SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU"

Transkrypt

1 Nowogród Bobrzański, dnia 31 grudzień 2012 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. ZADANIE 1 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 1. Projekt był zarządzany przez koordynatora, pracownika OPS zatrudnionego w związku z projektem na cały etat. Nadzór nad całością sprawuje kierownik MGOPS w Nowogrodzie Bobrzańskim. Do zadań koordynatora należało: przygotowywanie wniosków aplikacyjnych i płatniczych, przygotowywanie korekt wniosków, współpraca w tym zakresie z ROPS oraz z innymi jednostkami między innymi Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego, monitoring i kontrola postępu projektu, promocja projektu, podział zadań, wyłanianie i zatrudnianie realizatorów, współpraca z księgowością i administracją OPS, przygotowywanie i wdrażanie dokumentacji, koordynacja zakupów, organizacja prac administracyjno-biurowych. Zadaniem pracownika socjalnego było m.in. utrzymywanie stałego kontaktu z uczestnikami projektu, biorącymi udział w działaniach programowych, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, zawieranie kontraktów socjalnych, ustalanie indywidualnych ścieżek reintegracji z uczestnikami projektu, organizacja poszczególnych działań projektowych, czuwanie nad zapewnieniem pełnej frekwencji ze strony uczestników w czasie trwania działań, prowadzenie rejestru osób uczestniczących w projekcie POKL, wprowadzanie danych do formularza PEFS 2007 i ich aktualizowanie, przygotowywanie i przesyłanie sprawozdań dotyczących realizacji działań projektowych, prowadzenie procedury przetargowej dla ośrodka zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych w zakresie projektu PKOL, udzielanie pomocy uczestnikom projektu w drodze do usamodzielnienia się. ZADANIE 2 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW Rekrutacja uczestników odbywała się od stycznia 2012 r. Kandydatów do udziału w programie typowało czworo pracowników socjalnych, którzy pracując na wyznaczonych terenach najlepiej orientowali się, kto wymaga wsparcia poprzez uczestnictwo w projekcie. str. 1

2 Z każdym z uczestników omawiane były cele, formy realizacji Projektu, wymieniane były oczekiwania zarówno wynikające z problemów zauważonych przez pracowników socjalnych, jak i klientów. Rozmowy były również przeprowadzone pod kątem spełniania kryteriów i badania motywacji. Do Projektu zrekrutowano 25 osób zgodnie z ustalonymi w Projekcie kryteriami: ubóstwo, bezrobocie i długotrwałe bezrobocie osób w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych. Projekt rozpoczęło 25 osób: 22 kobiety i 3 mężczyzn w wieku od 20 do 57 lat. Kryteria według podstawy do udzielenia pomocy w świetle ustawy o pomocy społecznej Charakterystyka uczestników zgodnie z wybranymi kryterium podstawy do udzielenia pomocy ( Ustawa o pomocy społecznej) Ubó stw o 16 (w tym 2 mężczyzn) na 25 uczestników projektu Aktywizacja społeczno- zawodowa osób bezrobotnych Nowogrodu Bobrzańskiego posiada bardzo niski dochód własny bądź nie posiada żadnych własnych środków utrzymania. Środki własne stanowią alimenty, zasiłki rodzinne, dochód osiągany przez partnerów, dodatek mieszkaniowy, nieregularne dochody z podejmowanych prac dorywczych. Dla części z nich jedynym dochodem jaki posiadają jest pomoc finansowa z Ośrodka Pomocy Społecznej. Bezrobocie - 21 osób posiada status osoby bezrobotnej ( w tym 1 mężczyzna i 20 kobiet). Z 20 zarejestrowanych w urzędzie pracy kobiet 7 jest długotrwale bezrobotnych (posiadają rejestrację od minimum 24 miesięcy). Również zarejestrowany mężczyzna jest osobą długotrwale bezrobotną. Ponadto 5 kolejnych uczestników jest nieaktywnych zawodowo, w tym 4 osoby uzyskują dochód z renty, jedna osoba ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na osobę wymagającą opieki. Ten status w trakcie projektu uległ zmianie ze względu na śmierć osoby str. 2

3 wymagającej opieki, uczestniczka natychmiast zarejestrowała się w PUP uzyskując status osoby bezrobotnej. Niepełnosprawność 4 na 5 uczestników zakwalifikowanych jako osoby niepełnosprawne posiada aktualny, orzeczony stopień niepełnosprawności, jedna osoba będąca na rencie stałej, nie wymagająca pomocy osób drugich, nie była zainteresowana orzeczeniem stopnia niepełnosprawności. Schorzenia, w związku z którymi uczestnicy otrzymali orzeczenia o stopniu niepełnosprawności: - schorzenia kardiologiczne, układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, - psychiatryczne w tym zaburzenia depresyjno lękowe, - schorzenia narządów ruchu - niepełnosprawność intelektualna Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych 15 uczestniczek Projektu ma trudności w wychowywaniu dzieci i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Najczęściej wynika to z braku umiejętności wychowawczych, prawidłowej socjalizacji uczestniczek - przykładu z rodziny naturalnej, wsparcia rodziny, partnerów, wiąże się to również z wyżej wymienionymi kryteriami - ubóstwem, bezrobociem, a co za tym idzie pogłębiającą się bezradnością i apatią. Uczestniczki te dotychczas sporadycznie i w formie indywidualnych rozmów z pedagogiem szkolnym bądź psychologiem brały udział w różnych formach pomocy dla rodziców. Raczej zaskoczone ale też zainteresowane były możliwością uczestnictwa w zajęciach wzmacniających kompetencje wychowawcze. Jedna uczestniczka ma nadzór nad sprawowaniem władzy rodzicielskiej (bez ograniczenia praw), dziecko jednej uczestniczki przebywa w rodzinie zastępczej. Cztery uczestniczki wyraziły zgodę na współpracę z asystentem rodziny zatrudnionym w ramach Projektu, w związku z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych ( Art. 11pkt 1,2 Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej). Alkoholizm lub narkomania 4 osoby (w tym 3 kobiety), które podjęły uczestnictwo w Projekcie, mają postawioną diagnozę uzależnienia od alkoholu bądź na podstawie wywiadów środowiskowych można stwierdzić, że nadużywają alkoholu w sposób szkodliwy. Trzy kobiety i mężczyzna mieli wcześniej kontakt z placówkami terapii uzależnień. W momencie przystąpienia do Projektu wszystkie osoby deklarują udział w terapii uzależnień. Jedna kobieta utrzymuje abstynencję co najmniej od roku. ZADANIE 3 Instrumenty aktywizacji społecznej w ramach projektu Aktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego 3.3 Spotkanie inauguracyjne dla uczestników str. 3

4 Spotkanie inauguracyjne odbyło się 21 marca 2012 r. Było to pierwsze wspólne spotkanie beneficjentów Projektu. Ze strony prowadzących udział wzięli: Kierownik Ośrodka, koordynator, pracownik socjalny. Spotkanie miało na celu: - zapoznanie się wszystkich osób ze sobą, - zapoznanie beneficjentów z harmonogramem zajęciowym, - omówienie głównych zasad uczestnictwa w Projekcie. 3.2 Zajęcia animacyjno- integracyjne Zajęcia odbywały się w terminie r r. w wymiarze 40 godzin osobą prowadzącą był psycholog, Pan Mateusz Wyderka. Głównymi celami warsztatów integracyjno - aktywizujących były: - znacząca poprawa funkcjonowania psychospołecznego uczestników; - rozwój w zakresie: otwartej komunikacji, samopoznania, samoświadomości, asertywności; - integracja uczestników i rozwój współpracy, współdziałania na rzecz innych uczestników; - wzmocnienie psychiczne, - zwiększenie samooceny i poczucia własnej wartości; - rozwijanie samoświadomości zmierzające do adekwatnej oceny rzeczywistości; - poprawa funkcjonowania poznawczego, zapobieganie deficytom; - wyposażenie w podstawowe umiejętności i kompetencje społeczne, w tym zwiększenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, - poznanie swoich postaw wobec aktywizacji zawodowej i społecznej; - poznanie i pokonywanie barier, praca nad sprawczością; - Ja czyli kto? - zwiększanie świadomości zasobów; - Określenie celów krótko i długoterminowych SMART. - Wykonanie testów psychologicznych testy Formalne,, Kwestionariusz Temperamentu Strejlaua oraz TMS Standard. Grupowe spotkania umożliwiały spojrzeć na własną sytuację oczami innych osób z grupy oraz dokładniej poznać siebie w kontakcie z innymi ludźmi. Pozwoliły dowiedzieć się o tym, jak inni budują relacje i związki; poznać nowe sposoby rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem i lękiem w różnych sytuacjach, uzyskać wiedzę o swoich zasobach, barierach zewnętrznych i wewnętrznych, określić cele krótko i długoterminowe w różnych str. 4

5 aspektach. Zajęcia pozwoliły na integrację grupy, zwiększenie zaufania wewnątrz jej, dzięki czemu beneficjenci pracowali zespołowo bez barier. Zajęcia zakończyły się uroczystym wręczeniem dyplomów uczestnictwa. 3.3 Zajęcia Dbanie o siebie z elementami higieny osobistej Zajęcia odbywały się w terminie r r. w wymiarze 30 godzin osobą prowadzącą była Pani Justyna Sońta. str. 5 Zajęcia obejmowały takie tematy jak: - Znaczenie wizerunku w XXI wieku. - Mój typ urody. - Moja sylwetka. - Dłonie moją wizytówką. - Sztuka makijażu. - Dbanie o siebie. - Jestem pewną siebie osobą. W ramach zajęć beneficjenci mieli możliwość skorzystać z usług fryzjera, uzyskać wiedzę i umiejętności w zakresie wizażu, manicure, sposobu doboru ubioru biorąc pod uwagę własne możliwości finansowe, uwarunkowania, sylwetkę. Zajęcia miały ma na celu dostarczenie Uczestniczkom wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu wizażu i stylizacji własnej osoby, znaczenia wyglądu zewnętrznego, doskonalenie świadomości dbania o siebie z zakresu higieny oraz wzmocnienie motywacji do stosowania nabytej wiedzy w życiu codziennym. Umiejętnie wykorzystana wiedza zdobyta na zajęciach ma wpływ na wzrost ich samooceny i lepsze samopoczucie, dodała Beneficjentom pewności siebie co ma duże znaczenie w kontaktach z pracodawcą i zwiększy to ich szanse na rynku pracy. Zajęcia zakończyły się uroczystym wręczeniem dyplomów uczestnictwa i zaświadczeniem o nabytej wiedzy. Gościem ostatnich zajęć była Beata Piasny, trener ds coachingu. 3.4 Zajęcia Gospodarowanie budżetem domowym i czasem Zajęcia odbywały się w terminie r r. w wymiarze 40 godzin osobą prowadzącą była Pani Manuela Piątkowska. Celem zajęć jest zwiększenie umiejętności interpersonalnych, integracji w grupie, poczucia przynależności, nabycie umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi i czasem, uzyskanie wiedzy z zakresu: - poznanie wybranych elementów z pedagogiki pracy

6 - poznanie zasad tworzenia budżetu domowego - nabycie umiejętności zarządzania własnym budżetem domowym - poznanie technik manipulacji klientem i praw konsumenta - nabycie wiedzy z zakresu przemocy finansowej - tworzenie i kontrola budżetu domowego - efektywne sposoby "oszczędzania" na wydatkach - problem finansowy- jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych - wartość pracy - środek do poprawy sytuacji finansowej i zwiększenia poczucia wartości oraz sprawczości - zarządzanie sobą w czasie- kształtowanie własnej kariery zawodowej W dniu r. z udziałem Kierownik Ośrodka, Pani Agnieszki Bandiak, nastąpiło uroczyste rozdanie certyfikatów ukończenia zajęć. 3.5 Zajęcia Dekorowanie, zdobienie i podstawy szycia Zajęcia odbywały się w terminie r r. w wymiarze 64 godzin osobą prowadzącą była Pani Małgorzata Kazimierczak. Tematyka zajęć obejmowała: - wykonanie kartek okolicznościowych - origami- technika składania papieru - krojenie, fastrygowanie, szycie z wykorzystaniem maszyny do szycia - wykonywanie stroików okolicznościowych - Technika de kupażu - wykonywanie szkatułek, świeczników, innych. Zajęcia pozwalały Beneficjentom na zapoznanie z podstawowymi technikami plastycznymi, zwiększenie umiejętności dbania o otoczenie, pobudzenie wyobraźni twórczej, sprawności motorycznej, kształtowanie potrzeb estetycznych, dokładności, cierpliwości, wrażliwości. Działania te były alternatywą na odreagowanie stresu i napięć. Nabyte umiejętności wykorzystywali poprzez samodzielne, bądź wspólnie z dziećmi, jako forma spędzania czasu wolnego z rodziną wykonanie stroików świątecznych i bożonarodzeniowych, przygotowanie prezentów dla najbliższych korzystając z wiedzy nabytej podczas zajęć z dekoracji, co pozwoliło na zaoszczędzenie środków finansowych. Zajęcia manualne pozwoliły również zapoznać się uczestnikom z własnymi możliwościami i talentami - z przekierowaniem na zainteresowanie kursami, szkoleniami, zdobywaniem nowych kwalifikacji zawodowych. Zajęcia zakończyły się uroczystym wręczeniem certyfikatów uczestnictwa. 3.6 Zajęcia z kompetencji rodzicielskich Zajęcia odbywały się w terminie r r. w wymiarze 25 godzin z czego 20 godzin przeznaczone było na zajęcia grupowe (dla 15 beneficjentów, którzy str. 6

7 zgłosili chęć udziału w tego rodzaju zajęciach), 5 godzin przeznaczone było na udział osób prowadzących w wyjeździe integracyjnym, z którego miało możliwość skorzystać 24 beneficjentów. Osobami prowadzącymi zajęcia były Pani Jadwiga Słapczyńska i Pani Justyna Świątek. Celem zajęć jest wzbogacenie beneficjentów o wiedzę z zakresu umiejętności wychowawczych, zasad budowania kontaktu i dobrych relacji z dziećmi, radzenia sobie z agresją, stresem i bezradnością. Te działanie, jako jedno z wielu, ma wpłynąć na wzrost kompetencji wychowawczych uczestników. Zajęcia oparte były na metodach opisanych przez Thomasa Wychowaniu bez porażek czyli: - jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły - bawię się z moim dzieckiem, - rodzinne rytuały Gordona w W ramach zajęć z kompetencji rodzicielskich, w dniu r., w sobotę w godzinach od zorganizowany został wyjazd integracyjno edukacyjny: Z wizytą w Szkole pod Strzechą w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli. W wyjeździe brało łącznie udział 40 osób. Głównym założeniem wyjazdu było nabycie umiejętności spędzania czasu wolnego z dziećmi plenerowe zajęcia rekreacyjne rodziców z dziećmi ramach zajęć z dobrego rodzicielstwa, ale również integracja beneficjentów, w tym niepełnosprawnych z osobami sprawnymi oraz turystyka, edukacja i rekreacja poznawanie historii i kultury polskiej wsi w oparciu o treści prezentowane na ekspozycjach czasowych i stałych w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli. str. 7 W harmonogramie wyjazdu zawarte były działania: 1. Dla dzieci przejście ścieżką edukacyjno zabawową pt. Złam szyfr ukrytych zwierząt w skansenie, oprowadzała adiunkt mgr Elżbieta Sokołowska. 2. Dla dorosłych: - zwiedzanie Muzeum Etnograficznego (poznawanie zbiorów z zakresu budownictwa drewnianego, wyposażenia wnętrz zabytkowych obiektów mieszkalnych i gospodarczych i warsztatów rzemieślniczych. - zapoznanie z trójczłonową wystawą czasową Wielokulturowość regionu lubuskiego, artefakty kultury ludowej : Maszyny rolnicze skok cywilizacyjny XIX w., Archaiczne Narzędzia i Uprawy, Dawny Transport Wiejski grupa oprowadzana była przez etnografa - St. Kustosz mgr Irenę Soppa. - zapoznanie się z ekspozycją Od Sahary Atlantyku. Kultury Afryki Zachodniej, Marc Chagall - Litografie do Biblii. 3. Dla dzieci i dorosłych: - udział w interaktywnej inscenizacji do baśni M. Konopnickiej Jak to ze lnem było (zajęcia prowadziła aktorka M. Wower z udziałem prządki Janiny Królak). - Przejazd bryczką konną.

8 4. Ognisko, gry, konkursy, zabawy w Zagrodzie Bukowińskiej, gdzie rodzice wraz z dziećmi pod okiem pedagogów mogli mierzyć się w konkurencjach, korzystali z umiejętności szycia i dekorowania tworząc szykowne stroje dla pociech, uczestniczyli w zabawach i tańcach. Beneficjenci z dziećmi zostali ubezpieczeni w związku z udziałem w wyjeździe, zamówiono autokar, który dowiózł grupę w obie strony, zakupiono artykuły spożywcze i produkty na ognisko oraz do zabaw i konkursów. Wyjazd spowodował wzmocnienie więzi w grupie, wielu Beneficjentów potwierdziło, że dzięki niskim cenom i krótkiej odległości chętnie, w ramach prywatnego czasu ponownie udadzą się z całą rodziną do Muzeum w Ochli. Prawie wszyscy beneficjenci skorzystali z możliwości udziału w wyjeździe, przybyli z dziećmi. Większość osób przyznała, że to ich pierwszy wspólny wyjazd z dziećmi. W tym instrumencie aktywizacji brały również udział osoby niepełnosprawne, w tym Beneficjent mający trudności ruchowe ( stan po amputacji stopy lewej, korzysta z protezy) Bardzo zadowolony z takiej możliwości integracji. Pieczę nad realizacją zadania mieli Kierownik Ośrodka, pracownik socjalny, asystent rodziny i osoby prowadzące zajęcia z kompetencji rodzicielskich. 3.7 Zajęcia komputerowe Zajęcia odbywały się w terminie r r. w wymiarze 60 godzin osobą prowadzącą był Pan Rafał Marlikowski. W założeniu zajęcia miały odbywać się w dwóch grupach. Beneficjenci podzielili się na grupę podstawową i średniozaawansowaną. W trakcie zajęć przenosili się z grupy do grupy w zależności od swoich potrzeb i możliwości. W związku z mała liczbę osób w grupie zaawansowanej w trakcie zajęć zwiększona został liczba godzin dla grupy podstawowej, osoby z grupy zaawansowanej mieli możliwość skorzystania z indywidualnych zajęć z prowadzącym. Zakres materiału dotyczący grupy podstawowej dotyczył: 1. nauka podstawowych umiejętności takich jak: uruchamianie komputera, posługiwanie się myszką i klawiaturą. Podstawowy cel zajęć to poznanie zasad działania komputera oraz programu operacyjnego Windows. 2. nabycie umiejętności pisania i formatowania w tym nauka redagowania dokumentów aplikacyjnych, jakie niezbędne są przy ubieganiu się o zatrudnienie. 3. nabycie umiejętności poruszania się po stronach w Internecie w tym pobieranie, zapisywanie oraz drukowanie dokumentów. Uczestnicy projektu mieli możliwość zdobyć takie umiejętności jak: str. 8

9 - uruchamianie i zamykanie komputera, - pisanie i formatowanie tekstu, - zapisywanie dokumentu, - zmiana wielkości liter oraz dobór czcionki, - tworzenie dokumentu oraz jego wydruk. - znajomość działania Internetu, odbierania i wysyłania poczty internetowej, wiedza o - zagrożeniach związanych z komunikacją w sieci internetowej. Zakres materiału dotyczący grupy średniozaawansowanej dotyczył: - budowa edytora tekstowego WORD, - kompresja plików, - archiwizacja danych, - obsługa programów graficznych, arkusz kalkulacyjny, funkcje logiczne MS EXEL, - interfejs graficzny, - praca z programami do obróbki zdjęć. Cel zajęć to nabycie przez każdego z Beneficjentów (w szczególności osoby bezrobotne) umiejętności sporządzenia CV i listu motywacyjnego na komputerze i przesyłania mailem pracodawcy. Nabycie tych umiejętności dawało możliwość podniesienia kompetencji zawodowych Beneficjentów, co może wpłynąć na ich atrakcyjność na rynku pracy, dla osób nieaktywnych zawodowo to następny instrument dający możliwość zwiększenie poczucia wartości, sprawczości, komunikację, mobilność, integrację społeczną, możliwość kontaktu z osobami niepełnosprawnymi drogą elektroniczną. Dla niektórych osób ten instrument był priorytetowy dla podjęcia decyzji o udziale projekcie. Zajęcia zakończyły się uroczystym wręczeniem zaświadczeń uczestnictwa. 3.8 Zajęcia Doradztwo indywidualne w zakresie aktywnego poszukiwania pracy. Zajęcia odbywały się w terminie r r. w wymiarze 60 godzin osobą prowadzącą był Pan Marcin Herma. W zajęciach docelowo brało udział 19 Beneficjentów, były to osoby bezrobotne, niektóre miały już utworzony IPD z doradcą zawodowym w PUP, jednak nadal zgłaszały brak umiejętności poruszania się po rynku pracy, brak CV i listu motywacyjnego, nieumiejętność zareprezentowania swojej osoby pracodawcy. Zajęcia podzielone zostały na: - zajęcia w grupie 6 godzin; - spotkanie indywidualne z doradcą zawodowym - 2 razy po 1,5 godziny, łącznie 3 godziny. str. 9

10 Celem zajęć było przygotowanie Beneficjentów do poruszania się na rynku pracy oraz wzmocnienie wiary we własne siły. Beneficjent współpracując z doradcą zawodowym miał możliwość uzyskać pomoc i wsparcie w zakresie: 1. badanie oczekiwań oraz potrzeb szkoleniowych pod kątem zdobywania umiejętności podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 2. analiza predyspozycji, umiejętności i kompetencji zawodowych beneficjentki, 3. analiza dotychczasowej edukacji oraz doświadczenia zawodowego, 4. ustalenie preferencji dot. rodzaju i charakteru poszukiwanej pracy, 5. ustalenie luk kompetencyjnych, które utrudniają podjęcie pracy na preferowanych stanowiskach, 6. wskazanie kursów i szkoleń uzupełniających kompetencje zawodowe i osobiste, 7. wskazanie możliwych kierunków rozwoju kariery zawodowej, 8. informacja na temat regionalnego rynku pracy, 9. opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD). Do zajęć wykorzystane zostały testy psychologiczne opracowane przez psychologa w ramach zajęć animacyjno-integracyjnych. Wynikiem zajęć było utworzenie 13 IPD. Jedna osoba złożyła niosek o dofinansowanie do założenia działalności gospodarczej. 3.9 Zajęcia zwiększające motywację i poczucie własnej wartości Zajęcia odbywały się w terminie r r. w wymiarze 24 godzin osobą prowadzącą była Pan Renata Teodorczyk. Tematyka zajęć: 1. Zebranie oczekiwań Beneficjentów, podpisanie kontraktu grupowego 2. Budowanie obrazu własnej osoby, poczucia wartości, wpływ dzieciństwa i przekazów rodzinnych 3. Obraz własnej osoby i poczucie własnej wartości a aktualna życiowa 4. Wydarzenia życiowe budujące i niszczące poczucie własnej wartości 5. Alkoholizm, relacje rodzinne, sposoby pomocy 6. Budowanie pozytywnych relacji i sposoby komunikacji, umiejętne stawianie granic w służbie poszanowania i wzmocnienia siebie i bliskich 7. Aktualizacja swoich mocnych stron, umiejętność ukierunkowania osobistej pracy nad sobą. Celem zajęć było podtrzymanie wszystkich uzyskanych przez beneficjentów poprzez udział w projekcie efektów, możliwość zmierzenia się ze swoimi ograniczeniami i trudnościami w grupie zintegrowanej, dającej poczucie bezpieczeństwa. To możliwość zadania pytań, na które nie było miejsca podczas wcześniejszych zajęć, wykorzystania str. 10

11 umiejętności, nabytych w związku z udziałem w projekcie - komunikacji, otwartości, mówienia o uczuciach, swoich osobistych potrzebach. Zajęcia te zwiększyły również wiedzę Beneficjentów z zakresu współuzależnienia i uzależnienia. Zajęcia zakończyły się uroczystym wręczeniem certyfikatów uczestnictwa Asystent rodziny Asystent rodziny, Pani Bożena Nawrot, współpracowała od kwietnia do grudnia 2012 r. łącznie z 6 rodzinami. Siatka godzin pracy asystenta rodziny z poszczególnym rodzinami Z rodziną A asystent rodziny pracowała od kwietnia 2012 r. do września 2012 r. (łącznie 92,5 godzin), powodem zakończenia pracy była zmiana miejsca zamieszkania rodziny poza gminę Nowogród Bobrzański. Podobnie sytuacja wyglądała u rodziny C. Tu asystent przepracowała łącznie 31 godzin. W rodzinie B asystent pracowała od kwietnia do czerwca 2012 r., wspólnie z pracownikiem socjalnym i Kierownikiem Ośrodka oraz beneficjentką ustalono, że sytuacja w rodzinie nie wymaga już tego rodzaju wsparcia. Jednak w październiku 2012 rodzina przechodziła kryzys, beneficjentka poprosiła o wsparcie asystenta. Pani Nawrot kontynuowała prace w rodzinie, sytuacja uległa unormowaniu. Łączna ilość godzin pracy z rodziną B to 53. Od lipca do grudnia 2012 r. asystent rodziny pracowała w rodzinie D, wymagającej silnego wsparcia instytucji pomocowej ze względu na bezradność beneficjentki w sprawach opiekuńczych i wychowawczych, niepełnosprawność męża beneficjentki. Ilość godzin pracy z rodziną to 113. Z rodziną E praca asystenta wynosiła 54 godziny, z rodzina F - 30,5 godziny. Łączny czas pracy asystenta rodziny w projekcie tom 374 godziny. str. 11

12 W żadnej z rodzin, z która pracowała asystent rodziny, mimo, iż w 4 rodzinach złożony był wniosek o wgląd w sytuację małoletnich do Sądu, a w jednej jest kurator, małoletnie nie zostały umieszczone w placówce opiekuńczo - wychowawczej lub rodzinie zastępczej. Do zadań asystenta należało: - prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, w tym poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów oraz udzielanie informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe; - udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w uzyskaniu zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; - współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny; - sporządzanie planu pracy z rodziną, we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z zespołem interdyscyplinarnym, określającego cel, spodziewane efekty, zakres działań oraz role wszystkich osób, których dotyczy plan pracy z rodziną, w przezwyciężeniu kryzysu w rodzinie; - monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną; - sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach; - współpraca z rodziną zastępczą, rodzinnym domem dziecka, placówką opiekuńczowychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną lub interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, w których umieszczono dziecko z rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i sądem. Indywidualna pomoc służyła przede wszystkim wzbudzeniu w Beneficjencie wiary w swoje możliwości oraz motywowaniu do podejmowania działań do tej pory uznawanych przez niego za niemożliwe. Asystent rodziny miał za zadanie zwiększyć ich poczucie wpływu na swoje życie, podnieść samoocenę Praca socjalna Ważnym czynnikiem projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego było ujednolicenie procedur udzielania pomocy wobec wszystkich jego uczestników. Stąd niezbędne stało się zatrudnienie pracownika socjalnego do obsługi przez okres trwania Programu całej grupy uczestników. Głównym zadaniem pracownika socjalnego było prowadzenie bardzo szeroko rozumianej pracy socjalnej z grupą uczestników, pomoc z załatwieniu spraw urzędowych, mieszkaniowych, zdrowotnych. Kolejnym ważnym zadaniem było udzielanie pomocy finansowej na czas trwania Programu. str. 12

13 W związku z udziałem w projekcie beneficjenci mogli uzyskać: 1. zasiłek celowy lub specjalny celowy na cele bytowe w związku z udziałem w Projekcie taka pomoc była przyznana dwukrotnie - w czerwcu i grudniu 2012 r. Beneficjentom realizującym warunki kontraktu socjalnego; 2. zasiłek celowy lub specjalny celowy na zwrot kosztów dojazdu uczestników Projektu - na wniosek Beneficjenta; 3. zasiłek celowy lub specjalny celowy na dofinansowanie opieki nad dzieckiem na czas trwania zajęć projektowych - na wniosek Beneficjenta. Pracownik socjalny wchodził w skład osób rekrutujących, sporządzał kontrakty socjalne, obecny był podczas wszystkich ważniejszych dla uczestników przedsięwzięć, gdzie z jednej strony był obserwatorem, poznawał sposób funkcjonowania poszczególnych osób, z drugiej strony ważna była również w jego przypadku funkcja integracyjna, gdzie uczestnicy mogli go poznać i nabrać zaufania. Pracownik socjalny obecny był podczas spotkań merytorycznych realizatorów na których omawiane były sprawy poszczególnych uczestników ( ich postępy, trudności, kierunek pracy). Kolejnym zadaniem pracownika socjalnego była w miarę możliwości i potrzeb praca z rodzinami uczestników Programu w miejscach ich zamieszkania. Taki sposób pracy pracownika socjalnego z Beneficjentami pomagał w doborze kolejnych instrumentów aktywizacji i pozwalał na wnioski, jakie zostały zawarte w ścieżkach reintegracji beneficjentów. Ścieżki weryfikowane były raz na 3 miesiące. Uroczyste podsumowanie projektu Zakończenie Projektu uwieńczone zostało uroczystym podsumowaniem. W związku z tym Beneficjenci zaprosili prominentów Miasta i Gminy (samodzielnie przygotowując zaproszenia) oraz osoby prowadzące zajęcia na wigilijny poczęstunek do Domu Kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim w dniu r. Uroczyste podsumowanie z udziałem gości i Beneficjentów było ostatnim wspólnym działaniem realizowanym w ramach Projektu Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego nadzorowanym przez realizatorów projektu. Rezultaty Projektu Łącznie w roku 2012 do projektu Aktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego przystąpiło 31 Beneficjentów, w tym jedna powróciła do projektu z lat poprzednich. str. 13

14 Projekt ukończyło projekt 27 osób ( w tym 3 Beneficjentów ukończyło Projekt przed założonym czasem w związku z podjęciem pracy zawodowej), 24 ukończyły z dniem r.). W trakcie trwania Projektu 4 Beneficjentów zrezygnowało z uczestnictwa, w związku z tym zrekrutowano z listy rezerwowej kolejnych 5 Beneficjentów oraz jedna Beneficjentka powróciła do Projektu. Powodem rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie było: - w dwóch przypadkach zmiana miejsca zamieszkania rodzin poza gminę Nowogród Bobrzański, - w jednym konieczność podjęcia terapii odwykowej w systemie stacjonarnym przez Beneficjenta (uczestnictwo w Projekcie nie wniosłoby nic konstruktywnego w życie Beneficjenta, jego uzależnienie jest w fazie krytycznej). - w ostatnim przypadku rezygnacja Beneficjentki ze względu na brak opieki nad małoletnimi dziećmi i niechęcią, aby dziećmi zajęła się osoba trzecia ( mimo wiedzy o możliwości pokrycia kosztów opieki). Z Beneficjentami podpisany był kontrakt socjalny. Warunki kontraktu zrealizowało na 31 osób 26, nie zrealizowały osoby w.w., które zrezygnowały z udziału w projekcie oraz jeden Beneficjent, którego ilość obecności na zajęciach mimo motywacji i wsparcia ze strony pracowników MGOPS była niewystarczająca, by uznać, że wywiązywał się z postanowień zawartych we wcześniejszych kontraktach. W trakcie realizacji Projektu prócz podjęcia pracy przez ww. trójkę Beneficjentów dało się zauważyć takie efekty jak: 4 osoby podjęło okresowe prace dorywcze po raz pierwszy (jako pierwsze doświadczenie pracy, mimo to brali oni udział w zajęciach projektowych), ogółem prace dorywcze podejmowało 14 osób; 2 osoby ukończyły cały program odwykowy terapeutyczny w warunkach stacjonarnych, utrzymują abstynencję; U 1 osoby ( jej udział w projekcie jest jedną z form pracy z ofiarą przemocy domowej w rodzinie), nie powtórzyła się sytuacja związana z przemocą, nie było interwencji Policji. 1 osoba, ze zdiagnozowaną depresją, w wywiadzie po próbie samobójczej, po motywacji ze strony pracownika socjalnego i prowadzących zajęcia, zdecydowała się na hospitalizację, przebywała na oddziale psychiatrycznym (na początku projektu), przez cały udział w projekcie przyjmowała leki obecnie czuje się bardzo zintegrowana z grupą projektową, nie zauważa zmiany lub obniżenia nastroju, ma plany, marzenia, jest pod stałą kontrolą lekarza specjalisty; str. 14

15 1 osoba odważyła się i uczęszcza na kurs prawa jazdy (pokonanie barier własnych, efekt uczestnictwa w zajęciach animacyjno - integracyjnych); 1 osoba złożyła wniosek do PUP o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej; 1 osoba złożyła wniosek do GKRPA w Nowogrodzie Bobrzańskim w celu diagnozy konkubenta w kierunku uzależnienia od alkoholu ( współpraca z psychologiem w trakcie zajęć motywacji i podnoszenia poczucia wartości) i podjęła uczestnictwo w terapii dla osób wspołuzależnionych; 1 osoba ma bardzo wyraźnie wytyczoną drogę kariery zawodowej, jest zainteresowana stażem z PUP, kontynuacją nauki w kierunku masażysta i w przyszłości założeniem działalności gospodarczej; 1 osoba, która przed przystąpieniem do projektu była osoba samotną, niezaradną w gospodarstwie domowym, załatwianiu spraw urzędowych, uzyskała w tym zakresie samodzielność. 1 Beneficjent nieodpłatnie skorzystał z usług prawnika, a 4 Beneficjentów z usług psychologa, specjalistów przyjmujących klientów na terenie MGOPS w Nowogrodzie Bobrzańskim. Monitoring i ewaluacja projektu Aktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego Zasadniczym celem prowadzonego monitoringu było zdiagnozowanie poziomu zadowolenia uczestników projektu z zajęć w jakich brali udział. Badania przeprowadzono przy pomocy wywiadów oraz ankiet. Ewaluacja odbywała się na poszczególnych etapach realizacji działań w projekcie poprzez zebranie opinii w trakcie wywiadów środowiskowych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych na potrzeby kontraktów socjalnych, na początku oraz poprzez ankiety ewaluacyjne po zakończeniu poszczególnego cyklu zajęciowego. Celem prowadzonych badań na etapie początkowym było określenie potrzeb uczestników pod kątem planowanych do realizacji zajęć i działań. Każdy kwestionariusz ankietowy, wręczany uczestnikowi na zakończenie poszczególnego cyklu zajęciowego, skonstruowany był wg następującego schematu pytań: str Czy jest Pani/Pan zadowolony z udziału w zajęciach? 2. Czy udział w oferowanych zajęciach był dla Pani/Pana pomocny? 3. Jak wg Pani/Pana udział w zajęciach wpłynął na Pani/Pana poprawę kontaktów z innymi ludźmi? 4. Jak wg Pani/Pana udział w zajęciach wpłynął na Pani/Pana motywację do dalszej pracy nad własnym rozwojem osobistym i zawodowym? 5. Czy podczas spotkań panowała dobra atmosfera sprzyjająca otwartej komunikacji i współpracy z prowadzącymi zajęcia?

16 6. Czy wg Pani/Pana liczba godzin była odpowiednia? 7. Czy chciałaby Pani/Pan uczestniczyć w podobnych spotkaniach w przyszłości? Wszystkie w/w pytania były pytaniami zamkniętymi, na które uczestnicy mogli odpowiadać twierdząco lub przecząco, jak również określić stopień zadowolenia w trzystopniowej skali (korzystnie, niekorzystnie, nie miało wpływu; za mało, wystarczająco, za dużo). Każdy kwestionariusz zawierał dodatkowo miejsce na wpisanie luźnych uwag i spostrzeżeń jakie nasuwały się uczestnikom na temat poszczególnych zajęć. Miejsce to zazwyczaj pozostawało niewypełnionym. Ci, którzy zdecydowali się na zamieszczenie własnej, otwartej opinii we wskazanym miejscu, zazwyczaj wyrażali w nim podziękowania dla prowadzącego lub w formie opisowej wyrażali swoje zadowolenie z udziału w zajęciach. Wszystkie ankiety były anonimowe. Analizę wypełnionych kwestionariuszy przedstawia poniższe zestawienie. 1. Ocena końcowa zajęć animacyjno - integracyjnych 1. Czy jest Pani/Pan zadowolony z udziału w zajęciach? W badaniu udział wzięło 14 osób. 2.Czy udział w oferowanych zajęciach był dla Pani/Pana pomocny? TAK 100% NIE 0 % BRAK ODPOWIEDZI 0% 3. Jak wg Pani/Pana udział w zajęciach wpłynął na Pani/Pana poprawę kontaktów z innymi ludźmi? KORZYSTNIE 100% NIEKORZYSTNIE 0% NIE MIAŁO WPŁYWU 0% 4. Jak wg Pani/Pana udział w zajęciach wpłynął na Pani/Pana motywację do dalszej pracy nad własnym rozwojem osobistym i zawodowym? KORZYSTNIE 100% NIEKORZYSTNIE 0% NIE MIAŁO WPŁYWU 0% BRAK ODPOWIEDZI 0 % 5. Czy podczas spotkań panowała dobra atmosfera sprzyjająca otwartej komunikacji i współpracy z prowadzącymi zajęcia? 6. Czy wg Pani/Pana liczba godzin zajęć była odpowiednia? ZA MAŁA 71,4 % WYSTARCZAJĄCA 28,6 % ZA DUŻA 0% 7. Czy chciałaby Pani/Pan uczestniczyć w podobnych spotkaniach w przyszłości? TAK 100 % NIE 0 % Jak wynika z powyższego zestawienia wszyscy ankietowani byli zadowoleni z udziału w zajęciach i określili udział w tychże zajęciach jako im pomocny. Ponadto również wszyscy ankietowani określili wpływ zajęć na poprawę kontaktów z innymi jako korzystny i str. 16

17 motywujący do dalszej pracy nad własnym rozwojem osobistym i zawodowym. Atmosfera w trakcie zajęć również w 100% została określona jako sprzyjająca otwartej komunikacji i współpracy z animatorem. Jeżeli chodzi o liczbę przeprowadzonych zajęć to aż 71,4 % ankietowanych określiło ją jako za małą (gdzie za mała w tym ujęciu czytana jest jako chęć udziału w większej liczbie godzin ze względu na wysoki stopień zadowolenia z udziału w zajęciach), 28,6 % jako wystarczającą i 0% jako za dużą. Wszyscy ankietowani zdeklarowali chęć udziału w podobnych spotkaniach w przyszłości. 2. Ocena końcowa zajęć Gospodarowanie budżetem i zarządzanie czasem W badaniu udział wzięło 16 osób. 1. Czy jest Pani/Pan zadowolony z udziału w zajęciach? 2.Czy udział w oferowanych zajęciach był dla Pani/Pana pomocny? TAK 93,8% NIE 0 % BRAK ODPOWIEDZI 6,2% 3. Jak wg Pani/Pana udział w zajęciach wpłynął na Pani/Pana poprawę kontaktów z innymi ludźmi? KORZYSTNIE 81,3% NIEKORZYSTNIE 0% NIE MIAŁO WPŁYWU 18,7% 4. Jak wg Pani/Pana udział w zajęciach wpłynął na Pani/Pana motywację do dalszej pracy nad własnym rozwojem osobistym i zawodowym? KORZYSTNIE 68,8% NIEKORZYSTNIE 0% NIE MIAŁO WPŁYWU 18,8% BRAK ODPOWIEDZI 12,4 % 5. Czy podczas spotkań panowała dobra atmosfera sprzyjająca otwartej komunikacji i współpracy z prowadzącymi zajęcia? 6. Czy wg Pani/Pana liczba godzin zajęć była odpowiednia? ZA MAŁA 6,3% WYSTARCZAJĄCA 93,7% ZA DUŻA 0% 7. Czy chciałaby Pani/Pan uczestniczyć w podobnych spotkaniach w przyszłości? TAK 87,5% NIE 12,5% Jak wynika z powyższego zestawienia wszyscy ankietowani byli zadowoleni z udziału w zajęciach i określili udział w tychże zajęciach jako im pomocny. Ponadto również większość ankietowanych określiła wpływ zajęć na poprawę kontaktów z innymi jako korzystny i motywujący do dalszej pracy nad własnym rozwojem osobistym i zawodowym. Atmosfera w trakcie zajęć również w 100% została określona jako sprzyjająca otwartej komunikacji i współpracy z prowadzącym. Jeżeli chodzi o liczbę przeprowadzonych zajęć to 6,3 % ankietowanych określiło ją jako za małą (gdzie za mała w tym ujęciu czytana jest jako chęć str. 17

18 udziału w większej liczbie godzin ze względu na wysoki stopień zadowolenia z udziału w zajęciach), 93,7 % jako wystarczającą i 0% jako za dużą. 87,5% ankietowanych zdeklarowało chęć udziału w podobnych spotkaniach w przyszłości. 3. Ocena końcowa zajęć Dbanie o siebie z elementami podstaw higieny osobistej 1. Czy jest Pani/Pan zadowolony z udziału w zajęciach? W badaniu udział wzięło 14 osób. 1. Czy udział w oferowanych zajęciach był dla Pani/Pana pomocny? 3. Jak wg Pani/Pana udział w zajęciach wpłynął na Pani/Pana poprawę kontaktów z innymi ludźmi? KORZYSTNIE 100% NIEKORZYSTNIE 0% NIE MIAŁO WPŁYWU 0% 4. Jak wg Pani/Pana udział w zajęciach wpłynął na Pani/Pana motywację do dalszej pracy nad własnym rozwojem osobistym i zawodowym? KORZYSTNIE 100% NIEKORZYSTNIE 0% NIE MIAŁO WPŁYWU 0% 5. Czy podczas spotkań panowała dobra atmosfera sprzyjająca otwartej komunikacji i współpracy z prowadzącymi zajęcia? 6. Czy wg Pani/Pana liczba godzin zajęć była odpowiednia? ZA MAŁA 57% WYSTARCZAJĄCA 43% ZA DUŻA 0% 7. Czy chciałaby Pani/Pan uczestniczyć w podobnych spotkaniach w przyszłości? Jak wynika z powyższego zestawienia wszyscy ankietowani byli zadowoleni z udziału w zajęciach i określili udział w tychże zajęciach jako im pomocny. Ponadto również każdy z ankietowanych określił wpływ zajęć na poprawę kontaktów z innymi jako korzystny i motywujący do dalszej pracy nad własnym rozwojem osobistym i zawodowym. Atmosfera w trakcie zajęć również w 100% została określona jako sprzyjająca otwartej komunikacji i współpracy z prowadzącym. Jeżeli chodzi o liczbę przeprowadzonych zajęć to 57% ankietowanych określiło ją jako za małą (gdzie za mała w tym ujęciu czytana jest jako chęć udziału w większej liczbie godzin ze względu na wysoki stopień zadowolenia z udziału w zajęciach), 43% jako wystarczającą i 0% jako za dużą. Wszyscy ankietowani zdeklarowali chęć udziału w podobnych spotkaniach w przyszłości. str. 18

19 4. Ocena końcowa dotycząca doradztwa indywidualnego w zakresie aktywnego poszukiwania pracy W badaniu udział wzięło 14 osób. 1. Czy jest Pani/Pan zadowolony z udziału w zajęciach? 2. Czy udział w oferowanych zajęciach był dla Pani/Pana pomocny? 3. Jak wg Pani/Pana udział w zajęciach wpłynął na Pani/Pana poprawę kontaktów z innymi ludźmi? KORZYSTNIE 71% NIEKORZYSTNIE 0% NIE MIAŁO WPŁYWU 29% 4. Jak wg Pani/Pana udział w zajęciach wpłynął na Pani/Pana motywację do dalszej pracy nad własnym rozwojem osobistym i zawodowym? KORZYSTNIE 100% NIEKORZYSTNIE 0% NIE MIAŁO WPŁYWU 0% 5. Czy podczas spotkań panowała dobra atmosfera sprzyjająca otwartej komunikacji i współpracy z prowadzącymi zajęcia? 6. Czy wg Pani/Pana liczba godzin zajęć była odpowiednia? ZA MAŁA 29% WYSTARCZAJĄCA 71% ZA DUŻA 0% 7. Czy chciałaby Pani/Pan uczestniczyć w podobnych spotkaniach w przyszłości? Jak wynika z powyższego zestawienia wszyscy ankietowani byli zadowoleni z udziału w zajęciach i określili udział w tychże zajęciach jako im pomocny. Ponadto 71% ankietowanych określiła wpływ zajęć na poprawę kontaktów z innymi jako korzystny i motywujący do dalszej pracy nad własnym rozwojem osobistym i zawodowym. Atmosfera w trakcie zajęć również w 100% została określona jako sprzyjająca otwartej komunikacji i współpracy z prowadzącym. Jeżeli chodzi o liczbę przeprowadzonych zajęć to 29% ankietowanych określiło ją jako za małą (gdzie za mała w tym ujęciu czytana jest jako chęć udziału w większej liczbie godzin ze względu na wysoki stopień zadowolenia z udziału w zajęciach), 71% jako wystarczającą i 0% jako za dużą. Wszyscy ankietowani zdeklarowali chęć udziału w podobnych spotkaniach w przyszłości. str. 19

20 5. Ocena końcowa dotycząca zajęć z Zajęcia kompetencji rodzicielskich W badaniu udział wzięło 7 osób. 1. Czy jest Pani/Pan zadowolony z udziału w zajęciach? 3. Czy udział w oferowanych zajęciach był dla Pani/Pana pomocny? 3. Jak wg Pani/Pana udział w zajęciach wpłynął na Pani/Pana poprawę kontaktów z innymi ludźmi? KORZYSTNIE 86% NIEKORZYSTNIE 0 % NIE MIAŁO WPŁYWU 14 % 4. Jak wg Pani/Pana udział w zajęciach wpłynął na Pani/Pana motywację do dalszej pracy nad własnym rozwojem osobistym i zawodowym? KORZYSTNIE 100% NIEKORZYSTNIE 0% NIE MIAŁO WPŁYWU 0% 5. Czy podczas spotkań panowała dobra atmosfera sprzyjająca otwartej komunikacji i współpracy z prowadzącymi zajęcia? 6. Czy wg Pani/Pana liczba godzin zajęć była odpowiednia? ZA MAŁA 100% WYSTARCZAJĄCA 0 % ZA DUŻA 0% 7. Czy chciałaby Pani/Pan uczestniczyć w podobnych spotkaniach w przyszłości? Jak wynika z powyższego zestawienia wszyscy ankietowani byli bardzo zadowoleni z udziału w zajęciach i określili udział w tychże zajęciach jako im pomocny. Ponadto 6 na 7 osób ankietowanych określiła wpływ zajęć na poprawę kontaktów z innymi jako korzystny i motywujący do dalszej pracy nad własnym rozwojem osobistym i zawodowym. Atmosfera w trakcie zajęć również w 100% została określona jako sprzyjająca otwartej komunikacji i współpracy z prowadzącymi. Jeżeli chodzi o liczbę przeprowadzonych zajęć to wszyscy ankietowani określili ją jako za małą (gdzie za mała w tym ujęciu czytana jest jako chęć udziału w większej liczbie godzin ze względu na wysoki stopień zadowolenia z udziału w zajęciach). Wszyscy ankietowani zdeklarowali chęć udziału w podobnych spotkaniach w przyszłości. str. 20

21 6. Ocena końcowa dotycząca zajęć komputerowych 1. Czy jest Pani/Pan zadowolony z udziału w zajęciach? W badaniu udział wzięło 13 osób. 4. Czy udział w oferowanych zajęciach był dla Pani/Pana pomocny? 3. Jak wg Pani/Pana udział w zajęciach wpłynął na Pani/Pana poprawę kontaktów z innymi ludźmi? KORZYSTNIE 100% NIEKORZYSTNIE 0% NIE MIAŁO WPŁYWU 0% 4. Jak wg Pani/Pana udział w zajęciach wpłynął na Pani/Pana motywację do dalszej pracy nad własnym rozwojem osobistym i zawodowym? KORZYSTNIE 100% NIEKORZYSTNIE 0% NIE MIAŁO WPŁYWU 0% 5. Czy podczas spotkań panowała dobra atmosfera sprzyjająca otwartej komunikacji i współpracy z prowadzącymi zajęcia? 6. Czy wg Pani/Pana liczba godzin zajęć była odpowiednia? ZA MAŁA 38% WYSTARCZAJĄCA 69% ZA DUŻA 0% 7. Czy chciałaby Pani/Pan uczestniczyć w podobnych spotkaniach w przyszłości? Jak wynika z powyższego zestawienia wszyscy ankietowani byli zadowoleni z udziału w zajęciach i określili udział w tychże zajęciach jako im pomocny. Ponadto 100% ankietowanych określiła wpływ zajęć na poprawę kontaktów z innymi jako korzystny i motywujący do dalszej pracy nad własnym rozwojem osobistym i zawodowym. Atmosfera w trakcie zajęć również w 100% została określona jako sprzyjająca otwartej komunikacji i współpracy z prowadzącym. Jeżeli chodzi o liczbę przeprowadzonych zajęć to 38% ankietowanych określiło ją jako za małą (gdzie za mała w tym ujęciu czytana jest jako chęć udziału w większej liczbie godzin ze względu na wysoki stopień zadowolenia z udziału w zajęciach), 69% jako wystarczającą i 0% jako za dużą. Wszyscy ankietowani zdeklarowali chęć udziału w podobnych spotkaniach w przyszłości. str. 21

22 7.Ocena końcowa dotycząca zajęć z Dekorowanie, zdobienie i podstawy szycia W badaniu udział wzięło 15 osób. 1. Czy jest Pani/Pan zadowolony z udziału w zajęciach? 5. Czy udział w oferowanych zajęciach był dla Pani/Pana pomocny? 3. Jak wg Pani/Pana udział w zajęciach wpłynął na Pani/Pana poprawę kontaktów z innymi ludźmi? KORZYSTNIE 93% NIEKORZYSTNIE 0 % NIE MIAŁO WPŁYWU 7 % 4. Jak wg Pani/Pana udział w zajęciach wpłynął na Pani/Pana motywację do dalszej pracy nad własnym rozwojem osobistym i zawodowym? KORZYSTNIE 93% NIEKORZYSTNIE 0% NIE MIAŁO WPŁYWU 7% 5. Czy podczas spotkań panowała dobra atmosfera sprzyjająca otwartej komunikacji i współpracy z prowadzącymi zajęcia? 6. Czy wg Pani/Pana liczba godzin zajęć była odpowiednia? ZA MAŁA 53% WYSTARCZAJĄCA 47 % ZA DUŻA 0% 7. Czy chciałaby Pani/Pan uczestniczyć w podobnych spotkaniach w przyszłości? Jak wynika z powyższego zestawienia wszyscy ankietowani byli bardzo zadowoleni z udziału w zajęciach i określili udział w tychże zajęciach jako im pomocny. Ponadto 14 na 15 osób ankietowanych określiła wpływ zajęć na poprawę kontaktów z innymi jako korzystny i motywujący do dalszej pracy nad własnym rozwojem osobistym i zawodowym. Atmosfera w trakcie zajęć również w 100% została określona jako sprzyjająca otwartej komunikacji i współpracy z prowadzącym. Jeżeli chodzi o liczbę przeprowadzonych zajęć to 8 osób określiło ją jako za małą (gdzie za mała w tym ujęciu czytana jest jako chęć udziału w większej liczbie godzin ze względu na wysoki stopień zadowolenia z udziału w zajęciach), 7 osób, jako wystarczająca. Wszyscy ankietowani zdeklarowali chęć udziału w podobnych spotkaniach w przyszłości. str. 22

23 8. Ocena końcowa dotycząca z Zajęć zwiększających motywację oraz poczucie własnej wartości 1. Czy jest Pani/Pan zadowolony z udziału w zajęciach? W badaniu udział wzięło 16 osób. 6. Czy udział w oferowanych zajęciach był dla Pani/Pana pomocny? 3. Jak wg Pani/Pana udział w zajęciach wpłynął na Pani/Pana poprawę kontaktów z innymi ludźmi? KORZYSTNIE 81% NIEKORZYSTNIE 13 % NIE MIAŁO WPŁYWU 6 % 4. Jak wg Pani/Pana udział w zajęciach wpłynął na Pani/Pana motywację do dalszej pracy nad własnym rozwojem osobistym i zawodowym? KORZYSTNIE 94% NIEKORZYSTNIE 6% NIE MIAŁO WPŁYWU 7% 5. Czy podczas spotkań panowała dobra atmosfera sprzyjająca otwartej komunikacji i współpracy z prowadzącymi zajęcia? 6. Czy wg Pani/Pana liczba godzin zajęć była odpowiednia? ZA MAŁA 38% WYSTARCZAJĄCA 63 % ZA DUŻA 0% 7. Czy chciałaby Pani/Pan uczestniczyć w podobnych spotkaniach w przyszłości? Jak wynika z powyższego zestawienia wszyscy ankietowani byli bardzo zadowoleni z udziału w zajęciach i określili udział w tychże zajęciach jako im pomocny. Ponadto 13 na 16 osób ankietowanych określiła wpływ zajęć na poprawę kontaktów z innymi jako korzystny, 15 na 16 osób za motywujący do dalszej pracy nad własnym rozwojem osobistym i zawodowym. Atmosfera w trakcie zajęć również w 100% została określona jako sprzyjająca otwartej komunikacji i współpracy z prowadzącym. Jeżeli chodzi o liczbę przeprowadzonych zajęć to 6 osób określiło ją jako za małą (gdzie za mała w tym ujęciu czytana jest jako chęć udziału w większej liczbie godzin ze względu na wysoki stopień zadowolenia z udziału w zajęciach), 10 osób, jako wystarczająca. Wszyscy ankietowani zdeklarowali chęć udziału w podobnych spotkaniach w przyszłości. str. 23 PODSUMOWANIE Na podstawie przeprowadzonych analiz należy twierdzić, że cele zostały osiągnięte w odniesieniu do zakładanych rezultatów. Uczestnicy wykazali wysoki poziom zadowolenia ze

24 zrealizowanych zajęć, udział w zajęciach ocenili jako pomocny, często wykazywali chęć udziału w większej liczbie godzin ze względu na wysoki stopień zadowolenia z udziału w konkretnych zajęciach. Dużą rolę w ocenie zajęć miał dobór prowadzącego, Beneficjenci zadowoleni byli z atmosfery, komunikacji i współpracy z prowadzącymi zajęcia. Sporządził: Katarzyna Zgórecka-Łsgoś Pracownik socjalny M-GOPS w Nowogrodzie Bobrzańskim str. 24

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich pod Kierownictwem Pani Marianny Wus pozyskał w roku 2011 dodatkowe środki finansowe na realizację projektu Mam szansę być aktywnym współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Budry w 2010 roku

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Budry w 2010 roku INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Budry w 2010 roku W 2010r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budrach przystąpił po raz trzeci

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PRIORYTETU VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH - DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014 GNOJNIK 2014 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki W 2013 roku Gmina Troszyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie realizował projekt systemowy Nowa Szansa

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego Małe kroki do sukcesu

Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego Małe kroki do sukcesu Warszawa, dnia 24.01.2012 r. Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego Małe kroki do sukcesu Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu realizowany był w terminie od 01.04.2011 r. do 30.12.2011 r. przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 Wprowadzenie Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O realizacji projektu Dążąc do aktywności Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce, ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka realizuje w okresie od 01.04.2013 do 30.06.2014 projekt systemowy pn. Dążąc do aktywności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja merytoryczna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31grudnia 2009r. z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. INFORMACJA O PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud Załącznik do zarządzenia Nr 1/POKL/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie z dnia 15 stycznia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVII/204/2013 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 11 marca 2013 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Gmina Kołczygłowy I. Wprowadzenie Rodzina to podstawowa komórka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ASYSTENTA RODZINY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ASYSTENTA RODZINY Łaziska, dnia 20.06.2016 r. OGŁOSZENIE O NABORZE NA ASYSTENTA RODZINY W związku ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody na środki na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach Programu asystent rodziny i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PROJEKT SOCJALNY SĄDECKA POMOCNA DŁOŃ PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU PROJEKTODAWCA

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY Forma zatrudnienia: umowa o pracę, system pracy zadaniowy. Przewidywany termin zatrudnienia: 15.05.2014r.

Bardziej szczegółowo

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER Wracam do pracy Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Budżet projektu Całkowite wydatki projektu 166 112,72 zł Wnioskowana kwota dofinansowania 132 866,72 zł 80% - dofinansowane z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM:

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM: GOPS.4221/90/2011 Szaflary dnia 05.12.2011 r. REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM: AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Działania aktywizujące rodziny wieloproblemowe Klub samopomocowy rodzin z familoków.

Tytuł programu: Działania aktywizujące rodziny wieloproblemowe Klub samopomocowy rodzin z familoków. Załącznik nr 1 Program Aktywności Lokalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce- Leszczynach przewidziany do realizacji w ramach projektu systemowego OPS i Twoja aktywność ku integracji współfinansowany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI 2016 PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE Program Aktywizacja i Integracja (PAI) w 2016 roku realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w oparciu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE

OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE Zaprasza do udziału w projekcie "Działając wykorzystujesz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie pod nazwą :,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów Platerów, dnia 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program. rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego. na lata

Powiatowy program. rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego. na lata Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego na lata 2015 2017 I. Wprowadzenie Zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU KS I

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU KS I Wpłynęło: Proszę wypełnić drukowanymi literami FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU KS I Dn.... Nr... Do kogo:... Imię i nazwisko Data i miejsce urodzenia Miejsce zamieszkania PESEL Telefon kontaktowy, e-mail

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI 2008-2013 W roku 2008 w ramach Umowy Ramowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Budry

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Budry Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI POD NAZWĄ : Asystent Rodziny

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI POD NAZWĄ : Asystent Rodziny ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI POD NAZWĄ : Asystent Rodziny w projekcie, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt "My też możemy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt My też możemy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu Nr 2a/2010 z dnia 6 stycznia 2010r Regulamin uczestnictwa w projekcie My też możemy realizowanym przez Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zbliża się do końca realizacji działań w partnerskim Projekcie systemowym Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

24. PROJEKT SYSTEMOWY 18+ NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI

24. PROJEKT SYSTEMOWY 18+ NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI 24. PROJEKT SYSTEMOWY 18+ NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich w roku 2010 kontynuowało realizację projektu systemowego pn. 18+ nowe szanse i możliwości w ramach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY ZA. 2014 r. ORAZ PRZEDSTAWIENIE POTRZEB ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY ZA. 2014 r. ORAZ PRZEDSTAWIENIE POTRZEB ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY ZA 2014 r. ORAZ PRZEDSTAWIENIE POTRZEB ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/21/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r.

Uchwała Nr IV/21/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r. Uchwała Nr IV/21/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego na lata 2015-2017. Na podstawie art. 12 pkt

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce

WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie

1. Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W V EDYCJI PROJEKTU Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

BADANIE REZULTATÓW MIĘKKICH PROJEKTU PN. POMOCNA DŁOO

BADANIE REZULTATÓW MIĘKKICH PROJEKTU PN. POMOCNA DŁOO BADANIE REZULTATÓW MIĘKKICH PROJEKTU PN. POMOCNA DŁOO Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się i wypełnienie poniższej ankiety. Wyniki badao będą służyd do analizy statystycznej, więc Pani/a odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r.

Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r. Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r. 1 lipca 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kolejny raz rozpoczął

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NA 2015 ROK

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NA 2015 ROK REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NA 2015 ROK Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Bobowa Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej 09.01.2015 r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 Opracował: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie Czernikowo, dnia 2014.03.09 I. Wprowadzenie Zgodnie z art. 179 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ,,POMOCNA KORYTNICA

SPRAWOZDANIE ,,POMOCNA KORYTNICA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO,,POMOCNA KORYTNICA WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE

Bardziej szczegółowo

Uwaga: warunkiem zawarcia angaży jest podpisanie umowy na realizację projektu!

Uwaga: warunkiem zawarcia angaży jest podpisanie umowy na realizację projektu! W związku z przystąpieniem do realizacji projektu Góra pomocy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze poszukuje osób na poniższe stanowiska: Uwaga: warunkiem zawarcia angaży jest podpisanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Konina z dnia 2015 roku. Program aktywizująco wspierający dla mieszkańców mieszkań chronionych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Konina z dnia 2015 roku. Program aktywizująco wspierający dla mieszkańców mieszkań chronionych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Konina z dnia 2015 roku Program aktywizująco wspierający dla mieszkańców mieszkań chronionych Spis treści: Listopad 2015 I. Wstęp.. 3 II. Opis problemu... 4 III.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2014 GŁUCHOŁAZY, 2015r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ - DEFINICJA...4 2. ZADANIA GMINY...4 3. PODSUMOWANIE. 9

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Świątki z dnia 25 marca 2015 roku

Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Świątki z dnia 25 marca 2015 roku Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Świątki z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/106/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA Nr XV/106/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA Nr XV/106/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejsko Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy Asystent Rodziny stanowisko pracy w ramach Projektu Szansa w Integracji współfinansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

Kierownik GOPS ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy Asystent Rodziny

Kierownik GOPS ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy Asystent Rodziny Kierownik GOPS ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy Asystent Rodziny Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy Asystent Rodziny w Gminnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 CZCHÓW, LUTY 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ III.CELE PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym 1. Zwiększenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, w szczególności poprzez: Działania

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) P O M O C S P O Ł E C Z N A Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2014 2015r. I. Wprowadzenie Wdrażanie modelowych rozwiązań pracy z rodziną wieloproblemową, w szczególności rozwój pracy socjalno-

Bardziej szczegółowo

Środa, 5 marca Uwierz w siebie

Środa, 5 marca Uwierz w siebie Środa, 5 marca 2014 Uwierz w siebie W ramach projektu 17 Beneficjentów Ostatecznych w od 15 30 lipca 2010r aktywnie uczestniczyło w zajęciach z doradcą zawodowym oraz w treningu kompetencji społecznych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO SZANSA-POMOC-AKTYWIZACJA CZYLI SPA W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU 1 Informacje o projekcie 1. Szósta edycja projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Bądź aktywny zmień swoje życie - 2

Regulamin uczestnictwa w projekcie Bądź aktywny zmień swoje życie - 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin uczestnictwa w projekcie Bądź aktywny zmień swoje życie - 2 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Podsumowanie projektu Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Kilka słów o projekcie... Główny problem, na potrzeby którego został stworzony i zrealizowany niniejszy projekt......zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram działań Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik na 2012 rok

Szczegółowy harmonogram działań Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik na 2012 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/114/12 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 maja 2012 r. Szczegółowy harmonogram działań Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik na 2012 rok I. ODBIORCY PROGRAMU W 2012

Bardziej szczegółowo

Kandydaci przystepujący do konkursu powinni spełniać nastepujące warunki:

Kandydaci przystepujący do konkursu powinni spełniać nastepujące warunki: P. O. KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOCZEWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY (NABÓR NA STANOWISKO W RAMACH UMOWY NA ZASTĘPSTWO Z POWODU USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 Załącznik do uchwały Nr XIX/119/12 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 października 2012r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 1 Spis treści Wstęp. 3 1. Diagnoza środowiska lokalnego..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej

Bardziej szczegółowo

Rola asystenta rodziny: wspomaganie rodziny w wypełnianiu podstawowych funkcji, w tym we wprowadzaniu w świat wartości

Rola asystenta rodziny: wspomaganie rodziny w wypełnianiu podstawowych funkcji, w tym we wprowadzaniu w świat wartości Rola asystenta rodziny: wspomaganie rodziny w wypełnianiu podstawowych funkcji, w tym we wprowadzaniu w świat wartości Małgorzata Ciczkowska-Giedziun Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Katedra Pedagogiki Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI uczestników do projektu Otwórz się na siebie

REGULAMIN REKRUTACJI uczestników do projektu Otwórz się na siebie REGULAMIN REKRUTACJI uczestników do projektu Otwórz się na siebie Kutno, dnia 17.02.2012 r. W związku ze zmianą zapisów Wniosku o dofinansowanie projektu PO KL na 2012 r., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Człowiek- najlepsza inwestycja DEFINICJE

Człowiek- najlepsza inwestycja DEFINICJE Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Szansa na rozwój realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach na lata 2013-2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Projekt Systemowy,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z realizacji zadań w zakresie organizacji pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata 2016-2018 Krzykosy, 2015 I. WSTĘP Rodzina jako podstawowa komórka społeczna spełnia istotne funkcje zaspokajające potrzeby społeczne, psychiczne

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych Podstawa prawna Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Polityki

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Dz.U.2005.189.1598 2006.08.09 zm. Dz.U.2006.134.943 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Św. Floriana 10 74 106 Stare Czarnowo Projekt Równe szanse współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT SYSTEMOWY RÓWNE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/109/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr XVI/109/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 marca 2012 r. Uchwała Nr XVI/109/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju pieczy zastępczej powiatu opolskiego na lata 2012-2014. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Czas na zmiany! Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 15 24 lat! Projekt miejsce realizacji Ząbkowice Śląskie projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro!

Regulamin uczestnictwa w projekcie Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro! Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2012 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie z dnia 3.01.2012 r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro! Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość Załącznik do Zarządzenia nr 19/2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniu z dnia 31.12.2012r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w OSTRÓDZIE z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w Projekcie Wsparcie na starcie program

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie

Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie 24 sierpnia 30 listopada 2012 roku Anna Radziszewska 1 Ideą projektu Rodzic i gimnazjalista Bliżej siebie było rozwijanie kompetencji wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009 Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009 str. 1 Szanowni Państwo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w 2009 roku po

Bardziej szczegółowo

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie

Bardziej szczegółowo

TERAZ MŁODZIEŻ PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY. Projekt systemowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie

TERAZ MŁODZIEŻ PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY. Projekt systemowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie TERAZ MŁODZIEŻ PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY Projekt systemowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015

Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015 1 I. WPROWADZENIE Rodzina stanowi dla dziecka najlepsze

Bardziej szczegółowo

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny. Nabór na stanowisko asystenta rodziny. Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny. Nazwa i adres jednostki Miejsko- Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: na lata 2012-2013 Projekt Systemowy pn.: współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja 1 Informacje o projekcie 1. Projekt pod nazwą,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, 44-200 Rybnik

Nazwa i adres Zamawiającego Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, 44-200 Rybnik Realizacja działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w Rybniku w 2015

Bardziej szczegółowo