z prowadzonych analiz i wdrażanie zmian KOMPETENCJE: Szkolleniia rad pedagogiicznych Dyrektorów zainteresowanych szkoleniami rad pedagogicznych prosimy o wypełnienie zgłoszenia (wzór na końcu informatora) i przesłanie go on-line lub tradycyjną drogą pocztową

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. na stopień. nauczyciela mianowanego.

Plan rozwoju zawodowego. na stopień. nauczyciela mianowanego. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Wymagania kwalifikacyjne Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowanie i dokumentowanie własnych działań, a także

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE Nr formy: 2 Rodzaj formy i tytuł: Konferencja metodyczna Bezpieczeństwo ucznia w szkole zapisy w statucie Adresaci: Kadra kierownicza szkół, przewodniczący zespołów

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

Oferta działań wychowawczych i profilaktycznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Poddębicach na rok szkolny 2016/2017

Oferta działań wychowawczych i profilaktycznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Poddębicach na rok szkolny 2016/2017 Oferta działań wychowawczych i profilaktycznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Poddębicach na rok szkolny 2016/2017 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Poddębicach przesyła Ofertę działań wychowawczych

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

VI SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

VI SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ VI SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ VI/1. Kompetencje rady pedagogicznej oraz zasady dokumentowania pracy rady pedagogicznej. Cel: -Uczestnicy poznają sposoby opracowania dokumentacji wewnątrzszkolnej regulujące

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Sinkowska Opiekun stażu: mgr Katarzyna Straszewska Data rozpoczęcia stażu:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Załącznik do Uchwały nr 125/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Poziom

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin realizacji zamówienia: studia podyplomowe 18 miesięcy, pozostałe 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Wymagany termin realizacji zamówienia: studia podyplomowe 18 miesięcy, pozostałe 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. Wrocław, dnia 25.05.06 r. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości powyżej 60 000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie studiów

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 Szanowni Państwo, w związku licznie zgłaszanymi uwagami oraz prośbami ze strony nauczycieli przesyłamy uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Terapia pedagogiczna z socjoterapią (3 semestry) - studia podyplomowe w NODN EURO

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka 23, tel. (95) , -11, *

Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka 23, tel. (95) , -11,   * Oferta Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. - publicznej placówki doskonalenia prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubuskiego na rok szk. 2016/2017 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka

Bardziej szczegółowo

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016.

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo