Jerzmanowice, dnia 9 marca 2015 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jerzmanowice, dnia 9 marca 2015 rok"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia Z dnia 30 kwietnia 2015 r. Nr VIII/50/2015 Sprawozdanie roczne z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach za rok 2014 Jerzmanowice, dnia 9 marca 2015 rok

2 1. Zakres działalności Ośrodka Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach składa Radzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia sprawozdanie z działalności ośrodka za rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach realizował zadania zgodnie z: 1) ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U.z 2015 r. poz. 163). zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, zadania własne gminy, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 2) Wieloletni Program Wspierania Finansowego Gmin w Zakresie Dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata (Monitor Polski z 17 grudnia 2013 r., poz.1024) zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania (jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym): dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. 3) ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.114). udzielanie pomocy w ramach świadczeń rodzinnych, które jest realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. 4) ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U.poz.567) 5) ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz.1228 z późn. zm.) udzielanie pomocy w ramach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania w sprawie dłużników alimentacyjnych, które są wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. 6) ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U r. Nr 180 poz.1493 z późn. zm.). Jest to zadanie własne gminy, które określa: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 7) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz.887 z późn.zm.) 8) Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny (DzU.poz.755 i 836) 2. Kadra Ośrodka Pomocy Społecznej oraz koszty utrzymania jednostki Zgodnie z 3 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach wyodrębnione zostały następujące stanowiska pracy celem zapewnienia właściwego funkcjonowania ośrodka i należytej obsługi klientów; 1. Kierownik, 2. Główny księgowy, 3. Pracownicy socjalni, 4. Specjalista pracy socjalnej, 5. Asystent rodziny, 6. Pracownik do spraw świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego. W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w GOPS zatrudnionych było ogółem 9 osób, w wymiarze 8,5 etatu w tym: jeden pracownik socjalny przebywał na urlopie macierzyńskim.

3 L.P. Stanowisko Ilość Ilość osób etatów Uwagi 1. Kierownik 1 1 Brak 2. Główny księgowy 1 1 Brak 3. Specjalista pracy socjalnej 1 1 Brak 4. Pracownicy socjalni i starsi pracownicy socjalni 5 4,5 Jeden pracownik socjalny zatrudniony jest na ½ etatu finansowany ze środków UE oraz BP zatrudniony w ramach projektu Szansa dla 5. Samodzielny referent do/spraw świadczeń rodzinnych wszystkich 1 1 brak 6. Asystent rodziny 1 1 Zatrudniony na umowę o pracę od 1 maja do 31 grudnia 2014 r. z programu MPiPS Asystent Rodziny Zgodnie z art.110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej, liczba pracowników socjalnych winna być proporcjonalna do liczby ludności gminy, w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców. Wymóg nie został spełniony (gmina ma zaewidencjonowanych mieszkańców na 31 grudnia 2014 r.) ośrodek powinien zatrudnić minimum 5 pracowników socjalnych na pełny etat a zatrudnia 4 ½ etatu. Po przeprowadzeniu kontroli kompleksowej w roku 2011 Wojewoda Małopolski wydał zalecenie o podjęcie działań umożliwiających zatrudnienie w ośrodku pracowników socjalnych zgodnie zapisami w ustawie o pomocy społecznej. Pracownicy socjalni świadczą prace socjalną w terenie dla mieszkańców naszej gminy w zakresie m.in. pomocy w wypełnianiu wniosków do różnych instytucji, informowaniu o różnych uprawnieniach oraz pomocy w ustalaniu stopnia niepełnosprawności, itp. Praca socjalna była prowadzona w oparciu o narzędzie kontrakt socjalny, czyli umowę dwustronną zawieraną przez pracownika socjalnego z podopiecznymi w celu znalezienia najlepszego rozwiązania dla trudnej sytuacji życiowej klienta. W 2014 r. pracownicy socjalni zawarli 46 kontraktów socjalnych. W ramach podnoszenia kwalifikacji przez pracownika socjalnego specjalizacji II stopnia został zrealizowany projekt socjalny pn: Daj Serce. Celem głównym projektu była integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym natomiast celem szczegółowym do osiągnięcia była integracja uczestników ŚDS OT w Jerzmanowicach oraz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy, z dziećmi z Zespołu Szkół w Jerzmanowicach i podopiecznymi Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego Nadzieja w Jerzmanowicach. Podniesienie kompetencji społecznych i edukacyjnych osób niepełnosprawnych na zajęciach w ŚDS - OT w Jerzmanowicach. Promocja działań placówki wsparcia dziennego ŚDS - OT wśród niepełnosprawnych mieszkańców gminy. Promocja działań instytucji pomocy społecznej w szczególności pracy socjalnej. Projekt został zrealizowany dla 43 osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W ramach projektu zrealizowano: Przedstawienie w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół w Jerzmanowicach Światłość w ciemności świeci, Zabawa karnawałowa, Spotkanie społecznościowe z psychologiem, Zajęcia kulinarne, Kurs tańca muzyko terapii, Zajęcia plastyko terapii, Zajęcia komputerowe, Spotkania integracyjne z dziećmi ze świetlicy Nadzieja. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2014 roku brali udział w różnego rodzaju szkoleniach, kursach w ramach podnoszenia kwalifikacji. Specjalista pracy socjalnej Pani A. Kozak podniosła kwalifikacje zawodowe uzyskując tytuł II stopnia w zawodzie pracownik socjalny specjalność Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami z wyróżnieniem.

4 W 2014 roku Gmina Jerzmanowice-Przeginia na zadanie własne o charakterze obowiązkowym, jakim jest utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zabezpieczyła w budżecie kwotę zł. - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę ,81 w tym: ze środków dotacji celowej budżetu państwa ,00 zł. 3. Realizacja budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w 2014 roku finansowana była: ze środków budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia, ze środków budżetu państwa, ze środków na dofinansowanie projektu systemowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pomocy społecznej udzielano osobom lub rodzinom w szczególności z powodów. art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu się do życia osób opuszczających zakłady karne, alkoholizmu i narkomanii, klęski żywiołowej i ekologicznej. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom lub rodzinom spełniającym kryteria dochodowe, określone w ustawie o pomocy społecznej, które wynoszą od 1października 2012 r.; dla osoby samotnie gospodarującej 542 zł, dla osoby w rodzinie 456 zł. przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych powyżej. 4. Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej. zasiłki stałe W 2014 r. Ośrodek w ramach otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przyznał i wypłacił świadczenie z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego 29 osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na łączną kwotę ,33. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nakłada na ośrodek pomocy społecznej obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, świadczenie pielęgnacyjne. Od osób otrzymujących zasiłki stałe a nieposiadających uprawnień do ubezpieczeń zdrowotnych Ośrodek odprowadzał składki zdrowotne w wysokości 9% podstawy świadczenia. Pomoc formie składki otrzymało 22 osób otrzymujących zasiłki stałe: w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa sfinansowano kwotę 9 264,33zł, natomiast ze środków własnych Gminy 0,00 zł. Trzy osoby otrzymujące świadczenia z ustawy o świadczeniach rodzinnych (świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek

5 dla opiekuna) miały odprowadzaną składkę zdrowotną w kwocie rocznie 1 504,00 zł sfinansowaną w całości z dotacji z budżetu państwa. Rodzaj świadczenia Liczba osób korzystających z pomocy Liczba świadczeń Kwota świadczeń Zasiłki stałe ,33 w tym ze środków własnych 135,33 Składki zdrowotne odprowadzono do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenie pielęgnacyjne ,33 zasiłki okresowe Świadczeniami z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych w 2014 roku objęto 8 rodzin. Wydatkowano kwotę ,21 zł w tym: z dotacji celowej budżetu państwa zł, natomiast ze środków własnych Gminy 1 852,21. zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe Pomoc w formie zasiłków celowych i w naturze była przyznawana głównie na częściowe pokrycie zakupu żywności, lekarstw, zwrot kosztów leczenia, odzieży, opału, opłat za media, zdarzenia losowe (3 rodziny). W 2014 roku tą formą wsparcia było objętych 118 rodzin. Na ten cel wydatkowano ,71 zł oraz na świadczenia wkład własny dla beneficjentów ostatecznych w ramach projektu systemowego Szansa dla wszystkich realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę ,28. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca W sytuacji, gdy osoba chora, niepełnosprawna wymaga całodobowej opieki a rodzina nie jest wstanie takiej opieki zapewnić osoby są kierowane do domu pomocy społecznej odpowiedniego profilu o tym decyduje stan zdrowia osoby kierowanej. Na umieszczenie w DPS osoba kierowana musi wyrazić zgodę. W przypadku osób chorych psychicznie lub niepełnosprawnych intelektualnie, które nie wyrażają zgody na pobyt w DPS, Ośrodek kieruje wniosek do Sądu Rodzinnego o wydanie Postanowienia o umieszczeniu bez zgody. W 2014 roku jedna osoba niepełnosprawne została skierowane do DPS Postanowieniem Sądu wydanym na wniosek Szpitala Psychiatrycznego. W 2014 roku Gmina ponosiła koszt utrzymania 7 mieszkańcom domu pomocy społecznej w tym: 1 osoba w DPS Batowice - koszt ponoszony przez Gminę miesięcznie 2 391,57, 1 osoba w DPS Czerna- koszt ponoszony przez Gminę miesięcznie 2 707,60, 1 osoba w DPS Więckowice - koszt ponoszony przez Gminę miesięcznie 0,00, 1 osoba w DPS Konary - umieszczona od 26 sierpnia 2014 r.- koszt 2 439,47, 2 osoby w DPS Owczary - koszt ponoszony przez Gminę za miesięcznie 1 osoba 2 443,31,druga osoba 2 455,76, 1osoba w DPS Radwanowice - koszt ponoszony przez Gminę za miesięcznie 1 856,88, 1 osoba w DPS Prusy koszt ponoszony przez Gminę miesięcznie 1 707,47.

6 Ponadto pracownicy socjalni przygotowują corocznie dokumentację dla 25 chorych niepełnosprawnych osób skierowanych do udziału w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy- Ognisko Terapeutyczne Jerzmanowice. Dla 9 osób niepełnosprawnych chorych przygotowali i przekazali do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie celem wydania decyzji kierującej do udziału w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy Wola Kalinowska jest to Powiatowy Ośrodek Wsparcia. Biorą czynny udział w imprezach integracyjnych wspólnie z ŚDS-OT oraz współpracują ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym. Realizacja programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania W 2014 roku Gmina Jerzmanowice-Przeginia za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach realizowała rządowy program wieloletni Pomoc państwa w zakresie dożywiania, którego celem jest wspieranie gmin w zadaniu o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym. Program zakłada zapewnienie dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji o której mówi ustawa o pomocy społecznej, a zwłaszcza osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym i niepełnosprawnym pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup żywności. Beneficjentami programu mogą być osoby i rodziny, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 150% kryterium dochodowego, którym jest mowa w ustawie o pomocy społecznej. (Podjęte uchwały Rady Gminy podwyższające kryterium dochodowe do 150%) Na realizację programu w 2014 roku Gmina wydatkowała ,32 zł. Z tego z dotacji celowej budżetu państwa zł, środki własne Gminy stanowiły kwotę ,32. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał zadania wynikające z realizacji programu wieloletniego poprzez zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy oraz w szkołach z innych gmin, w których uczyły się dzieci z terenu naszej Gminy. Była również przyznawana finansowa pomoc na zakup produktów żywnościowych. GOPS brał udział w programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wydawał skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z przekazanymi wytycznymi. W 2014 roku wydał 29 skierowań. 5. Realizacja projektu systemowego Szansa dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa W 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował na realizację Projektu kwotę ,87,wkład własny wynosił ,28 zł. W ramach tej kwoty realizowane były następujące zadania: aktywna integracja, praca socjalna, zarządzanie projektem. Celem projektu było przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu klientów pomocy społecznej w Gminie Jerzmanowice-Przeginia w latach Cele szczegółowe to udział w zajęciach, które przyczynią się do wzrostu motywacji i aspiracji podniesienia kompetencji życiowych i społecznych, zwiększenie gotowości i motywacji do poszukiwania pracy oraz wzrost aspiracji zawodowych przez uczestników projektu. Zatem działania powyższe miały na celu kompleksowe wyposażenie uczestników projektu w narzędzie, którymi posługują się w codziennym życiu i mają one na celu przywrócenia osoby do pełnowartościowego uczestnictwa w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym. Uczestnicy projektu brali udział: grupowym doradztwie zawodowym 21 UP- 42 godziny job coachingu (indywidualne doradztwo zawodowe) 21 UP po 13 godzin dla 1 UP- razem 273 godziny, zajęciach grupowych w zakresie inteligencji emocjonalnej, budowa relacji rodzinnych i rodzicielskich, umiejętności nabywania i rozpoznawania emocji u siebie i innych, umiejętności stawiania sobie celów i motywowania się, umiejętności nawiązywania kontaktów z uwzględnieniem zajęć dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością z zgodnie z programem Szkoły dla rodziców 21 UP- 49 godzin,

7 zajęciach grupowych z zakresu nabywania umiejętności aktywnego i konstruktywnego spędzania czasu wolnego w tym zajęcia zakresu gimnastyki mózgu oraz trening relaksacyjny 21 UP 56 godzin oraz brali udział w wycieczce tematycznej do Krakowa Szlakiem wybitnych kobiet, kursie prawa jazdy dla 6 uczestników projektu, kursie na wózek widłowy 2 UP, kursie spawacza 1 UP, kursie koparko-ładowarka 1 UP kursie florystycznym wraz z elementami zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej wraz z obsługą kasy fiskalnej 12 UP. 6. Realizacja projektu ogłoszonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego Pierwszy Dzwonek Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt pn; Pierwszy dzwonek ogłoszony przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Projekt był skierowany do rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększenia szans edukacyjnych. Wsparciem finansowym było objętych 61 uczniów z 19 rodzin wielodzietnych 4+.Otrzymali wsparcie finansowe na kwotę zł (po 150 zł dla jednego ucznia). Pomoc była przeznaczona na zakup artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych w szczególności na zakup podręczników szkolnych. 7. Realizacja pozostałych zadań pomocy społecznej W ramach zadań zleconych Gminie Jerzmanowice-Przeginia przez Starostwo Powiatowe w Krakowie, GOPS pośredniczył w wypłacie świadczeń z pomocy społecznej dla rodzin zastępczych istniejących na terenie naszej Gminy. W 2014 roku wypłacono świadczenia w kwocie ,29 zł dla rodzin zastępczych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2014 roku wykonywał zadanie prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy społecznej. Do zadań Ośrodka należało: kwalifikacja osób bezrobotnych, organizacja prac społecznie użytecznych, obsługa administracyjna i finansowo - księgowa. Koszty prac społecznie użytecznych wyniosły 8 213,72 (na mocy porozumienia pomiędzy Gminą a Urzędem Pracy finansowano 60% kosztów, Gmina poniosła 40% kosztów). Prace społecznie użyteczne wykonywało 7 kobiet bezrobotnych i 1 mężczyzna. Dzięki udziałowi w pracach społecznie - użytecznych bezrobotni zwiększyli motywację do podjęcia pracy, uzyskali własne źródło dochodu, podnieśli swą samoocenę. Udział w w/w pracach pomógł im w wytworzeniu nawyku systematyczności i odpowiedzialności. Należy zaznaczyć, że przy realizacji prac społecznie-użytecznych duże zaangażowanie wykazał pracownik do spraw świadczeń rodzinnych tutejszego ośrodka pomocy, których zadaniem było motywowanie, nadzór nad prawidłowym wykonywaniem pracy danej osoby jak również skompletowanie dokumentów niezbędnych do skierowania osób, sporządzanie i prowadzenie list obecności oraz naliczanie i wypłacanie wynagrodzenia za wykonywaną pracę. W ramach zadań własnych pracownicy socjalni wykonują zadania z ustawy przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wójt Gminy Zarządzeniem powołał skład Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Punkt Wsparcia, który jest czynny dwa razy w tygodniu po godzinach pracy Ośrodka tj. poniedziałek i środę od 16:00 do 18:00. Dyżury w danym dniu pełni dwóch pracowników socjalnych. Z punktu mogą korzystać ofiary przemocy domowej oraz sprawcy przemocy. W punkcie udzielono 48 porad dla 33 rodzin. W 2014 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wpłynęło 33 Niebieskich Kart. W roku sprawozdawczym Zespół Interdyscyplinarny odbył 4 spotkania, powołał 33 grupy robocze w celu podejmowania działań w stosunku do rodziny, w której występuje zjawisko przemocy, natomiast pozostałe spotkania, to spotkania na których członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego dokonywali analizy działań podjętych w stosunku do rodzin dotkniętych przemocą. 8. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i ich realizacja w 2014 roku Na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę ,63 zł. Poniższa tabela przedstawia liczę osób objętych systemem świadczeń rodzinnych w wyszczególnieniem dodatków, liczby świadczeń i kwot wypłaconych.

8 Lp. Wyszczególnienie liczba osób Liczba świadczeń Kwota przyczyny niewykorzystania środków WYKONANIEogółem (rozdział 85212) X X ,63 zwrot środków w kwocie 7 425,37 spowodowany był tym,że nie wykorzystano w całości środków na utrzymanie oraz osoby składające wnioski o świadczenia rodzinne i becikowe nie uzupełniły braków we wnioskach. I. świadczenia rodzinne X ,58 X Zasiłki rodzinne pobierane na: dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia X ,00 X ,00 X ,00 X dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu: ,00 X X ,07 X 2.1 urodzenia dziecka ,00 X opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego samotnego wychowania dziecka kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego rozpoczęcia roku szkolnego ,07 X ,00 X ,00 X ,00 X

9 Lp. Wyszczególnienie liczba osób Liczba świadczeń Kwota przyczyny niewykorzystania środków 2.6 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania ,00 X 2.7 wychowania dziecka w rodzinie ,00 X wielodzietnej 3. Jednorazowa zapomoga z tytułu X urodzenia dziecka 4. Świadczenia opiekuńcze X ,00 X 4.1 zasiłek pielęgnacyjny ,00 X 4.2 specjalny zasiłek opiekuńczy ,00 X świadczenie pielęgnacyjne dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 100 zł - (wypłata z rozdziału 85212) ,00 X 0 0 0,00 X 6. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne ,51 X Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy Koszty obsługi świadczeń rodzinnych 0 0 0,00 X X X ,00 X

10 Lp. Wyszczególnienie liczba osób Liczba świadczeń Kwota przyczyny niewykorzystania środków Świadczenie z funduszu alimentacyjnego Świadczenie z funduszu alimentacyjnego koszty obsługi wypłat świadczenia z funduszu alimentacyjnego X X ,00 X ,00 X X X 4 100,00 X 10. Zasiłek dla opiekuna X X ,05 X 10.1 Zasiłek dla opiekuna ,80 X 10.2 Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące zasiłek dla opiekunów ,56 X Odsetki od zasiłku dla opiekuna Koszty obsługi wypłat dla opiekuna liczba osób korzystających z różnych form pomocy (np: urodzenia dziecka, zasiłek rodzinny i rozpoczęcie roku szkolnego Fundusz alimentacyjny zwrócone przez dłużników - OGÓŁEM z tego przekazane na dochody budżetu państwa ogólna kwota zaległości wobec Skarbu Państwa X X 4 297,69 X X X 3 500,00 X 583 X X X X X ,81 X X X ,89 X X X ,35 X

11 Lp. Wyszczególnienie liczba osób Liczba świadczeń Kwota przyczyny niewykorzystania środków 13. wysokość zaległości, dla których wystawiono tytuły wykonawcze X X ,00 X W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacano świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ośrodek prowadził postępowania wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z zapisami w w/w ustawie. Dłużnicy alimentacyjni na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina posiada: 7 dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych, kwota zadłużenia wobec Gminy i Budżetu Państwa wynosi ,79 zł. 37 dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, kwota zadłużenia wobec Gminy i Budżetu Państwa wraz z odsetkami wynosi ,79 zł. Dodatkowe zadania zlecone pracownikom GOPS przez Wójta Gminy: Ustalanie uprawnień do dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Wpłynął jeden wniosek o dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny, strona otrzymała decyzję pozytywną na obydwa wnioski. Ustalanie uprawnień do Karty Dużej Rodziny W 2014 roku wpłynęło 43 wnioski o Kartę Dużej Rodziny, wydano 229 KDR dla członków poszczególnych rodzin. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej opracowali dokument: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jerzmanowice-Przeginia na lata Pomoc w tworzeniu Centrum Integracji Społecznej w Jerzmanowicach. 9. Potrzeby w zakresie pomocy społecznej Integralną częścią niniejszego sprawozdania jest przedłożenie wykazu potrzeb w zakresie działania pomocy społecznej zgodnie z art. 110 ust.9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Sporządzenie wykazu potrzeb obejmuje zadania finansowe z budżetu Wojewody i gminy. Został opracowany na podstawie wcześniej wypełnionych przez ośrodki pomocy społecznej kwestionariuszy Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 w zakresie pomocy społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach w oparciu o rozeznanie środowiskowe oraz na podstawie danych uzyskanych w wyniku sporządzanych sprawozdań za 2014 r. prowadzi diagnozę występujących zjawisk społecznych. Analiza i ocena tych zjawisk pozwala na określenie zapotrzebowania na świadczenia pomocy społecznej. W celu zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb niezbędny jest rozwój istniejących i tworzenie nowych form pomocy społecznej i samopomocy: 1. Uruchomienie mieszkań chronionych, o którym mówi art.53 ustawy o pomocy społecznej lub lokali socjalnych- zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. 2. Podjęcie działań zmierzających do poprawy warunków lokalowych Ośrodka poprzez udostępnienie pokoju do przyjmowania stron w warunkach sprzyjających intymności i bezpieczeństwa zarówno klientowi jak również pracownikowi socjalnemu. 3. Prowadzenie odpowiedniej polityki kadrowej służącej utrzymaniu dobrej jakości obsługi klienta oraz prawidłowej realizacji zadań. Ponadto dostosowanie zatrudnienia do przepisów ustawy o pomocy społecznej jak i liczby powierzonych zadań.

12 4. Podjęcie działań w kierunku wygospodarowania pomieszczenia na Składnicę Akt dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 5. Rozszerzenie usług poradnictwa specjalistycznego dla klientów pomocy społecznej (psycholog, terapeuta, prawnik). 10. Zadania z zakresu wspierania rodziny realizowane w 2014 roku. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakierunkowana jest na profilaktykę tak, aby dziecko zostało utrzymane w ich środowisku naturalnym. Gmina poprzez zatrudnienie asystenta rodziny prowadzi takie działania wprowadzając różnorodne formy pomocy środowiskowej dla rodzin dysfunkcyjnych. Zadaniem asystenta rodziny jest prowadzenie systematycznej, bezpośredniej pracy z rodziną mającą trudności w prawidłowym funkcjonowaniu. Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości, zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami, w dniu 9 czerwca 2011 r. została uchwalona ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa ta nakłada na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Określa ona : 1) zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych, 2) zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej oraz pomocy w usamodzielnianiu jej pełnoletnich wychowanków, 3) zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 4) zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 5) zadania w zakresie postępowania adopcyjnego. Pomoc owa realizowana jest poprzez działania asystenta rodziny, który wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowywaniem małoletnich dzieci. W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych pracownik socjalny występuje do kierownika ośrodka pomocy z wnioskiem o przyznanie asystenta rodziny. Przy zlecaniu asystentowi rodziny pracy z daną rodziną, brany jest pod uwagę głównie zakres pomocy, jaki powinien zostać udzielony rodzinie. Z ustawy wynika ponadto, że asystent rodziny powinien swą pracę prowadzić za zgodą i przy aktywnym udziale rodziny oraz pobudzać ją do aktywnego współdziałania. Asystent rodziny ma za zadanie ułatwić rodzinom wypełnianie ról społecznych, aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczenia dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się pod pieczą zastępczą, rolą asystenta rodziny są działania na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny. Realizując zapisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach zatrudniony był asystent rodziny. Gmina ubiegała się o środki z programu ministerialnego na zatrudnienie asystenta rodziny. Otrzymała dotację w wysokości zł.- dotację wydatkowano w całości. Wsparciem asystenta rodziny zostało objętych 10 rodzin. Do zadań asystenta rodziny należało w szczególności: opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,

13 udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu pomocy psychologicznej, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów z dziećmi, wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawdziwych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach, współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniu na rzecz dziecka i rodziny, współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym, grupą roboczą, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną, Potrzeby: Zatrudnienie Asystenta rodziny na umowę o pracę na czas nieokreślony oraz zapewnienie środków na ten cel. Sporządził: r. Krystyna Roś Kierownik GOPS

14 Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania za rok 2014 z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze. zm.) oraz art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ) Rada Gminy Jerzmanowice-Przeginia uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach za rok 2014 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie Zgodnie z zapisami w art.110 ust.1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składa Radzie Gminy corocznie sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Jerzmanowice, dnia 10 luty 2016 rok

Jerzmanowice, dnia 10 luty 2016 rok Załącznik do Uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia Z dnia 25kwiecień 2016 r. Nr XX/142/2016 Sprawozdanie roczne z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach za rok 2015 Jerzmanowice,

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 13/16 z dnia 30.03.2016r. Stanisławów, dnia 29.01.2016r. S p r a w o z d a n i e z realizacji wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) P O M O C S P O Ł E C Z N A Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobielach Wielkich. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wydatków ze środków własnych:

Finansowanie wydatków ze środków własnych: PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łomża w dniu 24 marca 2016 r. Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marcal990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą

Bardziej szczegółowo

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU Załącznik do Uchwały Nr X/53/15 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 maja 2015 roku S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU R O Z D

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WADOWICACH GÓRNYCH

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WADOWICACH GÓRNYCH SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WADOWICACH GÓRNYCH ZA 2014R. ORAZ POTRZEBY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Marzec, 2015r. Z dniem 01.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie w brzmieniu jak w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie w brzmieniu jak w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. PADA GMINY SOMONINO 83 3"14 SOMONINO ul. Ceynowy 21 UCHWALA NR XV/128/12 RADY GMINY SOMONINO Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr l42,poz.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 4 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/197/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 29 lutego 2016 roku

Kraków, dnia 4 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/197/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 29 lutego 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 4 marca 2016 r. Poz. 1572 UCHWAŁA NR XVI/197/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASZKACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 29 lutego 2012 r. w Kościerzynie

UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 29 lutego 2012 r. w Kościerzynie UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie jest jednostką organizacyjną gminy działającą od 01.04.1990 r. Podstawowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/45/2015 Rady Gminy w Chojnicach. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach

UCHWAŁA NR IV/45/2015 Rady Gminy w Chojnicach. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach UCHWAŁA NR IV/45/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy zwany dalej GOPS lub Ośrodkiem jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r.

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono.

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku za I półrocze 2014 roku Dochody Dział 852 Pomoc Społeczna Plan 12.370,00 zł, wpływ środków 2.605,54 zł tj. 21,06 %. Z tego do

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY ZA 2014 ROK Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu, 62-100 Wągrowiec, ul. Krótka 4c, tel. fax +48 67 262 08 85, +48 67 262 28 88 www.mopswagrowiec.pl mops.wagrowiec@pro.onet.pl SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLEŚNICY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLEŚNICY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLEŚNICY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK Struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy DYREKTOR DZIAŁ ORGANIZACYJNO- FINANSOWY DZIAŁ ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r.

UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r. UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach Na podstawie art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) PROGNOZA* Rok 212 Rok 213 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 1

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 215 Autorzy: Krystyna Roś 1. Wprowadzenie Zgodnie z art.16 a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach przedstawia co roku

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.81.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 3 września 2015 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁKACH Strona2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach

UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE Z SIEDZIBĄ W GARDNIE WIELKIEJ

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE Z SIEDZIBĄ W GARDNIE WIELKIEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr././2016 Rady Gminy Smołdzino z dnia. 2016 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE Z SIEDZIBĄ W GARDNIE WIELKIEJ 1 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie

Bardziej szczegółowo

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 14 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 14 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach UCHWAŁA Nr VIII/36/07 Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach Działając na podstawie art.l 10 ust.9

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 2 września 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 2 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz. 1845 UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO z dnia 2 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE W 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE W 2011 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE W 2011 r. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, które mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie:

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie: Załącznik do Uchwały Nr XLIV/264 /2013 Rady Gminy Obrazów z dnia 22 lipca 2013r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie Rozdział I Postanowienia ogólne Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/87/2016 RADY GMINY PRZEROŚL. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli

UCHWAŁA NR XII/87/2016 RADY GMINY PRZEROŚL. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli Projekt z dnia 17 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XII/87/2016 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 10 czerwca 2015 roku

UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 10 czerwca 2015 roku UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2014 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 23 czerwca 2015 r. W sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy w Dębicy. Społecznej Na podstawie art. 16 ust. 3, ustawy

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X / 94 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr X / 94 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015 r. Uchwała Nr X / 94 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem.

UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem. UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r.

Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r. Załącznik Nr 3 do sprawozdania Wójta Gminy Zbuczyn z wykonania budżetu za 2013 rok Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r. I. Ramy prawne działalności: Zadania

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁORADZU

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁORADZU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/137/08 Rady Gminy Miłoradz z dnia 5 września 2008 roku S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁORADZU ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia:

W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia: W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia: 1. Pieniężne: - zasiłek stały, - zasiłek okresowy, - zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, - zasiłek i pożyczka na ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2013 RADY GMINY WODZIERADY z dnia. 2013 r.

UCHWAŁA NR /2013 RADY GMINY WODZIERADY z dnia. 2013 r. PROJEKT WNIOSKODAWCA WÓJT GMINY WODZIERADY UCHWAŁA NR /2013 RADY GMINY WODZIERADY z dnia. 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 2015. Na podstawie art. 176 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 669 UCHWAŁA NR 46.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 września 2014 r.

Gdańsk, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 669 UCHWAŁA NR 46.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 669 UCHWAŁA NR 46.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE Załącznik do Uchwały Nr XXXII/144//2009. Rady Gminy z dnia.28 kwietnia 2009 roku.. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA. z dnia 18 grudnia 2014 r.

Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA. z dnia 18 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLEŚNICY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2014 ROK

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLEŚNICY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2014 ROK GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLEŚNICY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2014 ROK Pomoc społeczna Umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2015 Na podstawie art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późn.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/92/2016 RADY GMINY WARLUBIE. z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warlubiu

UCHWAŁA NR XVIII/92/2016 RADY GMINY WARLUBIE. z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warlubiu UCHWAŁA NR XVIII/92/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warlubiu Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce. Za 2006 rok

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce. Za 2006 rok ANALIZA DZIAŁALNOŚCI Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce Za 2006 rok Struktura organizacyjna MGOPS: 1. Dyrektor 2. Zastępca dyrektora 3. Pracownicy socjalni 5 osób 4. Specjaliści ds. świadczeń

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 Wprowadzenie Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX RADY GMINY STARE JUCHY. z dnia 29 września 2015 r.

Olsztyn, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX RADY GMINY STARE JUCHY. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 4 listopada 2015 r. Poz. 3849 UCHWAŁA NR IX.63.2015 RADY GMINY STARE JUCHY z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/234/2013 GMINY NOWY TARG. z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu

UCHWAŁA NR XXIII/234/2013 GMINY NOWY TARG. z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu UCHWAŁA NR XXIII/234/2013 GMINY NOWY TARG z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2012 ORAZ WYKAZ POTRZEB ZWIĄZANYCH

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2012 ORAZ WYKAZ POTRZEB ZWIĄZANYCH Załącznik do Uchwały Nr../2013 Rady Gminy Lipno z dnia 2013 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2012 ORAZ WYKAZ POTRZEB ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W GMINIE LIPNO LIPNO,

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności GOPS w Zakliczynie za rok 2012. Sierpień 2013 r.

Sprawozdanie z działalności GOPS w Zakliczynie za rok 2012. Sierpień 2013 r. Sprawozdanie z działalności GOPS w Zakliczynie za rok 2012 Sierpień 2013 r. 1 I.WSTĘP Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej, jest zadaniem państwa i samorządu terytorialnego. Jest udzielana

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach za 2011 rok

S P R A W O Z D A N I E. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach za 2011 rok S P R A W O Z D A N I E z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach za 2011 rok Na podstawie art. 110 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/161/2016 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/161/2016 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/161/2016 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu Na podstawie art. 18 ust. 1, art.40 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie

STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie, zwany dalej OŚRODKIEM, jest budŝetową jednostką organizacyjną Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie

Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie 1 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie jest samodzielną jednostką organizacyjną podporządkowaną Burmistrzowi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESZKOWICACH ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESZKOWICACH ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESZKOWICACH ZA ROK 2014 MARZEC 2015 1.Organizacja działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 1.1 Podstawy prawne działania Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N r LXVI/447/2014 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 17 września 2014 r.

U C H W A Ł A N r LXVI/447/2014 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 17 września 2014 r. U C H W A Ł A N r LXVI/447/2014 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2014 2015r. I. Wprowadzenie Wdrażanie modelowych rozwiązań pracy z rodziną wieloproblemową, w szczególności rozwój pracy socjalno-

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 308 UCHWAŁA NR XII/82/2015 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 20 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 308 UCHWAŁA NR XII/82/2015 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 308 UCHWAŁA NR XII/82/2015 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do Zarządzenia Nr MGOPS IX 0161/4/09 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie z dnia 26 maja 2009 r. REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie za 2011 rok Wiązowna marzec 2012rok

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie za 2011 rok Wiązowna marzec 2012rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie Radiówek 25 05-462 Wiązowna tel /fax (22) 780 46 59 tel /fax (22) 610 45 53 e-mail: gops@wa.home.pl Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jerzmanowice Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY . Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na.xii) PROGNOZA* Rok Rok Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 6 75 6 895 6 99

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 323440323 Fax MOPS Ruda Śląska 41-709 Ruda Śląska Markowej 20/ MPiPS-03 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax 75-645 78 24 59-7 Bolesławiec Cicha 7/ MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KODNIU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1/ ustawy o pomocy społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE Załącznik do uchwały Nr XII/88/04 Rady Gminy Jarczów z dnia 7 lipca 2004r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminna instytucja pomocy społecznej o

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PMOPS Powiat miejski Sosnowiec Tel. Fax 41-2 SOSNOWIEC 3 MAJA 33 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 28 PYSZNICA, 29-4-28 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 28. Pomoc społeczna jest instytucją

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDCE ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDCE ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDCE ZA 2013 ROK I. ZADANIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDCE Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce określa Statut

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Rady Ewa Urbańska

Przewodnicząca Rady Ewa Urbańska UCHWAŁA NR XXII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: - ubóstwa; - sieroctwa; - bezdomności; - bezrobocia; - niepełnosprawności; - długotrwałej lub ciężkiej choroby;

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 2 9 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VIIK/XVIII/215/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA. z dnia 22 marca 2016 r.

Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VIIK/XVIII/215/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA. z dnia 22 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz. 1653 UCHWAŁA NR VIIK/XVIII/215/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 22 marca 2016 r. o zmianie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku za rok 2014 GOPS w Wielbarku realizuje zadania wynikające z następujących ustaw: o pomocy społecznej; o dodatkach mieszkaniowych;

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXX/193/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku

U C H W A Ł A Nr XXX/193/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku U C H W A Ł A Nr XXX/193/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax PCPR nakielski 89-1 NAKŁO NAD NOTECIĄ Dąbrowskiego 46 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R.

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R. Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego ośrodka Pomocy Spolecznej w Krasiczynie/ projekt/

Statut Gminnego ośrodka Pomocy Spolecznej w Krasiczynie/ projekt/ Załącznik Nr 1 Statut Gminnego ośrodka Pomocy Spolecznej w Krasiczynie/ projekt/ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasiczynie zwany dalej ośrodkiem stanowi samodzielną jednostkę

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo