Jerzmanowice, dnia 9 marca 2015 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jerzmanowice, dnia 9 marca 2015 rok"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia Z dnia 30 kwietnia 2015 r. Nr VIII/50/2015 Sprawozdanie roczne z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach za rok 2014 Jerzmanowice, dnia 9 marca 2015 rok

2 1. Zakres działalności Ośrodka Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach składa Radzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia sprawozdanie z działalności ośrodka za rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach realizował zadania zgodnie z: 1) ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U.z 2015 r. poz. 163). zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, zadania własne gminy, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 2) Wieloletni Program Wspierania Finansowego Gmin w Zakresie Dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata (Monitor Polski z 17 grudnia 2013 r., poz.1024) zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania (jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym): dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. 3) ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.114). udzielanie pomocy w ramach świadczeń rodzinnych, które jest realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. 4) ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U.poz.567) 5) ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz.1228 z późn. zm.) udzielanie pomocy w ramach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania w sprawie dłużników alimentacyjnych, które są wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. 6) ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U r. Nr 180 poz.1493 z późn. zm.). Jest to zadanie własne gminy, które określa: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 7) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz.887 z późn.zm.) 8) Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny (DzU.poz.755 i 836) 2. Kadra Ośrodka Pomocy Społecznej oraz koszty utrzymania jednostki Zgodnie z 3 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach wyodrębnione zostały następujące stanowiska pracy celem zapewnienia właściwego funkcjonowania ośrodka i należytej obsługi klientów; 1. Kierownik, 2. Główny księgowy, 3. Pracownicy socjalni, 4. Specjalista pracy socjalnej, 5. Asystent rodziny, 6. Pracownik do spraw świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego. W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w GOPS zatrudnionych było ogółem 9 osób, w wymiarze 8,5 etatu w tym: jeden pracownik socjalny przebywał na urlopie macierzyńskim.

3 L.P. Stanowisko Ilość Ilość osób etatów Uwagi 1. Kierownik 1 1 Brak 2. Główny księgowy 1 1 Brak 3. Specjalista pracy socjalnej 1 1 Brak 4. Pracownicy socjalni i starsi pracownicy socjalni 5 4,5 Jeden pracownik socjalny zatrudniony jest na ½ etatu finansowany ze środków UE oraz BP zatrudniony w ramach projektu Szansa dla 5. Samodzielny referent do/spraw świadczeń rodzinnych wszystkich 1 1 brak 6. Asystent rodziny 1 1 Zatrudniony na umowę o pracę od 1 maja do 31 grudnia 2014 r. z programu MPiPS Asystent Rodziny Zgodnie z art.110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej, liczba pracowników socjalnych winna być proporcjonalna do liczby ludności gminy, w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców. Wymóg nie został spełniony (gmina ma zaewidencjonowanych mieszkańców na 31 grudnia 2014 r.) ośrodek powinien zatrudnić minimum 5 pracowników socjalnych na pełny etat a zatrudnia 4 ½ etatu. Po przeprowadzeniu kontroli kompleksowej w roku 2011 Wojewoda Małopolski wydał zalecenie o podjęcie działań umożliwiających zatrudnienie w ośrodku pracowników socjalnych zgodnie zapisami w ustawie o pomocy społecznej. Pracownicy socjalni świadczą prace socjalną w terenie dla mieszkańców naszej gminy w zakresie m.in. pomocy w wypełnianiu wniosków do różnych instytucji, informowaniu o różnych uprawnieniach oraz pomocy w ustalaniu stopnia niepełnosprawności, itp. Praca socjalna była prowadzona w oparciu o narzędzie kontrakt socjalny, czyli umowę dwustronną zawieraną przez pracownika socjalnego z podopiecznymi w celu znalezienia najlepszego rozwiązania dla trudnej sytuacji życiowej klienta. W 2014 r. pracownicy socjalni zawarli 46 kontraktów socjalnych. W ramach podnoszenia kwalifikacji przez pracownika socjalnego specjalizacji II stopnia został zrealizowany projekt socjalny pn: Daj Serce. Celem głównym projektu była integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym natomiast celem szczegółowym do osiągnięcia była integracja uczestników ŚDS OT w Jerzmanowicach oraz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy, z dziećmi z Zespołu Szkół w Jerzmanowicach i podopiecznymi Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego Nadzieja w Jerzmanowicach. Podniesienie kompetencji społecznych i edukacyjnych osób niepełnosprawnych na zajęciach w ŚDS - OT w Jerzmanowicach. Promocja działań placówki wsparcia dziennego ŚDS - OT wśród niepełnosprawnych mieszkańców gminy. Promocja działań instytucji pomocy społecznej w szczególności pracy socjalnej. Projekt został zrealizowany dla 43 osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W ramach projektu zrealizowano: Przedstawienie w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół w Jerzmanowicach Światłość w ciemności świeci, Zabawa karnawałowa, Spotkanie społecznościowe z psychologiem, Zajęcia kulinarne, Kurs tańca muzyko terapii, Zajęcia plastyko terapii, Zajęcia komputerowe, Spotkania integracyjne z dziećmi ze świetlicy Nadzieja. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2014 roku brali udział w różnego rodzaju szkoleniach, kursach w ramach podnoszenia kwalifikacji. Specjalista pracy socjalnej Pani A. Kozak podniosła kwalifikacje zawodowe uzyskując tytuł II stopnia w zawodzie pracownik socjalny specjalność Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami z wyróżnieniem.

4 W 2014 roku Gmina Jerzmanowice-Przeginia na zadanie własne o charakterze obowiązkowym, jakim jest utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zabezpieczyła w budżecie kwotę zł. - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę ,81 w tym: ze środków dotacji celowej budżetu państwa ,00 zł. 3. Realizacja budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w 2014 roku finansowana była: ze środków budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia, ze środków budżetu państwa, ze środków na dofinansowanie projektu systemowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pomocy społecznej udzielano osobom lub rodzinom w szczególności z powodów. art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu się do życia osób opuszczających zakłady karne, alkoholizmu i narkomanii, klęski żywiołowej i ekologicznej. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom lub rodzinom spełniającym kryteria dochodowe, określone w ustawie o pomocy społecznej, które wynoszą od 1października 2012 r.; dla osoby samotnie gospodarującej 542 zł, dla osoby w rodzinie 456 zł. przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych powyżej. 4. Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej. zasiłki stałe W 2014 r. Ośrodek w ramach otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przyznał i wypłacił świadczenie z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego 29 osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na łączną kwotę ,33. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nakłada na ośrodek pomocy społecznej obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, świadczenie pielęgnacyjne. Od osób otrzymujących zasiłki stałe a nieposiadających uprawnień do ubezpieczeń zdrowotnych Ośrodek odprowadzał składki zdrowotne w wysokości 9% podstawy świadczenia. Pomoc formie składki otrzymało 22 osób otrzymujących zasiłki stałe: w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa sfinansowano kwotę 9 264,33zł, natomiast ze środków własnych Gminy 0,00 zł. Trzy osoby otrzymujące świadczenia z ustawy o świadczeniach rodzinnych (świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek

5 dla opiekuna) miały odprowadzaną składkę zdrowotną w kwocie rocznie 1 504,00 zł sfinansowaną w całości z dotacji z budżetu państwa. Rodzaj świadczenia Liczba osób korzystających z pomocy Liczba świadczeń Kwota świadczeń Zasiłki stałe ,33 w tym ze środków własnych 135,33 Składki zdrowotne odprowadzono do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenie pielęgnacyjne ,33 zasiłki okresowe Świadczeniami z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych w 2014 roku objęto 8 rodzin. Wydatkowano kwotę ,21 zł w tym: z dotacji celowej budżetu państwa zł, natomiast ze środków własnych Gminy 1 852,21. zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe Pomoc w formie zasiłków celowych i w naturze była przyznawana głównie na częściowe pokrycie zakupu żywności, lekarstw, zwrot kosztów leczenia, odzieży, opału, opłat za media, zdarzenia losowe (3 rodziny). W 2014 roku tą formą wsparcia było objętych 118 rodzin. Na ten cel wydatkowano ,71 zł oraz na świadczenia wkład własny dla beneficjentów ostatecznych w ramach projektu systemowego Szansa dla wszystkich realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę ,28. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca W sytuacji, gdy osoba chora, niepełnosprawna wymaga całodobowej opieki a rodzina nie jest wstanie takiej opieki zapewnić osoby są kierowane do domu pomocy społecznej odpowiedniego profilu o tym decyduje stan zdrowia osoby kierowanej. Na umieszczenie w DPS osoba kierowana musi wyrazić zgodę. W przypadku osób chorych psychicznie lub niepełnosprawnych intelektualnie, które nie wyrażają zgody na pobyt w DPS, Ośrodek kieruje wniosek do Sądu Rodzinnego o wydanie Postanowienia o umieszczeniu bez zgody. W 2014 roku jedna osoba niepełnosprawne została skierowane do DPS Postanowieniem Sądu wydanym na wniosek Szpitala Psychiatrycznego. W 2014 roku Gmina ponosiła koszt utrzymania 7 mieszkańcom domu pomocy społecznej w tym: 1 osoba w DPS Batowice - koszt ponoszony przez Gminę miesięcznie 2 391,57, 1 osoba w DPS Czerna- koszt ponoszony przez Gminę miesięcznie 2 707,60, 1 osoba w DPS Więckowice - koszt ponoszony przez Gminę miesięcznie 0,00, 1 osoba w DPS Konary - umieszczona od 26 sierpnia 2014 r.- koszt 2 439,47, 2 osoby w DPS Owczary - koszt ponoszony przez Gminę za miesięcznie 1 osoba 2 443,31,druga osoba 2 455,76, 1osoba w DPS Radwanowice - koszt ponoszony przez Gminę za miesięcznie 1 856,88, 1 osoba w DPS Prusy koszt ponoszony przez Gminę miesięcznie 1 707,47.

6 Ponadto pracownicy socjalni przygotowują corocznie dokumentację dla 25 chorych niepełnosprawnych osób skierowanych do udziału w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy- Ognisko Terapeutyczne Jerzmanowice. Dla 9 osób niepełnosprawnych chorych przygotowali i przekazali do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie celem wydania decyzji kierującej do udziału w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy Wola Kalinowska jest to Powiatowy Ośrodek Wsparcia. Biorą czynny udział w imprezach integracyjnych wspólnie z ŚDS-OT oraz współpracują ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym. Realizacja programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania W 2014 roku Gmina Jerzmanowice-Przeginia za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach realizowała rządowy program wieloletni Pomoc państwa w zakresie dożywiania, którego celem jest wspieranie gmin w zadaniu o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym. Program zakłada zapewnienie dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji o której mówi ustawa o pomocy społecznej, a zwłaszcza osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym i niepełnosprawnym pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup żywności. Beneficjentami programu mogą być osoby i rodziny, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 150% kryterium dochodowego, którym jest mowa w ustawie o pomocy społecznej. (Podjęte uchwały Rady Gminy podwyższające kryterium dochodowe do 150%) Na realizację programu w 2014 roku Gmina wydatkowała ,32 zł. Z tego z dotacji celowej budżetu państwa zł, środki własne Gminy stanowiły kwotę ,32. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał zadania wynikające z realizacji programu wieloletniego poprzez zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy oraz w szkołach z innych gmin, w których uczyły się dzieci z terenu naszej Gminy. Była również przyznawana finansowa pomoc na zakup produktów żywnościowych. GOPS brał udział w programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wydawał skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z przekazanymi wytycznymi. W 2014 roku wydał 29 skierowań. 5. Realizacja projektu systemowego Szansa dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa W 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował na realizację Projektu kwotę ,87,wkład własny wynosił ,28 zł. W ramach tej kwoty realizowane były następujące zadania: aktywna integracja, praca socjalna, zarządzanie projektem. Celem projektu było przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu klientów pomocy społecznej w Gminie Jerzmanowice-Przeginia w latach Cele szczegółowe to udział w zajęciach, które przyczynią się do wzrostu motywacji i aspiracji podniesienia kompetencji życiowych i społecznych, zwiększenie gotowości i motywacji do poszukiwania pracy oraz wzrost aspiracji zawodowych przez uczestników projektu. Zatem działania powyższe miały na celu kompleksowe wyposażenie uczestników projektu w narzędzie, którymi posługują się w codziennym życiu i mają one na celu przywrócenia osoby do pełnowartościowego uczestnictwa w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym. Uczestnicy projektu brali udział: grupowym doradztwie zawodowym 21 UP- 42 godziny job coachingu (indywidualne doradztwo zawodowe) 21 UP po 13 godzin dla 1 UP- razem 273 godziny, zajęciach grupowych w zakresie inteligencji emocjonalnej, budowa relacji rodzinnych i rodzicielskich, umiejętności nabywania i rozpoznawania emocji u siebie i innych, umiejętności stawiania sobie celów i motywowania się, umiejętności nawiązywania kontaktów z uwzględnieniem zajęć dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością z zgodnie z programem Szkoły dla rodziców 21 UP- 49 godzin,

7 zajęciach grupowych z zakresu nabywania umiejętności aktywnego i konstruktywnego spędzania czasu wolnego w tym zajęcia zakresu gimnastyki mózgu oraz trening relaksacyjny 21 UP 56 godzin oraz brali udział w wycieczce tematycznej do Krakowa Szlakiem wybitnych kobiet, kursie prawa jazdy dla 6 uczestników projektu, kursie na wózek widłowy 2 UP, kursie spawacza 1 UP, kursie koparko-ładowarka 1 UP kursie florystycznym wraz z elementami zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej wraz z obsługą kasy fiskalnej 12 UP. 6. Realizacja projektu ogłoszonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego Pierwszy Dzwonek Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt pn; Pierwszy dzwonek ogłoszony przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Projekt był skierowany do rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększenia szans edukacyjnych. Wsparciem finansowym było objętych 61 uczniów z 19 rodzin wielodzietnych 4+.Otrzymali wsparcie finansowe na kwotę zł (po 150 zł dla jednego ucznia). Pomoc była przeznaczona na zakup artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych w szczególności na zakup podręczników szkolnych. 7. Realizacja pozostałych zadań pomocy społecznej W ramach zadań zleconych Gminie Jerzmanowice-Przeginia przez Starostwo Powiatowe w Krakowie, GOPS pośredniczył w wypłacie świadczeń z pomocy społecznej dla rodzin zastępczych istniejących na terenie naszej Gminy. W 2014 roku wypłacono świadczenia w kwocie ,29 zł dla rodzin zastępczych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2014 roku wykonywał zadanie prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy społecznej. Do zadań Ośrodka należało: kwalifikacja osób bezrobotnych, organizacja prac społecznie użytecznych, obsługa administracyjna i finansowo - księgowa. Koszty prac społecznie użytecznych wyniosły 8 213,72 (na mocy porozumienia pomiędzy Gminą a Urzędem Pracy finansowano 60% kosztów, Gmina poniosła 40% kosztów). Prace społecznie użyteczne wykonywało 7 kobiet bezrobotnych i 1 mężczyzna. Dzięki udziałowi w pracach społecznie - użytecznych bezrobotni zwiększyli motywację do podjęcia pracy, uzyskali własne źródło dochodu, podnieśli swą samoocenę. Udział w w/w pracach pomógł im w wytworzeniu nawyku systematyczności i odpowiedzialności. Należy zaznaczyć, że przy realizacji prac społecznie-użytecznych duże zaangażowanie wykazał pracownik do spraw świadczeń rodzinnych tutejszego ośrodka pomocy, których zadaniem było motywowanie, nadzór nad prawidłowym wykonywaniem pracy danej osoby jak również skompletowanie dokumentów niezbędnych do skierowania osób, sporządzanie i prowadzenie list obecności oraz naliczanie i wypłacanie wynagrodzenia za wykonywaną pracę. W ramach zadań własnych pracownicy socjalni wykonują zadania z ustawy przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wójt Gminy Zarządzeniem powołał skład Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Punkt Wsparcia, który jest czynny dwa razy w tygodniu po godzinach pracy Ośrodka tj. poniedziałek i środę od 16:00 do 18:00. Dyżury w danym dniu pełni dwóch pracowników socjalnych. Z punktu mogą korzystać ofiary przemocy domowej oraz sprawcy przemocy. W punkcie udzielono 48 porad dla 33 rodzin. W 2014 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wpłynęło 33 Niebieskich Kart. W roku sprawozdawczym Zespół Interdyscyplinarny odbył 4 spotkania, powołał 33 grupy robocze w celu podejmowania działań w stosunku do rodziny, w której występuje zjawisko przemocy, natomiast pozostałe spotkania, to spotkania na których członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego dokonywali analizy działań podjętych w stosunku do rodzin dotkniętych przemocą. 8. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i ich realizacja w 2014 roku Na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę ,63 zł. Poniższa tabela przedstawia liczę osób objętych systemem świadczeń rodzinnych w wyszczególnieniem dodatków, liczby świadczeń i kwot wypłaconych.

8 Lp. Wyszczególnienie liczba osób Liczba świadczeń Kwota przyczyny niewykorzystania środków WYKONANIEogółem (rozdział 85212) X X ,63 zwrot środków w kwocie 7 425,37 spowodowany był tym,że nie wykorzystano w całości środków na utrzymanie oraz osoby składające wnioski o świadczenia rodzinne i becikowe nie uzupełniły braków we wnioskach. I. świadczenia rodzinne X ,58 X Zasiłki rodzinne pobierane na: dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia X ,00 X ,00 X ,00 X dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu: ,00 X X ,07 X 2.1 urodzenia dziecka ,00 X opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego samotnego wychowania dziecka kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego rozpoczęcia roku szkolnego ,07 X ,00 X ,00 X ,00 X

9 Lp. Wyszczególnienie liczba osób Liczba świadczeń Kwota przyczyny niewykorzystania środków 2.6 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania ,00 X 2.7 wychowania dziecka w rodzinie ,00 X wielodzietnej 3. Jednorazowa zapomoga z tytułu X urodzenia dziecka 4. Świadczenia opiekuńcze X ,00 X 4.1 zasiłek pielęgnacyjny ,00 X 4.2 specjalny zasiłek opiekuńczy ,00 X świadczenie pielęgnacyjne dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 100 zł - (wypłata z rozdziału 85212) ,00 X 0 0 0,00 X 6. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne ,51 X Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy Koszty obsługi świadczeń rodzinnych 0 0 0,00 X X X ,00 X

10 Lp. Wyszczególnienie liczba osób Liczba świadczeń Kwota przyczyny niewykorzystania środków Świadczenie z funduszu alimentacyjnego Świadczenie z funduszu alimentacyjnego koszty obsługi wypłat świadczenia z funduszu alimentacyjnego X X ,00 X ,00 X X X 4 100,00 X 10. Zasiłek dla opiekuna X X ,05 X 10.1 Zasiłek dla opiekuna ,80 X 10.2 Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące zasiłek dla opiekunów ,56 X Odsetki od zasiłku dla opiekuna Koszty obsługi wypłat dla opiekuna liczba osób korzystających z różnych form pomocy (np: urodzenia dziecka, zasiłek rodzinny i rozpoczęcie roku szkolnego Fundusz alimentacyjny zwrócone przez dłużników - OGÓŁEM z tego przekazane na dochody budżetu państwa ogólna kwota zaległości wobec Skarbu Państwa X X 4 297,69 X X X 3 500,00 X 583 X X X X X ,81 X X X ,89 X X X ,35 X

11 Lp. Wyszczególnienie liczba osób Liczba świadczeń Kwota przyczyny niewykorzystania środków 13. wysokość zaległości, dla których wystawiono tytuły wykonawcze X X ,00 X W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacano świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ośrodek prowadził postępowania wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z zapisami w w/w ustawie. Dłużnicy alimentacyjni na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina posiada: 7 dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych, kwota zadłużenia wobec Gminy i Budżetu Państwa wynosi ,79 zł. 37 dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, kwota zadłużenia wobec Gminy i Budżetu Państwa wraz z odsetkami wynosi ,79 zł. Dodatkowe zadania zlecone pracownikom GOPS przez Wójta Gminy: Ustalanie uprawnień do dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Wpłynął jeden wniosek o dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny, strona otrzymała decyzję pozytywną na obydwa wnioski. Ustalanie uprawnień do Karty Dużej Rodziny W 2014 roku wpłynęło 43 wnioski o Kartę Dużej Rodziny, wydano 229 KDR dla członków poszczególnych rodzin. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej opracowali dokument: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jerzmanowice-Przeginia na lata Pomoc w tworzeniu Centrum Integracji Społecznej w Jerzmanowicach. 9. Potrzeby w zakresie pomocy społecznej Integralną częścią niniejszego sprawozdania jest przedłożenie wykazu potrzeb w zakresie działania pomocy społecznej zgodnie z art. 110 ust.9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Sporządzenie wykazu potrzeb obejmuje zadania finansowe z budżetu Wojewody i gminy. Został opracowany na podstawie wcześniej wypełnionych przez ośrodki pomocy społecznej kwestionariuszy Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 w zakresie pomocy społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach w oparciu o rozeznanie środowiskowe oraz na podstawie danych uzyskanych w wyniku sporządzanych sprawozdań za 2014 r. prowadzi diagnozę występujących zjawisk społecznych. Analiza i ocena tych zjawisk pozwala na określenie zapotrzebowania na świadczenia pomocy społecznej. W celu zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb niezbędny jest rozwój istniejących i tworzenie nowych form pomocy społecznej i samopomocy: 1. Uruchomienie mieszkań chronionych, o którym mówi art.53 ustawy o pomocy społecznej lub lokali socjalnych- zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. 2. Podjęcie działań zmierzających do poprawy warunków lokalowych Ośrodka poprzez udostępnienie pokoju do przyjmowania stron w warunkach sprzyjających intymności i bezpieczeństwa zarówno klientowi jak również pracownikowi socjalnemu. 3. Prowadzenie odpowiedniej polityki kadrowej służącej utrzymaniu dobrej jakości obsługi klienta oraz prawidłowej realizacji zadań. Ponadto dostosowanie zatrudnienia do przepisów ustawy o pomocy społecznej jak i liczby powierzonych zadań.

12 4. Podjęcie działań w kierunku wygospodarowania pomieszczenia na Składnicę Akt dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 5. Rozszerzenie usług poradnictwa specjalistycznego dla klientów pomocy społecznej (psycholog, terapeuta, prawnik). 10. Zadania z zakresu wspierania rodziny realizowane w 2014 roku. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakierunkowana jest na profilaktykę tak, aby dziecko zostało utrzymane w ich środowisku naturalnym. Gmina poprzez zatrudnienie asystenta rodziny prowadzi takie działania wprowadzając różnorodne formy pomocy środowiskowej dla rodzin dysfunkcyjnych. Zadaniem asystenta rodziny jest prowadzenie systematycznej, bezpośredniej pracy z rodziną mającą trudności w prawidłowym funkcjonowaniu. Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości, zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami, w dniu 9 czerwca 2011 r. została uchwalona ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa ta nakłada na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Określa ona : 1) zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych, 2) zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej oraz pomocy w usamodzielnianiu jej pełnoletnich wychowanków, 3) zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 4) zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 5) zadania w zakresie postępowania adopcyjnego. Pomoc owa realizowana jest poprzez działania asystenta rodziny, który wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowywaniem małoletnich dzieci. W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych pracownik socjalny występuje do kierownika ośrodka pomocy z wnioskiem o przyznanie asystenta rodziny. Przy zlecaniu asystentowi rodziny pracy z daną rodziną, brany jest pod uwagę głównie zakres pomocy, jaki powinien zostać udzielony rodzinie. Z ustawy wynika ponadto, że asystent rodziny powinien swą pracę prowadzić za zgodą i przy aktywnym udziale rodziny oraz pobudzać ją do aktywnego współdziałania. Asystent rodziny ma za zadanie ułatwić rodzinom wypełnianie ról społecznych, aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczenia dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się pod pieczą zastępczą, rolą asystenta rodziny są działania na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny. Realizując zapisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach zatrudniony był asystent rodziny. Gmina ubiegała się o środki z programu ministerialnego na zatrudnienie asystenta rodziny. Otrzymała dotację w wysokości zł.- dotację wydatkowano w całości. Wsparciem asystenta rodziny zostało objętych 10 rodzin. Do zadań asystenta rodziny należało w szczególności: opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,

13 udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu pomocy psychologicznej, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów z dziećmi, wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawdziwych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach, współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniu na rzecz dziecka i rodziny, współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym, grupą roboczą, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną, Potrzeby: Zatrudnienie Asystenta rodziny na umowę o pracę na czas nieokreślony oraz zapewnienie środków na ten cel. Sporządził: r. Krystyna Roś Kierownik GOPS

14 Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania za rok 2014 z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze. zm.) oraz art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ) Rada Gminy Jerzmanowice-Przeginia uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach za rok 2014 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie Zgodnie z zapisami w art.110 ust.1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składa Radzie Gminy corocznie sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

III. POMOC PIENIĘŻNA I NIEPIENIĘŻNA Zgodnie z zapisami: art. 106 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, art.20 ust.3 ustawy o

III. POMOC PIENIĘŻNA I NIEPIENIĘŻNA Zgodnie z zapisami: art. 106 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, art.20 ust.3 ustawy o Kędzierzyn-Koźle, dnia 22.03.2013 r. INFORMACJA O ZADANIACH I SYTUACJI MIEJSKIGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘDZIERZYNIE- KOŹLU W 2012 ROKU Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu wykonuje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

GOPS w Dębicy zatrudnia obecnie 25 pracowników na umowę o pracę, w tym: kierownik księgowy pracownicy socjalni 13 osób,

GOPS w Dębicy zatrudnia obecnie 25 pracowników na umowę o pracę, w tym: kierownik księgowy pracownicy socjalni 13 osób, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy Rok 2013 Gmina Dębica jest największą liczebnie gminą wiejską w województwie podkarpackim, zajmuje obszar 137,7 km2, położona jest w północno-zachodniej części

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Szukaj siły w sobie w nas masz oparcie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu S P R A W O Z D A N I E z działalności Ośrodka w 2006 roku SPIS TREŚCI: I. Informacje wstępne 4 1. Ramy prawne 4 2. Struktura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Siedlce, maj 2014 Spis treści Spis treści I. Wstęp... 4 II. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej... 5 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU w 2004 roku SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 5 1.1. Ramy prawne 5 1.2. Struktura wydatków w odniesieniu do realizowanych zadań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROK I. ZADANIA ZLECONE

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROK I. ZADANIA ZLECONE OPS.K.034.84.2015 Ustka, dnia 26.01.2015 r INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROK Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK Warszawa, luty 2015 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY. 1. Położenie i struktura dzielnicy..

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa tel.: 22 533 95 00 tel./fax.: 22 665 89 39 e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl http://www.opsbemowo.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK Ośrodek Pomocy Społecznej 44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25 tel. (032) 42-211-11, fax. (032) 42-601-21 e-mail: sekretariat@opsrybnik.pol.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R Warszawa, 2012 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

1. ZASADY OGÓLNE I ZAKRES PODMIOTOWY USTAWY

1. ZASADY OGÓLNE I ZAKRES PODMIOTOWY USTAWY 1. ZASADY OGÓLNE I ZAKRES PODMIOTOWY USTAWY 1 Pomoc społeczna funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z roku 1998 - Dz. U. Nr 64, poz.414 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/79 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544 i 1548, z 2013 r. poz. 509. Dział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013 ŁEBA, 2014.02.12 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013 MOPS.045.9.2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu w 2012 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu w 2012 roku Sporządziła: Alina Olszewska Marzec 2013 Spis treści 1. Informacje organizacyjne

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1 Dz.U.04.64.593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/104 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady

Bardziej szczegółowo