ZAPYTANIE OFERTOWE (UZUPEŁNIAJĄCE)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE (UZUPEŁNIAJĄCE)"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE (UZUPEŁNIAJĄCE) dotyczące zatrudnienia trenerów do szkoleń i warsztatów w ramach projektu Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły nr umowy: UDA-POKL /13-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi edukacyjne i szkoleniowe Usługi szkoleniowe I ZAMAWIAJĄCY Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze ul. Długa 23/25, Warszawa II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania oraz Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obowiązujących na dzień ogłoszenia zapytania. Zapytanie ofertowe zostanie wysłane do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, udostępnione na stronie internetowej oraz w siedzibie FRDL Centrum Mazowsze. III INFORMACJE O PROJEKCIE Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej jest partnerem Ministerstwa Edukacji Narodowej w realizacji ogólnopolskiego projektu systemowego Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły. Celem projektu jest wypracowanie a następnie wprowadzenie w co najmniej 1034 szkołach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły. Głównym celem projektu jest wzmocnienie roli uczniów i rodziców w życiu szkoły, poprzez wsparcie szkół w procesie budowania systemu partnerskiej współpracy pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami. W ramach projektu szkoły i przedszkola otrzymają wsparcie w postaci szkoleń i warsztatów. Uczestnicy projektu będą brać udział w specjalnie dla nich przygotowanych szkoleniach w podziale na trzy grupy (nauczyciele, rodzice, uczniowie). Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli będą miały na celu wyjaśnienie znaczenia roli oraz praw rodziców i uczniów w życiu szkoły oraz przygotowanie do ich aktywnego w nim uczestnictwa. Uczniowie wezmą udział w szkoleniach dotyczących m.in.: uprawnień i sposobów działania samorządu uczniowskiego oraz zasad skutecznej współpracy w ramach samorządu, jak również z nauczycielami i dyrekcją oraz rodzicami. Dla rodziców odbędą się szkolenia z zakresu uprawnień rad rodziców, praw rodziców w szkole, dobrych praktyk działań rodziców w przestrzeni szkolnej oraz zasad skutecznej współpracy z dyrekcją. Po zakończeniu etapu szkoleń, zespoły szkolne i przedszkolne zostaną zaproszone na dwa warsztaty, które będą służyły zaprojektowaniu i wdrożeniu działań, ułatwiających współpracę i większe uczestnictwo rodziców i uczniów w życiu szkoły i przedszkola. Trenerzy zapewnią uczestnikom projektu indywidualną opiekę ekspercką, która pomoże m.in. w stworzeniu odpowiedniego dla każdej szkoły i przedszkola programu współpracy z uczniami i rodzicami. IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, rodziców, uczniów oraz i warsztatów dla zespołów szkolnych, zespołów przedszkolnych oraz przedstawicieli tzw. otoczenia szkoły. Zarówno szkolenia, jak i warsztaty będą odbywać się w całej Polsce. Projekt w okresie od listopada 2013r. do listopada 2014r. zakłada przeprowadzenie dla ponad 6000 osób: 251 szkoleń (listopad 2013r czerwiec 2014r.), na które składają się: 87 dwudniowych szkoleń dla nauczycieli 87 jednodniowych szkoleń dla rodziców 77 jednodniowych szkoleń dla uczniów 1

2 oraz 1050 jednodniowych warsztatów (luty listopad 2014, z wyłączeniem lipca i sierpnia), w tym 1000 dni warsztatowych dla zespołów szkolnych i przedszkolnych 50 dni warsztatowych dla tzw. otoczenia szkoły m.in. dla przedstawicieli organów prowadzących szkoły oraz organizacji pozarządowych. W niniejszym zapytaniu uzupełniającym Zamawiający planuje wyłonienie około 25 trenerów do prowadzenia zarówno szkoleń jak i warsztatów. Przewiduję się, że każdy z trenerów poprowadzi około 10 szkoleń oraz około 20 dni warsztatowych. SZKOLENIA 1) W projekcie zaplanowano szkolenia dla następujących grup odbiorców: N - R - U - dla nauczycieli i dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz przedszkoli (szkolenia dwudniowe) dla rodziców (szkolenia jednodniowe) dla uczniów szkół podstawowych, uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (szkolenia jednodniowe) 2) Cel szkoleń: N - nauczyciele, R - rodzice, U - uczniowie a) cel główny: wsparcie szkół w procesie budowania systemu partnerskiej współpracy pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami poprzez wzmocnienie roli uczniów i rodziców w życiu szkoły/przedszkola b) cele szczegółowe: szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli: przekazanie wiedzy i kształtowanie umiejętności w zakresie budowania w szkole wspólnej z uczniami i rodzicami koalicji na rzecz sukcesów uczniów i poprawy jakości pracy szkoły/ przedszkola; szkolenia dla rodziców: przekazanie wiedzy i kształtowanie umiejętności w zakresie możliwości wzmacniania zaangażowania rodziców w życie szkoły, we współpracy z nauczycielami i uczniami; szkolenia dla uczniów: przekazanie wiedzy i kształtowanie umiejętności w zakresie tworzenia, zadań i roli samorządu uczniowskiego, a także możliwości współpracy z nauczycielami i rodzicami w szkole. 3) Szkolenia planowane są w dni powszednie, rozpoczną się w drugiej połowie listopada 2013r. i potrwają do czerwca 2014r. 4) Szkolenia będą odbywać się na terenie całej Polski. 5) Szkolenia będą prowadzone przez 2 trenerów. 6) Przewiduje się, że każda grupa szkoleniowa będzie liczyć 24 osoby (grupy 24 nauczycieli/24 rodziców/24 uczniów). 7) Szkolenia dwudniowe (grupa N) zaplanowano na 14 godzin zegarowych uwzględniając przerwy (7 godzin każdego dnia), przy czym scenariusz będzie uwzględniał nie mniej niż 11 godzin zegarowych zajęć dydaktycznych, 5,5 godziny każdego dnia. 8) Szkolenia jednodniowe (grupy R, U) zaplanowano na 7 godzin zegarowych uwzględniając przerwy, przy czym scenariusz szkolenia będzie uwzględniał nie mniej niż 5,5 godziny zegarowej zajęć dydaktycznych. 9) Wyłonieni trenerzy będą zobowiązani do udziału w dwudniowym szkoleniu dla trenerów (TOT). Termin TOT przewidziany jest na początek listopada 2013r., prawdopodobnie 8-9 listopada. Nocleg, wyżywienie i zwrot kosztów podróży do wysokości ceny biletu PKP II klasy zapewni Zamawiający. Miejsce TOT - Warszawa lub okolice Warszawy. 10) Podczas TOT Zamawiający przekaże trenerom programy i scenariusze szkoleń oraz komplety materiałów szkoleniowych, w oparciu o które będą prowadzone szkolenia. 11) Trenerzy będą zobowiązaniu dodatkowo do udziału w jednodniowe seminarium superwizyjnym, którego celem jest monitoring jakości działań szkoleniowych, omówienia ewentualnych problemów lub konieczności wprowadzenia zmian do materiałów szkoleniowych. Termin seminarium przewidziany jest na przełomie lutego/marca 2014r. Nocleg, wyżywienie i zwrot kosztów podróży do wysokości ceny biletu PKP II klasy zapewni Zamawiający. Miejsce seminarium - Warszawa lub okolice Warszawy. 12) Zakresy tematyczne szkoleń dla poszczególnych grup odbiorców: a) nauczyciele, dyrektorzy, wicedyrektorzy (grupa N) prawo oświatowe w zakresie powoływania Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców oraz współpracy w szkole/przedszkolu 2

3 doskonalenie umiejętności komunikowania się, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców w szkole / przedszkolu możliwości, uwarunkowania, formy i obszary współdziałania i budowania wspólnej koalicji nauczycieli, uczniów i rodziców na rzecz jakości szkoły / przedszkola i sukcesów ucznia; współpraca z rodzicami i uczniami możliwości i bariery tworzenie Rady Rodziców, powoływanie Samorządu Uczniowskiego prawa zasady i obowiązki dokumenty regulujące zasady współpracy statut, regulaminy, kodeksy i inne (sposoby tworzenia, uzgadniania i wprowadzania tych dokumentów z włączeniem przedstawicieli rodziców i uczniów) polityka informacyjna szkoły wobec rodziców, uczniów i środowiska zewnętrznego projektowanie, realizacja i wykorzystanie wyników analizy stanu współpracy w szkole / przedszkolu b) rodzice (grupa R) prawa rodziców i uczniów w szkole rola, zadania i odpowiedzialność Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego możliwości, uwarunkowania, formy i obszary współdziałania i budowania wspólnej koalicji nauczycieli, uczniów i rodziców na rzecz jakości szkoły/przedszkola i sukcesów ucznia doskonalenie umiejętności komunikowania się, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i współpracy metody pozyskiwania sprzymierzeńców i nagazowania rodziców w życie szkoły/przedszkola projektowanie, realizacja i wykorzystanie wyników analizy stanu współpracy w szkole/przedszkolu c) uczennice i uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych (grupy UP i UG) prawo oświatowe dotyczące samorządności uczniowskiej oraz aktywności rodziców w szkole obszary współpracy, działania samorządu uczniowskiego, które budują współpracę i zwiększają udział uczniów w życiu szkoły (np. konsultacje, debaty, dialog z dyrekcją, projekty uczniów) informowanie o prawach ucznia doskonalenie umiejętności komunikowania się, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i współpracy projektowanie, realizacja i wykorzystanie wyników analizy stanu współpracy w szkole/przedszkolu prawa rodziców i uczniów w szkole rola, zadania i odpowiedzialność Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego możliwości, uwarunkowania, formy i obszary współdziałania i budowania wspólnej koalicji nauczycieli, uczniów i rodziców na rzecz jakości szkoły / przedszkola i sukcesów ucznia doskonalenie umiejętności komunikowania się, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i współpracy metody pozyskiwania sprzymierzeńców i nagazowania rodziców w życie szkoły/przedszkola projektowanie, realizacja i wykorzystanie wyników analizy stanu współpracy w szkole/przedszkolu; WARSZTATY DLA ZESPOŁÓW SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH 1) W warsztatach wezmą udział 6-osobowe reprezentacje szkół (dyrektor, nauczyciel, 2 uczniów i 2 rodziców) i 4 osobowe reprezentacje przedszkoli (dyrektor, nauczyciel, 2 rodziców) 2) Cel warsztatów: a) cel główny: zaprojektowanie i wdrożenie działań ułatwiających współpracę oraz zwiększenie uczestnictwa rodziców i uczniów w życiu szkoły/przedszkola b) cele szczegółowe: pierwszy warsztat (jednodniowy): analiza obecnego stanu współpracy nauczycieli, rodziców i uczniów w szkole/przedszkolu, planowanie działań wzmacniających współpracę, opracowanie elementów Programu Współpracy; zaprojektowanie przez szkolne szóstki i przedszkolne czwórki działań, które mogłyby wzmacniać współpracę w szkole/przedszkolu. okres (nie dłużej niż 2 miesiące) przeznaczony na pracę własną szkół/przedszkoli pomiędzy warsztatami: wdrożeniu zaplanowanego na pierwszym warsztacie wspólnego działania nauczycieli, rodziców i uczniów szkoły/przedszkola. Drugim zadaniem własnym będzie opracowanie elementów Programu Współpracy, 3

4 w oparciu o zdobytą na szkoleniach wiedzę oraz instrukcje przekazane podczas pierwszego warsztatu. W pracy zespół będzie mógł liczyć na wsparcie trenerów, prowadzących warsztaty. drugi warsztat (jednodniowy): sprawozdanie ze zrealizowanego działania (praca własna szkół/przedszkoli), opracowanie szczegółowej koncepcji Szkolnego/Przedszkolnego Programu Współpracy. 3) Warsztaty planowane są w dni powszednie w okresie od lutego do listopada 2014r. 4) Warsztaty będą odbywać się na terenie całej Polski. 5) Przewiduje się że grupa warsztatowa liczyć będzie 12 osób (2 szkoły lub 3 przedszkola) 6) Grupy warsztatowe będą albo szkolne albo przedszkolne. 7) Każdy z warsztatów zaplanowano na 7 godzin zegarowych uwzględniając przerwy, przy czym scenariusz warsztatów będzie uwzględniał nie mniej niż 5,5 godziny zegarowej zajęć dydaktycznych. 8) Warsztaty prowadzone będą przez 1 trenera. 9) Wyłonieni trenerzy będą zobowiązani do udziału w dwudniowym szkoleniu dla trenerów (TOT). Termin TOT przewidziany jest na drugą połowę stycznia 2014r. Nocleg, wyżywienie i zwrot kosztów podróży do wysokości ceny biletu PKP II klasy. Miejsce TOT - Warszawa lub okolice Warszawy. 10) Podczas TOT Zamawiający przekaże trenerom programy i scenariusze warsztatów oraz komplety materiałów warsztatowych, w oparciu o które będą prowadzone szkolenia. 11) Trenerzy będą zobowiązaniu dodatkowo do udziału w jednodniowym seminarium superwizyjnym, którego celem jest monitoring jakości działań warsztatowych, omówienia ewentualnych problemów lub konieczności wprowadzenia zmian do materiałów warsztatowych. Termin seminarium przewidziany jest na czerwiec 2014r. Nocleg, wyżywienie i zwrot kosztów podróży do wysokości ceny biletu PKP II klasy zapewni Zamawiający. Miejsce seminarium - Warszawa lub okolice Warszawy. 12) Każdy z trenerów zapewni wsparcie dla około 20 szkół i przedszkoli. Przez wsparcie Zamawiający rozumie konsultowanie drogą elektroniczną lub telefoniczną pracy własnej szkół/przedszkoli pomiędzy warsztatami oraz pomoc przy opracowaniu Programu Współpracy. WARSZTATY DLA TZW. OTOCZENIA SZKOŁY 1) W warsztatach wezmą udział 12-osobowe reprezentacje tzw. otoczenia szkoły, m.in. przedstawiciele organów prowadzących szkoły oraz organizacji pozarządowych. 2) Cel warsztatów: zachęcenie przedstawicieli ww. grup do wspierania uspołecznienia szkoły, poprzez pokazanie zarówno możliwości prawnych jakie istnieją w tym obszarze, jak również poprzez wskazanie korzyści, jakie odnosi społeczność lokalna dzięki szkole, która stanowi przestrzeń wzmacniania kapitału społecznego. 3) Warsztaty dla otoczenia szkoły planowane są w II i III kwartale 2014 roku. 4) Warsztaty będą odbywać się na terenie całej Polski. 5) Każdy z warsztatów zaplanowano na 7 godzin zegarowych uwzględniając przerwy, przy czym scenariusz warsztatów będzie uwzględniał nie mniej niż 5,5 godziny zegarowej zajęć dydaktycznych. 6) Warsztaty prowadzone będą przez 1 trenera V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych tylko na szkolenia albo tylko na warsztaty. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. W przypadku rozszerzenia zapytania o nowe kryterium, wszyscy Oferenci zostaną poproszeni o uzupełnienie ofert. 4. Oferta musi być sporządzona i przesłana w wersji elektronicznej. 5. Wymagane załączniki powinny zostać uzupełnione, podpisane, poświadczone za zgodność z oryginałem (jeśli dotyczy), ponumerowane, a następnie zeskanowane w sposób czytelny i przesłane w formie elektronicznej. 6. Treść oferty musi być zgodna z treścią zapytania. 7. Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób czytelny i pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą (np. podpis i obok czytelnie imię i nazwisko). 8. W przypadku wyboru trenera reprezentującego firmę, umowa może zostać podpisana z firmą, ale ze wskazaniem trenera z przedstawionej oferty do wykonania zlecenia. Firma składająca ofertę jest zobowiązana wykazać wiedzę i doświadczenie wskazanego trenera a nie potencjał i doświadczenie firmy. 9. Jeżeli ofertę składa firma w imieniu kilku trenerów, wówczas każdy trener powinien wypełnić oddzielny formularz. Każdy z trenerów będzie oceniany indywidualnie, bez względu na ilość trenerów zgłoszonych przez firmę. VI TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wybrana oferta wiąże do momentu podpisania umowy. Jeżeli wybrany wykonawca odmówi podpisania umowy, zamawiający uprawniony jest do wyboru oferenta, który uzyskał następną w kolejności najwyższą ilość punktów. 4

5 2. Pozostałe oferty wiążą jeszcze przez 2 miesiące po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą. VII OPIS SPOSOBU WYCENY USŁUGI 1. Wykonawca poda cenę oferty w formularzu ofertowym w kwocie brutto. 2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku. 3. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla rzetelnego i pełnego wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia. Koszty dojazdów trener powinien uwzględnić w kwocie wynagrodzenia. Noclegi trener pokrywa ze środków własnych. 4. Zamawiający zapewnia (organizuje i finansuje): salę wraz z wyposażeniem, lunch oraz przerwy kawowe podczas szkolenia/warsztatu materiały szkoleniowe 5. Płatności będą dokonywane na podstawie umowy z firmą/umowy zlecenia zawartej z Zamawiającym po wykonaniu usługi. VIII BADANIE OFERT 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wymagać od Wykonawców mailowo wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 3. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 4. Jeżeli nadesłane Oferty przekroczą kwoty założone w budżecie projektu, Zamawiający podejmie negocjacje z Oferentami według kolejności zajmowanej na liście rankingowej. Jeżeli pomimo negocjacji cena nadal będzie przekraczała kwotę założone w budżecie, Zamawiający może unieważnić całe zapytanie ofertowe i powtórzyć zapytanie lub przeprowadzić negocjacje z wolnej ręki. 5. W przypadku braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów Zamawiający może prosić o uzupełnienie lub odrzucić ofertę. IX KRYTERIUM WYBORU OFERT Kryterium wyboru ofert będzie: 1. WIEDZA I DOŚWIADCZENIE (80% punktów) 1) WIEDZA - wykształcenie przedmiotowe (studia), studia podyplomowe, kursy, wolontariat lub praca zawodowa 1.1 znajomość zagadnień związanych z oświatą (prawo oświatowe, zarządzanie i organizacja w oświacie), funkcjonowaniem samorządu uczniowskiego, rad rodziców (ich rola i zadania) oraz współpracą w szkole, przedszkolu, z otoczeniem lokalnym 1.2 wiedza z zakresu szeroko rozumianej współpracy grup społecznych, np. psychologii, socjologii, pedagogiki, komunikacji społecznej, negocjacji, mediacji, itp. 1.3 praca w organizacjach szkolnych/przedszkolnych, rodzicielskich, np. w radzie rodziców, prowadzenie samorządu uczniowskiego, praca w trójce klasowej, praca w szkole/przedszkolu 1.4 certyfikaty, uprawnienia trenerskie - np. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ukończenie kursu trenerskiego, uprawnienia trenera treningu interpersonalnego, trenera szkoły dla rodziców i wychowawców, trenera programu związanego ze szkołą lub przedszkolem, itp. 2) DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PROWADZENIA SZKOLEŃ METODAMI WARSZTATOWYMI z ostatnich 10 lat ( ) 2.1 dla dorosłych powyżej 19 roku życia z zakresu szeroko rozumianej współpracy grup społecznych (np. komunikacja, negocjacje, mediacje, zarządzanie zmianą, rozwój organizacyjny szkoły, coaching, itp.) 2.2 dla dorosłych powyżej 19 roku życia z zakresu oświaty (wychowanie, profilaktyka, praca samorządu uczniowskiego, współprac a z rodzicami, szkolenia dla rady pedagogicznej) 2.3 dla dzieci i/lub młodzieży do 19 roku życia 2.4 dla nauczycieli i/lub dyrektorów szkół/przedszkoli 2.5 dla kadry zarządzającej oświatą 2.6 dla osób zajmujących się kształceniem dorosłych (np. trenerów, instruktorów, edukatorów, itp.) 5

6 UWAGA! warunkiem uznania wykazanego w ofercie doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń jest wpisanie w formularzu przy ilości dni szkoleniowych konkretnej liczby niedopuszczalne jest wpisywanie około, średnio ; przez 1 dzień szkoleniowy Zamawiający rozumie co najmniej 6 godzin zegarowych zajęć. wskazana w formularzu ofertowym liczba dni szkoleniowych musi być możliwa do weryfikacji poprzez CV lub/i referencje referencje, raport z wynikami ankiet ewaluacyjnych wszystkie załączniki należy ponumerować (numeracja powinna znaleźć się na dokumencie) i wpisać w formularzu przy danym szkoleniu właściwy numer referencji/raportu. W przypadku braku numeracji Zamawiający może prosić o uzupełnienie lub odrzucić ofertę. 2. CENA (20% punktów) Oferent powinien uzyskać minimum 20 punktów w części WIEDZA i minimum 20 punktów w części DOŚWIADCZENIE. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium jest opisany w Załączniku nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego. X TERMINY ORAZ POZOSTAŁE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. Harmonogram szkoleń/warsztatów oraz miejsca szkoleń i warsztatów zostaną przekazane trenerom podczas szkolenia TOT w listopadzie 2013r. 2. Wzór umowy z firmą/umowy zlecenia (zgodnie z zaleceniem ZUS w woj. Mazowieckim na prowadzenie szkoleń nie wolno podpisywać umów o dzieło) zostanie przekazany w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników zapytania ofertowego. 3. W przypadku rozliczania się fakturą stawka VAT wynosi 23%. 4. Trenerzy będą zobowiązani w umowie do przedkładania dokumentacji wymaganej przez MRR, spisanej w zasadach finansowania i kwalifikowania kosztów w ramach POKL (karty pracy, oświadczenia i informacje na temat zaangażowania czasowego we wszystkich projektach finansowanych ze środków unijnych). Wzory ww. dokumentów dostarczy Zamawiający. 5. Zamawiający powiadomi mailowo Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty albo rozstrzygnięciu zapytania ofertowego bez wyboru żadnej oferty, a także o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również zamieszczona na stronie internetowej 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez wybrania żadnej oferty i bez podawania przyczyny. 7. Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego zostanie odrzucona. 8. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 9. Zamawiający może prosić Wykonawców o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienie oferty. W takie sytuacji wszyscy oferenci będą mieli szansę na takie same uzupełnienia. 10. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu kwoty zamówienia udzielonego z zastosowaniem zasady konkurencyjności do wysokości 50% wartości zamówienia określonej w umowie z wykonawcą, XI OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wyłącznie drogą mailową na adres: 2. Zamawiający udzieli wyjaśnień wyłącznie drogą mailową niezwłocznie, nie później jednak niż do 11 października, pod warunkiem że mail z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 7 października do końca dnia. XII WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawcy muszą złożyć skany oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem, następujących załączników, oświadczeń i dokumentów (z wyjątkiem CV wystarczy wersja elektroniczna w formacie pdf): 1. Załącznik nr 1 CV CV w formacie pdf, musi zawierać co najmniej: imię i nazwisko, rok urodzenia, kontakt (telefon i ) oraz informacje które umożliwią weryfikację danych uzupełnionych w formularzu ofertowym, np. dotyczących kryterium WIEDZA: wykształcenie przedmiotowe lub doświadczenie zawodowe. 2. Załącznik nr 2 Formularz oferty 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 6

7 Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 4. Inne załączniki do oferty referencje, raport z wynikami ankiet ewaluacyjnych wszystkie załączniki należy ponumerować (numeracja powinna znaleźć się na dokumencie) i wpisać w formularzu przy danym szkoleniu właściwy numer referencji/raportu. W przypadku braku numeracji Zamawiający może prosić o uzupełnienie lub odrzucić ofertę. Proszę o przesłanie oferty w terminie do 14 października 2014r. (poniedziałek) do godz wyłącznie na adres W tytule maila proszę dopisać: oferta na trenerów do szkoleń i warsztatów w projekcie Szkoła Współpracy. Pytania należy kierować do: Agnieszka Jędrych tel

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie koncepcji i użyteczności portalu dla uczennic i uczniów w projekcie pn. Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) 79552000-8 (Usługi przetwarzania tekstu)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) 79552000-8 (Usługi przetwarzania tekstu) ZAPYTANIE OFERTOWE na stworzenie i redagowanie portalu dla rodziców w projekcie pn. Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program

Bardziej szczegółowo

Projekt Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza

Projekt Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 wew. 115 i 154 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 20.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.:

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.: Jastrzębie-Zdrój, dn. 02.06.2015r. LD Holding S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie-Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 190/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ z obszaru:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.:

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.: Jastrzębie-Zdrój, dn. 27.03.2015r. LD Holding S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie-Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 149/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ z obszaru:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014

Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014 E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska Lipie 6g 36 060 Głogów Młp. tel. 665 005 543 www.twojangielski.eu e-mail: kontakt@twojangielski.eu Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. nazwa specyfikacja ilość sztuk

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. nazwa specyfikacja ilość sztuk ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę urządzeń biurowych w ramach projektu Partnerski Urząd Gminy przyjazny mieszkańcom nr umowy: UDA-POKL.05.02.01-00-057/12-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE 1 Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/26740/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/26740/2014 Warszawa, 4 sierpnia 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/26740/2014 ECORYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łuckiej 2/4/6, realizując zasadę

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z tematyki MS Excel w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Atlantic Fund Services

Bardziej szczegółowo

DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PROJEKTU NAUCZYCIEL DOSKONAŁY (ND) JAKOŚĆ PODSTAWĄ SUKCESU

DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PROJEKTU NAUCZYCIEL DOSKONAŁY (ND) JAKOŚĆ PODSTAWĄ SUKCESU Warszawa, 15 stycznia 2013r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PROJEKTU NAUCZYCIEL DOSKONAŁY (ND) JAKOŚĆ PODSTAWĄ SUKCESU współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych Warszawa, 10.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015

Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015 Toruń, dnia 17 lutego 2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Bardziej szczegółowo