Załącznik nr 1 do SIWZ. Tematyka obszaru. godzin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ. Tematyka obszaru. godzin"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr zada nia Obszar Liczba godzin Tematyka obszaru I. Kurs kwalifikacyjny dla czynnych zawodowo nauczycieli 1.1 System oświatowy. 15 System oświatowy Sieć instytucji szkolnych System dydaktyczny Instytucje wspomagające i opiekuńcze. Rozszerzony system oświatowy. Struktura szkolnictwa i ustawodawstwo oświatowe Główne cechy systemu oświatowego Zarządzanie i finansowanie szkół Szkolnictwo niepubliczne 1.2 Środki w procesie nauczania. 1.3 Podstawowe pojęcia w edukacji. Cele kształcenia. Kontrolowanie i ewaluacja. Planowanie zajęć. 10 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w dydaktyce Excel w analizie testów sprawdzających Quizy, ankiety interaktywne Prowadzenie platformy e learningowej Przykłady wykorzystania mediów w dydaktyce 35 Dydaktyki szczegółowe - metodyki nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Cele ogólne i szczegółowe w procesie kształcenia Cele poznawcze, kształcące i wychowawcze Zasady planowania dydaktycznego. Plany metodyczne, kierunkowe i wynikowe Ramowe plany nauczania Kategorie zadań i celów dydaktycznych. Kategorie zadań i celów wychowawczych Kategorie form organizacyjnych. Trening planowania i osiągania celów Kwalifikacje nauczycielskie Psychologiczne aspekty oceniania. Ocenianie społecznowychowawcze, kryterialne i holistyczne Ewaluacja w szkole. Tworzenie projektu i planu ewaluacji wewnętrznej Tworzenie narzędzi analizy jakości procesu dydaktycznego Etyka w zawodzie, stres i wypalenie Tworzenie scenariuszy zajęć dydaktycznych 1.4 Metodyka nauczania. 20 Klasyfikacja metod nauczania i uczenia się Aktywizujące metody nauczania. Dobór metod do założonego celu Wykład, pogadanka, seminarium, ćwiczenia teoretyczne i praktyczne oraz zajęcia laboratoryjne i warsztatowe Metody: metaplanu, burzy mózgów, gier dydaktycznych, rybiego szkieletu Praca w zespole uczniowskim, tworzenie zespołu, ocena pracy zespołu 1.5 Warsztat pracy nauczyciela. Kontrolowanie i ocenianie. Planowanie zajęć. 10 Monitorowanie i diagnozowanie osiągnięć szkolnych uczniów Zadania dydaktyczne zawarte w podstawie programowej i programach nauczania

2 1.6 Metodyka nauczania uczniów o różnych potrzebach i możliwościach. 1.7 Podstawy edukacji. Rozwój zawodowy nauczyciela. Wiedza, umiejętności i kwalifikacje 10 Konteksty i uwarunkowania efektów wychowania, kształcenia, oceniania i postępów uczniów Tworzenie scenariuszy zajęć dydaktycznych uwzględniających indywidualizację nauczania 10 Rozwój zawodowy i zagadnienia kariery zawodowej Awans zawodowy nauczyciela Rola zespołów, grup wsparcia i zrzeszeń nauczycielskich 1.8 Ewaluacja własnej pracy. 10 Ewaluacja dydaktyczna Samoocena pracy ucznia Samoocena pracy nauczyciela 1.9 Warsztat pracy nauczyciela dokumentowanie, ocena Socjopsychologiczne mechanizmy życia w szkole mechanizmy nauczycielskie Socjopsychologiczne mechanizmy życia w szkole mechanizmy uczniowskie Społeczny sens edukacji. Podstawy edukacji Pomoc psychologicznopedagogiczna w placówce Psychologia funkcjonowania jednostki Językowe i pozajęzykowe środki porozumiewania się uczniów i nauczycieli 10 Dokumentowanie pracy nauczyciela Ocena pracy nauczyciela Obserwacja i hospitacja zajęć dydaktycznych. Tworzenie przykładowych narzędzi analizy jakości procesu dydaktycznego Nadzór pedagogiczny dyrektora nad placówka oświatową 30 Mechanizmy społeczne w klasie Interakcje społeczne w klasie Dynamika typowych epizodów interakcyjnych w klasie Obyczajowa (normatywna) regulacja stosunków interpersonalnych w klasie Obyczajowa regulacja konfliktów Wykrywanie i korygowanie błędów wychowawczych Psychologia funkcjonowania jednostki jako czynnik radzenia sobie z napięciami Poziom bezpieczeństwa psychologicznego 10 Zarys psychologii nabywania, magazynowania i wykorzystywania wiedzy i umiejętności Psychologiczne wyposażenie ucznia jako czynnik radzenia sobie z napięciami roli 15 Pojęcia pedagogiki, dydaktyki i edukacji Dydaktyka jako nauka Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe Społeczne funkcje edukacji Funkcje reprodukcyjne i kreacyjne Edukacja w społeczeństwie demokratycznym Proces nauczania i uczenia się Kształcenie, wychowanie i profilaktyka Współczesne tendencje w edukacji Współczesne tendencje w dydaktyce zawodowej 10 Szkolne warunki uczenia się. Pozaszkolne czynniki sukcesu szkolnego Niepowodzenia szkolne System oświatowy rola i zadania poradni psychologiczno- pedagogicznych 10 Interakcja społeczne w klasie Asertywność Komunikat JA 5 Dbałość o poprawność języka polskiego w pracy nauczyciela i dokumentacji szkolnej Poprawny zapis tematów w dzienniku lekcyjnym 1.16 Programy i podręczniki. 10 Programy nauczania. Struktura układu treści

3 Obserwacja pracy nauczyciela w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły Psychologiczne cechy nauczyciela. Programy przedmiotowe, modułowe i blokowe. Szkolny zestaw programów Dobór programów i podręczników w procesie kształcenia Nadzór dyrektora szkoły - obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela 5 Sylwetka współczesnego nauczyciela Cechy i kompetencje nauczyciela Doskonalenie umiejętności i kompetencji II. Kurs kwalifikacyjny z bibliotekoznawstwa 2.1 Informacja naukowa 27 Problemy teoretyczne. Terminologia. Klasyfikacje Organizacja działalności informacyjnej Proces informacyjny Formy, metody i narzędzia informacji naukowej Źródła informacji naukowej Użytkownicy informacji naukowej 2.2 Literatura dla dzieci i mlodzieży 2.3 Literatura dla dzieci i młodzieży 2.4 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo 2.5 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo 20 Tendencje rozwojowe literatury dziecięcej procesy wyodrębniania się z całokształtu piśmiennictwa. Od dydaktyzmu oświeceniowego do przygody i fantazji Stulecie dziecka koncepcje pedagogiczne XX w. i ich odbicie w literaturze dziecięcej. Pajdocentryzm. Kierunki psychoanalityczne. Literatura i ideologie Wielka zabawa - folklor dziecięcy a literatura. Miejsce folkloru we współczesnej poezji i prozie Światowy system promocji książki dziecięcej i informacji o niej. Tendencje edytorskie. Źródła. Organizacje. Instytucje. Publikacje. Książka dziecięca czy literatura dla dzieci? Czasopisma dziecięce. Książki niebeletrystyczne Intersemiotyczny charakter przekazu. Słowo obraz gest. Konwencje i gatunki literackie. Analiza na wybranych przykładach 10 Czy to odpowiednie dla dzieci? Bariery tematyczne i cenzura społeczna Tabu w literaturze dziecięcej i sposoby przełamywania Fantastyka dla dzieci. Próba definiowania fantastyki literackiej Najważniejsze trendy, najważniejsi autorzy Baśń jako źródło literatury fantastycznej Literatura fantasy i najważniejsze kierunki jej rozwoju Przegląd ważniejszych nowości polskich i obcych Nazwiska, dzieła, kierunki Poezja dla dzieci, jej przemiany, ważniejsze nurty i nazwiska 33 Historia książki i bibliotek Zadania i organizacja bibliotek Gromadzenie zbiorów bibliotecznych Ewidencja zbiorów bibliotecznych Przechowywanie i konserwacja zbiorów 64 Opracowanie zbiorów bibliotecznych Katalogowanie książek o specjalnej formie piśmienniczej Katalogowanie dokumentów audiowizualnych i elektronicznych Udostępnianie zbiorów Opis bibliograficzny Opracowanie formalne i rzeczowe czasopism

4 2.6 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo 2.7 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo 2.8 Praca bibliotek szkolnych i kontekst czytelniczy 2.9 Praca bibliotek szkolnych i kontekst czytelniczy 2.10 Praca bibliotek szkolnych i kontekst czytelniczy 2.11 Praca bibliotek szkolnych i kontekst czytelniczy 2.12 Praca bibliotek szkolnych i kontekst czytelniczy 2.13 Praca bibliotek szkolnych i kontekst czytelniczy Katalogi zautomatyzowane - budowa, wyszukiwanie Katalogi w PATRONIE 6 Zadania i organizacja bibliotek księgarnie, antykwariaty 6 Archiwa: zbiory, udostępnianie, organizacja działalność i oferta edukacyjna 3 Systemy organizacyjne bibliotek oświatowych i szkolnych Podstawy prawne funkcjonowania bibliotek szkolnych i pedagogicznych 7 Planowanie form pracy z czytelnikiem w szkole podstawowej, takich jak: lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze, przedstawienia, przeglądy twórczości, wystawy książek, prac plastycznych, gazetek ściennych, Promocja czytelnictwa w szkole: planowanie pasowania na czytelnika, formy z okazji świąt, np. Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, Dni Książki, Tygodnia Biblioteki, Tygodnia Czytania Dzieciom (Cała Polska Czyta Dzieciom) i innych Włączanie się bibliotekarzy do planu pracy szkoły i współpraca z polonistami np. do obchodów Dni Języka Polskiego Zakres działania i aplikacje w programie komputerowym MOL Optivum Ćwiczenia w programie komputerowym MOL Optivum w zakresie obsługi kartoteki czytelników Zawartość kart czytelników, kody kreskowe, system wypożyczeń książek i czasopism 5 Praca z czytelnikiem indywidualnym Praca z grupą uczniów Praca z czytelnikiem zbiorowym Biblioteka szkolna jako warsztat informacyjny 6 Czytelnictwo dzieci specjalnej troski Czytelnictwo dzieci w zakładach wychowawczych i szkołach specjalnych Biblioteka szkolna a ideały i wzory zachowania 17 Biblioteka szkolna a ideały i wzory zachowania Praca z czytelnikiem indywidualnym Praca z grupą uczniów Praca z klasą Współpraca biblioteki z nauczycielami i radą pedagogiczną 25 Praca z czytelnikiem zbiorowym Podstawowe formy pracy: apele, konkursy, imprezy o charakterze rocznicowym i okolicznościowym, spotkania autorskie, sesje popularnonaukowe, projekty, wystawy, głośne czytanie tekstów literackich Metody aktywizujące w pracy nauczyciela-bibliotekarza. Praca z klasą. Zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej.

5 2.14 Praca bibliotek szkolnych i kontekst czytelniczy Analiza programów. Opracowanie i zaprezentowanie scenariusza opracowanych samodzielnie zajęć czytelniczych lub lekcji bibliotecznej. Formy współpracy nauczyciela-bibliotekarza z nauczycielami, radą pedagogiczną. Formy i efekty współpracy z bibliotekami wszystkich sieci i instytucjami kultury. Biblioteka szkolna jako warsztat informacyjny Wprowadzenie do badań praktycznych nad czytelnictwem dzieci, młodzieży, nauczycieli Odbiór i rozumienie treści. Biblioteka szkolna w procesie samokształcenia uczniów. 20 Rys historyczny bibliotek szkolnych Systemy organizacyjne bibliotek oświatowych i szkolnych Podstawy prawne funkcjonowania bibliotek szkolnych i pedagogicznych Informacja pedagogiczna w Polsce Czytelnictwo jako problem społeczny Czytelnictwo jako problem kulturowy Badanie czytelnictwa 2.15 Technika pracy umysłowej 14 Strategie pamięciowe zapamiętywania Strategie opracowywania informacji Sposoby notowania Strategia mappingu TIK w nauczaniu III. Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej 3.1 Ogólna teoria organizacji i zarządzania 6 Rozwój teorii organizacji i zarządzania od koncepcji klasycznych do współczesnych tendencji Podstawy sprawnego działania Pojęcie organizacji. Typy struktur, przejawy patologii organizacji 3.2 Prawo oświatowe 32 Prawo oświatowe i prawo w oświacie Ustawa o systemie oświaty wraz z podstawowymi aktami wykonawczymi Ustawa Karta Nauczyciela oraz przepisy wykonawcze Inne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania placówek oświatowych (Kodeks Pracy, Kodeks Cywilny, konwencje międzynarodowe itp.) 3.3 Psychologia w kierowaniu placówką oświatową 20 Podmiotowe uwarunkowania sukcesów kierowniczych Kierowanie karierą Znaczenie komunikacji w relacjach między ludźmi Konflikt jako zjawisko społeczne, kierowanie konfliktem 3.4 Kierowanie zmianą 12 Prawidłowości i uwarunkowania procesu zmiany Ludzie wobec zmiany Strategie wprowadzania zmian Planowanie zmiany 3.5 Zarządzanie jakością 28 Podstawy prawne ewaluacji w placówce oświatowej Procedura ewaluacji zewnętrznej. Wymagania wobec szkół i placówek oświatowych Działania służące spełnianiu wymagań Projekty ewaluacji wewnętrznej Narzędzia ewaluacji; ankiety, wywiady, obserwacje, analizy dokumentów

6 Analiza wyników ewaluacji Raporty i sprawozdania z ewaluacji wewnętrznej Wykorzystanie wyników ewaluacji wewnętrznej w planowaniu rozwoju placówki 3.6 Kierowanie zespołem 10 Czynności kierownicze dyrektora szkoły Funkcje kierownicze: o planowanie, o organizowanie, o kontrolowanie Decyzje kierownicze Styl i strategie kierowania Organizacja pracy własnej Budowanie i kierowanie zespołem 3.7 Współpraca z poradnią psychologiczno pedagogiczną 12 Podstawy prawne udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej Zasady wydawania opinii i orzeczeń. Funkcjonowanie zespołów orzekających Realizacja zaleceń zawartych w opinii lub orzeczeniu. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce Formy i zakres współpracy poradni z placówkami oświatowymi 3.8 BHP w placówce oświatowej 9 Podstawy prawne BHP Odpowiedzialność za stan techniczny budynku i warunki pracy Bezpieczne warunki zajęć Bezpieczeństwo w czasie wycieczek Przegląd i pomiary środowiska pracy 3.9 Samoocena ucznia i nauczyciela 6 Ogólne zasady samooceny Samoocena, jako celowe i systematyczne zbieranie przez nauczyciela informacji o przebiegu i wynikach własnej pracy zawodowej Kompetencje nauczyciela Kompetencje uczniowskie Korzyści z zastosowania samooceny wśród uczniów 3.10 Praca wychowawcza szkoły 10 Programy wychowawczy szkoły zasady tworzenia Współpraca z rodzicami zadania dyrektora i szkoły Programy ogólnopolskie możliwe do wykorzystania w placówce Pracy wychowawcy klasowego zadania i odpowiedzialność 3.11 Etyka zawodowa dyrektora i nauczyciela 10 Etyka w prawie oświatowym Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych Komisje dyscyplinarne Ocena działań pod kątem odpowiedzialności i obowiązków dyrektora/nauczyciela Kodeks etyki kadry oświatowej, kodeks etyki nauczycieli 3.12 Projekty edukacyjne 6 Istota projektu edukacyjnego Przykłady projektów lokalnych Finansowanie projektów 3.13 Edukacja zdrowotna 6 Ogólne założenia edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w placówkach oświatowych Funkcjonowanie ucznia przewlekle chorego w warunkach szkolnych i domowych Potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci

7 przewlekle chorych Tworzenie warunków bazowych i dydaktycznych na potrzeby tych uczniów 3.14 Nadzór pedagogiczny 20 Organizacja pracy rady pedagogicznej Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej Nadzór pedagogiczny w szkole.: kontrole wewnętrzne, obserwacje zajęć Arkusz organizacyjny szkoły 3.15 Placówka a środowisko lokalne 16 Podstawy wiedzy marketingowej Partnerzy szkoły w środowisku Planowanie i realizowanie strategii współpracy ze środowiskiem Strategia i formy promocji szkoły Analiza zachowania klienta Przygotowanie działań z zakresu PR Narzędzia reklamy i promocji sprzedaży Narzędzia promocji w Internecie Techniki kreatywne w zakresie przygotowania działań promocyjnych IV. Kurs kwalifikacyjny z przyrody 4.1 Biologia ogólna 35 Wspólne cechy budowy i czynności organizmów Złożoność świata żywego, znaczenie różnych sposobów jego porządkowania Przykłady różnorodności roślin, grzybów i zwierząt oraz środowisk ich życia Czynności życiowe człowieka, etapy rozwoju człowieka ze szczególnym uwzględnieniem dojrzewania biologicznego, zasady higieny Znaczenie wybranych gatunków roślin, grzybów i zwierząt dla człowieka Bakterie i wirusy - zagrożenia i korzyści dla człowieka 4.2 Ekologia roślin 15 Przegląd wybranych gatunków roślin najbliższej okolicy Przygotowanie i poprowadzenie zajęć terenowych 4.3 Geografia regionalna 30 Krajobraz najbliższej okolicy, obserwacja i opisy: składniki naturalnego krajobrazu (skały, gleby, formy terenu, wody, roślinność), składniki krajobrazu przekształconego przez człowieka, zagospodarowanie obszaru w zależności od czynników przyrodniczych oraz pozaprzyrodniczych. Przyrodnicze, gospodarcze i kulturowe walory własnego regionu. Zajęcia terenowe 4.4 Geografia fizyczna 10 Krajobrazy Polski: krajobrazy nizinne, wyżynne i górskie, przykłady pozytywnego i negatywnego zagospodarowania przestrzeni Wybrane krajobrazy świata: lądy i oceany, krajobrazy strefowe i astrefowe Strefowość życia organicznego na Ziemi Relacje pomiędzy elementami środowiska geograficznego ze szczególnym uwzględnieniem gospodarczej działalności człowieka. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi 4.5 Ziemia we wszechświecie 10 Orientacja w terenie, szkic, plan, mapa Pogoda i klimat, obserwacje meteorologiczne Ziemia we Wszechświecie. Ruchy Ziemi i ich następstwa

8 Podróże i odkrycia geograficzne 4.6 Podstawy fizyki 30 Świat oczyma fizyka: obserwacja, pomiar, eksperyment, metoda naukowa w fizyce, analiza zjawisk i opis świata z punktu widzenia fizyki i innych nauk Elementy tworzące świat i ich wzajemne oddziaływanie: kinetyczno-molekularny model budowy materii (zjawiska transportu, jądro atomowe, cząsteczka, stany skupienia, symetria, anizotropia), zjawiska cieplne, zjawiska elektryczne i magnetyczne Równowaga statyczna i dynamiczna w skali makro- i mikroskopowej: podstawowe pojęcia opisujące ruch i jego przyczyny (położenie, prędkość, zmiana prędkości, siła, równowaga sił, typy równowagi (maszyny proste) modele budowy atomu, planetarny Układ Słoneczny (+ uzupełnienie treści z biologii i chemii) Procesy falowe jako nośniki energii i informacji: fale mechaniczne (w tym fale powierzchniowe na wodzie i fale akustyczne), fale elektromagnetyczne (w tym zjawiska optyczne) Naturalne i sztuczne źródła energii: energia słoneczna, energia spalania, energia atomowa, odnawialne źródła energii, elektrownie jądrowe Z laboratorium uczonego do codziennej praktyki - aktualne obszary badań 4.7 Podstawy chemii 35 Właściwości substancji. Podstawowe sposoby ich określania, znaczenie tych właściwości dla identyfikacji i klasyfikacji substancji Budowa substancji a ich właściwości i zastosowania (na wybranych przykładach pierwiastków oraz związków organicznych i nieorganicznych) Przemiany chemiczne, ich objawy oraz elementarna interpretacja na poziomie molekularnym. Warunki zachodzenia reakcji i efekty energetyczne Stan równowagi chemicznej Chemia jako przedmiot doświadczalno-teoretyczny Odróżnianie faktów (obserwacji) od ich teoretycznej interpretacji Podstawy systematyki związków chemicznych Chemia życia codziennego (mydła, detergenty, nawozy sztuczne, tworzywa sztuczne, leki i trucizny itp.) Najważniejsze problemy związane z rozwojem cywilizacji (zanieczyszczenia środowiska, utylizacja odpadów, alkoholizm, nikotynizm, narkomania, lekozależność, żywność, dodatki do żywności, wyczerpywanie się konwencjonalnych źródeł energii) Z laboratorium uczonego do codziennej praktyki - aktualne obszary badań 4.8 Umiejętności interpersonalne nauczyciela 10 Dobra komunikacja (werbalna, niewerbalna, aktywne słuchanie, komunikat "ja", bariery komunikacyjne, informacja zwrotna, rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych) Asertywne zachowania Konstruktywne relacje: o nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic, nauczyciel-nauczyciel, o nauczyciel w zespole

9 4.9 Procesy poznawcze 12 Procesy poznawcze i ich fizjologiczne podstawy Procesy emocjonalne Podstawowe prawa uczenia się i motywacji Różne typy uczniów, uczenie wielokanałowe; uczniowie o specyficznych potrzebach edukacyjnych Stymulacja rozwoju poznawczego i emocjonalnego, sposoby wspierania motywacji ucznia Przysposabianie do samodzielnej pracy: strategie uczenia się 4.10 Projektowanie procesu dydaktycznego na lekcjach przyrody 4.11 Aktywizujące metody nauczania 45 Diagnoza dydaktyczna - sposoby diagnozowania Podstawa programowa przyrody Rola programu nauczania w procesie dydaktycznym (kryteria doboru, sposoby modyfikacji uwzględniające wyniki diagnozy i program szkoły, cele operacyjne w nauczaniu) Planowanie procesu dydaktycznego Sposoby ewaluacji procesu dydaktycznego 36 Wykorzystanie zasobów naturalnego środowiska jako źródła pomocy dydaktycznych Organizowanie lekcyjnych i pozalekcyjnych zajęć terenowych (lekcja-wycieczka, wyprawa przyrodnicza itp.) Projektowanie uczniowskiego procesu badawczego, ze szczególnym uwzględnieniem prac (badań) długoterminowych Wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku jako środków dydaktycznych Wykorzystanie wybranych, aktywizujących technik edukacyjnych, np. mapa pojęciowa, metaplan, puzle, burza mózgów itp. V. Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki 5.1 Oligofrenopedagogika 15 Charakterystyka oligofrenopedagogiki jako nauki Główne cele i zadania, związek z innymi dyscyplinami naukowymi, charakter interdyscyplinarny Metodologia badań występująca w oligofrenopedagogice Współczesne systemy rewalidowania osób niepełnosprawnych intelektualnie, charakterystyka systemów rewalidacyjnych, wyposażenie w wiedzę i umiejętności, modyfikowanie zachowań Rozwój psychospołeczny osób niepełnosprawnychczynniki warunkujące reakcje ze środowiskiem Diagnozowanie pedagogiczne oraz planowanie edukacji Zasady ortodydaktyki Formy i organizacja kształcenia zawodowego osób niepełnosprawnych Prawodawstwo w Polsce i na świecie 5.2 Oligofrenopedagogika 7 Rola działalności korekcyjnej, wzmacniającej, usprawniającej, profilaktycznej, diagnostycznej w pracy z uczniem niepełnosprawnym Wyrównywanie i kompensowanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji Zasady postępowania psychokorekcyjnego i pedagogicznego oraz kształtowanie postaw integracji 5.3 Oligofrenopedagogika 4 Rola oddziaływań wychowawczych w pracy z osobami

10 niepełnosprawnymi Ogólne normy tych oddziaływań Psychopedagogiczne postawy integracji osób niepełnosprawnych 5.4 Oligofrenopedagogika 6 Czynniki intelektualne i pozaintelektualne warunkujące przebieg interakcji między osobami niepełnosprawnymi a środowiskiem społecznym Proces spostrzegania interpersonalnego i rozumienie sytuacji społecznych Fazy rozwoju poznawczego i moralno- społecznego 5.5 Oligofrenopedagogika 4 Specyficzne właściwości uczenia się osób niepełnosprawnych i realizacja czynności a planowanie i realizacja czynności rewalidacyjnych Organizacja procesu uczenia się osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem czynników poprzedzających i występujących w trakcie tego procesu 5.6 Oligofrenopedagogika 9 Sytuacja zawodowa i kierunki aktywizacji osób niepełnosprawnych, bariery utrudniające wdrażanie działań aktywizacyjnych Analiza danych statystycznych, publikacji, raportów dotyczących rynku pracy osób niepełnosprawnych Ocena funkcjonowania społecznego w świetle dotychczasowych badań Tendencje oraz kierunki przemian zachodzących we współczesnej teorii kształcenia osób niepełnosprawnych 5.7 Podstawy psychologiczne rewalidacji upośledzonych 5.8 Podstawy psychologiczne rewalidacji upośledzonych 5.9 Podstawy psychologiczne rewalidacji upośledzonych 5.10 Podstawy psychologiczne rewalidacji upośledzonych 16 Podstawowe pojęcia związane z upośledzeniem umysłowym Współczesna klasyfikacja Kryteria ocen poszczególnych stopni upośledzenia: psychologiczne, ewolucyjne, społeczne, pedagogiczne, lekarskie Diagnoza psychologiczno-kliniczna Psychologiczna charakterystyka dzieci reprezentujących różne stopnie upośledzenia umysłowego, czynności i różnice w procesach orientacyjno- poznawczych Spostrzeganie i zdolność do koncentracji uwagi Czynniki mające wpływ na proces i tempo uczenia się 3 Przegląd wybranych technik diagnostycznych, ze szczególnym uwzględnieniem technik służących do diagnozy procesów orientacyjno poznawczych, intelektualnych, emocjonalno motywacyjnych 11 Psychoterapia dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, działanie mózgu i OUN Hierarchia funkcji Integracja w obrębie układu nerwowego Badania i integracja odruchów pierwotnych Ćwiczenia stymulujące neurorozwój 9 Stadia rozwoju inteligencji sensoryczno-motorycznej Rozwój emocjonalny - diagnoza i metody wspomagania Praca z ciałem i oddechem- diagnoza, programy aktywności Wczesne wspomaganie rozwoju w sferze ruchowej Etapy nabywania umiejętności przez dziecko z

11 upośledzeniem umysłowym Wykorzystanie naturalnej koncentracji i uwagi jako sposób na efektywną pracę Ustawiczna praca nad porozumiewaniem się dziecka Umiejętność szukania potencjału dziecka Samodzielność jako sposób na harmonijny i wszechstronny rozwój Rola świadomości dziecka w poszczególnych fazach rozwoju Ruch a stan intelektualny dzieci z upośledzeniem umysłowym Jakość życia dzieci z upośledzeniem umysłowym Zintegrowana praca zespołów terapeutycznych 5.11 Rewalidacja indywidualna 24 Ustalenia terminologiczne zajęć, cele ogólne i szczegółowe, formy organizacyjne zajęć, konstrukcja jednostki zajęciowej Konstruowanie diagnozy na potrzeby zajęć rewalidacyjnych z dostosowaniem ćwiczeń do możliwości wyznaczonych sferą najbliższego rozwoju Hipotezy dotyczące etiologii zaburzeń rozwojowych Psychologiczne podstawy prowadzenia zajęć rewalidacji indywidualnej z dziećmi Zasady i metody pracy indywidualnej Operacyjne rozumowanie u dzieci, metody diagnozowania Dieta w zapobieganiu i ograniczaniu zachowań agresywnych 5.12 Rewalidacja indywidualna 4 Sprawność manualna i koordynacja wzrokowo słuchowa Metody diagnozowania Wspomaganie rozwoju percepcji wzrokowej, metody i formy ich korygowania i wspomaganie rozwoju Rodzina jako partner w likwidacji zaburzeń 5.13 Rewalidacja indywidualna 3 Sposoby prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie Rola nauczyciela w eliminowaniu zaburzeń emocjonalnych i osobowościowych u dzieci w wieku przedszkolnym 5.14 Rewalidacja indywidualna 4 Niepowodzenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w opanowaniu umiejętności czytania i pisania Przyczyny niepowodzeń i metody ich przezwyciężania Sposoby diagnozowania 5.15 Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych 18 Organizacja nauczania i wychowania we wszystkich typach szkół Cele nauczania i wychowania uczniów upośledzonych w stopniu lekkim na wszystkich etapach edukacyjnych Trudności w nauczaniu wynikające z psychofizycznych właściwości uczniów Ćwiczenia w mówieniu, czytaniu, pisaniu praca z tekstem Aktywizujące metody pracy, scenariusze zajęć, planowanie pracy z uczniem Warsztat pracy nauczyciela zajęcia w placówce

12 5.16 Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych 5.17 Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych 5.18 Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych 5.19 Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych 5.20 Metodyka wychowania głębiej upośledzonych 5.21 Metodyka wychowania głębiej upośledzonych 5.22 Metodyka wychowania głębiej upośledzonych specjalistycznej 6 Dobór form, metod, środków dydaktycznych w pracy z uczniem lekko upośledzonym Elementy psychodramy, socjodramy w oddziaływaniach terapeutycznych Modelowanie zachowań, wzmacnianie instrumentalne Różnorodność form z zakresu pedagogiki zabawy 3 Podstawowe zasady funkcjonowania placówek dla dzieci niepełnosprawnych w stopniu lekkim Organizacja nauczania i wychowania w szkole podstawowej Zasady pracy z uczniem Koncepcja wielostronnego kształcenia 7 Charakterystyka rozwoju determinująca sferę ruchową u dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim Specyfika prowadzenia zajęć ruchowych w formie terapeutycznej jak i formie aktywności ruchowej Zapoznanie z metodami wykorzystywanymi w celu normalizacji w sferze ruchowej Charakterystyka zaburzeń w sferze ruchowej Znaczenie kinestetyki w funkcjonowaniu poznawczym dzieci Ruch jako naturalna potrzeba wieku dziecięcego Znaczenie pracy zespołowej w celu optymalnego funkcjonowania osoby z upośledzeniem w stopniu lekkim Metody wspierające normalizację w sferze ruchowej (integracja sensoryczna) 6 Zasady pracy z osobami niedostosowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym Umiejętność rozwiązywania konfliktów Diagnoza resocjalizacyjna podstawą działań naprawczych 17 Sposoby sporządzania diagnozy funkcjonalnej Ocena poziomu funkcjonowania psychospołecznego, ocena mocnych i słabych stron ucznia, umiejętność pisania indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego Potrzeby dzieci i ich realizacja Metoda modyfikacji zachowania Analiza treści zawartych w,,podstawie programowej dla uczniów z upośledzeniem intelektualnym umiarkowanego lub znacznego stopnia" Warsztat pracy nauczyciela - pomoce dydaktyczne, wyposażenie 8 System opieki nad osobami głębiej upośledzonymi Placówki oświatowe prowadzące pracę rewalidacyjnącele, zadania, formy organizacyjne Współpraca specjalistów z opiekunami osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym 4 Sytuacja prawna rodziców dziecka upośledzonego Organizacje skupiające dzieci, rodziców i młodzież upośledzoną w stopniu głębszym

13 5.23 Metodyka wychowania głębiej upośledzonych 5.24 Metodyka wychowania głębiej upośledzonych 5.25 Metodyka wychowania w internacie 5.26 Metodyka wychowania w internacie Działalność organizacji społecznych i charytatywnych 3 Rola i znaczenie WTZ w edukacji osób niepełnosprawnych Integracja społeczna osób głębiej upośledzonych 8 Pojęcie i funkcje środków kształcenia Podział środków dydaktycznych Wykorzystanie TIK Charakterystyka zabaw i gier dydaktycznych, ich funkcje, rodzaje, cele Rola zabawy w terapii zaburzeń mowy Przykłady zabaw i gier rozwijających umiejętności językowe i językoznawcze Zabawy i gry kształtujące orientację w stosunkach wielkościowych, przestrzennych oraz dla ułatwiania kształtowania i utrwalania pojęć 16 Cele, zasady i metody oddziaływania wychowawczego, metoda modyfikacji zachowania Funkcja społeczna internatu, kryteria doboru wychowanków do grup, dokumentacja grup wychowawczych Rola i znaczenie środowiska rodzinnego, współpraca z rodziną i szkołą Metody i techniki poznawania wychowanków. Analiza dokumentacji wychowanka, wywiad, ankieta, prowadzenie zeszytu obserwacji pedagogicznej. badanie socjometryczne Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej w internacie, wyznaczniki i źródła treści planu pracy placówki. konstruowanie rocznych i miesięcznych planów pracy grupy wychowawczej Indywidualne Programy Opiekuńczo-Wychowawcze i Arkusz Umiejętności Metody i techniki oddziaływania socjalizacyjnego Rola i znaczenie terapeutyczne wybranych zajęć terapeutycznych, koła zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne 9 Ewaluacja dydaktyczna Narzędzia stosowane w ewaluacji Rola kontekstu w ewaluacji Metody i techniki pomiaru VI. Kurs kwalifikacyjny z surdopedagogiki 6.1 Surdopedagogika 15 Surdopedagogika wprowadzenie Zarys rozwoju surdopedagogiki Terminologia i klasyfikacja w surdopedagogice Placówki kształcenia specjalnego dla dzieci z wadą słuchu Dzieje Instytutu Głuchoniemych w Warszawie 6.2 Surdopedagogika 25 Diagnoza surdopedagogiczna Problematyka integracji dzieci z wadą słuchu, integracyjno izolacyjne formy nauczania i wychowania, warunki nauczania i zadania szkoły Przegląd metod rozwoju zdolności językowych dzieci z wadą słuchu Kształcenie dzieci z wadą słuchu z upośledzeniem

14 sprzężonym 6.3 Audiologia pedagogiczna oraz 15 Anatomia i fizjologia narządu słuchu urządzenia techniczne Patofizjologia narządu słuchu rehabilitacji słuchu i mowy Uszkodzenia słuchu Charakterystyka różnych typów i stopnia uszkodzenia słuchu Ocena wady słuchu a perspektywy rozwoju Opieka audiologiczna w Polsce Rola laryngologa i audiologa w wykrywaniu uszkodzenia słuchu u dzieci 6.4 Audiologia pedagogiczna oraz 5 Klasyfikacja uszkodzeń słuchu urządzenia techniczne Rola środków wzmacniających rehabilitacji słuchu i mowy Rodzaje aparatów słuchowych Aspekty audiologiczne i psychologiczne doboru aparatu Wszczepy ślimakowe zasady działania, zastosowania i kwalifikacje pacjentów 6.5 Surdologopedia 30 Teoretyczne zagadnienia surdologopedii Współczesne poglądy na przedmiot i zadania surdologopedii System opieki surdologopedycznej w Polsce Czynniki warunkujące rozwój mowy dziecka niesłyszącego i niedosłyszącego Zaburzenia mowy u dzieci Diagnoza surdologopedyczna Współpraca surdopedagoga z surdologopedą 6.6 Surdologopedia 15 Strategia postępowania rewalidacyjnego z małym dzieckiem z wadą słuchu ćwiczenia ogólnorozwojowe: - ćwiczenia koordynacji wzrokowo ruchowej - ćwiczenia sprawności manualnej - stymulacja i rozwój reakcji emocjonalnych Strategia postępowania terapeutycznego dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu - ćwiczenia manualne, graficzne, koncentracji uwagi, orientacji przestrzennej, techniki i sposoby w nauce czytania i pisania 6.7 Rewalidacja indywidualna 10 Dyspraksja jako szczególna dysfunkcja Trening i wychowanie słuchowe Metody i zasady prowadzenia rewalidacji indywidualnej Formy indywidualnej pracy rewalidacyjnej w różnym wieku 6.8 Psychologia głuchych 10 Wprowadzenie do psychologicznej problematyki głuchoty Deprywacja sensoryczna i lingwistyczna oraz ich wpływ na funkcjonowanie osób z wadą słuchu 6.9 Psychologia głuchych 10 Uszkodzenie słuchu a czynniki orientacyjno poznawcze Specyfika procesów pamięci u dzieci z wadą słuchu Funkcjonowanie intelektualne i poglądy na inteligencję Sposoby porozumiewania się osób z wadą słuchu 6.10 Psychologia głuchych 10 Wpływ wady słuchu na sferę emocjonalną i osobowość Postawy społeczne i dojrzałość społeczna dzieci i młodzieży z wadą słuchu Profile kształcenia zawodowego Zaburzenie fizyczne i psychiczne 6.11 Metodyka nauczania i wychowania dzieci z wadą 20 Możliwości i ograniczenia w doborze tresci programowych wychowania przedszkolnego z wadą słuchu

15 słuchu 6.12 Metodyka nauczania i wychowania dzieci z wadą słuchu 6.13 Metodyka nauczania i wychowania dzieci z wadą słuchu 6.14 Metodyka nauczania i wychowania dzieci z wadą słuchu 6.15 Metodyka nauczania i wychowania dzieci z wadą słuchu Stymulacja wrażliwości słuchowej i mowy na zajęciach Przedszkolnych Formy ćwiczeń wstępnych i ich wykorzystanie w procesie dydaktyczno wychowawczym w przedszkolu Rola i formy zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym Znaczenie kształcenia pojęć językowych Kształtowanie umiejętności matematycznych 20 Dojrzałość szkolna dziecka z wadą słuchu Rozwijanie sprawności językowej i usprawnianie wrażliwości słuchowej w nauczaniu wczesnoszkolnym Nauka czytania i pisania w klasie I Doskonalenie umiejętności czytania w kl. I-III Gry i zabawy dydaktyczne Inscenizacja odgrywanie ról jako wzbogacenie treści 20 Rola rytmiki i logo rytmiki w realizacji celów programowych Zadania tekstowe w kl. I-III Związki środowiska społeczno przyrodniczego z językiem polskim i innymi przedmiotami Formy ćwiczeń słownikowych i ich stosowanie Metodyka nauczania odczytywania wypowiedzi z ust 20 Lekcja w klasach wyższych, jej właściwości metodyczne i psycholog. Przygotowanie i analiza treści programowych, ocena lekcji Analiza i rozumienie tekstu przez dzieci z wadą słuchu Czytanie tekstu, proces czytania, analiza tekstu, plan tekstu, opracowanie charakterystyki Zadania domowe w procesie nauczania i uczenia się Niedociągnięcia w procesie dydaktycznym i wynikające z nich trudności w nauce domowej dzieci z wadą słuchu Współpraca nauczyciela i wychowawcy na terenie szkoły i internatu 20 Teoretyczne i praktyczne podstawy języka migowego Znaczenie języka migowego w kształtowaniu i rozumienia pojęć u głuchych Podstawowe wiadomości o daktylografii i jej stosowaniu Podstawowe wiadomości o fonogestach i zasady ich stosowania Praktyczne opanowanie umiejętności stosowania wybranych znaków języka migowego. VII. Kurs kwalifikacyjny z "wychowania do życia w rodzinie" 7.1 Aspekt antropologiczny 10 Człowiek natura człowieczeństwa, monistyczna a dualistyczna koncepcja człowieka Odmienność i komplementarność płci Człowiek jako jednostka i osoba ludzka Przymioty osoby ludzkiej: godność, wolność Człowiek jako istota racjonalna. Rozum i wola. 7.2 Zagadnienia etyczne 20 Wartość, sens i cel życia ludzkiego. Człowiek istotą moralną Prawo naturalne i prawo ludzkie stanowione Proces rozwoju i wychowania moralnego Podstawowe wartości moralne w życiu małżeństwa i rodziny Integralna istota miłości kobiety i mężczyzny

16 7.3 Socjologia małżeństwa i rodziny 7.4 Socjologia małżeństwa i rodziny 7.5 Podstawy prawne życia rodzinnego Rola uczuć i popędów w moralnym działaniu Etyczne aspekty życia małżeńsko-rodzinnego: - czystość przedmałżeńska - trwałość małżeństwa, wierność małżeńska - płciowość ludzka w aspekcie etycznym - poszanowanie ludzkiego, poczętego życia Elementy bioetyki: - sztuczna prokreacja - diagnostyka prenatalna 10 Rodzina grupą i instytucją społeczną Struktura i funkcje rodziny: - pierwszorzędne: prokreacji, socjalizacji, miłości - drugorzędne: ekonomiczna, gospodarcza, rekreacyjna, socjalna (opiekuńcza) Znaczenie rodziny dla rozwoju osobowego człowieka Rodzina laicka i rodzina chrześcijańska 5 Problemy demograficzne: - współczesna sytuacja demograficzna świata - demograficzna sytuacja Polski niebezpieczeństwa: proces starzenia się społeczeństwa i problem zastępowalności pokoleń 5 Akty prawne odnoszące się do małżeństwa i rodziny; państwowe, kościelne, Karta Praw Rodziny Prawna ochrona rodziny i jej podstawowych funkcji 7.6 Biologia prokreacji 20 Rozwój układu płciowego męskiego i żeńskiego Wady rozwojowe układu płciowego Determinacja płci Przebieg dojrzewania dziewcząt i chłopców Regulacja neurohormonalna: oś podwzgórzowoprzysadkowo-gonadalna Zaburzenia dojrzewania płciowego Budowa układu płciowego męskiego i spermatogeneza Budowa układu płciowego żeńskiego i oogeneza Cykl miesiączkowy i jego zaburzenia Zapłodnienie Prokreacja wspomagana medycznie: wywoływanie owulacji, sztuczna inseminacja, zapłodnienie In vitro, eksperymenty dotyczące klonowania 7.7 Wybrane zagadnienia ginekologiczno-położnicze 7.8 Wybrane zagadnienia ginekologiczno-położnicze 10 Wybrane zagadnienia ginekologii wieku rozwojowego Przebieg i higiena ciąży Przygotowanie do porodu: szkoły rodzenia Fizjologia porodu, poród naturalny i poród rodzinny Ciąża mnoga Najczęstsze powikłania ciąży i porodu Bezpłodność : przyczyny, zapobieganie i leczenie Aborcja: istota, skutki biomedyczne i psychiczne, uwarunkowania prawne Menopauza i andropauza 10 Przygotowanie do poczęcia: czynniki wpływające na zdrowie matki i dziecka Rozwój prenatalny dziecka Karmienie niemowlęcia; promocja karmienia piersią Rozwój więzi matki i ojca z dzieckiem we wczesnym okresie życia Choroby przenoszone drogą płciową i AIDS: rodzaje,

17 epidemiologia, zapobieganie i leczenie, wpływ na zdrowie kobiety, mężczyzny i dziecka 7.9 Planowanie rodziny 20 Metody rozpoznawania płodności naturalne planowanie rodziny (NPR), rodzaje metod (termiczna, owulacji Billingsa i objawowo-termiczna) Nauka metody objawowo-termicznej (w wybranej wersji) Antykoncepcja: metody i środki, mechanizmy działania, skuteczność, działania uboczne i powikłania 7.10 Natura ludzkiej seksualności 5 Biologiczne uwarunkowania popędu seksualnego Psychospołeczne i kulturowe uwarunkowania przejawów seksualności człowieka Rola i funkcje seksualności w życiu człowieka (budowanie więzi i prokreacja) 7.11 Seksualność w rozwoju ontogenycznym 7.12 Seksualność kobiety i mężczyzny 5 Seksualność w kolejnych etapach życia Kształtowanie identyfikacji i tożsamości płciowej Dojrzewanie psychoseksualne dziewcząt i chłopców Wychowanie do integralnego przeżywania ludzkiej seksualności 5 Biologiczne uwarunkowania popędu seksualnego Psychospołeczne i kulturowe uwarunkowania przejawów seksualności człowieka Rola i funkcje seksualności w życiu człowieka (budowanie więzi i prokreacja) 7.13 Seksuologia 10 Wybrane metody terapii i poradnictwa Pedagogika seksuologiczna i jej typologia 7.14 Norma a zachowania 10 Problemy normy i patologii seksualne Zaburzenia seksualne i dewiacje Uzależnienia a zachowania seksualne Erotyzm w sztuce Komercja seksualna: pornografia, sex shopy, prostytucja Przemoc seksualna: typy, profilaktyka i terapia Seksualność a HIF/AIDS, pedagogiczne i społeczne problemy HIF/AIDS Prawne regulacje zachowań seksualnych 7.15 Seksualność osób chorych, niepełnosprawnych oraz pozostających w szczególnych warunkach 7.16 Psychologia rozwojowa i wychowawcza 7.17 Psychologia miłości 5 Istota i rozwój miłości 5 Seksualność osób niepełnosprawnych od urodzenia a osób niepełnosprawnych w wyniku wypadku lub choroby Uwarunkowania problemów seksualnych osób niepełnosprawnych Psychospołeczne uwarunkowania seksualności osób niepełnosprawnych Seks a określone problemy zdrowotne Metody rehabilitacji seksualnej Problemy seksualne osób pozostających w szczególnych warunkach (np. więzienie) 10 Potrzeby psychiczne człowieka i ich zaspokajanie Rozwój psychospołeczny dziecka Problemy rozwojowo-wychowawcze w poszczególnych fazach życia, znaczenie rozwoju więzi emocjonalnej rodziców z dzieckiem Psychologia okresu dorastania Kryteria dojrzałości osobowości i warunki jej kształtowania. Samowychowanie.

18 Rodzaje miłości Kryteria dojrzałości miłości 7.18 Psychologia małżeństwa 5 Dojrzałość do zawarcia małżeństwa Wybór współmałżonka Czynniki wpływające na trwałość związku Przyczyny trudności w małżeństwie i sposoby ich pokonywania 7.19 Psychologia i pedagogika rodziny 20 Systemowe ujęcie rodziny Rodzina jako wspólnota Istota, zasady i metody wychowawcze Środowisko wychowawcze Przekaz wartości, tradycje rodzinne, świętowanie w rodzinie Postawy rodzicielskie Błędy wychowawcze w rodzinie, zagrożenia procesu wychowawczego Wychowanie seksualne i prorodzinne, współpraca ze szkoła Problemy specjalne: adopcja, członek niepełnosprawny w rodzinie Społeczne zagrożenia życia rodzinnego: uzależnienia, przemoc, bezrobocie, ubóstwo, sekty 7.20 Problemy specjalne rodziny 5 Dziecko przewlekle chore w rodzinie Dziecko przewlekle chore w przedszkolu i szkole Nauczanie indywidualne 7.21 Psychologia płciowości i prokreacji 5 Psychologiczne aspekty kobiecości i męskości Role płciowe: macierzyństwo, ojcostwo, komplementarność ról rodzicielskich Psychologia ciąży, porodu, połogu i karmienia Psychologiczne aspekty planowania rodziny Przyczyny wczesnej inicjacji seksualnej młodzieży Psychologiczne aspekty nieletniego rodzicielstwa, samotne macierzyństwo, ojcostwo 7.22 Mass media 15 Mechanizmy oddziaływania mass mediów na człowieka Obraz płciowości, małżeństwa i rodziny w mass mediach Wpływ mass mediów na rozwój osobowy i relacje międzyludzkie (z uwzględnieniem specyfiki środka mass medialnego) Etyka przekazu medialnego 7.23 Prawne i organizacyjne podstawy realizacji przedmiotu 7.24 Predyspozycje osobowościowe nauczyciela i jego rola w realizacji przedmiotu 5 Wychowanie do życia w rodzinie w polskiej szkole Podstawa programowa Cele kształcenia i zadania szkoły Liczba godzin, podział na grupy 5 Cechy osobowościowe, intelektualne, dydaktyczne i wychowawcze Takt pedagogiczny Samoocena nauczyciela 7.25 Podstawy komunikacji 5 Postawy sprzyjające prawidłowemu komunikowaniu się Bariery komunikacyjne Zasady i techniki aktywnego słuchania Poszanowanie godności i intymności ucznia Prowadzenie rozmowy z uczniem 7.26 Programy, książki, pomoce dydaktyczne 5 Analiza wybranych programów edukacyjnych Jak można modyfikować programy?

19 7.27 Metody pracy z uczniem ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących 7.28 Wykorzystanie filmu dydaktycznego w realizacji przedmiotu 7.29 Możliwości współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w realizacji 7.30 Współpraca z Radą Pedagogiczną i rodzicami w realizacji przedmiotu VIII. Kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej 8.1 Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka 8.2 Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka 8.3 Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka 8.4 Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej Analiza wybranych pakietów edukacyjnych 5 Metod nauczania podział i charakterystyka Wybrane metody aktywizujące i ich zastosowanie na zajęciach wychowania do życia w rodzinie 8 Dobór filmu do zakresu tematycznego i wieku ucznia Konstruowanie scenariuszy zajęć 2 Zasady współpracy z partnerami lokalnymi Korzyści wynikające ze współpracy w realizacji przedmiotu 5 Współpraca z nauczycielami korelacja z innymi przedmiotami Podstawa prawna współpracy z rodzicami Metody, formy i zasady współpracy 10 Rozumienie społeczeństwa i osoby ludzkiej, podstawowe problemy Spór o naturę człowieka Wymiary społeczeństwa - wymiar biologiczny - wymiar psychologiczny - wymiar duchowy Problemy wolności człowieka 5 Rozwój osobowy jako: -przekraczanie cyklu biologicznego człowieka - przekraczanie cyklu wychowawczego - typu psychicznego Dojrzałość psychiczna Cechy osób samorealizujących się Współpraca rodziców ze szkołą z PPP oraz jej znaczenie w zakresie wspierania dziecka 5 Samoświadomość osobowy jako: -możliwość wglądu w siebie - bariery poznawcze i emocjonalne Metody poznawania siebie Rozumienie siebie 25 Teoria adaptacji rozwojowej Piageta - procesy asymilacji - procesy akomodacji - dążenie do równowagi Stadia rozwoju poznawczego dziecka Poziomy reprezentacji: - enaktywna - ikoniczna - symboliczna Wpływ mowy na rozwój specyficznie ludzkich form poznawania(koncepcja L.S. Wygotskiego) Psychiczna reprezentacja rzeczywistości Natura uczenia się zjawiska transferu Psychiczna reprezentacja rzeczywistości zachowania dzieci w sytuacjach szkolnych Nerwice - geneza - analiza symptomów Problemy rozwoju spostrzegania z punktu widzenia

20 8.5 Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej 8.6 Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy 8.7 Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy 8.8 Wybrane zagadnienia z metodyki wychowania przedszkolnego 8.9 Wybrane zagadnienia z metodyki wychowania przedszkolnego nauki szkolnej Dostrzeganie i rozwiązywanie problemów Rozumienie sensu poleceń Niepowodzenia w komunikacji Otwarta i obronna postawa wobec problemu 10 Uczenie się szkolne Wymiary subiektywnego środowiska szkolnego Uczenie się roli ucznia Wyznaczniki powodzenia w nauce szkolnej Style oddziaływania dydaktyczno- wychowawczego Relacje: nauczyciel- uczeń; uczeń -uczeń Zachowania uczniów w trudnych sytuacjach szkolnych Unikanie problemów w sytuacjach szkolnych Bezradność w trudnych sytuacjach szkolnych Lęk i próba samodzielnego pokonywania trudności Zaburzenia dynamiki procesów nerwowych - nadpobudliwość i zahamowanie psychoruchowe - problem koncentracji uwagi 15 Mowa, składniki mowy - język - mówienie - tekst - rozumienie Czynniki anatomiczne warunkujące wykształcenie się mowy - mózgowe mechanizmy nadawania i odbioru mowy Okresy rozwojowe w zakresie opanowania mowy Klasyfikacja zaburzeń mowy Przyczyny, objawy i terapia zaburzonego rozwoju mowy Diagnoza przyczynowa 15 Przyczyny i objawy zaburzeń artykulacji Dyslalie i rodzaje dyslalii Terapia logopedyczna Zaburzenia mowy a trudności w uczeniu się szkolnym Przyczyny i objawy jąkania. Podstawowe zasady w przypadku zaburzeń płynności mowy Współpraca rodziców ze szkołą z PPP oraz jej znaczenie w zakresie wspierania dziecka 5 Różnorodność podejść teoretycznych i wynikających z nich wielu różnych sposobów praktycznej realizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego Przeobrażenia w hierarchii funkcji, jakie sprawuje przedszkole wobec dziecka i reorientacja celów (opiekuńcza, dydaktyczno-wychowawcza, wspomaganie rozwoju dziecka, przygotowanie dzieci do szkoły) Metody, formy i środki stosowane w pracy z dzieckiem. Przywrócenie właściwej rangi zabawie jako naturalnej formie działalności dziecka 10 Planowanie przez nauczyciela pracy z uwzględnieniem zaleceń realizacji podstawy programowej Projektowanie zajęć z dziećmi z uwzględnieniem - zalecanego czasu - metod - form organizacyjnych - indywidualizacji

21 Rozwijanie dzieci na miarę ich możliwości rozwojowych Przykłady dobrej praktyki 8.10 Wybrane zagadnienia z metodyki wychowania przedszkolnego 5 Planowanie i projektowanie zajęć w ciągu pobytu dziecka w przedszkolu - realizacja podstawy programowej z uwzględnieniem zaleceń czasowych Indywidualizacja pracy z dzieckiem Dobór metod do pracy z dziećmi 8.11 Obserwacja pedagogiczna. 10 Obserwacja jako technika zbierania informacji Analiza gotowości dziecka do Wskazówki do obserwacji podjęcia nauki w szkole Organizacja dziecka przez nauczyciela - narzędzia - wykorzystywanie wyników do informacji dla rodziców o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole - organizacja pomocy dziecku Przekazywanie wyników obserwacji rodzicom - współpraca z rodzicami 8.12 Obserwacja pedagogiczna. Analiza gotowości dziecka do 5 Możliwości uwzględniania kontekstu sytuacyjnego danego zachowania podjęcia nauki w szkole Planowanie przez nauczyciela obserwacji, kalendarz obserwacji Organizacja z dziećmi przedszkolnymi zajęć wspomagających i korekcyjnych Indywidualny program Planowanie i projektowanie zajęć w ciągu pobytu dziecka w przedszkolu z uwzględnieniem wyników obserwacji - indywidualizacja Dobór metod i form do pracy z dziećmi 8.13 Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania zintegrowanego 5 Różne odmiany dyskursów pedagogiki wczesnoszkolnej (przyzwolenie na różnorodność podejść teoretycznych i wynikających z nich wielu różnych sposobów praktycznej realizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego) Wzrost rangi diagnozowania rozwoju dziecka i świadomości potrzeby indywidualizowania oddziaływań pedagogicznych w zależności od potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci Odmienne podejście do programowania procesu edukacyjnego w przedszkolu i w klasach młodszych (ujmowanie treści w perspektywie kompetencji, jakie dziecko ma nabyć po skończeniu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej) Świat wartości jako wspólna przestrzeń nauczyciela i dziecka 8.14 Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania 10 Planowanie pracy nauczyciela I etapu edukacyjnego - uwzględnianie wyników diagnozy zintegrowanego Dobór form, metod oraz środków dydaktycznych do pracy z dziećmi w klasach I-III z uwzględnieniem sześciolatka w klasie I Organizacja środowiska edukacyjnego ucznia klas I-III Zabawy wspomagające gotowość dziecka do nauki czytania w i pisania w klasie I Rola nauczyciela w pracy z dzieckiem mającym trudności w czytaniu i pisaniu i trudnościami w uczeniu się matematyki 8.15 Metodyka zajęć korekcyjno 10 Organizacja obserwacji dziecka przez nauczyciela

22 kom. i wyrównawczych dla uczniów z zaburzeniami rozwoju ruchowego 8.16 Metodyka zajęć korekcyjno kom. i wyrównawczych dla uczniów z zaburzeniami rozwoju ruchowego 8.17 Metodyka zajęć korekcyjno kom. i wyrównawczych dla uczniów z zaburzeniami rozwoju ruchowego 8.18 Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych i wyrównawczych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu 8.19 Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych i wyrównawczych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu 8.20 Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych Przekazywanie wyników obserwacji rodzicom Projektowanie ćwiczeń korekcyjno - kompensacyjnych w oparciu o diagnozę dot. rozwoju ruchowego dziecka Sprawności motoryki dużej i małej, koordynacja ruchowa System stymulacji i korekcji zaburzeń rozwoju ruchowego i koordynacji wzrokowo- ruchowej 10 Ćwiczenia ogólnej sprawności ruchowej i orientacji przestrzennej Ćwiczenia zwinnościowe i zręcznościowe - zabawy ruchowo- zręcznościowe - zabawy zręcznościowe Ćwiczenia wyrównawcze, stymulujące opóźnienia w rozwoju ruchowym Projektowanie ćwiczeń korekcyjno - kompensacyjnych w oparciu o diagnozę dot. rozwoju ruchowego dziecka 10 Ćwiczenia sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo- ruchowej Ćwiczenia rozmachowe rozluźniające napięcie mięśni ramienia i przedramienia Ćwiczenia usprawniające precyzję ruchów dłoni, nadgarstka, palców Ćwiczenia usprawniające drobne ruchy ręki jak przy pisaniu Przykłady dobrej praktyki 30 Problemy diagnozy w przebiegu procesu terapeutycznego uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania Organizacja pomocy uczniom w świetle aktualnych przepisów Diagnoza społeczno metodyczno psychologiczno pedagogiczna jako podstawa planowania pracy wyrównawczej Podstawowe narzędzia diagnozy interpretacja orzeczeń oraz wyników badań Przykłady dobrej praktyki w zakresie pomocy uczniom z trudnościami w nauce czytania i pisania Ćwiczenia wyrównawcze, stymulujące opóźnienia w rozwoju funkcji. Ćwiczenia w zakresie czytania i pisania, percepcji słuchowej i wzrokowej 10 Terapia dzieci i młodzieży - cele terapii w różnym zakresie Wrażliwość słuchowa - wrażliwość słuchu fonemowego - ćwiczenia pamięci fonologicznej - ćwiczenia koncentracji uwagi Sfera wzrokowa - usprawnienie analizatora wzrokowego - ćwiczenia pamięci i spostrzegawczości wzrokowej - ćwiczenia koordynacji wzrokowo- ruchowej Sfera ruchowa - ćwiczenia motoryki piszącej ręki - poprawa poziomu graficznego pisma 10 Usprawnienie techniki czytania i ćwiczenia w rozumieniu treści

Moduł I. Podstawy wychowania do życia w rodzinie 24 godz. (24 wykłady) zakończony egzaminem

Moduł I. Podstawy wychowania do życia w rodzinie 24 godz. (24 wykłady) zakończony egzaminem OPZ załącznik nr 1 Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów oraz ćwiczeń audytoryjnych w ramach Kursu kwalifikacyjnego z zakresu zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie - 4 zadania. Tematyka

Bardziej szczegółowo

Moduł I. Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka 40 godz. (10 wykłady, 10 ćwiczenia audytoryjne, 20 ćwiczeń laboratoryjne).

Moduł I. Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka 40 godz. (10 wykłady, 10 ćwiczenia audytoryjne, 20 ćwiczeń laboratoryjne). OPZ załącznik nr 1 Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów oraz ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych w ramach Kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej - 5 zadań. Tematyka i terminy realizacji:

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

3. 21.10.2012 9.00-16.00 Moduł I Pedagogika specjalna. zajęć. Spotkanie organizacyjno informacyjne poza godzinami dydaktycznymi kursu.

3. 21.10.2012 9.00-16.00 Moduł I Pedagogika specjalna. zajęć. Spotkanie organizacyjno informacyjne poza godzinami dydaktycznymi kursu. Lp. Terminy zajęć Załącznik nr 3. Szczegółowy program kursu kwalifikacyjnego: oligofrenopedagogika Godz. zajęć Moduł Treści programowe Liczba (oddo) godzin w. ćw. 1. 19.10.2012. 15.00 20.00 Spotkanie organizacyjno

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program kursu kwalifikacyjnego: oligofrenopedagogika. www.okko.edu.pl

Szczegółowy program kursu kwalifikacyjnego: oligofrenopedagogika. www.okko.edu.pl Szczegółowy program kursu kwalifikacyjnego: oligofrenopedagogika Załącznik nr 3. Lp. Terminy zajęć Godz. zajęć (od-do) 1. 22.11.2014. 9.00-16.00 Spotkanie organizacyjno informacyjne. Moduł I Pedagogika

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli Warsztaty z rozwijania kreatywności Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli 1. Jak zapobiegać przemocy i agresji w szkole strategia postępowanie wobec przemocy rodzaje i przejawy agresji i przemocy w szkole

Bardziej szczegółowo

Egzamin magisterski Kierunek: Pedagogika

Egzamin magisterski Kierunek: Pedagogika Kierunek: Pedagogika 1. Dziedziny wychowania (moralne, estetyczne, techniczne). 2. Rola i zadania pedagoga. Tradycja a współczesność. 3. Istota i zadania procesu wychowawczego. 4. Oświata dorosłych i kształcenie

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK:

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: 1. PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil praktyczny, specjalność: a) PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Barbara Woszczyna Tomaszowice 2015r. Według brytyjskiego raportu Warnocka, około 20% populacji uczniów to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Children with

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017 Kierunek PEDAGOGIKA, profil praktyczny, 06/07 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną i innowacyjnymi metodami terapii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Rok

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia

Pytania do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia Załącznik nr 4 a Pytania do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia Pytania kierunkowe i specjalnościowe PYTANIA KIERUNKOWE Z PEDAGOGIKI I STOPIEŃ 1. Pedagogika jako nauka, subdyscypliny pedagogiki.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KATEDRA NAUK O RODZINIE

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KATEDRA NAUK O RODZINIE WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KATEDRA NAUK O RODZINIE Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rola i znaczenie edukacji kadr wspomagających rodzinę Ks. dr Wiesław Matyskiewicz STUDENCI NAUK O RODZINIE ZDOBYWAJĄ

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy wychowania

Teoretyczne podstawy wychowania Teoretyczne podstawy wychowania 1. Wychowanie człowieka na tle różnych epok 2. Przedmiotowy wymiar wychowania 3. Podstawowe kategorie procesu wychowania 4. Proces wychowania i jego istota 5. Determinanty

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY Ł o m ż y ń s k i e C e n t r u m R o z w o j u E d u k a c j i w Ł o m ż y P o r a d n i a P s y c h o l o g i c z n o - P e d a g o g i c z n a N r 2 ul. Polna 16, 18-400 Łomża tel./fax 86-215-03-18

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO 1. Dla dzieci: Propozycje do zrealizowania na terenie przedszkoli: A. Badania przesiewowe logopedyczne 3-6-latków oraz 3 i 4-latków.

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni:

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci młodzieży: Badanie

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów oraz ćwiczeń audytoryjnych w ramach Kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki - 7 zadań.

Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów oraz ćwiczeń audytoryjnych w ramach Kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki - 7 zadań. OPZ załącznik nr 1 Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów oraz ćwiczeń audytoryjnych w ramach Kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki - 7 zadań. Tematyka i terminy realizacji: Zadanie nr

Bardziej szczegółowo

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Katarzyna Staszczuk DYREKTOR PP P w Ostrołęce Publiczna placówka

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Obowiązujące przepisy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT Gorzów Wlkp., kwiecień 213 rok Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Cel badań... 3 2. Termin badania... 4 3. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

ODBIORCY OFERTY. dzieci w wieku przedszkolnym OSOBA PROWADZĄCA TERMIN PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY

ODBIORCY OFERTY. dzieci w wieku przedszkolnym OSOBA PROWADZĄCA TERMIN PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY dzieci w wieku przedszkolnym ODBIORCY OFERTY PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W TRZEBNICY 55-100 Trzebnica, ul. Wrocławska 10, tel. 71 312 07 49 www.poradniapp.trzebnica.pl, e-mail: ppp-trzebnica@wp.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie Irena Obuchowska... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie Irena Obuchowska... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie Irena Obuchowska... 9 CZĘŚĆ I RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE 1. Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych Andrzej Twardowski... 18 1.1. Systemowy model funkcjonowania rodziny...

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH NA LATA: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1. WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki powstał w oparciu

Bardziej szczegółowo

Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012

Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012 Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 77 300 Człuchów, ul. Szczecińska 20 tel./fax 59 83 411 33, email: poradnia@ppp.czluchow.org.pl http://www.ppp.czluchow.org.pl

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 Profilaktykę należy rozumieć jako działania stwarzające człowiekowi okazję aktywnego gromadzenia różnych

Bardziej szczegółowo

Wychowanie do życia w rodzinie 2014/2015. Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach

Wychowanie do życia w rodzinie 2014/2015. Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach Wychowanie do życia w rodzinie 2014/2015 Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe

Bardziej szczegółowo

Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy

Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy Program wspierania uczniów z trudnościami w nauce w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie Strzelin 2016 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów oraz ćwiczeń audytoryjnych w ramach Kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki - 7 zadań.

Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów oraz ćwiczeń audytoryjnych w ramach Kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki - 7 zadań. OPZ załącznik nr 1 Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów oraz ćwiczeń audytoryjnych w ramach Kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki - 7 zadań. Tematyka i terminy realizacji: Zadanie nr

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Opracowała: A. Wątor Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Odbiorca Treść Cele Forma Czas Odpowiedzialni Dokumentacja Nauczyciele Diagnoza zapotrzebowania na działania

Bardziej szczegółowo

Planowanie pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Planowanie pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Seminarium Organizacja zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych Planowanie pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów) OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów) Nazwa modułu Przygotowanie w zakresie dydaktycznym Przedmioty: Dydaktyka techniki w szkole podstawowej Dydaktyka zajęć komputerowych w szkole

Bardziej szczegółowo

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego.

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego. Załącznik Nr 1 ZADANIA DZIAŁÓW Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu realizuje swoje zadania w następujących działach pracy: 1. Dział Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego, w skrócie PDW,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r.

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. 1 Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA OGÓLNOPEDAGOGICZNE

ZAGADNIENIA OGÓLNOPEDAGOGICZNE ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I EDUKACJA PRZEDSZKOLNA PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM PEDAGOGIKA SĄDOWA Z MEDIACJĄ EDUKACJA OBRONNA Z BEZPIECZEŃSTWEM WEWNĘTRZNYM

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK:

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: 1. PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil praktyczny, specjalność: a) EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z WYCHOWANIEM

Bardziej szczegółowo

Działalność diagnostyczna

Działalność diagnostyczna OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni na rok szkolny 2017/2018 Niniejsza oferta zawiera propozycje działań Poradni

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych Rok akademicki 2013/2014 Zakres tematyczny pracy końcowej (podyplomowej) pod kierunkiem dr Sylwii Domagalskiej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PEDAGOGIKA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I TYFLOPEDAGOGIKA WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Monika Haligowska

Opracowała: Monika Haligowska Kwalifikacja i orzekanie odnośnie dzieci niezdolnych do nauki w szkołach masowych. Podstawy prawne, rola psychologa, rola poradni w kwalifikowaniu do szkół specjalnych. Opracowała: Monika Haligowska Podstawy

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wydział: Wydział Humanistyczno - Społeczny

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach

Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach 1 Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015r w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy I. Wspólne hasła tematyczne, dla studentów specjalność: pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną, resocjalizacja 1. Adaptacja społeczna 2. Agresja 3. Ankieta

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OD 1 IX 2017

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OD 1 IX 2017 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OD 1 IX 2017 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK:

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: 1. PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil praktyczny, specjalność: a) PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU RAMOWY PLAN KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ Studia podyplomowe w zakresie: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wraz z przygotowaniem psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym dla I-go etapu kształcenia Praktyka

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA Zagadnienia ogólne

PEDAGOGIKA Zagadnienia ogólne PEDAGOGIKA Zagadnienia ogólne 1. Pedagogika, jako nauka. 2. Miejsce pedagogiki w systemie nauk. 3. Związek pedagogiki z innymi naukami. 4. Teoretyczność i praktyczność pedagogiki, jako nauki. 5. Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną Założenie ogólne Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów - PEDAGOGIKA. Tezy egzaminacyjne (podstawowe) Egzamin licencjacki

Kierunek studiów - PEDAGOGIKA. Tezy egzaminacyjne (podstawowe) Egzamin licencjacki Rada Wydziału 23.04.2014 Kierunek studiów - PEDAGOGIKA Tezy egzaminacyjne (podstawowe) 1. Znaczenie pojęć pedagogicznych: pedagog, edukacja, wychowanie, socjalizacja, pedagogia, pedagogika. 2. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO w MAŁYCH ŁUNAWACH

POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO w MAŁYCH ŁUNAWACH POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO w MAŁYCH ŁUNAWACH SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW W naszej szkole funkcjonuje System

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Blok: Terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży Metoda SI we wspomaganiu rozwoju. Wprowadzenie do zagadnienia.

Blok: Terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży Metoda SI we wspomaganiu rozwoju. Wprowadzenie do zagadnienia. Blok: Terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży Metoda SI we wspomaganiu rozwoju. Wprowadzenie do zagadnienia. Magdalena Charbicka terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, terapeuta

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Obszar tematyczny Adresaci szkoleń Warszawa Ciechanów Ostrołęka Płock Radom Siedlce 1. 2.

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI

WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI SZKOŁA *DYREKTOR *NAUCZYCIELE PORADNIA *PRACOWNICY PEDAGOGICZNI *SPECJALIŚCI: PSYCHOLODZY PSYCHOTERAPEUCI

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRĄCZNIE

PROCEDURA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRĄCZNIE PROCEDURA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRĄCZNIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Podstawowym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie

Podstawowym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie Rewalidacja - to termin pochodzenia łacińskiego (re znów, validus mocny, silny) oznacza oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym poważną chorobą lub urazem. Pojęcia rewalidacja

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Kierunek: PEDAGOGIKA od roku akademickiego 2013/2014 I W/WS II C/K/L/P/P Z/S PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA III PW/PE/ KZ Rozkład godzin I rok II rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Socjoterapia

Studia Podyplomowe Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY I. Ogólna charakterystyka Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce. II. Opis ważniejszych przedsięwzięć. 1. Projekty unijne: a) Twój rozwój, twoja

Bardziej szczegółowo

Odbiorca- dzieci i młodzież

Odbiorca- dzieci i młodzież OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Specjalistyczne zajęcia dla dzieci i młodzieży Warsztaty i prelekcje dla nauczycieli/pedagogów Spotkania dla rodziców Odbiorca-

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Projekt Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Projekt Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego Projekt Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych Rok akademicki 2012/2013 Zakres tematyczny pracy końcowej (podyplomowej) pod kierunkiem prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - PEDAGOGIKA:

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - PEDAGOGIKA: PYTANIA Z TREŚCI OGÓLNYCH, PODSTAWOWYCH I KIERUNKOWYCH: 1. Pedagogika jako nauka społeczna. 2. Wyjaśnij, na czym polegają związki pedagogiki z psychologią. 3. Uniwersalna rola filozofii. 4. Jaka jest struktura

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Załącznik nr 10 ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE I. Zadania pedagoga szkolnego 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn

Bardziej szczegółowo

wspomaganie ZS Narewka 2014

wspomaganie ZS Narewka 2014 Opiniowanie, orzecznictwo i wspomaganie ZS Narewka 2014 Zadania poradni Diagnozowanie wydawanie opinii i orzeczeń Pomoc bezpośrednia dzieci i młodzież, rodzice Realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających

Bardziej szczegółowo

Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku

Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku spełniania obowiązku szkolnego. 1 września 2014 r do szkoły podstawowej przyjdzie sześciolatek Wyzwanie to wymaga od systemu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH Spis treści : 1. Obowiązujące akty prawne dotyczące doradztwa zawodowego w gimnazjum 2. Charakterystyka programu 3. Cele

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, Regon 000734937, tel/fax (0 43) 822 42 70, email:porped@poczta.onet.pl PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8 Prowadzący : Katarzyna Żelichowska Przedmiot: metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej (ćwiczenia) semestr / zimowy 2011 r. Studia I stopnia Semestr V Liczba godzin: 30 ECTS 6 Rok akademicki 2011/2012

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie 2014-2015/2015-2016 1. Wstęp Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc potrzebną

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C.

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH Podstawa prawna: 1) Art. 22 ust. 2 pkt 11 oraz

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Jolanta Rafał-Łuniewska Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Moduł III, zał. 1 nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Planowanie i organizacja procesów gruntowne poznanie podstawy programowej nie tylko swojego etapu kształcenia, lecz także poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Wychowanie do życia w rodzinie Szkoła podstawowa

Wychowanie do życia w rodzinie Szkoła podstawowa Wychowanie do życia w rodzinie Szkoła podstawowa Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania Autor: Rafał Lew-Starowicz, Tomasz Kulasa Zawarta w podstawie programowej wiedza natury biologicznej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ. Załącznik nr 13

PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ. Załącznik nr 13 PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 13 Pomoc psychologiczno pedagogiczna to szczególny rodzaj wzajemnego oddziaływania osoby pomagającej

Bardziej szczegółowo

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska:

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska: nformacja o studiach podyplomowych dla nauczycieli Ogólna charakterystyka studiów Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu szkoły wyższe prowadzą kształcenie nauczycieli w ramach

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach jest programem ściśle zintegrowanym z programem

Bardziej szczegółowo