ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO. Włączenie społeczne. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO. Włączenie społeczne. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 1"

Transkrypt

1 ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO Włączenie społeczne Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 1

2 Cel główny: Zintegrowana polityka społeczna koncentrująca się na wszystkich aktorach życia społecznego w Małopolsce, czerpiąca z ich potencjału, zmierzająca do harmonizacji działań w zakresie planowania, realizacji i oceny podejmowanych inicjatyw, zapewniająca pożądaną jakość życia w regionie ODPOWIEDZIALNE TERYTORIUM PRIORYTET 1 Wsparcie działań wzmacniających rozwój przedsiębiorczości społecznej DZIAŁANIE 1: Wsparcie kapitałowe nowopowstających i funkcjonujących podmiotów ekonomii społecznej (PES) Tytuł przedsięwzięcia: 1. Stworzenie systemu bezzwrotnego i zwrotnego wsparcia finansowego dla PES Cel realizacji Celem realizacji przedsięwzięcia jest stworzenie dogodnych warunków kapitałowych dla powstawania i rozwoju PES, w tym zatrudniających osoby należące do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez dostępny i dopasowany do potrzeb różnych podmiotów ekonomii społecznej system finansowania zwrotnego i bezzwrotnego. Dostępność wsparcia finansowego (zwrotnego i bezzwrotnego) jest jednym z kluczowych elementów przyczyniających się do powstawania i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej. Ze względu na dużą różnorodność PES głównie w zakresie formy prowadzenia działalności ekonomicznej (odpłatnej bądź gospodarczej) oraz typu PES (ze względu na pełnione funkcje integracyjną bądź usługową) wsparcie finansowe powinno różnić się od siebie. Niezależnie od typu PES, kluczowe są uniwersalne zasady, które powinien posiadać system finansowania zwrotnego i bezzwrotnego PES: dostępność, przejrzystość procedur, elastyczność oraz krótki czas oczekiwania na przyznanie bądź odmowę wsparcia finansowego. Zakres rzeczowy 1. Określenie założeń i sposobu funkcjonowania oraz promocji zwrotnej i bezzwrotnej oferty finansowej z uwzględnieniem specyfiki różnych form prawnych PES. 2. Wdrożenie skutecznego mechanizmu selekcji PES oraz grup inicjatywnych do dofinansowania zwrotnego i bezzwrotnego. 3. Wdrożenie procesu wsparcia doradczego dla PES, które skorzystały z oferty wsparcia finansowego. 4. Wypracowanie i wdrożenie skutecznego systemu monitoringu i ewaluacji działalności PES, które otrzymały wsparcie finansowe. Komplementarność Do weryfikacji na późniejszym etapie: komplementarność z Programem Strategicznym Innowacyjna Gospodarka w zakresie rozwoju oferty oraz poprawy dostępności zwrotnych instrumentów finansowania działalności przedsiębiorstw, w tym funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Formuła realizacji PP zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własna i zaangażowanie partnerów (finansowe lub niefinansowe) WF zadanie współzależne: wsparcie finansowe przez Województwo Małopolskie (np. fundusze UE) dla podmiotu zewnętrznego etap przygotowawczy: 2013 Lata realizacji etap właściwej realizacji: Operator/ Województwo Małopolskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Koordynator Partnerzy Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej (instytucja poręczeniowa) ośrodki wsparcia ekonomii społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 2

3 Cel główny: Zintegrowana polityka społeczna koncentrująca się na wszystkich aktorach życia społecznego w Małopolsce, czerpiąca z ich potencjału, zmierzająca do harmonizacji działań w zakresie planowania, realizacji i oceny podejmowanych inicjatyw, zapewniająca pożądaną jakość życia w regionie ODPOWIEDZIALNE TERYTORIUM PRIORYTET 1.Wsparcie działań wzmacniających rozwój przedsiębiorczości społecznej DZIAŁANIE 2. Upowszechnienie procedur przekazywania zadań użyteczności publicznej i innych finansowanych ze środków publicznych do realizacji przez PES. Tytuł przedsięwzięcia: 1. Uspołecznienie zadań publicznych Cel realizacji Stworzenie dogodnych warunków kapitałowych dla rozwoju PES, w tym zatrudniających osoby należące do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz stabilna, nakierowana na wzmocnienie sektora ES współpraca pomiędzy PES oraz otoczeniem, zwłaszcza instytucjami publicznymi w celu poszerzenia zakresu realizacji zadań publicznych przez podmioty ekonomii społecznej. Zakres rzeczowy 1. Dostosowanie systemów realizacji programów operacyjnych uwzględniających w szczególności obowiązek stosowania klauzul społecznych. 2. Stworzenie katalogu dobrych praktyk wraz z instrukcją z zakresu zlecania zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania klauzul społecznych oraz przekazywania zadań publicznych do realizacji PES. 3. Prowadzenie działań informacyjnych nt. korzyści i zasad stosowania klauzul społecznych oraz przekazywania zadań użyteczności publicznej do realizacji PES wśród jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji publicznych w Małopolsce. 4. Indywidualne wsparcie szkoleniowo - doradcze w zakresie przekazywania zadań użyteczności publicznej oraz stosowania klauzul społecznych wśród jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji publicznych w Małopolsce. Komplementarność Przedsięwzięcie jest komplementarne względem Programu Strategicznego Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy, PRIORYTET: 5. WSPIERANIE ZATRUDNIENIA, Działanie: Doskonalenie zarządzania regionalną polityką rynku pracy, Przedsięwzięcie: Zlecanie usług świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia. Formuła realizacji PP zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własna i zaangażowanie partnerów (finansowe lub niefinansowe) WF zadanie współzależne: wsparcie finansowe przez Województwo Małopolskie (np. fundusze UE) dla podmiotu zewnętrznego etap przygotowawczy: 2013 Lata realizacji etap właściwej realizacji: Operator/ Województwo Małopolskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Koordynator Partnerzy samorządy gminne i powiatowe organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ośrodki wsparcia ekonomii społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 3

4 Cel główny: Zintegrowana polityka społeczna koncentrująca się na wszystkich aktorach życia społecznego w Małopolsce, czerpiąca z ich potencjału, zmierzająca do harmonizacji działań w zakresie planowania, realizacji i oceny podejmowanych inicjatyw, zapewniająca pożądaną jakość życia w regionie ODPOWIEDZIALNE TERYTORIUM PRIORYTET 1. Wsparcie działań wzmacniających rozwój przedsiębiorczości społecznej DZIAŁANIE 3. Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w regionie Tytuł przedsięwzięcia: 1. Kontynuacja/udoskonalanie zasad wypracowanego w Małopolsce systemu wsparcia ekonomii społecznej (ES). CEL REALIZACJI Celem realizacji przedsięwzięcia jest stabilna, skoordynowana i dostosowana do potrzeb różnych grup odbiorców infrastruktura wsparcia ES. Podmioty ekonomii społecznej, tak jak przedsiębiorstwa wymagają infrastruktury wsparcia, która szybko i elastycznie dopasowuje się do zmieniających się warunków społeczno - ekonomicznych oraz potrzeb PES. Infrastruktura ta powinna cechować się z jednej strony komplementarnością wsparcia, z drugiej strony specjalizacją, nierzadko wąską oraz dostosowaniem do specyfiki różnych odbiorców. Poza bezpośrednim wsparciem PES, konieczne są też działania związane z koordynacją wsparcia dostępnego dla PES, badaniami kondycji PES oraz przedsięwzięciami edukacyjnymi, informacyjnymi oraz promocyjnymi nt. ekonomii społecznej wśród otoczenia PES i wybranych grup społecznych. ZAKRES RZECZOWY 1. Wdrożenie standardów pracy ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES) na bazie systemu akredytacji (standardów szkoleń, doradztwa, usług, itp.); 2. Stworzenie w miejscu subregionalnych OWES przestrzeni do inkubowania PES (inkubatorów PES); 3. Działania informacyjne wśród lokalnych JST w zakresie roli ES w rozwoju społeczności lokalnych; 4. Cykliczny monitoring kondycji małopolskich PES; 5. Wdrożenie mechanizmów wykorzystania wiedzy z badań do podejmowania działań długo i krótkoterminowych w zakresie projektowania wsparcia dla PES; 6. Aktualizacja bazy PES wraz z ich ofertą produktów i usług 7. Integracja oferty usług wpierających PES pomiędzy OWES i pozostałymi instytucjami otoczenia ES; 8. Realizacja inicjatyw/projektów edukacyjnych, informacyjnych, promocyjnych z zakresu ES w województwie; 9. Wypracowanie i wdrożenie profesjonalnej strategii promocji oferty małopolskich PES 10. Koordynacja współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju ES w ramach Małopolskiego Paktu na Rzecz ES; 11. Prowadzenie regionalnego portalu zawierającego kompletne, aktualne i dostosowane do potrzeb różnych grup odbiorców informacje w obszarze ES; 12. Koordynacja wdrażania przedsięwzięć Wieloletniego planu na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, realizowanych przez różne podmioty. KOMPLEMENTARNOŚĆ W zakresie infrastruktury wsparcia dla PES (szkolenia, doradztwo) komplementarność występuje z: - Priorytetem Rozwój systemu kształcenia kadr działających w obszarze integrującej polityki społecznej - z Programem Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy, PRIORYTET2.: ROZWÓJ MECHANIZMÓW UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE, Działanie 3 : DOSTOSOWANIE OFERTY EDUKACYJNEJ I SZKOLENIOWEJ DO POTRZEB RYNKU PRACY, ZWŁASZCZA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW, Przedsięwzięcie: Programy wsparcia małych i mikroprzedsiębiorców w zakresie rozwoju kadr. FORMUŁA REALIZACJI PP zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własna i zaangażowanie partnerów (finansowe lub niefinansowe) WF zadanie współzależne: wsparcie finansowe przez Województwo Małopolskie (np. fundusze UE) dla podmiotu zewnętrznego etap przygotowawczy: 2014 LATA REALIZACJI etap właściwej realizacji: OPERATOR/ Województwo Małopolskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie KOORDYNATOR Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 4

5 PARTNERZY samorządy gminne i powiatowe podmioty ekonomii społecznej osrodki wsparcia ekonomii społecznej uczelnie wyższe Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 5

6 CEL GŁÓWNY: ZINTEGROWANA POLITYKA SPOŁECZNA KONCENTRUJĄCA SIĘ NA WSZYSTKICH AKTORACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO W MAŁOPOLSCE, CZERPIĄCA Z ICH POTENCJAŁU, ZMIERZAJĄCA DO HARMONIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PLANOWANIA, REALIZACJI I OCENY PODEJMOWANYCH INICJATYW, ZAPEWNIAJĄCA POŻĄDANĄ JAKOŚĆ ŻYCIA W REGIONIE ODPOWIEDZIALNE TERYTORIUM. PRIORYTET 2. Wdrożenie systemowych form wsparcia na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie DZIAŁANIE 1. Wzmocnienie profilaktyki na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA: 1. Rozwój oferty wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży CEL REALIZACJI ZAKRES RZECZOWY Celem realizacji przedsięwzięcia jest wzmocnienie działań profilaktycznych jako skutecznego narzędzia zapobiegania niepożądanym zjawiskom wśród dzieci i młodzież, ze szczególnym ukierunkowaniem na profilaktykę uprzedzającą niwelującą symptomy dysfunkcji zanim się jeszcze pojawią oraz kreatywną wzmacniającą prawidłowe funkcjonowanie. Placówki wsparcia dziennego mają być przyjaznym miejscem spotkań dzieci i młodzieży oraz ich rodziców ze specjalistami oraz osobami zaangażowanymi w pomoc dzieciom i rodzinie, w tym z wolontariuszami i organizacjami pozarządowymi oraz społecznością lokalną. Zgodnie z rejestrem wojewody, w województwie małopolskim funkcjonuje 98 placówek wsparcia dziennego, w tym 67 o charakterze opiekuńczym i 31 o charakterze specjalistycznym, z tego aż 34 zlokalizowanych jest na terenie miasta Krakowa. Placówki o charakterze specjalistycznym zlokalizowane są w 15 małopolskich gminach, opiekuńcze w 38. Placówki wsparcia dziennego są ważnym ogniwem we wzmacnianiu funkcji rodzicielskiej, a jak wskazują dane, łącznie placówki wsparcia dziennego funkcjonują na terenie 50 gmin, co oznacza, że aż w 132 małopolskich gminach nie jest prowadzona taka forma wsparcia rodziny. 1. Wsparcie merytoryczne i finansowe dla tworzenia, adekwatnie do lokalnych potrzeb, nowych miejsc w placówkach wsparcia dziennego oraz powstawania nowych placówek wsparcia dziennego. 2. Działania informacyjne wśród lokalnych jednostek samorządu terytorialnego na temat roli placówek wsparcia dziennego jako jednostek wspierających rozwój dzieci, przeciwdziałających ich wykluczeniu społecznemu oraz wspierających funkcjonowanie rodziny. 3. Podnoszenie standardu usług świadczonych przez placówki wsparcia dziennego, w szczególności poprzez upowszechnianie i wdrażanie skutecznych, a także nowatorskich: a) programów pracy z dzieckiem i rodziną, w szczególności programów korekcyjnych, psychokorekcyjnych i psychoprofilaktycznych, b) metod pracy z dzieckiem i rodziną z uwzględnieniem form współdziałania służb społecznych i instytucji działających na rzecz dzieci i rodzin, w tym instytucji oświatowych, c) metod równoległej pracy z dzieckiem i rodzicami. 4. Wsparcie dla rodziców i opiekunów dzieci poprzez rozwijanie miejsc odciążeniowych. KOMPLEMENTARNOŚĆ Przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem strategicznym >Małopolski Program Wspierania Talentów< Programu Strategicznego Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy (PRIORYTET 1. WZMOCNIENIE SYSTEMU WSPARCIA ROZWOJU UZDOLNIEŃ DZIECI I MŁODZIEŻY). FORMUŁA REALIZACJI PP zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własna i zaangażowanie partnerów WF zadanie współzależne: wsparcie finansowe przez Województwo Małopolskie (np. fundusze UE) LATA REALIZACJI OPERATOR/ Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 6

7 KOORDYNATOR PARTNERZY - samorządy gminne i powiatowe - organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - instytucje podejmujące szeroko pojęte działania na rzecz dziecka i rodziny, w szczególności: szkoły i inne jednostki oświatowe, jednostki pomocy społecznej, podmioty wykonujące działalność leczniczą, kościoły i związki wyznaniowe. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 7

8 CEL GŁÓWNY: ZINTEGROWANA POLITYKA SPOŁECZNA KONCENTRUJĄCA SIĘ NA WSZYSTKICH AKTORACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO W MAŁOPOLSCE, CZERPIĄCA Z ICH POTENCJAŁU, ZMIERZAJĄCA DO HARMONIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PLANOWANIA, REALIZACJI I OCENY PODEJMOWANYCH INICJATYW, ZAPEWNIAJĄCA POŻĄDANĄ JAKOŚĆ ŻYCIA W REGIONIE ODPOWIEDZIALNE TERYTORIUM. PRIORYTET 2. Wdrożenie systemowych form wsparcia na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie DZIAŁANIE 1. Wzmocnienie profilaktyki na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA: 2. Małopolski Czas Rodziny upowszechnianie programów aktywizacji lokalnej CEL REALIZACJI ZAKRES RZECZOWY Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do wspólnego spędzania czasu w rodzinie, jako jednego z głównych czynników wpływających na prawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczo wychowawczej i socjalizacyjnej oraz wzmocnienie więzi w rodzinie i społeczności lokalnej. Wzmacnianie podmiotowości mieszkańców, środowisk lokalnych i ich integracja, z założeniem wykorzystania ich potencjału umożliwi udzielanie rodzinie wielopoziomowej pomocy w podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym, w samoorganizowaniu się, samopomocy i podejmowaniu przez mieszkańców wspólnych inicjatyw, min. w ramach realizacji centów i programów aktywności lokalnej na rzecz rodziny. 1. Aktywizacja środowisk lokalnych w oparciu o zidentyfikowanie problemów i potrzeb małopolskiej rodziny. 2. Wzmacnianie inicjatyw lokalnych ukierunkowanych na wzmocnienie rodziny w jej naturalnym środowisku. 3. Utworzenie mechanizmów wsparcia dla tworzenia centrów i programów aktywności lokalnej, jako form pobudzania oddolnej inicjatywy społecznej. 4. Wsparcie merytoryczne dla animatorów aktywności lokalnej. 5. Działania informacyjne, propagujące zaangażowanie lokalnych instytucji i organizacji do podejmowania przez nie współpracy na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów mieszkańców i ich rodzin. 6. Upowszechnianie i wdrażanie wolontariatu na rzecz rodziny. KOMPLEMENTARNOŚĆ Przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciami strategicznymi >Dom Kultury Plus< oraz >Nowa Sztuka_Sztuka Włączająca< Programu Strategicznego Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego (PRIORYTET 2. WZROST DOSTĘPU DO KULTURY). FORMUŁA REALIZACJI PP zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własna i zaangażowanie partnerów WF zadanie współzależne: wsparcie finansowe przez Województwo Małopolskie (np. fundusze UE) LATA REALIZACJI OPERATOR/ KOORDYNATOR PARTNERZY Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie - samorządy gminne i powiatowe - organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - instytucje podejmujące szeroko pojęte działania na rzecz dziecka i rodziny, w szczególności: szkoły i inne jednostki oświatowe, jednostki pomocy społecznej, podmioty wykonujące działalność leczniczą, kościoły i związki wyznaniowe, - instytucje kultury. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 8

9 CEL GŁÓWNY: ZINTEGROWANA POLITYKA SPOŁECZNA KONCENTRUJĄCA SIĘ NA WSZYSTKICH AKTORACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO W MAŁOPOLSCE, CZERPIĄCA Z ICH POTENCJAŁU, ZMIERZAJĄCA DO HARMONIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PLANOWANIA, REALIZACJI I OCENY PODEJMOWANYCH INICJATYW, ZAPEWNIAJĄCA POŻĄDANĄ JAKOŚĆ ŻYCIA W REGIONIE ODPOWIEDZIALNE TERYTORIUM. PRIORYTET 2. Wdrożenie systemowych form wsparcia na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie DZIAŁANIE 1. Wzmocnienie profilaktyki na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA: 3. Akademia Rodzica edukacja dla odpowiedzialnego rodzicielstwa CEL REALIZACJI ZAKRES RZECZOWY KOMPLEMENTARNOŚĆ Celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie powszechnej praktyki podejmowania świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa poprzez uczestnictwo w cyklach szkoleniowo warsztatowych. Wyposażenie rodziców i opiekunów dzieci, w kompetencje umożliwiające prawidłowe realizowanie funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz dostęp do poradnictwa przyczyni się do wzmocnienia rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu oraz wpłynie na zapobieganie sytuacjom kryzysowym w rodzinie rodzącym konieczność umieszczania dzieci poza ich rodziną biologiczną. 1. Opracowanie programu Akademia Rodzica, uwzględniającego potrzeby i profil małopolskich rodzin. 2. Upowszechnianie programu Akademia Rodzica. 3. Wdrażanie programu Akademia Rodzica, poprzez wsparcie finansowe i merytoryczne. 4. Wsparcie inicjatyw wpisujących się w założenia programu Akademia Rodzica, w szczególności działań podejmowania świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa. FORMUŁA REALIZACJI PP zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własna i zaangażowanie partnerów WF zadanie współzależne: wsparcie finansowe przez Województwo Małopolskie (np. fundusze UE) LATA REALIZACJI OPERATOR/ KOORDYNATOR PARTNERZY Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie - samorządy gminne i powiatowe - organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - instytucje podejmujące szeroko pojęte działania na rzecz dziecka i rodziny, w szczególności: szkoły i inne jednostki oświatowe, jednostki pomocy społecznej,, podmioty wykonujące działalność leczniczą, kościoły i związki wyznaniowe. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 9

10 CEL GŁÓWNY: ZINTEGROWANA POLITYKA SPOŁECZNA KONCENTRUJĄCA SIĘ NA WSZYSTKICH AKTORACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO W MAŁOPOLSCE, CZERPIĄCA Z ICH POTENCJAŁU, ZMIERZAJĄCA DO HARMONIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PLANOWANIA, REALIZACJI I OCENY PODEJMOWANYCH INICJATYW, ZAPEWNIAJĄCA POŻĄDANĄ JAKOŚĆ ŻYCIA W REGIONIE ODPOWIEDZIALNE TERYTORIUM. PRIORYTET 2. Wdrożenie systemowych form wsparcia na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie DZIAŁANIE 2. Wzmocnienie sieci specjalistycznego wsparcia rodzin TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA: 1. Rozwój usług interwencji kryzysowej CEL REALIZACJI ZAKRES RZECZOWY KOMPLEMENTARNOŚĆ Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój dostępności do usług interwencji kryzysowej w celu przywracania równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Realizacja przedsięwzięcia jest podyktowana ustaleniem, że na terenie województwa małopolskiego jest niewystarczająca liczba miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej zapewniających schronienie osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, a proponowana oferta usług jest niewystarczająca i niedopasowana do potrzeb odbiorców. W województwie małopolskim funkcjonuje 12 ośrodków interwencji kryzysowej (w 11 powiatach), w tym 2 w Krakowie, 3 z nich (wg rejestru służb wojewody) dysponują możliwością udzielania schronienia. Ośrodków interwencji kryzysowej nie prowadzi się na terenie 50% małopolskich powiatów. 1. Wsparcie merytoryczne i finansowe dla tworzenia, adekwatnie do potrzeb lokalnych, nowych miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej oraz powstawania nowych ośrodków interwencji kryzysowej, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków interwencji kryzysowej z miejscami schronienia, w tym dla osób doświadczających przemocy. 2. Wypracowywanie standardów pracy z rodziną dotkniętą przemocą. 3. Upowszechnianie i wdrażanie skutecznych, a także nowatorskich: a) programów pracy z osobami znajdującymi się w sytuacjach kryzysowych oraz ich rodzinami, b) metod i narzędzi pracy z osobami znajdującymi się w sytuacjach kryzysowych oraz ich rodzinami, z uwzględnieniem form współdziałania służb społecznych i instytucji działających na rzecz dzieci i rodzin, c) form usług świadczonych na rzecz osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych oraz ich rodzin. 4. Działania informacyjne wśród lokalnych jednostek samorządu terytorialnego na temat roli ośrodków interwencji kryzysowej w procesie efektywnego wdrażania działań na rzecz osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, a także przeciwdziałających ich wykluczeniu społecznemu. FORMUŁA REALIZACJI PP zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własna i zaangażowanie partnerów WF zadanie współzależne: wsparcie finansowe przez Województwo Małopolskie (np. fundusze UE) LATA REALIZACJI OPERATOR/ KOORDYNATOR PARTNERZY etap przygotowawczy: 2014 etap właściwej realizacji: Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie - samorządy gminne i powiatowe Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 10

11 - organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - instytucje podejmujące szeroko pojęte działania na rzecz dziecka i rodziny, w szczególności: szkoły i inne jednostki oświatowe, jednostki pomocy społecznej, sądy rodzinne i opiekuńcze, podmioty wykonujące działalność leczniczą, kościoły i związki wyznaniowe. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 11

12 CEL GŁÓWNY: ZINTEGROWANA POLITYKA SPOŁECZNA KONCENTRUJĄCA SIĘ NA WSZYSTKICH AKTORACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO W MAŁOPOLSCE, CZERPIĄCA Z ICH POTENCJAŁU, ZMIERZAJĄCA DO HARMONIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PLANOWANIA, REALIZACJI I OCENY PODEJMOWANYCH INICJATYW, ZAPEWNIAJĄCA POŻĄDANĄ JAKOŚĆ ŻYCIA W REGIONIE ODPOWIEDZIALNE TERYTORIUM. PRIORYTET 2. Wdrożenie systemowych form wsparcia na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie. DZIAŁANIE 2. Wzmocnienie sieci specjalistycznego wsparcia rodzin. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA: 2. Towarzyszenie dla pomocy poradnictwo, mediacja, terapia CEL REALIZACJI ZAKRES RZECZOWY KOMPLEMENTARNOŚĆ Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności Małopolan do kompleksowego, specjalistycznego wsparcia rodzin, adekwatnego do indywidualnych potrzeb oraz wprowadzenie modelowego wzorca pracy z rodziną poprzez rozwój oferty skoncentrowanych usług specjalistycznych. Realizacja przedsięwzięcia jest odpowiedzią na ograniczony dostęp Małopolan do specjalistycznych form pomocy (w tym także rozproszenie oferty wsparcia i brak wiedzy o istniejących usługach), które dawałyby szansę na sprawne przezwyciężenie pojawiających się trudności, a tym samym stosunkowo szybki powrót rodziny do prawidłowego funkcjonowania i zapobiegałyby trwałym dysfunkcjom w rodzinie. 1. Wspieranie i rozwijanie oferty specjalistycznej pomocy (centra wsparcia rodziny) obejmującej m.in.: a. terapię rodzinną, indywidualną i grupową, b. mediacje rodzinne, c. poradnictwo socjalne i prawne, d. poradnictwo psychologiczne, e. grupy wsparcia oraz grupy o charakterze psychoedukacyjnym. 2. Upowszechnianie i promowanie informacji dotyczących kompetencji oraz lokalizacji służb i instytucji działających w obszarze pomocy dziecku i rodzinie. FORMUŁA REALIZACJI PP zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własna i zaangażowanie partnerów WF zadanie współzależne: wsparcie finansowe przez Województwo Małopolskie (np. fundusze UE) LATA REALIZACJI OPERATOR/ KOORDYNATOR PARTNERZY etap przygotowawczy: 2014 etap właściwej realizacji: Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie - samorządy gminne i powiatowe - organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - instytucje podejmujące szeroko pojęte działania na rzecz dziecka i rodziny, w szczególności: szkoły i inne jednostki oświatowe, jednostki pomocy społecznej, sądy rodzinne i opiekuńcze, podmioty wykonujące działalność leczniczą, kościoły i związki wyznaniowe. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 12

13 CEL GŁÓWNY: ZINTEGROWANA POLITYKA SPOŁECZNA KONCENTRUJĄCA SIĘ NA WSZYSTKICH AKTORACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO W MAŁOPOLSCE, CZERPIĄCA Z ICH POTENCJAŁU, ZMIERZAJĄCA DO HARMONIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PLANOWANIA, REALIZACJI I OCENY PODEJMOWANYCH INICJATYW, ZAPEWNIAJĄCA POŻĄDANĄ JAKOŚĆ ŻYCIA W REGIONIE ODPOWIEDZIALNE TERYTORIUM. PRIORYTET 2. Wdrożenie systemowych form wsparcia na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie DZIAŁANIE 2. Wzmocnienie sieci specjalistycznego wsparcia rodzin TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA: 3. Integracja działań służb i instytucji CEL REALIZACJI ZAKRES RZECZOWY KOMPLEMENTARNOŚĆ Celem przedsięwzięcia jest zintegrowanie działań instytucji zaangażowanych w pomoc rodzinie znajdującej się w kryzysie, na rzecz podniesienie skuteczności i komplementarności oddziaływań nakierowanych na rodzinę. Ważnym czynnikiem sprzyjającym integracji działań jest upowszechnianie wiedzy z zakresu kompetencji służb działających na rzecz rodziny. Zintegrowanie działań służb i instytucji przyczyni się do skutecznego i maksymalnie ograniczonego w czasie systemu pomocy rodzinie w sytuacji wystąpienia dysfunkcji ( w tym przemocy w rodzinie). 1. Wsparcie merytoryczne dla tworzenia współpracy interdyscyplinarnej koalicji na rzecz pomocy rodzinie, w tym rozpowszechnianie wiedzy na temat pracy metodą zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych. 2. Upowszechnianie informacji w zakresie kompetencji służb i instytucji działających w obszarze pomocy dziecku i rodzinie, pojawiających się zagrożeń w rodzinie (zaburzenia więzi, FAS, zaburzenia osobowości, przemoc w rodzinie) oraz nowatorskich metod pracy. FORMUŁA REALIZACJI PP zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własna i zaangażowanie partnerów WF zadanie współzależne: wsparcie finansowe przez Województwo Małopolskie (np. fundusze UE) LATA REALIZACJI OPERATOR/ KOORDYNATOR PARTNERZY Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie - samorządy gminne i powiatowe - organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - instytucje podejmujące szeroko pojęte działania na rzecz dziecka i rodziny, w szczególności: szkoły i inne jednostki oświatowe, jednostki pomocy społecznej, sądy rodzinne i opiekuńcze, podmioty wykonujące działalność leczniczą, kościoły i związki wyznaniowe Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 13

14 CEL GŁÓWNY: ZINTEGROWANA POLITYKA SPOŁECZNA KONCENTRUJĄCA SIĘ NA WSZYSTKICH AKTORACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO W MAŁOPOLSCE, CZERPIĄCA Z ICH POTENCJAŁU, ZMIERZAJĄCA DO HARMONIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PLANOWANIA, REALIZACJI I OCENY PODEJMOWANYCH INICJATYW, ZAPEWNIAJĄCA POŻĄDANĄ JAKOŚĆ ŻYCIA W REGIONIE ODPOWIEDZIALNE TERYTORIUM. PRIORYTET 2. Wdrożenie systemowych form wsparcia na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie DZIAŁANIE 2: Wzmocnienie sieci wsparcia dla dzieci, młodzieży i ich rodzin TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA: 4. Wsparcie dla tworzenia mieszkań chronionych CEL REALIZACJI ZAKRES RZECZOWY KOMPLEMENTARNOŚĆ Celem realizacji przedsięwzięcia jest usprawnienie procesu usamodzielniania osób opuszczających jednostki pomocy i integracji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania ich do prowadzenia samodzielnego życia. W województwie małopolskim gminy i powiaty prowadzą łącznie 40 takich mieszkań. Są one głównie przeznaczone dla osób usamodzielnianych (młodzieży) opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady dla nieletnich (30 z 40). Pozostałe miejsca w mieszkaniach chronionych (10 mieszkań) przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dostęp do takich mieszkań mają na swoim terenie mieszkańcy 14 z 22 powiatów (w tym mieszkania gminne są jedynymi na terenie 4 powiatów). Mieszkańcom żadnej z gmin 8 powiatów Małopolski nie są oferowane miejsca w mieszkaniach chronionych (powiaty: miechowski, krakowski, myślenicki, nowotarski, tatrzański, gorlicki, tarnowski, Tarnów). 1. Wsparcie merytoryczne i finansowe dla tworzenia, adekwatnie do potrzeb lokalnych, nowych miejsc w mieszkaniach chronionych i powstawania nowych mieszkań chronionych oraz rozwijanie systemu usług towarzyszących procesowi usamodzielniania. 2. Działania informacyjne wśród lokalnych jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych na temat roli mieszkań chronionych w programach działań wspierających proces usamodzielnienia oraz przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu osób usamodzielnianych. FORMUŁA REALIZACJI PP zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własna i zaangażowanie partnerów WF zadanie współzależne: wsparcie finansowe przez Województwo Małopolskie (np. fundusze UE) LATA REALIZACJI OPERATOR/ KOORDYNATOR PARTNERZY Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie - samorządy gminne i powiatowe, - organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, - instytucje podejmujące szeroko pojęte działania na rzecz dziecka i rodziny, w szczególności: szkoły i inne jednostki oświatowe, jednostki pomocy społecznej, sądy rodzinne i opiekuńcze, podmioty wykonujące działalność leczniczą, kościoły i związki wyznaniowe. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 14

15 Cel główny: ZINTEGROWANA POLITYKA SPOŁECZNA KONCENTRUJĄCA SIĘ NA WSZYSTKICH AKTORACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO W MAŁOPOLSCE, CZERPIĄCA Z ICH POTENCJAŁU, ZMIERZAJĄCA DO HARMONIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PLANOWANIA, REALIZACJI I OCENY PODEJMOWANYCH INICJATYW, ZAPEWNIAJĄCA POŻĄDANĄ JAKOŚĆ ŻYCIA W REGIONIE ODPOWIEDZIALNE TERYTORIUM. PRIORYTET 2. Wdrożenie systemowych form wsparcia na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie DZIAŁANIE 3: Rozwijanie infrastruktury i instrumentów rodzinnych form pieczy zastępczej Tytuł przedsięwzięcia: 1. Utworzenie i prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego CEL REALIZACJI ZAKRES RZECZOWY Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie opieki dzieciom do ukończenia przez nie pierwszego roku życia, które ze względu na brak możliwości zapewnienia wychowywania się w rodzinie biologicznej w okresie oczekiwania na przysposobienie wymagają specjalistycznej opieki i nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. W okresie oczekiwania na przysposobienie, dzieci te wymagają specjalistycznej opieki medycznej i ze względu na swoje potrzeby nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. Charakter schorzeń dzieci wymaga zapewnienia im specjalistycznej opieki medycznej, co powoduje, iż organizowanie im opieki w prowadzonych przez powiaty rodzinnych formach pieczy zastępczej nie jest możliwe. W tej sytuacji zaspokojenie potrzeb dziecka wymaga zorganizowania jednostki o charakterze regionalnym, co zgodnie z ustawą o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest zadaniem samorządu województwa. 1. Utworzenie i prowadzenie ośrodka preadopcyjnego dla 20 dzieci KOMPLEMENTARNOŚĆ FORMUŁA REALIZACJI PP zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własna i zaangażowanie partnerów WF zadanie współzależne: wsparcie finansowe przez Województwo Małopolskie (np. fundusze UE) LATA REALIZACJI OPERATOR/ KOORDYNATOR PARTNERZY Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie - samorządy gminne i powiatowe - organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - instytucje podejmujące szeroko pojęte działania na rzecz dziecka i rodziny, w szczególności: szkoły i inne jednostki oświatowe, jednostki pomocy społecznej, sądy rodzinne i opiekuńcze, podmioty wykonujące działalność leczniczą, kościoły i związki wyznaniowe. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 15

16 Cel główny: ZINTEGROWANA POLITYKA SPOŁECZNA KONCENTRUJĄCA SIĘ NA WSZYSTKICH AKTORACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO W MAŁOPOLSCE, CZERPIĄCA Z ICH POTENCJAŁU, ZMIERZAJĄCA DO HARMONIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PLANOWANIA, REALIZACJI I OCENY PODEJMOWANYCH INICJATYW, ZAPEWNIAJĄCA POŻĄDANĄ JAKOŚĆ ŻYCIA W REGIONIE ODPOWIEDZIALNE TERYTORIUM. PRIORYTET 2. Wdrożenie systemowych form wsparcia na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie. DZIAŁANIE 3: Rozwijanie infrastruktury i instrumentów rodzinnych form pieczy zastępczej. Tytuł przedsięwzięcia: 2. Wspieranie i rozwijanie rodzinnych form pieczy zastępczej CEL REALIZACJI ZAKRES RZECZOWY KOMPLEMENTARNOŚĆ Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie i rozwijanie systemu pieczy zastępczej poprzez wdrażanie metod i narzędzi pracy z dzieckiem wychowującym się poza rodziną biologiczną. Rozwój systemu pieczy zastępczej przyczyni się do zwiększenia możliwości wychowywania się dzieci w warunkach najbardziej zbliżonych do rodzicielstwa biologicznego na rzecz ograniczania instytucjonalnych form opieki i wychowania. Rodzinne formy opieki zastępczej pozytywnie oddziaływają na proces socjalizacji oraz przygotowania do dorosłego życia. Realizacja przedsięwzięcia jest odpowiedzią na zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 1. Propagowanie i wdrażanie: a. skutecznych metod pracy z dzieckiem przebywającym w rodzinnych formach pieczy zastępczej i jego rodziną, umożliwiających w szczególności właściwe dokonywanie oceny sytuacji dziecka oraz formułowanie przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej odpowiednich opinii dotyczących zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej, b. modelu pracy interdyscyplinarnej oraz idei współpracy i wymiany informacji pomiędzy podmiotami realizującymi zadania z zakresu pieczy zastępczej, a innymi organami i podmiotami, podejmującymi działania na rzecz dzieci i rodzin, w szczególności: szkołami, sądami, jednostkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi. 2. Budowanie lokalnych systemów pieczy zastępczej, w szczególności upowszechnianie tzw. dobrych praktyk z tego zakresu. 3. Kampanie na rzecz rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej przez samorządy powiatowe, w tym działania informacyjno-edukacyjne na temat roli i znaczenia rodzinnych form pieczy zastępczej dla budowania spójnych i sprawnych lokalnych systemów opieki całodobowej oraz wspierania rodziny. FORMUŁA REALIZACJI PP zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własna i zaangażowanie partnerów WF zadanie współzależne: wsparcie finansowe przez Województwo Małopolskie (np. fundusze UE) LATA REALIZACJI OPERATOR/ KOORDYNATOR PARTNERZY Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie - samorządy gminne i powiatowe - organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - instytucje podejmujące szeroko pojęte działania na rzecz dziecka i rodziny, w szczególności: szkoły i inne jednostki oświatowe, jednostki pomocy społecznej, sądy rodzinne i opiekuńcze, podmioty wykonujące działalność leczniczą, kościoły i związki wyznaniowe. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 16

17 Cel główny: ZINTEGROWANA POLITYKA SPOŁECZNA KONCENTRUJĄCA SIĘ NA WSZYSTKICH AKTORACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO W MAŁOPOLSCE, CZERPIĄCA Z ICH POTENCJAŁU, ZMIERZAJĄCA DO HARMONIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PLANOWANIA, REALIZACJI I OCENY PODEJMOWANYCH INICJATYW, ZAPEWNIAJĄCA POŻĄDANĄ JAKOŚĆ ŻYCIA W REGIONIE ODPOWIEDZIALNE TERYTORIUM PRIORYTET 3. Integracja działań na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych Działanie 1: Upowszechnianie wiedzy i usprawnianie przepływu informacji na rzecz przeciwdziałania wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością. Tytuł przedsięwzięcia: 1. INFORMACJA dla INTEGRACJI edukacja i współpraca dla włączenia społecznego osób z niepełnosprawnością CEL REALIZACJI ZAKRES RZECZOWY Celem przedsięwzięcia jest rozbudzanie społecznej świadomości i kreowanie właściwych postaw społecznych wobec niepełnosprawności, które cechować się będą zrozumieniem, tolerancją i życzliwością wobec osób niepełnosprawnych jako pełnoprawnych członków wspólnoty mieszkańców regionu. Przedsięwzięcie to ma charakter wspierający w stosunku do innych inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych służących zwiększeniu obecności tych osób w życiu społecznym, publicznym i zawodowym. Przedsięwzięcie ma na celu również wymianę informacji, doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych działań pomiędzy podmiotami realizującymi zadania na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz propagowania skutecznych metod pracy, jak również aktywizowanie środowisk lokalnych w zakresie aktywizacji społeczno - zawodowej. 1. Animowanie i rozwijanie współpracy, w tym w formie partnerskiej instytucji / podmiotów zaangażowanych w aktywizację społeczno zawodową osób niepełnosprawnych m.in. poprzez utworzenie platformy wymiany doświadczeń oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych. 2. Kampanie informacyjno-promocyjne skierowane do: a. pracodawców służące upowszechnieniu elastycznych form zatrudnienia jako form umożliwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnością; b. mieszkańców Małopolski służące upowszechnieniu postaw otwartości wobec osób niepełnosprawnych, w tym także poprzez działania skierowane do dzieci i młodzieży w szkołach; c. środowiska osób niepełnosprawnych służące upowszechnieniu aktywnych wzorów życia mimo niepełnosprawności. 3. Organizowanie wydarzeń promocyjnych w środowiskach lokalnych służących integracji osób z niepełnosprawnością ze społecznością i aktywizacji społecznej na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych. KOMPLEMENTARNOŚĆ Przedsięwzięcie jest komplementarne z PRIORYTETEM 5. WSPIERANIE ZATRUDNIENIA Programu Strategicznego Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy, (przedsięwzięcie: Włączenie pracodawców w kształtowanie kapitału intelektualnego regionu oraz przedsięwzięcie: Rozwój współpracy instytucji / podmiotów zaangażowanych w proces zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz upowszechnianie informacji nt. możliwości ich zatrudnienia ). Przedsięwzięcie jest komplementarne z PRIORYTETEM 4 WDROŻENIE REGIONALNEJ STRATEGII DZIAŁAŃ W KONTEKŚCIE STARZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA Programu Strategicznego Włączenie Społeczne (przedsięwzięcie strategiczne: INFORMACJA dla INTEGRACJI - edukacja społeczna dla dobrej starości). FORMUŁA REALIZACJI PP zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własna i zaangażowanie partnerów WF zadanie współzależne: wsparcie finansowe przez Województwo Małopolskie (np. fundusze UE) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 17

18 LATA REALIZACJI OPERATOR/ KOORDYNATOR PARTNERZY Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie samorządy gminne i powiatowe instytucje rynku pracy i pracodawcy instytucje kultury organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz osób niepełnosprawnych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 18

19 Cel główny: ZINTEGROWANA POLITYKA SPOŁECZNA KONCENTRUJĄCA SIĘ NA WSZYSTKICH AKTORACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO W MAŁOPOLSCE, CZERPIĄCA Z ICH POTENCJAŁU, ZMIERZAJĄCA DO HARMONIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PLANOWANIA, REALIZACJI I OCENY PODEJMOWANYCH INICJATYW, ZAPEWNIAJĄCA POŻĄDANĄ JAKOŚĆ ŻYCIA W REGIONIE ODPOWIEDZIALNE TERYTORIUM PRIORYTET 3. Integracja działań na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych Działanie 2: Zwiększenie udziału osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym, zawodowym i publicznym Tytuł przedsięwzięcia: 1. PRZESTRZEŃ BEZ BARIER stworzenie systemowego mechanizmu wspierającego osoby niepełnosprawne i ich rodziny CEL REALIZACJI ZAKRES RZECZOWY Celem przedsięwzięcia jest zintegrowanie działań na rzecz stworzenia efektywnych mechanizmów wspierających osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny, poprzez rozwijanie i upowszechnianie nowych metod i narzędzi pracy z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami. Dla realizacji celu niezbędne jest ponadto zwiększenie fizycznej dostępności osób niepełnosprawnych do obiektów użyteczności publicznej oraz innych, które służą osobom niepełnosprawnym, jak również rozwój infrastruktury oraz usług w placówkach opieki całodobowej. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu wzmocnienie udziału i funkcjonowania społecznego osób z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia społecznego i zawodowego. 1. Rozwijanie form opieki niestacjonarnej dedykowanej osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom oraz opiekunom: upowszechnienie modelu usług asystenta osoby niepełnosprawnej. 2. Rozwój infrastruktury oraz podnoszenie jakości i oferty usług świadczonych przez domy pomocy społecznej: kontynuacja reorganizacji istniejących domów pomocy społecznej w celu zwiększenia podmiotowości ich mieszkańców; poprawa infrastruktury istniejących domów pomocy społecznej (inwestycje); otwarcie na środowisko lokalne i integracja z otoczeniem. 3. Wsparcie rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych przebywających poza systemem stacjonarnym: miejsca odciążeniowe dla rodzin i opiekunów na czas leczenia, pobytu w szpitalu, wypoczynku itp.; opracowanie i wdrożenie małopolskiego programu Akademia Opiekuna Osoby niepełnosprawnej : opracowanie programu, upowszechnienie programu, wdrożenie programu. 4. Doskonalenie obecnych i testowanie nowych metod aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością, w tym m.in. wypracowanie ścieżki wsparcia opartej na instytucjach pomocy i integracji społecznej (takich jak CIS, KIS, ZAZ) zmierzającej do wyprowadzenia osób z niepełnosprawnością na otwarty rynek pracy. 5. Upowszechnienie modelu trenera zatrudnienia wspieranego wśród służb pomocy społecznej pracujących z osobami niepełnosprawnymi w celu integracji społeczno zawodowej. 6. Likwidacja barier architektonicznych poprzez dofinansowanie prac budowlanych w obiektach służących osobom z niepełnosprawnością. 7. Wsparcie, w tym finansowe dla rozwoju inicjatyw lokalnych aktywizujących osoby z niepełnosprawnością. KOMPLEMENTARNOŚĆ Przedsięwzięcie jest komplementarne z PRIORYTETEM 5. WSPIERANIE ZATRUDNIENIA Programu Strategicznego Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy, (przedsięwzięcia: Rozwój współpracy instytucji / podmiotów zaangażowanych w proces zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz upowszechnianie informacji nt. możliwości ich zatrudnienia oraz 19

20 Wsparcie osób w wieku 45/50+ zróżnicowanymi usługami i instrumentami, mającymi na celu pomoc w wejściu/pozostaniu na rynku pracy). Przedsięwzięcie jest komplementarne z PRIORYTETEM 4. WDROŻENIE REGIONALNEJ STRATEGII DZIAŁAŃ W KONTEKŚCIE STARZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA Programu Strategicznego Włączenie Społeczne, (przedsięwzięcie: Dobra Opieka dla Małopolan - rozwijanie opieki domowej, pół-stacjonarnej i stacjonarnej dla seniorów). FORMUŁA REALIZACJI PP zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własna i zaangażowanie partnerów WF zadanie współzależne: wsparcie finansowe przez Województwo Małopolskie (np. fundusze UE) LATA REALIZACJI OPERATOR/ KOORDYNATOR PARTNERZY Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, samorządy gminne i powiatowe organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz osób niepełnosprawnych 20

21 Cel główny: ZINTEGROWANA POLITYKA SPOŁECZNA KONCENTRUJĄCA SIĘ NA WSZYSTKICH AKTORACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO W MAŁOPOLSCE, CZERPIĄCA Z ICH POTENCJAŁU, ZMIERZAJĄCA DO HARMONIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PLANOWANIA, REALIZACJI I OCENY PODEJMOWANYCH INICJATYW, ZAPEWNIAJĄCA POŻĄDANĄ JAKOŚĆ ŻYCIA W REGIONIE ODPOWIEDZIALNE TERYTORIUM PRIORYTET 3. Integracja działań na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych Działanie 2: Zwiększenie udziału osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym, zawodowym i publicznym Tytuł przedsięwzięcia: 2. Zwiększenie dostępu do wczesnej interwencji i rehabilitacji w regionie CEL REALIZACJI ZAKRES RZECZOWY KOMPLEMENTARNOŚĆ Celem realizacji przedsięwzięcia jest funkcjonowanie zintegrowanego systemu oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo- rehabilitacyjnych i terapeutyczno- edukacyjnych, których podmiotem jest małe dziecko wykazujące nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym oraz jego rodzina. 1. Upowszechnienie metody wczesnej interwencji i rehabilitacji. 2. Wsparcie finansowe i merytoryczne służące wdrażaniu wczesnej interwencji i rehabilitacji. FORMUŁA REALIZACJI PP zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własna i zaangażowanie partnerów WF zadanie współzależne: wsparcie finansowe przez Województwo Małopolskie (np. fundusze UE) LATA REALIZACJI OPERATOR/ KOORDYNATOR PARTNERZY Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, samorządy gminne i powiatowe organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz osób niepełnosprawnych Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM 21

22 Cel główny: Zintegrowana polityka społeczna koncentrująca się na wszystkich aktorach życia społecznego w Małopolsce, czerpiąca z ich potencjału, zmierzająca do harmonizacji działań w zakresie planowania, realizacji i oceny podejmowanych inicjatyw, zapewniająca pożądaną jakość życia w regionie ODPOWIEDZIALNE TERYTORIUM PRIORYTET 4 WDROŻENIE REGIONALNEJ STRATEGII DZIAŁAŃ W KONTEKŚCIE STARZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA Działanie 1: Podnoszenie jakości i dostępności opieki nad osobami starszymi Tytuł przedsięwzięcia: 1. Dobra Opieka dla Małopolan - rozwijanie opieki domowej, pół-stacjonarnej i stacjonarnej dla seniorów Główną tezą organizowania opieki nad osobą w wieku podeszłym jest maksymalne CEL REALIZACJI wydłużenie czasu, w którym możliwe jest przebywanie we własnym środowisku i pozostanie w domu. Wszystkie wysiłki powinny koncentrować się na odsunięciu w czasie konieczności opieki instytucjonalnej. Tymczasem w Małopolsce funkcjonuje jedynie 6 dziennych domów pomocy dla seniorów (w Krakowie, Tarnowie i Oświęcimiu), toteż wskazane jest wsparcie rozwoju oraz tworzenia tego typu placówek, których funkcjonowanie, zgodnie z dostępnymi ekspertyzami, jest wielokrotnie tańsze od placówek opieki stacjonarnej. Kolejnym istotnym zadaniem jest wspieranie rozwoju opieki domowej będącej najbardziej korzystnym wariantem opieki długoterminowej. Jest ona wskazana ze względów psychologicznych, w Polsce uwarunkowana kulturowo, pozwala na społeczną integrację i jest tańsza niż opieka stacjonarna i półstacjonarna. W ramach opieki domowej świadczone są w zasadzie tylko usługi opiekuńcze pomocy społecznej nie zaspakajające istniejącego zapotrzebowania. Istotne jest także wypracowanie oraz przetestowanie rozwiązań mających na celu wsparcie i odciążenie rodzin oraz opiekunów osób starszych. Jednocześnie, bez względu na stymulowanie rozwoju opieki domowej i środowiskowej, zawsze będą istniały potrzeby opieki stacjonarnej, zdeterminowane procesem starzenia się społeczeństw, w tym Małopolski. Dlatego potrzebny jest plan rozwoju i modernizacji istniejących domów pomocy oraz otwarcia na środowisko mieszkańców z otoczenia domu. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na aktywizację wszystkich trzech sektorów (publiczny, prywatny, pozarządowy) w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych. Pożądane jest odejście od stereotypu, że zarabianie na starości jest złe i niemoralne i włączenie prywatnych przedsiębiorców, m.in. w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, w realizację zadań szeroko rozumianego zdrowia i opieki nad osobami starszymi mniej samodzielnymi. ZAKRES RZECZOWY 1. Wsparcie dla tworzenia ośrodków dziennego pobytu dla osób starszych w środowiskach lokalnych. 2. Rozwój i testowanie nowych form i metod opieki domowej dla osób starszych, w tym m.in. przez: przygotowanie warunków organizacyjnych i kadrowych potrzebnych dla rozwoju opieki domowej jako preferowanego kierunku opieki długoterminowej; rozszerzanie usług ośrodków dziennego pobytu na środowisko lokalne; wspieranie opieki wielorodzinnej i sąsiedzkiej; współpracę sektorów pomocy społecznej i zdrowotnej; promocja dobrych praktyk. 3. Wsparcie rodzin i opiekunów osób starszych przebywających poza systemem stacjonarnym: miejsca odciążeniowe dla rodzin i opiekunów na czas leczenia, pobytu w szpitalu, wypoczynku itp.; opracowanie i wdrożenie małopolskiego programu Akademia Opiekuna Seniora : opracowanie programu, upowszechnienie programu, wdrożenie programu. promocja dobrych praktyk. 4. Rozwój infrastruktury oraz podnoszenie jakości i oferty usług świadczonych przez domy pomocy społecznej: kontynuacja reorganizacji istniejących domów pomocy społecznej w celu zwiększenia 22

PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO WŁĄCZENIE SPOŁECZNE. Spotkania konsultacyjne Nowy Sącz, Kraków, Tarnów 18-23.04.2013 r.

PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO WŁĄCZENIE SPOŁECZNE. Spotkania konsultacyjne Nowy Sącz, Kraków, Tarnów 18-23.04.2013 r. PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Spotkania konsultacyjne Nowy Sącz, Kraków, Tarnów 18-23.04.2013 r. Geneza Programu Strategicznego Włączenie Społeczne 1. Strategia Rozwoju Województwa

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 985/278/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020 - projekt do konsultacji społecznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM NA LATA 2012-2020 Łobez, maj 2012 r. Zleceniodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ul. Bema 27 73-150 Łobez tel. (91) 397 68

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/18(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia.. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE I. WSTĘP Rodzina jako podstawowa komórka społeczna spełnia

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 Spis treści Słowo wstępne...5 Wprowadzenie...7 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 2. Modele aktywizacji zawodowo-społecznej osób długotrwale bezrobotnych (wykluczonych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Instrumenty polityki społecznej

Rozdział 3. Instrumenty polityki społecznej Rozdział 3. Instrumenty polityki społecznej W rozdziale tym przedstawione są działania dotyczące polityki integracji społecznej, które będą realizowane w latach 2004-2006. Wynikają one z priorytetów określonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY GMINY BOJSZOWY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY GMINY BOJSZOWY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Projekt UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu POWIATOWE URZĘDY PRACY, OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ INNE PODMIOTY DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 20 listopada 2014 r. NOWA PERSPEKTYWA

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Zał. do uchwały nr 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2013 r. ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Katowice, wrzesień 2013 Wydział Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Torunia z dnia.. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020 AKTUALIZACJA STRATEGII NA LATA 2007-2013 Wrzesień 2013 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/453/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2014 r. PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014

Bardziej szczegółowo

es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe

es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe Program rozwoju ekonomii społecznej, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji zawodowej na krakowskim rynku pracy na

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020 Starogard Gdański 2014 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Proces powstawania dokumentu... 4 1.1. Zespół Zadaniowy...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Ryszard Skrzypiec EKSPERTYZA. Warszawa, kwiecień 2014 r.

Ryszard Skrzypiec EKSPERTYZA. Warszawa, kwiecień 2014 r. Ryszard Skrzypiec Miejsce, rola i znaczenie podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych w realizacji Celu 9 w RPO na lata 2014 2020 EKSPERTYZA Warszawa, kwiecień 2014 r. Ryszard Skrzypiec

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 Spis treści Wstęp Rozdział I. Założenia RPDZ/2012 Rozdział II. Sytuacja na

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo