ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO. Włączenie społeczne. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO. Włączenie społeczne. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 1"

Transkrypt

1 ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO Włączenie społeczne Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 1

2 Cel główny: Zintegrowana polityka społeczna koncentrująca się na wszystkich aktorach życia społecznego w Małopolsce, czerpiąca z ich potencjału, zmierzająca do harmonizacji działań w zakresie planowania, realizacji i oceny podejmowanych inicjatyw, zapewniająca pożądaną jakość życia w regionie ODPOWIEDZIALNE TERYTORIUM PRIORYTET 1 Wsparcie działań wzmacniających rozwój przedsiębiorczości społecznej DZIAŁANIE 1: Wsparcie kapitałowe nowopowstających i funkcjonujących podmiotów ekonomii społecznej (PES) Tytuł przedsięwzięcia: 1. Stworzenie systemu bezzwrotnego i zwrotnego wsparcia finansowego dla PES Cel realizacji Celem realizacji przedsięwzięcia jest stworzenie dogodnych warunków kapitałowych dla powstawania i rozwoju PES, w tym zatrudniających osoby należące do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez dostępny i dopasowany do potrzeb różnych podmiotów ekonomii społecznej system finansowania zwrotnego i bezzwrotnego. Dostępność wsparcia finansowego (zwrotnego i bezzwrotnego) jest jednym z kluczowych elementów przyczyniających się do powstawania i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej. Ze względu na dużą różnorodność PES głównie w zakresie formy prowadzenia działalności ekonomicznej (odpłatnej bądź gospodarczej) oraz typu PES (ze względu na pełnione funkcje integracyjną bądź usługową) wsparcie finansowe powinno różnić się od siebie. Niezależnie od typu PES, kluczowe są uniwersalne zasady, które powinien posiadać system finansowania zwrotnego i bezzwrotnego PES: dostępność, przejrzystość procedur, elastyczność oraz krótki czas oczekiwania na przyznanie bądź odmowę wsparcia finansowego. Zakres rzeczowy 1. Określenie założeń i sposobu funkcjonowania oraz promocji zwrotnej i bezzwrotnej oferty finansowej z uwzględnieniem specyfiki różnych form prawnych PES. 2. Wdrożenie skutecznego mechanizmu selekcji PES oraz grup inicjatywnych do dofinansowania zwrotnego i bezzwrotnego. 3. Wdrożenie procesu wsparcia doradczego dla PES, które skorzystały z oferty wsparcia finansowego. 4. Wypracowanie i wdrożenie skutecznego systemu monitoringu i ewaluacji działalności PES, które otrzymały wsparcie finansowe. Komplementarność Do weryfikacji na późniejszym etapie: komplementarność z Programem Strategicznym Innowacyjna Gospodarka w zakresie rozwoju oferty oraz poprawy dostępności zwrotnych instrumentów finansowania działalności przedsiębiorstw, w tym funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Formuła realizacji PP zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własna i zaangażowanie partnerów (finansowe lub niefinansowe) WF zadanie współzależne: wsparcie finansowe przez Województwo Małopolskie (np. fundusze UE) dla podmiotu zewnętrznego etap przygotowawczy: 2013 Lata realizacji etap właściwej realizacji: Operator/ Województwo Małopolskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Koordynator Partnerzy Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej (instytucja poręczeniowa) ośrodki wsparcia ekonomii społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 2

3 Cel główny: Zintegrowana polityka społeczna koncentrująca się na wszystkich aktorach życia społecznego w Małopolsce, czerpiąca z ich potencjału, zmierzająca do harmonizacji działań w zakresie planowania, realizacji i oceny podejmowanych inicjatyw, zapewniająca pożądaną jakość życia w regionie ODPOWIEDZIALNE TERYTORIUM PRIORYTET 1.Wsparcie działań wzmacniających rozwój przedsiębiorczości społecznej DZIAŁANIE 2. Upowszechnienie procedur przekazywania zadań użyteczności publicznej i innych finansowanych ze środków publicznych do realizacji przez PES. Tytuł przedsięwzięcia: 1. Uspołecznienie zadań publicznych Cel realizacji Stworzenie dogodnych warunków kapitałowych dla rozwoju PES, w tym zatrudniających osoby należące do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz stabilna, nakierowana na wzmocnienie sektora ES współpraca pomiędzy PES oraz otoczeniem, zwłaszcza instytucjami publicznymi w celu poszerzenia zakresu realizacji zadań publicznych przez podmioty ekonomii społecznej. Zakres rzeczowy 1. Dostosowanie systemów realizacji programów operacyjnych uwzględniających w szczególności obowiązek stosowania klauzul społecznych. 2. Stworzenie katalogu dobrych praktyk wraz z instrukcją z zakresu zlecania zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania klauzul społecznych oraz przekazywania zadań publicznych do realizacji PES. 3. Prowadzenie działań informacyjnych nt. korzyści i zasad stosowania klauzul społecznych oraz przekazywania zadań użyteczności publicznej do realizacji PES wśród jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji publicznych w Małopolsce. 4. Indywidualne wsparcie szkoleniowo - doradcze w zakresie przekazywania zadań użyteczności publicznej oraz stosowania klauzul społecznych wśród jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji publicznych w Małopolsce. Komplementarność Przedsięwzięcie jest komplementarne względem Programu Strategicznego Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy, PRIORYTET: 5. WSPIERANIE ZATRUDNIENIA, Działanie: Doskonalenie zarządzania regionalną polityką rynku pracy, Przedsięwzięcie: Zlecanie usług świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia. Formuła realizacji PP zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własna i zaangażowanie partnerów (finansowe lub niefinansowe) WF zadanie współzależne: wsparcie finansowe przez Województwo Małopolskie (np. fundusze UE) dla podmiotu zewnętrznego etap przygotowawczy: 2013 Lata realizacji etap właściwej realizacji: Operator/ Województwo Małopolskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Koordynator Partnerzy samorządy gminne i powiatowe organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ośrodki wsparcia ekonomii społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 3

4 Cel główny: Zintegrowana polityka społeczna koncentrująca się na wszystkich aktorach życia społecznego w Małopolsce, czerpiąca z ich potencjału, zmierzająca do harmonizacji działań w zakresie planowania, realizacji i oceny podejmowanych inicjatyw, zapewniająca pożądaną jakość życia w regionie ODPOWIEDZIALNE TERYTORIUM PRIORYTET 1. Wsparcie działań wzmacniających rozwój przedsiębiorczości społecznej DZIAŁANIE 3. Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w regionie Tytuł przedsięwzięcia: 1. Kontynuacja/udoskonalanie zasad wypracowanego w Małopolsce systemu wsparcia ekonomii społecznej (ES). CEL REALIZACJI Celem realizacji przedsięwzięcia jest stabilna, skoordynowana i dostosowana do potrzeb różnych grup odbiorców infrastruktura wsparcia ES. Podmioty ekonomii społecznej, tak jak przedsiębiorstwa wymagają infrastruktury wsparcia, która szybko i elastycznie dopasowuje się do zmieniających się warunków społeczno - ekonomicznych oraz potrzeb PES. Infrastruktura ta powinna cechować się z jednej strony komplementarnością wsparcia, z drugiej strony specjalizacją, nierzadko wąską oraz dostosowaniem do specyfiki różnych odbiorców. Poza bezpośrednim wsparciem PES, konieczne są też działania związane z koordynacją wsparcia dostępnego dla PES, badaniami kondycji PES oraz przedsięwzięciami edukacyjnymi, informacyjnymi oraz promocyjnymi nt. ekonomii społecznej wśród otoczenia PES i wybranych grup społecznych. ZAKRES RZECZOWY 1. Wdrożenie standardów pracy ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES) na bazie systemu akredytacji (standardów szkoleń, doradztwa, usług, itp.); 2. Stworzenie w miejscu subregionalnych OWES przestrzeni do inkubowania PES (inkubatorów PES); 3. Działania informacyjne wśród lokalnych JST w zakresie roli ES w rozwoju społeczności lokalnych; 4. Cykliczny monitoring kondycji małopolskich PES; 5. Wdrożenie mechanizmów wykorzystania wiedzy z badań do podejmowania działań długo i krótkoterminowych w zakresie projektowania wsparcia dla PES; 6. Aktualizacja bazy PES wraz z ich ofertą produktów i usług 7. Integracja oferty usług wpierających PES pomiędzy OWES i pozostałymi instytucjami otoczenia ES; 8. Realizacja inicjatyw/projektów edukacyjnych, informacyjnych, promocyjnych z zakresu ES w województwie; 9. Wypracowanie i wdrożenie profesjonalnej strategii promocji oferty małopolskich PES 10. Koordynacja współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju ES w ramach Małopolskiego Paktu na Rzecz ES; 11. Prowadzenie regionalnego portalu zawierającego kompletne, aktualne i dostosowane do potrzeb różnych grup odbiorców informacje w obszarze ES; 12. Koordynacja wdrażania przedsięwzięć Wieloletniego planu na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, realizowanych przez różne podmioty. KOMPLEMENTARNOŚĆ W zakresie infrastruktury wsparcia dla PES (szkolenia, doradztwo) komplementarność występuje z: - Priorytetem Rozwój systemu kształcenia kadr działających w obszarze integrującej polityki społecznej - z Programem Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy, PRIORYTET2.: ROZWÓJ MECHANIZMÓW UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE, Działanie 3 : DOSTOSOWANIE OFERTY EDUKACYJNEJ I SZKOLENIOWEJ DO POTRZEB RYNKU PRACY, ZWŁASZCZA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW, Przedsięwzięcie: Programy wsparcia małych i mikroprzedsiębiorców w zakresie rozwoju kadr. FORMUŁA REALIZACJI PP zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własna i zaangażowanie partnerów (finansowe lub niefinansowe) WF zadanie współzależne: wsparcie finansowe przez Województwo Małopolskie (np. fundusze UE) dla podmiotu zewnętrznego etap przygotowawczy: 2014 LATA REALIZACJI etap właściwej realizacji: OPERATOR/ Województwo Małopolskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie KOORDYNATOR Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 4

5 PARTNERZY samorządy gminne i powiatowe podmioty ekonomii społecznej osrodki wsparcia ekonomii społecznej uczelnie wyższe Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 5

6 CEL GŁÓWNY: ZINTEGROWANA POLITYKA SPOŁECZNA KONCENTRUJĄCA SIĘ NA WSZYSTKICH AKTORACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO W MAŁOPOLSCE, CZERPIĄCA Z ICH POTENCJAŁU, ZMIERZAJĄCA DO HARMONIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PLANOWANIA, REALIZACJI I OCENY PODEJMOWANYCH INICJATYW, ZAPEWNIAJĄCA POŻĄDANĄ JAKOŚĆ ŻYCIA W REGIONIE ODPOWIEDZIALNE TERYTORIUM. PRIORYTET 2. Wdrożenie systemowych form wsparcia na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie DZIAŁANIE 1. Wzmocnienie profilaktyki na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA: 1. Rozwój oferty wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży CEL REALIZACJI ZAKRES RZECZOWY Celem realizacji przedsięwzięcia jest wzmocnienie działań profilaktycznych jako skutecznego narzędzia zapobiegania niepożądanym zjawiskom wśród dzieci i młodzież, ze szczególnym ukierunkowaniem na profilaktykę uprzedzającą niwelującą symptomy dysfunkcji zanim się jeszcze pojawią oraz kreatywną wzmacniającą prawidłowe funkcjonowanie. Placówki wsparcia dziennego mają być przyjaznym miejscem spotkań dzieci i młodzieży oraz ich rodziców ze specjalistami oraz osobami zaangażowanymi w pomoc dzieciom i rodzinie, w tym z wolontariuszami i organizacjami pozarządowymi oraz społecznością lokalną. Zgodnie z rejestrem wojewody, w województwie małopolskim funkcjonuje 98 placówek wsparcia dziennego, w tym 67 o charakterze opiekuńczym i 31 o charakterze specjalistycznym, z tego aż 34 zlokalizowanych jest na terenie miasta Krakowa. Placówki o charakterze specjalistycznym zlokalizowane są w 15 małopolskich gminach, opiekuńcze w 38. Placówki wsparcia dziennego są ważnym ogniwem we wzmacnianiu funkcji rodzicielskiej, a jak wskazują dane, łącznie placówki wsparcia dziennego funkcjonują na terenie 50 gmin, co oznacza, że aż w 132 małopolskich gminach nie jest prowadzona taka forma wsparcia rodziny. 1. Wsparcie merytoryczne i finansowe dla tworzenia, adekwatnie do lokalnych potrzeb, nowych miejsc w placówkach wsparcia dziennego oraz powstawania nowych placówek wsparcia dziennego. 2. Działania informacyjne wśród lokalnych jednostek samorządu terytorialnego na temat roli placówek wsparcia dziennego jako jednostek wspierających rozwój dzieci, przeciwdziałających ich wykluczeniu społecznemu oraz wspierających funkcjonowanie rodziny. 3. Podnoszenie standardu usług świadczonych przez placówki wsparcia dziennego, w szczególności poprzez upowszechnianie i wdrażanie skutecznych, a także nowatorskich: a) programów pracy z dzieckiem i rodziną, w szczególności programów korekcyjnych, psychokorekcyjnych i psychoprofilaktycznych, b) metod pracy z dzieckiem i rodziną z uwzględnieniem form współdziałania służb społecznych i instytucji działających na rzecz dzieci i rodzin, w tym instytucji oświatowych, c) metod równoległej pracy z dzieckiem i rodzicami. 4. Wsparcie dla rodziców i opiekunów dzieci poprzez rozwijanie miejsc odciążeniowych. KOMPLEMENTARNOŚĆ Przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem strategicznym >Małopolski Program Wspierania Talentów< Programu Strategicznego Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy (PRIORYTET 1. WZMOCNIENIE SYSTEMU WSPARCIA ROZWOJU UZDOLNIEŃ DZIECI I MŁODZIEŻY). FORMUŁA REALIZACJI PP zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własna i zaangażowanie partnerów WF zadanie współzależne: wsparcie finansowe przez Województwo Małopolskie (np. fundusze UE) LATA REALIZACJI OPERATOR/ Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 6

7 KOORDYNATOR PARTNERZY - samorządy gminne i powiatowe - organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - instytucje podejmujące szeroko pojęte działania na rzecz dziecka i rodziny, w szczególności: szkoły i inne jednostki oświatowe, jednostki pomocy społecznej, podmioty wykonujące działalność leczniczą, kościoły i związki wyznaniowe. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 7

8 CEL GŁÓWNY: ZINTEGROWANA POLITYKA SPOŁECZNA KONCENTRUJĄCA SIĘ NA WSZYSTKICH AKTORACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO W MAŁOPOLSCE, CZERPIĄCA Z ICH POTENCJAŁU, ZMIERZAJĄCA DO HARMONIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PLANOWANIA, REALIZACJI I OCENY PODEJMOWANYCH INICJATYW, ZAPEWNIAJĄCA POŻĄDANĄ JAKOŚĆ ŻYCIA W REGIONIE ODPOWIEDZIALNE TERYTORIUM. PRIORYTET 2. Wdrożenie systemowych form wsparcia na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie DZIAŁANIE 1. Wzmocnienie profilaktyki na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA: 2. Małopolski Czas Rodziny upowszechnianie programów aktywizacji lokalnej CEL REALIZACJI ZAKRES RZECZOWY Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do wspólnego spędzania czasu w rodzinie, jako jednego z głównych czynników wpływających na prawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczo wychowawczej i socjalizacyjnej oraz wzmocnienie więzi w rodzinie i społeczności lokalnej. Wzmacnianie podmiotowości mieszkańców, środowisk lokalnych i ich integracja, z założeniem wykorzystania ich potencjału umożliwi udzielanie rodzinie wielopoziomowej pomocy w podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym, w samoorganizowaniu się, samopomocy i podejmowaniu przez mieszkańców wspólnych inicjatyw, min. w ramach realizacji centów i programów aktywności lokalnej na rzecz rodziny. 1. Aktywizacja środowisk lokalnych w oparciu o zidentyfikowanie problemów i potrzeb małopolskiej rodziny. 2. Wzmacnianie inicjatyw lokalnych ukierunkowanych na wzmocnienie rodziny w jej naturalnym środowisku. 3. Utworzenie mechanizmów wsparcia dla tworzenia centrów i programów aktywności lokalnej, jako form pobudzania oddolnej inicjatywy społecznej. 4. Wsparcie merytoryczne dla animatorów aktywności lokalnej. 5. Działania informacyjne, propagujące zaangażowanie lokalnych instytucji i organizacji do podejmowania przez nie współpracy na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów mieszkańców i ich rodzin. 6. Upowszechnianie i wdrażanie wolontariatu na rzecz rodziny. KOMPLEMENTARNOŚĆ Przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciami strategicznymi >Dom Kultury Plus< oraz >Nowa Sztuka_Sztuka Włączająca< Programu Strategicznego Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego (PRIORYTET 2. WZROST DOSTĘPU DO KULTURY). FORMUŁA REALIZACJI PP zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własna i zaangażowanie partnerów WF zadanie współzależne: wsparcie finansowe przez Województwo Małopolskie (np. fundusze UE) LATA REALIZACJI OPERATOR/ KOORDYNATOR PARTNERZY Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie - samorządy gminne i powiatowe - organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - instytucje podejmujące szeroko pojęte działania na rzecz dziecka i rodziny, w szczególności: szkoły i inne jednostki oświatowe, jednostki pomocy społecznej, podmioty wykonujące działalność leczniczą, kościoły i związki wyznaniowe, - instytucje kultury. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 8

9 CEL GŁÓWNY: ZINTEGROWANA POLITYKA SPOŁECZNA KONCENTRUJĄCA SIĘ NA WSZYSTKICH AKTORACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO W MAŁOPOLSCE, CZERPIĄCA Z ICH POTENCJAŁU, ZMIERZAJĄCA DO HARMONIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PLANOWANIA, REALIZACJI I OCENY PODEJMOWANYCH INICJATYW, ZAPEWNIAJĄCA POŻĄDANĄ JAKOŚĆ ŻYCIA W REGIONIE ODPOWIEDZIALNE TERYTORIUM. PRIORYTET 2. Wdrożenie systemowych form wsparcia na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie DZIAŁANIE 1. Wzmocnienie profilaktyki na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA: 3. Akademia Rodzica edukacja dla odpowiedzialnego rodzicielstwa CEL REALIZACJI ZAKRES RZECZOWY KOMPLEMENTARNOŚĆ Celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie powszechnej praktyki podejmowania świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa poprzez uczestnictwo w cyklach szkoleniowo warsztatowych. Wyposażenie rodziców i opiekunów dzieci, w kompetencje umożliwiające prawidłowe realizowanie funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz dostęp do poradnictwa przyczyni się do wzmocnienia rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu oraz wpłynie na zapobieganie sytuacjom kryzysowym w rodzinie rodzącym konieczność umieszczania dzieci poza ich rodziną biologiczną. 1. Opracowanie programu Akademia Rodzica, uwzględniającego potrzeby i profil małopolskich rodzin. 2. Upowszechnianie programu Akademia Rodzica. 3. Wdrażanie programu Akademia Rodzica, poprzez wsparcie finansowe i merytoryczne. 4. Wsparcie inicjatyw wpisujących się w założenia programu Akademia Rodzica, w szczególności działań podejmowania świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa. FORMUŁA REALIZACJI PP zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własna i zaangażowanie partnerów WF zadanie współzależne: wsparcie finansowe przez Województwo Małopolskie (np. fundusze UE) LATA REALIZACJI OPERATOR/ KOORDYNATOR PARTNERZY Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie - samorządy gminne i powiatowe - organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - instytucje podejmujące szeroko pojęte działania na rzecz dziecka i rodziny, w szczególności: szkoły i inne jednostki oświatowe, jednostki pomocy społecznej,, podmioty wykonujące działalność leczniczą, kościoły i związki wyznaniowe. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 9

10 CEL GŁÓWNY: ZINTEGROWANA POLITYKA SPOŁECZNA KONCENTRUJĄCA SIĘ NA WSZYSTKICH AKTORACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO W MAŁOPOLSCE, CZERPIĄCA Z ICH POTENCJAŁU, ZMIERZAJĄCA DO HARMONIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PLANOWANIA, REALIZACJI I OCENY PODEJMOWANYCH INICJATYW, ZAPEWNIAJĄCA POŻĄDANĄ JAKOŚĆ ŻYCIA W REGIONIE ODPOWIEDZIALNE TERYTORIUM. PRIORYTET 2. Wdrożenie systemowych form wsparcia na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie DZIAŁANIE 2. Wzmocnienie sieci specjalistycznego wsparcia rodzin TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA: 1. Rozwój usług interwencji kryzysowej CEL REALIZACJI ZAKRES RZECZOWY KOMPLEMENTARNOŚĆ Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój dostępności do usług interwencji kryzysowej w celu przywracania równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Realizacja przedsięwzięcia jest podyktowana ustaleniem, że na terenie województwa małopolskiego jest niewystarczająca liczba miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej zapewniających schronienie osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, a proponowana oferta usług jest niewystarczająca i niedopasowana do potrzeb odbiorców. W województwie małopolskim funkcjonuje 12 ośrodków interwencji kryzysowej (w 11 powiatach), w tym 2 w Krakowie, 3 z nich (wg rejestru służb wojewody) dysponują możliwością udzielania schronienia. Ośrodków interwencji kryzysowej nie prowadzi się na terenie 50% małopolskich powiatów. 1. Wsparcie merytoryczne i finansowe dla tworzenia, adekwatnie do potrzeb lokalnych, nowych miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej oraz powstawania nowych ośrodków interwencji kryzysowej, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków interwencji kryzysowej z miejscami schronienia, w tym dla osób doświadczających przemocy. 2. Wypracowywanie standardów pracy z rodziną dotkniętą przemocą. 3. Upowszechnianie i wdrażanie skutecznych, a także nowatorskich: a) programów pracy z osobami znajdującymi się w sytuacjach kryzysowych oraz ich rodzinami, b) metod i narzędzi pracy z osobami znajdującymi się w sytuacjach kryzysowych oraz ich rodzinami, z uwzględnieniem form współdziałania służb społecznych i instytucji działających na rzecz dzieci i rodzin, c) form usług świadczonych na rzecz osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych oraz ich rodzin. 4. Działania informacyjne wśród lokalnych jednostek samorządu terytorialnego na temat roli ośrodków interwencji kryzysowej w procesie efektywnego wdrażania działań na rzecz osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, a także przeciwdziałających ich wykluczeniu społecznemu. FORMUŁA REALIZACJI PP zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własna i zaangażowanie partnerów WF zadanie współzależne: wsparcie finansowe przez Województwo Małopolskie (np. fundusze UE) LATA REALIZACJI OPERATOR/ KOORDYNATOR PARTNERZY etap przygotowawczy: 2014 etap właściwej realizacji: Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie - samorządy gminne i powiatowe Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 10

11 - organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - instytucje podejmujące szeroko pojęte działania na rzecz dziecka i rodziny, w szczególności: szkoły i inne jednostki oświatowe, jednostki pomocy społecznej, sądy rodzinne i opiekuńcze, podmioty wykonujące działalność leczniczą, kościoły i związki wyznaniowe. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 11

12 CEL GŁÓWNY: ZINTEGROWANA POLITYKA SPOŁECZNA KONCENTRUJĄCA SIĘ NA WSZYSTKICH AKTORACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO W MAŁOPOLSCE, CZERPIĄCA Z ICH POTENCJAŁU, ZMIERZAJĄCA DO HARMONIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PLANOWANIA, REALIZACJI I OCENY PODEJMOWANYCH INICJATYW, ZAPEWNIAJĄCA POŻĄDANĄ JAKOŚĆ ŻYCIA W REGIONIE ODPOWIEDZIALNE TERYTORIUM. PRIORYTET 2. Wdrożenie systemowych form wsparcia na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie. DZIAŁANIE 2. Wzmocnienie sieci specjalistycznego wsparcia rodzin. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA: 2. Towarzyszenie dla pomocy poradnictwo, mediacja, terapia CEL REALIZACJI ZAKRES RZECZOWY KOMPLEMENTARNOŚĆ Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności Małopolan do kompleksowego, specjalistycznego wsparcia rodzin, adekwatnego do indywidualnych potrzeb oraz wprowadzenie modelowego wzorca pracy z rodziną poprzez rozwój oferty skoncentrowanych usług specjalistycznych. Realizacja przedsięwzięcia jest odpowiedzią na ograniczony dostęp Małopolan do specjalistycznych form pomocy (w tym także rozproszenie oferty wsparcia i brak wiedzy o istniejących usługach), które dawałyby szansę na sprawne przezwyciężenie pojawiających się trudności, a tym samym stosunkowo szybki powrót rodziny do prawidłowego funkcjonowania i zapobiegałyby trwałym dysfunkcjom w rodzinie. 1. Wspieranie i rozwijanie oferty specjalistycznej pomocy (centra wsparcia rodziny) obejmującej m.in.: a. terapię rodzinną, indywidualną i grupową, b. mediacje rodzinne, c. poradnictwo socjalne i prawne, d. poradnictwo psychologiczne, e. grupy wsparcia oraz grupy o charakterze psychoedukacyjnym. 2. Upowszechnianie i promowanie informacji dotyczących kompetencji oraz lokalizacji służb i instytucji działających w obszarze pomocy dziecku i rodzinie. FORMUŁA REALIZACJI PP zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własna i zaangażowanie partnerów WF zadanie współzależne: wsparcie finansowe przez Województwo Małopolskie (np. fundusze UE) LATA REALIZACJI OPERATOR/ KOORDYNATOR PARTNERZY etap przygotowawczy: 2014 etap właściwej realizacji: Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie - samorządy gminne i powiatowe - organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - instytucje podejmujące szeroko pojęte działania na rzecz dziecka i rodziny, w szczególności: szkoły i inne jednostki oświatowe, jednostki pomocy społecznej, sądy rodzinne i opiekuńcze, podmioty wykonujące działalność leczniczą, kościoły i związki wyznaniowe. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 12

13 CEL GŁÓWNY: ZINTEGROWANA POLITYKA SPOŁECZNA KONCENTRUJĄCA SIĘ NA WSZYSTKICH AKTORACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO W MAŁOPOLSCE, CZERPIĄCA Z ICH POTENCJAŁU, ZMIERZAJĄCA DO HARMONIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PLANOWANIA, REALIZACJI I OCENY PODEJMOWANYCH INICJATYW, ZAPEWNIAJĄCA POŻĄDANĄ JAKOŚĆ ŻYCIA W REGIONIE ODPOWIEDZIALNE TERYTORIUM. PRIORYTET 2. Wdrożenie systemowych form wsparcia na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie DZIAŁANIE 2. Wzmocnienie sieci specjalistycznego wsparcia rodzin TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA: 3. Integracja działań służb i instytucji CEL REALIZACJI ZAKRES RZECZOWY KOMPLEMENTARNOŚĆ Celem przedsięwzięcia jest zintegrowanie działań instytucji zaangażowanych w pomoc rodzinie znajdującej się w kryzysie, na rzecz podniesienie skuteczności i komplementarności oddziaływań nakierowanych na rodzinę. Ważnym czynnikiem sprzyjającym integracji działań jest upowszechnianie wiedzy z zakresu kompetencji służb działających na rzecz rodziny. Zintegrowanie działań służb i instytucji przyczyni się do skutecznego i maksymalnie ograniczonego w czasie systemu pomocy rodzinie w sytuacji wystąpienia dysfunkcji ( w tym przemocy w rodzinie). 1. Wsparcie merytoryczne dla tworzenia współpracy interdyscyplinarnej koalicji na rzecz pomocy rodzinie, w tym rozpowszechnianie wiedzy na temat pracy metodą zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych. 2. Upowszechnianie informacji w zakresie kompetencji służb i instytucji działających w obszarze pomocy dziecku i rodzinie, pojawiających się zagrożeń w rodzinie (zaburzenia więzi, FAS, zaburzenia osobowości, przemoc w rodzinie) oraz nowatorskich metod pracy. FORMUŁA REALIZACJI PP zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własna i zaangażowanie partnerów WF zadanie współzależne: wsparcie finansowe przez Województwo Małopolskie (np. fundusze UE) LATA REALIZACJI OPERATOR/ KOORDYNATOR PARTNERZY Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie - samorządy gminne i powiatowe - organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - instytucje podejmujące szeroko pojęte działania na rzecz dziecka i rodziny, w szczególności: szkoły i inne jednostki oświatowe, jednostki pomocy społecznej, sądy rodzinne i opiekuńcze, podmioty wykonujące działalność leczniczą, kościoły i związki wyznaniowe Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 13

14 CEL GŁÓWNY: ZINTEGROWANA POLITYKA SPOŁECZNA KONCENTRUJĄCA SIĘ NA WSZYSTKICH AKTORACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO W MAŁOPOLSCE, CZERPIĄCA Z ICH POTENCJAŁU, ZMIERZAJĄCA DO HARMONIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PLANOWANIA, REALIZACJI I OCENY PODEJMOWANYCH INICJATYW, ZAPEWNIAJĄCA POŻĄDANĄ JAKOŚĆ ŻYCIA W REGIONIE ODPOWIEDZIALNE TERYTORIUM. PRIORYTET 2. Wdrożenie systemowych form wsparcia na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie DZIAŁANIE 2: Wzmocnienie sieci wsparcia dla dzieci, młodzieży i ich rodzin TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA: 4. Wsparcie dla tworzenia mieszkań chronionych CEL REALIZACJI ZAKRES RZECZOWY KOMPLEMENTARNOŚĆ Celem realizacji przedsięwzięcia jest usprawnienie procesu usamodzielniania osób opuszczających jednostki pomocy i integracji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania ich do prowadzenia samodzielnego życia. W województwie małopolskim gminy i powiaty prowadzą łącznie 40 takich mieszkań. Są one głównie przeznaczone dla osób usamodzielnianych (młodzieży) opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady dla nieletnich (30 z 40). Pozostałe miejsca w mieszkaniach chronionych (10 mieszkań) przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dostęp do takich mieszkań mają na swoim terenie mieszkańcy 14 z 22 powiatów (w tym mieszkania gminne są jedynymi na terenie 4 powiatów). Mieszkańcom żadnej z gmin 8 powiatów Małopolski nie są oferowane miejsca w mieszkaniach chronionych (powiaty: miechowski, krakowski, myślenicki, nowotarski, tatrzański, gorlicki, tarnowski, Tarnów). 1. Wsparcie merytoryczne i finansowe dla tworzenia, adekwatnie do potrzeb lokalnych, nowych miejsc w mieszkaniach chronionych i powstawania nowych mieszkań chronionych oraz rozwijanie systemu usług towarzyszących procesowi usamodzielniania. 2. Działania informacyjne wśród lokalnych jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych na temat roli mieszkań chronionych w programach działań wspierających proces usamodzielnienia oraz przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu osób usamodzielnianych. FORMUŁA REALIZACJI PP zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własna i zaangażowanie partnerów WF zadanie współzależne: wsparcie finansowe przez Województwo Małopolskie (np. fundusze UE) LATA REALIZACJI OPERATOR/ KOORDYNATOR PARTNERZY Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie - samorządy gminne i powiatowe, - organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, - instytucje podejmujące szeroko pojęte działania na rzecz dziecka i rodziny, w szczególności: szkoły i inne jednostki oświatowe, jednostki pomocy społecznej, sądy rodzinne i opiekuńcze, podmioty wykonujące działalność leczniczą, kościoły i związki wyznaniowe. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 14

15 Cel główny: ZINTEGROWANA POLITYKA SPOŁECZNA KONCENTRUJĄCA SIĘ NA WSZYSTKICH AKTORACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO W MAŁOPOLSCE, CZERPIĄCA Z ICH POTENCJAŁU, ZMIERZAJĄCA DO HARMONIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PLANOWANIA, REALIZACJI I OCENY PODEJMOWANYCH INICJATYW, ZAPEWNIAJĄCA POŻĄDANĄ JAKOŚĆ ŻYCIA W REGIONIE ODPOWIEDZIALNE TERYTORIUM. PRIORYTET 2. Wdrożenie systemowych form wsparcia na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie DZIAŁANIE 3: Rozwijanie infrastruktury i instrumentów rodzinnych form pieczy zastępczej Tytuł przedsięwzięcia: 1. Utworzenie i prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego CEL REALIZACJI ZAKRES RZECZOWY Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie opieki dzieciom do ukończenia przez nie pierwszego roku życia, które ze względu na brak możliwości zapewnienia wychowywania się w rodzinie biologicznej w okresie oczekiwania na przysposobienie wymagają specjalistycznej opieki i nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. W okresie oczekiwania na przysposobienie, dzieci te wymagają specjalistycznej opieki medycznej i ze względu na swoje potrzeby nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. Charakter schorzeń dzieci wymaga zapewnienia im specjalistycznej opieki medycznej, co powoduje, iż organizowanie im opieki w prowadzonych przez powiaty rodzinnych formach pieczy zastępczej nie jest możliwe. W tej sytuacji zaspokojenie potrzeb dziecka wymaga zorganizowania jednostki o charakterze regionalnym, co zgodnie z ustawą o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest zadaniem samorządu województwa. 1. Utworzenie i prowadzenie ośrodka preadopcyjnego dla 20 dzieci KOMPLEMENTARNOŚĆ FORMUŁA REALIZACJI PP zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własna i zaangażowanie partnerów WF zadanie współzależne: wsparcie finansowe przez Województwo Małopolskie (np. fundusze UE) LATA REALIZACJI OPERATOR/ KOORDYNATOR PARTNERZY Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie - samorządy gminne i powiatowe - organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - instytucje podejmujące szeroko pojęte działania na rzecz dziecka i rodziny, w szczególności: szkoły i inne jednostki oświatowe, jednostki pomocy społecznej, sądy rodzinne i opiekuńcze, podmioty wykonujące działalność leczniczą, kościoły i związki wyznaniowe. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 15

16 Cel główny: ZINTEGROWANA POLITYKA SPOŁECZNA KONCENTRUJĄCA SIĘ NA WSZYSTKICH AKTORACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO W MAŁOPOLSCE, CZERPIĄCA Z ICH POTENCJAŁU, ZMIERZAJĄCA DO HARMONIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PLANOWANIA, REALIZACJI I OCENY PODEJMOWANYCH INICJATYW, ZAPEWNIAJĄCA POŻĄDANĄ JAKOŚĆ ŻYCIA W REGIONIE ODPOWIEDZIALNE TERYTORIUM. PRIORYTET 2. Wdrożenie systemowych form wsparcia na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie. DZIAŁANIE 3: Rozwijanie infrastruktury i instrumentów rodzinnych form pieczy zastępczej. Tytuł przedsięwzięcia: 2. Wspieranie i rozwijanie rodzinnych form pieczy zastępczej CEL REALIZACJI ZAKRES RZECZOWY KOMPLEMENTARNOŚĆ Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie i rozwijanie systemu pieczy zastępczej poprzez wdrażanie metod i narzędzi pracy z dzieckiem wychowującym się poza rodziną biologiczną. Rozwój systemu pieczy zastępczej przyczyni się do zwiększenia możliwości wychowywania się dzieci w warunkach najbardziej zbliżonych do rodzicielstwa biologicznego na rzecz ograniczania instytucjonalnych form opieki i wychowania. Rodzinne formy opieki zastępczej pozytywnie oddziaływają na proces socjalizacji oraz przygotowania do dorosłego życia. Realizacja przedsięwzięcia jest odpowiedzią na zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 1. Propagowanie i wdrażanie: a. skutecznych metod pracy z dzieckiem przebywającym w rodzinnych formach pieczy zastępczej i jego rodziną, umożliwiających w szczególności właściwe dokonywanie oceny sytuacji dziecka oraz formułowanie przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej odpowiednich opinii dotyczących zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej, b. modelu pracy interdyscyplinarnej oraz idei współpracy i wymiany informacji pomiędzy podmiotami realizującymi zadania z zakresu pieczy zastępczej, a innymi organami i podmiotami, podejmującymi działania na rzecz dzieci i rodzin, w szczególności: szkołami, sądami, jednostkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi. 2. Budowanie lokalnych systemów pieczy zastępczej, w szczególności upowszechnianie tzw. dobrych praktyk z tego zakresu. 3. Kampanie na rzecz rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej przez samorządy powiatowe, w tym działania informacyjno-edukacyjne na temat roli i znaczenia rodzinnych form pieczy zastępczej dla budowania spójnych i sprawnych lokalnych systemów opieki całodobowej oraz wspierania rodziny. FORMUŁA REALIZACJI PP zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własna i zaangażowanie partnerów WF zadanie współzależne: wsparcie finansowe przez Województwo Małopolskie (np. fundusze UE) LATA REALIZACJI OPERATOR/ KOORDYNATOR PARTNERZY Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie - samorządy gminne i powiatowe - organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - instytucje podejmujące szeroko pojęte działania na rzecz dziecka i rodziny, w szczególności: szkoły i inne jednostki oświatowe, jednostki pomocy społecznej, sądy rodzinne i opiekuńcze, podmioty wykonujące działalność leczniczą, kościoły i związki wyznaniowe. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 16

17 Cel główny: ZINTEGROWANA POLITYKA SPOŁECZNA KONCENTRUJĄCA SIĘ NA WSZYSTKICH AKTORACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO W MAŁOPOLSCE, CZERPIĄCA Z ICH POTENCJAŁU, ZMIERZAJĄCA DO HARMONIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PLANOWANIA, REALIZACJI I OCENY PODEJMOWANYCH INICJATYW, ZAPEWNIAJĄCA POŻĄDANĄ JAKOŚĆ ŻYCIA W REGIONIE ODPOWIEDZIALNE TERYTORIUM PRIORYTET 3. Integracja działań na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych Działanie 1: Upowszechnianie wiedzy i usprawnianie przepływu informacji na rzecz przeciwdziałania wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością. Tytuł przedsięwzięcia: 1. INFORMACJA dla INTEGRACJI edukacja i współpraca dla włączenia społecznego osób z niepełnosprawnością CEL REALIZACJI ZAKRES RZECZOWY Celem przedsięwzięcia jest rozbudzanie społecznej świadomości i kreowanie właściwych postaw społecznych wobec niepełnosprawności, które cechować się będą zrozumieniem, tolerancją i życzliwością wobec osób niepełnosprawnych jako pełnoprawnych członków wspólnoty mieszkańców regionu. Przedsięwzięcie to ma charakter wspierający w stosunku do innych inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych służących zwiększeniu obecności tych osób w życiu społecznym, publicznym i zawodowym. Przedsięwzięcie ma na celu również wymianę informacji, doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych działań pomiędzy podmiotami realizującymi zadania na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz propagowania skutecznych metod pracy, jak również aktywizowanie środowisk lokalnych w zakresie aktywizacji społeczno - zawodowej. 1. Animowanie i rozwijanie współpracy, w tym w formie partnerskiej instytucji / podmiotów zaangażowanych w aktywizację społeczno zawodową osób niepełnosprawnych m.in. poprzez utworzenie platformy wymiany doświadczeń oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych. 2. Kampanie informacyjno-promocyjne skierowane do: a. pracodawców służące upowszechnieniu elastycznych form zatrudnienia jako form umożliwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnością; b. mieszkańców Małopolski służące upowszechnieniu postaw otwartości wobec osób niepełnosprawnych, w tym także poprzez działania skierowane do dzieci i młodzieży w szkołach; c. środowiska osób niepełnosprawnych służące upowszechnieniu aktywnych wzorów życia mimo niepełnosprawności. 3. Organizowanie wydarzeń promocyjnych w środowiskach lokalnych służących integracji osób z niepełnosprawnością ze społecznością i aktywizacji społecznej na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych. KOMPLEMENTARNOŚĆ Przedsięwzięcie jest komplementarne z PRIORYTETEM 5. WSPIERANIE ZATRUDNIENIA Programu Strategicznego Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy, (przedsięwzięcie: Włączenie pracodawców w kształtowanie kapitału intelektualnego regionu oraz przedsięwzięcie: Rozwój współpracy instytucji / podmiotów zaangażowanych w proces zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz upowszechnianie informacji nt. możliwości ich zatrudnienia ). Przedsięwzięcie jest komplementarne z PRIORYTETEM 4 WDROŻENIE REGIONALNEJ STRATEGII DZIAŁAŃ W KONTEKŚCIE STARZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA Programu Strategicznego Włączenie Społeczne (przedsięwzięcie strategiczne: INFORMACJA dla INTEGRACJI - edukacja społeczna dla dobrej starości). FORMUŁA REALIZACJI PP zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własna i zaangażowanie partnerów WF zadanie współzależne: wsparcie finansowe przez Województwo Małopolskie (np. fundusze UE) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 17

18 LATA REALIZACJI OPERATOR/ KOORDYNATOR PARTNERZY Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie samorządy gminne i powiatowe instytucje rynku pracy i pracodawcy instytucje kultury organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz osób niepełnosprawnych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 18

19 Cel główny: ZINTEGROWANA POLITYKA SPOŁECZNA KONCENTRUJĄCA SIĘ NA WSZYSTKICH AKTORACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO W MAŁOPOLSCE, CZERPIĄCA Z ICH POTENCJAŁU, ZMIERZAJĄCA DO HARMONIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PLANOWANIA, REALIZACJI I OCENY PODEJMOWANYCH INICJATYW, ZAPEWNIAJĄCA POŻĄDANĄ JAKOŚĆ ŻYCIA W REGIONIE ODPOWIEDZIALNE TERYTORIUM PRIORYTET 3. Integracja działań na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych Działanie 2: Zwiększenie udziału osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym, zawodowym i publicznym Tytuł przedsięwzięcia: 1. PRZESTRZEŃ BEZ BARIER stworzenie systemowego mechanizmu wspierającego osoby niepełnosprawne i ich rodziny CEL REALIZACJI ZAKRES RZECZOWY Celem przedsięwzięcia jest zintegrowanie działań na rzecz stworzenia efektywnych mechanizmów wspierających osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny, poprzez rozwijanie i upowszechnianie nowych metod i narzędzi pracy z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami. Dla realizacji celu niezbędne jest ponadto zwiększenie fizycznej dostępności osób niepełnosprawnych do obiektów użyteczności publicznej oraz innych, które służą osobom niepełnosprawnym, jak również rozwój infrastruktury oraz usług w placówkach opieki całodobowej. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu wzmocnienie udziału i funkcjonowania społecznego osób z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia społecznego i zawodowego. 1. Rozwijanie form opieki niestacjonarnej dedykowanej osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom oraz opiekunom: upowszechnienie modelu usług asystenta osoby niepełnosprawnej. 2. Rozwój infrastruktury oraz podnoszenie jakości i oferty usług świadczonych przez domy pomocy społecznej: kontynuacja reorganizacji istniejących domów pomocy społecznej w celu zwiększenia podmiotowości ich mieszkańców; poprawa infrastruktury istniejących domów pomocy społecznej (inwestycje); otwarcie na środowisko lokalne i integracja z otoczeniem. 3. Wsparcie rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych przebywających poza systemem stacjonarnym: miejsca odciążeniowe dla rodzin i opiekunów na czas leczenia, pobytu w szpitalu, wypoczynku itp.; opracowanie i wdrożenie małopolskiego programu Akademia Opiekuna Osoby niepełnosprawnej : opracowanie programu, upowszechnienie programu, wdrożenie programu. 4. Doskonalenie obecnych i testowanie nowych metod aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością, w tym m.in. wypracowanie ścieżki wsparcia opartej na instytucjach pomocy i integracji społecznej (takich jak CIS, KIS, ZAZ) zmierzającej do wyprowadzenia osób z niepełnosprawnością na otwarty rynek pracy. 5. Upowszechnienie modelu trenera zatrudnienia wspieranego wśród służb pomocy społecznej pracujących z osobami niepełnosprawnymi w celu integracji społeczno zawodowej. 6. Likwidacja barier architektonicznych poprzez dofinansowanie prac budowlanych w obiektach służących osobom z niepełnosprawnością. 7. Wsparcie, w tym finansowe dla rozwoju inicjatyw lokalnych aktywizujących osoby z niepełnosprawnością. KOMPLEMENTARNOŚĆ Przedsięwzięcie jest komplementarne z PRIORYTETEM 5. WSPIERANIE ZATRUDNIENIA Programu Strategicznego Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy, (przedsięwzięcia: Rozwój współpracy instytucji / podmiotów zaangażowanych w proces zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz upowszechnianie informacji nt. możliwości ich zatrudnienia oraz 19

20 Wsparcie osób w wieku 45/50+ zróżnicowanymi usługami i instrumentami, mającymi na celu pomoc w wejściu/pozostaniu na rynku pracy). Przedsięwzięcie jest komplementarne z PRIORYTETEM 4. WDROŻENIE REGIONALNEJ STRATEGII DZIAŁAŃ W KONTEKŚCIE STARZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA Programu Strategicznego Włączenie Społeczne, (przedsięwzięcie: Dobra Opieka dla Małopolan - rozwijanie opieki domowej, pół-stacjonarnej i stacjonarnej dla seniorów). FORMUŁA REALIZACJI PP zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własna i zaangażowanie partnerów WF zadanie współzależne: wsparcie finansowe przez Województwo Małopolskie (np. fundusze UE) LATA REALIZACJI OPERATOR/ KOORDYNATOR PARTNERZY Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, samorządy gminne i powiatowe organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz osób niepełnosprawnych 20

21 Cel główny: ZINTEGROWANA POLITYKA SPOŁECZNA KONCENTRUJĄCA SIĘ NA WSZYSTKICH AKTORACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO W MAŁOPOLSCE, CZERPIĄCA Z ICH POTENCJAŁU, ZMIERZAJĄCA DO HARMONIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PLANOWANIA, REALIZACJI I OCENY PODEJMOWANYCH INICJATYW, ZAPEWNIAJĄCA POŻĄDANĄ JAKOŚĆ ŻYCIA W REGIONIE ODPOWIEDZIALNE TERYTORIUM PRIORYTET 3. Integracja działań na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych Działanie 2: Zwiększenie udziału osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym, zawodowym i publicznym Tytuł przedsięwzięcia: 2. Zwiększenie dostępu do wczesnej interwencji i rehabilitacji w regionie CEL REALIZACJI ZAKRES RZECZOWY KOMPLEMENTARNOŚĆ Celem realizacji przedsięwzięcia jest funkcjonowanie zintegrowanego systemu oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo- rehabilitacyjnych i terapeutyczno- edukacyjnych, których podmiotem jest małe dziecko wykazujące nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym oraz jego rodzina. 1. Upowszechnienie metody wczesnej interwencji i rehabilitacji. 2. Wsparcie finansowe i merytoryczne służące wdrażaniu wczesnej interwencji i rehabilitacji. FORMUŁA REALIZACJI PP zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własna i zaangażowanie partnerów WF zadanie współzależne: wsparcie finansowe przez Województwo Małopolskie (np. fundusze UE) LATA REALIZACJI OPERATOR/ KOORDYNATOR PARTNERZY Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, samorządy gminne i powiatowe organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz osób niepełnosprawnych Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM 21

22 Cel główny: Zintegrowana polityka społeczna koncentrująca się na wszystkich aktorach życia społecznego w Małopolsce, czerpiąca z ich potencjału, zmierzająca do harmonizacji działań w zakresie planowania, realizacji i oceny podejmowanych inicjatyw, zapewniająca pożądaną jakość życia w regionie ODPOWIEDZIALNE TERYTORIUM PRIORYTET 4 WDROŻENIE REGIONALNEJ STRATEGII DZIAŁAŃ W KONTEKŚCIE STARZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA Działanie 1: Podnoszenie jakości i dostępności opieki nad osobami starszymi Tytuł przedsięwzięcia: 1. Dobra Opieka dla Małopolan - rozwijanie opieki domowej, pół-stacjonarnej i stacjonarnej dla seniorów Główną tezą organizowania opieki nad osobą w wieku podeszłym jest maksymalne CEL REALIZACJI wydłużenie czasu, w którym możliwe jest przebywanie we własnym środowisku i pozostanie w domu. Wszystkie wysiłki powinny koncentrować się na odsunięciu w czasie konieczności opieki instytucjonalnej. Tymczasem w Małopolsce funkcjonuje jedynie 6 dziennych domów pomocy dla seniorów (w Krakowie, Tarnowie i Oświęcimiu), toteż wskazane jest wsparcie rozwoju oraz tworzenia tego typu placówek, których funkcjonowanie, zgodnie z dostępnymi ekspertyzami, jest wielokrotnie tańsze od placówek opieki stacjonarnej. Kolejnym istotnym zadaniem jest wspieranie rozwoju opieki domowej będącej najbardziej korzystnym wariantem opieki długoterminowej. Jest ona wskazana ze względów psychologicznych, w Polsce uwarunkowana kulturowo, pozwala na społeczną integrację i jest tańsza niż opieka stacjonarna i półstacjonarna. W ramach opieki domowej świadczone są w zasadzie tylko usługi opiekuńcze pomocy społecznej nie zaspakajające istniejącego zapotrzebowania. Istotne jest także wypracowanie oraz przetestowanie rozwiązań mających na celu wsparcie i odciążenie rodzin oraz opiekunów osób starszych. Jednocześnie, bez względu na stymulowanie rozwoju opieki domowej i środowiskowej, zawsze będą istniały potrzeby opieki stacjonarnej, zdeterminowane procesem starzenia się społeczeństw, w tym Małopolski. Dlatego potrzebny jest plan rozwoju i modernizacji istniejących domów pomocy oraz otwarcia na środowisko mieszkańców z otoczenia domu. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na aktywizację wszystkich trzech sektorów (publiczny, prywatny, pozarządowy) w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych. Pożądane jest odejście od stereotypu, że zarabianie na starości jest złe i niemoralne i włączenie prywatnych przedsiębiorców, m.in. w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, w realizację zadań szeroko rozumianego zdrowia i opieki nad osobami starszymi mniej samodzielnymi. ZAKRES RZECZOWY 1. Wsparcie dla tworzenia ośrodków dziennego pobytu dla osób starszych w środowiskach lokalnych. 2. Rozwój i testowanie nowych form i metod opieki domowej dla osób starszych, w tym m.in. przez: przygotowanie warunków organizacyjnych i kadrowych potrzebnych dla rozwoju opieki domowej jako preferowanego kierunku opieki długoterminowej; rozszerzanie usług ośrodków dziennego pobytu na środowisko lokalne; wspieranie opieki wielorodzinnej i sąsiedzkiej; współpracę sektorów pomocy społecznej i zdrowotnej; promocja dobrych praktyk. 3. Wsparcie rodzin i opiekunów osób starszych przebywających poza systemem stacjonarnym: miejsca odciążeniowe dla rodzin i opiekunów na czas leczenia, pobytu w szpitalu, wypoczynku itp.; opracowanie i wdrożenie małopolskiego programu Akademia Opiekuna Seniora : opracowanie programu, upowszechnienie programu, wdrożenie programu. promocja dobrych praktyk. 4. Rozwój infrastruktury oraz podnoszenie jakości i oferty usług świadczonych przez domy pomocy społecznej: kontynuacja reorganizacji istniejących domów pomocy społecznej w celu zwiększenia 22

PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO WŁĄCZENIE SPOŁECZNE. Spotkania konsultacyjne Nowy Sącz, Kraków, Tarnów 18-23.04.2013 r.

PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO WŁĄCZENIE SPOŁECZNE. Spotkania konsultacyjne Nowy Sącz, Kraków, Tarnów 18-23.04.2013 r. PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Spotkania konsultacyjne Nowy Sącz, Kraków, Tarnów 18-23.04.2013 r. Geneza Programu Strategicznego Włączenie Społeczne 1. Strategia Rozwoju Województwa

Bardziej szczegółowo

XV Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Ekonomia społeczna perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce

XV Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Ekonomia społeczna perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce Ekonomia społeczna perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce 1 UMIEJSCOWIENIE WIELOLETNIEGO PLANU W KONTEKŚCIE DOKUMENTÓW WYŻSZEGO RZĘDU Strategia Rozwoju Kraju 2020, Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY 1. Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy

CEL STRATEGICZNY 1. Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy CEL STRATEGICZNY 1 Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy 1. Wzrost bezpieczeństwa publicznego. 2. Wdrażanie sprawnego systemu informacji w sytuacjach kryzysowych. 3. Edukacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Problematyka społeczna w działaniach Obserwatorium Integracji Społecznej

Problematyka społeczna w działaniach Obserwatorium Integracji Społecznej Problematyka społeczna w działaniach Obserwatorium Integracji Społecznej Nowe wyzwania w polityce społecznej Wspólnota działania - Polskie i amerykańskie modele pracy na rzecz rodziny doświadczającej problemów

Bardziej szczegółowo

RPO WD 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś 9

RPO WD 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś 9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś 9 Ok. 144 mln euro Aktywna integracja (PI 9.i) - 100 926 219 mln euro Oś 9 Włączenie społeczne Dostęp do wysokiej jakości usług, w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE:

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: 1. REGIONALNY RYNEK PRACY Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Załącznik do Uchwały X/89/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Wskaźniki realizacji działao Gorlice październik 2011 I. CEL

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Żarskiego z dnia..2016 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA 2016-2021 Żary, 2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE.3 II. DIAGNOZA..4 III. CEL

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/297/06 Rady Powiatu Pisz z 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia:

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia: Załącznik nr 9 Szczegółowe obowiązki Beneficjenta wynikające z realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym tryb pozakonkursowy

Bardziej szczegółowo

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomorskim Znaczenie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a wspieranie procesu integracji społecznej Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Kraków, 11 grudnia 2014 r. Harmonogram działań MRPO 2014-2020 04.04.2013

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT WRZESIEŃ 2012

W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT WRZESIEŃ 2012 WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT WRZESIEŃ 2012 1 CEL GŁÓWNY Wzmocnienie pozycji i roli ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/22/6/2008 z dnia 19 marca 2008 roku

Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/22/6/2008 z dnia 19 marca 2008 roku Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/22/6/2008 z dnia 19 marca 2008 roku Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Obszary priorytetowe, w ramach których wsparcie w perspektywie finansowej 2014-2020 będzie współfinansowane ze środków EFS

Obszary priorytetowe, w ramach których wsparcie w perspektywie finansowej 2014-2020 będzie współfinansowane ze środków EFS Obszary priorytetowe, w ramach których wsparcie w perspektywie finansowej 2014-2020 będzie współfinansowane ze środków EFS Warszawa, 29 lipca 2014 r. EFS w latach 2014-2020 PO WER 32% EFS PO WER poprawa

Bardziej szczegółowo

Szczecin, marzec 2009 r.

Szczecin, marzec 2009 r. Projekt Realizacyjny do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Szczecinie na lata 2009-2015, Przyjęty zgodnie z Uchwałą nr XXX/742/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2008 r. LOKALNY SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji działań ujętych w niżej wymienionych dokumentach programowych w roku 2016

Informacja o realizacji działań ujętych w niżej wymienionych dokumentach programowych w roku 2016 Informacja o realizacji działań ujętych w niżej wymienionych dokumentach programowych w roku 016 1. Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 015 00. Cel strategiczny

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XVI-157/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23.03.2012 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok Realizacja uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIII/1267/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 30/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 23 października 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Tryb

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Do Uchwały... Rady Powiatu w Ełku z dnia... STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, zwane dalej Centrum,

Bardziej szczegółowo

Priorytet I: Profilaktyka i ograniczanie skutków niepełnosprawności.

Priorytet I: Profilaktyka i ograniczanie skutków niepełnosprawności. Harmonogram realizacji Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020.

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA

STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA SPOTKANIE INAUGURUJĄCE ROZPOCZĘCIE PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA NA LATA 2014-2020 Kraków 2014 1 AGENDA SPOTKANIA Wprowadzenie Pani Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Kolonowskie na lata 2013 2015

Kolonowskie na lata 2013 2015 UCHWAŁA NR XXX/248/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 24 czerwca 2013roku w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Program Wspierania Rodziny dla Gminy Kolonowskie na lata 2013 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD Załącznik do Uchwały nr XXIV/196/08 Rady Gminy Szemud z dnia 08 września 2008 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2008 2013 Szemud 2008 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP.. 3 II. III. IV. ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 Wprowadzenie Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny. Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców

Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny. Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców Wydział / jednostka organizacyjna (pełna nazwa, adres) Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców Działanie Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych.

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych. Załącznik. Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2013 Realizacja zapisów uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIII/1267/13 z dnia 25 września 2013r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM BUDOWANIA LOKALNEGO SYSTEMU OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ NA LATA 2007 2016

POWIATOWY PROGRAM BUDOWANIA LOKALNEGO SYSTEMU OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ NA LATA 2007 2016 POWIATOWY PROGRAM BUDOWANIA LOKALNEGO SYSTEMU OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ NA LATA 2007 2016 zatwierdził: Starosta Oławski Marek Szponar w Oławie maj 2007 rok 1. WPROWADZENIE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE Ustawa

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020 Załącznik do Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata przyjętego Uchwałą nr Rady Miasta z dnia 2015 r. Harmonogram realizacji

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE Załącznik do Uchwały Nr XIV/114/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012 S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE KĘTRZYN, 2012 R. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- www.power.gov.pl 1.Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. w Działdowie.

S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. w Działdowie. S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Załącznik do Uchwały Nr XXIII/202/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 marca 2013 roku. I. Postanowienia ogólne: 1 1. Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXIX/313/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29 października 2014r.

Załącznik do uchwały Nr XXXIX/313/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29 października 2014r. Załącznik do uchwały Nr XXXIX/313/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29 października 2014r. Powiatowy Program Profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego współpraca jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Dorota Łuczyńska Dyrektor Departamentu Polityki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Spis treści Wstęp..... 3 I. Cele Programu... 5 II. Sposób realizacji Programu...6

Bardziej szczegółowo

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY W POWIECIE ŻARSKIM CEL WSKAŹNIK OSIĄGNIĘCIA CELU TERMIN ODPOWIEDZIALNY ZAŁOŻENIA CEL NADRZĘDNY: wszyscy potrzebujący mieszkańcy powiatu

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON,

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON, Załącznik do Programu Harmonogram realizacji Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS 24 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie 6809 Liczba

Bardziej szczegółowo

Osoby chorujące psychicznie w świetle wyników badania Wykluczenie społeczne w Małopolsce strategie przeciwdziałania

Osoby chorujące psychicznie w świetle wyników badania Wykluczenie społeczne w Małopolsce strategie przeciwdziałania Osoby chorujące psychicznie w świetle wyników badania Wykluczenie społeczne w Małopolsce strategie przeciwdziałania dr Hubert Kaszyński, Uniwersytet Jagielloński 1 Formy pomocy osobom chorującym psychicznie

Bardziej szczegółowo

Konferencja: Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych doświadczenia polskich samorządów

Konferencja: Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych doświadczenia polskich samorządów Konferencja: Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych doświadczenia polskich samorządów Doświadczenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Rafał Barański p.o. Z-cy Dyrektora 19 czerwca

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Załącznik do uchwały Nr XV/162/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Rozdział 1 Postanowienie ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla organizacji pozarządowych

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla organizacji pozarządowych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla organizacji pozarządowych Łukasz Tur Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu 1 www.power.gov.pl 2 www.power.gov.pl 3 Generator

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny 1. Wspieranie rodzin oraz zapewnienie opieki dzieciom imłodzieży.

Cel strategiczny 1. Wspieranie rodzin oraz zapewnienie opieki dzieciom imłodzieży. Ankieta dot. monitorowania działań wyznaczonych w Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Jaworskiego realizowanych w latach 2013-2014 Nazwa instytucji: Cel strategiczny 1. Wspieranie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2014-2016 W GMINIE KOZIENICE

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2014-2016 W GMINIE KOZIENICE Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/395/2013r. Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 listopada 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2014-2016 W GMINIE KOZIENICE Kozienice 2013 I WPROWADZENIE W

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 maja 2015 roku. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

Uchwała Nr VI Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 maja 2015 roku. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata Uchwała Nr VI.42.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY DZIECKU I RODZINIE DLA POWIATU CHOJNICKIEGO NA LATA 2008 2010

PROGRAM POMOCY DZIECKU I RODZINIE DLA POWIATU CHOJNICKIEGO NA LATA 2008 2010 Załącznik do uchwały Nr XV/124/2008 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 17 kwietnia 2008r. PROGRAM POMOCY DZIECKU I RODZINIE DLA POWIATU CHOJNICKIEGO NA LATA 2008 2010 Opracowanie: Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ 6. Rynek Pracy Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Wsparcie w ramach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia.. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Cele ogólne Cele szczegółowe Zadania

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny. Leszek Zegzda Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

WSPARCIE DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny. Leszek Zegzda Członek Zarządu Województwa Małopolskiego WSPARCIE DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny Leszek Zegzda Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 8_RYNEK PRACY 9_REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 10_WIEDZA I KOMPETENCJE 28%

Bardziej szczegółowo

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna Tabela nr 1 Zakres działania w obszarze integracji społecznej osób Lp Cel działania Nazwa zadania Źródło finansowania Koordynator Partnerzy Termin realizacji w latach I Poprawa warunków jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie podlaskim na lata

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie podlaskim na lata Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie podlaskim na lata 2016 2021 Białystok 2016 SPIS TREŚCI Wprowadzenie.. 2 Cele i działania.

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszania jej negatywnych następstw w Ŝyciu

Bardziej szczegółowo

Częstochowa Niepełnosprawnym Program Działań Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014-2020

Częstochowa Niepełnosprawnym Program Działań Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014-2020 Program Działań Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014-2020. Program wytycza cele i określa kierunki działań podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością na terenie naszego miasta. Działania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE DZIEMIANY WPROWADZENIE. Rozdział 1

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE DZIEMIANY WPROWADZENIE. Rozdział 1 Załącznik do Uchwały XX/100/16 Rady Gminy Dziemiany z dnia 18.03.2016r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE DZIEMIANY WPROWADZENIE Do zadań własnych określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 Opracował: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie Czernikowo, dnia 2014.03.09 I. Wprowadzenie Zgodnie z art. 179 ustawy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE)

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) Załącznik do uchwały Nr 30/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020 z dnia 9 września 2015 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA Załącznik do uchwały Nr XIX/131/12 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Oś IX Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 15 lipca 2016 r.

Oś IX Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 15 lipca 2016 r. Oś IX Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 15 lipca 2016 r. 1 Podział finansowania poszczególnych obszarów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE

Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 19 stycznia 2015 Osoby z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Raport ramowy z realizacji Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia...

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... projekt w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 193/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012r. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie W Rozdziale I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY GMINY BOJSZOWY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY GMINY BOJSZOWY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Projekt UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.2. Gdańsk, 21.07.2015 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Podstawowe informacje o konkursie Kwota alokacji

Bardziej szczegółowo

Katowice r.

Katowice r. Zmiany do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

.1 Przyjmuje się Miejski Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2009-2010, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

.1 Przyjmuje się Miejski Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2009-2010, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXXVII/457/09 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2009-2010. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały / /IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia...2014 r. Projekt pn. Śląskie dla rodziny Karta Dużej Rodziny

Załącznik nr 1 do Uchwały / /IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia...2014 r. Projekt pn. Śląskie dla rodziny Karta Dużej Rodziny Załącznik nr 1 do Uchwały / /IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia...2014 r. Projekt pn. Śląskie dla rodziny Karta Dużej Rodziny Katowice 2014 1 Wprowadzenie Wychodząc naprzeciw wyzwaniom polityki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVII/204/2013 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 11 marca 2013 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Gmina Kołczygłowy I. Wprowadzenie Rodzina to podstawowa komórka

Bardziej szczegółowo

wspieranie potencjału ludzkiego, kreowanie równych szans rozwoju i sku teczne wspomaganie jednostki i grup w realizacji ich celów życiowych.

wspieranie potencjału ludzkiego, kreowanie równych szans rozwoju i sku teczne wspomaganie jednostki i grup w realizacji ich celów życiowych. V. Cele strategii 5.1. Misją Misja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy jest Misją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy jest wspieranie potencjału ludzkiego,

Bardziej szczegółowo

Częstochowski program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 "Częstochowa-Seniorom"

Częstochowski program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa-Seniorom Misja Poprawa jakości życia osób w wieku 60+ poprzez zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań, zwiększenie aktywności, wzmocnienie integracji międzypokoleniowej oraz kształtowanie w społeczeństwie pozytywnego

Bardziej szczegółowo