Materiały informacyjne Nowy Sącz, Maj 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały informacyjne Nowy Sącz, Maj 2013"

Transkrypt

1 Materiały informacyjne Nowy Sącz, Maj 2013 Instytut Socjologii Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Materiały informacyjne Nowy Sącz, Maj 2013

3 Zespół Autorów: Iwona Banasiewicz, Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Maria Rogaczewska, Projekt Społeczny Uniwersytetu Warszawskiego Ewa Niewożewska, Projekt Społeczny Uniwersytetu Warszawskiego Druk, oprawa: Centrum Obsługi KPRP Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska Warszawa

4 SPISTREŚCI List Ireny Wóycickiej, Podsekretarz Stanu ds. społecznych w Kancelarii Prezydenta RP List Marka Sowy, Marszałka Województwa Małopolskiego Część I. Rodzina w życiu jednostki i całego społeczeństwa Część II. Lokalne rozwiązania wspierające rodzinę w województwie małopolskim Część III. Przykłady dobrych praktyk 3

5 Szanowna Pani, Szanowny Panie, Zapraszamy Państwa do udziału w regionalnej debacie o ważnych sprawach polskich rodzin, organizowanej wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Zależy nam na Państwa uczestnictwie w tej dyskusji, a przez to wsparciu tworzenia programu polityki rodzinnej, który aktualnie powstaje w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Celem debaty jest wskazanie autorom wspomnianego programu rozwiązań, które odpowiedzą na realne potrzeby polskich rodzin, znajdujących się w różnych sytuacjach życiowych i na różnym etapie życia. Zależy nam na uzyskaniu informacji o możliwościach rozwiązywania lokalnych kwestii polityki rodzinnej, na Państwa pomysłach na pokonywanie trudności przez działania inicjowane i realizowane w najbliższym rodzinie środowisku. Liczymy ponadto, iż debata stanie się impulsem do podjęcia zgłoszonych problemów także przez władze lokalne, a także pozwoli na wypracowanie najbardziej oczekiwanych i możliwych do realizacji rozwiązań. Liczba rodzących się w Polsce dzieci maleje. To rodzi obawy o przyszłość naszego kraju. Zastanówmy się więc wspólnie, jak zachęcić młodych ludzi do decydowania się na więcej niż tylko jedno dziecko? Jakie rozwiązania są potrzebne, aby osiągnąć ten cel, a jednocześnie nie narzucać nikomu sposobu życia czy np. tego, jak podzielone zostaną obowiązki w rodzinie? Czego oczekują młode generacje jakiego wsparcia w ich życiowych wyzwaniach aby nie ograniczały swoich planów dotyczących życia rodzinnego? Mamy nadzieję, że poprzez aktywne uczestnictwo w małopolskiej debacie pomogą nam Państwo uzyskać odpowiedzi na te pytania. Oczekujemy, że przekażą nam Państwo opinie o ważnych dla Państwa sprawach, ale też i propozycje, jak można usunąć bariery utrudniające rodzinom codzienne funkcjonowanie, przez jakie działania można je zniwelować w środowisku lokalnym i jak w te działania można zaangażować jak najwięcej osób i instytucji. Gorąco zapraszamy do udziału w debacie. Podzielcie się Państwo z nami pomysłami, jak tworzyć w najbliższym otoczeniu rodziny przyjazny dla niej klimat. Irena Wóycicka Podsekretarz Stanu ds. społecznych w Kancelarii Prezydenta RP 4

6 Rodzina. To z niej wyrastamy i ją tworzymy. To z niej czerpiemy wartości i jej oddajemy doświadczenie. Niestety, to właśnie ona najsilniej odczuwa skutki wszelkich zmian i kryzysów. Wobec ogromu czynników, jakie mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rodziny, samorządy lokalne i urzędy centralne nie mogą pozostać obojętnymi. Dlatego też w Małopolsce podejmujemy szereg działań, których bezpośrednim celem jest poprawa jakości życia i wsparcie rodzin w naszym regionie. Nowe Programy Strategiczne Województwa, które w najbliższych latach zmieniać mają Małopolskę, są w dużej mierze wynikiem konsultacji społecznych. Także w obszarze wsparcia rodziny pozwalają projektować do 2020 roku konkretne działania. Warto wymienić w tym miejscu rozszerzony dostęp do baz rehabilitacyjnych i terapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci wymagających specjalistycznej opieki, wsparcie świetlic środowiskowych czy organizację centrów terapii i mediacji rodzinnych. Finansowaniem chcemy objąć wszystkie grupy wiekowe, stąd duży akcent na inicjatywy kierowane do seniorów poprzez ich aktywizację ale i organizację nowych miejsc w placówkach dziennej, specjalistycznej i efektywnej opieki. Tak planujemy przyszłość. Mam jednak pełną świadomość, że nadal to tylko pewne ramy polityki rodzinnej, a ich wypełnienie zależy od wspólnie wypracowanych rozwiązań. Dlatego już dziś zapraszam do aktywnego udziału w tej ważnej Małopolskiej Debacie. Bardzo zależy nam na wypracowaniu nowych standardów, w których rodzina nie jest jedynie odbiorcą planowanych działań, ale staje się prawdziwym Partnerem. Co ważne, Partnerem, którego argumenty i pomysły mają realny wpływ na strategię województwa i kierunek działań. Państwa głosy i opinie będą dla nas cennymi wskazówkami, pozwalającymi wspólnie budować lepszą rodzinną Małopolskę. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego 5

7 CZĘŚĆI Rodzina w życiu jednostki i całego społeczeństwa Narodziny Emerytura Wśród wartości szczególnie cenionych w polskim społeczeństwie szczęśliwa rodzina jest od lat na najwyższych pozycjach bez względu na wiek, wykształcenie czy miejsce zamieszkania pytanych o to osób. Także dom rodzinny miejsce wspólnego przebywania rodziców i dzieci pozostaje synonimem spokoju i poczucia bezpieczeństwa; miejscem azylu w sytuacjach zagrożenia, stresu i życiowych niepowodzeń. Rodzina jest jednak wartością nie tylko indywidualną, ale też wskazywaną jako cenna z punktu widzenia całego społeczeństwa: tu rodzą się i wychowują nowi obywatele. Rodzice przekazują im podstawowe zasady życia w społeczeństwie i kształtują postawy życiowe, a inwestując w wykształcenie dzieci tworzą kapitał społeczny i ludzki zasoby niezbędne zarówno dla rozwoju społecznego, jak i gospodarczego kraju. Zdrowa rodzina jest w tym zakresie środowiskiem niezastąpionym: jej zadań nie jest w stanie właściwie wypełnić żadna instytucja i żadne inne środowisko. Tyle mówią o rodzinie badania i sondaże. Dlaczego więc, jeżeli w deklarowanych opiniach i wyrażanych ocenach jest tak wspaniale, rzeczywistość wygląda inaczej? Gdzie jest przyczyna tego, że młode pokolenie coraz później i coraz rzadziej decyduje się na posiadanie dzieci? Dlaczego słabnie trwałość związków małżeńskich? 6

8 Z wielu badań wynika, że młodzi Polacy chcieliby mieć więcej dzieci niż się ich ostatecznie rodzi. Deklaracje nie odpowiadają więc rzeczywistości. Warto zastanowić się, jakie istnieją przeszkody w realizacji planów rodzicielskich. Co więcej, w konfrontacji z realiami życia młodych ludzi, wraz z upływem czasu, ich aspiracje rodzicielskie stają się coraz niższe. Jedną z głównych barier w procesie podejmowania decyzji o posiadaniu dzieci są problemy związane z łączeniem pracy z życiem rodzinnym. Te napięcia występują najsilniej w okresie zwanym przez demografów życiowymi godzinami szczytu, które przypadają na okres wkraczania młodych ludzi w dorosłość, kiedy jednocześnie myślą oni o tym, by mieć dzieci i starają się realizować ambicje zawodowe na trudnym rynku pracy. Tu pojawia się problem kosztów posiadania dzieci, ponoszonych na przykład w związku z ograniczaniem zwykle przez matki aktywności zawodowej na rzecz opieki nad potomstwem. Obok tych utraconych dochodów, równolegle pojawiają się też koszty ponoszone przez rodziców w związku z wychowywaniem, opieką i edukacją dzieci. Rosną wydatki maleją dochody. Nakłada się na to ograniczona dostępność i niedostateczna organizacja usług opiekuńczych i edukacyjnych dla dzieci. Czy złagodzenie tych ograniczeń przyczyni się do ułatwienia rodzinom spełnienia ich rodzicielskich zamierzeń? A w wymiarze ogólnospołecznym: czy dzięki temu w Polsce będzie rodzić się więcej dzieci? Odpowiedzi na te i wiele innych istotnych problemów rodzin nie są proste chociażby z tego względu, że pod pojęciem rodziny kryje się ogromna różnorodność, poczynając od różnej wielkości, struktury, wielości sposobów funkcjonowania jej członków, wypełniania przypisanych ról, podziałów zakresu odpowiedzialności, aż po zróżnicowane potrzeby i oczekiwania. Żaden z typów czy modeli rodziny nie może być traktowany jako jedyny słuszny, a przez to kwalifikujący się do wspierania przez państwo i jego politykę. Każda rodzina ma bowiem prawo do autonomicznych wyborów. Ważne jest jednak, aby decyzje o rodzicielstwie były, oczywiście, decyzjami autonomicznymi rodziców, ale też decyzjami odpowiedzialnymi, podejmowanymi świadomie, bez zewnętrznej presji. Ważne jest też, aby młodzi ludzie byli odpowiednio przygotowani i mieli zarówno wiedzę, jak i wsparcie w podejmowaniu wyzwań macierzyństwa i ojcostwa; zwłaszcza, że coraz rzadziej mogą korzystać w tym zakresie z pomocy własnych rodziców. Nie mniej istotne jest też wspieranie rodziny w sytuacjach kryzysowych. Zapewnienie trwałości rodziny, jej wewnętrznego zdrowia jest bowiem niezbędnym warunkiem dobrego dzieciństwa, które wymaga zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa i spokoju. Dobre, a więc szczęśliwe dzieciństwo to przede wszystkim prawo dziecka do wychowywania się we własnej rodzinie, która jest jego naturalnym środowiskiem, w atmosferze akceptacji i zrozumienia, w warunkach pozwalających na zaspokojenie jego potrzeb na optymalnym poziomie. Zapewnienie dobrego dzieciństwa wymaga też 7

9 zagwarantowania dziecku odpowiedniego poziomu ochrony zdrowia i edukacji, wypoczynku, rozrywki; to też ochrona jego praw, zapobieganie przemocy i równe szanse życiowe, a to już nie wyłączna odpowiedzialność rodziców, ale i państwa: jego inwestycji i jego korzyści. Wobec wielości zadań i ról, jakie ma do spełnienia rodzina i jednocześnie różnorodności barier utrudniających jej normalne funkcjonowanie, wymaga ona zewnętrznego wsparcia. Dyskusje o współczesnych problemach polskich rodzin nie mogą toczyć się bez udziału przedstawicieli samych zainteresowanych. Dotyczą one bowiem z jednej strony materii bardzo dyskretnej, życia prywatnego, a z drugiej ochrony i wzmacniania wartości niezwykle istotnej publicznie: szczęśliwej rodziny. 8

10 CZĘŚĆII Lokalne rozwiązania wspierające rodzinę w województwie małopolskim Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące instytucjonalnego wsparcia rodziny na terenie województwa, zebrane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Informacje te zostały podzielone według typowych sytuacji i wyzwań, przed jakimi stoją ci z nas, którzy decydują się na założenie i utrzymanie rodziny. 1. Jestem młodą osobą i chciałabym/chciałbym dowiedzieć się zawczasu, czy nie będę mieć problemów zdrowotnych, związanych z płodnością. W Krakowie istnieje kilka instytucji, które zajmują się diagnostyką i leczeniem niepłodności. Są to: Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED, "Macierzyństwo" Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Niepłodności, Gemini Sp. z o.o., Centrum Leczenia Niepłodności PARENS, FERTILITY CLINIC Polsko-Amerykańska Klinika Płodności i Chorób Kobiecych, Przychodnia Ginekologiczna ARKA w Krakowie, Specjalistyczne Gabinety Lekarskie GINAIKOS. Diagnozowanie niepłodności możliwe jest również w Myślenicach, Tarnowie, Nowym Sączu, Olkuszu. 2. Jestem w ciąży i chciałabym dowiedzieć się, na jakie wsparcie mogę liczyć. Kobiety w ciąży mają prawo do bezpłatnej opieki medycznej. Opieka ta obejmuje szereg badań, które są wykonywane w trakcie ciąży, jak również porady lekarskie pozwalające interpretować wyniki badań. Kobieta ma możliwość wyboru miejsca porodu. Ma również możliwość, wypełniając odpowiednią deklarację (do pobrania na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia), wyboru położnej środowiskowej, która współpracuje z NFZ. Może to być położna współpracująca z lekarzem rodzinnym lub jakakolwiek inna położna wybrana przez kobietę. Przyszli rodzice mogą chodzić na zajęcia do Szkoły Rodzenia, przygotowujące do przyjęcia dziecka oraz nauczyć się, jak najlepiej przejść przez poród, jak zajmować się dzieckiem i jak zadbać o siebie po porodzie. Szkół Rodzenia jest kilkanaście w całym regionie, w tym kilka bezpłatnych. Najwięcej jest ich w Krakowie. W niektórych miejscowościach, jak Wadowice czy Oświęcim, działają przy szpitalach. 9

11 W pierwszych latach życia dziecka rodzice powinni dopilnować szczepień dziecka. W Programie Szczepień Ochronnych zawarte są wszystkie obowiązkowe, bezpłatne szczepienia. Kilka innych szczepień to szczepienia zalecane, które, uzupełniając te obowiązkowe, stanowią optymalne zabezpieczenie dziecka przed chorobami zakaźnymi. 3. Mamy małe dzieci, w wieku do 3 lat. Czy możemy liczyć na wsparcie w opiece nad dziećmi? Na podstawie ustawy z 2011 r. dotyczącej opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, w Polsce mogą funkcjonować 4 formy opieki nad najmłodszymi dziećmi: - opieka żłobkowa, do 10 godzin dziennie dla każdego dziecka od 2. tygodnia życia do ukończenia 3 lat pod koniec 2011 roku w Małopolsce było 35 żłobków oraz 2 oddziały żłobkowe; - opieka w klubie dziecięcym od 1. roku życia do 3 lat, opieka nie dłużej niż 5 godzin dziennie pod koniec 2011 roku w Małopolsce było 13 klubików dziecięcych; - dzienny opiekun opieka na na dzieckiem od od tygodnia tygodnia życia życia do 3 do lat, 3 prowadzona lat, prowadzona przez osobę przez osobę fizyczną fizyczną zatrudnioną zatrudnioną przez gminę przez w gminę jej domu w jej lub domu mieszkaniu, lub mieszkaniu, spełniającym spełniającym warunki zapewniające warunki zapewniające bezpieczną bezpieczną opiekę nad opiekę dziećmi nad (gmina dziećmi może (gmina udostępnić może udostępnić lub wyposażyć lub lokal); wyposażyć jest to lokal); nowe jest rozwiązanie, to nowe rozwiązanie, jeszcze niezbyt jeszcze powszechnie niezbyt powszechnie stosowane stosowane w Polsce; Małopolska w Polsce; Małopolska jest w tym jest zakresie w tym liderem, zakresie w liderem, województwie w województwie jest aż 35 opiekunów jest aż 35 opiekunów dziennych; - niania dziennych; opieka indywidualna nad dziećmi od 20. tygodnia życia do 3 lat, sprawowana - przez niania osobę opieka zatrudnioną indywidualna w tym nad dziećmi celu przez od 20. rodziców tygodnia dziecka. życia do Zakład 3 lat, sprawowana Ubezpieczeń Społecznych przez osobę może zatrudnioną opłacać składki w tym na celu ubezpieczenie przez rodziców społeczne dziecka. niani, Zakład finansowane Ubezpieczeń przez budżet Społecznych państwa, może jeśli opłacać niania składki została na zgłoszona ubezpieczenie przez rodzica społeczne do ubezpieczeń niani, finansowane społecznych przez i budżet ubezpieczenia państwa, zdrowotnego jeśli niania została oraz jeśli zgłoszona rodzice lub przez rodzic rodzica samotnie do ubezpieczeń wychowujący społecznych dziecko są i ubezpieczenia zatrudnieni lub zdrowotnego świadczą usługi oraz jeśli na podstawie rodzice lub umowy rodzic samotnie cywilno-prawnej, wychowujący stanowiącej dziecko tytuł są zatrudnieni do ubezpieczeń lub świadczą społecznych usługi lub na podstawie prowadzą umowy pozarolniczą cywilno-prawnej, działalność; stanowiącej informacje dotyczące tytuł ubezpieczeń procedury oraz społecznych wymaganych lub prowadzą dokumentów pozarolniczą dostępne działalność; są na stronie informacje Zakładu Ubezpieczeń dotyczące procedury Społecznych. oraz wymaganych dokumentów dostępne są na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 4. Nasze dziecko jest w wieku przedszkolnym. Jakie są możliwości przyjęcia mojego dziecka do przedszkola? W roku szkolnym 2010/2011 r. w woj. małopolskim funkcjonowały w sumie 1922 placówki wychowania przedszkolnego, w tym 923 przedszkola i 947 oddziały przedszkolne, 1 zespół wychowania przedszkolnego oraz 51 punktów przedszkolnych. Wszystkie gminy województwa małopolskiego posiadają placówki wychowania przedszkolnego. To gmina decyduje o finansowaniu i dopłatach do przedszkoli oraz o kryteriach przyjęć dzieci do przedszkoli. 10

12 Informacje na temat położenia i oferty tych placówek można znaleźć m.in. na stronie internetowej 5. Jesteśmy rodziną, która lubi spędzać razem czas. Chcielibyśmy dowiedzieć się, gdzie możemy się rozwijać, uczyć razem czegoś nowego, jakie są programy i projekty, z których mogą skorzystać rodziny. Organizacje pozarządowe oraz instytucje kultury w województwie małopolskim oferują różne możliwości spędzania czasu rodzin z dziećmi, zajęcia dla matek z dziećmi oraz dzieci, np. warsztaty dla dziecka, mamy i taty, kurs masażu dzieci i niemowląt, zajęcia wyrównawcze dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i wiele innych. Informacje o wydarzeniach dla rodziców i dziecka znaleźć można m.in. na portalu Od 2006 roku w Krakowie tworzona jest mapa miejsc przyjaznych maluchom, w których pojawienie się rodziców z małymi dziećmi nie stwarza dla nikogo problemu. Są to kawiarnie, restauracje, kina, galerie, muzea, oraz firmy i instytucje, które chciałyby dostać tytuł przyjaznych maluchom. Obecnie są tam również informacje o takich miejscach w innych miastach województwa. Domy kultury, biblioteki, przedszkola, szkoły, fundacje i stowarzyszenia organizują różnego typu wydarzenia, imprezy dla dzieci, młodzieży i rodzin; także w czasie wakacji i ferii zimowych. Krakowską ofertę możliwości spędzania wolnego czasu dzieci i rodzin można znaleźć w jednym miejscu w związku z inicjatywą Kids In Kraków (http://www.biurofestiwalowe.pl/kids-in-krakow.html). Na jednej stronie internetowej są informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych, festiwali, teatrów, spotkań, warsztatów, koncertów, miejsc, w które można udać się z dziećmi, jak kawiarnie, różnego rodzaju instytucje, muzea, ale też ogrody czy kościoły. Serwis Kultura w Małopolsce (kulturamalopolski.pl) poświęcony jest ciekawym wydarzeniom kulturalnym, realizowanym przez krakowskie i regionalne ośrodki kultury, dostępne również dla rodzin. Bon Kultury (http://www.malopolska.pl/obywatel/bonkultury/strony/default.aspx) to nowa inicjatywa województwa małopolskiego oraz regionalnych muzeów i jednocześnie innowacyjny w skali kraju program, który ma zachęcić Małopolan do skorzystania ze specjalnie przygotowanych, niedostępnych na co dzień ofert instytucji kultury. Pierwsza edycja bonu adresowana jest głównie do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz grup seniorów w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W ramach inicjatywy Małopolska Biblioteka+ biblioteki gminne przekształcane są w ośrodki życia społecznego, z ofertą spędzania wolnego czasu, zajęć dla dzieci, rodziców i rodzin. 11

13 W województwie znajduje się prawie 5000 obiektów sportowych takich jak kryte pływalnie, kompleksy sportowe, hale sportowe, małe hale sportowe, sale gimnastyczne oraz inne obiekty sportowe. Co roku coraz więcej z nich otwiera swoją ofertę dla rodzin. Więcej informacji o obiektach sportowych w regionie można znaleźć w wydawnictwie Małopolska na sportowo na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 6. Chcemy się dowiedzieć czegoś nowego o wychowaniu dzieci, komunikacji w rodzinie i rodzicielstwie. Na terenie województwa działa szereg organizacji pozarządowych, zajmujących się wsparciem rodzin. Prowadzą one zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, poradnictwo, również dotyczące radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kursy dla przyszłych rodziców, spotkania, szkolenia, organizują wydarzenia okolicznościowe, wyjazdy, imprezy kulturalne, grupy wsparcia dla kobiet. Poniżej przedstawiamy niektóre z organizacji działających w województwie małopolskim na rzecz rodziny: - Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL w Krakowie, - Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół Ognisko w Krakowie, - Fundacja ALE HECA! w Krakowie, - Fundacja dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w Krakowie, - Fundacja KTO Kultura Troska Otwartość w Słopnicach, - Fundacja Marzenia Młodych w Wieliczce, - Fundacja Pomocy Nasza Rodzina w Krakowie, - Fundacja Pro Bono w Krakowie, - Fundacja Szkoła bez Barier na rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami w Krakowie, - Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Nowym Sączu, - Katolickie Stowarzyszenie Samotnych Matek w Krakowie, - Korczakowska Republika Dziecięca Dyliniarnia w Krakowie, - Krakowski Instytut Psychoterapii, - Mam Marzenie w Krakowie, - Młodzieżowe Stowarzyszenie Integracji Europejskiej z siedzibą w Gorlicach, - Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania Arka w Tarnowie, Oddział Terenowy w Nowym Sączu, - Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków z siedzibą w Chrzanowie, - Saltrom Salezjański Ruch Troski o Młodzież w Krakowie, - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Opiekunów i Wolontariuszy Ostoja w Brzesku, - Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom LIVER w Krakowie, - Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty Samorządowej w Krakowie, 12

14 Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Betlejem w Nowym Sączu, Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Dać Szansę w Wadowicach, Stowarzyszenie SIEMACHA w Krakowie, Stowarzyszenie WIOSNA w Krakowie, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Krakowie. Informacje o powyższych organizacjach można znaleźć na ich stronach internetowych lub na stronie internetowej bazy.ngo.pl. W strukturze Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie działa Uniwersytet Dzieci i Rodziców. Odbywają się tam zajęcia dla dzieci i ich rodziców/opiekunów, które przyczyniają się do podnoszenia ogólnej wiedzy społeczeństwa o wychowaniu, dzieci i dorośli mają szansę podjęcia działań na rzecz zmiany w sobie, a także podjęcia trudu uczenia się sztuki układania się ze światem w różnych zakresach, niezależnie od wieku. Na terenie województwa małopolskiego działają również 54 poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Poradnie udzielają pomocy dzieciom, uczniom, ich rodzicom i prawnym opiekunom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni. Podstawowe zadania poradnia realizuje w szczególności przez: diagnozę, konsultacje, terapię, psychoedukację, doradztwo, mediacje, interwencje w środowisku ucznia, działalność profilaktyczną i informacyjną. Po poradę może zgłosić się każdy, a wizyty są bezpłatne. 7. Jestem młodą mamą z niewielkim doświadczeniem zawodowym i chcę wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym. Obecnie istnieje w Polsce szereg rozwiązań ułatwiających łączenie obowiązków rodzinnych i zawodowych, zwłaszcza w przypadku kobiet. Polegają głównie na: - możliwości łączenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego z pracą w niepełnym wymiarze czasu, przy zachowaniu prawa do wynagrodzenia oraz zasiłku macierzyńskiego i jednocześnie ochronie przed zwolnieniem z pracy (osoby podejmujące zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu w okresie przysługującego im urlopu wychowawczego w ciągu 12 miesięcy podlegają ochronie przed zwolnieniem z pracy); - wykorzystywaniu elastycznych form zatrudnienia, organizacji pracy i elastycznego czasu pracy (np. indywidualizacji czasu pracy); - wprowadzeniu możliwości dofinansowania przez pracodawcę, z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, kosztów przebywania dziecka w żłobku lub przedszkolu. 13

15 Na stronie internetowej Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia znajduje się poradnik Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym (http://zielonalinia.gov.pl/powrot-do-pracy-po-urlopie-macierzynskim-1120). Warto też zajrzeć na portal internetowy Mamo Pracuj, na którym można znaleźć informacje dotyczące m.in. różnych form zatrudnienia, sposobów poszukiwania pracy, szkoleń i projektów wspieranych w funduszy europejskich oraz oferty pracy. 8. Jesteśmy rodziną wielodzietną. Na jakie wsparcie możemy liczyć? Dwa miasta w województwie wprowadziły karty dla rodzin wielodzietnych, są to: Krakowska Karta Rodzinna 4+ oraz Karta Tarnowskiej Rodziny, które uprawniają do korzystania z systemu ulg i rabatów dla rodzin z czwórką lub więcej dzieci. Bonifikaty obowiązują w różnych kategoriach: komunikacja miejska, kultura, zdrowie, sport i rekreacja, gastronomia, sklepy i usługi. Do udziału w programie, oprócz jednostek i instytucji miejskich, zostały zaproszone liczne podmioty komercyjne sklepy, szkoły językowe, punkty usługowe (gabinety odnowy biologicznej, studia fryzjerskie i kosmetyczne), centra handlowe, placówki medyczne, biura pośrednictwa nieruchomościami oraz firmy świadczące usługi internetowe, które oferują wiele ulg i promocji. 9. Jesteśmy rodziną z dzieckiem niepełnosprawnym. Gdzie możemy uzyskać pomoc? W każdym powiecie województwa małopolskiego, najczęściej w ramach poradni pedagogiczno-psychologicznych, świadczone są usługi w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju (wielospecjalistycznego, kompleksowego skoordynowania i ciągłej pomocy dziecku i jego rodzinie). Placówki te organizują wsparcie polegające na opracowaniu i realizowaniu z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu rehabilitacji, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę w zakresie realizacji tego programu. Ponadto, placówki te koordynują działania specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniają postępy dziecka, a także analizują skuteczność pomocy oraz planują dalsze działania wspierające. Rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym mogą szukać wsparcia w organizacjach pozarządowych: - ALTER EGO Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych w Krakowie, - Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych w Krakowie, - Konwent Ojców Bonifratrów w Konarach Zielonej, - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych w Krakowie, - Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Krakowie przy Szkole Pracowników Służb Społecznych, 14

16 - Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Piast im. Wincentego Witosa z siedzibą w Tarnowie, - Stowarzyszenie Pomocy Szansa z siedzibą w Kalinie Małej, - Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne w Krakowie, - Zakłady Aktywizacji Zawodowej (ZAZ) w Krakowie, - Zakład Rehabilitacji Inwalidów Wzroku w Krakowie. Informacje o podanych organizacjach można znaleźć na stronie internetowej W różnych instytucjach i organizacjach prowadzonych jest ponad 60 Warsztatów Terapii Zajęciowej. Do takich usług na swoim terenie mają dostęp niepełnosprawni mieszkańcy wszystkich małopolskich powiatów. Krótki opis działalności oraz kontakt można znaleźć na stronie Dla rodzin, które potrzebują większego wsparcia w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym, na terenie woj. małopolskiego znajduje się 7 domów pomocy społecznej przeznaczonych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, posiadających 366 miejsc. Istnieje również 71 Środowiskowych Domów Samopomocy. Informacje o tych placówkach można uzyskać w powiatowych i miejskich centrach/ośrodkach pomocy rodzinie. W ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) można ubiegać się m.in. o dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu: wózka inwalidzkiego, oprzyrządowania do samochodu, sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania dla osób niewidomych i niedowidzących. 10. Jesteśmy rodziną zainteresowaną możliwością adopcji dzieci. W województwie małopolskim jest pięć ośrodków adopcyjnych: Małopolski Ośrodek Adopcyjny w Nowym Sączu, Ośrodek Adopcyjny Dzieło Pomocy Dzieciom w Krakowie, Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Pro Familia w Krakowie, Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie, Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie Filia w Tarnowie. Informacji i wsparcia może udzielić też Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych Pro Familia w Krakowie, 15

17 11. Jesteśmy rodziną w potrzebie. Gdzie możemy szukać wsparcia? Wsparciem dla rodzin w potrzebie zajmują się głównie Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej. Każda rodzina w trudnej sytuacji materialnej, posiadająca przynajmniej jedno dziecko i w której dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 539 zł (jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 623 zł miesięcznie) tzw. kryterium dochodowe, może ubiegać się o świadczenia rodzinne: zasiłek rodzinny i dodatki związane z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi. Osobom samotnie wychowującym dzieci przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka, w wysokości 170 zł na dziecko (nie więcej jednak niż 340 zł miesięcznie). Rodzina wielodzietna ma prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Dodatek, w wysokości 80 zł, przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. Rodzice, których dzieci uczą się poza miejscem stałego zamieszkania mogą razem z zasiłkiem rodzinnym (czyli spełniając ww. kryterium dochodowe) otrzymać dodatek związany z dofinansowaniem dojazdów do szkoły, w wysokości 50 zł miesięcznie na każde dziecko przez 10 miesięcy w roku (dzieci niepełnosprawne 90 zł). Ponadto, na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego rodzina może otrzymać dodatek do zasiłku rodzinnego w wysokości 100 zł na każde dziecko pozostające na utrzymaniu. W regionie znajduje się 98 placówek wsparcia dziennego, gdzie dziecku można zagospodarować czas wolny, zapewnić opiekę, a także poddać terapii w razie potrzeby, w tym 67 o charakterze opiekuńczym i 31 o charakterze specjalistycznym. Z początkiem 2012 r. w województwie funkcjonowało 14 ośrodków interwencji kryzysowej, wspomagających osoby, które ze względu na chorobę, kataklizm czy inne tragiczne wydarzenie znalazły się w potrzebie. Trzy z nich dysponują możliwością udzielania schronienia. Zadaniem ośrodków jest przywracanie równowagi i umiejętności samodzielnego radzenia sobie z trudnościami. Oferują pomoc psychologiczną oraz w zależności od potrzeb poradnictwo socjalne i prawne, a w sytuacjach uzasadnionych schronienie do trzech miesięcy. W 2011 r. w Małopolsce funkcjonowało 76 jednostek poradnictwa specjalistycznego. W tej liczbie jest uwzględnione poradnictwo prowadzone w ramach ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz osobne placówki, takie jak: punkty konsultacyjno-informacyjne dla osób uzależnionych, dla osób dotkniętych przemocą, ośrodki poradnictwa i terapii rodzin, punkty poradnictwa prawnego oraz ośrodki interwencji kryzysowej. 16

18 12. Opiekujemy się osobą starszą. Na jakie wsparcie możemy liczyć? Osoby opiekujące się starszym członkiem rodziny, który wymaga pomocy w codziennych czynnościach, w związku z koniecznością sprawowania nad nim stałej pieczy, mogą ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy, jeżeli w związku z tym obowiązkiem rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Świadczenie przysługuje tylko wtedy, gdy łączny dochód w rodzinie opiekuna i osoby potrzebującej opieki nie przekracza miesięcznie na jedną osobę kwoty 623 zł. Obecnie zasiłek wynosi 520 zł miesięcznie. Jeśli osoba starsza z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, może uzyskać, poprzez ośrodek pomocy społecznej, pomoc w formie usług opiekuńczych, jeśli rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Jeśli pomocy w codziennym funkcjonowaniu potrzebuje osoba niepełnosprawna, wówczas może ona uzyskać, także za pośrednictwem lokalnego ośrodka pomocy społecznej, specjalistyczne usługi opiekuńcze, czyli dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Usługi te świadczą osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. W przypadku osób starszych zasiłek ten przysługuje osobie, która ukończyła 75 rok życia. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153 zł miesięcznie i nie zależy od poziomu jej dochodów. Dzienne domy pomocy, w których można skorzystać w z usług opiekuńczych, terapii zajęciowej, usług rehabilitacyjnych, posiłków itp., funkcjonują w 3 powiatach Małopolski: w Krakowie (4 jednostki), Tarnowie (1) i powiecie oświęcimskim (1). Łącznie działa 6 ośrodków tego typu w skali regionu. Gminy i powiaty w Małopolsce prowadzą łącznie 90 całodobowych domów pomocy społecznej. Spośród nich 65 przeznaczonych jest dla dorosłych, w tym 23 dla osób w podeszłym wieku, 26 dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób przewlekle psychicznie chorych, 16 dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. W 2013 r. w 36 gminach Małopolski prowadzone są ośrodki wsparcia kluby samopomocy przeznaczone dla osób starszych i młodzieży, mające na celu integrację i wymianę międzypokoleniową (przy wsparciu dotacji z urzędu wojewódzkiego na realizację zadania wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą ). Zadaniem ww. ośrodków wsparcia ma być prowadzenie działań o charakterze samopomocowym z akcentem na interakcję pomiędzy osobami starszymi i młodzieżą lub dziećmi i podjęcie działań, których celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy osobami w podeszłym wieku i młodzieżą. 17

19 CZĘŚĆIII Przykłady dobrych praktyk Dobre praktyki to rozwiązania, które zostały wdrożone i przyniosły spodziewany efekt. Mając nadzieję, że będą one inspiracją do tworzenia pomysłów, które będzie można wdrożyć w różnych gminach województwa małopolskiego, przedstawiamy kilka z nich. Małopolska 1. Spółdzielnia Socjalna PROGRES z Krakowa, założona przy udziale Stowarzyszenia Dobrej Nadziei oraz dzięki dofinansowaniu w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, świadczy usługi niepublicznego żłobka pod nazwą Bambino. Jest on przeznaczony dla 20 dzieci w wieku od 20. tygodnia życia do 3 lat. Żłobek oferuje elastyczne godziny, dostosowane do potrzeb rodziców i dzieci. Spółdzielnia oferuje kompleksowy program zajęć opiekuńczo-edukacyjno-rozwojowych. Oprócz opieki dziennej, świadczy całodobową opiekę nad dziećmi, dodatkowe zajęcia dla dzieci, zajęcia edukacyjne dla rodziców, a także organizuje imprezy okolicznościowe. Spółdzielnia zatrudnia bezrobotnych pedagogów, posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także psychologii stosowanej. 2. Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca rodzina to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU przy wsparciu Małopolskiego Związku Pracodawców, który powstał z myślą o rodzicach i dla rodziców, którzy szukają równowagi między pracą zawodową a życiem osobistym. W pierwszym etapie projektu biorą udział doradcy i doradczynie zawodowe oraz pracownicy i pracownice działów personalnych. Podstawowym założeniem projektu jest stworzenie nowoczesnego programu szkoleniowego, który poszerzy wiedzę i umiejętności wspomnianej grupy specjalistów. Umożliwi to doradcom zawodowym skuteczniejszą pomoc osobom szukającym pracy, a specjaliści w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi nauczą się, jak kształtować politykę zatrudnienia w taki sposób, aby sprzyjała ona większemu zaangażowaniu i motywacji pracowników. Nowe kompetencje nabywane w ramach projektu to m.in. stosowanie wybranych narzędzi coachingowych oraz umiejętność wdrażania innowacyjnej zmiany w swojej organizacji. Doradztwo skierowane ma być zarówno do osób bezrobotnych, jak i pracujących (głównie rodziców). Działania obejmują również współpracę z firmami. 18

20 3. W Czajowicach, w Gminie Wielka Wieś, od 2004 roku funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa wraz z Oddziałem Przedszkolnym 0 prowadzona przez Stowarzyszenie Środowisko i My. Mieszkańcy za wszelką cenę chcieli utrzymać szkołę, gdyż było to miejsce, które integrowało całą społeczność lokalną, gwarantowało bezpieczeństwo dzieci, które musiałyby przechodzić przez ruchliwą jezdnię do sąsiedniej placówki. Wynikało to także ze świadomości rodziców, że mała szkoła jest bardziej przyjazna dziecku, nauczyciel może obserwować bowiem każdego ucznia i wspierać go w jego indywidualnym rozwoju. Rodzice zwrócili się do Stowarzyszenia Środowisko i My o poprowadzenie tej placówki. Szkoła prosperuje bardzo dobrze i organizuje wiele wydarzeń dla miejscowości. Jest wspierana zarówno przez rodziców, gminę, lokalną służbę zdrowia, straż pożarną, jak i prywatnych przedsiębiorców. Dobre praktyki z całego kraju Kancelaria Prezydenta RP, pod hasłem Dobry Klimat dla Rodziny, ogłosiła konkurs dla samorządów powiatowych i gminnych na najlepsze, innowacyjne działania wspierające rodziny na poziomie lokalnym. Poniżej prezentujemy wybrane przykłady takich praktyk wydaje się, że wartych naśladowania w innych regionach kraju. 1. Urząd Miasta Wrocławia już w 2005 roku, jako pierwszy w Polsce, uruchomił program innowacyjnego i kompleksowego wsparcia rodzin wielodzietnych, ułatwiając im dostęp do kultury, sportu i usług. Szeroka współpraca z rozmaitymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi, wolontariuszami umożliwiła wprowadzenie i działanie Karty Rodzinnej Plus. Jest to system wejściówek i zniżek dla rodzin wielodzietnych dający uprawnienia do korzystania z: - ulgowych biletów wstępu na kąpieliska, Opatowiecką Wyspę Przygody, do Wrocławskiego Parku Wodnego, na rejsy po Odrze, - bezpłatnych przejazdów MPK w soboty, niedziele i święta, - ulgowych biletów do wybranych teatrów, opery, filharmonii, - bezpłatnego wstępu lub biletów ulgowych do muzeów i na wystawy oraz do ZOO, - bezpłatnego badania i zajęć korekcyjnych w Centrum Korekcji Wad Postawy oraz z preferencji przy rozpatrywaniu wniosków na turnusy rehabilitacyjne, - bezpłatnego szczepienia przeciw grypie, meningokokom, pneumokokom i rotawirusom, - bezpłatnego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego i socjalnego. Wrocławska Karta Rodzina Plus wspiera blisko 3500 rodzin wielodzietnych. 19

21 2. Moje Dzieci i Ja to projekt realizowany w Kościerzynie przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Kultury i Sportu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Zielonej Szkoły w Szymbarku. Miasto Kościerzyna dostrzegło potrzebę wsparcia rodzin niepełnych, korzystających z pomocy społecznej, u których obserwuje się problemy wychowawcze z dziećmi, a nawet niewydolność opiekuńczo-wychowawczą. Program ma na celu podniesienie kompetencji wychowawczych w rodzinach niepełnych i zapobieganie konieczności umieszczenia dzieci w zastępczych formach opieki. Rodzice mają okazję uczyć się właściwej komunikacji i umiejętności wychowawczych na zajęciach Szkoły dla Rodziców. Ponadto prowadzone są wspólne zajęcia rodziców z dziećmi, pozwalające wzmacniać wzajemne więzi. Przykładem takich zajęć są warsztaty teatralne, zajęcia kulinarne, wyjazdy na basen, do teatru, kina oraz uczestnictwo w rozmaitych spotkaniach. 3. Miasto Siedlce jako element Strategii Rozwoju Miasta do 2015 roku, przy współpracy z Agencją Rozwoju Miasta, Siedleckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego F. Kofedy, Siedleckim Towarzystwem Samorządowym oraz firmami prywatnymi, realizuje Program Budownictwa Komunalnego. Jest to pionierski w skali kraju program budownictwa komunalnego i socjalnego, zakładający podwyższenie standardu życia siedleckich rodzin, w tym tych najuboższych. Preferowane są młode małżeństwa ubiegające się o mieszkania. Dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu udało się wybudować dwa bloki mieszkalne dla 66 rodzin. 20

22

PARTYCYPACYJNE TWORZENIE LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ

PARTYCYPACYJNE TWORZENIE LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ Maria Rogaczewska PARTYCYPACYJNE TWORZENIE LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ PORADNIK DLA SAMORZĄDÓW przygotowany w ramach projektu debat prezydenckich Ważne Sprawy Polskich Rodzin Poradnik opracowany we współpracy

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''.

OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''. OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''. USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ L.P. USŁUGA/ŚWIADCZENIE/DZIAŁANIA KRYTERIUM/POWÓD/

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Modernizacja pieczy społecznej: Wykorzystanie środków unijnych w zakresie. przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki

Modernizacja pieczy społecznej: Wykorzystanie środków unijnych w zakresie. przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki Modernizacja pieczy społecznej: Wykorzystanie środków unijnych w zakresie przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnym DOBRE PRAKTYKI Materiały konferencyjne Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Samorządowa polityka prorodzinna

Samorządowa polityka prorodzinna www.mistia.pl 3(44)2014 lipiec ISSN 1731-5204 w numerze: Polityka prorodzinna dobre praktyki 4-5 Jak poprawiać jakość edukacji w gminach? 6 I Forum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R Warszawa, 2012 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. PRZEWODNIK Tarnów, grudzień 2014 Urząd Miasta Tarnowa Wydział Zdrowia SPIS TREŚCI I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Dziecka Na Wzgórzu Sopockie Centrum Seniora rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY IPC NA ZLECENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU DRAWSKO 2013

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MIASTA TARNOBRZEGA

STRATEGIA MIASTA TARNOBRZEGA Załącznik do Uchwały Nr XVIII/220/2008 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 28 lutego 2008 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA TARNOBRZEGA Dokument został opracowany przez pracowników Instytutu

Bardziej szczegółowo

KARTA DUŻEJ RODZINY. w Polsce i wybranych krajach UE. WARSZAWA, lipiec 2013 r.

KARTA DUŻEJ RODZINY. w Polsce i wybranych krajach UE. WARSZAWA, lipiec 2013 r. KARTA DUŻEJ RODZINY w Polsce i wybranych krajach UE WARSZAWA, lipiec 2013 r. opracowanie: Dorota Głogosz WYDAWCA: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa tel. (22)

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXX/218/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 31 lipca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WIŚNIEW na lata 2013-2015

Załącznik do Uchwały Nr XXX/218/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 31 lipca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WIŚNIEW na lata 2013-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXX/218/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 31 lipca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WIŚNIEW na lata 2013-2015 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 1. PODSTAWOWE POJĘCIA DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020 Starogard Gdański 2014 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Proces powstawania dokumentu... 4 1.1. Zespół Zadaniowy...

Bardziej szczegółowo

Formy opieki i pomocy społecznej w Polsce i Austrii na przykładzie wizyty studyjnej w Dolnej Austrii

Formy opieki i pomocy społecznej w Polsce i Austrii na przykładzie wizyty studyjnej w Dolnej Austrii [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Instrumenty polityki społecznej

Rozdział 3. Instrumenty polityki społecznej Rozdział 3. Instrumenty polityki społecznej W rozdziale tym przedstawione są działania dotyczące polityki integracji społecznej, które będą realizowane w latach 2004-2006. Wynikają one z priorytetów określonych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE...5. Krzysztof Leończuk EKONOMIA SPOŁECZNA. DEFINICJE, PRAKTYKA, CHARAKTERYSTYKA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM...

WPROWADZENIE...5. Krzysztof Leończuk EKONOMIA SPOŁECZNA. DEFINICJE, PRAKTYKA, CHARAKTERYSTYKA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM... SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...5 Krzysztof Leończuk EKONOMIA SPOŁECZNA. DEFINICJE, PRAKTYKA, CHARAKTERYSTYKA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM...6 Dorota Kędra-Ptaszyńska ANALIZA SEKTORA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020

projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020 projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020 1 SPIS TREŚCI I. Wstęp.... 3 II. Ramy prawne i zgodność Strategii z innymi dokumentami... 5 III. Charakterystyka powiatu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 MATERIAŁ INSTRUKTAŻOWY: WSPÓŁPRACA OPIEKUNA Z LEKARZEM OSOBY CHORUJĄCEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7 MATERIAŁ INSTRUKTAŻOWY: WSPÓŁPRACA OPIEKUNA Z LEKARZEM OSOBY CHORUJĄCEJ ZAŁĄCZNIK NR 7 MATERIAŁ INSTRUKTAŻOWY: WSPÓŁPRACA OPIEKUNA Z LEKARZEM OSOBY CHORUJĄCEJ Spis treści WPROWADZENIE... 3 ROLA OPIEKUNA OSOBY CHORUJĄCEJ... 5 Nawiązanie współpracy pacjent-opiekun-lekarz prowadzący...

Bardziej szczegółowo