Ocena okresowa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Instrukcja dla oceniających

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena okresowa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Instrukcja dla oceniających"

Transkrypt

1 Ocena okresowa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Instrukcja dla oceniających

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Czym jest ocena okresowa Korzyści z wprowadzenia oceny okresowej Przygotowanie do przeprowadzenia oceny okresowej Zlecanie i rozliczanie zadań w czasie oceny okresowej Kompetencje Mocne strony ocenianego pracownika Planowanie działań rozwojowych Rozmowa podsumowująca i informacja zwrotna Najczęściej popełniane błędy Budowa Arkusza Oceny Okresowej Metryczka Część I ocena realizacji wyznaczonych zadań Część II ocena kompetencji Część III mocne strony pracownika Część IV zadania na następny okres Część V planowane działania rozwojowe Część VI ocena całościowa Miejsce na podpisy Przykładowy Arkusz Oceny Okresowej

3 1. WPROWADZENIE Ocena okresowa jest procesem, któremu zazwyczaj towarzyszą spore emocje, a tymi pojawiającymi się najczęściej, są lęk przed oceną i obawa o jej skutki. Przygotowując się do oceny okresowej należy pamiętać, że lęk przed oceną jest czymś absolutnie naturalnym i dotyczy niemal każdego człowieka. Wystarczy przywołać tu zwykłą tremę towarzyszącą wystąpieniom publicznym czy napięcie przeżywane w sytuacji rozmowy kwalifikacyjnej w czasie starań o pracę. Lęk jest tym większy, im poważniejsze mogą być konsekwencje zdarzenia, w którym uczestniczymy, lub im większy respekt czujemy wobec osoby, która będzie nas oceniać. Podobnym mechanizmom podlega człowiek poddawany ocenie okresowej w swoim miejscu pracy. Warto jednak pamiętać, że uczucie to może towarzyszyć nie tylko ocenianemu, ale i oceniającemu, ponieważ zdaje on sobie sprawę, iż swoje opinie będzie musiał wyrazić i podzielić się swoimi przemyśleniami, uwagami, a także oczekiwaniami na przyszłość z ocenianym pracownikiem. Sposobem na zminimalizowanie napięcia związanego z oceną okresową, a jednocześnie na to, aby przyniosła ona maksymalne korzyści, jest: 1. zrozumienie czym jest ocena okresowa i czemu służy, 2. staranne przygotowanie do jej przeprowadzenia oraz do rozmowy podsumowującej z pracownikiem. 2. CZYM JEST OCENA OKRESOWA? Ocena okresowa jest wyrażeniem, w formie pisemnej lub ustnej, opinii o jakości i efektach pracy, zachowaniach oraz postawie pracownika. Ocena okresowa uważana jest za najważniejszy proces z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, ponieważ spełnia bardzo ważne funkcje - dostarcza informacji niezbędnych do podejmowania decyzji w kwestii: szkoleń, motywowania, planowania rozwoju, awansów, nagród, możliwych zmian uposażenia itp. Dla pracownika ocena okresowa jest cennym źródłem systematycznej informacji na temat wymagań wobec niego, oceny jakości, a także stylu pracy, potwierdzenia lub korekty samooceny, a także jego mocnych i słabych stron. W związku z naturalną potrzebą uznania, ocena jest niezwykle silnym motywatorem i znacząco wzmacnia zaangażowanie pracowników. Ocena okresowa to w założeniu proces powtarzalny, zaplanowany, sformalizowany i nakierowany na rozwój pracownika. Prawidłowo przeprowadzona ocena okresowa powinna dać odpowiedzi na pytania: 1. Jak przełożony ocenia kwalifikacje pracownika konieczne do realizowania powierzonych mu zadań? 2. Jak przełożony ocenia sposób, w jaki pracownik wykonuje swoją pracę? 2

4 3. Czy i w jaki sposób realizowane są zadania nakładane na pracownika przez przełożonego? 4. Jakie przełożony widzi mocne strony swojego pracownika? 5. Jakie widzi obszary wymagające rozwoju? 6. Jakie plany rozwojowe przygotował przełożony dla swojego podwładnego? 7. Jakie zadania mu wyznaczył na następny okres, który będzie podlegał ocenie, a także jakie będą kryteria oceny ich realizacji oraz terminy? 3. KORZYŚCI Z WPROWADZENIA OCENY OKRESOWEJ Korzyści dla pracownika: możliwość zaprezentowania własnych pomysłów na temat dalszego rozwoju, pewność, że jego praca jest na bieżąco kontrolowana, a zasługi zauważane, możliwość zmiany niekorzystnych przyzwyczajeń i uniknięcia rozczarowań w przyszłości, informacja zwrotna od przełożonego na temat jego zadowolenia z wyników i sposobu wykonywania pracy, uzyskanie informacji, które mogą okazać się przydatne w czasie rozmów dotyczących finansów. Korzyści dla przełożonego: możliwość wpływania na sposób i kierunek rozwoju podwładnych, pewność, że pracownicy rozumieją wymogi stanowiska pracy i zauważają możliwości poprawy wykonywanych zadań, wzrost efektywności i zaangażowania wśród podległych pracowników, pomoc w znalezieniu możliwości najkorzystniejszych zmian w ramach zespołu, którym zarządza, uzyskanie informacji pomocnych przy podejmowaniu decyzji płacowych. Korzyści dla organizacji: wiedza umożliwiająca optymalne wykorzystanie potencjału pracowników, możliwość planowania rozwoju organizacji w długiej perspektywie czasu, możliwość określenia grupy pracowników szczególnie cennych dla Uczelni ze względu na posiadane kompetencje i potencjał, podstawa dla przyszłych decyzji kadrowych: awansów, określania potrzeb szkoleniowych, zmian w wynagrodzeniu, nagród, itp., podniesienie zaangażowania pracowników, poprawa komunikacji wewnętrznej, poprawa wyników organizacji i jakości jej funkcjonowania. 3

5 4. PRZYGOTOWANIE DO PRZEPROWADZENIA OCENY OKRESOWEJ Ocena okresowa, wbrew obiegowym opiniom, nie jest momentem, w którym wypełniony zostaje arkusz, ale jest procesem, który w rzeczywistości trwa cały rok i zaczyna się od wyznaczenia zadań na następny okres, który będzie podlegał ocenie. Równie istotne jest stworzenie planów rozwojowych dla ocenianego pracownika. Dla właściwego wykorzystania narzędzia, jakim jest ocena okresowa, nie jest więc możliwe potraktowanie oceny, jako zdarzenia nie mającego żadnych dalszych konsekwencji. Zadaniem osoby, która będzie przeprowadzać ocenę okresową i odpowiedzialna jest za wyznaczanie zadań swojemu pracownikowi, jest bieżące weryfikowanie jakości pracy podległego pracownika, monitorowanie postępów w realizacji wyznaczonych wcześniej zadań, a także czuwanie nad realizacją planów rozwojowych. W praktyce oznacza to, że przełożony przez cały okres, który będzie podlegał ocenie, zbiera informacje na temat swojego pracownika, a kulminacyjnym momentem tego procesu jest podsumowanie i zebranie ich w arkuszu oceny okresowej. Aby informacje te były jak najrzetelniejsze, konieczne jest nawiązanie do poprzednio przeprowadzonej oceny okresowej (za wyjątkiem oceny przeprowadzanej po raz pierwszy) i przeanalizowanie, w jakim stopniu zrealizowane zostały zadania i plany rozwojowe wówczas ustalone oraz, czy - i w jaki sposób - zmieniły się kompetencje ocenianego pracownika. Zaleca się, aby przełożony przeanalizował wyniki ostatniej oceny okresowej minimum tydzień przed przystąpieniem do wypełnienia arkusza następnej oceny. Zapewnia to czas niezbędny do przeanalizowania sytuacji i wyników pracownika, a także na ewentualne wyjaśnienie wątpliwości lub niejasności. 5. ZLECANIE I ROZLICZANIE ZADAŃ W CZASIE OCENY OKRESOWEJ Ocena okresowa jest narzędziem, które w głównej mierze służyć ma wspieraniu pracowników w rozwoju, przyczyniając się tym samym do wydajniejszego i sprawniejszego realizowania celów organizacji. Istotnym elementem oceny okresowej jest zatem wyznaczanie zadań długoterminowych (wraz z określeniem kryteriów ich oceny), których realizacja powinna nastąpić najpóźniej do następnej zaplanowanej oceny. Nie mniej ważne jest również rozliczenie pracownika z realizacji tychże zadań przy następnej ocenie po ich wyznaczeniu. Pozwala to przełożonemu na obserwację stylu i jakości pracy swojego podwładnego, jak również, w razie potrzeby, daje sposobność do korygowania zachowań, które tego wymagają. W oczywisty sposób wyznaczanie i rozliczanie pracownika ze zleconych zadań wspiera przełożonego w organizowaniu pracy podległego zespołu. Wyznaczając zadania należy jednak pamiętać, że muszą być one realne, możliwe do wykonania i jasno sprecyzowane, a termin ich realizacji osiągalny i jednoznacznie określony. 4

6 6. KOMPETENCJE Kompetencje to wszystkie cechy pracowników (wiedza, umiejętności, doświadczenia, zdolności, style działania), których posiadanie, rozwijanie i wykorzystywanie przez nich umożliwia osiąganie celów organizacji, w której są zatrudnieni. Kompetencje każdego pracownika można rozpatrywać na trzech poziomach. Dotyczą one tego: co pracownik powinien wiedzieć, co pracownik powinien robić, jak pracownik powinien to robić. Kompetencje powinny spełniać następujące warunki: ich posiadanie powinno stanowić wymierną wartość z punktu widzenia zamierzeń rozwojowych organizacji, ich posiadanie powinno poprzez rozwój kompetencji poszczególnych pracowników przyczyniać się do rozwoju całej organizacji. Jednym z elementów podlegających ocenie okresowej są kompetencje, które dzielą się na twarde i miękkie. Dla wyeliminowania niejasności i dowolności interpretacji poszczególnych kompetencji, w arkuszu oceny okresowej przy każdej z nich podana jest definicja, jak również wskaźniki, czyli konkretne zachowania, które świadczą o posiadaniu kompetencji i stopniu jej wykształcenia. Kompetencje twarde to konkretne umiejętności i wiedza fachowa konieczne do wykonywania pracy. Zazwyczaj są potwierdzone uprawnieniami lub certyfikatami. Kompetencje miękkie dzielimy dodatkowo na, umiejętności osobiste, które pozwalają na sprawne zarządzanie sobą i własną pracą, motywowanie samego siebie, organizowanie swoich zajęć. Przykłady: sumienność, samodzielność, odporność na stres, otwartość na zmiany. umiejętności społeczne, które bezpośrednio dotyczą komunikowania się z ludźmi, przekonywanie ich do swoich racji i przekładają się na skuteczną współpracę czy zarządzanie. Przykłady: komunikatywność, asertywność, wywieranie wpływu, motywowanie. Posiadanie wysokich kompetencji miękkich jest konieczne dla każdej osoby, której praca wiąże się z kontaktem z innymi ludźmi, dlatego też włączenie ich do oceny okresowej jest niezbędne. 5

7 7. MOCNE STRONY OCENIANEGO PRACOWNIKA Arkusz oceny okresowej jest dokumentem, który zgodnie z założeniami, powinien zawierać możliwie jak najpełniejsze informacje dotyczące ocenianego pracownika. Biorąc pod uwagę, że wymienione w nim kompetencje mogą nie uwzględniać tych cech lub umiejętności pracownika, które jego przełożony uważa za wyróżniające go na tle innych lub szczególnie przydatnych na jego stanowisku pracy, arkusz umożliwia wpisanie tego typu informacji w specjalnie przeznaczonym do tego celu polu. Możliwość zawarcia tego rodzaju spostrzeżeń w arkuszu, a także przekazanie ich pracownikowi ma szczególną wartość motywacyjną, ponieważ zazwyczaj niewiele jest okazji, w których pracownik uzyskuje od swojego przełożonego podobną informację zwrotną - dlatego między innymi nie da się przecenić wartości rozmowy podsumowującej. Co więcej, wartość uznania wyrażanego przez bezpośredniego przełożonego bywa często niedoceniana lub niesłusznie deprecjonowana. Identyfikując mocne strony ocenianego pracownika należy pamiętać, że nie muszą to być niezwykłe i niespotykane cechy lub osiągnięcia. Wystarczy, jeśli fakt, iż pracownik je posiada, wyróżnia go w sposób pozytywny spośród innych lub korzystnie wpływa na jakość wykonywanej przez niego pracy. 8. PLANOWANIE DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH Ponieważ ocena okresowa służyć ma rozwojowi kompetencji pracowników, w arkuszu znajduje się część przeznaczona na zaplanowanie działań rozwojowych. Przed jej wypełnieniem przełożony powinien rozważyć jakie obszary funkcjonowania pracownika chciałby rozwijać, w jakim zakresie i w jaki sposób. Przy tej okazji warto pamiętać, że wachlarz możliwych działań jest szeroki i sięga znacznie dalej poza szkolenia, które w kontekście rozwoju nasuwają się niejako automatycznie. Poniżej przykłady działań rozwojowych, które mogą zostać wykorzystane podczas oceny okresowej: Udział w szkoleniach wewnętrznych, zewnętrznych (otwartych i zamkniętych), e-learning. Rozwój w zakresie stanowiska awans (w tym poziomy), zamiana na stanowiskach, udział we wdrożeniu nowego pracownika, nałożenie bardziej zaawansowanych obowiązków przy ograniczeniu pozostałych. Udział w projektach oddelegowanie do udziału w projektach, w tym samodzielne ich prowadzenie, udział w inicjatywach społecznych, zespołach roboczych. Rozwój samodzielny pracownika poszerzanie wiedzy dzięki literaturze fachowej, forom tematycznym, publikacjom. Rozwój nadzorowany wspieranie w rozwoju indywidualnym poprzez coaching lub mentoring. Przy wyborze działań rozwojowych dla ocenianego pracownika należy określić ich horyzont czasowy, czyli np. szkolenie z zakresu znajomości programu MS Excel pracownik powinien odbyć w 2 kwartale przyszłego roku. 6

8 9. ROZMOWA PODSUMOWUJĄCA I INFORMACJA ZWROTNA Ponieważ ocena okresowa jest procesem rozciągniętym w czasie, a sam moment wypełnienia arkusza jest zebraniem gromadzonych przez dłuższy czas informacji, rzeczą niezbędną jest, aby osoba dokonująca oceny gruntownie przemyślała poszczególne elementy składające się na nią i potrafiła swoje decyzje uzasadnić oraz poprzeć przykładami. Jest to szczególnie ważne, ponieważ ostatnim etapem oceny okresowej jest spotkanie przełożonego z pracownikiem, podczas którego przełożony zapoznaje pracownika z wynikami dokonanej przez siebie oceny i omawia wszystkie jej elementy. Jest to tym ważniejsze, że ocena okresowa nie skutkuje wydaniem jednoznacznej oceny zbiorczej, którą można by było porównać do np. szkolnej skali. Zaleca się, aby przed spotkaniem z pracownikiem osoba, która go ocenia, raz jeszcze przeanalizowała arkusz i zdecydowała, w jaki sposób przekaże pracownikowi wyniki, którym fragmentom arkusza i jakim informacjom poświęcić najwięcej uwagi, a także stworzyła schemat tego spotkania planując jego poszczególne etapy. Dbając o to, aby informacje przekazywane pracownikowi były dla niego jak najużyteczniejsze, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach związanych z udzielaniem informacji zwrotnej: Powinna być udzielona w sposób rozważny Dobra informacja zwrotna przekazywana podczas oceny okresowej udzielana jest po to, by pomóc ocenianemu pracownikowi w rozwijaniu jego kompetencji. Z pewnością natomiast nie ma służyć napiętnowaniu jego braków. Powinna być przekazana z uwagą Nie można mówić z ironią, lekceważąco, drwiąco, czy też zajmować się rzeczami niezwiązanymi z tematem rozmowy np. przeglądaniem dokumentów. Oceniany pracownik powinien czuć, że przełożony poświęca mu całą swoją uwagę i zależy mu na rzetelnym i pełnym przekazaniu ważnych informacji. Powinna być oczekiwana przez odbiorcę Osoba, która wie, że poddana została ocenie okresowej, ma prawo oczekiwać informacji zwrotnej, ponieważ tylko dzięki niej może zweryfikować swoją samoocenę lub utwierdzić się w niej. Należy również pamiętać, że ocena zawsze wywołuje pewien stres, a najlepszym sposobem jego redukcji w takiej sytuacji jest jasne i rzeczowe przekazanie informacji zwrotnej ocenianej osobie. Powinna być wyrażona w sposób bezpośredni i pełny Dobra informacja zwrotna jest precyzyjna i odnosi się do określonych wydarzeń i zachowań. Robienie mglistych uwag niepopartych konkretnymi przykładami sytuacji i zachowań, niewiele wniesie do wyobrażenia pracownika na temat oceny jego pracy. Powinna być udzielona we właściwym czasie Aby informacja zwrotna była przydatna, powinna być przekazana wtedy, gdy pracownik nastawiony jest na jej odbiór oraz gdy odbywa się w spodziewanym przez niego terminie. Przykłady, którymi posługuje się osoba jej udzielająca, powinny dotyczyć niezbyt odległej 7

9 przeszłości tak, aby odbiorca mógł ją przywołać w pamięci. Niezwykle istotne jest również, żeby do rozmowy podsumowującej doszło jak najszybciej po dokonaniu oceny okresowej. Powinna być właściwa dla odbiorcy Najskuteczniejsza informacja zwrotna koncentruje się na formach postępowania, które pracownik może zmienić, i na które może wpływać. Informacja na temat spraw, które są poza kontrolą ocenianej osoby nie są przydatne, a mogą wręcz wzbudzić oburzenie, frustrację czy poczucie bezsilności. Zawsze też należy zasugerować alternatywny sposób postępowania, co pozwoli pracownikowi zastanowić się nad innymi sposobami rozwiązania przywołanych problemów w przyszłości. Przygotowując się do rozmowy podsumowującej należy również koniecznie zadbać o to, aby odbywała się ona w odosobnionym miejscu dającym ocenianemu pracownikowi komfort, poczucie bezpieczeństwa i pewność, że rozmowa nie będzie słyszana przez niepowołane do tego osoby. Ponadto osoba oceniająca powinna tak zaplanować swoje zajęcia, aby poświęcić pracownikowi czas niezbędny do spokojnego i niespiesznego przeprowadzenia rozmowy. W czasie przeprowadzania rozmowy podsumowującej należy się również wystrzegać: - mówienia w trzeciej osobie Uczelnia uważa a zawsze mówić we własnym imieniu, - porównywania koleżanka lepiej sobie radzi, - ulegania emocjom, - generalizowania bo ty zawsze robisz źle. Niedopuszczalne w czasie przeprowadzania rozmowy jest przyjmowanie interesantów, czy też odbieranie telefonu. UWAGA Przeprowadzając rozmowę podsumowującą nie negocjujemy oceny z pracownikiem. Na wyrażenie opinii na temat własnej pracy, część pracowników (szczegóły w regulaminie) ma sposobność wypełniając arkusz samooceny, który następnie trafia do jego bezpośredniego przełożonego. Osoba dokonująca oceny powinna się z nim zapoznać przed przystąpieniem do wypełnienia arkusza oceny, jednak nie ma obowiązku bezwzględnie opierać się na informacjach tam zawartych. Pozostali pracownicy mogą przedstawić swoje stanowisko podczas rozmowy podsumowującej, jednak ocena przełożonego nie musi pokrywać się z tym, co na temat swój i swojej pracy sądzi pracownik. Każda z tych osób oceniany i oceniający - ma prawo do własnej opinii i nie ma konieczności osiągnięcia w tym temacie wspólnego stanowiska. Obowiązkiem przełożonego jest przekazanie pracownikowi, z zachowaniem najwyższych standardów, wyników dokonanej przez niego oceny, jednak nie ma on obowiązku wypracowania z pracownikiem konsensusu. 8

10 10. NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY Nadużywanie przeciętnej oceny - uśrednianie oceny punktowej Naturalną tendencją osób dokonujących oceny okresowej jest jej uśrednianie, co oznacza, że z pięciopunktowej skali wybierana jest środkowa, najbardziej neutralna ocena. Oczywiście, bardzo często jest ona adekwatna do stanu wiedzy, czy funkcjonowania ocenianego pracownika, jednak warto każdy z elementów oceny potraktować indywidualnie i głębiej rozważyć, czy inna z ocen skali nie będzie trafniej oddawała stanu faktycznego. Uśrednianie oceny często wiąże się również z obawą, że pracownik może nie zgadzać się z np. niższą niż przeciętna oceną własnej pracy, jednak przełożony nie powinien mieć w tym zakresie żadnych obiekcji, jeśli tylko posiada argumenty przemawiające za taką oceną i potrafi ją poprzeć konkretnymi przykładami. Zbyt duża pobłażliwość w ocenie Podobnie jak przy uśrednianiu, zbytnia pobłażliwość w ocenianiu pracowników często wiąże się z obawą przed sprzeciwem pracownika wobec wyników oceny. Zawsze jednak należy pamiętać, że wartościowa ocena to taka, która oddaje stan faktyczny jakości i stylu pracy ocenianej osoby. Unikanie za wszelką cenę trudnych pytań czy rozmów, z czasem najprawdopodobniej odwróci się przeciwko oceniającemu, ponieważ ukrywając zauważone przez siebie problemy jedynie utrwala obecny stan i na własne życzenie pozbawia się możliwości skorygowania zachowania podległego pracownika. Zbytnia pobłażliwość wypacza również sens przeprowadzania oceny okresowej, która z założenia służyć powinna rozwojowi pracownika poprzez wskazywanie mu obszarów tego wymagających. Zawyżanie oceny z powodu wysokiego miejsca w hierarchii służbowej Ten błąd zdarza się najczęściej w przypadku przeprowadzania oceny okresowej pracownika zajmującego stanowisko uważane za wysokie, lub takiego, który z racji pełnionej funkcji ma szczególnie cenioną pozycję. W takich sytuacjach bywa, że osoba przeprowadzająca ocenę nie chce urazić ocenianego pracownika, czy też narazić się na nieprzyjemności i z tego właśnie powodu skłonna jest zawyżać wyniki oceny. Narzędzie, jakim jest ocena okresowa zakłada, że zarówno oceniani, jak i oceniający prezentują wystarczający poziom dojrzałości zawodowej, aby zrozumieć, że jej przeprowadzanie nie jest miejscem na osobiste potyczki, gdzie można dać upust różnego rodzaju animozjom. Nie można tracić z oczu na żadnym z jej etapów nadrzędnego celu, jakiemu ma służyć wzrostowi kompetencji pracowników, dzięki którym możliwa jest sprawna realizacja celów strategicznych organizacji. Nie da się tego osiągnąć zatajając pewne informacje, które powinny trafić do ocenianego pracownika, czy też poddając je takiej obróbce, która w rzeczywistości zmienia ich sens i chociaż powinna, nie prowadzi do pożądanego rozwoju kompetencji. Etykietowanie ocenianego na podstawie jednego wydarzenia Ocena okresowa jest procesem rozciągniętym w czasie, a wypełnienie arkusza i rozmowa z pracownikiem to jedynie moment kulminacyjny tego procesu. Warto więc cały czas mieć na uwadze, że na ocenę wpływ powinien mieć całokształt pracy i funkcjonowania pracownika, a nie pojedyncze zdarzenia, które mogą stanowić wyjątek od reguły i być na przykład wynikiem sytuacji, na którą pracownik miał niewielki wpływ. Oczywiście, w ocenie można uwzględnić jakieś szczególne zdarzenia, czy sytuacje, jednak przy zbieraniu informacji do 9

11 arkusza należy poszukiwać normy w zachowaniu pracownika, a nie wyjątków, które od niej odbiegają. 11. BUDOWA ARKUSZA OCENY OKRESOWEJ Arkusz Oceny Okresowej jest formularzem, który należy starannie wypełnić w wersji elektronicznej. Konstrukcja formularza umożliwia wpisywanie tekstu tylko w tych komórkach, gdzie jest to wymagane. Część komórek jest zablokowanych do edycji. Nie jest możliwe samodzielne poprawianie i modyfikowanie Arkusza. Poniżej szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego wypełnienia poszczególnych pól formularza Metryczka Imię i nazwisko ocenianego pracownika: Stanowisko/ Stanowisko ds.: Jednostka/ komórka organizacyjna: Należy wpisać imię i nazwisko ocenianego pracownika. Należy podać pełną nazwę stanowiska ocenianego pracownika. W przypadku, jeżeli nazwa stanowiska jest ogólna (np. Samodzielny referent) i nie określa obszaru funkcjonalnego czy merytorycznego realizacji pracy, w nawiasie należy dopisać informację dotyczącą obszaru funkcjonowania. Np. Samodzielny referent (ds. budżetowania). Nazwa powinna być zgodna z informacjami z arkusza opisu stanowiska. Należy wpisać dokładną nazwę jednostki lub komórki organizacyjnej, w ramach której funkcjonuje dane stanowisko. Na stanowisku od: Należy wpisać datę, od której pracownik zatrudniony jest na obecnym stanowisku. Podlega oceniającemu od: Należy wpisać datę, od której oceniany pracownik podlega oceniającemu go przełożonemu. Imię i nazwisko oceniającego: Stanowisko oceniającego: Okres podlegający ocenie: od do Należy podać imię i nazwisko osoby dokonującej oceny. Należy wpisać pełną nazwę stanowiska osoby, która dokonuje oceny. Należy podać z dokładnością do miesiąca, jaki okres jest brany pod uwagę w przeprowadzanej ocenie okresowej. 10

12 11.2 Część I ocena realizacji wyznaczonych zadań CZĘŚĆ I - OCENA REALIZACJI WYZNACZONYCH ZADAŃ Proszę wymienić zadania wyznaczone pracownikowi podczas ostatniej oceny. Posługując się wartościami procentowymi gdzie 100% oznacza pełne wykonanie zadania a 0% jego niewykonanie, proszę ocenić, w jakim stopniu wywiązał się z ich realizacji. W ostatniej kolumnie proszę wpisać co pomogło lub ewentualnie co przeszkodziło pracownikowi w realizacji zadania. Lp. Zadanie % realizacji 1 Należy wpisać treść zadania uzgodnionego w czasie ostatniej oceny okresowej. Należy wpisać procent wykonania zadania Podsumowanie co wpłynęło na sukces/niepowodzenie Należy zwięźle opisać, czy zadanie zostało zrealizowane zgodnie z oczekiwaniami oraz krótko podsumować, co pomogło pracownikowi wywiązać się z nałożonego zadania lub co utrudniało mu jego realizację Część II ocena kompetencji CZĘŚĆ II - OCENA KOMPETENCJI: Posługując się Skalą oceny proszę ocenić wskaźniki (zachowania) świadczące o wykształceniu u pracownika danej kompetencji oraz kompetencję ogólnie. Uwaga: ogólna ocena kompetencji nie ma być średnią poszczególnych wskaźników. Proszę również zapisać notatki dotyczące kompetencji lub jej wskaźników mogące być pomocnymi przy rozmowie podsumowującej z pracownikiem. Skala oceny: A zdecydowanie poniżej oczekiwań B trochę poniżej oczekiwań C zgodnie z oczekiwaniami D trochę powyżej oczekiwań E zdecydowanie powyżej oczekiwań Lp. Kompetencja Definicja i wskaźniki Ocena Notatki do informacji zwrotnej 1 Wiedza i umiejętności fachowe Wiedza i umiejętności niezbędne do wykonywania powierzonych obowiązków. - Posiada wiedzę i umiejętności konieczne do prawidłowej realizacji powierzonych zadań Należy wpisać ocenę od A do E zgodnie z podaną skalą - Zna i stosuje obowiązujące procedury j.w. Należy zanotować te informacje, które w czasie rozmowy podsumowującej z pracownikiem mogą okazać się przydatne np. przykłady konkretnych sytuacji, które przeważyły o takiej, a nie innej ocenie. Ogólna ocena kompetencji - Stara się poszerzać wiedzę zawodową we własnym zakresie j.w. j.w. 11

13 11.4 Część III mocne strony pracownika CZĘŚĆ III - MOCNE STRONY PRACOWNIKA: Proszę wypisać mocne strony pracownika mogą to być cechy lub umiejętności nie ujęte powyżej, które stanowią wartość dodaną na zajmowanym przez niego stanowisku lub dla zespołu. Opierając się na własnych obserwacjach, ewentualnie powtarzających się opiniach o pracowniku, należy wymienić te jego umiejętności lub cechy, które nie zostały uchwycone powyżej, a które stanowią wartość dodaną w pracy na jego stanowisku lub w zespole, którego jest członkiem Część IV zadania na następny okres CZĘŚĆ IV - ZADANIA NA NASTĘPNY OKRES Proszę wpisać minimum dwa zadania wyznaczone pracownikowi na następny okres, którego dotyczyć będzie ocena. Bardzo ważną rzeczą jest dokładne określenie kryteriów oceny ich realizacji oraz terminu tak, aby pracownik dokładnie wiedział, co będzie uwzględniane w następnej ocenie okresowej oraz do kiedy ma zadanie zrealizować. Lp. Zadanie Kryteria oceny realizacji zadania Termin realizacji 1 Należy wpisać treść zadania, którego realizację przełożony powierza pracownikowi na następny okres, który podlegał będzie ocenie okresowej. Zadanie powinno być sformułowane w sposób nie budzący wątpliwości. Należy wpisać kryteria oceny nakładanego na pracownika zadania, czyli wyraźnie określić, co przełożony będzie brał pod uwagę oceniając jakość i sposób realizacji zadania. Należy podać datę, do której zadanie powinno zostać zrealizowane w całości Część V planowane działania rozwojowe CZĘŚĆ V PLANOWANE DZIAŁANIA ROZWOJOWE Uwzględniając wyniki oceny proszę określić, jakie działania rozwojowe (szkolenia wewnętrzne/zewnętrzne, pomoc bardziej doświadczonych pracowników, konferencje, czy udział w projektach, itp.) powinny być dedykowane pracownikowi, aby poprawił swoje wyniki lub mógł rozwijać swoje kompetencje i osiągnąć założone cele. Lp. Działania rozwojowe Proponowany okres realizacji 1 Należy wpisać planowane dla pracownika działania rozwojowe. Może to być szkolenie, coaching, oddelegowanie pracownika do wprowadzania nowego członka zespołu, kurs e-learningowy, udział w projekcie itp. Należy podać informację w jakim okresie pracownik będzie realizował poszczególne plany rozwojowe. Np. do połowy przyszłego roku, pierwszy kwartał 2014 r. itp. 12

14 11.7 Część VI ocena całościowa Zgodnie z informacją umieszczoną w Arkuszu, z podanej listy należy wybrać opis, który najlepiej odpowiada podsumowaniu oceny okresowej pracownika, który był jej poddany. Należy przy tym pamiętać, że podane przy każdym z poziomów wskaźniki pełnią funkcję wskazówek, czy też punktów odniesienia, jednak nie wyczerpują listy wszystkich, jakie można zaobserwować. Jeśli w ocenie całościowej przełożonego decydującymi okażą się wskaźniki, których nie opisano w Arkuszu, należy wpisać je w części przeznaczonej na uzasadnienie oceny całościowej. CZĘŚĆ VI OCENA CAŁOŚCIOWA Na podstawie informacji zebranych w niniejszym Arkuszu, proszę wybrać z poniższej listy opis, który najlepiej oddaje całościowy wynik przeprowadzonej oceny pracownika. W ocenie proszę wykorzystać wymienione wskaźniki, pamiętając jednak, że nie wyczerpują one listy wszystkich możliwych dla poszczególnych poziomów oceny. Najlepiej odpowiadający podsumowaniu oceny opis należy zaznaczyć we właściwym polu wyboru. Poniżej proszę uzasadnić wybraną ocenę. A B C D E Wyniki, jakość pracy i/lub postawa pracownika są zdecydowanie poniżej oczekiwań przełożonego. Zidentyfikowane zostały kompetencje oraz obszary, w których stwierdzono wyraźne odchylenia od oczekiwanego poziomu. pracownik nie przewiduje i nie kontroluje potencjalnych zagrożeń w realizacji powierzonych mu obowiązków, ma kłopot z właściwym zaplanowaniem swoich działań, wymaga nadzorowania i częstego kontrolowania. Wyniki przeprowadzonej oceny okresowej wskazują, że są takie kompetencje i/lub obszary funkcjonowania pracownika, które wymagają poprawy aby wyniki, jakość jego pracy i/lub postawa w pełni satysfakcjonowały przełożonego. zdarza się, że pracownik wymaga wsparcia, konsultacji i kontrolowania, najlepiej radzi sobie z łatwymi zadaniami, przy realizacji trudniejszych zdarza mu się popełniać błędy. Wyniki, jakość pracy i/lub postawa pracownika, są zgodne z oczekiwaniami przełożonego. pracownik poprawnie realizuje nakładane na niego zadania nie popełniając przy tym istotnych błędów, jest dobrze zorganizowany i samodzielny, w sytuacjach, które tego wymagają, potrafi zwrócić się o wsparcie i/lub pomoc jeśli ich potrzebuje. Zebrane informacje pozwalają stwierdzić, że wyniki pracy, jakość i/lub postawa ocenianego pracownika przewyższają oczekiwania przełożonego. Wyraźnie można wskazać, w jakich obszarach pracownik wykazuje wiedzę, umiejętności i/lub działania, które wykraczają poza standardowe wymagania. pracownik trafnie ustala priorytety i organizuje swoją pracę, stanowi istotne wsparcie dla zespołu, chętnie dzieli się wiedzą. Wyniki, jakość pracy i/lub postawa pracownika zdecydowanie przewyższają oczekiwania przełożonego. pracownik jest w pełni samodzielny i doskonale zorganizowany, z własnej inicjatywy szuka rozwiązań pojawiających się problemów i przewiduje zagrożenia dla realizowanych działań, sam poszukuje sposobów na usprawnienie pracy swojej i innych, posiada wiedzę ekspercką, którą chętnie wykorzystuje i dzieli się nią, dzięki czemu jest cennym członkiem zespołu. UZASADNIENIE OCENY CAŁOŚCIOWEJ W tym miejscu należy wypisać jakie czynniki wpłynęły na ocenę całościową jaką uzyskał dany pracownik. Warto to zrobić szczególnie starannie w tych sytuacjach, kiedy oceny poszczególnych obszarów uwzględnionych w Arkuszu różnią się między sobą. Np. ocena kompetencji wypada wysoko, ale realizacja wyznaczonych zadań słabo lub kiedy ze względu na specyfikę pracy pewne kompetencje pracownika nie ujęte w Arkuszu, są szczególnie ważne z punktu widzenia osoby oceniającej, albo też pojawią się inne ważne powody, których Arkusz nie uwzględnia. 13

15 11.8 Miejsce na podpisy Oceniający - bezpośredni przełożony Imię i nazwisko Należy wpisać imię i nazwisko bezpośredniego przełożonego, który dokonał oceny okresowej. Data i podpis Miejsce na wpisanie daty i złożenie podpisu przez osobę, która dokonała oceny okresowej. Oświadczenie pracownika Imię i nazwisko Data i podpis Przyjmuję do wiadomości Należy wpisać imię i nazwisko ocenianego pracownika. Miejsce na wpisanie daty i złożenie podpisu przez ocenianego pracownika. Po podpisaniu Arkusza Oceny Okresowej przez osobę, która go przygotowała oraz przez ocenianego pracownika, zgodnie z regulaminem, Arkusz trafia do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i dołączany jest do akt osobowych pracownika 14

16 12 PRZYKŁADOWY ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ stanowiska administracyjne niekierownicze Imię i nazwisko ocenianego pracownika: Stanowisko/ Stanowisko ds.: Jednostka/ komórka organizacyjna: Anna Kowalska- Nowak Samodzielny referent ds. kadr Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Sekcja Kadr Na stanowisku od: Podlega oceniającemu od: Imię i nazwisko oceniającego: Stanowisko oceniającego: Agnieszka Malinowska Kierownik Sekcji Kadr Okres podlegający ocenie: od r. do r. Niniejszy Arkusz zostanie zapisany w wersji elektronicznej oraz wydrukowany w 2 egzemplarzach. Każdy z nich zostanie podpisany przez pracownika oraz jego przełożonego. Pracownik otrzyma jeden egzemplarz, natomiast drugi oraz kopia elektroniczna zostaną dostarczone do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Podpisany Arkusz oceny okresowej będzie przechowywany w aktach osobowych pracownika Niniejszy dokument jest poufny. Wszystkie osoby upoważnione do wglądu do informacji w nim zawartych są zobowiązane do zachowania tajemnicy. Dokument będzie przechowywany w miejscu i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. CZĘŚĆ I - OCENA REALIZACJI WYZNACZONYCH ZADAŃ Proszę wymienić zadania wyznaczone pracownikowi podczas ostatniej oceny. Posługując się wartościami procentowymi gdzie 100% oznacza pełne wykonanie zadania a 0% jego niewykonanie, proszę ocenić, w jakim stopniu wywiązał się z ich realizacji. W ostatniej kolumnie proszę wpisać co pomogło lub ewentualnie co przeszkodziło pracownikowi w realizacji zadania. Lp. Zadanie % realizacji Podsumowanie co wpłynęło na sukces/niepowodzenie 1 Archiwizacja dokumentacji kadrowej za 2011 rok 75% zadanie zostało wykonane w 75% ze względu na źle oszacowany czas potrzebny do jego wykonania 2 100% poprawność wystawiania umów o pracę 100% zadanie zostało wykonane zgodnie z założeniami CZĘŚĆ II - OCENA KOMPETENCJI: Posługując się Skalą oceny proszę ocenić wskaźniki (zachowania) świadczące o wykształceniu u pracownika danej kompetencji oraz kompetencję ogólnie. Uwaga: ogólna ocena kompetencji nie ma być średnią poszczególnych wskaźników. Proszę również zapisać notatki dotyczące kompetencji lub jej wskaźników mogące być pomocnymi przy rozmowie podsumowującej z pracownikiem. Skala oceny: A zdecydowanie poniżej oczekiwań B trochę poniżej oczekiwań C zgodnie z oczekiwaniami D trochę powyżej oczekiwań E zdecydowanie powyżej oczekiwań Lp. Kompetencja Definicja i wskaźniki Ocena Notatki do informacji zwrotnej 1 Wiedza i umiejętności fachowe Wiedza i umiejętności niezbędne do wykonywania powierzonych obowiązków. - Posiada wiedzę i umiejętności konieczne do prawidłowej realizacji powierzonych zadań. D p. Anna posiada zawsze aktualną wiedzę dotyczącą najnowszych przepisów prawa pracy 15

17 - Zna i stosuje obowiązujące procedury. C Ogólna ocena kompetencji - Stara się poszerzać wiedzę zawodową we własnym zakresie. D D 2 Organizacja pracy własnej Planowanie swoich zadań zgodnie z wymaganiami oraz własnymi możliwościami. - Planując swoją pracę potrafi trafnie oszacować czas potrzebny na realizację zadań w związku z czym dotrzymuje terminów. - Właściwie wyznacza cele i priorytety działań oraz skupia wysiłki na sprawach najważniejszych. B B p. Anna często, rozpoczyna kolejne działania nie kończąc poprzednich na czas. Trudno jej oszacować czas niezbędny do realizacji konkretnego działania. - Planując działania trafnie określa swoje możliwości i potrzebne zasoby (informacje, materiały itp.). B Ogólna ocena kompetencji B 3 Komunikatywność Precyzyjne, jasne wyrażanie się oraz rozumienie i zaangażowanie w wypowiedzi innych, a także otwartość w kontaktach z ludźmi. - Jasno i zwięźle formułuje swoje wypowiedzi. B - Sprawdza czy dobrze został zrozumiany przez odbiorcę i upewnia się, że sam dobrze zrozumiał rozmówcę. - Komunikuje się w sposób kulturalny. C A Zdarza się, że p. Anna przekazuje informacje dotyczące prawa pracy w sposób zupełnie niezrozumiały dla odbiorcy. Ogólna ocena kompetencji B Dbałość o kontakty ze współpracownikami oraz aktywne angażowanie się w prace zespołu i dążenie do wspólnej realizacji celów. Bez uwag 4 Współpraca - Dba o to, aby informacje, które przekazuje innym zawsze były sprawdzone i rzetelne. - Stara się pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z pracą, z którymi przychodzą do niego inni. - Dba o dobre relacje z osobami, z którymi współpracuje. D C B Ogólna ocena kompetencji C 5 Rzetelność Precyzyjne, dokładne i poprawne wykonywanie powierzonych obowiązków. - Realizując zadanie dba o detale mające wpływ na jakość wykonanej pracy. - Nie popełnia błędów w wykonywanych zadaniach. C - Pracę wykonuje ze skupieniem i uwagą. C C p. Anna wykonuje swoje obowiązki z dużą dbałością o szczegóły. Ogólna ocena kompetencji C Stan prowadzący do podejmowania korzystnych działań na rzecz pracodawcy. Bez uwag. 6 Zaangażowanie - Z własnej inicjatywy wykracza poza minimum swoich obowiązków. - Z przekonaniem postępuje zgodnie z wartościami, zasadami i standardami Uczelni. D C - Jest wytrwały i pozytywnie nastawiony do własnej pracy. C Ogólna ocena kompetencji C 16

18 CZĘŚĆ III - MOCNE STRONY PRACOWNIKA: Proszę wypisać mocne strony pracownika mogą to być cechy lub umiejętności nie ujęte powyżej, które stanowią wartość dodaną na zajmowanym przez niego stanowisku lub dla zespołu, w ramach którego pracuje. Pani Anna jest osobą, która bardzo chętnie się uczy. Zawsze jest pierwszą osobą w zespole, która zapoznaje się ze zmianami, nowościami itp. jeśli chodzi o wiedzę fachową. CZĘŚĆ IV - ZADANIA NA NASTĘPNY OKRES Proszę wpisać minimum dwa zadania wyznaczone pracownikowi na następny okres, którego dotyczyć będzie ocena. Bardzo ważną rzeczą jest dokładne określenie kryteriów oceny ich realizacji oraz terminu tak, aby pracownik dokładnie wiedział, co będzie uwzględniane w następnej ocenie okresowej oraz do kiedy ma zadanie zrealizować. Lp. Zadanie Kryteria oceny realizacji zadania Termin realizacji 1 Przeszkolenie dwóch nowych pracownic z zakresu przepisów dotyczących udzielania urlopów macierzyńskich i rodzicielskich znajomość zasad udzielania urlopów macierzyńskich i rodzicielskich przez nowe pracownice zweryfikowana przez przełożonego do końca czerwca Wpisanie do systemu informatycznego danych 1000 pracowników potwierdzenie rekordów z systemu do końca września CZĘŚĆ V PLANOWANE DZIAŁANIA ROZWOJOWE Uwzględniając wyniki oceny proszę określić, jakie działania rozwojowe (szkolenia wewnętrzne/zewnętrzne, pomoc bardziej doświadczonych pracowników, konferencje czy udział w projektach, itp.) powinny być dedykowane pracownikowi, aby poprawił swoje wyniki lub mógł rozwijać swoje kompetencje i osiągnąć założone cele. Lp. Działania rozwojowe Proponowany okres realizacji 1 szkolenie z zarządzania sobą w czasie I półrocze szkolenie z zasad komunikacji III kwartał CZĘŚĆ VI OCENA CAŁOŚCIOWA Na podstawie informacji zebranych w niniejszym Arkuszu, proszę wybrać z poniższej listy opis, który najlepiej oddaje całościowy wynik przeprowadzonej oceny pracownika. W ocenie proszę wykorzystać wymienione wskaźniki, pamiętając jednak, że nie wyczerpują one listy wszystkich możliwych dla poszczególnych poziomów oceny. Najlepiej odpowiadający podsumowaniu oceny opis należy zaznaczyć we właściwym polu wyboru. Poniżej proszę uzasadnić wybraną ocenę. A B C Wyniki, jakość pracy i/lub postawa pracownika są zdecydowanie poniżej oczekiwań przełożonego. Zidentyfikowane zostały kompetencje oraz obszary, w których stwierdzono wyraźne odchylenia od oczekiwanego poziomu. pracownik nie przewiduje i nie kontroluje potencjalnych zagrożeń w realizacji powierzonych mu obowiązków, ma kłopot z właściwym zaplanowaniem swoich działań, wymaga nadzorowania i częstego kontrolowania. Wyniki przeprowadzonej oceny okresowej wskazują, że są takie kompetencje i/lub obszary funkcjonowania pracownika, które wymagają poprawy aby wyniki, jakość jego pracy i/lub postawa w pełni satysfakcjonowały przełożonego. zdarza się, że pracownik wymaga wsparcia, konsultacji i kontrolowania, najlepiej radzi sobie z łatwymi zadaniami, przy realizacji trudniejszych zdarza mu się popełniać błędy. Wyniki, jakość pracy i/lub postawa pracownika, są zgodne z oczekiwaniami przełożonego. pracownik poprawnie realizuje nakładane na niego zadania nie popełniając przy tym istotnych błędów, jest dobrze zorganizowany i samodzielny, w sytuacjach, które tego wymagają, potrafi zwrócić się o wsparcie i/lub pomoc jeśli ich potrzebuje. 17

19 D E Zebrane informacje pozwalają stwierdzić, że wyniki pracy, jakość i/lub postawa ocenianego pracownika przewyższają oczekiwania przełożonego. Wyraźnie można wskazać, w jakich obszarach pracownik wykazuje wiedzę, umiejętności i/lub działania, które wykraczają poza standardowe wymagania. pracownik trafnie ustala priorytety i organizuje swoją pracę, stanowi istotne wsparcie dla zespołu, chętnie dzieli się wiedzą. Wyniki, jakość pracy i/lub postawa pracownika zdecydowanie przewyższają oczekiwania przełożonego. pracownik jest w pełni samodzielny i doskonale zorganizowany, z własnej inicjatywy szuka rozwiązań pojawiających się problemów i przewiduje zagrożenia dla realizowanych działań, sam poszukuje sposobów na usprawnienie pracy swojej i innych, posiada wiedzę ekspercką, którą chętnie wykorzystuje i dzieli się nią dzięki czemu jest cennym członkiem zespołu. UZASADNIENIE OCENY CAŁOŚCIOWEJ Pani Anna jest osobą bardzo zaangażowaną w swoją pracę, zawsze pierwsza posiadą wiedzę dotyczącą najnowszych zmian w prawie pracy. Zadania powierzone p. Annie są zawsze wykonywane w sposób rzetelny i drobiazgowy. Dotyczy to zarówno zadań łatwych jak i bardziej skomplikowanych. Rownież błędy merytoryczne w pracy pani Anny zdarzają sie naprawdę sporadycznie. Jednak istotnym obszarem do rozwoju dla p. Anny jest sposób komunikowania się z innymi pracownikami (a w szczególności z osobami przychodzącymi "załatwić " sprawy kadrowe), ponieważ język, którym się posługuje, nie zawsze jest zrozumiały dla osób nie mających na codzień do czynienia z prawem pracy. Przez to odbiór i ocena jej pracy przez otoczenie bywa wyraźnie zaniżany. Drugim obszarem do rozwoju i poprawy jest organizacja pracy własnej. Pani Anna ma problem z oszacowaniem czasu, w jakim jest w stanie wykonać określone zadania, a także z ustaleniem priorytetów. Te dwa aspekty decydują o tym, że Pani Anna otrzymuje jako ocenę całościową - ocenę B. Jednocześnie, aby podwyższyć kompetencje w tym zakresie, w ramach działań rozwojowychproponuję wysłać p. Annę na szkolenia dotyczące zasad komunikacji oraz zarządzania sobą w czasie. Imię i nazwisko Data i podpis Oceniający bezpośredni przełożony Agnieszka Malinowska Oświadczenie pracownika Imię i nazwisko Data i podpis Przyjmuję do wiadomości Anna Kowalska-Nowak 18

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Formularz nr 1 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Ocena kierownika jednostki administracyjnej. Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:...

Ocena kierownika jednostki administracyjnej. Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:... Formularz nr 3 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Ocena kierownika jednostki administracyjnej I. Dane dotyczące ocenianego pracownika

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Formularz nr 1 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:...

Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:... Formularz nr 2 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Ocena pracownika fizycznego I. Dane dotyczące ocenianego pracownika Dane osobowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 43/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 kwietnia 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 43/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 kwietnia 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 43/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie okresowej oceny pracowników administracji centralnej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 4 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

Formularz nr 4 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Formularz nr 4 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Ocena pracownika na stanowisku kierowniczym I. Dane dotyczące ocenianego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 29/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2013 roku Zarządzenie Nr 29/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-48/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 października 2010 r.

Zarządzenie Nr R-48/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 października 2010 r. Zarządzenie Nr R-48/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 października 2010 r. w sprawie ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Na podstawie 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 11 Statutu

Bardziej szczegółowo

wypełnia online: Pracownik, który zajmuje stanowisko należące do grupy robotników (oceniany) i Przełożony Pracownika (oceniający)

wypełnia online: Pracownik, który zajmuje stanowisko należące do grupy robotników (oceniany) i Przełożony Pracownika (oceniający) Załącznik nr do Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ARKUSZ OCENY NR wypełnia online: Pracownik, który zajmuje stanowisko należące do grupy robotników

Bardziej szczegółowo

1. Pozytywnie oceniamy wydłużenie okresu przeprowadzania procedury oceny (do końca kwietnia) (pkt 1.13).

1. Pozytywnie oceniamy wydłużenie okresu przeprowadzania procedury oceny (do końca kwietnia) (pkt 1.13). Opinia Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność dotycząca zamian w Regulaminie oceny okresowej pracowników Politechniki Wrocławskiej niebędących nauczycielami akademickimi 1. Pozytywnie oceniamy wydłużenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-14/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Zarządzenie Nr R-14/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Zarządzenie Nr R-14/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Na podstawie 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 14 Statutu Politechniki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 470 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 470 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 4 kwietnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 470 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 23 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 23 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 sierpnia 2015 r. Poz. 1143 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych

Bardziej szczegółowo

Jak badać kompetencje? Narzędzia badawcze nie tylko dla HR. Maciej Głogowski

Jak badać kompetencje? Narzędzia badawcze nie tylko dla HR. Maciej Głogowski Jak badać kompetencje? Narzędzia badawcze nie tylko dla HR Maciej Głogowski Kompetencje, a kwalifikacje co tak naprawdę chcemy badać? Elementy składowe kompetencji: wiedza umiejętności postawy Celem badania

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Błonia nr 79/2011 z dnia 07.11.2011 r. R E G U L A M I N OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM

Bardziej szczegółowo

Obserwacja pracy/work shadowing

Obserwacja pracy/work shadowing Temat szkolenia nieformalnego: Obserwacja pracy/work shadowing 1. Cele szkolenia Celem szkolenia jest przyśpieszenie procesu aklimatyzacji nowego pracownika w firmie oraz podwyższenie poziomu jego kompetencji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

REGULAMIN OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI REGULAMIN OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI Spis treści 1. Założenia oceny okresowej... 2 2. Przebieg oceny okresowej... 3 3. Procedura odwoławcza...

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU Przypomnienie podstawowych zasad oceniania: Celem oceny jest przygotowanie rzetelnej, trafnej i obiektywnej informacji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE NIEBEDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

REGULAMIN OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE NIEBEDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2014 Rektora UKSW z dnia 31 października 2014 r. REGULAMIN OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE NIEBEDĄCYCH NAUCZYCIELAMI

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASSESSMENT CENTRE MENEDŻER ZESPOŁU XXX. Uczestnik: MARIUSZ GŁOWACKI

RAPORT ASSESSMENT CENTRE MENEDŻER ZESPOŁU XXX. Uczestnik: MARIUSZ GŁOWACKI RAPORT ASSESSMENT CENTRE MENEDŻER ZESPOŁU XXX Uczestnik: MARIUSZ GŁOWACKI LUTY 2012 OCENIANE KOMPETENCJE KOMPETENCJA OPIS WYMAGANEGO POZIOMU Poziom oczekiwany ANALIZA/ SYNTEZA Rozpatruje sytuacje problemowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACY PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI w UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM we WROCŁAWIU

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACY PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI w UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM we WROCŁAWIU Załącznik do zarządzenia nr 34/XV R/2014 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r. REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACY PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI w UNIWERSYTECIE

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Grębocicach z dnia 05 stycznia 2011 r.

Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Grębocicach z dnia 05 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 05/2011 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Grębocicach z dnia 05 stycznia 2011 r. w sprawie : ustalenia Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2011 WÓJTA GMINY LĄDEK z dnia roku

ZARZĄDZENIE NR 22/2011 WÓJTA GMINY LĄDEK z dnia roku ZARZĄDZENIE NR 22/2011 WÓJTA GMINY LĄDEK z dnia 31.08.2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ocen okresowych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Lądek na stanowiskach urzędniczych,

Bardziej szczegółowo

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 47 Rektora AMG z dnia 18.12.2014r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI Standard 2040 IIA I. Postanowienia ogólne 1. Księga procedur określa

Bardziej szczegółowo

Przypomnienie podstawowych zasad oceniania:

Przypomnienie podstawowych zasad oceniania: Załącznik nr 8 do Regulaminu Okresowego Oceniania ów UE w Katowicach ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM Imię i Nazwisko Stanowisko Jednostka organizacyjna Przypomnienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 23 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 23 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Pokrzywnica regulaminu okresowej oceny pracowników i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE wewnętrzne nr 9 / 2014

ZARZĄDZENIE wewnętrzne nr 9 / 2014 Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka ZARZĄDZENIE wewnętrzne nr 9 / 2014 Dyrektora Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Okresowych Ocen Kwalifikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2009 z dnia 17.06.2009 r. w sprawie okresowych ocen pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w tym kierowniczym urzędniczym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 04/2009 Starosty Ełckiego z dnia 27 lutego 2009 r.

Zarządzenie Nr 04/2009 Starosty Ełckiego z dnia 27 lutego 2009 r. Zarządzenie Nr 04/2009 Starosty Ełckiego z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Ełku regulaminu okresowej oceny pracowników Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY NR 2 Wypełnia: Pracownik, który zajmuje stanowisko kierownicze (oceniany) i Przełożony Pracownika (oceniający)

ARKUSZ OCENY NR 2 Wypełnia: Pracownik, który zajmuje stanowisko kierownicze (oceniany) i Przełożony Pracownika (oceniający) Załącznik nr do Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ARKUSZ OCENY NR Wypełnia: Pracownik, który zajmuje stanowisko kierownicze (oceniany) i Przełożony

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH / ŚLĄSKIEJ MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY HANDLOWEJ

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH / ŚLĄSKIEJ MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY HANDLOWEJ ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH / ŚLĄSKIEJ MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY HANDLOWEJ Przypomnienie podstawowych zasad oceniania: Celem oceny jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

1. Cele i wymiar praktyki tłumaczeniowej. 2. Obowiązki studenta podczas praktyki tłumaczeniowej

1. Cele i wymiar praktyki tłumaczeniowej. 2. Obowiązki studenta podczas praktyki tłumaczeniowej Załącznik Nr 3 do Regulaminu praktyk zawodowych studentów PWSZ w Płocku PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH INSTYTUT NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH KIERUNEK: FILOLOGIA Specjalność: filologia angielska - grupa

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY NR 6 Wypełnia: Pracownik, który zajmuje stanowisko kierowcy i Przełożony Pracownika (oceniający) KOMPETENCJE SPOŁECZNE

ARKUSZ OCENY NR 6 Wypełnia: Pracownik, który zajmuje stanowisko kierowcy i Przełożony Pracownika (oceniający) KOMPETENCJE SPOŁECZNE Załącznik nr 6 do Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ARKUSZ OCENY NR 6 Wypełnia: Pracownik, który zajmuje stanowisko kierowcy i Przełożony Pracownika

Bardziej szczegółowo

OPINIA SŁUŻBOWA. (okresowa ocena przebiegu służby funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego) w czasie od... do

OPINIA SŁUŻBOWA. (okresowa ocena przebiegu służby funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego) w czasie od... do ... (jednostka organizacyjna Służby Kontrwywiadu Wojskowego) po wypełnieniu OPINIA SŁUŻBOWA (okresowa ocena przebiegu służby funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego) w czasie od... do...... (nazwisko

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9A/2009 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie z dnia 15.06.2009r.

Zarządzenie Nr 9A/2009 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie z dnia 15.06.2009r. Zarządzenie Nr 9A/2009 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie z dnia 15.06.2009r. w sprawie regulaminu okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników administracji zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych

Bardziej szczegółowo

Procedura WSZJK P-WSZJK-9

Procedura WSZJK P-WSZJK-9 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku Procedura WSZJK P-WSZJK-9 Symbol: P-WSZJK-9 Data: 24.04.2015 Wydanie: 2 Status: obowiązująca Zatwierdził: Senat PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku Ilość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻARACH. Rozdział I. Przepisy ogólne 1.

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻARACH. Rozdział I. Przepisy ogólne 1. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻARACH Ocena okresowa służy uzyskaniu informacji o: Rozdział I. Przepisy ogólne 1. 1) jakości wykonywania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO Przypomnienie podstawowych zasad oceniania: Celem oceny jest przygotowanie rzetelnej, trafnej i obiektywnej informacji, która będzie stanowić przesłanki

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK ŚREDNIEGO SZCZEBLA ZARZĄDZANIA

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK ŚREDNIEGO SZCZEBLA ZARZĄDZANIA Załącznik Nr 4 Do Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo

I. Dane dotyczące ocenianego pracownika

I. Dane dotyczące ocenianego pracownika Formularz nr 3 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Ocena pracownika na stanowisku robotniczym i pracownika obsługi I. Dane

Bardziej szczegółowo

Arkusz oceny okresowej

Arkusz oceny okresowej Anna Jarosławska Autorka jest starszym konsultantem w Zespole Zarządzania Talentami w HRM partners, firmie doradczej specjalizującej się w doradztwie organizacyjnym i płacowym, zarządzaniu talentami i

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników na stanowiskach obsługi Gimnazjum nr 2 w Żarach. Postanowienia ogólne

Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników na stanowiskach obsługi Gimnazjum nr 2 w Żarach. Postanowienia ogólne Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników na stanowiskach obsługi Gimnazjum nr 2 w Żarach Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Żarach z dnia 19 marca 2014 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 34/2014 Starosty Polickiego z dnia 30 września 2014 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 34/2014 Starosty Polickiego z dnia 30 września 2014 r. Załącznik do zarządzenia Nr 34/2014 Starosty Polickiego z dnia 30 września 2014 r. REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU ałącznik nr Z Załącznik nr 5 do Regulaminu Okresowego Oceniania Pracowników UE w Katowicach 5 do Regulaminu oceniania pracowników Uniwersytetu ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO STUDIUM WYCHOWANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2015 r. Poz. 1144 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 23 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2015 r. Poz. 1144 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 23 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 sierpnia 2015 r. Poz. 1144 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2010/2011 z dnia 04.11.2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Regulamin. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2010/2011 z dnia 04.11.2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2010/2011 z dnia 04.11.2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni Regulamin dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 9 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 9 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR B.120.30.2016 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników Samorządowych. Na podstawie art. 33 ust. 5, ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin A. Środowisko wewnętrzne 1. Przestrzeganie wartości etycznych: należy zapoznać, uświadomić i promować

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb szkoleniowych nauczycieli. Adam Prus

Analiza potrzeb szkoleniowych nauczycieli. Adam Prus Analiza potrzeb szkoleniowych nauczycieli Adam Prus Poziomy dojrzałości HRD (rozwój zasobów ludzkich) w organizacjach [1] Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Poziom 6 Brak systematycznego HRD

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monitorowania i samooceny w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

Instrukcja monitorowania i samooceny w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Instrukcja monitorowania i samooceny w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Dąbrowa Górnicza 20.12013r. ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMPETENCYJNY JAKO NARZĘDZIE INTEGRACJI PROCESÓW HR W URZĘDZIE

MODEL KOMPETENCYJNY JAKO NARZĘDZIE INTEGRACJI PROCESÓW HR W URZĘDZIE MODEL KOMPETENCYJNY JAKO NARZĘDZIE INTEGRACJI PROCESÓW HR W URZĘDZIE Czym jest model kompetencyjny Model kompetencyjny jest to zestaw najważniejszych z punktu widzenia organizacji kompetencji. Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 19/2013 z 25 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 19/2013 z 25 czerwca 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 19/2013 z 25 czerwca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych na Politechnice Gdańskiej.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 /2009. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecioskim z dnia 20 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 16 /2009. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecioskim z dnia 20 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 16 /2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecioskim z dnia 20 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Przypomnienie podstawowych zasad oceniania:

Przypomnienie podstawowych zasad oceniania: Załącznik nr 7 do Regulaminu Okresowego Oceniania Pracowników UE w Katowicach ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA KIERUJĄCEGO JEDNOSTKĄ ADMINISTRACYJNĄ /ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr OR.0151-462/09 Burmistrza Białej z dnia 26 czerwca 2009r REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie Chcesz ukierunkować i nadać tempo rozwojowi Twoich pracowników? OCENA PRACOWNICZA 360 STOPNI. METODA SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO. + czym jest ocena 360 stopni? + co jest przedmiotem pomiaru? + kto dokonuje oceny?

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZOWANIA EDUKACYJNYCH PROJEKTÓW GIMNAZJALNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W ZAWIERCIU

REGULAMIN REALIZOWANIA EDUKACYJNYCH PROJEKTÓW GIMNAZJALNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W ZAWIERCIU REGULAMIN REALIZOWANIA EDUKACYJNYCH PROJEKTÓW GIMNAZJALNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W ZAWIERCIU SPIS TREŚCI HARMONOGRAM NA ROK SZKOLNY 2015/2016... 3 REGULAMIN REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Aneta Preneta Stanowisko ds. Kadr, BHP i stypendiów socjalnych 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 13 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 13 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Świercze. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego W Jaśle

Strona 1 z 6. Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego W Jaśle Strona 1 z 6 ZARZĄDZENIE Nr ZSB.KNC-01312-14-2/09 Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Jak menedżer funkcjonuje w firmie kompleksowa informacja zwrotna Oferta usługi dla menedżerów Badanie opinii o kompetencjach menedżerów a rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

Nazwa Definicja Kryteria oceny - opis zachowań w ramach poszczególnych kompetencji uporządkowany na czterostopniowych skalach Współpraca w zespole

Nazwa Definicja Kryteria oceny - opis zachowań w ramach poszczególnych kompetencji uporządkowany na czterostopniowych skalach Współpraca w zespole Załącznik nr 2 do Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz przyznawania podwyżki ocennej w 2014 r. ARKUSZ OCENY NR 2 - wypełnia online: pracownik

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 396 / 2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 03 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 396 / 2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 03 września 2015 r. Zarządzenie Nr 396 / 2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 03 września 2015 r. w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD ZE JE Nr 7/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim z dnia] 5 grudnia 2014 r.

ZARZĄD ZE JE Nr 7/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim z dnia] 5 grudnia 2014 r. ZARZĄD ZE JE Nr 7/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim z dnia] 5 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny pracownikçw Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Kryteria wyboru Lp. Kryterium Opis kryterium 1. Umiejętność obsługi urządzeń technicznych lub narzędzi informatycznych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz ze zm.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz ze zm. ZARZĄDZENIE nr 29/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia podstawowych zasad komunikacji wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 189/2011

Zarządzenie Nr 189/2011 Zarządzenie Nr 189/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia dla dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników Na podstawie art. 27

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. KONTROLA ZARZĄDCZA Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 218/13 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

ZARZĄDZENIE NR 218/13 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA ZARZĄDZENIE NR 218/13 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Systemu rozwoju kompetencji kadr w Urzędzie Miejskim w Łomży Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 571 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 8 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 571 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 8 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 571 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza opinii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN PRACOWNIKÓW W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN PRACOWNIKÓW W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 16 sierpnia 2005 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN PRACOWNIKÓW W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE I.POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia Przedstawione poniżej kryteria oceniania na zajęciach z Informatyki są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/11 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/11 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 21/11 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 76/2011 Burmistrza Tłuszcza z dnia 29 czerwca 2011 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 1 Zasady ogólne 1. Regulamin przeprowadzania okresowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 150/2013/2014. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 150/2013/2014. z dnia 24 czerwca 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 150/2013/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu okresowej oceny pracowników administracji i biblioteki zatrudnionych na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA i REALIZOWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 40 im. Noblistów Polskich we Wrocławiu

PROCEDURY ORGANIZOWANIA i REALIZOWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 40 im. Noblistów Polskich we Wrocławiu PROCEDURY ORGANIZOWANIA i REALIZOWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO w Gimnazjum nr 40 im. Noblistów Polskich we Wrocławiu I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 0151/116/07 z dnia 19 czerwca 2007r. REGULAMIN

Załącznik do Zarządzenia Nr 0151/116/07 z dnia 19 czerwca 2007r. REGULAMIN Załącznik do Zarządzenia Nr 0151/116/07 z dnia 19 czerwca 2007r. REGULAMIN przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ ZARZĄDZANIE PO WROCŁAWSKU prof. UWr Kinga Lachowicz-Tabaczek Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, HR Projekt Wrocław

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Przedmiot regulaminu

REGULAMIN. przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Przedmiot regulaminu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza 88/09 z dnia 15 czerwca 2009 roku REGULAMIN przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI Świetlica szkolna

ARKUSZ OBSERWACJI Świetlica szkolna ARKUSZ OBSERWACJI Świetlica szkolna Ustalenia wstępne: 1. Data ustalenia obserwacji... 2. Imię i nazwisko nauczyciela... 3. Imię i nazwisko osoby obserwującej... 5. Cel obserwacji: I. Doradczo-doskonaląca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 36/16 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 6 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 36/16 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 6 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 36/16 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury samooceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kołobrzeg Na podstawie 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum STO w Bytomiu

Regulamin organizacji i realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum STO w Bytomiu Regulamin organizacji i realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum STO w Bytomiu 1 Postanowienia ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek realizacji projektu edukacyjnego, zwanego dalej projektem.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE OLECKO KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE OLECKO KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY PROGRAM ZAPEWNIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMI OLECKO Załącznik nr 3 do Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Gminie Olecko KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY I. ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Spis treści Słownik pojęć... 1 Cz. 1 Inicjatywy Projektów Strategicznych... 2 Cz. 2 Realizacja Projektów

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się w Urzędzie Gminy Świerklaniec zasady dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych.

Wprowadza się w Urzędzie Gminy Świerklaniec zasady dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych. UCHWAŁA Nr XXVII/235/04 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 31082004 r w sprawie określenia zasad dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych w Urzędzie Gminy Świerklaniec Na podstawie art 18

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA Kierownicy

ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA Kierownicy przeprowadzania okresowych ocen pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia w Olsztynie ARKUSZ OCENY A Kierownicy Imię i Nazwisko Stanowisko Komórka organizacyjna Lata pracy na stanowisku Przełożony Program

Bardziej szczegółowo

Wersja: 2.0. Załącznik do Zarządzenia Nr 165/10 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 30 listopada 2010 r.

Wersja: 2.0. Załącznik do Zarządzenia Nr 165/10 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 30 listopada 2010 r. Procedura okresowych ocen pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników wojewódzkich samorządowych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK ŚREDNIEGO SZCZEBLA ZARZĄDZANIA (naczelnicy wydziałów, kierownicy referatów)

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK ŚREDNIEGO SZCZEBLA ZARZĄDZANIA (naczelnicy wydziałów, kierownicy referatów) Załącznik Nr 4 do Procedury okresowych ocen pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ URZĘDU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

ARKUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ URZĘDU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ARKUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ URZĘDU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 163/2011 z dnia 29.12.2011 r. Standard 1: Przestrzeganie wartości etycznych Kierownika 1.1

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie PROJEKT kodeks etyki pracowników wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozdział I. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postanowienia ogólne. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

REGULAMIN. Postanowienia ogólne. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowa Pomorskiego w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum 27 im Mariusza Zaruskiego w Gdańsku

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum 27 im Mariusza Zaruskiego w Gdańsku Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum 27 im Mariusza Zaruskiego w Gdańsku 1. 1. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może

Bardziej szczegółowo